Formål og resultater. Analyse: Effekten for ledelsesstrukturen og klassedannelse m.m., ved ændring af skolestrukturen Lolland Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formål og resultater. Analyse: Effekten for ledelsesstrukturen og klassedannelse m.m., ved ændring af skolestrukturen Lolland Kommune"

Transkript

1 Analyse: Effekten for ledelsesstrukturen og klassedannelse m.m., ved ændring af skolestrukturen Lolland Kommune Lolland Kommune har rettet henvendelse til KL s juridiske Kontor med forespørgsel om KL s medvirken til at gennemføre en vurdering af, hvad konsekvenserne vil være for ledelsesstrukturen og klassedannelsen, hvis den nuværende skolestruktur fastholdes, eller der sker større eller mindre ændringer af strukturen. Analysen skal indgå som en del af grundlaget for kommunens overvejelser, muligheder og konsekvenser af en evt. ændret struktur på skoleområdet, herunder ændret ledelsesstruktur. Formål og resultater Lolland Kommune har oplyst, at man aktuelt gennemfører en evaluering af skolestrukturen i samarbejde med Evalueringsinstituttet, der skal indgå som grundlag for politiske beslutninger om, hvorvidt den nye skolestruktur skal fastholdes eller der skal ske større eller mindre ændringer. Afrapportering herfra forventes i efteråret Den 27. november 2010 Jnr G60 Sagsid Ref JTO Dir Weidekampsgade 10 Postboks København S Tlf Fax /25 Med henblik på, at direktion/skolesektor umiddelbart efter evalueringen kan fremlægge konsekvenserne af eventuelle ændringer, skal der udarbejdes et notat, der vurderer de juridiske, organisatoriske og økonomiske konsekvenser for ledelsesstrukturen ved følgende fire scenarier: 1. Lolland Kommune fastholder nuværende skolestruktur (4 skoler) 2. Lolland Kommune fastholder nuværende skolestruktur, dog med den ændring, at hver af skolecheferne får tillagt ansvaret som afdelingsskoleleder for en af afdelingerne på skolen. 3. Lolland Kommune ændrer skolestruktur med yderligere en skole (fra 4 til 5 skoler), dog med den ændring, at hver af skolecheferne får tillagt ansvaret som afdelingsskoleleder for en af afdelingerne på skolen..

2 4. Lolland Kommune ændrer skolestrukturen så 4 skoler nedlægges og der oprettes 12 normalskoler og 4 specialskoler (Blæsenborg centerafdeling, Margretheskolen, Gurreby Skole og Fjordrækken). Notatet er opbygget, så der i afsnit 2 redegøres for, om scenarierne kan gennemføres inden for rammerne af Folkeskoleloven. I afsnit 3 redegøres for ansættelsesretlige forhold i relation til scenarierne. I afsnit 4 sammenfattes konsulenternes vurderinger og der gives en række anbefalinger. Der tages afsæt i de eksisterende stillingsprofiler for skolechefer, afdelingsskoleledere og koordinatorer, som beskriver den aktuelle kompetencefordeling, der er mellem lederne på skolerne i Lolland Kommune. Stillingsprofilerne er vedlagt som bilag. Der fremsættes således ikke i notatet forslag til, hvordan stillingsprofilerne kan se ud, hvis der gennemføres ændringer i strukturen. Notatet afgrænses til at beskrive virkningerne for ledelsesstrukturen og klassedannelse. Der afgrænses således fra en beskrivelse og analyse af øvrige afledte virkninger, der i øvrigt er i forhold til at ændre på kommunens skolestruktur. Lolland Kommune har efter det oplyste selv udfærdiget notater, der sammenfatter en række af de anbefalinger, der aktuelt er vedrørende blandt andet skolestruktur, f.eks fra Rejseholdets 360-graders eftersyn af folkeskolen, Skolerådets beretning , KL s nysyn på folkeskolen 2 og Krevi 3 Aktuelt er der således anbefalinger fra flere sider om fx skolestørrelser. Blandt andet har senest Rejseholdets 360-graders eftersyn 4 af folkeskolen ført til en anbefaling af, at skolerne fremover skal have en størrelse, så lærer- og ledelseskompetencer kan forenes med effektiv ressourceudnyttelse, og at man har skoler med minimum 3 spor. Vurdering af de 4 scenarier i forhold til Folkeskoleloven Scenarie 1: Nuværende skolestruktur fastholdes det kommunale og regionale evalueringsinstitut. 4 2

3 Såfremt den nuværende skolestruktur med 4 skoler fastholdes, forudsættes det, at man uændret har 4 selvstændige skoler, og et antal afdelinger, hvor der er afdelingsskoleledere. Hver af afdelingerne har tidligere været selvstændige skoler. Den umiddelbare organisatoriske, juridiske og økonomiske effekt heraf er status quo. Som det fremgår under scenario 4, er der imidlertid mulighed for at optimere klassedannelsen. Ved at optimere klassedannelsen vil det være muligt at anvende de frigjorte midler til bedre service, eller at anvende færre ressourcer med uændret serviceniveau. I den nuværende skolestruktur er det forudsat, at nedlæggelse af afdelinger på de enkelte skoler kræver politisk godkendelse. Endvidere er det forudsat, at skolerne ikke kan optimere klassedannelsen på en sådan måde, at der opstår huller i klassedannelsen på de enkelte afdelinger, uden at det er godkendt af Børne- og Skoleudvalget. Det kan fx være, at der på en skole er 4 klasser i en årgang. Men at man ved at optimere klassedannelsen kan nøjes med 3 klasser. Konsekvensen heraf er kan fx være at en et-sporet afdeling ikke får en klasse i den pågældende årgang, eller at en fler-sporet skole får en årgang med færre klasser. Skolesektoren har oplyst, at der ikke er skoler, der har forelagt forslag om klassedannelse, der på en afdeling giver huller i klassedannelsen. Det kan oplyses, at Ringsted er på vej til at beslutte en skolestruktur, der ligner Lolland Kommunes, har fremlagt forslag til ny styrelsesvedtægt, hvor det er op til den enkelte skolebestyrelse at lave principper for klassedannelsen, forudsat, at alle afdelinger som minimum har indskoling det vil sige klassetrin på alle afdelinger. Det åbner således mulighed for, at skolebestyrelsen vedtager principper så der kan komme huller i klassedannelsen på enkelte afdelinger fra og med 4. klasse. Variant 1 over scenario 1: Ændret stillingsindhold for afdelingsskoleledere Styregruppen har ønsket, at der gives en vurdering af mulighederne for en justering af opgavefordelingen mellem niveauet af skolechefer og afdeling s- skoleledere, så der sker en styrkelse af ledelsesansvaret på afdelingen og afdelingsskolelederens daglige ledelsesansvar synliggøres. Den aktuelle stillingsbeskrivelse forudsætter, at afdelingsskolelederne, under ansvar for skolechefen, og efter konkret delegation, kan tillægges ansvar for 3

4 varetagelse af tværgående strategiske, pædagogiske, personalemæssige og økonomisk/-administrative ledelsesopgaver. Af folkeskolelovens 45, stk. 1 følger, at det er skolens leder, der har den administrative og pædagogiske ledelse af skolen. I Lolland Kommune er en skolechef at sidestille med en skoleleder i Folkeskolelovens forstand. Man kan fx forestille sig, at man i Lolland Kommune ønsker at ændre opgavefordelingen, så de nuværende afdelingsskoleledere fx får ansvaret for afdelingsskolens strategiske, og pædagogiske ledelsesopgaver, uden at det sker som led i delegation, og uden at det sker med ansvar overfor skolechefen. Konsulenternes vurdering er, at en sådan ændring kan sidestilles med, at man opretter stillinger som skoleleder på afdelingsniveau. Hermed overgår afdelingerne fra at være en afdeling, til at være en selvstændig skole, med hvad deraf følger ift. ændringer af den nuværende skolestruktur. Man kan således ikke have en skoleleder, uden at der er en selvstændig skole, vedkommende kan være leder af. Effekten ved at ændre stillingsindholdet som anført, vil således svare til scenarie 4; at der oprettes 16 selvstændige skoler. Der henvises til beskrivelsen af scenarie 4 for en nærmere gennemgang heraf. Variant 2 af scenario 1: Færre skolechefer med uændret antal skoler Styregruppen har bedt konsulenterne tage stilling til, om man kan fortsætte den nuværende skolestruktur med færre skolechefer. Dette for at opnå et økonomisk provenu ved at undlade genbesættelse i forbindelse med, at en af stillingerne aktuelt er ledig, og yderligere en af stillingerne inden for en kortere periode vil blive ledig. Folkeskolelovens 45 forudsætter, at der skal være en leder af hver skole. Aktuelt er der 4 skoler, og 4 skolechefer. Skal der værre færre ledere kræver det, at man anvender Folkeskolelovens 24 til at gennemføre fælles ledelse af flere skoler, hvor fx 1 skolechef favner 2 af de aktuelle 4 skoler. Her er kriterierne, at der kun må være en stor skole (over 150 elever), eller flere små (under 150 elever). Disse kriterier kan Lolland Kommune ikke leve op til med de nuværende skolestørrelser. Tidligere har man kunnet søge dispensation i Undervisningsministeriet i forhold til fælles ledelse, under forsøgsordningen En skole i bevægelse. Den forsøgsordning er ophørt, og det vil derfor kræve en konkret henvendelse til Undervisningsministeriet med anmodning om at få dispensation til, 4

5 at lade 1 skolechef stå som ansvarlig for 2 skoler i Lolland Kommune. Konsulenternes vurdering er, at Undervisningsministeriet ikke ville give en sådan dispensation. Samlet vurdering af scenarie 1 i forhold til Folkeskoleloven En uændret struktur medfører status quo, både juridisk, organisatorisk og økonomisk. Ændrer man markant på den nuværende opgavefordeling mellem skolechefer og afdelingsskoleledere skal man være opmærksom på, at det kan medføre, at der reelt bliver tale om at genoprette 16 skoler med hvad deraf følger. Scenarie 2: Skolecheferne får tillagt ansvar som afdelingsskoleledere for en afdeling på en af de 4 nuværende skoler i nuværende struktur Scenariet indebærer, at hver af de 4 skolechefer, ud over deres nuværende stillingsindhold, får tillagt ansvaret som daglig leder på en af de afdelinger, der er indenfor deres skoledistrikt. Skolecheferne forudsættes dermed at løse daglige ledelsesopgaver på en afdeling, samtidig med, at de har et overordnet ansvar for skolen. I forhold til Folkeskoleloven giver det ikke anledning til bemærkninger. Der hverken oprettes eller nedlægges skoler. Justerer man på, hvilke afdelinger, der hører til hvilken skole, svarer det også til skolenedlæggelse. Begrundelsen er, at en del af skolen henlægges under en anden skoles ledelse. Ved ledighed i stillingerne som afdelingsskoleleder vil det være relevant at se på, om der er behov for, at skolechefen har en afdelingsskoleleder på den afdeling, hvor skolechefen selv sidder. Det fordrer en konkret vurdering af de ledelsesmæssige og administrative opgaver, der skal løses på afdelingen. Det må i den sammenhæng medtænkes, at der til hver skole allerede er knyttet en administrativ koordinator på 0,6 årsværk, som den enkelte skole har mulighed for at hæve til et helt årsværk, ved at supplere med tid fra den administrative normering (skolesekretærer). Aktuelt er tre ud af fire stillinger som skolechef besat. To af stillingerne er besat med tjenestemænd i tidsubegrænsede stillinger. En af stillingerne er besat ved kontraktansættelse, der udløber med skoleåret 2010/2011. Den 5

6 sidste er besat ved konstitution. Den ledige skolechefstilling skal i dette scenarie besættes varigt, når strukturen er lagt på plads. I forhold til overenskomsten for ledere bemærkes, at det af 2, stk. 3 fremgår, at der skal oprettes én mellemlederstilling, hvis skolelederen (her lig skolechefen) er indplaceret på grundløn lig løntrin 48, 49 eller 50. Oprettelse af stillinger som mellemleder derudover, er således et tilvalg, der foretages af Lolland Kommune, efter en afvejning af behovet for ledelse på afdelingerne. Herunder for eksempel, om der skal være en mellemleder på alle afdelinger, selvom overenskomsten ikke forpligter kommunen til det. I den forbindelse bemærkes, at stillingerne som administrativ koordinator skal medtænkes som en del af ledelsesteamet, og er den administrative koordinator ansat efter overenskomsten for ledere, tæller denne person for en at være mellemleder i henhold til 2, stk. 3. Det åbner mulighed for, at man på mindre afdelinger undlader at genbesætte ledige stillinger som mellemleder, og i stedet aftaler et funktionstillæg til en af lærerne ikke efter læreroverenskomstens 5, stk. 7, da der ikke er tale om stedfortræderfunktioner som defineret i overenskomsten, men efter læreroverenskomstens 5, stk. 19. Det kunne fx være en mulighed på de mindre afdelinger, så som Dannelund og Fejø, der aktuelt har ledelse med henholdsvis 0,6 og 0,3 årsværk. Tillægget skal gives for varetagelse af stedfortræderlignende opgaver. Det vil i praksis betyde, at der ikke skal udløses ledelsestid i henhold til 13, stk. 2 i Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet. Det må dog forudsættes, at en del af lærerens arbejdsopgaver medgår til administrative opgaver og stedfortræderlignende opgaver, men det behøver ikke at have et omfang på minimum 1/3, som det modsætningsvist fremgår af den anførte 13, stk. 2. Overvejer kommunen at anvende modellen med et funktionsvederlag til en af lærerne anbefales det, at laver en beregning over det økonomiske rationale. Som anført er det formentlig kun relevant for to mindre afdelinger, der aktuelt har ledelsestid der samlet set er på 0,9 årsværk. Scanerio 3: Ændret skolestruktur yderligere en skole (fra 4 til 5 skoler) Scenariet indebærer, at man ændrer strukturen, så der fremadrettet bliver 5 selvstændige skoler, og at skolecheferne får tillagt ansvar som afdelingssk o- leledere for en afdeling på en af skolerne. 6

7 Konkret har kommunen forelagt et eksempel, hvor afdelingerne på de to skoler Nordvestskolen og Fjordskolen deles, så der bliver 3 skoler i stedet for: - Byskoleafdelingen og Dannelundafdelingen - Stormark og Madeskov - Søllested og Ravnsborg Gøres hver til 3 selvstændige skoler. Forslaget kan gennemføres inden for rammerne af Folkeskoleloven. Ændringer har en karakter, der indebærer, at man skal gennemføre proceduren om nedlæggelse af skoler, som beskrevet i Folkeskolelovens 24, stk. 4, med tilhørende bekendtgørelse af 19. juli 1993 om proceduren ved skolenedlæggelser. Dette som følge af, at en del af skolen henlægges under en anden skoles ledelse. Dette gælder kun for så vidt angår Nordvest skolen og Fjordskolen. Det bemærkes, at det ikke vil være lovligt at etablere distrikter af bygningsmæssige afdelinger af den samme skole med henblik på, at børn på det samme klassetrin fordeles på de enkelte bygninger afhængig af bopæl. Der kan således ikke laves administrative skoledistrikter inden for den enkelte skole, og på den måde på forhånd definere, at børn bosiddende i et afgrænset område går i en bestemt afdeling. Det vil dog væres sådan, at man kan lave principper for klassedannelse på den enkelte skole, der tager hensyn til, at børn bosiddende i et afgrænset område går i en bestemt afdeling. Og principperne for klassedannelse kan løbende tilpasses, fx hvert skoleår, så klassedannelsen optimeres. Med det vigende børnetal i Lolland kommune kan det med 5 skoler blive sværere at leve op til anbefalingerne fra Rejseholdets 360-graders eftersyn af folkeskolen, hvor der anbefales 3-sporede skoler. Konkret har konsulenterne set på, hvad effekten vil være af, at lave Søllested afdelingen og Ravnsborg afdelingen til en skole. Med de aktuelle børnetal er der grundlag for en to-sporet skole fra klassetrin, og 3 spor på klasse. Hvis børnetallet falder som forventet i Ravnsborg området, vil grundlaget for 3 spor på 5.-6 klassetrin bortfalde. Med 2 spor vil skolen være mere sårbar for at kunne optimere klassedannelsen, og det vil med vigende børnetal på sigt give en højere driftsudgift pr. elev. Det anbefales, at man foretager en konkret beregning af, hvordan klassedannelsen vil blive over en periode på 5 år, såfremt man laver 5 selvstændige skoler, baseret på de aktuelle data over elev- og børnetal (kommende elever). Og hvad de afledte merudgifter bliver heraf i forhold til udgiften pr. 7

8 elev, såfremt den nuværende budgetteringsmodel fastholdes. Beregningerne kan afgrænses til de skoler, der berøres af ændringerne. Konsulenternes anbefaling baserer sig på, at ændringer i en skolestruktur erfaringsmæssigt skal være så robuste, at en forudsigelig demografisk udvikling, kombineret med budgetmæssige udfordringer, ikke gør det nødvendigt at ændre strukturen igen inden for en kort årrække. Variationer over scenario 3 er, at man går fra 4 skoler til 5 eller flere skoler. I takt med, at antallet af skoler stiger, vil det minde om scenario 4, hvor der oprettes 16 skoler, hvorfor der henvises hertil for yderligere bemærkninger Det økonomiske rationale i dette scenarie er, at der er behov for en skolechef mere. Og man må så tage stilling til, om man fortsat har behov for det samme antal mellemledere, eller samme mængde ledelsestid. Dette i relation til, at der kommer en ekstra skolechef, og at skolecheferne overtager en del af afdelingsskoleledernes opgaver. Scenarie 4: Lolland Kommune ændrer skol e- strukturen, så 4 skoler nedlægges og der oprettes 12 normalskoler og 4 specialskoler Med scenarie 4 ændres der på skolestrukturen, så de nuværende 4 skoler nedlægges, og der i stedet oprettes 12 normalskoler, og 4 specialskoler. Der bliver dermed 16 skoler. De 4 specialskoler forudsættes at være; Blæsenborg centerafdeling, Margretheskolen, Gurreby Skole og Fjordrækken. Vurdering i forhold til Folkeskoleloven Efter Folkeskoleloven er specialskoler at sidestille med almindelige folk e- skoler. I det følgende sondres der således ikke mellem normalskoler og specialskoler. Oprettelse af 16 skoler fordrer, at man gennemfører proceduren om nedlæggelse af skoler som beskrevet i Folkeskolelovens 24, stk. 4, med tilhørende bekendtgørelse af 19. juli om proceduren ved skolenedlæggelser. Overenskomstforhold Overenskomsten for ledere i folkeskolen m.fl. inden for undervisningsområdet har som forudsætning, at der på hver selvstændig skole er en stilling som skoleleder, der jf. 4, stk. 1, skal indplaceres på løntrin 46, 48, 49 eller 50. Og som tidligere anført fremgår det af 2, stk. 3, at der skal oprettes en mellemlederstilling, hvis skolelederen (her lig skolechefen) er indplaceret på grundløn lig løntrin 48, 49 eller 50. 8

9 Endvidere følger det af Overenskomstens 2, stk.1, at ansættelse af skoleledere sker som tjenestemand, eventuelt på åremål, eller på kontraktsvilkår. Almindelig tidsubegrænset ansættelse på overenskomstvilkår er således ikke mulig. Konsekvensen heraf er, at der skal gennemføres ændringer i ansættelsesformen for en del af de afdelingsskoleledere, der bliver skoleledere. Aktuelt er der således afdelingsskoleledere ansat som både tjenestemænd og overenskomstansatte. Det må således forventes at udløse yderligere omkostninger til aflønning af skoleledere ved etablering af 16 selvstændige skoler. Det bemærkes, at kommunen godt kan tilbyde ansættelse som tjenestemand til aktuelt overenskomst ansatte. Men det bliver som kommunal tjenestemand, hvoraf følger, at det er Lolland Kommune, der bærer de fulde omkostninger til tjenestemandspension m.m. Det er således ikke muligt at lade de overenskomstansatte indtræde i den lukkede gruppe af statstjenestemænd, hvor det er staten, der bærer en del af udgifterne til tjenestemandspension. Lolland Kommune har valgt at lade sig genforsikre for at dække udgifterne til tjenestemandspension 5. Genforsikringspræmien er aktuelt 36,34 % af lønudgiften. Denne udgift for kommunen skal lægges oven i den løn, lederne får som tjenestemænd. Der må således forventes øgede udgifter til aflønning af skoleledere, uanset om ansættelsesformen bliver som tjenestemand, på kontrakt eller på åremål. Problemstillingen kan illustreres med, at 50 % af de afdelingsskoleledere, der er i kommunen i dag, er ansat på overenskomstvilkår. Endvidere vil der med 16 skoler være objektive grunde til, at der skal anvendes mere ledelsestid end i den aktuelle struktur. Konkret skal der oprettes skolebestyrelser på hver enkelt skole, hvor skolelederen skal have ledelsestid til at løse opgaven. Endvidere vil der medgå ledelsestid til selvstændigt MED-udvalg på hver skole. Der vil således være merudgifter til ledelse med 16 selvstændige skoler. Lederkabale Det vil endvidere være fornødent at lægge en lederkabale efter stillingerne som skoleleder er besat. 5 4 af de selvstændige kommuner der blev samlet i Lolland kommune havde forsikret sig i Kommunernes Lærerpensions Udligning, KLPU. Denne ordning blev nedlagt med udgangen af 2009 og pensionskassen midler blev tilbageført til kommunerne, der herefter selv afholder udgifterne til tjenestemandspension til lærere i den lukkede gruppe. 9

10 Dette blandt andet med henblik på, at man ikke med en ny struktur utilsigtet tvinges til at oprette yderligere stillinger som mellemleder. Fx som følge af, at en afdelingsskoleleder, der i dag har grundløn 48 eller derover, bliver skoleleder på en mindre afdeling, hvor der i dag ikke er en mellemleder. Eller fx at en afdelingsskoleleder vælger ikke at søge en stilling som skoleleder, og stillingen besættes med eksterne ansøgere. Det kan således i praksis være, at det kan blive fornødent at foretage omplacering af allerede ansatte mellemledere, og eventuelt at afskedige overtallige mellemledere, alternativt tilbyde ansættelse på ændrede vilkår. Konsulenterne har foretaget en analyse af, hvor mange ekstra stillinger, der maksimalt skal oprettes, såfremt der oprettes 16 selvstændige skoler som følge af overenskomstens 2, stk. 3. Analysen baserer sig på de personer, der aktuelt er i stillingerne som skolechef, afdelingsskoleleder og administrativ koordinator. Det er forudsat, at allerede ansatte (og konstituerede) skolechefer rokeres til en stilling som skoleleder, og at de resterende stillinger som skoleleder besættes efter offentligt opslag med allerede ansatte afdelingsskoleledere, der aktuelt er aflønnet med mindst grundløn 48. De resterende afdelingsskoleledere (3) og administrative koordinatorer, der er ansat efter overenskomst for ledere (2), forudsættes placeret som mellemledere på hver sin selvstændige skole. Herefter udløser overenskomstens 2, stk. 3 krav om, at der oprettes 9 nye stillinger som mellemleder på minimum grundløn 46. Den gennemsnitlige aflønning af en mellemleder på grundløn 46 er i aktuelt netto kr , dvs. ekskl. pension. Pensionsudgiften er 17,3 % for overenskomstansatte. Forudsat alle nye stillinger som mellemledere sker på overenskomstvilkår, kan merudgiften beregnes til ca. 4,7 mio.kr. Udgiften vil blive mindre, hvis stillingerne som skoleleder besættes af personer, der aktuelt er på grundløn 46. Og udgiften vil blive større, såfremt man besætter stillingerne med ansøgere, der ikke aktuelt er aflønnet i kommunen på grundløn 48 eller højere. Udgiften kan reduceres ved at gennemføre reduktioner i antallet af ledere på løntrin 48. Budgetmæssige forhold m.m. Endelig findes der grundlag for at knytte en bemærkning til de budgetmæssige forhold forbundet med etablering af 16 skoler. Med etablering af flere selvstændige skoler må det være en forudsætning, at hver skole for sig kan leve op til det politisk vedtagne mål for undervisning i de enkelte fag i Lolland Kommune. Med den aktuelle budgettildelingsmodel er det de enkelte skoler, der får tildelt et budget. 10

11 Med fire skoler er der grundlag for løbende at tilpasse klassedannelsen, så den bliver optimal i forhold til de budgetmæssige forudsætninger. Med den ændrede skolestruktur har skolerne således ikke været bundet af de tidligere skoledistrikters grænser. Med 16 skoler indskrænkes dette råderum, så der alene kan ske optimering inden for eget skoledistrikt. Kommunens prognose for udvikling i elevtal fra i Lolland Kommunes skolevæsen er vedlagt som bilag 1. Forudsat at prognosen holder, vil der i perioden fra den nuværende skolestruktur trådte i kraft i 2008 og frem til 2019 ske et fald i elevtallet. Fra 3924 elever, til 3105 elever. Et fald på 21%. Prognosen giver et sikkert grundlag for at antage, at udgiften pr. elev vil stige i takt med at årgangene bliver mindre, hvis man fastholder den nuværende struktur med 16 afdelinger, og en hertil hørende uændret klassedannelse. Og udgiften pr. elev vil stige yderligere, hvis man overgår til en struktur med 16 selvstændige skoler, hvis skolerne skal være i stand til at levere minimumstimetallet. Optimering af klassedannelsen i nuværende struktur Konsulenterne har foretaget en analyse af, hvor mange klasser, der aktuelt kunne være sammenlagt i den nuværende skolestruktur, men hvor det ikke er sket. Beregningerne er gennemført på grundlag af aktuelle antal klasser og elever på normalområdet indenfor hver skoles samlede distrikt. Fejø afdelingen er ikke med i beregningerne. Der er foretaget beregninger på henholdsvis 21, 22, 24 og 28 elever i klasserne. En klassedannelse med 21 elever er valgt, fordi det aktuelt er den forudsætning, der er lagt til grund i budgetteringen i Lolland Kommune. Konsulenterne har også valgt at vise effekten af en klassedannelse med flere elever i klasserne. 28 elever er valgt som maksimum, for at vise effekten af at optimere klassedannelsen op til folkeskolelovens aktuelle maksimum 6. Endvidere er der gennemført beregninger baseret på, at der sker et yderligere fald på 5 % i elevtallet, og at dette er jævnt fordelt på alle afdelinger. Aktuelt børnetal Fjordskolen Søndre Maribo Nordvest SUM 21 elever elever Det bemærkes, at det aktuelt debatteres om der skal åbnes for flere elever pr. klasse. Lovforslag herom er dog ikke fremsat. 11

12 24 elever elever % lavere børnetal Fjordskolen Søndre Maribo Nordvest SUM 21 elever elever elever elever Tabellen viser, at der i den nuværende struktur er mulighed for at optimere klassedannelsen. Hvis der skal være 21 elever i en klasse, kan fx Fjordskolen optimere klassedannelsen, så man har 2 klasser mindre, og Søndre skole 1 klasse mindre. Kommunen har oplyst, at man anslår driftsudgiften pr. klasse til ca. kr Det vil sige, at skolerne har anvendt deres aktuelle budget på at have flere klasser end nødvendigt 7. Havde de optimeret klassedannelsen kunne ca. 1,8 mio. kr. være anvendt til andre formål. Sættes klassedannelsen op til 28 elever, kan klassedannelsen optimeres, så der er 32 færre klasser. Og tallet stiger til 35 klasser, hvis elevtallet falder med yderligere 5 %. Der kan ikke uden videre gennemføres en beregning af rationalet med 24 eller 28 elever i klasserne. Med så mange elever i klasserne, bliver det således nødvendigt at forholde sig til det aktuelle antal af afdelinger, idet 24 eller 28 elever i klasserne indebærer, at der ikke nødvendigvis er behov for det samme antal afdelinger som i dag. Desuden vil det forudsætte, at Børneog skoleudvalget godkender, at der kan være huller i klassedannelsen på de enkelte afdelinger. Det nuværende elevtal på afdelingerne giver også grundlag for at overveje en øget anvendelse af lodret holddannelse, altså fx 1. og 2. klasse, men også anvendelse af vandret holddannelse, så fx to 2. klasser har holddannelse i en del af deres undervisning. Aktuelt er maksimum for holddannelse 50 % af undervisningen. Med en ændret budgetforudsætning om antal elever pr. klasse, vil der være grundlag for et rationale, hvoraf en del fx kan tilbageføres som ressourcer til to-lærerordninger og holddannelse med fx 3 lærere til klasser i et antal timer pr. skole. Med et vigende børnetal stiger behovet således for at optimere klassedannelsen, hvis udgiften pr. elev skal fastholdes. 7 Skolebestyrelserne er med til at vedtage principperne for skolens klassedannelse. 12

13 Årgang Med 16 selvstændige skoler indskrænker man mulighederne for at optimere klassestørrelsen, og driftsudgiften pr. elev vil derfor stige. Med 16 skoler, hvoraf nogle bliver små i Folkeskolelovens forstand, åbnes der dog mulighed for at lade en klasse omfatte flere klassetrin op til 7. klasse, jf. Folkeskolelovens 25, stk. 1. Det kan kompensere for, at det er svært at optimere klassedannelsen. Og det kan kombineres med mulighederne for holddannelse efter Folkeskolelovens 25, stk. 4. Hvis man ønsker at undersøge muligheden med etablering af 16 selvstændige skoler, anbefales det, at man forinden foretager en konkret beregning af, hvordan klassedannelsen vil blive over en periode på fx 5 år med 16 selvstændige skoler, baseret på de aktuelle data over elev- og børnetal (kommende elever). Og hvad de afledte merudgifter bliver heraf i forhold til udgiften pr. elev, såfremt den nuværende budgetteringsmodel anvendes. Case: klassedannelse med vigende børnetal og opbrydning af Fjordskolen, så Dannelund, Madeskov og Nakskov Byskole bliver selvstændige skoler Konsulenterne har efter aftale med styregruppen gennemført en række beregninger der viser udviklingen i klassedannelsen og klassekvotienten på Fjordskolens normalområde i perioden Der er regnet på to scenarier. I det ene scenarie fortsætter Fjordskolen som én samlet skole. I det andet bliver Fjordskolen til 3 selvstændige skoler; Nakskov Byskole, Dannelund og Madeskov. Beregningsforudsætningerne er drøftet med kommunen 8. Der afgrænses fra 10. klasse, og det forudsættes, at Dannelund og Madeskov fortsætter som fødeskoler, og dermed afgiver elever fra 7. klasse og op til Nakskov byskole. Som konsekvens heraf regnes der ikke på en udvikling i klassedannelsen for årgang. Optimal klassedannelse baseres på 21 elever i klasserne, og det forudsættes at der med en samlet skole kan opstå huller i klassedannelsen. Scenarie 1 klassedannelse med uændret struktur for Fjordskolen SUM m/én skole, baseret på optimal klassedannelse 0. kl kl kl kl kl Der er lagt de samme beregningsforudsætninger til grund som kommunen aktuelt anve n- der. Herunder bl.a. andel af børn til privatskoler og specialundervisning, og fordelingen af børn fra de gamle skoledistrikter Møllemark og Vestenskov. 13

14 Årgang 5. kl kl SUM prognose for klassedannelse optimering af klassedannelse med aktuelt elevtal Scenarie 2 klassedannelse med 3 selvstændige skoler SUM m/selvstændige skoler skoler 0. kl kl kl kl kl kl kl SUM prognose for optimal klassedannelse aktuel klassedannelse, videreført til 2016 Sammenligner man udviklingen i antal klasser i scenarie 1 og 2, er tendensen, at der er med én samlet Fjordskole er et svagt fald i antal klasser i perioden , hvis klassedannelsen optimeres med 21 elever. Og i scenarie 2, hvor der bliver 3 selvstændige skoler er udviklingen, at der vil komme flere klasser i perioden op til 2016, konkret 6 klasser mere. Dette på trods af vigende børnetal. Det svarer til en anslået merudgift til klassedannelse på 3,6 mio. kr 9. Sættes klassekvotienten til mere end 21 elever pr. klasse vil der kunne opnås en større optimering af klassedannelsen hvis Fjordskolen holdes samlet som én skole. Beregningerne af udviklingen for de enkelte afdelinger er vedlagt som bilag 2-4. Af bilagene kan aflæses udviklingen i klassekvotienten for de enkelte afdelinger. 9 6 klasser af kr

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere

Bilag 7. Analyse af det ikke-styrbare overførselsområde seniorjob

Bilag 7. Analyse af det ikke-styrbare overførselsområde seniorjob Bilag 7 Analyse af det ikke-styrbare overførselsområde seniorjob Borgmesterens Afdeling August 2013 1 1. Resumé I forlængelse af analysen vedr. de ikke styrbare overførselsområder i 2012 blev det i forbindelse

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Side 1 Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger... 3 2. Lønpolitisk

Læs mere

Ressourcestyring i folkeskolen

Ressourcestyring i folkeskolen Ressourcestyring i folkeskolen En beskrivelse, sammenligning og analyse af ressourcestyringen på folkeskoleområdet i Gentofte, Gladsaxe, Greve, Helsingør, Hillerød og Høje-Taastrup Kommuner. Indholdsfortegnelse

Læs mere

AFTALE OM lokal løndannelse

AFTALE OM lokal løndannelse AFTALE OM lokal løndannelse for det regionale område 2011 1 for det regionale område 20111 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 13-02 Copyright Sundhedskartellet 2013 Januar 2013 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet. 50.81 O.11 29/2011 Side 1

Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet. 50.81 O.11 29/2011 Side 1 Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet KL Lærernes Centralorganisation 50.81 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Ansættelsesform... 5 3. Løn... 6 4. Grundløn...

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om det sociale kapitel pr. 1. april 2004 med kto's kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område

Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område KL FOA - Fag og Arbejde Fagligt Fælles Forbund 3F Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Dansk Formands Forening Serviceforbundet Landsklubben For

Læs mere

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009 Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder København den 23. september 2009 Indhold INDLEDNING 1. Formål, metode og indhold... 4 1.1 Privat børnepasning og andre definitioner...

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område KL 09.06 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles Forbund (3F) Dansk

Læs mere

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen Overenskomst for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Forord Forord Dansk Friskoleforening udgiver hermed en kommenteret udgave af overenskomsten for ledere, lærere og børnehaveklasseledere i friskoler,

Læs mere

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets Side 1 Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.04 Side 2 Indledning... 3 Kapitel 1. Område... 4 1. Område... 4 Kapitel 2. Lokale forhandlinger...

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Udviklingsplan for skoleområdet i Thisted Kommune

Udviklingsplan for skoleområdet i Thisted Kommune Udviklingsplan for skoleområdet THISTED KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Bæredygtige skoler... 2 1.2 Læsevejledning i forhold til Udviklingsplanen.... 2 2. Økonomisk analyse... 3 2.1

Læs mere

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte Side 1 Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte bibliotekarer KL Bibliotekarforbundet De Offentlige Tandlæger Fællesudvalget for Musikundervisere inden

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

11.28.3 Side 1 OG TAKSTNÆVN. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal

11.28.3 Side 1 OG TAKSTNÆVN. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal 11.28.3 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal Indholdsfortegnelse FORORD... 3 FORORD... 3 1. ANVENDELSESOMRÅDE... 4 2. FORMÅL...

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Sorø Kommune Kommune. Notat. Sorø Kommunes Handlekatalog 2010

Sorø Kommune Kommune. Notat. Sorø Kommunes Handlekatalog 2010 Notat Sorø Kommune Kommune Stabscenter Økonomi, Personale og Udvikling J.nr. 340-2010-21001 Den 19. august 2010 Sorø Kommunes Handlekatalog 2010 Med udgangspunkt i Sorø Kommunes effektiviseringsstrategi

Læs mere

1. Indledning 3 1.1. Estimerede økonomiske konsekvenser på baggrund af de gennemførte analyser 4

1. Indledning 3 1.1. Estimerede økonomiske konsekvenser på baggrund af de gennemførte analyser 4 21. februar 2005 Indhold 1. Indledning 3 1.1. Estimerede økonomiske konsekvenser på baggrund af de gennemførte analyser 4 2. Sammenfatning af resultaterne af analysen af de danske domstole 6 2.1. Deloittes

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Lønforhandling for offentligt ansatte psykologer

Lønforhandling for offentligt ansatte psykologer for offentligt ansatte psykologer Oktober 2002 Indledning.. 3 1. Lønelementer.. 4 1.1 Basisløn og indplacering..5 1.2 Centralt aftalte tillæg 9 1.3 Lokalt aftalte tillæg.....10 2. Kvalifikationstillæg...11

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådet Maj 2007 ISBN 87-7985-046-4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 kl. 15:00 Administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 Punkter på åbent møde: 119. Kvalitetsrapporter

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - BU - Orientering juni 2013...2 3. BU -

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere