Februar 1982 meddelelse nr LABORATORIET FOR VARMEISOLERING DANMARKS TEKNISKE HOJSKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Februar 1982 meddelelse nr LABORATORIET FOR VARMEISOLERING DANMARKS TEKNISKE HOJSKOLE"

Transkript

1 LABORATORIET FOR VARMEISOLERING DANMARKS TEKNISKE HOJSKOLE STATUSRAPPORT OVER S0LENERGI"POSKKMNMGSSAAAWBE JET UNDER DET INTERNATIONALE ENERGIAGENTUR (IEA) Ove Jaggensen - Hans Lund - Preben Nordgaard Hansen - Kurt Kielsgaard Hansen - Svend Aage Svendsen - Peder Vejsig Pedersen Februar 1982 meddelelse nr

2 FORORD Laboratoriet for Varmeisolering deltager på Energiministeriets vegne i solenergiforskningsprogramet under det Internationale Energi Agentur (IU) e Programet omfatter i alt 8 projekter, hvoraf Danmark har valgt at deltage i 6. N~rvzrende rapport er en redegorelse for disse projekters formil, indhold, resultater samt status. Rapporten er en opfalgning af en tidligere publiceret Statusrapport fra oktober l978 2, men kan la2ses uafhmgigt af denne, idet projektforlabene beskrives i deres helhed. Seks af laboratoriets videnskabelige medarbejdere er involveret i arbejdet med disse projekter. Den daglige ledelse af projekterne forestås af cand.scient. Ove J~rgensen*, der desuden er Operating Agent for projekt I og kontaktperson i projekt II og VIII. Lektor Svend Aage Svendsen og civilingenior Peder Vejsig Pedersen varetager deltagelsen i projekt III, lektor Hans Lund projekt V og lektor Preben Nordgård Hansen og eivilingeni~r Kurt Kielsgaard Hansen projekt VII, Ovennmnte medarbejdere har alle medvirket ved udarbejdelsen af denne rapport. Februar 1982 Ove JQrgensen * Dog er deltagelsen i projekt VII direkte underlagt EM-projektet Mindre Varmelagre.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...o... e e e e e a. < I i INTRODUKTION... P Projekt I. UNDERSOGELSE AF FUMTION OG YDEEVME AF SOLOPVAmINGS- OG SOLKOLINGCSYSTEPfER... 7 A. Modelopbygning og simulering... 8 B. ~aleprocedurer for solvarmesystemer C. Rapporteringsformat D.optimering E Validering af simuleringsmodeller F. Lavenergihuse med solvarme Projekt II. KOORDINERING AF FORSKNING OG UDVIKLING AF'KOMPONENTER TIL COLOPVAMINGC- OG 19 A. Oversigt over solenergiforsknings- og udviklingsprojekter B. Udveksling af solenergiforskningspers~nel~ =-udstyr. og -materialer 20 C. Oversigt over og af eksisterende nationale forsknlngs- og udviklingsplaner D. Oversigt over kommercialisering af og erfaringer med drift af colvarme- og og komponenter E. Afholdelse af workshops Projekt III. PROVNING AF SOLFANGERES YDELSE OG HOLDBARHED A. Standard pravemetode for bestemmelse af termisk ydeevne B. Udvikling af pravemetoder til bestemmelse af driftsikkerhed og hold- barhed C. Undersogelse af anvendeligheden af solsimulatorer... 37

4 iii Projekt Q. UDNYTTELSE AF EKSISTERENDE MJ3TEOROLOGISK INFORMATION TIL SOL- ENERGIAEJVENDELSE A. Fortegnelse over kilder (organisationer. opslagsvi~lrker) med str&lingsdata og andre nodvendige meteorologiske data B. åndb bog over metoder til beregning af strålingsdata ud fra andre data....e C. Rekomandation for meteorologiske stationer D. Ensartet format for praesentation af data e e s. e o o Projekt VII CENTWE SOLVAmmE HED SESOMLAGRING o. A. Systemstudier og optimering 43 B.Solfangere...o C. Varmelagring D. Qarmefordelingssystemer E. UrvSersbgePse af placeringsmulighedere og forel8big fastlæggelse af systemudformning Projekt VIII PASSIVE OG HYBRIDE UVENERGIBYGNINGER DkMSK UDBYTTE AF IEA-ARBEJDET REFERENCER... 57

5 INTRODUKTION L 1974 oprettedes det Internationale Energi Agentur (IEA) som en selvstan-., dig underorganisation af "the Organization for Economic CO-operation and Development" (OECD) med det formål at iværkst&.te et internationalt energi- program på 4 hovedområders i) samarbejde imellem IEA-deltagerlandene*, med det formål at reducere afhagigheden af olie gennem energibesparelser, samt energiforskning og -udvikling inden for bade kendte og nye energiteknologier ii) et informationssyste vedrorende det internationale oliemarked samt konsultation af olieselskaberne iii) samarbejde med både olieproducerende og andre olieforbrugende lande for at udvikle en stabil international energihandel og en rationel styring af forbruget af verdens energiressourcer i alle landes interesse iv) en plan som forbereder deltagerlandene imod risikoen for en storre afbrydelse af olieforsyningerne og fordeler den tilgagelige olie i nodstilfælde. Blandt de aktiviteter, der iva?rksattes under i) var en rzkke forsknings-, demonstrations- og udviklingsprogra~mier for forskellige energiteknologler, heriblandt solenergi. Ved udgangen af 1976 underskrev Danmark implementeringsaftalen for det vedtagne solenergiprogram "Cooperative Programme to develop and test solar heating and cooling systems", og Laboratoriet for Varmeisolering (LfV) på Danmarks Tekniske Hojskole (DTH) påtog sig officielt ansvaret for den danske deltagelse i januar * Australien, Belgien, Canada, Danmark, En land, Grækenland, Holland Iyland Italien Japan, Luxembour New gealand, Norge, Portugal, Spanien, Sver ige, Schweiz, Tyrkiet,!;skland, USA og 0str ig

6 Programmet bestod indledningsvis af 5 projekter og er senere udvidet med 3. De 8 projekter er: I Unders~gelce af funktion og ydeevne af solopvarmnings- og. sol- kølingssys terner II, Koordinering af forskning og udvikling af komponenter til solop- varmnings- og III, Pr~vning af solfangeres ydelse og holdbarhed. IV, h ånd bog over Solstraling, og Udvikling af en Transportabel ~alectation (afsluttet). V, Udnyttelse af eksisterende meteorologisk information til solener- gianvendelse. VI. Evakuerede solfangere i solopvarmnings-, so1køling.s- og brugs- vandssystemer. VII. Centrale solvarmeanlaeg med saesonlagring VIII. Passive og hybride lavenergibygninger. Danmark har valgt at deltage i projekterne I, II, III, V, VII og VIII og har påtaget sig projektledelsen (Operating Agent) for projekt I. Z alle disse projekter bzrer deltagerlandene selv deres egne udgifter i forbindelse med detagelse i projekterne. Energiministeriet har indtil nu ialt bevilget 3,915 mio. kr. til Laboratoriet for Varmeisolering til daekning af disse udgifter. Fordelingen på projekterne er ca.: Task I: 1,5 mio, kr., Tack II: O,I mio. kr., Task III: 1,6 mio. kr., Task V: 0,2 mio. kr. og Task VIII: O,5 mio. kr. Som nawnt ovenfor er Projekt VII direkte underlagt

7 EM-projektet Mindre Varmelagre og finansieres derfor over dette projekts midler.

8 SAMMENFATNING Laboratoriet for Varmeisolering p& Danmarks Tekniske Hojskole har varetaget Danmarks deltagelse i solenergiforskningssamarbejdet under det Internatio- nale Energi Agentur (IEA) fra dettes oprettelse i Danmark deltager i 6 af i alt 8 projekter inden for programmet, se rappor- tens introduktion. For hver af disse projekter er status ganske kort be- skrevet herunder. Projekt I: Består af i alt Q delprojekter, hvoraf de 4 er afsluttede, Det femte for- ventes afsluttet i foråret 1982, og det sjette er overfort til Projekt VIII. Arbejdet har omfattet sammenligning af modeller til simulering af solvarmesystemer, både indbyrdes og med målte data. Desuden udarbejdelse af standard procedurer for måling, bearbejdning af måledata samt rapportering. Endvidere gennemgang af simple beregningsmetoder og okonomiske metoder til optimeringsformål. Projekt II: Ved forste projektperiodes udlob forlaengedes projektet i yderligere tre år fra juli Projektet er et rent informationsudvekslingsprojekt, der bl.a. er tmkt som en for Executive Comittee, idet der indsamles oplysninger om status på solvarmeområdet i de deltagende lande både inden for forskning og udvikling og inden for markedsforing af produkter. Disse oplysninger er nodvendig baggrundsviden for planlzgningsarbejdet i Executive Comittee,

9 Består af 3 delprojekter, der alle afsluttes med udgangen af 1982, Arbejdet omfatter standard provemetoder for bestemmelse af solfangeres effektivitet, driftsikkerhed og holdbarhed samt undersogelse af anvendeligheden af solsimulatorer. Projektet regnes for et af de mest succesfulde, og det forventes, at arbejdet vil blive viderefort efter 1982 enten ved en forlamgelse af dette projekt eller ved iværksættelse af et nyt. Movedvoegten vil i fremtiden blive lagt p& bestemelse af driftsikkerhed og holdbarhed. Dette projekt er oprettet som en slags underleverandos til de ovrige pro- jekter, idet arbejdet har v ~ r ~ koncentreret t om at tilvejebringe meteorolo- giske data til brug for disse. Projektet er opdelt i 4 delprojekter, der omfatter kildefortegnelser, håndbog over metoder til beregning af strå- lingsdata ud fra andre data, rekommandation for meteorologiske stationer samt udarbejdelse af format for przesentation af data. Projektet forventes afsluttet i april 1982, men en opfolgning af arbejdet er planlagt i et nyt projekt inden for samarbejdet (Projekt IX). VII e Er et af de nyere projekter inden for samarbejdet, idet det ivarksattes i Et typisk tr~~k for de nyere projekter (VI, VII og VIII) er, at de er specifikt systemorienterede. Dvs. i projekt VI beskaeftiger man sig med systemer, der udnytter evakuerede solfangere, i projekt VILI fokuserer man på passive og hybride lavenergibygninger, og i dette projekt arbejdes med centrale solvarmeanloeg med sæsonlagring, Projektet er struktureret efter de forskellige faser i et projekterings- forlob. Derved er det opdelt i 5 delprojekter, der dækker folgende emner: systemstudier og optimering, solfangere, varmelagring, varmefordelingssy-

10 stemer samt undersogelse af placeringsmuligheder og forelcbbig fastlzggelse af systemu.d ormning. Projektet lober til udgangen af Projekt VIII: Arbejdet i dette projekt, der sigter mod en oget forstfielse for samspillet mellem passiv og aktiv solenergiudnyttelse samt energibesparende foranstaltninger, blev ivb?vrksat i februar 1982, Arbejdet er delt op i 4 delprojekter, men er baseret på en staerk vekselvirkning mellem disse. En drivende kraft i projektet forventes at blive projekteringen og opforelsen af en aktuel bygning. De ovrige delprojekter er formuleret med henblik på at stcbtte denne projektering og samtidig forbedre status på de respektive omrader, som er måling, simuleringsberegninger samt udvikling af simple beregningsmetoder. Arbejdet er planlagt for en 4-&rig periode. Som det fremgår af ovenstaende dækker disse projekter et bredt udsnit af de arbejdsområder, som udgor det danske solenergiforckningsprogram. IEA-pro- gramet er således godt integreret i det danske program, hvilket er en forudsaetning for en frugtbar vekselvirkning, Pi trods af at det direkte udbytte af internationalt forskningssamarbejde kan være vanskeligt at doku- mentere, fremgår det af rapportens sidste kapitel, at en stor del af resul- taterne af dette samarbejde direkte har kunnet anvendes i det nationale arbejde.

11 PROSEKT E. UNDERSWELSE AF FUNKTION OG YDEEVNE AF SOLOPVAWMNINGS- OG SOEKØLINGSSYSTEEiER Det overordnede formal for dette projekt er en forbedret ~konomi for solopvarmninp- og solkolingssystemer, Den grundlzggende ide i projektet er, at dette formål bedst nas ved at tilvejebringe forstaelse for systemernes virkemåde. Ved projektets start bestod det af 4 delprojekter: A. Modelopbygning og simulering B. al ep roe ed urer for solvarmesystemer C. Rapporteringsformat og D. Op t imer ing Senere er det blevet udvidet 2 gange, Forst i i979 med delprojektet: E, Validering af simuleringsmodeller og sidst i 1980 med delprojektet: P. Lavenergihuse med solvarme Af disse i alt 6 delprojekter er de fire, der udgjorde det oprindelige projekt (A, B, C og D> nu alle afsluttet. Delprojekt E forventes afsluttet medio Aktiviteterne i delprojekt F vil blive fort videre i det nyoprettede projekt VIII Passive og hybride lavenergibygninges,

12 STATUS FOR OG BESKRIVELSE AF DELPROJEKTERNE: I 18bet af de sidste 8-18 år er der udviklet et stort antal. EDB-modeller til simulering af solvarmesystemers virkemade og til beregning af deres energiudbytte. Dette har naturligvis sin baggrund i modellernes fordele fremfor fysiske eksperimenter, såsom let aenidring af systemparametre og systemopbygning. Mange af disse modeller simulerer solvarmesystemer meget detaljeret og er som folge deraf relativt komplicerede, Der er derfor mange muligheder for fejl i programmerne. Desuden er programerne opbygget efter forskellige principper og med forskellige mere eller mindre "grove'bntagelser. Formålet med dette delprojekt var derfor at sammenligne beregningsresultater for de i deltagerlandene mest anvendte modeller, når disse blev anvendt til at simulere identiske systemer identiske vejrdata. Arbejdet indledtes med at definere to solvarmesystemer, et vaske- og et luftbaseret system, til beregningerne. Derefter distribueres på magnetbånd et års timevadier af vejrdata for tre forskellige steder mod beregnet opvarmningsforbrug for et almindeligt enfamiliehus. Ved forste samenligning af resultater var der stor spredning. Det viste sig, at det var nodvendigt at redefinere visse parametre samt at anvende den same algoritme for beregning af solindstrålingen på solfangeren. Herefter blev beregningerne foretaget påny, og de derefter fundne differencer mellem resultaterne kunne vurderes som rimelige, se fig.. l, som viser timevsrdier for lagertemperaturen beregnet med 6 forskellige programer.

13 USA-TRNSYS O USA-LAS1 A DENMARK f GERMANY o IIALY TIME! HOURS Pig. l. Madison vejrdata. Tanktemperaturen beregnet af 6 forskellige programmer i en uge, I alt blev der foretaget samenligninger af 8 forskellige programmer fra 7 deltagerlande, Daekningsgraden for et solvarmesystem blev typisk beregnet inden for et interval på 3%. Arbejdet er udforligt dokumenteret i ref, (6). B. d åle procedurer for solvamesystemer På tidspunktet for projektets start var opbygning af solvarmesystemer og malesystemer på disse et ganske nyt område for mange forskningsinstitutioner. Formålet med delprojektet var derfor at udarbejde en rapport, der foreskriver hvilke st~rrelser, der skal måles samt målefrekvens og

14 Endvidere angive hvorledes de målte data kan benyttes til beregning af karakteristiske data for systemet, samt bestemme dets funktion og ydelse. Da man E USA allerede havde en rapport af en sådan art under udarbejdelse, valgte man at benytte den som udgangspunkt, Rapporten blev distribueret til medlemerne, og det fremgik af komentarerne, at den ved en simpel redigering samt indarbejdningaf visse kommentarer kunne udgare det anskede dokument. Dette blev publiceret i august 1979, se ref. (7). Dette delprojekt faldt staorkt i trad med det netop beskrevne, idet begge sigtede mod opnaelse af maximalt udbytte af forcogsresultater fra solvarmesystemer. I dette delprojekt var fornaålet at medvirke til en effektiv formidling a6 ved at udarbejde et rapporteringsformat, der som navnet angives, skulle vare en vejledning i korrekt rapportering af Tidligere udviklede rapporteringsformater blev grundigt analyseret, og dele af dem blev indarbejdet. Det gaelder bl.a. for et rapporteringsformat udar- bejdet af CCMS* solenergi pilotgruppen. Det faerdige dokument 8) beskriver kapitel for kapitel, hvorledes en forsogsrapport kan udarbejdes med ctorst muligt udbytte for leseren. Da der er et uudt~meligt antal muligheder for udformning af projekter pi dette område, er vejledningen holdt temmel.ig generel og kan derfor ogsi opfattes blot som en udforlig liste over, hvad der bor vzre med i en rapport. Rapporteringsformatet har vundet en del udbredelse, bl.a. forlanges det i vid udstrekning i Sverige, at statens forsogsprojekter rapporteres efter det. I et andet af ZEA-projekterne, Projekt VI, der drejer sig om udveksling af erfaringer med evakuerede solfangere i solenergisystemer, har man * NATO Committee on the Challenges of Moderne Society

15 valgt at tage udgangspunkt i formatet og udarbejde nogle ekstra afsnit, som tilgodeser de specielle behov man har i dette projekt. Det var hensigten, at rapporteringsformatet skulle benyttes i et par år, således at de indhostede erfaringer kunne benyttes ved en evt. senere revision, I forbindelse med oprettelsen af delprojekt F (i dette projekt) blev man klar over, at det var påkrmet at mdre nogle sider i formatet for at tilpasse det til passive systemer. Disse adringer er udarbejdet, og det vil blive overladt til det nye projekt VETI Passive og Hybride Lavenergibygninger at for udarbejdelsen af en revidereet udgave af formatet. En forudsaetning, der normalt.skal vaere opfyldt far en ny teknologi vinder indpas i starre udstrzkning, er, at den er privatokonomisk konkurrencedygtig med eksisterende alternative teknologier. En optimering af et solopvarmningssystem er derfor ikke alene en optimering af teknisk art, men også af okonomisk. Man var derfor til at arbejde p& to fronter, dels på simplificerede beregningsmetoder for den termiske ydelse, og dels på okonomiske metoder og kriterier. Ved projektets start var det hensigten at beregne et optimalt system for hvert af medlemslandene, Det var imidlertid ikke muligt for gruppen at nå til enighed om, hvilke metoder, der kunne benyttes, og man blev i stedet enige om at prmentere de forskellige modeller og ved hjzelp af et regneeksempel illustrere betydningen af valget af okonomiske parametre, se fig. 2, som viser betydningen af olieprisernes inflation. En del af det danske bidrag til dette arbejde var en oversigtsartikel om forskellige okonomiske metoder, som kan anvendes ved optimering af solvarmesystemer. Oversat til dansk er denne artikel publiceret i ref. (29). Rapporten blev publiceret i juni 1981 (9).

16 Fig. 2, Olieprisstigningens betydning for optimering af solfangerareal. Dette delprojekt blev ivaerksat som en logisk opfolgning af model- og simuleringsarbejdet i delprojekt A, idet man, efter at have sammenlignet modellerne~ resultater indbyrdes, nu vedtog at foretage sammenligninger med målte data for derved af få mere at vide om modellernes egnethed til al: simulere systemerne. Ved opstarten af dette projekt var der meget få systemer i samtlige deltagerlande, som havde produceret en tilstrzkkelig mgde data af boj kvalitet, egnet til dette arbejde. Dette var et af hovedargumenterne for at ivaerksaette delprojektet, idet det gjorde det muligt for samtlige deltagere at f& et caet gode data at arbejde med. Det forste system, der blev udset som egnet til formålet, var et solvarme- solkolesystem monteret på et bibliotek ved Los Alamos National Eaboratory i USA. Der var flere grunde til, at valget faldt på netop det system: Dels blev det betragtet som et af de bedst udstyrede systemer mht. måleudstyr, dels var det ovre den forste

17 Fig. 3. Solvarmesystemet i Los Alamos, indkoringsperiode, og endelig varetog en af delprojektets deltagere selv dataopsamlingen og -bearbejdningen fra systemet. Da det blev besluttet kun at betragte systemet, når det korte som opvarmningssystem, modte det også det sidste kriterium, nemlig at vare relativt simpelt. Fig. 3 viser solvarmesyskernet i Los Alamos, Der blev udsendt data fra to forskellige 14-dages perioder til deltagerne i to omgange. Den anden periode indeholdt kun vejrdata, såi.edes at systemets funktion og ydelse var ukendte. I forste omgang lykkedes det for samtlige deltagere at beregne en d~kningsgrad far anlaegget, som lå meget tat på den malte (0,6-4,2 pct's afvigelse), Hensigten med anden runde var, at den blot skulle vare en afprovning af resultaterne fra forste runde, idet pragramerae skulle kores mndrede. Dette vanskeliggjordes imidlertid af, at der var sket en lille systemendring, samt at tanktabskoefficienten af uforklarlige grunde havde ændret sig endog meget betydeligt, Forskellen mellem

18 de endeligt beregnede dækningsgrader og den målte kom til at ligge mellem -2,2 og 4,3 pct., hvilket kunne vurderes som acceptabelt, når de mange usikkerhedsfaktorer blev taget i betragtning. Der deltog 7 simuleringsprogrammer i dette arbejde, som er udforligt rapporteret i ref. (10). Wef. (11) er en rapport om arbejdet med det danske program SYS, udarbejdet af de danske deltagere. Pig. 4 er en illustration hentet fra re, (11). Efficiency of STC-collector, calculated and rneasured for day 357 from 9 to 15. 'c heat from solar coliector = soi.ar energy to collector SVS caicuiation 3, time = O - measurecl values (m) time = - I) - CUEVII Pig. 4. ~alt og beregnet effektivitet fra kl til kl på en udvalgt dag. Efter afslutningen af arbejdet p& dette meget store system i Los Alamos (716 m2 solfanger) valgte man i gruppen at fortsatte arbejdet på data fra 4 brugsvandssystemer opstillet af og målt p.% af National Bureau of Standards i USA, De fire systemer er alle forske%lige, idet der er tale om to systemer med to lagertanke og to med een lagertank. De to systemer af hver type er hhv. et direkte og et indirekte system (med varmeveksler), se fig. 5.

19 Direct - Single Tank Drain Dewn PRfHUT TAUU Direct - Double Tank Drain Down Indirect - Single Tank Ethylene GlycoI Indirect - Double Tank Ethylene Glycol Fig. 5. Skematisk tegning af de 4 brugsvandssystemer på NB. Hver deltager fik tilsendt en detaljeret beskrivelse af alle systemerne samt et magnetbånd med 1 måneds 10 minutters værdier af vejrdata og driftsdata for systemerne. Udover at sammenligne slmuleringsmodellernes resultater med de målte vedtog man desuden at foretage en enkel folsomhedsanalyse med nogle få parametre for et af systemerne for at se, om de "validerede" modeller reagerede ens på disse parameterendringer, Pig 6. viser en sammenligning af målte og beregnede lagertemperaturer foretaget af den danske del tager.

20 IER NBS VRLIDRTION SINGLE TRNK DIRECT Fig. 6, ålt te og beregnede lagertemperaturer. Ved sammenligningen af resultaterne viste det sig, at der dels var temmelig store afvigelser mellem modellernes resultater og de beregnede, og dels store forskelle modellerne indbyrdes. Ved en nzrmere analyse viste det sig, at det for en stor dels vedkommende skyldtes problemer med de målte data, såsom:.manglende dage.v~rdier var ojebliksvaerdier, ikke i solfangerkredsen var ikke målt.den tii.forte tilskudsvarme blev kun målt en gang om dagen og ikke med stor oplosning Desuden var der problemer med systemspecifikationen, idet varmevekslerne var dårligt defineret. Endelig var der et specielt problem for systemerne uden varmeveksler, idet der ved hver tappeperiode, når pumpen i solfangerkredsen var i gang, skete det, at det kolde vand gik direkte i solfangerkredsen og medf~rte målte solfangereffektiviteter på over 100%. Alle disse

21 problemer medforte, at hver deltager måtte gore sig sine egne antagelser, hvilket som m n t medforte den store spredning i resultaterne. På et mode i Executive Committee blev der redegjort for disse forhold, og arbejdsgruppen blev anmodet om at afholde et ekstra mode for at drofte problemerne igennem og tage beslutning om hvad der burde gores. På dette arbejdsmode, der blev afholdt den 30. juni og 1. juli 1981, enedes man om at anmode NBS om endnu en uges data fra et af systemerne (enkelttankssystemet med varmeveksler), samt en bedre specifikation af systemet. Der blev desuden udarbejdet en arbejdsplan, ifolge hvilken en af deltagerne forst skulle gennemteste de nye data for at undersoge, om de var fri for de problemer, der var med de forste data. Dette arbejde er udfort, og de ovrige deltagere arbejder nu med disse data. De forste resultater er meget lovende, idet de beregnede dækningsgrader er inden for 2-3% af den målte. Ifolge arbejdsplanen skal samtlige deltagere have afsluttet arbejdet ved udgangen af 1981, hvorefter en rapport kan udarbejdes af Operating Agent P lobet af foråret E begyndelsen af 1979 blev det på et mode i Executive Committee foreslået at starte et nyt projekt med titlen 'ssolar-assisted Eow-Energy Buildingsv9 med det formål at foroge deltagernes forståelse for vekselvirkningerne mellem solvarmesystem og forskellige lavenergiteknikker, såsom oget isolering og passiv solenergiudnyttelse, og evt. nå frem til optimale kombinationer i de forskellige klimaer. Operating Agent for Task E blev anmodet om at foreslå et arbejdsgruppemode for at definere projektet mrmere, samt i hvilke rammer projektet skulle foregå. Dette mode blev afholdt d. 18. og 19. oktober 1979 og resulterede i en komplet projektbeskrivelse og en forelobig, temmelig detaljeret arbejdsplan. Desuden blev man enige om at anbefale, at projektet blev startet op som et delprojekt under Task I, idet det ville give en hurtigere og mere effektiv opstart. Disse forslag blev accepteret af Executive Committee, og arbejdet blev påbegyndt på et ekspertmode i februar 1980 i Lausanne.

22 Arbejdet blev indledt på to fronter: l. Opstilling af katalog over eksi.sterende bygninger, der efter deltagernes skon tilhorte kategorien "Solar-assisted low-energy buildings'', og som der blev foretaget målinger på af en sådan standard, at de evt. kunne anvendes ved validering af simuleringsmodeller. 2. Udarbejdelse af tilfojelse til IEA rapporteringsformatet, således at det også var velegnet til beskrivelse af passive systemer. Arbejdet under 1 blev tilendebragt i lobet af 1980 og foreligger nu i form af en rapport, hvori der i et specielt udarbejdet rapporteringsskema er beskrevet 38 bygninger fra USA, Japan og Europa (12). Også arbejdet under 2 er afsluttet, idet der blev udarbejdet nogle få sider til indsættelse i rapporteringsformatet, når dette revideres og genoptrykkes. På et mode i Executive Committee i foråret 1981 foreslog USA imidlertid oprettelsen af et nyt projekt "Passive and Hybrid Solar Low Energy Buildings". Dette var begrundet med, at det hidtidige internationale samarbejde vedr~rende passiv solvarme inden for CCMC var ophort. Desuden onskede man fra USA's side at lægge mere vægt de passive systemer, end det var kommet til udtryk i det her omtalte delprojekt. Da dette forslag vakte gehor blandt de ovrige deltagere, og da det samtidig var mere omfattende og i store trzk indeholdt dette delprojekt, vedtog Executive Comittee, at de igangv~rende aktiviteter i delprojektet skulle afsluttes, og at de Qvrige aktiviteter ikke skulle szttes i gang, men i stedet overgå til det nye projekt (se beskrivelsen af dette under Projekt VIII).

23 PROJEKT II. KOORDINERING AF FORSKNING OG UDVIKLING AF KOMPONENTER TIL COL- OPVARPININGC- OG COLKOLINGSSYSTWR Formalet med dette projekt er at foroge effektiviteten af de deltagende landes forskningc- og udviklingsaktiviteter vedrorende udviklingen af komponenter til solopvarmnings- og Projektet var fra starten opdele 1 tre delprojekter: A. Oversigt over soienergiforskninga- og -udviklingsprojekter. B, Udveksling af solenergiforskningspe~sonel, -udstyr og -materialer. C. Oversigt og bed~melse af eksisterende nationale forskningc- og udvik- lingsplaner. Ved et i Exeeutive Comittee afholdt i Wien i april 1981 vedtoges det at udvide projektet med yderligere to delprojekter: D. Oversigt over komereialisering af og erfaringer med drift af solvarme- og solkolingssystemer og komponenter. E. Afholdelse af workshops. Samtidig hermed forlmgedes projektperkoden frem til 30. juni grund af manglende resultater i delprojekt B vedtog man at nedlzgge dette. Pi

24 STATUS FOR DE ENKELTE SUBTASKS. E l8bet af den fcbrste projektperiode (fra ) er der i alt udarbejdet 4 samlinger af rapporter, der beskriver forskningsprojekter, som er helt eller delvist betalt af de deltagende landes regeringer. Rapporterne er udarbejdet i et vedtaget rapporteringsskema og indeholder sumarisk de vigtigste oplysninger om projekterne, såsom titel, emne, ansvarlige personer, udkomne rapporter samt projektperioder og -budget. Endvidere er der en til to sider med oplysninger af mere teknisk art. P& basis af disse fire rapporter er der udarbejdet en officiel IEA rapport godkendt af Executive Comittee. Denne rapport gengiver indholdet af den fjerde opsamlingsrapport og indeholder desuden en komplet liste over projekterne, rapporteret i de forste tre samlinger. Endvidere er der udarbejdet en oversigt over projekterne, der giver et udmrket billede af på hvilke områder forskningsindsatsen koncentreres i de forskellige lande. L Danmark er der trykt et uddrag på ca. 60 sider. Dette uddrag er sendt ud ifcblge laboratorlets (LfV) meddelelsesliste, således at interesserede kan danne sig et indtryk af rapportens indhold og evt. rekvirere kopier af visse af projektbeskrivelserne, I den nye projektperiode (l981-84) vil man fortsztte med at rapportere om relevante projekter, men er blevet enige om et simplere rapporteringsformat, hvori skal indgå de vigtigste nogleord for projekterne. Disse nogleord takes anvendt ved EDB-scbgning efter konkrete projekter i en databank. På trods af en betydelig indsats med indsamling og distribution af informa- tion om ledige stillinger og interesserede forskere i medlemslandene kom der intet ud af dette arbejde.

25 Da der heller ikke havde fundet nogen udveksling af udstyr og materialer sted ved udlabet af den farste projektperiode, enedes man om at dette del- projekt ikke skulle genoptages i den nye projektperiode... Ved hvert af de afholdte ekspertmader har deltagerne informeret hinanden.om nationale forsknings- og udviklingsplaner, Desuden er der to gange i labet af perioden indsamlet informationer (ved hjslp af et rapporteringsformat? om nationale FGU tidsplaner og mal, regeringsincitamenter for investeringer. i form af skattelettelser o,lign,, statistiske oplysninger om solfangere og systenier, information om producenter og forrskningsaktivitete-. Disse oplysninger blev ferste gangesamlet og udgivet i 1978 (L,? og sidste gang i 1981 (5), Sidst nte rapport indeholder ikke de udfyldte rapporteringsskemaer, men giver på baggrund af disse et overblik over status på disse områder i de deltagende lande. I den komende projektperiode vil man forts~tte med at udveksle information pi disse områder i forbindelse med ekspertmaderne. Man er imidlertid blevet enige om ikke at rapportere efter et givet format, men mere frit redegere for emnerne, idet dog vicse centrale spergsmål skal behandles, Til det formål udarbejdes en checkliste af Operating Agent. Til brug for udarbejdelsen af denne oversigt skal Operating Agent udarbejde et spargeskema, som skal vsre udarbejdet på en sådan måde, at der kan svares direkte og kortfattet, for at undgå at besvarelsen tager for meget tid. Sporgsmilene vil vsre af formen: Hvor mange virksomheder fremstiller solfangere? Hvilke typer solfangere produceres og hvor mange m2 pr. år? Hvilke typer anlæg installeres? osv.

26 Den f~rste oversigt på grundlag af de indsendte besvarelser skal være udarbejdet for -te ekspertm~de afholdes (oktober 1982). På m~derne i Executive Comittee er di.skussionerne af mulige områder for oprettelse af nye projekter ofte endt med en beslutning om at afholde en workshop f ~r at belyse mere grundigt. % nogle tilfaelde er disse workshops blevet afholdt inden for eksisterende projekter, hvorimod man i andre har savnet en passende rame for afholdelsen. Dette delprojekt er oprettet med dette idet det herved er muligt at annoncerne afholdelsen af en given workshop som en aktivitet under IEA projekt II, Der er endnu ikke taget beslutning om afholdelsen af workshops på dette grundlag.

27 PROJEKT III. PROVNING AF SOLFANGEmS YDELSE 064 HOLDBARHED ormå ål et med dette projekt er at udvikle og benytte standardiserede afprovningsmetoder til vurdering af solfangeres ydeevne både hvad angar termisk ydeevne, driftsikkerhed og holdbarhed. Projektet er opdelt i tre delprojekter: A. Standard pravemetode for bestemelse af termisk ydeevne, B. Udvikling af provenzetoder til bestemelse af driftsikkerhed og hold- barhed, Projektet blev forlznget med tre ir i. 1979, og denne status hkker derfor både dele af farste og anden fase, Ansvaret for projektet er delt imellem civilingeniar, %%c, teehn, Svend Svendsen, SUS, der baretager deltagelsen i delprojekt A og C og civilingeniar Peder Vejsig Pedersen, PVP, som deltager i og koordinerer delprojekt B. STATUS FOR OG BESKR%$rELSE BIF DELPROJEKTEME: Ialt 16 laboratorier fra 12 lande fremkom med data vedr~rende pravning af effektiviteten af de to solfangere, der benyttes i samenligningen af provemetoder, Disse data blev samlet og vurderet i en rapport: "Results and Analysis of the 'EEA Round Robin (13). Rapporten blev godkendt af ekspertgruppen i oktober 1979 og er udsendt med eksekutiv komiteens godkendelse i Rapporten både grovningsproceduren foreslået i ASHRAE og af BSE, idet man opnår samme nojagtighed ved begge procedurer. Dette g~lder dog endnu kun plane solfangere med væske som varmebarende medium. Resultaterne af de mange gr~vninger fremgår af fig. 7.

28 Fig, 7 Data og områdebegrænsninger svarende til ekstreme vejrforhold og for de to anvendte solfangere.

29 De forste erfaringer med provning af solfangere affodte en interesse i at undersoge varmetab fra solfangere i indendors forsog med anvendelse af en form for,vindtunnel ved solfangerens forside, Forsog af denne art er udfort og rapporteret fra dansk side i rapport 80-18s "Heat Loss Measurements on the Chamberlain Collector" (14), men er endnu ikke behandlet samlet. Tilsvarende understregede de forste erfaringer med provning af solfangere vigtigheden af at udfore kalibreringer af m&leiiadstyret, En række deltagere har udarbejdet vejledninger i at udfore kalibreringer af temperatur- og flow målinger. Arbejdet med kalibrering i Danmark er udfort og beskrevet i Rapport 81-13: "Undersogelse af målen~ja~tigheden i solsimulatoropstil- linger" (15). Vedrorende måling af solintensitet er det blevet gjort helt klart, at der er store problemer med insfrupienternes kalibrering, Der er iværksat omfattende arbejder p2 området, som forventes at give gode resultater i Dette er lovrigt et felt, hvor PEA-samarbejdet har været af stor betydning, idet problemet er af international karakter, og på trbds af at det er et overordentlig vanskeligt problem kar man fået taget hul på det (og forventer også en losning). Provning af solfangere med evakuerede glasror er udfort, og resultaterne er under bearbejdning. Solvarmesystemer skal være driftsikre og have en lang levetid, hvis de skal have mulighed for at blive konkurrencedygtige i forhold til andre varmesystemer. Solfangeren er den vigtigste og mest udsatte komponent i et solvarmesystem, Det er den der skal indfange solenergien samtidig med, at den bliver påvirket af vind, vejr og hoje temperaturer. Der er ikke stor erfaring med hensyn til konstruktion og installation af solfangere, fx i forhold til hvad der er tilfældet for normale opvarmnings-

30 Fig. 8, Pr8vning af regnt~thed og simuleret vindbelastning foretages i en slagregnmaskine på Laboratoriet for Varmeisolering, Denne er udviklet specielt med henblik på provning af solfangeres driftsikkerhed og holdbarhed. systemer. Da der med solfangeren er tale om et relativt nyt produkt, findes der heller ikke klare normer for, hvad solfangeren skal kunne prestere med hensyn til effektivitet, driftsikkerhed og holdbarhed. Grundlaget for sådanne normer er en udarbejdelse af procedurer for pravning af disse ting. Formalet med det internationale samarbejde under dette delprojekt, er at få udviklet realistiske pr0vningsprocedurer for driftsikkerheden og holdbarheden af solfangere. Det er målet, at det skal vere pr~vningsprocedurer, som man kan blive enige om at anbefale til brug i medlemslandene.

31 Det er blevet besluttet at dele dette arbejde op i 3 dele. Det er: - Indsamling af erfaringer angående driftsikkerhed og holdbarhed af solfangere i eksisterende solvarmesystemer. - Udvikling af procedurer til provning af solfangermaterialer. - Udvikling af procedurer til pr~vning af driftsikkerhed og holdbarhed af hele solfangerkonstruktioner. Grundlaget for arbejdet med driftsikkerhed og holdbarhed af solfangere i Danmark har vzeret indhentning af erfaringer fra solfangere anvendt i praksis. Det er sket ved inspektion af solfangere i drift i eksisterende solvarmeanlæg, bl.a. i Greve, Gentofte, Valby, solrod' og DTH. Resultaterne fra inspektioner af solfangere i Danmark, såvel som i 7 andre lande, der deltager i IEA-samarbejdet om solfangerholdbarhed, er blevet samlet og evalueret af PVP i en IEA-rapport, "Failure modes of solar collectorsq~18). En ny inspektionsrunde efter et forbedret inspektionsformat (19) skal efter planerne resultere L en rapport, som ud over at beskaeftige sig med problemer og fejl for solfangere, også behandler gode solfangerdesign og anbefalelsesvzrdpge konstruktionsdetaljer og materialevalg. Det er vigtigt at understrege, at det er vores erfaring, at omhyggelige solfangerinspektionep er et både godt og n~dvendigt vaerktoj til at få identificeret og evalueret problemer og fejl ved solfangere. En analyse af solfangere må n~dvendigvis også baseres på detaljerede beskrivelser af solfangerkonstruktioner og materialevalg,

32 Samarbejdet inden for IEA Task III på dette område blev startet op i forbindelse med ekspertmodet i Boris, juni Det blev vedtaget, at den svenske deltager (som skulle koordinere arbejdet på dette område) skulle komme med forslag til et arbejdsprogram for provning af absorberes rnaterialer og overfladebehandlinger. På ekspertmodet i Wien, februar 1981 blev vedtaget en rzkke kombinationer af materialer og overflader, som skulle proves af deltagende laboratorier efter individuelt foretrukne procedurer. Laboratoriet har tegnet kontrakt med Afdelingen for Overfladebehandling på Teknologisk Institut om at udfore dette arbejde og der er i den forbindelse lavet en aftale om provning af 9 overfladebehandlede absorbermaterialer, hvoraf en er blevet leveret til IEA-deltagere fra en engelsk fabrikant. De forste resultater skulle foreligge i lobet af foråret Indendors provning af solfangere I Danmark er den storste indsats indtil idag sket i forbindelse med provning af komplette solfangermoduler. Siden oktober 1980 er der ved Laboratoriet for Varmeisolering under Energiministeriets solvarmeprogram gennemf~rt et provningsprogram fos indendors provning af driftsikkerhed og holdbarhed af 27 forskellige solfangere, som saelges p& det danske marked. Provningcprocedurerne, der er anvendt, er udviklet af PVP som led i arbejdet inden for IEA (16). Det indendors provningsprogram består i dag af f~lgende provninger: 1. Provning af solfangeres lufttaethed. 2, Solfangeren i stagnation ved hoj temperatur, efterfulgt af absorber- chok. 3. T~rkogning af solfanger efterfulgt af stagnation og daeklagschok. 4. Termisk cykling mellem hoje og lave temperaturer.

33 5. Regntæthedspravning f~rst uden og senere med simuleret vindbelast- ning. Fig. 9, Provning af solfanger i Det har i flere tilfgzlde under vzret muligt a t identificere problemer og fejl, som ogcs har v:.eret observeret ved almindelig drift, De pr~vniïxger er rzyk~:f.ge, i:ordi, de kan laves klan 3 dage for en solfanger, fx samtidig med at den De kan give den n~dvendige information om solfangeres evne til at modcta temperatur-, regnog vindbelastninger.

34 Fig. 10. Problemer med kondens og udgasning i solfangere er ofte blevet observeret ved inspektion af solfangere i drift. Andre mulige solfangerproblemer angående inddækninger, rorforbindelser, samlinger og installation og problemer med langtidsholdbarheden med hensyn til korrosion, aldning, snavs, frost og kondens må identificeres ved andre provninger og ved inspektion af solfangere i drift. Indendors provning af

35 solfangermoduler skal diskuteres på de naeste ekspertmoder inden for LEA. og EF. Det vil i haj grad ske på grundlag af de danske erfaringer på området, 1, SOLFANGERES DRIFTSIKKERHED OG HOLDBARHED CHECKLISTE I PROBLEMER OG FEJL FUNDET VED SOLFANGERINSPEKTION I Brug venligst nedenstaende checkliste ved rapportering af solfangerinspektion. Problemer og fejl ved solfangere, som erfaringsmæssigt kendes bl.a, ved tidligere inspektioner, er blevet listet her som en hjælp. I Reference nummer b 1.7 etc. Problemer eller fejl ved solfangere Dæk lag Kondens p3 indersiden af dæklaget Udgasnirig, aflejring p8 indersiden af dæk l ag Snavs p8 dæklagets yderside Ældning (misfarvning, revner etc.) Brud eller kollaps for dæklag Rynket dæklag Andre (specificeres)... Observeret: \/ Ikke observeret: X Ikke inspiceret: / etc. Absorber Snavs eller stov p3 absorber Korrosion pil absorberoverf lade Revner eller afskalning p3 absorberoverflade Læk i absorber Deformation af absorber Aflejring eller kondens pa absorber Andre (specificeres) etc. Daklaglkasse samling (gummiband og fuger) Dzklag gaet los fra kassen Samlingen er utat over for vand tiedbrydning af fugemateriale Andre ( speciferes) Fig. 11. Checkliste til inspektion af problemer og fejl med solfangere.

36 Et andet vigtigt led i for driftsikkerhed og holdbarhed af solfangere er udendors provning af solfangeres langtidsholdbarhed. Det sker på Laboratoriet for Varmeisolering, hvor en raekke solfangere er placeret udendors på sydvendte stativer med 300 haeldning fra vandret, således at de udszttes for stagnationstilstande gennem lagere tid. Med hensyn til temperaturp&virkning er dette en accelereret påvirkning i forhold til hvad solfangere udsaottes for under almindelige driftsforhold. Der er her tale om en billig provemetode, hvor indflydelsen fra temperaturpåvirkninger kan studeres om someren, mens indflydelsen af lmgere tids regnpåvirkning og fugt kan konstateres i form af nedbrydning af solfangerens indre dele og et foroget fugtindhold i solfangeren, som bl.a. kan afslores ved en foroget kondensdannelse. Der er på Laboratoriet for Varmeisolering i EEA-regi sket lobende inspektioner igennem år af 14 forskellige solfangere, som på den skitserede måde er opsat pi et stativ på vores proveareal og udsat for det naturlige vejrligs påvirkninger (20). Mange driftsikkerheds- og holdbarhedsproblemer er blevet observeret i lobet af denne tid. Sammenfaldende kan det konkluderes, at det allerede i lobet af det forste år er muligt at afslore mange problemer og fejl, og at en synlig påvirkning af absorberne i solfangere, som ikke var regntztte, er sket i lobet af de to år. Som led i et samarbejde mellem IEA-gruppen og Energiministeriets Colvarme- program, baseret på forslag til arbejdsprogram for driftsikkerhed og hold- barhed udarbejdet af PVP (21) (221, er der i lobet af foråret og someren 1981 placeret yderligere 20 solfangere, som alle har gennemgået indendors effektivitet~pr~vninger~ på stativer udendors. Der er blevet anbragt ter- mofolere på solfangerabsorbernes bagside, og temperaturerne opsamles på et dataloggersystern. For samtlige solfangere gcelder, at resultaterne fra den indendors driftsikkerhedspr~vning for en tilsvarende solfanger foreligger, P forsoget indgår ogs; 2 tagintegrerede solfangere, hvoraf den ene er anbragt i stagnation. Der skal ske en kontinuert opsamling af solfangernes stagnationstemperat~~rer og af de klirnaparametre, de udsaettes for i et år,

37 Ved hj~lp af inspektioner og de nævnte data skal nedbrydningen af solfan- gerne registreres med henblik på at vurdere deres langtidsholdbarhed. Det skal.bl.a. gores ved hjalp af en metode, som er oreslået af Blrnbreier (239. Fig. 12. Solfangere placeret utilsluttet i stagnationstilstande, hvor stagnationstemperaturer og klimaparmetre males kontinuert. Det endelige resultat af disse provninger vil foreligge i lobet af 1983, men det kan allerede nu konkluderes, at de indendors og udendors provninger supplerer hinanden i et anvendeligt og at det herared er muligt at afslore problemer og fejl ved solfangere, som også er konstateret ved almindelig drift, Som et led i 1EA-arbejdet indgar også arbejde med generelle holdbarhedsproblemer i forbindelse med solfangere, Her er det indtil videre hovedsagelig kondens- og udgasningsproblemer, der er blevet arbejdet med. Med hensyn til udgasning har vi fundet ud af, at udgasning fra plastskumisoleringsmaterialer sandsynligvis kan have en meget nedbrydende indflydelse pi absorberoverfladen. Det kan ske ved at udgasningsprsdukter opl0ses i kondens i fugtige perioder og drypper ned p8 absorberen,

38 Pig. 13. Eksempel på solfanger med korrosionsangreb på absorberens over- flade som folge af kraftig udgasning fra plastskumisolering. Som led i de udend~rs pravninger måles fugtforholdene i en rzkke solfangere. år ventilationen af disse solfangere er kendt fra pr~vninger, vil det vare muligt at opstille en sannnenhzmg mellem ventilation og kondens i solfangerne. Undersogelsen af disse forhold sker som et selvstmdigt projekt under EM-sol i mrt samarbejde med IEA-gruppen. Arbejdet med udvikling og brug af de indendors og udendors provningsproce- durer sker som omtalt i et naert samarbejde med Energiministeriets solvarme- program (21) og (221, Indsatsen og brugen af ressourcer på Laboratoriet for Varmelsolering sker, således at IEA-gruppen principielt står for arbej- det med pracedurerne og arbejdet med generelle erfaringer med solfanger- holdbarhed, EN-sol har så ansvaret for, at provningerne bliver udfort og rapporteret for en hel r~kke danske solfangere, Det er hovedsagelig LEA- gruppen og labora~oriet som sådant, der har finansieret udstyret til de

39 indend~rs provninger. For de udenders provninger EM-sol for opstilling og målinger af solfangere på sydvendte stativer, mens IU-gruppen har bidraget med opbygning af de 2 hojeffektive, på stedet byggede, tagintegrerede solfangere, hvor den ene er i drift, mens den anden er i stagnation. Fig. 14. Tagintegreret, på stedet bygget solfanger, hvor placering af dzeklag og inddaokning udfores montagen af absorberdel inde fra tagrummet. Et forsog på at opnå en driftsikker og holdbar losning, som er nem at installere og let at vedligeholde'og reparere. Ud over samarbejde med EM-sol foregår der også andre slags samarbejde udadtil på området solfangerholdbarhed. Der deltages sidel~bende med arbejdet for IEA ogsi i EF-samarbejde og Nordisk samarbejde. Endvidere deltages i en dansk tværfaglig arbejdsgruppe angående driftsikkerhed og holdbarhed af solfangere. I denne deltager eksperter på forskellige relevante områder. Det er solfangerpr~vning, byggeteknik, vindueskonstruktioner, korrosion, overfladebehandling og polymerteknologi. Viden om disse ting er vigtig, hvis bedre og mere driftsikre og holdbare solfangere skal udvikles.

40 Der er også blevet lagt vægt p8 informationsarbejde udadtil om arbejdet med solfangerholdbarhed, På ICMS"s internationale solenergikongres i Brighton i august 1981 deltog PVP med et paper og en poster om arbejdet med solfan- geres holdbarhed i Danmark (24). Der er endvidere blevet holdt foredrag og udsendt information og rapporter til solfangerfabrikanter og forbrugere om právningsprogranmet, og om udenlandske erfaringer og vigtige resultater på omradet..for eksempel er det omtalte paper og IEA-inspektionsfomat blevet oversat og udsendt. Som et led i informationsarbejdet vil der også i fremtiden blive lagt v~gt at lave rapporter både på engelsk og dansk. Den omtalte rapport om solfanger-"failure Wodess' vil blive fulgt op med en rapportering p& dansk, Ligesom rapporter om evaluering af og om integrerede solfangere vil komne både på engelsk og dansk. Fig. 15. Den tagintegrerede solfanger fungerer i dag i kombination med en hojereliggende lagertank for brugsvand som hojeffektivt, selvcirkulerende solvarmeanlæg. Detaljerede målinger på systemet vil give mere viden om denne form for solvarmeanlæg, som fungerer uden pumpe og styring. De forste resultater fra foråret 1982 ser lovende ud og viser bl.a. en meget fin temperatur-lagdeling i lagertanken.

41 Oversigter over solsimulatoropstillinger og samenlignende prevninger er samenfattet i en rapport: "Survey of Solar Simulator Test Faellities and Initial Resulks of P U Wound Robin Tests Using Solar Simulatorsss der er udsendt i 1980 med eksekutiv komiteens godkendelse (25). Deltagere, der har sslsimulatsrer, er i gang med at udfore undersogelser af deres egenskaber. Dette arbejde er ikke endnu mundet ud i rapporter, Det er lavrigt et felt hvor Ib"-arbejde. har raedvirket til at skabe udveksling af viden, idet de mange solsimulatorer, der er bygget i de seneste par ar, i hoj grad er baseret p; erfaringer fra de solsimulatoret, der blev bygget. tidligere af andre IEA-deltagere. Fra dansk side deltages der i aktivi- terne med laboratoriets solsimulatoropstilling som vist på fig, 16.

42 Fig. 16. Solsimulatoropstillingen ved Laboratoriet for Varmeisolering.

43 PROJEKT V, UDmTTEESE AP EKSISTERENDE mteorologisk IMPBWTEOM TIL SOE- E de seneste &r er der sket en ~~%dig udvidelse i mange lande af antallet og kvaliteten af malestationer for solstraling for at kunne dzkke det nye behov for data til solenergisystemer. Det vil imidlertid vare adskillige ar, inden der er samlet tilctrzkkeligt datamateriale m.hat, tid og geogra- fisk &kning for OECD-landene, Der ligger derfor en v~sentlig opgave i at den eksisterende data.- gde, indsamlet til helt andre formål, anvendelig for solenergiområdet, Projektgruppen opfatter sig som en art underleverander t%% pro- jekter inden for EEA programet, dvs, at vi at f$ disse gruppers ensker vedrarende data og kowentarer til vore forslag frem. Projektet bestar af 4 delprojekter: A. Fortegnelse over kilder (organisationer, opslagsva?rker) med str&lingsdata og andre n~dvendige meteorologiske data. B. åndb bog over metoder til beregning af stralingsdata ud fra andre data. C, Rekomandation for meteorologiske stationer. D. Ensartet format for pr~sentation af data.

44 STATUS FOR OG BESKRImLSE AF DELPROJEKTEWE Arbejdet har stået pi siden Det har i perioder gaet ret langsomt, bleae antagelig fordi den oprindelige ImplementeringsaftaPe ikke indeholdt klare angivelser af den arbejdsindsats, der forventes af de enkelte deltagere, Arbejdet er Imidlertid nu nasten afsluttet, og ved det nok sidste expert- gruppemode i Bracknell, England, 22/23 oktober 1981 kunne freml~gges afsluttende rapporter eller l, udkask til sidanne for alle subtask. HovedmaZene i arbejdet kar v~ret at: A, udnytte de eksisterende dat gder bedre, derunder at sprede oplysning om hvad der findes hvor, og hvordan potentielle brugere far fat i den, En rapport "Solar Radiation Data Source Catalogue" (Weine Josefsson og Marie Louise Westerberg) er udgivet af SHMI B. give vejledning i brug af strålingsdata. En håndbog "Nandbook 0%: Estimating Solar Radiationss ligger i. manuskript til kritik, enkelte kapitler er f~rdigbehandlede, Den indeholder bl.a. en gennemgang af metoder for beregning af solindfald, Vi kar ved Laboratoriet kmpileret en datasamling til kontrol af sådanne metoder (McKay, Collingbourne, Won, Lund) C. udarbejde anbefalinger for meteorologiske stationers placering mht. data til solenergi, En rapport "Recomrnendation conc. meteorological networks for solar energy applications "(Won og Latimer) er udgivet. D. udarbejde en fortegnelse eller idebog over hvordan vejrdata kan præsen- teres på forskellige måder til mange formål og mange forskellige bru- gere. Manuskript er udsendt til kritik. (Valko). Alle dele forventes færdig april 1982.

Lavenergihuse målt og beregnet Off-print af artikel til Danvak Magasinet

Lavenergihuse målt og beregnet Off-print af artikel til Danvak Magasinet Jørgen M. Schultz, BYG DTU Kirsten Engelund Thomsen, By og Byg Lavenergihuse målt og beregnet Off-print af artikel til Danvak Magasinet DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-02-13 2002 ISSN

Læs mere

Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 2. Skitsering af VE-løsninger og kombinationer

Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 2. Skitsering af VE-løsninger og kombinationer Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 2 Skitsering af VE-løsninger og kombinationer Titel: Skitsering af VE-løsninger og kombinationer Udarbejdet for: Energistyrelsen

Læs mere

SOLVARMESYSTEM MED VARMEPUMPE HENRIK LAWAETZ. LABORATOR I ET FOR VARME I SOLER I NG DANMARKS TEKNISKE HgJSKOLE OKTOBER 1978 MEDDELELSE NR, 78

SOLVARMESYSTEM MED VARMEPUMPE HENRIK LAWAETZ. LABORATOR I ET FOR VARME I SOLER I NG DANMARKS TEKNISKE HgJSKOLE OKTOBER 1978 MEDDELELSE NR, 78 SOLVARMESYSTEM MED VARMEPUMPE HENRIK LAWAETZ LABORATOR I ET FOR VARME I SOLER I NG DANMARKS TEKNISKE HgJSKOLE OKTOBER 1978 MEDDELELSE NR, 78 ARTIKEL I VVS IJR, 10 OKTOBER 1978 1. Indledning Den st0rste

Læs mere

Slutrapport. Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg

Slutrapport. Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg Slutrapport Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg Titel: Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg oncepter til overvindelse af barrierer

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Din personlige. varme og varmt vand system beregning. System beregning

Din personlige. varme og varmt vand system beregning. System beregning System beregning Din personlige varme og varmt vand system beregning System label er nødvendig når der er en kombination af produkter eller når der tilføjes et produkt. Kalkulationen udføres i henhold

Læs mere

Forbedret varmtvandsbeholder til små solvarmeanlæg til brugsvandsopvarmning

Forbedret varmtvandsbeholder til små solvarmeanlæg til brugsvandsopvarmning Forbedret varmtvandsbeholder til små solvarmeanlæg til brugsvandsopvarmning DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-07-05 2007 ISSN 1601-8605 Forbedret varmtvandsbeholder til små solvarmeanlæg

Læs mere

Greenlab solvarmeprøvefaciliteter ved DTU Byg Åbningskonference 2012. Elsa Andersen DTU Byg Brovej bygning 118 2800 Kgs. Lyngby Email: ean@byg.dtu.

Greenlab solvarmeprøvefaciliteter ved DTU Byg Åbningskonference 2012. Elsa Andersen DTU Byg Brovej bygning 118 2800 Kgs. Lyngby Email: ean@byg.dtu. Greenlab solvarmeprøvefaciliteter ved DU Byg Åbningskonference 01 Elsa Andersen DU Byg Brovej bygning 118 800 Kgs. Lyngby Email: ean@byg.dtu.dk Greenlab prøvestande på DU Solvarmeanlæg til brugsvandsopvarmning

Læs mere

Din personlige. varme og varmt vand system beregning. System beregning

Din personlige. varme og varmt vand system beregning. System beregning System beregning Din personlige varme og varmt vand system beregning System label er nødvendig når der er en kombination af produkter eller når der tilføjes et produkt. Kalkulationen udføres i henhold

Læs mere

Procedure for udvikling og revision af det danske PEFC certificeringssystem

Procedure for udvikling og revision af det danske PEFC certificeringssystem PEFC Danmark standard PEFC DK 008-02 Procedure for udvikling og revision af det danske PEFC certificeringssystem Revideret standard oktober 2012 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875 Frederiksberg C Tel: +45

Læs mere

Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 1. Opsummering af erfaringer fra eksisterende projekter

Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 1. Opsummering af erfaringer fra eksisterende projekter Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 1 Opsummering af erfaringer fra eksisterende projekter Titel: Opsummering af erfaringer fra eksisterende projekter Udarbejdet

Læs mere

Slutrapport. Demonstrationsprojekt nummer 3

Slutrapport. Demonstrationsprojekt nummer 3 Slutrapport Demonstrationsprojekt nummer 3 Titel: Slutrapport: Demonstrationsprojekt nummer 3. oncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg Koncepter til overvindelse af barrierer

Læs mere

Optimering og afprøvning af solfanger til solvarmecentraler

Optimering og afprøvning af solfanger til solvarmecentraler Optimering og afprøvning af solfanger til solvarmecentraler DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-7-6 27 ISSN 161-865 Optimering og afprøvning af solfanger til solvarmecentraler Jianhua

Læs mere

Beregning af bygningers varmetab Del 2: Beregning af effektiv varmekapacitet

Beregning af bygningers varmetab Del 2: Beregning af effektiv varmekapacitet DS-information DS/INF 418-2 1. udgave 2014-02-11 Beregning af bygningers varmetab Del 2: Beregning af effektiv varmekapacitet for bygninger Calculation of heat loss from buildings Part 2: Calculation of

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning UDGIVET april 2011 - REVIDERET JULI 2013 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger. Det er især

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning store bygninger UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger.

Læs mere

Solvarmekatalog. Indholdsfortegnelse

Solvarmekatalog. Indholdsfortegnelse Solvarmekatalog Indholdsfortegnelse Prisliste...2 Hvorfor vælge en vakuumsolfanger med 3-lags absorber?...5 Hvorfor skal jeg vælge solfangere med Solar Keymark?...5 Dækker et solvarmeanlæg mit behov?...6

Læs mere

Solvarme 2: Danske solvarmeanlæg til rumopvarmning - er det den rigtige type anlæg?

Solvarme 2: Danske solvarmeanlæg til rumopvarmning - er det den rigtige type anlæg? Solvarme 2: Danske solvarmeanlæg til rumopvarmning - er det den rigtige type anlæg? I Danmark er der en udbredt praksis for at solvarmeanlæg til rumopvarmning udføres efter et princip, som f.eks. ikke

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Stofindløbsrør til varmelagre

Stofindløbsrør til varmelagre Stofindløbsrør til varmelagre Elsa Andersen BYG.DTU E-mail: ean@byg.dtu.dk IEA SHC Programme Task 32 Advanced storage concepts for solar and low energy buildings Task 32 Storage Subtask A: System evaluation

Læs mere

Aftale. af 21. marts 2005. mellem. Falck A/S København, Danmark. UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog

Aftale. af 21. marts 2005. mellem. Falck A/S København, Danmark. UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog Aftale af 21. marts 2005 mellem Falck A/S København, Danmark og UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog gennem et globalt samarbejdsudvalg INDHOLD Side Del 2 Præambel 3 I Definitioner

Læs mere

Sammendrag PSO 342-041

Sammendrag PSO 342-041 Sammendrag PSO 342-041 Kompleksiteten i projektet har været relativ stor pga. de mange indgående komponenter, optimering heraf, og deres indbyrdes indflydelse på det samlede resultat. Herunder optimering

Læs mere

Varme- og køleanlæg i bygninger

Varme- og køleanlæg i bygninger Dansk standard DS 469 2. udgave 2013-02-06 Varme- og køleanlæg i bygninger Heating and cooling systems in buildings DS 469 København DS projekt: M253996 ICS: 91.140.10 Første del af denne publikations

Læs mere

Forbedring af efterføderteknologier til energibesparelse i jernstøberier

Forbedring af efterføderteknologier til energibesparelse i jernstøberier Slutrapport for projekt: Forbedring af efterføderteknologier til energibesparelse i jernstøberier Niels Skat Tiedje DTU Mekanik 29. august 2014 Indhold Indhold... 2 Introduktion og mål... 3 Del 1: anvendelse

Læs mere

Screeningsundersøgelse af den danske slagtekyllingebestand for IB stamme D388

Screeningsundersøgelse af den danske slagtekyllingebestand for IB stamme D388 Screeningsundersøgelse af den danske slagtekyllingebestand for IB stamme D388 En screeningsundersøgelse af danske slagtekyllingebesætninger i månederne januar til april 2007 har vist, at IB stammen D388

Læs mere

Bilag om folkeskolens resultater 1

Bilag om folkeskolens resultater 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om folkeskolens resultater 1 I. Oversigt over danske

Læs mere

Vejledning til læseren

Vejledning til læseren OECD Regions at a Glance Summary in Danish OECD Regions at a Glance Sammendrag på dansk Hvorfor OECD Regions at A Glance? Vejledning til læseren I de seneste år er regionale udviklingsspørgsmål kommet

Læs mere

06B Udvidelse af udpegede bestyrelsesmedlemmer i Fonden Sermersooq Erhvervsrad fra en til to

06B Udvidelse af udpegede bestyrelsesmedlemmer i Fonden Sermersooq Erhvervsrad fra en til to 06B Udvidelse af udpegede bestyrelsesmedlemmer i Fonden Sermersooq Erhvervsrad fra en til to Til beslutning J.nr.: 01.07.12. Forvaltning for Velfrd, Arbejdsmarked og Erhverv direktor Grethe H. Nielsen

Læs mere

Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering'

Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering' Notat Projekt: Integrering mellem bæredygtige byggeprocesser Aktivitet 6: Nyindustrialisering, effektive processer og BIM Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering' I Interreg IV

Læs mere

Bæredygtigt arktisk byggeri i det 21. århundrede

Bæredygtigt arktisk byggeri i det 21. århundrede Center for ARKTISK TEKNOLOGI Bæredygtigt arktisk byggeri i det 21. århundrede Vakuumrørsolfangere Statusrapport 2 til VILLUM KANN RASMUSSEN FONDEN DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-05-05

Læs mere

Bilag 1, NOMESKO ORGANISATION OG AKTIVITETER

Bilag 1, NOMESKO ORGANISATION OG AKTIVITETER Bilag 1, NOMESKO ORGANISATION OG AKTIVITETER Foredrag holdt ved Nordisk Medicinaldirektørmøde i Tórshavn 23. august 2005 Af Høgni Debes Joensen Jeg er blevet anmodet om at levere et kort indlæg om NOMESKO

Læs mere

Præsentation af 4DH Workshop om brug af meteorologiske forudsigelser ved optimal drift og produktionsplanlægning på fjernvarmeværker

Præsentation af 4DH Workshop om brug af meteorologiske forudsigelser ved optimal drift og produktionsplanlægning på fjernvarmeværker Præsentation af 4DH Workshop om brug af meteorologiske forudsigelser ved optimal drift og produktionsplanlægning på fjernvarmeværker Fjernvarmens Hus, 18. januar 2016 Hvem er 4DH Hvad er begrebet 4DH Baggrunden

Læs mere

Naturlig ventilation med varmegenvinding

Naturlig ventilation med varmegenvinding Naturlig ventilation med varmegenvinding af Line Louise Overgaard og Ebbe Nørgaard, Teknologisk Institut, Energi Teknologisk Institut har udviklet en varmeveksler med lavt tryktab på luftsiden til naturlig

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Kurt Jensen Maskinfabrik A/S

Kvalitetshåndbog. for. Kurt Jensen Maskinfabrik A/S Kvalitetshåndbog for Kurt Jensen Maskinfabrik A/S Side 1 af 9 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord og virksomhedsdata 2 2. Organisationsplan 5 3. Kvalitetsmålsætning

Læs mere

Måling af overfladetemperatur

Måling af overfladetemperatur Måling af overfladetemperatur på rør Resumé af projektrapport Analyse af fejlkilder ved måling af overfladetemperatur. Titel: Måling af overfladetemperatur på rør Udarbejdet af: Teknologisk Institut Installation

Læs mere

Projektsammendrag Skovparken Køge Danmark

Projektsammendrag Skovparken Køge Danmark Beskrivelse 394m2 tagintegreret Batec solvarmeanlæg til brugsvand delt op med 155 m2 på vestsiden og 239m2 på østsiden. Projektering udført af: Ai gruppen øst as i samarbejde med Batec A/S. Bygning Type

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 02 Solvarme 02 VARMT OG KOLDT VAND 06 Koldt vand

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Optimering af støjreducerende tyndlagsbelægninger

Optimering af støjreducerende tyndlagsbelægninger Optimering af støjreducerende tyndlagsbelægninger Seniorforsker Hans Bendtsen Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Guldalderen 12, P.O. Box 235, 2640 Hedehusene, Denmark Telefon: 4630 7000, www.vd.dk, E-mail:

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 276 Offentligt D ELEGERET RE TSAKT - NOTAT 13. marts 2013 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Notat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der supplerer

Læs mere

Beregning af bygningers varmetab Del 1: Beregning af kuldebroer med detaljerede beregningsprogrammer

Beregning af bygningers varmetab Del 1: Beregning af kuldebroer med detaljerede beregningsprogrammer DS-information DS/INF 418-1 1. udgave 2013-09-27 Beregning af bygningers varmetab Del 1: Beregning af kuldebroer med detaljerede beregningsprogrammer Calculation of heat loss from buildings Part 1: Calculation

Læs mere

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse August 2012 2.122 DK Eter-Color et naturligt og stærkt valg Gennemfarvet fibercement Stærk kvalitet naturlige, spændende farver Minimal vedligeholdelse Til alle slags facader Eter-Color er en vejrbestandig

Læs mere

Din personlige. varme system beregning. System beregning

Din personlige. varme system beregning. System beregning System beregning Din personlige varme system beregning System label er nødvendig når der er en kombination af produkter eller når der tilføjes et produkt. Kalkulationen udføres i henhold til Europa kommissionen.first_page_labels_necessary_dk

Læs mere

Case til opgaven: Evaluering som belutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring.

Case til opgaven: Evaluering som belutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring. Palle Ragn 1/6 Introduktion til casen Casen beskriver et forløb for implementering af et system for en af Stibo s kunder. Efter casen har

Læs mere

Velfærd og velstand går hånd i hånd

Velfærd og velstand går hånd i hånd Velfærd og velstand går hånd i hånd Velfærdssamfundet har gjort os mere lige og øget danskernes tillid til hinanden. Og velfærden er blevet opbygget i en periode, hvor væksten i har været højere end i

Læs mere

Supertæt med illmod 600 fugebånd

Supertæt med illmod 600 fugebånd Supertæt med illmod 600 fugebånd Nr. 1 båret af stærke kompetencer 31.876.652 meter illmod 600 forpligter 31.876.652 meter, 31.876.653 meter, 31.876.654 meter, 31.876.655 meter... Fugebånd i lange baner

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 15.8.2002 L 220/67 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 30. juli 2002 om visse krav fra Den Europæiske Centralbank til statistiske indberetninger samt procedurerne for

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport September 2015 Indhold 1 Vejledningens formål... 3 1.1 Hvilke projekter kan der gives støtte til?...

Læs mere

DANMARKS PLACERING I EU MHT. DEN VIDENSBASEREDE ØKO-

DANMARKS PLACERING I EU MHT. DEN VIDENSBASEREDE ØKO- 9. januar 2002 Af Lise Nielsen DANMARKS PLACERING I EU MHT. DEN VIDENSBASEREDE ØKO- Resumè NOMI En ny undersøgelse fra EU konkluderer, at Danmark er blandt de mest innovative EU-lande, og at Danmark sammen

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1. Armeringsstål Klasse A eller klasse B?

Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1. Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1 Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen 13. august 2007 Bjarne Chr. Jensen Side 2 Introduktion Nærværende lille notat er blevet til på initiativ af direktør

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 1600

Dansk Standard DS/EN 1600 Dansk Standard DS/EN 1600 2. udgave Godkendt: 2001-03-01 Tilsatsmaterialer til svejsning Beklædte elektroder til manuel metallysbuesvejsning af rustfrie og varmebestandige stål Klassifikation Welding consumables

Læs mere

Din personlige. varme system beregning. System beregning

Din personlige. varme system beregning. System beregning System beregning Din personlige varme system beregning System label er nødvendig når der er en kombination af produkter eller når der tilføjes et produkt. Kalkulationen udføres i henhold til Europa kommissionen.(commission

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Bobleprojekter i Inno-SE

Bobleprojekter i Inno-SE Baggrund for bobleprojekter Inno-SE Bobleprojekter i Inno-SE Bobleprojektpuljen er en pulje i Inno-SE der gør det muligt for virksomheder, i samarbejde med videnspartnere, at ansøge om penge til et forprojekt

Læs mere

Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ 2 -test og Goodness of Fit test.

Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ 2 -test og Goodness of Fit test. Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ -test og Goodness of Fit test. Anvendelser af statistik Statistik er et levende og fascinerende emne, men at læse om det er alt

Læs mere

Det er afgørende, at alle spørgsmål og de relaterede svar fremstår klart i den enkelte kandidatbys indsendte materiale

Det er afgørende, at alle spørgsmål og de relaterede svar fremstår klart i den enkelte kandidatbys indsendte materiale ANSØGNING OM AT BLIVE EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD (udfyldes af kandidatbyerne) (Dansk oversættelse af EU Kommissionens engelske version af Proposed Application. Der henvises til EU Kommissionens engelske

Læs mere

Industrial Luftsolfangere til industri og større haller Effektiv affugtning og varmebesparelse med gratis solvarme

Industrial Luftsolfangere til industri og større haller Effektiv affugtning og varmebesparelse med gratis solvarme Industrial Ø V S N Luftsolfangeretilindustriogstørrehaller Effektivaffugtningogvarmebesparelse medgratissolvarme Denne pjece omhandler SolarVentis industrielle luftsolfangersystem. Systemet er patenteret

Læs mere

Bitumen og bituminøse bindemidler Terminologi

Bitumen og bituminøse bindemidler Terminologi Dansk Standard DS/EN 12597 1. udgave 2001-09-18 Bitumen og bituminøse bindemidler Terminologi Bitumen and bituminous binders Terminology DANSK STANDARD Danish Standards Association Kollegievej 6 DK-2920

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP kravspecifikation

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP kravspecifikation GAPP GAPP kravspecifikation Kravspecifikation - formål Kategorisere, vurdere og samle krav i logisk og funktionelle grupper for at: Øge overblikket Undgå overlappende og modstridende krav Skærpe de enkelte

Læs mere

Dansk Deltagelse i IEA HPT projekter. Varmepumpedagen 2016 Eigtveds Pakhus Svend Pedersen, Teknologisk Institut

Dansk Deltagelse i IEA HPT projekter. Varmepumpedagen 2016 Eigtveds Pakhus Svend Pedersen, Teknologisk Institut Dansk Deltagelse i IEA HPT projekter Varmepumpedagen 2016 Eigtveds Pakhus Svend Pedersen, Teknologisk Institut Dansk deltagelse i IEA Heat Pumping Technologis Program Baggrund: Danmark har siden pr. 1.

Læs mere

Danmarks helsagsbrevkort med de tofarvedes tegning 1871-1879

Danmarks helsagsbrevkort med de tofarvedes tegning 1871-1879 Danmarks helsagsbrevkort med de tofarvedes tegning 1871-1879 Artikel 2: Værdistemplerne og typer i rammegruppe 2 Af: Lars Engelbrecht Dette er anden artikel om de første danske helsagsbrevkort i størrelse

Læs mere

Energibestemmelserne i bygningsreglementet

Energibestemmelserne i bygningsreglementet Energibestemmelserne i bygningsreglementet Dansk Betonforening 6. december 2006 v/ Ejner Jerking 1 Situationen i Europa Kyotoaftalen Europas afhængighed af energiimport fra politisk ustabile områder Bygninger

Læs mere

International Partnership for Microbicides. 7,5 mio. kr. 2012-2013 06.35.02.11.41

International Partnership for Microbicides. 7,5 mio. kr. 2012-2013 06.35.02.11.41 UFT 104.c.100.b.. IPM. Ekstra generelt bidrag til International Partnership for Microbicides. International Partnership for Microbicides. 7,5 mio. kr. 2012-2013 2002: 2,0 mio. kr., 2003: 3,0 mio. kr.,

Læs mere

Varme- og køleanlæg i bygninger

Varme- og køleanlæg i bygninger Dansk standard DS 469 2. udgave 2013-02-06 Varme- og køleanlæg i bygninger Heating and cooling systems in buildings DS 469 København DS projekt: M253996 ICS: 91.140.10 Første del af denne publikations

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Teknisk Notat. Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. Udført for Miljøstyrelsen. TC-100531 Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15

Teknisk Notat. Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. Udført for Miljøstyrelsen. TC-100531 Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15 Teknisk Notat Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s Udført for Miljøstyrelsen Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15 3. april 2014 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72

Læs mere

TOTALVÆRDI INDEKLIMA DOKUMENTATION

TOTALVÆRDI INDEKLIMA DOKUMENTATION & TOTALVÆRDI INDEKLIMA DOKUMENTATION Til understøtning af beregningsværktøjet INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion 01 Beregningsværktøj - temperatur 02 Effect of Temperature on Task Performance in Office

Læs mere

Solvarme Perspektiver og udfordringer - og lidt om baggrunden

Solvarme Perspektiver og udfordringer - og lidt om baggrunden Solvarme Perspektiver og udfordringer - og lidt om baggrunden Morten Hofmeister, Daniel Trier og Per Alex Sørensen PlanEnergi Regionalmøder 2016 Dansk Fjernvarme 1 Regionalmøder 2016 Dansk Fjernvarme 2

Læs mere

Analyse af PISA data fra 2006.

Analyse af PISA data fra 2006. Analyse af PISA data fra 2006. Svend Kreiner Indledning PISA undersøgelsernes gennemføres for OECD og de har det primære formål er at undersøge, herunder rangordne, en voksende række af lande med hensyn

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel

Læs mere

Pain Treatment Survey

Pain Treatment Survey Pain Treatment Survey Projektoplæg Projektoplæg til fælles udviklingsprojekt, i samarbejde mellem KLONK og smerteeksperter fra Sverige, Danmark og Norge www.klonk.dk Indholdsfortegnelse Baggrund... 2 Idé...

Læs mere

Projektsammendrag Nordby/Mårup Samsø Danmark

Projektsammendrag Nordby/Mårup Samsø Danmark Beskrivelse Sol og flis i Varmeværk med solfangere og flisfyr. Fjernvarmeværket i får varmen fra 2.500 m2 solfangere og en 900 kw kedel, der fyres med træflis. Ideen til værket kom i 1998. En gruppe borgere

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12 083

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12 083 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12 083 Besigtigelse d. 17. august 2012. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Ved at implementere disse teknologier, har Honda foretaget følgende forbedringer:

Ved at implementere disse teknologier, har Honda foretaget følgende forbedringer: Honda's filosofi Honda har i mange år været i front, når det drejer sig om miljøhensyn, og har været sig sit ansvar som global bilproducent bevidst. Honda har taget arbejdet med at minimere bilernes påvirkning

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

Basisdokument vedr. solvarmeøkonomi

Basisdokument vedr. solvarmeøkonomi Basisdokument vedr. solvarmeøkonomi jen, rev. 25/10, 2006 (kommentarer slettet 4/6, 2007) 1. Formål og baggrund Basisdokumentet her beskriver de privatøkonomiske forhold i forbindelse med installering

Læs mere

Lavenergihus målt og beregnet Off-print artikel til Danvak Magasinet

Lavenergihus målt og beregnet Off-print artikel til Danvak Magasinet Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 17, 2015 Lavenergihus målt og beregnet Off-print artikel til Danvak Magasinet Schultz, Jørgen Munthe; Thomsen, Kirsten Engelund Publication date: 2002 Document Version

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

Ydelse og effektivitet for HT solfanger

Ydelse og effektivitet for HT solfanger Niels Kristian Vejen Ydelse og effektivitet for HT solfanger DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BY DTU SR--8 ISSN 161-954 Ydelse og effektivitet for HT solfanger Niels Kristian Vejen Department

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 81 Offentligt Folketingets Energiudvalg og Politisk-Økonomisk Udvalg Økonomigruppen og 2. Udvalgssekretariat 1-12-200 Statusnotat om vedvarende energi i

Læs mere

Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet

Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet 1. Bedømmelsesudvalgets sammensætning

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Matematik B - hf-enkeltfag, april 2011

Matematik B - hf-enkeltfag, april 2011 Matematik B - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning og omfatter en lang række metoder til modellering og problembehandling. Matematik

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD)

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 27. januar 2003 FORELØBIG 2002/0216(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industripolitik,

Læs mere

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen INDICIUM Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen Indledning På mødet i Borgerrepræsentationen den 19. juni 2013 blev det besluttet at pålægge

Læs mere

Bilag 1 - Projektbeskrivelse

Bilag 1 - Projektbeskrivelse Bilag 1 - Projektbeskrivelse Undervisningsevaluering og virkningsevaluering af MED-grunduddannelsen Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF), som består af KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet,

Læs mere

Bæredygtigt arktisk byggeri i det 21. århundrede

Bæredygtigt arktisk byggeri i det 21. århundrede Center for ARKTISK TEKNOLOGI Bæredygtigt arktisk byggeri i det 21. århundrede Vakuumrørsolfangere Statusrapport 3 til VILLUM KANN RASMUSSEN FONDEN DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-06-02

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Solfanger. FIN Made in Germany

Solfanger. FIN Made in Germany Solfanger FIN Made in Germany Solfangere Made in Germany Førende teknologi Made in Germany fordi kun det bedste er godt nok! Solar Technologie Internationals (STI) højtydende plan solfangere er baseret

Læs mere

TEST-skjal til at vísa stødd, snið v.m.

TEST-skjal til at vísa stødd, snið v.m. TEST-skjal til at vísa stødd, snið v.m. Vejledning i projektskrivning Vejledning i rapportskrivning En hjælp til et lettere liv for studerende og undervisere Heini Havreki Verkætlanarfrágreiðing Skeið

Læs mere

CE mærkning af murværkskonsoller i henhold til DS/EN 845-1: 2003 + A1:2008

CE mærkning af murværkskonsoller i henhold til DS/EN 845-1: 2003 + A1:2008 VTO - Vils Tegloverliggere A/S Næssundvej 171 7980 Vils Att.: Thomas Jensen 2012.06.13 [emnenr]/[ordrenr] ehk/[init] CE mærkning af murværkskonsoller i henhold til DS/EN 845-1: 2003 + A1:2008 Murværkskonsoller,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere