Anledning: Det i Veggerslev hos enken Gjertrud Sørensdatter den 25. juli begåede barnemord.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anledning: Det i Veggerslev hos enken Gjertrud Sørensdatter den 25. juli begåede barnemord."

Transkript

1 13. Forhør. Se den originale transskription. Forhøret afholdt: 14. september Sted: Ekstraret nedsat på Nørre Herreds tingsted, Grenaa. Anledning: Det i Veggerslev hos enken Gjertrud Sørensdatter den 25. juli begåede barnemord. Forhørsleder og skriver: Herredsfoged justitsråd Aagaard, Grenaa. Vidner: Andersen og Juul af Grenaa. Fælles for alle afhørte i retten: De blev formanet til at sige sandheden, og deres forklaringer blev afgivet under ed. Dommeren bemærkede: At beskrivelsen af det forhør, der begyndte den 26. juli og sluttede den 26. august, blev indsendt til amtet med posten den 1. september, og at amtet, ved skrivelse til dommeren den 6. september, har underrettet denne om, at procurator Olsen som actor var befalet at tiltale arrestantinderne, Gjertrud, Mette og Ane Dorthea Sørensdatter. Dommeren fremlagde en skrivelse fra ham af 2. september til stiftsfysicus, justitsraad dr. med. Willemoes med dennes påtegnede erklæring. Nævnte skrivelse og erklæring er sålydende: Den 25. juli 1831 fødte en tjenestepige i min jurisdiktion, Mette Sørensdatter af Veggerslev, i dølgsmål et fuldbårent og levende pigebarn, som straks efter fødslen blev bragt af dage. Ligesom hun, inden sit svangerskab, stedse havde nægtet at være frugtsommelig, således har hun også under de optagne forhør hele tiden nægtet at vide eller at have bemærket, at hun var frugtsommelig, førend hun så barnet komme frem. Hun har til stadighed påstået, at hun hele tiden har antaget, at hendes tiltagende førlighed var en følge af hendes menstruationers standsning. I anledning heraf tillader jeg mig, til hjælp under sagen mod hende, ærbødigst at udbede mig Deres Velbårenheds behagelige erklæring om, hvorvidt et fruentimmer, som ikke førhen har født, kan være frugtsommelig uden at tro eller vide det, forinden hun føder, uagtet hun føder et fuldbårent og levende barn. Grenaa, den 2den Sept Velbaarne Hr justitsraad, stiftsfysicus dr.med. Willemoes i Aarhus. - I anledning af vedføjede sag har jeg, efter Deres Velbårenheds forlangende, den ære at afgive følgende erklæring: Skønt det undertiden hænder, at svangre førstegangsfødende kan være uvidende om deres tilstand, som den tilkaldte læge eller jordemoder, i det mindste i en lang tid af svangerskabet, ikke har kunnet overbevise dem om, så kan jeg dog ikke antage in casu, at delinkventinden hele tiden af sit svangerskab virkelig har været af den formening, at hendes førlighed blot skulle være forårsaget af manglende menstruation. Thi dels vidste hun med sig selv, at hun havde gjort sig skyldig, og dels var hendes førlighed ikke ledsaget af de sygelige tilstande, som ytrer sig ved vattersot o.s.v., og som kunne have fået hende til at tro, at hun ikke var

2 frugtsommelig. Jeg formener derfor, at hendes udsagn blot er en udflugt, i håb om at hun derved kan besmykke sin udåd. Aarhus, 4de sept Willemoes Velbaarne Hr. justitsraad, bye- og herredsfoged Aagaard i Grenaa. Fremlagt ved Ekstraretten på Nørre Herreds tingsted, den 14de sept Indkaldt til forhør: Arrestantinden Gjertrud Sørensdatter blev uden bånd og tvang fremstillet for retten. Forklaring: Hun kunne ikke have foretaget sig videre til barnets frelse, end hun har gjort; thi hun anvendte al sin kraft for at komme ind i stuen med barnet for der at have behandlet det med den omhu, som nyfødte børn behandles med. Årsagen til, at hun ikke gik ud af bryggerset, efter at barnet med magt var taget fra hende, og råbte om hjælp eller gav anskrig, da hun så, at barnet var i fare, var, at hun anså dette for nyttesløst. I hendes gård var på den tid ingen andre hjemme end hun og hendes døtre Mette og Ane Dorthea, og inden hun kunne være nået ud af gården, ville barnet have været ombragt, og det ville da have været tungt for hende at have hidkaldt vidner til hendes døtres udåd, uden at barnet derved kunne være blevet frelst. At det var Mettes bestemte forsæt at kvæle barnet ved at omspænde dets mund og hals med sine fingre, ved hun, fordi Mette selv sagde, at hun ville kvæle det. Retten opfordrede hende til at fortælle, hvilke omstændigheder hun lagde til grund for sin forklaring om, at begge hendes døtre, Mette og Ane Dorthea, var lige enige om barnets mishandling og ombringelse, og hvormed hun kunne godtgøre, at det var Mettes og Ane Dortheas faste forsæt, at barnet skulde aflives. Hun forklarede da: Efter at Mette havde taget barnet fra hende, og Ane Dorthea var kommet ud i bryggerset, sagde Mette, at nu var hun ulykkelig; men barnet måtte aflives. Det var døtrene enige om og sagde til hinanden, at barnefødslen dermed godt kunne skjules, da ingen vidste, at Mette var frugtsommelig. Hvad Mette og Ane Dorthea talte om under barnets mishandling, eller før eller efter dets drab, forsikrer hun imidlertid ikke at kunne erindre, og forhørsretten kunne således ikke få nærmere oplysning om den grad af medvirken, som de hver især har ydet under udførelsen af misgerningen, end den, som forhen er givet. Hun kan således ikke forklare, hvem af døtrene som gav anledning til, at Ane Dorthea tog barnet fra Mette og kom det i gruekedlen og masktønden, eller hvem som opfordrede dertil. Kun dette ved hun, at det var tydeligt nok, at de var enige om barnets mishandling og drab. Hun ved med vished, at barnet var levende, da det kom i gruekedlen eller over i Ane Dortheas hænder, for det gav et lydeligt skrig, da det skete. Hun bemærkede ikke, at barnet tabte noget af sin livskraft ved Mettes forsøg på at kvæle det. Hendes datter Mette, der aldrig har været gift, har ikke haft anden kæreste eller haft godhed for andet mandfolk end Jens Jensen Bids i Veggerslev, som hun har været kæreste med i 7-8 år. Den samme dag, som Mettes barnefødsel fandt sted, lod hun henimod aften Jens Jensen Bids kalde. Mette spurgte ham da, om han vedgik at være fader til det barn, som hun havde født om morgenen; men han benægtede det. Hun ved med vished, at forlovelsen mellem Jens Jensen Bids og Mette ikke var ophævet på den tid, fødslen skete. Hun vedbliver stadig at nægte at have vidst, at Mette var frugtsommelig, førend hun fødte, og om barnets drab var foregået uden overlæg, eller om det var sket efter aftale. Såvel hun som Ane Dorthea har

3 flere gange spurgt Mette, om hun ikke var frugtsommelig, men denne har stedse nægtet det. Af den grund antog hun ikke Mettes upasselighed som en følge af frugtsommelighed, da hun om morgenen tidligt den 25. juli gik ud i bryggerset, Indkaldt til forhør: Arrestantinden Mette Sørensdatter blev fremstillet for retten uden bånd og tvang. Forklaring: Hun, som altid har levet i ugift stand, har ikke haft anden kæreste end Jens Jensen Bids i Veggerslev; hun har heller ikke nogensinde stået i et lignende forhold til andet mandfolk. Hun og Jens Jensen Bids har været hemmeligt forlovet i omtrent syv år og har i den tid flere gange haft samleje med hinanden, men ikke i indeværende års sommer. Nærmere kunne hun ikke erindre tidspunktet for, hvornår samlejerne ophørte. Årsagen til dette ophør kan hun ikke forklare, men alligevel blev de dog ved at være kærester, indtil misgerningen mod hendes barn var sket, uden at Jens Jensen Bids havde nævnt over for hende, at deres forbindelse skulle være forbi. Årsagen til, at hun ikke mente at være frugtsommelig ved Jens Jensen Bids, uagtet hun havde haft samleje med ham på et sådant tidspunkt, at hendes tiltagne førlighed kunde være en følge af dette samleje var, at hun ikke troede, at hun havde været ham så nær ved den legemlige omgang, at hun kunne være blevet frugtsommelig. På dommerens opfordring til hende om at forklare, hvad hun mente med det udtryk ikke at have været Jens Jensen Bids så nær ved den legemlige omgang med ham, var der ingen anden forklaring at få ud af hende end den, at hun ikke havde ventet, at deres samleje eller legemlige omgang med hinanden kunne havde før til frugtsommelighed. Hun vedbliver sin forklaring, at hun kun een gang over for Jens Jensen Bids har ytret frygt for at være frugtsommelig. Hun blev nu foreholdt den forklaring, som Jens Jensen Bids har afgivet for forhøret den 8. august, og hun vedgik forklaringens rigtighed og sagde, at når de ellers tidligere har talt med hinanden om hendes tiltagne førlighed, har hun sagt, at den nok skulle blive overstået. Hermed mente hun, at hendes månedlige renselse vel ville komme. Det var hendes bestemte beslutning og ønske, at hendes barn skulle aflives, for at hun ikke skulle blive ulykkelig i fremtiden, når hendes barnefødsel blev kendt. Som førhen forklaret, tog hun barnet fra Gjertrud, og det var en forsætlig handling, som gik ud på at skille barnet ved livet. Men da hendes forsøg på at aflive det ved kvælning ikke lykkedes, bad hun sin søster Ane Dorthea, som havde været hende behjælpelig med at tage barnet fra Gjertrud, om også at være hende behjælpelig med at skille barnet ved livet. Hun afleverede det til Ane Dorthea, som straks kastede det i gruekedlen, og da der ikke var vand nok i kedlen, til at barnet kunne drukne, var det, at Ane Dorthea kastede barnet i masktønden. Hun var enig med Ane Dorthea i, hvad denne foretog sig; thi det var som sagt hendes vilje, at barnet skulde ombringes, på hvad måde det end skete, men der var dog ingen, der foreslog Ane Dorthea dødsmåden, eller at barnet skulle kastes i gruekedlen eller nedsænkes i masktønden. Hun kunne ikke nærmere forklare, på hvilken måde hun tilkendegav Ane Dorthea sin vilje om, at denne kom barnet i kedlen og tønden; men hun viste tydeligt nok for Ane Dorthea, at denne gerning var ganske efter hendes vilje, og andre omstændigheder kunne hun ikke angive som grund til sin tidligere forklaring om, at hun og Ane Dorthea var enige om og hinanden behjælpelige med at aflive barnet, og at det var deres bestemte forsæt, at barnet skulde ombringes. Dette forsæt vågnede, som forhen sagt, dog ikke hos nogen af dem, før barnet var født og taget fra Gjertrud. At forsættet ikke blev fattet af Ane Dorthea førend i det nævnte øjeblik og efter, at hun havde anmodet Ane Dorthea om hjælp til barnets drab, ved hun af den grund, at hverken Ane Dorthea eller hendes moder Gjertrud var vidende om, at hun havde været frugtsommelig. Barnet tilkendegav ved et lydeligt skrig, at det var i live, da Ane Dorthea kom det i gruekedlen, men for øvrigt erfarede hun ikke, om det bevægede sig, da det kom op af gruekedlen eller ej. Hun mente ikke, at barnet tabte nogen livskraft ved hendes forsøg på at kvæle det. Årsagen til, at det ikke lykkedes hende at

4 kvæle barnet, var, at det faldt hende så tungt. Derfor anmodede hun sin søster Ane Dorthea om at være hende behjælpelig med at fuldende drabet. Hun kunne ikke erindre, hvad hun og hendes søster og deres mor talte om under opholdet i bryggerset fra den tid, barnet blev født, og indtil det blev taget op af masktønden, heller ikke siden, ud over hvad forhen er forklaret under forhørene. Det var således ikke muligt at komme nærmere til klarhed over i hvilken grad, i ord eller gerning, hver især har medvirket i misgerningen. Hendes moder tog barnet op fra gulvet, da det blev født, fordi hun ville bringe det ind i stuen for der at drage behørig omsorg for det. Dette slutter hun deraf, at det kun var fordi, at arrestantinden Ane Dorthea holdt hende tilbage, at Gjertrud blev hindret i at gøre, hvad der havde været hendes hensigt. Gjertrud stod hele tiden fra den tid, barnet blev taget fra hende, og indtil mishandlingen af barnet var endt, på et og samme sted uden at foretage sig andet end at advare dem om ikke at handle således mod barnet, som sket er. Hun erindrer ikke, hvilke ord der i den anledning faldt. Ingen hindrede Gjertrud i at komme ud af bryggerset, efter at barnet var taget fra hende, men hun gjorde heller ikke noget forsøg på det. Hun vedbliver stadig at benægte, at hendes moder enten ved handling, råd eller tilskyndelse har været delagtig i barnets mishandling og drab, og fastholder, at misgerningen ikke er sket efter forudgået aftale eller med overlæg, og at hun ikke over for andre end Jens Jensen Bids har ytret frygt for at være frugtsommelig. Hendes moder og søster har flere gange spurgt hende, om hendes tiltagende førlighed ikke var frugtsommelighed, men hun har hele tiden nægtet det og derimod sagt, hvad hun også selv troede, at årsagen til hendes førlighed var standsning af hendes menstruationer. Hun vidste, at standsning af den månedlige renselse også var tegn på svangerskab, og hun vidste også, hvor længe frugtsommelighedstiden i almindelighed varer, men hun har ikke foretaget nogen beregning derom. Hun følte, i særdeleshed i den sidste tid, bevægelse i underlivet, men i hvor lang tid hun følte denne bevægelse, erindrer hun ikke. På dommerens spørgsmål, hvad hun antog denne bevægelse for at være, var det ikke til at få andet svar af hende, end at hun ikke kunne give nogen forklaring på det. Hun blev ved med at forsikre, at ingen har rådet eller tilskyndet hende til at skjule sit svangerskab, og at det, der er foregået med hendes barnefødsel og barn, var sket uden overlæg. Indkaldt til forhør: Tjenestekarl Jens Jensen Bids fra Veggerslev. Forklaring: Hans forlovelse med arrestantinden Mette Sørensdatter, der altid har levet i ugift stand, var hemmelig; og den var ikke hævet, da hun barslede den 25. juli. De har ikke talt om, at deres forbindelse med hinanden skulle være forbi. Dommeren opfordrede ham til at forklare, hvad han forstår ved de ord, at han ikke mente at have været hende så nær, at hun ved ham kunde være frugtsommelig. Han svarede, at han med disse ord forstod, at han ikke troede, at deres samleje kunne have ført til frugtsommelighed, og dette var årsagen til, at han den 25. juli havde nægtet at være fader til hendes fødte barn, uagtet han havde haft legemlig omgang med hende på et sådant tidspunkt, at han kunne antages at være fader til barnet. Han kan ikke forklare årsagen til, at deres samlejer ophørte i indeværende sommer. Gjertrud og Ane Dorthea har aldrig over for ham ytret nogen frygt for, eller tanke om, at Mette var frugtsommelig. Han gentager sin forsikring om, at Mette kun den ene gang har nævnt sin frygt for, at hun var frugtsommelig, og hverken før eller siden har han talt med hende om det, uagtet han i indeværende sommer kom i Gjertruds hus ligesom hidtil. Han erklærede, at det var hans ønske at ægte Mette Sørensdatter, når det var muligt, og at han har samme godhed for hende som forhen. Indkaldt til forhør: Arrestantinden Ane Dorthea Sørensdatter blev fremstillet for retten uden bånd og tvang.

5 Forklaring: Da hun, som førhen forklaret, havde taget Mettes barn fra Gjertrud, sagde Mette, at nu var hun ulykkelig, og hun sagde udtrykkeligt, at barnet skulle aflives, for at hun derved kunne skjule sin barnefødsel. Og fordi Mette stadig havde nægtet at være frugtsommelig, var det, at hun forsøgte at kvæle barnet. Da dette ikke lykkedes, afleverede hun det til hende med ønsket om, at hun ville hjælpe hende med at tage barnet af dage. Hun tog da straks barnet fra Mette og kom det i gruekedlen i samme øjeblik, og derefter i masktønden. Barnet tilkendegav tydeligt ved et skrig, at det havde liv, da det kom i gruekedlen, men hun vedblev at forsikre, at hun ikke vidste, om det levede, da det kom op af gruekedlen, eller da det blev nedsænket i masktønden. Fra den tid af, da hun tog barnet af Mettes hænder, efter at denne forgæves havde forsøgt at kvæle det, havde ingen anden barnet i hænderne, før det blev taget op af masktønden og død lagt på baljen. Hun erfarede ikke, om barnet havde tabt nogen livskraft ved Mettes forsøg på at kvæle det. Hun vedblev at forsikre, at hun ikke kan huske, hvilken samtale der fandt sted imellem hende og Mette eller imellem dem og deres moder, fra den tid barnet blev født, og indtil de forlod bryggerset. Det var således heller ikke under forhøret af hende muligt at komme nærmere ind på, i hvilken grad, i ord eller gerning, hver af dem har medvirket under udførelsen af misgerningen, end hvad der allerede er oplyst. Det var hendes eget indfald, at hun kom barnet i gruekedlen og masktønden; thi der blev ikke talt om måden, hvorpå barnet skulde aflives. Men Mette tilkendegav tilstrækkeligt ved sit væsen eller sin adfærd sin tilfredshed med, at barnet på denne måde blev bragt af dage. Det stod ikke i hendes magt nærmere at udtale sig om Mettes vilje eller virksomhed i forbindelse med barnets drab, end hvad allerede er forklaret. Såvidt hun ved, har Mette aldrig haft anden kæreste end Jens Jensen Bids, og hun ved heller ikke, at Mette nogensinde har stået i fortroligt forhold til eller haft utilladelig forbindelse med andet mandfolk end Jens Jensen Bids. Deres forlovelse, som ikke var offentlig, var ikke hævet, da barnefødslen skete, og han kom i den senere tid hos Mette som sædvanlig. Barnets drab var vel forsætligt, såvel fra hendes som fra Mettes side, men var ikke foregået med overlæg. Hun blev stadig ved med at nægte, at hendes moder Gjertrud, ved handling, råd eller tilskyndelse, har deltaget i misgerningen, samt at hverken hun eller Gjertrud vidste, at Mette var frugtsommelig, inden barnefødslen skete. Arrestantinderne blev, efter de var afhørt, indsat i deres arrester. Dommeren, i hvis jurisdiktion arrestantinderne har haft stadigt ophold siden deres fødsel, attesterer, at ingen af dem tidligere har været tiltalt for offentlig forbrydelse. Dette kontinuationsforhør blev derpå sluttet for i nedskrevet form at overleveres til sagens anklager.

