Rådhuspladsen 3 DK-8000 AArhus C. Tlf Vivian & Jørgen Lund Hansen 6. november Bakkekammen Holbæk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rådhuspladsen 3 DK-8000 AArhus C. Tlf Vivian & Jørgen Lund Hansen 6. november Bakkekammen Holbæk"

Transkript

1 Bilag: 2 Kopi af alle indkommende forslag og bemærkninger i forbindelse med høring af Forslag til Lokalplan 3.78 og Forslag til Kommuneplantillæg 35 fra den 17. september til den 12. november 2012 Afsender Adresse Dato 1. Holbæk Boligforening af 1918 Holbæk / ved Jesper Michelsen Formand Tlf november Kromann Reumert advokatfirma På vegne af De Samvirkende Købmænd og Coop Danmark A/S Rådhuspladsen 3 DK-8000 AArhus C Tlf november Vivian & Jørgen Lund Hansen 6. november Holbæk Handelsstandsforening Stenhusvej Holbæk Tlf Anni Bahn Godthåbsvej 61, st. th 4300 Holbæk 6. Allan & Kirsten Nielsen Godthåbsvej Holbæk 7. Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Holbæk Kommune / ved Peter Sorenius, FBL-Holbæk fmd. Bakkekammen Holbæk Mob Per Faartoft Borgmestergårdsvej Holbæk Kommune 9. Camilla Almind Vænget Holbæk Tlf Gitte Schmidt Fuglsvej Holbæk Kommune 11. Danbolig Holbæk/ ved Henrik Larsen, administrator for to andelsbolig-foreninger beliggende på Vænget (Fruens Vænge I og Fruens Vænget II) 12. Holbæk Tennisklub / ved Claus Jürgensen Ahlgade Holbæk Tlf Knabstrupsvej Regstrup 13. Britt Egelund Jürgensen Æblevang Holbæk 6. november november november oktober oktober oktober september 2012 (modtaget gennem kommunens portal inden den formelle høring) 19. september september 2012 (modtaget gennem kommunens portal inden den formelle høring) 18. september 2012

2 1 Afsender: Holbæk Boligforening af 1918 Holbæk

3 Holbæk Boligforening af 1918 Holbæk d. 5. november 2012 Til: Holbæk Kommune, Plan & Byg, Plan-teamet, 0899 Kommuneservice. Vedr: Høring af Forslag til Lokalplan bypark, boliger og detailhandel, samt tilhørende Kommuneplantillæg nr.35. I forbindelse med lokalplanforslag 3.78, omfattende stadion området øst for Godthåbsvej, ønsker bestyrelsen for Holbæk Boligforening af 1918, omfattende boligerne: Godthåbsvej og 48-66, at komme med følgende tilføjelser/ ændringer til denne, med særlig opmærksomhed på delområde A. Holbæk Boligforening af 1918 er som resten af Godthåbsvej, omfattet af lokalplan 3.14 og er bevaringsværdige. Opmærksomheden henledes herpå, idet husene på Godthåbsvej, er underlagt forskellige restriktioner ved renoveringer, ombygninger samt etablering af haver. Det kan derfor ikke være ligegyldigt, hvordan den nye lokalplan foreskriver områder, som støder op til haverne på den østlige side af Godthåbsvej, skal bebygges eller beplantes. Der bør tages videst mulig hensyn til det udtryk som husene eller Godthåbsvej samlet set, har i dag. Boligforeningen har bemærkninger til følgende: Note til 6.I. Byrådet ønsker at bæredygtighed tænkes ind ved planlægning og projektering af udearealer og bygninger i lokalplanområdet, således at der opstår et attraktivt, nyt grønt byområde med en bæredygtig profil 6.2.2Følgende principper gælder desuden for delområde A: Bebyggelse skal overvejende placeres i delområdets randzone, og / eller på stadionområdet, således at der skabes en karakter af bebyggelse i en bypark, med et eller flere sammenkædede, indre parkrum. parkeringsanlæg til områdets bebyggelse skal ligeledes placeres i områdets randzone eller i kælderkonstruktion, for at fastholde den ønskede karakter af området. Som det nævnes i ovenstående note til 6.I. Tænkes bæredygtighed med i planlægningen. Vi foreslår at der her vil komme til at stå Bæredygtighed for lokalplanens arealer samt tilstødende områder således at helheden ikke kun tænkes inden for området, men også for tilstødende områder, så som Godthåbsvej.

4 Holbæk Boligforening af 1918 Note til Bebyggelser tænkes udført i randzoner. Det er sådan set godt. Bortset fra, at hvis dette udføres konsekvent, vil gå ud over helheden i området samlet set. Vi foreslår at en randzone, som støder om til nuværende bebyggelser, rykkes ca. 100 m. ind, hvorved der skabes en grøn zone som bør beplantes med frugttræer, andre buske samt en udvidelse af eksisterende beplantning i randzonen. Der kunne også etableres legeplads, jvf som vil være til gavn for alle også beboerne på Godthåbsvej og Hegnet. Efterfølgende kunne så komme bebyggelse i én etage. Der står anført at boligbebyggelse skal opføres punkthuse i 3-5 etager. Boligforeningen mener at punkthuse i 5 etager vil virke for dominerende i området, ikke mindst på den høje del af arealet og i randzonerne. Vi anbefaler en maksimal byggehøjde på 3 etager placeret centralt i område A, væk fra randzoner. Vi kunne foreslå en adskillelse af de bevaringsværdige huse på Godthåbsvej og delområde A udført med en forholdsvis bred grøn kile samt som før nævnt, en udvidelse af den eksisterende randzone beplantning. Dette helt i overensstemmelse lokalplan stk , hvor der står anført Eksisterende beplantning omkring stadion og i delområdets randzone skal bevares som afgrænsende og landskabeligt styrende elementer i området. Derfor vil den eksisterende beplantning herefter dække for de nye bebyggelser og Godthåbsvej vil bevare nøjagtig det udtryk det har i dag. (Som er intensionen i lokalplan 3.14) Dog bør der stadig være en tilpas stor afstand mellem offentligt fællesareal og skel til private haver, således at opfangelse af tale og hurlumhej fra eksempelvis legeplads minimeres. 9 åbner allerede nu op for grønne rum - Citat Der skal opnås en virkning af et samlet grønt byområde med et eller flere sammenkædede indre parkrum, og med stier koblet på det eksisterende stinet i nærområdet Dette bør dog ændres til flere sammenkædede indre samt ydre parkrum Delområde A skal vejbetjenes primært ad Borgmestergårdsvej og sekundært fra Højen. Den ekstra trafik er området Højen slet ikke gearet til. Udkørslen fra Borgmestergårdsvej til Roskildevej er allerede i dag problematisk. Det foreslås derfor at tilkørslen til det nye område etableres fra Holbæk have. Derfra vil forbindelse til områder, både syd, øst og vest for byen være bedre tilgængelig. Borgmestergårdsvej kunne så gøres blind ved Stadionhallen og derfra forbindes til stisystemet. Holbæk Boligforening af 1918 står naturligvis til rådighed, for en yderligere drøftelse/uddybning, hvis dette ønskes. Med venlig hilsen Jesper Michelsen Formand Holbæk Boligforening af 1918 Godthåbsvej Holbæk Tlf Mail.

5 2 Afsender: Kromann Reumert advokatfirma På vegne af De Samvirkende Købmænd og Coop Danmark A/S

6 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA Holbæk Kommune 0899 Kommuneservice Att.: Plan & Byg - Planteamet Sille Krüger Kanalstræde Holbæk RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL FAX DIR ANSVARLIG PARTNER: KIM TRENSKOW 5. november 2012 J.nr KT/LK DOK. NR FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG 35 M.V. - INDSIGELSE PÅ VEGNE AF DE SAMVIR- KENDE KØBMÆND OG COOP DANMARK A/S Holbæk kommune har den 17. september 2012 sendt forslag til lokalplan nr og dertil hørende forslag til kommuneplantillæg nr. 35 til kommuneplan i høring. Forslagene udarbejdes primært for at inddrage stadionområdet beliggende ved Holbæk Have, Borgmestergårdsvej og Højen, sydvest for den eksisterende bymidte, i Holbæk bymidte, således at en placering af større udvalgsvarebutikker over m² i området muliggøres. Lokalplanforslaget opdeler området i delområde A og B. Delområde B udlægges til centerformål for én dagligvarebutik og tre udvalgsvarebutikker hver på mere end m² bruttoetageareal. Forslaget til kommuneplantillæg lægger op til en markant ændring af bymidteafgrænsningen, så den kommer til at omfatte det pågældende område. Den af Holbæk Kommune foreslåede nye bymidteafgrænsning er imidlertid ikke i overensstemmelse med den statistiske metode, ligesom den efter min vurdering heller ikke er i overensstemmelse med den i bekendtgørelse 1093/2007 hjemlede adgang til at foretage en afgrænsning ud over den statistiske metode. Den foreslåede afgrænsning, der strækker sig som en lang tunge mod syd og sydøst langt ud over den reelle bymidte, vil endvidere stride mod de almindelige detailhandelsregler i planloven. W W W. K R O M A N N R E U M E R T. C O M

7 Forslaget vil derfor efter min vurdering ikke gyldigt kunne vedtages med den foreslåede afgrænsning. Den nærmere begrundelse herfor er følgende: I henhold til planlovens 5 m, stk. 2 skal bymidter afgrænses efter en statistisk metode, der tager udgangspunkt i tilstedeværelsen og koncentrationen af en række funktioner, herunder butikker, kulturtilbud og privat og offentlig service. Såfremt den eksisterende afgrænsning i kommuneplanen ændres, skal denne metode anvendes. Ministeren har fastsat nærmere regler herom i bekendtgørelse 1093/2007. Metoden - der er baseret på GIS og det centrale virksomhedsregister (CVR) - tager udgangspunkt i de funktioner, som er karakteristisk for bymidter, nemlig at der i området er stor mangfoldighed i de kunde- og publikumsorienterede funktioner, og at de forskellige funktioner er placeret tæt på hinanden, så der kan opnås en synergi mellem de forskellige aktiviteter. Det fremgår af forslaget til kommuneplantillægget at den nuværende bymidte mod vest og sydvest afgrænses af henholdsvis slotscentret og jernbanen, og mod øst afgrænses bymidten af bevaringsværdige boligkvarterer. Mod syd afsluttes bymidten umiddelbart omkring Sofievej/Holbæk Hospital. Afgrænsningen kan ses på kortbilag vedlagt kommuneplantillægget (side 6). Den foreslåede nye statistiske bymidteafgrænsning fremgår af forslag til kommuneplantillæg, side 7. Ændringen udvider bymidten mod syd i en lang smal tunge ned til Holbæk Have, og samtidig lægges der op til at inddrage det herfor liggende østlige stadionområde i bymidteafgrænsningen, jf. side 8, med henblik på etablering af et detailhandelsområde med en særlig profil og målrettet større udvalgsvarebutikker (side 5). På baggrund af det ved aktindsigt modtagne materiale kan det konstateres, at COWI har foretaget en ny bymidteafgrænsning for Holbæk Kommune (dokument 42 og 43). Denne bymidteafgrænsning svarer imidlertid stort set til den eksisterende afgrænsning, og COWI har i den forbindelse anført følgende: "Den statistiske afgrænsning omfatter ikke målområdet, og er ikke væsentlig forskellig fra den tidligere bymidteafgrænsning. Det fremgår af afgrænsningen, at der er relativt langt fra kanten af afgrænsningen til målområdet" I modsætning til COWI's afgrænsning omfatter den afgrænsning, der er indeholdt i forslag til kommuneplantillægget, tillige den lange smalle tunge ned mod Holbæk Have og stadionområdet, som må formodes at være det "målområde", der henvises til af COWI. 2

8 Det yderligere område, som ifølge forslaget til kommuneplantillægget omfattes af den statistiske bymidteafgrænsning (i modsætning til den af COWI foretagne afgrænsning,) har imidlertid så godt som ingen byfunktioner. Allerede af denne grund er det klart, at den af kommunen foretagne bymidteafgrænsning ikke er i overensstemmelse med den statistiske metode. I henhold til bekendtgørelse 1093/2007 1, stk. 3, kan kommunen udvide bymidteafgrænsningen udover den statistiske afgrænsning, såfremt der redegøres nærmere herfor i planforslaget. De områder, der kan inddrages i bymidten, skal dog være områder, der støder op til den nuværende afgrænsning. Det afgørende er således, at bymidten udvikles indefra og ud som en sammenhængende bymidte, jf. herved By- og Landskabsstyrelsens orientering af 10. oktober Det følger tillige af Vejledning om detailhandelsplanlægning (2010): "Efter 1, stk. 3, kan kommunen udvide bymidten/bydelscentre ud over den statiske afgrænsning, men kun med nye arealer, der grænser direkte op til den statistiske afgrænsning. Dvs. kommunalbestyrelsen kan ikke udvide bymidten/bydelscentre med arealer uden for den statistiske afgrænsning, der ikke støder op hertil. Kommunerne kan heller ikke udvide med arealer, der, som en lang tunge, rækker fra bymidten/bydelscentret og langt udover det, som reelt er bymidten/bydelscentret. Dette er for at undgå en todelt og usammenhængende bymidte, og fordi målet er, at udvidelsen skal være med til at styrke den eksisterende bymidte/bydelscenter. Over længere tid (flere kommuneplanprocesser) kan en bymidte/bydelscenter dog godt udvikle sig ud over et større område. Det afgørende er, at udvidelsen sker successivt, og at udvidelsen sker der, hvor den statistiske afgrænsning slår ud." Den planlagte udvidelse, ud over den afgrænsning, der følger af den statistiske metode, der lægges op til i forslaget, er ikke i overensstemmelse hermed, da der er tale om en udvidelse med arealer, der netop som en lang tunge rækker langt udover det, der udgør den reelle bymidte. I forbindelse med en ændring eller udvidelse af en eksisterende bymidteafgrænsning er kommunen tillige forpligtet af planlovens almindelige regler. Selve loven indeholder ikke en definition af begrebet "bymidte", men såvel forarbejderne til loven (notat af 30. april 2002 afgivet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg optrykt som bilag til betænkning af 15. maj 2002) og Vejledning om detailhandelsplanlægning indeholder en forholdsvis præcis beskrivelse af, hvad der skal forstås herved. I det pågældende notat anføres bl.a. følgende: "Den centrale del af en by - bymidten - er ofte sammenfaldende med den "historiske bykerne" og kendetegnes af høj og tæt bymæssig bebyggelse, mange forskellige servicefunktio- 3

9 ner og et højt aktivitetsniveau. Det er her, handelsgaden evt. gågaden med de mange eksisterende butikker ligger. Afgrænsningen af bymidten kan ændres over tid. Ved eventuelle udvidelser af det centrale handelsområde, bør planlægningen lægge vægt på at opnå en god funktionel tilknytning til eksisterende butikker i bymidten... Hvis de nye butikker placeres langt fra de eksisterende butikker i bymidten, vil de ikke støtte det eksisterende handelscentrum. Kommunerne må naturligvis have et vist råderum til at afgrænse bymidten. Men arealer, der efter en almindelig vurdering ikke kan betragtes som dele af det centrale byområde, kan ikke inddrages under afgrænsningen." I Vejledning om detailhandelsplanlægning anføres følgende (side 8): "Bymidtens udgangspunkt er typisk den historiske del af den oprindelige by. Denne er oftest karakteriseret ved, at der foruden butikker er forskellige offentlige institutioner som f.eks. kommunekontor, skole, læge, privat service og diverse kultur- og underholdningstilbud inden for indbyrdes ret korte afstande. Inden for en vis afstand fra de øvrige»serviceinstitutioner«vil der i bymidten i de mindre byer typisk ligge en eller flere butikker, der både sælger daglig- og udvalgsvarer. I de større byer vil der være et større udbud af butikker ofte placeret omkring en hovedgade eller et butiksstrøg. Sidegaderne udgør ofte sekundære butiksstrøg. Butikkerne i bymidterne er en blanding af dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker, og det er i bymidterne, at de mere specialiserede og større butikker inden for dagligvarer og udvalgsvarer placerer sig. Butikkerne i bymidten medvirker til at skabe liv og mangfoldighed i byen. Særlig placering af dagligvarebutikker i eller på kanten af bymidten medvirker til at skabe en kontinuerlig strøm af kunder til bymidten. Der kan kun udlægges én bymidte i hver by". Kommunen er således forpligtet til at sikre, at en afgrænsning af bymidten tillige tager højde herfor, da afgrænsningen i modsat fald vil stride mod hele detailhandelsreguleringens formål, som er at sikre, at butikker placeres i den centrale del af en by/bymidten. Der kan i den forbindelse henvises til Naturklagenævnets afgørelse af 21. marts 2005 (03-33/ ) om Odder Kommunes tilvejebringelse af kommuneplantillæg om ændret afgrænsning/udvidelse af bymidten i Odder. I denne sag ophævede nævnet et kommuneplantillæg, som indeholdt en udvidelse af en eksisterende bymidteafgrænsning i form af en lang tunge ud mod byens ene udkant. I afgørelsen blev det anført, at "selvom en kommune må have et vist råderum til at afgrænse sin bymidteafgrænsning i kommuneplanen med henblik på at udlægge arealer til butiksformål efter planlovens 5 d, stk. 1, kan kommunen ikke, som i dette tilfælde, udstrække bymidten længere ud, end til, hvad der efter en almindelig vurdering kan betragtes som dele af det centrale byområde". 4

10 Den foreslåede bymidteafgrænsning i forslaget til kommuneplantillæg vil i forlængelse af det ovenfor anførte ikke være lovlig. Det bemærkes for en ordens skyld afslutningsvis, at der i øvrigt først vil kunne planlægges for en eller flere store udvalgsvarebutikker, når kommunen i overensstemmelse med planlovens 23 a, stk. 1, 1. pkt. i den kommende kommunale valgperiode, som starter den 1. januar 2014 har offentliggjort en samlet planstrategi for kommuneplanlægningen, hvor etablering af en eller flere store udvalgsvarebutikker er medtaget. Med venlig hilsen Kromann Reumert Kim Trenskow 5

11 3 Afsender: Vivian & Jørgen Lund Hansen

12 Roudaina Al Khani Fra: Sille Johanne Krüger Sendt: 12. november :18 Til: 'Jørgen Lund Hansen' Emne: SV: Høringssvar til forslag til Lokalplan bypark, boliger og detailhandel, samt tilhørende Kommuneplantillæg nr. 35 Kære Vivian og Jørgen Hansen Hermed Kvitteres for bemærkninger vedr. forslag til lokalplan 3.78 og forslag til kommuneplantillæg nr. 35. Bemærkningerne behandles i forbindelse med den endelige vedtagelse af forslagene som forventes at ske i begyndelsen af 2013 Med venlig hilsen Lotte Højgaard Teamleder planteamet / lokalforumkonsulent Telefon: Holbæk Kommune Plan & Byg Plan Kanalstræde Holbæk Fra: Jørgen Lund Hansen Sendt: 6. november :05 Til: Sille Johanne Krüger Emne: Høringssvar til forslag til Lokalplan bypark, boliger og detailhandel, samt tilhørende Kommuneplantillæg nr. 35 Høringssvar til forslag til Lokalplan 3.78 bypark, boliger, detailhandel, samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 35. Afsender Vivian og Jørgen Hansen, Godthåbsvej 59, 4300 Holbæk Vi har boet på Godthåbsvej siden Vi købte huset i sin tid på grund af beliggenhed i relation til by og grønne, rekreative områder umiddelbart øst for huset (stadion, tennisklub, boldbaner og Holbæk Fælled). Vi har i de 25 år der er gået udnyttet disse områder og faciliteter fuldt ud og gør det stadig med stor glæde og fornøjelse. I dette perspektiv kan vi kun gøre indsigelse mod de planer Holbæk Kommune lægger frem. Vi føler os overbevidst om at områdets infrastruktur (veje, tilkørsler, mv.) og karakter slet ikke kan bære den bil/lastbiltransport der må forventes at følge med planerne. Vi ser ligeledes en klar forringelse af områdets beskaffenhed og karakter og dermed af de livs- og boligområdekvaliteter vi købte huset på grundlag af. Jeg kan kun henvise til standarden for andre ucharmerende byggeprojekter i Holbæk og omegn (fx Megacenteret) som de bedste/værste skræmmebilleder. 1

13 Den klareste indsigelse er med hensyn til det påtænkte etagebyggeri. Vi kan ikke acceptere byggeri i området mellem husets baghave og de store kastanje træer som omkranser Holbæk stadion i dag. Eventuelt byggeri, og i særdeleshed etagebyggeri i randområdet skønner vi vil påføre os uacceptable nabo gener. Samlet set skønner vi således, at dette vil påføre os og andre beboere en bolig-, område-, livskvalitets- og dermed værdiforringelse som Holbæk kommune forventeligt må forholde sig til, såfremt planerne føres ud i livet. Hvis kommunen ønsker en positiv dialog med områdets nærmeste naboer så opfordrer jeg til at lave en individuel beboer-/interessenthåndtering. Vi vil gerne modtage en kvittering for modtagelse af vores mail/høringssvar. Med venlig hilsen Vivian og Jørgen. 2

14 4 Afsender: Holbæk Handelsstandsforening

15 Holbæk Kommune Plan og Byg 0899 Kommuneservice Kanalstræde Holbæk Forslag til Lokalplan 3.78 bypark, boliger og detailhandel. I udviklingsstrategi 2012 har Byrådet besluttet at styrke detailhandlen i Holbæk By og herved styrke Holbæks rolle som kommunens - og Nordvestsjællands Hovedby. Detailhandlen i kommunen er koncentreret i Holbæk By, som det naturlige midtpunkt for handlen i kraft af sin størrelse og tradition som købstad og overordnet handelsby. Butiksudbuddet vidner om byens styrke og betydning som handelsby for et større opland. Ovennævnte er i nøje overensstemmelse med Holbæk Handelsstandsforenings opfattelse hvorfor vi fuldt ud kan tilslutte os denne overordnede strategi. Baggrund: I forslag til Lokalplan nr angiver man som baggrund for forslaget, at omdannelsen af det aktuelle område, er en konsekvens af en politisk beslutning om at arbejde for at samle byens idrætsaktiviteter i Holbæk Arena et nyt samlet idrætsområde i Holbæk Vest, hvorved de nuværende idrætsaktiviteter i stadionområdet flyttes og området derfor skal spille en ny rolle i Holbæk by. Sagt med andre ord man ønsker at skabe indtægter ved salg af arealet for at kunne tilvejebringe de nødvendige økonomiske midler til brug for medfinansiering af Holbæk Arena I forslaget opererer man med 2 delområder. Delområde A udlægges til offentlige formål i form af en offentlig tilgængelig bypark og med mulighed for etablering af helårsboliger, institutioner og rekreative anlæg til nærområdets betjening. Denne disponering kan vi fuldt ud tilslutte os. Den planlagte bypark kunne på sigt udvikle sig til en Skulpturpark og blive et brand for Holbæk. side 1 af 3

16 De planlagte boliger kunne opføres som eksperimentel arkitektur og som såkaldt bæredygtig bebyggelse og blive et brand for Holbæk. Bebyggelsen kunne samtidig med medvirke til at skabe den befolkningstilvækst der en forudsætning for at skabe det nødvendige kundeunderlag for de eksisterende og allerede planlagte butikker. Delområde B udlægges til centerformål med mulighed for at rumme en dagvarebutik og udvalgsvarebutikker. Der kan tillades en udvalgsvarebutik på max kvm. I hele delområde B kan der bygges op til kvm. bruttoetageareal. Det nuværende samlede butiksareal i bymidten udgør; kvm jf. Cowi rapport Det samlede butiksareal i et kommende Center Rosen udgør kvm. jf. Cowi rapport Altså en stigning i butiksarealet i bymidten på 42 % Det samlede bruttoetageareal til erhverv/handel i nærværeden forslag til Lokalplan 3.78 udgør kvm. Det samlede butiksareal i et planlagt centerområde i Springstrup Erhvervsområde Holbæk Vest udgør kvm. Konklusion: Vi er i almindelighed betænkelige ved at der tilsyneladende lokalplanlægges uden det har udgangspunkt i en holistisk planlægning. Delområde A. Holbæk Handelsstandsforening kan tilslutte sig forslagets disponering. Delområde B. Vi er stærkt betænkelig ved den planlagte udvikling af detailhandlen ikke mindst på grund af de mange lokalplaner vi har været vidende til i den seneste tid. Vi savner i det aktuelle tilfælde en analyse af infrastrukturelle konsekvenser for handelslivet, eksempelvis af forbruger og bevægelsesstrukturen. Det er ikke Holbæk Handelsstandsforenings opfattelse at de nævnte dispositioner vil styrke handelslivet i bymidten, men snarer splitte den og medføre butikslukninger. side 2 af 3

17 Skulle der i tilknytning til det kommende boligbyggeri i området vise sig et velbegrundet behov for en ny dagligvarebutik ( max kvm.) bør det overvejes at tillade en sådan. Realiserer man samtlige aktuelle planer der vedrører detailhandel, uden det påkrævede kundeunderlag er tilstede, pt. er der negativ befolkningstilvækst i Holbæk Kommune, risikerer man efter Holbæk Handelsstandsforenings opfattelse butikslukninger, især i Center Holbæk og at kommunens største attraktion Ahlgade syner hen. Venlig hilsen Mikael Vester fmd. bestyrelsen. Fremsendt via og brev den Kopi til Borgmesteren, nordvestnyt og medlemmerne side 3 af 3

18 5 Afsender: Anni Bahn

19 Roudaina Al Khani Fra: Sille Johanne Krüger Sendt: 12. november :12 Til: 'Anni Bahn' Emne: SV: Lokalplan 3.78 Kære Anni Bahn Hermed Kvitteres for bemærkninger vedr. forslag til lokalplan 3.78 og forslag til kommuneplantillæg nr. 35. Bemærkningerne behandles i forbindelse med den endelige vedtagelse af forslagene som forventes at ske i begyndelsen af 2013 Med venlig hilsen Lotte Højgaard Teamleder planteamet / lokalforumkonsulent Telefon: Holbæk Kommune Plan & Byg Plan Kanalstræde Holbæk Fra: Anni Bahn Sendt: 11. november :38 Til: Sille Johanne Krüger Emne: Lokalplan 3.78 Holbæk den Ang. Høring af Forslag til Lokalplan bypark, boliger og detailhandel, samt tilhørende Kommuneplantillæg nr. 35. Jeg kan i min vildeste fantasi ikke se, hvad vi boger i Holbæk kommune skal bruge endnu et center til, da der er rigelige med tomme butiks lokaler rundt om i byens centrum. Der er to ganske udmærket Super Bedst butikker med under ti minutters gå gang fra Holbæk Stadion og der er 15 minutters gang til Føtex. I burde tænke anderledes, som en anden boger skriver i et læserbrev den , i Nordvestnyt. Han skriver bl.a. Tomme butikker finansierer ikke ret meget. og dette er jeg kun enig i. 1

20 Hvis jeg må komme med et forslag, så byg en ny stor og moderne svømmehal i stedet for et butiks center eller noget helt andet, hvis kommunen vælger at samle alt ud ved Holbæk Arena. Med venlig hilsen Anni Bahn Godthåbsvej 61, st. th Holbæk 2

21 6 Afsender: Allan & Kirsten Nielsen

22 Udtalelse til lokalplan nr.3.78 For bypark, boliger og detailhandel ved Holbæk Have Vi er beboer på Godhaabsvej 81 med have ned mod stadion. Vi mener, at vore boligforhold bliver væsentligt ændret ved denne plan. Det har været uforudsigeligt for os i forhold til Holbæk Kommuneplan 3: Vi har valgt at bo tæt på vore idrætsaktiviteter og med luft og grønne områder tæt på i forholdsvis rolige omgivelser. Vores bolig er blevet gjort til et bevaringsværdigt lille hus med et grundareal på 295 m3, hvilket har kunnet gå, da det støder op mod grønne, indhegnede arealer, så der alt i alt har været fredeligt. Med en randbebyggelse(hvilket betyder lige op af vores hegn) af punkthuse på 3-5 etagers højde med altaner vil vores have ikke have ét ugeneret sted og den nye bebyggelse vil hindre solen i at nå ned. Boligområdet her er præget af tæt lav bebyggelse og derfor bør den nye anvendelse passe ind med tilsvarende lav bebyggelse. Husene er blevet gjort til bevaringsværdige, hvilket lægger en del restriktioner på, hvordan de skal se ud og hvad vi må gøre ved dem. Ved at lægge høje punkthuse så tæt på, går tanken om at de skal kunne ses og se ens og oprindelige ud væk. Dette bør indtænkes i planen. Desuden er vi bekymrede for beskrivelsen af de vibrationer som byggeriet vil medføre: er det undersøgt om vores huse kan tåle disse? Da man ændrede parkeringsforholdene på Godthaabsvej, fik vi mange problemer med parkering. Noget af dette vil kunne løses ved, at vi fik lov til at købe noget jord til haven og en tilkørsel denne vej, så der kunne parkeres her- evt bygges carporte eller garager. På denne måde vil vi også få den nye bebyggelse en smule længere på afstand. Vi er normalt plaget af en del hærværk mest torsdag, fredag og lørdag, når unge mennesker trækker gennem gaden fra Bjergmarken og Agervang på vej i byen. Med den nye bebyggelse og byparken som opholdssted for unge om aftenen uden opsyn frygter vi, at dette vil tage overhånd. Dette vil være som Strandparken blot meget tættere på folks boliger og tæt på en stor koncentration af unge mennesker. En del af disse unge kan vi se benytte fodboldbanerne rigtig meget i deres fritid - også udenfor klubregi. Når disse fratages dem, vil der automatisk ske noget andet og formodentlig mere uheldigt i denne bypark, som vil ligge meget tæt på boliger. Byen trækker, så det vil ikke være forventeligt, at disse unge mennesker trækker ud på Fælleden. Det er i hvert fald ikke sket, mens fodboldbanerne ellers også er udlagt der. Angående tilgangsveje står der tydeligt i materialet, at der kan forventes noget mere trafik. Vi ved allerede nu fra fodbold- og håndboldarrangementer, at forbud mod højresving ned ad stillevejen Godthaabsvej ikke overholdes. For at undgå den voldsomme trafik blandet med den bløde trafik af cyklende voksne og børn til stisystemerne omkring seminariet anbefales stærkt, at området vejbetjenes fra Kattegatsvej, når der alligevel skal anlægges veje til Bebyggelsen B i planen (forretninger), så belastningen omkring Borgmestergårdsvej og Højen bliver mindre. Vi finder det desuden meget beklageligt, at tilgængeligheden og nærheden i forhold til idrætsfasciliteter for vort område forsvinder.

23 Vi stiller os desuden undrende overfor, at det var vigtigt at tænke på placeringsmuligheder for Megacentret og Bilbyen, da de var biltrafik-orienterede butikker. Det mener vi også, at de planlagte storbutikker på område B er, men vejforholdene på den trafikerede Roskildevej er ikke til så markant trafik til ét sted. Desuden vil det kræve en anden form for cykelsti, hvis vejen skal kunne bære så megen trafik. Det undrer at der byplanlægges med så store butikker i et område, som man vil udvide til at være midtby. Normalt lægges de i udkanten af byen og med ordentlige trafikforhold omkring. I øvrigt er det bekymrende at se butikker i midtbyen miste fodfæste og lukke ned samtidig med at Holbæk planlægger at udvide med endnu et forretnings- og cafeområde. Vi tvivler på behovet. En planlægning burde ikke være den enes brød den andens død. Alt i alt er vi rigtig skuffede over vores bydels udvikling på tegnebrættet: Fra et stilleområde til et område med rigtig meget trafik lige omkring os Fra grønne og luftige omgivelser til 3-5 etagers huse tæt på vores skel, og neonreklamer og store parkeringspladser tæt på Ændring fra lav, tæt bebyggelse til sammenblanding af højt og lavt Ændring af vores rolige vejforhold til et trafikalt knudepunkt Fjernelse af al sportslig udfoldelse i området Ændring af stille område til byområde med forretninger mm Fra lukkede forretninger i bymidten til endnu mere forretningsliv et nyt sted Skulle denne plan alligevel blive virkelighed foreslås følgende ændringer: At begge nye områder hovedsageligt vejbetjenes fra Kattegatsvej At beboere på Godthaabsvej får love at købe en stribe jord i tilknytning til deres haver for at få den nye bebyggelse lidt mere på afstand, samt mulighed for parkering/ carport her til aflastning i forhold til parkeringsproblemer på Godthaabsvej At den nye bebyggelse trækkes lidt væk fra randbeplantningen af hensyn til nuværende beboere At den nye bebyggelse holdes som den nuværende i området: tæt, lav bebyggelse At man betænker specielle forhold i Byparken for at undgå at lave et område med særlige ungdomsproblemer og hærværk At man påtænker ændringer i de trafikale forhold: hensynet til de mange cyklister til og fra stisystemerne, som holder byen sammen, udvidelse af Roskildevej og cykelstierne her Støjdæmpende foranstaltninger mellem Plan B-bebyggelsen og boligområderne. Med venlig hilsen Allan & Kirsten Nielsen Godthaabsvej Holbæk

24 Afsender: Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Holbæk Kommune / ved Peter Sorenius, FBL-Holbæk fmd. 7

25 Den 24. oktober 2012 Vedr. Lokalplan nr for bypark, boliger og detailhandel ved Holbæk Have Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Holbæk Kommune (FBL-Holbæk) har modtaget ovenstående forslag til lokalplan og forslag til kommuneplantillæg nr. 35 Holbæk Have og har nedenstående kommentarer. Da Høring om miljøvurdering af Udkast til forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 for Holbæk Have en ny bydel midt i Holbæk var til udtalelse indgav FBL-Holbæk sine kommentarer, der i afsnittet om borgerinddragelse ikke er anført. Der citeres: I princippet er vi ikke modstandere af hverken nyt boligbyggeri, detailhandel, caféer, kulturinstitutioner, idrætsanlæg mv. hvis der er behov for det. Men det er umiddelbart vanskeligt at se behovet for opførelse af en helt ny bydel så tæt på byens midte. Umiddelbart er vi mest stemte for at lade så stor en del af området som muligt henligge grønt, således at der sikres en grøn passage mellem det nævnte kulturmiljøområde ved kaserne/ kirkegård til Holbæk Fælled, der er under fredning, ligesom det bør sikres, at der ikke etableres nye omgivelser ved seminariet, der kan skæmme indtrykket af det fredede bygningskompleks. Udkastet forekommer at være drevet frem af et underliggende ønske om at etablere et nyt samlet idrætsområde i Holbæk Vest ved Kunsthøjskolen. En realisering - og måske tillige en forudsætning for realiseringen af dette ønske - synes at være at sælge arealerne ved de eksisterende idrætsfaciliteter ved Holbæk Have til byudvikling. Og hvad kan man så bruge de frigjorte arealer til? En af udkastets udtrykte forudsætninger er, at Byrådet ønsker en byudvikling indefra og ud at bymidtefunktionerne skal rykkes/ udvikles udad. Her mener vi, at en definition af bymidtefunktioner kunne være på sin plads. Hvilke funktioner? Boliger? Detailhandel? Specialvarebutikker? Administrative? Kulturinstitutioner? Caféer og restauranter? Eller en blanding af det hele i hvilket forhold og hvilken skala? Der savnes en begrundelse for at foretage en sådan byudvikling. For hvor er behovet? Hvilke udviklingsmæssige krav og perspektiver ligger bag? Eksisterer der et behov for nye boliger i området? Hvad siger detailhandelen? En detailhandelsrapport bør afventes. For kort tid siden åbnede Føtex med stor butik i Holbæk bymidte; der er overvejelser om et nyt center ved Rosen/ Smedelundsgade; Lassens Gård-tomten på Ahlgade, der var tiltænkt at være en slags butiksarkade blandet med boliger, er endnu ikke realiseret; og et stationscenter har været på tale. Hvis alle disse planer (inklusive planen for et muligt Holbæk Have) skal realiseres, bør en samlet trafikanalyse herunder parkeringsforholdene - foretages forinden. Ideoplægget mangler i øvrigt bemærkninger om, hvad man har tænkt sig med CSU, den gamle Brunhøjskolen, der ligger som nabo til både seminariet og området Holbæk Have. I princippet fastholder bestyrelsen de generelle og mere specifikke betragtninger i dette citat, men ønsker tillige at knytte yderligere kommentarer. 1. Formalia: I baggrund for det udsendte forslag til lokalplan 3.78 henvises til Planlovens (Lov om ændring af lov om planlægning, Lov nr. 424 af 10. maj 2011) 5q, stk.2, der lyder: I bymidter og aflastningsområder i byer med mere end indbyggere kan kommunalbestyrelsen [her Byrådet] i forbindelse med at der hvert fjerde år udarbejdes en strategi for kommuneplanlægningen, jf. 23 a, stk. 1, 1. pkt., træffe beslutning om at revidere kommuneplanen med henblik på at fastsætte butiksstørrelser for højst tre nye udvalgsvarebutikker på mere end

26 2.000 m² bruttoetageareal i hver by, i hovedstadsområdet dog i hver bydel, der er udpeget i et landsplandirektiv, jf. Det siges i nævnte baggrund, at området [lokalplanområdet] skal spille en ny rolle i Holbæk by og videre: Omdannelsen sker som følge af, at Byrådet i Udviklingsstrategi 2012 har besluttet at styrke detailhandelen i Holbæk by, og herved styrke Holbæks rolle som kommunens - og Nordvestsjællands hovedby. Som konsekvens heraf inddrages en del af lokalplanområdet i bymidteafgrænsningen og området udlægges til centerområde (detailhandel m.m.), jf. forslag til kommuneplantillæg nr. 35. Vupti. Det forekommer at være et kunstgreb af de mindre elegante. Den underliggende argumentation kunne lyde i retning af: Vi har en eksisterende bymidte, der er for lille til at kunne retfærdiggøre (læs: lovliggøre) at Holbæk Have bliver en realitet. Ergo må vi på papiret udvide bymidten uanset om det er ret eller vist. Prøv lige igen at kigge på kortbilag 3: (Kort med den ny konkrete/ faktiske bymidteafgrænsning). Det er en sær bymidte ud i ingenmandsland - fordi den først skal anlægges! 2. De betænkeligheder FBL-Holbæk gav udtryk for i forbindelse med Projekt Rosen, der dog var reel bymidte, bliver i Holbæk Have projektet mangedoblet, og vi har store vanskeligheder med at se en retfærdiggørelse for projektets gennemførelse. Grundene er mange. Vi har fuld forståelse for et ønske om at realisere projektet Holbæk Arena, men har svært ved at acceptere, at det skal ske ved en vilkårlig, og - synes det - helt kunstig [læs: statistisk begrundet, jf. kort 2] udvidelse af bymidten. At der findes investorer og developpere, som har øje for jomfrueligt land, skal vel ikke få et byråd til at slække på kravene til en udvikling, gerne visionær, til gavn for kommunens borgere. Ønsket om at gøre Holbæk til en endnu stærkere handelsby deles formentlig af mange, men der savnes stadig reelle, saglige og veldokumenterede grunde til at gennemføre projekt Holbæk Have. Det er stadig forbundet med betydelig risiko for fiasko. De i maj måned 2012 talte enogtyve tomme butikker i Holbæk bymidte, og et endnu ikke gennemført projekt Rosen, Lassens Gård-tomten m.fl. er for så vidt tilstrækkeligt skræmmende. Alene en gennemførelse af projekt Rosen rummer mulighed for butiksdød i Ahlgades vestlige ende og formentlig også i Nygade. Og det er ikke godt for Ahlgade, Nygade eller byen som helhed. 3. De dagligvarebutikker, som er planlagt i Holbæk bys yderområder Rema 1000 ved Allerup/ Kalundborgvej, Rema 1000 tæt ved Statoiltanken på Roskildevej og ny dagligvarebutik ved Spånnebæk må alt andet lige føre til mindre omsætning inde i byens midte (altså den gamle). Hvis såvel Holbæk Have som Rosen realiseres, er det endog meget tænkeligt, at mange småbutikker i byens midte (den gamle) må lukke. Og de op til Holbæk Have grænsende detailhandelsbutikker/ dagligvarebutikker må se en endnu skarpere konkurrence i øjnene. 4. Skulle projekt Holbæk Have mod forventning alligevel blive realiseret, bør det i lokalplanen være nøjere præciseret (end bemærkningen i om, at bebyggelse overvejende skal placeres i områdets randzone), hvordan det sikres, at der fortsat vil være en grøn forbindelse mellem den gamle bymidte og Holbæk Fælled. Placeringen af bebyggelsen skal med andre ord ske på en sådan måde, at en ubrudt grøn forbindelse sikres - altså ikke blot en sti, men egentlige grønne arealer. 5. Skulle projekt Holbæk Have mod forventning alligevel blive realiseret, bør det sikres, at byggeriet i valg af materialer, arkitektonisk udtryk mv. bliver spektakulært og godt. P.b.v. Med venlig hilsen Peter Sorenius, fmd. FBL-Holbæk Bakkekammen Holbæk

27 8 Afsender: Per Faartoft

28 Roudaina Al Khani Fra: Sendt: 9. oktober :19 Til: Sille Johanne Krüger Emne: 'Høring for lokalplaner_sjf' er blevet afsendt af Per Faartoft 9. oktober :18 er dialogen 'Høring for lokalplaner_sjf' blevet afsendt fra planer.holbaek.dk: Følgende information blev afsendt: Fornavn: Per Efternavn: Faartoft Vej: Borgmestergårdsvej 1 Postnr.: 4300 By: Holbæk Vedr. plan nr.: kommuneplantillæg 35 Indsigelse eller ændringsforslag: At anvende Borgmestergårdsvej som primær og Højen som sekundær adgangsvej til \'Delområde A\' (beboelse/bypark) virker ikke særligt hensigtsmæssigt. Begge veje er relativt små veje med mange udkørsler. Desuden er forbindelsen dårlig til Roskildevej - især for Borgmestergårdsvej - med lange daglige køer morgen og eftermiddag. Med beboelse og institutioner i området er jeg ikke overbevist om en lavere trafikbelastning. I dag er der større trafik om eftermiddagen og aftenen samt i weekender, mens lokalplan 3.78 i højere grad vil resultere i trafikbelastning hele dagen/ugen. Det virker meget mere hensigtsmæssigt at indtænke den primære adgangsvej til hele området (såvel \'Delområde A\' som \'Delområde B\') fra en mere betydende vej som Holbæk Have, evt ved det påtænkte signalanlæg. Bl.a. vil busforbindelse således effektivt kunne betjene både bolig/institutions- og detailhandelsområdet. Etablering af trafikregulering ud for Borgmestergårdsvej / Birkevænget vil vanskeliggøre et flow i trafikken på Roskildevej, og når der alligevel skal etableres trafikregulering ved Holbæk Have, synes det overordnet at hænge bedre sammen at anlægge den primære adgangsvej til begge delområder derfra. Borgmestergårdsvej og Højen kunne så være sekundære adgangsveje med begrænset trafikbelastning, gerne med vejbump for at sikre lav hastighed og trafiksikkerhed. mvh Per Faartoft 1

29 9 Afsender: Camilla Almind

30 3.78 For bypark, boliger og detailhandel ved Holbæk Have Jeg vil gerne indgive min indsigelse til ovenstående forslag. Jeg er naturligvis direkte påvirket, da disse ændringer ligger direkte op af min grund og derved vil forringe prisen på min ejendom betydeligt. Det grønne nær-område har, i stor grad, påvirket vores beslutning om at købe ejendommen. Der er dog flere aspekter som bør tages med i overvejelserne og disse vil jeg gerne vil give udtryk for. Jeg mener heller ikke at transportårene til området kan bære den form for aktivitet der ligges op til i forslaget. I forvejen er vejene, Højen, samt Vænget overbelastet af trafik, efter at Diget er blevet lukket. Hvis der planlægges at der skal bygges boligområdet op ad disse veje, der i dag har status som 30 km zone, skal vejene ændres betydeligt. Men der er også det overordnede aspekt i, at indkøbsmulighederne i Holbæk by spredes endnu mere ud. Jeg tror at konsekvensen af at bygge endnu et indkøbscenter i Holbæk, vil give endnu flere tomme butikker i Holbæk midtby. Og hvis byen skal blomstre, og handlen skal trives, skal der ikke være for mange tomme butikker man passerer på sin shoppingtur. I dag har vi Holbæk midtby, som kæmper for at bevare kundegrundlaget. Derudover er der bygget Slotscenteret, som også har haft stor udskiftning i butikker. Der åbner og lukker i et væk. Vi har Borgergården, som også ville være et langt mere spændende center, hvis kælderetagen ikke skulle ligge tom hen. Derudover har vi Holbæk Mega-center, hvor der også er tomme lokaler der giver huller i strukturen og som ikke virker tiltrækkende på kunderne. Som kunde, der ligger stort set alle indkøb lokalt, vil en endnu større spredning af butikkerne være en udfordring. Samtidig er det mig uforstående at man bygger centeret hvor Føtex nu ligger, hvor der også ligger tomme butikslokaler på bagsiden og gør opmærksom på at potentialet i en ny bygning, slet ikke udnyttes optimalt. For efterfølgende at planlægge et nyt indkøbscenter ved Holbæk Have. I forvejen har vi nu en Superbest/Strandberg som stort set er ryddet for kunder pga konkurrenten Føtex overfor. Vil man nu placere endnu en dagligvarebutik i kæmpe-størrelse, vil man påvirke Føtex, samt Superbest i Mellemvang og Bjergmarken. Derudover er der hele aspektet med at sportsområdet flyttes ud af byen. Dette vil få stor betydning for sportslivet, hvor forældre nu i større grad vil skulle køre deres unger til sport, hvis det nye sportsområde skal ligge på Holbæk fælled. Det kommer til at påvirke alle i dette nærområde og lige nu ligger vores fælles sportsarealer centralt. Vi skal passe på at vi ikke kun gør sportslivet attraktivt for dem der har mulighed for at tilbyde deres børn transport i bil og bus. Sådan som sportsområdet ligger i dag er dette for alle, og kan derved være et optimalt samlingssted for vores ungdom på kryds og tværs af sociale skel.

31 Og sidst, men ikke mindst, er der det økonomiske aspekt i kommunen ønsker at bruge penge på nye sportsanlæg, institutioner og boligbyggeri, når der er krise i landet. Lad os bruge vores fælles midler på at passe på det vi har, leve spartansk og derved få genoprettet en sund økonomi, præcis som en fornuftig husmor ville gøre. Og lad os få liv og energi i de områder vi allerede har og værne om det forretningsliv der stadig tør satse på en fremtid i Holbæk. Jeg ved at mange vil gøre indsigelser imod dette forslag og jeg håber at disse tages op til nøje efterretning, da det trods alt er os, borgere og beboere der har en vigtigt rolle at spille i byens fremtid. Med venlig hilsen Camilla Almind Vænget Holbæk

32 10 Afsender: Gitte Schmidt

33 Roudaina Al Khani Fra: Sendt: 15. september :01 Til: Sille Johanne Krüger Emne: 'Høring for lokalplaner_sjf' er blevet afsendt af Gitte Schmidr Kategorier: Høringssvar Holbæk Have 15. september :00 er dialogen 'Høring for lokalplaner_sjf' blevet afsendt fra planer.holbaek.dk: Følgende information blev afsendt: Fornavn: Gitte Efternavn: Schmidr Vej: Fuglsvej Postnr.: 4300 By: Holbæk Vedr. plan nr.: 35 Indsigelse eller ændringsforslag: Nok den dårligste idee ever, befolkningen i Danmark bliver mere og mere overvægtigt, og så syntes i det er passende at afskaffe et af de grønne områder, hvor holbækborgerne træner og gør alt hvad de for at komme af med deres overvægt. Ja ja, slet de grønne områder og få flerer overvægige, det er hvad lokalplsnrn gerne vil, står det til mig, får i ikke lov at røre det område. Tænk jer om en ekstra gzng 1

34 11 Afsender: Danbolig Holbæk / ved Henrik Larsen, administrator for to andelsboligforeninger beliggende på Vænget (Fruens Vænge I og Fruens Vænget II)

35 Roudaina Al Khani Fra: Henrik Larsen - danbolig holbæk - henrik larsen a/s Sendt: 19. september :47 Til: Sille Johanne Krüger Emne: Lokalplan 3.78 Kategorier: Høringssvar Holbæk Have Goddag! Jeg er administrator for de 2 andelsboligforeninger, som er beliggende på Vænget i Holbæk. (Fruens Vænge I og Fruens Vænget II) Foreningerne har flere gange rettet henvendelse til kommunen vedr. den store trafikmængde, som der er på Vænget i Holbæk. Jeg har g.d. og d.d. afholdt møde med de 2 foreninger og retter i den forbindelse henvendelse til kommunen, idet de 2 foreninger har et ønske om at Vænget bliver lukket i den sydlige ende, således at beboerne ikke bliver generet af den øgede trafikmængde, som der sandsynligvis vil komme på Vænget i forbindelse med udbygningen af området. Herudover er der et ønske om, at der ikke placeres byggeri eller andre indretninger, som vil genere bebyggelsen på Vænget. Det skal i den forbindelse bemærkes, at nogle af boligerne er beliggende med terrasse og have direkte ud mod Højen og det vil derfor være ønskeligt med et plantebælte eller lign. som afskærmning. Foreningerne deltager gerne i en nærmere dialog. Med venlig hilsen Henrik Larsen Statsaut. ejendomsmægler & Valuar danbolig holbæk - henrik larsen a/s Ahlgade Holbæk Tlf.: Mobil:

36 12 Afsender: Holbæk Tennisklub / ved Claus Jürgensen

37 Roudaina Al Khani Fra: Sendt: 15. september :40 Til: Sille Johanne Krüger Emne: 'Høring for lokalplaner_sjf' er blevet afsendt af Claus Jürgensen Kategorier: Høringssvar Holbæk Have 15. september :40 er dialogen 'Høring for lokalplaner_sjf' blevet afsendt fra planer.holbaek.dk: Følgende information blev afsendt: Fornavn: Claus Efternavn: Jürgensen Vej: Knabstrupvej 12 Postnr.: 4420 By: Regstrup Organisation / firma: Holbæk Tennisklub Vedr. plan nr.: Plantillæg 35 Indsigelse eller ændringsforslag: Hvad havde man tænkt sig at gøre med det fantastiske sportsanlæg vi har nu, er jo ikke bare lige sådan at flytte og hvor vil Kommunen få de penge til det her kæmpe projekt??? Hvad med at få lidt mere liv i det nuværende lokalsamfund!!! 1

38 13 Afsender: Britt Egelund Jürgensen

39 Roudaina Al Khani Fra: Sendt: 18. september :25 Til: Sille Johanne Krüger Emne: 'Høring for lokalplaner_sjf' er blevet afsendt af Britt Egelund Jürgensen Kategorier: Høringssvar Holbæk Have 18. september :25 er dialogen 'Høring for lokalplaner_sjf' blevet afsendt fra planer.holbaek.dk: Følgende information blev afsendt: Fornavn: Britt Efternavn: Egelund Jürgensen Vej: Æblevang 20 Postnr.: 4300 By: Holbæk Vedr. plan nr.: 3.78 kommuneplantillæg 35 Indsigelse eller ændringsforslag: Kære politekere. Ja, papir er taknemmeligt, flot ser det ud, men det er da helt ude af proportioner, hvad med at få rettet op på alle de mangler der er i Holbæk. Det er blevet sagt, at der f.eks ikke var råd til en ny svømmehal, men man har penge til en multi-arena, hvad Holbæk Tennisklub angår, er tennishallen bygget for medlemmernes penge, jeg ved godt grunden er kommunens, og hallen er vel ikke sådan, at flytte. Man havde ikke råd til at beholde foreningshuset, nej man ødelagde ældre medborgeres mulighed for at have et fælles samlingssted, nu står det gabende tomt. Hvad med fortovene, jeg ser ældre medborgere gå i cykelstien fodi den er mere plan. Hjemmehjælpen til de ældre kunne være langt bedre, nej kære polikere i kender ikke virkeligheden, og så længe man ikke engang kan komme med en bybus om aftenen, når man bor på Stejlepladsen og er gangbesværet, men skal bestille flextrafik flere dage før, så tænk jer godt om, jeg ved godt det er forskellige kasser, men man kan vel deles om udgifterne Jeg vil tænke meget over hvor jeg sætter mit kryds ved næste kommunalvalg, det bliver ikke hos de radikale de har allerede ødelagt de ældres foreningsliv, de tænker mest på de unge. Mere butiksliv, lad os da styrke butikkerne i bymidten, der står jo gabende tomme butikslokaler rundt omkring, folk får jo ikke flere penge imellem hænderne med jeres plan, måske kan det en over gang skabe lidt arbejdspladser. M.v,h.-Britt Jürgensen M.v.h. Britt Jürgensen 1

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan 2007 2018 Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08. 1 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplantillæg: Kommuneplanen

Læs mere

Hjemmel 1 Formål 2 Område og zonestatus 3 Anvendelse 4 Butiksarealer 5 Udstykninger 6 Bebyggelsens omfang og placering 7 Bebyggelsens ydre fremtræden

Hjemmel 1 Formål 2 Område og zonestatus 3 Anvendelse 4 Butiksarealer 5 Udstykninger 6 Bebyggelsens omfang og placering 7 Bebyggelsens ydre fremtræden Hjemmel 1 Formål Område og zonestatus 3 Anvendelse 4 Butiksarealer 5 Udstykninger 6 Bebyggelsens omfang og placering 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 8 Vej, sti og parkeringsforhold 9 Øvrige ubebyggede områder

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides?

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Indkaldelse af ideer og forslag Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Høringsfrist 29. august Teknik & Miljø, 1. juli 2011 1 Indkaldelse af ideer og forslag Baggrund Bornholms

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Ændring af rammeafgrænsning, bymidteafgrænsning og detailhandelsramme ved udvidelse af dagligvarebutik på Borgmester N. E. Hansensvej

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

idéoplæg Holbæk Have - en ny bydel midt i Holbæk 3. april 2012 Høringsfrist: 17. april 2012 Debatoplæg til idéfase før den videre planlægning for

idéoplæg Holbæk Have - en ny bydel midt i Holbæk 3. april 2012 Høringsfrist: 17. april 2012 Debatoplæg til idéfase før den videre planlægning for 3. april 2012 idéoplæg Høringsfrist: 17. april 2012 Debatoplæg til idéfase før den videre planlægning for Holbæk Have - en ny bydel midt i Holbæk Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til den videre

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Teknik & Miljø, juni 2013 1 DEBATOPLÆG - Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Baggrund Bornholms

Læs mere

Udvidelse af Skagen bymidte

Udvidelse af Skagen bymidte Debatoplæg Udvidelse af Skagen bymidte Foroffentlighedsfase Indkaldelse af idéer og synspunkter 09.09.2016-23.09.2016 Baggrund Ét af Frederikshavn Kommunes fire vækstspor er Oplevelser & Turisme. Hvert

Læs mere

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F:

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F: Notat Dragør Kommune SYDSTRANDSCENTERET 15. november 2011 Udarbejdet af MST Kontrolleret af Godkendt af 1 BAGGRUND FOR OPGAVEN På Kommunalbestyrelsens møde den 27. oktober blev det besluttet at opfordre

Læs mere

Afgørelse i sagen om Odder Kommunes tilvejebringelse af kommuneplantillæg nr. 35 for detailhandel i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om Odder Kommunes tilvejebringelse af kommuneplantillæg nr. 35 for detailhandel i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 21. marts 2005 J.nr.: 03-33/700-0225 MJE Afgørelse i sagen om

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Plan og Byg Januar 2015 Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Redegørelse for udlæg af nyt bydelscenter ved Ndr. Ringgade/Valbyvej i Slagelse Kommuneplantillæg nr. 16 omfatter

Læs mere

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til Vækst og Plan Maj 2015 Nykøbing Landevej Ndr.Ringgade Pilegårdsvej Sorøvej Skovsøviadukten Kommuneplantillæg nr. 13 til Slagelse Kommuneplan 2013 Redegørelse jf. planlovens 11e, stk. 4 Kommuneplantillæggets

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden I forbindelse med revision af kommuneplanen i Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker kommunen at udvide bymidten med et område,

Læs mere

Detailhandel. 2 byer 2 strategier

Detailhandel. 2 byer 2 strategier Detailhandel 2 byer 2 strategier Faaborg og Ringe Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg Gl. købstad i den sydlige del af kommunen Beliggende i naturskønne områder med rigt turistliv Rigt kulturliv Ringe Ringe

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10 Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Thorslundsvej Ændring af kommuneplanområde 10 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Centerområde ved Hovedgaden Agerskov 420.71.5 420.71.4 420.51.2 420.41.1 420.11.3 420.51.1 420.11.2 420.11.1 420.71.3 420.31.7 420.11.5 420.71.2

Læs mere

N O T A T. Intro. Indholdsfortegnelse

N O T A T. Intro. Indholdsfortegnelse N O T A T Til Økonomi- og Erhvervsudvalget Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Land, By, Kultur - Planlægning Emne Forslag til tilretning af kommuneplanens detailhandelsstruktur for de enkelte byer

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5 1 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5 Tillæg til Kommuneplan 1998-2009 Ballerup Idrætsby Ballerup Kommunalbestyrelse juni 2004 Forslag til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 1998-2009 2 Dette forslag til Tillæg

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej i Tilst

Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej i Tilst Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 29. november 2016 Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej 79-83 i Tilst Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 Forslag 2 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres, men ønskes

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2009 Landsbyen Mejlby Offentligt område O710, Mejlby Rebild Kommune marts 2012 Indledning Rebild Kommune vedtog den 29. oktober 2009 Kommuneplan 2009 for Rebild Kommune endeligt.

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg 22. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 22. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum.

Forslag til. Kommuneplantillæg 22. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 22. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum. Forslag til up Havndal Dalbyover Råby Udbyhøj Gassum Gjerlev Øster Tørslev Fårup Asferg Spentrup Mellerup Mejlby Harridslev Øster Bjerregrav RANDERS Uggelhuse Stevnstrup Assentoft Langå Værum Haslund Randers

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

Kommuneplan Forslag til Tillæg 6 til. Omdannelse og byudvikling i Bykernen R Ø D OV R E KO M M U N E

Kommuneplan Forslag til Tillæg 6 til. Omdannelse og byudvikling i Bykernen R Ø D OV R E KO M M U N E Forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2014 Omdannelse og byudvikling i Bykernen Rammeområde 5F04 Rammeområde 5F06 Rammeområde 5F14 Rammeområde 5F15 Rammeområde 5F13 Rammeområde 5F12 Rammeområde 5F11 Rammeområde

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Forslag til tillæg nr. 24 har været i offentlig høring

Læs mere

Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse).

Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). Punkt 19. Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan 4-6-104 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2013-20369. By- og Landskabsudvalget indstiller, at

Læs mere

Høring af forslag til ophævelse af Lokalplan for butikker og boliger ved Græsted Hovedgade/Centervej i Græsted

Høring af forslag til ophævelse af Lokalplan for butikker og boliger ved Græsted Hovedgade/Centervej i Græsted - Sag: 2016/13065 016 Id: 004804 Afdelingsnavn By og Bolig Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 04. oktober 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200 Helsinge tlf: 7249 6009 e-mail: BEE@Gribskov.dk

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020

Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020 1 Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020 Ændring af detailhandelsbestemmelser Marts 2012 INDLEDNING 2 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanen indeholder en overordnet hovedstruktur for

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st.

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP ST. Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. Indholdsfortegnelse KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP

Læs mere

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 2. marts 2017 Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Dette materiale omhandler et område nær dig. Området ligger i den sydlige del af Skejby

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse) Punkt 4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.023 og Lokalplan 3-2-106 Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse) 2015-019780 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Lokalplan nr. 049 og Kommuneplantillæg 011 for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup

Lokalplan nr. 049 og Kommuneplantillæg 011 for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup Lokalplan nr. 049 og Kommuneplantillæg 011 for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer Forslag til beslutning 1. Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Nyt butikscenter i Frederikssund

Nyt butikscenter i Frederikssund Nyt butikscenter i Frederikssund Det ny shoppingscenter i Frederikssund Der findes næppe en bedre mulighed for at placere et nyt center langs Frederikssund-banen, end her i Frederikssund, lige ved S-tognettes

Læs mere

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05 25.01.B05 TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE 25.01.B05 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - NOVEMBER 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forsalg til dette kommuneplantillæg har været fremlagt i offentlig

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG Kommune 1 14. Næsbjerg 14.01 Næsbjerg by Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby.

Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby. Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B.03.03.01 Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby. Center for Teknik og Miljø september 2015 Indkomne bemærkninger 1. Bjarne Pedersen. Dokumentnr. 60. Ønsker ikke

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009

Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009 Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009 - på et sundt og bæredygtigt grundlag 1 H - Detailhandel Kort H.1 - Ebeltoft Ifølge planlovens 11e stk. 4 skal der redegøres for den del af kommuneplanen, der

Læs mere

FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 For et. område ved Brydes Allé, Assens By

FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 For et. område ved Brydes Allé, Assens By FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 For et område ved Brydes Allé, Assens By September 2017 Forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 Forslag til tillæg nr 1 til Lokalplan nr.1-c602 er i

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

Notat opsamling på idé høring om detailhandel i Haderslev Sydby

Notat opsamling på idé høring om detailhandel i Haderslev Sydby Haderslev Kommune Erhvervs- og Borgerservice Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. juli 2011 Sagsident: 11/11911 Sagsbehandler:

Læs mere

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 15. maj 2017 Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Blandet bolig og erhvervsområde ved Dagmar Petersens Gade, Aarhus Ø. 1. Resume

Læs mere

Ved større projekter skal der efter planlovens

Ved større projekter skal der efter planlovens Eksempelsamling for ændringsforslag af planloven (Opfølgning på Danmark i Balance) Flere lokale muligheder på planområdet og bedre vilkår for butikker Ændringer gældende for kommuner i yderområder: Erhverv

Læs mere

gladsaxe.dk Justering af detailhandelsstrukturen Har du forslag og idéer?

gladsaxe.dk Justering af detailhandelsstrukturen Har du forslag og idéer? gladsaxe.dk Justering af detailhandelsstrukturen Har du forslag og idéer? Detailhandel i Gladsaxe Kommune Det er Byrådets ønske at styrke detailhandlen inden for kommunen, så flere borgere vælger at handle

Læs mere

Karin Linneberg Bæk. Finn Krogsgaard Jensen Sendt: 12. februar :05 Til: Fra: MTM-ByudviklingogMobilitet Cc:

Karin Linneberg Bæk. Finn Krogsgaard Jensen Sendt: 12. februar :05 Til: Fra: MTM-ByudviklingogMobilitet Cc: Karin Linneberg Bæk Fra: Finn Krogsgaard Jensen Sendt: 12. februar 2016 14:05 Til: MTM-ByudviklingogMobilitet Cc: 'shc@au.dk'; 'jmp@feas.dk' Emne: Indsigelse mod forslag til Lokalplan

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan Boliger på P.U. Bruuns Vej, Faaborg

Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan Boliger på P.U. Bruuns Vej, Faaborg Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan 2017-2 Boliger på P.U. Bruuns Vej, Faaborg Høringsperiode: 16. maj 18. juli 2017 Sag nr. 01.02.05-P16-4-17 Der er indkommet 4 høringssvar i den offentlige

Læs mere

Dagens indhold. Afgrænsning af bymidter og bydelscentre. Showrooms og pladskrævende varer Aflastningsområder redegørelseskrav

Dagens indhold. Afgrænsning af bymidter og bydelscentre. Showrooms og pladskrævende varer Aflastningsområder redegørelseskrav Detailhandel Dagens indhold Status De politiske intentioner Den nye formålsbestemmelse Planlovsændringerne: Størrelse og placering Afgrænsning af bymidter og bydelscentre Showrooms og pladskrævende varer

Læs mere

Tillæg nr. 7. til kommuneplan

Tillæg nr. 7. til kommuneplan Tillæg nr. 7 til kommuneplan 2013-2025 oktober 2016 10102016 2 Hundige Havnevej N Indre grøn kile Hundige trandvej trandvej Rammeområde 1BE1 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

Sødalsparken 24 i Brabrand mulig omdannelse til virksomhed med særlig pladskrævende varegrupper

Sødalsparken 24 i Brabrand mulig omdannelse til virksomhed med særlig pladskrævende varegrupper Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 8. april 2015 Sødalsparken 24 i Brabrand mulig omdannelse til virksomhed med særlig pladskrævende varegrupper Aarhus Kommune planlægger at give mulighed for

Læs mere

Udvidelse af Jyllingecenter

Udvidelse af Jyllingecenter Udvidelse af Jyllingecenter Tillæg 20 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade 17. august 2015 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 INTEGRERING AF MILJØHENSYN 2 3 MILJØRAPPORTENS BETYDNING FOR PLANERNES UDFORMNING 2 4 OFFENTLIGHEDSFASEN BETYDNING FOR PLANERNE UDFORMNING

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014 Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej 150 2610 Rødovre 9. november 2014 Rødovre Boligselskab, afdeling 15 v/ Susanne Mørck Voigt Næsbyvej 19, 3.tv. 2610 Rødovre Forslag / bemærkninger til

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

Sønder Tranders, Sønder Tranders Bygade, Boliger. Lokalplan (2. forelæggelse)

Sønder Tranders, Sønder Tranders Bygade, Boliger. Lokalplan (2. forelæggelse) Punkt 8. Sønder Tranders, Sønder Tranders Bygade, Boliger. Lokalplan 4-10-101 (2. forelæggelse) 2014-18977 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte plan endeligt. Ændringer

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Side 1 af 7 Forslag til besvarelse af synspunkter og idéer indkommet i forudgående offentlig høring om ny bebyggelse på hjørnet af Ryhavevej og Klokkerbakken i Hasle TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling

Læs mere

forslag til kommuneplan 2013

forslag til kommuneplan 2013 forslag til kommuneplan 2013 fornyet offentlig høring fornyet offentlig fremlæggelse af fire ændringer til det offentligt fremlagte forslag juli 2013 Ændring 1 kulturmiljøet; Skovvejen 21-51 På grund af

Læs mere

forslag Park Vendia, Hjørring

forslag Park Vendia, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 2. november 2016 til den 31. december 2016 forslag Park Vendia, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede politikker og mål for

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 11. januar 2017 Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Dette materiale omhandler et område nær dig. Der planlægges for en boligbebyggelse

Læs mere

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006 Bilag Lokalplan nr. 1091 OER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFELINGEN, APRIL 2006 FOROR Forslag til tillæg nr. 38 til kommuneplan 1994-2006 er en mindre ændring af planens

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

Centerområde Aastrupvej

Centerområde Aastrupvej 21 2013 Centerområde Aastrupvej Status Plannavn Baggrund og formål Kladde 21 2013 Centerområde Aastrupvej Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af et invester ønske om at omdanne dele af de eksisterende

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Udbud af Stenløse Rådhusanneks. Ejendom i byen ved indkøbsmuligheder, S-tog og kulturhus

Udbud af Stenløse Rådhusanneks. Ejendom i byen ved indkøbsmuligheder, S-tog og kulturhus Udbud af Stenløse Rådhusanneks Ejendom i byen ved indkøbsmuligheder, S-tog og kulturhus 1 2 sti Ejendom i centrum af byen Ejendom til salg centralt i Stenløse Egedal Kommune udbyder hermed en ejendom til

Læs mere

SUNDBY SOLBJERG OVTRUP RAKKEBY VILS REDSTED TISSINGHUSE ØRDING ØSTER ASSELS

SUNDBY SOLBJERG OVTRUP RAKKEBY VILS REDSTED TISSINGHUSE ØRDING ØSTER ASSELS HESSELBJERG SEJERSLEV EJERSLEV FLADE SØNDER DRÅBY SUNDBY BJERGBY SOLBJERG ØSTER JØLBY ERSLEV TØDSØ DRAGSTRUP ERSLEV INDUSTRI VODSTRUP FRØSLEV ELSØ TÆBRING OVTRUP MOLLERUP LØDDERUP NYKØBING FREDSØ RAKKEBY

Læs mere

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Kommuneplantillægget omfatter samme område som lokalplanen.

Kommuneplantillægget omfatter samme område som lokalplanen. Tillæg nr 6 - Område til lettere erhverv ved Frederikshavnsvej, Hjørring Kommuneplantillægget er udarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan nr. 110.3160-L07 for Erhvervsformål ved Frederikshavnsvej,

Læs mere

Bilag 3, Lokalplan nr. 987, Dagligvarebutik ved Stavneagervej og Toftegårdsvej,

Bilag 3, Lokalplan nr. 987, Dagligvarebutik ved Stavneagervej og Toftegårdsvej, Bilag 3, Lokalplan nr. 987, Dagligvarebutik ved Stavneagervej og Toftegårdsvej, Skæring. Bemærkninger og indsigelser indkommet under den offentlige høring Høringsperioden om ændringer af kommuneplanrammerne

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 832, Lyseng Idrætsanlæg, Højbjerg. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 832, Lyseng Idrætsanlæg, Højbjerg. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 10. marts 2008 Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 832, Lyseng Idrætsanlæg, Højbjerg Århus Kommune Planlægning og Byggeri

Læs mere

Lokalplan 1047, Byområde ved Søren Frichs Vej - Endelig

Lokalplan 1047, Byområde ved Søren Frichs Vej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. februar 2017 Lokalplan 1047, Byområde ved Søren Frichs Vej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1047 - Byområde

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. oktober 2010 Offentliggjort den 20. oktober 2010 2 Luftfoto forside - Copyright

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken

TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken Ideer og kommentarer skal være Kalundborg Kommune i hænde senest den 26. september 2014 Udsigt

Læs mere