Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar Din pensionsordning i KP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP"

Transkript

1 3 i 1 Opsparing (3 i 1 Pension med begrænset risikodækning) Din pensionsordning i KP SAMPENSION Tuborg Havnevej 14 DK Hellerup Tlf Fax Pension Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006 Pensionsregulativ Kommunernes Pensionsforsikring a/s får løst sine administrative opgaver af CVR-nr /kp764_001/KP's CVR-nr Faggruppe i1 Opsparing m. risikodækning

2 Indhold 1 Indmeldelse...3 Aftalegrundlag, lovgrundlag mv. Optagelse i 3 i 1 Opsparing 2 Pensionsordningens opbygning...4 Basispension Valgpension Linkpension Frivillig pension 3 Præmiens anvendelse...5 A. Fordeling af præmien B. Valg af pensioner C. Andre reguleringer 4 Pensionsordningens virkemåde...7 Fælles betingelser A. Udbetaling ved alderspensionering B. Udbetaling ved død 5 Begunstigelse Præmiens betaling...12 Præmie Reguleringer 7 Præmieophør...12 A. Fratrædelse B. Orlov C. Andre årsager 8 Ikrafttrædelse

3 Pensionsregulativ Ophævelse Medarbejderen kan, når der er gået 24 måneder efter fratrædelsen få forsikringens opsparede værdi udbetalt, hvis denne ikke overstiger den til enhver tid aftalte grænse ( kr. pr. 1. januar 2006). KP kan efter præmieophør til enhver tid skriftligt frigøre sig for forsikringsdækningen mod udbetaling af værdien til medarbejderen, hvis ydelserne ikke overstiger den til enhver tid anmeldte minimumsgrænse. Hvis medarbejderen er tilkendt eller får tilkendt offentlig førtidspension, kan pensionerne ratepension med sikring ved død og alderssum med sikring ved død ophæves efter fratrædelse mod udbetaling af værdien til medarbejderen. Hvis en del af forsikringens opsparede værdi er overført fra en tidligere pensionsordning, kan denne del kun ophæves, hvis den tidligere pensionsordnings betingelser for ophævelse er opfyldt for den overførte del, og de ovenfor anførte betingelser for ophævelse er opfyldt for hele pensionsordningen. Værdien ved ophævelse beregnes på grundlag af de til enhver tid anmeldte regler til Finanstilsynet. B. Orlov Medarbejdere på orlov uden løn er efter præmieophør omfattet af nogle af de muligheder, som er gældende for fratrådte medarbejdere. Det drejer sig om følgende: Videreførsel af pensionsordningen, ekskl. gruppelivsforsikringen Videreførsel af dødsfaldssum fra gruppelivsforsikringen Præmiefri forsikring. Gruppelivsforsikringen opretholdes i op til 12 måneder efter, at medarbejderen er gået på orlov uden løn. C. Andre årsager Ophører betalingen af præmie som følge af virksomhedsoverdragelse eller overenskomstskift eller som følge af, at pensionsaftalen er opsagt, ændres pensionsordningen til en præmiefri forsikring, som ikke kan ophæves af medarbejderen. Der gælder særlige regler om overførsel af pensionsordninger som følge af virksomhedsoverdragelse mv. Ophører betalingen af præmie som følge af arbejdsgivers misligholdelse af pensionsaftalen, er medarbejderen omfattet af samme muligheder som fratrådte medarbejdere. 8 Ikrafttrædelse Pensionsregulativ for 3 i 1 Opsparing træder i kraft den 1. januar 2006 og er gældende indtil nyt pensionsregulativ erstatter nærværende. 1 Indmeldelse Aftalegrundlag, lovgrundlag mv. Dette pensionsregulativ for 3 i 1 Opsparing gælder for personer, der er optaget i en pensionsordning pr. 1. januar 2006 eller senere, i henhold til pensionsaftale med Kommunernes Pensionsforsikring a/s (i det følgende KP). Pensionsregulativet fastsætter rettigheder og pligter for forsikrede (i det følgende medarbejderen) og KP. Berettiget til 3 i 1 Opsparing er medarbejdere, som efter bestemmelse i lønoverenskomst, lønaftale eller pensionsaftale skal pensionsforsikres i KP, og som ved optagelse i pensionsordningen er ansat i en stilling, hvortil der på baggrund af helbredsmæssige forhold direkte eller indirekte er knyttet offentligt tilskud, fx fleksjob, eller som er tilkendt dækning ved erhvervsevnetab fra en pensionsordning i KP. I tilslutning til nærværende pensionsregulativ gælder det tekniske grundlag, som KP til enhver tid har anmeldt til Finanstilsynet, og KP's forsikringsbetingelser, medmindre andet fremgår af nærværende pensionsregulativ. KP har overdraget administrationen af pensionsordningen til SAMPENSION ADMINISTRATIONSSELSKAB A/S (i det følgende SAMPENSION). SAMPENSION behandler derfor de medarbejderoplysninger, der er nødvendige for at administrere pensionsordningen. KP kan vælge anden administrator. Pensionsordningen er omfattet af en ydelsesgaranti, i det omfang præmiebetalingen fortsætter uændret, og ordningen ikke reguleres eller ændres, jf. 3, pkt. B og C. Pensionsordningen er oprettet på fælleskønsgrundlag, hvor ydelsesgarantien er betinget. Ydelser på fælleskønsgrundlag kan således ændres som følge af en ændret fordeling af mænd og kvinder blandt de forsikrede eller en nedsættelse af den af Finanstilsynet fastsatte maksimale grundlagsrente eller et konstateret eller forventet underskud på dødsfald eller invaliditet indenfor en gruppe af forsikrede. Den del af pensionsordningen, der er etableret med eget investeringsvalg, er ikke omfattet af en ydelsesgaranti. Pensionsordningen er omfattet af gældende dansk lovgivning, herunder forsikringsaftaleloven. Pensionsordningen kan ikke pantsættes, overdrages eller på anden måde omsættes, og kreditorer kan ikke søge fyldestgørelse i den. Der gælder særlige regler om dækning ved fareforøgelse i forbindelse med krigstilstand eller lignende, jf. regulativ for krigsrisiko. 14 3

4 Klager fra medarbejderen eller fra andre berettigede i henhold til dette pensionsregulativ skal rettes til SAMPENSION, der på vegne af KP behandler klager. KP er endvidere medlem af Ankenævnet for Forsikring, der behandler klager, som kan rejses af medarbejderen eller andre berettigede, som ikke er enige i selskabets afgørelser. Optagelse i 3 i 1 Opsparing Pensionsordningen oprettes på grundlag af oplysninger om alder, ansættelsesforhold mv., som medarbejderen selv, dennes arbejdsgiver eller andre afgiver. KP bestemmer, i hvilket omfang og i hvilken form oplysningerne skal afgives. Det fremgår af lønoverenskomst, lønaftale eller pensionsaftale, fra hvilket tidspunkt en medarbejder skal optages i pensionsordningen. Medmindre andet er aftalt, indtræder KP's ansvar den dag, KP kan fastsætte vilkårene for pensionsordningen. Disse vilkår kan bestemmes når: KP har modtaget anmeldelse fra arbejdsgiver om, at medarbejderen skal optages i pensionsordningen, og medarbejderen har afgivet de nødvendige oplysninger. 2 Pensionsordningens opbygning Pensionsordningen er sammensat af 3 dele: Basispension, som kan bestå af et antal obligatoriske pensioner Valgpension, som består af et antal valgfrie alderspensioner Linkpension, som består af et antal valgfrie alderspensioner, hvortil der er knyttet eget investeringsvalg. Anvendelse af præmie til Linkpension er begrænset til Frivillig pension, jf. senere i denne paragraf. Der er begrænsninger i medarbejderens mulighed for at vælge pensioner. Begrænsningerne afhænger af medarbejderens alder på tidspunktet for optagelse i pensionsordningen og på tidspunktet, hvor pensionerne ønskes oprettet, jf. bestemmelser herom i 3 og 4. Fortsættes præmiebetalingen gennem medarbejderens nye arbejdsgiver, vil præmien blive anvendt til ny pensionsordning efter nærmere aftale. På den hidtidige pensionsordning bevarer medarbejderen efter fratrædelse alle andre rettigheder efter nærværende pensionsregulativ. Videreførsel af dødsfaldssum fra gruppelivsforsikringen Dødsfaldssum fra gruppelivsforsikringen kan opretholdes uden afgivelse af helbredsoplysninger. Det kan ske ved, at der senest 3 måneder efter gruppelivsforsikringens bortfald oprettes en individuelt prisfastsat dødsfaldssum af maksimalt samme størrelse som dødsfaldssummen i gruppelivsforsikringen. Præmiefri forsikring Hvis medarbejderen ikke foretager andet valg, ændres pensionsordningen til en præmiefri forsikring, hvor der ikke længere indbetales præmie. Ved ændring til præmiefri forsikring bliver størrelsen af de enkelte pensioner nedsat svarende til opsparingen på dem. Medarbejderen har med visse begrænsninger mulighed for omvalg blandt de valgfrie pensioner i Valgpension og Linkpension. Overførsel til anden pensionsordning Medarbejderen kan i visse tilfælde overføre værdien af denne pensionsordning til anden pensionsordning oprettet som led i et ansættelsesforhold. Der kan ske overførsel, når de betingelser, som fremgår af de til Finanstilsynet til enhver tid anmeldte regler om overførsel i forbindelse med overgang til anden ansættelse, er opfyldt. Begrænsninger i retten til ophævelse i dette pensionsregulativ, jf. nedenstående afsnit, vil også gælde efter overførsel til anden pensionsordning. Bliver medarbejderen ansat som tjenestemand, kan værdien fra pensionsordningen i visse tilfælde overføres til forhøjelse af pensionsalder i tjenestemandspensionen. Herudover kan medarbejderen kun overføre til anden pensionsordning, hvis betingelserne for ophævelse, jf. nedenstående afsnit, er opfyldt. Overførselsbeløbet beregnes på grundlag af de til enhver tid anmeldte regler til Finanstilsynet. 4 13

5 6 Præmiens betaling Præmie Præmien til 3 i 1 Opsparing fastsættes af aftaleparterne bag de med KP indgåede pensionsaftaler og indbetales af arbejdsgiveren, så længe medarbejderen er ansat i stillingen med pensionsret. Der kan ikke indbetales præmie efter medarbejderens 70. år. Præmie forfalder til betaling på samme tidspunkt som medarbejderens løn. Det er arbejdsgiverens ansvar, at præmien beregnes korrekt og betales til tiden til den rigtige pensionsleverandør. Hvis betaling udebliver, ændres pensionsordningen straks til en præmiefri forsikring. Hvis betalingen udebliver uden yderligere meddelelse, vil medarbejderen i nødvendigt omfang blive orienteret herom, herunder om konsekvenser ved den manglende betaling. Medarbejderen kan efter aftale med arbejdsgiveren og KP foretage en frivillig indbetaling som et fast månedligt beløb eller som en procentdel af lønnen. Arbejdsgiveren trækker indbetalingen over medarbejderens løn og skal over for KP oplyse specifikt om størrelsen af denne frivillige indbetaling. Har medarbejderen aftalt at foretage frivillig indbetaling, vil denne blive indbetalt af medarbejderens arbejdsgiver. Frivillig indbetaling anvendes til Frivillig pension på en særskilt del af pensionsordningen. Der gælder særlige betingelser for Frivillig pension, som kan fravige nærværende pensionsregulativ. Reguleringer Efterbetalinger anvendes til pension på det tidspunkt, de modtages i KP. Fejlagtige betalinger kan kun korrigeres efter nærmere aftale med KP og efter de af KP fastlagte modregningsregler. 7 Præmieophør A. Fratrædelse Gruppelivsforsikringen opretholdes 3 måneder efter præmieophør, dog længst til udgangen af den måned, hvor medarbejderen fylder 67 år. Bliver medarbejderen forinden omfattet af en anden gruppelivsforsikring, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold, bortfalder gruppelivsforsikringen på dette tidspunkt. En medarbejder, som fratræder uden at gå på alderspension, kan vælge, hvad der videre skal ske med pensionsordningen. Medarbejderen har følgende valgmuligheder: Videreførsel af pensionsordningen, ekskl. gruppelivsforsikringen Pensionsordningen kan videreføres ved, at medarbejderen selv eller medarbejderens nye arbejdsgiver betaler præmien. Videreføres pensionsordningen, ved at medarbejderen selv betaler præmien, vil denne blive anvendt til Frivillig pension, jf. 2. Den øvrige del af pensionsordningen ændres til præmiefri forsikring. Der gælder særlige betingelser for Frivillig pension, som kan fravige bestemmelser for 3 i 1 Opsparing. Basispension I Basispension indgår følgende obligatoriske pension: Pension som udbetales ved død, jf. 4 B Dødsfaldssum fra gruppelivsforsikringen. Størrelsen af pension i gruppelivsforsikringen fastsættes løbende. Valgpension For den del af præmien, som ikke er anvendt i Basispension, kan medarbejderen vælge følgende pensioner: Pension som udbetales ved alderspensionering, jf. 4 A Ratepension med sikring ved død Livsvarig alderspension. Linkpension For den del af præmien, som hidrører fra frivillig indbetaling, kan medarbejderen vælge pensioner, hvortil der er knyttet eget investeringsvalg. Der kan vælges mellem følgende pensioner: Livsvarig alderspension Ratepension med sikring ved død Alderssum med sikring ved død. Der gælder særlige betingelser for Linkpension. Disse supplerer nærværende pensionsregulativ og udleveres til medarbejdere, som vælger pensioner i Linkpension. De særlige betingelser kan tillige rekvireres i KP. Frivillig pension Vælger medarbejderen at foretage en frivillig indbetaling til pensionsordningen, vil denne blive anvendt til særskilte pensioner i Frivillig pension. Medarbejderen kan anvende frivillig indbetaling til valgfrie pensioner, herunder Linkpension, som er nærmere beskrevet i særlige betingelser for Frivillig pension. Disse supplerer nærværende pensionsregulativ og udleveres til medarbejdere, som vælger at foretage frivillig indbetaling til pensionsordningen. De særlige betingelser kan tillige rekvireres i KP. 3 Præmiens anvendelse A. Fordeling af præmien Præmien vil efter betaling af arbejdsmarkedsbidrag og eventuelt andre skatter og afgifter først blive anvendt til betaling for gruppelivsforsikringen i Basispension. Den resterende del af præmien anvendes herefter i Valgpension. Frivillig indbetaling anvendes efter betaling af arbejdsmarkedsbidrag mv. til Frivillig pension. Medarbejderen kan vælge Linkpension for den del af præmien, som hidrører fra frivillig indbetaling. 12 5

6 B. Valg af pensioner Er medarbejderen ved optagelsen i pensionsordningen under 60 år, anvendes præmien til ratepension med sikring ved død i Valgpension. Er medarbejderen ved optagelsen i pensionsordningen over 60 år, anvendes præmien til livsvarig alderspension i Valgpension. KP kan fastsætte begrænsninger i medarbejderens muligheder for at vælge pensioner. Medarbejderens valg af pensioner er gældende, når medarbejderen skriftligt har meddelt dette, og KP har accepteret valget. Valgpension I Valgpension fastsættes pensioner på basis af præmiens størrelse. Linkpension I Linkpension fastsættes pensioner på basis af aftale om præmiens størrelse. Præmien kan aftales fastsat som et fast beløb en procentdel af den præmie, som er indbetalt til Frivillig pension en procentdel af den resterende præmie, som ikke allerede er anvendt i Frivillig pension maksimum til pensionen alderssum med sikring ved død under hensyn til KP's regler for indbetaling på kapitalpensioner. På valgtidspunktet kan medarbejderen endvidere bestemme størrelsen af den opsparing, der skal overføres til Linkpension. Hver af de valgte pensioner i Linkpension kan som udgangspunkt kun forekomme én gang. C. Andre reguleringer Der kan gælde begrænsninger for præmiens anvendelse. Begrænsningerne kan fremgå af lovgivningen bestemmelser anmeldt til Finanstilsynet selskabsspecifikke bestemmelser pensionsaftalen. Beregning af pensioner foretages efter de af selskabet til enhver tid fastlagte regler. Som hovedregel forbliver opsparingen på den enkelte pension. Det kan medføre, at visse pensioner bliver større end valgt af medarbejderen. 5 Begunstigelse Når det under de enkelte pensioner i 4 fremgår, at udbetalingen vil ske til den/de begunstigede, betyder det, at udbetalingen vil ske til "Nærmeste pårørende", medmindre der er indsat særligt begunstigede. Nærmeste pårørende Begunstigelsen "Nærmeste pårørende" betyder, at følgende i nævnte rækkefølge anses som begunstiget: 1) medarbejderens ægtefælle, eller hvis sådan ikke efterlades 2) medarbejderens børn (herunder adoptivbørn) og disses livsarvinger hver for den andel arveloven tildeler dem, eller hvis der ikke er børn eller livsarvinger 3) medarbejderens arvinger iht. testamente hver for den andel den enkelte modtager er arveberettiget til iht. testamentet, eller hvis der ikke er oprettet testamente 4) medarbejderens arvinger iht. arveloven hver for den andel arveloven tildeler dem. Særligt begunstigede Hvis medarbejderen ikke ønsker, at udbetaling skal ske til "Nærmeste pårørende", kan medarbejderen indsætte særligt begunstigede iht. nedenstående. På pensioner omfattet af skattekode 2 og 3 kan medarbejderen indsætte én eller flere begunstigede indenfor følgende personkreds: Medarbejderens ægtefælle og/eller fraskilte ægtefælle Medarbejderens børn, stedbørn (nuværende eller tidligere ægtefælles biologiske eller adopterede børn) og/eller disses livsarvinger Én navngiven person, der har fælles folkeregisteradresse med medarbejderen på noteringstidspunktet og/eller dennes navngivne livsarvinger. På dødsfaldssum fra gruppelivsforsikringen kan medarbejderen indsætte begunstigede efter eget valg. Medarbejderen kan eventuelt vælge, at der ikke skal være en begunstigelse. Det betyder, at udbetalingen sker til medarbejderens bo. Indsættelse og ændring af begunstigelse skal ske skriftligt på en særlig blanket, som kan rekvireres i KP. Har medarbejderen i forbindelse med tidligere ansættelse haft pensionsordning i KP med en tilknyttet gruppelivsforsikring, som vedkommende er udtrådt af, er den oprindelige begunstigelse bortfaldet. Medarbejderen skal derfor på ny skriftligt meddele, hvis andre end "Nærmeste pårørende" ønskes indsat som begunstiget. 6 11

7 Ratepension med sikring ved død skattekode 2: (Valgpension, Linkpension) Medarbejderen kan indtil det 60. år oprette ratepension med sikring ved død. Hvis medarbejderen dør før det normale pensioneringstidspunkt, og der ikke er begyndt førtidsudbetaling, udbetales den opsparede værdi på ratepensionen (sikringen ved død) i rater til den/de begunstigede. Begunstigede kan vælge at få udbetalt kapitalværdien af raterne som et éngangsbeløb. Generelt om udbetaling af ratepension efter medarbejderens død Når rater efter medarbejderens død udbetales til dennes ægtefælle, fraskilte ægtefælle eller samlever, eller til medarbejderens livsarvinger, stedbørn eller stedbørns livsarvinger under 24 år, kan der vælges mellem: Skattepligtig månedlig pension (beskattes som personlig indkomst). Éngangsbeløb (hvor der svares en afgift). Månedlig pension, hvor der først svares en afgift, hvorefter restværdien udbetales som en skattefri månedlig pension. Værditilvæksten beskattes som kapitalindkomst. Når rater efter medarbejderens død udbetales til andre end ovenstående, kan der vælges mellem: Éngangsbeløb (hvor der svares en afgift). Månedlig pension, hvor der først svares en afgift, hvorefter restværdien udbetales som en skattefri månedlig pension. Værditilvæksten beskattes som kapitalindkomst. Der skal svares afgift af en påbegyndt skattepligtig løbende udbetaling til et barn, når barnet fylder 24 år. Alderssum med sikring ved død skattekode 3: (Linkpension) Medarbejderen kan indtil det 60. år oprette alderssum med sikring ved død. Dør medarbejderen før udbetaling har fundet sted, udbetales den opsparede værdi på alderssum med sikring ved død til den/de begunstigede. Indskud og overførsler fra anden pensionsordning anvendes på Valgpension. Ved overførsler bevares gældende skattekoder på de overførte værdier, hvilket kan betyde, at der for dele af en overførsel etableres pensioner, som medarbejderen ikke selv har valgt. Med respekt for skatteregler kan medarbejderen fravælge disse pensioner til fordel for andre pensioner. Der kan gælde særlige bestemmelser om overførsler mellem pensionsordninger i KP. Regulering af pensionerne foretages under hensyn til medarbejderens valg og prioritering, men der kan forekomme beregningstekniske situationer, hvor valg og prioritering ikke kan overholdes. Bonus anvendes i henhold til KP's til enhver tid gældende bonusregulativ. 4 Pensionsordningens virkemåde Fælles betingelser Hvis der indtræffer en begivenhed, som kan føre til udbetaling, skal medarbejderen eller dennes efterladte hurtigst muligt anmelde sit krav til KP. For alle udbetalinger gælder, at udbetalingen tidligst kan påbegyndes, når KP har modtaget den for selskabet nødvendige dokumentation. Månedlige pensioner udbetales forud. Pensionsordningens dækningsomfang fremgår pr. en given statusdato af den forsikringsoversigt, der sendes til medarbejderen. Pensioner af ringe størrelse kan af KP kapitaliseres og udbetales med frigørende virkning for KP. Det betyder, at KP kan ophæve og udbetale hele pensionsordningen eller dele heraf som et éngangsbeløb. Registreret partnerskab er i alle forhold vedrørende dette pensionsregulativ for 3 i 1 Opsparing ligestillet med ægteskab, med de begrænsninger der følger af lovgivningen. Hvis der ved oprettelse af pensionsordningen eller senere er afgivet urigtige oplysninger eller fortiet oplysninger, er KP ikke bundet af pensionsordningen, jf. lovgivningens regler herom. Krav om udbetaling af pension kan blive forældet i henhold til gældende lov. 10 7

8 A. Udbetaling ved alderspensionering Pensioneringstidspunkt Normalt pensioneringstidspunkt for denne pensionsordning er den 1. i måneden efter medarbejderens 67. år. Det betyder, at udbetaling af medarbejderens pensioner ved alderspensionering begynder fra dette tidspunkt, hvis medarbejderen er i live og fratrådt sin stilling. Der er mulighed for førtidsudbetaling, hvis medarbejderen fratræder stillingen før det normale pensioneringstidspunkt. Førtidsudbetaling af pensioner ved alderspensionering kan tidligst ske fra den 1. i måneden efter det 60. år og tidligst fra det tidspunkt, hvor medarbejderen anmoder herom. Ved førtidsudbetaling er pensionerne lavere end ved det normale pensioneringstidspunkt. Ved udbetaling af en eller flere alderspensioner bortfalder en eventuelt ikraftværende gruppelivsforsikring. Hvis medarbejderen ikke fratræder sin stilling ved det normale pensioneringstidspunkt eller tidligere, udsættes udbetalingen, indtil medarbejderen fratræder, dog længst til den 1. i måneden efter det 70. år. Udbetalingen kan også udsættes til senest det 70. år, hvis medarbejderen efter fratrædelsen ikke ønsker udbetaling. Ved udsat udbetaling er pensionerne højere end ved det normale pensioneringstidspunkt. En medarbejder kan vælge, at alle aldersbetingede pensioner skal udbetales fra samme tidspunkt, eller at udbetalingen skal begynde på forskellige tidspunkter. Livsvarig alderspension skattekode 1: (Valgpension, Linkpension) For medarbejdere, som optages i pensionsordningen efter det fyldte 60. år, oprettes en livsvarig alderspension. Livsvarig alderspension udbetales som en månedlig pension fra pensioneringstidspunktet til og med den måned, hvor medarbejderen dør. Hvis medarbejderen dør, før udbetaling er begyndt, sker der ingen udbetaling. Ratepension med sikring ved død skattekode 2: (Valgpension, Linkpension) Medarbejderen kan indtil det 60. år oprette ratepension med sikring ved død. Ratepension med sikring ved død udbetales som en månedlig pension i en periode på 15 år fra pensioneringstidspunktet. Ved førtidsudbetaling af ratepensionen forlænges udbetalingsperioden, således at sidste rate udbetales den 1. i måneden, hvor medarbejderen fylder 82 år. Hvis medarbejderen er i live i hele denne periode, vil udbetaling ske til medarbejderen selv. Dør medarbejderen efter udsættelse af udbetalingen eller i udbetalingsperioden, udbetales raterne eller de resterende rater til den/de begunstigede, jf. 5. Regler om udbetaling af ratepension med sikring ved død, hvis medarbejderen dør før det normale pensioneringstidspunkt, og der ikke er begyndt førtidsudbetaling, er beskrevet senere i denne paragraf under pkt. B. De forskellige udbetalingsmetoder for denne pension efter medarbejderens død er yderligere beskrevet senere i denne paragraf under pkt. B i afsnittet "Generelt om udbetaling af ratepension efter medarbejderens død". Udbetaling af ratepension med sikring ved død til medarbejderen selv kan tidligst begynde 5 år efter, at den er oprettet. Alderssum med sikring ved død skattekode 3: (Linkpension) Medarbejderen kan indtil det 60. år oprette alderssum med sikring ved død. Alderssum med sikring ved død udbetales som et éngangsbeløb til medarbejderen på pensioneringstidspunktet. Regler om udbetaling af alderssum med sikring ved død, hvis medarbejderen dør, før udbetaling har fundet sted, er beskrevet senere i denne paragraf under pkt. B. B. Udbetaling ved død Efter medarbejderens død i forsikringstiden udbetales dødsfaldssum fra gruppelivsforsikringen. Endvidere kan den opsparede værdi på alderssum med sikring ved død og ratepension med sikring ved død komme til udbetaling ved medarbejdernes død før pensioneringstidspunktet. Udbetaling vil ske til "Nærmeste pårørende" eller særligt begunstigede, jf. 5 om begunstigelse. Retten til udbetaling ved død bortfalder, hvis der ikke findes en berettiget ifølge begunstigelsen "Nærmeste pårørende", ifølge en særlig begunstigelse, i henhold til testamente eller i henhold til arvelovens bestemmelser. Staten anses i den forbindelse ikke som arving efter loven. Dødsfaldssum fra gruppelivsforsikringen skattekode 5: (Basispension) Dødsfaldssum fra gruppelivsforsikringen udbetales som et éngangsbeløb efter medarbejderens død, hvis dødsfaldet indtræffer inden udgangen af den måned, hvor medarbejderen fylder 67 år. Dødsfaldssum fra gruppelivsforsikringen udbetales til den/de begunstigede. 8 9

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 1 Indmeldelse... 4 Aftalegrundlag, lovgrundlag m.v.... 4 Optagelse

Læs mere

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 For kunder optaget i PMF Pension før 1. januar 2002 1 INDMELDELSE... 4 OPLYSNINGER... 4 URIGTIGE OPLYSNINGER... 4 2 HELBREDSFORHOLD... 4 A. GENEREL BEGRÆNSNING...

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening Pension i Sampension Via Kommunernes Landsforening Velkommen til Sampension Aftalegrundlag mellem Kommunernes Landsforening, PF-Personaleforeningen og Sampension. Aftalegrundlaget består af to dele. Pensionsaftalen

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren)

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) j, Aftale om obligatorisk pensionsordning Mellem DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) og Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (i det følgende kaldet

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Begunstigelsen skal gælde [ ] Danica Pension [ X ] Forenede Gruppeliv (FG aftale 98301_) Skattekode _5

Begunstigelsen skal gælde [ ] Danica Pension [ X ] Forenede Gruppeliv (FG aftale 98301_) Skattekode _5 ERKLÆRING OM BEGUNSTIGELSE PÅ PENSION Forsikringstagers navn CPR-nr. Forsikringsnr. Agentur nr./reg.nr. Adresse Postnr. By Når forsikringstager og forsikrede er samme person udbetaler vi pengene til forsikringstageren.

Læs mere

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger.

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger. Regulativ 1 1 Medlemsoptagelse Stk. 1 Der optages ikke nye medlemmer under dette pensionsregulativ, og der kan fra 1. januar 2007 ikke indbetales yderligere bidrag eller overføres opsparing fra anden pensionsordning.

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes. Regulativ 5 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, som har fortsat indbetalingen af pensionsbidrag for egen

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

39 16 78 01 Forenede Gruppeliv Strandboulevarden 122. 39 16 78 00 - Økonomiafdelingen

39 16 78 01 Forenede Gruppeliv Strandboulevarden 122. 39 16 78 00 - Økonomiafdelingen Frie Grundskolers Fællesråd Sankt Kjelds Gade 3, 2 2100 København ø att.: Christian Steffensen 29. januar 2004 Aftale nr. 26001 Etablering af FællesGruppelivsaftale Hermed fremsendes udkast til FællesGruppelivsaftale

Læs mere

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC Rammeaftale om pensionsordning mellem Offentligt Ansattes Organisationer - OAO Akademikerne Lærernes Centralorganisation - LC Centralorganisationen af 2010 - C010 og Ø Tryggingarfelagiå LIV fra 1. januar

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Weekendpension for dig der vil spare mere op Fugt kanten og fold kortet Aftale om Weekendpension Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by E-mail

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger sygeplejersker

Læs mere

Pension og livsforsikring

Pension og livsforsikring Pension og livsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. juni 2013 Nr. 06 13 Indhold 1. Om pension og livsforsikring... 2 1.1. Om udbetaling... 2 1.2. Skat og afgifter... 2 1.3. Forrentning...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2011

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2011 Medlemspjece Gældende fra 1. januar 2011 Indhold Medlem i Medlem i 2 Din arbejdsmarkedspension 3 Valgfrie ydelser 4 Ydelser ved alderspensionering 5 Ydelser ved dødsfald 7 Ydelser ved tab af arbejdsevnen

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

Jeg ønsker at tilmelde denne forsikring til Betalingsservice (BS). Årlig pensionsgivende løn ved oprettelse Pensionsbidraget udgør enten

Jeg ønsker at tilmelde denne forsikring til Betalingsservice (BS). Årlig pensionsgivende løn ved oprettelse Pensionsbidraget udgør enten Forsikringsnummer mv. Personoplysninger Forsikringsnr. B Privatordning Firmaordning Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Telefonnummer Postnr. E-mail Dato for oprettelse/ ændring Jeg er selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Orientering om Gruppeliv for ansatte hos Mejeribrugets Arbejdsgiverforening INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Hvornår bliver jeg tilmeldt? 3 2. Hvad omfatter gruppeordningen? 3 3. Regulering af forsikringen

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Postnr. By Telefonnr. E-mail Afgivende selskab eller pengeinstitutter Afgivende selskab/

Læs mere

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken.

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken. Regulativ 3 1 Medlemsoptagelse Dette pensionsregulativ omfatter bidragsbetalende medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, der er født 2.1.1941 eller senere. Endvidere

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse Forsikringsbetingelser for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab For tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse (Gammel pensionsordning) Gældende fra den 1. januar 2015 Generelle

Læs mere

Fødevareforbundet NNF Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Fødevareforbundet NNF Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Fødevareforbundet NNF Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015

Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pensionsordningen for ledere Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pensionsordningen for ledere pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf. lov

Læs mere

Velkommen. tilbage hos os. Tag stilling. til din pensionsordning nu. og lad så os passe på den for dig

Velkommen. tilbage hos os. Tag stilling. til din pensionsordning nu. og lad så os passe på den for dig Velkommen tilbage hos os Tag stilling til din pensionsordning nu og lad så os passe på den for dig brug lidt tid på din nye pensionsordning så du er sikker på, at den passer til dig Velkommen tilbage til

Læs mere

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP 1 REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP Indhold 2 Regler for Rateforsikring i JØP 5 Bilag 1 5 Ordforklaring 5 Bilag 2 5 Appendiks CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré November 2014 JURISTERNES

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære af 1. november 2011 Perst.nr. 056-11 J.nr. 11-866-43 Cirkulære om Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2011 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008. A Generelle betingelser

PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008. A Generelle betingelser PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt dansk rets almindelige regler,

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Pensionskassen for Sundhedsfaglige januar 2013 II Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Indhold I. Medlemsoptagelse 1. Kollektivt ansatte 2 1a. Ikke-kollektivt

Læs mere

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse KL Side 1 I henhold til 23, stk. 1 og 2, i pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd for kommuner inden for KL s forhandlingsområde fastsættes følgende regler om fratrædelsesgodtgørelse:

Læs mere

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Informationsmøde Det handler om DIN pensionsordning i PKA PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Organisation PKA administrerer pensionsordninger for: Sygeplejersker Sundhedsfaglige (Kost- og Ernæringsfaglige,

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen

Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98574 1 Betingelser for at blive omfattet af Tillægsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tillægsforsikringen, hvis du er

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kommunale og Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

Indehaverpension / Privatpension

Indehaverpension / Privatpension Personoplysninger Forsikringsnummer mv. Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Postnr. By Telefonnummer (dag/aften) / E-mail Acontoindbetaling ønskes indtil evt. antagelsesbrev Ny oprettelse forsikringnr.

Læs mere

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Tjenestemand de forskellige modeller 3 Overførsel af din JØP pension til din tjenestemandspension 3 Hvilende

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Sådan

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu Pensionsguide - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu En pensions-opsparing med forsikring er et gode, som du giver dig selv og din familie Formålet er at sikre,

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende og har børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2005 Cirkulære af 29. juni 2006 Perst. nr. 036-06 PKAT nr. J.nr. 06-866-32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*.

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter Beskrivelse En pensionsordning med løbende er omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Overlevelsesrenter Dækning

Læs mere

Malerforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Malerforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Malerforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er med i

Læs mere

Møde hos TDC. København den 18. november 2009 Århus den 19. november 2009. - Pension for alle pengene

Møde hos TDC. København den 18. november 2009 Århus den 19. november 2009. - Pension for alle pengene Møde hos TDC København den 18. november 29 Århus den 19. november 29 Pensionskasse - der er mange fordele Lave omkostninger Overskuddet til medlemmer Vi er ejet af medlemmerne Målrettet information Medlemsindflydelse

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-4, Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 4 6 Forsikringssum...

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig med børn

Arv og begunstigelse enlig med børn ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig med børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Spar Top Pension, Profil-/eller Topdanmark link pension (Opsparing med/uden præmiefritagelse)

Spar Top Pension, Profil-/eller Topdanmark link pension (Opsparing med/uden præmiefritagelse) Spar Top Pension, Profil-/eller Topdanmark link pension (Opsparing med/uden præmiefritagelse) Forsikredes fulde navn Personoplysninger Cpr-nr. Adresse Telefonnummer Jeg er selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse

Læs mere

3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle der er med i en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Malerforbundet Gruppelivsforsikring. det værste sker

Malerforbundet Gruppelivsforsikring. det værste sker Malerforbundet Gruppelivsforsikring sikrer, hvis det værste sker 2012 Malerforbundets gruppeordninger Malerforbundet har indgået aftale med Alka om fordelagtige gruppeordninger for medlemmerne. De består

Læs mere

Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er med

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M

N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2 ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring,

Læs mere

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort om din nye pensionsordning din lærerpension 1 pension Brug lidt tid på din nye nu! PENSION handler OM din økono MI. hvad du fx har at leve af, når du trækker

Læs mere

3F Gruppelivsforsikring sikrer, hvis det værste sker

3F Gruppelivsforsikring sikrer, hvis det værste sker 3F Gruppelivsforsikring sikrer, hvis det værste sker 2012 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring sikrer dine efterladte en sum penge, hvis du afgår ved døden. Efterlader du dig børn under

Læs mere

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Medlemskreds Som medlemmer optages enhver medarbejder, der er ansat hos en interessent under standardoverenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet om løn- og arbejdsvilkår

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar Aldersforsikring Spørgsmål og svar Hvad er en aldersforsikring? Aldersforsikring blev indført ved lov den 18. september 2012 med virkning fra den 1. januar 2013. Samtidig blev det ikke længere muligt at

Læs mere

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Medlemskreds Som medlemmer optages enhver medarbejder, der er ansat hos en interessent under standardoverenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet om løn- og arbejdsvilkår

Læs mere

Forsikringssummer gældende fra 1. januar 2011

Forsikringssummer gældende fra 1. januar 2011 Gruppelivsforsikring 2011 Forsikringssummer gældende fra 1. januar 2011 Alder ved død Hoved sum kr. Børnesum pr. barn i alderen 0-16 år 17 år 18 år 19 år 20 år Til og med 54 år 73.345 20.131 17.255 14.380

Læs mere