Afgjort den 10. marts 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgjort den 10. marts 2005"

Transkript

1 Aktstykke nr. 155 Folketinget Afgjort den 10. marts 2005 Tidligere fortrolig atstykke F vedr. overdragelse af Statens Bilinspektion. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 12. september Transportministeriet. København, den 24. februar a. Trafik- og Energiministeriet skal hermed anmode om Finansudvalgtes tilslutning til: At Statens Bilinspektion senest den 31. marts 2005 overdrages til Applus Danmark A/S (herefter "Applus") på grundlag af den med køber indgående salgs- og købsaftale, At Trafik- og Energiministeriet over salgsprisen afholder udgifter i tilknytning til salget, At Trafik- og Energiministeriet afholder udgifter til tjenestemænd og arbejdsskadesager samt andre sager konstateret forud for overdragelsen, og At staten som led i aftalen stiller en garanti for køber vedrørende visse forhold såsom retssager, miljøforhold mv. som ikke har været kendt af køber. Den samlede pris for Statens Bilinspektion udgør 480 mio. kr. Provenuet fra salget, med fradrag fra ovennævnte udgifter, tilfalder statskassen. Aktstykket er fortroligt, idet handlen ikke er endeligt afsluttet, og idet der indgår oplysninger af kommerciel karakter. Fortroligheden kan tidligst ophæves to år efter at handlen er endeligt afsluttet. b. Lov nr. 473 af 9. juni 2004 om godkendelse og syn af køretøjer blev vedtaget med støtte fra regeringspartierne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne. Med loven liberaliseres synsmarkedet, således at private virksomheder kan opnå en godkendelse af Færdselsstyrelsen til at foretage syn af køretøjer. Det fremgår af bemærkningerne til loven, at det er hensigten at sælge Statens Bilinspektion umiddelbart efter åbningen af fri konkurrence på synsmarkedet. Statens Bilinspektion er en landsdækkende virksomhed på markedet for køretekniske undersøgelser (syn). Herudover varetager Statens Bilinspektion andre køretekniske opgaver herunder toldsyn, afholdelse af visse køreprøver, undersøgelse af alvorlige færdselsuheld, udstedelse af visse særlige godkendelser samt bistand til politiet i forbindelse med 77-syn. Markedet for bilsyn BL000971

2 2 Det danske marked for bilsyn har indtil liberaliseringen af omsyn i 2004 og liberaliseringen af periodisk syn i 2005 været karakteriseret ved Statens Bilinspektions monopol. Med liberaliseringen er der åbnet for fri konkurrence på synsmarkedet. Frem til 1. januar 2007 vil der være en maksimumspris for syn, hvorefter der vil være fri prisdannelse. Forud for ophævelsen af bestemmelserne om betaling for syn skal Konkurrencestyrelsen foretage en undersøgelse af konkurrenceforholdene i markedet. Derefter vil der være fri prisdannelse. Færdselsstyrelsen vil forud herfor gennemføre en evaluering af tilsynet med markedet. Liberaliseringen indebærer, at forbrugerne kan vælge frit blandt flere udbydere af synsydelser. Statens Bilinspektion er dermed én blandt flere udbydere og vil operere på lige vilkår med disse. Valg af køber Salgsprocessen for Statens Bilinspektion indledtes i efteråret 2004 og afsluttedes i januar 2005 med indgåelse af betinget salgs- og købsaftale med Applus. Applus blev valgt på baggrund af en vurdering af pris og vilkår for de indkomne bud. Applus tilbød såvel den højeste pris som de for staten mest fordelagtige salgsvilkår. Applus er en global certificeringsvirksomhed, som er et fuldt ejet datterselskab i det spanske selskab AGBAR Group. Selskabet har været aktivt inden for bilinspektion siden Med bilinspektionsvirksomhed som udgangspunkt udbyder Applus inspektion, certificering, kalibrering mv. inden for 25 sektorer i mere end 20 lande. Aftalen om salg af Statens Bilinspektionen Den betingede salgs- og købsaftale mellem Trafik- og Energiministeriet og Applus om Statens Bilinspektion ( Aftalen ) blev indgået den 17. januar Aftalen omfatter overdragelse af den af Statens Bilinspektion hidtil drevne synsvirksomhed med dertil hørende aktiver og passiver, herunder rettigheder og forpligtelser. Aftalen er betinget af Finansudvalgets godkendelse. Det er aftalt mellem parterne, at Aftalen bortfalder, hvis ikke handlen er afsluttet endeligt senest den 31. marts 2005 medmindre parterne skriftligt aftaler noget andet. I henhold til Aftalen betaler Applus 480 mio. kr. kontant for virksomheden. Applus overtager alle kontrakter, ordrer samt forpligtelser i forhold til medarbejderne m.v., som på overtagelsesdagen er indgået af Statens Bilinspektion. Vedrørende beskæftigede tjenestemænd henvises til nedenstående afsnit om Applus forpligtelser. I alt overtager Applus aktiver til en værdi af ca. 198 mio. kr. (primært grunde og bygninger) og passiver på ca. 54 mio. kr. (primært optjente feriepenge, betalinger for overarbejde og kreditorer), dvs. nettoaktiver med en værdi på ca. 144 mio. kr. Disse tal er opgjort i Statens Bilinspektions balance pr. 1. juli 2004 og revideret af Trafik- og Energiministeriets antagne revisor. I det omfang de enkelte poster på overtagelsesdagen afviger fra nævnte balance vil der, efter fastlagte principper, ske en regulering af salgsprisen (refusionsopgørelse). Statens forpligtelser I forbindelse med indgåelse af Aftalen har staten afgivet en række garantier om Statens Bilinspektion og dens virksomhed. Der er tale om garantier, der er sædvanlige for en overdragelse af denne art, herunder vedrørende Statens Bilinspektions regnskaber, ejendomsretten til de overdragne aktiver, de faste ejendomme, miljøforhold, tilgodehavender, IT, medarbejdere, kontrakter, verserende retssager,

3 3 Statens Bilinspektions drift siden den 1. januar 2005 samt statens overholdelse af sin loyale oplysningspligt. Staten er forpligtet til at friholde Applus for ethvert direkte tab, som Applus måtte lide som følge af brud på disse garantier. Parterne har dog aftalt visse begrænsninger for de krav, som Applus ifølge Aftalen måtte være berettiget til at rejse mod Trafik- og Energiministeriet i tilfælde af garantibrud, herunder minimums- og maksimumsgrænser. Applus kan således kun rejse krav, såfremt kravet overstiger 1 mio. kr. (minimumsgrænsen for enkeltkrav). Enkeltkrav, der hver for sig overstiger 1 mio. kr., kan endvidere alene danne grundlag for krav mod staten, såfremt summen af alle sådanne enkeltkrav overstiger 5 mio. kr. I så fald er staten forpligtet til at erstatte den del af Applus krav, der overstiger 1,25 mio. kr. Statens samlede forpligtelse til at skadesløsholde Applus kan ikke overstige 25% af salgsprisen (maksimumsgrænsen). Statens forpligtelse til at skadesløsholde Applus for mangler, omfattet af garantierne, forældes den 30. juni 2006, idet garantier, for så vidt angår ejendomsretten til de overdragne aktiver samt miljøforhold, dog først forældes den 31. december Endeligt er statens garantier begrænset af den skriftlige information, som Applus har fået stillet til rådighed efter afgivelse af indikativt bud og frem til underskrift af aftalen, dvs. at Applus ikke kan gøre krav gældende under de stillede garantier vedrørende forhold, som har været oplyst Applus skriftligt inden overtagelsesdagen. I en periode af 3 år efter overtagelsesdagen er staten forpligtet til ikke, hverken direkte eller indirekte, at drive kommerciel aktivitet i Danmark, der konkurrerer med Statens Bilinspektions aktiviteter. I tilfælde af overtrædelse af denne konkurrenceklausul er Applus berettiget til en konventionalbod (kompensation) på 5 mio. kr. for hver sådan overtrædelse. Staten er endvidere forpligtet til ikke, i en periode af 12 måneder efter overtagelsesdagen, aktivt at søge eller ansætte nogen af de i henhold til Aftalen overdragne medarbejdere. I tilfælde af overtrædelse af dette ansættelsesforbud er Applus berettiget til en konventionalbod på 1 mio. kr. af staten for hver sådan overtrædelse plus et tillæg på 1 mio. kr., såfremt en sådan medarbejder er en nøglemedarbejder. Forbudet gælder dog ikke ansættelse på baggrund af uopfordrede ansøgninger efter offentligt stillingsopslag eller via et ansættelsesbureau. Staten har påtaget sig, at debitorer som overdrages, og som ikke er betalt 4 måneder efter den endelige afslutning af handlen, tilbageføres til staten til nominel værdi. Eftersom staten sælger Statens Bilinspektion direkte til Applus uden forudgående at have etableret et aktieselskab, så hæfter staten fuldt ud for sager, som er opstået, og som verserer, inden handlen er endelig gennemført. Der er således registreret et lille antal mindre sager, der primært vedrører arbejdsskadesager. Dertil kommer f.eks. en forsikringsskade, hvor staten vil skulle udrede omkostninger, som måtte knytte sig hertil. Til gengæld herfor opretholder staten alle indtægter, indtil handlen er endelig gennemført. For en af arbejdsskadesagerne er der i 2004 truffet afgørelse i Arbejdsskadestyrelsen om en årlig kompensation på 0,2 mio. kr. Det er vurderet, at forpligtelsen med fordel kan forblive i staten, da køber ellers vil skulle tegne en forsikring for beløbet. Trafik- og Energiministeriet vil få tilført 0,2 mio. kr. årligt fra 2005 til dækning af det ovenstående arbejdsskadeansvar indtil forpligtigelsen ophører.

4 4 I tilfælde af udgifter fra resterende ovenstående forpligtigelser, vil disse blive optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2005 og efterfølgende finanslove jf. tekstanmærkning nedenfor. Applus forpligtelser Købesummen på 480 mio. kr. skal erlægges kontant til Trafik- og Energiministeriet ved den endelige afslutning af handlen ved overførsel til en anvist bankkonto. Applus skal med virkning fra overtagelsesdagen overtage de i henhold til Aftalen overdragne medarbejdere på deres gældende ansættelsesvilkår, jf. Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelser (herefter virksomhedsoverdragelsesloven ), dog forudsat at sådanne overdragne medarbejdere ikke har opsagt deres ansættelsesforhold til fratræden inden overtagelsesdagen. Trafik- og Energiministeriet er ansvarlig for krav, der udspringer af forhold forud for overtagelsesdagen, og som ikke er omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. Dette gælder dog ikke krav, der vedrører arbejdsrelaterede skader, der måtte udvikle sig over tid og først er anmeldt efter overtagelsesdagen. De fem tjenestemænd ansat i Statens Bilinspektion er ikke omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. De tjenestemænd som ønsker at blive udlånt til Applus, er Applus forpligtet til at acceptere, jf. afsnittet nedenfor om medarbejderne. Applus er i en periode på 2 år fra overtagelsesdagen forpligtet til at tilbyde fornødne uddannelsesforløb for teknisk ansvarlige og synsmedarbejdere til andre udbydere af synsydelser på det danske marked. Virksomhedens særlige opgaver/aktiviteter Statens Bilinspektion er i henhold til kontrakt af 15. december 2004 mellem Trafik- og Energiministeriet, Havarikommissionen for Vejtrafikulykker og Statens Bilinspektion indtil den 31. december 2005 (hvor kontrakten automatisk ophører) forpligtet til i samarbejde med Havarikommissionen at gennemføre undersøgelser og foretage sporsikring ved vejtrafikulykker. Statens Bilinspektion skal endvidere fast stille en heltidsansat sagkyndig medarbejder til rådighed for Havarikommissionen med henblik på at yde bistand til Havarikommissionens almindelige virksomhed. For ydelserne modtager Statens Bilinspektion et månedligt vederlag på kr. eksklusiv moms. Statens Bilinspektion kan ikke opsige kontrakten, der af Havarikommissionen kan opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af en måned. Statens Bilinspektion er i henhold til kontrakt af 15. december 2004 mellem Rigspolitiet og Statens Bilinspektion i en overgangsperiode, indtil den 31. december 2005 (hvor kontrakten ophører), forpligtet til i samarbejde med Rigspolitiet at gennemføre 77 - kontroller og 77 - syn, at udføre tekniske undersøgelser i forbindelse med alvorlige færdselsuheld, og at afholde køreprøver samt kontrollerende køreprøver og vejledende helbredsmæssige køretests og alle køreprøverelaterede ydelser vedrørende kategori C, D og E. For ydelserne modtager køber et månedligt vederlag på 1,3 mio. kr. eksklusiv moms, hvilket vederlag er fast i kontraktens løbetid. Statens Bilinspektion kan ikke opsige kontrakten, der af Rigspolitiet kan opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af en måned. Drift af uheldsgårde er ikke omfattet af aftale mellem Justitsministeriet og Statens Bilinspektion om midlertidig varetagelse af bl.a. myndighedsopgaver. Statens Bilinspektion vil imidlertid i aftaleperioden varetage den daglige drift af uheldsgårdene i forbindelse med opbevaring af køretøjer, men even-

5 5 tuelle ekstraordinære udgifter i forbindelse med uheldsgårdene vil ikke blive afholdt af Statens Bilinspektion efter et salg. Medarbejderne Den 17. januar 2005 havde Statens Bilinspektion i alt 620 medarbejdere, heraf 615 overenskomstansatte og 5 tjenestemænd. Overenskomstansatte medarbejdere vil pr. overtagelsesdagen overgå til ansættelse hos Applus i henhold til virksomhedsoverdragelsesloven. Køber overtager tillige statens feriepengeforpligtelser, forpligtelse med hensyn til tilgodehavende ferie m.v. i relation til hver enkelt overført medarbejder. De fem tjenestemænd ansat i Statens Bilinspektion er ikke omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. I det omfang de enkelte tjenestemænd måtte ønske at blive udlånt til køber, er køber forpligtet til at acceptere et sådant udlån. I forhold til udlånte tjenestemænd er køber forpligtet til at refundere Trafik- og Energiministeriet disses løn samt betale de pågældendes pensionsbidrag. Tre tjenestemænd har meddelt Trafik- og Energiministeriet, at de accepterer udlånet. Udlånet af tjenestemænd fra Trafik- og Energiministeriet til køber anses ikke for momspligtigt. Hvis afgiftsmyndighederne skulle træffe beslutning om, at udlånet er omfattet af momspligt, skal betalingen fra køber til Trafik- og Energiministeriet tillægges moms. Køber er berettiget til at opsige udlånet af de pågældende tjenestemænd med 8 måneders varsel. Trafik- og Energiministeriet er i så fald forpligtet til at søge at finde anden passende ansættelse for den eller de pågældende tjenestemænd. Såfremt dette ikke er muligt, kan den eller de pågældende tjenestemænd have krav på rådighedsløn, der i henhold til Aftalen skal betales af køber. De tjenestemænd, som ikke ønsker at forblive i Statens Bilinspektion, overføres til Trafik- og Energiministeriet med henblik på at finde en anden passende stilling. Trafik- og Energiministeriets årlige ramme hæves med et beløb svarende til udgiften (løn mv.) vedrørende overførsel af de to tjenestemænd. Den samlede årlige lønudgift udgør ca. 0,6 mio. kr. indtil forpligtigelsen ophører. Bevillingsmæssige konsekvenser Den kontante salgspris på 480 mio. kr. er bl.a. baseret på en revideret balance over virksomhedens aktiver, gæld og forpligtelser pr. 1. juli I det omfang disse poster efter de fastlagte principper er anderledes pr. overdragelsesdagen, skal der ske en regulering af købesummen (refusionsopgørelse). Derudover skal der i Trafik- og Energiministeriets departements budget optages de tidligere nævnte årlige udgifter på hhv. 0,6 mio.kr. i lønudgift til to tjenestemænd, 0,2 mio. kr. i arbejdsskadeerstatning indtil forpligtigelserne ophører samt eventuelle konstaterede sager forud for overdragelsen. For de tjenestemænd der udlånes til Statens Bilinspektion, varetager Trafik- og Energiministeriet udbetalingen mod refusion fra Applus. Transaktionen er en aktivbaseret overdragelse, hvilket bl.a. betyder, at virksomhedens drift frem til overdragelsestidspunktet vedrører staten. Det er endvidere aftalt, at likvider bortset fra likvider, som vedrører forudbetalinger fra kunder, ikke overdrages. Dette betyder bl.a., at den positive nettolikviditet som virksomheden løbende generer frem til overdragelsestidspunktet fuldt ud tilfalder staten.

6 6 Nettolikviditeten kan for perioden 1. januar 2005 til overtagelsesdatoen meget vel udgøre et tocifret millionbeløb som vil tilfalde staten. Denne indtægt vil blive optaget på lov om tillægsbevilling for Trafik- og Energiministeriet har i tilknytning til salget haft udgifter i forbindelse med primært finansiel, juridisk, og regnskabsmæssig rådgivning. På nuværende tidspunkt er der afholdt udgifter for 16,3 mio. kr. Den totale udgift i forbindelse med salget kendes endnu ikke, eftersom rådgivernes arbejde først afsluttes, når aftalen er endelig indgået og arbejdet er færdiggjort. En forskel i udgifterne på 16,3 mio.kr. vil blive optaget på lov om tillægsbevilling for Salgsprisen fratrukket udgifter til handlens gennemførelse optages på følgende standardkonti : Salg af statslige aktiver: 12. Salg af Statens Bilinspektion 14. Køb af vare og tjenesteydelse... 16,3 mio. kr. Indtægt 42. Afhændelse af anlæg ,0 mio. kr Statens Bilinspektion (Driftsbev.): 10. Almindelig virksomhed 11. Lønninger... -0,6 mio. kr Departementet (Driftsbev.): 10. Almindelig virksomhed 11. Lønninger... 0,6 mio. kr. 19. Diverse driftsudgifter... 0,2 mio. kr. 54. Tjenestemænd overført fra Statens Bilinspektion 11. Lønninger... 1,0 mio. kr. 12. Lønrefusioner... -1,0 mio. kr. De bevillingsmæssige konsekvenser på Statens Bilinspektion og Statens Bilinspektion, indtægter som følge af overdragelsen optages på forslag til lov om tillægsbevilling for Eventuelle resterende videreførte beløb nulstilles ved bevillingsafregningen for finansloven for c. Aktstykket forelægges Finansudvalget så Aftalen kan gennemføres senest 31. marts e. Med henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, At Statens Bilinspektion overdrages til Applus At Trafik- og Energiministeriet over salgsprisen afholder udgifter i tilknytning til salget At Trafik- og Energiministeriet afholder udgifter til tjenestemænd og arbejdsskadesager samt andre sager konstateret forud for overdragelsen, og At staten som led i aftalen stiller en garanti for køber vedrørende visse forhold. Den kontante salgspris for Statens Bilinspektion og de dertil hørende nettoaktiver udgør 480 mio. kr., som vil kunne blive reguleret i tilknytning til refusionsopgørelsen.

7 7 Trafik- og Energiministeriets udgifter i tilknytning til salget udgør på nuværende tidspunkt i alt 16,3 mio. kr. Den endelige udgift kendes først, når handlen er endelig afsluttet. Ændringer i forhold til de 16,3 mio.kr. optages på forslag til lov om tillægsbevilling for Fra 2005 modtager Trafik- og Energiministeriet 0,6 mio. kr. i lønsum til dækning af den årlige lønudgift vedrørende overførsel af to tjenestemænd, indtil forpligtigelsen ophører. For 2005 sker der en tilsvarende reduktion af Statens Bilinspektions bevilling. Der optages følgende på forslag til lov om tillægsbevilling for 2005: Indtægt Mio. kr Salg af statslige aktiver 16,3 480, Statens Bilinspektion (Driftsbev.) -0, Departementet (Driftsbev.) 0,8 Da refusionsopgørelsen endnu ikke er foretaget og de endelige udgifter endnu ikke er kendte, vil der i forhold til ovennævnte kunne ske korrektioner på forslag til tillægsbevillingslov for Når handlen er endeligt afsluttet og overdragelsen gennemført vil Finansudvalget blive orienteret om resultatet af refusionsopgørelsen samt om de afholdte udgifter i tilknytning til salget. Der anmodes samtidig om tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2005 og efterfølgende finanslove optages følgende tekstanmærkning under 28 Trafik- og Energiministeriet: Dispositionsrammer m.v. Tekstanmærkning nr. 13 ad (ny tekstanmærkning): Trafik- og energiministeren bemyndiges til at afholde eventuelle udgifter i forbindelse med indfrielse af de stillede garantier. Der er tale om garantier, der er sædvanlige for en overdragelse af denne art, herunder vedrørende Statens Bilinspektions regnskaber, ejendomsretten til de overdragne aktiver, de faste ejendomme, miljøforhold, tilgodehavender, IT, medarbejdere og kontrakter. Statens forpligtigelse til at skadesfriholde Applus forældes d. 30. juni 2006, for så vidt angår garantier vedr. ejendomsretten til de overdragne aktiver samt miljøforhold dog først 31. december Statens samlede forpligtigelser kan ikke overstige 25 pct. af salgsprisen. Endvidere bemyndiges trafik- og energiministeren til at afholde mindre udgifter i forbindelse med afslutning af verserende retssager vedrørende arbejdsskader og forsikringsskader, som er konstateret forud for overdragelsesdatoen.

8 8 f. Finansministeriets tilslutning foreligger. København, den 24. februar 2005 FLEMMING HANSEN / Helga Theil Thomsen Til Finansudvalget. Tiltrådt af et flertal i Finansudvalget den (udvalget med undtagelse af Socialdemokratiets, Socialistisk Folkepartis og Enhedslistens medlemmer, der stemte imod andragendet. Socialdemokraterne mener, at aktstykket er udtryk for en privatisering for privatiseringens egen skyld og derfor er et rent liberalistisk, ideologisk forslag. Socialdemokratiet er stærkt imod en privatisering af myndighedsopgaver og relaterede opgaver som denne. Aktstykket skal ses i sammenhæng med Folketingets behandling af lovforslag L 201 i folketingsåret om godkendelse og syn af køretøjer. Under udvalgsarbejdet blev dokumenteret en lang række problemer og interessekonflikter ved den vedtagne model. Desuden mener Socialdemokratiet, at forslaget og dermed også aktstykket klart vil forringe trafiksikkerheden.

Forslaget medfører ikke udgifter i finansåret. Afgjort den 30. januar 2014. Finansministeriet. København, den 3. december 2013.

Forslaget medfører ikke udgifter i finansåret. Afgjort den 30. januar 2014. Finansministeriet. København, den 3. december 2013. Aktstykke nr. 37 Folketinget 2013-14 Afgjort den 30. januar 2014 37 Finansministeriet. København, den 3. december 2013. a. Finansministeriet anmoder, med henblik på at der kan gennemføres en kapitaludvidelse

Læs mere

Afgjort den 24. juni 2010. Transportministeriet. København, den 15. juni 2010. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2009-10 BL000360

Afgjort den 24. juni 2010. Transportministeriet. København, den 15. juni 2010. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2009-10 BL000360 Aktstykke nr. 147 Folketinget 2009-10 Afgjort den 24. juni 2010 147 Transportministeriet. København, den 15. juni 2010. a. Transportministeren anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til regnskabs-

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEFINITIONER 6 2. BAGGRUND OG FORMÅL 6 3. AFTALENS KARAKTER 7 4. SELSKABSKAPITAL 7 5. GENERALFORSAMLINGER I SELSKABET 8

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEFINITIONER 6 2. BAGGRUND OG FORMÅL 6 3. AFTALENS KARAKTER 7 4. SELSKABSKAPITAL 7 5. GENERALFORSAMLINGER I SELSKABET 8 EJERAFTALE i INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEFINITIONER 6 2. BAGGRUND OG FORMÅL 6 3. AFTALENS KARAKTER 7 4. SELSKABSKAPITAL 7 5. GENERALFORSAMLINGER I SELSKABET 8 6. SELSKABETS BESTYRELSE 9 7. DIREKTION 9 8.

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

D O M. Afsagt den 19. november 2013 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Inge Neergaard Jessen, Kåre Mønsted og Betina Juul Heldmann (kst.)).

D O M. Afsagt den 19. november 2013 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Inge Neergaard Jessen, Kåre Mønsted og Betina Juul Heldmann (kst.)). D O M Afsagt den 19. november 2013 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Inge Neergaard Jessen, Kåre Mønsted og Betina Juul Heldmann (kst.)). 2. afd. nr. B-1717-12: Norsk Tillitsmann ASA (advokat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2010-11 Fremsat den 12. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om

Læs mere

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INDHOLD 1. Interessenter 1 2. Etablering af 60-selskab 1 3. Hjemsted 1 4. Formål 1 5. Indskud 2 6. Ejerforhold 2 7. Leje af køkken 2 8. Serviceydelser 2 9. Leveringsaftaler

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

Aktieoverdragelsesaftale

Aktieoverdragelsesaftale Indledning Definition - Virksomhedsoverdragelse: Aktieoverdragelsesaftale Virksomhedsoverdragelse En transaktion hvorved en funktionel enhed overføres fra én (sælger) til en anden ejer (køber) på begge

Læs mere

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Indledning Hvad er goodwill? Virksomhedsoverdragelse En formuerettighed den pris K er villig til at give for virksomheden. Hvordan beskyttes goodwill?

Læs mere

Forslag. Lov om etableringen af den selvejende institution Udbetaling Danmark (Samling af kommunernes objektive sagsbehandling)

Forslag. Lov om etableringen af den selvejende institution Udbetaling Danmark (Samling af kommunernes objektive sagsbehandling) Fremsat den [xx]. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om etableringen af den selvejende institution Udbetaling Danmark (Samling af kommunernes objektive sagsbehandling)

Læs mere

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7 4-2014 6 Siden den 14. august 2012 har der været alvorlige skattemæssige konsekvenser ved, at selskaber yder lån til hovedaktionærer eller stiller sikkerhed for disses forpligtelser. Artiklen giver svar

Læs mere

Retlige rammebetingelser

Retlige rammebetingelser Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 08-11074 - 11 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Bekendtgørelse af Ferielov 1)

Bekendtgørelse af Ferielov 1) Bekendtgørelse af Ferielov 1) Herved bekendtgøres lov nr. 396 af 31. maj 2000 om ferie med de ændringer, der følger af lov nr. 133 af 20. marts 2002, lov nr. 1039 af 17. december 2002, lov nr. 1200 af

Læs mere

2006-10-25: Anmeldelse af aftale om ophør af R98's koncession

2006-10-25: Anmeldelse af aftale om ophør af R98's koncession 2006-10-25: Anmeldelse af aftale om ophør af R98's koncession Rådsmødet den 25. oktober 2006 Journal nr. 4/0102-0400-0017/ISA/ULS Resumé 1. Renholdningsselskabet af 1898 (herefter R98) samt Københavns

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

Kommunedatas aftale med Københavns Kommune

Kommunedatas aftale med Københavns Kommune 1 af 11 06-08-2012 15:28 Kommunedatas aftale med Københavns Kommune Jnr.: 2:8032-51, 2:801-120/hhk Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en anmeldelse fra Kommunedata

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Birkesvinget. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formal

Læs mere

Indhold Ledelsesberetning Delårsregnskab Påtegninger Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni 2010

Indhold Ledelsesberetning Delårsregnskab Påtegninger Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni 2010 Delårsrapport pr. 30. juni 2010 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Selskabsoplysninger 4 Koncernoversigt 4 Kort om Finansiel Stabilitet 5 Beretning 6 Økonomiske forhold 6 Offentliggørelse af oplysninger

Læs mere

Forslag. Lov om omsætning af fast ejendom 1)

Forslag. Lov om omsætning af fast ejendom 1) Lovforslag nr. L (nr.) Forslag til Lov om omsætning af fast ejendom 1) (Ejendomsmæglerloven) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner m.v. 1. Denne lov omfatter betingelserne for godkendelse

Læs mere

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER DATO XX/XX 20XX Sags nr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-7 Parterne Nærværende rammeaftale

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VANLØSEGAARD VANLØSE

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VANLØSEGAARD VANLØSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VANLØSEGAARD VANLØSE Vedtægterne oprindelig vedtaget før 1930 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 23 marts 1930, 8. april 1986, 24. april 1981, 23. april

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. maj 2014 Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Andelsboligforeningen

Andelsboligforeningen Andelsboligforeningen PILELY Vægtens Kvarter 122 164 5220 Odense SØ 19 April 2010 Indledning ABF udarbejdede i 1979 sin første standardvedtægt for private andelsboligforeninger og er siden da løbende

Læs mere

Vedtægter. Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk

Vedtægter. Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk Vedtægter Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk Vedtægter for BoligSelskabet Isafjord a.m.b.a. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Aftale. Mellem. Århus Kommune. Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland

Aftale. Mellem. Århus Kommune. Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland Aftale Mellem Århus Kommune og Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland Version 2.7 Side 2 af 28 Indholdsfortegnelse: I. SAMMENFATNING OG GENERELLE FORHOLD 1.1. Indledning 1. 2. Det videre forløb 2.

Læs mere