TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD"

Transkript

1 TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk

2 2 Indhold 3 Tjenestemand de forskellige modeller 3 Overførsel af din JØP pension til din tjenestemandspension 3 Hvilende medlem af JØP 3 Pensionsgivende tillæg 4 Valg af model 4 Bidragsfri dækning 4 Individuelle særlige bonushensættelser 4 Hvad skal du gøre 9 Generelt om førtidspension og folkepension 9 Brug for mere information 5 Overblik over de væsentligste ligheder og forskelle 6 Pensionsdækning 6 Regler ved invaliditet, almindelig svaglighedspension og afsked af andre grunde 6 Karens 7 Ægtefællepension 7 Børnepension 8 Gruppeforsikringer 8 Ratepension 8 Supplerende alderspension 8 Supplerende engangsydelse 8 Lejligheder Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juni 2014

3 3 Tjenestemand de forskellige modeller Når du bliver tjenestemand standser indbetalingen af pensionsbidrag til JØP, medmindre du får pensions givende tillæg, hvor pensionsbidragene bliver indbetalt til JØP eller, du vælger at forsætte bidragsbetalingen som selvbetaler. Derfor er der en række valg om pensionsforhold, du skal træffe, når du bliver ansat som tjenestemand fra en stilling på overenskomstvilkår i staten, amter, kommuner, -koncessionerede selskaber, statslige eller kommunale aktieselskaber, m.fl. Der gælder særlige regler om fastsættelse og forhøjelse af pensionerne til åremålsansatte tjenestemandsansatte, der pensioneres. Hvis du er åremålsansat, skal du kontakte DJØF. Du kan som tjenestemand vælge mellem to forskellige modeller, når du skal tage stilling til din pensionsordning i JØP, enten kan du overføre din JØP pension til tjenestemandspensionen eller du kan blive hvilende medlem af JØP. Overførsel af din JØP pension til din tjenestemandspension Din pensionsordning i JØP bliver gjort op, og vi overfører den til din tjenestemandspension hos din arbejdsgiver. Du får beregnet en udtrædelsesgodtgørelse, som vil forhøje din anciennitet som tjenestemand med det antal år, du har været medlem af JØP som overenskomstansat i det offentlige på fuld tid eller omregnet til fuld tid. Du kan ikke overføre opsparing, der stammer fra åremålstillæg eller supplerende pensionsordninger. Opsparing fra privatansættelse eller som selvbetaler bliver ligeledes i JØP. Hvilende medlem i JØP Du lader din opsparing i JØP blive stående uden at indbetale, og bliver det vi kalder hvilende medlem. Det betyder, at du beholder din alderspension, ægtefællepension og børnepension, men du er ikke dækket af forsikringsordningerne i JØP. Du får altså pensionsdækning fra både tjenestemandssystemet og fra JØP. Som hvilende medlem af JØP bliver din pension reduceret, idet de forventede fremtidige bidrag bortfalder, og pensionen kun beregnes ud fra din reserve. Hvis du lader din pension blive i JØP, kan du vælge at fortsætte bidragsbetalingen som selvbetaler. På den måde vil du få pensionsdækning fra både tjenestemandssystemet og fra JØP med højere dækninger end ved hvilende medlemskab. Samtidig opretholder du din dækning fra JØPs gruppeforsikringer. Dit bidrag som selvbetaler skal være på mindst kr. pr. måned, og det er fradragsberettiget i din personlige indkomst. Du kan læse mere i pjecen Skat og Pension, som du finder på joep.dk/udgivelser. Pensionsgivende tillæg Hvis du får pensionsgivende tillæg som tjenestemand, vil din arbejdsgiver indbetale pensionsbidraget til JØP. Pensionsbidrag fra et pensionsgivende tillæg kan blive indbetalt på TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

4 4 JØP Almindelig ordning, hvor pengene går til både alderspension, invalide-, ægtefælle- og børnepension samt gruppeforsikringer Supplerende alderspension, hvor pengene går til opsparing til løbende livsvarig alderspension uden gruppeforsikringer. Der er ikke udbetalinger til dine pårørende, hverken ved din pensionering eller død. Du kan til enhver tid skifte fra JØP almindelig ordning til Supplerende alderspension for så vidt angår fremtidige indbetalinger, men skifter du den anden vej, og der er gået mere end et år efter sidste udbetaling, bliver du som udgangspunkt omfattet af en toårig karens og ellers af 3 stk. 4, som du finder i Vedtægt og regulativ 1 og 2. Ratepension samt JØP Almindelig ordning. Du kan vælge at indbetale 1/3 af dit pensionsbidrag til JØP Ratepension. Du skal være opmærksom på, at hvis du har flere ordninger i JØP, betaler du administrationsomkostninger for hver ordning. Valg af model Når du vælger model, skal du se på dine egne forhold. Dels er der forskelle på ydelserne i tjenestemandssystemet og i JØP, dels er der forskelle på reglerne om helbredsvilkår og størrelsen af pensionerne. Blev du medlem af JØP i en sen alder, kan det være en fordel at overføre JØP-pensionen til tjenestemandssystemet, da du ikke har haft fordel af den lange forrentningsperiode, som giver baggrund for en større JØP-pension end tjenestemandspension. Bidragsfri dækning Når dine indbetalinger til JØP ophører, bevarer du din hidtidige dækning i JØP i ét år fra bidragsophør ( bidrags fri dækning ). Du kan fravælge bidragsfri dækning ved at skrive til JØP. Bidragsfri dækning medfører en mindre reduktion af dit pensionsniveau. Individuelle særlige bonushensættelser Hvis du vælger at overføre din opsparing i JØP for at tilkøbe tjenestemandspensionsanciennitet, vil de individuelle særlige bonushensættelser også blive overført til tjenestemandssystemet. Det vil ikke give ekstra pensionsanciennitet. Hvad skal du gøre Hvis vi ikke hører andet fra dig, bliver bidrag fra dine pensionsgivende tillæg indbetalt på JØP Almindelig ordning. Ønsker du, at pengene skal indbetales til Supplerende alderspension, skal du give os besked enten pr. brev eller Hvis du ønsker, at en del af pensionsbidraget skal indbetales til JØP Ratepension og du ikke allerede har en, skal du skrive til så vi kan oprette en ratepension til dig. JØP INFORMATION

5 5 Overblik over de væsentligste ligheder og forskelle Der er visse forskelle mellem din nuværende JØP ordning og de pensionsrettigheder og muligheder, du får i tjenestemandssystemet. Tjenestemandspension og JØPs pensionsordning ligner hinanden mht. de ydelser, der bliver udbetalt og de dækninger, der i øvrigt er. Begge indeholder månedlige udbetalinger ved alderspension, invalidepension, ægtefællepension og børnepension. I skemaet kan du få et overblik over de to ordninger. Tjenestemandspension JØP pension Pensionsdækning Livsvarige månedlige ydelser. Livsvarige månedlige ydelser. Pensionens størrelse Afhænger af lønrammen ved afskedigelsen Afhænger af det månedlige bidrag, alder ved samt anciennitet som tjenestemand optagelse i JØP samt antal år der er indbetalt. (max. 37 år). Alderspension Tidligst fra 60 år. Tidligst fra 60 år. Pension ved sygdom/invaliditet Erhvervsevne varigt nedsat med mindst 2/3 Erhvervsevne nedsat med mindst 2/3 af en i alle erhverv. Kan tilkendes indtil det 60 år. vis varighed som DJØFer. Kan tilkendes indtil Der gælder særlige regler ved tilskadekomst det 67. år i afdeling 1 og 65. år i afdeling 2. i tjenesten. Almindelig svaglighedspension Ja. Nej. Ægtefællepension Livsvarig. Tiårig eller livsvarig. Børnepension Til det fyldte 21. år. Til det fyldte 24. år. Gruppelivsforsikring Max kr. for voksne og kr. Max kr. (2014). for børn under 21 år (2014) Gruppeulykkeforsikring Nej. Ja, maks kr. (2014) ved invaliditetsgrad på 100 pct. Visse kritiske sygdomme Max kr. for voksne og kr kr. (2014). for børn under 18 år (2014) Invalidesum Nej. Ja, max kr. (2014). Falder væk ved det fyldte 60.år. Krav om helbredsbedømmelse Tiårigt forbehold. Omfattet af toårig karens Engangsbeløb ved pensionering Nej. Du kan have sparet op til den Supplerende engangsydelse indtil 1.januar TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

6 6 I det følgende gennemgår vi de væsentligste forskelle. Pensionsdækning JØPs pensioner hviler på medlemmernes indbetalinger og bliver beregnet ud fra et forsikringsteknisk grundlag, der er anmeldt til Finanstilsynet. Pensionernes størrelse beregnes på grundlag af alder ved optagelsen i JØP, indbetalinger og forrentning af de opsparede midler. Tjenestemandspensionen er en tilsagnsordning, hvor pensionen bliver beregnet på grundlag af pensionsalder opgjort som ansættelse som tjenestemand og omregnet til fuld tid, samt på baggrund af lønramme på pensionstidspunktet. Tjenestemænd, der kort tid før pensioneringen bliver rykket til en højere lønramme, vil få sin pension beregnet på grundlag af denne højere lønramme. Højeste tjenestemandspension opnås ved en anciennitet på 37 år. Har man været tjenestemand i 40 år, får man altså kun pension og anciennitet optjent for de 37 år. Tjenestemænd kan få udbetalt livsvarig pension, når de opnår pensionsalderen, som afhænger af, hvornår man er født, dog tidligst når de fylder 60 år, hvis de fratræder deres tjenestemandsstilling. Tjenestemandspensio nens størrelse afhænger af lønrammen og pensions ancienniteten på pensionstidspunktet. Alderspensionen i JØP består af en løbende livsvarig pension og evt. en Supplerende engangsydelse. Den Supplerende engangsydelse kan udbetales når du har nået pen sions udbetalingsalderen, dvs. tidligst når du fylder 60 år. Du kan læse om tidligste pensionsalder på joep.dk/aldersgrænser. JØP pensionen bliver beregnet på grundlag af opsparingen på pensionstidspunktet. I JØP bliver pensionen ved med at stige, så længe du indbetaler. Jo flere år du betaler, jo højere pension. I begge systemer bliver de årlige pensionsudbetalinger reduceret, hvis man går på pension før 65-års alderen/67-års alderen. Den almindelige pensionsalder i JØP er 67 år i afdeling 1 og 65 år i afdeling 2, mens den for tjenestemænd er 65 år / 67 år afhængig af, hvornår tjenestemanden er ansat og hvornår tjenestemanden er født. Reduktionen af alderspensionen er væsentligt større i JØPs ordning end i tjenestemandssystemet. For tjenestemænd bliver pensionen reduceret med ti pct. hvis man går på pension som 60-årig. Endvidere nedsættes under 65-år tillægget til det halve, hvis man fratræder inden man fylder 62 år. Regler ved invaliditet, almindelig svagelighedspension og afsked af andre grunde De to systemer ligner hinanden mht. dækning ved invaliditet, men der er forskelle. En tjenestemand, der er under 60 år, er berettiget til såkaldt kvalificeret svagelighedspension, hvis erhvervsevnen i alle erhverv varigt er nedsat til 1/3 eller derunder. Kvalificeret svagelighedspension bliver fastsat til den pension, du som tjenestemand ville have været berettiget til, hvis du havde arbejdet frem til afskedigelse på grund af alder, dvs. 70 år. Hvis pensionsalderen på pensioneringstidspunktet er mindre end ti år, inklusive eventuel pensionsalder overført fra JØP, gælder et forbehold. Hvis invaliditeten skyldes væsentlige helbredsmangler, der allerede forelå ved ansættelsen, bliver der ikke udbetalt kvalificeret svagelighedspension. Har du ved afskedigelsen en pensionsalder på mere end tre år, men mindre end ti år, har du ret til opsat pension, dvs. pension tidligst fra det 60. år, uanset alde ren ved afskedigelsen. Der gælder særlige regler, hvis erhvervsevnen skyldes tilskadekomst i tjenesten. Hvis du bliver afskediget pga. svagelighed uden, at erhvervsevnen er nedsat med 2/3 eller af anden grund, som ikke skyldes tjenestemandens forhold, kan du få udbetalt pension evt. efter tre år på rådighedsløn. JØP bevilger invalidepension, hvis din erhvervsevne som DJØF er er nedsat til 1/3 eller derunder. Det er altså kun erhvervsevnen som DJØF er, der skal være nedsat. Du kan søge invalidepension i JØP, indtil du fylder 67 år i afdeling 1 og 65. år i afdeling 2, hvis ikke du forinden er gået på alderspension. Invalidepensionen i JØP bliver beregnet på grundlag af opsparingen på pensionstidspunktet og de pensionsbidrag, der ville være blevet indbetalt frem til alderspensionstidspunkt, (67/65 år), hvis der ikke var tilstødt invaliditet. Invalidepensionen bliver først udbetalt, når den seneste erhvervsindtægt bortfalder. Karens Hvis du vælger at fortsætte i JØP som selvbetaler, bliver du ikke omfattet af den toårige karens. Det gælder også, hvor arbejdsgiveren indbetaler pensionsbidrag af pensionsgivende tillæg. Du kan læse mere på joep.dk/karens. JØP INFORMATION

7 7 Som tjenestemand er du omfattet af et generelt forbehold. Det helbredsmæssige forbehold ophæves, når du opnår ti års tjenestemandsanciennitet. Forbeholdet betyder, at du ikke vil have ret til kvalificeret svagelighedspension (invalidepension), hvis du inden for 10 år fra ansættelsestidspunktet afskediges på grund af en sygdom, som var konstateret, før du blev ansat. Pensions myndigheden skal bevise, at sygdommen var konstateret forud for ansættelsestidspunktet. Overført udtrædelsesgodtgørelse fra JØP tæller med i tiårs perioden. I nogle regioner og kommuner er helbredsbedømmelse obligatorisk. Det klares som regel ved, at man afgiver en tro- og love-erklæring om, hvorvidt man i de senere år har lidt af alvorlig sygdom. Ægtefællepension Ved død udbetaler JØP pension til en efterlevende ægtefælle, registreret partner eller samlever. De nærmere betingelser kan læses i vedtægt og regulativ 1 og 2 på joep.dk/udgivelser. Du kan have livsvarig eller tiårig livsbetinget ægtefællepensionsret eller begge dele. Det fremgår af din pensionsoversigt. Den tiårige ægtefællepension udgør ca. 40 pct. af din alderspension. Ved tjenestemandens død bliver der udbetalt livsvarig ægtefællepension til en efterlevende ægtefælle/ registreret partner. En separeret/fraskilt ægtefælle kan bevare retten til ægtefællepension. Reglerne findes i Lov om bevarelse af ægtefællepension ved separation og skilsmisse. Ægtefællepensionen udgør 71 pct. af tjenestemandens egen pension eksklusiv U/65 tillæg. Pensionsalderen regnes mindst til 15 år. Der gælder særlige regler om beregningen af pensionen, hvis tjene stemanden omkommer under tjenesten eller pensioneres som følge af tilskadekomst i tjenesten. Når en tjenestemand, en pensioneret tjenestemand eller en ægtefællepensionist dør udbetales den hidtidige løn eller pension i tre måneder (efterindtægt). Børnepension Har du børn, herunder stedbørn, udbetaler JØP i tilfælde af din invaliditet eller død børnepension til hvert barn indtil barnet fylder 24 år. I afdeling 1 udbetaler JØP også børnepension i forbindelse med udbetaling TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

8 8 af din alderspension til hvert barn indtil barnet fylder 24 år. Børnepensionen til hvert barn udgør 20 pct. af den pension, du modtager eller den invalidepension, du ville have været berettiget til. Der bliver udbetalt dobbelt børnepension til forældreløse børn. En pensioneret tjenestemand er berettiget til børnepensionstillæg for sine børn, og ved død har børnene ret til børnepension. Pr. 1. april 2014 er børnepensionen og børnepensionstillægget i staten pr. barn hhv ,65 kr. og ,42 kr. årligt. Til forældreløse børn udbetales dobbelt børnepension. Børnepensionen og børnepensionstillægget ophører, når barnet fylder 21 år, men kan fortsætte, fx hvis barnet er under uddannelse. Hvis du vælger at være selvbetaler eller får indbetalt pensionsgivende tillæg, opnår du ret til både børnepensionstillæg / børnepension fra tjenestemandssystemet og børnepension fra JØP. Gruppeforsikringer Gruppeforsikringerne i JØP dækker bidragsbetalende medlemmer og dækningen fortsætter, når du går på pension, dog længst til det 67. år. Ulykkesforsikringen dækker ligeledes, til du fylder 67 år. Den bortfalder, hvis du får udbetalt enten invalide- eller alderspension. Ulykkesforsikringen har en maksimal dækning på kr. (2014) ved 100 pct. invaliditet. Invalidesumsforsikringen dækker til du fylder 60 år. Ved diagno sticering af visse kritiske sygdomme udbetaler JØP en engangssum, som i 2014 udgør kr. Supplerende engangsydelse Hvis du har sparet op til den Supplerende engangsydelse (engangsbeløb) i JØP, har du mulighed for at få den udbetalt et engangsbeløb, fra du når pensionsudbetalingsalderen, uanset om du går på pension eller ej. Udbetaling af Supplerende engangsydelse reducerer den løbende pension. Din pensionsoversigt viser, om du har hensat til ydelsen. Det er ikke længere muligt at spare op til den Supplerende engangsydelse. Du kan læse mere på joep.dk/engangsydelse. Lejligheder Som medlem af JØP kan du søge ledige lejligheder i JØPs ejendomme. Lejlighederne bliver tildelt efter et anciennitetsprincip, hvor ancienniteten svarer til det antal år, hvor der er indbetalt løbende pensionsbidrag til din pension. Medlemmer, som indbetaler til Supplerende alderspension eller JØP Ratepension, optjener også lejlighedsanciennitet. Du optjener ikke dobbelt eller tre dobbelt anciennitet, fordi du indbetaler til flere ordninger. Hvis du vælger at blive hvilende medlem, får du kun anciennitet svarende til den periode, hvor du har indbetalt bidrag til JØPs pensionsordning. Det er DEAS, der administrerer JØPs ejendomme. Du kan læse mere på joep.dk/boliger. Gruppeforsikringen i tjenestemandspensionen dækker i tilfælde af tjenestemandens død i forsikringsperioden og ved visse kritiske sygdomme. Forsikringen ophører ved det fyldte 67. år. Gruppelivsforsikringen ved død udgør kr. Til børn under 21 år bliver der udbetalt kr. Forsikringssummen ved visse kritiske sygdomme udgør kr. Hvis man har et barn under 18 år, der får en af de dækkede kritiske sygdomme, får barnet kr. Som tjenestemand har du ikke en gruppeulykkesforsikring. Ratepension Du kan altid som selvbetaler indbetale til ratepension i JØP. Der er ingen karensperiode ved indbetalinger til JØP Ratepension. Supplerende alderspension Du kan som selvbetaler indbetale til JØPs Supplerende alderspension, som kun er opsparing til alderspension. Der er ingen udbetaling til efterladte i tilfælde af død. Supplerende alderspension bliver udbetalt månedligt så længe du lever. Der er ingen karensperiode ved indbetalinger til Supplerende alderspension. JØP INFORMATION

9 9 Generelt om førtidspension og folkepension Brug for mere information Folkepensionsalderen bliver gradvist forhøjet fra 2019 fra 65 år til 67 år. Du kan læse nærmere om disse regler på Der gælder særlige regler om førtidspension dels om fradrag i pensionen dels om et tillæg. Tjenestemandspensionen bliver nedsat med følgende procentsatser: Har du spørgsmål om pension fra JØP, skal du ringe til JØP på eller sende en til Har du spørgsmål om tjenestemandspension, skal du ringe til DJØF på eller sende en til 10 pct. ved fratræden som 60-årig 7 pct. ved fratræden som 61-årig 4 pct. ved fratræden som 62-årig 3 pct. ved fratræden som 63-årig 2 pct. ved fratræden som 64-årig. Der bliver udbetalt et særligt tillæg til pensionen, indtil tjenestemanden fylder 65 år (U/65 tillæg). Ved fratræden inden det fyldte 62. år bliver der kun udbetalt halvt U65 tillæg. For tjenestemænd, der fyldte 60 år før 1. juli 2004, gælder andre regler, som DJØF kan vejlede dig om. TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

10 Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Dirch Passers Allé Frederiksberg Telefon Telefax CVR. Nr

medlem af jøp joep.dk

medlem af jøp joep.dk medlem af jøp JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Velkommen i JØP 4 Hvordan ser din pension ud i JØP? JØP Almindelig ordning Ratepension højere pension i starten Supplerende alderspension

Læs mere

SNART PÅ pension. joep.dk

SNART PÅ pension. joep.dk SNART PÅ pension JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 6 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

SÅDAN ER DU MEDLEM KOLLEKTIV OVERENSKOMST 2 SÆRLIGT FOR LÆGESTUDERENDE 2 SÆRLIGT FOR ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER 5 SÆRLIGT FOR TJENESTEMÆND 8

SÅDAN ER DU MEDLEM KOLLEKTIV OVERENSKOMST 2 SÆRLIGT FOR LÆGESTUDERENDE 2 SÆRLIGT FOR ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER 5 SÆRLIGT FOR TJENESTEMÆND 8 SÅDAN ER DU MEDLEM Lægernes Pensionskasse er forbeholdt læger og lægestuderende. Du er obligatorisk medlem, hvis du er ansat under en kollektiv overenskomst. Du kan også blive medlem, hvis du er privatansat

Læs mere

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din ægtefælle (herunder pension til registreret partner) 4 Udbetaling af pension 4 Separation og skilsmisse 5 Deling

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger

Læs mere

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Medlemskreds Som medlemmer optages enhver medarbejder, der er ansat hos en interessent under standardoverenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet om løn- og arbejdsvilkår

Læs mere

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Tjenestemandspension. Tjenestemandspension. Gennemgang v/gorm Neigaard

Tjenestemandspension. Tjenestemandspension. Gennemgang v/gorm Neigaard Tjenestemandspension Tjenestemandspension Gennemgang v/gorm Neigaard Tjenestemandsbegrebet Indtil omkring 1979 den dominerende ansættelsesform i staten, folkeskolen og folkekirken Baseret på livslang ansættelse,

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

VEDTÆGT OG REGULATIV 1 2014

VEDTÆGT OG REGULATIV 1 2014 VEDTÆGT OG REGULATIV 1 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Vedtægt for Juristernes og Økonomernes Pensionskasse 4 1. Navn og hjemsted 4 2. Formål 4 3. Medlemskreds

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Separation/skilsmisse og pension

Separation/skilsmisse og pension SEPARATION/SKILSMISSE OG PENSION OKTOBER 011 SIDE 1 Separation/skilsmisse og pension Web-pjecen giver nogle hovedregler om behandlingen af livs- og pensionsforsikringer samt pensionskasseordninger ved

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 1 Indmeldelse... 4 Aftalegrundlag, lovgrundlag m.v.... 4 Optagelse

Læs mere

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg.

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg. Regulativ 6 Pensionsregulativet omfatter medlemmer, som ikke omfattes af de fra 1.1.1996 gældende pensionsregulativer 1-5. Pensionsregulativet er fra og med samme dato lukket for tilgang af nye medlemmer,

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Separation og skilsmisse. Hvad sker der med pensionen? Forsikringsoplysningen

Separation og skilsmisse. Hvad sker der med pensionen? Forsikringsoplysningen Separation og skilsmisse Hvad sker der med pensionen? Forsikringsoplysningen 27 Indholdsfortegnelse Pensionen er din egen, men der kan blive tale om kompensation 2 Kompensation i tre tilfælde 4 1 Urimelig

Læs mere

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP 1 REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP Indhold 2 Regler for Rateforsikring i JØP 5 Bilag 1 5 Ordforklaring 5 Bilag 2 5 Appendiks CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré November 2014 JURISTERNES

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M

N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99

Læs mere

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 For kunder optaget i PMF Pension før 1. januar 2002 1 INDMELDELSE... 4 OPLYSNINGER... 4 URIGTIGE OPLYSNINGER... 4 2 HELBREDSFORHOLD... 4 A. GENEREL BEGRÆNSNING...

Læs mere