Fælles for alle afhørte i retten: De blev formanet til at sige sandheden, og deres forklaring blev afgivet under ed.

Fælles for alle afhørte i retten: De blev formanet til at sige sandheden, og deres forklaring blev afgivet under ed. 3. Forhør. Se den originale transskription. Forhøret afholdt: 8. august 1831. Sted: Nørre Herreds Tingsted, Grenaa. Forhørsleder og skriver: Herredsfoged. justitsråd Aagaard, Grenaa. Vidner: Heedemann

Læs mere

Grenaa byfoged - Politiprotokol 3-Forhør Se de originale dokumenter

Grenaa byfoged - Politiprotokol 3-Forhør Se de originale dokumenter Grenaa byfoged - Politiprotokol 3-Forhør 08-08-1831 Se de originale dokumenter Aar 1831 den 8 August blev paa Nørre Herreds Tingsted nedsat Forhør af Herreds-fogeden, Justitsraad Aagaard, som Dommer og

Læs mere

Følger af forbuden Kjærlighed

Følger af forbuden Kjærlighed Følger af forbuden Kjærlighed Rædsel fylder vor Tanke Tidt ved Romaners Spind, Frygtsomt Hjerterne banke, Bleg bliver mangen Kind, Men naar man saa betænker, At det opfundet var, Brister strax Frygtens

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

En kriminalsag fra Snedsted 1841 Esper Lønborg

En kriminalsag fra Snedsted 1841 Esper Lønborg En kriminalsag fra Snedsted 1841 Esper Lønborg De gamle tingbøger og retsprotokoller er interessant læsning. Ofte afslører de sider af fortidens tilværelse, som uden de officielle dokumenter næppe var

Læs mere

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen Børnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Studie. Kirken & dens mission

Studie. Kirken & dens mission Studie 21 Kirken & dens mission 116 Åbningshistorie Seks personer stod tavse og kiggede på, da han i fuld fart kørte fra gerningsstedet. To kvinder var på vej ud af et stormagasin med tunge indkøbsposer

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække

Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. august 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække Salmer DDS 2: Lover den Herre DDS 661: Gud ene tiden deler

Læs mere

Påskedag 2015, Hurup Markus 16, 1-8. Herre, nu er det en nådes-sag Hvad der af mig skal blive, Om du nu på påskedag Vil kalde dødt til live!

Påskedag 2015, Hurup Markus 16, 1-8. Herre, nu er det en nådes-sag Hvad der af mig skal blive, Om du nu på påskedag Vil kalde dødt til live! Påskedag 2015, Hurup Markus 16, 1-8 Herre, nu er det en nådes-sag Hvad der af mig skal blive, Om du nu på påskedag Vil kalde dødt til live! AMEN Jeg plukkede dem langfredag da var de endnu ikke sprunget

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Mordene på to aftægtskvinder i Harring Jens Verner Præstgaard

Mordene på to aftægtskvinder i Harring Jens Verner Præstgaard Mordene på to aftægtskvinder i Harring Jens Verner Præstgaard En rettelse i kirkebogen for Harring sogn bragte afdøde Peter Kvejborg, Årup, på sporet af følgende grumme beretning. Artiklens forfatter har

Læs mere

Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen. mennesker, lade den menneskelige del af sig stä foran mit ansigt.

Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen. mennesker, lade den menneskelige del af sig stä foran mit ansigt. Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen Da Jesus viste sig pä jorden, udfårte han mirakler og store undere for at frelse menneskene. Og da nogle gik den retfçrdige vej, mens andre gik syndens vej,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

7. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Lukas 19, 1-10

7. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Lukas 19, 1-10 7. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Lukas 19, 1-10 Herre, giv mig mod til at slippe det, som plager mig ved mig selv. Giv mig tillid til og tro på, at din tro og din kærlighed også kan virke

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011).

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011). D O M afsagt den 10. april 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Elisabeth Mejnertz og Gitte Kuhlwein (kst.)) i ankesag V.L. B 0913 13 D (advokat Paul Björn, Randers)

Læs mere

D O M. afsagt den 5. december Rettens nr. K /2016 Politiets nr Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer

D O M. afsagt den 5. december Rettens nr. K /2016 Politiets nr Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer D O M afsagt den 5. december 2016 Rettens nr. K01-4829/2016 Politiets nr. 3300-84143-00029-16 Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2014. Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod. Tiltalte (T1) Tiltalte (T2) Arrestantsag

D O M. afsagt den 8. april 2014. Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod. Tiltalte (T1) Tiltalte (T2) Arrestantsag D O M afsagt den 8. april 2014 Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod Tiltalte (T1) og Tiltalte (T2) Arrestantsag Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Den sidste aften nogle vigtige budskaber

Den sidste aften nogle vigtige budskaber Den sidste aften nogle vigtige budskaber Den sidste aften Hvilke tanker gjorde Herren sig? Hvem var det, der var samlet? Hvordan var stemningen? Fodvaskningen Johs. 13:1-17 Det var før påskefesten, og

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg Se, nu stiger solen, 754 I døden Jesus blunded, 221 Stat op, min sjæl, i morgengry, 224 En liden stund, 540 Nu takker alle Gud, 11 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2014-101/TRO 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Grenå Byfoged Dokumenter til Justitsprotokol

Grenå Byfoged Dokumenter til Justitsprotokol Grenå Byfoged Dokumenter til Justitsprotokol 1831-32 Se de originale dokumenter Actions Indlæg i Justitssagen mod Mette Sørensdatter, Ane Dorthea Sørensdatter og Enken Gjertrud Sørensdatter, af Grenaae

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Disciplene kom hen til ham og spurgte:»hvorfor taler du til dem i lignelser?«han svarede dem:»jer er det givet at kende Himmerigets hemmeligheder,

Disciplene kom hen til ham og spurgte:»hvorfor taler du til dem i lignelser?«han svarede dem:»jer er det givet at kende Himmerigets hemmeligheder, Disciplene kom hen til ham og spurgte:»hvorfor taler du til dem i lignelser?«han svarede dem:»jer er det givet at kende Himmerigets hemmeligheder, men de andre er det ikke givet. Timer Løn i kroner 12

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en konge, som drog på jagt i en stor skov. Han forfulgte et dyr så ivrigt, at ingen af hans folk kunne følge ham. Om aftenen opdagede han, at

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love

Læs mere

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S-2085-16 Udskrift af dombogen for retten i København Dom afsagt den 7. juni 2016 Anklagemyndigheden mod T T er tiltalt for

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe. mod. Moderniseringsstyrelsen. for. Banedanmark

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe. mod. Moderniseringsstyrelsen. for. Banedanmark PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe mod Moderniseringsstyrelsen for Banedanmark Tvisten Sagen angår, om det var berettiget, at Banedanmark bortviste jernbanearbejder

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Ellen Rasmusdatter en tragisk kvindeskæbne

Ellen Rasmusdatter en tragisk kvindeskæbne Af Dorte Frandsen Ellen Rasmusdatter en tragisk kvindeskæbne Materialet til artiklen er fundet og renskrevet af Jens Mandrup Frandsen og kan ses på Lokalhistorisk Arkiv i Gjern Den 8.nov 1787 var der bryllup

Læs mere

3. søndag efter påske 2015, Hurup og Gettrup Johs. 16, 16-22

3. søndag efter påske 2015, Hurup og Gettrup Johs. 16, 16-22 3. søndag efter påske 2015, Hurup og Gettrup Johs. 16, 16-22 Herre, Jesus Kristus fyld min tid med glæde, når sorgen truer. Fyld min tid med håb, når tvivlen truer. Fyld min tid med kærlighed nu og i evighed

Læs mere

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Luk 2,25-40, s.1 Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Det uforløste menneske Simeon er en betagende, ældre herre, en lidt mystisk person unik

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille Sølvhøi levede hele sin ungdom med spisevægring. Da hun var 15 år, prøvede hun for første gang at begå selvmord. Her er hendes

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB Helligåndens dåb De to dåb som Bibelen taler mest om er dåben i vand, hvor man begraver det gamle og dåben i Helligånden hvor man får kraft til tjeneste.!

Læs mere

Samvittigheden bliver beskidt i kampen mod falske profeter ikke mindst dem i os selv

Samvittigheden bliver beskidt i kampen mod falske profeter ikke mindst dem i os selv Samvittigheden bliver beskidt i kampen mod falske profeter ikke mindst dem i os selv prædiken til 8. s. e. trin. I: Matt 7,15-21 i Strellev og Ølgod kirker den 6/8 2017. Ved Jens Thue Harild Buelund. Hvis

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden (18) Lod og del Om gåden og kærligheden TEKST: FØRSTE KORINTHERBREV 13 DER ER to ting, man ikke skal tale for meget om: glæde og kærlighed. At tale om dem kunne udvande øjeblikket. For når glæde og kærlighed

Læs mere

12. søndag efter Trinitatis

12. søndag efter Trinitatis 12. søndag efter Trinitatis Salmevalg 743: Nu rinder solen op af østerlide 417: Herre Jesus, vi er her 414: Den Mægtige finder vi ikke 160: Jeg tror det, min genløser 418: Herre Jesus, kom at røre Dette

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 104 Åbent spørgsmål Lav en rangordning af de elementer, du tror, er nødvendige i et godt ægteskab, hvor 1 er det vigtigste og 5 det mindst vigtige. Kommunikation Personlig

Læs mere

En henrettelseshistorie fra Ålsø. Forhør på Grenaa Rådhus 1854-1855

En henrettelseshistorie fra Ålsø. Forhør på Grenaa Rådhus 1854-1855 En henrettelseshistorie fra Ålsø Forhør på Grenaa Rådhus 1854-1855 Det Historiske Udgiverværksted I Grenaa 2003 En henrettelseshistorie fra Ålsø Forhør på Grenaa Rådhus 1854-1855 Forord Hermed foreligger

Læs mere

Det evige liv er nutid og ikke fremtid. Det evige liv er Gudstro og ikke fremtidstro.

Det evige liv er nutid og ikke fremtid. Det evige liv er Gudstro og ikke fremtidstro. Det evige liv er nutid og ikke fremtid. Det evige liv er Gudstro og ikke fremtidstro. Prædiken af Kristine Stricker Hestbech til søndag den 1. maj 2016. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske.

Læs mere

Tvistighedsnævnet KENDELSE

Tvistighedsnævnet KENDELSE -NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet KENDELSE afsagt af Tvistighedsnævnet den 3. august 2017 i sag 47.2016 A ved uddannelseskonsulent Morten Lehmann, 3F mod B ved advokat Christina Borggaard Thomsen I sagens

Læs mere

25. søndag efter Trinitatis

25. søndag efter Trinitatis 25. søndag efter Trinitatis Salmevalg 355: Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre 235: Verden igenfødelse 563: Sørger ej for dem, der sove 320: Midt iblandt os er Guds rige 536: Udrust dig, helt

Læs mere

Kapitel 5. 5.december 965

Kapitel 5. 5.december 965 Kapitel 5 5.december 965 Lyden af en lille ynkelig gråd trængte gennem Fruens bevidsthed, en bevidsthed der var usammenhængende og tåget. Det var et spædbarns ynkelige råb på sin mor, på nærhed, tryghed

Læs mere

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 14. april 2017 Kirkedag: Langfredag/A Tekst: 1 Mos 22,1-18; Es 52,13-53,12; Mk 15,20-39 Salmer: SK: 195 * 189 * 191 * 188,1-2 * 192 LL: samme Nogle gange,

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Es 7,10-14, 1 Joh 1,1-3, Luk 1, Lihme Nu vågne Dåb Lovet være 71 Nu kom der bud 10 Alt hvad som

Es 7,10-14, 1 Joh 1,1-3, Luk 1, Lihme Nu vågne Dåb Lovet være 71 Nu kom der bud 10 Alt hvad som Es 7,10-14, 1 Joh 1,1-3, Luk 1,26-38 Salmer: Lem 9.00 Lihme 10.30 748 Nu vågne Dåb 448 108 Lovet være 71 Nu kom der bud 10 Alt hvad som Lihme 10.30 748 Nu vågne Dåb 448 108 Lovet være 71 Nu kom der bud

Læs mere

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. 1 Juledag, Kristi fødsels dag I. Sct. Pauls kirke 25. december 2016 kl. 10.00. Salmer: 100/gloria og 110/402, v.1-3/77//115/439/109/ Hvad er det, der gør jul til noget særligt /111. Åbningshilsen + I Faderens

Læs mere

D O M. Hillerød Rets dom af 4. maj 2015 (8-55/2015) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært

D O M. Hillerød Rets dom af 4. maj 2015 (8-55/2015) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært D O M Afsagt den 16. september 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Peter Mørk Thomsen og Jes Kjølbo Brems (kst.) med domsmænd). 14. afd. nr. S-1388-15: Anklagemyndigheden mod

Læs mere

historien om Jonas og hvalen.

historien om Jonas og hvalen. Side 3 HVALEN historien om Jonas og hvalen Jonas, vågn op! 4 Gud talte 6 Skibet 8 Stormen 10 Min skyld 12 I havet 14 Hvalen 16 Byen vil brænde 18 Kongen 20 Gud og byen 22 Jonas var vred 24 Planten 26 Side

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Prædiken til midnatsgudstjeneste i C Lindvig Enok Juul Osmundsen Side

Prædiken til midnatsgudstjeneste i C Lindvig Enok Juul Osmundsen Side Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 01-01-2017 Prædiken til Midnatsgudstjeneste Christianshede 2016 Christianshede kirke kl. 23,15. Luk. 2,25-32. En fórtanke. En tanke foran. Vi taler om eftertanker, om

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Mads Davidsen Side 1 Prædiken 2. Tekstrække

Mads Davidsen Side 1 Prædiken 2. Tekstrække Mads Davidsen 25-1-05 Side 1 Prædiken til Kristi Himmelfart Sidste år, på Kristi Himmelfarts dag, så jeg min kraftige nabo balancere på en stige. Eller rettere, jeg kunne ikke se stigen og troede derfor

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Studie 12 Menigheden 67

Studie 12 Menigheden 67 Studie 12 Menigheden 67 Åbningshistorie Før- og efter-billeder kan somme tider virke meget overbevisende. På et tidspunkt bladrede jeg i et ugeblad nede i supermarkedet, efter først at have kigget efter,

Læs mere

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om domfældelse efter anklageskriftet med en betinget sanktion med vilkår om samfundstjeneste.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om domfældelse efter anklageskriftet med en betinget sanktion med vilkår om samfundstjeneste. RETTEN I SØNDERBORG D O M afsagt den 29. november 2017 Rettens nr. K01-4710/2017 Politiets nr. 3300-70661-00001-15 Anklagemyndigheden mod T1 f. 1981 T2 f. 1980 Der har medvirket domsmænd ved behandlingen

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

studie Frelsens erfaring

studie Frelsens erfaring studie 4 Frelsens erfaring 28 Åbne spørgsmål Hvornår i dit liv har du følt dig længst væk fra Gud? Hvad hjalp dig i de situationer til at komme tættere på ham? Åbningshistorie Sådan er livet. Det var et

Læs mere

PÅLIDELIGE MENNESKER

PÅLIDELIGE MENNESKER 1 PÅLIDELIGE MENNESKER Kim Torp, søndag d. 14. juni 2015 HVEM ER DE PÅLIDELIGE MENNESKER? 2. Timotheus 2:1 7 Og du, mit barn, vær stærk ved nåden i Kristus Jesus! Hvad du har hørt af mig i mange vidners

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

Galgehøjen I Lervad. Horne Herred. Som fra gemmer på mange glemte skæbner. Foto 2016

Galgehøjen I Lervad. Horne Herred. Som fra gemmer på mange glemte skæbner. Foto 2016 Galgehøjen I Lervad Horne Herred Foto 2016 Som fra 1200 1750 gemmer på mange glemte skæbner GALGEHØJEN I LERVAD Lige her på sognegrænsen til Tistrup ligger på den vestlige side af sognegrænsen i skovbevoksningen

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til julesøndag side 1. Prædiken til julesøndag Tekst. Matt. 2,13-23.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til julesøndag side 1. Prædiken til julesøndag Tekst. Matt. 2,13-23. 12-2015 side 1 Prædiken til julesøndag 2015. Tekst. Matt. 2,13-23. Verdens skæve gang. Det gør ondt i sjælen at læse og høre denne tekst om barnemordene i Betlehem. Betlehem som vi har forbundet med julens

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 Sag 46/2015 Advokat A kærer afgørelse i sagen: Advokat A (advokat Martin Lavesen) mod Boet efter B (advokat René Rasmussen) Biintervenient til støtte

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Notathæfte. D A N S K Trin 3-5

Notathæfte. D A N S K Trin 3-5 Notathæfte D A N S K Trin 3-5 Notathæfte Personoplysninger: Testpersonens navn: Fødselsdato: Testnorm: Skole/Institution: Klasse: Logostester: Dato: Bemærkninger: 1. Flydende læsning og læseforståelse

Læs mere

DOM. Frederiksberg Rets dom af 19. marts 2015 (1199/2015) er anket af T med påstand om formildelse.

DOM. Frederiksberg Rets dom af 19. marts 2015 (1199/2015) er anket af T med påstand om formildelse. DOM Afsagt den 27. oktober 2015 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard, Birgitte Grønborg Juul og Jacob Schall Holberg (kst.) med domsmænd). 13. afd. nr. S-994-15: Anklagemyndigheden

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere