Resumé af budgettet Resultatopgørelse... 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resumé af budgettet Resultatopgørelse... 5"

Transkript

1 Budget

2 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse... 5 Budgetforudsætninger Skatter Tilskud og udligning Driftsvirksomhed Anlægsvirksomhed Pris- og lønskøn Låneoptagelse Leasingarrangementer Serviceudgifterne Aftalen om kommunernes økonomi Hovedoversigt Sammendrag af budget Sammendrag af bevillingsoversigt Driftsvirksomhed side Børne- og Ungdomsudvalget Uddannelse og pædagogik Skoler og klubber Dagtilbud Udsatte børn Kultur- og Fritidsudvalget Fritid og Kultur Social- og Sundhedsudvalget Sundhed og Omsorg Omsorg Sundhed Handicappede og sociale indsatser Teknik- og Miljøudvalget Grønne områder og kirkegårde samt trafik Grønne områder og kirkegårde Trafik Miljø og natur Økonomiudvalget Beredskab Administration Puljebeløb Kommunale ejendomme Beskæftigelses og Integrationsudvalget Erhverv og beskæftigelse

3 INDHOLD Anlægsvirksomhed Investeringsoversigt med bemærkninger Investeringsoversigt planlægningsperioden med bemærkninger Renter og finansiering Balanceforskydninger Tværgående artsoversigt Befolkningsprognose Lov- og cirkulæreprogram Takstoversigt Budgetaftale Bevillingsoversigter Driftsvirksomhed Anlægsvirksomhed Renter og finansiering Balanceforskydninger side

4 RESUMÉ AF BUDGETTET

5 2 RESUMÉ AF BUDGETTET Budgetaftale for Der er indgået en bred budgetaftale mellem Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance, Dorthe la Cour og Birgitte Hannibal. Dermed står 16 ud af 21 medlemmer af kommunalbestyrelsen bag budgettet. Budgetaftalen blev vedtaget på kommunalbestyrelsens møde den 13. oktober Hele aftalen kan læses på dels i denne publikation, dels på Baggrund for budgettet Baggrunden for budgettet er en solid økonomi i forlængelse af de tidligere års planlægning og prioriteringer. Kommunalbestyrelsen har gennem året 2016 arbejdet tæt med en løbende opfølgning og en stabil styring af økonomien, som nu danner udgangspunkt for det nye budget. Aftalen udgør ændringer til administrationens budgetforslag af 2. september 2016 med ændringer i form af Justeret grundlag for drøftelserne om budget af 19. september 2016 fremlagt i forbindelse med kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet. Aftalen baserer sig på aftalen om budgetlægningen indgået i januar 2015 mellem alle partier undtagen Enhedslisten. En aftale, der forudsætter, at partierne tilvejebringer en yderligere 1 pct.s budgetreduktion i foråret 2017 (til udmøntning fra og med budget 2018) til henholdsvis grundskyldssænkning og omprioriteringer, idet dette beløb ikke er hentet hjem med indeværende aftale. Budget 2017 reduktionen er indhentet. Budgetændringerne drøftes i de relevante fagudvalg i november og december Ved enighed i forligskredsen kan forslag inden for udvalgets område ændres eller tilpasses, under forudsætning af at samme provenu hentes. Forligspartierne drøfter opfølgning på aftalen kvartalsvis i 2017 i tilknytning til de anslåede regnskaber. Udover de egentlige budgetændringer er der aftalt en række hensigtserklæringer. Budgetaftalen i korte træk Den nye budgetaftale sikrer en ansvarlig økonomi i forhold til kassebeholdningen og de økonomiske rammer i de næste fire år. Prioriteringerne og forbedringerne i budgettet er fuldt ud finansierede og sker inden for de eksisterende rammer. Budgettet indeholder bl.a. en gældsafvikling på 150 mio. kr., som er med til at forbedre rammerne for driften fremover. På anlægsområdet er der ved langsigtet planlægning skabt plads til bygninger og anlæg, herunder bl.a. nye plejehjemspladser på trods af regeringens anlægsloft. Budgettet i hovedtræk Budget er i balance, hvilket vil sige, at det opfylder bestemmelsen i budget- og regnskabsbekendtgørelsen, om at der skal være overskud på den løbende drift, defineret som at indtægter fra skatter og tilskud mv. skal være større end driftsudgifterne samt nettorenteudgifter. Formålet med kravet om overskud på driften er at understøtte princippet om en sund økonomisk styring i den enkelte kommune, hvor det sikres, at en kommune ikke finansierer løbende driftsudgifter ved forbrug af likviditet. Med budgetaftalen opfylder Lyngby-Taarbæk Kommune ikke blot kravet om et driftsoverskud, men tillige målsætningerne om, at - anlægsudgifter skal som minimum udgøre 100 mio. kr. i gennemsnit pr. år (ekskl. den del der lånefinansieres)

6 3 RESUMÉ AF BUDGETTET - gennemsnitlig kassebeholdning skal fremadrettet som minimum udgøre 130 mio. kr. - strukturel balance opnås fra 2022, hvor resultatet af ordinær drift viser overskud, der som minimum kan finansiere afdrag og de anlægsinvesteringer, der ikke er lånefinansierede. I gennemsnit skal overskuddet af den ordinære drift typisk udgøre minimum 115 mio. kr., nemlig minimum 100 mio. kr. til anlæg og ca. 15 mio. kr. til afdrag - servicerammen overholdes fra 2018 og frem. Finansieringsoverskud-/underskud + = udgifter, - = indtægter Mio. kr. (årets priser) B17 BO18 BO19 BO20 Indtægter (skatter m.m.) , , , ,3 Driftsvirksomheden , , , ,1 Anlægsvirksomheden ,4 141,8 147,7 148,1 Ejendomssalg ,2-79,7-20,0 0 Pris- og lønstigninger ,3 137,7 208,0 Renter og finansforskydninger... 4,9 63,5 14,1 14,2 Afdrag på lån og lånoptagelse ,1 1,8 12,5 12,6 Finansieringsover- (-)/underskud (+) (afrundet) ,5 59,9 58,0 61,7 Kassebeholdning Mio. kr. (årets priser) 2016* Kassebeholdning ultimo året ,6 190,1 130,3 72,2 10,5 Kassebeholdning gennemsnitligt ,6 320,1 260,3 202,2 140,5 * Forventet beholdning

