Socialudvalget L 58 - Bilag 1 Offentligt. Socialministeriet Pensionsenhed J.nr the 3. november 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialudvalget L 58 - Bilag 1 Offentligt. Socialministeriet Pensionsenhed J.nr. 2006-1330 the 3. november 2006"

Transkript

1 Socialudvalget L 58 - Bilag 1 Offentligt Socialministeriet Pensionsenhed J.nr the 3. november 2006 Høringsnotat Bemærkninger til høringssvar vedrørende udkast til: Forslag til lov om ændring af lov om social pension (Gradvis forhøjelse af folkepensionsalderen til 67 år m.v.). Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love (Ændringer som følge af gradvis forhøjelse af efterløns- og folkepensionsalderen). Dette forslag betegnes nedenfor som konsekvenslovforslaget. Udkastene til lovforslag har været sendt i høring hos: Beskæftigelsesministeriet, Finansministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Justitsministeriet, Miljøministeriet, Skatteministeriet, Statsministeriet, Undervisningsministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Ankestyrelsen, Den Sociale Sikringsstyrelse, KL, De Samvirkende Invalideorganisationer, Landsforeningen Ældre Sagen, Det Centrale Handicapråd, Ældremobiliseringen, Dansk Arbejdsgiverforening, Landsorganisationen i Danmark, ATP, Forsikring & Pension, Centralorganisationernes Fællesudvalg, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og Finansrådet. Forslagene blev sendt i høring den 28. september 2006 med svarfrist tirsdag den 10. oktober Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) blev dog hørt den 10. oktober med svarfrist tirsdag den 17. oktober 2006, som senere blev forlænget. Følgende høringsparter har svaret, at de ikke har bemærkninger til forslagene eller har ikke fundet anledning til at fremkomme med bemærkninger: Ældremobiliseringen, Den Sociale sikringsstyrelse, Undervisningsministeriet, Ankestyrelsen, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Skatteministeriet, Statsministeriet, Landsorganisationen i Danmark, Finansrådet, Justitsministeriet, Miljøministeriet. Følgende høringsparter er kommet med konkrete bemærkninger til forslagene: Dansk Arbejdsgiverforening anfører, at forøgelsen af efterløns- og folkepensionsalderen er et væsentligt bidrag til at sikre, at virksomhederne kan få den fornødne arbejdskraft. Dansk Arbejdsgiverforening mener dog, at folkepensi- Dokument: e:\convertit\release\dir\temp\ doc Side 1 af 6

2 onsalderen burde være forøget tidligere end 2024, og at indekseringen burde have virkning fra før Bemærkning: Socialministeriet har noteret sig disse synspunkter. KL, Beskæftigelsesministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Finansministeriet har nogle tekniske og redaktionelle bemærkninger. Bemærkning: Disse tekniske og redaktionelle bemærkninger er alle blevet indarbejdet i forslagene. Ældre Sagen anerkender det hensigtsmæssige i at lade pensionsalderen følge udviklingen i befolkningens levetid i et eller andet omfang. Ældre Sagen finder også, at der er sikret et rimeligt varsel ved implementeringen af ændringerne. Ældre Sagen har en række kritiske bemærkninger til den foreslåede reguleringsmekanisme, som dog (1) delvis beror på en tilsyneladende misforståelse af den foreslåede reguleringsbestemmelse. Ældre Sagens kritik går herudover på spørgsmålet om (2) balancen mellem arbejdsliv og pension. Ældre Sagen finder det problematisk, at levetidsgevinster efter den foreslåede reguleringsmekanisme udelukkende allokeres til et længere arbejdsliv og ikke tager hensyn til forskelle i restlevetid på tværs af faggrupper. Endvidere kritiseres (3) nogle tekniske sider af den forslåede indekseringsmekanisme. Ældre Sagen har på denne baggrund foreslået en alternativ reguleringsmekanisme. Bemærkninger: Ad 1) Præcisering af forslagets reguleringsbestemmelse. Forslaget om, at folkepensionsalderen forhøjes, hvis den gennemsnitlige levetid for 60-årige overstiger levetiden i på 81,4 år, betyder ikke, som Ældre Sagen synes at mene, at folkepensionsalderen skal reguleres hvert 5. år, så længe niveauet for den senest opgjorte levetid er over niveauet. Bestemmelsen betyder, at reguleringsmekanismen "sættes i værk", og at folkepensionsalderen på 67 år i 2027 reguleres, hvis levetiden er steget i forhold til Det er heller ikke korrekt, at pensionsalderen stiger med minimum 0,6 år ved hver regulering. Den foreslåede reguleringsmekanisme betyder, at en uændret levetid fra et vurderingstidspunkt til det næste ikke giver anledning til regulering af folkepensionsalderen. En stigning i levetiden på 0,1 år fra et vurderingstidspunkt til det næste, dvs. over en 5-års periode, vil typisk heller ikke give anledning til regulering, bortset fra de relativt sjældne tilfælde, hvor det lige tipper afrundingsbalancen. Ad 2) balancen mellem arbejdsliv og pension m.v. Reguleringsmekanismen sikrer på længere sigt en samlet gennemsnitlig periode med folkepension på omkring 14,5 år. Det er set i historisk lys en lang periode med folkepension. Den forebyggende indsats mod nedslidning styrkes med velfærdsaftalen, og førtidspensionssystemet vil fortsat være en mulighed for nedslidte, bl.a. i erhverv med hårdt arbejdsmiljø. Side 2 af 6

3 Den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder (inkl. overgang til førtidspension, selvpensionering mv.) skønnes at stige rundt regnet halvt så meget som stigningen i efterløns- og folkepensionsalderen i medfør af velfærdsaftalen. Indeksering af aldersgrænserne i takt med levetiden modgår kun en del (omkring tre fjerdedele) af den forværring af de offentlige finanser, som stigende levetid for 60-årige isoleret set fører med sig. Den aftalte indekseringsmekanisme understøtter finanspolitisk holdbarhed, mens en mekanisme som Ældre Sagen beskriver, ville reducere mulighederne for tidssvarende offentlig service eller kræve højere skat for at sikre mod uholdbare offentlige finanser. Ad 3) Teknik m.v. I henhold til velfærdsaftalen skal der tages særskilt stilling til reguleringen, hvis levetiden mod forventning skulle falde fra et vurderingstidspunkt til det næste. Det skal bl.a. ses i lyset af, at der kun 1 gang i løbet af de seneste 50 år har været en 5-års periode, hvor levetiden for 60-årige er faldet med mindst 0,1 år. Det er valgt at tage udgangspunkt i levetiden for 60-årige af hensyn til at skabe et enkelt system og for at sikre konsistens med reguleringen af efterlønsalderen. Det ville næppe gøre nogen særlig forskel at tage udgangspunkt i levetiden for 62-årige. Det er valgt at bruge simpelt gennemsnit for mænd og kvinder bl.a. af hensyn til enkelhed. Reelt gør det næppe nogen forskel, om der benyttes et vejet eller simpelt gennemsnit. Det ville det fx ikke gøre, hvis man ser på den historiske udvikling i de seneste årtier. ATP er positiv over for lovforslagene, som man finder bl.a. sikrer parallellitet i reglerne for aldersbetingede pensionsudbetalinger. ATP finder, at det bør præciseres, at en forhøjelse af aldersgrænserne for pensionsudbetaling efter ATPloven også finder anvendelse for allerede optjente pensionsrettigheder. Herved tydeliggøres retsstillingen for medlemmerne, og mulige fortolkningstvivl om ikrafttrædelses- og overgangsreglerne undgås. Bemærkning: Der er nu indsat en sådan præcisering i bemærkningerne til konsekvenslovforslaget. Forsikring & Pension nævner, at man på grund af den korte høringsfrist ikke har haft mulighed for at foretage en selvstændig vurdering af merudgifterne til arbejdsskadesikring. Forsikring & Pension gør opmærksom på, at det følger af de for arbejdsskadeforsikringsselskaber gældende regnskabsregler, at selskaberne er pligtige til at foretage hensættelser for skete skader, når loven er vedtaget, uanset hvornår loven træder i kraft. Forsikringsbranchen ønsker derfor at få indføjet en bestemmelse i loven, der sikrer, at selskaberne kan hæve præmierne uden derved at fritstille kunderne allerede fra datoen for lovens vedtagelse. Bemærkning: Der er nu i konsekvenslovforslaget er indsat en ikrafttrædelsesbestemmelse, som imødekommer Forsikring & Pensions ønske. Den foreslåede bestemmelse svarer til 89 i lov om arbejdsskadesikring, ifølge hvilken en sikringspligtig forsikringstager ikke kan opsige en forsikring på grund af en Side 3 af 6

4 forhøjelse af præmien, som alene er begrundet i en forøgelse af udgifterne, der er en følge af arbejdsskadesikringsloven. Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES) anfører, at AES har taget beregningerne i konsekvenslovforslaget over de økonomiske konsekvensberegninger til efterretning. AES har ikke haft mulighed for at beregne, hvor stor en økonomisk belastning forslagene indebærer for AES isoleret set. Bemærkning: Socialministeriet har noteret sig dette. Det Centrale Handicapråd undrer sig over, at en række aldersgrænser i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelige, og almindelig førtidspension m.v. ikke er foreslået ændret i konsekvenslovforslaget. Der henvises til den række af betingelser, der indeholder en 60-års grænse. Fx kan førtidspension ikke forhøjes til højeste førtidspension efter det fyldte 60. år, ligesom førtidspension ikke kan frakendes eller nedsættes efter det fyldte 60. år. Bemærkning: 60 års aldersgrænsen i 14, stk. 1, 14, stk. 2, nr. 1, 14, stk. 4, 14, stk. 7, har ingen forbindelse har med efterlønsalderen. 60-års grænsen har rødder tilbage fra før efterlønnens indførelse. Der ses ikke at være grund til nu at foretage en kobling mellem de to regelsæt. De nævnte bestemmelser foreslås derfor ikke ændret. Henvisning til 65-års aldersgrænsen i 21 må bero på en misforståelse, da denne aldersgrænse er foreslået ændret. Det samvirkende Invalideorganisationer (DSI) beklager, at man ikke benytter lejligheden til at ligestille mennesker med handicap i relations til lovgivningen om opsat folkepension. DSI peger endvidere på den generelle problemstilling om bortfald af handicapkompensation ved overgang til folkepension. DSI finder, at det er et alvorligt diskriminationsproblem. Bemærkning: Socialministeriet har noteret sig DSI s generelle synspunkter med hensyn til ligestilling. DSI henviser herudover til 14 i konsekvenslovforslaget, hvor DSI efterlyser forslag om ændring af aldersgrænserne i 16 og 21 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelige, og almindelig førtidspension m.v., som vedrører henholdsvis bistands- og plejetillæg samt invaliditetsydelse. DSI savner også forslag om ændring af aldersgrænserne i 14 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelige, og almindelig førtidspension m.v. Endelig henviser DSI til den foreslåede 65 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelige, og almindelig førtidspension m.v., hvoraf det fremgår, at personer, som har fået tilkendt førtidspension eller invaliditetsydelse med virkning fra før den 1. januar 2002, og som umiddelbart inden folkepensionsalderen modtager førtidsbeløb, invaliditetsbeløb eller erhvervsudygtighedsbeløb, bevarer disse tillæg som 65- og 66- årige. DSI har noteret sig, at datoen den 1. januar 2002 stammer fra den gældende lovbestemmelse, men forstår ikke sammenhængen. Bemærkning: Henvisningen til 16 og 21 må bero på en misforståelse. Der er stillet ændringsforslag til begge disse to bestemmelser, således at den øvre al- Side 4 af 6

5 dersgrænse for disse ydelser følger folkepensionsalderen. Med hensyn til 14 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelige, og almindelig førtidspension m.v., så er denne aldersgrænse på 60 år, som nævnt ovenfor vedrørende Det Centrale Handicapråds bemærkninger, ikke knyttet til efterlønsalderen, og foreslås derfor ikke ændret. Med hensyn til datoen 1. januar 2002 i forslaget til 65 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelige, og almindelig førtidspension m.v., så svarer denne som anført af DSI til den eksisterende lovbestemmelse, som altså videreføres på dette punkt. Denne dato har ingen sammenhæng med dette lovforslag. Der er tale om en overgangsbestemmelse, der sigtede på at undgå, at førtidspensionister blev ramt af nedsættelsen af aldersgrænse for folkepension i I det oprindelige lovforslag, L 175/ , var det foreslået, at pensionister, der var tilkendt pension før den foreslåede ikrafttrædelse af loven (1. juli 1999), skulle bevare deres tillæg som 65- og 66-årige. Den undtagelsesbestemmelse blev ved et ændringsforslag udvidet til at gælde for alle, der var tilkendt pension før 1. januar Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) høringssvar vedrører 5, 6 og 19 i konsekvenslovforslaget (ændringer i lov om tjenestemandspension og lov om tjenestemænd). CFU anfører blandt andet: 1) Forslaget om at hæve 60-års grænsen for ret til at gå på pension parallelt med efterlønsalderen for tjenestemænd, der ansættes 1. januar 2007 eller senere, rammer tjenestemænd som gruppe ganske urimeligt, og 60-års grænsen er uafhængig af aldersgrænsen for efterløn. Efter CFU s opfattelse er de nye skærpede regler om fradrag for førtidspensionering, som blev aftalt i 1999, et fuldt tilstrækkeligt incitament til at fastholde tjenestemænd på arbejdsmarkedet, hvorfor der ikke er behov for at ændre muligheden for at gå på pension fra det fyldte 60. år. 2) Loven træder i kraft den 1. juli 2009, men lovændringerne har virkning for tjenestemænd, der ansættes 1. januar 2007 eller senere og har dermed tilbagevirkende kraft, hvilket CFU finder uhensigtsmæssigt. 3) Indekseringen forekommer uhensigtsmæssig, da den giver en usikkerhed om aldersgrænserne efter ) Der er ikke i lovforslaget taget stilling til bortfald af aldersgrænser vedrørende udbetaling af rådighedsløn, tidspunkt for indgåelse af ægteskab for ret til ægtefællepension og ret til kvalificeret svagelighedspension. 5) Der er ikke i lovforslaget taget højde for en højere pensionsopsparing som følge af, at tjenestemanden i fremtiden skal blive længere tid på arbejdsmarkedet. Bemærkning: Socialministeriet har bedt Finansministeriet (Personalestyrelsen) om at kommentere CFU s høringssvar. Finansministeriet oplyser: Side 5 af 6

6 Ad 1) Den gradvise forhøjelse af aldersgrænsen for ret til at gå på pension parallelt med efterlønsalderen er i overensstemmelse med aftalen af 20. juni 2006 om en velfærdsreform. 60-års grænsen blev indført med tjenestemandspensionsloven af Siden indførelsen af efterløn i 1979 har aldersgrænsen for denne ret også været 60 år, ligesom de øvrige arbejdsmarkedspensioner kan udbetales fra 60 år. Der er en naturlig sammenhæng mellem aldersgrænserne i efterlønsordningen og arbejdsmarkedspensionsordningerne i og med, at der er tale om tidspunkt for tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Derfor indgår det også som et element i velfærdsreformen, at aldersgrænsen for at få udbetalt en af de øvrige arbejdsmarkedspensionsordninger hæves tilsvarende for nytegnede pensionsordninger. Hele den store gruppe af allerede ansatte tjenestemænd bevarer retten til at gå på pension ved 60 år. I modsætning hertil gælder de nye grænser for ret til efterløn alle, der ikke er fyldt 48 år inden udgangen af På denne baggrund giver høringssvaret ikke anledning til ændring i lovforslaget. Ad 2) Finansministeriet finder ikke, at der er problemer forbundet med den foreslåede ikrafttrædelsesbestemmelse. På denne baggrund giver høringssvaret ikke anledning til ændring i lovforslaget. Ad 3) Efter den foreslåede indekseringsmodel i lov om social pension og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. vil ændring af aldersgrænser ske med et varsel på henholdsvis 15 og 10 år, så der er god tid til at indrette sig. På denne baggrund giver høringssvaret ikke anledning til ændring i lovforslaget. Ad 4) Lovforslaget indeholder ændringer af aldersgrænserne for udbetaling af rådighedsløn og ret til kvalificeret svagelighedspension i konsekvens af velfærdsaftalen. Grænsen på 65 år, for at indgåelse af ægteskab giver ret til ægtefællepension, har aldrig været relateret til folkepensionsalderen. På denne baggrund giver høringssvaret ikke anledning til ændring i lovforslaget. Socialministeriet kan henholde sig Finansministeriets bemærkninger. Side 6 af 6

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv. UDKAST Fremsat den {FREMSAT} af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension

Læs mere

Efterløn. Vejledning om efterløn. Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011).

Efterløn. Vejledning om efterløn. Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011). Efterløn Vejledning om efterløn Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011). December 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 14-4371532 Udkast Den 31. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Forlængelse af rabat på afgiften ved omlægning af eksisterende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-170-0904 Udkast (2) 2. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-170-0904 Udkast (2) 2. januar 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 83 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-170-0904 Udkast (2) 2. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, arbejdsmarkedsfondsloven og kildeskatteloven

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Udkast (28. september 2006) Forslag. til

Udkast (28. september 2006) Forslag. til ARBEJDSDIREKTORATET J. nr. 06-21-0007 Udkast (28. september 2006) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og lov om

Læs mere

REVISION AF FUNKTIONÆRLOVEN

REVISION AF FUNKTIONÆRLOVEN ARBEJDSMINISTERIET Udvalget vedrørende revision af funktionærloven Betænkning om REVISION AF FUNKTIONÆRLOVEN Betænkning nr. 1022 1984 Sats og tryk: JJ trykteknik a-s, København Ar 15-148-bet. ISBN 87-503-5074-9

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådet Maj 2007 ISBN 87-7985-046-4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejde, vækst og velfærd

Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionen er nedsat af regeringen og skal foreslå reformer, der styrker de offentlige finanser gennem en øget arbejdsindsats. Ifølge regeringens 2015 plan mangler der med de kendte finanspolitiske

Læs mere

Direktivforslag vedr. portabilitet af supplerende pensionsrettigheder (KOM(2005)507)

Direktivforslag vedr. portabilitet af supplerende pensionsrettigheder (KOM(2005)507) Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0507 Bilag 5 Offentligt R E V I D E R E T S A M L E N O T A T Direktivforslag vedr. portabilitet af supplerende pensionsrettigheder (KOM(2005)507) 26. april 2007 J.nr. 6119-0006

Læs mere

Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark

Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark N O T A T Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark Oktober 2010 J.nr. 2010-0016799 JØP/ADD Indledning Udkast til Lov om etablering af den selvejende

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets rapport. pensionsopsparing, dækningsgrader og levetid. Juni 2005

Pensionsmarkedsrådets rapport. pensionsopsparing, dækningsgrader og levetid. Juni 2005 Pensionsmarkedsrådets rapport om pensionsopsparing, dækningsgrader og levetid Juni 2005 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning og sammenfatning... 3 Kapitel 2. Pensionsopsparing og dækningsgrader...

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 196 Bilag 2 Offentligt J.nr. 2012-321-0022 Dato: 15-08-2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Erhvervsministeriet Information / Bibliotek. Fraskiltes pensionsret

Erhvervsministeriet Information / Bibliotek. Fraskiltes pensionsret Erhvervsministeriet Information / Bibliotek Fraskiltes pensionsret Betænkning nr. 1293 Udgivet af Erhvervsministeriet 1995 Fraskiltes pensionsret Betænkning nr. 1293 Udstedt af Erhvervsministeriet, juni

Læs mere

Forslag. Lov om etableringen af den selvejende institution Udbetaling Danmark (Samling af kommunernes objektive sagsbehandling)

Forslag. Lov om etableringen af den selvejende institution Udbetaling Danmark (Samling af kommunernes objektive sagsbehandling) Fremsat den [xx]. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om etableringen af den selvejende institution Udbetaling Danmark (Samling af kommunernes objektive sagsbehandling)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark 1. Gradvis afskaffelse af efterlønnen 2. Befolkningens fordeling på beskæftigede og ikke-beskæftigede 3. Befolkningsudviklingen 4. Udsigt til mangel på arbejdskraft i fravær af reform

Læs mere

Ægtefællers pensionsrettigheder

Ægtefællers pensionsrettigheder Ægtefællers pensionsrettigheder Behandling på skifte af fællesbo Betænkning afgivet af Ægtefællepensionsudvalget Betænkning nr. 1466 2005 - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - Kapitel 1... 11 Indledning... 11 1.1. Udvalgets

Læs mere

Betænkning. om arbejdsskadesikring

Betænkning. om arbejdsskadesikring Betænkning om arbejdsskadesikring Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Udvalgets kommissorium og sammensætning... 5 1. Kommissorium... 5 2. Udvalgets sammensætning... 6 Kapitel 2. Resumé af betænkningen og udvalgets

Læs mere

Langsigtet økonomisk fremskrivning 2007

Langsigtet økonomisk fremskrivning 2007 Langsigtet økonomisk fremskrivning 27 December 27 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning...4 1.1 Hovedelementerne i analysen...5 Kapitel 2 Den demografiske udvikling...7 2.1 Indledning...7 2.2 Antal

Læs mere

Betænkning. arbejdsskadesikring. (udvidelse af ulykkesbegrebet og mulig finansiering) ISBN 87-601-9652-1

Betænkning. arbejdsskadesikring. (udvidelse af ulykkesbegrebet og mulig finansiering) ISBN 87-601-9652-1 Betænkning om arbejdsskadesikring (udvidelse af ulykkesbegrebet og mulig finansiering) Betænkning nr. 1418/2002 ISBN 87-601-9652-1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Udvalgets kommissorium og sammensætning...

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0045 Dato: 24. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

1. Indledning Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række ændringer i den finansielle lovgivning.

1. Indledning Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række ændringer i den finansielle lovgivning. NOTAT 25. februar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om kreditaftaler, lov om finansielle rådgivere, lov om pantebrevsselskaber,

Læs mere

Langsigtet økonomisk fremskrivning 2006 - med vurdering af velfærdsreformen

Langsigtet økonomisk fremskrivning 2006 - med vurdering af velfærdsreformen Langsigtet økonomisk fremskrivning 26 - med vurdering af velfærdsreformen November 26 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...4 1.1 Indledning...4 1.2 Hovedkonklusionerne...4 1.3 Hovedelementerne

Læs mere

HER OG NU s første udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s første udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Februar 2007 HER OG NU s første udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Organisationsændringer Overenskomst 2007 for TDC og De Gule Sider Nye LTD talsmænd LTD generalforsamling

Læs mere

Fleksibel tilbagetrækning er et alternativ til efterløn

Fleksibel tilbagetrækning er et alternativ til efterløn Peter Foxman Vibeke Borchsenius Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk 1. Indledning og sammenfatning 3 2. Hvad bestemmer tilbagetrækningstidspunktet? 4 3.

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet Beskæftigelsesministeriet Lovforslag om reform af førtidspension - høringssvar 24.09.2012 takker for muligheden for at blive hørt vedr. lovforslag om førtidspension og fleksjob. Hermed følger vores bemærkninger.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v. Lovforslag nr. L 204 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. april 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem

Læs mere