[808.00] Andre oplysninger 53

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "[808.00] Andre oplysninger 53"

Transkript

1 [000.00] Indsendelsesoplysninger 2 Information til Danmarks statistik 2 SKAT 7 [100.00] Revisors erklæringer 9 [200.00] Ledelsesberetning 11 [300.00] Ledelsespåtegning 14 [400.00] Balance [kontoform] 14 [401.00] Balance [beretningsform] 21 [500.00] Resultatopgørelse [funktionsopdelt] 27 [501.00] Resultatopgørelse [artsopdelt] 29 [502.00] Forslag til resultatdisponering 32 [600.00] Pengestrømsopgørelse 32 [700.00] Egenkapitalopgørelse (fuldstændig) 34 [701.00] Egenkapitalopgørelse (summarisk) 35 [801.00] Oplysning om anvendt regnskabspraksis 36 [802.00] Oplysning om aktiver 38 [803.00] Oplysning om gældsforpligtelser 44 [804.00] Oplysning om hensættelser 46 [805.00] Oplysning om egenkapital 46 [806.00] Oplysning om resultatopgørelsen 48 [807.00] Oplysning om nærtstående parter 50 [807.01] Hypercube [Oplysning om nærtstående parter] - Detaljer om koncernregnskabet 53 [807.02] Hypercube [Oplysning om nærtstående parter] - Detaljer om tilknyttede virksomheder 53 [807.03] Hypercube [Oplysning om nærtstående parter] - Detaljer om transaktioner med tilknyttede virksomheder som ikke er indgået på normale markedsvilkår 53 [808.00] Andre oplysninger 53 1

2 [000.00] Indsendelsesoplysninger Information om indsendelse, rapporttype og regnskabsaflæggende virksomhed Fælles Konsolideret/Ikke konsolideret Konsolideret Ikke konsolideret Information om den indsendte rapports type Information om indsendende virksomhed Indsendende virksomheds CVR-nr. Indsendende virksomheds navn Indsendende virksomheds adresse, vej og nummer Indsendende virksomheds adresse, postnummer og by Regnskabsperiodens slutdato Regnskabsperiodens startdato Dato for godkendelse af årsrapporten Information om den regnskabsaflæggende virksomhed Regnskabsaflæggende virksomheds CVR-nr. Regnskabsaflæggende virksomheds navn Regnskabsaflæggende virksomheds adresse, vej og nummer Regnskabsaflæggende virksomheds adresse, postnummer og by Stiftelsesdato for regnskabsaflæggende virksomhed Regnskabsaflæggende virksomheds hjemsted Regnskabsaflæggende virksomheds telefonnummer Regnskabsaflæggende virksomheds faxnummer Regnskabsaflæggende virksomheds hjemmeside Regnskabsaflæggende virksomheds Information om den regnskabsaflæggende virksomheds primære bankforbindelse Bankens CVR-nr. Bankens navn Bankens adresse, vej og nummer Bankens adresse, postnummer og by Information om det primære advokatfirma, som repræsenterer den regnskabsaflæggende virksomhed Advokatens CVR-nr. Advokatens P-nr. Advokatens navn Advokatens adresse, vej og nummer Advokatens adresse, postnummer og by Information om revisor Revisionsvirksomhedens navn Revisionsvirksomhedens CVR-nr. Revisionsvirksomhedens P-nr. Revisors for- og efternavn Revisors CPR-nr. Revisors adresse, vej og nummer Revisors adresse, postnummer og by Revisors adresse, land Revisors telefonnummer Revisors Generalforsamlingsdato Dirigents CPR-nr. For- og efternavn på dirigenten for generalforsamlingen Navn og titel på likvidator Information om medlemmer af direktionen Detaljer om medlemmer af direktionen Information om medlemmer af direktionen Identifikation af medlem af direktionen Direktionsmedlems CPR-nr. Navn på medlem af direktionen Titel på medlem af direktionen Information om medlemmer af bestyrelsen Detaljer om medlemmer af bestyrelsen Information om medlemmer af bestyrelsen Identifikation af medlem af bestyrelsen Bestyrelsesmedlems CPR-nr. Navn på medlem af bestyrelsen Titel på medlem af bestyrelsen Information til Danmarks statistik yyyy-mm-dd yyyy-mm-dd yyyy-mm-dd yyyy-mm-dd yyyy-mm-dd 2

3 DST Fælles Konsolideret/Ikke konsolideret Konsolideret Ikke konsolideret Regnskabsperiodens slutdato Regnskabsperiodens startdato Tilbagemelding Ønsker gratis statistik yyyy-mm-dd yyyy-mm-dd DST DST DST TBM Navn på kontaktperson DST KNAVN Kontaktpersons adresse DST KEPOST Kontaktpersons telefonnummer DST KTLF Kontaktpersons lokalnummer DST KLTLF Resultatopgørelse Ordinær drift før finansielle og ekstraordinære poster Nettoomsætning Skat felt nr. 111, 2,, 2, Skema 6, DST 01a OMS Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver 2,, DST 01b AUER Andre driftsindtægter Forøgelse (+)/formindskelse (-) af lagre (råvarer, færdigvarer) DST 03 DLG Køb af varer til videreslag (handelsvarer) DST 04a KVV Køb af råvarer, hjælpematerialer og emballage (ekskl. køb af energi) 04b DST KRHE Køb af energi (el, varme og produktion, undtagen brændstof til registrerede motorkøretøjer) 05 DST KENE Køb af underentrepriser og lønarbejde (kun ikke-ansatte) 06 DST KLOE Omkostninger til husleje (ekskl. varme. Omfatter kun udgifter i lejeforhold) 07 DST UDHL Omkostninger til anskaffelse af småinventar/driftsmidler med kort levetid 08 DST UASI Omkostninger til leje af arbejdskraft fra andet firma (fx vikarbureau) 09 DST UDVB Omkostninger til langtidsleje og operationel leasing 10 DST ULOL DST 02 ADR, 2, Skema 6, 2, Tab på debitorer (konstaterede tab samt ændring i hensættelse til imødegåelse af tab) Skat felt nr. 148, DST 11 OTDE Eksterne omkostninger i øvrigt (bortset fra poster af sekundær karakter) 12 DST EKUD Lønninger Pensioner Omkostninger til social sikring Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 98a, DST 13 LGAG, 2, 2,, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 98a, DST 14 PUDG Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 98a, DST 15 AUDG, 2, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven , DST 16 ANMI, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 29 1, 2,, Skat felt nr. 113 Nedskrivning af omsætningsaktiver, bortset fra finansielle omsætningsaktiver 2,, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven Sekundære omkostninger 18 DST SEUD Resultat før finansielle og ekstraordinære poster DST 19 RFEP Finansielle poster Indtægter af kapitalandele 20 DST INKI Udbytte i øvrigt af finansielle anlægsaktiver 21 DST UDFA Renteindtægter ol. Af finansielle anlægsaktiver 22 DST RIFA Renteindtægter ol. Af omsætningsaktiver 23 DST RIOM Nedskrivning af finansielle aktiver DST 24 NFAO, 3

4 Balance Renteomkostninger o.l. 25 DST RUDG Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkostninger Ordinært resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Resultatanvendelse DST Aktiver Konsolidering, dvs. overførsel til (+) eller fra (-) egenkapitalen 31 DST KEGN Udbytte (udbetalt el deklareret), udbetaling til indehavere, efterbetaling til andelshavere o.l 32 DST UDBY Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver under udførelse Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Tilgodehavender. Finansielle anlægsaktiver DST 39 TILG Beholdning af aktier og ejerandelsbeviser. Finansielle anlægsaktiver 40 DST ABAE Beholdning af obligationer og andre værdipapirer. Finansielle anlægsaktiver DST 41 ABAE Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver 2, Skema 6, 2, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 30, Økonomiog 2,, 2, Skema 6 2,, DST 27 EOU, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 30, Økonomiog 2, Skema 6 Skat felt nr. 116, DST 28 ARFS, 2, Skema 6, 2, 2, Skema 6, 2,, DST DST DST 2,, 2, DST 2,, 2, 2,, 2, 2,, 2, 2,, 2, 2,, 2, DST 2,, 2, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 40, Skat felt nr. 121, 2,, 4

5 Omsætningsaktiver Varebeholdninger Råvarer og hjælpematerialer, primo Råvarer og hjælpematerialer, ultimo Igangværende arbejde, primo Igangværende arbejde, ultimo Egenfremstillede varer til videresalg, primo DST 46 ELPR/ELUL Egenfremstillede varer til videresalg, ultimo DST 46 ELPR/ELUL Købte af varer til videresalg, primo DST 47 HLPR/HLUL Købte af varer til videresalg, ultimo DST 47 HLPR/HLUL Forudbetalinger for varer, primo Forudbetalinger for varer, ultimo Varebeholdning, primo Varebeholdning, ultimo Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Igangværende arbejder for fremmed regning Andre tilgodehavender (kortfristede) Tilgodehavender Værdipapirer, kapitalandele og likvide beholdninger Beholdning af aktier og ejerandelsbeviser DST 54 OBAE Beholdning af obligationer og andre værdipapirer. Omsætningsaktiver DST 55 OBAV 2,, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 82 DST DST 2,, 2, 2,, 2, 2,, 2, 2,, 2, 2,, DST 48 PFKV/UFKV, 2, 2,, DST 48 PFKV/UFKV, 2, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 45, DST 49 PVBT/UVBT, 2,, Skat felt nr. 120, 2,, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 26 2 Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 45, DST 49 PVBT/UVBT, 2,, Skat felt nr. 120, 2,, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 26 2 DST 2,, 2,, DST 50 TSVT 2,, 2,, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven ,, DST 52 ANTI, 2, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 23, Økonomiog 2,, 2,, DST 53 TGT Likvide beholdninger 2,, DST 5

6 Aktiver Passiver Værdipapirer, kapitalandele og likvide beholdninger i alt DST 57 VKT Omsætningsaktiver Egenkapital, ultimo Hensatte forpligtelser 2,,, DST 56 LIBE 2,, 2,, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 82, DST 58 OMAT, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 44 Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 25, Økonomiog Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 33 3, 2,, 2,, DST 59 AT, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 33 1, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 19 1, Skat felt nr. 124, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 33 3 DST Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 87a, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 19 1, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven , 2,, DST 60 EGUL, Skat felt nr. 123, Økonomiog 2,, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 25, Økonomiog Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven DST 61 HENS, 2,, 2, Leverandører af varer og tjenesteydelser (langfristede) 2, DST 62 LGL, Anden langfristet gæld DST 63 ALG Leverandører af varer og tjenesteydelser (kortfristede) 2, DST 64 KGL, Anden kortfristet gæld DST 65 AKG Passiver Regnskabsårets investeringer Tilgang 2,, DST 66 PAST, 2, Tilgang til immaterielle anlægsaktiver 1 1b Fast ejendom (tilgang) Køb af eksisterende bygninger (inkl. grundværdi) 68 DST KEB Opførelsesudgifter for nybygninger (ekskl. grunde) 69 DST OPNY Køb af ubebyggede grunde 70 DST KUBG Ombygning og forbedring af bygninger og bygningsinstallationer, herunder opvarmningsog ventilationsanlæg Veje, havne, pladser o.l. Køb af eksisterende anlæg, nyanlæg samt ombygninger, herunder grundforbedring, byggemodning mv DST DST DST DST 71 OFBB 72 DST VHPK Fast ejendom i alt DST 73 FET Driftsmidler (tilgang) Tilgang af produktionsanlæg og maskiner DST 74 DTAM Tilgang af andre anlæg, driftsmateriel og inventar DST 75 TAAD Tilgang driftsmidler i alt DST 76 TDRT Tilgang af materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver DST DST 77 TFMA Tilgang af anlægsaktiver i alt ( ) DST 78 ATIT Afgang (til salgpris) Afgang af immaterielle anlægsaktiver DST 79 AIAA DST 6

7 SKAT SKAT Fast ejendom (afgang) Salg af bygninger (inkl. grundværdi) 80 DST SABY Salg af ubebyggede grunde 81 DST SUBG Salg af veje, havne, pladser o.l. 82 DST SVHP Fast ejendom i alt (afgang) DST 83 FEGT Driftsmidler (afgang) Salg af produktionsanlæg og maskiner 84 DST STAM Salg af andre anlæg, driftsmateriel og inventar 85 DST SADI Driftsmidler i alt, afgang DST 86 ADRT Afgang af anlægsaktiver i alt ( ) 87 DST AFAT Indgår der i den angivne omsætning både egenfremstillede varer eller tjenester, samt handelsvarer DST 88/89 Omsætning handelsvarer 89 DST HOMS Omsætning egenfremstillede varer og tjenester 88 DST EOMS Fælles Konsolideret/Ikke konsolideret Konsolideret Nettoomsætning Ikke konsolideret DST DST Skat felt nr. 111, 2,, 2, Skema 6, DST 01a OMS Vareforbrug 2, Skema 6, Skat felt nr. 112, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 29 1 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven , DST 16 ANMI, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 29 1, 2,, Skat felt nr. 113 Resultat af ordinær primær drift Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 101 2, DST 30 AARE, Skat felt nr. 115, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven Ordinært resultat før skat Varebeholdninger Anlægsaktiver Egenkapital Aktiver Skat felt nr. 116, DST 28 ARFS, 2, Skema 6, 2, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 45, DST 49 PVBT/UVBT, 2,, Skat felt nr. 120, 2,, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 26 2 Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 40, Skat felt nr. 121, 2,, 2,, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 82 Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 87a, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 19 1, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven , 2,, DST 60 EGUL, Skat felt nr. 123, Økonomiog 2,, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 25, Økonomiog Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 25, Økonomiog Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 33 3, 2,, 2,, DST 59 AT, 7

8 Regnskabsaflæggende virksomheds CVR-nr. Indkomstår Indberetningsdato yyyy-mm-dd Fremført skattemæssigt underskud Skat felt nr. 003 Selvangiven skattepligtig indkomst Skat felt nr. 016 Underskudssaldo ultimo til modregning i fremtidig skattepligtig indkomst Skat felt nr. 085 Tabssaldo ultimo efter aktieavancebeskatningslovens 9, 19, 43, Kursgevinstlovens 31A og nettokurstab ultimo efter 22, stk. 9 i lov nr. 525 af 12. juni 2009 Skat felt nr. 086 Tabssaldo ultimo efter ejendomsavnancebeskatningsloven 6 Skat felt nr. 087 Tabssaldo ultimo efter kursgevinstlovens 31 Skat felt nr. 088 Genbeskatningssaldo jf. selskabsskattelovens 31 B, stk. 2, jf. 31 A, stk. 10 (International sambeskatning) Genbeskatningssaldo jf. lov nr. 426 af den 6. juni , stk. 8 og 9, som ændret ved lov nr. 344 af 18. april Skat felt nr. 180 Skat felt nr. 181 Erhvervet dansk udbytte(brutto) uden indeholdelse af udbytteskat i indkomståret Skat felt nr. 091 Erhvervet dansk udbytte (brutto) med indeholdelse af 25 % udbytteskat i indkomståret Skat felt nr. 190 Erhvervet udenlandsk udbytte (brutto) med indeholdelse af 16,5 % udbytteskat i indkomståret Skat felt nr. 096 Erhvervet dansk udbytte(brutto) med indeholdelse af 27 % udbytteskat i indkomståret Skat felt nr. 191 Erhvervet dansk udbytte(brutto) med indeholdelse af 28 % udbytteskat i indkomståret Skat felt nr. 093 Erhvervet udenlandsk udbytte (brutto) i indkomståret Skat felt nr. 094 Beregnet lempelse for udenlandsk skat efter Ligningslovens 33 eller en dobbeltbeskatningsoverenskomst (maksimum den danske skat) Tilhører selskabet kredsen af skattepligtige omfattet af skattekontrollovens 3 B om kontrollerede transaktioner, jf. vejledningen. Overstiger de samlede kontrollerede transaktioner 5 mio. kr. i indkomståret? Hvis ja skal blanket udfyldes Har selskabet kontrolleret gæld over 10 mio. kr. og overstiger forholdet mellem fremmedkapital og egenkapital 4:1, jf. selskabsskattelovens 11? Skat felt nr. 019 Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 33 1, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 19 1, Skat felt nr. 124, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 33 3 Skat felt nr. 059 Skat felt nr. 067 Skat felt nr. 068 Selskabets udloddede udbytte på grundlag af indkomståret 2011 inkl. ekstraordinær udlodning Skat felt nr. 037 Heraf udbytte af egne aktier på grundlag af indkomståret 2011 inkl. ekstraordinær udlodning, egne aktier Skat felt nr. 038 Er selskabet fritaget for at give regnskabsoplysninger, jf. vejledningen Skat felt nr. 100 Begrundelse for fritagelse Skat felt nr. 101 Type af revisorbistand Skat felt nr. 102 Er årsrapporten forsynet med en revisorerklæring Skat felt nr. 103 Erklæring omfatter Skat felt nr. 104 Forbehold/supplerende oplysniner i revisorerklæring Skat felt nr. 105 Forbehold/supplerende oplysninger omfatter Skat felt nr. 106 Er skattepligtig indkomst opgjort med bistand af revisor Skat felt nr. 107 Skatter Skat felt nr. 117 Årets tilgang af materielle og immaterielle anlægsaktiver til købspris Skat felt nr. 126 Årets afgang af materielle og immaterielle anlægsaktiver til salgspris Skat felt nr. 127 Er der sket ændringer i regnskabspraksis eller værdiansættelsesprincipper Skat felt nr. 128 Visse tilbageførte ikke skattepligtige indtægter (jf. vejledningen) Skat felt nr. 130 Visse tilbageførte ikke fradragsberettigede udgifter (jf. vejledningen) Skat felt nr. 131 Skattemæssigt tab på salg af immaterielle aktiver (goodwill mv.) Skat felt nr. 134 Skattemæssge gevinster af Skat felt nr aktier (realisations- og lagerbeskattede) Skat felt nr salg af fast ejendom Skat felt nr salg af immaterielle aktiver (goodwill mv.) Skat felt nr. 135 Fast ejendom, straksafskrivning/nedrivningsfradrag Skat felt nr. 140 Fast ejendom, skattemæssige afskrivninger Skat felt nr. 141 Fast ejendom, genvundne afskirvninger Skat felt nr. 142 Driftsmidler, skibe og inventar, skattemæssige afskrivninger Skat felt nr. 143 Straksafskrivning på småaktiver Skat felt nr. 144 Immaterielle aktiver (goodwill mv.), skattemæssige afskrivninger Skat felt nr. 145 Tab på debitorer (konstaterede tab samt ændring i hensættelse til imødegåelse af tab) Skat felt nr. 148, DST 11 OTDE Nedskrivning af varelager for ukurans Skat felt nr. 149 Fratrukne hensættelser Skat felt nr. 150 Gevinst eller tab ved indfrielse af kontantlån Skat felt nr. 156 Er der opnået akkord/gældseftergivelse/sket konvertering af gæld til aktier, anparter eller konvertible obligationer Skat felt nr. 161 Er der foretaget skattepligtig eller skattefri omstrukturering eller køb/salg af virksomhed Skat felt nr

9 Er den skattefri omstrukturering gennemført uden tilladelse Skat felt nr. 164 Er der købt eller solgt immaterielle aktiver (goodwill mv.) Skat felt nr. 163 Særlige felter for fonde Gaver til oprettelse af fond, der tillægger bestemte familier fortrinsret Skat felt nr. 061 Fradrag for uddelinger til almenvelgørende/almennyttige formål, hvis de ikke er baseret på tidligere års hensættelser/henlæggelser Fradrag for uddelinger til ikke-almenvelgørende/ikke-almennyttige formål når modtageren er skattepligtig heraf Skat felt nr. 201 Skat felt nr. 203 Fradrag for hensættelser til almenvelgørende/almennyttige formål Skat felt nr. 205 Tidligere års hensættelser der ikke er anvendt/efterbeskattet (primo minus årets anvendelse) Skat felt nr. 211 Benyttet til almenvelgørende/almennyttige formål i indkomståret Skat felt nr. 213 Benyttet til andre formål, som skal efterbeskattes Skat felt nr. 215 Efterbeskatning af ubenyttede hensættelser, efter fondsbeskatningslovens 4, stk. 6 før rentetillæg Skat felt nr. 217 Benyttet til andre formål som skal efterbeskattes Skat felt nr. 221 Benyttet til almenvelgørende/almennyttige formål Skat felt nr. 219 [100.00] Revisors erklæringer Revisors erklæringer Fælles Konsolideret/Ikke konsolideret Konsolideret Ikke konsolideret Revisionspåtegning Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 135 Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen 3 Adressat Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Identifikation af det reviderede regnskab og hvilken regnskabsmæssig begrebsramme der er anvendt ved regnskabets udarbejdelse Revisors ansvar og den udførte revision Revisionens formål og karakter Beskrivelse af de anvendte revisionsstandarder Oplysning om hvis revisionen har omfatter andet end regnskabet Ledelsens ansvar for årsregnskabet Forbehold Begrundelse af forbehold Oplysning om hvis et forbehold er af så afgørende betydning, at det fører til, at generalforsamlingen ikke bør godkende regnskabet Konklusion Oplysning om hvorvidt regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningens og evt. andre krav til regnskabsaflæggelsen. Oplysning om hvorvidt regnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt om resultatet er i overensstemmelse med den anvendte regnskabsmæssige begrebsramme eller opfylder andre tilsvarende, generelle kvalitetskrav. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold Udtalelse om ledelsesberetningen Bemærkningerne til revisors gennemlæsning af ledelsesberetningen Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen 5 2 Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen 5 2 Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen 5 2 Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen 5 1 3, Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen 6 1 3, Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen 6 3 Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen 6 4 Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen 6 5 Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 5 5, Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen 5 4 Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 5 7, Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen 5 4 Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen 7 4, Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen 5 1 5, Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen 7 1 Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen 7 4, Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen 7 2, Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen 3 2 Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen Supplerende oplysninger vedrørende revision Erhvervsministeriet Udtalelse om ledelsesberetningen Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen 5 8 9

10 Beskrivelse af uoverensstemmelser mellem ledelsesberetning og årsregnskab, som skyldes ikke uvæsentlige fejl i ledelsesberetningen Beskrivelse af uoverensstemmelser mellem ledelsesberetning og årsregnskab, på grund af fejlinformationer eller udeladelser, som ikke er uden betydning Revisionspåtegning, dato yyyy-mm-dd Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen 5 7 Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen 5 7 Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen 5 9 Revisionspåtegning, sted Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Information om den valgte revisors underskrift Detaljer om den valgte revisors underskrift (revision) Detaljer om den valgte revisors underskrift (revision) Identifikation af den valgte revisor Revisors CPR-nr. (revision) Navn og efternavn på den valgte revisor Revisionsvirksomhedens CVR-nr. (revision) Revisionsvirksomhedens P-nr. (revision) Navn på den valgte revisionsvirksomhed Beskrivelse af den valgte revisor Revisors erklæring om gennemgang (review) Adressat Identifikation af det gennemgåede regnskab Omtale af revisors ansvar Oplysning om de anvendte standarder Omtale af indholdet af den udførte gennemgang (review) Forbehold Begrundelse af forbehold Konklusion Oplysning om hvorvidt regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningens og evt. andre tilsvarende, generelle kvalitetskrav Udtalelse om ledelsesberetningen Omtale af ledelsens ansvar (review) Supplerende oplysninger Reviewerklæring, dato yyyy-mm-dd Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen 5 9 Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen 5 9 Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen 5 9 Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen 5 9 Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen 5 9 Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen 9 Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen 9 2 Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen 10 2, Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen 9 4, Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen 10 3 Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen 9 3 Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen 9 5 Reviewerklæring, sted Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Information om den til reviewet valgte revisors underskrift Detaljer om den valgte revisors underskrift (review) Detaljer om den valgte revisors underskrift (review) Identifikation af den til reviewet valgte revisor Revisors CPR-nr. (review) Navn og efternavn på den til reviewet valgte revisor Revisionsvirksomhedens CVR-nr. (review) Revisionsvirksomhedens P-nr. (review) Navn på den til reviewet valgte revisionsvirksomhed Beskrivelse af den til reviewet valgte revisor Andre erklæringer med sikkerhed Identifikation af det forhold, hvorom der afgives erklæring (erklæringsemnet) Beskrivelse af erklæringsopgaven Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen 9 5 Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen 9 5 Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen 9 5 Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen 9 5 Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen 9 5 Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen 13 Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen

11 Omtale af revisors ansvar Oplysning om erklæringsopgavens formål og karakter Oplysning om de anvendte standarder Forbehold Konklusion om det udførte arbejde Oplysning om hvorvidt erklæringsemnet er udarbejdet i overensstemmelse med de anvendte kriterier, den er vurderet og målt efter. Oplysning om hvorvidt erklæringsemnet giver et retvisende billede. Omtale af ledelsens ansvar (andre erklæringer med sikkerhed) Supplerende oplysninger Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen 14 2 Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen 14 2 Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen 14 3 Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen 14 3 Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen Anden erklæring med sikkerhed, dato yyyy-mm-dd Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Anden erklæring med sikkerhed, sted Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Information om den valgte revisors underskrift Detaljer om den valgte revisors underskrift (andre erklæringer med sikkerhed) Detaljer om den valgte revisors underskrift (andre erklæringer med sikkerhed) Identifikation af den valgte revisor Revisors CPR-nr. (andre erklæringer med sikkerhed) Navn og efternavn på den valgte revisor Revisionsvirksomhedens CVR-nr. (andre erklæringer med sikkerhed) Revisionsvirksomhedens P-nr. (andre erklæringer med sikkerhed) Navn på den valgte revisionsvirksomhed Beskrivelse af den valgte revisor Andre erklæringer uden sikkerhed Omtale af arbejdets og erklæringens omfang (andre erklæringer uden sikkerhed) Andre erklæringer uden sikkerhed, dato Andre erklæringer uden sikkerhed, sted Information om den valgte revisors underskrift (andre erklæringer uden sikkerhed) Detaljer om den valgte revisors underskrift (andre erklæringer uden sikkerhed) [200.00] Ledelsesberetning Ledelsesberetning Fælles Detaljer om den valgte revisors underskrift (andre erklæringer uden sikkerhed) Identifikation af den valgte revisor (andre erklæringer uden sikkerhed) Revisors CPR-nr. (andre erklæringer uden sikkerhed) Navn og efternavn på den valgte revisor (andre erklæringer uden sikkerhed) Revisionsvirksomhedens CVR-nr. (andre erklæringer uden sikkerhed) Revisionsvirksomhedens P-nr. (andre erklæringer uden sikkerhed) Navn på den valgte revisionsvirksomhed (andre erklæringer uden sikkerhed) Beskrivelse af den valgte revisor (andre erklæringer uden sikkerhed) Konsolideret/Ikke konsolideret Konsolideret Ikke konsolideret Beskrivelse af virksomhedens hovedaktivitet Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen Beskrivelse af udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold Beskrivelse af ikke-finansielle forhold, som er relevante for specifikke aktiviteter Beskrivelse af miljøforhold yyyy-mm-dd Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen 14 6 Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen 14 6 Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen 14 6 Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen 14 6 Erhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen 14 6 Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 2 1 2, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 78 1, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 22 1 Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven , Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 76a Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 99 2 Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven

12 Omtale af betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning Beskrivelse af virksomhedens forventede udvikling Beskrivelse af virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer, som ledelsen har lagt til grund for beskrivelsen Beskrivelse af virksomhedens videnssressourcer Beskrivelse af særlige risici, udover almindeligt forekommende risici indenfor virksomhedens branche Beskrivelse af virksomhedens påvirkning af det eksterne miljø og foranstlatninger til forebyggelse, reduktion eller afhjælpning af skader Beskrivelse af forsknings- og udviklingsaktiviteter i eller for virksomheden Beskrivelse af virksomhedens koncernforhold Omtale af filialer i udlandet Beskrivelse af personaleforhold Beskrivelse af årets resultat sammenholdt med den forventede udvikling i den senest offentliggjorte årsrapport 5-års oversigt Information om hoved- og nøgletal Beskrivelse af hoved- og nøgletal Detaljer om hoved- og nøgletal Detaljer om hoved- og nøgletal Oversigt Aktuelt regnskabsår Foregående regnskabsår To regnskabsår tilbage Tre regnskabsår tilbage Fire regnskabsår tilbage Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 99 2 Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 100 Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven , Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 56 4 Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven , Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 56 4 Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 56 4, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven , Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 56 4 Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 56 4, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven , Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 56 4 Bruttomargin X.X Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Overskudsgrad X.X Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Afkastningsgrad X.X Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Soliditetsgrad X.X Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Solvensgrad X.X Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Forrentning af egenkapitalen X.X Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Afkast af investeret kapital X.X Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Finansiel gearing X.X Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Nettoomsætning pr. medarbejder X.X Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Nettoomsætning Skat felt nr. 111, 2,, 2, Skema 6, DST 01a OMS Resultat af ordinær primær drift Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 101 2, DST 30 AARE, Skat felt nr. 115, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven Resultat af finansielle poster Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 101 2, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven Resultat af ekstraordinære poster Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 101 2, 12

13 Årets resultat Aktiver Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven , Skema 6, 2,, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 25, Økonomiog Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 33 3, 2,, 2,, DST 59 AT, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 33 1, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 19 1, Skat felt nr. 124, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 33 3 Investeringer i materielle anlægsaktiver Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 101 1, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven Egenkapital Beskrivelse af andre hoved- og nøgletal Detaljer om andre hoved- og nøgletal Detaljer om andre hoved- og nøgletal Identifikation af hoved- eller nøgletal Oversigt Aktuelt regnskabsår Foregående regnskabsår To regnskabsår tilbage Tre regnskabsår tilbage Fire regnskabsår tilbage Navn på hoved- eller nøgletal Værdi af hoved- eller nøgletal Beskrivelse af væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold Redegørelse for samfundsansvar Beskrivelse af virksomhedens politikker for samfundsansvar Beskrivelse af standarder, retningslinjer og principper for samfundsansvar Beskrivelse af hvordan virksomheden omsætter sine politikker for samfundsansvar til handling X.X Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 87a, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 19 1, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven , 2,, DST 60 EGUL, Skat felt nr. 123, Økonomiog 2,, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 25, Økonomiog Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven , Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 56 4 Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven , Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 56 4 Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 56 4, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven , Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 56 4 Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 56 4, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven , Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 56 4 Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 77 Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 99a Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 99a 2 1 Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 99a 2 1 Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 99a

14 Beskrivelse af systemer og procedurer for, hvordan virksomheden omsætter sine politikker vedrørende samfundsansvar til handling Beskrivelse af virksomhedens vurdering af, hvad der er opnået som følge af arbejdet med samfundsansvar Beskrivelse af fremtidige forventninger til virksomhedens arbejde med samfundsansvar Oplysning om at virksomheden ikke har politikker for samfundsansvar Supplerende beretninger Beskrivelse af metoder og målegrundlag efter hvilke supplerende beretninger er udarbejdet [300.00] Ledelsespåtegning Ledelsespåtegning Fælles Konsolideret/Ikke konsolideret Konsolideret Ikke konsolideret Identifikation af den godkendte årsrapport Bekræftelse på at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen samt eventuelle standarder, vedtægter eller aftaler Bekræftelse på at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat Bekræftelse på at betingelserne for fravalg af revision er opfyldt Bekræftelse på at supplerende beretninger giver en retvisende redegørelse indenfor rammerne af almindeligt anerkendte retningslinjer for sådanne beretninger Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse Fravalg af revision for det kommende regnskabsår Ledelsens udtalelse om ledelsesberetningen Godkendelse af årsrapport Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten yyyy-mm-dd Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 99a 2 2 Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 99a 2 3 Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 99a 2 3 Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 99a Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 2 2, Økonomiog Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 2 Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 14 2 Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 9 1, Økonomiog Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 22 1, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 18, Økonomiog Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 78 1 Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 11 1, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 9 4 Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 9 5 Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 10a Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 9 1 Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 9 1 Ledelsespåtegning, sted Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Detaljer om medlem af direktionen som godkender årsrapporten Detaljer om medlem af direktionen som godkender årsrapporten Identifikation af medlem af direktionen Direktionsmedlems CPR-nr. Navn på medlem af direktionen Beskrivelse af medlem af direktionen som godkender ledelsespåtegningen Beskrivelse af uenighed om årsrapporten (for medlem af direktionen) Beskrivelse af konkret og fyldelstgørende begrundelse for uenighed om årsrapporten (for medlem af direktionen) Detaljer om medlem af bestyrelsen som godkender årsrapporten Detaljer om medlem af bestyrelsen som godkender årsrapporten Identifikation af medlem af bestyrelsen Bestyrelsesmedlems CPR-nr. Navn på medlem af bestyrelsen Beskrivelse af medlem af bestyrelsen som godkender ledelsespåtegningen Beskrivelse af uenighed om årsrapporten (for medlem af bestyrelsen) Beskrivelse af konkret og fyldelstgørende begrundelse for uenighed om årsrapporten (for medlem af bestyrelsen) [400.00] Balance [kontoform] Balance [kontoform] Fælles Aktiver Konsolideret/Ikke konsolideret Konsolideret Ikke konsolideret Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 10 1 Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 10 1 Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 18, Økonomiog Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 22 1 Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 25, Økonomiog Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 33 3, 14

15 Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter Koncessioner, der stammer fra udviklingsprojekter Patenter, der stammer fra udviklingsprojekter Varemærker, der stammer fra udviklingsprojekter Lignende rettigheder, der stammer fra udviklingsprojekter Erhvervede immaterielle anlægsaktiver Erhvervede koncessioner Erhvervede patenter Erhvervede licenser Erhvervede varemærker Erhvervede lignende rettigheder Goodwill Udviklingsprojekter under udførelse og forudbetalinger for immaterielle anlægsaktiver 2,, 2,, DST 59 AT, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 33 1, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 19 1, Skat felt nr. 124, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 33 3 Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 40, Skat felt nr. 121, 2,, 2,, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 82 2,, 2, 2,, 2, 2,, 2, 2,, 2, 2,, 2, 2,, 2, 2,, 2, 2,, 2, 2,, 2, 2,, 2, 2,, 2, 2,, 2, 2,, 2, 2,, 2, 15

16 Udviklingsprojekter under udførelse Forudbetalinger for immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger 2,, 2, 2,, 2, 2,, 2, 2,, 2, Investeringsejendomme Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 23 Andre investeringsaktiver Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 23 Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 2,, 2, 2,, 2, Biologiske aktiver Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 38 3 Indretning af lejede lokaler Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 23 Skibe Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Fly Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver under udførelse Forudbetalinger for materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i tilknyttede virksomheder (langfristede) Langfristede tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder (langfristede) Langfristede tilgodehavender hos associerede virksomheder Andre værdipapirer og kapitalandele 2,, 2, 2,, 2, 2,, 2, 2,, 2, 2,, 2, 2,, 2, 2,, 2, 2,, 2, 2,, 2, 16

17 Andre (langfristede) tilgodehavender Langfristede tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse Udskudte skatteaktiver (anlægsaktiver) Omsætningsaktiver Varebeholdninger Råvarer og hjælpematerialer Varer under fremstilling Fremstillede varer og handelsvarer Forudbetalinger for varer Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Igangværende arbejder for fremmed regning Kortfristede tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Kortfristede tilgodehavender hos associerede virksomheder Kortfristede tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse 2,, 2, 2,, 2, 2,, 2,, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 82, DST 58 OMAT, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 44 Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 45, DST 49 PVBT/UVBT, 2,, Skat felt nr. 120, 2,, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven ,, 2, 2,, 2, 2,, 2, 2,, DST 48 PFKV/UFKV, 2, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 23, Økonomiog 2,, 2,, DST 53 TGT 2,, 2,, DST 50 TSVT 2,, 2,, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven ,, 2, 2,, 2, 2,, 2, Kortfristede tilgodehavender udbytte hos tilknyttet virksomhed Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Kortfristede tilgodehavender udbytte hos associerede virksomhed Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Udskudte skatteaktiver Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 23 Andre tilgodehavender (kortfristede) 17

18 Passiver Kortfristet tilgodehavende skat Krav på indbetaling af virksomhedskapital Periodeafgrænsningsposter, aktiver Værdipapirer og kapitalandele Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 2,, DST 52 ANTI, 2, 2,, 2, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 27 1, 2,, 2,, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven ,, 2, 2,, 2, Kapitalandele i associerede virksomheder Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 23 Andre værdipapirer og kapitalandele Likvide beholdninger Egenkapital Virksomhedskapital Selskabskapital Andelskapital Kommanditistindbetalinger Aktiekapital Anpartskapital Overkurs ved emission Reserve for opskrivninger Øvrige reserver 2,, 2, 2,, 2,,, DST 56 LIBE 2,, DST 66 PAST, 2, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 87a, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 19 1, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven , 2,, DST 60 EGUL, Skat felt nr. 123, Økonomiog 2,, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 25, Økonomiog Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis, Økonomiog 2,, 2, 2,, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis, 2, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 41 3, 2,, 2, 2,, 2, Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 2,, 18

19 Reserve for udlån og sikkerhedsstillelse Reserve for ikke indbetalt virksomhedskapital Øvrige lovpligtige reserver Vedtægtsmæssige reserver Øvrige reserver Overført resultat 2,, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 43a 5 2,, 2, 2,, 2, 2,, 2, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 31, Økonomiog Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 35 1, 2,, 2, Hensat til uddelinger Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 23 Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 56, Økonomiog Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 3 Ikke indbetalt virksomhedskapital Indbetalt virksomhedskapital Reserve for biologiske aktiver Minoritetsinteresser Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven Hensatte forpligtelser Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser til udskudt skat Andre hensatte forpligtelser DST 61 HENS, 2,, 2, 2,, 2,, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven ,, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 47 1, 2, 2,, 2, Hensættelser vedrørende kapitalandele i tilknyttede virksomheder Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 23 Hensættelser vedrørende kapitalandele i associerede virksomheder Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 23 Gældsforpligtelser Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 25, Økonomiog Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 36, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 33 3, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 19 1, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 27 2, 2,, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 33 2 Gæld til realkreditinstitutter 2, Langfristet gæld til realkreditinstitutter 2, 19

20 Gæld til realkreditinstitutter 2, Gæld til banker Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Langfristet gæld til banker Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Kortfristet gæld til banker Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Anden gæld, der er optaget ved udstedelse af obligationer 2, Anden langfristet gæld, der er optaget ved udstedelse af obligationer 2, Anden gæld, der er optaget ved udstedelse af obligationer 2, Kreditinstitutter i øvrigt 2, Langfristet gæld til kreditinstitutter i øvrigt 2, Kortfristet gæld til kreditinstitutter i øvrigt 2, Konvertible og udbyttegivende gældsbreve 2, Konvertible og udbyttegivende langfristede gældsbreve 2, Konvertible og udbyttegivende kortfristede gældsbreve 2, Modtagne forudbetalinger fra kunder 2, Modtagne forudbetalinger fra kunder (langfristede) 2, Kortfristede forudbetalinger fra kunder 2, Leverandører af varer og tjenesteydelser 2, Leverandører af varer og tjenesteydelser (langfristede) 2, DST 62 LGL, Leverandører af varer og tjenesteydelser (kortfristede) 2, DST 64 KGL, Gæld til tilknyttede virksomheder 2, Gæld til tilknyttede virksomheder (langfristede) 2, Kortfristede gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 2, Gæld til associerede virksomheder 2, Gæld til associerede virksomheder (langfristede) 2, Kortfristede gældsforpligtelser til associerede virksomheder 2, Selskabsskat (skyldig) 2, Skyldig skat (langfristet) 2, Kortfristet skyldig skat 2, Anden gæld 2, 20

21 Anden langfristet gæld 2, Anden gæld (kortfristet) 2, Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 91 1, 2,, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 27 2 Periodeafgrænsningsposter (langfristede) 2, Kortfristet del af periodeafgrænsningsposter 2, Negativ goodwill Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven Negativ goodwill (langfristet) Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven Kortfristet del af negativ goodwill Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven Leasingforpligtelser Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Leasingforpligtelser (langfristede) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Leasingforpligtelser (kortfristede) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Forslag til udbytte for regnskabsåret 2,, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 48 Kortfristet del af langfristet gæld Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Langfristede gældsforpligtelser 2,, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 26 3 Kortfristede gældsforpligtelser Ansvarlig lånekapital Kortfristet ansvarlig lånekapital Langfristet ansvarlig lånekapital Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 26 3, 2, Gæld til selskabsdeltagere og ledelse Praksis Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kortfristet gæld til selskabsdeltagere og ledelse Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Modtagne forudbetalinger vedrørende igangværende arbejder Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Kortfristede modtagne forudbetalinger vedrørende igangværende arbejder Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtelser Kortfristede igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtelser Langfristede igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtelser [401.00] Balance [beretningsform] Balance [beretningsform] Fælles Konsolideret/Ikke konsolideret Anlægsaktiver Konsolideret Ikke konsolideret Immaterielle anlægsaktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 18, Økonomiog Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 22 1 Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 40, Skat felt nr. 121, 2,, 2,, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 82 2,, 2, 2,, 2, 21

22 Koncessioner, der stammer fra udviklingsprojekter Patenter, der stammer fra udviklingsprojekter Varemærker, der stammer fra udviklingsprojekter Lignende rettigheder, der stammer fra udviklingsprojekter Erhvervede immaterielle anlægsaktiver Erhvervede koncessioner Erhvervede patenter Erhvervede licenser Erhvervede varemærker Erhvervede lignende rettigheder Goodwill Udviklingsprojekter under udførelse og forudbetalinger for immaterielle anlægsaktiver Udviklingsprojekter under udførelse Forudbetalinger for immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger 2,, 2, 2,, 2, 2,, 2, 2,, 2, 2,, 2, 2,, 2, 2,, 2, 2,, 2, 2,, 2, 2,, 2, 2,, 2, 2,, 2, 2,, 2, 2,, 2, 2,, 2, 2,, 2, Investeringsejendomme Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 23 Andre investeringsaktiver Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 23 Produktionsanlæg og maskiner 22

23 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 2,, 2, 2,, 2, Biologiske aktiver Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 38 3 Indretning af lejede lokaler Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 23 Skibe Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Fly Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver under udførelse Forudbetalinger for materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i tilknyttede virksomheder (langfristede) Langfristede tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder (langfristede) Langfristede tilgodehavender hos associerede virksomheder Andre værdipapirer og kapitalandele Andre (langfristede) tilgodehavender Langfristede tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse Udskudte skatteaktiver (anlægsaktiver) Omsætningsaktiver Varebeholdninger 2,, 2, 2,, 2, 2,, 2, 2,, 2, 2,, 2, 2,, 2, 2,, 2, 2,, 2, 2,, 2, 2,, 2, 2,, 2, 2,, 2,, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 82, DST 58 OMAT, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 44 Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 45, DST 49 PVBT/UVBT, 2,, Skat felt nr. 120, 23

24 Råvarer og hjælpematerialer Varer under fremstilling Fremstillede varer og handelsvarer Forudbetalinger for varer Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Igangværende arbejder for fremmed regning Kortfristede tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Kortfristede tilgodehavender hos associerede virksomheder Kortfristede tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse 2,, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven ,, 2, 2,, 2, 2,, 2, 2,, DST 48 PFKV/UFKV, 2, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 23, Økonomiog 2,, 2,, DST 53 TGT 2,, 2,, DST 50 TSVT 2,, 2,, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven ,, 2, 2,, 2, 2,, 2, Kortfristede tilgodehavender udbytte hos tilknyttet virksomhed Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Praksis Udskudte skatteaktiver Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 23 Andre tilgodehavender (kortfristede) Kortfristet tilgodehavende skat Krav på indbetaling af virksomhedskapital Periodeafgrænsningsposter, aktiver Værdipapirer og kapitalandele Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 2,, DST 52 ANTI, 2, 2,, 2, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven 27 1, 2,, 2,, Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven ,, 2, 2,, 2, 24

Introduktion. Taksonomien består af nogle filer, som skal indlæses i den XBRL-parate software, man ønsker at udarbejde XBRL regnskaber i.

Introduktion. Taksonomien består af nogle filer, som skal indlæses i den XBRL-parate software, man ønsker at udarbejde XBRL regnskaber i. Introduktion De elementer, der kan indgå i en årsrapport i det digitale format XBRL, fastlægges i en såkaldt taksonomi. Taksonomier er indholdsfortegnelser eller skabeloner for rapportering af finansiel

Læs mere

Oversigt og vejledning til revisorer og regnskabskyndige

Oversigt og vejledning til revisorer og regnskabskyndige TAKSONOMI TIL ÅRSREGNSKABSLOVEN Oversigt og vejledning til revisorer og regnskabskyndige Taksonomi af 1. juli 2014 Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen august 2014 Introduktion De elementer,

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Oversigt og vejledning til revisorer og regnskabskyndige

Oversigt og vejledning til revisorer og regnskabskyndige TAKSONOMI TIL ÅRSREGNSKABSLOVEN Oversigt og vejledning til revisorer og regnskabskyndige Taksonomi af 1. oktober 2012 Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen januar 2013 Introduktion De elementer,

Læs mere

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016 Stampe Invest ApS Nygårdparken 43 7400 Herning Årsrapport 16. juni 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/01/2017 Hanne Thomsen Dirigent

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr.

Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Indkomståret Selskabsselvangivelse 2012 Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Skattemyndighed Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Navn og

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

Brug TastSelv på skat.dk Log på TastSelv Erhverv

Brug TastSelv på skat.dk Log på TastSelv Erhverv Indkomståret Selskabsselvangivelse Skattemyndighed SKAT CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 66 50 08 2450 København SV Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Navn og adresse Ejendomsinvesteringsselskabet Karlstad

Læs mere

MS4V ApS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/01/2011. Violeta Muncanovic Dirigent. CVR-nr.

MS4V ApS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/01/2011. Violeta Muncanovic Dirigent. CVR-nr. MS4V ApS Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/01/2011 Violeta Muncanovic Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger... 3

Læs mere

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016 Business Trust ApS Smedekærvej 13 2770 Kastrup Årsrapport 18. maj 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2017 John Willem Norden

Læs mere

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015 2200 HOLDING IVS Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N Årsrapport 4. december 2014-3. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2016 Mads Clausen

Læs mere

MA ROMA INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MA ROMA INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MA ROMA INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/06/2015 Gursel Celep Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016 MC REVISION A/S Havnegade 26 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2016 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

FITIT IVS. Årsrapport 21. juni december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/02/2015

FITIT IVS. Årsrapport 21. juni december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/02/2015 FITIT IVS Årsrapport 21. juni 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/02/2015 Mathias Hedegaard Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 Smedjen af 2015 APS Lundbyvej 69 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/09/2016 Kåre Nielsen Dirigent

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

NEMIMPORT ApS. Møllevej Vamdrup. Årsrapport 19. november december 2015

NEMIMPORT ApS. Møllevej Vamdrup. Årsrapport 19. november december 2015 NEMIMPORT ApS Møllevej 4 6580 Vamdrup Årsrapport 19. november 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2016 Klaus Garde Nielsen Dirigent

Læs mere

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012 Gefion Seafood ApS Vognmagervej 14 8800 Viborg CVR-nummer: 32775527 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

PRAGMATIC BUSINESS SOLUTIONS ApS

PRAGMATIC BUSINESS SOLUTIONS ApS PRAGMATIC BUSINESS SOLUTIONS ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2015 Jytte Trolle Dirigent Side 2 af

Læs mere

REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER

REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER Egegårdsvej 39, 1 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2016

Læs mere

Sønderborg Bog og Ide ApS

Sønderborg Bog og Ide ApS Sønderborg Bog og Ide ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2013 Ester Schmidt Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

HOMELANDSERVICE S.M.B.A.

HOMELANDSERVICE S.M.B.A. HOMELANDSERVICE S.M.B.A. Årsrapport 28. juli 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2012 Vesna Milenkovic Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

FUNDER EL-VVS SERVICE A/S

FUNDER EL-VVS SERVICE A/S FUNDER EL-VVS SERVICE A/S Drejergårdsvej 2 8600 Silkeborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2016 Dennis Rasmussen

Læs mere

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 MMO INVEST ApS Klampenborgvej 9 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2016 Michael Mortensen Dirigent

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/06/2015 Gry Hafstrøm Dirigent Side 2 af

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/11/2014 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

MC CENTERET HOLBÆK ApS. Årsrapport for 2011/12

MC CENTERET HOLBÆK ApS. Årsrapport for 2011/12 MC CENTERET HOLBÆK ApS Tåstruphøj 44 4300 Holbæk CVR-nr. 32647588 Årsrapport for 2011/12 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. marts 2013

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

VITUS GULD ApS. Søvangsvej 1-5, Hvidovre. Årsrapport 1. juli juni 2016

VITUS GULD ApS. Søvangsvej 1-5, Hvidovre. Årsrapport 1. juli juni 2016 VITUS GULD ApS Søvangsvej 1-5, 1 2650 Hvidovre Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/09/2016 Sayf Kein klingenberg Dirigent

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CITY AUTOSERVICE ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CITY AUTOSERVICE ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CITY AUTOSERVICE ApS Årsrapport 1. januar 2014 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2015 Shima Ali Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Per Simoni Dirigent Side 2 af

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

BAGGESEN INVEST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BAGGESEN INVEST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BAGGESEN INVEST ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2014 Frode Baggesen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS

MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Ole Mortensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

TYLSTRUP AUTOHANDEL ApS

TYLSTRUP AUTOHANDEL ApS TYLSTRUP AUTOHANDEL ApS Tylstrupvej 35 9382 Tylstrup Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2017 Michael Sudergaard

Læs mere

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR Strib El ApS ÅRSRAPPORT 2014 16. regnskabsår CVR 21 06 22 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 / 5 2015 Dirigent 2 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S Strandlodsvej 11 2300 København S Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/11/2016 Lisbeth

Læs mere

CLAUSEN ANLÆG OG BYG ApS

CLAUSEN ANLÆG OG BYG ApS CLAUSEN ANLÆG OG BYG ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/04/2015 Henrik Clausen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår Regnskabsvej 7 6920 Videbæk CVR-nr. 12345678 Årsrapport for 2014/15 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Videbæk, den 28. september 2015 Peter Hansen

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

JJ BYG VVS CONSULT ApS. Årsrapport for 2014

JJ BYG VVS CONSULT ApS. Årsrapport for 2014 JJ BYG VVS CONSULT ApS c/o Ole Engelsen Søndermarken 27 3060 Espergærde CVR-nr. 32068375 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

HUNDSBÆK PLANTAGE ApS

HUNDSBÆK PLANTAGE ApS HUNDSBÆK PLANTAGE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2015 Finn P. Nielsen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

DANSK PLAST INDUSTRI ApS

DANSK PLAST INDUSTRI ApS DANSK PLAST INDUSTRI ApS Årsrapport 8. marts 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Anne-Marie Bülow Broløs Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

OpstilingafklasseB-virksomhed

OpstilingafklasseB-virksomhed OpstilingafklasseB-virksomhed RESULTATOPGØRELSE1.JANUAR 31.DECEMBER NETTOOMSÆTNING 2009 2008 t Ændring i varelager Ændring i igangværende arbejder Tilskud Andre driftsindtægter Omkostninger til råvare

Læs mere

HVIDOVRE VVS SERVICE ApS

HVIDOVRE VVS SERVICE ApS HVIDOVRE VVS SERVICE ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/04/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Woodhouse ApS. Tagensvej 170, 2 TH 2200 København N. Årsrapport 1. februar december 2016

Woodhouse ApS. Tagensvej 170, 2 TH 2200 København N. Årsrapport 1. februar december 2016 Woodhouse ApS Tagensvej 170, 2 TH 2200 København N Årsrapport 1. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2017 Bjørn Sebastian

Læs mere

DANSKOV VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

DANSKOV VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den DANSKOV VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Gunnar Jensen Dirigent Side 2 af 14 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

JAN CILIUS HOLDING ApS

JAN CILIUS HOLDING ApS JAN CILIUS HOLDING ApS Gammel Holtevej 103 2840 Holte Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/04/2016 Jan Cilius

Læs mere

ICOMON ApS. Hobrovej Aalborg SV. Årsrapport 1. januar december 2015

ICOMON ApS. Hobrovej Aalborg SV. Årsrapport 1. januar december 2015 ICOMON ApS Hobrovej 372 9200 Aalborg SV Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2016 Bjarne Bilenberg Dirigent

Læs mere

WINCON A/S. Kertemindevej Randers SV. Årsrapport 1. januar december 2015

WINCON A/S. Kertemindevej Randers SV. Årsrapport 1. januar december 2015 WINCON A/S Kertemindevej 62-64 8940 Randers SV Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/05/2016 Jesper Thorsen Dirigent

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

OSTED SLAGTERFORRETNING ApS

OSTED SLAGTERFORRETNING ApS OSTED SLAGTERFORRETNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/05/2014 Kennet Hansen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Din Revisor Partner ApS

Din Revisor Partner ApS Din Revisor Partner ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013 Svend Erik Underbjerg Dirigent Side 2 af

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

OCULAR ApS. Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2015

OCULAR ApS. Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2015 OCULAR ApS Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2015 Martin Meyer Nielsen Dirigent

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

NYGAARDS VVS ApS. Årsrapport 18. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NYGAARDS VVS ApS. Årsrapport 18. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NYGAARDS VVS ApS Årsrapport 18. april 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Rene Nygaard Jensen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB Storegade 37 8700 Horsens Årsrapport 1. maj 2015-30. april 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/09/2016

Læs mere

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen Købmand Syd ApS Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr. 32 78 69 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts Jørgen Iversen dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

OLO Invest, Tyrkiet ApS Stærevej Aars CVR-nr Årsrapport 2016

OLO Invest, Tyrkiet ApS Stærevej Aars CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Løgstørvej 14 Postboks 46 9600 Aars Telefon 96 98 23 00 Telefax 96 98 23 23 www.deloitte.dk OLO Invest, Tyrkiet ApS Stærevej 1 9600 Aars

Læs mere

BOLIG ENERGI ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013

BOLIG ENERGI ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013 BOLIG ENERGI ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013 Svend Aggerholm Dirigent (Urevideret) Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere