Afgjort den 10. marts 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgjort den 10. marts 2005"

Transkript

1 Aktstykke nr. 155 Folketinget Afgjort den 10. marts 2005 Tidligere fortrolig atstykke F vedr. overdragelse af Statens Bilinspektion. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 12. september Transportministeriet. København, den 24. februar a. Trafik- og Energiministeriet skal hermed anmode om Finansudvalgtes tilslutning til: At Statens Bilinspektion senest den 31. marts 2005 overdrages til Applus Danmark A/S (herefter "Applus") på grundlag af den med køber indgående salgs- og købsaftale, At Trafik- og Energiministeriet over salgsprisen afholder udgifter i tilknytning til salget, At Trafik- og Energiministeriet afholder udgifter til tjenestemænd og arbejdsskadesager samt andre sager konstateret forud for overdragelsen, og At staten som led i aftalen stiller en garanti for køber vedrørende visse forhold såsom retssager, miljøforhold mv. som ikke har været kendt af køber. Den samlede pris for Statens Bilinspektion udgør 480 mio. kr. Provenuet fra salget, med fradrag fra ovennævnte udgifter, tilfalder statskassen. Aktstykket er fortroligt, idet handlen ikke er endeligt afsluttet, og idet der indgår oplysninger af kommerciel karakter. Fortroligheden kan tidligst ophæves to år efter at handlen er endeligt afsluttet. b. Lov nr. 473 af 9. juni 2004 om godkendelse og syn af køretøjer blev vedtaget med støtte fra regeringspartierne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne. Med loven liberaliseres synsmarkedet, således at private virksomheder kan opnå en godkendelse af Færdselsstyrelsen til at foretage syn af køretøjer. Det fremgår af bemærkningerne til loven, at det er hensigten at sælge Statens Bilinspektion umiddelbart efter åbningen af fri konkurrence på synsmarkedet. Statens Bilinspektion er en landsdækkende virksomhed på markedet for køretekniske undersøgelser (syn). Herudover varetager Statens Bilinspektion andre køretekniske opgaver herunder toldsyn, afholdelse af visse køreprøver, undersøgelse af alvorlige færdselsuheld, udstedelse af visse særlige godkendelser samt bistand til politiet i forbindelse med 77-syn. Markedet for bilsyn BL000971

2 2 Det danske marked for bilsyn har indtil liberaliseringen af omsyn i 2004 og liberaliseringen af periodisk syn i 2005 været karakteriseret ved Statens Bilinspektions monopol. Med liberaliseringen er der åbnet for fri konkurrence på synsmarkedet. Frem til 1. januar 2007 vil der være en maksimumspris for syn, hvorefter der vil være fri prisdannelse. Forud for ophævelsen af bestemmelserne om betaling for syn skal Konkurrencestyrelsen foretage en undersøgelse af konkurrenceforholdene i markedet. Derefter vil der være fri prisdannelse. Færdselsstyrelsen vil forud herfor gennemføre en evaluering af tilsynet med markedet. Liberaliseringen indebærer, at forbrugerne kan vælge frit blandt flere udbydere af synsydelser. Statens Bilinspektion er dermed én blandt flere udbydere og vil operere på lige vilkår med disse. Valg af køber Salgsprocessen for Statens Bilinspektion indledtes i efteråret 2004 og afsluttedes i januar 2005 med indgåelse af betinget salgs- og købsaftale med Applus. Applus blev valgt på baggrund af en vurdering af pris og vilkår for de indkomne bud. Applus tilbød såvel den højeste pris som de for staten mest fordelagtige salgsvilkår. Applus er en global certificeringsvirksomhed, som er et fuldt ejet datterselskab i det spanske selskab AGBAR Group. Selskabet har været aktivt inden for bilinspektion siden Med bilinspektionsvirksomhed som udgangspunkt udbyder Applus inspektion, certificering, kalibrering mv. inden for 25 sektorer i mere end 20 lande. Aftalen om salg af Statens Bilinspektionen Den betingede salgs- og købsaftale mellem Trafik- og Energiministeriet og Applus om Statens Bilinspektion ( Aftalen ) blev indgået den 17. januar Aftalen omfatter overdragelse af den af Statens Bilinspektion hidtil drevne synsvirksomhed med dertil hørende aktiver og passiver, herunder rettigheder og forpligtelser. Aftalen er betinget af Finansudvalgets godkendelse. Det er aftalt mellem parterne, at Aftalen bortfalder, hvis ikke handlen er afsluttet endeligt senest den 31. marts 2005 medmindre parterne skriftligt aftaler noget andet. I henhold til Aftalen betaler Applus 480 mio. kr. kontant for virksomheden. Applus overtager alle kontrakter, ordrer samt forpligtelser i forhold til medarbejderne m.v., som på overtagelsesdagen er indgået af Statens Bilinspektion. Vedrørende beskæftigede tjenestemænd henvises til nedenstående afsnit om Applus forpligtelser. I alt overtager Applus aktiver til en værdi af ca. 198 mio. kr. (primært grunde og bygninger) og passiver på ca. 54 mio. kr. (primært optjente feriepenge, betalinger for overarbejde og kreditorer), dvs. nettoaktiver med en værdi på ca. 144 mio. kr. Disse tal er opgjort i Statens Bilinspektions balance pr. 1. juli 2004 og revideret af Trafik- og Energiministeriets antagne revisor. I det omfang de enkelte poster på overtagelsesdagen afviger fra nævnte balance vil der, efter fastlagte principper, ske en regulering af salgsprisen (refusionsopgørelse). Statens forpligtelser I forbindelse med indgåelse af Aftalen har staten afgivet en række garantier om Statens Bilinspektion og dens virksomhed. Der er tale om garantier, der er sædvanlige for en overdragelse af denne art, herunder vedrørende Statens Bilinspektions regnskaber, ejendomsretten til de overdragne aktiver, de faste ejendomme, miljøforhold, tilgodehavender, IT, medarbejdere, kontrakter, verserende retssager,

3 3 Statens Bilinspektions drift siden den 1. januar 2005 samt statens overholdelse af sin loyale oplysningspligt. Staten er forpligtet til at friholde Applus for ethvert direkte tab, som Applus måtte lide som følge af brud på disse garantier. Parterne har dog aftalt visse begrænsninger for de krav, som Applus ifølge Aftalen måtte være berettiget til at rejse mod Trafik- og Energiministeriet i tilfælde af garantibrud, herunder minimums- og maksimumsgrænser. Applus kan således kun rejse krav, såfremt kravet overstiger 1 mio. kr. (minimumsgrænsen for enkeltkrav). Enkeltkrav, der hver for sig overstiger 1 mio. kr., kan endvidere alene danne grundlag for krav mod staten, såfremt summen af alle sådanne enkeltkrav overstiger 5 mio. kr. I så fald er staten forpligtet til at erstatte den del af Applus krav, der overstiger 1,25 mio. kr. Statens samlede forpligtelse til at skadesløsholde Applus kan ikke overstige 25% af salgsprisen (maksimumsgrænsen). Statens forpligtelse til at skadesløsholde Applus for mangler, omfattet af garantierne, forældes den 30. juni 2006, idet garantier, for så vidt angår ejendomsretten til de overdragne aktiver samt miljøforhold, dog først forældes den 31. december Endeligt er statens garantier begrænset af den skriftlige information, som Applus har fået stillet til rådighed efter afgivelse af indikativt bud og frem til underskrift af aftalen, dvs. at Applus ikke kan gøre krav gældende under de stillede garantier vedrørende forhold, som har været oplyst Applus skriftligt inden overtagelsesdagen. I en periode af 3 år efter overtagelsesdagen er staten forpligtet til ikke, hverken direkte eller indirekte, at drive kommerciel aktivitet i Danmark, der konkurrerer med Statens Bilinspektions aktiviteter. I tilfælde af overtrædelse af denne konkurrenceklausul er Applus berettiget til en konventionalbod (kompensation) på 5 mio. kr. for hver sådan overtrædelse. Staten er endvidere forpligtet til ikke, i en periode af 12 måneder efter overtagelsesdagen, aktivt at søge eller ansætte nogen af de i henhold til Aftalen overdragne medarbejdere. I tilfælde af overtrædelse af dette ansættelsesforbud er Applus berettiget til en konventionalbod på 1 mio. kr. af staten for hver sådan overtrædelse plus et tillæg på 1 mio. kr., såfremt en sådan medarbejder er en nøglemedarbejder. Forbudet gælder dog ikke ansættelse på baggrund af uopfordrede ansøgninger efter offentligt stillingsopslag eller via et ansættelsesbureau. Staten har påtaget sig, at debitorer som overdrages, og som ikke er betalt 4 måneder efter den endelige afslutning af handlen, tilbageføres til staten til nominel værdi. Eftersom staten sælger Statens Bilinspektion direkte til Applus uden forudgående at have etableret et aktieselskab, så hæfter staten fuldt ud for sager, som er opstået, og som verserer, inden handlen er endelig gennemført. Der er således registreret et lille antal mindre sager, der primært vedrører arbejdsskadesager. Dertil kommer f.eks. en forsikringsskade, hvor staten vil skulle udrede omkostninger, som måtte knytte sig hertil. Til gengæld herfor opretholder staten alle indtægter, indtil handlen er endelig gennemført. For en af arbejdsskadesagerne er der i 2004 truffet afgørelse i Arbejdsskadestyrelsen om en årlig kompensation på 0,2 mio. kr. Det er vurderet, at forpligtelsen med fordel kan forblive i staten, da køber ellers vil skulle tegne en forsikring for beløbet. Trafik- og Energiministeriet vil få tilført 0,2 mio. kr. årligt fra 2005 til dækning af det ovenstående arbejdsskadeansvar indtil forpligtigelsen ophører.

4 4 I tilfælde af udgifter fra resterende ovenstående forpligtigelser, vil disse blive optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2005 og efterfølgende finanslove jf. tekstanmærkning nedenfor. Applus forpligtelser Købesummen på 480 mio. kr. skal erlægges kontant til Trafik- og Energiministeriet ved den endelige afslutning af handlen ved overførsel til en anvist bankkonto. Applus skal med virkning fra overtagelsesdagen overtage de i henhold til Aftalen overdragne medarbejdere på deres gældende ansættelsesvilkår, jf. Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelser (herefter virksomhedsoverdragelsesloven ), dog forudsat at sådanne overdragne medarbejdere ikke har opsagt deres ansættelsesforhold til fratræden inden overtagelsesdagen. Trafik- og Energiministeriet er ansvarlig for krav, der udspringer af forhold forud for overtagelsesdagen, og som ikke er omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. Dette gælder dog ikke krav, der vedrører arbejdsrelaterede skader, der måtte udvikle sig over tid og først er anmeldt efter overtagelsesdagen. De fem tjenestemænd ansat i Statens Bilinspektion er ikke omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. De tjenestemænd som ønsker at blive udlånt til Applus, er Applus forpligtet til at acceptere, jf. afsnittet nedenfor om medarbejderne. Applus er i en periode på 2 år fra overtagelsesdagen forpligtet til at tilbyde fornødne uddannelsesforløb for teknisk ansvarlige og synsmedarbejdere til andre udbydere af synsydelser på det danske marked. Virksomhedens særlige opgaver/aktiviteter Statens Bilinspektion er i henhold til kontrakt af 15. december 2004 mellem Trafik- og Energiministeriet, Havarikommissionen for Vejtrafikulykker og Statens Bilinspektion indtil den 31. december 2005 (hvor kontrakten automatisk ophører) forpligtet til i samarbejde med Havarikommissionen at gennemføre undersøgelser og foretage sporsikring ved vejtrafikulykker. Statens Bilinspektion skal endvidere fast stille en heltidsansat sagkyndig medarbejder til rådighed for Havarikommissionen med henblik på at yde bistand til Havarikommissionens almindelige virksomhed. For ydelserne modtager Statens Bilinspektion et månedligt vederlag på kr. eksklusiv moms. Statens Bilinspektion kan ikke opsige kontrakten, der af Havarikommissionen kan opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af en måned. Statens Bilinspektion er i henhold til kontrakt af 15. december 2004 mellem Rigspolitiet og Statens Bilinspektion i en overgangsperiode, indtil den 31. december 2005 (hvor kontrakten ophører), forpligtet til i samarbejde med Rigspolitiet at gennemføre 77 - kontroller og 77 - syn, at udføre tekniske undersøgelser i forbindelse med alvorlige færdselsuheld, og at afholde køreprøver samt kontrollerende køreprøver og vejledende helbredsmæssige køretests og alle køreprøverelaterede ydelser vedrørende kategori C, D og E. For ydelserne modtager køber et månedligt vederlag på 1,3 mio. kr. eksklusiv moms, hvilket vederlag er fast i kontraktens løbetid. Statens Bilinspektion kan ikke opsige kontrakten, der af Rigspolitiet kan opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af en måned. Drift af uheldsgårde er ikke omfattet af aftale mellem Justitsministeriet og Statens Bilinspektion om midlertidig varetagelse af bl.a. myndighedsopgaver. Statens Bilinspektion vil imidlertid i aftaleperioden varetage den daglige drift af uheldsgårdene i forbindelse med opbevaring af køretøjer, men even-

5 5 tuelle ekstraordinære udgifter i forbindelse med uheldsgårdene vil ikke blive afholdt af Statens Bilinspektion efter et salg. Medarbejderne Den 17. januar 2005 havde Statens Bilinspektion i alt 620 medarbejdere, heraf 615 overenskomstansatte og 5 tjenestemænd. Overenskomstansatte medarbejdere vil pr. overtagelsesdagen overgå til ansættelse hos Applus i henhold til virksomhedsoverdragelsesloven. Køber overtager tillige statens feriepengeforpligtelser, forpligtelse med hensyn til tilgodehavende ferie m.v. i relation til hver enkelt overført medarbejder. De fem tjenestemænd ansat i Statens Bilinspektion er ikke omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. I det omfang de enkelte tjenestemænd måtte ønske at blive udlånt til køber, er køber forpligtet til at acceptere et sådant udlån. I forhold til udlånte tjenestemænd er køber forpligtet til at refundere Trafik- og Energiministeriet disses løn samt betale de pågældendes pensionsbidrag. Tre tjenestemænd har meddelt Trafik- og Energiministeriet, at de accepterer udlånet. Udlånet af tjenestemænd fra Trafik- og Energiministeriet til køber anses ikke for momspligtigt. Hvis afgiftsmyndighederne skulle træffe beslutning om, at udlånet er omfattet af momspligt, skal betalingen fra køber til Trafik- og Energiministeriet tillægges moms. Køber er berettiget til at opsige udlånet af de pågældende tjenestemænd med 8 måneders varsel. Trafik- og Energiministeriet er i så fald forpligtet til at søge at finde anden passende ansættelse for den eller de pågældende tjenestemænd. Såfremt dette ikke er muligt, kan den eller de pågældende tjenestemænd have krav på rådighedsløn, der i henhold til Aftalen skal betales af køber. De tjenestemænd, som ikke ønsker at forblive i Statens Bilinspektion, overføres til Trafik- og Energiministeriet med henblik på at finde en anden passende stilling. Trafik- og Energiministeriets årlige ramme hæves med et beløb svarende til udgiften (løn mv.) vedrørende overførsel af de to tjenestemænd. Den samlede årlige lønudgift udgør ca. 0,6 mio. kr. indtil forpligtigelsen ophører. Bevillingsmæssige konsekvenser Den kontante salgspris på 480 mio. kr. er bl.a. baseret på en revideret balance over virksomhedens aktiver, gæld og forpligtelser pr. 1. juli I det omfang disse poster efter de fastlagte principper er anderledes pr. overdragelsesdagen, skal der ske en regulering af købesummen (refusionsopgørelse). Derudover skal der i Trafik- og Energiministeriets departements budget optages de tidligere nævnte årlige udgifter på hhv. 0,6 mio.kr. i lønudgift til to tjenestemænd, 0,2 mio. kr. i arbejdsskadeerstatning indtil forpligtigelserne ophører samt eventuelle konstaterede sager forud for overdragelsen. For de tjenestemænd der udlånes til Statens Bilinspektion, varetager Trafik- og Energiministeriet udbetalingen mod refusion fra Applus. Transaktionen er en aktivbaseret overdragelse, hvilket bl.a. betyder, at virksomhedens drift frem til overdragelsestidspunktet vedrører staten. Det er endvidere aftalt, at likvider bortset fra likvider, som vedrører forudbetalinger fra kunder, ikke overdrages. Dette betyder bl.a., at den positive nettolikviditet som virksomheden løbende generer frem til overdragelsestidspunktet fuldt ud tilfalder staten.

6 6 Nettolikviditeten kan for perioden 1. januar 2005 til overtagelsesdatoen meget vel udgøre et tocifret millionbeløb som vil tilfalde staten. Denne indtægt vil blive optaget på lov om tillægsbevilling for Trafik- og Energiministeriet har i tilknytning til salget haft udgifter i forbindelse med primært finansiel, juridisk, og regnskabsmæssig rådgivning. På nuværende tidspunkt er der afholdt udgifter for 16,3 mio. kr. Den totale udgift i forbindelse med salget kendes endnu ikke, eftersom rådgivernes arbejde først afsluttes, når aftalen er endelig indgået og arbejdet er færdiggjort. En forskel i udgifterne på 16,3 mio.kr. vil blive optaget på lov om tillægsbevilling for Salgsprisen fratrukket udgifter til handlens gennemførelse optages på følgende standardkonti : Salg af statslige aktiver: 12. Salg af Statens Bilinspektion 14. Køb af vare og tjenesteydelse... 16,3 mio. kr. Indtægt 42. Afhændelse af anlæg ,0 mio. kr Statens Bilinspektion (Driftsbev.): 10. Almindelig virksomhed 11. Lønninger... -0,6 mio. kr Departementet (Driftsbev.): 10. Almindelig virksomhed 11. Lønninger... 0,6 mio. kr. 19. Diverse driftsudgifter... 0,2 mio. kr. 54. Tjenestemænd overført fra Statens Bilinspektion 11. Lønninger... 1,0 mio. kr. 12. Lønrefusioner... -1,0 mio. kr. De bevillingsmæssige konsekvenser på Statens Bilinspektion og Statens Bilinspektion, indtægter som følge af overdragelsen optages på forslag til lov om tillægsbevilling for Eventuelle resterende videreførte beløb nulstilles ved bevillingsafregningen for finansloven for c. Aktstykket forelægges Finansudvalget så Aftalen kan gennemføres senest 31. marts e. Med henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, At Statens Bilinspektion overdrages til Applus At Trafik- og Energiministeriet over salgsprisen afholder udgifter i tilknytning til salget At Trafik- og Energiministeriet afholder udgifter til tjenestemænd og arbejdsskadesager samt andre sager konstateret forud for overdragelsen, og At staten som led i aftalen stiller en garanti for køber vedrørende visse forhold. Den kontante salgspris for Statens Bilinspektion og de dertil hørende nettoaktiver udgør 480 mio. kr., som vil kunne blive reguleret i tilknytning til refusionsopgørelsen.

7 7 Trafik- og Energiministeriets udgifter i tilknytning til salget udgør på nuværende tidspunkt i alt 16,3 mio. kr. Den endelige udgift kendes først, når handlen er endelig afsluttet. Ændringer i forhold til de 16,3 mio.kr. optages på forslag til lov om tillægsbevilling for Fra 2005 modtager Trafik- og Energiministeriet 0,6 mio. kr. i lønsum til dækning af den årlige lønudgift vedrørende overførsel af to tjenestemænd, indtil forpligtigelsen ophører. For 2005 sker der en tilsvarende reduktion af Statens Bilinspektions bevilling. Der optages følgende på forslag til lov om tillægsbevilling for 2005: Indtægt Mio. kr Salg af statslige aktiver 16,3 480, Statens Bilinspektion (Driftsbev.) -0, Departementet (Driftsbev.) 0,8 Da refusionsopgørelsen endnu ikke er foretaget og de endelige udgifter endnu ikke er kendte, vil der i forhold til ovennævnte kunne ske korrektioner på forslag til tillægsbevillingslov for Når handlen er endeligt afsluttet og overdragelsen gennemført vil Finansudvalget blive orienteret om resultatet af refusionsopgørelsen samt om de afholdte udgifter i tilknytning til salget. Der anmodes samtidig om tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2005 og efterfølgende finanslove optages følgende tekstanmærkning under 28 Trafik- og Energiministeriet: Dispositionsrammer m.v. Tekstanmærkning nr. 13 ad (ny tekstanmærkning): Trafik- og energiministeren bemyndiges til at afholde eventuelle udgifter i forbindelse med indfrielse af de stillede garantier. Der er tale om garantier, der er sædvanlige for en overdragelse af denne art, herunder vedrørende Statens Bilinspektions regnskaber, ejendomsretten til de overdragne aktiver, de faste ejendomme, miljøforhold, tilgodehavender, IT, medarbejdere og kontrakter. Statens forpligtigelse til at skadesfriholde Applus forældes d. 30. juni 2006, for så vidt angår garantier vedr. ejendomsretten til de overdragne aktiver samt miljøforhold dog først 31. december Statens samlede forpligtigelser kan ikke overstige 25 pct. af salgsprisen. Endvidere bemyndiges trafik- og energiministeren til at afholde mindre udgifter i forbindelse med afslutning af verserende retssager vedrørende arbejdsskader og forsikringsskader, som er konstateret forud for overdragelsesdatoen.

8 8 f. Finansministeriets tilslutning foreligger. København, den 24. februar 2005 FLEMMING HANSEN / Helga Theil Thomsen Til Finansudvalget. Tiltrådt af et flertal i Finansudvalget den (udvalget med undtagelse af Socialdemokratiets, Socialistisk Folkepartis og Enhedslistens medlemmer, der stemte imod andragendet. Socialdemokraterne mener, at aktstykket er udtryk for en privatisering for privatiseringens egen skyld og derfor er et rent liberalistisk, ideologisk forslag. Socialdemokratiet er stærkt imod en privatisering af myndighedsopgaver og relaterede opgaver som denne. Aktstykket skal ses i sammenhæng med Folketingets behandling af lovforslag L 201 i folketingsåret om godkendelse og syn af køretøjer. Under udvalgsarbejdet blev dokumenteret en lang række problemer og interessekonflikter ved den vedtagne model. Desuden mener Socialdemokratiet, at forslaget og dermed også aktstykket klart vil forringe trafiksikkerheden.

Bekendtgørelse af lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark

Bekendtgørelse af lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark LBK nr 1506 af 06/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16730

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Aktstykke nr. 96 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 9. december 2010. Transportministeriet. København, den 1. december 2010.

Aktstykke nr. 96 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 9. december 2010. Transportministeriet. København, den 1. december 2010. Aktstykke nr. 96 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 9. december 2010 96 Transportministeriet. København, den 1. december 2010. a. Transportministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at gennemføre

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Bilag 6. Medarbejderforhold

Bilag 6. Medarbejderforhold Bilag 6 Medarbejderforhold Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Omfattede medarbejdere 1 3. Overenskomstansatte medarbejdere 1 3.1 Lovgrundlag 1 3.2 Hvem er omfattet 2 3.3 Ansættelseskontrakter 2 4.

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. 10. Basisydelser Udgift 60,3 mio. kr.

18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. 10. Basisydelser Udgift 60,3 mio. kr. Aktstykke nr. 150 Folketinget 2009-10 Afgjort den 24. juni 2010 150 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. København, den 15. juni 2010. a. Integrationsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Aktstykke nr. 57 Folketinget Afgjort den 23. februar Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017.

Aktstykke nr. 57 Folketinget Afgjort den 23. februar Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017. Aktstykke nr. 57 Folketinget 2016-17 Afgjort den 23. februar 2017 57 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Bilag 6. Medarbejderforhold

Bilag 6. Medarbejderforhold Bilag 6 Medarbejderforhold Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Omfattede medarbejdere 1 3. Overenskomstansatte medarbejdere 1 3.1 Lovgrundlag 1 3.2 Hvem er omfattet 1 3.3 Lønvilkår 3.4 Ansættelseskontrakter

Læs mere

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering.

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering. Aktstykke nr. 120 Folketinget 2016-17 120 Børne- og Socialministeriet. København, den 14. juni 2017. a. Børne- og Socialministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der som følge af Aftale

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

AFTALE OM APPORTINDSKUD

AFTALE OM APPORTINDSKUD J.nr. 211797 Udkast 09/06/2010 AFTALE OM APPORTINDSKUD mellem Svendborg Spildevand A/S og Svendborg Forsyningsservice A/S vedrørende overdragelsen og grenspaltningen af den servicevirksomhed, som hidtil

Læs mere

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder 2008/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 07-231-1 Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

INTERESSENTSKABSKONTRAKT

INTERESSENTSKABSKONTRAKT Eksempel interessentskabskontrakt INTERESSENTSKABSKONTRAKT vedrørende 1. Interessenterne 1.1 Mellem undertegnede og og i det følgende benævnt interessenterne er der den truffet aftale om at etablere fælles

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Afgjort den 23. juni 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11

Afgjort den 23. juni 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11 Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11 Afgjort den 23. juni 2011 155 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. a. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Læs mere

www.dban.dk DIREKTØRKONTRAKT

www.dban.dk DIREKTØRKONTRAKT Dansk Business Angel Netværk info@dban.dk www.dban.dk DIREKTØRKONTRAKT Mellem 2............. (herefter benævnt Selskabet ) og er der dags dato indgået følgende............ (herefter benævnt Direktøren)

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 44 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 44 Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. a. Økonomi- og Indenrigsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt Finansudvalget 2017-18 Aktstk. 40 Offentligt Aktstykke nr. 40 Folketinget 2017-18 40 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 29. november 2017. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om

Læs mere

Bilag 6 Omfattede medarbejdere

Bilag 6 Omfattede medarbejdere Bilag 6 Omfattede medarbejdere Indhold 1. Indledning... 1 2. Overenskomstansatte medarbejdere... 1 3. Principper for overdragelse på fritvalgsområdet... 1 4. Omfattede medarbejdere... 2 10. Information...

Læs mere

Familieplejeres ferieretlige stilling

Familieplejeres ferieretlige stilling FAMILIEPLEJERES FERIERETLIGE STILLING Familieplejeres ferieretlige stilling Den 27. september 2005 1. Retsgrundlaget I de senere år har familieplejeres ferieretlige stilling været genstand for megen diskussion

Læs mere

BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER

BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER 1. BESLUTNING 1.1 På den ordinære generalforsamling den 27. september 2010 blev bestyrelsen for IC Group A/S ("Selskabet") bemyndiget til at udstede warrants. Bestyrelsen

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015 Uddannelsesdagen 2015 Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015 Nye regler om konkurrencebegrænsende klausuler Forberedelse samt tilpasning til de nye regler ved fremtidige ansættelsesklausuler 3 Ny

Læs mere

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 55 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Afgjort den 24. juni 2010. Transportministeriet. København, den 15. juni 2010. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2009-10 BL000360

Afgjort den 24. juni 2010. Transportministeriet. København, den 15. juni 2010. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2009-10 BL000360 Aktstykke nr. 147 Folketinget 2009-10 Afgjort den 24. juni 2010 147 Transportministeriet. København, den 15. juni 2010. a. Transportministeren anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til regnskabs-

Læs mere

14. marts 2016. Finansministeriet. København, den 14. marts 2016.

14. marts 2016. Finansministeriet. København, den 14. marts 2016. 14. marts 2016. Finansministeriet. København, den 14. marts 2016. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til: at Finansministeriet i forbindelse med en børsnotering af DONG Energy

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne November 2007 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt aktstykke N. Fortroligheden ophævet ved ministerens skrivelse af 19.

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt aktstykke N. Fortroligheden ophævet ved ministerens skrivelse af 19. 1 Afgjort den 17. august 2006. Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt aktstykke N. Fortroligheden ophævet ved ministerens skrivelse af 19. oktober 2006 13 Trafik- og Energiministeriet.

Læs mere

Finansudvalget Aktstk. 103 - Offentligt

Finansudvalget Aktstk. 103 - Offentligt Finansudvalget Aktstk. 103 - Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 1240 København K a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til: - at Finansministeriet bemyndiges

Læs mere

Aktstykke nr. 90 Folketinget 2014-15. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 28. januar 2015.

Aktstykke nr. 90 Folketinget 2014-15. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 28. januar 2015. Aktstykke nr. 90 Folketinget 2014-15 90 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 28. januar 2015. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen.

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen. Aktstykke nr. 82 Folketinget 2015-16 Afgjort den 4. maj 2016 82 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, den 12. april 2016. a. Udlændinge-, Integrations-

Læs mere

Aktstykke nr. 48 Folketinget 2014-15. Afgjort den 4. december 2014. Transportministeriet. København, den 25. november 2014.

Aktstykke nr. 48 Folketinget 2014-15. Afgjort den 4. december 2014. Transportministeriet. København, den 25. november 2014. Aktstykke nr. 48 Folketinget 2014-15 Afgjort den 4. december 2014 48 Transportministeriet. København, den 25. november 2014. a. Transportministeriet anmoder hermed om tilslutning til en række dispositioner

Læs mere

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres - 1 Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når iværksætterdrømmen føres ud i livet og lønmodtagertilværelsen udskiftes med

Læs mere

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732 Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. september 2011 176 Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Vilkår for personale og personaleoverdragelse

Vilkår for personale og personaleoverdragelse Vilkår for personale og personaleoverdragelse (VPP) Side 1 af 8 Vilkår for personale og personaleoverdragelse Indholdsfortegnelse 1. Vilkår for overdragelse ved udlicitering 2 2. oplysninger om personalet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Afgjort den 1. juni 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 24. maj 2011. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2010-11 BE004658

Afgjort den 1. juni 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 24. maj 2011. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2010-11 BE004658 Aktstykke nr. 147 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. juni 2011 147 Beskæftigelsesministeriet. København, den 24. maj 2011. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at disponere

Læs mere

AKTIVOVERDRAGELSESAFTALE

AKTIVOVERDRAGELSESAFTALE AKTIVOVERDRAGELSESAFTALE MELLEM OG EGEDAL FORSYNING & SERVICE A/S FURESØ DRIFTSSELSKAB A/S q:\egedal forsyning\01 bestyrelsen\09 forretningsudvikling\samarbejde_furesø\materiale til bestyrelserne\final_udsendelse\bilag

Læs mere

Stay on-bonus. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Stay on-bonus. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Stay on-bonus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I praksis ses det ikke sjældent, at en virksomhed etablerer en såkaldt stay on bonus vedrørende nøglemedarbejdere. I forbindelse med DONG-sagen

Læs mere

Aktstykke nr. 47 Folketinget 2009-10. Afgjort den 10. december 2009. Finansministeriet. København, den 24. november 2009.

Aktstykke nr. 47 Folketinget 2009-10. Afgjort den 10. december 2009. Finansministeriet. København, den 24. november 2009. Aktstykke nr. 47 Folketinget 2009-10 Afgjort den 10. december 2009 47 Finansministeriet. København, den 24. november 2009. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten

Læs mere

Ny lov om ansættelsesklausuler

Ny lov om ansættelsesklausuler - 1 Ny lov om ansættelsesklausuler Af advokat (L) Jørgen Lykkegaard og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinger har med et bredt flertal kort før jul vedtaget et lovforslag om ansættelsesklausuler. Loven,

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse august 2016 Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse til salg. UDBUDSVILKÅR Grunden udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni

Læs mere

Fremsat den 20. november 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL)

Fremsat den 20. november 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL) 2008/1 BSF 51 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 20. november 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S

Bekendtgørelse af lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S LBK nr 1184 af 12/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. september 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3716 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1402 af 23/12/2012

Læs mere

AFTALE OM APPORTINDSKUD

AFTALE OM APPORTINDSKUD J.nr. 211797 Udkast 06/06/2010 AFTALE OM APPORTINDSKUD mellem Svendborg Kommune og Svendborg Affald A/S vedrørende overdragelsen og apportindskuddet af den affaldsvirksomhed, som hidtil er drevet af Svendborg

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser side 1 af 5 Forretningsbetingelser Almindelige Forretningsbetingelser for MOMENTUM MARKETS ApS. 1. INDLEDNING Disse almindelige forretningsbetingelser finder anvendelse i tilknytning til den af Momentum

Læs mere

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012.

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 100 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 100 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

K:\Folket\2003\akt\521644\akt048.fm 25-11-03 15:14:40 k03 TN. Kulturministeriet. København, den 18. november 2003.

K:\Folket\2003\akt\521644\akt048.fm 25-11-03 15:14:40 k03 TN. Kulturministeriet. København, den 18. november 2003. K:\Folket\2003\akt\521644\akt048.fm 25-11-03 15:14:40 k03 TN 1 48 Kulturministeriet. København, den 18. november 2003. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til efter ikrafttræden

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fodboldagentens fulde navn CPR-nr. Fodboldagentvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "fodboldagenten")

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.) Forslag til Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis 1. Økonomiprotokollat

Læs mere

Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter.

Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter. Aktstykke nr. 41 Folketinget 2013-14 41 Transportministeriet. København, den 4. december 2013. a. Transportministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til der foretages følgende bevillingsoverførsler

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Mellemmandens fulde navn CPR-nr. Mellemmandsvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "mellemmanden")

Læs mere

Aktstykke nr. 31 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 7. november 2014.

Aktstykke nr. 31 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 7. november 2014. Aktstykke nr. 31 Folketinget 2014-15 Afgjort den 18. december 2014 31 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 7. november 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om

Læs mere

Vilkår for overdragelse af medarbejdere

Vilkår for overdragelse af medarbejdere Vilkår for overdragelse af medarbejdere Side 1 af 6 Vilkår for overdragelse af medarbejdere INDHOLDSFORTEGNELSE Overdragelse af medarbejdere... 2 1. Overdragelse af medarbejdere fra HedeDanmark a/s...

Læs mere

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12. Afgjort den 22. marts 2012. Finansministeriet. København, den 21. februar 2012.

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12. Afgjort den 22. marts 2012. Finansministeriet. København, den 21. februar 2012. Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12 Afgjort den 22. marts 2012 60 Finansministeriet. København, den 21. februar 2012. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at Finansministeriet

Læs mere

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14 Afgjort den 4. juni 2014 111 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således:

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: Dato: 9. november 1999 J.nr.: 2.02.006.pa.001/99 Cirkulære nr.: 28/99 Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: 1. Indledning Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13 49 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Vækstfondens adgang

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

Som interessenter kan alene deltage personer og virksomheder, der til enhver tid opfylder elværkernes krav for at være med i et vindmølle projekt.

Som interessenter kan alene deltage personer og virksomheder, der til enhver tid opfylder elværkernes krav for at være med i et vindmølle projekt. VEDTÆGTER 1 NAVN Interessentskabets navn er Tirslund Vindmøllelaug I/S. 2 FORMÅL Interessentskabets formål er at skabe vedvarende energi, primært ved hjælp af vindkraft, der sælges til Forsyningsselskabet

Læs mere

Aktstykke nr. 128 Folketinget 2010-11. Afgjort den 1. juli 2011. Skatteministeriet. København, den 12. maj 2011.

Aktstykke nr. 128 Folketinget 2010-11. Afgjort den 1. juli 2011. Skatteministeriet. København, den 12. maj 2011. Aktstykke nr. 128 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. juli 2011 128 Skatteministeriet. København, den 12. maj 2011. a. Som følge af Aftale om permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) af den

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse fra HedeDanmark a/s

Virksomhedsoverdragelse fra HedeDanmark a/s DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Samlet driftsudbud 2012 Entreprise LVD-DRI-OD-4 Virksomhedsoverdragelse fra HedeDanmark a/s Indholdsfortegnelse: 1. Overdragelse af medarbejdere fra HedeDanmark

Læs mere

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Gældende vedtægter godkendt af Ringsted Kommune den 20. januar 2006. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Disse vedtægter omfatter

Læs mere

Driftsoverenskomst. Udnyttelsen af institutionens fysiske rammer skal overholde den byggelovgivning, der gælder for institutionen.

Driftsoverenskomst. Udnyttelsen af institutionens fysiske rammer skal overholde den byggelovgivning, der gælder for institutionen. Driftsoverenskomst Driftsoverenskomst mellem Frederikssund Kommune og Bestyrelsen for Sct. Georgs Gårdens Børnehus, beliggende Valmuevej 10, om institutionens drift som integreret daginstitution for børn

Læs mere

a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten indskyder 19 ejendomme til en samlet

a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten indskyder 19 ejendomme til en samlet Aktstykke nr. 27 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 25. november 2010 Finansministeriet. København, den 16. november 2010. 27 a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at

Læs mere

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse N O TAT Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler spørgsmålet om hvilke medarbejdere, der er beskyttet af virksomhedsoverdragelsesloven. Notatet er udarbejdet

Læs mere

Bilag 9. Busoverdragelse. HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 9 side 1

Bilag 9. Busoverdragelse. HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 9 side 1 HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 9 side 1 Bilag 9 Busoverdragelse 9.1 Beregning af overtagelsespriser for busser ved kontraktudløb... 2 9.2 Procedure og tidsplan for busoverdragelse... 2 9.3

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at økonomi- og erhvervsministeren

a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at økonomi- og erhvervsministeren Aktstykke nr. 181 Folketinget 2010-11 Afgjort den 7. september 2011 181 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 29. august 2011. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev 733 Hejsager, Halk Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal Samlet ejendomsværdi: 2010 Samlet grundværdi: 774

Læs mere

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer Ansættelsesaftale for funktionærer Denne ansættelsesaftale ( Ansættelsesaftalen ) er indgået mellem Mikael D. Lauridsen Frydelunds alle 8210 Aarhus V CPR-nummer 123456-7890 og Mikaellauridsen.dk - Entreprise

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

SLUTSEDDEL. Handel med brugt båd mellem private (kontantsalg)

SLUTSEDDEL. Handel med brugt båd mellem private (kontantsalg) SLUTSEDDEL Handel med brugt båd mellem private (kontantsalg) Dansk Sejlunion håber, at dette udkast kan være til gavn i forbindelse med indgåelse af aftaler. Der kan naturligvis være individuelle forhold,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 Samlet driftsudbud 2012 Mekaniske og elektriske installationer på Guldborgsundtunnelen Entreprise DRI-ME- BY-OD-SJ Indholdsfortegnelse: 1. Overdragelse

Læs mere

Konvertibel obligation FirstFarms A/S

Konvertibel obligation FirstFarms A/S Løbenr. [ ] Konvertibel obligation FirstFarms A/S og [ ] Indholdsfortegnelse: 1 Baggrund... 3 2 Definitioner... 3 3 Lånebeløb... 4 4 Rente... 4 5 Tilbagebetaling... 4 6 Konvertering... 4 7 Justering af

Læs mere

Hovedaftale - EnergiLeasing

Hovedaftale - EnergiLeasing RUBAK Energy ApS DK-9670 Løgstør Mobil: +45 61 67 40 91 E-mail: rubak@rubakenergy.dk Web: www.rubakenergy.dk Hovedaftale - EnergiLeasing Projektnummer: 2015E000 MELLEM Rubak Energy ApS 9670 Løgstør CVR-Nr:

Læs mere