Basisanalyse for Natura 2000 område 167, Skovene ved Vemmetofte. Tågerup Hildeskovgård. Campingplads. Maglemose. Hellede Skov.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Basisanalyse for Natura 2000 område 167, Skovene ved Vemmetofte. Tågerup Hildeskovgård. Campingplads. Maglemose. Hellede Skov."

Transkript

1 Basisanalyse for Natura 2000 område 167, Skovene ved Vemmetofte Storstrøms Amt 2006 Rødehøj Bonderød Enghavehuse Smerupgård Fodgård Værløse Pilevængegård Tågerup Hildeskovgård Spjellerupgård Spjellerup Kirke Store Spjellerup Engtvedegård Lindegård Museum/samling Østergård Store Torøje Gyllemosehus Hvidbæk Dalsgård Bøgebakke Hellede Skov Maglemose Campingplads Lægården Isakshus Søndergård Tågerup Huse Gyldenhøj Snusehus Bakkedal Storemølle Vejrmølle Skuderup Gåsekrog Høgsholt Birkely Marsøgård Vivede Overdrev Holtegård Lille Spjellerup Hestehave Pilehøj Holteskov Fruervang Kastaniegård Ebbeskovgård Vivede Vænge Ebbeskov Vænge Ebbeskov Truntevængehus Søndagshuse Pushus Møllehuse Teglgård Vivede Møllegården Vesterskov EF-fuglebeskyttelsesområde Junkershøj Skovly 92 Kærskovgård Stubberup Skov Vivedehus Bøgebæk Vemmetofte Egehøj Dyrehave Vemmetofte Klosterkirke Park/anlæg Vold/voldsted Vemmetofte Kloster Slettehus Dyrehavehus Kildeå St ølsbanke Lykkensprøve Store Torøje Huslodder Mørkehus Madelundgård Blæsenborghus Amagergård Vejbo Torøjegård Amagerhus Skovgård Højmarksgård Hjemmet Friheden Sølvkildegård Pilegården Thorsvænge Hyllehøj Lille Torøje Hyllehøj Vidievang Gribsbjerg Pilebæk Espegård Espemosegård Ellem Lundeledhus Hav rd Schiølergård Stubberup Søndergård Kissendrup Vesterskovhus Hornskov Lundsager Søvang Standsningssted Skovdal Engestoftehus EF-habitatområde 144 Hornskovhus Isakt yk ningen Campingplads Madelundhus Madelund Strandhuse Lindevang Hovvænge Prøvegård Rejns t r up Bøgely Vemmetofte Strand Prøvehave Ellemosegård Stengård Skjoldhøj Skjoldhøj Hesselvænge Fuglsang Store Favrby Liebstokhus STRANDSKOV Prøvehavehus Vråmose Vråmosegård Troldhøj Præstevænget Skovgård Borreshovedgård Lille Favrby Hestehave Borreshoved Bakkegård Pulvergård Brandskov Huse Flidsager Campingplads Sibirien Toftemose Vallebo Hvidehus Knopmosehus Hylleholt Skov Hulhøj Stubberup Enghave Nyvængegård Hylleholt Standsningssted Figur 1.1 Afgrænsning af Natura 2000 område 167, Skovene ved Vemmetofte 1. Områdets afgrænsning Natura 2000 område 167, Skovene ved Vemmetofte, udgøres af 2 beskyttelsesområder, nemlig EFfuglebeskyttelsesområde 92 og EF-habitatområde 144, jf. figur 1.1. Habitatområdet udgør en mindre del af Natura 2000 området, nemlig den kystnære rand af Vemmetofte Strandskov og Dyrehaven nord for Vemmetofte Kloster. Natura 2000-området er beliggende inden for fuglebeskyttelsesområdet, jf. tabel 1.1. Nr. Navn Areal (ha) F 92 Skovene ved Vemmetofte H 144 Skovene ved Vemmetofte 162 Samlet areal af Natura 2000 område Tabel 1.1 Navn og størrelse på de habitat- og fuglebeskyttelsesområder, der indgår i Natura 2000-omr. 167

2 2. Udpegningsgrundlag og datagrundlag Natura 2000 områderne er udpeget af hensyn til naturtyper og arter, som Danmark er forpligtet til at passe på og udpege beskyttelsesområder for. Det drejer sig i dette tilfælde om enkelte naturtyper på habitatdirektivets bilag 1 (opført i tabel 2.1) og arter på henholdsvis habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet (opført i tabel 2.3). Oplysninger om udpegningsgrundlaget findes på Natura 2000 hjemmesiden, ref. 1. Skovnaturtyperne, som er udpegningsgrundlag i dette Natura 2000 område kortlægges på fredskovsarealer i 2005 og 2006 af Skov- og Naturstyrelsen i henhold til skovloven. Endnu ikke kortlagte forekomster af lysåbne habitatnaturtyper samt skovnaturtyper på ikke-fredskovsarealer, som amtet står for, vil blive inddraget i forbindelse med kommende revisioner af basisanalysen. Der vil kunne forekomme justeringer af afgrænsningerne af de lysåbne naturtyper ved samordning af denne med resultatet af den igangværende kortlægning med skovnaturtyper. Der er område 167 medtaget 3 arter på udpegningsgrundlaget: 1 art: Eremit fra habitatdirektivets bilag 2 samt 2 arter fra fuglebeskyttelsesdirektivet: Hvepsevåge og Rød Glente, begge ynglefugle, der står på direktivets bilag I. Eremit, en stor vedlevende bille, er en prioriteret art, dvs. den regnes for særligt udryddelsestruet på EU-niveau. Overvejelser om direktivarternes levesteder i forbindelse med basisanalysen findes som supplerende bilag i andre formater end selve basisanalysen, der er i word-format. Det drejer sig foreløbig kun om kort (mapinfotabeller) med afgrænsning af de to fuglearters levesteder. Eremittens udbredelse vil indgå sammen med skovnaturtyperne i skov-basisanalysen. Der er følgende bilag: Bilag 2.1 Bilag 2.2 Bilag 2.3 Bilag 2.4 Kort over udbredelsen af habitatnaturtyper på udpegningsgrundlaget (en tabel pr. naturtype) (tom for dette område) Kort over udbredelsen af habitatnaturtyper, som ikke er på udpegningsgrundlaget (tom for dette område) Mapinfo-kort over levestederne for arter, på udpegningsgrundlaget (Hvepsevåge og Rød Glente) Kort over levestederne for arter, som ikke er på udpegningsgrundlaget (tom for dette område) Basisanalysens oplysninger bygger på data fra overvågning, rødlister, ekskursionsrapporter m.v. som amtet har kendskab til. I tabel 2.3 findes i højre kolonne henvisning til hvilke referencer, der er anvendt for hver enkelt naturtype og art. Den samlede referenceliste findes i kapitel 7. I kapitel 6 er anført på hvilke områder amtet mangler oplysninger til brug ved basisanalysen. I kapitel 8 findes bilag i word-format til basisanalysens kapitler, nummeret som disse.

3 Kode Naturtype Kortlagte naturtyper Antal Samlet areal (ha) forekomster Foreløbig trusselsvurdering, jf. afsnit 4 Datagrundlag / referencer jf. afsnit 7 Skovnaturtyper 9130 Bøgeskov på muldbund Ref Fugtig egeskov Ref. 2 Tabel 2.1 Naturtyper på udpegningsgrundlaget for EF-Habitatområde 144 Habitatart Levesteder Foreløbig Kendte Potentielle Areal i alt trusselsvurdering Antal forekomster Samlet areal (ha) Antal forekomster Samlet areal (ha) (ha) 1084 *Eremit 8 90 Skovdrift, tilgroning Ref. 3 Fuglearter EF-kategori Bestandsstørrelse og år for seneste opgørelse (ynglearter angives i par) Datagrundlag / referencer jf. afsnit 7 Ynglefugle A072 Hvepsevåge F3 Ukendt Skovdrift, tilgroning A074 Rød Glente F1 1 (1998) Skovdrift, tilgroning 103 Tabel 2.3 Arter på udpegningsgrundlaget for EF-Habitatområde 144 og EF-Fuglebeskyttelsesområde 92. * angiver prioriterede naturtyper eller arter. EF-kategorierne angiver forskellige kriterier for udpegning af arten, jf. bilag 2.3.a. Kendte oplysninger om bestandsudvikling fremgår af bilag 2.3.b.

4 3. Beskrivelse af området og dets potentiale Natura 2000 område 167 er karakteriseret af store skovområder i godslandskabet omkring Vemmetofte Kloster. Skovene, hvoraf en stor del er gammel løvskov, udgør 2/3 (64 %) af området. Udover skovene består områdets naturindhold af 12 ha beskyttede ferske enge, 34 beskyttede vandhuller samt 2 små beskyttede vandløb, Vivede Mølleå og den øvre del af Kildeå. Se arealdata i bilag Naturtyper Beskrives i skov-basisanalysen. 3.2 Arter Udpegningsgrundlaget består af Eremit, hvis udbredelse behandles nærmere i skov-basisanalysen. I tabel 2.3 er dog anført de overvågningsdata, som amtet har fra NOVANA overvågningen i Derudover er det de to skovtilknyttede fuglearter Hvepsevåge og Rød Glente. Der foreligger ikke oplysninger om ynglende Hvepsevåge, men det er sandsynligt at arten yngler i skovene. Potentialet er til stede. Rød Glente har haft svære kår i amtet og det var derfor glædeligt at arten ynglede i skovene i 1998 for første gang siden Den er dog ikke registreret her siden, men i 2005 ynglede der to par i skove i nærheden. Potentialet vurderes også til stede for denne art. 3.3 Øvrige naturværdier Storstrøms Amt har i perioden udgivet en serie af regionale rødlister for alle vigtige dyre- og plantegrupper: fugle (1995 og 2001), karplanter (1995, 2000 og 2006), padder og krybdyr (1997 og 2006), pattedyr (2000) insekter i det åbne land (2000), vanddyr (2005), skovlevende insekter (2006), svampe (2001) samt mosser og laver (2006). Fra 2006 har det kun været tidsmæssigt muligt at få karplante- og paddeoplysninger med i basisanalysen. I bilag ses en skematisk angivelse af hvilke rødlistearter, der er kendt fra Natura 2000 område 167. Der er særlig grund til at fremhæve Vandflagermus og Skovmår, bilag 3.6. Vandflagermus er opført på habitatdirektivets bilag IV, hvilke indebærer, at arten og dens levested skal beskyttes, selv om der ikke er udpeget egentlige beskyttelsesområder for den. Skovmår er på direktivets bilag V, og skal beskyttes mod jagt og indsamling, hvis overvågning dokumenterer behov herfor (den er totalfredet efter dansk jagtlovgivning). Den rødlistede fugleart Stor Skallesluger bør også fremhæves, jf. afsnit Modsatrettede naturinteresser Naturtype overfor naturtype: Ingen kendte Art overfor naturtype: Ingen kendte Art overfor art: Ingen kendte 4. Foreløbig trusselsvurdering 4.1 Færdsel Vemmetofte-skovene rummer nogle år op til 20 % af Danmarks bestand af ynglende Stor Skallesluger dvs. 10 par ved Vemmetofte. De fleste par yngler i redekasser opsat langs med kysten, som led i et fælles projekt mellem DOF og Storstrøms Amt. Flere steder opgives ynglen på grund af picnicer, hvor publikum opholder sig i længere tid neden for reden. Også stenkastende børn har ødelagt yngel i opsatte redekasser. 4.2 Skovdrift Mangel på et varieret udbud af partier med løvskov over ca. 80 år, hvor de kan anbringe reden, betyder at Hvepsevåge og Rød Glente ikke kan finde attraktive ynglelokaliteter i skovområdet. Derudover kan intensiv

5 skovdrift og brændesankning i foråret frem til 1. maj hindre især Rød Glente men også Hvepsevåge i at etablere sig, hvor der er egnede redetræer. Tilstedeværelsen af Eremit er afhængig af, at der konstant findes gamle træer med huller og tørvesmuld i. Truslen er derfor, at der ikke ved skovdriften fredes løvtræer af forskellig alder, der kan afløse hinanden som værtstræer for arten. Den samme trussel er gældende for Vandflagermus, Skovmår og Stor Skallesluger. Udlægning af musegift i forbindelse med unge bøgekulturer og udlægning af rottegift ved vildtfodringspladser er en stor trussel for rød glente, der er specialist i at finde mindre døde dyr, som er det væsentligste fødeemne for fuglen. 4.3 Tilgroning Manglende drift - i form af afgræsning eller høslæt - på skovenge og øvrige lysåbne arealer i tilknytning til skovene, hvor Hvepsevåge og Rød Glente søger føde, medfører tilgroning og er dermed en trussel mod hvepsevågens og glentens fødeområder. Opvækst af vedplanter, der skygger for de ruintræer, hvor Eremitten lever, medfører at temperaturen i træerne bliver for lav til at arten kan yngle. 5. Naturforvaltning Redekasseprojekt for stor skallesluger mellem amt og DOF Storstrøm har pågået i 15 år. Redekasser opsættes på grund af mangel på egnede gamle træer med redehuller. Udlægning af urørt skov langs med kyst? 6. Liste over manglende data til tilstandsvurdering Der er brug for overvågning af arterne på udpegningsgrundlaget, hvepsevåge og rød glente, i fuglebeskyttelsesområdet. 7. Referencer Skovnaturtyper kortlægges på fredskovsarealer af Skov- og Naturstyrelsen i 2005 og På ikkefredskovsarealer vil en kortlægning finde sted svarende til de resterende lysåbne naturtyper, jf. ref Data fra NOVANA overvågning Storstrøms Amt: Rødlistede planter Revideret Storstrøms Amt: Rødlistede fugle Storstrøms Amt: Rødlistede padder og krybdyr Revideret Storstrøms Amt: Rødlistede insekter i det åbne land Storstrøms Amt: Rødlistede pattedyr Storstrøms Amt: Rødlistede svampe 2001.

6 10. Skov- og Naturstyrelsen: Rødliste og Gulliste 1997, findes kun som netudgave: 11. Danmarks Miljøundersøgelser (DMU): Den danske Rødliste. Netudgave: Storstrøms Amt: Ynglende rovfugle i Storstrøms Amt, årlige hæfter a Storstrøms Amt: Rødlistede fugle 2001 Samt upubliceret materiale fra DOF med årlige optællinger af ynglende Stor skallesluger.

7 8. Bilag Bilag 1. Bilag vedr. arealdata Arealtyper Antal Areal i ha Areal i Natura 2000 område sø og vandhul 34 1,8 3 mose fersk eng 7 11,8 3 overdrev 0 0 Skov heraf fredsskov Marker, bebyggelse, veje mm 645 Fredninger 0 Offentlige arealer Bilag 1.1 Arealfordeling og beskyttet natur i Natura 2000 område 167, Skovene ved Vemmetofte Bilag 2. Kortbilag med udbredelsen af naturtyper og arters levesteder Bilag 2.3 Kendte og potentielle levesteder for arter på udpegningsgrundlaget i EF-habitatområde 167 og EFfuglebeskyttelsesområde 92 (mapinfotabeller knyttet til wordfilen). Bilag 2.3.a Udpegelseskriterier for arter på fuglebeskyttelsesdirektivet, jf. tabel 2.3 F1: arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag I og yngler regelmæssigt i området i væsentligt antal, dvs. med 1% eller mere af den nationale bestand. F2: arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag I og har i en del af artens livscyklus en væsentlig forekomst i området, dvs. for talrige arter (T) skal arten være regelmæssigt tilbagevendende og forekomme i internationalt betydende antal, og for mere fåtallige arter (Tn), hvor områder i Danmark er væsentlige for at bevare arten i dens geografiske sø- og landområde, skal arten forekomme med 1% eller mere af den nationale bestand. F3: arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi forekomsten bidrager væsentligt til den samlede opretholdelse af bestande af spredt forekommende arter som f.eks. Natravn og Rødrygget Tornskade. F4: arten er regelmæssigt tilbagevendende og forekommer i internationalt betydende antal, dvs. at den i området forekommer med 1% eller mere af den samlede bestand inden for trækvejen af fuglearten. F5: arten er regelmæssigt tilbagevendende og har væsentlig forekomst i områder med internationalt betydende antal vadefugle, dvs. at der i området regelmæssigt forekommermindst vandfugle af forskellige arter, dog undtaget måger. F6: arten har relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi forekomsten bidrager væsentligt til at opretholde artens udbredelsesområde i Danmark. F7: arten har relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi forekomsten bidrager væsentligt til artens overlevelse i kritiske perioder af dens livscyklus, fx i isvintre, i fældningstiden, på trækket mod ynglestederne og lignende.

8 Bilag 2.3b. Bestandsudvikling af fugle på udpegningsgrundlaget. Y: antal par af ynglefugle T: antal individer af rastende fugle 92 Vemmetofte Skovene Hvepsevåge Rød glente 1 1 1

9 Bilag 3 Supplerende oplysninger vedr. naturinteresser Rødlisteoplysninger I bilagene 3.1 til 3.5 er anført hvilke arter i Natura 2000 område 167, der er opført på Storstrøms Amts regionale rødlister fra perioden I tabellerne ses hvilke kategorier arterne er anbragt i efter henholdsvis den regionale rødliste (ref. 4 9) og den nationale rødliste fra 1997 (ref. 10). Kategorierne, som er anvendt ved den regionale rødlistning og den nationale i 1997, er: Ex: Uddød efter ca E: Akut truet V: Sårbar R: Sjælden X: Opmærksomhedskrævende A: National hhv. regional ansvarsart. Der er ikke taget hensyn til de nye nationale IUCN er (jf. ref. 11), idet disse endnu ikke er anvendt for alle artsgrupper og slet ikke er anvendt i det regionale arbejde. Bilag 3.1 Rødlistede fugle i Natura 2000 område 167 Art Regional (2001) National (1997) Lokalitet Seneste fund Rød glente E R Vemmetofte ? Strandskov Ravn E - Vemmetofteskovene ? Stor skallesluger V (A) R Vemmetofte Strandskov og Madelund Recent (9-15 par) Rødrygget tornskade X - Vemmetofte Strandskov Hvepsevåge - - Vemmetofte skov, Stubberup Skov Vesterskov Bilag 3.1 Rødlistede fugle i Natura 2000 område 167. Recent Recent De arter, der indgår i udpegningsgrundlaget for EF-fuglebeskyttelsesområde 92, står med kursiv. For den regionale rødliste gælder: E: 1 10 ynglepar i amtet eller yngleforekomst på kun 1 2 lokaliteter V: ynglepar i amtet eller yngleforekomst på 3 10 lokaliteter R: Op til 100 ynglepar eller højst 25 ynglelokaliteter X: Arter i markant tilbagegang A (Y): Mindst 33 % af artens samlede bestand vurderes at yngle i Storstrøms Amt A (T): Væsentlige forekomster af rastende fugle vurderet i forhold til landets samlede forekomster

10 Bilag 3.2 Rødlistede karplanter i Natura 2000 område 167 Art Regional (2006) National (1997) Lokalitet Seneste fund Enghejre V V Vemmetofte Strandskov Recent Finger-Lærkespore V Do Do Ræve-Star R X Do Do Eng-guldstjerne X (A) Do tre steder Do Bilag 3.2 Rødlistede karplanter i Natura 2000 område 167. De arter, der indgår i udpegningsgrundlaget for habitatområdet, står med kursiv. For den regionale rødliste gælder: A (regional ansvarsart): Mindst 50 % af den danske bestand antages at vokse i Storstrøms Amt. Gullistede planter er ikke medtaget. Der henvises til amtets rødliste. Bilag 3.3 Rødlistede pattedyr i Natura 2000 område 167 Art Regional (2000) National (1997) Lokalitet Seneste fund Vandflagermus V V Vemmetofteskovene Recent Skovmår R R Vemmetofte Strandskov Bilag 3.3 Rødlistede pattedyr i Natura 2000 område formodentlig recent Bilag 3.4 Rødlistede insekter i Natura 2000 område 167 Art Regional (2000) (1997) National Lokalitet Seneste fund Blå bredtæge Ex V Vemmetofte 1896 Herorandøje Ex Ex Vemmetofte 1981 dyrehave Violetrandet ildfugl E V Vemmetofte 1980 Dyrehave Skovperlemorssommerfugl V V Vemmetofte 1990-erne-? Bilag 3.4 Rødlistede insekter i Natura 2000 område 167

11 Bilag 3.5 Rødlistede Svampe i Natura 2000 område 167 Svampe voksende langs kysten af Vemmetofte Strandskov. Bogstavbetegnelserne under sted henviser til lokaliteter i Vemmetofte Strandskov se rødlisten.

Basisanalyse for Natura 2000 område 181, Oreby Skov. Skovridergård. Knudsbygård

Basisanalyse for Natura 2000 område 181, Oreby Skov. Skovridergård. Knudsbygård Basisanalyse for Natura 2000 område 181, Oreby Skov Storstrøms Amt 2006 Kringelhøje Jættestue Trehøje Delbjerg Stubbehøj Strandgård Roshøj Viekærgård Milehøj Skovridergård Knudsbygård Knudsby Oreby Orehøj

Læs mere

Maglebjerg. Kalvebakke. Kongshøj. Kyversmosegård. Bakkelygård. Bjergene. Råby Sandlodder. Kobbelgård. Kobbelgårdshuse. Borgbjerg

Maglebjerg. Kalvebakke. Kongshøj. Kyversmosegård. Bakkelygård. Bjergene. Råby Sandlodder. Kobbelgård. Kobbelgårdshuse. Borgbjerg Basisanalyse for Natura 2000 område 183, Busemarke Mose og Råby Sø Storstrøms Amt 2006 Flynderbanke hersly Vosgård Torstenbanke Råby Oved Bushøj Harebanke Bobjerg Harebankegård Store Stættebanke Bobjerggård

Læs mere

Natura 2000 Basisanalyse

Natura 2000 Basisanalyse J.nr. SNS 303-00028 Den 20. marts 2007 Natura 2000 Basisanalyse Udarbejdet af Landsdelscenter Midtjylland for skovbevoksede fredskovsarealer i: Habitatområde nr. H228 Stenholt Skov og Stenholt Mose INDHOLD

Læs mere

SAGSANSVARLIG Peter Jannerup

SAGSANSVARLIG Peter Jannerup NOTAT DATO 09-03-2012 JOURNAL NR. 326-2012-12815 SAGSANSVARLIG Peter Jannerup PLAN BYG OG MILJØ Konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000-områder af miljøgodkendelse til Gørlev Flyveplads Der er i

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-område nr. 167, Skovene ved Vemmetofte. Habitatområde H 144. Fuglebeskyttelsesområde F 92. Den enkelte naturplan skal ifølge lovbekendtgørelse

Læs mere

Fuglebeskyttelsesområde Flensborg Fjord og Nybøl Nor

Fuglebeskyttelsesområde Flensborg Fjord og Nybøl Nor Fuglebeskyttelsesområde Flensborg Fjord og Nybøl Nor 1 1. Beskrivelse af området Habitatområde: F64 Flensborg Fjord og Nybøl Nor 3422 hektar Området ligger i den sydøstlige del af Sønderjylland, og udgøres

Læs mere

Natura 2000 Basisanalyse

Natura 2000 Basisanalyse J.nr. SNS 303-00028 Den 20. april 2007 Natura 2000 Basisanalyse Udarbejdet af Landsdelcenter Nordsjælland for skovbevoksede fredskovsarealer i: Habitatområde nr. 121, Kattehale Mose INDHOLD 1 Beskrivelse

Læs mere

BIODIVERSITET I NATURA2000 OMRÅDERNE - ER DER EN FORSKEL?

BIODIVERSITET I NATURA2000 OMRÅDERNE - ER DER EN FORSKEL? 12. NOVEMBER 2014 BIODIVERSITET I NATURA2000 OMRÅDERNE - ER DER EN FORSKEL? BETTINA NYGAARD & RASMUS EJRNÆS, INSTIUT FOR BIOSCIENCE NATURA 2000 OMRÅDERNE Ud fra kendte forekomster af arter og naturtyper,

Læs mere

Kystbeskyttelse - Kobæk Strand

Kystbeskyttelse - Kobæk Strand Kobæk Strand kystbeskyttelsesudvalg Notat sendes med mail til hele udvalget efter aftale med Ole Holst. Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Tlf.: 58 57 36 00 chjor@slagelse.dk www.slagelse.dk 11. juni 2009

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan

Forslag til Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Skovene ved Vemmetofte Natura 2000-område nr. 167 Habitatområde H144 Fuglebeskyttelsesområde F92 Titel: Natura 2000 handleplan, Skovene ved Vemmetofte Udgiver:

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N99 Kongens Mose og Draved Skov

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N99 Kongens Mose og Draved Skov NOTAT Naturstyrelsen Vadehavet J.nr. NST-422-01354 Ref. PJENS FEB 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N99 Kongens Mose og Draved Skov Forslag til Natura 2000-plan

Læs mere

Sprog: Dansk. År: ISBN nr.: Dato: 18. december Forsidefoto: Jan Kofod Winther. Må citeres med kildeangivelse

Sprog: Dansk. År: ISBN nr.: Dato: 18. december Forsidefoto: Jan Kofod Winther. Må citeres med kildeangivelse Kolofon Titel: Strategisk MiljøVurdering Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for Skovene ved Vemmetofte Natura 2000-område nr. 167 Fuglebeskyttelsesområde F92 Habitatområde H144 Emneord: Habitatdirektivet,

Læs mere

Kriterier for gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter, som er omfattet af Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne

Kriterier for gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter, som er omfattet af Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet 10/10/2003 Introduktion til Kriterier for gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter, som er omfattet af Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne

Læs mere

Natura 2000 planlægning

Natura 2000 planlægning Natura 2000 planlægning 2016-21 Naturstyrelsen: Vadehavet, Trekantsområdet, Sønderjylland og Blåvandshuk Dagsorden Velkomst Hvad er Natura 2000? En kort introduktion til Natura 2000 og begreberne. Hvem

Læs mere

68. Munkebjerg Strandskov

68. Munkebjerg Strandskov 68. Munkebjerg Strandskov 1. Beskrivelse af området Natura 2000-området Munkebjerg Strandskov er udpeget som et habitatområde (nr. 68) med et samlet areal på 307 ha (se tabel 1.1). Nr. Navn Areal (ha)

Læs mere

Natura2000-Basisanalyse for området: Sydlige Nordsø, F113 (N246) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m. fl.

Natura2000-Basisanalyse for området: Sydlige Nordsø, F113 (N246) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m. fl. Natura2000-Basisanalyse for området: Sydlige Nordsø, F113 (N246) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m. fl. 1 Indledning Sydlige Nordsø er et stort Natura-2000 område ud for Vadehavet. Områdets østgrænse

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen depot jerup natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 kolofon Titel Depot Jerup, Natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan Skovene ved Vemmetofte Natura 2000-område nr. 167 Habitatområde H144 Fuglebeskyttelsesområde F92

Forslag til Natura 2000-plan Skovene ved Vemmetofte Natura 2000-område nr. 167 Habitatområde H144 Fuglebeskyttelsesområde F92 Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Skovene ved Vemmetofte Natura 2000-område nr. 167 Habitatområde H144 Fuglebeskyttelsesområde F92 TKolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Skovene ved

Læs mere

Basisanalyse for Natura 2000 område 180, Stege Nor Storstrøms Amt Skovsgård. Øst erhøj. Nyvang. Katrinedal. EF-habitatområde 179.

Basisanalyse for Natura 2000 område 180, Stege Nor Storstrøms Amt Skovsgård. Øst erhøj. Nyvang. Katrinedal. EF-habitatområde 179. Basisanalyse for Natura 2000 område 180, Stege Nor Storstrøms Amt 2006 Torsviggård Nybøllegård Syvhøj Ejerslykke Hvidkildegård Rødkildegård Lille Bissinge Nymarksgård Nymarksnakke STEGE Lystbådehavn/marina

Læs mere

Naturvisioner for Bøtø Plantage

Naturvisioner for Bøtø Plantage Naturvisioner for Bøtø Plantage 1 Indledning... 3 Almindelig beskrivelse... 3 Status og skovkort... 3 Offentlige reguleringer... 4 Natura 2000... 4 Naturbeskyttelseslovens 3... 4 Nøglebiotoper... 4 Bevaring

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Natura 2000-handleplan 2016-2021 Krenkerup Haveskov Natura 2000-område nr. 176 Habitatområde H 155 IG ENDEL AST K UD Titel: Udgiver: Natura 2000-handleplan. Krenkerup Haveskov nr. 176. Habitatområde H155

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-område nr. 172, Lekkende Dyrehave Habitatområde H151 Den enkelte naturplan skal ifølge lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober

Læs mere

Foto: Ederfugle i Storebælt. Fotograf: Leif Bisschop-Larsen. Kort: ISBN nr. [xxxxx]

Foto: Ederfugle i Storebælt. Fotograf: Leif Bisschop-Larsen. Kort: ISBN nr. [xxxxx] Natura 2000plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. 116 Centrale Storebælt og Vresen Titel: Natura 2000-plejeplan for lysåbne

Læs mere

Natura 2000plejeplan. for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode

Natura 2000plejeplan. for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode Natura 2000plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. N63 Sdr. Feldborg Plantage Titel: Natura 2000-plejeplan for Naturstyrelsens

Læs mere

Natura 2000-handleplan Stubbe Sø

Natura 2000-handleplan Stubbe Sø Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stubbe Sø Natura 2000-område nr. 48 Habitatområde H44 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stubbe Sø Udgiver: Syddjurs Kommune År: 2017 Forsidefoto: Trævlekrone fra

Læs mere

Natura 2000-handleplan Vallø Dyrehave. Natura 2000-område nr Habitatområde H198

Natura 2000-handleplan Vallø Dyrehave. Natura 2000-område nr Habitatområde H198 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vallø Dyrehave Natura 2000-område nr. 152 Habitatområde H198 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021, Vallø Dyrehave Natura 2000-område nr. 152. Habitatområde H198 Udgiver:

Læs mere

Natura2000-Basisanalyse for området: Farvandet nord for Anholt, F32 (N46) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m. fl.

Natura2000-Basisanalyse for området: Farvandet nord for Anholt, F32 (N46) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m. fl. Natura2000-Basisanalyse for området: Farvandet nord for Anholt, F32 (N46) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m. fl. 1 Indledning Farvandet nord for Anholt, F32, er et større Natura-2000 område, som følger

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. N89 Vadehavet Delplan for Fuglebeskyttelsesområde F52 Mandø Titel: Natura 2000-plejeplan for

Læs mere

9.7 Biologisk mangfoldighed

9.7 Biologisk mangfoldighed 9.7 Biologisk mangfoldighed MÅL For biologisk mangfoldighed er det Byrådets mål, at: Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal standses senest 2010, og at den biologiske mangfoldighed i Sønderborg

Læs mere

Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om

Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om 4 Beskyttede områder Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om - Badeområder - Næringsstoffølsomme områder - Habitat- og fuglebeskyttelsesområder - Skaldyrvande

Læs mere

INDVIRKNING PÅ NATURA 2000 OMRÅDE AF OVERFØRSEL AF SOMMERHUSOMRÅDE I NØDEBO TIL BYZONE INDHOLD. 1 Konklusion. 1 Konklusion 1.

INDVIRKNING PÅ NATURA 2000 OMRÅDE AF OVERFØRSEL AF SOMMERHUSOMRÅDE I NØDEBO TIL BYZONE INDHOLD. 1 Konklusion. 1 Konklusion 1. ERHVERVSSTYRELSEN INDVIRKNING PÅ NATURA 2000 OMRÅDE AF OVERFØRSEL AF SOMMERHUSOMRÅDE I NØDEBO TIL BYZONE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark "Kongernes Nordsjælland"

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark Kongernes Nordsjælland Dato: 3. januar 2017 qweqwe Nationalpark "Kongernes Nordsjælland" OBS! Zoom ind for at se naturbeskyttede områder og vandløb, eller se kortet i stort format. Der har været arbejdet med at etablere en nationalpark

Læs mere

F 85 Nørre Alslev. Sakskøbing. Maribo. EF-habitatområde 152. Holeby Nysted

F 85 Nørre Alslev. Sakskøbing. Maribo. EF-habitatområde 152. Holeby Nysted Basisanalyse for Natura 2000 område 173, Smålandsfarvandet og Guldborgsund med kyster Storstrøms Amt 2006 Horslunde F 85 Nørre Alslev Stubbekøbing Nakskov F 86 Søllested Sakskøbing Nykøbing F Dannemare

Læs mere

Den danske Rødliste. Rødlistevurdering af plante-, svampe- og dyrearter v. Peter Wind. Seniorbiolog

Den danske Rødliste. Rødlistevurdering af plante-, svampe- og dyrearter v. Peter Wind. Seniorbiolog AARHUS UNIVERSITET Den danske Rødliste Rødlistevurdering af plante-, svampe- og dyrearter v. Peter Wind Seniorbiolog Danmarks Miljøundersøgelser, Vildtbiologi og Biodiversitet pwi@dmu.dk Hvad er en rødlistevurdering?

Læs mere

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING I HØRSHOLM KOMMUNE Del 1 Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM-redegørelse Vurdering af levesteder og mulige

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område N175 Horreby Lyng og Listrup Lyng Titel: Natura 2000-plejeplan for lysåbne

Læs mere

Natura 2000 basisanalyse Skovene ved Vemmetofte Natura 2000-område nr. 167, Habitatområde H144, Fuglebeskyttelsesområde F92

Natura 2000 basisanalyse Skovene ved Vemmetofte Natura 2000-område nr. 167, Habitatområde H144, Fuglebeskyttelsesområde F92 Natura 2000 basisanalyse 2016-2021 Skovene ved Vemmetofte Natura 2000-område nr. 167, Habitatområde H144, Fuglebeskyttelsesområde F92 Kolofon Titel: Natura 2000-basisanalyse 2016-2021 for Skovene ved Vemmetofte

Læs mere

Dokumenttype: Teknisk anvisning Titel: Kortlægning af levesteder for eremit

Dokumenttype: Teknisk anvisning Titel: Kortlægning af levesteder for eremit Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata, Danmarks Miljøundersøgelser Forfattere: Bjarne Søgaard, Palle Jørum, Philip Francis Thomsen og Ole Martin Dokumenttype: Teknisk anvisning Titel:

Læs mere

Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov.

Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov. Forslag Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov. Udgiver: Sorø Kommune, Teknik, Miljø og Drift, Rådhusvej 8, 4180 Sorø Kommune. År: Udkast 2016 Forsidefoto: Gammelt asketræ, langs

Læs mere

VURDERINGSRAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia

VURDERINGSRAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia Vejdirektoratet 21. december 2010 Projekt nr. 201993 Udarbejdet af Amphi Consult Kontrolleret af LRM/MAC Godkendt af MXJ VURDERINGSRAPPORT VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia

Læs mere

Kortlægning af naturmæssigt særlig værdifuld skov: et redskab til beskyttelse af skovens biodiversitet. Irina Goldberg Miljøstyrelsen Sjælland

Kortlægning af naturmæssigt særlig værdifuld skov: et redskab til beskyttelse af skovens biodiversitet. Irina Goldberg Miljøstyrelsen Sjælland Kortlægning af naturmæssigt særlig værdifuld skov: et redskab til beskyttelse af skovens biodiversitet Irina Goldberg Miljøstyrelsen Sjælland Hjemmel Skovloven, 25 stk. 1: Miljøministeren kan registrere

Læs mere

Basisanalyse for Natura 2000-område nr. 163, Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose

Basisanalyse for Natura 2000-område nr. 163, Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose Basisanalyse for Natura 2000-område nr. 163, Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt 2006 Følgende EF-fuglebeskyttelses- og EF-habitatområder

Læs mere

Basisanalyse for Natura 2000 område 171, Klinteskoven og Klinteskov Kalkgrund Storstrøms Amt 2006

Basisanalyse for Natura 2000 område 171, Klinteskoven og Klinteskov Kalkgrund Storstrøms Amt 2006 Basisanalyse for Natura 2000 område 171, Klinteskoven og Klinteskov Kalkgrund Storstrøms Amt 2006 Figur 1.1 Afgrænsning af Natura 2000 område 171, Klinteskoven og Klinteskoven Kalkgrund 1. Områdets afgrænsning

Læs mere

Kajbjerg Skov. Habitatområde H101. Natura 2000 basisanalyse

Kajbjerg Skov. Habitatområde H101. Natura 2000 basisanalyse Kajbjerg Skov Habitatområde H101 Natura 2000 basisanalyse Fyns Amt 2006 Titel: Natura 2000 basisanalyse. Habitatområde H101 Kajbjerg Skov Udgiver: Fyns Amt Natur- og Vandmiljøafdelingen Ørbækvej 100 5220

Læs mere

Forslag til Natura 2000 handleplan

Forslag til Natura 2000 handleplan Forslag til Natura 2000 handleplan 2016-2021 Lekkende Dyrehave Natura 2000-område nr. 172 Habitatområde nr. H151 Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan for Lekkende Dyrehave Udgiver: Vordingborg Kommune

Læs mere

Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter

Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter September 2016 1 Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter Anne Villadsgaard, Kystdirektoratet Hvad er Natura 2000? Natura 2000-områder kaldes

Læs mere

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-852-7. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Tissø med fugletårn ved Fugledegård. Fotograf: Peter Leth

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-852-7. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Tissø med fugletårn ved Fugledegård. Fotograf: Peter Leth Forslag til natura 2000 plan 2016-21 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken Natura 2000-område nr. 157 Habitatområde H138, Fuglebeskyttelsesområde F100

Læs mere

Den danske Rødliste. Status 2003-2010 for rødlistevurdering af plante-, svampe- og dyrearter. Peter Wind. Vildtbiologi & Biodiversitet

Den danske Rødliste. Status 2003-2010 for rødlistevurdering af plante-, svampe- og dyrearter. Peter Wind. Vildtbiologi & Biodiversitet AARHUS UNIVERSITET Den danske Rødliste Status 2003-2010 for rødlistevurdering af plante-, svampe- og dyrearter Peter Wind Vildtbiologi & Biodiversitet Hvad er en rødlistevurdering? At foretage en vurdering

Læs mere

Udkast til Natura 2000-handleplan Borris Hede. Natura 2000-område nr. 67. Habitatområde H60 Fuglebeskyttelsesområde F37

Udkast til Natura 2000-handleplan Borris Hede. Natura 2000-område nr. 67. Habitatområde H60 Fuglebeskyttelsesområde F37 Udkast til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Borris Hede Natura 2000-område nr. 67 Habitatområde H60 Fuglebeskyttelsesområde F37 Titel: Natura 2000-handleplan, Borris Hede Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Vurdering af påvirkning af nærliggende Natura 2000-område ved udpegning af St. Musse Graveområde, Guldborgsund Kommune

Vurdering af påvirkning af nærliggende Natura 2000-område ved udpegning af St. Musse Graveområde, Guldborgsund Kommune Vurdering af påvirkning af nærliggende Natura 2000-område ved udpegning af St. Musse Graveområde, Guldborgsund Kommune Habitatbekendtgørelsen, bkg. nr. 408 af 1/5-2007 6-9 stiller krav om at myndigheden

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen Radioanlæg Rishøj natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 Kolofon Titel Radioanlæg Rishøj, Natura 2000-resumé af drifts-

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. februar 2013 J.nr.: NMK-510-00302 Ref.: meh AFGØRELSE i sag om omlægning af Vasevej m.v. i Rudersdal Kommune Natur-

Læs mere

Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på processen 3. Om handleplanerne 4. Betaling - tilskudsordninger 5. Runde med erfaringer fra processen 6.

Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på processen 3. Om handleplanerne 4. Betaling - tilskudsordninger 5. Runde med erfaringer fra processen 6. Natura 2000 ERFA-gruppemøde 14. juni 2012 Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på processen 3. Om handleplanerne 4. Betaling - tilskudsordninger 5. Runde med erfaringer fra processen 6. Eventuelt Natura 2000

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder PLAN, BYG OG ERHVERV Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder BAGGRUND FOR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 I forbindelse med

Læs mere

Forslag til Natura 2000 handleplan

Forslag til Natura 2000 handleplan Forslag til Natura 2000 handleplan 2016-2021 Oreby skov Natura 2000-område nr. 181 Habitatområde nr. H180 Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan for Oreby skov Udgiver: Vordingborg Kommune År: 2016

Læs mere

Natura 2000 handleplaner

Natura 2000 handleplaner Natura 2000 handleplaner 2016-2021 159 Bagholt Mose Udpegningsgrundlag: Kransnålalge sø Brunvandet sø Hængesæk Skovbevokset tørvemose Elle- og askeskov Mygblomst Målsætning: At det lysåbne areal udvides

Læs mere

År: ISBN nr.: Dato: April Forsidefoto: Jan Kofod Winther. Må citeres med kildeangivelse

År: ISBN nr.: Dato: April Forsidefoto: Jan Kofod Winther. Må citeres med kildeangivelse Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2016-2021 Nordlige del af Sorø Sønderskov Natura 2000-område nr. 160 Habitatområde nr. 141 År: 2016 ISBN nr.: 978-87-7091-855-8 Emneord: Habitatdirektivet, fuglebeskyttelsesdirektivet,

Læs mere

Natura 2000-handleplan Gurre Sø. Natura 2000-område nr Habitatområde H115

Natura 2000-handleplan Gurre Sø. Natura 2000-område nr Habitatområde H115 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Gurre Sø Natura 2000-område nr. 131 Habitatområde H115 1 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021, Gurre Sø, Natura 2000-område nr. 131, Habitatområde nr. H115 Udgiver:

Læs mere

Natura 2000-grænsejusteringer

Natura 2000-grænsejusteringer Natura 2000-grænsejusteringer Lisbeth Bjørndal Andersen, Miljøstyrelsen Natur-erfamøde, Axelborg den 2. maj 2017 1 Natura 2000-oplæg Kort status for igangværende aktiviteter, hvor lodsejerne møder os:

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. N200 Navnsø med hede Titel: Natura 2000-plejeplan for lysåbne naturtyper

Læs mere

Basisanalyse for Natura 2000 område 168, Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund. EF-habitatområde 147 F 89. Ulvshale. Nyord.

Basisanalyse for Natura 2000 område 168, Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund. EF-habitatområde 147 F 89. Ulvshale. Nyord. Basisanalyse for Natura 2000 område 168, Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund Storstrøms Amt 2006 Præstø Fjord Feddet EF-habitatområde 147 Eve n Præstø Jungshoved Nor F 89 Nyord Ulvshale Stensved

Læs mere

NOTAT Vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose

NOTAT Vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose NOTAT Storstrøm J.nr. NST-422-01314 Ref. kirjo Februar 2016 NOTAT Vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose

Læs mere

Sådan håndterer kommunerne bilag IV-arter. Af Bo Levesen, Vejle Kommune

Sådan håndterer kommunerne bilag IV-arter. Af Bo Levesen, Vejle Kommune Sådan håndterer kommunerne bilag IV-arter Af Bo Levesen, Vejle Kommune NATURA2000 netværket Internationale naturbeskyttelsesområder habitatområder fuglebeskyttelsesområder Ramsarområder Habitatdirektivets

Læs mere

Foto: Mogens Holmen. Kort: ISBN nr. [xxxxx]

Foto: Mogens Holmen. Kort: ISBN nr. [xxxxx] Natura 2000plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. N144 Nedre Mølleådal og Jægersborg Dyrehave Titel: Natura 2000-plejeplan

Læs mere

Natura2000-Basisanalyse for området: Ålborg Bugt, østlige del, F112 (N245) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m. fl.

Natura2000-Basisanalyse for området: Ålborg Bugt, østlige del, F112 (N245) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m. fl. Natura2000-Basisanalyse for området: Ålborg Bugt, østlige del, F112 (N245) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m. fl. 1 Indledning Ålborg Bugt, østlige del er et stort Natura-2000 område ca. 10 km vest

Læs mere

Natura 2000 Basisanalyse

Natura 2000 Basisanalyse J.nr. SNS 303-00028 Den 21. marts 2007 Natura 2000 Basisanalyse Udarbejdet af Landsdelscenter Midtjylland for skovbevoksede fredskovsarealer i: Habitatområde nr. H45 Gudenå og Gjern Bakker INDHOLD 1 Beskrivelse

Læs mere

STATUS FOR NATUREN I DET ÅBNE LAND. Bettina Nygaard Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Århus Universitet

STATUS FOR NATUREN I DET ÅBNE LAND. Bettina Nygaard Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Århus Universitet STATUS FOR NATUREN I DET ÅBNE LAND Bettina Nygaard Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Århus Universitet OVERBLIK OVER STATUS FOR NATUREN PATTEDYR I AGERLANDET Rådyr Harer Naturen i landbruget,

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N134, Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N134, Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose NOTAT Naturstyrelsen Vestsjælland J.nr. NST-422-00970 Ref. mohol/mamor Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N134, Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose

Læs mere

Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø

Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Udkast til politisk 1. behandling Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø Natura 2000-område nr. 41 Habitatområde H41 Fuglebeskyttelsesområde F29 Kolofon

Læs mere

Natura 2000-handleplan Lønborg Hede. Natura 2000-område nr. 73. Habitatområde H196

Natura 2000-handleplan Lønborg Hede. Natura 2000-område nr. 73. Habitatområde H196 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Lønborg Hede Natura 2000-område nr. 73 Habitatområde H196 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021, Lønborg Hede Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune År: 2016 Forsidefoto:

Læs mere

Natura 2000-planproces ( ) Dialog med foreninger og kommuner. Naturstyrelsen Storstrøm Nykøbing F den 12. marts 2014

Natura 2000-planproces ( ) Dialog med foreninger og kommuner. Naturstyrelsen Storstrøm Nykøbing F den 12. marts 2014 Natura 2000-planproces (2016-21) Dialog med foreninger og kommuner Naturstyrelsen Storstrøm Nykøbing F den 12. marts 2014 Dagsorden 1. Velkomst og indledning 2. Det sker der nu proces 3. Forpligtigelser

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen AFLANDSHAGE

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen AFLANDSHAGE FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen AFLANDSHAGE natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 kolofon Titel Aflandshage, Natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen

Læs mere

Natura 2000 basisanalyse 2016-2021. Maribosøerne Natura 2000-område nr. 177 Habitatområde H156 Fuglebeskyttelsesområde F87

Natura 2000 basisanalyse 2016-2021. Maribosøerne Natura 2000-område nr. 177 Habitatområde H156 Fuglebeskyttelsesområde F87 Natura 2000 basisanalyse 2016-2021 Maribosøerne Natura 2000-område nr. 177 Habitatområde H156 Fuglebeskyttelsesområde F87 Kolofon Titel: Natura 2000-basisanalyse 2015-2021 for Maribosøerne Natura 2000-område

Læs mere

Titel: Overvågning af havørn Haliaetus albicilla som ynglefugl

Titel: Overvågning af havørn Haliaetus albicilla som ynglefugl Titel: Overvågning af havørn Haliaetus albicilla som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stefan Pihl, Thomas Eske Holm, Johnny Kahlert & Bjarne Søgaard Aarhus Universitet TA. nr.: A113

Læs mere

Natura Handleplan. Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø. Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129

Natura Handleplan. Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø. Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129 Natura 2000 - Handleplan Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Baggrund...3 Sammendrag af den statslige

Læs mere

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark - Tidsplan og høringsproces 2 Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark Udgivet af Miljøministeriet Hæftet findes i PDF-udgave på www.skovognatur.dk

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen ÅLBÆK SKYDETERRÆN natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 kolofon Titel Ålbæk Skydeterræn, Natura 2000-resumé af drifts-

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. 117 Habitatområde H101 Kajbjerg Skov Udkast til Natura

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Teknik og Miljø Natura 2000-handleplan 2016-2021 Centrale Storebælt og Vresen Natura 2000-område nr. 116 Habitatområde H100 Fuglebeskyttelsesområde F73 og F98 Forsidefoto: Lavvandet vade ved Sprogø Østrev.

Læs mere

Notat. Søhøjlandet J.nr. NST Ref. RHK/TVN Den 17. november Fuglebeskyttelsesdirektivet

Notat. Søhøjlandet J.nr. NST Ref. RHK/TVN Den 17. november Fuglebeskyttelsesdirektivet Notat Søhøjlandet J.nr. NST-3209-00006 Ref. RHK/TVN Den 17. november 2011 Retningslinjer for sikring af velegnede levesteder for skovarter på fredskovspligtige, skovbevoksede arealer i Natura 2000-områder,

Læs mere

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Rønde Kommune 739040... Troldkær vest for Stubbe Sø 739050... Langsø i Skramsø Plantage 739060, 737065... Øjesø og Lillesø i Skramsø

Læs mere

NOTAT 6. Anvendelse og pleje af eksisterende og nye vedvarende græsarealer indenfor landbrugsarealet. Beregninger og forudsætninger

NOTAT 6. Anvendelse og pleje af eksisterende og nye vedvarende græsarealer indenfor landbrugsarealet. Beregninger og forudsætninger NOTAT 6 Anvendelse og pleje af eksisterende og nye vedvarende græsarealer indenfor landbrugsarealet. Beregninger og forudsætninger L.B., Det Økologiske Råd 14. september 2014 1 Arealopgørelse vedvarende

Læs mere

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

Læs mere

NOTAT. Svana Sjælland J.nr. SVANA Ref. mamor/niple Januar 2017

NOTAT. Svana Sjælland J.nr. SVANA Ref. mamor/niple Januar 2017 NOTAT Svana Sjælland J.nr. SVANA-5660-00001 Ref. mamor/niple Januar 2017 Sammenfattende redegørelse Natura 2000-område N142, Saltholm og omliggende hav Denne sammenfattende redegørelse er udarbejdet i

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Vullum Sø Natura 2000-område nr. 23 Habitatområde H23 Kolofon: Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan 2. planperiode 2016 2021 Natura 2000-område

Læs mere

Danmarks Naturdata. Jesper Fredshavn, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Kalø

Danmarks Naturdata. Jesper Fredshavn, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Kalø Danmarks Naturdata Jesper Fredshavn, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Kalø Danmarks Naturdata Danmarks Naturdata er en del af det fællesoffentlige partnerskab om Miljøportalen mellem Miljøministeriet,

Læs mere

Natura 2000 Basisanalyse

Natura 2000 Basisanalyse J.nr. SNS 303-00028 Den 23. januar 2007 Natura 2000 Basisanalyse Udarbejdet af Landsdelscenter Midtjylland for skovbevoksede fredskovsarealer i: Habitatområde nr. H31 Kås Hoved INDHOLD 1 Beskrivelse af

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen N 213 Randkløve Skår Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om miljøvurderinger af planer og programmer have sin egen miljørapport.

Læs mere

Forstyrrelsestrusler i NATURA 2000-områderne

Forstyrrelsestrusler i NATURA 2000-områderne Forstyrrelsestrusler i NATURA 2000-områderne Ole Roland Therkildsen, Signe May Andersen, Preben Clausen, Thomas Bregnballe, Karsten Laursen & Jonas Teilmann http://dce.au.dk/ Baggrund Naturstyrelsen skal

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan

Forslag til Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Klinteskoven og Klinteskov Kalkgrund Natura 2000-område nr. 171 Habitatområde H150 og H207 Fuglebeskyttelsesområde F90 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N143, Vestamager og havet syd for

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N143, Vestamager og havet syd for NOTAT Naturstyrelsen Vestsjælland J.nr. NST-422-00979 Ref. mamor Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N143, Vestamager og havet syd for Forslag til Natura

Læs mere

NATURA 2000 BASISANALYSE

NATURA 2000 BASISANALYSE WEB-rapport Juni 2007 NATURA 2000 BASISANALYSE H 50 Yding Skov og Ejer Skov Vejle Amt Århus Amt 1 Titel: Udgiver: Forfatter: Revidering: NATURA 2000 BASISANALYSE H 50 Yding Skov og Ejer Skov Århus Amt

Læs mere

NOTAT. vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV)

NOTAT. vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. 66 Habitatområde H59 og Fuglebeskyttelsesområde F41 Stadil og Vest Stadil Fjord Udkast

Læs mere

Natura 2000 basisanalyse 2016-2021

Natura 2000 basisanalyse 2016-2021 Natura 2000 basisanalyse 2016-2021 Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov Natura 2000-område nr. 139, Habitatområde H123, Fuglebeskyttelsesområde F109 Kolofon Titel: Natura 2000-basisanalyse 2015-2021

Læs mere

Natura plejeplan. for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode i Natura 2000-område nr.

Natura plejeplan. for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode i Natura 2000-område nr. Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. 111 Røjle Klint Titel: Natura 2000-plejeplan for lysåbne naturtyper og

Læs mere

Konfliktsøgnings detaljer:

Konfliktsøgnings detaljer: KortInfo Konfliktsøgning Rapport Navn Udvidet konfliktsøgning Dato : 04-03-2015 Middelfart kommune KortInfo Konfliktsøgning - Udvidet konfliktsøgning 1 af 32 Konfliktsøgnings detaljer: Konfliktsøgning

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 17Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov 18Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø 14Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord 222Villestrup Ådal 201Øster

Læs mere

Natura 2000-handleplan Kaløskovene og Kaløvig. Natura 2000-område nr Habitatområde H230

Natura 2000-handleplan Kaløskovene og Kaløvig. Natura 2000-område nr Habitatområde H230 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kaløvig Natura 2000-område nr. 230 Habitatområde H230 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kalø Vig Udgiver: Syddjurs Kommune År: 2017

Læs mere