Formål og resultater. Analyse: Effekten for ledelsesstrukturen og klassedannelse m.m., ved ændring af skolestrukturen Lolland Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formål og resultater. Analyse: Effekten for ledelsesstrukturen og klassedannelse m.m., ved ændring af skolestrukturen Lolland Kommune"

Transkript

1 Analyse: Effekten for ledelsesstrukturen og klassedannelse m.m., ved ændring af skolestrukturen Lolland Kommune Lolland Kommune har rettet henvendelse til KL s juridiske Kontor med forespørgsel om KL s medvirken til at gennemføre en vurdering af, hvad konsekvenserne vil være for ledelsesstrukturen og klassedannelsen, hvis den nuværende skolestruktur fastholdes, eller der sker større eller mindre ændringer af strukturen. Analysen skal indgå som en del af grundlaget for kommunens overvejelser, muligheder og konsekvenser af en evt. ændret struktur på skoleområdet, herunder ændret ledelsesstruktur. Formål og resultater Lolland Kommune har oplyst, at man aktuelt gennemfører en evaluering af skolestrukturen i samarbejde med Evalueringsinstituttet, der skal indgå som grundlag for politiske beslutninger om, hvorvidt den nye skolestruktur skal fastholdes eller der skal ske større eller mindre ændringer. Afrapportering herfra forventes i efteråret Den 27. november 2010 Jnr G60 Sagsid Ref JTO Dir Weidekampsgade 10 Postboks København S Tlf Fax /25 Med henblik på, at direktion/skolesektor umiddelbart efter evalueringen kan fremlægge konsekvenserne af eventuelle ændringer, skal der udarbejdes et notat, der vurderer de juridiske, organisatoriske og økonomiske konsekvenser for ledelsesstrukturen ved følgende fire scenarier: 1. Lolland Kommune fastholder nuværende skolestruktur (4 skoler) 2. Lolland Kommune fastholder nuværende skolestruktur, dog med den ændring, at hver af skolecheferne får tillagt ansvaret som afdelingsskoleleder for en af afdelingerne på skolen. 3. Lolland Kommune ændrer skolestruktur med yderligere en skole (fra 4 til 5 skoler), dog med den ændring, at hver af skolecheferne får tillagt ansvaret som afdelingsskoleleder for en af afdelingerne på skolen..

2 4. Lolland Kommune ændrer skolestrukturen så 4 skoler nedlægges og der oprettes 12 normalskoler og 4 specialskoler (Blæsenborg centerafdeling, Margretheskolen, Gurreby Skole og Fjordrækken). Notatet er opbygget, så der i afsnit 2 redegøres for, om scenarierne kan gennemføres inden for rammerne af Folkeskoleloven. I afsnit 3 redegøres for ansættelsesretlige forhold i relation til scenarierne. I afsnit 4 sammenfattes konsulenternes vurderinger og der gives en række anbefalinger. Der tages afsæt i de eksisterende stillingsprofiler for skolechefer, afdelingsskoleledere og koordinatorer, som beskriver den aktuelle kompetencefordeling, der er mellem lederne på skolerne i Lolland Kommune. Stillingsprofilerne er vedlagt som bilag. Der fremsættes således ikke i notatet forslag til, hvordan stillingsprofilerne kan se ud, hvis der gennemføres ændringer i strukturen. Notatet afgrænses til at beskrive virkningerne for ledelsesstrukturen og klassedannelse. Der afgrænses således fra en beskrivelse og analyse af øvrige afledte virkninger, der i øvrigt er i forhold til at ændre på kommunens skolestruktur. Lolland Kommune har efter det oplyste selv udfærdiget notater, der sammenfatter en række af de anbefalinger, der aktuelt er vedrørende blandt andet skolestruktur, f.eks fra Rejseholdets 360-graders eftersyn af folkeskolen, Skolerådets beretning , KL s nysyn på folkeskolen 2 og Krevi 3 Aktuelt er der således anbefalinger fra flere sider om fx skolestørrelser. Blandt andet har senest Rejseholdets 360-graders eftersyn 4 af folkeskolen ført til en anbefaling af, at skolerne fremover skal have en størrelse, så lærer- og ledelseskompetencer kan forenes med effektiv ressourceudnyttelse, og at man har skoler med minimum 3 spor. Vurdering af de 4 scenarier i forhold til Folkeskoleloven Scenarie 1: Nuværende skolestruktur fastholdes det kommunale og regionale evalueringsinstitut. 4 2

3 Såfremt den nuværende skolestruktur med 4 skoler fastholdes, forudsættes det, at man uændret har 4 selvstændige skoler, og et antal afdelinger, hvor der er afdelingsskoleledere. Hver af afdelingerne har tidligere været selvstændige skoler. Den umiddelbare organisatoriske, juridiske og økonomiske effekt heraf er status quo. Som det fremgår under scenario 4, er der imidlertid mulighed for at optimere klassedannelsen. Ved at optimere klassedannelsen vil det være muligt at anvende de frigjorte midler til bedre service, eller at anvende færre ressourcer med uændret serviceniveau. I den nuværende skolestruktur er det forudsat, at nedlæggelse af afdelinger på de enkelte skoler kræver politisk godkendelse. Endvidere er det forudsat, at skolerne ikke kan optimere klassedannelsen på en sådan måde, at der opstår huller i klassedannelsen på de enkelte afdelinger, uden at det er godkendt af Børne- og Skoleudvalget. Det kan fx være, at der på en skole er 4 klasser i en årgang. Men at man ved at optimere klassedannelsen kan nøjes med 3 klasser. Konsekvensen heraf er kan fx være at en et-sporet afdeling ikke får en klasse i den pågældende årgang, eller at en fler-sporet skole får en årgang med færre klasser. Skolesektoren har oplyst, at der ikke er skoler, der har forelagt forslag om klassedannelse, der på en afdeling giver huller i klassedannelsen. Det kan oplyses, at Ringsted er på vej til at beslutte en skolestruktur, der ligner Lolland Kommunes, har fremlagt forslag til ny styrelsesvedtægt, hvor det er op til den enkelte skolebestyrelse at lave principper for klassedannelsen, forudsat, at alle afdelinger som minimum har indskoling det vil sige klassetrin på alle afdelinger. Det åbner således mulighed for, at skolebestyrelsen vedtager principper så der kan komme huller i klassedannelsen på enkelte afdelinger fra og med 4. klasse. Variant 1 over scenario 1: Ændret stillingsindhold for afdelingsskoleledere Styregruppen har ønsket, at der gives en vurdering af mulighederne for en justering af opgavefordelingen mellem niveauet af skolechefer og afdeling s- skoleledere, så der sker en styrkelse af ledelsesansvaret på afdelingen og afdelingsskolelederens daglige ledelsesansvar synliggøres. Den aktuelle stillingsbeskrivelse forudsætter, at afdelingsskolelederne, under ansvar for skolechefen, og efter konkret delegation, kan tillægges ansvar for 3

4 varetagelse af tværgående strategiske, pædagogiske, personalemæssige og økonomisk/-administrative ledelsesopgaver. Af folkeskolelovens 45, stk. 1 følger, at det er skolens leder, der har den administrative og pædagogiske ledelse af skolen. I Lolland Kommune er en skolechef at sidestille med en skoleleder i Folkeskolelovens forstand. Man kan fx forestille sig, at man i Lolland Kommune ønsker at ændre opgavefordelingen, så de nuværende afdelingsskoleledere fx får ansvaret for afdelingsskolens strategiske, og pædagogiske ledelsesopgaver, uden at det sker som led i delegation, og uden at det sker med ansvar overfor skolechefen. Konsulenternes vurdering er, at en sådan ændring kan sidestilles med, at man opretter stillinger som skoleleder på afdelingsniveau. Hermed overgår afdelingerne fra at være en afdeling, til at være en selvstændig skole, med hvad deraf følger ift. ændringer af den nuværende skolestruktur. Man kan således ikke have en skoleleder, uden at der er en selvstændig skole, vedkommende kan være leder af. Effekten ved at ændre stillingsindholdet som anført, vil således svare til scenarie 4; at der oprettes 16 selvstændige skoler. Der henvises til beskrivelsen af scenarie 4 for en nærmere gennemgang heraf. Variant 2 af scenario 1: Færre skolechefer med uændret antal skoler Styregruppen har bedt konsulenterne tage stilling til, om man kan fortsætte den nuværende skolestruktur med færre skolechefer. Dette for at opnå et økonomisk provenu ved at undlade genbesættelse i forbindelse med, at en af stillingerne aktuelt er ledig, og yderligere en af stillingerne inden for en kortere periode vil blive ledig. Folkeskolelovens 45 forudsætter, at der skal være en leder af hver skole. Aktuelt er der 4 skoler, og 4 skolechefer. Skal der værre færre ledere kræver det, at man anvender Folkeskolelovens 24 til at gennemføre fælles ledelse af flere skoler, hvor fx 1 skolechef favner 2 af de aktuelle 4 skoler. Her er kriterierne, at der kun må være en stor skole (over 150 elever), eller flere små (under 150 elever). Disse kriterier kan Lolland Kommune ikke leve op til med de nuværende skolestørrelser. Tidligere har man kunnet søge dispensation i Undervisningsministeriet i forhold til fælles ledelse, under forsøgsordningen En skole i bevægelse. Den forsøgsordning er ophørt, og det vil derfor kræve en konkret henvendelse til Undervisningsministeriet med anmodning om at få dispensation til, 4

