DETTE DOKUMENT ER ET UDPLUK FRA KONTERINGSVEJLEDNING FOR NET- OG TRANSMISSIONSVIRKSOMHEDER, UDARBEJDET DECEMBER 2001 I REGI AF DANSK ENERGI.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DETTE DOKUMENT ER ET UDPLUK FRA KONTERINGSVEJLEDNING FOR NET- OG TRANSMISSIONSVIRKSOMHEDER, UDARBEJDET DECEMBER 2001 I REGI AF DANSK ENERGI."

Transkript

1 DETTE DOKUMENT ER ET UDPLUK FRA KONTERINGSVEJLEDNING FOR NET- OG TRANSMISSIONSVIRKSOMHEDER, UDARBEJDET DECEMBER 2001 I REGI AF DANSK ENERGI.

2 6. Indberetning til Energitilsynet Netvirksomhederne skal på baggrund af årsregnskabet og virksomhedens bogføring udarbejde et reguleringsmæssigt regnskab, der opgøres på basis af kalenderåret. Der skal i visse tilfælde foretages en opdeling af virksomhedens bogføring jf. omtale heraf i afsnit 1, såfremt virksomheden regnskab indeholder flere aktiviteter. Reguleringsregnskabet omfattende net og transmissionsvirksomheder skal efter bekendtgørelse nr. 944 af mindst omfatte: En opgørelse af omkostninger med en specifikationsgrad, som gør det muligt for Energitilsynet at fastlægge virksomhedens indtægtsramme efter reglerne i kapitel 2-9 En opgørelse af overdækning og underdækning jf. kapitel 10. En opgørelse af beløb, som er til fri disposition for året jf. 46 En opgørelse af den kapital, som virksomheden frit kan disponere over pr. balancedagen og en opgørelse over hvilke aktive denne kapital finansiere jf. 49, 53 stk. 4 og 55. En opgørelse over virksomhedens bundne egenkapital jf. 54 stk. 2 For at kunne indberette omkostninger med den krævede specifikationsgrad, skal virksomhedens omkostninger fordeles på en række omkostningsformål og projekter. Indberetning af omkostninger fordelt på omkostningsformål skal foretages i overensstemmelse med opdelingen i bilag 2. Fordelingen af omkostningerne er en tværgående opdeling. Denne tværgående opdeling af omkostningerne betyder, at alle omkostninger direkte eller indirekte skal fordeles på de relevante formål, således at det enkelte formål belastes med en andel af omkostningerne, der svarer til forbruget. Har virksomheden flere aktiviteter dvs. har anlæg både over og under 50 kv og har sideordnede aktiviteter, skal bogføringen yderligere opdeles, således at de enkelte aktiviteter kan holdes regnskabsmæssigt adskilt. Til støtte for at afgøre hvilke omkostninger der skal indeholdes i de enkelte omkostningsformål kan der henvises til Vejledning til økonomisk indberetning for netvirksomheder, udsendt af Konkurrencestyrelsen i november 1999, der bl.a. indeholder en vejledning for indberetning af omkostninger fordelt på en række omkostningsformål. Det bemærkes, at i de tilfælde, hvor en virksomhed får udført opgaver hos underentreprenører, skal fordelingen af omkostninger foretages på grundlag af modtagne fakturaer. De krævede formålsfordelinger stiller krav til specifikationsgraden på fakturaer fra underentreprenører. 2

3 Reguleringsregnskabet skal revideres af statsautoriseret eller registreret revisor. De enkelte omkostningsformål skal indeholde følgende: Driftsposter der indgår i omkostningsrammen Drift og vedligeholdelse Drift- og vedligeholdelse omfatter de spændingsniveauer, virksomheden har fået bevilling til, og indeholder omkostninger til lednings- og kabelnet samt stationer. Omkostningsarterne, der knytter sig til dette omkostningsformål, omfatter personaleomkostninger, tjenestemandspensioner, materialer, lokaleudgifter, eksterne og koncerninterne tjenesteydelser mv. samt omkostninger vedrørende driftsovervågning. Omkostninger til vedligeholdelse af driftsbiler samt værktøjsmateriel m.m. vil indgå her. Målere og målersystemer inkl. installation Omkostningsarter, der knytter sig til dette omkostningsformål, omfatter personaleomkostninger, øvrige omkostninger til opsætning og vedligeholdelse af målere og målersystemer. Kunde administration Kundeadministration omfatter varetagelse af måleraflæsning, kundeafregning og inkasso. Omkostningsarter, der knytter sig til dette omkostningsformål, omfatter personaleomkostninger, tjenestemandspensioner, kontorudgifter, eksterne og koncerninterne tjenesteydelser, lokaleomkostninger, tab på debitorer mv.. Overordnet teknisk administration Overordnet teknisk administration varetager den overordnede planlægning, netberegninger og dokumentation mv. Omkostningsarter, der knytter sig til dette omkostningsformål, omfatter omkostninger til overordnet teknisk personale, tjenestemandspensioner, materialeforbrug, eksterne og koncerninterne tjenesteydelser, lokaleomkostninger mv.. 3

4 Generel administration Generel administration omfatter bestyrelse og omkostninger til netvirksomhedens ledelse, personaleadministration og økonomiafdeling mv. Omkostninger der knytter sig til dette omkostningsformål omfatter omkostninger til personale, tjenestemandspension, materialeforbrug, eksterne og koncerninterne tjenesteydelser, lokaleomkostninger m.m.. Under generel administration vil typisk indgå omkostninger til forsikringer, kontingenter, repræsentation, kontorhold, telefon og telefax, uddannelse, edb-omkostninger, revisor og advokat osv. Driftsposter uden for rammen Energibesparelsesaktiviteter og elsikkerhed (Lovpligtig rådgivning) Lovpligtig rådgivning omfatter bl.a. gennemførelse af informationsaktiviteter for at sikre gennemsigtighed om markedsforhold. Derudover omfattes rådgivning om energibesparelsesaktiviteter for industrielle og øvrige kunder samt rådgivning om elsikkerhedsmæssige forhold. Omkostninger skal i indberetning opdeles på: Rådgivning om energibesparelsesaktiviteter til industrielle kunder Rådgivning om energibesparelsesaktiviteter til øvrige kunder Rådgivning om elsikkerhed Faktiske omkostninger til lokalt samarbejde om energibesparelser Faktiske omkostninger til elsikkerhedsdage mv. Omkostningsarter, der yderligere knytter sig til dette omkostningsformål, omfatter personaleomkostninger, tjenestemandspension, materialer, lokaler, eksterne og koncerninterne tjenesteydelser mv.. Omkostninger til overliggende net Omkostningsarter, der knytter sig til dette omkostningsformål, omfatter omkostninger til overliggende net, dvs. bl.a. transmissionsomkostninger, samt omkostninger til dækning af systemansvarets omkostninger. Omkostninger til sikring af forbrugerindflydelsen Omfatter omkostninger der afholdes for at opfylde lovens regler om sikring af forbrugerindflydelse, dvs. bl.a. afholdelse af repræsentantskabsmøder og omkostninger til den overordnede kommunale forvaltning. 4

5 Meromkostninger til målinger Omfatter omkostninger til udskiftning af målere i forbindelse med ny lovregulering, samt eventuel aflæsning heraf i forbindelse med overgang til ny lovgivning. Omkostningsarter, der knytter sig til dette omkostningsformål, omfatter personaleomkostninger, tjenestemandspension, materialer, eksterne og koncerninterne tjenesteydelser mv.. Transaktionsomkostninger i forbindelse med ny regulering Omkostninger, der knytter sig til dette omkostningsformål, omfatter transaktionsomkostninger som følge af overgangen til den nye regulering gældende for net- og transmissionsselskaber, herunder omkostninger i forbindelse med selskabsomdannelse. Omkostningsarter, der yderligere knytter sig til dette omkostningsformål, omfatter eksempelvis eksterne rådgivere. Tilbagebetaling af gæld vedrørende tjenestemandspensionsforpligtelser Faktiske omkostninger til ydelser til afvikling af gæld vedrørende tjenestemandsforpligtelser optjent inden , som er optaget i åbningsbalancen som hensættelse og periodeafgrænsningspost kan indregnes i indtægtsrammen. Afvikling af gælden sker over en periode der godkendes af Energitilsynet, og den årlige tilbagebetaling kan maksimalt svare til 1,0 øre pr. transporteret kwh. Den årlige tilbagebetaling kan fastsættes således at tilbagebetalingen af gælden er fuldstændig afviklet den Omkostninger til tilsyn og kontrol med betaling af offentlige serviceforpligtelser, som udføres efter regler fastsat efter elforsyningsloven. Omfatter virksomhedens omkostninger til bl.a. Energitilsynets etablering og drift. Er p.t. fastsat til 0,7 kr. pr. MWh. Omkostninger til demontering af luftledninger Der kan alene henføres rimelige omkostninger til nedtagning af luftledninger samt reetablering af område i forbindelse med nedtagelse, såfremt demontering finder efter udløbet af standardlevetiden eller hvis demonteringen erstattes af et jordkabel på under 100 kv eller hvis demonteringen sker i henhold til godkendelse af etablering eller ændring af transmissionsnet efter elforsyningslovens 21. Det er Energitilsynet der beslutter hvorvidt omkostningerne er rimelige. Omkostninger der knytter sig til dette omkostningsformål omfatter omkostninger til personale, tjenestemandspension, materialeforbrug, eksterne og koncerninterne tjenesteydelser. 5

6 Omkostninger ved kabelfejl eller pålagte kabelomlægninger på net med spændingsniveau på over 20 kv udover basisomkostninger ved kabeldriften Der kan alene henføres meromkostninger som følge af udbedring af kabelfejl eller pålagte kabelomlægninger, samt dokumenterede omkostninger i forbindelse med forøget korrosion. Omkostninger der knytter sig til dette omkostningsformål omfatter omkostninger til personale, tjenestemandspension, materialeforbrug, eksterne og koncerninterne tjenesteydelser. Som dokumenterede omkostninger til forøget korrosion henregnes afskrivning af anlæggets restværdi. Forsikringspræmier til forsikring af netaktiver Omfatter den del af virksomhedens forsikringspræmie der kan henføres til forsikring af netaktiver. Ved fordelingen af omkostninger på omkostningsformål skal der tages udgangspunkt i omkostningsarterne, hvori følgende er indeholdt. Personaleomkostninger omfatter lønninger, pensioner, feriepenge, uddannelse, rejseudgifter, transportgodtgørelse, omkostninger til firmabilordning mv. samt dagpengerefusioner. Posten indeholder ikke tjenestemandspensioner. Tjenestemandspensioner indeholder periodens udbetalte pensioner til tjenestemænd samt periodens forskydning i værdien af den aktuarberegnede pensionsforpligtelse. Materialeforbrug Materialeforbrug omfatter indkøb og forbrug af materialer til vedligeholdelse af anlæg, herunder forbrug af værktøj samt drift og vedligeholdelse af værkstedsbiler og andet rullende materiel. Eksterne tjenesteydelser Eksterne tjenesteydelser omfatter alle øvrige omkostninger, som ikke kan henføres til de øvige omkostningsformål. Dette gælder bl.a. leje og leasingudgifter, forsikringer, konsulentbistand, kontorholdsudgifter m.m. Koncerninterne tjenesteydelser Koncerninterne ydelser omfatter fakturerede ydelser fra datter- og modervirksomheder, herunder ydelser fra kommunen, såfremt virksomheden er en kommunal virksomhed. 6

7 Lokaleomkostninger indeholder husleje, udgifter til ind- og udvendig vedligeholdelse, udgifter til drift, men ikke afskrivninger. I vedlagte bilag 6 er der udarbejdet skematisk oversigt over sammenhæng mellem omkostningsformål og tilhørende artsomkostninger. Der skal foretages en afstemning mellem artsomkostningerne og fordelingen af omkostninger, således at det sikres, at der er sammenhæng mellem de to indberetninger. I kontoplanen er der som overskrifter til de enkelte kontogrupper anført den omkostningsart de enkelte konti hører ind under, jf. bilag Fordeling af omkostninger Som nævnt i foregående afsnit, skal virksomhedens omkostninger og køb af eksterne ydelser fordeles på de enkelte omkostningsformål, således at det enkelte formål belastes med en andel af omkostningerne svarende til forbruget. De indirekte omkostninger skal i videst muligt omfang fordeles ud fra kvantitative omkostningstræk, f.eks. timer. Direkte henførbare omkostninger fordeles umiddelbart på det formål, som har forbrugt omkostningen. Personaleomkostninger inkl. tjenestemandspensioner fordeles mest hensigtsmæssigt ud fra timeforbrug. Anvendes dette princip, er der behov for en tidsregistrering, som kan danne baggrund herfor. Der skal yderligere beregnes en timesats for de medarbejdere, hvis tid fordeles. Denne timesats skal indeholde de indirekte omkostninger, som skal fordeles ud på omkostningsformål sammen med den aktuelle lønomkostning for den pågældende medarbejder. Øvrige omkostninger, som skal fordeles, kan enten fordeles efter en på forhånd fastlagt fordelingsnøgle eller som en del af den udkonteringssats, der beregnes. Til brug for registrering af udkontering af løn er der behov for at oprette konti til kontering herpå. Omkostninger, som kan fordeles efter en på forhånd fastlagt fordelingsnøgle, er eksempelvis husleje og lokaleomkostninger, koncerninterne tjenesteydelser og afskrivninger. Ved fordeling af omkostninger skal der også foretages en fordeling af personaleomkostninger på anlægsarbejder, idet afskrivninger på anlægsaktiver beregnes af kost- eller anskaffelsesprisen. Der skal således tages højde herfor ved etableringen af grundlaget for tidsregistreringen. 7

8 Når en virksomhed selv fremstiller et materielt anlægsaktiv omfatter kostprisen foruden anskaffelsespris for materialer, komponenter og underleverandørydelser tillige direkte lønforbrug. Det kræves ifølge årsregnskabsloven (for større virksomheder) og tilhørende regnskabsvejledning (nr. 10), at kostprisen herudover indeholder de indirekte omkostninger, der er medgået i fremstillingsperioden og kan henføres til det pågældende aktiv. Ved udkontering af omkostninger til henholdsvis omkostningsformål og anlægsarbejder anbefales det, at der beregnes en udkonteringssats, som indeholder både direkte lønomkostninger og indirekte omkostninger. Indirekte omkostninger omfatter indirekte materialer og løn inklusiv øvrige personaleomkostninger samt omkostninger til værkstedsadministration og ledelse. Afskrivninger skal fordeles til det omkostningsformål, der forbruger det enkelte aktiv, dvs. net eller transmissionsvirksomhed, eller sideordnet aktivitet, såfremt denne aktivitet er en del af virksomhedens samlede aktivitet. Det er vigtigt, at fordelingsnøgler fastlægges på en måde, som efter de konkrete forhold er rimelige og gennemskuelige, og det er muligt at dokumentere den anvendte fordelingsnøgle. Det er ligeledes vigtigt, at modtagne fakturaer fra underentreprenører kan fordeles på formål. Der foretages ikke i første omgang benchmarking på de enkelte omkostningssteder inden for rammen, men det må antages, at der senere kan blive foretaget benchmarking herpå også, hvorfor det er vigtigt, at der foretages en rimelig fordeling af omkostningsarter på de enkelte omkostningsformål. 8

VEJLEDNING, MARTS 2015

VEJLEDNING, MARTS 2015 VEJLEDNING, MARTS 2015 INDBERETNING AF REGULERINGSREGNSKAB 2014 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 1/1 INDHOLD INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 1 VEJLEDNING TIL DE ENKELTE FELTER I INDBERETNINGSSKEMAET...

Læs mere

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer.

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer. FORORD Dansk Fjernvarme udgiver hermed den funktionsopdelte som en vejledning. Formålet med vejledningen er at anvise en metode for standardgruppering af regnskabsposter efter funktionsopdelte principper

Læs mere

12-03-2012 Sagsnr. 09/303. Vejledning til tarifberegningsmodel

12-03-2012 Sagsnr. 09/303. Vejledning til tarifberegningsmodel 12-03-2012 Sagsnr. 09/303 Vejledning til tarifberegningsmodel Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 1.1 Indhold i vejledningen... 3 1.2 Formål med

Læs mere

Vejledning om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud

Vejledning om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud Velfærdsministeriet Dato: 15. april 2008 Kontor: Administrationspolitisk kontor J.nr.: Sagsbeh.: SNW Fil-navn: Dokument 2 Vejledning om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud 1. Indledning

Læs mere

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner nyt kapitel 9 om omkostningskalkulationer

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner nyt kapitel 9 om omkostningskalkulationer Til samtlige kommuner og amtskommuner KL, ARF, m.fl. Dato: 4. april 2003 Kontor: 1. økonomiske J. nr.: 2003-2002-3 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering.april.03 Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem

Læs mere

9.3 Vejledning om omkostningskalkulationer

9.3 Vejledning om omkostningskalkulationer Budget- og regnskabssystem for regioner 9.3 - side 1 9.3 Vejledning om omkostningskalkulationer 9.3.1 Indledning Gennem de senere år har udviklingen i den kommunale sektor sat større fokus på tilrettelæggelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA NRGi Net A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen,

Bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, Bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 18, stk. 1 og 2, 19, stk. 2, 23, stk. 1, 24, stk. 1 og 2, og 25, stk. 1 og 2, i lov nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner

Læs mere

Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015

Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015 Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015 Opdateret marts 2014 Indhold Kapitel 1 Indledning... 3 1.1 Vejledningens struktur... 3 Kapitel 2 Frister... 4 2.1 Tidsfrister...

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1 og 2, i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen,

Bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, Bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 18, stk. 1 og 2, 19, stk. 2, 23, stk. 1, 24, stk. 1 og 2, og 25, stk. 1 og 2, i lovbekendtgørelse nr.1401 af 1. november

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 45, stk. 1, 46 og 57, stk. 1 og 2, i lov om kommunernes

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 45, stk. 1, 46 og 57, stk. 1 og 2, i lov om kommunernes

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 45, stk. 1, 46 og 57, stk. 1 og 2, i lov om kommunernes

Læs mere

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledningen er udarbejdet til brug for varmeforsyninger, revisorer m.fl. og indeholder gældende regler i henhold til varmeforsyningsloven 1 og

Læs mere

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser 100296/09 Vejledning om budget, regnskab og revision for folkekirkens lokale kasser Gældende fra 1. januar 2010 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 4 2. Kontoplan og kontering 4 2.1 Formålskontoplanen.

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Marts 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Forsyningssekretariatet

Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Forsyningssekretariatet Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Forsyningssekretariatet Februar 2015 Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.:

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret Vestjyske Net 60 CVR-nr. 28 10 65 48 Reguleringsregnskab for regnskabsåret A/S PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 Resenvej 7800 Skive T: 9615 4900, F: 9615 4990,

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE

MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE PUNKT [X] ENERGITILSYNETS MØDE DEN 29. SEPTEMBER 2015 MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE 17. august 2015 Detail & Distribution

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser April 2010 Forord Gennem det seneste års tid er stadig flere institutioner overgået til Økonomistyrelsens Økonomiservicecenter (ØSC), og en væsentlig del

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1 for Version 7, oktober 2011 1 Indhold Organisation 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold 1.2 Generelt om opgaver 1.3 Institutionens IT-anvendelse 2.

Læs mere