Afgjort den 10. marts 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgjort den 10. marts 2005"

Transkript

1 Aktstykke nr. 155 Folketinget Afgjort den 10. marts 2005 Tidligere fortrolig atstykke F vedr. overdragelse af Statens Bilinspektion. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 12. september Transportministeriet. København, den 24. februar a. Trafik- og Energiministeriet skal hermed anmode om Finansudvalgtes tilslutning til: At Statens Bilinspektion senest den 31. marts 2005 overdrages til Applus Danmark A/S (herefter "Applus") på grundlag af den med køber indgående salgs- og købsaftale, At Trafik- og Energiministeriet over salgsprisen afholder udgifter i tilknytning til salget, At Trafik- og Energiministeriet afholder udgifter til tjenestemænd og arbejdsskadesager samt andre sager konstateret forud for overdragelsen, og At staten som led i aftalen stiller en garanti for køber vedrørende visse forhold såsom retssager, miljøforhold mv. som ikke har været kendt af køber. Den samlede pris for Statens Bilinspektion udgør 480 mio. kr. Provenuet fra salget, med fradrag fra ovennævnte udgifter, tilfalder statskassen. Aktstykket er fortroligt, idet handlen ikke er endeligt afsluttet, og idet der indgår oplysninger af kommerciel karakter. Fortroligheden kan tidligst ophæves to år efter at handlen er endeligt afsluttet. b. Lov nr. 473 af 9. juni 2004 om godkendelse og syn af køretøjer blev vedtaget med støtte fra regeringspartierne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne. Med loven liberaliseres synsmarkedet, således at private virksomheder kan opnå en godkendelse af Færdselsstyrelsen til at foretage syn af køretøjer. Det fremgår af bemærkningerne til loven, at det er hensigten at sælge Statens Bilinspektion umiddelbart efter åbningen af fri konkurrence på synsmarkedet. Statens Bilinspektion er en landsdækkende virksomhed på markedet for køretekniske undersøgelser (syn). Herudover varetager Statens Bilinspektion andre køretekniske opgaver herunder toldsyn, afholdelse af visse køreprøver, undersøgelse af alvorlige færdselsuheld, udstedelse af visse særlige godkendelser samt bistand til politiet i forbindelse med 77-syn. Markedet for bilsyn BL000971

2 2 Det danske marked for bilsyn har indtil liberaliseringen af omsyn i 2004 og liberaliseringen af periodisk syn i 2005 været karakteriseret ved Statens Bilinspektions monopol. Med liberaliseringen er der åbnet for fri konkurrence på synsmarkedet. Frem til 1. januar 2007 vil der være en maksimumspris for syn, hvorefter der vil være fri prisdannelse. Forud for ophævelsen af bestemmelserne om betaling for syn skal Konkurrencestyrelsen foretage en undersøgelse af konkurrenceforholdene i markedet. Derefter vil der være fri prisdannelse. Færdselsstyrelsen vil forud herfor gennemføre en evaluering af tilsynet med markedet. Liberaliseringen indebærer, at forbrugerne kan vælge frit blandt flere udbydere af synsydelser. Statens Bilinspektion er dermed én blandt flere udbydere og vil operere på lige vilkår med disse. Valg af køber Salgsprocessen for Statens Bilinspektion indledtes i efteråret 2004 og afsluttedes i januar 2005 med indgåelse af betinget salgs- og købsaftale med Applus. Applus blev valgt på baggrund af en vurdering af pris og vilkår for de indkomne bud. Applus tilbød såvel den højeste pris som de for staten mest fordelagtige salgsvilkår. Applus er en global certificeringsvirksomhed, som er et fuldt ejet datterselskab i det spanske selskab AGBAR Group. Selskabet har været aktivt inden for bilinspektion siden Med bilinspektionsvirksomhed som udgangspunkt udbyder Applus inspektion, certificering, kalibrering mv. inden for 25 sektorer i mere end 20 lande. Aftalen om salg af Statens Bilinspektionen Den betingede salgs- og købsaftale mellem Trafik- og Energiministeriet og Applus om Statens Bilinspektion ( Aftalen ) blev indgået den 17. januar Aftalen omfatter overdragelse af den af Statens Bilinspektion hidtil drevne synsvirksomhed med dertil hørende aktiver og passiver, herunder rettigheder og forpligtelser. Aftalen er betinget af Finansudvalgets godkendelse. Det er aftalt mellem parterne, at Aftalen bortfalder, hvis ikke handlen er afsluttet endeligt senest den 31. marts 2005 medmindre parterne skriftligt aftaler noget andet. I henhold til Aftalen betaler Applus 480 mio. kr. kontant for virksomheden. Applus overtager alle kontrakter, ordrer samt forpligtelser i forhold til medarbejderne m.v., som på overtagelsesdagen er indgået af Statens Bilinspektion. Vedrørende beskæftigede tjenestemænd henvises til nedenstående afsnit om Applus forpligtelser. I alt overtager Applus aktiver til en værdi af ca. 198 mio. kr. (primært grunde og bygninger) og passiver på ca. 54 mio. kr. (primært optjente feriepenge, betalinger for overarbejde og kreditorer), dvs. nettoaktiver med en værdi på ca. 144 mio. kr. Disse tal er opgjort i Statens Bilinspektions balance pr. 1. juli 2004 og revideret af Trafik- og Energiministeriets antagne revisor. I det omfang de enkelte poster på overtagelsesdagen afviger fra nævnte balance vil der, efter fastlagte principper, ske en regulering af salgsprisen (refusionsopgørelse). Statens forpligtelser I forbindelse med indgåelse af Aftalen har staten afgivet en række garantier om Statens Bilinspektion og dens virksomhed. Der er tale om garantier, der er sædvanlige for en overdragelse af denne art, herunder vedrørende Statens Bilinspektions regnskaber, ejendomsretten til de overdragne aktiver, de faste ejendomme, miljøforhold, tilgodehavender, IT, medarbejdere, kontrakter, verserende retssager,

3 3 Statens Bilinspektions drift siden den 1. januar 2005 samt statens overholdelse af sin loyale oplysningspligt. Staten er forpligtet til at friholde Applus for ethvert direkte tab, som Applus måtte lide som følge af brud på disse garantier. Parterne har dog aftalt visse begrænsninger for de krav, som Applus ifølge Aftalen måtte være berettiget til at rejse mod Trafik- og Energiministeriet i tilfælde af garantibrud, herunder minimums- og maksimumsgrænser. Applus kan således kun rejse krav, såfremt kravet overstiger 1 mio. kr. (minimumsgrænsen for enkeltkrav). Enkeltkrav, der hver for sig overstiger 1 mio. kr., kan endvidere alene danne grundlag for krav mod staten, såfremt summen af alle sådanne enkeltkrav overstiger 5 mio. kr. I så fald er staten forpligtet til at erstatte den del af Applus krav, der overstiger 1,25 mio. kr. Statens samlede forpligtelse til at skadesløsholde Applus kan ikke overstige 25% af salgsprisen (maksimumsgrænsen). Statens forpligtelse til at skadesløsholde Applus for mangler, omfattet af garantierne, forældes den 30. juni 2006, idet garantier, for så vidt angår ejendomsretten til de overdragne aktiver samt miljøforhold, dog først forældes den 31. december Endeligt er statens garantier begrænset af den skriftlige information, som Applus har fået stillet til rådighed efter afgivelse af indikativt bud og frem til underskrift af aftalen, dvs. at Applus ikke kan gøre krav gældende under de stillede garantier vedrørende forhold, som har været oplyst Applus skriftligt inden overtagelsesdagen. I en periode af 3 år efter overtagelsesdagen er staten forpligtet til ikke, hverken direkte eller indirekte, at drive kommerciel aktivitet i Danmark, der konkurrerer med Statens Bilinspektions aktiviteter. I tilfælde af overtrædelse af denne konkurrenceklausul er Applus berettiget til en konventionalbod (kompensation) på 5 mio. kr. for hver sådan overtrædelse. Staten er endvidere forpligtet til ikke, i en periode af 12 måneder efter overtagelsesdagen, aktivt at søge eller ansætte nogen af de i henhold til Aftalen overdragne medarbejdere. I tilfælde af overtrædelse af dette ansættelsesforbud er Applus berettiget til en konventionalbod på 1 mio. kr. af staten for hver sådan overtrædelse plus et tillæg på 1 mio. kr., såfremt en sådan medarbejder er en nøglemedarbejder. Forbudet gælder dog ikke ansættelse på baggrund af uopfordrede ansøgninger efter offentligt stillingsopslag eller via et ansættelsesbureau. Staten har påtaget sig, at debitorer som overdrages, og som ikke er betalt 4 måneder efter den endelige afslutning af handlen, tilbageføres til staten til nominel værdi. Eftersom staten sælger Statens Bilinspektion direkte til Applus uden forudgående at have etableret et aktieselskab, så hæfter staten fuldt ud for sager, som er opstået, og som verserer, inden handlen er endelig gennemført. Der er således registreret et lille antal mindre sager, der primært vedrører arbejdsskadesager. Dertil kommer f.eks. en forsikringsskade, hvor staten vil skulle udrede omkostninger, som måtte knytte sig hertil. Til gengæld herfor opretholder staten alle indtægter, indtil handlen er endelig gennemført. For en af arbejdsskadesagerne er der i 2004 truffet afgørelse i Arbejdsskadestyrelsen om en årlig kompensation på 0,2 mio. kr. Det er vurderet, at forpligtelsen med fordel kan forblive i staten, da køber ellers vil skulle tegne en forsikring for beløbet. Trafik- og Energiministeriet vil få tilført 0,2 mio. kr. årligt fra 2005 til dækning af det ovenstående arbejdsskadeansvar indtil forpligtigelsen ophører.

4 4 I tilfælde af udgifter fra resterende ovenstående forpligtigelser, vil disse blive optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2005 og efterfølgende finanslove jf. tekstanmærkning nedenfor. Applus forpligtelser Købesummen på 480 mio. kr. skal erlægges kontant til Trafik- og Energiministeriet ved den endelige afslutning af handlen ved overførsel til en anvist bankkonto. Applus skal med virkning fra overtagelsesdagen overtage de i henhold til Aftalen overdragne medarbejdere på deres gældende ansættelsesvilkår, jf. Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelser (herefter virksomhedsoverdragelsesloven ), dog forudsat at sådanne overdragne medarbejdere ikke har opsagt deres ansættelsesforhold til fratræden inden overtagelsesdagen. Trafik- og Energiministeriet er ansvarlig for krav, der udspringer af forhold forud for overtagelsesdagen, og som ikke er omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. Dette gælder dog ikke krav, der vedrører arbejdsrelaterede skader, der måtte udvikle sig over tid og først er anmeldt efter overtagelsesdagen. De fem tjenestemænd ansat i Statens Bilinspektion er ikke omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. De tjenestemænd som ønsker at blive udlånt til Applus, er Applus forpligtet til at acceptere, jf. afsnittet nedenfor om medarbejderne. Applus er i en periode på 2 år fra overtagelsesdagen forpligtet til at tilbyde fornødne uddannelsesforløb for teknisk ansvarlige og synsmedarbejdere til andre udbydere af synsydelser på det danske marked. Virksomhedens særlige opgaver/aktiviteter Statens Bilinspektion er i henhold til kontrakt af 15. december 2004 mellem Trafik- og Energiministeriet, Havarikommissionen for Vejtrafikulykker og Statens Bilinspektion indtil den 31. december 2005 (hvor kontrakten automatisk ophører) forpligtet til i samarbejde med Havarikommissionen at gennemføre undersøgelser og foretage sporsikring ved vejtrafikulykker. Statens Bilinspektion skal endvidere fast stille en heltidsansat sagkyndig medarbejder til rådighed for Havarikommissionen med henblik på at yde bistand til Havarikommissionens almindelige virksomhed. For ydelserne modtager Statens Bilinspektion et månedligt vederlag på kr. eksklusiv moms. Statens Bilinspektion kan ikke opsige kontrakten, der af Havarikommissionen kan opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af en måned. Statens Bilinspektion er i henhold til kontrakt af 15. december 2004 mellem Rigspolitiet og Statens Bilinspektion i en overgangsperiode, indtil den 31. december 2005 (hvor kontrakten ophører), forpligtet til i samarbejde med Rigspolitiet at gennemføre 77 - kontroller og 77 - syn, at udføre tekniske undersøgelser i forbindelse med alvorlige færdselsuheld, og at afholde køreprøver samt kontrollerende køreprøver og vejledende helbredsmæssige køretests og alle køreprøverelaterede ydelser vedrørende kategori C, D og E. For ydelserne modtager køber et månedligt vederlag på 1,3 mio. kr. eksklusiv moms, hvilket vederlag er fast i kontraktens løbetid. Statens Bilinspektion kan ikke opsige kontrakten, der af Rigspolitiet kan opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af en måned. Drift af uheldsgårde er ikke omfattet af aftale mellem Justitsministeriet og Statens Bilinspektion om midlertidig varetagelse af bl.a. myndighedsopgaver. Statens Bilinspektion vil imidlertid i aftaleperioden varetage den daglige drift af uheldsgårdene i forbindelse med opbevaring af køretøjer, men even-

5 5 tuelle ekstraordinære udgifter i forbindelse med uheldsgårdene vil ikke blive afholdt af Statens Bilinspektion efter et salg. Medarbejderne Den 17. januar 2005 havde Statens Bilinspektion i alt 620 medarbejdere, heraf 615 overenskomstansatte og 5 tjenestemænd. Overenskomstansatte medarbejdere vil pr. overtagelsesdagen overgå til ansættelse hos Applus i henhold til virksomhedsoverdragelsesloven. Køber overtager tillige statens feriepengeforpligtelser, forpligtelse med hensyn til tilgodehavende ferie m.v. i relation til hver enkelt overført medarbejder. De fem tjenestemænd ansat i Statens Bilinspektion er ikke omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. I det omfang de enkelte tjenestemænd måtte ønske at blive udlånt til køber, er køber forpligtet til at acceptere et sådant udlån. I forhold til udlånte tjenestemænd er køber forpligtet til at refundere Trafik- og Energiministeriet disses løn samt betale de pågældendes pensionsbidrag. Tre tjenestemænd har meddelt Trafik- og Energiministeriet, at de accepterer udlånet. Udlånet af tjenestemænd fra Trafik- og Energiministeriet til køber anses ikke for momspligtigt. Hvis afgiftsmyndighederne skulle træffe beslutning om, at udlånet er omfattet af momspligt, skal betalingen fra køber til Trafik- og Energiministeriet tillægges moms. Køber er berettiget til at opsige udlånet af de pågældende tjenestemænd med 8 måneders varsel. Trafik- og Energiministeriet er i så fald forpligtet til at søge at finde anden passende ansættelse for den eller de pågældende tjenestemænd. Såfremt dette ikke er muligt, kan den eller de pågældende tjenestemænd have krav på rådighedsløn, der i henhold til Aftalen skal betales af køber. De tjenestemænd, som ikke ønsker at forblive i Statens Bilinspektion, overføres til Trafik- og Energiministeriet med henblik på at finde en anden passende stilling. Trafik- og Energiministeriets årlige ramme hæves med et beløb svarende til udgiften (løn mv.) vedrørende overførsel af de to tjenestemænd. Den samlede årlige lønudgift udgør ca. 0,6 mio. kr. indtil forpligtigelsen ophører. Bevillingsmæssige konsekvenser Den kontante salgspris på 480 mio. kr. er bl.a. baseret på en revideret balance over virksomhedens aktiver, gæld og forpligtelser pr. 1. juli I det omfang disse poster efter de fastlagte principper er anderledes pr. overdragelsesdagen, skal der ske en regulering af købesummen (refusionsopgørelse). Derudover skal der i Trafik- og Energiministeriets departements budget optages de tidligere nævnte årlige udgifter på hhv. 0,6 mio.kr. i lønudgift til to tjenestemænd, 0,2 mio. kr. i arbejdsskadeerstatning indtil forpligtigelserne ophører samt eventuelle konstaterede sager forud for overdragelsen. For de tjenestemænd der udlånes til Statens Bilinspektion, varetager Trafik- og Energiministeriet udbetalingen mod refusion fra Applus. Transaktionen er en aktivbaseret overdragelse, hvilket bl.a. betyder, at virksomhedens drift frem til overdragelsestidspunktet vedrører staten. Det er endvidere aftalt, at likvider bortset fra likvider, som vedrører forudbetalinger fra kunder, ikke overdrages. Dette betyder bl.a., at den positive nettolikviditet som virksomheden løbende generer frem til overdragelsestidspunktet fuldt ud tilfalder staten.

6 6 Nettolikviditeten kan for perioden 1. januar 2005 til overtagelsesdatoen meget vel udgøre et tocifret millionbeløb som vil tilfalde staten. Denne indtægt vil blive optaget på lov om tillægsbevilling for Trafik- og Energiministeriet har i tilknytning til salget haft udgifter i forbindelse med primært finansiel, juridisk, og regnskabsmæssig rådgivning. På nuværende tidspunkt er der afholdt udgifter for 16,3 mio. kr. Den totale udgift i forbindelse med salget kendes endnu ikke, eftersom rådgivernes arbejde først afsluttes, når aftalen er endelig indgået og arbejdet er færdiggjort. En forskel i udgifterne på 16,3 mio.kr. vil blive optaget på lov om tillægsbevilling for Salgsprisen fratrukket udgifter til handlens gennemførelse optages på følgende standardkonti : Salg af statslige aktiver: 12. Salg af Statens Bilinspektion 14. Køb af vare og tjenesteydelse... 16,3 mio. kr. Indtægt 42. Afhændelse af anlæg ,0 mio. kr Statens Bilinspektion (Driftsbev.): 10. Almindelig virksomhed 11. Lønninger... -0,6 mio. kr Departementet (Driftsbev.): 10. Almindelig virksomhed 11. Lønninger... 0,6 mio. kr. 19. Diverse driftsudgifter... 0,2 mio. kr. 54. Tjenestemænd overført fra Statens Bilinspektion 11. Lønninger... 1,0 mio. kr. 12. Lønrefusioner... -1,0 mio. kr. De bevillingsmæssige konsekvenser på Statens Bilinspektion og Statens Bilinspektion, indtægter som følge af overdragelsen optages på forslag til lov om tillægsbevilling for Eventuelle resterende videreførte beløb nulstilles ved bevillingsafregningen for finansloven for c. Aktstykket forelægges Finansudvalget så Aftalen kan gennemføres senest 31. marts e. Med henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, At Statens Bilinspektion overdrages til Applus At Trafik- og Energiministeriet over salgsprisen afholder udgifter i tilknytning til salget At Trafik- og Energiministeriet afholder udgifter til tjenestemænd og arbejdsskadesager samt andre sager konstateret forud for overdragelsen, og At staten som led i aftalen stiller en garanti for køber vedrørende visse forhold. Den kontante salgspris for Statens Bilinspektion og de dertil hørende nettoaktiver udgør 480 mio. kr., som vil kunne blive reguleret i tilknytning til refusionsopgørelsen.

7 7 Trafik- og Energiministeriets udgifter i tilknytning til salget udgør på nuværende tidspunkt i alt 16,3 mio. kr. Den endelige udgift kendes først, når handlen er endelig afsluttet. Ændringer i forhold til de 16,3 mio.kr. optages på forslag til lov om tillægsbevilling for Fra 2005 modtager Trafik- og Energiministeriet 0,6 mio. kr. i lønsum til dækning af den årlige lønudgift vedrørende overførsel af to tjenestemænd, indtil forpligtigelsen ophører. For 2005 sker der en tilsvarende reduktion af Statens Bilinspektions bevilling. Der optages følgende på forslag til lov om tillægsbevilling for 2005: Indtægt Mio. kr Salg af statslige aktiver 16,3 480, Statens Bilinspektion (Driftsbev.) -0, Departementet (Driftsbev.) 0,8 Da refusionsopgørelsen endnu ikke er foretaget og de endelige udgifter endnu ikke er kendte, vil der i forhold til ovennævnte kunne ske korrektioner på forslag til tillægsbevillingslov for Når handlen er endeligt afsluttet og overdragelsen gennemført vil Finansudvalget blive orienteret om resultatet af refusionsopgørelsen samt om de afholdte udgifter i tilknytning til salget. Der anmodes samtidig om tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2005 og efterfølgende finanslove optages følgende tekstanmærkning under 28 Trafik- og Energiministeriet: Dispositionsrammer m.v. Tekstanmærkning nr. 13 ad (ny tekstanmærkning): Trafik- og energiministeren bemyndiges til at afholde eventuelle udgifter i forbindelse med indfrielse af de stillede garantier. Der er tale om garantier, der er sædvanlige for en overdragelse af denne art, herunder vedrørende Statens Bilinspektions regnskaber, ejendomsretten til de overdragne aktiver, de faste ejendomme, miljøforhold, tilgodehavender, IT, medarbejdere og kontrakter. Statens forpligtigelse til at skadesfriholde Applus forældes d. 30. juni 2006, for så vidt angår garantier vedr. ejendomsretten til de overdragne aktiver samt miljøforhold dog først 31. december Statens samlede forpligtigelser kan ikke overstige 25 pct. af salgsprisen. Endvidere bemyndiges trafik- og energiministeren til at afholde mindre udgifter i forbindelse med afslutning af verserende retssager vedrørende arbejdsskader og forsikringsskader, som er konstateret forud for overdragelsesdatoen.

8 8 f. Finansministeriets tilslutning foreligger. København, den 24. februar 2005 FLEMMING HANSEN / Helga Theil Thomsen Til Finansudvalget. Tiltrådt af et flertal i Finansudvalget den (udvalget med undtagelse af Socialdemokratiets, Socialistisk Folkepartis og Enhedslistens medlemmer, der stemte imod andragendet. Socialdemokraterne mener, at aktstykket er udtryk for en privatisering for privatiseringens egen skyld og derfor er et rent liberalistisk, ideologisk forslag. Socialdemokratiet er stærkt imod en privatisering af myndighedsopgaver og relaterede opgaver som denne. Aktstykket skal ses i sammenhæng med Folketingets behandling af lovforslag L 201 i folketingsåret om godkendelse og syn af køretøjer. Under udvalgsarbejdet blev dokumenteret en lang række problemer og interessekonflikter ved den vedtagne model. Desuden mener Socialdemokratiet, at forslaget og dermed også aktstykket klart vil forringe trafiksikkerheden.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Afgjort den 24. juni 2010. Transportministeriet. København, den 15. juni 2010. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2009-10 BL000360

Afgjort den 24. juni 2010. Transportministeriet. København, den 15. juni 2010. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2009-10 BL000360 Aktstykke nr. 147 Folketinget 2009-10 Afgjort den 24. juni 2010 147 Transportministeriet. København, den 15. juni 2010. a. Transportministeren anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til regnskabs-

Læs mere

K:\Folket\2003\akt\521644\akt048.fm 25-11-03 15:14:40 k03 TN. Kulturministeriet. København, den 18. november 2003.

K:\Folket\2003\akt\521644\akt048.fm 25-11-03 15:14:40 k03 TN. Kulturministeriet. København, den 18. november 2003. K:\Folket\2003\akt\521644\akt048.fm 25-11-03 15:14:40 k03 TN 1 48 Kulturministeriet. København, den 18. november 2003. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til efter ikrafttræden

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at økonomi- og erhvervsministeren

a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at økonomi- og erhvervsministeren Aktstykke nr. 181 Folketinget 2010-11 Afgjort den 7. september 2011 181 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 29. august 2011. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 55 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten indskyder 19 ejendomme til en samlet

a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten indskyder 19 ejendomme til en samlet Aktstykke nr. 27 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 25. november 2010 Finansministeriet. København, den 16. november 2010. 27 a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Overdragelsesaftale. Trekantområdets Brandvæsen I/S. Vejen Kommune. Version 3. juli 2015. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d.

Overdragelsesaftale. Trekantområdets Brandvæsen I/S. Vejen Kommune. Version 3. juli 2015. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 Samlet driftsudbud 2012 Entreprise LVD-DRI-ND-1 Virksomhedsoverdragelse af medarbejdere fra Vejdirektoratet Strækningstilsynet det tidligere vejmandstilsyn

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014.

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15 Afgjort den 20. november 2014 30 Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift HK/Kommunal for A (advokat Ulla Jacobsen) mod KL for Jammerbugt Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) (spørgsmål om forlænget opsigelsesvarsel) Den 5. oktober 2011 afholdtes

Læs mere

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012.

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 100 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 100 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. januar 2010. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme. 25. januar 2010. Nr. 7.

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. januar 2010. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme. 25. januar 2010. Nr. 7. Ministerialtidende 2010 Udgivet den 29. januar 2010 25. januar 2010. Nr. 7. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme Offentligt udbud 1. Salg af fast ejendom fra staten skal ske i overensstemmelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne November 2007 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

Lov om Dansk Eksportkreditfond BEKENDTGØRELSE AF LOV OM DANSK EKSPORTKREDITFOND M.V. LBK nr 913 af 09/12/1999 (Gældende)

Lov om Dansk Eksportkreditfond BEKENDTGØRELSE AF LOV OM DANSK EKSPORTKREDITFOND M.V. LBK nr 913 af 09/12/1999 (Gældende) Lov om Dansk Eksportkreditfond BEKENDTGØRELSE AF LOV OM DANSK EKSPORTKREDITFOND M.V. LBK nr 913 af 09/12/1999 (Gældende) Senere ændringer til forskriften LOV Nr. 409 af 31/05/2000 2 LOV Nr. 430 af 06/06/2005

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev 733 Hejsager, Halk Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal Samlet ejendomsværdi: 2010 Samlet grundværdi: 774

Læs mere

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14 Afgjort den 4. juni 2014 111 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

U D B U D S M A T E R I A L E August 2015. Glumsø. vedrørende

U D B U D S M A T E R I A L E August 2015. Glumsø. vedrørende U D B U D S M A T E R I A L E August 2015 Glumsø vedrørende Heraf vej Matr.nr. 2b Engelstofte By, Næsby 17,8778 ha 3291 m 2 Matr.nr. 15 Engelstofte By, Næsby 0,0045 ha 0 m2 17,8823 ha 3291 m 2 Beliggende

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 01 INDHOLD NAVN, HJEMSTED, FORMÅL 1 SIDE 02 FORMÅL OG VIRKSOMHED 2 SIDE 02 MEDLEMMER 3-5 SIDE 02 KAPITALFORHOLD 6-7 SIDE 03 LEDELSE 8 SIDE 03 BESTYRELSEN 9 SIDE 04 BESTYRELSESVALG

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

U D B U D S M A T E R I A L E August 2015. Rise, Ærø. vedrørende

U D B U D S M A T E R I A L E August 2015. Rise, Ærø. vedrørende U D B U D S M A T E R I A L E August 2015 Rise, Ærø vedrørende Heraf vej Matr.nr. 2i Ll. Rise By, Rise 7,8458 ha 2105 m 2 Matr.nr. 2h Ll. Rise By, Rise 17,1568 ha 3760 m 2 25,0026 ha 5865 m 2 Beliggende

Læs mere

Overdragelsesaftale Århus Vand A/S

Overdragelsesaftale Århus Vand A/S Overdragelsesaftale Århus Vand A/S Side 1 af 10 Indhold 1. AFTALENS BAGGRUND 3 2. DET OVERDRAGNE 3 3. MEDARBEJDERE 5 4. OVERDRAGELSESSUMMEN OG DENS BERIGTIGELSE 6 5. OVERTAGELSESDAGEN 6 6. REFUSIONSOPGØRELSE

Læs mere

Aktstykke nr. 39 Folketinget 2013-14. Afgjort den 12. december 2013. Finansministeriet. København, den 3. december 2013.

Aktstykke nr. 39 Folketinget 2013-14. Afgjort den 12. december 2013. Finansministeriet. København, den 3. december 2013. Aktstykke nr. 39 Folketinget 2013-14 Afgjort den 12. december 2013 39 Finansministeriet. København, den 3. december 2013. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten

Læs mere

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres - 1 Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når iværksætterdrømmen føres ud i livet og lønmodtagertilværelsen udskiftes med

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1.

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. januar 2012 Indledning I forbindelse med overvejelser om oprettelse af en

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 Outsourcing og medarbejdere v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Dagens program Hvornår finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse i forbindelse med offentlig udbud, og hvad

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udbetaling

Læs mere

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015.

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2014-15 Afgjort den 19. marts 2015 Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Justitsministeriet. København,

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Eksport Kredit Fondens ledelse

Eksport Kredit Fondens ledelse Administrationsbekendtgørelse Bekendtgørelse om administration af lov om Dansk Eksportkreditfond m.v. BEK nr 98 af 08/02/2001 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 913 af 09/12/1999 Senere

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

SLUTSEDDEL. Handel med brugt båd mellem private (kontantsalg)

SLUTSEDDEL. Handel med brugt båd mellem private (kontantsalg) SLUTSEDDEL Handel med brugt båd mellem private (kontantsalg) Dansk Sejlunion håber, at dette udkast kan være til gavn i forbindelse med indgåelse af aftaler. Der kan naturligvis være individuelle forhold,

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Aftale om ejendomsmæglerydelser ved salg af ejendomme

Aftale om ejendomsmæglerydelser ved salg af ejendomme J.nr.: 8914829 JAV/KRM BILAG 2.2 Aftale om ejendomsmæglerydelser ved salg af ejendomme Mellem Professionshøjskolen UCC CVR nr. 30 78 79 86 Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg (i det følgende kaldet UCC)

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 14:30 Teknisk Forvaltning Mødelokale 1

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 14:30 Teknisk Forvaltning Mødelokale 1 The linked image cannot be displayed. Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 14:30 Teknisk Forvaltning Mødelokale 1 Deltagere: Flemming Madsen, Niels Højte Hansen, Birthe

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 12. AUGUST2013 J.nr.: 8915067 CWZ Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved - SKS 888-778/20 li Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse Cirkulære om Suspension mv. og ulovlig udeblivelse 2008 Cirkulære af 5. december 2008 Perst. nr. 073-08 J.nr. 07-537-6 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S Svendborg Rudkøbing Tlf. 6221 0101 post@borch advokater.dk Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S 1. NAVN 1.1 Interessentskabets navn er Aagaard Vindmøllelaug I/S. 1.2 Interessentskabets hjemsted er Kalundborg

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Oversigt over forventede ændringer i reglerne om ansættelsesklausuler Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Konkurrenceklausuler Lovforslagets 5 En aftale om en konkurrenceklausul

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner. Udkast den 31. januar 2014. Driftsoverenskomst

Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner. Udkast den 31. januar 2014. Driftsoverenskomst Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner Udkast den 31. januar 2014 Driftsoverenskomst mellem Aarhus Kommune Aarhus Kommune og bestyrelsen for den selvejende

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Vedtægter for Rødding Antenneforening

Vedtægter for Rødding Antenneforening Vedtægter for Rødding Antenneforening Navn, hjemsted og formål: 01 01) Foreningens navn er Rødding Antenneforening. Foreningen er hjemmehørende i Vejen Kommune. 02 01) Foreningens formål er at: a) Modtage

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Tomsgårdshuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr. 1240 og 1241

Læs mere