ANBEFALINGER SIKKERHEDSINSTRUKTION TEKNISKE DATA DUO 2100 W 55 DK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANBEFALINGER SIKKERHEDSINSTRUKTION TEKNISKE DATA DUO 2100 W 55 DK"

Transkript

1 ANBEFALINGER LÆS BRUGSANVISNINGEN GRUNDIGT, SÅ DU FÅR DET MESTE UD AF DIN HVIDEVARE Vi anbefaler at du gemmer installations- og brugsanvisningen til senere brug, og at du skriver serienummeret, som vist nedenunder, inden du installerer hvidevaren, til brug for evt. support senere hen.. Identifikationspladen befinder sig bag på Duo en. Product Code:... Serial N :... SELSKABET ACCEPTERER INTET ANSVAR, HVIS ANVISNINGERNE I DETTE DOKUMENT IKKE OVERHOLDES. SIKKERHEDSINSTRUKTION Du bør overlade den elektriske tilslutning af din hvidevare til en autoriseret installatør eller tekniker med tilsvarende kvalifikationer. DUO en består af to elementer, en ovn og en opvaskemaskine. Af sikkerhedsgrunde må der ikke under nogen omstændigheder foretages ændringer på denne hvidevare. Denne hvidevare er udelukkende beregnet til privat brug. Hvis DUO viser det mindste tegn på fejl, må den ikke tilsluttes. Tag straks stikket ud, og kontakt en autoriseret serviceafdeling. Der gælder visse grundlæggende sikkerhedsregler for alle hvidevarer. Det er følgende: - Rør aldrig ved hvidevaren, når du har våde eller fugtige hænder eller fødder. - Brug den ikke, når du har bare fødder. - Stikket må ikke ernes fra stikkontakten ved at trække i ledningen eller i selve maskinen. - Hvidevaren må ikke udsættes for ekstreme elementer (regn. solskin, osv.) - Børn (eller andre personer der ikke kan betjene maskinen) må ikke bruge den uden opsyn. - Man må ikke læne sig op ad lågerne eller sidde på dem, heller ikke børn. Denne hvidevare er ikke beregnet til at blive brugt af personer (inkl. børn) med reducerede fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner, eller mangel på erfaring og viden, medmindre de har været under opsyn eller har fået anvisninger om brugen af hvidevaren af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Hold øje med børn. De må ikke lege med hvidevaren. Alle de dele man kan komme til er varme, når DUO er i drift. Hold mindre børn væk fra hvidevaren, når den er i brug. Efter hvert brug anbefaler vi at der foretages rengøring af DUO en. Herved forhindrer man at der samler sig snavs eller fedt, som bliver varmet op igen og brænder, hvilket udvikler ubehagelige lugte og røg. Brug aldrig damp eller en højtryksrenser til at rengøre hvidevaren. Der må ikke opbevares brændbare produkter i DUO en, idet der kan gå ild i dem, hvis der utilsigtet tændes for den. Brug ovnhandsker, når du skal sætte en ret ind i ovnen eller tage en sådan ud. Ovnens vægge må ikke fores med stanniol eller de engangsbeskyttere, som kan fås i nogle butikker. Stanniol eller ethvert andet materiale i direkte kontakt med den varme emalje risikerer at få denne til at smelte eller nedbryde ovnen indvendigt. Når der tilberedes fedt- eller olieholdige madvarer, skal man altid holde øje med stegningen, da der hurtigt kan gå ild i varmt fedt eller olie. Opvaskemaskinen er beregnet til normalt køkkengrej. Genstande der er blevet forurenet med benzin, maling, rester af stål eller jern, korrosive kemikalier, syrer eller basiske stoffer, må ikke vaskes op i maskinen. Der må ikke være vand i maskinen eller på servicen, når opvaskeprogrammet er tilendebragt. Hvis en gammel opvaskemaskine skal kasseres, bør lågen aftages for at eliminere risikoen for at børn kan blive spærret inde i den. Opvaskemaskinen er fremstillet af materialer der kan genbruges, så den kan bortskaffes på en miljørigtig måde. Sørg for at opvaskemaskinen ikke står oven på el-ledningerne. Det frarådes at anvende adaptere, fordelerstik og/eller forlængere. Alle tvivlspørgsmål mht. netledningen bør stilles til serviceafdelingen eller til en autoriseret installatør. Hvis hvidevaren står på et gulvtæppe, bør man være opmærksom på at der ikke må være noget der blokerer for bundventilerne. Følges ovennævnte råd ikke, kan det have alvorlige konsekvenser for hvidevarens sikkerhed. 55 DK Hvis hvidevaren skal anbringes på en sokkel, anbefaler vi at man under installationen kontrollerer om denne er stabil og tager skridt til at forhindre at hvidevaren evt. skrider ned. TEKNISKE DATA Effektr For løbende at forbedre produkternes kvalitet kan CANDY udføre ændringer af teknisk art. Hvidevaren overholder EU-direktiverne 73/23/EEC og 89/336/ EEC, erstattet af 2006/95/EC og 2004/108/EC, samt efterfølgende ændringer. Kuvertindstillinger Vandforbrug DUO 2100 W l

2 INSTALLATION Det kan være kompliceret at installere hvidevarer i hjemmet, hvilket, hvis det ikke gøres rigtigt, kan være til fare for brugerens sikkerhed. Det er årsagen til at det bør være en professionelt kvalificeret person der skal foretage det, i overensstemmelse med de gældende tekniske regler. Hvis disse råd ignoreres, og installationen udføres af en ikke-kvalificeret person, frasiger fabrikanten sig alt ansvar for et hvilket som helst teknisk svigt på produktet, hvad enten svigtet resulterer i skade på materiel eller personer. ELEKTRISK TILSLUTNING Installationen skal overholde standarddirektiverne. Fabrikanten frasiger sig alt ansvar for en hvilken som helst skade der kan forårsages på grund af forkert eller urimeligt brug. Advarsel: Tjek altid el-målerens hastighed, inden der tændes for hvidevaren, fejlstrømsrelæet, og kontroller om installationen har jordforbindelse, og at den er forsynet med den rigtige type sikring. El-tilslutningen til installationen skal ske via en stikkontakt med jord, eller en stærkstrømsstikkontakt med afbryder. Hvis hvidevaren har et stikudtag, skal den installeres, så der er adgang til stikudtaget. Fabrikanten kan ikke drages til ansvar for nogen uheld på grund af at hvidevaren ikke har været tilsluttet til jord, eller hvis jordforbindelsen ikke har været effektiv. Alle tvivlspørgsmål mht. netledningen bør stilles til serviceafdelingen eller til en autoriseret installatør. Advarsel! Denne hvidevare skal sluttes til jord. Hvis hvidevaren ikke er forbundet effektivt til jord, vil man kunne mærke, når man rører ved dens metaldele, at det snurrer i fingrene, hvilket stammer fra en enhed der dæmper radiostøj. VANDAFLØB: Pas på ikke at bøje eller lave knæk på afløbsslangen, når den forbindes til maskinen, så vandet frit kan løbe af den (fig. 4y). Afløbsslangen skal være mindst 40 cm over gulvniveau, og den skal have en indvendig diameter på mindst 4 cm. Det anbefales at montere en anti-lugtlås (fig. 4x) Om nødvendigt kan afløbsslangen forlænges op til 2,6 m, under forudsætning af at den holdes højst 85 cm over gulvniveau. Kontakt forbrugerservice angående dette. DUO Til DUO en følger der en netledning med, som tillader at den kun kan tilsluttes til V mellem faserne, eller mellem fase og nul. Slut til en 10/16-amp-stikkontakt. VANDTILSLUTNING - VANDAFLØB VANDTILSLUTNING: Indløbet og afløbet til vand kan rettes mod venstre eller højre. Opvaskemaskinen kan sluttes til enten koldt eller varmt vand. Sidstnævnte må ikke være varmere end 60 C. Vandtrykket skal ligge mellem 0,08 MPa og 0,8 MPa. Hvis trykket er under minimum, skal du rådføre dig med serviceafdelingen. Indløbsslangen skal sluttes til en hane, så der kan lukkes for vandet, når maskinen ikke er i brug (fig. 1). Opvaskemaskinens indløbsslange er forsynet med en 3 4 -gevindskåret omløber (fig. 2). Indløbsslangen A skal sættes godt fast på en 3 4 hane, B. Vandtilslutningen til opvaskemaskinen må kun foretages med den medleverede slange. Der må ikke bruges en gammel slange. Hvis der er kalkaflejringer eller sand i vandet, er det tilrådeligt at anskaffe sig et passende filter, art , fra servicecenteret (fig. 3). Filteret D skal indsættes mellem hanen B og indløbsslangen A. Husk at indsætte pakskiven C. Hvis maskinen har fået monteret en ny indløbsslange, eller denne ikke har været brugt i længere tid, skal man lade vandet løbe igennem den et par minutter, inden den sluttes til maskinen. Dette forhindrer at sand- eller rustaflejringer tilstopper vandindløbsfilteret. Slangen kan hænges hen over siden på vasken. (Den må ikke dyppes i vand, for at forhindre vand i at blive hævet op bag i maskinen, når den er i drift). Kontrollér at der ikke er nogen knæk på indløbs- og udløbsslangerne. Hvis indløbsslangen skal forlænges, kontaktes kundeservice. BEMÆRK! Montering af sektionen skal ske under installationen. Hvis dette ikke gøres, skal man sørge for at der er 1 cm mellem overkanten på ovnen og underkanten af arbejdsoverfladen til luftcirkulationsformål, og den leverede spreder skal anbringes sammen med apparatet. 56 DK

3 BETJENING AF OVNEN MEGET VIGTIGT: Man kan ikke bruge ovnen og opvaskemaskinen på samme tid. For at kunne bruge ovnen skal man slukke for opvaskemaskinen. VIGTIGT: Hold altid mindre børn væk fra Duo en mens den er i brug. TILBEREDNINGSMETODER (Alt efter model) Bundvarme + blæser : Kombinationen af varmeelement og blæser er ideel til frugttærter, quich er, patéer og al tilberedning der kræver mere varme og varmestråling nedefra. Almindelig tilberedning : Øverste og nederste varmelegeme anvendes sammen. Denne kombination er ideel til traditionel stegning og bagning, til bruning af rødt kød, roastbeef, lammekølle, brød og butterdej. Forvarm ovnen i ca. ti minutter, og placer kødet i midterste position. Tilberedning med blæser : Både øverste og nederste varmeelement er i drift sammen med blæseren, der cirkulerer luften inde i ovnen. Vi anbefaler brugen af denne kombination til erkræ, kager, fisk og grøntsager. Varmen trænger bedre ind i emnet, og både tilberedningstiden og forvarmningstiden er kortere. Grill : Her anvendes øverste varmeelement. Et godt resultat garanteres ved blandede grill-retter, kebabs og gratin-retter. Der kræves fem minutters forvarmningstid for at opvarme elementet. Blæser-assisteret grill : Her anvendes det øverste varmeelement med blæseren, der cirkulerer luften inde i ovnen. Ideelt til tilberedning af tykke emner, hele stykker, så som ribbenssteg, hele erkræ, osv. Forvarmning er nødvendig til rødt kød, men ikke til hvidt kød. Sæt bradepanden under hylden til opsamling af kødsaft. Sørg for at emnet ikke kommer for tæt på grillen. Vend emnet en halv omgang under tilberedningen. BRUG Tryk på Tænd / Sluk Tryk på Tænd/Sluk -knappen Den første program-led på ovnen tænder i slukket position med alle displays slukket: Tryk på knappen Funktioner Den anden funktions-led tænder og blinker (varmeblæser), og LED en til standardtemperaturen er tændt. Program- og temperaturvalget står på en rotationsfunktion. Hvis du efter at have valgt program ikke trykker på valgknappen igen inden for 3 sekunder, opsættes programmet (dette gælder også temperaturvalget). Den pågældende LED tænder, og temperatur- LED en begynder at blinke, og lyser varigt, når den forudindstillede temperatur er nået. Efter at den forudindstillede temperatur er nået, lyser temperatur-led en vedvarende Man kan ændre driftstemperaturen ved at trykke på knappen, se ovennævnte tabel mht. hvordan man foretager justeringer. Tryk på knappen Tænd/Sluk for at afbryde ovnfunktionen. RESTVARMEFUNKTION Når ovnens program er gennemført, og den stadig er varm, bliver temperatur-led en ved med at blinke, indtil ovnen er nede på 80 C. OVNUDSTYRING (Alt efter model) Det er nødvendigt at foretage en indledende rengøring af udstyret inden første brug. Vask det med en svamp. Skyl og tør. HYLDEN: Er til at holde fade, plader og stege, når disse tilberedes med grillen. Den er forsynet med skinner, så bradepanden kan skydes ind i dem. Takket være hyldens specielle form forbliver den altid vandret, selv når den trækkes helt ud i retning af ovnens front, så fade osv. ikke glider af eller tipper over. Temperatur-touch Funktion Indstillingstemperatur Tilberedningsmetode Lampe Bundvarme + blæser Konventional tilberedning Tilberedn. m. Grill Blælser-ass. grill Ikken relevant Funktions-touch Forusindst. f temperaturområde Ikken relevant BRADEPANDEN: opsamler kød- og grillsaft under grillning. Den kan anbringes på hylden eller skydes ind under den. Medmindre bradepanden bruges ved grillning, må den ikke være i ovnen under brugen. Brug aldrig bradepanen som bakke til selve stegen. Dette udvikler røg, og der sprøjter fedt rundt, og ovnen bliver hurtigt griset til. Når ovnen er i brug, skal alle ikke anvendte dele ernes. 57 DK

4 TILBEREDNINGSRÅD KØD: Det er bedst ikke at komme salt på kødet før efter tilberedningen, da salt fremmer fedtsprøjtning fra kødet. Det snavser ovnen til og producerer en masse røg. Steg af hvidt kød, svinekød, kalvekød, lam og fisk kan sættes i en kold ovn. Tilberedningstiden er længere end i en forvarmet ovn, men kødet steges bedre ind til midten, fordi varmen har mere tid til at trænge ind i stegen. KORREKT FORVARMNING ER GRUNDLAGET FOR AT TILBEREDNING AF RØDT KØD SKAL LYKKES. KAGE DEJRETTER OG KIKS: Undgå at bruge blanke forme, fordi de reflekterer varmen og kan ødelægge dine kager. Hvis dine kager bliver for mørke for hurtigt, skal de dækkes til med bagepapir eller stanniol. Forsigtig: Den korrekte måde at anvende stanniol på er at anbringe den blanke side indad. Hvis man ikke gør det, reflekteres varmen af den blanke overflade, og den trænger ikke ind i kagen. Undgå at åbne ovndøren i de første minutter af tilberedningen. Sandkage, soufflér, brioche, osv. har tendens til at falde sammen. Du kan tjekke om kagen er færdig ved at prikke i midten med et knivblad eller en metalstrikkepind. Hvis bladet er pænt tørt, når man trækker det ud, er kagen færdig, og du kan slukke for ovnen. Hvis bladet er fugtigt eller der sidder noget af kagen fast på det, skal du fortsætte med at bage, men skru en smule ned for termostaten, så den bages færdig uden at brænde på. Følgende anvisninger er kun vejledende. Du kan variere over dem efter egen erfaring eller personlig smag. Forvarmningstider:. 20 minutter mellem 210 og 230 C. 15 minutter mellem 140 og 190 C. 10 minutter mellem 65 og 115 C 58 DK

5 Tekniske data Kuverter en50242 Kapacitet med pander & fade Vandforsyningstryk (liter) Strømforbrug Opvaskepumpens strømforbrug 6 4 personer W 150 W OPVASKEMASKINEN Afløbspumpens effekt Maks. optaget effekt Vandtryk Sikring (amp) 30 W 2050 W min 0,08 MPa maks. 0,08 MPа 10 A A Indikatorlamper for programvalg B Programvælgerknap C Programbeskrivelse D Tænd-/Slukknap KONTROLORGANER PÅ VALG AF PROGRAMMER OG SPECIALFUNKTIONER Opvaskemaskinen og ovnen kan ikke bruges samtidig. Indstilling af et program Åbn lågen, og tryk på Tænd-/Slukknappen. De 4 programvalgs-led er begynder at blinke. - Vælg det ønskede program ved at trykke på programvælgeren. LED en for det valgte program tænder (2 LED er til programmet KOLD SKYL). - Luk lågen (efter hørbart signal), og det valgte program starter automatisk. Åbning af lågen Tag fat i håndtaget på frontpanelet, og træk i det. Hvis maskinen åbnes under opvask, afbryder en elektrisk sikkerhedsanordning automatisk vaskeprocessen. Maskinen kan kun arbejde ordentligt, hvis lågen ikke åbnes mens den vasker op. Lukning af lågen Sæt kurven i opvaskemaskinen. Kontrollér at rotorarmen kan dreje frit og der ikke er noget bestik, porcelæn eller andet der er i vejen for dens rotation. Luk lågen, og tryk den til for at sikre at den er rigtig lukket. Afbrydelse af et program Det frarådes at åbne lågen mens et program kører, især ikke i hovedopvaskefasen og under den endelige tørring. Men maskinen stopper automatisk, når lågen åbnes. Når lågen lukkes igen, fortsætter programmet automatisk. Hvis du ønsker at ændre på et program eller annullere det, mens det kører, skal du gøre følgende:. Åbn lågen, og hold vælgerknappen P nedtrykket, indtil alle 4 indikatorlamper blinker. Det aktuelle program annulleres. Man kan nu foretage en ny indstilling. Inden et nyt program startes, bør du tjekke om der stadig er opvaskemiddel i sæbeskålen. Fyld efter om nødvendigt. ADVARSEL: Hvis lågen åbnes i tørringsfasen, aktiveres et hørbart intermitterende signal for at give besked om at opvasken ikke er gennemført endnu. Slut på programmet Når programmet er kørt færdig, angives det med en hørbart signal. Når lågen åbnes, begynder programvælgerindikatoren at blinke. Tryk på Tænd-/Slukknappen for at afbryde Deaktivering af det hørbare signal Det hørbare signal kan deaktiveres på følgende måde: - Tryk på tænd-/slukknappen, - vent til program-led erne blinker, - inden for 2 minutter skal du trykke på programvælgerknappen og holde den nedtrykket i mindst 30 sekunder (program-led erne blinker stadig, og der høres et intermitterende hørbart signal). - Når de første to LED er til venstre lyser uden at blinke, og det hørbare signal ophører, skal du slippe knappen (den hørbare signalfunktion er aktiv). - Tryk på programvælgerknappen igen. De første to LED er til venstre slukker, og de andre to LED er tænder (den hørbare signalfunktion er deaktiveret) - Der lyder et signal som tegn på at indstillingen er foretaget. - Den hørbare signalfunktion genindstilles ved at gentage hele sekvensen. BETJENING AF OPVASKEMASKINEN 59 DK Bemærk Opvaskemaskinen er forsynet med en antioverløbsanordning, som griber ind hvis der forekommer noget unormalt ved at tømme overskydende vand af. Fejlsignaler Hvis der forekommer svigt eller fejl under en programkørsel, blinker den LED der svarer til den valgte sekvens (2 LED er til programmet KOLD SKYL), og der aktiveres et hørbart signal. Sker dette, skal du slukke for opvaskemaskinen ved at trykke på tænd-/slukknappen. Efter at have tjekket at der er åbnet for hanen til vandtilførslen, - at afløbsslangen ikke er bøjet og at sien eller filteret ikke er tilstoppet, genstartes det valgte program. Hvis der stadig er fejlmelding, skal du kontakte kundeservice. Vigtigt! For at sikre at anti-overløbsanordningen fungerer korrekt anbefales det ikke at flytte eller tilte opvaskemaskinen under driften. Hvis det er nødvendigt at flytte eller tilte opvaskemaskinen, skal du først sikre dig at opvaskesekvensen er gennemført og at der ikke er noget vand tilbage i beholderen. INDLEDENDE HANDLINGER OG RENGØRING AF FILTERENHEDEN Filtersystemet består af: - en central filterindsats, som opfanger de største madpartikler, - et fladt filter, som hele tiden filtrerer opvaskevandet, - mikrofilteret, der befinder sig under det flade filter, som opfanger de mindste madpartikler, så skylningen bliver perfekt. Det bedste resultat opnås hvis filterenheden tjekkes og rengøres efter hver opvask. Filterenheden aftages ved simpelt hen at tage fat i håndtaget og løfte hele enheden op. Centralskålen hviler blot på toppen, så den let kan rengøres. Opvaskemaskinen er forsynet med et selvrensende mikrofilter, som kun behøver at blive tjekket en gang hver 14. dag. Men det tilrådes at tjekke efter hver opvask at den central filterskål og det flade filter ikke er stoppet til. NB: Efter rengøring af filtrene skal du sikre dig at de samles rigtigt, det ene inde i det andet, og at det flade filter sidder rigtigt i bunden af opvaskemaskinen. Hvis filteret ikke sidder rigtigt, kan det reducere maskinens effektivitet. Vigtigt: Brug aldrig opvaskemaskinen uden filteret isat.

6 ILÆGNING AF TALLERKENER Kurven er målbevidst udformet til at gøre ilægningen let. For at opnå et godt opvaskeresultat bør du erne urenheder fra tallerkner og fade (ben, tandstikkere, madrester) for at undgå at blokere filtrene, vandafløbet og vaskearmens dyser, hvilket, hvis det ikke gøres, reducerer opvaskens effektivitet. Advarsel! For at undgå at man kommer til skade med knivblade eller andre skarpe genstande, kan knive m.m. placeres med skaftet opad. ILÆGNING AF SERVICE FRA 6 PERSONER (EN 50242) A- 6 glas B- 6 desserttallerkener C- 6 underkopper D- Lille skål E- 6 te- eller kaffekopper F- 6 flade tallerkener G- 6 dybe tallerkener H- Mellemstor skål I- Serveringsfad L- Bestik ILÆGNING AF SERVICE FRA 4 PERSONER PLUS KASSEROLLER Kasseroller, salatskåle, suppeterriner, låg, osv. kan lægges på kurven. Det anbefales at arrangere bestik i den dertil indrettede kurv. Hvis der er noget bestik der har meget smalt skaft, skal det lægges i med skaftet opad, så det ikke falder ud gennem bunden af kurven og blokerer rotorarmen. Låg med træhåndtag på bør ikke lægges i kurven, eller låg med harpiksindhold. ILÆGNING AF OPVASKEMIDDEL Det er yderst vigtigt at bruge et middel der er specielt beregnet til opvaskemaskiner, enten i pulverform, flydende eller som tablet. Ikke-egnede midler (som opvaskemiddel til brug i køkkenvasken) indeholder ikke de rigtige bestanddele der skal bruges i en opvaskemaskine, og nedsætter funktionen. Normal opvask Beholderen til opvaskemidlet befinder sig inde i lågen. Låget til opvaskemidlet skal være lukket inden hver opvask. Det åbnes ved blot at trykke på låsen. Efter hver opvaskesekvens er låget altid åbent og klar til næste opvask. Hvor meget opvaskemiddel der skal bruges varierer, afhængigt af hvor snavset servicen er, og hvilken type opvask der vælges. Der anbefales normalt 15 g. Hvis vandet er hårdt, eller servicen er ekstraordinært snavset, bør du komme 25 g opvaskemiddel i. Efter at have hældt opvaskemiddel i beholderen lukkes låget, idet ikke alle opvaskemidler er ens, og anvisningerne på pakken kan være forskellig. Vi vil ikke undlade at gøre opmærksom på at for lidt opvaskemiddel giver mangelfuld virkning, mens for meget ikke blot ikke giver et bedre resultat, men går til spilde. Anvend ikke for meget opvaskemiddel, og bidrag til at begrænse overlasten på miljøet på samme tid. Kraftig opvask FYLDNING AF RUM TIL SKYLLEMIDDEL Rummet til afspændingsmidlet, B, befinder sig til højre for rummet til opvaskemidlet, og har en kapacitet på ca. 130 ml. Åbn låget, og hæld nok middel i, hvilket er nok til adskillige opvaske. Hæld helst ikke for meget i. Luk låget. Dette additiv, som lukkes ud automatisk i den sidste skyllefrekvens, får servicen til at tørre hurtigere, og forhindrer dannelsen af pletter og stænk. Det er altid tilrådeligt at bruge afspændingsmiddel. Tjek periodevist hvor meget afspændingsmiddel der er på ved at kigge gennem indikatorøjet A, som befinder sig midt på beholderen. FULD - mørkt TOM - lyst REGULERING AF AFSPÆNDINGSMIDDEL (FRA 1 TIL 6) Reguleringsknappen B befinder sig under indikatoren, og kan drejes med to fingre. Den anbefalede position er 3. Hvor hårdt vandet er kan afgøres ved belægning eller efter hvor tørt der er. Det er derfor vigtigt at der doseres en korrekt mængde afspændingsmiddel for at sikre det bedste resultat. Efter opvasken,. hvis der er striber på glassene, skal du sænke mængden med en position.. Hvis der er hvide pletter, skal du hæve mængden med en position. PÅFYLDNING AF SALT Opvaskemaskinen er forsynet med et afkalkningsanlæg, der erner kalken fra vandet, kalk der ellers ville sætte sig og beskadige opvaskemaskinen. I bunden af opvaskemaskinen befinder der sig en saltbeholder til påfyldning af salt. Afkalkningsanlægget skal efterfyldes med salt der er specielt produceret til opvaskemaskiner. Sådan salt kan købes enten i tabletform eller granuleret. Der kommes salt på ved at skrue hætten af saltbeholderen i bunden og efterfylde beholderen. Når man gør dette, flyder der en lille smule vand over, men hæld blot videre med saltet, indtil beholderen er fuld. Fjern salt fra gevindet, og skru hætten på igen. Hvis du ikke ønsker at gennemføre en komplet opvask lige med det samme, så kan du vælge programmet kold skyl ( Eco+Rapid, 2 LED er ), så saltopløsningen, der er løbet over, tømmes af opvaskemaskinen. Saltbeholderen kan rumme ca. 1,5 kg til blødgøring af vandet. Den skal efterfyldes fra tid til anden, alt efter hvordan vandblødgøringsanlægget står. NB: Det er nødvendigt at hælde vand på, indtil det løber over. Opvaskemaskinen skal have fyldt saltbeholder efter installationen. Når der stilles på programmet kraftig opvask, skal der tilføres ca. 15 g ekstra opvaskemiddel (1 spiseskefuld). Denne ekstra dosis skal lægges i den krumme del af beholderen, når den lukkes (se diagrammet). 60 DK

7 Regulering af blødgøringsanlægget med elektronisk programmering Vandblødgøringsanlægget kan klare vand hvis hårdhed er op til 60 Fh (fransk mål) eller 33 Dh (tyskl mål) via 5 indstillinger. Indstillingerne er vist i nedenstående tabel: Blødgøringsnlægget er fra fabrikkens side stillet på niveau 3 (indikatorlampe nr. 3), idet det er den bedste indstilling til de fleste brugere. Stil dit vandblødgøringsanlæg efter hvor hårdt vandet er, som følger: Åbn lågen, og tryk på tænd-/slukknappen. Tryk inden for 2 minutter på programvælgerknappen, og hold den nede i mindst 10 sekunder. De første tre LED er til venstre tænder i 3 sekunder. Den LED der svarer til den indstillede blødgøring begynder at blinke. Ved efterfølgende tryk på knappen indstilles efter vandets hårdhedsgad (se tabellen). LED er PROGRAMVÆLGERKNAP OPVASKEPROGRAM Information til testlaboratoriernes generelle programsammenligning Henv. EN standarder: 1) Normal fyldning 2) Glansindstilling: 4 3) Mængde opvaskemiddel: 18 g. pr. vask 61 DK

8 NOGLE PRAKTISKE VINK... BRUG - Til udførelse af et opvaskeprogram med opvaskemaskinen helt fuld fyldes den korrekt efter hvert måltid, og der skylles med kold forvask mellem hver fyldning for at tage de værste pletter og de største madrester. SÅDAN OPNÅS ET GODT OPVASKERESULTAT 1) Tallerkenerne placeres så de vender nedad. 2) Placér servicen, så den ikke rører ved hinanden. Hvis den lægges rigtigt, opnås et bedre resultat. 3) Inden servicen lægges i opvaskemaskinen ernes madrester (ben, skaller, kødrester eller grøntsager, kaffegrums, frugtskaller, cigaretaske, osv.), som kan tilstoppe afløbet og rotorarmens dyser. 4) Når servicen er anbragt, tjekkes det at rotorarmen kan rotere frit. 5) Pander og andre fade med særlig genstridige madrester der er brændt på bør lægges i blød i vand med et opvaskemiddel. 6) Opvask af sølvtøj: a) Skyl sølvtøjet straks efter brug, især hvis det har været brugt til mayonnaise, æg, fisk, osv. b) Kom ikke opvaskemiddel direkte på det. c) Hold det separat fra andre metaller. HVAD SKAL MAN GØRE HVIS... du ønsker at stoppe opvaskemaskinen og komme mere service i under en opvask. Åbn lågen, ilæg/isæt servicen, og luk lågen, og maskinen starter igen automatisk. HVAD DER IKKE MÅ VASKES OP Man bør også huske på at ikke al service egner sig til at blive maskinopvasket. Vi fraråder at maskinopvaske genstande i termoplastik, bestik med træskaft eller plastic, sovsekander med træhåndtag, genstande af aluminium, krystal, glas med blyindhold, medmindre andet er angivet for dem. Visse dekorationer kan famle. Det er derfor en god idé at undlade at komme en hel serie af noget service i og kun prøve med et enkelt stykke først, for at se om andre som det ville famle. Det er heller ikke nogen god idé at komme sølvtøj med ikke-pletfrie skafter i opvaskemaskinen, da der kan ske en kemisk reaktion mellem sølvet og stålet. NB: Når du køber nyt stentøj eller bestik, bør du altid sikre dig at det kan maskinopvaskes. EFTER BRUG Efter hver opvask bør du lukke for hanen der forsyner opvaskemaskinen med vand, og trykke på tænd-/slukknappen til slukket position. Hvis opvaskemaskinen ikke skal bruges i et stykke tid, er følgende forholdsregler tilrådelige: 1 Kør et opvaskeprogram uden bestik og service for at affedte maskinen, 2 træk stikket ud, 3 luk for vandhanen, 4 fyld afspændingsbeholderen op, 5 lad lågen stå lidt på klem, 6 sørg for at maskinen er ren indeni. 7 Hvis maskinen står et sted hvor temperaturen er under 0 C, kan det vand der står i beholderen fryse Det tilrådes derfor at der er en temperatur på over 0 C, ca. 24 timer inden maskinen skal bruges igen. RENGØRING Før du foretager nogen rengøring, skal du: Tage stikket ud og vente på at alle de varme dele køler ned. Anvend aldrig slibende rengøringsmidler, ståluld eller skarpe genstande til at rengøre maskinen. OVNLYS Pæren og skærmen er fremstillet af materiale der er modstandsdygtigt over for høje temperaturer: 230 V~ - E 14-sokkel - 15 W - temperatur 300 C min. Udskiftning af pæren: Tag stikket ud inden pæren tages ud. Vent på at ovnen køler ned, inden du foretager dig noget. Den defekte pære skiftes ved at skrue glasskærmen af, skrue pæren af og erstatte den med en af samme type. Efter udskiftningen skrues glasskærmen på igen. TILBEHØR Ovnhylden: Ovnhylden må ikke rengøres med grove slibemidler. Benyt blot en klud der er vredet op i sæbevand. Skyl efter med rent vand, og tør efter. Bradepanden: Efter grillning ernes bradepanden fra ovnen, og fedtet hældes i en beholder. Vask og skyl bradepanden i meget varmt vand med en svamp og skurepulver. Hvis der stadig er klæbende efterladenskaber, lægges bradepanden i sæbevand. Bradepanden kan opvaskes i opvaskemaskinen. Sæt aldrig bradepanden tilbage i ovnen, hvis den stadig er snavset. OVNDØRENS GLAS Det anbefales at aftørre ovndørens glas med køkkenrulle efter hver gang ovnen har været brugt. Hvis glasset er meget snavset, kan det rengøres med en svamp og et rengøringsmiddel. OVNDØREN Man kan rengøre ovndøren, mens den er i position. 62 DK

9 HUSK! Man kan ikke bruge ovnen og opvaskemaskinen på samme tid. FEJLFINDING I fald opvaskemaskinen skulle svigte, bør du foretage følgende tjek, inden du kontakter servicecenteret: Denne hvidevare er mærket i overensstemmelse med EU-direktiv 2002/96/EC angående affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Når du sikrer at dette produkt bortskaffes korrekt, hjælper du med til at forhindre evt. negative følger for miljøet og sundheden, hvilket ellers kunne være tilfældet, hvis produktet blev håndteret forkert som affald. Symbolet på produktet angiver at det ikke må behandles som almindeligt husholdningsaffald. Det skal i stedet afleveres på en dertil indrettet omlasteplads til genbrug af elektriske og elektroniske komponenter. Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med lokale miljøregulativer for bortskaffelse af affald. Kontakt din kommune for at få nærmere oplysninger om behandling og genbrug af dette produkt, din skraldemand eller den forretning du købte produktet i. 63 DK

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

Opvaskemaskine D9500H

Opvaskemaskine D9500H Opvaskemaskine D9500H Brugermanual HN8820 14 kuverter Alt funktion Auto programmer KORT BETJENINGSOVERSIGT - For detaljer, se brugermanualens afsnit om emnet Tænd for opvaskeren Tryk på On/Off knappen

Læs mere

OPVASKEMASKINE DW 6814

OPVASKEMASKINE DW 6814 OPVASKEMASKINE DW 6814 152988 36/0 BRUGSANVISNING DK Indholdsfortegnelse For brugeren Vigtig sikkerhedsinformation 3 Beskrivelse af maskinen 4 Betjeningspanel 5 Før brug 6 Indstilling af vandblødgøringsanlægget

Læs mere

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER BRUGSANVISNING VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed og betjeningsvejledninger 2 2. Installation og montering 5 3. Beskrivelse af betjeningsknapperne

Læs mere

Brugsanvisning Opvaskemaskine

Brugsanvisning Opvaskemaskine Brugsanvisning Opvaskemaskine Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk HG05 M.-Nr. 09 647 800 Indhold

Læs mere

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING Indhold 1 ANVISNINGER FOR SIKKER OG KORREKT BRUG 4 2 INSTALLATION AF APPARATET 6 3 TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER 9 4 AFSLUTTENDE ARBEJDE 14 5 BESKRIVELSE AF KNAPPERNE PÅ FRONTPANELET 16 6 BRUG AF

Læs mere

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 Kære kunde, Tillykke med din nye Espresso Automatic Serie EA84XX. Maskinen giver dig mulighed for at tilberede mange forskellige slags drikke, espressoer, kaffe

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem.

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. Sikkerhedsråd DVRSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. pparatet opfylder de gældende CEE normer: - 73/23/CEE 19/02/73 (Lav spændning) og senere ændringer; - 89/336/CEE

Læs mere

VOSS ønsker Dem tillykke.

VOSS ønsker Dem tillykke. ELI 670-1 1 948201044 VOSS ønsker Dem tillykke. Kære kunde, Tillykke med Deres nye VOSS komfur. Det er vigtigt at De lærer komfurets funktioner og finesser at kende. Læs derfor denne brugsanvisning, den

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

Din brugermanual LG MS-2389B http://da.yourpdfguides.com/dref/3971310

Din brugermanual LG MS-2389B http://da.yourpdfguides.com/dref/3971310 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1 Brugsanvisning køleskab IKEF 2480-1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger.... 4 Sikkerhed for børn og udsatte personer Generelt om sikkerhed Daglig brug Vedligeholdelse og rengøring Installation Service

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

LS 1003 E. Vaskemaskine Brugsanvisning Washing Machine User s Manual. Tvättmaskin Bruksanvisning. Document Number 2820523436_DA/ 12-03-13.

LS 1003 E. Vaskemaskine Brugsanvisning Washing Machine User s Manual. Tvättmaskin Bruksanvisning. Document Number 2820523436_DA/ 12-03-13. LS 1003 E Vaskemaskine Brugsanvisning Washing Machine User s Manual Tvättmaskin Bruksanvisning Document Number 2820523436_D/ 12-03-13.(11:51) 1 Vigtige sikkerheds- og miljøinstruktioner Dette afsnit indeholder

Læs mere

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS www.krups.com ITALIANO SUOMI 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk på knappen "Programmer" (flere gange), til kontrollampen

Læs mere

Din brugermanual VOSS ELK7070-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949768

Din brugermanual VOSS ELK7070-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949768 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS ELK7070-AL i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS WP12T350SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3562831

Din brugermanual SIEMENS WP12T350SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3562831 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SIEMENS WP12T350SN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

ARTISAN -ESPRESSOMACHINE GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT ARTISAN ESPRESSOMASCHINE ANLEITUNG FÜR PROFESSIONELLE ERGEBNISSE

ARTISAN -ESPRESSOMACHINE GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT ARTISAN ESPRESSOMASCHINE ANLEITUNG FÜR PROFESSIONELLE ERGEBNISSE ARTISAN -ESPRESSOMACHINE GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT Artisan Espresso Machine Guide to expert results Machine à espresso Artisan GUIDE DU CONNAISSEUR ARTISAN ESPRESSOMASCHINE ANLEITUNG FÜR PROFESSIONELLE

Læs mere

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet Brugsanvisning Køl/fryseskabet Tillykke med Deres valg af Gorenje køl/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køl/ fryseskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com 11 Rev.03 del 30-06-12 DA DA Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 11 11 Dansk

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2 Inden du begynder at betjene dette apparat, bør du læse manualen grundigt og gemme den til senere opslag. Da de følgende betjeningsanvisninger dækker flere modeller, er det muligt, at dit køleskabs karakteristika

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere