En Ny Vej Frem. Udviklingsplan for vejgodstransporterhvervet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En Ny Vej Frem. Udviklingsplan for vejgodstransporterhvervet"

Transkript

1 En Ny Vej Frem 11. april 2016

2

3 Indhold 1. Sammenfatning 5 2. Vejgodstransportbranchen 7 Baggrund 8 Vejgodstransporterhvervet i tal 9 Vigtig del af forsyningskæden 11 Tre markeder og deres karakteristika Perspektiver og muligheder 17 Vejgodstransport en del af en bredere logistikbranche 18 Trends der påvirker vejgodstransporterhvervet 18 Styrker og udfordringer 21 Udviklingsmuligheder Vision Strategiske mål Effektiv og lige konkurrence 35 Klare og entydige regler 36 Ophævelse af nationale særregler 37 Håndhævelse Udvikling af nye markeder gennem innovation 41 Fortsat være frontløber for effektiv logistik 43 Øge opmærksomheden på digitalisering 43 Øge muligheder for automatisering og ny køretøjsteknologi Bedre rekruttering og højere kvalifikationer 49 Attraktiv branche og godt image 50 Kompetenceudvikling 51 God ledelse God fremkommelighed 53 Effektiv distribution i byer 55 Effektiv infrastruktur/rastepladser 56 Bedre sammenspil mellem transportformer 57 Mulighed for etablering af vognmandsvirksomheder i landzone 58 Betaling for kørsel på veje i EU 59 Bilag 1 61 KOMMISSORIUM - En ny vej frem 61

4

5 5 En Ny Vej Frem 1. Sammenfatning Danmark har et velfungerende vejgodstransporterhverv. Vejgodstransport er en vigtig del af forsyningskæden for industri, byggeri, landbrug, handel og andre virksomheder og binder varestrømme sammen fra råvarer til halvfabrikata og produktion til forbrug og videre til bortskaffelse og genanvendelse. Vejgodstransport er i denne kæde en fleksibel transportform, som lever op til transportkøbernes krav om hurtige og direkte leverancer. Godstransport og logistik yder i dagligdagen en stor indsats for at imødekomme kundernes krav, og der findes hele tiden nye og gode løsninger på kundernes udfordringer. Erhvervet bidrager på den måde til, at Danmark har et effektivt distributionssystem, der understøtter de øvrige erhvervsaktiviteter og genererer danske arbejdspladser. Vejgodstransporterhvervet beskrives i kapitel 2 og spænder fra transportører til logistikvirksomheder. Erhvervet består af egentlige godsvognmænd, som råder over lastbiler og chauffører. Hertil kommer speditører og logistikvirksomheder, transportcentre og virksomheder, der driver pakhuse og godshåndtering samt en række virksomheder, der sikrer, at lastbiltransporten indgår som en del af en sammenhængende forsyningskæde fra producent til forbruger. Der er en udvikling i gang fra den fysiske transportvirksomhed med flytning af gods fra punkt A til punkt B til mere komplekse logistikydelser samt udvikling af nichevirksomheder. På godsområdet er der forskellige historier at fortælle, idet området omfatter en række forskellige segmenter. De mange markeder i markedet giver sig udtryk i den ende af skalaen som containerkørsel til og fra havne, som er et meget konkurrenceudsat marked og i stort omfang varetaget af udenlandske transportvirksomheder, herunder danskejede datterselskaber. I den anden ende af skalaen er der renovationskørsel og entreprenørkørsel, hvor der er konkurrence nationalt, men ikke internationalt. Herudover findes der nichemarkeder, som kræver særligt udstyr, og hvor der ikke er stor udenlandsk konkurrence. Logistikvirksomheder ser i sin natur ikke på nationale grænser. Der er derimod en naturlig opsplitning af det egentlige transportmarked i en national og en international del. I overlappet mellem de to markeder findes cabotagekørslen. Den indenlandske transport varetages primært af danske vognmænd og den internationale til/fra Danmark af udenlandsk indregistrerede lastbiler (eventuelt ejet af udenlandske datterselskaber af danske selskaber). I 2013 var der danske virksomheder i vejgodserhvervene. De omsatte for 107 mia. kr. og beskæftigede ca personer opgjort som årsværk. De seneste omsætningstal, baseret på Danmarks Statistik, viser en positiv udvikling på 4 % for den danske vognmandsbranche i perioden januar-november 2015 i forhold til samme periode året før. Det er vigtigt at denne situation fastholdes og udvikles. Det er derfor af afgørende betydning, at der gøres en målrettet indsats for at fastholde Danmark som et af de førende lande i verden, når det gælder et velfungerende transport- og logistiksystem. For at skabe øget vækst i produktivitet, effektivitet og beskæftigelse skal der arbejdes for øget effektiv og lige konkurrence, udvikling af nye markeder gennem innovation, højere kvalifikationer og bedre rekruttering. Hertil kommer, at god fremkommelighed er en vigtig del af løsningen. I dette arbejde vil det være naturligt at udnytte og bygge videre på de styrker, som er beskrevet i kapitel 3 om perspektiver og muligheder, herunder veluddannede chauffø-

6 6 En Ny Vej Frem rer og speditører, og at virksomhederne er i front med IT. Endvidere skal der være opmærksomhed på de trends, som påvirker markedet, f.eks. digitalisering, ny teknologi, nye spillere på markedet og øget integration mellem transportkunde og logistikvirksomhed. Vejtransportrådets udviklingsplan er udarbejdet på baggrund af anbefalinger fra den samlede vejgodstransportbranche med bidrag fra en bred kreds af interessenter i branchen. Visionerne for udviklingsplanen beskrives i kapitel 4 og er: Vejgodstransportbranchen understøtter den øvrige erhvervssektor med effektive transport- og logistikløsninger, der gør det attraktivt at investere i Danmark. Der skabes vækst i produktivitet, effektivitet og beskæftigelse. Udbygge eksisterende markedsandele og skabe nye muligheder. Det gælder såvel på indenrigsmarkedet som på det europæiske marked. Vejgodstransporterhvervet styrker sin position i logistikkæden fra underleverandør til slutbruger. Udviklingen i erhvervet skal understøttes af adgang til kompetent arbejdskraft, høj kvalitet og innovation og udnyttelse af IT og ny teknologi. Det opnås ved at stille skarpt på fire strategiske mål, som beskrives i kapitel 5: 1) Effektiv og lige konkurrence 2) Udvikling af nye markeder gennem innovation 3) Højere kvalifikationer og nemmere rekruttering 4) God fremkommelighed Til hvert strategisk mål anbefaler Vejtransportrådet i kapitlerne 6-9 en række tiltag, som skal understøtte disse.

7 7 En Ny Vej Frem 2. Vejgodstransportbranchen

8 8 En Ny Vej Frem Vejtransportrådet har iværksat et arbejde med en udviklingsplan for vejgodstransportområdet. Nedenfor beskrives baggrunden for udviklingsplanen, vejgodstransporterhvervet i tal og vejgodstransportens rolle i forsyningskæden. Endvidere beskrives tre markeder på vejgodsområdet og deres karakteristika. Baggrund Med afsæt i Temperaturmåling 1 af den erhvervsmæssige vejgodstransport har Vejtransportrådet i april 2015 iværksat arbejdet med en udviklingsplan for vejgodstransporterhvervet. Vejtransportrådet ønskede, at der ud fra en vision skulle udarbejdes en udviklingsplan for, hvordan erhvervet kan styrkes og udvikle sig til den position, som det ønsker at indtage i fremtiden 2. Visionen skulle bl.a. forholde sig til vækst og beskæftigelse i erhvervet, medarbejdernes kompetencer og erhvervets bidrag til grøn vækst og trafiksikkerhed. Udviklingsplanen kunne tage afsæt i de interne styrker og svagheder og eksterne muligheder og trusler fra omgivelserne, som er afdækket i temperaturmålingen, hvorfor følgende temaer kunne indgå: Lige konkurrence og effektiv, målrettet kontrol Øget samarbejde med kunder Fastholdelse og rekruttering af medarbejdere Behov for at understøtte en bedre kapacitetsudnyttelse Nye serviceydelser kræver øgede investeringer Udnyttelse af Danmarks styrke på logistikområdet Arbejdet med udviklingsplanen har været forankret i Vejtransportrådets arbejdsgruppe, som består af repræsentanter fra 3F, Dansk Erhverv, Dansk Transport og Logistik, Danske Speditører, DI Transport og ITD. Endvidere har repræsentanter fra Erhvervsstyrelsen og Vejdirektoratet deltaget i møderne. Der har været afholdt fire workshops og en række opfølgende møder i arbejdsgruppen. Workshoppene har haft fokus på fire temaer: 1) sikre at det er attraktivt at drive vejgodstransporterhvervsvirksomhed i Danmark, 2) Danmarks styrkepositioner inden for logistik udbygges og anvendes til at skabe udvikling, 3) øge fokus på fastholdelse og rekruttering og 4) indeholdt tre emner: sætte fokus på øgede investeringer, understøtte de grønne løsninger og sikre den nødvendige infrastruktur. Endvidere er Vejtransportrådets medlemmer blevet interviewet af PA Consult/Rambøll Management Consulting om deres syn på vejtransportsektorens udvikling. Deres betragtninger er indgået i konsulenternes bidrag til beskrivelse af erhvervet. Tidshorisonten for udviklingsplanen kan være såvel på kort sigt som på længere sigt, idet der vurderes at være lavt hængende frugter, som kan høstes hurtigt, samt mere langsigtede mål, som kan nås inden for 2-5 år. 1 Temperaturmålingen bestod af tre rapporter: 1) Statistisk Analyse af vejtransporten, Danmarks Statistik, marts 2015, 2) Arbejdsmarkedsanalyse for Trafikstyrelsen, Aim Create, november 2014 og 3) Succeshistorier fra Logistik og Vejtransportbranchen, Tetraplan/Incentive, november Jf. kommissoriet der er vedlagt som Bilag 1

9 9 En Ny Vej Frem Vejgodstransporterhvervet i tal Mængden af vejgods i EU og EFTA-landene nåede et foreløbigt højdepunkt i 2007/2008, hvor vejgodserhvervet producerede mia. tonkilometer. Totalt set udgør det nationale vejgodstransportarbejde i EU og EFTA-landene ca. 2/3 af markedet, mens det internationale vejgodstransportarbejde udgør ca. 1/3 af markedet. Finanskrisen betød et stort fald i efterspørgslen, hvilket indebar, at mange virksomheder i vejgodserhvervene måtte lukke. Medvirkende hertil var også strammere kreditrammer fra bankerne og strammere likviditet og manglende evne til at leve op til kapitalkravene. Produktionen har siden stabiliseret sig på et niveau på ca mia. tonkilometer. Danske lastbilers markedsandele af dette store europæiske marked har siden 2008 ligget nogenlunde konstant på ca. 1 %, dog med en vigende tendens. I 2013 var der danske virksomheder i vejgodserhvervene. De omsatte for 107 mia. kr. Vejgodserhvervene beskæftiger ca personer opgjort som årsværk. Transporten genererer mange arbejdspladser også inden for tilknyttede erhverv. Seneste omsætningstal fra DI, baseret på Danmarks Statistik, viser en positiv udvikling på 4,0 % for den danske vognmandsbranche i perioden januar-november 2015 i forhold til samme periode året før. Set som erhvervsklynge består vejgodserhvervene af egentlige godsvognmænd, som råder over lastbiler og chauffører. Herudover består erhvervet af speditører og logistikvirksomheder, transportcentre og virksomheder, der driver pakhuse og godshåndtering samt en række virksomheder, der sikrer, at lastbiltransporten indgår som en del af en sammenhængende forsyningskæde fra producent til forbruger. Danske logistikvirksomheder markerer sig stærkt på europæisk og verdens plan, og danske logistikvirksomheder håndterer fortsat en stor del af transporterne i Danmark, mellem Danmark og udlandet og uden for Danmark. Derved genereres mange danske arbejdspladser, hvilket understøtter endnu flere beskæftigede hos kunderne. Mia. tonkm Figur 1. Samlet transportarbejde fra, til og i Danmark Kilde: Statistisk analyse af vejtransport, december Bemærk at Udenlandsk, i Danmark dækker cabotage.

10 10 En Ny Vej Frem Udviklingen i godstransport med danske biler er samlet set faldet fra med ca. 30 %. Hele faldet er dog sket i de internationale transporter. De danske lastbiler er, jf. Figur 1, blevet presset på de internationale ture, mens de har kunnet opretholde aktiviteten på de nationale ture. Siden 2002 har de danske køretøjer kunnet fastholde og endda forøge transportarbejdet en smule efter et dyk i Danmarks Statistik noterer dog, at stigningen er stor i forhold til f.eks. BNPvæksten i samme periode. Det nationale vejgodstransporterhverv befinder sig i en forholdsvis stabil periode, hvor der har været vækst i transportarbejdet siden 2009 samtidigt med, at der er sket en forøget kapacitetsudnyttelse. Det kræver et vedvarende fokus og en aktiv indsats, ikke mindst set i lyset af den stadigt voksende internationale konkurrence i store dele af det nationale marked, hvis udviklingen på det nationale område skal bevares. I 2002 var det nationale transportarbejde 11 mia. tonkilometer, mens det i 2014 var 12,95 mia. tonkilometer. Der var i perioden fra 2009 til 2011 en relativ kraftig stigning i såvel kørt distance som pålæsset mængde. Når der dykkes ned i kvartalstallene, ses stigningen at starte i 2. kvartal Omvendt gælder, at det internationale vejgodstransporterhverv fortsat mister betydelige markedsandele til udenlandske vognmænd. En overordnet konklusion fra Vejtransportrådets temperaturmåling er, at det danske vejtransporterhverv befinder sig i en periode, hvor der kan konstateres såvel positive som negative udviklingstendenser. Det samlede vejtransporterhverv har i de seneste år været præget af opbremsningen i verdenshandlen som følge af den økonomiske krise. Når efterspørgslen efter varer stagnerer, har det stor betydning for efterspørgslen efter de vejtransportydelser, som erhvervet leverer. Bemærk at det udenlandske transportarbejde til og fra Danmark, efter en kraftig stigning fra 2012 til 2013, i 2014 faldt tilbage på et mere normalt niveau omkring 13 mia. tonkilometer. Rammevilkårene for betjening af de nationale markeder adskiller sig fra de internationale vejgodstransporter. Hvis en udenlandsk vognmandsvirksomhed ønsker adgang til hele det nationale marked for vejgods, er der krav om, at den skal etablere sig i landet. Dette indebærer, at virksomhederne skal følge løn- og arbejdsvilkår for chauffører i gældende kollektive overenskomster. Ved at anvende reglerne om cabotagekørsel kan den udenlandske vognmandsvirksomhed i et vist omfang opnå denne adgang. Det er således tilladt for en udenlandsk vognmandsvirksomhed at køre tre cabotageture inden for syv dage efter en international tur. Hver ny international tur giver mulighed for tre nye cabotageture. En stor andel af de udenlandske lastbiler, der kører i Danmark, er dog ejede eller delvist ejede af danske selskaber, så det er uklart, i hvilken grad tabet af markedsandele påvirker de danske vognmænds samlede økonomi. Det omtalte tab af markedsandele kan være forudsætningen for, at mange af virksomhederne fortsat kan holde fast i de pågældende transporter og i de værdiskabende services, der er tilknyttet transporterne. Konkret har forskellen i omkostningerne til chauffører i Danmark og Tyskland betydet, at en række danske vognmandsvirksomheder har etableret datterselskaber i Tyskland. Disse datterselskaber varetager nu en del af de internationale transporter mellem Danmark og udlandet og transporter internt i Danmark (cabotagekørsel). Hertil kommer, at flere danske vognmænd har etableret datterselskaber i Østeuropa. Fra 2007 til 2013 voksede antallet af medarbejdere i dansk ejede datterselskaber i udlandet inden for vejgodserhvervene med ca. 20 pct. til i alt medarbejdere.

11 11 En Ny Vej Frem Faldet i markedsandele påvirker især antallet af chaufførarbejdspladser i Danmark, der er faldet med 22 % i perioden , hvilket svarer til ca medarbejdere 3. Antallet af chaufførjobs inden for vejgodstransport (godsvognmænd) er faldet med ca. 12 % 4. Faldet i antal danske chaufførjob i de internationale transporter skyldes primært den finansielle krise samt det forhold, at lønniveauet i de fleste lande, som Danmark har samhandel med, er betydeligt lavere end i Danmark. Generelt kan det siges, at Danmark har et velfungerende vejgodstransporterhverv, der bidrager til, at vi har et effektivt distributionssystem her i landet. Vejgodstransport er en fleksibel transportform, som kan leve op til transportkøbernes krav om hurtige, direkte og ofte små leverancer. Det er vigtigt, at denne situation fastholdes og udvikles. Transporten genererer endvidere mange arbejdspladser også inden for andre tilknyttede erhverv, det være sig hos speditører, uddannelsessteder, lastbilopbyggere, værksteder m.fl. Erhvervet yder i dagligdagen en stor indsats for at imødekomme kundernes krav, og der findes hele tiden nye og gode løsninger på kundernes udfordringer. Generelt på godsområdet er der flere forskellige historier at fortælle, idet området omfatter mange segmenter. Derfor skal det tages i betragtning, at Temperaturmålingen dækker over mange, meget forskellige markeder. De mange markeder i markedet giver sig f.eks. udtryk i den ene ende af skalaen som containerkørsel til og fra havne, som er et meget konkurrenceudsat marked og i stort omfang varetaget af udenlandske transportvirksomheder, herunder danske virksomheder etableret i udlandet. Disse transporter udføres i henhold til reglerne om kombineret trafik til og fra havne. I den anden ende af skalaen er der f.eks. renovationskørsel og entreprenørkørsel, hvor der er konkurrence nationalt, men ikke internationalt. Disse transporter omfatter f.eks. affaldshåndtering og kørsel med grus, sten, beton, jord o. lign. Herudover findes der nichemarkeder, som kræver særligt udstyr, f.eks. kranbiler eller olietransporter, hvor der ikke er stor udenlandsk konkurrence. Sidstnævnte omfatter bl.a. distribution af benzin, diesel og fyringsolie til tankstationer, private, landbrug og industri eller bitumen til brug for f.eks. asfaltproduktion. Vigtig del af forsyningskæden Vejgodstransport er en vigtig del af forsyningskæden for industri, byggeri, landbrug, handel og andre virksomheder og binder varestrømme sammen fra råvarer til halvfabrikata og produktion til forbrug og videre til bortskaffelse og genanvendelse. Private er ikke længere kun indirekte brugere af vejgodstransport, men er som følge af den stadig øgede e-handel også direkte brugere af sektorens ydelser. I kraft af Europas geografi og forholdsvis korte afstande foregår størstedelen af den europæiske godstransport på vej, idet omlastning til andre transportformer er både tidskrævende og omkostningstungt. 3 Jf. Danmarks Statistik (omtalt i rapporten Cabotagekørsel i Danmark En rapport om et samfundsproblem, udført for DTL og 3F i august Jf. Statistisk Analyse af vejtransporten, Danmarks Statistik, marts 2015,

12 12 En Ny Vej Frem Branchen leverer mange forskellige typer af ydelser fra den rene transport (fuldlæs, stykgods, pakker, distribution, mv.), over en kombination af både transport og spedition, til mere kundeintegrerede ydelser (f.eks. warehousing, just-in-time logistik, mv.), hvor logistikvirksomheden varetager dele af transportkøbernes logistikfunktioner. Virksomhederne i branchen kan derfor godt udfylde flere af rollerne i værdikæden, jf. Figur 2. Figur 2: Aktørerne i godstransport Mange af transportkøberne opererer i en globaliseret verden og er dermed underlagt en international konkurrence i et stadigt mere transparent marked. De typiske svar på dette er at effektivisere (ofte gennem IT) for at blive mere konkurrencedygtig, men også at konsolidere sig for at opnå stordrift og dermed højere effektivitet, eller modsætningsvist at specialisere sig enten i forhold til markedet eller ydelser eller endog specifikke kunder. Den globale udvikling driver tilsvarende krav i transportsektoren i Danmark, jf. Figur 3.

13 13 En Ny Vej Frem Figur 3: Globalisering medfører konkurrencepres I Danmark udføres % 5 af vejgodstransporten af danske lastbiler, men dette er ikke i sig selv en beskyttelse mod den globaliserede udvikling præget af intensiv konkurrence. For transportkøberne er transport bare én blandt mange omkostningsvariabler, og pga. det generelle konkurrencepres, som transportkøberne selv er udsat for, og viden om transportomkostninger udenfor Danmark, lægger de et tilsvarende pres på deres leverandører og således også på transportsektoren i Danmark godt hjulpet af speditørerne, der arbejder internationalt. Det er muligt, at hel eller delvis hjemtagning af allerede udflyttet produktion eller massiv udbredelse af 3D-print både i produktion og hos forbrugerne vil ændre på billedet af godsfordelingen, men det må forventes at være marginalt indenfor udviklingsplanens tidshorisont. Tre markeder og deres karakteristika Som beskrevet ovenfor spænder vejgodstransporterhvervet fra transportører til logistikvirksomheder. Hvor sidstnævnte i sin natur ikke ser på nationale grænser, er der en naturlig opsplitning af det egentlige transportmarked i en national og en international del. 5 Kilde: Danmarks Statistik

14 14 En Ny Vej Frem Figur 4: De overordnede tre markeder hvori vejgodstransportvirksomheder opererer (inspireret af rapporten Succeshistorier fra vejtransportbranchen, Tetraplan/Incentive, november 2014) Den indenlandske transport varetages primært af danske vognmænd. Den internationale transport til/fra Danmark varetages primært 6 af udenlandsk indregistrerede lastbiler (eventuelt ejet af udenlandske datterselskab af danske vognmænd). Denne forskel skyldes i høj grad, at det internationale marked er blevet konkurrenceudsat ved åbningen af det indre transportmarked i EU. I overlappet mellem de to markeder findes cabotagekørslen, hvor en international transport må efterfølges af op til tre nationale transporter indenfor syv dage (ud fra et rationale om at udnytte kapaciteten i systemet bedst muligt). På grund af de uens lønniveauer er der en omkostningsforskel mellem nationale og internationale aktører. Bl.a. af denne grund er begrænsningen om højst tre cabotage-transporter inden for én uge indført i EU. Hver ny international tur giver ret til tre nye cabotageture. Over en tredjedel af de danske vognmandsvirksomheder har kun én lastbil 7. Den køres typisk af ejeren selv, som en såkaldt selvkørende vognmand. Som selvstændig er vedkommende ikke underlagt de almindelige arbejdstagerregler, herunder godskørselslovens bestemmelser om overenskomstmæssig løn, hvorfor særligt selvkørende vognmænd kommer i et direkte konkurrenceforhold til de udenlandske chauffører, der kører på et andet og lavere lønniveau. Dette udgør ifølge branchen en trussel mod danske selvkørende vognmænd. 6 Se figur 3.5 i Statistisk analyse af vejtransport, Danmarks Statistik, marts Se tabel 4.8 i Statistisk analyse af vejtransport, Danmarks Statistik, marts 2015.

15 15 En Ny Vej Frem Speditionsbranchen har over de senere årtier udviklet sig fra toldklarering og spedition til egentlige logistikvirksomheder, der går i stadig tættere relationer med transportkøberne. Den er ikke nødvendigvis bundet til vejgodstransporten, men gør i lige så høj grad brug af sø-, luft- og jernbanetransport, hvis der herved opnås en mere omkostningseffektiv transportløsning. Logistikbranchens valg af transportform kan således påvirke vejgodstransporten. Hvis andre transportformer i stigende omfang bliver valgt, vil det kunne konkurrenceudsætte vejgodstransportbranchen tilsvarende.

16 16 En Ny Vej Frem

17 17 En Ny Vej Frem 3. Perspektiver og muligheder

18 18 En Ny Vej Frem Nedenfor gives en perspektivering af vejgodstransport som en del af en bredere logistikbranche. Endvidere beskrives trends, som ses i markederne. Endelig vurderes styrker og udfordringer i erhvervet, og blikket rettes mod overordnede muligheder for virksomhederne. Vejgodstransport en del af en bredere logistikbranche Der er en klar udvikling i gang fra den fysiske transportvirksomhed med flytning af gods fra punkt A til punkt B til mere komplekse logistikydelser som egentlig forarbejdning af varer til planlægning og formidling af transporterne. Der tjenes således i dag penge på meget andet og mere end kørsel, og trods en skærpet konkurrencesituation er det fortsat muligt at øge indtjeningen i visse segmenter af markedet. Det kan f.eks. være lagerstyring, pakning af varer eller ordrehåndtering, som foretages i tæt samarbejde med kunderne for at forbedre service og reducere omkostninger. Kunderne forventer, at det særligt er i samarbejdet med dem, at det bliver muligt at skabe ekstra værdi og integrere transporten og logistikken i virksomhedernes værdikæde. Der er i højere grad fokus på leveringssikkerhed og kvalitet i den samlede leverance. Nogle transportvirksomheder tilbyder således samlede transport- og logistikydelser til kunder, hvor lagerstyringsværktøjer sikrer overblik over hele logistik- og værdikæden fra producent og hovedlager til leverance hos kunden. Trends der påvirker vejgodstransporterhvervet Transportbranchen påvirkes af en række aktuelle trends. Nogle af disse er globale og generelle for mange brancher, mens andre er mere strukturelle og specifikke for godsbranchen (se Figur 5). Figur 5: Trends der påvirker godstransportbranchen I det følgende er kort motiveret, hvorfor disse trends overordnet set må forventes at spille ind på vejgodstransportbranchens udvikling. Der vil selvfølgelig være forskelle, afhængigt af det marked man opererer i.

19 19 En Ny Vej Frem Digitaliserede processer Meget af det traditionelt manuelle, papirbaserede arbejde erstattes af digitale løsninger. Der er allerede sket en del, eksempelvis med digitale fragtbreve, self-service portaler til kunderne og direkte kommunikation mellem aktørernes IT-systemer uden medarbejdernes medvirken - og udviklingen er først nu kommet i fart i vejtransportsektoren. Et eksempel på en branche, der er nået langt kunne være luftfarten, hvor papirbaserede billetter og boardingkort er erstattet af en app med QR-koder. Automatisering Robotteknologi og kunstig intelligens (AI) udvikler sig hastigt, så både kontorarbejde (f.eks. kørselsplanlægning og dispatch) og fysisk håndtering (f.eks. plukning og pakning samt anden terminalhåndtering) i stigende grad udføres automatisk uden menneskelig involvering. Amazons systemer kan eksempelvis plukke varerne, før kunden vælger dem, på baggrund af en analyse af tidligere og aktuel adfærd. Mobil IT Smartphones og diverse systemer indbygget i lastbilerne muliggør allerede i dag en meget mere effektiv kommunikation mellem chauffør og vognmand/speditør end hidtil muligt. For de selvkørende vognmænds vedkommende indebærer den mobile ITudvikling øget fleksibilitet i forretningsdelen af arbejdsopgaverne. Dertil kommer fysiske ting (f.eks. kølecontainere) nu online (f.eks. Internet of Things IoT). Endvidere bruger chaufførerne mere håndholdt teknologi, og der er en fremkomst af stadig smartere apps, der f.eks. kan fange og videresende data til speditørernes og transportkundernes brug. Realtids GPS-sporing GPS-sporing muliggør mere effektiv (og automatiseret) planlægning og driftsafvikling, så flertallet af transportvirksomhederne anvender allerede i dag GPS-værktøjer, eller også er de på vej til det. Som eksempel har store transportvirksomheder GPS-sender i deres trailere. Selvkørende biler (platooning) Teknologi, der muliggør selvkørende biler, er under hastig udvikling. Trods den megen tale om selvkørende personbiler, må det forventes at udviklingen starter i godssektoren, som bedre kan bære de initiale omkostninger. Forsøg er allerede foretaget i Sverige, USA og Tyskland. Selvkørende køretøjer anvendes allerede på lukkede områder (åbne miner, havnearealer o.l.). En variant af den selvkørende lastbil/vogntog kan være platooning (én lastbil med chauffør forrest, som også styrer de efterfølgende 2,3,.. lastbiler) mellem godsterminaler. Denne teknologi rummer på længere sigt store effektiviseringspotentialer, særligt i forhold til chaufførmangel og et reduceret behov for, at vogntoget gør holdt pga. krav om hviletid. En anden variant er små selvkørende robotter (Starship Robots) til last-mile transport af mindre partier varer. Megabyer Urbaniseringen foregår også i Danmark og vores nærområde. Byer bliver således primært steder, hvor de fysiske varer forbruges, men de produceres uden for byerne. Transportarbejdet vil således fortsat stige, og effektive bylogistiske-løsninger bliver endnu vigtigere, idet man samtidig vil forsøge at undgå for megen tung trafik i byerne.

20 20 En Ny Vej Frem Godshåndteringen i London under det seneste OL kan give inspiration til typer af løsninger, der i stigende omfang kunne blive relevante. Trængsel Mange steder er infrastrukturen presset allerede nu. Nogen steder kan den udbygges, men andre steder mangler pladsen simpelthen. Trængsel må således forventes at være et vilkår, og de lande og transportvirksomheder, som håndterer den bedst, vinder. IT vil også her spille en rolle, idet både historisk og realtidsinformation om trafikken kan være med til at sikre en bedre kørselsplanlægning og afvikling. Flere transportører har allerede i dag taget denne type information til sig for at øge forudsigeligheden. Nye spillere/ disruptive businesses Der eksperimenteres med nye forretningsmodeller, herunder de såkaldte disruptive businesses, som er modeller, der udfordrer og nedbryder de hidtidige forretningsstrukturer. Amazon var et godt eksempel herpå, hvor salg af bøger pludselig blev defineret på en ny måde, men også deleøkonomi (se nedenfor), og fremkomsten af nye transparente godsportaler kan let rykke rundt på markedsandele i vejtransportsektoren. Aktører som Amazon og Walmart eksperimenterer f.eks. med pakkeleverancer via droner. På sigt vil noget af virksomhedernes produktion kunne foregå lokalt, gennem 3D-print, som også almindelige forbrugere må forventes at tage til sig, efterhånden som teknologien udvikles. Deleøkonomi Teknologi har fjernet transaktionsomkostninger i en sådan grad, at privatpersoner og freelancere nemmere kan indgå som producenter af ydelser via IT-platforme. Der opstår således hver dag nye platforme - også inden for godstransport. Det fylder ikke meget lige nu, men det kan hurtigt ændre sig. Krav om nedbringelse af emissioner Transportsektoren står for en omstilling til lavere emissioner. Partikler og NOx håndteres allerede via EU-krav, men omstillingen til uafhængighed af fossile brændstoffer vil kræve en stor indsats. Anbefalingen fra bl.a. Teknologirådet har været at elektrificere så meget som muligt og reservere den begrænsede mængde biobrændsel til tung transport. En anden mulighed kunne være, at sektoren fortsat anvender fossile brændsler, som udlignes af eksport af vedvarende energi. Uanset tilgang, er det dog vigtigt, at sektoren kender mål og rammevilkår et godt stykke frem i tiden, således at de rette dispositioner kan foretages. Integration mellem transportkunde og logistikvirksomhed For at effektivisere produktionen og nedbringe varelagre sker der en stigende grad af logistik integration. Logistikvirksomheder kommer således dybere ind i kundernes processer og varetager nogle af disse, f.eks. warehousing eller plukning til produktionsbåndet. Ændret adfærd hos selv mindre transportkøbere Indkøb af transportydelser sker for de store transportkøberes vedkommende typisk ved formaliserede udbud, hvor flere transportvirksomheder inviteres til at byde på opgaven for en årrække. Vurderingskriterierne vil oftest være transportløsningens beskaffenhed, serviceniveau, pris og kvalitet, og formålet er at sikre den for transportkøberen mest omkostningseffektive løsning, der matcher virksomhedens behov.

21 21 En Ny Vej Frem Det nye er, at mellemstore og selv mindre transportkøbere med et regelmæssigt transportbehov har taget denne indkøbsform til sig, hvilket stiller transportbranchen overfor en stadig mere intensiv konkurrencesituation, hvor både pris og ydelse skal være skarp for at være med om buddet. Alle de store logistikvirksomheder bekræfter denne tendens. Et godt eksempel er en mindre dansk farve- og lakfabrik, der nyligt både har udbudt sine transportopgaver, skiftet leverandør trods et mangeårigt samarbejde med anden leverandør - og opnået en betydelig reduktion i sine transportomkostninger. Endvidere konsoliderer de transportkøbende virksomheder herhjemme i stor udstrækning deres transportkøb, bl.a. fordi de konsoliderer deres terminaler, fabrikker og butikker. Det har fjernet - og vil sikkert også fremover risikere at fjerne - det lokale kundegrundlag for mange vognmænd. Det skærper kravene til virksomhederne i vejtransportbranchen yderligere, hvor de, der ikke følger med udviklingen eller ikke opnår en kritisk masse, risikerer at blive hægtet af. Vognmænd som underleverandører I konsekvens af at de fleste virksomheder har nedlagt egne transportafdelinger og dermed også selvstændig indkøb af transportydelser hos vognmændene, er denne funktion i stigende grad overgået til speditionsvirksomhederne. Samtidig med at der sker en øget integration mellem kunde og logistikvirksomhed, skifter vognmandens kunde fra at være den oprindelige transportkøber til at være en speditør eller en anden vognmand, idet en række større vognmænd har benyttet mulighederne i markedet og udvidet deres ydelser til at inkludere logistikvirksomhed. Denne udvikling kan yderligere forstærkes af fremkomsten af godsportaler og nye spillere med anderledes forretningsmodeller, der overtager kundekontakten. Konkurrencen fra udenlandske vognmandsvirksomheder EU er blevet udvidet med de baltiske og østeuropæiske lande. Lande, hvor løn- og arbejdsvilkårene er anderledes end i de nordvesteuropæiske medlemmer af EU. De nuværende cabotageregler og muligheden for tredjelandskørsel gør, at udenlandske vognmandsvirksomheder kan køre permanent uden for hjemlandet, men på hjemlandets løn- og arbejdsvilkår. Det kan presse vognmandsvirksomhederne i værtsstaten, herunder Danmark. Flere vesteuropæiske lande har forsøgt at imødegå dette pres og denne konkurrence ved at indføre lovpligtig minimumsløn. Styrker og udfordringer Styrkepositioner i det danske vejgodstransporterhverv Når man ser bort fra sprog og markedsnærhed til det danske marked, er det ikke entydigt, hvilke styrkepositioner der karakteriserer den danske vejgodstransportsektor. Det skyldes for det første, at virksomhederne i branchen specielt i transportørdelen med et væld af virksomheder spænder fra vognmanden med én bil til virksomheder med store flåder af lastbiler i den ene dimension og i den anden dimension fra virksomheder med almindelige lastbiler til virksomheder med højt specialiserede køretøjer målrettet særlige transporter.

22 22 En Ny Vej Frem For det andet har transportørerne og logistikvirksomhederne i deres rene former meget lidt til fælles, udover at de begge er en del af den værdikæde, som skal sikre, at transportkøberne kan få fragtet deres gods effektivt fra A til B. Nedenfor beskrives tre områder, hvor der er en vis styrkeposition, som der kan bygges videre på, hvis visse betingelser opfyldes. Det gælder veluddannede chauffører, speditører og IT. Veludannede chauffører Danmark har en stor styrke i AMU-systemet og erhvervsuddannelsessystemet. Inden for de senere år er der kommet mere gang i transport-erhvervsuddannelserne målrettet faglært niveau. AMU- og EUD-programmerne indebærer endvidere, at de initiale uddannelsesomkostninger for godstransportvirksomheder er lavere end i de fleste andre europæiske lande. Det er principielt rigtigt, at Danmark har en styrke på dette område, men spørgsmålet er, om det relativt set er en særlig styrke i forhold til chauffører fra andre lande. Svaret giver måske sig selv, når man kan iagttage, at danske vogne med danske chauffører fravælges ved internationale transporter. Deres uddannelse og kvaliteter i øvrigt er ikke nok til at opveje de lønmæssige forskelle, der betinger speditørernes og transportkøbernes valg af udenlandske biler til de grænseoverskridende transporter. Prisfølsomheden i branchen er meget høj, så hvis potentialet i de danske transportuddannelser skal udløses, skal det ske i kombination med en satsning på de mest kompetencekrævende transportydelser (specialtransport, tanktransport, transportydelser med meget kundekontakt m.v.). Den teknologiske udvikling med håndholdte IT-enheder betyder imidlertid, at chaufførerne kan blive yderligere integreret i den datafangst og de processer, der relaterer sig til transporten. Chaufføren bliver derved speditørens eller endog transportkundens fremskudte repræsentant. Dette rolleskift kan i kombination med det almene danske uddannelsesniveau og chaufføruddannelsen give en fordel. Det stiller imidlertid nye krav til chaufførerne, hvor der ikke alene lægges vægt på at føre bilen på betryggende vis, men også på fremtoning og service. Efterspurgte speditører Danmark har traditionelt været en handelsnation, hvor det at være shippingmand har været omgærdet med en vis prestige. Formentlig afledt heraf rummer den parallelle speditørrolle også en vis anseelse. I Danmark er der en tydelig udveksling mellem de to erhverv, og mange shippingfolk arbejder i logistikbranchen. Karakteristisk for befragterne, hvad enten det er i shipping eller i godstransport, er at medarbejderne oftest er tildelt en udstrakt grad af beslutningskompetence, hvor netop købmandsskab er i højsæde. Af samme årsag er danske speditører og shippingfolk også efterspurgte uden for grænserne og de vil typisk også indtage ledende stillinger i udenlandske datterselskaber af danske logistikkoncerner. Speditørernes styrkeposition har derfor i høj grad været knyttet til medarbejdernes kompetencer og faglige viden bestående af købmandskab, overblik og ordentlighed. Den teknologiske udvikling, herunder muligheden for at skabe overblik og automatisere processer, vil imidlertid også skabe et pres på speditørrollen. For det første vil logistikvirksomhederne kunne håndtere større godsmængder pr. speditør, og for det andet vil nogle af de færdigheder, der har været speditørens særkende, blive overtaget af IT-systemer. Da IT-systemerne generelt udvikles af internationale IT-huse, f.eks. af SAP med deres Transport Management System, vil den indlejrede funktionalitet i systemerne blive tilgængelig for alle konkurrenter. Det betyder, at den danske komparative fordel ved veluddannede speditører alt andet lige vil mindskes.

23 23 En Ny Vej Frem Desuden betyder den øgede IT-anvendelse og stadig tættere integration i kundernes logistik, at logistikvirksomhederne og speditørerne vil få behov for andre kompetencer i tillæg til deres nuværende profil. I front med IT Danmark opfattes generelt som værende i front med IT og digitalisering, bl.a. drevet af den offentlige IT-infrastruktur og virksomhedernes forståelse for, at IT er et vigtigt middel til at øge effektiviteten og styrke konkurrencekraften. De større virksomheder i vejgodstransportbranchen og logistikvirksomhederne i særdeleshed, hvor marginalerne er små, har derfor også fokus på IT, men endnu er der en underskov af især mindre transportvirksomheder, hvor IT-anvendelsen kunne styrkes. IT er derfor et vigtigt parameter for en yderligere udvikling af branchen, men rummer samtidig den potentielle trussel, at store dele af softwaren bevæger sig fra specialudviklede komponenter til hyldevarer, som alle principielt kan tage til sig og hvor nogle af komponenterne sågar er apps, som kan lægges ned på smartphones. Det rummer dog igen den mulighed, at teknologi kan spredes til særligt de mindre transportvirksomheder, hvor anvendelsen af IT kan styrkes. De virksomheder, der ikke tager IT-mulighederne til sig, risikerer at blive taberne i konkurrencen. Vejgodstransporterhvervets generelle udfordring Som skitseret ovenfor, jf. Figur 2, indtager transport- og logistikvirksomhederne en central position i flowet af varer og gods mellem virksomhederne og videre frem til forbrugerne. Branchen er imidlertid alene en servicesektor, hvis størrelse er direkte afhængig af de godsmængder, som betinges af den til enhver tid værende vareudveksling mellem aktører uden for branchen. Af samme årsag er sektoren stærkt konjunkturfølsom og direkte påvirket af de dispositioner, som erhvervslivet i øvrigt foretager i forhold til, hvor givne aktiviteter udføres, og som igen er påvirket af de rammevilkår, som erhvervslivet i øvrigt og også transportsektoren stilles overfor.

24 24 En Ny Vej Frem Figur 6: Rammevilkår og forskelle i omkostningsstrukturer, effektivitet og kvalitet kan medføre, at transport- og logistikaktiviteter udflages Da transport er en omkostning for transportkøberne på lige fod med andre omkostninger, vil køberne lægge vægt på pris og kvalitet for selv at holde egne produktionsomkostninger nede. Transport kan være værdiskabende i det omfang, der kan bygges andre logistiske services ind i ydelsen. Rammevilkår og manglende konkurrencekraft på pris, effektivitet, produktvifte m.v. kan derfor ramme transportsektoren hårdt og på forskellige måder, hvilket er søgt illustreret i Figur 6. Hvis godsmodtageren ligger i udlandet (jf. cirkel A), må den danske vognmand med dansk bil og dansk chauffør imødese udfordringer, hvis der alene konkurreres på prisen. Den grænseoverskridende godstrafik er derfor allerede i dag i vidt omfang overgået til at blive betjent af lastbiler på udenlandske nummerplader. Manglende konkurrenceevne hos transportvirksomheder med hjemsted i Danmark kan indebære, at logistikvirksomheder flytter til udlandet (jf. cirkel B), hvilket indebærer, at transporten fra afsenderens centrale varehus kan foregå med en udenlandsk vogn. Dette scenarie er allerede til dels virkelighed. Ugunstige rammevilkår og manglende konkurrenceevne kan endvidere indebære, at godsafsenderen også flytter sit centrale varehus til udlandet (jf. cirkel C), således at al distribution, også til Danmark, foregår derfra. Ultimativt lægges produktionen måske også udenfor landets grænser. Det samlede danske erhvervsliv har derfor brug for, at den danske vejgodstransportbranche er effektiv, og at lovgivning og myndighedsudøvelse sker under hensyn til branchens behov. Samtidig skal branchen selv tilstræbe en øget effektivitet, kvalitet og produktudvikling, således at transportkøberne får en værditilvækst ved at anvende danske transport- og logistikvirksomheder ud over selve transporten.

25 25 En Ny Vej Frem Andre udfordringer i vejgodstransporterhvervet Ud over den generelle udfordring ses der andre udfordringer som chaufførmangel, krav om reduktion af emissioner og brancheglidning, som beskrives nedenfor. Manglende adgang til arbejdskraft En af hovedudfordringerne for erhvervet er en tiltagende mangel på kompetent arbejdskraft, som vil kunne være en alvorlig barriere for vækst i erhvervet. Tilgangen af nye chauffører er vigtig i forhold til at rekruttere chauffører på kort sigt, men også på længere sigt i forhold til at skaffe de specialiserede chauffører og fremtidens vognmænd. Derfor er dette punkt væsentligt at tage fat i. Baseret på de langsigtede prognoser om øgede godsmængder og en faldende interesse blandt de unge for at blive chauffør, forudser branchen - i kombination med, at mange ældre chauffører vil forlade erhvervet inden for 5-10 år - en chaufførmangel, der kan medføre en flaskehals situation. Herudover opleves der også mangel på arbejdskraft i andre stillinger inden for erhvervet, f.eks. IT-medarbejdere, markedsføringsmedarbejdere og andet personale. Det kræver mange gode hoveder og hænder at holde maskineriet i gang. Problemet er ikke alene et dansk fænomen, men ses tilsvarende i de nærmeste nabolande. Hvis udfordringer med medarbejdermangel skal mindskes, kræver det, at branchens organisationer, jobcentre, uddannelsesinstitutioner m.fl. udviser rettidig omhu. Herunder udbygning af deres samarbejde om overvågning af branche-arbejdsmarkedet, tidlig identifikation af eventuelle flaskehalse, effektiv kommunikation af jobåbninger, samarbejde om rekruttering mv. Digitaliseringspartnerskabet, som Erhvervsstyrelsen og Transport- og Bygningsministeriet har etableret med branchens organisationer og IT-erhverv, har desuden påpeget, at der er en udfordring i forhold til digitale kompetencer hos medarbejdere i marken. Digitale kompetencer er en vigtig forudsætning, hvis vejtransportbranchen skal kunne styrke sin produktivitet og konkurrenceevne og imødegå internationalt konkurrencepres gennem øget brug af IT. Emissioner Branchen kan på flere måder blive udfordret af ønsket om lav-emissionstransport, eksempelvis hvis der med denne motivation for alvor kommer et pres på at få mere gods over på banen. Et værre, men muligt, scenarie kunne være, at de enkelte lande går egne veje for at nå fossiluafhængighed, hvorved grænseoverskridende vejgodstransport besværliggøres. Brancheglidning/ disruption De eksisterende aktører i branchen kan komme under pres fra udbydere af tilsvarende ydelser, men som opererer på en anderledes måde. Det ses til dels med varebilerne under 3500 kg, der i takt med øget internethandel udfører en stigende del af vejgodstransporten. Endvidere ses det i f.eks. persontransportbranchen og hotel- og restaurationsbranchen, at nye aktører, IT-platforme og mobil-apps kommer ind på markedet og vinder markedsandele.

26 26 En Ny Vej Frem Det samme kunne ske i godsbranchen, hvor nye aktører kunne komme ind på markedet. Det kunne vise sig at være at være et udfordring, hvis lovgivningen ikke tog højde for nye forretningsmodeller, hvorved der kunne opstå uens konkurrencevilkår. Udviklingsmuligheder Virksomhederne i vejgodstransportsektoren er naturligvis ikke statiske, men udover vækst i eget segment, er den typiske vækstrute for virksomheder i vejgodstransporterhvervet markeret i Figur 7 med de grønne pile: Fra national vognmand til grænseoverskridende vognmand Fra international vognmand til international speditør Fra international speditør til egentlig logistikvirksomhed, hvor tæt integration med transportkøberne og egentlig logistikydelser får stadig større betydning for forretningen. Figur 7: Primær udviklingsvej for virksomheder, der har bevæget sig op i værdikæden Vækst den anden vej rundt; fra vognmand til dansk spedition og videre til international spedition forekommer naturligvis, men synes mindre udtalt. Årsagen er, at speditørernes kunder oftest har et internationalt transportbehov. En fortsat tilgang af nationale vognmandsvirksomheder udgør en vigtig base for udvikling af virksomheder op i værdikæden fra vognmænd med A til B kørsel til specialiserede vognmænd og til internationale logistikvirksomheder.

27 27 En Ny Vej Frem For virksomhederne, der tilbyder integrerede logistikløsninger, sker dette typisk først til danske transportkøbere grundet markedsnærheden, og først senere bevæger man sig udenlandsk. Udviklingen fra national vognmand til international vognmand og videre til at blive international speditør er dog ikke altid det typiske billede. En stor del af transportvirksomhederne har således forskellige tilknyttede services og logistikydelser uanset om de agerer nationalt og/eller internationalt. F.eks. kan virksomheder med egne direkte kunder fungere som kundens speditør/transportplanlægger. Grusvognmænd handler med sten og grus, andre vognmænd tilbyder kran- og løftservices, udlån af containere, afhentning/aflevering af have- og byggeaffald mv., oplagring og lagerhåndtering, distribution, samkørsel, osv. Det er disse mange nicher, som kan styrkes. Globalisering, øget konkurrence og ny teknologi åbner muligheder for nye markeder, forretningsmuligheder og effektivisering af virksomheden. Men det sætter også vejgodstransportvirksomhederne under pres. Den enkelte virksomhed må derfor overveje og vælge, om den skal effektivisere, konsolidere, specialisere eller re-positionere sig for at klare sig i konkurrencen eller mest troligt en kombination heraf. Figur 8 illustrerer de fire overordnede udviklingsveje, men giver tillige et bud på, hvilket udviklingstiltag, virksomhederne i de forskellige markedssegmenter anført i Figur 4 må forventes at sætte på agendaen. Figur 8: Udviklingsveje og -muligheder i vejgodstransportsektoren

28 28 En Ny Vej Frem Karakteristisk for alle segmenter er behovet for at tænke i teknologi og IT med henblik på at drive omkostningerne ned og udvikle ydelserne eller integrationen med både kunder og partnere i transportsektoren. Aktuelt tales meget om førerløse lastbiler, men endnu er det højst usikkert, hvem der vil tage initiativet først grundet kapitalkrav og behov for stordrift kan meget vel tænkes, at udefrakommende virksomheder vil sætte dagsordenen, f.eks. bilfabrikkerne eller måske endda virksomheder som Google eller Amazon.

29 29 En Ny Vej Frem 4. Vision

30 30 En Ny Vej Frem Visionerne for udviklingsplanen for vejgodstransporterhvervet er, at: Vejgodstransportbranchen understøtter den øvrige erhvervssektor med effektive transport- og logistikløsninger, der gør det attraktivt at investere i Danmark. Der skabes vækst i produktivitet, effektivitet og beskæftigelse. Udbygge eksisterende markedsandele og skabe nye muligheder. Det gælder såvel på indenrigsmarkedet som på det europæiske marked. Vejgodstransporterhvervet styrker sin position i logistikkæden fra underleverandør til slutbruger. Udviklingen i erhvervet skal understøttes af adgang til kompetent arbejdskraft, høj kvalitet og innovation og udnyttelse af IT og ny teknologi. Udviklingsplanen skal skabe grundlag for, at vækst- og beskæftigelsesmulighederne udnyttes optimalt. Det gælder såvel på det danske marked som på det europæiske transportmarked. I Danmark har vi en velfungerende transportbranche, som der skal bygges videre på. Der er en snæver sammenhæng mellem velfærd, økonomisk vækst og en effektiv transportsektor. Der ønskes derfor med en målrettet satsning at skabe øget vækst og beskæftigelse ved at udbygge eksisterende markedsandele, øge produktiviteten og effektiviteten. Erhvervet ønsker i endnu højere grad end i dag at se sig selv som en branche, der er orienteret imod og bidrager til den øvrige del af erhvervslivet. Således vil adgang til et effektivt transporterhverv og en effektiv infrastruktur være med til at bidrage til, at virksomheder generelt vælger Danmark som investeringsland. Man kan skelne mellem forskellige typer aktiviteter i transportkæden, der strækker sig fra den fysiske transport over egentlig deltagelse i produktionen af varer til planlægning og formidling af transporterne. Ud over den egentlige transport er der således ompakning, lageropbevaring mv. samt logistik, spedition mv. Den egentlige transport skal ses som en helt nødvendig basis for de mere specialiserede ydelser. Som led heri er samspillet med andre aktører som speditører, digitale partnere, transport- og logistikcentre og andre transportformer vigtigt. Det er afgørende, at vejgodstransportbranchen har gode rammevilkår og fremstår attraktiv for omverden. Det er endvidere afgørende, at de regler, der gælder på området skaber lige konkurrencevilkår. Det betyder, at undtagelser i videst muligt omfang skal undgås. Danmark skal ikke overimplementere EU-regler og skal i EU arbejde for enklere og klarere regler. Lige så vigtigt som éns regler er det at sikre, at reglerne håndhæves ensartet og konsekvent både nationalt og i EU. For at sikre vækst i produktiviteten i transporterhvervet er der behov for at have tilstrækkelig og veluddannet arbejdskraft, som kan understøtte væksten. Det gælder alle led i transportkæden. Hertil kommer behov for en ambitiøs indsats på områder som øget innovation, forskning i transport og logistik samt digitalisering og udnyttelse af de muligheder, som ny teknologi kan medføre. Dette stiller krav til uddannelserne bredt på området. Med til at skabe vækst er også at fastholde opmærksomheden på grøn vejtransport og grønne løsninger, som skal understøttes. Det er således vigtigt at fremme vejgodstransportens bæredygtighed, og at udvikling af vejgodstransporterhvervet sker under skyldigt hensyn til det omgivende miljø.

31 31 En Ny Vej Frem En effektiv og smidig transport giver ikke bare færre miljøgener, men også bedre økonomi. Det er allerede i dag et konkurrenceparameter, at produktion og transport foregår så effektivt og miljørigtigt som muligt. En reduktion af miljøbelastningen kan bl.a. opnås gennem teknologisk udvikling i form af mere effektive køretøjer, gradvis ibrugtagning af alternative drivmidler i takt med at de gøre markedstilgængelige, men også gennem moderne og effektive transportsystemer, der er med til at reducere kødannelse og omvejskørsel.

32 32 En Ny Vej Frem

33 33 En Ny Vej Frem 5. Strategiske mål

Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport

Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport - Sammenfatning Dato 23. april 2015 Der foreligger nu tre analyser i forbindelse med temperaturmålingen af den erhvervsmæssige gods- og persontransport

Læs mere

Vækst og globalisering: Nye muligheder og udfordringer for transportsektoren

Vækst og globalisering: Nye muligheder og udfordringer for transportsektoren : : : : 16. februar 2006 Vækst og globalisering: Nye muligheder og udfordringer for transportsektoren 1 Indledning Transport er en hovedhjørnesten i den handel og produktion, som giver hele grundlaget

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Hvor er vognmandsbranchen om 10 år? November 2014

Hvor er vognmandsbranchen om 10 år? November 2014 Hvor er vognmandsbranchen om 10 år? November 2014 Lars Dagnæs 1 Lars Dagnæs Uddannelse: Civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet IA s lederuddannelse: Ledelse af teknologisk forandring Egen virksomhed:.dk

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Hvor ligger de danske havne (121 havne og de 25 største) Side 2 Fakta

Læs mere

Beslutningsforslag nr. B 108 Folketinget 2012-13

Beslutningsforslag nr. B 108 Folketinget 2012-13 Beslutningsforslag nr. B 108 Folketinget 2012-13 Fremsat den 5. april 2013 af Henning Hyllested (EL), Finn Sørensen (EL), Christian Juhl (EL) og Jørgen Arbo Bæhr (EL) Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

- hvordan styrkes produktiviteten i de internationale godstransporter?

- hvordan styrkes produktiviteten i de internationale godstransporter? Produktiviteten i det danske samfund skal øges REGERINGEN Februar 2010 - hvordan styrkes produktiviteten i de internationale godstransporter? /underdirektør Poul Bruun Produktiviteten i logistik og godstransport

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Danske transportvirksomheders muligheder ved deltagelse i EU projekter Ulla Thietje - ITD

Danske transportvirksomheders muligheder ved deltagelse i EU projekter Ulla Thietje - ITD 2011 Danske transportvirksomheders muligheder ved deltagelse i EU projekter Ulla Thietje - ITD Hvem er ITD? Brancheforeningen Uddannelsesaktiviteter Jeg har i oplægget fået stillet følgende spørgsmål:

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Miljørigtig godstransport og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green

Læs mere

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør Railion Scandinavia A/S 1 Status og perspektiv Finanskrise godsmængderne under pres Krisen er også mulighedernes vindue Ledig kapacitet Projekter der ikke tidligere

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked Digitaliseringspanelet 6. møde Dagsordenens pkt. 4 Bilag 1 DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked 1. Sammenfatning Fremtidens arbejdsmarked handler om de forandringer, der sker på arbejdspladserne

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Temaer for kommende drøftelser Overordnede temaer, som partnerskabet skal drøfte 1. Nye teknologier og forretningsmodeller 2. Fremtidens kompetencer 3.

Læs mere

Effektivisering af godstransport i byer

Effektivisering af godstransport i byer Effektivisering af godstransport i byer Ved Erling Hvid & Henrik Køster, COWIconsult Baggrund Godstransporten udgør en væsentlig kilde til byernes trafik- og miljøproblemer. Tidligere undersøgelser - bl.a.

Læs mere

Hvad gør lastbiltransporten for klimaet og miljøet? - Læs det i vedlagte nye pjece fra ITD

Hvad gør lastbiltransporten for klimaet og miljøet? - Læs det i vedlagte nye pjece fra ITD Trafikudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 TRU alm. del Bilag 105, MPU alm. del Bilag 131Bilag 131, EPU alm. del Bilag 63Bilag 63 Offentligt International Transport

Læs mere

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet November 2012 Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Dansk fødevareindustri investerer massivt i udlandet, mens omfanget af investeringer

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

Energibesparelser i transportkæder hvor ligger barriererne og hvad skal der til?

Energibesparelser i transportkæder hvor ligger barriererne og hvad skal der til? 24. september 2015 Netværk for Transport og Miljø Energibesparelser i transportkæder hvor ligger barriererne og hvad skal der til? Susanne Krawack Vi står foran enorme ressourceudfordringer Udfordring:

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Danske virksomheder har ikke nok fokus på disruption især inden for fremstilling

Danske virksomheder har ikke nok fokus på disruption især inden for fremstilling DI ANALYSE Oktober 215 Danske virksomheder har ikke nok fokus på disruption især inden for fremstilling Den rivende teknologiske udvikling, vi oplever i dag, åbner dørene for nye markeder og forretningsmodeller,

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

International Transport Danmark

International Transport Danmark Praktisk lederuddannelse for transport Indlæg ved International Transport Danmark (ITD) og Århus Købmandsskole Om ITD ITD står for foreningen International Transport Danmark ITD er foreningen for de moderne

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Totalt ansvar og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green Cargo (S)

Læs mere

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Disposition: Havnenes rolle i transportsystemet Havnenes udvikling siden år 2000 Havneloven i dag

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU

Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU Af cheføkonom Ove Holm, Dansk Transport og Logistik (DTL), oho@dtl.eu Der er vækst og der vil følge mere vækst i godstransporten og dermed i behovet for kapacitet

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Produktivitet og konkurrenceevne. v/ Erik Toft, Transportministeriet

Produktivitet og konkurrenceevne. v/ Erik Toft, Transportministeriet Produktivitet og konkurrenceevne v/ Erik Toft, Transportministeriet International transport Transportministeriet Side 2 Cabotage Transportministeriet Side 3 Økonomi Regnskabsstatistik for private byerhverv

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet DI s produktivitetsundersøgelse 212 De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet Produktivitet som konkurrenceparameter Hvordan sikrer vi fortsat velfærd i Danmark? Det gør vi blandt andet

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Topledernes forventninger til 2018

Topledernes forventninger til 2018 Topledernes forventninger til 20 Januar 20 Resume Topledernes forventningerne til 20 er positive. 72 pct. forventer øget salg mod kun 4 pct., der forventer reduceret salg. To tredjedele forventer medarbejdervækst,

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 Kravspecifikation side 2/10 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Revolution på det skandinaviske logistikmarked

Revolution på det skandinaviske logistikmarked Revolution på det skandinaviske logistikmarked DK Nordeuropas stærkeste og mest innovative logistikklynge i støbeskeen I de kommende år vil der blive investeret massivt i infrastrukturen i regionerne i

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

heho14ae Exam name CBS Mikroøkonomi Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae Copenhagen Business School

heho14ae Exam name CBS Mikroøkonomi Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae Copenhagen Business School Exam name CBS Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae 27-06-2016 Copenhagen Business School ComputerName: AS2A-057 Page 0 of 4 SPØRGSMÅL 1: FORBERED EN OMVERDENS-ANALYSE MED FOKUS PÅ HVILKE CENTRALE

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

NOTAT. Indsats i forhold til ulovlig cabotage-kørsel

NOTAT. Indsats i forhold til ulovlig cabotage-kørsel NOTAT Dato J. nr. 21. maj 2013 Indsats i forhold til ulovlig cabotage-kørsel Ulovlig cabotagekørsel er et af de forhold, der skal sættes ind over for, i indsatsen imod social dumping. Der er allerede sket

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

Danske investeringer i Central- og Østeuropa

Danske investeringer i Central- og Østeuropa Danske investeringer i Central- og Østeuropa I løbet af de seneste tre år er antallet af danske investeringerne i de central- og østeuropæiske lande steget støt, og specielt investeringer i servicesektoren

Læs mere

Godspolitiske initiativer

Godspolitiske initiativer Godspolitiske initiativer Banegodstransport 1. Styrkelse af de centrale banegodskorridorer Ny fremtidssikret jernbanekorridor mellem Øresundsregionen og 2018 Tyskland via Femern a) Fast forbindelse over

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Restriktioner i byerne øger co2-udslippet

Restriktioner i byerne øger co2-udslippet Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Restriktioner i byerne øger co2-udslippet AF ERHVERVSPOLITISK KONSULENT RUNE NOACK, RUN@DI.DK En række af de største kommuner har indført restriktioner på levering

Læs mere

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst SIDE 23 Af økonomisk konsulent maria hove pedersen, mhd@di.dk Virksomhederne har gennem en årrække nedbragt værdien af kapitalen per produktionskrone ved kun at investere ganske lidt i nye maskiner og

Læs mere

Samrådsspørgsmål A-D-TRU alm. del, stillet til transportministeren den 24. maj 2016:

Samrådsspørgsmål A-D-TRU alm. del, stillet til transportministeren den 24. maj 2016: TALEMANUSKRIPT Side 1 af 15 Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål A-D om B165 (Forslag til folketingsbeslutning om, at godskørsel for fremmed regning med varebiler omfattes af godskørselsloven

Læs mere

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen Perspektiver for udviklingen af den intermodale godstransport med bane i Danmark Kontorchef Tine Lund Jensen Side 2 Hvorfor skal vi overhovedet tale om intermodalitet? Samspillet mellem transportformerne.

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger

Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger Kollektiv Trafik Konferencen 2013 7.oktober 2013, Comwell Grand Park Korsør Mikkel Schiøtz Systemudvikler, Finn Frogne A/S Finn Frogne

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017

McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017 McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017 Sammenfatning McKinsey vurderer, at ca. 40 procent af arbejdstiden i Danmark potentielt kan automatiseres ud fra den

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

Eksport og produktivitet

Eksport og produktivitet Den 9. januar 13 Eksport og produktivitet Vigtigt med konkurrenceevne Skarp global konkurrence I en markedsøkonomi med effektiv konkurrence er det kun konkurrencedygtige virksomheder, der vil kunne blive

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler November 12, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Danmark attraktiv for udenlandske investorer. Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2000-10

Danmark attraktiv for udenlandske investorer. Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2000-10 Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2-1 Analysepapir. maj 213 Danmark attraktivt for udenlandske investorer Analysens hovedkonklusioner Udviklingen i de direkte investeringer bør ikke

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen Fremtidsmulighederne for containertransport i dansk og nordeuropæisk perspektiv 1. marts 2012 Om DB Schenker Rail Scandinavia

Læs mere

Den danske stat har ifølge Skatteministeriet en årlig indtægt på 310 mio. kr. fra vejafgiften/eurovignetten.

Den danske stat har ifølge Skatteministeriet en årlig indtægt på 310 mio. kr. fra vejafgiften/eurovignetten. Kørselsafgifter for lastbiler bliver en dyr affære Resumé Regeringen vil indføre kørselsafgifter for lastbiler, så lastbiler fremover skal betale pr. km på det overordnede vejnet. Dansk Industri har gennemgået

Læs mere

Mikkel Sune Smith, Transportministeriet. BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010

Mikkel Sune Smith, Transportministeriet. BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010 Mere gods på banen Mikkel Sune Smith, BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010 Grundlaget: Transportpolitiske aftaler og strategier Med aftale om En grøn transportpolitik af 29. januar 2009 blev der afsat 97

Læs mere

Danmark som døgnsamfund Nye distributionsformer, grøn omstilling og øget ressourceeffektivitet

Danmark som døgnsamfund Nye distributionsformer, grøn omstilling og øget ressourceeffektivitet Danmark som døgnsamfund Nye distributionsformer, grøn omstilling og øget ressourceeffektivitet Dansk Industri og Transportministeriet, 15. januar 2013 Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte Incentive.dk

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Brancheanalyse af frisørbranchen

Brancheanalyse af frisørbranchen Brancheanalyse af frisørbranchen For Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg December 2006 Udarbejdet af New Insight A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrunden for analysen... 3 2. Analysens

Læs mere

Potentialer og barrierer for automatisering i industrien

Potentialer og barrierer for automatisering i industrien Potentialer og barrierer for automatisering i industrien November 2015 Hovedresultater Virksomhederne kan øge produktiviteten med 18 procent, hvis de gennemfører alle de automatiseringer af produktionen,

Læs mere

Disruption i fødevarebranchen er der nok fokus herpå?

Disruption i fødevarebranchen er der nok fokus herpå? November 215 Disruption i fødevarebranchen er der nok fokus herpå? Af studentermedhjælper Victoria Julie Jensen og konsulent Peter Bernt Jensen, DI Fødevarer Den teknologiske udvikling går i dag stærkere

Læs mere

Kommentarer til forslag til lov om ændring af personskatteloven og andre love (Forårspakke 2.0)

Kommentarer til forslag til lov om ændring af personskatteloven og andre love (Forårspakke 2.0) Internt DI-notat Til: Fra: Tine Roed/Skat MISV/DI Transport Kopi: Dato: 24. marts 2009 DI-Sagsnr.: Vedr.: Kommentarer til forslag til lov om ændring af personskatteloven og andre love (Forårspakke 2.0)

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv.

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 308 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Samrådsspørgsmål P - TRU

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

STYRK INDUSTRIEN 10 politiske forslag som skaber vækst og arbejdspladser i danske industrivirksomheder

STYRK INDUSTRIEN 10 politiske forslag som skaber vækst og arbejdspladser i danske industrivirksomheder STYRK INDUSTRIEN 10 politiske forslag som skaber vækst og arbejdspladser i danske industrivirksomheder STYRK INDUSTRIEN DANSK METAL 1 INDHOLD 3 Forord 4 Eksportpiloter til mindre industrivirksomheder 4

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere