ANBEFALINGER SIKKERHEDSINSTRUKTION TEKNISKE DATA DUO 2100 W 55 DK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANBEFALINGER SIKKERHEDSINSTRUKTION TEKNISKE DATA DUO 2100 W 55 DK"

Transkript

1 ANBEFALINGER LÆS BRUGSANVISNINGEN GRUNDIGT, SÅ DU FÅR DET MESTE UD AF DIN HVIDEVARE Vi anbefaler at du gemmer installations- og brugsanvisningen til senere brug, og at du skriver serienummeret, som vist nedenunder, inden du installerer hvidevaren, til brug for evt. support senere hen.. Identifikationspladen befinder sig bag på Duo en. Product Code:... Serial N :... SELSKABET ACCEPTERER INTET ANSVAR, HVIS ANVISNINGERNE I DETTE DOKUMENT IKKE OVERHOLDES. SIKKERHEDSINSTRUKTION Du bør overlade den elektriske tilslutning af din hvidevare til en autoriseret installatør eller tekniker med tilsvarende kvalifikationer. DUO en består af to elementer, en ovn og en opvaskemaskine. Af sikkerhedsgrunde må der ikke under nogen omstændigheder foretages ændringer på denne hvidevare. Denne hvidevare er udelukkende beregnet til privat brug. Hvis DUO viser det mindste tegn på fejl, må den ikke tilsluttes. Tag straks stikket ud, og kontakt en autoriseret serviceafdeling. Der gælder visse grundlæggende sikkerhedsregler for alle hvidevarer. Det er følgende: - Rør aldrig ved hvidevaren, når du har våde eller fugtige hænder eller fødder. - Brug den ikke, når du har bare fødder. - Stikket må ikke ernes fra stikkontakten ved at trække i ledningen eller i selve maskinen. - Hvidevaren må ikke udsættes for ekstreme elementer (regn. solskin, osv.) - Børn (eller andre personer der ikke kan betjene maskinen) må ikke bruge den uden opsyn. - Man må ikke læne sig op ad lågerne eller sidde på dem, heller ikke børn. Denne hvidevare er ikke beregnet til at blive brugt af personer (inkl. børn) med reducerede fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner, eller mangel på erfaring og viden, medmindre de har været under opsyn eller har fået anvisninger om brugen af hvidevaren af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Hold øje med børn. De må ikke lege med hvidevaren. Alle de dele man kan komme til er varme, når DUO er i drift. Hold mindre børn væk fra hvidevaren, når den er i brug. Efter hvert brug anbefaler vi at der foretages rengøring af DUO en. Herved forhindrer man at der samler sig snavs eller fedt, som bliver varmet op igen og brænder, hvilket udvikler ubehagelige lugte og røg. Brug aldrig damp eller en højtryksrenser til at rengøre hvidevaren. Der må ikke opbevares brændbare produkter i DUO en, idet der kan gå ild i dem, hvis der utilsigtet tændes for den. Brug ovnhandsker, når du skal sætte en ret ind i ovnen eller tage en sådan ud. Ovnens vægge må ikke fores med stanniol eller de engangsbeskyttere, som kan fås i nogle butikker. Stanniol eller ethvert andet materiale i direkte kontakt med den varme emalje risikerer at få denne til at smelte eller nedbryde ovnen indvendigt. Når der tilberedes fedt- eller olieholdige madvarer, skal man altid holde øje med stegningen, da der hurtigt kan gå ild i varmt fedt eller olie. Opvaskemaskinen er beregnet til normalt køkkengrej. Genstande der er blevet forurenet med benzin, maling, rester af stål eller jern, korrosive kemikalier, syrer eller basiske stoffer, må ikke vaskes op i maskinen. Der må ikke være vand i maskinen eller på servicen, når opvaskeprogrammet er tilendebragt. Hvis en gammel opvaskemaskine skal kasseres, bør lågen aftages for at eliminere risikoen for at børn kan blive spærret inde i den. Opvaskemaskinen er fremstillet af materialer der kan genbruges, så den kan bortskaffes på en miljørigtig måde. Sørg for at opvaskemaskinen ikke står oven på el-ledningerne. Det frarådes at anvende adaptere, fordelerstik og/eller forlængere. Alle tvivlspørgsmål mht. netledningen bør stilles til serviceafdelingen eller til en autoriseret installatør. Hvis hvidevaren står på et gulvtæppe, bør man være opmærksom på at der ikke må være noget der blokerer for bundventilerne. Følges ovennævnte råd ikke, kan det have alvorlige konsekvenser for hvidevarens sikkerhed. 55 DK Hvis hvidevaren skal anbringes på en sokkel, anbefaler vi at man under installationen kontrollerer om denne er stabil og tager skridt til at forhindre at hvidevaren evt. skrider ned. TEKNISKE DATA Effektr For løbende at forbedre produkternes kvalitet kan CANDY udføre ændringer af teknisk art. Hvidevaren overholder EU-direktiverne 73/23/EEC og 89/336/ EEC, erstattet af 2006/95/EC og 2004/108/EC, samt efterfølgende ændringer. Kuvertindstillinger Vandforbrug DUO 2100 W l

2 INSTALLATION Det kan være kompliceret at installere hvidevarer i hjemmet, hvilket, hvis det ikke gøres rigtigt, kan være til fare for brugerens sikkerhed. Det er årsagen til at det bør være en professionelt kvalificeret person der skal foretage det, i overensstemmelse med de gældende tekniske regler. Hvis disse råd ignoreres, og installationen udføres af en ikke-kvalificeret person, frasiger fabrikanten sig alt ansvar for et hvilket som helst teknisk svigt på produktet, hvad enten svigtet resulterer i skade på materiel eller personer. ELEKTRISK TILSLUTNING Installationen skal overholde standarddirektiverne. Fabrikanten frasiger sig alt ansvar for en hvilken som helst skade der kan forårsages på grund af forkert eller urimeligt brug. Advarsel: Tjek altid el-målerens hastighed, inden der tændes for hvidevaren, fejlstrømsrelæet, og kontroller om installationen har jordforbindelse, og at den er forsynet med den rigtige type sikring. El-tilslutningen til installationen skal ske via en stikkontakt med jord, eller en stærkstrømsstikkontakt med afbryder. Hvis hvidevaren har et stikudtag, skal den installeres, så der er adgang til stikudtaget. Fabrikanten kan ikke drages til ansvar for nogen uheld på grund af at hvidevaren ikke har været tilsluttet til jord, eller hvis jordforbindelsen ikke har været effektiv. Alle tvivlspørgsmål mht. netledningen bør stilles til serviceafdelingen eller til en autoriseret installatør. Advarsel! Denne hvidevare skal sluttes til jord. Hvis hvidevaren ikke er forbundet effektivt til jord, vil man kunne mærke, når man rører ved dens metaldele, at det snurrer i fingrene, hvilket stammer fra en enhed der dæmper radiostøj. VANDAFLØB: Pas på ikke at bøje eller lave knæk på afløbsslangen, når den forbindes til maskinen, så vandet frit kan løbe af den (fig. 4y). Afløbsslangen skal være mindst 40 cm over gulvniveau, og den skal have en indvendig diameter på mindst 4 cm. Det anbefales at montere en anti-lugtlås (fig. 4x) Om nødvendigt kan afløbsslangen forlænges op til 2,6 m, under forudsætning af at den holdes højst 85 cm over gulvniveau. Kontakt forbrugerservice angående dette. DUO Til DUO en følger der en netledning med, som tillader at den kun kan tilsluttes til V mellem faserne, eller mellem fase og nul. Slut til en 10/16-amp-stikkontakt. VANDTILSLUTNING - VANDAFLØB VANDTILSLUTNING: Indløbet og afløbet til vand kan rettes mod venstre eller højre. Opvaskemaskinen kan sluttes til enten koldt eller varmt vand. Sidstnævnte må ikke være varmere end 60 C. Vandtrykket skal ligge mellem 0,08 MPa og 0,8 MPa. Hvis trykket er under minimum, skal du rådføre dig med serviceafdelingen. Indløbsslangen skal sluttes til en hane, så der kan lukkes for vandet, når maskinen ikke er i brug (fig. 1). Opvaskemaskinens indløbsslange er forsynet med en 3 4 -gevindskåret omløber (fig. 2). Indløbsslangen A skal sættes godt fast på en 3 4 hane, B. Vandtilslutningen til opvaskemaskinen må kun foretages med den medleverede slange. Der må ikke bruges en gammel slange. Hvis der er kalkaflejringer eller sand i vandet, er det tilrådeligt at anskaffe sig et passende filter, art , fra servicecenteret (fig. 3). Filteret D skal indsættes mellem hanen B og indløbsslangen A. Husk at indsætte pakskiven C. Hvis maskinen har fået monteret en ny indløbsslange, eller denne ikke har været brugt i længere tid, skal man lade vandet løbe igennem den et par minutter, inden den sluttes til maskinen. Dette forhindrer at sand- eller rustaflejringer tilstopper vandindløbsfilteret. Slangen kan hænges hen over siden på vasken. (Den må ikke dyppes i vand, for at forhindre vand i at blive hævet op bag i maskinen, når den er i drift). Kontrollér at der ikke er nogen knæk på indløbs- og udløbsslangerne. Hvis indløbsslangen skal forlænges, kontaktes kundeservice. BEMÆRK! Montering af sektionen skal ske under installationen. Hvis dette ikke gøres, skal man sørge for at der er 1 cm mellem overkanten på ovnen og underkanten af arbejdsoverfladen til luftcirkulationsformål, og den leverede spreder skal anbringes sammen med apparatet. 56 DK

3 BETJENING AF OVNEN MEGET VIGTIGT: Man kan ikke bruge ovnen og opvaskemaskinen på samme tid. For at kunne bruge ovnen skal man slukke for opvaskemaskinen. VIGTIGT: Hold altid mindre børn væk fra Duo en mens den er i brug. TILBEREDNINGSMETODER (Alt efter model) Bundvarme + blæser : Kombinationen af varmeelement og blæser er ideel til frugttærter, quich er, patéer og al tilberedning der kræver mere varme og varmestråling nedefra. Almindelig tilberedning : Øverste og nederste varmelegeme anvendes sammen. Denne kombination er ideel til traditionel stegning og bagning, til bruning af rødt kød, roastbeef, lammekølle, brød og butterdej. Forvarm ovnen i ca. ti minutter, og placer kødet i midterste position. Tilberedning med blæser : Både øverste og nederste varmeelement er i drift sammen med blæseren, der cirkulerer luften inde i ovnen. Vi anbefaler brugen af denne kombination til erkræ, kager, fisk og grøntsager. Varmen trænger bedre ind i emnet, og både tilberedningstiden og forvarmningstiden er kortere. Grill : Her anvendes øverste varmeelement. Et godt resultat garanteres ved blandede grill-retter, kebabs og gratin-retter. Der kræves fem minutters forvarmningstid for at opvarme elementet. Blæser-assisteret grill : Her anvendes det øverste varmeelement med blæseren, der cirkulerer luften inde i ovnen. Ideelt til tilberedning af tykke emner, hele stykker, så som ribbenssteg, hele erkræ, osv. Forvarmning er nødvendig til rødt kød, men ikke til hvidt kød. Sæt bradepanden under hylden til opsamling af kødsaft. Sørg for at emnet ikke kommer for tæt på grillen. Vend emnet en halv omgang under tilberedningen. BRUG Tryk på Tænd / Sluk Tryk på Tænd/Sluk -knappen Den første program-led på ovnen tænder i slukket position med alle displays slukket: Tryk på knappen Funktioner Den anden funktions-led tænder og blinker (varmeblæser), og LED en til standardtemperaturen er tændt. Program- og temperaturvalget står på en rotationsfunktion. Hvis du efter at have valgt program ikke trykker på valgknappen igen inden for 3 sekunder, opsættes programmet (dette gælder også temperaturvalget). Den pågældende LED tænder, og temperatur- LED en begynder at blinke, og lyser varigt, når den forudindstillede temperatur er nået. Efter at den forudindstillede temperatur er nået, lyser temperatur-led en vedvarende Man kan ændre driftstemperaturen ved at trykke på knappen, se ovennævnte tabel mht. hvordan man foretager justeringer. Tryk på knappen Tænd/Sluk for at afbryde ovnfunktionen. RESTVARMEFUNKTION Når ovnens program er gennemført, og den stadig er varm, bliver temperatur-led en ved med at blinke, indtil ovnen er nede på 80 C. OVNUDSTYRING (Alt efter model) Det er nødvendigt at foretage en indledende rengøring af udstyret inden første brug. Vask det med en svamp. Skyl og tør. HYLDEN: Er til at holde fade, plader og stege, når disse tilberedes med grillen. Den er forsynet med skinner, så bradepanden kan skydes ind i dem. Takket være hyldens specielle form forbliver den altid vandret, selv når den trækkes helt ud i retning af ovnens front, så fade osv. ikke glider af eller tipper over. Temperatur-touch Funktion Indstillingstemperatur Tilberedningsmetode Lampe Bundvarme + blæser Konventional tilberedning Tilberedn. m. Grill Blælser-ass. grill Ikken relevant Funktions-touch Forusindst. f temperaturområde Ikken relevant BRADEPANDEN: opsamler kød- og grillsaft under grillning. Den kan anbringes på hylden eller skydes ind under den. Medmindre bradepanden bruges ved grillning, må den ikke være i ovnen under brugen. Brug aldrig bradepanen som bakke til selve stegen. Dette udvikler røg, og der sprøjter fedt rundt, og ovnen bliver hurtigt griset til. Når ovnen er i brug, skal alle ikke anvendte dele ernes. 57 DK

4 TILBEREDNINGSRÅD KØD: Det er bedst ikke at komme salt på kødet før efter tilberedningen, da salt fremmer fedtsprøjtning fra kødet. Det snavser ovnen til og producerer en masse røg. Steg af hvidt kød, svinekød, kalvekød, lam og fisk kan sættes i en kold ovn. Tilberedningstiden er længere end i en forvarmet ovn, men kødet steges bedre ind til midten, fordi varmen har mere tid til at trænge ind i stegen. KORREKT FORVARMNING ER GRUNDLAGET FOR AT TILBEREDNING AF RØDT KØD SKAL LYKKES. KAGE DEJRETTER OG KIKS: Undgå at bruge blanke forme, fordi de reflekterer varmen og kan ødelægge dine kager. Hvis dine kager bliver for mørke for hurtigt, skal de dækkes til med bagepapir eller stanniol. Forsigtig: Den korrekte måde at anvende stanniol på er at anbringe den blanke side indad. Hvis man ikke gør det, reflekteres varmen af den blanke overflade, og den trænger ikke ind i kagen. Undgå at åbne ovndøren i de første minutter af tilberedningen. Sandkage, soufflér, brioche, osv. har tendens til at falde sammen. Du kan tjekke om kagen er færdig ved at prikke i midten med et knivblad eller en metalstrikkepind. Hvis bladet er pænt tørt, når man trækker det ud, er kagen færdig, og du kan slukke for ovnen. Hvis bladet er fugtigt eller der sidder noget af kagen fast på det, skal du fortsætte med at bage, men skru en smule ned for termostaten, så den bages færdig uden at brænde på. Følgende anvisninger er kun vejledende. Du kan variere over dem efter egen erfaring eller personlig smag. Forvarmningstider:. 20 minutter mellem 210 og 230 C. 15 minutter mellem 140 og 190 C. 10 minutter mellem 65 og 115 C 58 DK

5 Tekniske data Kuverter en50242 Kapacitet med pander & fade Vandforsyningstryk (liter) Strømforbrug Opvaskepumpens strømforbrug 6 4 personer W 150 W OPVASKEMASKINEN Afløbspumpens effekt Maks. optaget effekt Vandtryk Sikring (amp) 30 W 2050 W min 0,08 MPa maks. 0,08 MPа 10 A A Indikatorlamper for programvalg B Programvælgerknap C Programbeskrivelse D Tænd-/Slukknap KONTROLORGANER PÅ VALG AF PROGRAMMER OG SPECIALFUNKTIONER Opvaskemaskinen og ovnen kan ikke bruges samtidig. Indstilling af et program Åbn lågen, og tryk på Tænd-/Slukknappen. De 4 programvalgs-led er begynder at blinke. - Vælg det ønskede program ved at trykke på programvælgeren. LED en for det valgte program tænder (2 LED er til programmet KOLD SKYL). - Luk lågen (efter hørbart signal), og det valgte program starter automatisk. Åbning af lågen Tag fat i håndtaget på frontpanelet, og træk i det. Hvis maskinen åbnes under opvask, afbryder en elektrisk sikkerhedsanordning automatisk vaskeprocessen. Maskinen kan kun arbejde ordentligt, hvis lågen ikke åbnes mens den vasker op. Lukning af lågen Sæt kurven i opvaskemaskinen. Kontrollér at rotorarmen kan dreje frit og der ikke er noget bestik, porcelæn eller andet der er i vejen for dens rotation. Luk lågen, og tryk den til for at sikre at den er rigtig lukket. Afbrydelse af et program Det frarådes at åbne lågen mens et program kører, især ikke i hovedopvaskefasen og under den endelige tørring. Men maskinen stopper automatisk, når lågen åbnes. Når lågen lukkes igen, fortsætter programmet automatisk. Hvis du ønsker at ændre på et program eller annullere det, mens det kører, skal du gøre følgende:. Åbn lågen, og hold vælgerknappen P nedtrykket, indtil alle 4 indikatorlamper blinker. Det aktuelle program annulleres. Man kan nu foretage en ny indstilling. Inden et nyt program startes, bør du tjekke om der stadig er opvaskemiddel i sæbeskålen. Fyld efter om nødvendigt. ADVARSEL: Hvis lågen åbnes i tørringsfasen, aktiveres et hørbart intermitterende signal for at give besked om at opvasken ikke er gennemført endnu. Slut på programmet Når programmet er kørt færdig, angives det med en hørbart signal. Når lågen åbnes, begynder programvælgerindikatoren at blinke. Tryk på Tænd-/Slukknappen for at afbryde Deaktivering af det hørbare signal Det hørbare signal kan deaktiveres på følgende måde: - Tryk på tænd-/slukknappen, - vent til program-led erne blinker, - inden for 2 minutter skal du trykke på programvælgerknappen og holde den nedtrykket i mindst 30 sekunder (program-led erne blinker stadig, og der høres et intermitterende hørbart signal). - Når de første to LED er til venstre lyser uden at blinke, og det hørbare signal ophører, skal du slippe knappen (den hørbare signalfunktion er aktiv). - Tryk på programvælgerknappen igen. De første to LED er til venstre slukker, og de andre to LED er tænder (den hørbare signalfunktion er deaktiveret) - Der lyder et signal som tegn på at indstillingen er foretaget. - Den hørbare signalfunktion genindstilles ved at gentage hele sekvensen. BETJENING AF OPVASKEMASKINEN 59 DK Bemærk Opvaskemaskinen er forsynet med en antioverløbsanordning, som griber ind hvis der forekommer noget unormalt ved at tømme overskydende vand af. Fejlsignaler Hvis der forekommer svigt eller fejl under en programkørsel, blinker den LED der svarer til den valgte sekvens (2 LED er til programmet KOLD SKYL), og der aktiveres et hørbart signal. Sker dette, skal du slukke for opvaskemaskinen ved at trykke på tænd-/slukknappen. Efter at have tjekket at der er åbnet for hanen til vandtilførslen, - at afløbsslangen ikke er bøjet og at sien eller filteret ikke er tilstoppet, genstartes det valgte program. Hvis der stadig er fejlmelding, skal du kontakte kundeservice. Vigtigt! For at sikre at anti-overløbsanordningen fungerer korrekt anbefales det ikke at flytte eller tilte opvaskemaskinen under driften. Hvis det er nødvendigt at flytte eller tilte opvaskemaskinen, skal du først sikre dig at opvaskesekvensen er gennemført og at der ikke er noget vand tilbage i beholderen. INDLEDENDE HANDLINGER OG RENGØRING AF FILTERENHEDEN Filtersystemet består af: - en central filterindsats, som opfanger de største madpartikler, - et fladt filter, som hele tiden filtrerer opvaskevandet, - mikrofilteret, der befinder sig under det flade filter, som opfanger de mindste madpartikler, så skylningen bliver perfekt. Det bedste resultat opnås hvis filterenheden tjekkes og rengøres efter hver opvask. Filterenheden aftages ved simpelt hen at tage fat i håndtaget og løfte hele enheden op. Centralskålen hviler blot på toppen, så den let kan rengøres. Opvaskemaskinen er forsynet med et selvrensende mikrofilter, som kun behøver at blive tjekket en gang hver 14. dag. Men det tilrådes at tjekke efter hver opvask at den central filterskål og det flade filter ikke er stoppet til. NB: Efter rengøring af filtrene skal du sikre dig at de samles rigtigt, det ene inde i det andet, og at det flade filter sidder rigtigt i bunden af opvaskemaskinen. Hvis filteret ikke sidder rigtigt, kan det reducere maskinens effektivitet. Vigtigt: Brug aldrig opvaskemaskinen uden filteret isat.

6 ILÆGNING AF TALLERKENER Kurven er målbevidst udformet til at gøre ilægningen let. For at opnå et godt opvaskeresultat bør du erne urenheder fra tallerkner og fade (ben, tandstikkere, madrester) for at undgå at blokere filtrene, vandafløbet og vaskearmens dyser, hvilket, hvis det ikke gøres, reducerer opvaskens effektivitet. Advarsel! For at undgå at man kommer til skade med knivblade eller andre skarpe genstande, kan knive m.m. placeres med skaftet opad. ILÆGNING AF SERVICE FRA 6 PERSONER (EN 50242) A- 6 glas B- 6 desserttallerkener C- 6 underkopper D- Lille skål E- 6 te- eller kaffekopper F- 6 flade tallerkener G- 6 dybe tallerkener H- Mellemstor skål I- Serveringsfad L- Bestik ILÆGNING AF SERVICE FRA 4 PERSONER PLUS KASSEROLLER Kasseroller, salatskåle, suppeterriner, låg, osv. kan lægges på kurven. Det anbefales at arrangere bestik i den dertil indrettede kurv. Hvis der er noget bestik der har meget smalt skaft, skal det lægges i med skaftet opad, så det ikke falder ud gennem bunden af kurven og blokerer rotorarmen. Låg med træhåndtag på bør ikke lægges i kurven, eller låg med harpiksindhold. ILÆGNING AF OPVASKEMIDDEL Det er yderst vigtigt at bruge et middel der er specielt beregnet til opvaskemaskiner, enten i pulverform, flydende eller som tablet. Ikke-egnede midler (som opvaskemiddel til brug i køkkenvasken) indeholder ikke de rigtige bestanddele der skal bruges i en opvaskemaskine, og nedsætter funktionen. Normal opvask Beholderen til opvaskemidlet befinder sig inde i lågen. Låget til opvaskemidlet skal være lukket inden hver opvask. Det åbnes ved blot at trykke på låsen. Efter hver opvaskesekvens er låget altid åbent og klar til næste opvask. Hvor meget opvaskemiddel der skal bruges varierer, afhængigt af hvor snavset servicen er, og hvilken type opvask der vælges. Der anbefales normalt 15 g. Hvis vandet er hårdt, eller servicen er ekstraordinært snavset, bør du komme 25 g opvaskemiddel i. Efter at have hældt opvaskemiddel i beholderen lukkes låget, idet ikke alle opvaskemidler er ens, og anvisningerne på pakken kan være forskellig. Vi vil ikke undlade at gøre opmærksom på at for lidt opvaskemiddel giver mangelfuld virkning, mens for meget ikke blot ikke giver et bedre resultat, men går til spilde. Anvend ikke for meget opvaskemiddel, og bidrag til at begrænse overlasten på miljøet på samme tid. Kraftig opvask FYLDNING AF RUM TIL SKYLLEMIDDEL Rummet til afspændingsmidlet, B, befinder sig til højre for rummet til opvaskemidlet, og har en kapacitet på ca. 130 ml. Åbn låget, og hæld nok middel i, hvilket er nok til adskillige opvaske. Hæld helst ikke for meget i. Luk låget. Dette additiv, som lukkes ud automatisk i den sidste skyllefrekvens, får servicen til at tørre hurtigere, og forhindrer dannelsen af pletter og stænk. Det er altid tilrådeligt at bruge afspændingsmiddel. Tjek periodevist hvor meget afspændingsmiddel der er på ved at kigge gennem indikatorøjet A, som befinder sig midt på beholderen. FULD - mørkt TOM - lyst REGULERING AF AFSPÆNDINGSMIDDEL (FRA 1 TIL 6) Reguleringsknappen B befinder sig under indikatoren, og kan drejes med to fingre. Den anbefalede position er 3. Hvor hårdt vandet er kan afgøres ved belægning eller efter hvor tørt der er. Det er derfor vigtigt at der doseres en korrekt mængde afspændingsmiddel for at sikre det bedste resultat. Efter opvasken,. hvis der er striber på glassene, skal du sænke mængden med en position.. Hvis der er hvide pletter, skal du hæve mængden med en position. PÅFYLDNING AF SALT Opvaskemaskinen er forsynet med et afkalkningsanlæg, der erner kalken fra vandet, kalk der ellers ville sætte sig og beskadige opvaskemaskinen. I bunden af opvaskemaskinen befinder der sig en saltbeholder til påfyldning af salt. Afkalkningsanlægget skal efterfyldes med salt der er specielt produceret til opvaskemaskiner. Sådan salt kan købes enten i tabletform eller granuleret. Der kommes salt på ved at skrue hætten af saltbeholderen i bunden og efterfylde beholderen. Når man gør dette, flyder der en lille smule vand over, men hæld blot videre med saltet, indtil beholderen er fuld. Fjern salt fra gevindet, og skru hætten på igen. Hvis du ikke ønsker at gennemføre en komplet opvask lige med det samme, så kan du vælge programmet kold skyl ( Eco+Rapid, 2 LED er ), så saltopløsningen, der er løbet over, tømmes af opvaskemaskinen. Saltbeholderen kan rumme ca. 1,5 kg til blødgøring af vandet. Den skal efterfyldes fra tid til anden, alt efter hvordan vandblødgøringsanlægget står. NB: Det er nødvendigt at hælde vand på, indtil det løber over. Opvaskemaskinen skal have fyldt saltbeholder efter installationen. Når der stilles på programmet kraftig opvask, skal der tilføres ca. 15 g ekstra opvaskemiddel (1 spiseskefuld). Denne ekstra dosis skal lægges i den krumme del af beholderen, når den lukkes (se diagrammet). 60 DK

7 Regulering af blødgøringsanlægget med elektronisk programmering Vandblødgøringsanlægget kan klare vand hvis hårdhed er op til 60 Fh (fransk mål) eller 33 Dh (tyskl mål) via 5 indstillinger. Indstillingerne er vist i nedenstående tabel: Blødgøringsnlægget er fra fabrikkens side stillet på niveau 3 (indikatorlampe nr. 3), idet det er den bedste indstilling til de fleste brugere. Stil dit vandblødgøringsanlæg efter hvor hårdt vandet er, som følger: Åbn lågen, og tryk på tænd-/slukknappen. Tryk inden for 2 minutter på programvælgerknappen, og hold den nede i mindst 10 sekunder. De første tre LED er til venstre tænder i 3 sekunder. Den LED der svarer til den indstillede blødgøring begynder at blinke. Ved efterfølgende tryk på knappen indstilles efter vandets hårdhedsgad (se tabellen). LED er PROGRAMVÆLGERKNAP OPVASKEPROGRAM Information til testlaboratoriernes generelle programsammenligning Henv. EN standarder: 1) Normal fyldning 2) Glansindstilling: 4 3) Mængde opvaskemiddel: 18 g. pr. vask 61 DK

8 NOGLE PRAKTISKE VINK... BRUG - Til udførelse af et opvaskeprogram med opvaskemaskinen helt fuld fyldes den korrekt efter hvert måltid, og der skylles med kold forvask mellem hver fyldning for at tage de værste pletter og de største madrester. SÅDAN OPNÅS ET GODT OPVASKERESULTAT 1) Tallerkenerne placeres så de vender nedad. 2) Placér servicen, så den ikke rører ved hinanden. Hvis den lægges rigtigt, opnås et bedre resultat. 3) Inden servicen lægges i opvaskemaskinen ernes madrester (ben, skaller, kødrester eller grøntsager, kaffegrums, frugtskaller, cigaretaske, osv.), som kan tilstoppe afløbet og rotorarmens dyser. 4) Når servicen er anbragt, tjekkes det at rotorarmen kan rotere frit. 5) Pander og andre fade med særlig genstridige madrester der er brændt på bør lægges i blød i vand med et opvaskemiddel. 6) Opvask af sølvtøj: a) Skyl sølvtøjet straks efter brug, især hvis det har været brugt til mayonnaise, æg, fisk, osv. b) Kom ikke opvaskemiddel direkte på det. c) Hold det separat fra andre metaller. HVAD SKAL MAN GØRE HVIS... du ønsker at stoppe opvaskemaskinen og komme mere service i under en opvask. Åbn lågen, ilæg/isæt servicen, og luk lågen, og maskinen starter igen automatisk. HVAD DER IKKE MÅ VASKES OP Man bør også huske på at ikke al service egner sig til at blive maskinopvasket. Vi fraråder at maskinopvaske genstande i termoplastik, bestik med træskaft eller plastic, sovsekander med træhåndtag, genstande af aluminium, krystal, glas med blyindhold, medmindre andet er angivet for dem. Visse dekorationer kan famle. Det er derfor en god idé at undlade at komme en hel serie af noget service i og kun prøve med et enkelt stykke først, for at se om andre som det ville famle. Det er heller ikke nogen god idé at komme sølvtøj med ikke-pletfrie skafter i opvaskemaskinen, da der kan ske en kemisk reaktion mellem sølvet og stålet. NB: Når du køber nyt stentøj eller bestik, bør du altid sikre dig at det kan maskinopvaskes. EFTER BRUG Efter hver opvask bør du lukke for hanen der forsyner opvaskemaskinen med vand, og trykke på tænd-/slukknappen til slukket position. Hvis opvaskemaskinen ikke skal bruges i et stykke tid, er følgende forholdsregler tilrådelige: 1 Kør et opvaskeprogram uden bestik og service for at affedte maskinen, 2 træk stikket ud, 3 luk for vandhanen, 4 fyld afspændingsbeholderen op, 5 lad lågen stå lidt på klem, 6 sørg for at maskinen er ren indeni. 7 Hvis maskinen står et sted hvor temperaturen er under 0 C, kan det vand der står i beholderen fryse Det tilrådes derfor at der er en temperatur på over 0 C, ca. 24 timer inden maskinen skal bruges igen. RENGØRING Før du foretager nogen rengøring, skal du: Tage stikket ud og vente på at alle de varme dele køler ned. Anvend aldrig slibende rengøringsmidler, ståluld eller skarpe genstande til at rengøre maskinen. OVNLYS Pæren og skærmen er fremstillet af materiale der er modstandsdygtigt over for høje temperaturer: 230 V~ - E 14-sokkel - 15 W - temperatur 300 C min. Udskiftning af pæren: Tag stikket ud inden pæren tages ud. Vent på at ovnen køler ned, inden du foretager dig noget. Den defekte pære skiftes ved at skrue glasskærmen af, skrue pæren af og erstatte den med en af samme type. Efter udskiftningen skrues glasskærmen på igen. TILBEHØR Ovnhylden: Ovnhylden må ikke rengøres med grove slibemidler. Benyt blot en klud der er vredet op i sæbevand. Skyl efter med rent vand, og tør efter. Bradepanden: Efter grillning ernes bradepanden fra ovnen, og fedtet hældes i en beholder. Vask og skyl bradepanden i meget varmt vand med en svamp og skurepulver. Hvis der stadig er klæbende efterladenskaber, lægges bradepanden i sæbevand. Bradepanden kan opvaskes i opvaskemaskinen. Sæt aldrig bradepanden tilbage i ovnen, hvis den stadig er snavset. OVNDØRENS GLAS Det anbefales at aftørre ovndørens glas med køkkenrulle efter hver gang ovnen har været brugt. Hvis glasset er meget snavset, kan det rengøres med en svamp og et rengøringsmiddel. OVNDØREN Man kan rengøre ovndøren, mens den er i position. 62 DK

9 HUSK! Man kan ikke bruge ovnen og opvaskemaskinen på samme tid. FEJLFINDING I fald opvaskemaskinen skulle svigte, bør du foretage følgende tjek, inden du kontakter servicecenteret: Denne hvidevare er mærket i overensstemmelse med EU-direktiv 2002/96/EC angående affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Når du sikrer at dette produkt bortskaffes korrekt, hjælper du med til at forhindre evt. negative følger for miljøet og sundheden, hvilket ellers kunne være tilfældet, hvis produktet blev håndteret forkert som affald. Symbolet på produktet angiver at det ikke må behandles som almindeligt husholdningsaffald. Det skal i stedet afleveres på en dertil indrettet omlasteplads til genbrug af elektriske og elektroniske komponenter. Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med lokale miljøregulativer for bortskaffelse af affald. Kontakt din kommune for at få nærmere oplysninger om behandling og genbrug af dette produkt, din skraldemand eller den forretning du købte produktet i. 63 DK

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem.

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. Sikkerhedsråd DVRSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. pparatet opfylder de gældende CEE normer: - 73/23/CEE 19/02/73 (Lav spændning) og senere ændringer; - 89/336/CEE

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

CDP4609/4609X CSF 458 E

CDP4609/4609X CSF 458 E CDP4609/4609X CSF 458 E Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding osv. Omhyggelig læsning af vejledningen,

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

OPVASKEMASKINER TIPS & GODE RÅD

OPVASKEMASKINER TIPS & GODE RÅD 420378 OPVASKEMASKINER TIPS & GODE RÅD Built as a professional En opvaskemaskine skal holde i mange år Vores opvaskemaskiner er udviklet, så alle de vigtigste komponenter er fremstillet af førsteklasses

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og FAVORIT 26_012 Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og holdbarhed og er designet, så det opfylder

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. RØGEGRILL 3I1 HN 3966 Model AA248-CA0042 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Vigtige forholdsregler Læs de følgende forholdsregler grundigt

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Betjeningsvejledning ICD 661 EU ICD 661 S EU

Betjeningsvejledning ICD 661 EU ICD 661 S EU Betjeningsvejledning ICD 661 EU ICD 661 S EU Læs denne vejledning Kære kunde, Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager opvaskemaskinen i brug. Vejledningen fortæller, hvordan du anvender og vedligeholder

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG BF64CCBB http://da.yourpdfguides.com/dref/4535769

Din brugermanual SAMSUNG BF64CCBB http://da.yourpdfguides.com/dref/4535769 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG BF64CCBB i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Opvaskemaskine D9500H

Opvaskemaskine D9500H Opvaskemaskine D9500H Brugermanual HN8820 14 kuverter Alt funktion Auto programmer KORT BETJENINGSOVERSIGT - For detaljer, se brugermanualens afsnit om emnet Tænd for opvaskeren Tryk på On/Off knappen

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

MODEL KO604X. Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn

MODEL KO604X. Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn MODEL KO604X Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn BEMÆRK: Denne brugervejledning indeholder vigtig information, herunder vigtige oplysninger om sikkerhed og installation, så du kan få mest muligt ud

Læs mere

OPVASKEMASKINE DW 6814

OPVASKEMASKINE DW 6814 OPVASKEMASKINE DW 6814 152988 36/0 BRUGSANVISNING DK Indholdsfortegnelse For brugeren Vigtig sikkerhedsinformation 3 Beskrivelse af maskinen 4 Betjeningspanel 5 Før brug 6 Indstilling af vandblødgøringsanlægget

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

når du tømmer skålen og under rengøring. De er ekstremt skarpe. Fig. 1

når du tømmer skålen og under rengøring. De er ekstremt skarpe. Fig. 1 KR_PIED-MIXEUR_HBX_Mise en page 1 16/11/12 13:38 Page42 42 n Af hensyn til din sikkerhed må du kun anvende tilbehør og reservedele fra KRUPS, som passer til apparatet. n Flyt eller afbryd aldrig apparatet

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Beskrivelse af reservedele

Beskrivelse af reservedele Beskrivelse af reservedele 2 3 4 1 1 Kontrolpanel 2 Strygejernets låsesystem 3 Strygejernets stativ 8 5 4 Bærehåndtag 5 Aftagelig vandbeholder 6 Ledningsopbevaring for slange & Lysnet 9 7 6 7 Netledning

Læs mere

PATRULL. Sikkerhedsprodukter

PATRULL. Sikkerhedsprodukter 38_014 PATRULL Sikkerhedsprodukter Gør hjemmet mere sikkert At skabe en bedre hverdag vil også sige at gøre den mere sikker. Derfor har IKEA udviklet PATRULL serien. Den er med til at minimere risikoen

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L V1/0115 190990 Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L Manuale di utilizzo Erogatore isotermico 2,2L Instrucciones de

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

ADELBERG OPVASKEMASKINE

ADELBERG OPVASKEMASKINE ADELBERG OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING Hvis du har brug for reparation eller service på dit Adelberg produkt, bedes du ringe på telefon +45 70 40 00 11 Om du behöver reperation eller service på din Adelberg

Læs mere

PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015

PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015 PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015 Generelle sikkerhedsinstruktioner Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger apparatet første gang. Gem desuden denne brugsanvisning, der indeholder de nødvendige

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

ST2FABP2. 50's style retro 60 CM INTEGRERET OPVASKEMASKINE RETRO DESIGN, CREME MÆRKE A+++A

ST2FABP2. 50's style retro 60 CM INTEGRERET OPVASKEMASKINE RETRO DESIGN, CREME MÆRKE A+++A ST2FABP2 60 CM INTEGRERET OPVASKEMASKINE RETRO DESIGN, CREME MÆRKE A+++A EAN13: 8017709166946 13 kuverter 9 programmer (4 hurtig programmer) Spuleprogram, glasprogram, ECO, auto 60-70, Super hurtigprogram:

Læs mere

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af Hjemmebryggerens komplette 25 liters bryganlæg. Ud over de dele der følger med bryganlægget, har du brug for følgende: Ved

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina Integrata Monsun 2 Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina 1 1-Kontrol Panel 2-Belysning 3-Metallåge Specifikationer Sikkerhedsinstruktioner *Dette apparat er kun beregnet til brug i private hjem.

Læs mere

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B 1 Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER s. 3 1.1 Betjeningsvejledning s. 3 1.2 Meddelelser s. 3 1.3 Børn s. 1.3 1.4 Korrekt brug s. 3 1.5 Elektrisk forbindelse s.

Læs mere

STA6539L3 60 CM FULDT INTEGRERBAR OPVASKEMASKINE MÆRKE: A+++A

STA6539L3 60 CM FULDT INTEGRERBAR OPVASKEMASKINE MÆRKE: A+++A 60 CM FULDT INTEGRERBAR OPVASKEMASKINE MÆRKE: A+++A EAN13: 8017709202200 Højde:82 cm 13 kuverter 10 programmer (5 hurtig programmer) Spuleprogram, glasprogram, ECO, auto 45-65, Super Hurtigprogram: Speed

Læs mere

A3-7 120 CM OPERA GASKOMFUR 2 OVNE (1 MULTIFUNKTION), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: STOR OVN: A LILLE OVN: B

A3-7 120 CM OPERA GASKOMFUR 2 OVNE (1 MULTIFUNKTION), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: STOR OVN: A LILLE OVN: B A3-7 120 CM OPERA GASKOMFUR 2 OVNE (1 MULTIFUNKTION), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: STOR OVN: A LILLE OVN: B EAN13: 8017709162375 6 brændere Venstre bag: 1800 W Venstre frem: ekstra hurtig 4200 W Midte bag:

Læs mere

Opvaskemaskine J731OC

Opvaskemaskine J731OC Opvaskemaskine J731OC Brugermanual HN10080 10 kuverter Alt funktion Auto Læs denne brugervejledning Kære kunde Denne opvaskemaskine er beregnet til brug i private husholdninger. Læs denne brugervejledning

Læs mere