7 4

8 RESULTATOPGØRELSE

9 6 RESULTATOPGØRELSE Beløb i mio. kr. +=udgift, -=indtægt B17 BO18 BO19 BO20 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter , , , ,8 Tilskud og udligning ,5 583,2 642,8 707,5 Indtægter i alt (A) , , , ,3 Driftsudgifter , , , ,1 Pris- og lønstigninger ,9 132,4 199,8 Driftsudgifter i alt (B) , , , ,9 Primært driftsresultat (C = A+B) ,7-70,0-101,5-121,4 Renter (D)... -4,0-4,7-5,5-5,7 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED (E=C+D) -79,7-74,7-107,1-127,2 Anlægsudgifter (inkl. lånefinansieret anlæg) ,4 141,8 147,7 148,1 Pris- og lønstigninger - Anlæg... 2,4 5,3 8,2 Anlægsudgifter i alt (inkl. lånefinansieret anlæg) (F) ,4 144,2 153,0 156,4 Ejendomssalg (inkl. frikøb) (G) ,2-79,7-20,0 ÅRETS RESULTAT (I=E+F+G)... 56,5-10,2 26,0 29,2 FINANSIERINGSOVERSIGT Mio. kr. B17 BO18 BO19 BO20 LIKVID BEHOLDNING PRIMO ÅRET 437,6 190,1 130,3 72,2 Ændring af likvide aktiver Resultat i alt ifølge resultatopgørelsen ,5 10,2-26,0-29,2 Låneoptagelse mv... 3,0 13,8 3,0 3,0 Øvrige finansforskydninger... -8,9-68,2-19,6-19,9 Afdrag på lån ,1-15,6-15,5-15,6 Bevægelse ,5-59,9-58,0-61,7 LIKVID BEHOLDNING ULTIMO ÅRET ,1 130,3 72,2 10,5 GENNEMSNITLIG BEHOLDNING ,1 260,3 202,2 140,5

10 BUDGETFORUDSÆTNINGER

11 8 BUDGETFORUDSÆTNINGER GENERELLE FORUDSÆTNINGER 1. Skatter Skatteprocent mv. Nedenfor fremgår skatteprocenterne i budget , heri indgår den politiske beslutning om at sænke grundskylden med en halv promille årligt til og med Til sammenligning fremgår tillige skatteprocenterne i det vedtagne budget Skatteprocenter B16 B17 BO18 BO19 BO20 Udskrivningsprocent... 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 Kirkeskatteprocent *) 0,59 0,55 0,55 0,55 0,55 Grundskyldspromille... 21,985 21,485 20,985 20,985 20,985 Grundskyldspromille / landbrugsjord... 7,185 6,685 6,185 6,185 6,185 Dækningsafgifter (promille): - Erhvervsejendomme... 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 - Statslige ejendommes grundværdi... 10, , , , , Offentlige ejendommes grundværdi... 10, , , , , Offentlige ejendommes forskelsværdi... 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 Mindreprovenuet som følge af grundskyldsnedsættelsen med en halv promille årligt inklusive de afledte effekter på øvrige skattekilder udgør i henholdsvis 11,1, 22,6, 23,4 og 24,1 mio. kr. Skattestoppet fortsætter i 2017 Det indgår i årets økonomiaftale mellem regeringen og KL, at den kommunale skatteudskrivning i 2017 er uændret i forhold til 2016 for kommunerne under ét. Det betyder, at hvis nogle kommuner ønsker at hæve skatten, skal andre kommuner nedsætte skatten tilsvarende. Ellers træder sanktionssystemet i kraft. Det er skatteudskrivningen for kommunal indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift af erhvervsejendomme, der samlet er omfattet af skattesanktionen. Ramme på 200 mio. kr. til skatteforhøjelser I lighed med de forrige år indgår det i økonomiaftalen, at nogle kommuner skal have mulighed for at forhøje skatten (inden for en ramme på 200 mio. kr.) og derved undgå en eventuel individuel sanktion som følge af en samlet kommunal skatteforhøjelse for Tilskud til skattenedsættelser i 2017 ramme på 200 mio. kr. For at skabe plads til ovenstående skatteforhøjelser inden for et uændret beskatningsniveau for kommunerne under ét forudsættes det i årets økonomiaftale, at andre kommuner sætter skatten ned svarende til i alt 200 mio. kr. For 2017 etableres derfor en tilskudsordning til de kommuner, der nedsætter 2017-skatten. Tilskudsrammen udgør 150 mio. kr. i 2017, 100 mio. kr. i 2018 og 2019 og 50 mio. kr. i Tilskuddet til den enkelte kommune kan højst udgøre 75 pct. af provenutabet i 2017, 50 pct. i 2018 og 2019 og 25 pct. i 2020.

12 9 BUDGETFORUDSÆTNINGER I budgettet er indregnet et skønnet beløb fra 2017-skattepuljen, som følge af kommunens grundskyldsnedsættelse i Der er ikke indregnet noget beløb fra en eventuel 2018-skattepulje, som følge af kommunens påtænkte grundskyldsnedsættelse i Kommunens skatteprovenuer Denne budgetpost omfatter primært indkomstskatter, selskabsskatter og ejendomsskatter (grundskyld og dækningsafgift). Indkomstskatter Det er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, der indgår i budget 2017 som følge af kommunalbestyrelsens valg af statsgaranti i Ved budgetvedtagelsen gav dette valg et skønnet beregnet tab 20,6 mio. kr. set i forhold selvbudgettering af beløbene. Statsgarantien fastsættes kun for ét år ad gangen. Det betyder, at kommunens indkomstskatteprovenu i 2017 er beregnet i forhold til udskrivningsgrundlaget i 2014 fremskrevet med 10,3 pct. Tilsvarende er udligningsbeløbene i 2017 beregnet ud fra de statsgaranterede beløb. Overslagsårene er omvendt altid selvbudgetterede. Det vil sige, at både udskrivningsgrundlaget og de dertil hørende tilskuds- og udligningsbeløb i bygger på kommunens egne skøn for beløbsstørrelserne. Lyngby-Taarbæk Kommune har valgt hhv. statsgarantien og selvbudgettering i følgende år: Statsgaranti Selvbudgettering Selskabsskatter Provenuet for 2017 vedrører indkomståret 2014, idet afregningen af den kommunale andel af selskabs- og fondsskatter sker 3 år efter indkomståret. Den faktiske opgørelse af 2014-selskabsskatten viser, at kommunen i 2017 får et provenu på 120 mio. kr. Fratrækkes dette beløb en ekstraordinær stor skattebetaling i 2014 og tillægges herefter KL s skøn for væksten i selskabsskatten fra 2017 til 2018 fås et provenu på 66 mio. kr. svarende til det budgetterede provenu i Selskabsskatteprovenuet i 2019 og 2020 indeholder et øget skøn for selskabsskattebetaling som følge af ekstra tilvækst i grundlaget i disse år. Det budgetterede lavere niveau for kommunens selskabsskat medfører, at kommunen modtager penge fra udligningsordningen vedrørende selskabsskatten i årene Ejendomsskatterne (dvs. grundskyld og dækningsafgift) Reguleringsprocenten for 2017 udgør 5,5 pct. Ved beregningen af kommunens grundskyldsprovenuer i overslagsårene er taget hensyn til, at nogle grundejere kun kan tillægges en stigningstakt, der ligger under reguleringsprocenten, idet de ellers ville betale grundskyld af et beløb, som overstiger den offentlige vurdering. Skatteministeren har i en pressemeddelelse den 9. februar 2016 oplyst, at regeringen har besluttet at udskyde det nye system til vurdering af grundværdierne med et år. Det forventes nu, at de første vurderinger af ejerboliger vil blive udarbejdet i 2018 og udsendes i Det betyder, at beregningen af grundskylden for ejerboliger først i 2020 vil basere sig på de nye vurderinger. Grundskylden for 2017 er beregnet til 467 mio. kr. ved en grundskyldspromille på 21,485. Provenuet er beregnet ud fra de afgiftspligtige grundværdier, som borgerne betaler grundskyld af i Ved beregningen af kommunens grundskyldsprovenu i overslagsårene er taget udgangspunkt i KL s skøn for reguleringsprocenterne samt den besluttede sænkning af grundskyldspromillen med 0,5 promille årligt i 2017 og 2018.

13 10 BUDGETFORUDSÆTNINGER De budgetterede dækningsafgifter for 2017 bygger på tal fra Ejendomsskatteregistret (ESR). I budgettets overslagsår er kommunens provenuer vedr. dækningsafgift af offentlige ejendomme uændret, mens provenuet for dækningsafgift fra erhvervsejendomme er forhøjet med 4,2 mio. kr. i Tilskud og udligning, herunder budget- og regnskabssanktioner Tilskud og udligning omfatter statstilskud, udligning af beskatningsgrundlaget, udligning og tilskud vedrørende udlændinge, sektorspecifikke udligningsordninger, særlige tilskud og beskæftigelsestilskuddet. Der er i 2017 indarbejdet det statsgaranterede skattegrundlag med tilhørende tilskuds- og udligningsbeløb, mens overslagsårene er baseret på KL s tilskuds- og udligningsmodel. Budgetteringen tager bl.a. højde for konsekvenserne af regeringens og KL s aftale om kommunernes økonomi for 2017 samt KL s seneste pris- og lønskøn. Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet Det indgår i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2017, at der i 2017 ydes et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. Tilskuddet fordeles på følgende måde: 1,5 mia. kr. fordeles som grundtilskud til alle kommuner fordelt efter indbyggertal. 1 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et strukturelt underskud pr. indbygger over landsgennemsnittet. 1 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlag (statsgaranti) under kr. pr. indbygger. Lyngby-Taarbæk kommune modtager 14,5 mio. kr. i Overgangsordning vedrørende refusionsomlægning For at afbøde de samlede økonomiske konsekvenser af omlægningen af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet herunder de udligningsmæssige konsekvenser er der i 2016 og 2017 etableret en midlertidig kompensationsordning, der begrænser de enkelte kommuners beregnede tab/gevinster til henholdsvis 0,1 pct. og 0,2 pct. af beskatningsgrundlaget i 2016 og 2017 samt et loft, som yderligere begrænser de absolutte gevinster og tab til 10 mio. kr. i 2016 og til 20 mio. kr. i Lyngby-Taarbæk Kommune modtog i ,7 mio. kr. via denne ordning svarende til at Lyngby- Taarbæks samlede tab i 2016 var 16,7 mio. kr. I 2017 modtager kommunen kun kr. - svarende til at kommunens samlede tab i 2017 udgør kr. Tilskud vedr. styrket kvalitet i daginstitutioner I forlængelse af finansloven for 2012 er der afsat et tilskud til bedre normeringer og kvalitet i dagtilbud fra 2013 og frem. Tilskuddet, der i 2017 udgør 535,4 mio. kr., fordeles ud fra den enkelte kommunes andel af det skønnede antallet af 0-5-årige børn i kommunerne pr. 1. januar Lyngby-Taarbæks tilskud udgør 5,4 mio. kr. i 2017 stigende til 5,7 mio. kr. i Tilskud fra Kvalitetsfonden Regeringen har etableret en kvalitetsfond på i alt 22 mia. kr. til statslig medfinansiering af kommunale investeringer i perioden Formålet med kvalitetsfonden er at løfte investeringsniveauet (dvs. de fysiske rammer) på de borgernære serviceområder: dagtilbud, folkeskolen, ældreområdet (ekskl. kommunale ældreboliger) og fritidsfaciliteter til børn og unge. I 2017 udmøntes 2 mia. kr. fra kvalitetsfonden til kommunerne. De tidligere krav om kommunal medfinansiering samt deponering af uforbrugte midler blev ophævet med virkning fra 1. januar Kvalitetsfondsmidlerne er siden da blevet fordelt som en del af bloktilskuddet.

14 11 BUDGETFORUDSÆTNINGER Krav om overskud på den løbende drift i budgetåret og overslagsårene Med udgangspunkt i budgetloven indgår i budget- og regnskabsbekendtgørelsen et krav om, at der fra budget 2014 skal være overskud på den løbende drift i budgetåret og overslagsårene. Kravet skal understøtte princippet om en sund økonomistyring i den enkelte kommune, således at en kommune ikke finansierer løbende driftsudgifter ved forbrug af likviditet. Bestemmelsen om overskud på den løbende drift er formuleret således, at indtægter fra skatter, tilskud mv. skal være større end serviceudgifterne, udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, udgifter til overførsler samt nettorenteudgifter. Sanktion på serviceudgifterne i budget 2017 Kommunernes budgetterede serviceudgifter er, som i de senere år, underlagt en sanktion i forhold til det aftalte niveau. 3 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne overholder det aftalte niveau ved budgetvedtagelsen, jævnfør budgetloven. Budgetsanktionen er som udgangspunkt kollektiv i Budgetloven giver imidlertid social- og indenrigsministeren bemyndigelse til at gøre sanktionen delvis individuel, såfremt det vurderes, at enkeltkommuner ikke har udvist en passende budgetadfærd. Sanktion på serviceudgifterne i regnskab 2017 En eventuel regnskabssanktion i 2017 udmåles i forhold til de samlede kommunale budgetter for service. Sanktionen er delt i en individuel del (60 pct.), som betales af de kommuner, som har overskredet det oprindelige budget samt en kollektiv del (40 pct.). Sanktion på anlæg i budget 2017 Herudover indebærer økonomiaftalen, at kommunernes anlægsniveau på 16,3 mia. kr. i 2017 er underlagt et egentligt loft. Det indebærer, at op til 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud i 2017 er betinget af, at kommunernes samlede budget for bruttoanlæg er inden for rammerne af økonomiaftalen for Ingen sanktion på anlæg i regnskab 2017 Kommunernes regnskab for bruttoanlæg er ikke omfattet af en sanktionsmekanisme i Økonomiaftalen indebærer dog, at Regeringen og KL er enige om at tillægge det stor betydning, at de kommunale anlægsudgifter i 2017 både i budgetterne og regnskaberne ligger inden for rammerne af aftalen.

15 12 BUDGETFORUDSÆTNINGER 3. Driftsvirksomhed Inden for de enkelte udvalg (bevillingsområder) er driftsbudgettet opdelt i aktivitetsområder. På de følgende sider er der for alle aktivitetsområder beskrevet perspektiver og udfordringer, ligesom budgetforudsætningerne og de mere detaljerede budgettal er angivet her. Nedenfor er det samlede driftsbudget angivet i resuméform opdelt på udvalgsniveau. Driftsvirksomhed på udvalgsniveau (nettodriftsudgifter) Mio. kr. R15 og B16 i årenes priser B17-20 i 2017-niveau += udgifter -= indtægter R15 B16 B17 BO18 BO19 BO20 Børne- og Ungdomsudvalget ,8 849,3 875,7 874,9 872,5 871,7 Kultur- og Fritidsudvalget... 56,9 58,6 61,9 62,5 63,0 62,1 Social- og Sundhedsudvalget , , , , , ,0 Teknik- og Miljøudvalget ,4 116,0 128,6 125,8 125,2 124,5 Økonomiudvalget ,8 574,3 556,3 522,8 504,0 485,0 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget ,5 492,9 482,6 487,2 499,0 505,7 I alt , , , , , ,1 Takster og gebyrer Takster og gebyrer er som udgangspunkt fremskrevet således, at det generelt svarer til pris- og lønudviklingen af udgifterne inden for de pågældende områder. På dagtilbudsområdet er taksterne fastsat i forhold til en forældrebetalingsandel på 25 pct. De indarbejdede takster fremgår af takstoversigten. Regeringens lov- og cirkulæreprogram 2017 Kommunen får refunderet nettoudgifterne grundet ny/ændret lovgivning i henhold til DUTprincippet. Dvs. de ændrede nettoudgifter på landsplan, som regeringen og KL er nået frem til, som altovervejende hovedregel fordeles kommunerne imellem i forhold til kommunens andel af folketallet i hele landet. Dette års lov- og cirkulæreprogram giver anledning til årlige merudgifter på henholdsvis 3,7 mio. kr. i 2017, 3,9 mio. kr. i 2018, 4,8 mio. kr. i 2019 og 4,8 mio. kr. i 2020.

16 13 BUDGETFORUDSÆTNINGER 4. Anlægsvirksomhed Anlægsbudgettet ligger i på et niveau, der langt overstiger kommunens politik om et årligt anlægsniveau på 100 mio. kr. i gennemsnit (inkl. lånefinansierede projekter). Anlægsvirksomhed (nettoanlægsudgifter) Mio. kr. R15 og B16 i årenes priser B17-20 i 2017-niveau R15 B16 B17 BO18 BO19 BO20 Økonomiudvalget ,7 224,8 154,9 121,2 142,4 138,2 I alt ,7 224,8 154,9 121,2 142,4 138,2 Heraf lånefinansierede projekter... 28,4 52,7 11,7 3,2 3,2 3,2 Ejendomssalg mv.. (netto) -183,8-163,6-18,7-59,1-14,7 9,9 Ejendomssalg mv.... I -190,7-187,2-26,2-79,7-20,0 - Ejendomssalg mv.... U 6,9 23,6 7,5 20,6 5,3 9,9 Den detaljerede investeringsoversigt, inkl. bemærkninger, er indeholdt i afsnittet Anlægsvirksomheden. Ejendomssalg De budgetterede ejendomssalg i vedrører følgende: Salg af jord til finansiering af kommunens grundkapital i forbindelse med etablering af almene familie- og ældreboliger Salg af del af Dyrehavegaards Jorder Salg af ejendomme i forbindelse med Liv i Lundtofte Salg af diverse ejendomme Udgifterne under ejendomssalg vedrører primært udgifter i forbindelse med ejendomssalgene af Kanalvej og Dyrehavegaards Jorder. 5. Pris- og lønskøn Der er anvendt KL s udmeldte pris- og lønskøn fra juni 2016, jf. nedenstående oversigt. Den kommunale pris- og lønudvikling - serviceudgifterne Årligt 2016/ / / /20 Løn... 2,16 2,30 2,30 2,30 Priser... 1,93 1,93 1,93 1,93 Løn/priser i alt... 2,1 2,2 2,2 2,2 Den kommunale pris- og lønudvikling - anlægsudgifterne Årligt 2016/ / / /20 Løn og priser i alt... 1,8 1,8 1,8 1,8

17 14 BUDGETFORUDSÆTNINGER Den kommunale pris- og lønudvikling inkl. anlæg og overførselsudgifter Årligt 2016/ / / /20 I alt... 2,0 2,0 2,0 2,0 Det skal bemærkes, at der til regulering af bloktilskuddet anvendes pris- og lønskønnet inkl. overførselsudgifter. 6. Låneoptagelse Økonomiaftalen for 2017 indeholder følgende lånepuljer: Lånepulje målrettet investeringer med et effektiviseringspotentiale (650 mio. kr.) Ordinære anlægsområde til øvrige anlægsaktiviteter (200 mio. kr.) Styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner (500 mio. kr.) I budget er der alene budgetteret med lån efter de automatiske låneregler, dvs. til finansiering af grøn klimainvesteringspulje og lån til energirenovering af rådhuset samt til opførelse af almene boliger og LAR-projekter. Der er i budgetaftalen aftalt et ekstraordinært afdrag på lån på 150 mio. kr. som udover det ekstraordinære afdrag på 20 mio. kr. i forbindelse med anvendelsen af hjemfaldsmidlerne (kmb 21. maj 2015) betyder et væsentligt fald i kommunens gæld, hvilket er i fuld overensstemmelse med kommunens lånepolitik. Målsætningen i kommunens lånepolitik er, at den langfristede gæld pr. indbygger ikke må stige yderligere. Som det ses af nedenstående tabel, er der et fald i gælden fra 2016 og frem. Den samlede gæld stiger dog fra 2015 til 2016 som følge af, at kommunen optager lån i forbindelse med etablering af almene boliger. Ses der bort for disse lån er der alene et fald i gælden, hvilket er i overensstemmelse med målsætningen. Mio. kr. (årets priser) Gæld (ultimo året)** heraf almene boliger* heraf øvrig gæld *) Ekskl. indeksregulering (reguleres på status). **) Ekskl. selvejende institutioner og leasede aktiver 7. Leasingarrangementer Kommunen har indtil nu ikke indgået sale and lease back-arrangementer eller leasing af anlægsaktiver. Der er i budgettet ikke forudsat indgået sådanne arrangementer. Leasing af driftsmidler, der ikke giver anledning til deponering, indgår ikke som særskilte poster i budgetlægningsfasen, idet en eventuel leasingudgift skal finansieres inden for den berørte institutions driftsramme/alternativt forvaltningens driftsramme. Denne procedure er også gældende, hvis der i selve regnskabsåret administrativt indgås leasing af driftsmidler.

18 15 BUDGETFORUDSÆTNINGER 8. Serviceudgifterne Den økonomiske aftale mellem regeringen og KL indeholder en øvre ramme for kommunernes udgifter på serviceområderne. Med årets økonomiaftale får kommunerne tilbageført 2,2 mia. kr. af omprioriteringsbidraget til prioriterede områder inden for borgernær service til bl.a. børn, ældre og folkeskole. Resten af omprioriteringsbidraget, svarende til 0,2 mia. kr., tilbageføres til borgernær velfærd i kommunerne i forbindelse med finanslovsforhandlingerne. Fra 2018 erstattes omprioriteringsbidraget af et flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram i kommunerne. Målsætningen er at frigøre 1 mia. kr. årligt, heraf afsættes 0,5 mia. kr. til prioriteringer bredt i den offentlige sektor. En mere effektiv administrativ drift vil allerede i 2017 frigøre 0,3 mia. kr. Serviceudgifterne defineres som de samlede nettodriftsudgifter fratrukket: nettodriftsudgifterne på de brugerfinansierede områder, nettodriftsudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering, nettodriftsudgifter til ældreboliger, indtægterne fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkelsager, nettodriftsudgifterne til overførsler og nettodriftsudgifterne til forsikrede ledige. Beregningen af kommunernes serviceramme for 2017 tager udgangspunkt i den aftalte serviceramme for 2016 som vist nedenfor: Mio. kr. Budget 2016 (16-pl) Fra budget 2016 til udgiftsloft Udgiftsloft 2017 (16-pl) Ændrede pris- og lønforudsætninger i Korrigeret udgangspunkt (16-pl) PL 2016 til 2017 (2,1 pct.) Reduktion af omprioriteringsbidrag Effektivisering af administration Reduktion af sagsbehandlingstid Virksomhedsrettede tilbud, jævnfør to-partsaftale Forbedring og udvidelse af BBR-data Kommunal sundhed Omlægning af puljer (dagtilbud og ældre klippekort) Nye digitaliseringsprojekter (strategier m.v.) Øvrige tekniske korrektioner (skæv DUT) Serviceudgifter aftalen 2017 (17 pl) *) *) Eksklusive Lov- og cirkulæreprogram 2015/2016 Til brug for budgetlægningen beregner KL en kommunespecifik serviceudgiftsramme for KL s beregnede serviceramme for Lyngby-Taarbæk Kommune er anvendt i budgettet. Serviceudgiftsrammen for Lyngby-Taarbæk Kommune er reduceret med 4,61 mio. kr. årligt fra og med svarende til Lyngby-Taarbæks andel af sænkningen af de årlige udgiftslofter med 0,5 mia. kr. årligt som følge af økonomiaftalens nye moderniserings- og effektiviseringsprogram i kommunerne.

19 16 BUDGETFORUDSÆTNINGER Fra og med budget 2014 har kommunerne kunnet budgettere med en generel reserve til dækning af udgifter, som det ikke er muligt at fordele på budgettidspunktet, bortset fra løn- og barselspuljer. Den generelle reserve kan maksimalt udgøre 1 procent af de budgetterede nettodriftsudgifter til service i den enkelte kommune. I budgettet er der ikke budgetteret med en generel reserve. Mio. kr Udgiftsramme for LTK (KL-beregning) , , , ,8 Serviceudgifter i LTK (Budget ) , , , ,4 Råderum ,6 9,7 33,5 51,4 Generel reserve maksimalt 1 pct Råderum inklusiv reserve ,6 9,7 33,5 51,4 - = overskridelse af udgiftsramme, + = overholdelse af udgiftsramme Oversigten viser, at Lyngby-Taarbæk Kommunes råderum i 2017 er negativt, mens råderummet omvendt er positivt i overslagsårene.

20 AFTALEN OM KOMMUNERNES ØKONOMI 2017

21 18 AFTALEN OM KOMMUNERNES ØKONOMI Regeringen og KL indgik d. 10. juni 2016 en aftale om kommunernes økonomi for Omprioriteringsbidraget erstattes fra 2018 af et moderniserings- og effektiviseringsprogram. Samtidig skal regelforenkling og afbureaukratisering gøre kommunernes arbejde nemmere. Trods et betydeligt pres på den offentlige økonomi er det lykkedes at indgå en aftale, som prioriterer indsatser til gavn for ældre, sundhed og folkeskolen. Med aftalen får kommunerne tilbageført 2,2 mia. kr. af omprioriteringsbidraget til prioriterede områder inden for borgernær service til bl.a. børn, ældre og folkeskole. Resten af omprioriteringsbidraget, svarende til 0,2 mia. kr., tilbageføres til borgernær velfærd i kommunerne i forbindelse med finanslovsforhandlingerne. Fra 2018 erstattes omprioriteringsbidraget af et flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram i kommunerne. Målsætningen er at frigøre 1 mia. kr. årligt, heraf afsættes 0,5 mia. kr. til prioriteringer bredt i den offentlige sektor. En mere effektiv administrativ drift vil allerede i 2017 frigøre 0,3 mia. kr. Regeringen og KL er derudover enige om, at kommunerne skal have de rette rammer for at levere en effektiv kommunal opgaveløsning via afbureaukratisering og bedre styringsmuligheder. Aftalen lægger op til ambitiøse regelforenklingstiltag på beskæftigelses-, social-, folkeskole- og dagtilbudsområdet samt almenboligområdet. Hovedelementerne i aftalen: Tilbageførsel af 2,2 mia. kr. fra omprioriteringsbidraget til kommunerne i 2017 til prioriterede indsatser på de borgernære serviceområder, herunder i lyset af flygtningesituationen. Fra 2018 erstattes omprioriteringsbidraget af et kommunalt moderniserings- og effektiviseringsprogram, der skal frigøre 1 mia. kr. årligt, heraf afsættes 0,5 mia. kr. til prioriteringer bredt i den offentlige sektor. Frigørelse af 0,3 mia. kr. i 2017 gennem effektiv administrativ drift. Kommunernes anlægsniveau i 2017 udgør 16,3 mia. kr. Det bidrager til tilpasningen af anlægsudgifterne efter et historisk højt anlægsniveau under den økonomiske krise. Ekstraordinært finansieringstilskud på 3½ mia. kr., hvoraf 2 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår. Særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner forhøjes til 300 mio. kr. i Derudover er der afsat en lånepulje på 500 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Regelforenklingsforslag på beskæftigelses-, social-, folkeskole- og dagtilbudsområdet og almenboligområdet. Etablering af et indkøbsstrategisk samarbejde, der skal styrke det gode købmandskab på tværs af den offentlige sektor. Et løft på knap 0,2 mia. kr. til det kommunale sundhedsområde i forlængelse af bl.a. handlingsplanen for den ældremedicinske patient. Aftale om videre forløb for håndtering af voldsepisoder på botilbud, som skal styrke den voldsforebyggende indsats. Enighed om opbakning til folkeskolereformen og afskaffelse af inklusionsmålsætningen. Forpligtigende partnerskaber for udviklingen af økonomistyringen i kommunerne samt etablering af et samarbejde om god arbejdsgiveradfærd.

22 HOVEDOVERSIGT Den flerårige hovedoversigt giver et summarisk overblik over de kommende års aktivitetsudvikling og finansiering. Oversigten er opdelt i: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Balanceforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F. Indtægter er markeret med minus (-) foran beløbet.

23 20 HOVEDOVERSIGT Hele kr. Budget 2017 Budgetoverslag 2018 Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse mv Heraf refusion Fællesudgifter og administration mv A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse mv Fællesudgifter og administration mv B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT * Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (BO-årene) C. RENTER I ALT D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse(+) / forbrug(-) af likvide aktiver Øvrige finansforskydninger ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN I ALT A + B + C + D + E F. FINANSIERING Optagne lån Tilskud og udligning Udligning af købsmoms Skatter F. FINANSIERING I ALT BALANCE

24 21 HOVEDOVERSIGT Hele kr. A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur... Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse mv.... Heraf refusion Fællesudgifter og administration mv.... A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT... Heraf refusion... Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020 Udgift Indtægt Udgift Indtægt B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse mv Fællesudgifter og administration mv.... B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT * Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (BO-årene) C. RENTER I ALT D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse(+) / forbrug(-) af likvide aktiver... Øvrige finansforskydninger ( )... D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN I ALT A + B + C + D + E F. FINANSIERING Optagne lån... Tilskud og udligning... Udligning af købsmoms... Skatter... F. FINANSIERING I ALT BALANCE

25 22

26 SAMMENDRAG AF BUDGET

27 24 SAMMENDRAG AF BUDGET Hele kr. A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) Budget 2017 Budgetoverslag 2018 Udgift Indtægt Udgift Indtægt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Kirkegårde Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse mv Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER I ALT Forsyningsvirksomheder mv. 35 Spildevandsanlæg FORSYNINGSVIRKSOMHEDER I ALT Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR I ALT Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Pædagogisk psykologisk rådgivning mv Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til voksne Folkeskolen m.m. i alt Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomsuddannelser i alt Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv UNDERVISNING OG KULTUR I ALT REFUSION I ALT Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter mv SUNDHEDSOMRÅDET I ALT

28 25 SAMMENDRAG AF BUDGET Hele kr. A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020 Udgift Indtægt Udgift Indtægt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Kirkegårde Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse mv Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER I ALT Forsyningsvirksomheder mv. 35 Spildevandsanlæg FORSYNINGSVIRKSOMHEDER I ALT Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR I ALT Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Pædagogisk psykologisk rådgivning mv Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til voksne Folkeskolen m.m. i alt Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomsuddannelser i alt Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv UNDERVISNING OG KULTUR I ALT REFUSION I ALT Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter mv SUNDHEDSOMRÅDET I ALT

29 26 SAMMENDRAG AF BUDGET Hele kr. Budget 2017 Budgetoverslag 2018 Udgift Indtægt Udgift Indtægt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv. 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål Dagpleje Integrerede daginstitutioner Tilskud til puljeordninger og private klubber mv Dagtilbud til børn og unge i alt Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretn. og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.l. ved pasning af døende i eget hjem Tilbud til ældre og handicappede i alt Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løntilskud til ledige ansat i kommuner Servicejob Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE MV. I ALT REFUSION I ALT Fællesudgifter og administration mv. 42 Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION MV. I ALT A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT

30 27 SAMMENDRAG AF BUDGET Hele kr. Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020 Udgift Indtægt Udgift Indtægt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv. 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål Dagpleje Integrerede daginstitutioner Tilskud til puljeordninger og private klubber mv Dagtilbud til børn og unge i alt Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretn. og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.l. ved pasning af døende i eget hjem Tilbud til ældre og handicappede i alt Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løntilskud til ledige ansat i kommuner Servicejob Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE MV. I ALT REFUSION I ALT Fællesudgifter og administration mv. 42 Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION MV. I ALT A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT

31 28 SAMMENDRAG AF BUDGET Hele kr. B. ANLÆGSVIRKSOMHED Budget 2017 Budgetoverslag 2018 Udgift Indtægt Udgift Indtægt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER I ALT Forsyningsvirksomheder mv. 35 Spildevandsanlæg FORSYNINGSVIRKSOMHEDER I ALT Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner Kommunale veje Havne TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR I ALT Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Folkebiblioteker Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v UNDERVISNING OG KULTUR I ALT Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter mv SUNDHEDSOMRÅDET I ALT Sociale opgaver og beskæftigelse mv. 25 Dagtilbud til børn og unge Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE MV. I ALT Fællesudgifter og administration mv. 45 Administrativ organisation FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION MV. I ALT B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVED- KONTO 0-6 (BO-ÅRENE) C. RENTER I ALT D. BALANCEFORSKYDNINGER OG FINANSIERING I ALT BALANCE

32 29 SAMMENDRAG AF BUDGET Hele kr. B. ANLÆGSVIRKSOMHED Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020 Udgift Indtægt Udgift Indtægt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER I ALT Forsyningsvirksomheder mv. 35 Spildevandsanlæg FORSYNINGSVIRKSOMHEDER I ALT Transport og infrastruktur 28 Kommunale veje Havne TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR I ALT Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Folkebiblioteker Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v UNDERVISNING OG KULTUR I ALT Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter mv SUNDHEDSOMRÅDET I ALT Sociale opgaver og beskæftigelse mv. 25 Dagtilbud til børn og unge Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE MV. I ALT Fællesudgifter og administration mv. 45 Administrativ organisation FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION MV. I ALT B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVED- KONTO 0-6 (BO-ÅRENE) C. RENTER I ALT D. BALANCEFORSKYDNINGER OG FINANSIERING I ALT BALANCE

33 30

34 SAMMENDRAG AF BEVILLINGSOVERSIGT Sammendraget af bevillingsoversigten vises efter totalbudgetprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægs- og kapitalposter. Oversigten er fordelt på udvalgs- og aktivitetsområder, og de anførte beløb er nettobeløb.

35 32 SAMMENDRAG AF BEVILLINGSOVERSIGT Hele kr. (netto) A. DRIFTSVIRKSOMHED Budget Budgetoverslag Nettodriftsområder BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET Uddannelse og pædagogik Skoler Klubber Dagtilbud Udsatte børn Udsatte børn. Myndighed Udsatte børn. Udfører KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Fritid og kultur Fritid Idræt Folkeoplysning Bibliotek Kultur SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Sundhed og omsorg Omsorg Sundhed Handicappede og soc. indsatser Handicap og soc. indsats. Udfører Handicap og soc. indsats. Myndighed Tandpleje og Sundhedstjeneste TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Grønne områder og kirkegårde samt trafik Grønne områder og kirkegårde Trafik Miljø og natur ØKONOMIUDVALGET Beredskab Administration Puljebeløb Kommunale ejendomme m.m BESKÆFTIG.- OG INTEGRATIONSUDV. Beskæftigelse Erhverv Ydelser Ældre. Ydelser Tværgående. Ydelser Handicappede. Ydelser DRIFTSVIRKSOMHED I ALT

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

BUDGET 2016 BUDGETOVERSLAG 2017-19

BUDGET 2016 BUDGETOVERSLAG 2017-19 BUDGET 2016 OG BUDGETOVERSLAG 2017-19 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse... 5 Budgetforudsætninger... 7 1. Skatter.... 8 2. Tilskud og udligning... 10 3. Driftsvirksomhed... 13 4. Anlægsvirksomhed...

Læs mere

BUDGET 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18

BUDGET 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18 BUDGET 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 5 Budgetforudsætninger... 7 1. Skatter.... 8 2. Tilskud og udligning... 11 3. Driftsvirksomhed... 13

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2017 BUDGETOVERSLAG

BUDGETFORSLAG 2017 BUDGETOVERSLAG BUDGETFORSLAG 2017 OG BUDGETOVERSLAG 2018-20 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 12 3. Driftsvirksomhed... 14

Læs mere

Resumé af budgettet Resultatopgørelse

Resumé af budgettet Resultatopgørelse INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2014-17... 5 Budgetforudsætninger... 7 1. Skatter.... 8 2. Tilskud og udligning... 10 3. Driftsvirksomhed... 12 4. Anlægsvirksomhed... 12 5. Pris- og

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2018 BUDGETOVERSLAG

BUDGETFORSLAG 2018 BUDGETOVERSLAG BUDGETFORSLAG 2018 OG BUDGETOVERSLAG 2019-21 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 12 3. Budget- og regnskabssanktioner...

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Protokol. 14-09-2015 kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødesal. Medlemmer. 1. behandling af budget

Kommunalbestyrelsen. Protokol. 14-09-2015 kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødesal. Medlemmer. 1. behandling af budget Kommunalbestyrelsen Protokol 14-09-2015 kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer 1. behandling af budget Derudover deltog: Søren Hansen Ulla Agerskov Pernille Holmgaard Bjarne Holm Markussen Lene

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budget 2013-2016 INDHOLD Forord... 1 Resumé af budgettet... 3 Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 12 3. Driftsvirksomhed... 12 4. Anlægsvirksomhed...

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2016 BUDGETOVERSLAG 2017-19

BUDGETFORSLAG 2016 BUDGETOVERSLAG 2017-19 BUDGETFORSLAG 2016 OG BUDGETOVERSLAG 2017-19 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2016-19... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag

1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag 1. behandling af budget og overslagsårene 2019-2021 Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag - 2021 Økonomiudvalget den 04.09.2017 1 Generelle bemærkninger Indledning Budgetforslaget blev drøftet

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. 12. september 2016 kl. 16:00. Udvalgsværelse 1. Indkaldelse

Økonomiudvalget. Referat. 12. september 2016 kl. 16:00. Udvalgsværelse 1. Indkaldelse Økonomiudvalget Referat 12. september 2016 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Indkaldelse Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Jan Kaspersen Mette Hoff Anne Jeremiassen Sofia Osmani Hanne Agersnap

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Morten Normann Jørgensen. Henrik Brade Johansen Anne Jeremiassen

Morten Normann Jørgensen. Henrik Brade Johansen Anne Jeremiassen Økonomiudvalget Protokol 08-09-2014 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Sofia Osmani Mette Hoff Morten Normann Jørgensen Dorthe la Cour Jan Kaspersen Henrik Brade Johansen Anne Jeremiassen Simon Pihl

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015.

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015. HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2015-18 Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Med udgangspunkt i budgetforslaget for 2015-2018, samt Økonomiaftalen mellem Regeringen og

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2014 BUDGETOVERSLAG august 2013

BUDGETFORSLAG 2014 BUDGETOVERSLAG august 2013 BUDGETFORSLAG 2014 OG BUDGETOVERSLAG 2015-17 23. august 2013 INDHOLD side Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2014-17... 5 Budgetforudsætninger... 7 1. Skatter.... 8 2. Tilskud og udligning... 10

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Kommunalt selvstyre forskellighed versus ulighed? Bent Greve Danske Ældreråds konference Vejle 9. november, 2016

Kommunalt selvstyre forskellighed versus ulighed? Bent Greve Danske Ældreråds konference Vejle 9. november, 2016 Kommunalt selvstyre forskellighed versus ulighed? Bent Greve Danske Ældreråds konference Vejle 9. november, 2016 Ældreomsorg nogle indledende betragtninger Udgangspunkt for forandring pres fra ændret demografi

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014 BUDGETFORSLAG 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 August 2014 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet 1. INDLEDNING Med 2. behandlingen af budgettet den 6. oktober 2015 er Thisted Kommunes Budget 2016 nu vedtaget. Budgettet tager udgangspunkt i Direktionens og senere Strategi- og Økonomiudvalgets oplæg

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0185 TÅRNBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020.

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Budgetprocessen frem mod budget 2017. Budgetoplægget er udarbejdet med baggrund i en budgetproces, hvor fagudvalget

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 19-08-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Mandag den 19. august 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede,

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år 1 1. INDLEDNING Totalbudgettet består af sammenfattende hovedtal samt en række mere specifikke oplysninger om de enkelte udgifter og indtægter, bl.a. om skatter og generelle tilskud og om driftsudgifterne

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

1. Baggrund Dette notat beskriver forholdene omkring de enkelte komponenter i budgetforslagets finansieringsside.

1. Baggrund Dette notat beskriver forholdene omkring de enkelte komponenter i budgetforslagets finansieringsside. HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2017-20 BILAG A Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Dette notat beskriver forholdene omkring de enkelte komponenter i budgetforslagets

Læs mere

Budget - fra forslag til vedtagelse

Budget - fra forslag til vedtagelse Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning

Notat. Budget indtægter. Indledning Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - indtægter 17. august 2016 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2017-2020. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere