Bæredygtig Biomasse Dokumentation & Rapportering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bæredygtig Biomasse Dokumentation & Rapportering"

Transkript

1 Bæredygtig Biomasse Dokumentation & Rapportering

2 Kort om NEPCon Sustainable Land use Conservation Traceability Responsible sourcing

3 Skovcertificering > 30 million hektar > 15 lande

4 Træproduktion og Handel > 1,500 Sporbarhedscertifikater > 25 Lande EUTR Monitoring Organisation

5 SBP Certificering NEPCon godkendt til at udføre SBP certificering september 2015 > 30 SBP cetifikater udstedt af NEPCon Områder: Rusland, Østeuropa, Sydvest Europa og Danmark Virksomheder: Træpilleproducenter, Flisproducenter og handelsvirksomheder

6 Brancheaftalen Mål & Virkemidler Hensigten med en frivillig brancheaftale er at tilskynde branchens medlemmer til en bestemt adfærd: at købe bæredygtig biomasse, men også at give medlemmerne frihed til selv at vælge hvilke midler, der skal til for at opfylde aftalens krav vedr. bæredygtighed. Det er i den sammenhæng essentielt, at de virkemidler, som branchens medlemmer beslutter at anvende, også er tilstrækkelige garanter for at dokumentere, at træpiller og træflis er bæredygtigt

7 Brancheaftalen Kriterier for bæredygtig biomasse 1. Lovligt fældet og handlet 2. Beskyttelse af skovenes økosystemer 3. Skovenes produktivitet og evne til at bidrage til den globale kulstofcyklus skal opretholdes 4. Skovene skal være sunde og velfungerende 5. Beskyttelse af biodiversitet samt sensitive og bevaringsværdige områder 6. Sociale samt arbejdsrelaterede rettigheder skal respekteres 7. Grænseværdier for CO2 udledning fra biomasseværdikæden 8. Yderligere krav målrettet kulstofkredsløb, fastholdelse af skovens kulstoflager, indi-rect landuse change (ILUC) og indirect wooduse change (IWUC)

8 Brancheaftalen Kriterier for bæredygtig biomasse 1. Lovligt fældet og handlet 2. Beskyttelse af skovenes økosystemer 3. Skovenes produktivitet og evne til at bidrage til den globale kulstofcyklus skal opretholdes 4. Skovene skal være sunde og velfungerende 5. Beskyttelse af biodiversitet samt sensitive og bevaringsværdige områder 6. Sociale samt arbejdsrelaterede rettigheder skal respekteres 7. Grænseværdier for CO2 udledning fra biomasseværdikæden 8. Yderligere krav målrettet kulstofkredsløb, fastholdelse af skovens kulstoflager, indi-rect landuse change (ILUC) og indirect wooduse change (IWUC) Dokumentation & Rapportering

9 Biomasse fra skov Aftalen dækker biomasse fra skov defineret som arealer større end 0,5 hektar med en mini-mumsbredde på 20 m bevokset med træer højere end 5 meter med et kronedække på mere end 10 pct. eller med træer, der potentielt er i stand til at nå disse værdier på voksestedet. Definitionen inkluderer ikke arealer domineret af landbrug eller bymæssig anvendelse, herunder sommerhusområder. Bemærk: Rapportering og dokumentationskrav gælder kun for biomasse fra skovarealer

10 Indfasning af dokumentationskrav Omfattede værker: indfyret effekt på mere end 20 MW (Geografisk spredte produktionsenheder der har fælles selskabstilhørsforhold (samme ejer), regnes som én produktionsenhed, og opgørelsen af den indfyrede effekt, er summen af de enkelte produktionsenheders indfyrede effekt) Tidsramme for dokumentation af bæredygtig biomasse: 2016: 40 % 2017: 60 % 2018: 75 % 2019: Fuldt indfaset

11 Rapportering og tredje-parts verificering Opfyldelse af kravene 1-7 skal dokumenteres gennem årlig rapportering Rapporten skal enten udarbejdes eller verificeres af uafhængig 3. part. som enten er akkrediteret til at foretage FSC eller PEFC skovcertificering, SBP certificering eller af en organisation, som af EU er godkendt som EUTR monitoreringsorganisation. Rapporten skal være tilgængelig på de omfattede værkers/selskabers hjemmesider og er således frit tilgængelig for offentligheden.

12 Rapportering og tredje-parts verificering Formål: Verificere implementering af bæredygtighedskrav Sikre gennemskuelighed i forhold til opfyldelse af aftalen Målgruppe: Interessenter og beslutningstagere ift brancheaftale Værkets kunder og interessenter Rapportformat og indhold Kun delvist specificeret i brancheaftalen Defineres af tredjepart

13 NEPCon Rapportering og Evaluering Baseret på Brancheaftalen og de anerkendte certificeringsordninger. Stiller krav til: - Ledelsessystem (procedurer og ansvar) - Evidens for opfyldelse af krav 1-7, herunder krav til alternativ dokumentation og datagrundlag for emissionsberegning - Evalueringsprogram og krav til verifikation - Rapporteringsformat - Kvalitetssikring af rapport og evalueringsprogram NEPCons tredje-parts evaluering og rapportering følger vores akkrediterede rutiner for certificeringsydelser Se mere på:

14 Rapportformat og Indhold Opsummering og konklusion vedr. procentkrav og grænseværdier Generel beskrivelse af kraftvarmeværket og ledelsens bemærkninger Evalueringsprocess, periode og omfang Beskrivelse og evaluering af evidens for bæredygtig biomasse: Certificeret materiale, alternativ dokumentation og %-opgørelse Beskrivelse og evaluering af grundlag for beregning af CO 2 udledning og reduktionstal Omfatter vejledning til værkerne om dokumentation og registeringer som skal opretholdes og fremlægges

15 Rapporteringsproces Status og prognose Kom godt igang og få overblik Vurder tilgængelig dokumentation for bæredygtig skovdrift fra aktuelle leverandører Vurdere mulighed for at efterleve dokumentationsprocent (min 40%) for første rapportperiode Vurdere datagrundlag anvendt i Biograce Udvikle handlingsplan for opfyldelse af dokumentations- og reduktionstal Input til at etablere arbejdsgange for indsamling og validering af nødvendig dokumentation Prognose & Preevaluering Dataindsamling & Registering Evaluering: Dokumentgennemgang Evaluering: On-site & evt. leverandører Rapportering

16 Rapporteringsproces - Årlig rapportering Kraftvarmeværkets rolle Sikre at indgåede aftaler giver mulighed for at efterleve dokumentationsprocent Foretage nødvendige registreringer og opbevare krævet dokumentation Løbene opdatere emissionsberegninger Validere leverandørers certificeringsstatus og kontrollere leverandørdokumenter for korrekt certificeringsoplysninger Kontrollere alternativ dokumentation, Evt gennemføre leverandørevaluering Evt udfylde dele af evalueringsrapporten Offentliggøre rapporten Prognose & Preevaluering Dataindsamling & Registering Evaluering: Dokumentgennemgang Evaluering: On-site & evt. leverandører Rapportering

17 Dataindsamling og registering Leverandøroversigt og prognose/aftaler - Indenfor eller udenfor EU (Hvis biomasse importeres fra lande udenfor EU skal importøren opfylde EUTR) - FSC, PEFC, SBP Certificeret Volumenregistrering for modtaget biomasse - Indenfor eller udenfor EU - Skov eller ikke-skov oprindelse (skal oplyses af leverandøren) - Dokumenteret bæredygtigt: FSC, PEFC, SBP Certificeret - Dokumenteret bæredygtigt: Alternativ dokumentation - Uden dokumentation - Evt. leverandørevalueringsprogram GHG Data (Biograce, Default eller Actual ) - Registere Biomassens oprindelse iht Biograce kategorier - For SBP certificerede leverandører: SAR og Kode via DTS - Evt. registrering af transportafstande Opbevar registreringer i 5 år

18 Rapporteringsproces - Årlig rapportering NEPCons rolle Evaluere kraftvarmeværkets procedurer og ansvarfordeling (del af ledelsessystem) Evaluere dokumentation for certificeret materiale Evaluere alternativ dokumentation i henhold til NEPCon kravspecifikation for alternativ dokumentation (evt. leverandørevaluering) Evaluere data anvendt til beregning af CO 2 udledninger Validere registeringer og opgørelser Drøfte muligheder for forbedringer Udarbejde endelig rapportg Prognose & Preevaluering Dataindsamling & Registering Evaluering: Dokumentgennemgang Evaluering: On-site & evt. leverandører Rapportering

19 Brancheaftalen Dokumentationskrav Opfyldelse af aftalens krav 1-6 kan dokumenteres ved at købe FSC, PEFC eller SBP certificeret biomasse eller ved anden passende form for dokumentation end certificering Passende og fyldestgørende dokumentation for, at en skov forvaltes i overensstemmelse med brancheaftalens bæredygtighedskriterier vil i så fald skulle auditeres årligt af uafhængig 3. part Certificering er ikke et krav Certificering er en mulig måde at dokumentere opfyldelse

20 Passende og fyldestgørende dokumentation Evaluering af leverandørkæde Certificerede leverancer

21 Passende og fyldestgørende dokumentation Certificerede leverancer Opfyldelse af kriterie 1-6 kan opfyldes gennem certificering Certificerede leverandører af certificet biomasse

22 FSC & PEFC Certificering Skov og sporbarhedscertificering Skovcertificering Sporbarhedscertificering Produktmærkning

23 SBP Certificering Certificering af Biomasseproducent og traders Én producent i værdikæden

24 SBP Certificering Risikobaseret evaluering af bærdygtighedskrav

25 SBP Certificering Risikobaseret evaluering af bærdygtighedskrav Due diligence system

26 Certificeringsordninger & Due Diligence systemer Due diligence systems Forhold reguleret af kravene Emission EUTR FSC-CW* SBP FSC/ PEFC Additional sustainability requirements Unacceptable sources Legality *New FSC Controlled Wood Standard

27 Certificeret material Krævet dokumentation Hovedregel: Certificering af alle led i værdikæden er et krav, hvis biomasse skal deklareres som FSC eller PEFC certificeret af et eller flere led i handelskæden Undtagelse i Brancheaftalen: Anden form for dokumentation (end certificering) er også påkrævet for tidligere certificeret træ, der, inden det når frem til slutbrugeren (kraftvarmeværket), er passeret gennem et eller flere ikke certificerede led. Dokumentationen kan i så fald begrænses til at omfatte sporingen fra det sidste gyldige certificeringsled til levering af de af kontrakten omfattede træpiller eller træflis.

28 Certificeret material Krævet dokumentation Valider leverandørernes certificeringsstatus: Certifikatets gyldighed og produkter omfattet af certificering FSC: info.fsc.org PEFC: Leverandørens certifikat SBP:

29 Certificeret material Krævet dokumentation Valider certificeringsanprisning på leverandørfaktura FSC: FSC 100%; FSC Mix Credit; FSC Mix X% PEFC: X% PEFC Certificeret SBP: SBP Compliant Materiale + Valid certificeringskode X% bæredygtig

30 Passende og fyldestgørende alternativ dokumentation Evaluering af leverandørkæde Alternativ Dokumentation De alternative virkemidler, som branchens medlemmer beslutter at anvende, skal være tilstrækkelige garanter for at dokumentere, at træpiller og træflis er bæredygtige

31 Passende og fyldestgørende alternativ dokumentation Evaluering af leverandørkæde Intentionen med alternativ dokumentation er at sikre markedsadgang for biomasse, der opfylder bæredygtighedskravene, for leverandørkæder, der ikke er omfattet af certifcering, men med en assurance der matcher certificeringsordningernes krav Intentionen er ikke at skabe et smuthul

32 Passende og fyldestgørende alternativ dokumentation Evaluering af leverandørkæde Alternativ dokumentation i form af et eller flere dokumenter findes ikke i et format der matcher et FSC, PEFC eller SBP certifikater Alternativ dokumentation = due diligence system Kendskab til oprindelsesområde Riskovurdering baseret på bredt anerkendte kriterier Kontrolmekanismer & stikprøvevis efterprøvning Tredjeparts Evaluering (stikprøver)

33 National SBP Risikovurdering for Danmark 34 Kriterier med lav risiko 4 Kriterier med specificeret risiko Skove og andre områder med høje bevarings-værdier indenfor Supply Basen er identificeret og kortlagt Potentielle trusler imod skov og andre områder med høj bevaringsværdi fra skovdriftsaktiviteter er identificeret og adresseret Nøgleøkosystemer og habitater er fredede eller bevares i deres naturlige tilstand (CPET S8b) Biodiversitet beskyttes (CPET S5b) Almindelig praksis sikrer ikke tilstrækkelig opfyldelse af kravene => Biomasseproducenter skal gøre noget ekstra for at opfylde kravene

34 NEPCons krav til alternativ dokumentation Dansk og Udenlandsk Kompetence og procedurer Information & Dokumentation Biomasseproducent/Leverandør sikrer bæredygtighed og omfattes af evaluering Evalueringsrapport dokumenterer opfyldelse

35 NEPCons krav til alternativ dokumentation Dansk og Udenlandsk Biomasseproducenten/leverandøren skal a) Opretholde og dokumentere sporbarhed til hugslokalitet b) Opretholde registering af træsorter og bevoksningstype (bl.a. aht biograce kategorier) c) Sikre at gældende lovgivning er opfyldt (EUTR DDS) d) Sikre naturbeskyttelse i henhold til den nationale SBP risikovurdering e) Særlig påpasselighed ifm konvertering fra skov til anden anvendelse (f.eks. landbrug) f) Sikre at arbejds- og ansættelsesforhold følger dansk standard g) Opretholde nødvenige kompetencer h) Sikre at forvaltning og drift iøvrigt opfylder almindelig dansk standard og dermed SBP kriterier med lav risiko Kompetence og procedurer

36 NEPCons krav til alternativ dokumentation Dansk og Udenlandsk Biomasseproducenten/leverandøren skal videregive følgende Information og dokumentation til kraftvarmeværket a) Videregive relevant information om volumenfordeling af biomassens oprindelse: I. Skovoprindelse vs. ikke-skovoprindelse II. Dokumenteret bæredygtigt vs. ikke-dokumenteret b) Videregive relevant information om volumenfordeling af biomasse aht. Biograce: I. Flis: Forest Residues, Stemwood, Industry Residues, Short rotation stands (poplar) II. Træpiller: Forest Residues, Stemwood, Industry Residues, Short rotation stands (poplar) III. Evt. transportafstande Information & Dokumentation

37 NEPCons krav til alternativ dokumentation Dansk og Udenlandsk Biomasseproducents/Leverandørens opfyldelse af kravene kan gennemføres ved: 1. Kraftvarmeværkets egen leverandørevaluering: Værket skal evaluere og verificere at leverandørerne opfylder kravene. Efterprøves stikprøvevist af tredjepart 2. Kraftvarmeværket engagerer tredjepart til at evaluere leverandører 3. Leverandører vælger selv tredjepartsevaluering og leverer evalueringsrapport til kunder som dokumentation for opfyldelse af krav Kompetence og procedurer

38 Datagrundlag for beregning af CO2 udledning

39 Grænseværdier for CO2 udledning Skal sikre markant CO2-reduktion

40 Biograce modellen BIOGRACE modellen benyttes som beregningsmetode (http://www.biograce.net/biograce2/). Kraftvarmeværket kan benytte default værdier og/eller actual værdier Beregning skal ske for hver kategori og batch (batch: leverancer med ens udledningsprofil) Vi anbefaler, at beregninger foretages mindst hver måned og at emissionsdata monitoreres mod grænseværdier NEPCon evaluerer og validerer datagrundlaget og den valgte metode Data skal være registrerede og dokumenterede op til 5 år

41 Biograce kategorier Træflis Træpiller

42 SBP Certifieret material (chips and pellets) Køber modtager SBP audit report on Energy and GHG data (SAR) fra leverandør Køber modtager profile-kode via DTS for hver leverance (leverandør har batch-specific SAR identificeret med specifik kode) Koden identificerer den relevante SAR rapport SAR rapport indeholder alle data som skal anvendes til beregning af udledning Dannner datagrundlag for indtastning i Biograce Vi anbefaler at udledningsdata beregnes hver måned og monitoreres

43 Opfyldelse af Brancheaftalen Kriterie 1-7 Praktisk eksempel I Leverandør: Skoventreprenør uden certificering med/uden lager Skovoprindelse: Danske skove med og uden FSC/PEFC certificering Dokumentationskrav: Alternativ Dokumentation, herunder tredjeparts validering af certificeret oprindelse, hvis et led i værdikæden ikke er certificeret Sporbarhedssystem skal omfatte biomasse der opfylder dokumentationskrav og biomasse der ikke opfylder dokumentationskrav

44 Opfyldelse af Brancheaftalen Kriterie 1-7 Praktisk eksempel II Leverandør: Skoventreprenør er COC certificeret & deklarerer træ fra FSC/PEFC certificeret skov på salgsdokumenter. Dokumentaionskrav: Energiselskab sikrer at leverandøren opretholder FSC og/eller PEFC certificering (online databaser) og deklarerer FSC og/eller PEFC på salgsdokumenter. Energiselskab sikrer nødvendig information fra leverandør til brug for emissionsberegning

45 Opfyldelse af Brancheaftalen Kriterie 1-7 Praktisk eksempel III Leverandør: Skovejer med FSC og/eller PEFC certificering. Biomasse sælges med FSC og/eller PEFC deklaration til energiselskab Dokumentaionskrav: Energiselskab sikrer at leverandøren opretholder FSC og/eller PEFC certificering (online databaser) og deklarerer FSC og/eller PEFC på salgsdokumenter. Energiselskab sikrer nødvendig information fra leverandør til brug for emissionsberegning

46 Opfyldelse af Brancheaftalen Kriterie 1-7 Praktisk eksempel IV Leverandør: Skovejer, Skoventreprenør eller handelsselskab med SBP certificering. Biomasse sælges som SBP Compliant til energiselskab Dokumentaionskrav: Energiselskab sikrer at leverandøren opretholder SBP certificering (online databaser) og deklarerer SBP Compliant på salgsdokumenter. Energiselskab modtager nødvendig information fra leverandør til brug for emissionsberegning

47 Opfyldelse af Brancheaftalen Kriterie 1-7 Praktisk eksempel V Leverandør: Handelsselskab uden certificering. Leverer ikke certificeret træflis og træpiller med dansk og/eller udenlandsk oprindelse Dokumentaionskrav: Energiselskab skal sikre at leverandøren opfylder krav til alternativ dokumentation Energiselskab sikrer nødvendig information fra leverandør til brug for emissionsberegning

48 Opfyldelse af Brancheaftalen Kriterie 1-7 Praktisk eksempel VI Leverandør: Produktionsvirksomhed med FSC og/eller PEFC certificering. Træflis er bi-produkt fra primær produktion. Leverer ikke certificeret træflis med dansk og/eller udenlandsk oprindelse Dokumentaionskrav: Energiselskab skal sikre at leverandøren opfylder krav til alternativ dokumentation eller udvider scopet for FSC/PEFC certifikat til at omfatte træflis (bi-produkt), og sælger det med FSC/PEFC deklaration Energiselskab sikrer nødvendig information fra leverandør til brug for emissionsberegning

49 Tak! Michael Jakobsen Customer Relations Manager FSC-SECR the mark of responsible forestry PEFC/ Presentation NEPCon NEPCon arbejder for ansvarlig anvendelse af naturressourcer og bæredygtig social udvikling gennem transformation af jordbrug, erhvervspraksis og forbrugeradfærd.

Rapportering om Bæredygtig Biomasse

Rapportering om Bæredygtig Biomasse Rapportering om Bæredygtig Biomasse Kort om NEPCon Sustainable Land use Conservation Traceability Responsible sourcing Skovcertificering > 30 million hektar > 15 lande Træproduktion og Handel > 1,500 Sporbarhedscertifikater

Læs mere

Bæredygtig Biomasse Hvilke krav kan 3. part stille til dokumentationen?

Bæredygtig Biomasse Hvilke krav kan 3. part stille til dokumentationen? Bæredygtig Biomasse Hvilke krav kan 3. part stille til dokumentationen? NEPCon aktiviteter og personale Selskaber i 12 lande Ca. 100 medarbejdere Globalt netværk Skovcertificering > 25 million hektar >

Læs mere

Bæredygtig Biomasse Dokumentation & SBP certificering

Bæredygtig Biomasse Dokumentation & SBP certificering Bæredygtig Biomasse Dokumentation & SBP certificering Brancheaftalen Dokumentationskrav Opfyldelse af aftalens krav 1-6 kan dokumenteres ved at købe FSC, PEFC eller SBP certificeret biomasse eller ved

Læs mere

Hvordan kontrolleres bæredygtighed?

Hvordan kontrolleres bæredygtighed? Hvordan kontrolleres bæredygtighed? Brancheaftalen Kriterier for bæredygtig biomasse 1. Lovligt fældet og handlet 2. Beskyttelse af skovenes økosystemer 3. Skovenes produktivitet og evne til at bidrage

Læs mere

Generelle betingelser for Sælgers faktura og øvrige bilag ifm. levering af biomasse

Generelle betingelser for Sælgers faktura og øvrige bilag ifm. levering af biomasse Generelle betingelser for Sælgers faktura og øvrige bilag ifm. levering af biomasse Indhold 1 GENERELT... 2 2 KRAV TIL SÆLGERS FAKTURA... 2 2.1 LEVERANDØR... 2 2.2 FAKTURAPERIODE... 2 2.3 NETTOVÆGT, FAKTURAPERIODE...

Læs mere

Statusrapport for Bæredygtig Biomasse for

Statusrapport for Bæredygtig Biomasse for Statusrapport for Bæredygtig Biomasse for Bornholms Energi og Forsyning A/S Rapporteringsperiode 1. august 2016 31. december 2016 Kontakt i virksomheden Kim Westh Tlf: 56 900 000 Mail: kaw@beof.dk Evaluering

Læs mere

Rapporteringsperiode Kontakt i virksomheden Peter Kofod Kristensen Telefon: Mail:

Rapporteringsperiode Kontakt i virksomheden Peter Kofod Kristensen Telefon: Mail: Rapporteringsperiode 01 08 2016 31 12 2016 Kontakt i virksomheden Peter Kofod Kristensen Telefon: 99554630 Mail: pekkr@dongenergy.dk Evaluering og godkendelse udført af NEPCon Certificering Aps 2 Statusrapport

Læs mere

Statusrapport for Bæredygtig Biomasse for Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Statusrapport for Bæredygtig Biomasse for Assens Fjernvarme A.m.b.a. Statusrapport for Bæredygtig Biomasse for Assens Fjernvarme A.m.b.a. Rapporteringsperiode 1. august 31. december 2016 Kontakt i virksomheden Navn: Brian Kjær Ottosen Tlf. 20 31 62 55 Mail: bko@assensfjernvarme.dk

Læs mere

Brancheaftale om sikring af bæredygtig biomasse (træpiller og træflis) 1

Brancheaftale om sikring af bæredygtig biomasse (træpiller og træflis) 1 Brancheaftale om sikring af bæredygtig biomasse (træpiller og træflis) 1 En af de store udfordringer for den danske energiforsyning i dag er at reducere den permanente udledning af CO 2 til atmosfæren,

Læs mere

Skovdyrkerne. Sikring af bæredygtige flisleverancer - implementering af brancheaftalen. Skovdyrkerne VidenCenter Flis - skovrider Michael Gehlert

Skovdyrkerne. Sikring af bæredygtige flisleverancer - implementering af brancheaftalen. Skovdyrkerne VidenCenter Flis - skovrider Michael Gehlert Skovdyrkerne Sikring af bæredygtige flisleverancer - implementering af brancheaftalen Skovdyrkerne VidenCenter Flis - skovrider Michael Gehlert Skovdyrkerne hvem er vi? Medlemsejet skovbrugsvirksomhed

Læs mere

Workshop. Brancheaftale om sikring af bæredygtig biomasse

Workshop. Brancheaftale om sikring af bæredygtig biomasse Workshop Brancheaftale om sikring af bæredygtig biomasse El- og fjernvarmesektoren skifter til vedvarende energi Andel af produktion af vedvarende energi i el- og fjernvarme ift. forbrug, 2000-2020 Andel

Læs mere

Guide til outsourcing af FSC produktion

Guide til outsourcing af FSC produktion Guide til outsourcing af FSC produktion 1 NEPCon Guide til outsourcing af FSC produktion Januar 2017 NEPCon Client Guide 20. januar 2017 1. Introduktion til denne guide VIGTIGT Denne guide er udviklet

Læs mere

Dansk Træpillekonference 2015

Dansk Træpillekonference 2015 Dansk Træpillekonference 2015 Energiaftale af 2012 50% vind i elsystemet 40% CO 2 -reduktion 40% reduktion i drivhusgasser i 2020 Vind Biomasse og nedlukning Biomasse til el og varme produktion 2012 2020

Læs mere

Kravspecifikation for alternativ dokumentation for bæredygtig biomasse

Kravspecifikation for alternativ dokumentation for bæredygtig biomasse Kravspecifikation for alternativ dokumentation for bæredygtig biomasse I henhold til Brancheaftale om sikring af bæredygtig biomasse (træpiller og træflis) Version 3.1 November 2016 NEPCon kontakt Christian

Læs mere

DONG Energy planlægger at reducere brugen af fossile brændsler ved at konvertere til biomasse

DONG Energy planlægger at reducere brugen af fossile brændsler ved at konvertere til biomasse DONG Energy krav til bæredygtig biomasse Indlæg på Naturstyrelsens workshop om skovprogram 3. marts 2014 26. februar 2014 Jens Price Wolf, DONG Energy Thermal Power Dok #: 1814004 Doc ansvarlig: misch

Læs mere

Guide til outsourcing af FSC produktion

Guide til outsourcing af FSC produktion Guide til outsourcing af FSC produktion 1 NEPCon Guide til outsourcing af FSC produktion August 2012 NEPCon 29 juli 2012 1. Introduktion Outsourcing af produktionsprocesser er i fremvækst som følge af

Læs mere

(DPSB) Træpiller og træflis. Version 1.0. december 2014

(DPSB) Træpiller og træflis. Version 1.0. december 2014 D O N G E ne r g y P r og r a m m e f o r S u s ta i n a b l e B i o m a ss S o u r c i ng (DPSB) Træpiller og træflis Version 1.0. december 2014 Indhold Sammenfatning...3 NYT OG GRØNNERE LIV TIL DONG

Læs mere

De igangværende initiativer

De igangværende initiativer De igangværende initiativer Agenda: Lidt om Dansk Energi Energiaftalen og biomasse Forbrug af biomasse Bæredygtighed Regulering og bæredygtighed Den danske brancheaftale Energiaftale af 2012 50% vind

Læs mere

PUBLIC Skærbækværket - Indkøb af bæredygtigt biomasse Sammen om varmen - Temamøde TVIS og DONG Energy den 24. november 2016

PUBLIC Skærbækværket - Indkøb af bæredygtigt biomasse Sammen om varmen - Temamøde TVIS og DONG Energy den 24. november 2016 Skærbækværket - Indkøb af bæredygtigt biomasse Sammen om varmen - Temamøde TVIS og DONG Energy den 24. november 2016 24. november 2016 Bioenergy & Thermal Power Indhold 1. Indkøb af træflis til Skærbækværket

Læs mere

FSC og PEFC Certificerede produkter

FSC og PEFC Certificerede produkter FSC og PEFC Certificerede produkter Fra skov til slutbruger NEPCon - fokus på bæredygtig skovdrift 15 års erfaring med skov- og sporbarhedscertificering FSC og PEFC serviceudbyder i Skandinavien, Østeuropa

Læs mere

Oplæg fra PEFC Danmark på orienteringsmødet om EU s tømmerforordninger

Oplæg fra PEFC Danmark på orienteringsmødet om EU s tømmerforordninger PEFC en god investering Oplæg fra PEFC Danmark på orienteringsmødet om EU s tømmerforordninger Mandag d. 22. april 2013 Tirsdag d. 23. april 2013 Torsdag d. 25. april 2013 Tanja Blindbæk Olsen 1 Oplæg

Læs mere

Træpille bæredygtighed WP1. Michael Schytz 8. april 2014

Træpille bæredygtighed WP1. Michael Schytz 8. april 2014 Træpille bæredygtighed WP1 Michael Schytz 8. april 2014 WP1 Træpille bæredygtighed To formål med WP1 Identificer relevante bæredygtighedskriterier og certificeringsmuligheder Sammenligning af CO2 balance

Læs mere

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 NEPCon guide Oktober 2014 Om denne guide Denne vejledning er til dig, der skal

Læs mere

HOFOR OG BRANCHEAFTALEN

HOFOR OG BRANCHEAFTALEN HOFOR OG BRANCHEAFTALEN Temadag hos Dansk Fjernvarme 20-01-2016 Anders Evald HOFOR, PLAN Fjernvarme, Bygas og Kraftvarme HOFORS ARBEJDE MED BÆREDYGTIGHED HOFOR skal forholde sig til brancheaftalen i to

Læs mere

EUTR EU s Tømmerforordning. Naturstyrelsens erfaringer med implementering. Niels Bølling Naturstyrelsen

EUTR EU s Tømmerforordning. Naturstyrelsens erfaringer med implementering. Niels Bølling Naturstyrelsen Program Velkomst EUTR-erfaringer v/ Naturstyrelsen Udfordringer for erhvervet - erfaringer med EUTR v/ Dansk Træforening v/ NEPCon Kort pause Nyt cirkulære og ny vejledning om bæredygtigt træ v/ Naturstyrelsen

Læs mere

BÆREDYGTIG BIOMASSE. DONG Energy 4. oktober 2017

BÆREDYGTIG BIOMASSE. DONG Energy 4. oktober 2017 BÆREDYGTIG BIOMASSE DET LANGE PERSPEKTIV, MARKED, TEKNOLOGI OG FREMTID DONG Energy 4. oktober 2017 DONG Energy går forrest i energiomstillingen Global markedsleder indenfor havvind Biomasse Nul Kul fra

Læs mere

Hvad er varemærker? FSC 1. Forest Stewardship Council 2. FSC (initialer) 3. FSC logo et. PEFC 1. PEFC (initialer) 2. PEFC logo et

Hvad er varemærker? FSC 1. Forest Stewardship Council 2. FSC (initialer) 3. FSC logo et. PEFC 1. PEFC (initialer) 2. PEFC logo et Brug varemærkerne Hvad er varemærker? FSC 1. Forest Stewardship Council 2. FSC (initialer) 3. FSC logo et PEFC 1. PEFC (initialer) 2. PEFC logo et Formel godkendelse af logo brug FSC Al brug af FSC varemærke

Læs mere

Brancheaftale om sikring af bæredygtigt biomasse (træpiller og træflis) 1

Brancheaftale om sikring af bæredygtigt biomasse (træpiller og træflis) 1 Brancheaftale om sikring af bæredygtigt biomasse (træpiller og træflis) 1 Udgave: 9. september 2015 En af de store udfordringer for den danske energiforsyning i dag er at reducere den permanente udledning

Læs mere

Vejledning A: Gruppeledere

Vejledning A: Gruppeledere Vejledning A: Gruppeledere I Introduktion II Opstart af en gruppeordning III Optagelse af nye medlemmer IV Gruppeledelse I Introduktion Denne vejledning støtter kommende gruppeledere i at etablere og lede

Læs mere

VE direktivet vs.2. Dialogmøde Brancheaftale Bæredygtig Biomasse

VE direktivet vs.2. Dialogmøde Brancheaftale Bæredygtig Biomasse VE direktivet vs.2 Dialogmøde Brancheaftale Bæredygtig Biomasse Forhandlingsforløb for VE direktivet (biomasse) RÅDET 30. nov. 2016 CION præsenterer forslag til revision af VEdirektivet 1. kvartal Tekniske

Læs mere

Erfaringer fra implementering af EUTR

Erfaringer fra implementering af EUTR Erfaringer fra implementering af EUTR NEPCon Tyve års erfaring indenfor lovlig og bæredygtig skovbrug, certificering og naturbeskyttelse, Kontorer i 15 lande Globalt netværk og engagement LegalSource program

Læs mere

Baggrund om projektet Certificering af skoventreprenører en genvej til certificering af mindre skovejendomme

Baggrund om projektet Certificering af skoventreprenører en genvej til certificering af mindre skovejendomme Baggrund Mens FSC og PEFC skovcertificering er blevet stadigt mere udbredt blandt større statslige, andre offentlige og private skov ejere verden over, er det samme ikke tilfældet for små og mindre ejendomme

Læs mere

Gå-hjem-møde om FSC -certificering og EU-tømmerlovens Due Diligence -krav

Gå-hjem-møde om FSC -certificering og EU-tømmerlovens Due Diligence -krav Gå-hjem-møde om FSC -certificering og EU-tømmerlovens Due Diligence -krav Dagens program 13.00-13.15: Kaffe og registrering 13.15-13.25: Velkomst ved 13.25-13.45: Introduktion til og FSC-ordningen 13.45-14:05:

Læs mere

FSC-certificering af skove i Danmark. Indhold

FSC-certificering af skove i Danmark. Indhold FSC-certificering af skove i Danmark Indhold Certificering af skove... 1 Hvad er fordelene ved certificering?... 2 FSC's principper og kriterier for ansvarlige skovforvaltning... 3 FSC's 10 grundprincipper...

Læs mere

Bæredygtigt træ i den. danske byggebranche. og offentlige indkøb. Bæredygtigt træ i offentlige indkøb. og byggeri

Bæredygtigt træ i den. danske byggebranche. og offentlige indkøb. Bæredygtigt træ i offentlige indkøb. og byggeri Bæredygtigt træ i den Bæredygtigt træ i offentlige indkøb danske byggebranche og byggeri og offentlige indkøb Non-profit-organisation, der styrker FSC s brand og position Arbejder direkte med virksomheder,

Læs mere

Værd at vide om FSC chain of custody certificering

Værd at vide om FSC chain of custody certificering Værd at vide om FSC chain of custody certificering NEPCon Info Guide Marts 2014 Indhold Indhold... 2 Introduktion til denne guide... 3 1: Hvad er FSC sporbarhedscertificering?... 4 2: Hvem gør hvad i FSC-systemet...

Læs mere

Gummitræflis eksempel på en bæredygtig ressource fra Afrika

Gummitræflis eksempel på en bæredygtig ressource fra Afrika Gummitræflis eksempel på en bæredygtig ressource fra Afrika Bæredygtige Biobrændsler Dansk Energi og IDA Energi Konference København 26. november 2014 Agenda: Hvorfor er bæredygtighed vigtigt for VERDO

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø. Att: Christian Lundmark Jensen. Sendt pr. mail til nst@nst.dk og clj@nst.dk. 6.

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø. Att: Christian Lundmark Jensen. Sendt pr. mail til nst@nst.dk og clj@nst.dk. 6. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Att: Christian Lundmark Jensen Sendt pr. mail til nst@nst.dk og clj@nst.dk Amalievej 20 1875 Frederiksberg C Danmark Telefon 3324 4266 info@skovforeningen.dk

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12. Ledelsessystemcertificering Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.2011 Audit 22. oktober 2014 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Sagsbehandling på

Læs mere

Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1

Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1 Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1 I medfør af 26, stk. 4, 31, stk. 7 og 8, og 32, stk.1, i

Læs mere

EU forordning om ulovligt træ

EU forordning om ulovligt træ EU forordning om ulovligt træ Problemet Ulovlig Skovhugst Skovrydning & tab af resourcer Unfair konkurrence Tab af indtægter Social ustabilitet Organiseret kriminalitet Korruption Et omfattande problem

Læs mere

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2015-apr-28 til 2015-apr-29 Certificeringens dækningsområde Hidtidigt gyldighedsområde: Sagsbehandling på natur- og miljøområdet Nyt gyldighedsområde: Administration og sagsbehandling

Læs mere

Certificering af Aalborg Kommunes skove.

Certificering af Aalborg Kommunes skove. Punkt 12. Certificering af Aalborg Kommunes skove. 2012-1258. Teknik- og Miljøforvaltningen fremsender til Teknik- og Miljøudvalgets orientering sag om certificering af de kommunalt ejede skove i Aalborg

Læs mere

FSC markedets stærkeste værktøj til EUTR

FSC markedets stærkeste værktøj til EUTR FSC markedets stærkeste værktøj til EUTR FSC-certificering som redskab til at opfylde EU-tømmerforordningens Due Diligence -krav Morten Husted Brodde, Rådgivning og kommunikation Non-profit-organisation,

Læs mere

Særlige krav. Outsourcing / Multisite

Særlige krav. Outsourcing / Multisite Særlige krav Outsourcing / Multisite - Outsourcing - Certificering af flere sites (multisite) 2 of 14 Outsourcingkrav Den certificerede virksomhed skal opretholde juridisk ejerskab til varerne Der skal

Læs mere

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2013-aug-30 til 2013-aug-30 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Rådgivning indenfor IT- og telenetværk Jesper Halmind Jesper Halmind Projektnr.:PRJC-300259-2011-MSC-DNK

Læs mere

BÆREDYGTIGT TRÆ I DANMARK OG VERDEN

BÆREDYGTIGT TRÆ I DANMARK OG VERDEN BÆREDYGTIGT TRÆ I DANMARK OG VERDEN En introduktion til FSC-certificeret træ HVORFOR FSC? FSC, A.C. All rights reserved FSC-SECR-0104 Presentation October 9, 2008 1 WWF VURDERER: 50% af alt træ fra congo

Læs mere

Nyt cirkulære og ny vejledning

Nyt cirkulære og ny vejledning Nyt cirkulære og ny vejledning - om sikring af bæredygtigt træ i det offentliges aftaler INFO- og ERFA-møde om EUTR og off. indkøb af træ København den 4. december 2014 Mads Brinck Lillelund Sikring af

Læs mere

BÆREDYGTIGHED I PRAKSIS VED FORSYNING AF FLIS TIL KØBENHAVN. Hotel Niels Juel, Køge Onsdag 25. mar Anders Evald, HOFOR planlægning fjernvarme

BÆREDYGTIGHED I PRAKSIS VED FORSYNING AF FLIS TIL KØBENHAVN. Hotel Niels Juel, Køge Onsdag 25. mar Anders Evald, HOFOR planlægning fjernvarme BÆREDYGTIGHED I PRAKSIS VED FORSYNING AF FLIS TIL KØBENHAVN Hotel Niels Juel, Køge Onsdag 25. mar. 2015 Anders Evald, HOFOR planlægning fjernvarme HOFOR KORT FORTALT 960 medarbejdere Over 5,2 milliarder

Læs mere

Nyt cirkulære og ny vejledning

Nyt cirkulære og ny vejledning Nyt cirkulære og ny vejledning - om sikring af bæredygtigt træ i det offentliges aftaler INFO- og ERFA-møde om EUTR og off. indkøb af træ Århus, den 2. december 2014 Christian Lundmark Jensen Sikring af

Læs mere

Certificering af statsskovene

Certificering af statsskovene Certificering af Hidtidige forløb Ult. 04: Ministeren beslutter, at skal certificeres KR og FU udvalgt som forsøgsdistrikter. Aftale indgås s med NEPCon om både b FSC- og PEFC-certificering Maj 06: Evaluering

Læs mere

FSC Toolkit. Guide til Gruppecertificering af Private Skovejere - Introduktion

FSC Toolkit. Guide til Gruppecertificering af Private Skovejere - Introduktion FSC Toolkit Guide til Gruppecertificering af Private Skovejere - Introduktion Photo: Martin Schwenninger Introduktion Guide til FSC Gruppecertificering Denne guide er en hjælp til ejere og driftsledere

Læs mere

CSR nyheder og erfaringer

CSR nyheder og erfaringer CSR nyheder og erfaringer Kundeseminar, Aarhus og København Helena Barton Eftermiddagens program Nye ledelsessystemer for samfundsmæssigt ansvar - DS 49001 og CSR Performance Ladder Ny standard for involvering

Læs mere

EU s tømmerforordning EUTR vejledning til skovejere

EU s tømmerforordning EUTR vejledning til skovejere EU s tømmerforordning EUTR vejledning til skovejere Naturstyrelsen informerer om dansk EUTR på skovkredsmøder primo 2016 i samarbejde med Dansk Skovforening 1 3 EUTR-krav til en skovejer Forbud Due diligence

Læs mere

Mere biomasse. Hvorfra, hvordan og hvor meget? Niclas Scott Bentsen. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Mere biomasse. Hvorfra, hvordan og hvor meget? Niclas Scott Bentsen. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Mere biomasse Hvorfra, hvordan og hvor meget? Niclas Scott Bentsen Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Temaer HVOR MEGET mere biomasse? Mere biomasse HVORFRA? Mere biomasse HVORDAN? HVOR MEGET

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

(1) SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION LIMITED med registeret adresse på South Plaza Marlborough St, Bristol, BS1 3NX, United Kingdom

(1) SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION LIMITED med registeret adresse på South Plaza Marlborough St, Bristol, BS1 3NX, United Kingdom SA Reference: MA DENNE AFTALE er indgået den XX. Måned 2015 MELLEM (1) SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION LIMITED med registeret adresse på South Plaza Marlborough St, Bristol, BS1 3NX, United Kingdom ( Kontraktindehaver")

Læs mere

CPET s erfaringer med vejledning i offentligt indkøb af lovligt og bæredygtigt træ i UK

CPET s erfaringer med vejledning i offentligt indkøb af lovligt og bæredygtigt træ i UK CPET s erfaringer med vejledning i offentligt indkøb af lovligt og bæredygtigt træ i UK Seminar om certificeret træ -skærpede anbefalinger for offentligt indkøb af træ Dansk Design Center, 8 oktober 2008

Læs mere

Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1)

Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1) BEK nr 1182 af 12/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 1606/1123-0057

Læs mere

Dokumentation af bæredygtighed

Dokumentation af bæredygtighed Dokumentation af bæredygtighed -Krav til miljødokumentation for byggematerialer Netværksmøde Dome of Visions i Århus d. 6. december 2016 Anja S. Brogaard, Dancert Lead Auditor og faglig leder ved Center

Læs mere

FSC-STD V 2-1. CoC-standardens indhold og dertilhørende kvalitetskrav

FSC-STD V 2-1. CoC-standardens indhold og dertilhørende kvalitetskrav FSC-STD-40-004 V 2-1 CoC-standardens indhold og dertilhørende kvalitetskrav FSC-STD-40-004 V2-1 Indhold Certifikatets anvendelsesområde / Ikrafttrædelsesdato / Referencer / Definitioner 1. Universelle

Læs mere

Brug af FSC og PEFC varemærker

Brug af FSC og PEFC varemærker Brug af FSC og PEFC varemærker Oversigt 1. Generelt om FSC og PEFC varemærker 2. On-product varemærkebrug 3. Off-product varemærkebrug - markedsføring 4. Generel godkendelse og labellingaftale 5. Forest

Læs mere

Certificering og Naturhensyn

Certificering og Naturhensyn Certificering og Naturhensyn Karina Seeberg Kitnæs Certificeringsleder Orbicon A/S I samarbejde med DNV Certification og Soil Association Woodmark Workshop om skovenes biodiversitet Eigtved Pakhus, d.

Læs mere

Biomasse på kraftværker. Michael Schytz, Fuel Strategy and Optimisation DONG Energy Thermal Power Marts 2015

Biomasse på kraftværker. Michael Schytz, Fuel Strategy and Optimisation DONG Energy Thermal Power Marts 2015 Biomasse på kraftværker Michael Schytz, DONG Energy Thermal Power Marts 2015 DONG Energy Thermal Power planlægger at øge brugen af biomasse i Danmark Værker i Danmark Pipeline for konverteringer Centrale

Læs mere

Det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift

Det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift Det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift Udkast til revideret dokument marts 2011 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875 Frederiksberg C Tel: +45 33 24 42 66 E-mail: info@pefc.dk Web: www.pefc.dk

Læs mere

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Program Intro om Systemafgrænsning og brug af LCA med fokus på kobling mellem arealindtag og

Læs mere

Biomasse til energi Derfor skal træpiller og flis erstatte kul og gas

Biomasse til energi Derfor skal træpiller og flis erstatte kul og gas Biomasse til energi Derfor skal træpiller og flis erstatte kul og gas Vi kan ikke undvære kraftvarmeværkerne i fremtidens energisystem Mængden af el fra vind- og solenergi svinger meget og er afhængig

Læs mere

Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1)

Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1) BEK nr 1619 af 15/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr 2016-10510

Læs mere

BIOMASSE TIL ENERGI. Derfor skal træpiller og flis erstatte kul og gas

BIOMASSE TIL ENERGI. Derfor skal træpiller og flis erstatte kul og gas BIOMASSE TIL ENERGI Derfor skal træpiller og flis erstatte kul og gas BIOMASSE TIL ENERGI 3 VI KAN IKKE UNDVÆRE KRAFTVARMEVÆRKERNE I FREMTIDENS ENERGISYSTEM Mængden af el fra vind- og solenergi svinger

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

Exh 12 Brochure on CeFCo (in Danish)

Exh 12 Brochure on CeFCo (in Danish) Exh 12 Brochure on CeFCo (in Danish) D4.3 Information material produced Public document This information is part of the CeFCo project, with the purpose to develop a model for certification of forest contractors

Læs mere

Værd at vide om FSC sporbarhedscertificering

Værd at vide om FSC sporbarhedscertificering Værd at vide om FSC sporbarhedscertificering NEPCon InfoGuide nr.1 September 2012 Version Indhold Indhold... 2 Introduktion til denne guide... 3 1: Hvad er FSC sporbarhedscertificering?... 4 2: Hvem gør

Læs mere

Træ er et naturprodukt, men hvornår er det bæredygtigt? Biolog Karina Kitnæs Certificeringsleder

Træ er et naturprodukt, men hvornår er det bæredygtigt? Biolog Karina Kitnæs Certificeringsleder Træ er et naturprodukt, men hvornår er det bæredygtigt? Biolog Karina Kitnæs Certificeringsleder Lidt historie.. 1980 er Øget bekymring om rydning af regnskov (demonstrationer, miljøorganisationer) 1992

Læs mere

OMTANKE FOR MILJØET. med døre fra JELD-WEN

OMTANKE FOR MILJØET. med døre fra JELD-WEN OMTANKE FOR MILJØET med døre fra JELD-WEN Menneske & natur "I dag er vi ansvarlige for i morgen" Jens Bach Mortensen, CEO JELD-WEN Europe Omhu for det vigtigste Vores liv: Vores nærmeste, vores hjem og

Læs mere

Samlet FSC/PEFC sporbarhedskravliste. i henhold til FSC-STD-40-004V2 og PEFC ST 2002:2010 NEPCon februar 2011

Samlet FSC/PEFC sporbarhedskravliste. i henhold til FSC-STD-40-004V2 og PEFC ST 2002:2010 NEPCon februar 2011 1 0 Fortegnelser Samlet FSC/PEFC sporbarhedskravliste i henhold til FSC-STD-40-004V2 og PEFC ST 2002:2010 NEPCon februar 2011 1 1 Organisationen skal opretholde komplette og opdaterede fortegnelser som

Læs mere

Velkommen til 1. F og 1. X fra Tradium

Velkommen til 1. F og 1. X fra Tradium Velkommen til 1. F og 1. X fra Tradium Ulf Rytter Jensen Præsentation af Verdo og Energirådgivningen AGENDA FOR TRADIUM 13 DEC. 2016 Præsentation af Verdo Hvordan arbejder Verdo med bæredygtighed gennem

Læs mere

BÆREDYGTIG BIOMASSE. Rygraden i Danmarks klimaindsats

BÆREDYGTIG BIOMASSE. Rygraden i Danmarks klimaindsats BÆREDYGTIG BIOMASSE Rygraden i Danmarks klimaindsats BÆREDYGTIG BIOMASSE 3 BÆREDYGTIG BIOMASSE SMIDER SORTE BRÆNDSLER PÅ PORTEN En stille grøn revolution er i gang og har været det længe. Fossile brændsler

Læs mere

Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler

Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler Ting, der holder længe, giver langt mindre miljøbelastning end ting, der kræver løbende udskiftning. Og de giver som regel større brugsglæde og mere

Læs mere

NEPCon LegalSource Programme Eksempler på Due Diligence

NEPCon LegalSource Programme Eksempler på Due Diligence NEPCon LegalSource Programme Eksempler på Due Diligence Indhold DLH s Good Supplier Program IKEA s IWAY program LegalSource due diligence DLH s udfordring: Lang og kompleks forsyningskæde 3 Leverandørregistrering

Læs mere

Bæredygtighedskriterier & certificering. Inge Stupak & Karsten Raulund-Rasmussen

Bæredygtighedskriterier & certificering. Inge Stupak & Karsten Raulund-Rasmussen Bæredygtighedskriterier & certificering Inge Stupak & Karsten Raulund-Rasmussen Indhold Biomassetyper Bæredygtig skovdrift Eksempler på særlige fokusområder Bæredygtig bioenergi EU kriterier for flydende

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Evaluering af vejledning om offentligt indkøb af tropisk træ

Evaluering af vejledning om offentligt indkøb af tropisk træ Evaluering af vejledning om offentligt indkøb af tropisk træ Miljøtemadag Danske Havne 11. Januar 2006 Christian Lundmark Jensen Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Baggrund 50 grønne indkøbsvejledninger

Læs mere

Skovkrav i Svanens kriterier

Skovkrav i Svanens kriterier Skovkrav i Svanens kriterier Version 3 - Høringsdokument Høring: 9 marts 2015-5 juni 2015 Nordisk Miljømærkning Indhold 1 Sammenfatning 3 2 Indledning 3 3 Baggrund til skovkrav 4 4 Forslag til fremtidige

Læs mere

START UP GUIDE: VEJEN TIL CERTIFICERING AF DIT LEDELSESSYSTEM. Vejledning

START UP GUIDE: VEJEN TIL CERTIFICERING AF DIT LEDELSESSYSTEM. Vejledning START UP GUIDE: VEJEN TIL CERTIFICERING AF DIT LEDELSESSYSTEM Vejledning Sikker vej til certificering Denne vejledning sigter på at give et grundlæggende indblik i, og forståelse af certificering af ledelsessystemer.

Læs mere

GRØN OMSTILLING I DONG ENERGY

GRØN OMSTILLING I DONG ENERGY GRØN OMSTILLING I DONG ENERGY Havnekonferencen 2015 Niels Bojer Jørgensen Senior Manager Kraftværkslogistik, DONG Energy Thermal Power Agenda Den grønne omstilling i DONG Energy Biokonverteringer Håndtering

Læs mere

Vejledning B: Gruppemedlemmer

Vejledning B: Gruppemedlemmer Vejledning B: Gruppemedlemmer I Introduktion II Forberedelse til certificering III Den daglige drift IV Støttedokumenter I. Introduktion Denne guide er en hjælp til skovejere og driftsledere, der ønsker

Læs mere

Bæredygtighedskriterer for træ erfaringer at bygge videre på?

Bæredygtighedskriterer for træ erfaringer at bygge videre på? Bæredygtighedskriterer for træ erfaringer at bygge videre på? Oplæg på konference om Bæredygtig Biomasseproduktion Radisson Blu Odense 13. september 2011 Af Christian Lundmark Jensen Regeringens Bæredygtighedsstrategi

Læs mere

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder Hensigten med direktivet: 2020 mål 20% EE ift 2007 Alle

Læs mere

CBD COP13 - teknisk gennemgang

CBD COP13 - teknisk gennemgang Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 377 Offentligt CBD COP13 - teknisk gennemgang Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 5. april 2017 Hans Christian Karsten Biodiversitetskonventionen

Læs mere

FSC-certificerede produkter fra SCA

FSC-certificerede produkter fra SCA FSC-certificerede produkter fra SCA Hvad er FSC? FSC (Forest Stewardship Council) er en uafhængig, international organisation, som støtter udvikling af miljømæssigt bæredygtige, socialt fordelagtige og

Læs mere

PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes Overblik over PEFC ressourcebasen Af Tanja Blindbæk Olsen, PEFC Danmark

PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes Overblik over PEFC ressourcebasen Af Tanja Blindbæk Olsen, PEFC Danmark PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes Overblik over PEFC ressourcebasen Af Tanja Blindbæk Olsen, PEFC Danmark Støtter bæredygtig forvaltning af skove for mere information:

Læs mere

Opdatering af vejledning om indkøb af lovligt og bæredygtigt træ

Opdatering af vejledning om indkøb af lovligt og bæredygtigt træ , 8. oktober 2008 Opdatering af vejledning om indkøb af lovligt og bæredygtigt 1 Opdatering af eksisterende vejledning 2 Evaluering af den eksisterende vejledning Styregruppens anbefalinger på baggrund

Læs mere

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Tækkearbejde af bygninger D&J-TL/BK /SVC/2016 Rev 03 07.09. 2016 01 Formål/mål 2 02 Krav til certificeringsorganet

Læs mere

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn?

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn? Energisyn? Hvad er DI Energi? Et branchefællesskab Medlemmer: virksomheder, der arbejder med energi Hvad laver DI Energi? Interessevaretagelse Fremmer branchens eksport Opdaterer på energidagsordenen Sektioner,

Læs mere

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv Transport. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv Transport. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv Transport v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder Hensigten med direktivet: 2020 mål 20% EE ift

Læs mere

Inger Kærgaard. FSC -mærkede udgivelser. - papir fra ansvarlige kilder

Inger Kærgaard. FSC -mærkede udgivelser. - papir fra ansvarlige kilder Inger Kærgaard FSC -mærkede udgivelser - papir fra ansvarlige kilder Hvorfor vælge FSC-mærket papir? FSC-mærket er verdens hurtigst voksende mærkningsordning til bæredygtigt træ og papir. Ved at købe og

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om indregning af CO 2 -udledning fra biomasse som supplement til det nationale CO 2 -regnskab

Forslag til folketingsbeslutning om indregning af CO 2 -udledning fra biomasse som supplement til det nationale CO 2 -regnskab Beslutningsforslag nr. B 56 Folketinget 2014-15 Fremsat den 23. januar 2015 af Per Clausen (EL), Henning Hyllested (EL), Christian Juhl (EL), Pernille Skipper (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA CSR status i den danske grafiske branche Bred anvendelse af ledelsessystemer Mere end

Læs mere

GUIDE TIL FSC S LEVERANDØRDATABASE

GUIDE TIL FSC S LEVERANDØRDATABASE GUIDE TIL FSC S LEVERANDØRDATABASE Del 1 - Verificering af leverandører og indkøbs- og leveringsdokumenter s. 1-6 Del 2 - Søgning efter FSC-certificerede leverandører s. 7-8 Del 1 - Verificering af leverandører

Læs mere