1925 Peter Fichs Begæring (AJ 276/1911, D311 25) (351/4 Kertemd. J.nr. A48/13 25 Kbh sdr. Birk J 481/25)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1925 Peter Fichs Begæring (AJ 276/1911, D311 25) (351/4 Kertemd. J.nr. A48/13 25 Kbh sdr. Birk J 481/25)"

Transkript

1 Ordforklaring; Komparenten = den person der klager (forkortet i teksten som Kopt.) 1911 den 27. januar Kerteminde Lilly Kirstine Nielsen født 27. januar 1911, Sommerlyst, Revninge mark og sogn 1911 den 4 juli Odense Byfogedkontor (Seldorf cst./sagen sluttet/politiretten hævet, Seldorf, cst./vidner; L.H. Larsen og N. Bøgelund./ Underskriftens Rigtighed bekræftes af Odense Byfogedkontor, den 4. Juli 1911) Aar 1911 Tirsdagen den 4 Juli have vi undertegnede Stævningsmænd for Odense Købstad forkyndt foranstående Dom for Cigarmager Peter Frederik Emil Fich ved hans Tilstedeværelse her paa Politistationen, hvor med han erklærede sig lige tilfreds som om det var sket paa hans Bopæl. Dette bevidnes i Henhold til den af os inden Retten aflagte Ed under Haand og Segl. Odense den 4. Juli 1911 underskrevet af L. Hindsgavl og Carl Rasmussen den 8 august Odense Politi (Aj 276/1911, D J.no.O.P. D78/1911, 184 5) Odense Politi den 8/ Ved hoslagt at fremsende Underskrift med Bilag af en efter Bæring af Ingeborg Annine Martine Nielsen af Revning mod Cigarmager Peter Frederik Emil Fich anlagt Paternitetssag, tillader jeg mig tjenstligst at indstille, at Resolution udfærdiges på Grundlag af Lov nr. 130 af 27 Maj 1908, hvorhos jeg skal tillade mig at indstille, at Barnefaderen tilpligtes at svare Bidrag og Normalbidragene i Odense Ret. (underskrevet af R.. evt Rasmussen) 1911 den 12 august Fyns Stiftamt, Odense Resolution om Underholdsbidrag (A.J.nr. 276/1911) Da Cigarmager Peter Frederik Emil Fich af Odense Kjøbstad, født den 20. Marts 1887 i Odense Kjøbstad efter de fremkomne Bevisligheder er at anse som Fader til det af Ingeborg Annine Martine Nielsen, Revninge den 27 Januar 1911 udenfor Ægteskab fødte Barn Lilly Kirstine Nielsen, tilpligtes han herved i Medfør af Lov Nr. 130 af 27 Maj 1908 at udrede; 1) Til moderens Underhold 1 mdr før fødslen 12 kr. 2) Til Moderens Barselsfærd 12 kr. 3) Til Moderens Underhold 1 mdr efter fødslen 12 kr. Endvidere tilpligtes han at udrede til Barnets Underhold fra dets fødsel at regne følgende Bidrag, nemlig; For de 2 første Aar 72 kr. aarlig For Tiden derefter 60 kr. aarlig Det aarlige Bidrag til Barnets Underhold, hvilket Bidrag efter Omstændighederne vil kunne forhøjes eller nedsættes af Overøvrigheden, erlægges med Halvdelen hvert Aars 27 Januar og 27 Juli for det kommende Halve aar. Barnefaderen maa efter de foreliggende Oplysninger antages at være forsørgelsesberettiget i Odense Kjøbstad kommune. Fyns Stiftamt den 12 August Peter Fichs Begæring (AJ 276/1911, D311 25) (351/4 Kertemd. J.nr. A48/13 25 Kbh sdr. Birk J 481/25)

2 Til Fyns Stift Amt I foraaret 1911 blev jeg ved Odense Købstads Politiret indkaldt som Barnefader til et Pigebarn, født i Kerteminde Moderen fastholdt overfor daværende Politiassistent Seldorf, at hun kun havde haft Samleje med mig, hvorimod jeg henviste til, at Moderen havde staaet i meget intimt Forhold til Forretningsføreren paa Fyns Venstreblad (Axel Hermann) i Tiden fra Marts 1910 til hen i Sommeren s. Aar og at han Mand i mellem Mand gik for at være Fader til Barnet, uden at jeg havde afgørende Beviser paa at Hermann var Barnefaderen, var jeg ikke i Tvivl om, at han mange Gange havde været sammen med Moderen og kunne være Faderen. I Retten lovede Dommeren mig, at Sagen skulle blive undersøgt naar jeg vilde give Overbetjent Børge Lund de oplysninger, jeg laa inde med. Da jeg paa det Tidspunkt var uden fast Bopæl og i øvrigt viste Sagen en saadan Ligegyldighed, at jeg undlod at henvende mig til Politiet med mine Oplysninger, faldt der Dom i Sagen og blev jeg udlagt som Fader til Barnet, uden at Hermann havde været fremstillet i Retten. Min Ligegyldighed kan kun undskyldes og forklares derved, at jeg paa det Tidspunkt tit var beruset og i det hele førte en meget urolig Tilværelse, at Modparten har benyttet sig her af er udenfor al Tvivl. Jeg har betalt et halvt Aars Bidrag 36 Kr 1913 og afsonet et Par Bidrag før 1915, men fra 1915 og til D. har jeg ikke med et Ord hørt til Sagen før den x(endetallet er udenfor kopieringen, men sandsynligvis 1925 iflg. Kertemindestemplet nederst på siden), hvor jeg efter Stævning har betalt 54 Kr. paa Odense Politikammer, ligesom jeg aldrig har modtaget nogen Resolution eller Navn paa Moder og Barn. Jeg er derfor afskaaren fra at opgive Barnets Opholdssted. Fra har jeg været gift og bosiddende i Odense og stadig være opført paa Mandtalslisten, da jeg ikke er afkrævet noget Bidrag i 10 Aar, formodede jeg at Barnet var død og har af den Grund ikke rørt ved den Sag, da det var min Agt at betale de Bidrag som Komunen havde udlagt for mig i Forbindelse med en senere Ansøgning om Æresoprejsning for udstaaet Straf og ellers ikke fortage mig mere angaaende denne Sag, men som Sagen ligger nu, kan jeg ikke opnaa at få mine borgerlige Rettigheder uden at skulle betale Bidragene fra til Dato, og dersom jeg havde været afkrævet Bidrag i Tiden fra 1915 til nu, saa havde jeg også begæret Sagen optaget paa ny. (der mangler sandsynligvis en side, da dokumentet er uden underskrift) Politirapport AJ.nr. 276/11 optaget Mandag 21 sep 1925 (R.P.nr. 3236, 184 5) Fremlagt i Odense Købstads Ret for Straffesager. Politikreds nr. 27, Odense Købstad m.v. (P.B. No 28 Rasmussen. Rapp. Ang. After(?) i Paternitetssag) (Kerteminde J.nr. A48/1925, Indf. Pag 210d, Kbh sdr Birks J.nr. II 481/25, 532c 287d/351t) I Anledning af hoslagte Begæring fra Skomager P. Fich om at faa en Alimentationssag, hvorefter han ved Dom er kendt pligtig at udrede Underholdsbidrag til et Barn født den genoptaget, idet han ikke tror at han er Barnets Fader, har undertegnede l.o. Dags Formiddag henvendt mig til Andrageren, der blev antruffen paa sin Bopæl i Ejendommen Heltzensgade no. 49, hvor han fremstod til Rapp. og navngav sig Peter Frederik Emil Fich, f. d i Odense. Nu gift og som anført boende Heltzensgade nr. 49 heri byen. Han forklarede følgende. I foråret 1911 blev han tilsagt til Møde i Odense Købstads Politiret på grund af, at han var udlagt som Fader til et Barn, der var født den Barnemoderen forklarede overfor Dommeren, at hun kun havde haft Samleje med Komparenten, medens Komparenten. hævdede at hun havde staaet i et meget intimt Forhold til Forretningsfører Hermann Fyns Venstreblad, i Tiden fra Marts Måned 1910 til hen på Sommeren samme aar. Dommeren lovede Komparenten. at Sagen skulde blive undersøgt, naar Komparenten. overfor Politiet vilde fremføre de Oplysninger, han laa inde med til Dokumentation af hans Sigtelse.

3 Komparenten., der den Gang førte en noget omtumlet Tilværelse, og som ofte drag sig fuld, var ligegyldig og saa nogenlunde ligeglad med Sagens Udfald, hvorfor han undlod at fremkomme med de begærede Oplysninger, og han blev dømt til at bidrage til Barnet efter Overøvrighedens Bestemmelse, og siden at Forretningsfører Hermann havde været afhørt til Sagen. Komparenten. har aldrig modtaget en Resolution. Han har betalt et halvt Aars Bidrag i 1913, og har afsonet et Par Bidrag før 1915, men derefter har han ikke betalt eller afsonet noget Bidrag, og har ikke været afkrævet et saadant hele Tiden fra 1915 og til den 8 ds. til trods for, at han siden 24/ har været gift og fast bosiddende heri Byen. Han har paa Grund af denne Tavshed om Bidragsspørgsmaalet troet, at omh. Barn var afgaaet ved Døden, og derfor har han heller ikke før nu begæret Sagen genoptaget. Det har til nu været hans Agt at søge betalt sin Skyld for Bidrag til Kommunen for Aarene fra 1911 til 1915, saaledes at hans Bidragsgæld ikke (naar han om nogen Tid søger, og med Haab om at faa Æresoprejsning for udstaaet Straf,) skal være en Hindring for at han kan faa sine fulde borgerlige Rettigheder, men som Sagen nu stiller sig, er han nødt til at betale Bidragene for alle Aarene fra 1911 til Dato. Naar dertil kommer at Komparenten. nu mere end nogensinde før føler sig overbevist om at han ikke er Fader til Barnet, har han bestemt sig for at søge Sagen paaankret, og idet han opgiver nedenstaaende Oplysninger, anmoder han om at hans Begæring maa blive efterkommet. Komparenten. har kun en eneste Gang haft Samleje med Barnemoderen. Han antraf hende i Logen Sct. Bernhard (hørende under NIOGT) af hvilken han var medlem den Gang. Logen holdt Møde i Ejendommen Vindegade 48 hver Mandag Aften. Blandt Logens Medlemmer var ogsaa Forretningsfører Hermann. Den Aften der her er Tale om deltog Barnemoderen i Mødet som besøgende Medlem af en anden Loge i Kerteminde. Efter Mødets Ophør fulgte Komparenten. med Barnemoderen til hendes Logi, St. Glasvej 5, hvor de plejede Samleje med hinanden, og han forblev hos hende til Kl. mellem 5 og 6 om Morgenen. Blandt Logemedlemmerne var mange som var indforstaaet med at Komparenten. den Aften fulgte Barnemoderen hjem, muligt kan nogle af dem erindre hvornaar det skete. Komparenten. har forsøgt gennem Logen Sct. Bernhard at faa Datoen konstateret men uden Held, fordi den Bog i hvilken omh. Møde var omtalt er brændt, af en af Logens (tiæligen) Sekretærer der havde (beviset) sig. (I margen skrevet; Good Templar) I de efterfølgende Maaneder var Barnemoderen med til alle Logens Møder, og det var paaholdende hvorledes hun ved alle givne Lejligheder sagde at komme i Forbindelse med Forretningsfører Hermann. Komparenten. og flere med ham nærede den Gang ikke Tvivl om, at der bestod et kønsligt Forhold mellem Barnemoderen og Hermann. Om Tidspunktet for hans Samleje med Barnemoderen forklarede Komparenten. Efter Barnemoderens Forklaring i Retten i sin Tid skulde Samlejet været fundet Sted ca midt i April Mrd Komparenten. kunde ikke den Gang bestride dette, men det tør han nu trods de mange Aar der er hengaaet og han ved nu at Samlejet fandt Sted en Mandag Nat beliggende mellem den 20 Marts (Kpts. Fødselsdag) og den 19 April der var Flyttedag det Aar. Han husker ogsaa at Samlejet fandt Sted ikke ret længe efter hans Fødselsdag, og da nogen Tid før Flyttedagen. Han er derefter kommen til det Resultat at Samlejet har fundet Sted enten den 21 eller den 28 Marts Når han er i Stand til at huske Flyttedagen i April 1910 er Aarsagen den, at hans Svoger Gasmester Christensen nu Pogestræde ommeldte Dag flyttede fra Hs. Jensensstræde til Gravene. Kpt. husker ogsaa at han ikke var heri Byen paa Flyttedagen, han var nogle Dage rejst til en Svoger i Slagelse, og han boede i Gravene da Komparenten. hertil Byen igen, staar saaledes klart i Komparentens. Erindring.

4 Komparenten. husker ikke nøjagtigt Datoen for hans Rejse til Slagelse, men muligt kan den konstateres gennem Svogeren i Slagelse, men Komparenten. hælder til den Anskuelse at han slet ikke var heri Byen men i Slagelse i Midten af April Maaned, hvor hans Samleje med Barnemoderen skulde have fundet Sted. Hvad yderligere bestyrker Komparenten. Antagelse om at Samlejet sket i Marts er, at Barnemoderen den Aften han var paa hendes Værelse fortalte, at hun snart skulle skifte Bopæl, og hun flyttede ogsaa kort efter sikkert nok den 1. April Endelig anfører Komparenten. at det var mørkt, da han om Morgenen mellem 5 og 6 forlod Barnemoderen, hvilket ikke vilde have været Tilfældet midt i April. Da der selv om Samlejet med Barnemoderen ikke har fundet Sted den 21. Men den 28 Marts 1910 er hengaaet 10 Maaneder før Barnet blev født, føler han sig ganske overbevist om, at han ikke er Barnets Fader, og da han paa den anden Side er ligesaa sikker paa at Forretningsfører Hermann er Faderen anmoder han om at Sagen maa blive forelagt. (NB i Margenen; Barnet født 27/1 1911) Retslægeraadet til Erklæring om Undfangelsesperioden, og ligger Komparentens. Samleje med Barnemoderen i Perioden anmoder han om, at Hermann maa blive inddraget i Sagen, og Tilpligtet sammen med Komparenten. at bidrage til Barnet. Komparenten. har for nogen Tid siden hørt fortælle, at Barnemoderen skulde være død, men senere har han hørt at hun lever og bor sammen med Barnet i Vestergade i Kerteminde. Hermann skal nu bo i København, hvor ved Komparenten. ikke. (underskrevet;) Rasmussen P.B. 28 Kontimation den 23 sep Vand og Gasmester H.A.V. Christensen Pogestræde No 31 har i Dag Sagen Vedrørende forklaret. Han var Medlem af Logen Sct. Bernhardt det Aar Andrageren Fich fulgte Barnemoderen hjem fra Logemødet. Komparenten. husker godt at dette skete, men han husker hverken Dato eller Aar. Han tror dog nok at det var det Aar Komparenten. flyttede fra Hans Jensensstræde til Gravene, og at dette Møde havde været afholdt før han flyttede, men noget bestemt om det husker han ikke mere nu. Derimod erindrer Komparenten. tydeligt at Barnemoderen i den efterfølgende Tid søgte at komme i Forbindelse med den i Sagen omh. Forretningsfører Hermann ved alle tænkelige Lejligheder, og det var da ogsaa den almindelige Antagelse blandt Logens Medlemmer, at der bestod et Forhold mellem Hermann og Barnemoderen. Hermann har aldrig i Komparentens. Paahør ladet falde Ord om, at der var noget mellem ham og Barnemoderen, men at der alligevel var det var let at se, saavel paa Hermann som paa Barnemoderen. Det var ogsaa den almindelige Antagelse at ikke Andrageren men Hermann var Fader til det Barn der kom. I Tiden efter at Barnet var født fortalte Andrageren Gang paa Gang Komparenten. at han (her står et mi/må) havde været henne hos Hermann for at tale med denne om hans Faderskab til Barnet, men Andrageren, der som oftest var paavirket af Spiritus fik aldrig sit egentlige Ærinde udført, i det Hermann hver Gang gav ham, Andrageren, et mindre Pengebeløb og bad ham gaa hvad han også gjorde. Som yderligere Vidne opgav Komparenten. Smed Nielsen Aalykkegade No 16. Kontimation den s. Dag. (23. Sep 1925) Andrageren Fich har i Dag meddelt at han efter nærmere anstillet Undersøgelse er kommen til Klarhed over, at den Sagen omh. Barnemoder virkelig er afgaaet ved Døden, og at Barnet er anbragt hos et ældre Ægtepar, muligt Barnets Bedsteforældre, der bor Revninge eller Resninge Mark kaldet Sibirien. Komparenten. oplyste endvidere at han nu er kommen i hu, at han den Dag han som foran Side 7 forklaret rejste til Slagelse, paa Færgen over Store Belt bemærkede to Politimænd fra Odense xx lig Overbetjent Lundsted og daværende Politibetjent Karup nu Overbetjent i Assens. De 2 Politimænd havde under Bevogtning 2 Personer af hvilke Komparenten. kendte den ene og sidste at hans Navn var Frits Jørgensen.

5 Da Komparenten. har Formodning om at saadanne af Politiet foretagne Rejser bogføres mener han, at den bestemte Dato for hans Rejse til Slagelse kan konstateres her hos Politiet. Kontimation den 24 sep Smed M.A. Nielsen Aalykkegade No 16 har i Dag forklaret. Komparenten. var Medlem af Logen Sct. Bernhard i Aaret 1910 som omtales i denne Sag. Komparenten. kender Andrageren Fich, Forretningsfører Hermann og erindrer ogsaa Barnemoderen. Komparenten. erindrer ikke at Andrageren en aften fulgte Barnemoderen hjem efter Logemødet. Han erindrer heller intet bestemt om at Barnemoderen vist Hermann nogen særlig Interesse det Aar. Derimod erindrer han dunkelt, at der blandt Logemedlemmerne var Morskab over Barnemoderen, om hvem de udtalte at hun nok holdt sig til de Mandfolk der havde daarlige Ben (dette blev sagt fordi baade Andr. og Hermann haltede) og det maa jo ogsaa være sagt fordi der fra Barnemoderens Side har været vist dem Interesse. Kontimation den 30. Sep 1925 Ved Gennemsyn af den her beroende Lægsprotokol for Krise/Kure der for Aarene omkring 1910 fandtes Barnemoderens navn intet Steds anført, hvorfor det maa antages at hun ikke har været meldt i Logi fra Ejendommen St. Glasvej 5 eller fra nogen anden Ejendom heri Byen. I hen. Skatteinspektorat er meddelt mig, at Væver Rasmussen Georgsgade 85, i Aarene omkring 1910 stod som Ejer af Ejendommen St. Glasvej 5. Ved Henvendelse til bemeldte Væver Rasmussen er oplyst, at han købte Ejendommen St. Glasvej 5 i Juni Termin 1911, og flyttede i Ejendommen Oktober Flyttedag samme Aar. Han købte Ejendommen af en nu afdød Tømrer Hansen, hvis Hustru vist nok endnu lever og bor heri Byen. Enkefru Hansen, der xx.. 15)..den boende Vesterbro 137 har paa Forehold oplyst, at hun godt husker Barnemoderen, Ingeborg Annine Martine Nielsen, der kort Tid i Aaret 1910 boede til Leje i Ejendommen St. Glasvej 5 som hun og hendes nu afdøde Mand den Gang var Ejer af. Barnemoderen boede ikke ret længe hos hende og Manden, vistnok kun nogle faa Uger. Hun havde nemlig ikke Penge til at betale Lejen med, og dette i Forbindelse med, at Kapld. Opdagede at Barnemoderen en Aften, hun havde været til Møde i en Afholdsforening, havde et Mandfolk med sig hjem paa Værelset gjorde, at hun fik Paalæg om at rejse. Kapld. Erindrer at hun hørte at Mandspersonen tidligt om Morgenen forlod Barnemoderens Værelse. Kopld., der var nysgerrig efter at se hvem Manden var, kikkede ud af Vinduet og bemærkede, at Mandspersonen var halt, men hun kendte ham ikke. Kapld. Er temmelig sikker paa at det var om Foraaret Barnemoderen boede St. Glasvej 5, og muligt var det i Paasken, men sige noget helt bestemt derom, er hun ikke i Stand til. Hun maa indrømme at hun ikke meldte Barnemoderen i Logi paa Politistationen. Den af Andrageren omtalte Frits Jørgensen har ikke været anholdt her i Aaret Andrageren har efter at være gjort bekendt hermed erklæret at han ikke bestemt tør paastaa at Navnet Frits Jørgensen er rigtigt. Ved fornyet Gennemgang af Anholdelsesprotokollen og af Bogen for Tjenesterejser er konstateret, at 2 Brødre Andersen er anholdt her, og noget senere nemlig Søndag den 17 April 1910 under ledsagelse af O.B. Lundsted og endnu en Politimand, sikkert Hansen-Korup er transporteret til København. O.B. Lundsted, der har været spurgt, har meddelt, at han tydelig husker, at han sammen med Korup var under Rejse til København med en maaske to Transportanter, og at de paa Færgen over til Korsør hilste paa Andrageren. Til dette har Andrageren bemærket, at da Logen Sct. Bernhard kun havde Møde hver Mandag Aften, og da det var efter et saadant Møde han fulgte Barnemoderen hjem, kan hans Samleje med hende aller senest

6 have fundet Sted den 10. April, men da det stadig staar i hans Erindring at Samlejet fandt Sted kort efter hans Fødselsdag, er han vedblivende den bestemte Mening, at Samlejet er sket i Marts og sikkert nok den 28 Dag i Maaneden, - og han anmoder om, at Sagen paa Grundlag af det nu fremkomne maa nyde Fremme, idet han mener, at det kan være sandsynlig, at Barnet har været saa svagt udviklet ved Fødslen, at den 10 April 1910 falder udenfor Avlingsperioden. Kontimation den 3. Oktober 1925 Gennem Nyborg Politi er oplyst at Barnemoderen er død og at omh. Barn er i Pleje hos Arbejdsmand Nielsen Revninge Mark. Den i Sagen omhandlende Forretningsfører Hermann er nu Forretningsfører for Bladet Politikens Telegramskole i Dragør paa Amager. NB. Tilstilles Med Bilag tjenstlig Hr. Politimesteren i Københavns Amts Søndre Birk med Anmodning om at den i Sagen omh. Forretningsfører Hermann, Cfr. Foranst. Kontinuationsrapport af 3. Ds., maa blive afhørt efter Sagens Anledning. Odense Politikammer, den 6. Oktober 1925 (underskrevet af; svær læselig) Stxxxg Kont. D. 13/10 25 Politistationen i Dragør. Dags Efterm. har jeg indfundet mig hos den anførte Forretningsfører Hermann der forkl. at hans fulde Navn er Axel Rasmussen Hermann og at han er født den 23 december 1885 i Odense, han er Forretningsfører, gift boende Nørregade i Dragør. Gjort bekendt med Sagen forkl. Han at han, der i 1910 boede i Odense, godt kender Sagens Parter, og han er bekendt med at Ingeborg Nielsen i 1911 fødte et Barn som Cigarmager Peter Fich blev udlagt som Fader til. Adspurgt forkl. Kpt. at han aldrig har plejet kønslig Omgang med Barnemoderen Ingeborg Nielsen. Hun var efter Kpt. formening en Kvinde der mødte op ved Møderne i Afholdslogerne i Odense for at gøre Bekendtskab med Mandfolk, Kpt. antog hende for at være noget svagt begavet i aandelig Henseende. Kpt. tilføjer, at han ligeledes er bekendt med, at Folk der kendte Kpt. udtalte sig med at det muligt var Kpt. der var Fadet til Ingeborg Nielsens Barn og Grunden hertil formoder Kpt. er, at hun søgte hans Selskab, og at han under Tiden holdt Sjov med hende. Gjort bekendt med Andrageren Fichs Forklaring om, at han, Kpt., gav Fich Penge naar denne kom til ham for at faa talt om Paterniteten til Barnet, da forkl. Kpt. at det er rigtigt at han af og til har givet Fich Penge, dog ikke udover 1 a 2 Kr. nogle Gange. Grunden til at Kpt. gav Fich disse Beløb var alene den, at de kendte hinanden fra deres Barneaar, og at Fich paa dette Tidspunkt øjensynligt altid trængte til lidt Hjælp. Kpt. nægter paa det bestemteste at disse Smaagaver til Fich havde nogen som helst Forbindelse med et Forhold mellem Kpt. og Ingeborg Nielsen, og dette er da heller aldrig omtalt mellem Kpt. og Fich. Kpt. tilføjer, at han er villig til med sin Ed at bekræfte, at han aldrig har haft kønslig Omgang med den i Sagen omhandlende Ingeborg Nielsen. (Underskrevet af;) M. Arentoft, Dragør Tilbagemeldes med Bilag Politimestern i Odense m.v. under Henvisning til foranstaaende Paategning af 13 d M. Politimestern i Københavns Amts Søndre Birk m.v. den 17/ (underskrevet af;) Hayiden Odense Politi Kontimation den 22 Oktober 1925 Andrageren Fich er i Dag gjort bekendt med Forretningsfører Hermanns foran under 13ds afgivne Forklaring.

7 Han bemærkede hertil at han ikke kan tiltræde Hermanns Forklaring om, at han ingensinde har haft kønslig Omgang med Barnemoderen, idet det er hans sikre Overbevisning, at der har bestaaet et Forhold mellem dem. Komparenten. har en Dag i den sidste Tid talt med Fru Kähne i Skulkenborg om Sagen, og hun fortalte at Barnemoderen en Aften de fulgtes ad hjem fra et Møde i Afholdsforeningen Sct. Bernhard fortalte at hun, Barnemoderen var i Mening om snart at skulle giftes med Hermann, da han pludselig rejste til København og forlovede sig med en anden. Komparenten. kan ikke tænke sig at Barnemoderen vilde komme med en saadan Udtalelse, hvis hun ikke havde været Kæreste med Hermann. Komparenten. haaber, at hans Andragende om Sagens Paaanke maa blive bevilget, idet han ikke tror, at Hermann vil vove, inden Retten at aflægge den Ed, han til Rapporten har erklæret sig villig til at aflægge, og under alle Omstændigheder anmoder han om, at de ved Indhentelse af Erklæring fra Retslægeraadet maa blive fastslaaet, hvorvidt hans Samleje, der efter det i Sagen oplyste under alle Omstændigheder har fundet sted før 10 April 1910, ligger indenfor Avlingsperioden. Enkefru C.K.J.M. Kähne, Skulkenborg No 22 har derefter forklaret. En aften hun og Barnemoderen var kommen Ifølge hjem fra Møde i Logen Sct. Bernhard fortalte Barnemoderen, der gjorde Indtryk af at være meget ked af det, at hun havde gaaet og troet, at hun og Hermann var Kærester, og saa var han uden videre rejst til København, hvor han ringforlovede sig med en anden. Kapld. husker intet bestemt om, naar denne Udtalelse faldt, men hun tænker, at det i Sagen omh. Barn da var 2 eller 3 aar gammelt. Kapld. erindrer endnu, at der den Gang Andrageren blev dømt som Fader til Barnet, blandt Logens Medlemmer var megen Tale om, at det var sært, at det var Andrageren og ikke Hermann der blev dømt. Komparenten. føler sig overbevist om at Herman og Barnemoderen gennem flere Aar har været Kærester, ligesom hun ogsaa er sikker paa at der har bestaaet et kønsligt Forhold imellem dem, men føre noget Bevis for dette kan hun selvfølgelig ikke. Kontimation den 26 Oktober 1925 S.D. har undertegnede i Dag henvendt mig til Kredslæge Michelsen Nørregade no 68 og anmodet ham om en Udskrift af Jordemoderprotokollen ved. Det i Sagen omh. Barn. Lægen erklærede at det ikke paa den ham fra Jordemoderen i Rynkeby m.v. i 1911 sendte Indberetning om Børn født udenfor Ægteskab ses, at en Kvinde af Navn Ingeborg Annine Martine Nielsen har født et Barn paa Revninge Mark den 27/ Derimod har en Kvinde anført under navnet Ingeborg Annine Mathilde Hansen født et Pigebarn paa Revninge Mark den 27/ Jeg har derpaa s.d. eftersøgt den Jordmoder, der har indsendt Indberetningen. Hun der hedder Maren Kathrine Rasmussen og som nu er pensioneret er funden boende Tolderlundsvej No 61 II heri Byen. Den af hende indsendte Indberetning som jeg havde erholdt udlaant af Kredslægen, og den (i) sagen vedlagte Daabsattest foxx det i nærv. Sag omh. Barn paa hvilken Barnemoderens Navn ogsaa staar anført, blev forevist hende. Hun forklarede at hun ike nu efter saa mange Aars Forløb er i Stand til at erindre den ugifte Kvinde, der fødte et Barn paa Revninge Mark den 27/ og hun kan saaledes ikke sige noget om hendes Navn. Men da der ifølge Indberetningen kun er født et Barn paa Revninge Mark nævnte Aar og Dag, samt da dette er en Pige, og da Barnemoderens to første Navne er de samme som den Kvindes, hvorom Kapld. har indberettet, medens begge Kvinders tredje Fornavn har stor Lighed med hinanden, og i Udtale godt kan lyde ens mener Kapld., at det er ganske givet at den paa hendes Indberetning anførte Kvinde, Ingeborg Annine Mathilde Hansen og din i Daabsattesten som Barnemoder anførte Kvinde, Ingeborg Annine Martine Nielsen er en og samme Person. Udskrift af Jordemoderske xx over det i nærv. Sag omhandlede Barns Udviklingsrad ved Fødselen vedlægges. Udskriften er betalt med 1 Krone, som jeg har udlagt og ønsker refunderet.

8 Kontimation den 29 Oktober 1925 For Modtagelsen af fornævte Beløb 1 Kr. meddeles Tilstaaelse. (underskrevet af;) Rasmussen P.B.28 R.R.1925 No 1421 Tilstilles med Bilag tjenstligst Retslægeraad København, med Anmodning om at oplyse indenfor hvilke Tidsfrister det i vedlagte Udskrift af 28 ds. omh. Barn, der er født den 27/1 1911, er avlet. Med Svaret bedes Sagen hertil Tilbagesendt Odense Politikammer, den 29 Oktober (underskrevet af;) Seldorf/S (samme person som tidligere med ulæselig klo) Bilag; 1925 den 10 november Retslægeraadet (AJ 276/11, J.nr. 1421/B.nr. 1593) Kbh. den 10. Nov 1925 fra Retslægeraadet Til Politimesteren i Odense Købstad. Ved at tilbagesende de med Hr. Politimesters skrivelse af 25. F.m. modtagne Bilag i Paternitetssagen; Ingeborg Anna Martine Nielsen mod Peter Frederik Emil Fich skal Raadet til Besvarelse af Spørgsmaalet, indenfor hvilke Tidsgrænser det i Sagen omhandlede, den 27. Januar 1911 fødte Barn kan være avlet, udtale, at Barnet kan være avlet i Tiden fra Kort før Midten af April 1910 til kort før Midten af Juni S.A. P.R.V. Sand /O.J.Kamsby Kontimation den 18. November 1925 Andrageren Fich er i Dag gjort bekendt med Retslægeraadets Erklæring i Sagen. Han forklarede at han, da der i Erklæringen staar at Barnet kan være avlet fra kort før Midten af April 1910 til kort før Midten af Juni s.a., mener at kunne gaa ud fra at han ikke er Barnets Fader idet han nøje har bevist at han senest kan have haft Samleje med Barnemoderen Mandag den 11 April og fordi det stadig er hans Overbevisning at Samlejet fandt Sted enten den 27 eller 28 Marts Komparenten. forklarer at Barnemoderen foruden at besøge Logen Sct. Bernhard om Mandagen ogsaa besøgte Logen Eurikka der holdt Møde hver Tirsdag Aften. Saafremt der blev ført en lige saa nøjagtig Protokol over Eurikkas Møder som over Sct. Bernhards Møder mener Komparenten. at et Gennemsyn af Eurikkas Protokol for Aaret 1910 vil kunne give Oplysning om hvornaar hun ankom hertil Byen og begyndte at deltage i Logemøderne samt mener at hans Forklaring om at Samlejet fandt Sted i Marts Maaned 1910 kan bestyrkes, idet det var straks efter hendes Ankomst hertil at Komparenten havde Samleje med hende. NB Eureka? Kontimation s. Dag. S.D. har undertegnede Dags Eftm. Henvendt mig til Sekretæren i Logen Eurikka, Margasinarbejder J.T. Ropke, Vindegade No 75, der efter at være gjort bekendt med Sagen lovede at gennemgaa Logens Arkiv for at erfare om Protokollen for 1910 findes, og hvis saa, efterse hvad den indeholder vedrørende Barnemoderen. Han kan dog ikke gøre dette før førstkommende Søndag den 22. Kontimation den 23 Nov. 1925

9 J. T. Ropke har i dag meddelt at han ikke i Gaar som ventet fik Adgang til Logens Arkiv. Han venter at han i Morgen Aften paa Logens ordinære Møde vil kunne indhente Medlemmernes Tilladelse til at tage Udskrift af, hvad Protokollen indeholder ang. Barnemoderens Besøg i Logen i Marts April undr. 1910, og han vil saa indlevere Udskrifterne eller give mig Besked Onsdag den 25 ds. Kontimation den 25 Nov Ropke har i Dag meddelt at Protokollen for Aaret 1910 slet ikke findes i Arkivet og Oplysninger til Gavn for Sagen kan Saaledes ikke faas af den Vej. Kontimation s. Dag. Andrageren Fich har i Dag meddelt mig, at hans Hustru har haft en Samtale forsigtig? Med den foran Side 15 afhørte Enkefru Hansen havde udtalt at hun nu huskede, at det var i Paasken 1910, at Barnemoderen boede St. Glasvej No 5, ligesom hun erindrede at Barnemoderen i Paaske Helligdagene rejste eller i hvert fald foregav at ville rejse til en Søster, hun havde boende i Assens for at laane Penge til at betale Værelseleje med paa St. Glasvej No 5 Endvidere havde Enkefru Hansen fortalt at Barnemoderen ikke blev ret længe borte, enten kom hun tilbage igen samme Dag eller Dagen efter, og Penge var hun ikke kommen i Besiddelse af. I øvrigt forklarede Komparenten. at han ved Hjælp af det efterhaanden i Sagen fremkomne og ved nøje at have tænkt over Sagen i den Tid den har staaet paa har opnaaet fuldkommen Klarhed over, at det var 2. Paaskedag den 28 Marts 1910 at han fulgte Barnemoderen hjem paa St. Glasvej, og havde Samleje med hende der. Komparenten. maa herefter mene at det er tilstrækkelig bevist, at han ikke har haft Samleje med Barnemoderen paa Undfangelsestiden, og at saaledes ikke han men en anden er omh. Barns Fader. (Underskrevet af;) Rasmussen P.B.28 Kontimation den 27 nov 1925 I Anledning af foranstaaende har undertegnede d.d. paa vej henvendt mig til Enkefru Hansen Vesterbro 137, der paa Foranledning forklarede. Kapld. kan ikke huske om det var den 1. Eller den 15. I en Maaned, at Barnemoderen flyttede ind på St. Glasvej No 5, lige som hun heller ikke husker Datoen for hendes Afrejse eller, hvor hun derefter kom til at bo. Kapld. kan huske at Barnemoderen kom hertil Byen fra Kerteminde, husker ogsaa at hun var daarligt stillet, da hun hun kom. Hun skulde have betalt Værelseleje forud for en Maaned straks hun tog Værelset i Besiddelse, men hun bad om at maatte vente med at betale til hun havde tjent én Uges Løn paa den Systue, hvor hun havde faaet Arbejde, og det fik hun Lov til. Barnemoderen arbejdede imidlertid kun en Uge, saa blev hun Permitteret fra Systuen, hun fik ikke Arbede noget andet Sted, og Kapld fik ikke Penge for Værelset, men maatte snart give hende Mad, da hun ikke selv tjente Penge, bortset fra den ene Ugeløn. Kapld. husker heller ikke hvilken Systue det var at Barnemoderen havde arbejdet paa. Barnemoderen boede ikke ret længe paa St. Glasvej 5, og Kapld. tør bestemt hævde at hun højest boede der i 3 Uger. En Dag sagde Barnemoderen, at nu vilde hun rejse til en Søster i Assens og se om hun kunne laane Penge til at betale Værelset med. Om Barnemoderen rejste til Assens kan Kapld. ikke sige, men hun kom hurtigt tilbage igen, enten kom hun samme Dag hun var rejst eller Dagen efter, men Penge havde hun ikke faaet.

10 Kapld. forklarede endvidere at det hele Tiden har staaet for hende, som om det var i og omkring Paasken 1910, at Barnemoderen boede St. Glasvej 5, og hun tør nu med nogenlunde Bestemthed sig, at det har været i Paasken og deromkring, og Kapld. tænker det har været saadan at Barnemoderen ved Ankomsten her til Byen har faaet Arbejde paa en Systue hvor der var Travlhed til Paasken, og at hun da Paasken var naaet blev permitteret, samt at det var i Paaske Helligdage at hun angav at ville rejse til Assens for at xx Penge, og endelig at det var lige efter Paaske, at hun blev bedt om at rejse dels fordi hun ikke betalte, og fordi Kapld. opdagede at hu havde haft et Mandfolk (Andrageren) med paa sit Værelse. Men sige det saaledes anførte som noget ganske afgjort bestemt tør Kapld. ikke efter de mange Aars Forløb. Kontimation den 30 Nov Andrageren Fich er i Dag gjort bekendt med Enkefru Hansens foran afgivne Forklaring derunder, at hun heller ikke nu aldeles bestemt tør hævde at det var i og omkring Paasken 1910 at Barnemoderen boede paa St. Glasvej 5. Han erklærede at han trods dette vedblivende er sikker paa, at han husker rigtigt med, at hans Samleje med Barnemoderen fandt Sted 2. Paaskedag den 28 Marts 1910, efter at hun baade den Dag og den foregaaende, altsaa 1. Paaskedag, havde henledt Opmærksomheden paa sig ved at sidde i Logebygningen begge Dage, uden at søge Selskab med nogen, og uden at købe Spise eller Drikkevarer af nogen Slags. Da Komparenten. imidlertid godt kan indse at det paa en eller anden maade skal dokumenteres nærmere, at Barnemoderen boede paa St. Glasvej i Paasken oplyser han overensstemmende med Enkefru Hansen, at Barnemoderen ankom hertil Byen fra Kerteminde, og han ved at hun der havde lært at sy hos en Fru Hansen gift med Landpostbud Hansen, der bor paa Klintevej i Kerteminde i et Hus der er vunden ved Bortlodning. Landpostbud Hansen er en af de ledende Mænd indenfor den Afholdsloge Barnemoderen var Medlem af i Kerteminde. Komparenten. anmoder om at der maa ske Henvendelse til Hrr. og Fru Hansen for at søge Datoen for Barnemoderens Afrejse hertil Byen konstateret. Skulde mod Forventning Datoen ikke paa den Maade kunne fremskaffes anmoder han om, at Barnemoderens Forældre paa Revninge Mark hos hvem Barnet er i Pleje maa blive afhørt derom. Tilstilles med Bilag tjenstlig Hr. Politimesteren i Kertemind m.v. til behagelig Foranstaltning efter den Anledning foranstaaende Kontimationsrap. Af 30 f.m. giver. Odense Politikammer d. 1 December 1925 (underskrevet af;) S (evt. Seldorf fra Politiretten) Kontimation den 3 dec 1925 Kerteminde Politi Pensioneret Landpostbud Harald Hansen og hustru Marde, Klintevej nr. 7 her i Staden, er adspurgt om de erindrer Syerske Ingeborg Annine Martine Nielsen, og Datoen for hendes Afrejse her fra til Odense, hvortil de begge svarer, at de godt erindrer Barnemoderen men ikke Dato eller Aar for hendes Afrejse til Odense. Hansen vil efterse Logens Arkiv, for om muligt, at finde Barnemoderens Navn der af Datoen for hendes Afrejse til Odense.

11 Hansen har efterset Logen Nordfyns Arkiv fra den Tid omkring 1910, men Barnemoderen findes ikke deri, Logen Lille Grund, hvori Man husker, at Barnemoderen stod paa den Tid hun rejste herfra til Odense har ingen Protokoller fra den Tid. Hansen er tro paa at Barnemoderens Fader Arbejdsmand Hans Nielsen, Revninge Mark, er i Stand til at kunne huske bestemt Dato og Aar da Datteren rejste til Odense. (underskrevet af;) Rasmussen P.B. Kontimation den 10/ I Anledning af foranstaaende har jeg efter Ordre henvendt mig til Barnemoderens Fader, Arbejdsmand Hans Nielsen i Revninge, født 13 Juni 1858 i St. Viby, og hans Hustru Anne Kerstine, født Andersen, og født den 25 August 1851, Stubberup, der begge forklarede, at deres Datter Ingeborg Annine Martine Nielsen, den 25 December 1921 Døde i Odense, og blev begravet paa Revninge Kirkegaard den 2/1 1922, Med hensyn til Aarstal og Dato, da hun rejste fra Kerteminde og tog ophold i Odense, kand de ikke give nogen som helst Oplysninger, efter saa lang Tids forløb, men Barnemoderen havde udtalt til dem, da hun kom Hjem, for at født Barnet, at hun ikke havde staaet Kønsligt forhold til andre Mandspersoner end den udlagte Barnefader, og at hun kun havde haft Samleje med ham en Gang, hvilket var foregaaet paa hendes Værelse i Odense. Politikontoret i Kerteminde d. 11/ , Tilbagesendes Odense Politi, under henvisning til foranstaaende 2 Paategnelser. (underskrevet af;) Rasmussen, Politimesteren Kontimation den 17 December 1925 Andrageren er i Dag gjort bekendt med det af Landpostbud Hansen og Hustru samt Barnemoderens Forældre forklarede, hvorefter han anmodede om, at Sagen paa Grundlag af det efterhaanden fremkomne, enten maa blive optaget til fornyet Behandling ved Herr. Underret, eller paaanket til Østre Landsret, hvorhos han anmodede om at der maa blive bevilget. København den 10de December 1926 Journal 2 K 1926 Nr pakke Bilag (bliver ved Amtet) Justitsministeriet har under Dags Dato tilskrevet Hr. Skomager Peter Frederik Emil Fich, saaledes; I et af Amtsmanden over Odense Amt hertil indsendt Andragende har De anholdt om Tilladelse til for Østre Landsret at paaanke en inden Odense Købstads Politiret den 1. Juli 1911 paadømt, af Ingeborg Annine Martine Nielsen mod Dem anlagt Alimentationssag samt om fri Proces under Ankesagen. Foranlediget heraf skal man meddele, at Justitsministeriet, navnlig under Hensyn til den lange Tid, der er hengaaet efter Dommens Afsigelse, ikke finder Anledning til at søge udvirket den til Dommens Indankning for højere Instans fornødne Oprejsningsbevilling, og at man herefter betragter Andragendet om fri Proces som bortfaldet. Hvilket man herved skal meddele under Henvisning til Amtets Skrivelse af 24. November 1926 (Journal Nr. A.J. 276/1911) P.M.V /E.B. (underskrevet af;) Th. Frølund Amtsmanden over Odense Amt.

12

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag 1873-11 a Byraadet i Frederikshavn Da det af medfølgende Politiforhør fremgaar, at Jørgen Jensen har havt fast Ophold i Frederikshavn fra 1 ste November 1848til 1 ste November 1856 og siden den Tid ikke

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Afhøring Hanne Marie Christine Nielsen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 4954)

Afhøring Hanne Marie Christine Nielsen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 4954) Politiets procedure i København, når en kvinde mistænkes for at leve af at prostituere sig. Københavns Politi Hovedstationens 3die Afdeling d. 29. Juli 1898 En Advarsel af Frederiksberg Politi Oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Embedsmænd Laan Stadsarkitekt Udlaan og Anbringelse af Kommunens Midler Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 13.

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b 15. oktober 1853 Wedell Heinen i Middelfart fol. 24a I Middelfart skal boe en Tømmerkarl ved Navn Jørgen Madsen, der er gift med en Broderdatter af den

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 1874-01 Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 Efter Ordre og i Anledning af hoslagte Skrivelse af Dags Dato fra Kommunehospitalet skal Undertegnede

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik. Statsamts behandling af sag om bortfald af hustrubidrag Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Læs mere

1873-17. Hasle og Freersløv Sogneraad Den 22. Juni 1873

1873-17. Hasle og Freersløv Sogneraad Den 22. Juni 1873 1873-17 Hasle og Freersløv Sogneraad Den 22. Juni 1873 Efterat have modtaget den med det ærede Udvalgs behagelige Skrivelse af 17de April d.a. fulgte Farsøes Udskrift undlader man ikke herved at anerkjende

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874.

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Ark No 28/1874 Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Indenrigsministeriet har under 15 d.m. tilskrevet Amtet saaledes: Efter Modtagelsen af den af Amtet under 30. Juni d.a, hertil indsendte Skrivelse hvor Vejle

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes:

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: Vejle Amt d. 12 Febr. 1883 Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: I Anledning af det med Hr. Amtmandens behagelige Erklæring af 8 f.m. hertil indsendte Andragende, hvori V ejle Byraad

Læs mere

Uddrag. Lovbestemmelserne om Skudsmaalsbøger.

Uddrag. Lovbestemmelserne om Skudsmaalsbøger. ( morfars skudsmålsbog 1906 ) Johannes Martin Jensen, født i Jordløse Sogn 1892, 25 Oktober døbt i Jordløse Sogn 1892, 4 December er konfirmeret i Jordløsr Kirke d. 30 September 1906 Jordløse d. 1 Oktober

Læs mere

Familieretlige sager. Michael Dupont. Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888.

Familieretlige sager. Michael Dupont. Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888. Familieretlige sager Michael Dupont Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888. Hvad skal vi nå? Faderskabssager Skilsmissesager Adoptionssager Hvordan udfyldes en ansøgning Den korte version

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Anna Marie Elisabeth Hansen

Anna Marie Elisabeth Hansen Anna Marie Elisabeth Hansen Min faster Anna var født den 27. august 1896 i Brahetrolleborg sogn på Sydfyn, en halv snes km. fra Faaborg. Forældrene var savskærer Hans Hansen Dyrman og hustru Kirsten. Hun

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse

Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse Udtalt over for Justitsministeriet, at der i en sag om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse ikke havde været grundlag

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunehjælp Socialudvalg Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 1. juni 1933 2) Byrådsmødet den 15. juni

Læs mere

( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen. Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn,

( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen. Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn, ( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen Datter af Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn, er født paa Staaby Mark d. 25 Oktober 1895, er døbt i N.Broby

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Sagsbehandling ved afsoning af underholdsbidrag

Sagsbehandling ved afsoning af underholdsbidrag Sagsbehandling ved afsoning af underholdsbidrag Udtalt over for en politimester, at jeg måtte finde det meget beklageligt, at en person, der var blevet anholdt og hensat til afsoning af underholdsbidrag,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill 5. Saa min Hu mon stande Til en Ven, en kjæk, Som med mig vil blande Blod og ikke Blæk; Som ei troløs svigter, Høres Fjendeskraal; Trofast Broderforbund! Det er Danmarks Maal. 6. Kroner Lykken Enden, Har

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 505-1928) Originalt emne Ejendomme og Inventar Forskellige Næringsdrivende Kommunens Malerforretning Næringsvæsen Uddrag fra byrådsmødet den 10. januar 1929 - side 2

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 391-1908) Originalt emne Lønninger Pension Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. november 1908 2) Byrådsmødet den 1. april 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 12. november

Læs mere

Ark No 7/1885 Vejle Borgmester- og Byfogedkontor den 4 September Justitsministeriet har under G.D. tilskrevet mig saaledes:

Ark No 7/1885 Vejle Borgmester- og Byfogedkontor den 4 September Justitsministeriet har under G.D. tilskrevet mig saaledes: Ark No 7/1885 Vejle Borgmester- og Byfogedkontor den 4 September 1884. Justitsministeriet har under G.D. tilskrevet mig saaledes: I Anledning af det med Vejle Kjøbstads Bygningskommission paategnede Erklæring

Læs mere

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32.

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32. 15. Mai 1875. Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32. Vi Christian den 9de osv. G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov: 1. Forpligtelsen

Læs mere

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten Ark No 27/1879 Ansøgninger om Arrestforvarerposten 1. Bager I.F. Kastrup, Kolding 2. Husmand J. Chr. Nielsen, Ammitsbøl Mark 3. Leutnant G.I.F. Gjerding, Aarhus 4. Christen Jeppesen, Kjøbenhavn 5. A. Jespersen,

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør og Øeconom ved Veile Fattiggaard. Veile den 2 Mai 1875. ærbødigst L.M.Drohse

Læs mere

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholdsog arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11 LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN i912 F r e d e r i k s b e r g b o g t r y k k e r! Falkonerallé 11 A. F oreningens Form aal, 1. Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Afhøring Anna Sofie Jensen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 5056)

Afhøring Anna Sofie Jensen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 5056) 1 Politiets procedure i København, når en kvinde mistænkes for at leve af at prostituere sig. Københavns Politi Hovedstationens 3die Afdeling d. 29. Januar 1904 Afhøring af Anna Sofie Jensen der er mistænkt

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Uægte børn og arme kvinder. Michael Dupont

Uægte børn og arme kvinder. Michael Dupont Uægte børn og arme kvinder Michael Dupont Hvad vi skal tale om Faderskabssager Hvor og hvordan man finder en faderskabssag Fødselsstiftelsen Hjælp til den ugifte moder Arkivloven Eksempler Faderskabssager

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 400-1924) Originalt emne Skovene Skovrestaurationer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29. september 1924 2) Byrådsmødet den 16. oktober 1924 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Ark No a/1883 ??? Beskikkelse for hidtilværende Detaillist Kristoffer Holm til at være Mægler i Veile Kjøbstad

Ark No a/1883 ??? Beskikkelse for hidtilværende Detaillist Kristoffer Holm til at være Mægler i Veile Kjøbstad ??? Overauditeur, Borgmester, Byfoged og Byskriver i Veile R.D. gjør vitterligt: at den hidtilværende Detaillist i Veile Kristoffer Holm, har andraget om at blive beskikket til Mægler i Veile og da han

Læs mere

Politirapport. Over Skomagersvend Niels Chr. Sørensen der er indlagt under Cuur paa det herværende Fattigsygehuus:

Politirapport. Over Skomagersvend Niels Chr. Sørensen der er indlagt under Cuur paa det herværende Fattigsygehuus: 1872-134 Politirapport Over Skomagersvend Niels Chr. Sørensen der er indlagt under Cuur paa det herværende Fattigsygehuus: 1. Han er født i Sindal By og Sogn under Hjørring Amt den 28. Mai 1843 af Forældrene

Læs mere

Kjøbenhavns Politi J.-Nr. 344 Station No. 4. Rapport. Onsdagen den 13de Juni 1866

Kjøbenhavns Politi J.-Nr. 344 Station No. 4. Rapport. Onsdagen den 13de Juni 1866 Kjøbenhavns Politi J.-Nr. 344 Station No. 4 L.-Nr. 733 anholdt 13/6. Kl. 4 ¼ Fm. 1 venerisk 2 Onsdagen den 13de Juni 1866 Politibetjent No. 145 Hansen indbragte Dags Form. Kl. 4 ¼ til Stationen et Fruentimmer

Læs mere

Transskriberede afhøringer fra Odense Herredsret.

Transskriberede afhøringer fra Odense Herredsret. Transskriberede afhøringer fra Odense Herredsret. Forklaring til teksten: 1856 = År / Januar = Måned / 22. = Dato / D. = Protokol / p. 63 = Side nr. Komparenten = personen som afhøres Oversigtsbilleder

Læs mere

Begyndelsestidspunktet for børnebidrag i henhold til faderskabsdom

Begyndelsestidspunktet for børnebidrag i henhold til faderskabsdom Begyndelsestidspunktet for børnebidrag i henhold til faderskabsdom Udtalt overfor Familieretsdirektoratet, at det forhold, at en faderskabssag uden pågældendes egen skyld er trukket ekstraordinært længe

Læs mere

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S-2085-16 Udskrift af dombogen for retten i København Dom afsagt den 7. juni 2016 Anklagemyndigheden mod T T er tiltalt for

Læs mere

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter I anledning af foranstaaende skal jeg bemærke, at Politistationens Linoleum er gennemslidt flere Steder

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad.

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad. Ark No 35/1883 Forsamlingen antager, at en Formueskat som Lovforslaget ikke kan? gjøre der??? udover den egentlige Indtægt som Beskatning efter I og C tillader. at det overlades til hver Kommunes Vedtægt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen Børnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandvæsen Brandvæsen i Almindelighed Brandvæsenets Personale Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. november 1927 2) Byrådsmødet den 8. december

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 129-1908) Originalt emne Børn Børns erhvervsmæssige Arbejde Foreninger Handelsforeninger Politivedtægt Rets- og Politivæsen Uddrag fra byrådsmødet den 11. juni 1908 -

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af detentionen i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 4. maj 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. K 056/16 (Sermersooq Kredsrets sagl.nr. SER-AMM-KS-0015-2009) Anklagemyndigheden (J.nr. 5516-98791-00001-07)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Slagtehuset Slagtehuset og Kvægtorvet Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. juli 1909 2) Byrådsmødet den 30. september 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 15.

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 1. december 2010 JOURNAL NR. RA-2010-131-0003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 I Anledning af at der er nedsat et Lønningsudvalg, og der da maaske skal arbejdes videre i Sagen om Lønninger inden for Belysningsvæsenet, tillader jeg mig at

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Originalt emne Aarhus Sporveje Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Kørsel Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. april 1922 2) Byrådsmødet den 15. maj 1922

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Flyttehjælp efter bistandslovens 47

Flyttehjælp efter bistandslovens 47 Flyttehjælp efter bistandslovens 47 Udtalt, at en kommunes anmodning om samtykke fra en anden kommune til flytning efter bistandslovens 47 var udtryk for, at den anmodende kommune var indstillet på at

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

Ark No a/1885. Laurits Jørgensen Overretssagfører. Til Vejle Byraad.

Ark No a/1885. Laurits Jørgensen Overretssagfører. Til Vejle Byraad. Ark No a/1885 Laurits Jørgensen Overretssagfører Til Vejle Byraad. Efter at jeg har forholdt Hr Mazanti den med Byraadets ærede Skrivelse af 6 ds. af Hr Aarup givne Forklaring over Udstedelsen af Anvisingen

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Næsby Strand. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Næsby Strand. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet 00005.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00005.00 Fredningen vedrører: Næsby Strand Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 27-09-1918 Fredningsnævnet 08-12-1917 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Fagforeninger Foreninger Havnen Havnens Personale Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Genoptagelse af samkvemsretssag på grund af manglende kontradiktion

Genoptagelse af samkvemsretssag på grund af manglende kontradiktion Genoptagelse af samkvemsretssag på grund af manglende kontradiktion Et statsamt havde afslået en ansøgning fra en fader om samkvemsret med sit barn. Efter klage fra faderen traf justitsministeriet afgørelse

Læs mere

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39.

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. 30 Marts. 1889 Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. Vi Christian den Niende, osv., G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende: Lov: 1. Enhver Læremester

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1912) Originalt emne Brandstation Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. juni 1912 2) Byrådsmødet den 11. juli 1912 Uddrag fra byrådsmødet den 6. juni

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere