Hvorfor Jason? A f Clara Elisabet Bryld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvorfor Jason? A f Clara Elisabet Bryld"

Transkript

1

2 Hvorfor Jason? A f Clara Elisabet Bryld Det har ofte undret mig, at Thorvaldsen i sin tid - og det vil sige for lidt over 200 år siden - blandt de mange græske helte valgte at fremstille Jason. Hvorfor nu lige Jason? For når jeg kigger på T horvaldsens blændende og foruroligende m arm orskulptur a f Jason med det gyldne skind, kan jeg ikke lade være med sam tidig at tænke på, hvordan det senere i livet gik denne Jason ifølge myterne: nemlig at erobringen a f skindet på længere sigt kom til at medføre død og elendighed for hans egne børn med Medea og landflygtighed for ham selv, indtil han til sidst efter et omflakkende liv blev dræbt a f en rådden planke fra resterne a f skibet Argo, netop som han led og ked aflivet ville hænge sig i skibets forstavn. Der er mange helte i den græske mytologi, helte der lige som Jason har udført bedrifter, som der siden er gået gny af, helte udstyrede med den sande helts sikre kendetegn: Den uforfærdede kamp i en større sags tjeneste, den stædige holden fast ved begreber som ære og ry frem for opretholdelse a f eget liv, den usvigelige trofasthed over for idealerne, den stærke forsvarer a f den svage etc. Disse heltetræk er måske ikke allesammen til stede i lige høj grad hos alle græske helte, men gennemgående karakteriserer disse træk dem som m ennesker, der har skilt sig ud fra den gemene hob netop ved at optræde frygtløst, uselvisk eller i en eller anden forstand retlinet eller storsindet - selv når de fejler. Det er mænd, der er støbt i ét, som man siger. Det betyder netop, at de er store i alt, hvad de gør, og når de dør - for ingen bliver en rigtig helt uden at dø for sin sag - er det en tragisk død, de lider, dvs. at de dør - ofte tidligt i livet - med fuld bevidsthed om, at døden er den pris, de er nødt til at betale for at have hævdet de værdier og have gennemført det livssyn, som de har haft. En ægte helt dør således ikke kun for sig selv og uden kamp og ligesom tilfældigt, nej, han dør i kamp for nogen om noget. Hektor og Achilleus i Iliaden er sådanne helteskikkelser. Mere speget som helt er Odysseus, bl.a. fordi han ikke dør i kamp, fordi han ikke altid er ordholdende, og fordi han også kæmper for sig selv. Men Odysseus hører alligevel til blandt heltene, hans mod er jo så stort, at han opsøger Dødsriget og hans trofasthed så stærk, at han vinder sin dronning og sit kongerige igen efter 20 års fravær. Odysseus er hævneren og genopretteren a f den gamle orden med alle forstandens midler, også bedragets, og derved bliver den gamle orden fornyet - den intellektuelle styrke viser sin duelighed, Troja erobres med Træhesten, og bejlerne narres med den usle tiggersskikkelse. Der viser sig nye metoder til løsning på konflikter, nem lig de som har med forstandens virksom hed at gøre; og verden bliver for første gang moderne. Men Jason? Hvad bidrager han med? Hvad er det heroiske ved ham? Hvad er han egentlig for en helt? Tilsyneladende ikke a f samme slags som dem, jeg har om talt ovenfor. Men lad os se på kilderne til hans mytologi. Vores viden om Jason bygger hovedsageligt på følgende værker i kronologisk rækkefølge, nemlig Pindars 4. pythiske Ode, komponeret til afsyngelse i Delfi ca. 462 f. Kr. for at fejre en hestevæddeløbssejr; dernæst Euripides tragedie Medea opført i 431 f. Kr. i Athen og endvidere det episke digt Argonautertogtet a f den hellenistiske digter og litterat Apollonios fra Rhodos (aktiv om kring 250 f. Kr.). Dertil kommer en række senere antikke lærde randkom mentarer, de såkaldte skolier, til digterværkerne.1 På disse skriftligt bevarede optegnelser, som senere inspirerede de romerske digtere Vergil, Ovid og Seneca til deres versioner a f myten, bygger vores viden om Jasonfiguren. Og på denne antikke baggrund løser man ikke gåden om, hvad det er, der har fascineret Thorvaldsen ved Jasonm yten så stærkt, at han ligefrem modellerede en figur 1 overstørrelse (2.42 m) op over helten med det gyldne skind. HVORFOR JASON? 27

3 ved Medeas hjælp, hvorpå han svigtede sin ed og prisgav hende, måske a f bekvemmelighed, som sagt, eller a f frygt for fremtiden. Uanset hvad, det dybereliggende motiv til hans svigt har været, er kilderne enige om at anføre en eller anden uheroisk grund. Den store Jason er altså trods sine bedrifter ikke bedre end enhvert andet menneske, der trængt op i en krog viser sig kun at have overskud til at hytte sit eget skind! Fig. i. Clara Elisabet Bryld: Jason med det gyldne Skind efter A. J. Carstens, Kobberstiksamlingen For Jason er ganske vise i alle mytiske skildringer først skildret ligesom den velkendte unge mand fra eventyret: han skal bestå svære prøver ved at rejse ud i verden og fælde drager og nedkæmpe uhyrer, indtil han til sidst erobrer prinsessen og det gyldne skind og kan vende tilbage til sit hjemland. Og alligevel er der noget her, der ikke stemmer med de gam m eldags heroiske idealer. For bag ved fortæ l lingen om erobringen a f det gyldne skind står Medea, prinsessen og troldkvinden fra Kolchis, som hjalp ham. Uden hende var det aldrig lykkedes for ham. Men Jason skønner ikke på Medeas hjælp, dvs. husker på, takker og giver M edea hendes retmæssige del a f æren for bedriften, sådan som Odysseus skønner på Athene, og de unge kongesønner i eventyrene skønner på deres små grå hjælpere. Jason bryder nemlig sit ord og svigter derved sin hjælperske ved - a f bekvemmelighed, for at redde sit eget skind - at gifte sig med en ny prinsesse og lade Medea og børnene i stikken. Sådan må en helt ikke bære sig ad! Sådan ville Hektor aldrig have optrådt over for Andromache eller Achilleus over for Patroklos eller Odysseus over for Penelope. Jaso n er manden, der først vandt det gyldne skind Derfor spørgsmålet: Hvorfor lige Jason? Et svar kunne være, at den bevidsthed, vi 1 dag først og frem m est forbinder med Jason - manden der svigtede sin hjælper - ikke behøver at være den samme som bevidstheden om Jasonfiguren på T horvaldsens tid. Tiden må have forbundet noget andet med Jasonskikkelsen end vi gør i dag. Det viser sig nemlig, at den bevidsthed, der først og fremmest har formet vores moderne Jasonbillede, stammer fra tragediedigteren Euripides, hvis tragedie Medea er den måske mest populære tekst i faget oldtidskundskab i gymnasiet, hvor tusinder a f elever og talrige lærere har læst den, siden G a rff og Hjortsø oversatte den og gjorde den tilgængelig. Oversættelsen udkom første gang i 1954 og blev for alvor populær i 70erne, da dønningerne fra den moderne feministbevægelse med Euripides tekst in mente rev Jason ned fra piedestalen ved at se Medea som et typisk kvindeligt offer for Jasons maskuline afstum pethed. Men på Thorvaldsens tid, i de unge år i Rom før 1800, var det ikke Euripides Jaso n og fem inistbevægelsens erinyer, der prægede opfattelsen a f vor helt. Tværtimod. Thorvaldsen og hans kreds øste a f andre kilder til Jasonfiguren. Ifølge Oppermann (bd. 2, s. 38) var Jasonm yten på mode, fx. havde den italienske billedhugger Cardelli, der var jævnaldrende med Thorvaldsen, ved sin død 1797 efterladt sig en ufuldendt gruppe, der fremstillede Medea, som befaler Jason at flygte fra Kolchis. Denne gruppe kan have henledt Thorvaldsens opmærksomhed på Jason, som er på vej ud i verden med sit vædderskind. Mere betydningsfuldt er imidlertid Thorvaldsens forhold til Asmus Jacob Carstens ( ), den balstyrige maler og tegner fra Slesvig. Som elev på K unstakadem iet i København var Carstens oprørsk over 28 CLARA ELISABET BRYLD

4 for Abildgaard og følte sig forbigået ved en gu ldmedaljetildeling. Senere blev han professor på A kademiet i Berlin, men foretrak at leve som kunstner i Rom; han udøvede en kolossal fascination på sin samtids unge kunstnervenner i Rom. Da Carstens døde a f tuberkulose som 44-årig, var Thorvaldsen blandt dem, der tog sig a f hans efterladenskaber, som bl.a. omfattede en serie på 24 kartoner (blyant på papir) forestillende 24 episoder fra Argonauter- togtet. Denne serie befinder sig i dag på Kobberstiksamlingen, hvor jeg nøjere har studeret navnlig tre kartoner, som anbringer Jasonskikkelsen centralt i kompositionen. Jeg har derpå kopieret de to direkte efter Carstens forlæg, med samme materialer og i nogenlunde samme størrelsesorden, mens den tredie er kopieret efter maleren Joseph Anton Kochs stik efter Carstens originalkartoner. Det har jeg gjort, dels for at vise dem frem her i dag,2 dels for at trænge ind i Carstens verden, og endelig for Fig. 2. Clara Elisabet Bryld: Jason med Chiron efter A.J. Carstens, Kobberstiksamlingen at sætte mig ned og se på Jasonfigurationen med Thorvaldsens øjne. Fælles for Carstens tre Jasonskikkelser er det nøgne, heroiske look, fremhævet a f det lange hår, hjelm, sværdrem og lanse. Kroppens m uskulatur er kraftig, benene relativt lange. Jason er fremstillet både stående i kontrapost og i fremadskridende bevægelse, men på klassisk vis er hans ansigtstræk rolige og ligesom uanfægtede a f de begivenheder, han er sat i, selv 1 de to scener, hvor Carstens tegner ham med det gyldne skind. Carstens Jason træder roligt frem og overskuer situationen ligesom en statue. Denne ro har Carstens yderligere fremhævet ved at anbringe ham midt i et menneskemylder, som jeg ikke har gengivet. Carstens var tysktalende, en repræsentant for den tysksprogede kultur, der siden Lessing og Herder og Klopstock havde indledt den tidlige romantik i litteraturen; han delte således kulturelt univers med revolutionstidens toneangivende tysksprogede åndspersoner som Goethe, Schiller og Kant. Carstens var fascineret a f oldtiden, a f renæssancens Shakespeare og M ichelangelo. Sidstnævntes skulp turer og m alerier kopierede han på sin egen måde - dvs. at han lærte figurerne udenad ved at sidde og studere dem i timevis, hvorpå han gengav dem i en fri fortolkning uden at kopiere slavisk efter forbilledet; hans metode var således i modsætning til tidens akademiske disciplin, der foreskrev eleverne på kunstakademierne at kopiere m inutiøst efter originaler og gipsafstøbninger og deres læreres fortegninger. Trangen til at gå egne veje og være 1 opposition til hævdvunden teori og praksis, herunder en traditionel akadem isk skoling, er dog ikke karakteristisk for Carstens alene, men afspejler generelt den åndelige strøm ning i tiden efter den franske revolution i juli I de år blev der vendt op og ned på mange værdier, og ting, der før havde hørt selvfølgeligt sam men, blev skilt ad. Det gælder således også opfattelsen a f det skønne. Lige siden Platon 1 sin dialog Symposion havde beskrevet forholdet mellem det skønne og det gode, havde det skønne i almindelighed været opfattet som en igangsættende og højst stimulerende kraft, der dyrket med om tanke og refleksion gradvist forædlede menneskets sind og således førte til det gode. Men synet på denne hidtil uadskillelige for- HVORFOR JASON? 29

5 over, hvad det er for en helteskikkelse, Jaso n repræsenterer i Thorvaldsens og hans venners forestillingsverden. Et opslag på artiklen»æstetik«i Salmonsens Konversationsleksikon giver følgende oplysninger om æstetikken i slutningen a f 1700-tallet:»Ifølge Kants æstetiske afhandling Kritik der Urteilskraft har skønheden intet med moral at gøre, men er en dom, en følelsesdom; det vil sige, at den æstetiske nydelse som dom er alm engyldig og nødvendig. På dette udsagn bygger Schiller videre. I store æstetiske afhandlinger som Uber Anmut und Wiirde (1793) og JJber die ästhetiscbe Erziehung des Menschen ( ) følger Schiller Kant derved, at han fastslår, at kunstens hemmelighed består i, at den gennem form får bugt med stoffet (»vertilgen«), hvilket ikke betyder, at stoffet skal forsvinde, men at det skal beherskes med en sådan legende lethed (»Spiel«), at det ikke skal påtrænge sig. Alle andre tilstande viser ud over sig selv, men den æstetiske er alene en afrundet helhed, fordi den i sig forener alle betingelser både for sin opståen og vedvaren«(harald Nielsen). Fig. 3. Clara Elisabet Bryld: Jason giver Pelias det gyldne Skind efter Koch/Carstens, Kobberstiksamlingen bindelse mellem det skønne og det gode blev ændret, da Kant i 1793 udsendte sin æstetiske afhandling Kritik der Urteilskraft. Den har Thorvaldsen næppe læst, men kredsen om kring ham kendte til Kant. Carstens havde bla. lavet en tegning der forestillede Kants to anskuelsesformer, Tiden og Rum met, og Thorvaldsen var på rejsen til Rom blevet bedt om at tage Kants afhandling Zum ewigen Frieden med til en a f arkæologen Georg Zoégas bekendte, skribenten C. L. Fernow Qørnæs s. 31). Tidsånden, die Zeitgeist, som den kom til udtryk i kredsen om kring Thorvaldsen 1 hans første år i Rom, var præget a f en æstetik, som i grunden var en arv fra Kant, men umiddelbart mere tilgængelig i digteren Friedrich Schillers udgave. Hans sprog er sm ukt og flydende, let at læse og forstå. I det følgende vil jeg komme ind på nogle a f Schillers æstetiske refleksioner, for jeg mener, at de kan kaste lys Schillers æstetiske skrifter er en sam ling tekster, hvori Schiller redegør for sine iagttagelser, refleksioner og vurderinger a f kunstnerens opgave og kunstværkets virkemidler. Blandt andet bemærker han, at modsætningen til det manierede - at kunstværket synliggør eller afbilder kunstnerens natur - er stilen, dvs. en fuldstændig hæven sig op over det tilfældige, op til det almene og nødvendige:»der grosse Kunstler... zeigt uns den Gegenstand (seine Darstellung hat eine Objektivität), der mittelmässige zeigt sich selbst (seine Darstellung hat Subjektivität), der schlechte seinen S to ff (die Darstellung wird durch die Natur des M ediums und durch die Schranken des Kiinstlers bestimmt).«(kallias oder Uber die Schönheit s. 379). Den objektivitet, som Schiller finder er karakteristisk for den store kunst, skal man være opmærksom på som et ideal i tiden; en Sturm -und-d rang-fortolkning a f Jaso n er derim od næppe i tidens ånd. Hvad der end har foresvævet og motiveret Thorvaldsen, da han udarbejdede sin figur, er en fortolkning, der opfatter Jason som et trodsigt sindbillede eller ligefrem som en slags projektion a f den unge Thorvaldsens egen sindstilstand, efter m in m ening misvisende. 30 CLARA ELISABET BRYLD

6 I afhandlingen Uber Anmut und Wurde gør Schiller rede for forskellen på ynde og skønhed; ikke al skønhed har ynde, men al ynde er skøn, hævder han. Og han når frem til, at ynde er en bevægelig skønhed - den kan komme, og den kan gå, som den vil. Som sym bol og til grun d for sin iagttagelses rigtighed peger han på myten om Afrodites bælte. Dette bælte er sym bolet på den bevægelige skønhed; i Iliadens 14. sang skal Hera forføre Zeus, altså gennem sin skønhed bevæge ham præcis derhen, hvor hun vil have ham; det kan hun imidlertid kun, hvis hun låner Afrodites bælte, der skænker sin besidder alskens»lystopvækkende sødme..., elskovslængsel og lyst og bedårende tale, charme 1 stand til at blænde den mest besindige indsigt«(ii. XIV w i Otto Steen Dues oversættelse). Det græske ord for charm e er parafasis, der betyder tiltale, opm untring, tillokkelse, altså et ord, der fremkalder aktivitet i modsætning til passiv dvælen og introspektion. Det tyske ord Anmut har ligeledes - i modsætning til det danske»ynde«- en aktiverende konnotation. Anm ut gør noget ved nogen. Afrodites bælte er m agisk, dvs. det forvandler den der har det - uanset hvem - til en anden. Med Schillers egne ord:»dieser Giirtel, als das Symbol der beweglichen Schönheit, hat aber das ganz Besondere, dass er der Person, die damit geschmuckt wird, die objektive Eigenschaft der Anm ut verleiht... Es ist der ausdriickliche Sinn des griechischen Mythus, dass sich die Anm ut in eine Eigenschaft der Person verwandle und das die Trägerin des Gurtels liebenswiirdigsez, nicht bloss so erscheine... Der Giirtel des Reizes wirkt also nicht natiirlich, weil er in diesem Fall an der Person selbst nichts verändern könnte, sondern er wirkt magisch, das ist, seine Kraft wird uber alle N aturbedingungen erweitert.«(s. 383) Altså: Afrodites bælte låner den person, der har det på, sine objektive egenskaber. Og nu kommer jeg tilbage til Jason og Jasonfascinationen hos Carstens, Cardelli og Thorvaldsen, og hos Thom as Hope, ikke at forglemme. I Schillers syn på æstetikken får man et svar på spørgsmålet om det tvetydige hos Jason - eller rettere - hvorfor det tvetydige, der knytter sig til Jasonskikkelsen ikke er forhindring for det skønne: sym bolet på den skønhed, der bevæger, nem lig det gyldne skind, forgylder jo også Jason, den spegede mandsperson! Her er ikke tale om moral, men om magi. Det gyldne skind gør nemlig det samme ved Jason, som Afrodites bælte gør ved Hera. Det forvandler personen, uanset hans eller hendes smålige egenskaber. Schiller udtrykker det således:»wenn nun der Giirtel des Reizes (in casu: det gyldne skind) eine objektive Eigenschaft ausdriickt, die sich von ihrem Subjekte absondern lässt, ohne deswegen etwas an der Natur desselben zu verändern, so kann er nichts anders als Sch önheit der Bewegung bezeichnen; denn Bewegung ist die einzige Veränderung, die mit einem Gegenstand vorgehen kann, ohne seine Identität aufzuheben... Der Giirtel des Reizes verliert auch bei dem M inderschönen und selbst bei dem Nicht- HVORFOR JASON? 31

7 schönen seine magische Kraft nicht; das heisst, auch das Minderschöne, auch das Nicht-schöne kann sich durch die magische Kraft schön bewegen.«(s ) Efter refleksioner over forholdet mellem skønhed og frihed - et tidens slagord - og ynde, Anmut, lyder Schillers definition på sidstnævnte således:»grazie ist immer nur die Schönheit der durch Freiheit bewegten Gestalt.«(s. 392) Hvilket vil sige, at mennesket, fordi det er en person, et individ, kun kan demonstrerere, hvem det er, gennem sine handlinger, sine bedrifter, eftersom opfyldelsen a f den menneskelige natur - dvs. hvordan den skal udformes for det enkelte individ - udelukkende beror på subjektets egen frie vilje. Viljen er menneskets personlige udtryk, og gennem sin viljesakt bliver mennesket til. Dette var den lære, Schiller havde tilegnet sig fra Kant. Og til denne lære føjer han nu sin egen æstetik og hævder, at det fuldkomne udtryk for menneskeheden er det menneske, der i sin egen person forener ynde og værdighed. Schiller nævner udtrykkeligt de antikke statuer Niobe (Uffizierne, Firenze) og den belvederiske Apollon (Vatikanet) som eksempler på dette ideal for m enneskelig skønhed: det er værdigheden, der skaber roen i værket. Sam m en med værdighed hører endvidere begrebet agtelse. Dette begreb optræder hos Kant som et resultat a f den højeste morallovs virkning på andre mennesker, men hos Schiller møder vi det ikke så meget som en moralsk, men først og fremmest som en æstetisk kategori i beskrivelsen a f det ideale kunstværks virkning. Agtelsen opstår dér, hvor vi gerne ville efterligne forbilledet, men fysisk ikke form år det. Foruden agtelse fyldes vi a f velbehag og velvilje, følelser som er uadskillelige fra ynde og værdighed. I Schillers form ulering lyder det således:»in der Wiirde nämlich wird uns ein Beispiel der Unterordnung des Sinnlichen unter das Sittliche vorgehalten, welchem nachzuahmen fiir uns Gesetz, zugleich aber fur unser physisches Vermögen iibersteigend ist. Der Widerstreit zwischen dem Bediirfnis der Natur und der Forderung des Gesetzes... spannt die Sinnlichkeit an und erweckt das Gefíihl, welches Achtung genannt wird und von der Wiirde unzertrennlich ist.«(s. 419) Alle disse følelser vækkes til live ved mødet med den store kunst. Gennem sin skønhed og sine skønne figurer i digtekunst og billedkunst kan kunsten anspore mennesket til at yde sit bedste ved at efterligne de karaktertræk, som viser sig i figurernes ynde og værdighed. Med disse og lignende ord beskriver Schiller gang på gang den store kunsts virkning, Apollon Belvedere er, som allerede nævnt, et eksemplarisk kunstnerisk ideal. Denne Apollon var som bekendt også et a f billedhuggeren Thorvaldsens antikke forbilleder. Hvis man nu sam tidig husker på, at Jason hos Pindar og A pollom os Rhodios, og igen hos C arstens fremstår som den heroiske erobrer og ikke som den senere så svigefulde ægtemand, ja, så forstår man Thorvaldsens og tidens fascination a f Jason. Den unge mand er en helt, fordi han har erobret det gyldne skind, og sådan skal han også se ud. I sin lille bog om Thorvaldsen gennemgår Chr. Elling Jason og slutter sin gennemgang med at citere koret fra Håndels oratorium Judas Maccabæus:»See, the conquering hero comes.«jeg kigger igen på det gyldne skind, som kostede så meget at komme til at eje, og som på Thorvaldsens figur fylder så meget i sin persianerpelsede vælde, med de små klove der hænger ned og de døde øjne, den halvåbne mund. Det er et tvetydigt trofæ, dets magi giver Jason prinsessen og måske et kongerige igen, men kan også slå om og blive til det modsatte: en forbandelse. Som alt gyldent er skindet farligt. Men det dødbringende aspekt har skindet ikke vist i det øjeblik, som Thorvaldsen har valgt at afbilde Jason i. Her er ynde og værdighed føjet sammen i øjeblikket efter sejren. Lige som jægeren kommer hjem fra jagten med sit bytte, med rette stolt over sin indsats, men uden pralende gestik, viser Jaso n skindet frem. Det er alt, hvad han behøver, og det gør ham fuldkommen skøn. At tiden og rummet udenom senere trækker sig sammen om ham og til sidst kvæler ham, tager han sig ikke a f nu og her - og vi som beskuere bør heller ikke gøre det. Jason har udført bedriften, han har løst sin opgave, han er fri. Han ved, at han bliver husket. Uden erobringen a f det gyldne skind ville han ikke have været noget særligt. Men nu er han blevet forvandlet til en helt. Det kan han takke sig selv, Medea og det gyldne skind for. Og Thorvaldsen naturligvis - i dagens anledning! 32 CLARA ELISABET BRYLD

8 Summary Why Jason? In my paper, I examine Thorvaldsen s figure o f Jason in relation to some o f the predominant aesthetic trends and ideals o f the revolutionary period such as Thorvaldsen encountered during his first years in Rome. Here, the young Thorvaldsen became closely associated with the Schleswig painter Asmus Jacob Carstens and his circle and was partly inspired by C arstens 24 pencil drawings illustrating selected episodes from the myth o f Jason and the Argonauts. The literary models for these episodes are Pindar s and Apollonius Rhodius poems, which in contrast to Euripides am biguous account o f him, portray Jason as an adventurer and a genuine, albeit rather weak hero. W ithout the help o f Medea he would admittedly never have won the Golden Fleece, but in the two poets first mentioned there is not a word about the way in which Jason subsequently deserted Litteraturliste Les Argonautes - selon Pindare, Orphée et Apollonios de Rhodes... par A.]. Carstens... gravées par J. A. Koch, Rom Asmus Jacob Carstens og Joseph Anton Kochs værker i Thorvaldsens Museum, København C. Elling, Thorvaldsen, København J. B. Hartmann/K. Parlasca, Antike Motive bei Thorvaldsen, Tubingen P. Johansen, For Thorvaldsen. Rom-Kobenhavn, København B.Jørnæs, Billedhuggeren Bertel Thorvaldsens liv og værk, København I. Kant, Grundlæggelse a f moralens metafysik, (1785) København A. Lesky, Geschichte der griechischen Literatur, 2. udg. Bern Th. Oppermann, Thorvaldsen Bd. 1-2, København F. Schiller, Werke in drei Bänden, bd. 2, ( ) Miinchen Dansk Biografisk Leksikon Salmonsens Konversationsleksikon. both his wife and children. For it is the capture o f the Golden Fleece that makes Jaso n unique. By creating an overdimensioned male figure carrying this trophy, Thorvaldsen draws attention to the fact that the fascination with Jason precisely derives from the Fleece, the gold o f which will always im part something o f its magical beauty to its possessor even if he has perhaps not deserved it. The idea that the beautiful can appear without being linked to the Noter 1. For udførligere gennemgang a f det skriftligt overleverede kildemateriale henviser jeg til Chr. Gorm Tortzens artikel i dette nummer a f Meddelelser. 2. På Jasonseminaret på Thorvaldsens Museum blev kopierne fremvist som overheads. Her henvises til illustrationerne 1 denne artikel. good, as is the case in Plato, dates back to Kant and became widely known in Schiller s writings on aesthetics. These are interesting in relation to the question o f Thorvaldsen s Jason, particularly because Schiller also makes a case for the ennobling effect that true beauty has on its surroundings. Carstens and the German artists in Rome were conversant with this aesthetic, which Thorvaldsen s breakthrough work reflects in a form that is at once traditional and quite new. HVORFOR JASON? 33

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

Thorvaldsen Samlingen på Nysø rummer en lang række af kunstnerens sene skitser og værker, og har siden 1926 været åben for offentligheden.

Thorvaldsen Samlingen på Nysø rummer en lang række af kunstnerens sene skitser og værker, og har siden 1926 været åben for offentligheden. 1838 vendte billedhuggeren Bertel Thorvaldsen hjem til Danmark. I 40 år havde han opholdt sig i Rom og skabt et væld af monumenter, statuer, portrætbuster og relieffer. Thorvaldsen var anerkendt som tidens

Læs mere

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at Drømme i kunsten - surrealisme Hvilken betydning har drømme? Engang mente man, at drømme havde en Undervisningsmateriale 5.-7. klasse stor betydning. At der var et budskab at Drømmen om en overvirkelighed

Læs mere

Vidensfilosofi Etik & Undersøgelsesdesign

Vidensfilosofi Etik & Undersøgelsesdesign Vidensfilosofi Etik & Undersøgelsesdesign Martin Mølholm, studieadjunkt & ph.d. stipendiat Center for Dialog & Organisation, Institut for Kommunikation mam@hum.aau.dk Helle Wentzer, lektor E-Learning Lab,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Efterår 2015/Forår 2016 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer STX Oldtidskundskab C Line Sakariasen - LN Hold 3.i Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien

TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien Hvad er vel tallet 70 Hvad vægt har det? Det er en øvelse Du må bare

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Undervisningsmateriale 8.-10. klasse Malerier på grænsen mellem verdener En gruppe kunstnere i 1920ernes Paris troede fuldt og fast på, at man igennem kunsten

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Thorvaldsen Samlingen på Nysø rummer en lang række af kunstnerens sene skitser og værker, og har siden 1926 været åben for offentligheden.

Thorvaldsen Samlingen på Nysø rummer en lang række af kunstnerens sene skitser og værker, og har siden 1926 været åben for offentligheden. 1838 vendte billedhuggeren Bertel Thorvaldsen hjem til Danmark. I 40 år havde han opholdt sig i Rom og skabt et væld af monumenter, statuer, portrætbuster og relieffer. Thorvaldsen var anerkendt som tidens

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14.

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14. Bruger Side 1 27-08-2017 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Lukas 18,9-14. Vi sammenligner os med hinanden. Måske går vi ikke ligefrem i Kirken og gør det, vi gå på de sociale medier.

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Tierisch. Om forløbet. Niveau. Varighed. Faglige mål. Læringsmål og tegn på læring. Færdigheds / vidensmål. 7. klasse.

Tierisch. Om forløbet. Niveau. Varighed. Faglige mål. Læringsmål og tegn på læring. Færdigheds / vidensmål. 7. klasse. Tierisch Niveau 7. klasse Varighed 10 lektioner Om forløbet Mange elever har selv et kæledyr, og næsten alle har en mening om, hvilke dyr der er søde, og hvilke, der er rædselsfulde. Derudover er vores

Læs mere

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 "Recycle" er en vandring ad eftertankens og følelsens veje. En aften med kærlighedssange, billeder og citater. (fra programmet) Kærlighedssange er banale, men så inderligt

Læs mere

Landskaberne er konkrete i den forstand, at det er bestemte lokaliteter i ind- og udland, der har inspireret kunstneren. Men det er også abstrakte

Landskaberne er konkrete i den forstand, at det er bestemte lokaliteter i ind- og udland, der har inspireret kunstneren. Men det er også abstrakte e r i n d r i n g e n s l a n d s k a b e r Landskaberne er konkrete i den forstand, at det er bestemte lokaliteter i ind- og udland, der har inspireret kunstneren. Men det er også abstrakte landskaber.

Læs mere

Hvordan en stat bør vægte hensynet til minoritetsgrupper med en kvindeundertrykkende kulturel praksis mod hensynet til kvinders generelle

Hvordan en stat bør vægte hensynet til minoritetsgrupper med en kvindeundertrykkende kulturel praksis mod hensynet til kvinders generelle Hvordan en stat bør vægte hensynet til minoritetsgrupper med en kvindeundertrykkende kulturel praksis mod hensynet til kvinders generelle rettigheder. 1 Prolog Jeg vil i denne opgave se på, hvordan en

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

Forlaget BB KULTUR. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor.

Forlaget BB KULTUR. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor. Med afsløring af de psykologiske spil, der spilles i familien og på arbejdspladsen. Forlaget BB KULTUR 1 KOPI eller ÆGTE Bodil Brændstrup, 2009

Læs mere

30.09.2011. Fælggodkendelser

30.09.2011. Fælggodkendelser Fælggodkendelser TÜV godkendelse Hvad er TÜV? TÜV er en uafhængig anerkendt instans, der har hjemmel til at udstede certifikater om en given kvalitet på stort set alt, lige fra medicinsk udstyr, elektriske

Læs mere

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH BILLEDER AF LORENZ FRØLICH UDVALGTE FOR UNGDOMMEN OG FORSYNEDE MED TEKST AF POUL WIENE UDGIVET AF SKOLEBIBLIOTEKSFORENINGEN AF 1917 Egil Skallegrimsen finder Sønnens Lig. C. A. REITZEL, BOGHANDEL. INDEH.

Læs mere

Danske vejrudsigter i modtagervind

Danske vejrudsigter i modtagervind Danske vejrudsigter i modtagervind Global kommunikation i lokalt perspektiv: Når vi ikke taler samme sprog 10. juni 2013 Mette Skovgaard Andersen, lektor, CBS Om undersøgelsen Undersøgelse forløbig Sprogparret:

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Prædiken 10. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. august 2017 kl Salmer: 441/434/308/174//328/439/84/332

Prædiken 10. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. august 2017 kl Salmer: 441/434/308/174//328/439/84/332 1 Prædiken 10. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. august 2017 kl. 10.00. Salmer: 441/434/308/174//328/439/84/332 Åbningshilsen Hvad skal denne gudstjeneste handle om? Hvad skal vi tænke på

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE Målgruppe: mellemtrinnet (eller 2-5. kl.) Undervisningsforløbet er tilrettelagt af Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum og HEART/ undervisning. Booking af undervisningsforløbet

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO: 7. januar 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

ENGLEN. Undervisningsforløb til 9.-10. klasse

ENGLEN. Undervisningsforløb til 9.-10. klasse FORLAG Undervisningsforløb til 9.-10. klasse ENGLEN, 10iCampus, Varde Illustration til Englen af Flemming Schmidt Introduktion Englen af Nick Clausen fra Heksens briller, Ordet fanger 2013 Undervisningsforløbet

Læs mere

Der Sprung! 1 Neue Ausgabe, 6. Klasse Kapitel 1 Neu in der Klasse

Der Sprung! 1 Neue Ausgabe, 6. Klasse Kapitel 1 Neu in der Klasse Kapitel 1 Neu in der Klasse Samtale (f 2) Eleven kan stille og besvare enkle spørgsmål om nære emner. relevante spørgeord og svarstrategier. Fokus- læringsmål Samtale Eleverne kan fortælle om sig selv

Læs mere

Kom, Sandheds Ånd og vidne giv At Jesus Kristus er vort liv Og at vi ej af andet ved End Ham, vor sjæl til salighed.

Kom, Sandheds Ånd og vidne giv At Jesus Kristus er vort liv Og at vi ej af andet ved End Ham, vor sjæl til salighed. PRÆDIKEN SØNDAG DEN 15.JULI 2012 6.SETRIN BRAHETROLLEBORG KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 AASTRUP KL. 14 (KIRKEKAFFE) Tekster: 2.Mos.20,1-17; Rom.3,23-28; Matth.19,16-26 Salmer: 392,512,493,621,444 Kom, Sandheds

Læs mere

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i: Oldtidskundskab niveau C Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes i tidsrummet: daglig På mailadressen: rz@kvuc.dk Eller telefonnr.:

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8 1 Påskedag I. Sct. Pauls kirke 31. marts 2013 kl. 10.00. Salmer: 222/434/219/225//224/439/223/235 Uddelingssalme: se ovenfor: 223 Åbningshilsen Vi fejrer noget, vi ikke forstår og fatter: Jesus var død,

Læs mere

Hundefutter. Om forløbet. Niveau. Varighed. 9. klasse. 10 lektioner

Hundefutter. Om forløbet. Niveau. Varighed. 9. klasse. 10 lektioner Hundefutter Niveau 9. klasse Varighed 10 lektioner Om forløbet Undervisningsforløbet til filmen Hundefutter er målrettet 9. klassetrin i grundskolen. Forløbet er struktureret således, at elevernes sproglige

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Rokokoværker inden for billedkunsten

Rokokoværker inden for billedkunsten Rokokoværker inden for billedkunsten Rokokoens stilmæssige storhedstid ligger fra ca. 1720 1789 (den franske revolution). I Danmark var perioden ikke så lang, men varede ca. fra 1740 1770. Rokokoen kom

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse Der LGVT dient der Ermittlung des Leseverständnisses und der Lesegeschwindigkeit. Die Schüler lesen nach Bearbeiten des Übungsbeispiels einen Fließtext

Læs mere

Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen.

Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen. Nidstangen Skrevet af Åsa Larsson og Ingela Korsell, illustreret af Henrik Jonsson. Resume De to brødre Alrik og Viggo kommer i pleje hos

Læs mere

Bellisande: Prinsen er en ringere mand end dig. Frygter du ham?

Bellisande: Prinsen er en ringere mand end dig. Frygter du ham? Kopiside 8 Break 8 - Ridderløfte eller blodsbånd? Scene 1 - Anslag Roller: Fortæller, Bellisande, Oliver og Helgi Helgi huskede Belas ord om, at hævn binder mens tilgivelse sætter fri. Et dybt ønske om,

Læs mere

Luft fortællingen - Mental frihed

Luft fortællingen - Mental frihed Luft fortællingen - Mental frihed Anslag Igangsættende plotpunkt Eskalation Vendepunkt Point of no return Klimaks Mentalt fangenskab Sindet befries Modstand mod nyfunden frihed Forførelse og bedrag Kampen

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Rune Elgaard Mortensen

Rune Elgaard Mortensen «Hovedløs rytter», 59x85 cm, olie og akryl på lærred 203 «Kirurgisk saks, jazzmusiker», 55x70 cm, olie og akryl på lærred 204 «Kirurgisk saks, sløret baggrund», 55x70 cm, olie på lærred 205 «Limitless

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g KØN I HISTORIEN Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g Køn i historien Køn i historien Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir & Jens A. Krasilnikoff

Læs mere

Eksistentialisme Begrebet eksistens Eksistentialismen i kunsten

Eksistentialisme Begrebet eksistens Eksistentialismen i kunsten Eksistentialisme Eksistentialismen er en bred kulturstrømning, der repræsenterer en bestemt måde at forstå livet på. Den havde sin storhedstid imellem 1945 og 1965, men den startede som en filosofi over

Læs mere

Hospice et levende hus

Hospice et levende hus 78 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr. 1 2014 PH.D.-PRÆSENTATION Hospice et levende hus En analyse af levet liv og omsorg på hospice som bidrag til forståelse af åndelig omsorg Vibeke Østergaard Steenfeldt

Læs mere

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog Frygten for ens egen storhed eller at undgå sin skæbne eller at løbe bort fra ens bedste talent én ting er sikker, vi besidder alle muligheden for at blive mere, end vi faktisk er. Vi har alle uudnyttet

Læs mere

samfundspressen Med 10 mm margener hele vejen rundt og uden sidenumre

samfundspressen Med 10 mm margener hele vejen rundt og uden sidenumre samfundspressen Med 10 mm margener hele vejen rundt og uden sidenumre ernst anders rasmussen et al 01/12/2014 Forside Klaus Dreyer Indhold Prosadigt til Helle Programerklæring Afventende Husumparken I

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

SNEMÆND. Transmogrifferen er blevet lavet om til en tidsmaskine, og I er landet

SNEMÆND. Transmogrifferen er blevet lavet om til en tidsmaskine, og I er landet SNEMÆND Transmogrifferen er blevet lavet om til en tidsmaskine, og I er landet midt i en kold og snerig vinter udenfor Steens hus. Steen og Stoffer er helt vilde med at lave snemænd om vinteren. Men de

Læs mere

INSPIRATIONSMATERIALE

INSPIRATIONSMATERIALE INSPIRATIONSMATERIALE BANG - Thomas Bang i Esbjerg Kunstmuseums samling INSPIRATION TIL UNDERVISERE I FOLKESKOLEN - Hans værker er overvældende og svære at finde mening i, men et eller andet inviterer

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

De gyldne og de grå 12-12-2011 19:02:00

De gyldne og de grå 12-12-2011 19:02:00 12-12-2011 19:02:00 De gyldne og de grå De gyldne elever, dem der kan det hele. Får ikke nok faglig udfordring i folkeskolen. Men hvordan kan man give dem det uden at svigte de grå, dem der har det svært

Læs mere

INTERREG arrangement om kommunikation og PR. INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit

INTERREG arrangement om kommunikation og PR. INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit INTERREG arrangement om kommunikation og PR INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit 08.09.2010 INTERREG-Sekretariatet / Das INTERREG-Sekretariat Hans-Ulrich Bühring, hubuehring@eanord.de

Læs mere

Uv-materiale til I bølgen blå klasse

Uv-materiale til I bølgen blå klasse Uv-materiale til I bølgen blå 7.-10. klasse Sol og ungdom en konstruktion En flok børn løber mod havet. Det er sommer, og solen skinner, så man næsten bliver blændet. Børnenes kroppe er stærke, og lyset

Læs mere

Forslag til spørgeark:

Forslag til spørgeark: Forslag til spørgeark: Tekst 1 : FAIDON linieangivelse 1. Hvad er dialogens situation? 2. Hvad er det for en holdning til døden, Sokrates vil forsvare? 3. Mener han, det går alle mennesker ens efter døden?

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

2. interview. Bilag 2. Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000.

2. interview. Bilag 2. Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000. 2. interview Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000. Briefing: Der er ikke nogen forkerte svar. Er du kunstinteresseret? Ja, meget. Jeg arbejder

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Er det vigtigt at fastholde et dannelsesbegreb? Ove Korsgaard Professor emeritus Aarhus Universitet

Er det vigtigt at fastholde et dannelsesbegreb? Ove Korsgaard Professor emeritus Aarhus Universitet Er det vigtigt at fastholde et dannelsesbegreb? Ove Korsgaard Professor emeritus Aarhus Universitet Der har aldrig været talt så meget om dannelse som i disse år En række uddannelsestænkere finder, at

Læs mere

Lærerinformation og undervisningsmateriale i forbindelse med udstillingen Dyredamer på KunstCentret Silkeborg Bad 20. maj 18.

Lærerinformation og undervisningsmateriale i forbindelse med udstillingen Dyredamer på KunstCentret Silkeborg Bad 20. maj 18. 1 Lærerinformation og undervisningsmateriale i forbindelse med udstillingen Dyredamer på KunstCentret Silkeborg Bad 20. maj 18. september 2011 Generel information i forbindelse med besøg på KunstCentret

Læs mere

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv,

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv, 2.s.e.Helligtrekonger, den 14. januar 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10.- Tekster: 2.Mosebog 33,18-23; Johs. 2,1-11: Salmer: 403-434-22-447-315/319-475 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

UNDERVISNINGSFORLØB MED DRØMME I BILLEDKUNST

UNDERVISNINGSFORLØB MED DRØMME I BILLEDKUNST UNDERVISNINGSFORLØB MED DRØMME I BILLEDKUNST Af Anna Hofgaard Møller (LIN 208470) Vejleder: Kirsten Bak Andersen INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Mål med forløbet... 3 Klassetrin... 3 Forud for forløbet...

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Årsplan for 9. klasse Tysk 2012-2013

Årsplan for 9. klasse Tysk 2012-2013 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for 9. klasse Tysk 2012-2013 I tysk i 9. klasse vil vi arbejde med følgende fire

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job Fra interesser til forestillinger om fremtiden Uddannelse og job, eksemplarisk forløb for 4. - 6. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

På egne veje og vegne

På egne veje og vegne På egne veje og vegne Af Louis Jensen Louis Jensen, f. 1943 Uddannet arkitekt, debuterede i 1970 med digte i tidsskriftet Hvedekorn. Derefter fulgte en række digtsamlinger på forlaget Jorinde & Joringel.

Læs mere

Bilag III / Anlage III

Bilag III / Anlage III Bilag III / Anlage III 29.6.2012 MÅL FOR KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG ZIELE FÜR DIE KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG Udvalget for kultur, kontakt og samarbejde har prioriteret nedenstående

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Sprogaktiviteterne omhandler både dialogisk læsning og mere praktiske sproglege indenfor kategorierne:

Sprogaktiviteterne omhandler både dialogisk læsning og mere praktiske sproglege indenfor kategorierne: LÆSEVEJLEDNING TIL TROLDERIM - egnet til brug med børn i indskolingsalderen. Sprogaktiviteterne omhandler både dialogisk læsning og mere praktiske sproglege indenfor kategorierne: - Rimord - Snak om ord,

Læs mere

Eksempler på spørgsmål C + B niveau

Eksempler på spørgsmål C + B niveau Eksempler på spørgsmål C + B niveau Forbehold: 1. Det siger sig selv at spørgsmålenes udformning skal være i overensstemmelse med undervisningspraksis, som kan ses i undervisningsbeskrivelsen. 2. Eksaminanderne

Læs mere

ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE. Zangenbergs Teater. Af Louise Holm

ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE. Zangenbergs Teater. Af Louise Holm ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE Zangenbergs Teater Af Louise Holm ØRERNE I MASKINEN Inspirationsmateriale for 6-8 årige Inspirationsmaterialet indeholder forskellige aktiviteter og øvelser,

Læs mere

I dyrenes skygge. har flere af Bøggilds dyreskulpturer.

I dyrenes skygge. har flere af Bøggilds dyreskulpturer. I dyrenes skygge Dyr er fascinerende. Deres levevis og bevægelser kan fange interessen hos både børn og voksne. At fange det fascinerende ved et dyr og overføre det til tegning eller skulptur er til gengæld

Læs mere

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 1 5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 Åbningshilsen Det har været en særlig uge, i aftes frydede alle sportselskere

Læs mere

Kære Selvstuderende i: Oldtidskundskab C. Herunder ser du det materiale der udgør dit eksaminationsgrundlag. Jeg kan kontaktes på mail:

Kære Selvstuderende i: Oldtidskundskab C. Herunder ser du det materiale der udgør dit eksaminationsgrundlag. Jeg kan kontaktes på mail: Kære Selvstuderende i: Oldtidskundskab C Herunder ser du det materiale der udgør dit eksaminationsgrundlag. Jeg kan kontaktes på mail: rz@kvuc.dk Med venlig hilsen Rasmus Zoffmann 1 Eksaminationsgrundlag

Læs mere

1. sein i nutid (præsens)

1. sein i nutid (præsens) Nutid: 1. sein i nutid (præsens) Datid: Ich e - (ingen) Du st st Er/sie/es t - (ingen) Wir en en Ihr t t sie/sie en en Førnutid: er hat ge + stamme + en Ich bin, du bist... 1. Er in der Schule. 2. Wir

Læs mere

Eksamen nr. 2. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 2. Forberedelsestid: 30 min. STX Oldtidskundskab Eksamen nr. 2 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 2 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9 Lektion 9 Frelse og fortabelse De fleste forbinder dommedag, med en kosmisk katastrofe. Men hvad er dommedag egentlig? Er der mennesker, der går fortabt, eller bliver alle frelst? Hvad betyder frelse?

Læs mere

Den buddhistiske tilflugt

Den buddhistiske tilflugt Den buddhistiske tilflugt Af Merete Boe Nielsen Tilflugt handler om, hvor vi søger vores lykke, og begrebet er grundlæggende i buddhismen. Det gælder for alle buddhister, ligegyldig hvilken buddhistisk

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Rapporten Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Spørgsmål til det afsluttende gruppearbejde. 1. Hvorledes skabes der et samlet overblik over de tyske og danske

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Tool Installation guide Danfoss Heating Solutions 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user:

Læs mere

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang.

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. 1 Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. Vi skal tage afsked med hinanden I skal sige farvel til hinanden.

Læs mere

Skoene fortæller. Færdigheds- og vidensmål. Tegn på læring til læringsmålene kan være. Plot 3, kapitel 1. Side 10-37 FREMSTILLING

Skoene fortæller. Færdigheds- og vidensmål. Tegn på læring til læringsmålene kan være. Plot 3, kapitel 1. Side 10-37 FREMSTILLING Plot 3, kapitel 1 Skoene fortæller Side 10-37 FORTOLKNING Eleven kan udtrykke sig kreativt og eksperimenterende ordforråd og sproglige valgmuligheder Oplevelse og indlevelse Eleven kan dramatisere litteratur

Læs mere

Renæssancen i Norditalien

Renæssancen i Norditalien Kulturspillets weekendkurser 2014 Renæssancen i Norditalien Tid: Lørdag den 1. feb. 2014 Sted: Århus, nærmere adresse følger Norditalien blev arnested for den historiske epoke, der trak Europa ud af Middelalderens

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

På jagt efter motivationen

På jagt efter motivationen På jagt efter motivationen Handlekraftig selvoverskridelse i meningsfuldhedens tjeneste Af Jakob Skov, Villa Venire A/S april 2011 Motivationsbegrebet fylder til stadighed mere i dagens virksomheder og

Læs mere

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Konflikter med kunder. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henrik og Lisbeth, hvor Henrik

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 10,32-39

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 10,32-39 1 Anden juledag, Sankt Stefans dag I. Sct. Pauls kirke 26. december 2015 kl. 10.00. Salmer:123/434/102/122//124/439/112/ Hvad er det, der gør jul til noget særligt /129 Åbningshilsen Festen for Undernes

Læs mere

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar.

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. Anmeldelse Marianne Grønnow Magasinet Kunst Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. WONDERWORLD 28. oktober 2014 Reportage

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

21. søndag efter trinitatis II

21. søndag efter trinitatis II 21. søndag efter trinitatis II»Fædrene spiser sure druer, og sønnerne får stumpe tænder.«sådan hørte vi før ordsproget fra Ezekiels bog. Et ordsprog der heldigvis, vil ligge fjernt fra de fleste menneskers

Læs mere