5 at lade 1 skolechef stå som ansvarlig for 2 skoler i Lolland Kommune. Konsulenternes vurdering er, at Undervisningsministeriet ikke ville give en sådan dispensation. Samlet vurdering af scenarie 1 i forhold til Folkeskoleloven En uændret struktur medfører status quo, både juridisk, organisatorisk og økonomisk. Ændrer man markant på den nuværende opgavefordeling mellem skolechefer og afdelingsskoleledere skal man være opmærksom på, at det kan medføre, at der reelt bliver tale om at genoprette 16 skoler med hvad deraf følger. Scenarie 2: Skolecheferne får tillagt ansvar som afdelingsskoleledere for en afdeling på en af de 4 nuværende skoler i nuværende struktur Scenariet indebærer, at hver af de 4 skolechefer, ud over deres nuværende stillingsindhold, får tillagt ansvaret som daglig leder på en af de afdelinger, der er indenfor deres skoledistrikt. Skolecheferne forudsættes dermed at løse daglige ledelsesopgaver på en afdeling, samtidig med, at de har et overordnet ansvar for skolen. I forhold til Folkeskoleloven giver det ikke anledning til bemærkninger. Der hverken oprettes eller nedlægges skoler. Justerer man på, hvilke afdelinger, der hører til hvilken skole, svarer det også til skolenedlæggelse. Begrundelsen er, at en del af skolen henlægges under en anden skoles ledelse. Ved ledighed i stillingerne som afdelingsskoleleder vil det være relevant at se på, om der er behov for, at skolechefen har en afdelingsskoleleder på den afdeling, hvor skolechefen selv sidder. Det fordrer en konkret vurdering af de ledelsesmæssige og administrative opgaver, der skal løses på afdelingen. Det må i den sammenhæng medtænkes, at der til hver skole allerede er knyttet en administrativ koordinator på 0,6 årsværk, som den enkelte skole har mulighed for at hæve til et helt årsværk, ved at supplere med tid fra den administrative normering (skolesekretærer). Aktuelt er tre ud af fire stillinger som skolechef besat. To af stillingerne er besat med tjenestemænd i tidsubegrænsede stillinger. En af stillingerne er besat ved kontraktansættelse, der udløber med skoleåret 2010/2011. Den 5

6 sidste er besat ved konstitution. Den ledige skolechefstilling skal i dette scenarie besættes varigt, når strukturen er lagt på plads. I forhold til overenskomsten for ledere bemærkes, at det af 2, stk. 3 fremgår, at der skal oprettes én mellemlederstilling, hvis skolelederen (her lig skolechefen) er indplaceret på grundløn lig løntrin 48, 49 eller 50. Oprettelse af stillinger som mellemleder derudover, er således et tilvalg, der foretages af Lolland Kommune, efter en afvejning af behovet for ledelse på afdelingerne. Herunder for eksempel, om der skal være en mellemleder på alle afdelinger, selvom overenskomsten ikke forpligter kommunen til det. I den forbindelse bemærkes, at stillingerne som administrativ koordinator skal medtænkes som en del af ledelsesteamet, og er den administrative koordinator ansat efter overenskomsten for ledere, tæller denne person for en at være mellemleder i henhold til 2, stk. 3. Det åbner mulighed for, at man på mindre afdelinger undlader at genbesætte ledige stillinger som mellemleder, og i stedet aftaler et funktionstillæg til en af lærerne ikke efter læreroverenskomstens 5, stk. 7, da der ikke er tale om stedfortræderfunktioner som defineret i overenskomsten, men efter læreroverenskomstens 5, stk. 19. Det kunne fx være en mulighed på de mindre afdelinger, så som Dannelund og Fejø, der aktuelt har ledelse med henholdsvis 0,6 og 0,3 årsværk. Tillægget skal gives for varetagelse af stedfortræderlignende opgaver. Det vil i praksis betyde, at der ikke skal udløses ledelsestid i henhold til 13, stk. 2 i Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet. Det må dog forudsættes, at en del af lærerens arbejdsopgaver medgår til administrative opgaver og stedfortræderlignende opgaver, men det behøver ikke at have et omfang på minimum 1/3, som det modsætningsvist fremgår af den anførte 13, stk. 2. Overvejer kommunen at anvende modellen med et funktionsvederlag til en af lærerne anbefales det, at laver en beregning over det økonomiske rationale. Som anført er det formentlig kun relevant for to mindre afdelinger, der aktuelt har ledelsestid der samlet set er på 0,9 årsværk. Scanerio 3: Ændret skolestruktur yderligere en skole (fra 4 til 5 skoler) Scenariet indebærer, at man ændrer strukturen, så der fremadrettet bliver 5 selvstændige skoler, og at skolecheferne får tillagt ansvar som afdelingssk o- leledere for en afdeling på en af skolerne. 6

7 Konkret har kommunen forelagt et eksempel, hvor afdelingerne på de to skoler Nordvestskolen og Fjordskolen deles, så der bliver 3 skoler i stedet for: - Byskoleafdelingen og Dannelundafdelingen - Stormark og Madeskov - Søllested og Ravnsborg Gøres hver til 3 selvstændige skoler. Forslaget kan gennemføres inden for rammerne af Folkeskoleloven. Ændringer har en karakter, der indebærer, at man skal gennemføre proceduren om nedlæggelse af skoler, som beskrevet i Folkeskolelovens 24, stk. 4, med tilhørende bekendtgørelse af 19. juli 1993 om proceduren ved skolenedlæggelser. Dette som følge af, at en del af skolen henlægges under en anden skoles ledelse. Dette gælder kun for så vidt angår Nordvest skolen og Fjordskolen. Det bemærkes, at det ikke vil være lovligt at etablere distrikter af bygningsmæssige afdelinger af den samme skole med henblik på, at børn på det samme klassetrin fordeles på de enkelte bygninger afhængig af bopæl. Der kan således ikke laves administrative skoledistrikter inden for den enkelte skole, og på den måde på forhånd definere, at børn bosiddende i et afgrænset område går i en bestemt afdeling. Det vil dog væres sådan, at man kan lave principper for klassedannelse på den enkelte skole, der tager hensyn til, at børn bosiddende i et afgrænset område går i en bestemt afdeling. Og principperne for klassedannelse kan løbende tilpasses, fx hvert skoleår, så klassedannelsen optimeres. Med det vigende børnetal i Lolland kommune kan det med 5 skoler blive sværere at leve op til anbefalingerne fra Rejseholdets 360-graders eftersyn af folkeskolen, hvor der anbefales 3-sporede skoler. Konkret har konsulenterne set på, hvad effekten vil være af, at lave Søllested afdelingen og Ravnsborg afdelingen til en skole. Med de aktuelle børnetal er der grundlag for en to-sporet skole fra klassetrin, og 3 spor på klasse. Hvis børnetallet falder som forventet i Ravnsborg området, vil grundlaget for 3 spor på 5.-6 klassetrin bortfalde. Med 2 spor vil skolen være mere sårbar for at kunne optimere klassedannelsen, og det vil med vigende børnetal på sigt give en højere driftsudgift pr. elev. Det anbefales, at man foretager en konkret beregning af, hvordan klassedannelsen vil blive over en periode på 5 år, såfremt man laver 5 selvstændige skoler, baseret på de aktuelle data over elev- og børnetal (kommende elever). Og hvad de afledte merudgifter bliver heraf i forhold til udgiften pr. 7

8 elev, såfremt den nuværende budgetteringsmodel fastholdes. Beregningerne kan afgrænses til de skoler, der berøres af ændringerne. Konsulenternes anbefaling baserer sig på, at ændringer i en skolestruktur erfaringsmæssigt skal være så robuste, at en forudsigelig demografisk udvikling, kombineret med budgetmæssige udfordringer, ikke gør det nødvendigt at ændre strukturen igen inden for en kort årrække. Variationer over scenario 3 er, at man går fra 4 skoler til 5 eller flere skoler. I takt med, at antallet af skoler stiger, vil det minde om scenario 4, hvor der oprettes 16 skoler, hvorfor der henvises hertil for yderligere bemærkninger Det økonomiske rationale i dette scenarie er, at der er behov for en skolechef mere. Og man må så tage stilling til, om man fortsat har behov for det samme antal mellemledere, eller samme mængde ledelsestid. Dette i relation til, at der kommer en ekstra skolechef, og at skolecheferne overtager en del af afdelingsskoleledernes opgaver. Scenarie 4: Lolland Kommune ændrer skol e- strukturen, så 4 skoler nedlægges og der oprettes 12 normalskoler og 4 specialskoler Med scenarie 4 ændres der på skolestrukturen, så de nuværende 4 skoler nedlægges, og der i stedet oprettes 12 normalskoler, og 4 specialskoler. Der bliver dermed 16 skoler. De 4 specialskoler forudsættes at være; Blæsenborg centerafdeling, Margretheskolen, Gurreby Skole og Fjordrækken. Vurdering i forhold til Folkeskoleloven Efter Folkeskoleloven er specialskoler at sidestille med almindelige folk e- skoler. I det følgende sondres der således ikke mellem normalskoler og specialskoler. Oprettelse af 16 skoler fordrer, at man gennemfører proceduren om nedlæggelse af skoler som beskrevet i Folkeskolelovens 24, stk. 4, med tilhørende bekendtgørelse af 19. juli om proceduren ved skolenedlæggelser. Overenskomstforhold Overenskomsten for ledere i folkeskolen m.fl. inden for undervisningsområdet har som forudsætning, at der på hver selvstændig skole er en stilling som skoleleder, der jf. 4, stk. 1, skal indplaceres på løntrin 46, 48, 49 eller 50. Og som tidligere anført fremgår det af 2, stk. 3, at der skal oprettes en mellemlederstilling, hvis skolelederen (her lig skolechefen) er indplaceret på grundløn lig løntrin 48, 49 eller 50. 8

9 Endvidere følger det af Overenskomstens 2, stk.1, at ansættelse af skoleledere sker som tjenestemand, eventuelt på åremål, eller på kontraktsvilkår. Almindelig tidsubegrænset ansættelse på overenskomstvilkår er således ikke mulig. Konsekvensen heraf er, at der skal gennemføres ændringer i ansættelsesformen for en del af de afdelingsskoleledere, der bliver skoleledere. Aktuelt er der således afdelingsskoleledere ansat som både tjenestemænd og overenskomstansatte. Det må således forventes at udløse yderligere omkostninger til aflønning af skoleledere ved etablering af 16 selvstændige skoler. Det bemærkes, at kommunen godt kan tilbyde ansættelse som tjenestemand til aktuelt overenskomst ansatte. Men det bliver som kommunal tjenestemand, hvoraf følger, at det er Lolland Kommune, der bærer de fulde omkostninger til tjenestemandspension m.m. Det er således ikke muligt at lade de overenskomstansatte indtræde i den lukkede gruppe af statstjenestemænd, hvor det er staten, der bærer en del af udgifterne til tjenestemandspension. Lolland Kommune har valgt at lade sig genforsikre for at dække udgifterne til tjenestemandspension 5. Genforsikringspræmien er aktuelt 36,34 % af lønudgiften. Denne udgift for kommunen skal lægges oven i den løn, lederne får som tjenestemænd. Der må således forventes øgede udgifter til aflønning af skoleledere, uanset om ansættelsesformen bliver som tjenestemand, på kontrakt eller på åremål. Problemstillingen kan illustreres med, at 50 % af de afdelingsskoleledere, der er i kommunen i dag, er ansat på overenskomstvilkår. Endvidere vil der med 16 skoler være objektive grunde til, at der skal anvendes mere ledelsestid end i den aktuelle struktur. Konkret skal der oprettes skolebestyrelser på hver enkelt skole, hvor skolelederen skal have ledelsestid til at løse opgaven. Endvidere vil der medgå ledelsestid til selvstændigt MED-udvalg på hver skole. Der vil således være merudgifter til ledelse med 16 selvstændige skoler. Lederkabale Det vil endvidere være fornødent at lægge en lederkabale efter stillingerne som skoleleder er besat. 5 4 af de selvstændige kommuner der blev samlet i Lolland kommune havde forsikret sig i Kommunernes Lærerpensions Udligning, KLPU. Denne ordning blev nedlagt med udgangen af 2009 og pensionskassen midler blev tilbageført til kommunerne, der herefter selv afholder udgifterne til tjenestemandspension til lærere i den lukkede gruppe. 9

10 Dette blandt andet med henblik på, at man ikke med en ny struktur utilsigtet tvinges til at oprette yderligere stillinger som mellemleder. Fx som følge af, at en afdelingsskoleleder, der i dag har grundløn 48 eller derover, bliver skoleleder på en mindre afdeling, hvor der i dag ikke er en mellemleder. Eller fx at en afdelingsskoleleder vælger ikke at søge en stilling som skoleleder, og stillingen besættes med eksterne ansøgere. Det kan således i praksis være, at det kan blive fornødent at foretage omplacering af allerede ansatte mellemledere, og eventuelt at afskedige overtallige mellemledere, alternativt tilbyde ansættelse på ændrede vilkår. Konsulenterne har foretaget en analyse af, hvor mange ekstra stillinger, der maksimalt skal oprettes, såfremt der oprettes 16 selvstændige skoler som følge af overenskomstens 2, stk. 3. Analysen baserer sig på de personer, der aktuelt er i stillingerne som skolechef, afdelingsskoleleder og administrativ koordinator. Det er forudsat, at allerede ansatte (og konstituerede) skolechefer rokeres til en stilling som skoleleder, og at de resterende stillinger som skoleleder besættes efter offentligt opslag med allerede ansatte afdelingsskoleledere, der aktuelt er aflønnet med mindst grundløn 48. De resterende afdelingsskoleledere (3) og administrative koordinatorer, der er ansat efter overenskomst for ledere (2), forudsættes placeret som mellemledere på hver sin selvstændige skole. Herefter udløser overenskomstens 2, stk. 3 krav om, at der oprettes 9 nye stillinger som mellemleder på minimum grundløn 46. Den gennemsnitlige aflønning af en mellemleder på grundløn 46 er i aktuelt netto kr , dvs. ekskl. pension. Pensionsudgiften er 17,3 % for overenskomstansatte. Forudsat alle nye stillinger som mellemledere sker på overenskomstvilkår, kan merudgiften beregnes til ca. 4,7 mio.kr. Udgiften vil blive mindre, hvis stillingerne som skoleleder besættes af personer, der aktuelt er på grundløn 46. Og udgiften vil blive større, såfremt man besætter stillingerne med ansøgere, der ikke aktuelt er aflønnet i kommunen på grundløn 48 eller højere. Udgiften kan reduceres ved at gennemføre reduktioner i antallet af ledere på løntrin 48. Budgetmæssige forhold m.m. Endelig findes der grundlag for at knytte en bemærkning til de budgetmæssige forhold forbundet med etablering af 16 skoler. Med etablering af flere selvstændige skoler må det være en forudsætning, at hver skole for sig kan leve op til det politisk vedtagne mål for undervisning i de enkelte fag i Lolland Kommune. Med den aktuelle budgettildelingsmodel er det de enkelte skoler, der får tildelt et budget. 10

11 Med fire skoler er der grundlag for løbende at tilpasse klassedannelsen, så den bliver optimal i forhold til de budgetmæssige forudsætninger. Med den ændrede skolestruktur har skolerne således ikke været bundet af de tidligere skoledistrikters grænser. Med 16 skoler indskrænkes dette råderum, så der alene kan ske optimering inden for eget skoledistrikt. Kommunens prognose for udvikling i elevtal fra i Lolland Kommunes skolevæsen er vedlagt som bilag 1. Forudsat at prognosen holder, vil der i perioden fra den nuværende skolestruktur trådte i kraft i 2008 og frem til 2019 ske et fald i elevtallet. Fra 3924 elever, til 3105 elever. Et fald på 21%. Prognosen giver et sikkert grundlag for at antage, at udgiften pr. elev vil stige i takt med at årgangene bliver mindre, hvis man fastholder den nuværende struktur med 16 afdelinger, og en hertil hørende uændret klassedannelse. Og udgiften pr. elev vil stige yderligere, hvis man overgår til en struktur med 16 selvstændige skoler, hvis skolerne skal være i stand til at levere minimumstimetallet. Optimering af klassedannelsen i nuværende struktur Konsulenterne har foretaget en analyse af, hvor mange klasser, der aktuelt kunne være sammenlagt i den nuværende skolestruktur, men hvor det ikke er sket. Beregningerne er gennemført på grundlag af aktuelle antal klasser og elever på normalområdet indenfor hver skoles samlede distrikt. Fejø afdelingen er ikke med i beregningerne. Der er foretaget beregninger på henholdsvis 21, 22, 24 og 28 elever i klasserne. En klassedannelse med 21 elever er valgt, fordi det aktuelt er den forudsætning, der er lagt til grund i budgetteringen i Lolland Kommune. Konsulenterne har også valgt at vise effekten af en klassedannelse med flere elever i klasserne. 28 elever er valgt som maksimum, for at vise effekten af at optimere klassedannelsen op til folkeskolelovens aktuelle maksimum 6. Endvidere er der gennemført beregninger baseret på, at der sker et yderligere fald på 5 % i elevtallet, og at dette er jævnt fordelt på alle afdelinger. Aktuelt børnetal Fjordskolen Søndre Maribo Nordvest SUM 21 elever elever Det bemærkes, at det aktuelt debatteres om der skal åbnes for flere elever pr. klasse. Lovforslag herom er dog ikke fremsat. 11

12 24 elever elever % lavere børnetal Fjordskolen Søndre Maribo Nordvest SUM 21 elever elever elever elever Tabellen viser, at der i den nuværende struktur er mulighed for at optimere klassedannelsen. Hvis der skal være 21 elever i en klasse, kan fx Fjordskolen optimere klassedannelsen, så man har 2 klasser mindre, og Søndre skole 1 klasse mindre. Kommunen har oplyst, at man anslår driftsudgiften pr. klasse til ca. kr Det vil sige, at skolerne har anvendt deres aktuelle budget på at have flere klasser end nødvendigt 7. Havde de optimeret klassedannelsen kunne ca. 1,8 mio. kr. være anvendt til andre formål. Sættes klassedannelsen op til 28 elever, kan klassedannelsen optimeres, så der er 32 færre klasser. Og tallet stiger til 35 klasser, hvis elevtallet falder med yderligere 5 %. Der kan ikke uden videre gennemføres en beregning af rationalet med 24 eller 28 elever i klasserne. Med så mange elever i klasserne, bliver det således nødvendigt at forholde sig til det aktuelle antal af afdelinger, idet 24 eller 28 elever i klasserne indebærer, at der ikke nødvendigvis er behov for det samme antal afdelinger som i dag. Desuden vil det forudsætte, at Børneog skoleudvalget godkender, at der kan være huller i klassedannelsen på de enkelte afdelinger. Det nuværende elevtal på afdelingerne giver også grundlag for at overveje en øget anvendelse af lodret holddannelse, altså fx 1. og 2. klasse, men også anvendelse af vandret holddannelse, så fx to 2. klasser har holddannelse i en del af deres undervisning. Aktuelt er maksimum for holddannelse 50 % af undervisningen. Med en ændret budgetforudsætning om antal elever pr. klasse, vil der være grundlag for et rationale, hvoraf en del fx kan tilbageføres som ressourcer til to-lærerordninger og holddannelse med fx 3 lærere til klasser i et antal timer pr. skole. Med et vigende børnetal stiger behovet således for at optimere klassedannelsen, hvis udgiften pr. elev skal fastholdes. 7 Skolebestyrelserne er med til at vedtage principperne for skolens klassedannelse. 12

13 Årgang Med 16 selvstændige skoler indskrænker man mulighederne for at optimere klassestørrelsen, og driftsudgiften pr. elev vil derfor stige. Med 16 skoler, hvoraf nogle bliver små i Folkeskolelovens forstand, åbnes der dog mulighed for at lade en klasse omfatte flere klassetrin op til 7. klasse, jf. Folkeskolelovens 25, stk. 1. Det kan kompensere for, at det er svært at optimere klassedannelsen. Og det kan kombineres med mulighederne for holddannelse efter Folkeskolelovens 25, stk. 4. Hvis man ønsker at undersøge muligheden med etablering af 16 selvstændige skoler, anbefales det, at man forinden foretager en konkret beregning af, hvordan klassedannelsen vil blive over en periode på fx 5 år med 16 selvstændige skoler, baseret på de aktuelle data over elev- og børnetal (kommende elever). Og hvad de afledte merudgifter bliver heraf i forhold til udgiften pr. elev, såfremt den nuværende budgetteringsmodel anvendes. Case: klassedannelse med vigende børnetal og opbrydning af Fjordskolen, så Dannelund, Madeskov og Nakskov Byskole bliver selvstændige skoler Konsulenterne har efter aftale med styregruppen gennemført en række beregninger der viser udviklingen i klassedannelsen og klassekvotienten på Fjordskolens normalområde i perioden Der er regnet på to scenarier. I det ene scenarie fortsætter Fjordskolen som én samlet skole. I det andet bliver Fjordskolen til 3 selvstændige skoler; Nakskov Byskole, Dannelund og Madeskov. Beregningsforudsætningerne er drøftet med kommunen 8. Der afgrænses fra 10. klasse, og det forudsættes, at Dannelund og Madeskov fortsætter som fødeskoler, og dermed afgiver elever fra 7. klasse og op til Nakskov byskole. Som konsekvens heraf regnes der ikke på en udvikling i klassedannelsen for årgang. Optimal klassedannelse baseres på 21 elever i klasserne, og det forudsættes at der med en samlet skole kan opstå huller i klassedannelsen. Scenarie 1 klassedannelse med uændret struktur for Fjordskolen SUM m/én skole, baseret på optimal klassedannelse 0. kl kl kl kl kl Der er lagt de samme beregningsforudsætninger til grund som kommunen aktuelt anve n- der. Herunder bl.a. andel af børn til privatskoler og specialundervisning, og fordelingen af børn fra de gamle skoledistrikter Møllemark og Vestenskov. 13

14 Årgang 5. kl kl SUM prognose for klassedannelse optimering af klassedannelse med aktuelt elevtal Scenarie 2 klassedannelse med 3 selvstændige skoler SUM m/selvstændige skoler skoler 0. kl kl kl kl kl kl kl SUM prognose for optimal klassedannelse aktuel klassedannelse, videreført til 2016 Sammenligner man udviklingen i antal klasser i scenarie 1 og 2, er tendensen, at der er med én samlet Fjordskole er et svagt fald i antal klasser i perioden , hvis klassedannelsen optimeres med 21 elever. Og i scenarie 2, hvor der bliver 3 selvstændige skoler er udviklingen, at der vil komme flere klasser i perioden op til 2016, konkret 6 klasser mere. Dette på trods af vigende børnetal. Det svarer til en anslået merudgift til klassedannelse på 3,6 mio. kr 9. Sættes klassekvotienten til mere end 21 elever pr. klasse vil der kunne opnås en større optimering af klassedannelsen hvis Fjordskolen holdes samlet som én skole. Beregningerne af udviklingen for de enkelte afdelinger er vedlagt som bilag 2-4. Af bilagene kan aflæses udviklingen i klassekvotienten for de enkelte afdelinger. 9 6 klasser af kr

15 Af bilag 2 fremgår Dannelund afdelingens prognose. Dannelund opnår på intet tidspunkt grundlag for mere end ét spor. Klassekvotienten er vigende i prognose perioden. Samtidig med at skolen hverken nu eller i fremtiden kan nå et elevtal i klasserne på 21 elever. Det indebærer alt andet lige en udvikling der udløser en højere driftsudgift pr. elev, der fx kan kompenseres over budgettet. Da der ikke som selvstændig ét-sporet skole kan optimeres på klassedannelsen er skolens muligheder for mere rationel drift, at der gennemføres et betydeligt omfang af samlæsning og holddannelse. Af bilag 3 fremgår Madeskov afdelingens prognose. Madeskov har en vigende udvikling i elevtallet, hvor der med max 21 elever pr. klasse er grundlag for en 2-sporet skole. Men klassekvotienten er vigende, og fx kan man fra 2013 nøjes med at oprette en børnehaveklasse med 27 elever. Den udvikling fortsætter i prognose årene, og tendensen er, at der på sigt er underlag til at drive en ét sporet skole, med en klassekvotient over 21 elever. Af bilag 4 fremgår Nakskov Byskoles prognose. Nakskov Byskole har også en vigende udvikling i elevtallet, men kan med et max på 21 elever pr. klasse opretholde en 3-sporet skole i prognose årene. Men effekten af 44 elever i børnehaveklassen i 2015 bliver, at klassekvotienten falder helt ned til 14,7. Med over 21 elever pr. klasse kan der således optimeres til 2 klasser. Men ønsker man at hæve klassekvotienten til over 21 elever forudsætter en optimering, at der tilføres elever udefra fra Dannelund eller Madeskov. Sammenfattende er det konsulenternes vurdering, at hvis man deler Fjordskolen op i 3 selvstændige skoler, viser prognosen en stigende driftsudgift pr. elev. Hvis man ikke kan imødekomme denne præmis er konsekvensen, at 3 selvstændige skoler vil give et lavere serviceniveau, end hvis man opretholder den nuværende Fjordskole. Etablerer man 3 selvstændige skoler vil udvikling med stigende driftsudgifter pr. elev og/eller lavere serviceniveau fortsætter, med et forventeligt lavere timetal pr. klasse og et øget behov for samlæsning af klasser på tværs af årgange. Vurdering af de 4 scenarier i forhold til ansættelsesret Scenarierne indebærer organisatoriske ændringer, der kan påvirke de allerede ansattes aktuelle stillingsindhold. Det har derfor betydning for gennemførelse af de 4 scenarier at få afklaret, om ændringerne udløser økonomiske udgifter. Dette som følge af, at scenarierne indebærer ændringer, som allerede ansatte ikke skal tåle. Og om der i 15

16 givet fald kan findes alternative løsninger, der ikke påfører kommunen udgifter. Indledende bemærkninger om tjenestemænd i relation til ændring i stillingens indhold og stillingsnedlæggelse, samt væsentlig vilkårsændring for overenskomstansatte Ændringer i en struktur kan gennemføres ved frivillige aftaler med den enkelte medarbejder, der berøres. Såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler er der imidlertid et retsgrundlag der regulerer hvad den enkelte ansatte skal tåle, og hvad der gælder, hvis ændringerne ikke er inden for tålegrænsen. Tjenestemænd Alle tjenestemænd har pligt til at tåle ændringer af stillingen følger af tjenestemandsregulativets 12, stk Stk. 1: Inden for sit ansættelsesområde har en tjenestemand pligt til at underkaste sig sådanne forandringer i tjenesteforretningernes omfang og beskaffenhed, der ikke ændrer tjenestens karakter, og som ikke medfører, at stillingen ikke længere kan anses for passende for pågældende. I samme omfang kan det pålægges tjenestemanden at overtage en anden stilling. Når man ændrer i stillingsindholdet for en tjenestemand skal stillingen fortsat være passende, og den vurdering foretages som udgangspunkt på grundlag af det aktuelle stillingsindhold. Retsvirkningen af, at en stilling ikke er passende er, at tjenestemanden har ret til at forlange sig afskediget med overgang til aktuel egenpension. En udgift, der skal afholdes af Lolland Kommune. Er der tale om, at en tjenestemands stilling er nedlagt på budgettet indebærer som udgangspunkt, at vedkommende kan forlange sig afskediget med rådighedsløn i 3 år. Rådighedsløn ydes i 3 år, og betyder, at tjenestemanden bevarer sin hidtidige løn i 3 år efter sin fratræden. 3 år, hvor tjenestemanden ikke skal arbejde for kommunen. Det er Lolland kommune, der skal afholde udgiften til rådighedsløn. Efter perioden med rådighedsløn overgår tjenestemænd til aktuel egenpension. En udgift Lolland Kommune skal afholde. For de tjenestemænd, der er lærere i den lukkede gruppe skal denne udgift dog kun afholdes indtil 10 For lærere i den lukkede gruppe er retsgrundlaget Tjenestemandsloven, men der er ikke forskel på Tjenestemandsregulativet og Tjenestemandsloven i forhold til vurderingen af ovenstående. 16

17 tjenestemanden fylder 63½ år, hvorefter staten overtager pensionsforpligtelsen. Dette udgangspunkt om stillingers nedlæggelse modereres dog af, at man i forbindelse man en stillings nedlæggelse kan anvise anden passende stilling, og er stillingen passende, er tjenestemanden forpligtet til at overtage stillingen. Det har således væsentlig økonomisk betydning for gennemførelse af de 4 scenarier at få afklaret, om de udløser økonomiske udgifter til rådighedsløn og pensioner. Og i givet fald at finde alternative løsninger, der ikke påfører kommunen udgifter. Det bemærkes, at alle tjenestemandstillinger som udgangspunkt er fuldtidsstillinger. Overenskomstansatte For de overenskomstansatte ledere er det økonomiske sikkerhedsnet mindre, fordi der ikke i forbindelse med eventuelt ophør i stillingerne kan blive tale om rådighedsløn, eller overgang til aktuel egenpension. Som konsekvens heraf er der snævrere grænser for, hvor væsentlige ændringer i deres stillinger, overenskomstansatte skal tåle. Er der tale om en væsentlig vilkårsændring er konsekvensen, at medarbejderen kan betragte sig som opsagt af arbejdsgiver, eventuelt med tilbud om genansættelse på ændrede vilkår. Scenarie 1: Nuværende skolestruktur fastholdes Såfremt den nuværende skolestruktur med 4 skoler fastholdes, forudsættes, at man uændret har 4 selvstændige skoler, og et antal afdelinger, hvor der er afdelingsskoleledere. Hver af afdelingerne har tidligere været selvstændige skoler. Den umiddelbare ansættelsesretlige effekt heraf er status quo. Det udløser ingen stillingsændringer. Som anført tidligere kan der være variationer over dette scenario, hvor der ændres i stillingsindholdet for afdelingsskolelederne. 17

18 Ændres stillingsindholdet så meget, at afdelingsskolelederne reelt må betragtes som skoleledere i henhold til Folkeskolelovens 45 indebærer det, at man skal oprette 16 selvstændige skoler. Ved oprettelsen af selvstændige skoler, skal stillingerne som skoleleder i offentligt opslag. I en tjenestemandsretlig kontekst er spørgsmålet derfor ikke, om de har pligt til at overgå til stillingerne, men om kommunen er forpligtet til at tilbyde dem stillingerne. Det er kommunen ikke. I forbindelse med besættelse af skolelederstillingerne kan alle søge, herunder også afdelingsskolelederne og skolecheferne. Vælger allerede ansatte afdelingsskoleledere og skolechefer ikke at søge de opslåede stillinger, kan det ikke sidestilles med accept af, at den stilling, de har efter at den nye skoleleder er tiltrådt, er passende. Ved ikke at søge stillingen som skoleleder, kan de således ikke forringe deres retsstilling. Det kræver en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde af stillingsindholdet, efter at en ny skoleleder er tiltrådt. Det vurderes i den forbindelse, at der for afdelingsskolelederne kan etableres stillinger med et passende indhold, da de ikke aktuelt er skoleledere. Vælger skolechefer og afdelingsskolelederne at søge stillingerne, gør de det på lige vilkår med andre ansøgere. Det må i den sammenhæng betragtes som usagligt, hvis kommunen i den sammenhæng systematisk vælger at besætte de opslåede stillinger med andre end interne ansøgere. Scenarie 2: Skolecheferne får tillagt ansvar som afdelingsskoleledere for en afdeling på en af de 4 nuværende skoler i nuværende struktur Scenariet indebærer, at hver af de 4 skolechefer, ud over deres nuværende stillingsindhold får tillagt ansvaret som daglig leder på en af de afdelinger, der er indenfor deres skoledistrikt. Ansættelsesretligt skal der tages stilling til, hvad det betyder for de berørte skolechefer og afdelingsskoleledere. Skolecheferne Konkret vedrører det 4 skolechefer. 18

19 3 af stillinger er besat med personer ansat som tjenestemænd, den ene af dem i en kontraktsansættelse der udløber med skoleåret 2010/2011. Den sidste stilling er aktuelt besat ved konstitution. Skolecheferne der er ansat som tjenestemænd har pligt til at tåle udvidelse af stillingen. Det følger af tjenestemandsregulativets 12, stk. 1. Virkningen af forslaget forudsættes i praksis at bestå i, at skolechefen ove r- tager en række af ledelsesopgaverne på en af skolens afdelinger, samtidig med, at skolechefen bevarer det administrative og pædagogiske ansvar for hele skolens virksomhed. Konsulenternes vurdering er, at skolecheferne skal tåle en sådan større ledelsesopgave, forudsat, at der i øvrigt ikke ændres i stillingsbeskrivelsen. Ellers kræver det en konkret vurdering. Det bemærkes, at selvom ansættelsen som skolechef var sket på overenskomstvilkår, vil udvidelse af opgaverne ikke kunne betragtes som væsentlig vilkårsændring. Afdelingsskolelederne På de afdelinger, hvor skolechefen overtager en del af de daglige ledelsesopgaver, kan det ændre på arbejdsopgaverne for de afdelingsskoleledere der allerede er ansat på stedet, og i dag løser en række af de opgaver, skolechefen forventes at overtage. Kommunen har ikke i det forelagte scenario taget stilling til, hvordan man forestiller sig, at stillingsindholdet skal være for afdelingsskolelederen i den konkrete situation. Afdelingsskoleledere, der er tjenestemænd: Generelt må det antages, at stillingsindholdet for en afdelingsleder har et indhold som indebærer, at stillingen fortsat er passende efter tjenestemandsregulativets 12, stk. 1. I den sammenhæng må det tillægges betydning, at vedkommende fortsat er mellemleder i henhold til overenskomsten, at aflønningen er uændret, og at der ikke ændres på afdelingsskolelederens reference; det vil fortsat være til skolechefen, som nu bare er på samme afdeling. Det bemærkes, at seks afdelingsskoleledere tidligere har været skoleledere i kommunen. 19

20 Berøres de samme personer igen kan det rejse spørgsmål om vurderingen af om ændringerne i stillingsindholdet skal betragtes i forhold til den gamle skolelederstilling, eller den aktuelle afdelingsskoleleder stilling. Udgangspunktet for en vurdering af passende stilling, er den aktuelle stilling med det aktuelle stillingsindhold. Ved en evt. retlig prøvelse kan det imidlertid ikke afvises, at det vil blive tillagt betydning, at ændringerne sker med et kort tidsmæssigt interval på 3-4 år. Og at man i den sammenhæng kan tillægge det betydning, at man ikke ved at gennemføre en organisationsændring over to omgange, kan opnå det, man ikke kunne ved at nøjes med én. I dette scenario er der imidlertid tale om en generel strukturændring der ikke er begrundet i den enkelte afdelingsskoleleders forhold, og det svækker argumentet for, at man skal vurdere på grundlag af den oprindelige stillings indhold. Viser problemstillingen sig i praksis at få betydning, er det muligt at imødegå den ved at rokere afdelingsskolelederne til andre afdelinger. Kommunen har mulighed for at undlade at genbesætte stillingerne som afdelingsskoleleder ved de berørte afdelinger. Der er således aktuelt et antal stillinger, der er eller bliver ledige. Der må i så fald tages konkret stilling til, i hvilket omfang skolen skal beholde en del af denne ressource som sekretariatsmæssig bistand i form af ledelsestid og/eller administrativ tid, til at løse opgaver for skolechefen. Det bemærkes, at en del af de administrative opgaver som hidtil må forudsættes udført af de allerede ansatte administrative koordinatorer. Afdelingsskoleledere - overenskomstansatte For overenskomstansatte er problemstillingen den samme. Men spørgsmålet er, om der er tale om væsentlig vilkårsændring. Vurderingen er, at da de overenskomstansatte afdelingsskoleledere aktuelt er mellemledere, og ikke skoleledere, er der ikke tale om væsentlig vilkårsændring fordi der kommer en skolechef, som i praksis vil overtage en del af de ansvarsområder de aktuelt har, og at stillingsindholdet afpasses herefter. Det kan sidestilles med løbende ændringer i opgaverne for en mellemleder. Scanerio 3: Ændret skolestruktur yderligere en skole (fra 4 til 5 skoler) Konkret har kommunen forelagt et eksempel, hvor afdelingerne på de to skoler Nordvestskolen og Fjordskolen deles, så der bliver 3 skoler i stedet for: 20

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende strukturreform

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende strukturreform KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune H:S Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) FHS 17. december 2004 Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende

Læs mere

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Høringsmateriale Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Side 1/16 Indledning Ny skolestruktur Køge Kommune har med vedtagelse af Budget 2012-15 samt Budgeterklæringens punkt b ønsket at

Læs mere

Ny struktur for skoler og dagtilbud

Ny struktur for skoler og dagtilbud FAQ's om: Ny struktur for skoler og dagtilbud Børne- og Kulturforvaltningen d. 4. november 2010 Nu er halvdelen af høringsperioden gået og med denne orientering ønsker forvaltningen at samle op på de spørgsmål,

Læs mere

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder 2008/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 07-231-1 Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Nuværende struktur: Den nuværende skolestruktur består af 12 folkeskoler med tilhørende 12 grunddistrikter.

Nuværende struktur: Den nuværende skolestruktur består af 12 folkeskoler med tilhørende 12 grunddistrikter. Forslag til ny skolestruktur i Egedal Kommune. Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har drøftet muligheden for at ændre i den lokale skolestruktur for kommunen, og man har derfor bedt Skoleudvalget og

Læs mere

Modeller for ændret skolestruktur

Modeller for ændret skolestruktur Modeller for ændret skolestruktur Skolernes rammevilkår (ressourcemæssige og faglige) kan forbedres ved at ændre på skolestrukturen. Hvor mange ressourcer, der kan frigives og omprioriteres er afhængig

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Forslag til fremtidig skolestruktur i Kalundborg Kommune. HØRINGSOPLÆG Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. august 2007

Forslag til fremtidig skolestruktur i Kalundborg Kommune. HØRINGSOPLÆG Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. august 2007 Forslag til fremtidig skolestruktur i Kalundborg Kommune HØRINGSOPLÆG Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. august 2007 INDHOLD Indledning side 3 Beskrivelse af processen vedrørende ny skolestruktur side

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Økonomiudvalget NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Personale Service Personaledirektør Per Krog 24.01.2012/pkr/tht Sagsnr 12/3705 Mulige ansættelsesformer og andre spørgsmål i forbindelse med ansættelse I forbindelse

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.:

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Overgangsordning ved ændring fra 4 til 3 skoledistrikter Til: Byrådet Dato: 25. august 2011 Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: 10-22281 Overgangsordning

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

NOTAT. Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd

NOTAT. Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd NOTAT 24. AUGUST 2016 JOURNALNUMMER SKREVET AF HANS CHRISTIAN ANDERSEN Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd Kommunalbestyrelsen godkendte den 31.03.2016 ny investeringsstrategi for de indbetalte

Læs mere

I det følgende redegør forvaltningen for mulighederne for at forkorte skoledagen, herunder de juridiske og økonomiske rammer.

I det følgende redegør forvaltningen for mulighederne for at forkorte skoledagen, herunder de juridiske og økonomiske rammer. Notat Vedrørende: Afkortning af skoledagenes længde Sagsnavn: Skoledagens længde. Mulighed for kortere skoledage Sagsnummer: 17.00.00-G01-20-16 Skrevet af: Erik Kragelund Larsen/Jørn Sørensen/Torben Bugge

Læs mere

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 11. april 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0136. LC Lederforum for A (advokat Peter Breum) mod Odder Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Tvisten

Læs mere

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Sagsnr. 16/17444 Resumé Børne- og Skoleudvalget principgodkendte den 14.09.2016 to modeller til ændring af styrelsesvedtægten

Læs mere

Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune

Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune Hanebjerg Skole ligger naturskønt i Hillerød Kommune, har ca. 550 elever og har undervisning på tre matrikler i: Brødeskov, Gørløse og Uvelse. Skolen

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse FINANSMINISTERIET Cirkulære om Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse 1998 INDHOLD Side Cirkulære om stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse...1 Protokollat

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET Rammeaftale om åremålsansættelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale **NYT**

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.60 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1. Rammeaftalens

Læs mere

NOTAT. Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 10-22281

NOTAT. Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 10-22281 SOLRØD KOMMUNE PÆDAGOGISK UDVIKLING NOTAT Emne: Til: Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur Familie og Uddannelsesudvalget Dato: 10. november 2010 Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.:

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF for BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk (advokat Hans Juhler) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Jørgen Vinding) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Vejledning om ansættelsesretlige. ressortomlægninger

Vejledning om ansættelsesretlige. ressortomlægninger Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved ressortomlægninger Juni 2015 Vejledningen er udelukkende udsendt elektronisk. ISBN 87-7956-451-8 Foto: Rune Steen Johnsson Side 3 af 12 Indhold Vejledning

Læs mere

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld.

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld. Økonomi Elevtal Afgangsprøver NOTAT Baggrund Byrådet tiltrådte 8. februar 2011 - under punktet Struktur for dagtilbud og skoler - indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget om at: 1. at distriktsmodellen

Læs mere

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2011 af aftaler og overenskomster inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde.

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2011 af aftaler og overenskomster inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde. KL 411 Overbragt Lærernes Centralorganisation Niels Hemmingsens Gade 10, 4 1153 København V Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2011 af aftaler og overenskomster inden for Lærernes Centralorganisations

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen.

Økonomien i folkeskolereformen. Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Bilag 3 Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune 14. oktober 2013 Økonomien i folkeskolereformen. Resume og sammenfatning I tabel 1 nedenfor

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. december 2013. i afskedigelsesnævnets sag faglig voldgiftssag, 2012-178

Tilkendegivelse. meddelt den 5. december 2013. i afskedigelsesnævnets sag faglig voldgiftssag, 2012-178 Tilkendegivelse meddelt den 5. december 2013 i afskedigelsesnævnets sag faglig voldgiftssag, 2012-178 Danmarks lærerforening som mandatar for (første afskedigelsesrunde) A, B, C, D, E og (anden afskedigelsesrunde)

Læs mere

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1 Indholdet i åremålsansættelse... 3 2 åremålsstillingen...

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

Flytning af statslige arbejdspladser

Flytning af statslige arbejdspladser Flytning af statslige arbejdspladser Gå hjemmøde 20. oktober 2015 ved advokat Arvid Andersen Grundlæggende ansættelsesretlig sondring: 1. Uvæsentlige (bagatelagtige) ændringer sådanne kan arbejdsgiveren

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune

Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune 1 Hvorfor forslag om ny skolestruktur? Køge Kommunes skolevæsen skal over de næste år foretage besparelser svarende til ca. 40 millioner kr. for at bidrage til

Læs mere

Skolefællesskaber og økonomi

Skolefællesskaber og økonomi Skolefællesskaber og økonomi Når elevtallet falder, bliver der færre penge til skolerne I Silkeborg Kommune bliver budgettet til skoleområdet tilpasset udviklingen i antallet af børn i skolealderen i kommunen.

Læs mere

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Høringsforslag Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Juridisk ramme for høringen... 4 1.2 Høringsproces i Frederikssund Kommune... 4 2.

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere på undervisningsområdet inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde

Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere på undervisningsområdet inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde Side 1 Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere på undervisningsområdet inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er

Læs mere

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1.

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. januar 2012 Indledning I forbindelse med overvejelser om oprettelse af en

Læs mere

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Notat Modtager(e): Børne- og udvalget Dato: 4. december 2014 Sags nr.: Sagsbehandler: ASC BSU - indskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres

Læs mere

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde)

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde) Cirkulære om Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde) 2005 Cirkulære af 8. november 2007 Perst.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. maj 2005 via Magistraten PRIORITERET SAG Tlf.

Læs mere

Nedenfor beskrives følgende mulighederne for ansættelse af ledende embedsmænd og vilkårene ved afskedigelse

Nedenfor beskrives følgende mulighederne for ansættelse af ledende embedsmænd og vilkårene ved afskedigelse Redegørelse for alternative muligheder for ansættelseskontrakter i forbindelse med ansættelse af ledende embedsmænd i kommunen Sagen om underskuddet inden for Børne- og Ungdomsudvalgets område anskueliggjorde

Læs mere

Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01

Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01 Forhåndsaftale mellem Nordfyns Lærerkreds og Nordfyns Kommune vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse Indledning og indhold: Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01 Nordfyns Kommunes forhåndsaftaler

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165

NOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Analyse af skolernes merforbrug i 2010 Til: Familie- og uddannelsesudvalget Dato: 3. marts 2011 Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 Baggrund for analysen 3 af

Læs mere

Orientering om Skolebestyrelsesvalg Valg af skolebestyrelse for 1 år til Distrikt Vest og Distrikt Øst

Orientering om Skolebestyrelsesvalg Valg af skolebestyrelse for 1 år til Distrikt Vest og Distrikt Øst Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2017 Valg af skolebestyrelse for 1 år til Distrikt Vest og Distrikt Øst 1 Til forældre med børn indskrevet i Lolland kommunale skolevæsen. Fjordskolen og Nordvestskolen

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSSKABET Rammeaftale om åremålsansættelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse Københavns Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår...3 1. Rammeaftalens område...3 2. Åremålsstillingen...3

Læs mere

Randers Kommune Job- og personprofil for faglige skoleledere-

Randers Kommune Job- og personprofil for faglige skoleledere- Randers Kommune Job- og personprofil for faglige skoleledere- niveau 2.1 1. april 2015 1. Baggrund INDLEDNING. Udgangspunktet for Randers Kommunes arbejde med at ændre skolestrukturen er et ønske om at

Læs mere

at der oprettes en chefstilling for Hvidovrebibliotekerne med titelbetegnelsen bibliotekschef

at der oprettes en chefstilling for Hvidovrebibliotekerne med titelbetegnelsen bibliotekschef Pkt.nr: 68 Etablering af bibliotekschefstilling for Hvidovrebibliotekerne. 233571 Indstilling: Skole- og Kulturforvaltningen indstiller at der oprettes en chefstilling for Hvidovrebibliotekerne med titelbetegnelsen

Læs mere

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde)

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) Cirkulære om Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) 2008 Cirkulære af 25. august 2009 Perst. nr. 054-09 PKAT nr.

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. centre for videregående uddannelse m.fl.

Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. centre for videregående uddannelse m.fl. Cirkulære om Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse m.fl. 2003 Cirkulære af 1. marts 2004 Perst nr. 014-04 PKAT nr. J.nr. 01-333/31-3

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger

Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger 2b Dato 16. juni 2011 Initialer Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger 1.0 Indledning Den 9. juni 2011 forelagde rektor bestyrelsen et forslag til en ny organisation. Den nye organisation

Læs mere

Kommunernes skolestruktur

Kommunernes skolestruktur Kommunernes skolestruktur Ved starten af skoleåret 28/9 var der i de danske kommuner i alt godt 1.6 folkeskoler. Skolestørrelsen varierer fra nogle få til mere end 1. elever per skole. Tre ud af ti skoler

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold til folkeskolelovens 41 skal byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

Elever Klasser Kvotient Elever Klasser Kvotient Elever Klasser Kvotient Elever Klasser Kvotient Elever Klasser Kvotient

Elever Klasser Kvotient Elever Klasser Kvotient Elever Klasser Kvotient Elever Klasser Kvotient Elever Klasser Kvotient NOTAT Forslag til skoledistriktsændringer 2015/16 28. august 2014 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2014/0026336-1 Skoleafdelingen Indledning Dette notat beskriver det forventede antal børnehaveklasseelever i skoleåret

Læs mere

Eksempler på sammenlægning af skoler

Eksempler på sammenlægning af skoler Eksempler på sammenlægning af skoler Eksempel 1: Ved sammenlægning af to skoler kan det økonomiske råderum for skolerne forbedres (samtidig med at øvrige rammevilkår ligeledes forbedres). I nedenstående

Læs mere

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen.

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen. Ændringer af folkeskoleloven pr. 1.8.09 1. Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen mv. Undervisningsministeriet har foretaget en vurdering af behovet for at præcisere bestemmelserne i folkeskoleloven

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01)

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) 3. september2015/lbb/lra Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) Forhåndsaftalen er indgået mellem Viborg Kommune og Viborg Lærerkreds og udarbejdet med henvisning

Læs mere

KTO s medlemsorganisationer. Lov om sammenlægning af de bornholmske kommuner

KTO s medlemsorganisationer. Lov om sammenlægning af de bornholmske kommuner KTO Sekretariatet 15. april 2002 HKB J.nr.: 4.10.03-03 Til: Vedr.: KTO s medlemsorganisationer Lov om sammenlægning af de bornholmske kommuner KTO afgav den 25. oktober 2001 et høringssvar på udkast til

Læs mere

Progno se nuv. Distrikt er søsk fra søsk til I alt

Progno se nuv. Distrikt er søsk fra søsk til I alt Notat 6. september 2016 Sagsbeh.:HPA J.nr.: 17.01.04-G01-6-16 Forslag til skoledistriktsændringer 2017/18 Skoleafdelingen Indledning Dette notat beskriver det forventede antal børnehaveklasseelever i skoleåret

Læs mere

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Udvikling

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Udvikling Side nr. 1 Baggrund for notat Dragør Kommunes afdeling for Skole, Kultur og Fritid har udarbejdet dette notat om baggrunden for en ændret skolestruktur. Notatet belyser de politiske målsætninger for skoleområdet

Læs mere

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole.

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole. Notat 3. februar 2016 Sagsbeh.haag01 J.nr.: 17.02.04-G01-1-16 Skoleafdelingen Oprettelse af 0. klasser 2016/17 Ifølge styrelsesvedtægten for Frederiksberg Kommunes skolevæsen er det Kommunalbestyrelsen,

Læs mere

Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved ressortomlægninger. 2. udgave - November 2016

Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved ressortomlægninger. 2. udgave - November 2016 Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved ressortomlægninger 2. udgave - November 2016 Denne publikation er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K Telefon

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune

10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune NOTAT 10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune 1. Resumé I forbindelse med vedtagelse af budget for Mariagerfjord Kommune for 2007 er det besluttet, at der skal ske en harmonisering fra tre 10. klassetrins

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Vejledning om overenskomstmæssige arbejdskonflikter i folkeskolen

Vejledning om overenskomstmæssige arbejdskonflikter i folkeskolen Vejledning om overenskomstmæssige arbejdskonflikter i folkeskolen Konfliktberedskab på det kommunale område (Vejledningen omfatter ikke overenskomststridige strejker og tjenestemænds arbejdsnedlæggelser)

Læs mere

De tre scenarier er nærmere beskrevet i notatet angående ny skolestruktur, jf. vedlagte

De tre scenarier er nærmere beskrevet i notatet angående ny skolestruktur, jf. vedlagte GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Børne- og Undervisningsudvalgets møde d. 17.05. 2011. Sag nr. 89. NOTAT Dato: 17.05.2011 Ny skolestruktur - tre scenarier Børne- og Undervisningsudvalget

Læs mere

Procesplan for håndtering af organisationsændringer

Procesplan for håndtering af organisationsændringer Version 2 juli 2010 Procesplan for håndtering af organisationsændringer Proces Drøftelse af forslag til organisationsændringer i MED-udvalget Ledelsen fastlægger, hvilke fagrupper personalegrupper der

Læs mere

Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd

Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte I medfør af Tjenestemandsregulativ for kommuner inden for KL's forhandlingsområde

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2005 og pr. 1. januar 2006

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2005 og pr. 1. januar 2006 Borgmesteren Kommunaldirektøren Løn - og Personalekontoret Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2005 og pr. 1. januar 2006 Resumé På baggrund af de mellem KL og Kommunale Tjenestemænd

Læs mere

Cirkulære om åremålsansættelse

Cirkulære om åremålsansættelse Namminersornerullutik Oqartussat Nuuk, ulloq 30. marts 2004 Grønlands Hjemmestyre Personaleadministrationen Aqutsinermut Pisortaqarfik J.nr. 16.11.02 Administrationsdirektoratet lida Cirkulære om åremålsansættelse

Læs mere

Bestemmelse om Forlængelse af militær tjenestemandsansættelse i henhold til kriterieaftaler

Bestemmelse om Forlængelse af militær tjenestemandsansættelse i henhold til kriterieaftaler FORSVARETS PERSONELTJENESTE Bestemmelse om Forlængelse af militær tjenestemandsansættelse i henhold til kriterieaftaler INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Generelt 1.1. Formål 1.2. Afgrænsning 1.3. Anvendelsesområde

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Senior- og fratrædelsesordninger

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Senior- og fratrædelsesordninger UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Senior- og fratrædelsesordninger HSU 15. juni 2015 Indhold 1. Rammer og retningslinjer... 3 2. Fastholdelse... 3 2.1 Seniorordninger (jf. cirkulære om senior- og fratrædelsesordninger)...

Læs mere

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ)

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Ø. Fem skoler med overbygning- 4 fødeskoler, 1. Kort beskrivelse af alternativ Ø Alternativ Ø er baseret på et bærende princip om, at der skal være skoler over

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget i februar, marts og april 2014

Børne- og Skoleudvalget i februar, marts og april 2014 SKOLER OG INSTITUTIONER Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 4. april 2014 Tlf. dir.: 4477 2892 E-mail: mtk@balk.dk Kontakt: Mette Kristensen Sagsid: 17.01.04-A21-1-12

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Reduktion i antallet af medarbejdere/reduktion af medarbejdertimer kan typisk komme på tale i følgende situationer:

Reduktion i antallet af medarbejdere/reduktion af medarbejdertimer kan typisk komme på tale i følgende situationer: Emne: Tryghed i ansættelsen Principper for omplacering/afskedigelse af medarbejdere ved organisationsændringer, nedlæggelse af arbejdspladser og budgetrelaterede personalereduktioner. 1 Reduktion i antallet

Læs mere

Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen

Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen UDKAST 28. juni 2006 Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen (Til samtlige ministerier mv.) Indledning

Læs mere

Kritisk gennemgang af økonomisk grundlag, EY rapporten: vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers kommune

Kritisk gennemgang af økonomisk grundlag, EY rapporten: vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers kommune Kritisk gennemgang af økonomisk grundlag, EY rapporten: vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers kommune Økonomien er opdelt i 2 dele: Personaleomkostninger som følge

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2011 af aftaler m.v. Den 18. november 2010 inden for KTO's forhandlingsområde Jnr

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2011 af aftaler m.v. Den 18. november 2010 inden for KTO's forhandlingsområde Jnr KTO Løngangsstræde 25, 1. 1468 København K Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2011 af aftaler m.v. Den 18. november 2010 inden for KTO's forhandlingsområde Jnr 08.08.00 P26 Vedlagt fremsendes krav

Læs mere

Kort om kommunalreformen

Kort om kommunalreformen Kort om kommunalreformen To typer af ændringer Kommunalreformen betyder, at flertallet af de (amts) kommunalt ansatte vil få en ny arbejdsgiver og måske også få ændret arbejdssted og/eller arbejdsopgaver.

Læs mere

Ressourcetildelingsmodel

Ressourcetildelingsmodel Ressourcetildelingsmodel Folkeskolerne i Frederikshavn Kommune Tildelingsmodellen er for både undervisningsdelen og SFO delen på skolernes normalområde Sag nr. 14/17 Indhold Indledning... 2 Nuværende tildelingsmodel...

Læs mere

Randers Kommune Job- og personprofil for pædagogfaglige skoleledere- niveau 2.2 (SFO)

Randers Kommune Job- og personprofil for pædagogfaglige skoleledere- niveau 2.2 (SFO) Randers Kommune Job- og personprofil for pædagogfaglige skoleledere- niveau 2.2 (SFO) 1. april 2015 1. Baggrund INDLEDNING. Udgangspunktet for Randers Kommunes arbejde med at ændre skolestrukturen er et

Læs mere