Formål og resultater. Analyse: Effekten for ledelsesstrukturen og klassedannelse m.m., ved ændring af skolestrukturen Lolland Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formål og resultater. Analyse: Effekten for ledelsesstrukturen og klassedannelse m.m., ved ændring af skolestrukturen Lolland Kommune"

Transkript

1 Analyse: Effekten for ledelsesstrukturen og klassedannelse m.m., ved ændring af skolestrukturen Lolland Kommune Lolland Kommune har rettet henvendelse til KL s juridiske Kontor med forespørgsel om KL s medvirken til at gennemføre en vurdering af, hvad konsekvenserne vil være for ledelsesstrukturen og klassedannelsen, hvis den nuværende skolestruktur fastholdes, eller der sker større eller mindre ændringer af strukturen. Analysen skal indgå som en del af grundlaget for kommunens overvejelser, muligheder og konsekvenser af en evt. ændret struktur på skoleområdet, herunder ændret ledelsesstruktur. Formål og resultater Lolland Kommune har oplyst, at man aktuelt gennemfører en evaluering af skolestrukturen i samarbejde med Evalueringsinstituttet, der skal indgå som grundlag for politiske beslutninger om, hvorvidt den nye skolestruktur skal fastholdes eller der skal ske større eller mindre ændringer. Afrapportering herfra forventes i efteråret Den 27. november 2010 Jnr G60 Sagsid Ref JTO Dir Weidekampsgade 10 Postboks København S Tlf Fax /25 Med henblik på, at direktion/skolesektor umiddelbart efter evalueringen kan fremlægge konsekvenserne af eventuelle ændringer, skal der udarbejdes et notat, der vurderer de juridiske, organisatoriske og økonomiske konsekvenser for ledelsesstrukturen ved følgende fire scenarier: 1. Lolland Kommune fastholder nuværende skolestruktur (4 skoler) 2. Lolland Kommune fastholder nuværende skolestruktur, dog med den ændring, at hver af skolecheferne får tillagt ansvaret som afdelingsskoleleder for en af afdelingerne på skolen. 3. Lolland Kommune ændrer skolestruktur med yderligere en skole (fra 4 til 5 skoler), dog med den ændring, at hver af skolecheferne får tillagt ansvaret som afdelingsskoleleder for en af afdelingerne på skolen..

2 4. Lolland Kommune ændrer skolestrukturen så 4 skoler nedlægges og der oprettes 12 normalskoler og 4 specialskoler (Blæsenborg centerafdeling, Margretheskolen, Gurreby Skole og Fjordrækken). Notatet er opbygget, så der i afsnit 2 redegøres for, om scenarierne kan gennemføres inden for rammerne af Folkeskoleloven. I afsnit 3 redegøres for ansættelsesretlige forhold i relation til scenarierne. I afsnit 4 sammenfattes konsulenternes vurderinger og der gives en række anbefalinger. Der tages afsæt i de eksisterende stillingsprofiler for skolechefer, afdelingsskoleledere og koordinatorer, som beskriver den aktuelle kompetencefordeling, der er mellem lederne på skolerne i Lolland Kommune. Stillingsprofilerne er vedlagt som bilag. Der fremsættes således ikke i notatet forslag til, hvordan stillingsprofilerne kan se ud, hvis der gennemføres ændringer i strukturen. Notatet afgrænses til at beskrive virkningerne for ledelsesstrukturen og klassedannelse. Der afgrænses således fra en beskrivelse og analyse af øvrige afledte virkninger, der i øvrigt er i forhold til at ændre på kommunens skolestruktur. Lolland Kommune har efter det oplyste selv udfærdiget notater, der sammenfatter en række af de anbefalinger, der aktuelt er vedrørende blandt andet skolestruktur, f.eks fra Rejseholdets 360-graders eftersyn af folkeskolen, Skolerådets beretning , KL s nysyn på folkeskolen 2 og Krevi 3 Aktuelt er der således anbefalinger fra flere sider om fx skolestørrelser. Blandt andet har senest Rejseholdets 360-graders eftersyn 4 af folkeskolen ført til en anbefaling af, at skolerne fremover skal have en størrelse, så lærer- og ledelseskompetencer kan forenes med effektiv ressourceudnyttelse, og at man har skoler med minimum 3 spor. Vurdering af de 4 scenarier i forhold til Folkeskoleloven Scenarie 1: Nuværende skolestruktur fastholdes det kommunale og regionale evalueringsinstitut. 4 2

3 Såfremt den nuværende skolestruktur med 4 skoler fastholdes, forudsættes det, at man uændret har 4 selvstændige skoler, og et antal afdelinger, hvor der er afdelingsskoleledere. Hver af afdelingerne har tidligere været selvstændige skoler. Den umiddelbare organisatoriske, juridiske og økonomiske effekt heraf er status quo. Som det fremgår under scenario 4, er der imidlertid mulighed for at optimere klassedannelsen. Ved at optimere klassedannelsen vil det være muligt at anvende de frigjorte midler til bedre service, eller at anvende færre ressourcer med uændret serviceniveau. I den nuværende skolestruktur er det forudsat, at nedlæggelse af afdelinger på de enkelte skoler kræver politisk godkendelse. Endvidere er det forudsat, at skolerne ikke kan optimere klassedannelsen på en sådan måde, at der opstår huller i klassedannelsen på de enkelte afdelinger, uden at det er godkendt af Børne- og Skoleudvalget. Det kan fx være, at der på en skole er 4 klasser i en årgang. Men at man ved at optimere klassedannelsen kan nøjes med 3 klasser. Konsekvensen heraf er kan fx være at en et-sporet afdeling ikke får en klasse i den pågældende årgang, eller at en fler-sporet skole får en årgang med færre klasser. Skolesektoren har oplyst, at der ikke er skoler, der har forelagt forslag om klassedannelse, der på en afdeling giver huller i klassedannelsen. Det kan oplyses, at Ringsted er på vej til at beslutte en skolestruktur, der ligner Lolland Kommunes, har fremlagt forslag til ny styrelsesvedtægt, hvor det er op til den enkelte skolebestyrelse at lave principper for klassedannelsen, forudsat, at alle afdelinger som minimum har indskoling det vil sige klassetrin på alle afdelinger. Det åbner således mulighed for, at skolebestyrelsen vedtager principper så der kan komme huller i klassedannelsen på enkelte afdelinger fra og med 4. klasse. Variant 1 over scenario 1: Ændret stillingsindhold for afdelingsskoleledere Styregruppen har ønsket, at der gives en vurdering af mulighederne for en justering af opgavefordelingen mellem niveauet af skolechefer og afdeling s- skoleledere, så der sker en styrkelse af ledelsesansvaret på afdelingen og afdelingsskolelederens daglige ledelsesansvar synliggøres. Den aktuelle stillingsbeskrivelse forudsætter, at afdelingsskolelederne, under ansvar for skolechefen, og efter konkret delegation, kan tillægges ansvar for 3

4 varetagelse af tværgående strategiske, pædagogiske, personalemæssige og økonomisk/-administrative ledelsesopgaver. Af folkeskolelovens 45, stk. 1 følger, at det er skolens leder, der har den administrative og pædagogiske ledelse af skolen. I Lolland Kommune er en skolechef at sidestille med en skoleleder i Folkeskolelovens forstand. Man kan fx forestille sig, at man i Lolland Kommune ønsker at ændre opgavefordelingen, så de nuværende afdelingsskoleledere fx får ansvaret for afdelingsskolens strategiske, og pædagogiske ledelsesopgaver, uden at det sker som led i delegation, og uden at det sker med ansvar overfor skolechefen. Konsulenternes vurdering er, at en sådan ændring kan sidestilles med, at man opretter stillinger som skoleleder på afdelingsniveau. Hermed overgår afdelingerne fra at være en afdeling, til at være en selvstændig skole, med hvad deraf følger ift. ændringer af den nuværende skolestruktur. Man kan således ikke have en skoleleder, uden at der er en selvstændig skole, vedkommende kan være leder af. Effekten ved at ændre stillingsindholdet som anført, vil således svare til scenarie 4; at der oprettes 16 selvstændige skoler. Der henvises til beskrivelsen af scenarie 4 for en nærmere gennemgang heraf. Variant 2 af scenario 1: Færre skolechefer med uændret antal skoler Styregruppen har bedt konsulenterne tage stilling til, om man kan fortsætte den nuværende skolestruktur med færre skolechefer. Dette for at opnå et økonomisk provenu ved at undlade genbesættelse i forbindelse med, at en af stillingerne aktuelt er ledig, og yderligere en af stillingerne inden for en kortere periode vil blive ledig. Folkeskolelovens 45 forudsætter, at der skal være en leder af hver skole. Aktuelt er der 4 skoler, og 4 skolechefer. Skal der værre færre ledere kræver det, at man anvender Folkeskolelovens 24 til at gennemføre fælles ledelse af flere skoler, hvor fx 1 skolechef favner 2 af de aktuelle 4 skoler. Her er kriterierne, at der kun må være en stor skole (over 150 elever), eller flere små (under 150 elever). Disse kriterier kan Lolland Kommune ikke leve op til med de nuværende skolestørrelser. Tidligere har man kunnet søge dispensation i Undervisningsministeriet i forhold til fælles ledelse, under forsøgsordningen En skole i bevægelse. Den forsøgsordning er ophørt, og det vil derfor kræve en konkret henvendelse til Undervisningsministeriet med anmodning om at få dispensation til, 4

5 at lade 1 skolechef stå som ansvarlig for 2 skoler i Lolland Kommune. Konsulenternes vurdering er, at Undervisningsministeriet ikke ville give en sådan dispensation. Samlet vurdering af scenarie 1 i forhold til Folkeskoleloven En uændret struktur medfører status quo, både juridisk, organisatorisk og økonomisk. Ændrer man markant på den nuværende opgavefordeling mellem skolechefer og afdelingsskoleledere skal man være opmærksom på, at det kan medføre, at der reelt bliver tale om at genoprette 16 skoler med hvad deraf følger. Scenarie 2: Skolecheferne får tillagt ansvar som afdelingsskoleledere for en afdeling på en af de 4 nuværende skoler i nuværende struktur Scenariet indebærer, at hver af de 4 skolechefer, ud over deres nuværende stillingsindhold, får tillagt ansvaret som daglig leder på en af de afdelinger, der er indenfor deres skoledistrikt. Skolecheferne forudsættes dermed at løse daglige ledelsesopgaver på en afdeling, samtidig med, at de har et overordnet ansvar for skolen. I forhold til Folkeskoleloven giver det ikke anledning til bemærkninger. Der hverken oprettes eller nedlægges skoler. Justerer man på, hvilke afdelinger, der hører til hvilken skole, svarer det også til skolenedlæggelse. Begrundelsen er, at en del af skolen henlægges under en anden skoles ledelse. Ved ledighed i stillingerne som afdelingsskoleleder vil det være relevant at se på, om der er behov for, at skolechefen har en afdelingsskoleleder på den afdeling, hvor skolechefen selv sidder. Det fordrer en konkret vurdering af de ledelsesmæssige og administrative opgaver, der skal løses på afdelingen. Det må i den sammenhæng medtænkes, at der til hver skole allerede er knyttet en administrativ koordinator på 0,6 årsværk, som den enkelte skole har mulighed for at hæve til et helt årsværk, ved at supplere med tid fra den administrative normering (skolesekretærer). Aktuelt er tre ud af fire stillinger som skolechef besat. To af stillingerne er besat med tjenestemænd i tidsubegrænsede stillinger. En af stillingerne er besat ved kontraktansættelse, der udløber med skoleåret 2010/2011. Den 5

6 sidste er besat ved konstitution. Den ledige skolechefstilling skal i dette scenarie besættes varigt, når strukturen er lagt på plads. I forhold til overenskomsten for ledere bemærkes, at det af 2, stk. 3 fremgår, at der skal oprettes én mellemlederstilling, hvis skolelederen (her lig skolechefen) er indplaceret på grundløn lig løntrin 48, 49 eller 50. Oprettelse af stillinger som mellemleder derudover, er således et tilvalg, der foretages af Lolland Kommune, efter en afvejning af behovet for ledelse på afdelingerne. Herunder for eksempel, om der skal være en mellemleder på alle afdelinger, selvom overenskomsten ikke forpligter kommunen til det. I den forbindelse bemærkes, at stillingerne som administrativ koordinator skal medtænkes som en del af ledelsesteamet, og er den administrative koordinator ansat efter overenskomsten for ledere, tæller denne person for en at være mellemleder i henhold til 2, stk. 3. Det åbner mulighed for, at man på mindre afdelinger undlader at genbesætte ledige stillinger som mellemleder, og i stedet aftaler et funktionstillæg til en af lærerne ikke efter læreroverenskomstens 5, stk. 7, da der ikke er tale om stedfortræderfunktioner som defineret i overenskomsten, men efter læreroverenskomstens 5, stk. 19. Det kunne fx være en mulighed på de mindre afdelinger, så som Dannelund og Fejø, der aktuelt har ledelse med henholdsvis 0,6 og 0,3 årsværk. Tillægget skal gives for varetagelse af stedfortræderlignende opgaver. Det vil i praksis betyde, at der ikke skal udløses ledelsestid i henhold til 13, stk. 2 i Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet. Det må dog forudsættes, at en del af lærerens arbejdsopgaver medgår til administrative opgaver og stedfortræderlignende opgaver, men det behøver ikke at have et omfang på minimum 1/3, som det modsætningsvist fremgår af den anførte 13, stk. 2. Overvejer kommunen at anvende modellen med et funktionsvederlag til en af lærerne anbefales det, at laver en beregning over det økonomiske rationale. Som anført er det formentlig kun relevant for to mindre afdelinger, der aktuelt har ledelsestid der samlet set er på 0,9 årsværk. Scanerio 3: Ændret skolestruktur yderligere en skole (fra 4 til 5 skoler) Scenariet indebærer, at man ændrer strukturen, så der fremadrettet bliver 5 selvstændige skoler, og at skolecheferne får tillagt ansvar som afdelingssk o- leledere for en afdeling på en af skolerne. 6

7 Konkret har kommunen forelagt et eksempel, hvor afdelingerne på de to skoler Nordvestskolen og Fjordskolen deles, så der bliver 3 skoler i stedet for: - Byskoleafdelingen og Dannelundafdelingen - Stormark og Madeskov - Søllested og Ravnsborg Gøres hver til 3 selvstændige skoler. Forslaget kan gennemføres inden for rammerne af Folkeskoleloven. Ændringer har en karakter, der indebærer, at man skal gennemføre proceduren om nedlæggelse af skoler, som beskrevet i Folkeskolelovens 24, stk. 4, med tilhørende bekendtgørelse af 19. juli 1993 om proceduren ved skolenedlæggelser. Dette som følge af, at en del af skolen henlægges under en anden skoles ledelse. Dette gælder kun for så vidt angår Nordvest skolen og Fjordskolen. Det bemærkes, at det ikke vil være lovligt at etablere distrikter af bygningsmæssige afdelinger af den samme skole med henblik på, at børn på det samme klassetrin fordeles på de enkelte bygninger afhængig af bopæl. Der kan således ikke laves administrative skoledistrikter inden for den enkelte skole, og på den måde på forhånd definere, at børn bosiddende i et afgrænset område går i en bestemt afdeling. Det vil dog væres sådan, at man kan lave principper for klassedannelse på den enkelte skole, der tager hensyn til, at børn bosiddende i et afgrænset område går i en bestemt afdeling. Og principperne for klassedannelse kan løbende tilpasses, fx hvert skoleår, så klassedannelsen optimeres. Med det vigende børnetal i Lolland kommune kan det med 5 skoler blive sværere at leve op til anbefalingerne fra Rejseholdets 360-graders eftersyn af folkeskolen, hvor der anbefales 3-sporede skoler. Konkret har konsulenterne set på, hvad effekten vil være af, at lave Søllested afdelingen og Ravnsborg afdelingen til en skole. Med de aktuelle børnetal er der grundlag for en to-sporet skole fra klassetrin, og 3 spor på klasse. Hvis børnetallet falder som forventet i Ravnsborg området, vil grundlaget for 3 spor på 5.-6 klassetrin bortfalde. Med 2 spor vil skolen være mere sårbar for at kunne optimere klassedannelsen, og det vil med vigende børnetal på sigt give en højere driftsudgift pr. elev. Det anbefales, at man foretager en konkret beregning af, hvordan klassedannelsen vil blive over en periode på 5 år, såfremt man laver 5 selvstændige skoler, baseret på de aktuelle data over elev- og børnetal (kommende elever). Og hvad de afledte merudgifter bliver heraf i forhold til udgiften pr. 7

8 elev, såfremt den nuværende budgetteringsmodel fastholdes. Beregningerne kan afgrænses til de skoler, der berøres af ændringerne. Konsulenternes anbefaling baserer sig på, at ændringer i en skolestruktur erfaringsmæssigt skal være så robuste, at en forudsigelig demografisk udvikling, kombineret med budgetmæssige udfordringer, ikke gør det nødvendigt at ændre strukturen igen inden for en kort årrække. Variationer over scenario 3 er, at man går fra 4 skoler til 5 eller flere skoler. I takt med, at antallet af skoler stiger, vil det minde om scenario 4, hvor der oprettes 16 skoler, hvorfor der henvises hertil for yderligere bemærkninger Det økonomiske rationale i dette scenarie er, at der er behov for en skolechef mere. Og man må så tage stilling til, om man fortsat har behov for det samme antal mellemledere, eller samme mængde ledelsestid. Dette i relation til, at der kommer en ekstra skolechef, og at skolecheferne overtager en del af afdelingsskoleledernes opgaver. Scenarie 4: Lolland Kommune ændrer skol e- strukturen, så 4 skoler nedlægges og der oprettes 12 normalskoler og 4 specialskoler Med scenarie 4 ændres der på skolestrukturen, så de nuværende 4 skoler nedlægges, og der i stedet oprettes 12 normalskoler, og 4 specialskoler. Der bliver dermed 16 skoler. De 4 specialskoler forudsættes at være; Blæsenborg centerafdeling, Margretheskolen, Gurreby Skole og Fjordrækken. Vurdering i forhold til Folkeskoleloven Efter Folkeskoleloven er specialskoler at sidestille med almindelige folk e- skoler. I det følgende sondres der således ikke mellem normalskoler og specialskoler. Oprettelse af 16 skoler fordrer, at man gennemfører proceduren om nedlæggelse af skoler som beskrevet i Folkeskolelovens 24, stk. 4, med tilhørende bekendtgørelse af 19. juli om proceduren ved skolenedlæggelser. Overenskomstforhold Overenskomsten for ledere i folkeskolen m.fl. inden for undervisningsområdet har som forudsætning, at der på hver selvstændig skole er en stilling som skoleleder, der jf. 4, stk. 1, skal indplaceres på løntrin 46, 48, 49 eller 50. Og som tidligere anført fremgår det af 2, stk. 3, at der skal oprettes en mellemlederstilling, hvis skolelederen (her lig skolechefen) er indplaceret på grundløn lig løntrin 48, 49 eller 50. 8

9 Endvidere følger det af Overenskomstens 2, stk.1, at ansættelse af skoleledere sker som tjenestemand, eventuelt på åremål, eller på kontraktsvilkår. Almindelig tidsubegrænset ansættelse på overenskomstvilkår er således ikke mulig. Konsekvensen heraf er, at der skal gennemføres ændringer i ansættelsesformen for en del af de afdelingsskoleledere, der bliver skoleledere. Aktuelt er der således afdelingsskoleledere ansat som både tjenestemænd og overenskomstansatte. Det må således forventes at udløse yderligere omkostninger til aflønning af skoleledere ved etablering af 16 selvstændige skoler. Det bemærkes, at kommunen godt kan tilbyde ansættelse som tjenestemand til aktuelt overenskomst ansatte. Men det bliver som kommunal tjenestemand, hvoraf følger, at det er Lolland Kommune, der bærer de fulde omkostninger til tjenestemandspension m.m. Det er således ikke muligt at lade de overenskomstansatte indtræde i den lukkede gruppe af statstjenestemænd, hvor det er staten, der bærer en del af udgifterne til tjenestemandspension. Lolland Kommune har valgt at lade sig genforsikre for at dække udgifterne til tjenestemandspension 5. Genforsikringspræmien er aktuelt 36,34 % af lønudgiften. Denne udgift for kommunen skal lægges oven i den løn, lederne får som tjenestemænd. Der må således forventes øgede udgifter til aflønning af skoleledere, uanset om ansættelsesformen bliver som tjenestemand, på kontrakt eller på åremål. Problemstillingen kan illustreres med, at 50 % af de afdelingsskoleledere, der er i kommunen i dag, er ansat på overenskomstvilkår. Endvidere vil der med 16 skoler være objektive grunde til, at der skal anvendes mere ledelsestid end i den aktuelle struktur. Konkret skal der oprettes skolebestyrelser på hver enkelt skole, hvor skolelederen skal have ledelsestid til at løse opgaven. Endvidere vil der medgå ledelsestid til selvstændigt MED-udvalg på hver skole. Der vil således være merudgifter til ledelse med 16 selvstændige skoler. Lederkabale Det vil endvidere være fornødent at lægge en lederkabale efter stillingerne som skoleleder er besat. 5 4 af de selvstændige kommuner der blev samlet i Lolland kommune havde forsikret sig i Kommunernes Lærerpensions Udligning, KLPU. Denne ordning blev nedlagt med udgangen af 2009 og pensionskassen midler blev tilbageført til kommunerne, der herefter selv afholder udgifterne til tjenestemandspension til lærere i den lukkede gruppe. 9

10 Dette blandt andet med henblik på, at man ikke med en ny struktur utilsigtet tvinges til at oprette yderligere stillinger som mellemleder. Fx som følge af, at en afdelingsskoleleder, der i dag har grundløn 48 eller derover, bliver skoleleder på en mindre afdeling, hvor der i dag ikke er en mellemleder. Eller fx at en afdelingsskoleleder vælger ikke at søge en stilling som skoleleder, og stillingen besættes med eksterne ansøgere. Det kan således i praksis være, at det kan blive fornødent at foretage omplacering af allerede ansatte mellemledere, og eventuelt at afskedige overtallige mellemledere, alternativt tilbyde ansættelse på ændrede vilkår. Konsulenterne har foretaget en analyse af, hvor mange ekstra stillinger, der maksimalt skal oprettes, såfremt der oprettes 16 selvstændige skoler som følge af overenskomstens 2, stk. 3. Analysen baserer sig på de personer, der aktuelt er i stillingerne som skolechef, afdelingsskoleleder og administrativ koordinator. Det er forudsat, at allerede ansatte (og konstituerede) skolechefer rokeres til en stilling som skoleleder, og at de resterende stillinger som skoleleder besættes efter offentligt opslag med allerede ansatte afdelingsskoleledere, der aktuelt er aflønnet med mindst grundløn 48. De resterende afdelingsskoleledere (3) og administrative koordinatorer, der er ansat efter overenskomst for ledere (2), forudsættes placeret som mellemledere på hver sin selvstændige skole. Herefter udløser overenskomstens 2, stk. 3 krav om, at der oprettes 9 nye stillinger som mellemleder på minimum grundløn 46. Den gennemsnitlige aflønning af en mellemleder på grundløn 46 er i aktuelt netto kr , dvs. ekskl. pension. Pensionsudgiften er 17,3 % for overenskomstansatte. Forudsat alle nye stillinger som mellemledere sker på overenskomstvilkår, kan merudgiften beregnes til ca. 4,7 mio.kr. Udgiften vil blive mindre, hvis stillingerne som skoleleder besættes af personer, der aktuelt er på grundløn 46. Og udgiften vil blive større, såfremt man besætter stillingerne med ansøgere, der ikke aktuelt er aflønnet i kommunen på grundløn 48 eller højere. Udgiften kan reduceres ved at gennemføre reduktioner i antallet af ledere på løntrin 48. Budgetmæssige forhold m.m. Endelig findes der grundlag for at knytte en bemærkning til de budgetmæssige forhold forbundet med etablering af 16 skoler. Med etablering af flere selvstændige skoler må det være en forudsætning, at hver skole for sig kan leve op til det politisk vedtagne mål for undervisning i de enkelte fag i Lolland Kommune. Med den aktuelle budgettildelingsmodel er det de enkelte skoler, der får tildelt et budget. 10

11 Med fire skoler er der grundlag for løbende at tilpasse klassedannelsen, så den bliver optimal i forhold til de budgetmæssige forudsætninger. Med den ændrede skolestruktur har skolerne således ikke været bundet af de tidligere skoledistrikters grænser. Med 16 skoler indskrænkes dette råderum, så der alene kan ske optimering inden for eget skoledistrikt. Kommunens prognose for udvikling i elevtal fra i Lolland Kommunes skolevæsen er vedlagt som bilag 1. Forudsat at prognosen holder, vil der i perioden fra den nuværende skolestruktur trådte i kraft i 2008 og frem til 2019 ske et fald i elevtallet. Fra 3924 elever, til 3105 elever. Et fald på 21%. Prognosen giver et sikkert grundlag for at antage, at udgiften pr. elev vil stige i takt med at årgangene bliver mindre, hvis man fastholder den nuværende struktur med 16 afdelinger, og en hertil hørende uændret klassedannelse. Og udgiften pr. elev vil stige yderligere, hvis man overgår til en struktur med 16 selvstændige skoler, hvis skolerne skal være i stand til at levere minimumstimetallet. Optimering af klassedannelsen i nuværende struktur Konsulenterne har foretaget en analyse af, hvor mange klasser, der aktuelt kunne være sammenlagt i den nuværende skolestruktur, men hvor det ikke er sket. Beregningerne er gennemført på grundlag af aktuelle antal klasser og elever på normalområdet indenfor hver skoles samlede distrikt. Fejø afdelingen er ikke med i beregningerne. Der er foretaget beregninger på henholdsvis 21, 22, 24 og 28 elever i klasserne. En klassedannelse med 21 elever er valgt, fordi det aktuelt er den forudsætning, der er lagt til grund i budgetteringen i Lolland Kommune. Konsulenterne har også valgt at vise effekten af en klassedannelse med flere elever i klasserne. 28 elever er valgt som maksimum, for at vise effekten af at optimere klassedannelsen op til folkeskolelovens aktuelle maksimum 6. Endvidere er der gennemført beregninger baseret på, at der sker et yderligere fald på 5 % i elevtallet, og at dette er jævnt fordelt på alle afdelinger. Aktuelt børnetal Fjordskolen Søndre Maribo Nordvest SUM 21 elever elever Det bemærkes, at det aktuelt debatteres om der skal åbnes for flere elever pr. klasse. Lovforslag herom er dog ikke fremsat. 11

12 24 elever elever % lavere børnetal Fjordskolen Søndre Maribo Nordvest SUM 21 elever elever elever elever Tabellen viser, at der i den nuværende struktur er mulighed for at optimere klassedannelsen. Hvis der skal være 21 elever i en klasse, kan fx Fjordskolen optimere klassedannelsen, så man har 2 klasser mindre, og Søndre skole 1 klasse mindre. Kommunen har oplyst, at man anslår driftsudgiften pr. klasse til ca. kr Det vil sige, at skolerne har anvendt deres aktuelle budget på at have flere klasser end nødvendigt 7. Havde de optimeret klassedannelsen kunne ca. 1,8 mio. kr. være anvendt til andre formål. Sættes klassedannelsen op til 28 elever, kan klassedannelsen optimeres, så der er 32 færre klasser. Og tallet stiger til 35 klasser, hvis elevtallet falder med yderligere 5 %. Der kan ikke uden videre gennemføres en beregning af rationalet med 24 eller 28 elever i klasserne. Med så mange elever i klasserne, bliver det således nødvendigt at forholde sig til det aktuelle antal af afdelinger, idet 24 eller 28 elever i klasserne indebærer, at der ikke nødvendigvis er behov for det samme antal afdelinger som i dag. Desuden vil det forudsætte, at Børneog skoleudvalget godkender, at der kan være huller i klassedannelsen på de enkelte afdelinger. Det nuværende elevtal på afdelingerne giver også grundlag for at overveje en øget anvendelse af lodret holddannelse, altså fx 1. og 2. klasse, men også anvendelse af vandret holddannelse, så fx to 2. klasser har holddannelse i en del af deres undervisning. Aktuelt er maksimum for holddannelse 50 % af undervisningen. Med en ændret budgetforudsætning om antal elever pr. klasse, vil der være grundlag for et rationale, hvoraf en del fx kan tilbageføres som ressourcer til to-lærerordninger og holddannelse med fx 3 lærere til klasser i et antal timer pr. skole. Med et vigende børnetal stiger behovet således for at optimere klassedannelsen, hvis udgiften pr. elev skal fastholdes. 7 Skolebestyrelserne er med til at vedtage principperne for skolens klassedannelse. 12

13 Årgang Med 16 selvstændige skoler indskrænker man mulighederne for at optimere klassestørrelsen, og driftsudgiften pr. elev vil derfor stige. Med 16 skoler, hvoraf nogle bliver små i Folkeskolelovens forstand, åbnes der dog mulighed for at lade en klasse omfatte flere klassetrin op til 7. klasse, jf. Folkeskolelovens 25, stk. 1. Det kan kompensere for, at det er svært at optimere klassedannelsen. Og det kan kombineres med mulighederne for holddannelse efter Folkeskolelovens 25, stk. 4. Hvis man ønsker at undersøge muligheden med etablering af 16 selvstændige skoler, anbefales det, at man forinden foretager en konkret beregning af, hvordan klassedannelsen vil blive over en periode på fx 5 år med 16 selvstændige skoler, baseret på de aktuelle data over elev- og børnetal (kommende elever). Og hvad de afledte merudgifter bliver heraf i forhold til udgiften pr. elev, såfremt den nuværende budgetteringsmodel anvendes. Case: klassedannelse med vigende børnetal og opbrydning af Fjordskolen, så Dannelund, Madeskov og Nakskov Byskole bliver selvstændige skoler Konsulenterne har efter aftale med styregruppen gennemført en række beregninger der viser udviklingen i klassedannelsen og klassekvotienten på Fjordskolens normalområde i perioden Der er regnet på to scenarier. I det ene scenarie fortsætter Fjordskolen som én samlet skole. I det andet bliver Fjordskolen til 3 selvstændige skoler; Nakskov Byskole, Dannelund og Madeskov. Beregningsforudsætningerne er drøftet med kommunen 8. Der afgrænses fra 10. klasse, og det forudsættes, at Dannelund og Madeskov fortsætter som fødeskoler, og dermed afgiver elever fra 7. klasse og op til Nakskov byskole. Som konsekvens heraf regnes der ikke på en udvikling i klassedannelsen for årgang. Optimal klassedannelse baseres på 21 elever i klasserne, og det forudsættes at der med en samlet skole kan opstå huller i klassedannelsen. Scenarie 1 klassedannelse med uændret struktur for Fjordskolen SUM m/én skole, baseret på optimal klassedannelse 0. kl kl kl kl kl Der er lagt de samme beregningsforudsætninger til grund som kommunen aktuelt anve n- der. Herunder bl.a. andel af børn til privatskoler og specialundervisning, og fordelingen af børn fra de gamle skoledistrikter Møllemark og Vestenskov. 13

14 Årgang 5. kl kl SUM prognose for klassedannelse optimering af klassedannelse med aktuelt elevtal Scenarie 2 klassedannelse med 3 selvstændige skoler SUM m/selvstændige skoler skoler 0. kl kl kl kl kl kl kl SUM prognose for optimal klassedannelse aktuel klassedannelse, videreført til 2016 Sammenligner man udviklingen i antal klasser i scenarie 1 og 2, er tendensen, at der er med én samlet Fjordskole er et svagt fald i antal klasser i perioden , hvis klassedannelsen optimeres med 21 elever. Og i scenarie 2, hvor der bliver 3 selvstændige skoler er udviklingen, at der vil komme flere klasser i perioden op til 2016, konkret 6 klasser mere. Dette på trods af vigende børnetal. Det svarer til en anslået merudgift til klassedannelse på 3,6 mio. kr 9. Sættes klassekvotienten til mere end 21 elever pr. klasse vil der kunne opnås en større optimering af klassedannelsen hvis Fjordskolen holdes samlet som én skole. Beregningerne af udviklingen for de enkelte afdelinger er vedlagt som bilag 2-4. Af bilagene kan aflæses udviklingen i klassekvotienten for de enkelte afdelinger. 9 6 klasser af kr

15 Af bilag 2 fremgår Dannelund afdelingens prognose. Dannelund opnår på intet tidspunkt grundlag for mere end ét spor. Klassekvotienten er vigende i prognose perioden. Samtidig med at skolen hverken nu eller i fremtiden kan nå et elevtal i klasserne på 21 elever. Det indebærer alt andet lige en udvikling der udløser en højere driftsudgift pr. elev, der fx kan kompenseres over budgettet. Da der ikke som selvstændig ét-sporet skole kan optimeres på klassedannelsen er skolens muligheder for mere rationel drift, at der gennemføres et betydeligt omfang af samlæsning og holddannelse. Af bilag 3 fremgår Madeskov afdelingens prognose. Madeskov har en vigende udvikling i elevtallet, hvor der med max 21 elever pr. klasse er grundlag for en 2-sporet skole. Men klassekvotienten er vigende, og fx kan man fra 2013 nøjes med at oprette en børnehaveklasse med 27 elever. Den udvikling fortsætter i prognose årene, og tendensen er, at der på sigt er underlag til at drive en ét sporet skole, med en klassekvotient over 21 elever. Af bilag 4 fremgår Nakskov Byskoles prognose. Nakskov Byskole har også en vigende udvikling i elevtallet, men kan med et max på 21 elever pr. klasse opretholde en 3-sporet skole i prognose årene. Men effekten af 44 elever i børnehaveklassen i 2015 bliver, at klassekvotienten falder helt ned til 14,7. Med over 21 elever pr. klasse kan der således optimeres til 2 klasser. Men ønsker man at hæve klassekvotienten til over 21 elever forudsætter en optimering, at der tilføres elever udefra fra Dannelund eller Madeskov. Sammenfattende er det konsulenternes vurdering, at hvis man deler Fjordskolen op i 3 selvstændige skoler, viser prognosen en stigende driftsudgift pr. elev. Hvis man ikke kan imødekomme denne præmis er konsekvensen, at 3 selvstændige skoler vil give et lavere serviceniveau, end hvis man opretholder den nuværende Fjordskole. Etablerer man 3 selvstændige skoler vil udvikling med stigende driftsudgifter pr. elev og/eller lavere serviceniveau fortsætter, med et forventeligt lavere timetal pr. klasse og et øget behov for samlæsning af klasser på tværs af årgange. Vurdering af de 4 scenarier i forhold til ansættelsesret Scenarierne indebærer organisatoriske ændringer, der kan påvirke de allerede ansattes aktuelle stillingsindhold. Det har derfor betydning for gennemførelse af de 4 scenarier at få afklaret, om ændringerne udløser økonomiske udgifter. Dette som følge af, at scenarierne indebærer ændringer, som allerede ansatte ikke skal tåle. Og om der i 15

16 givet fald kan findes alternative løsninger, der ikke påfører kommunen udgifter. Indledende bemærkninger om tjenestemænd i relation til ændring i stillingens indhold og stillingsnedlæggelse, samt væsentlig vilkårsændring for overenskomstansatte Ændringer i en struktur kan gennemføres ved frivillige aftaler med den enkelte medarbejder, der berøres. Såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler er der imidlertid et retsgrundlag der regulerer hvad den enkelte ansatte skal tåle, og hvad der gælder, hvis ændringerne ikke er inden for tålegrænsen. Tjenestemænd Alle tjenestemænd har pligt til at tåle ændringer af stillingen følger af tjenestemandsregulativets 12, stk Stk. 1: Inden for sit ansættelsesområde har en tjenestemand pligt til at underkaste sig sådanne forandringer i tjenesteforretningernes omfang og beskaffenhed, der ikke ændrer tjenestens karakter, og som ikke medfører, at stillingen ikke længere kan anses for passende for pågældende. I samme omfang kan det pålægges tjenestemanden at overtage en anden stilling. Når man ændrer i stillingsindholdet for en tjenestemand skal stillingen fortsat være passende, og den vurdering foretages som udgangspunkt på grundlag af det aktuelle stillingsindhold. Retsvirkningen af, at en stilling ikke er passende er, at tjenestemanden har ret til at forlange sig afskediget med overgang til aktuel egenpension. En udgift, der skal afholdes af Lolland Kommune. Er der tale om, at en tjenestemands stilling er nedlagt på budgettet indebærer som udgangspunkt, at vedkommende kan forlange sig afskediget med rådighedsløn i 3 år. Rådighedsløn ydes i 3 år, og betyder, at tjenestemanden bevarer sin hidtidige løn i 3 år efter sin fratræden. 3 år, hvor tjenestemanden ikke skal arbejde for kommunen. Det er Lolland kommune, der skal afholde udgiften til rådighedsløn. Efter perioden med rådighedsløn overgår tjenestemænd til aktuel egenpension. En udgift Lolland Kommune skal afholde. For de tjenestemænd, der er lærere i den lukkede gruppe skal denne udgift dog kun afholdes indtil 10 For lærere i den lukkede gruppe er retsgrundlaget Tjenestemandsloven, men der er ikke forskel på Tjenestemandsregulativet og Tjenestemandsloven i forhold til vurderingen af ovenstående. 16

17 tjenestemanden fylder 63½ år, hvorefter staten overtager pensionsforpligtelsen. Dette udgangspunkt om stillingers nedlæggelse modereres dog af, at man i forbindelse man en stillings nedlæggelse kan anvise anden passende stilling, og er stillingen passende, er tjenestemanden forpligtet til at overtage stillingen. Det har således væsentlig økonomisk betydning for gennemførelse af de 4 scenarier at få afklaret, om de udløser økonomiske udgifter til rådighedsløn og pensioner. Og i givet fald at finde alternative løsninger, der ikke påfører kommunen udgifter. Det bemærkes, at alle tjenestemandstillinger som udgangspunkt er fuldtidsstillinger. Overenskomstansatte For de overenskomstansatte ledere er det økonomiske sikkerhedsnet mindre, fordi der ikke i forbindelse med eventuelt ophør i stillingerne kan blive tale om rådighedsløn, eller overgang til aktuel egenpension. Som konsekvens heraf er der snævrere grænser for, hvor væsentlige ændringer i deres stillinger, overenskomstansatte skal tåle. Er der tale om en væsentlig vilkårsændring er konsekvensen, at medarbejderen kan betragte sig som opsagt af arbejdsgiver, eventuelt med tilbud om genansættelse på ændrede vilkår. Scenarie 1: Nuværende skolestruktur fastholdes Såfremt den nuværende skolestruktur med 4 skoler fastholdes, forudsættes, at man uændret har 4 selvstændige skoler, og et antal afdelinger, hvor der er afdelingsskoleledere. Hver af afdelingerne har tidligere været selvstændige skoler. Den umiddelbare ansættelsesretlige effekt heraf er status quo. Det udløser ingen stillingsændringer. Som anført tidligere kan der være variationer over dette scenario, hvor der ændres i stillingsindholdet for afdelingsskolelederne. 17

18 Ændres stillingsindholdet så meget, at afdelingsskolelederne reelt må betragtes som skoleledere i henhold til Folkeskolelovens 45 indebærer det, at man skal oprette 16 selvstændige skoler. Ved oprettelsen af selvstændige skoler, skal stillingerne som skoleleder i offentligt opslag. I en tjenestemandsretlig kontekst er spørgsmålet derfor ikke, om de har pligt til at overgå til stillingerne, men om kommunen er forpligtet til at tilbyde dem stillingerne. Det er kommunen ikke. I forbindelse med besættelse af skolelederstillingerne kan alle søge, herunder også afdelingsskolelederne og skolecheferne. Vælger allerede ansatte afdelingsskoleledere og skolechefer ikke at søge de opslåede stillinger, kan det ikke sidestilles med accept af, at den stilling, de har efter at den nye skoleleder er tiltrådt, er passende. Ved ikke at søge stillingen som skoleleder, kan de således ikke forringe deres retsstilling. Det kræver en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde af stillingsindholdet, efter at en ny skoleleder er tiltrådt. Det vurderes i den forbindelse, at der for afdelingsskolelederne kan etableres stillinger med et passende indhold, da de ikke aktuelt er skoleledere. Vælger skolechefer og afdelingsskolelederne at søge stillingerne, gør de det på lige vilkår med andre ansøgere. Det må i den sammenhæng betragtes som usagligt, hvis kommunen i den sammenhæng systematisk vælger at besætte de opslåede stillinger med andre end interne ansøgere. Scenarie 2: Skolecheferne får tillagt ansvar som afdelingsskoleledere for en afdeling på en af de 4 nuværende skoler i nuværende struktur Scenariet indebærer, at hver af de 4 skolechefer, ud over deres nuværende stillingsindhold får tillagt ansvaret som daglig leder på en af de afdelinger, der er indenfor deres skoledistrikt. Ansættelsesretligt skal der tages stilling til, hvad det betyder for de berørte skolechefer og afdelingsskoleledere. Skolecheferne Konkret vedrører det 4 skolechefer. 18

19 3 af stillinger er besat med personer ansat som tjenestemænd, den ene af dem i en kontraktsansættelse der udløber med skoleåret 2010/2011. Den sidste stilling er aktuelt besat ved konstitution. Skolecheferne der er ansat som tjenestemænd har pligt til at tåle udvidelse af stillingen. Det følger af tjenestemandsregulativets 12, stk. 1. Virkningen af forslaget forudsættes i praksis at bestå i, at skolechefen ove r- tager en række af ledelsesopgaverne på en af skolens afdelinger, samtidig med, at skolechefen bevarer det administrative og pædagogiske ansvar for hele skolens virksomhed. Konsulenternes vurdering er, at skolecheferne skal tåle en sådan større ledelsesopgave, forudsat, at der i øvrigt ikke ændres i stillingsbeskrivelsen. Ellers kræver det en konkret vurdering. Det bemærkes, at selvom ansættelsen som skolechef var sket på overenskomstvilkår, vil udvidelse af opgaverne ikke kunne betragtes som væsentlig vilkårsændring. Afdelingsskolelederne På de afdelinger, hvor skolechefen overtager en del af de daglige ledelsesopgaver, kan det ændre på arbejdsopgaverne for de afdelingsskoleledere der allerede er ansat på stedet, og i dag løser en række af de opgaver, skolechefen forventes at overtage. Kommunen har ikke i det forelagte scenario taget stilling til, hvordan man forestiller sig, at stillingsindholdet skal være for afdelingsskolelederen i den konkrete situation. Afdelingsskoleledere, der er tjenestemænd: Generelt må det antages, at stillingsindholdet for en afdelingsleder har et indhold som indebærer, at stillingen fortsat er passende efter tjenestemandsregulativets 12, stk. 1. I den sammenhæng må det tillægges betydning, at vedkommende fortsat er mellemleder i henhold til overenskomsten, at aflønningen er uændret, og at der ikke ændres på afdelingsskolelederens reference; det vil fortsat være til skolechefen, som nu bare er på samme afdeling. Det bemærkes, at seks afdelingsskoleledere tidligere har været skoleledere i kommunen. 19

20 Berøres de samme personer igen kan det rejse spørgsmål om vurderingen af om ændringerne i stillingsindholdet skal betragtes i forhold til den gamle skolelederstilling, eller den aktuelle afdelingsskoleleder stilling. Udgangspunktet for en vurdering af passende stilling, er den aktuelle stilling med det aktuelle stillingsindhold. Ved en evt. retlig prøvelse kan det imidlertid ikke afvises, at det vil blive tillagt betydning, at ændringerne sker med et kort tidsmæssigt interval på 3-4 år. Og at man i den sammenhæng kan tillægge det betydning, at man ikke ved at gennemføre en organisationsændring over to omgange, kan opnå det, man ikke kunne ved at nøjes med én. I dette scenario er der imidlertid tale om en generel strukturændring der ikke er begrundet i den enkelte afdelingsskoleleders forhold, og det svækker argumentet for, at man skal vurdere på grundlag af den oprindelige stillings indhold. Viser problemstillingen sig i praksis at få betydning, er det muligt at imødegå den ved at rokere afdelingsskolelederne til andre afdelinger. Kommunen har mulighed for at undlade at genbesætte stillingerne som afdelingsskoleleder ved de berørte afdelinger. Der er således aktuelt et antal stillinger, der er eller bliver ledige. Der må i så fald tages konkret stilling til, i hvilket omfang skolen skal beholde en del af denne ressource som sekretariatsmæssig bistand i form af ledelsestid og/eller administrativ tid, til at løse opgaver for skolechefen. Det bemærkes, at en del af de administrative opgaver som hidtil må forudsættes udført af de allerede ansatte administrative koordinatorer. Afdelingsskoleledere - overenskomstansatte For overenskomstansatte er problemstillingen den samme. Men spørgsmålet er, om der er tale om væsentlig vilkårsændring. Vurderingen er, at da de overenskomstansatte afdelingsskoleledere aktuelt er mellemledere, og ikke skoleledere, er der ikke tale om væsentlig vilkårsændring fordi der kommer en skolechef, som i praksis vil overtage en del af de ansvarsområder de aktuelt har, og at stillingsindholdet afpasses herefter. Det kan sidestilles med løbende ændringer i opgaverne for en mellemleder. Scanerio 3: Ændret skolestruktur yderligere en skole (fra 4 til 5 skoler) Konkret har kommunen forelagt et eksempel, hvor afdelingerne på de to skoler Nordvestskolen og Fjordskolen deles, så der bliver 3 skoler i stedet for: 20

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF for BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk (advokat Hans Juhler) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Jørgen Vinding) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld.

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld. Økonomi Elevtal Afgangsprøver NOTAT Baggrund Byrådet tiltrådte 8. februar 2011 - under punktet Struktur for dagtilbud og skoler - indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget om at: 1. at distriktsmodellen

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1.

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. januar 2012 Indledning I forbindelse med overvejelser om oprettelse af en

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

NOTAT TIL BELYSNING AF DEN POLITISKE AFTALE AF 9. JANUAR 2012. Den fremtidige skolestruktur i Nordfyns Kommune

NOTAT TIL BELYSNING AF DEN POLITISKE AFTALE AF 9. JANUAR 2012. Den fremtidige skolestruktur i Nordfyns Kommune NOTAT TIL BELYSNING AF DEN POLITISKE AFTALE AF 9. JANUAR 2012 Den fremtidige skolestruktur i Nordfyns Kommune Særlige præmisser for indholdet i beskrivelsen Dette notat indeholder en beskrivelse af de

Læs mere

Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014

Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014 Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014 Lolland kommunale skolevæsen 1 Til forældre med børn indskrevet i Lolland kommunale skolevæsen. Det er vigtigt at så mange forældre som muligt deltager i skolebestyrelsesvalget.

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Indholdsfortegnelse 077. Justering af serviceniveauet i sundhedsplejen 3 078. SFO juniorklubberne ved Overlade,

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

1. Regelgrundlaget Hovedbestemmelsen om tjenestemænds rettigheder og pligter findes i tjenestemandsregulativets

1. Regelgrundlaget Hovedbestemmelsen om tjenestemænds rettigheder og pligter findes i tjenestemandsregulativets N O TAT Udlån af tjenestemænd Dette notat omhandler udlån af tjenestemænd i forbindelse med udliciteringer. Notatet beskæftiger sig primært med frivillige udlånsaftaler, men i notatet berøres også situationer,

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Evaluering af Lolland Kommunes nye skolestruktur

Evaluering af Lolland Kommunes nye skolestruktur Evaluering af Lolland Kommunes nye skolestruktur 2010 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger, dvs. at der

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere Side 1 Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Undervisningsministeriet Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.41 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

Kritisk gennemgang af økonomisk grundlag, EY rapporten: vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers kommune

Kritisk gennemgang af økonomisk grundlag, EY rapporten: vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers kommune Kritisk gennemgang af økonomisk grundlag, EY rapporten: vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers kommune Økonomien er opdelt i 2 dele: Personaleomkostninger som følge

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Oprettet den 16. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-137915 Sags nr. 480-2014-143794 Indhold Ny struktur: Dagtilbudsdistrikter og

Læs mere

Anbefaling, at antal af forældrerepræsentanter nedsættes til 7, for at skolebestyrelsen ikke bliver for stor

Anbefaling, at antal af forældrerepræsentanter nedsættes til 7, for at skolebestyrelsen ikke bliver for stor Oversigt over høringssvar vedrørende styrelsesvedtægt for Ballerup Kommunes skoler Høringspart: MED-udvalg og sektorudvalg BILAG: Styrelsesvedtægt = besvaret i sagsfremstilling 1: Administrativ leder pr.

Læs mere

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ)

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Ø. Fem skoler med overbygning- 4 fødeskoler, 1. Kort beskrivelse af alternativ Ø Alternativ Ø er baseret på et bærende princip om, at der skal være skoler over

Læs mere

Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen.

Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen. Udkast til 5. juli 2005 J.nr. 05-870-7 Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen. I medfør af 7, stk. 3 6 i lov nr. 539 af 24. juni 2005 om visse proceduremæssige

Læs mere

Ansættelse og afskedigelse

Ansættelse og afskedigelse Publikation: Ansættelse og afskedigelse - Skolebestyrelsen Hæfte 7 Skolebestyrelsen Hæfte 7 Ansættelse og afskedigelse Syvende hæfte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 1. Hvorfor og hvordan? 2.

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift HK/Kommunal for A (advokat Ulla Jacobsen) mod KL for Jammerbugt Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) (spørgsmål om forlænget opsigelsesvarsel) Den 5. oktober 2011 afholdtes

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge Varigt ansatte timelønnede bliver månedslønnede Med virkning fra 1. august 2014 overgår medarbejdere med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge fra timeløn til månedsløn forudsat at de er

Læs mere

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen I forbindelse med ansættelse af skoleleder ved Ørebroskolen er der udarbejdet et forventningsgrundlag og en funktions- og stillingsbeskrivelse

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 07. maj 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm

Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm Beskrivelse af model 4: 1. Bærende værdier og visioner: Model 4 tager udgangspunkt i disse mål: At barnet kan se en mening med de livsvilkår, de er omgivet

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

I reform til fremtiden

I reform til fremtiden I reform til fremtiden 63 Nyhedsbrev for Danmarks Domstole 29. juni 2006 1. Lokalisering af de kommende byretter 2. Bemærkninger i forbindelse med ønskerunden 3. Dommernes ønskerunde og lederstillinger

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld

Læs mere

21.11 O.08 30/2009 Side 1. Regler om opslag af tjenestemandsstillinger i kommuner inden for KL s forhandlingsområde 1664.

21.11 O.08 30/2009 Side 1. Regler om opslag af tjenestemandsstillinger i kommuner inden for KL s forhandlingsområde 1664. Side 1 Regler om opslag af tjenestemandsstillinger i kommuner inden for KL s forhandlingsområde KL 2009 1664.12 Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Offentligt opslag... 3 2. Avertering... 3 Kapitel 2 Undtagelse

Læs mere

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by BRORSONSKOLEN, NDR. BOULEVARD 81, VARDE Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by fra skolebestyrelsen på Brorsonskolen. Indledning ved Varde Bys skolebestyrelser. Januar 2013 Brorsonskolen, Ndr.

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler Cirkulære om Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2002 Cirkulære af 3. marts 2004 Perst. nr. 016-04 PKAT nr. J.nr. 03-402-36 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2000 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM NYT LØNSYSTEM FOR LEDERE VED ERHVERVSSKOLER Generelle bemærkninger Finansministeriet

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. april 2013

Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. april 2013 Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. april 2013 Resumé Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2013. ADMINISTRATIV INFORMATION Den 6. maj 2013 Sags ID: SAG-2013-02930 Dok.ID: 1691409

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Version 02, den 04.10. 2011

Version 02, den 04.10. 2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehave, Saugstedvang, Sundbrinken og Ringgården Alternativt Børnebakkehus, Toftegårdens

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Seniorsamtaler... 4 4 Lokal

Læs mere

Krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Akademikernes forhandlingsområde

Krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Akademikernes forhandlingsområde Akademikerne Krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Akademikernes forhandlingsområde KL s krav til organisationsforhandlingerne med Akademikerne er oplistet i dette

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281 NOTAT Emne: Til: Driftsøkonomi ved fire og tre skoledistrikter Byrådet Dato: 14. april 2011, revideret 4. maj 2011 Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281 Driftsøkonomi ved fire og tre skoledistrikter Store

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 003-09 PKAT

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 2013 og pr. 1. januar 2014

Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 2013 og pr. 1. januar 2014 3.ju Til Borgmesteren Kommunaldirektøren Løn-og personalekontoret Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 2013 og pr. 1. januar 2014 Resumé Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. oktober

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

1. Generelt. Pensionsforhold Lokalt aftalte tillæg som gives som trin og/eller kronetillæg er pensionsgivende.

1. Generelt. Pensionsforhold Lokalt aftalte tillæg som gives som trin og/eller kronetillæg er pensionsgivende. FORHÅNDSAFTALE MELLEM AARHUS KOMMUNE, BØRN & UNGE OG ÅRHUS LÆRERFORENING VEDRØRENDE LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE 1. Generelt Dækningsområde Aftalen er gældende for alle lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

8) Er en kommune pligtig til at offentliggøre grundlaget for udmåling af tilskud (budgettet) til a. løn, jf. bekendtgørelsens 5,

8) Er en kommune pligtig til at offentliggøre grundlaget for udmåling af tilskud (budgettet) til a. løn, jf. bekendtgørelsens 5, 1) Hvad forstås ved løn under sygdom, jf. BPA-bekendtgørelsens (herefter bekendtgørelsen) 5, stk. 4? Er det a. fuld påregnelig løn (i overensstemmelse med vagtplanen), inkl. tillæg og pension b. grundløn

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Hvem er omfattet Nedenstående er lavet en kort skitse over hvordan konflikten fordeler sig.

Hvem er omfattet Nedenstående er lavet en kort skitse over hvordan konflikten fordeler sig. Konfliktvejledning for bestyrelser Vejledning om generelle forhold for bestyrelserne i selvejende daginstitutioner i forbindelse med den overenskomstmæssige strejke og lockout af pædagoger 2008 Med den

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL Det Offentlige Beredskabs Landsfo rbund Ingeniørforeningen i Danmark Teknisk Landsforbund

Læs mere

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte)

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) handlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) KL Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører HI Organisation for ledende medarbejdere i Idræts-, Kultur og Fritidssektoren

Læs mere

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid 21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Kommunernes Landsforening Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Under henvisning til tjenestemandsregulativets

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

NOTAT 2 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48

NOTAT 2 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48 NOTAT 2 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48 6. oktober 2014 Sammenligning af nøgletal på skole- og ældreområdet i 6 kommuner. Som

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2009/2010

Elevtal for grundskolen 2009/2010 Elevtal for grundskolen 29/21 Af Alexander Uldall Kølving Elevtallet har været faldende i perioden 26/7 til 29/1. For skoleåret 29/1 var der sammenlagt 715.833 elever i den danske grundskole, og sammenlagt

Læs mere

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1 Pensionsregulativ af 2013 for kommuner Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1... 4 Kapitel 2. Egenpension... 4 2... 4 3... 4 4... 5 4a... 6 5... 6 6... 7 7... 8 8...

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 26. januar 2011

Arbejdsrettens dom af 26. januar 2011 Arbejdsrettens dom af 26. januar 2011 i sag nr. AR2009.0469: Landsorganisationen i Danmark for Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II ved DI for Falck Danmark

Læs mere

Vejledning om håndtering af stillingsændringer

Vejledning om håndtering af stillingsændringer Vejledning om håndtering af stillingsændringer Koncern HR november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Ledelse og samarbejde 3. Rammerne for ændringer i den enkelte medarbejders ansættelsesvilkår

Læs mere

Udkast. Fremtidig sammenhæng mellem organisering og tildelingsmodel på folkeskoleområdet. Holbæk Kommune Maj 2011 1/20

Udkast. Fremtidig sammenhæng mellem organisering og tildelingsmodel på folkeskoleområdet. Holbæk Kommune Maj 2011 1/20 Udkast Fremtidig sammenhæng mellem organisering og tildelingsmodel på folkeskoleområdet Holbæk Kommune Maj 2011 1/20 Indhold: Dokumentet skal læses sammen med det dokument, der beskriver de 2 mulige modeller

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

Indstilling. Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra Region Midtjylland. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra Region Midtjylland. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 28. november 2008 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup

Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup Odense Kommune Odense Lærerforening Side 1 af 6 Indhold Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Funktionsløn...

Læs mere

NOTAT Økonomisk Afdeling. Økonomiske udfordringer for skolerne fra skoleåret 2011/12

NOTAT Økonomisk Afdeling. Økonomiske udfordringer for skolerne fra skoleåret 2011/12 Budget 2011 NOTAT Skoler Økonomisk Afdeling Bilag 8 Økonomiske udfordringer for skolerne fra skoleåret 2011/12 Kommunens økonomi har de seneste år været under pres. Det har også påvirket skolernes økonomiske

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse Meddelt den 12. oktober 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod RLTN (Regionernes Lønnings og Takstnævn) og Region Nordjylland (advokat Morten

Læs mere

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde Cirkulære af 21. december 2011 Perst.nr. 071-11 PKAT nr. 201, 202, 206, 211 og 260 J.nr. 10-333/16-6 Cirkulære om organisationsaftale for Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte

Læs mere

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post.

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. B I LAG TIL HØRINGSSVA R OFFENTLIG DIGITAL PO ST Den 10. februar 2012 Indledning KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. KL hilser lovforslaget meget velkommet, idet lovforslaget er

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 5. september 2014 i faglig voldgiftssag, 2013.0131 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Gentofte Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Sagen angår lønsammensætningen

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger 2014 Cirkulære af 21. marts 2014 Modst.nr. 014-14 J.nr. 2014-7622-001 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere