Retningslinjer for praktikanter på de danske repræsentationer i udlandet gældende fra 1. august 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for praktikanter på de danske repræsentationer i udlandet gældende fra 1. august 2014"

Transkript

1 HR j.nr. 33.H.16 Retningslinjer for praktikanter på de danske repræsentationer i udlandet gældende fra 1. august 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Hvad er en praktikant, og hvem kan komme i praktik... 2 Studerende fra opholdslandet Hvad er formålet med et praktikophold... 3 Meritoverførsel, hvis muligt... 3 Opgave til brug for meritoverførsel... 3 Vejledning under praktikforløbet... 3 Praktikantens opgaver Praktikaftaler m.v Antal praktikanter pr. repræsentation... 4 Indgåelse af praktikaftaler... 4 Ophævelse af praktikaftaler... 4 Annoncering af praktikpladser... 4 Praktikopholdets varighed... 5 Vilkår... 5 Arbejdstid... 6 Sikkerhedsundersøgelse og -godkendelse... 6 Løfteerklæring... 6 Sikkerhed... 6 Informationssikkerhed... 7 Forsikring... 7 Ferie Praktikantens deltagelse i opgaveløsningen... 8 Stillingsbetegnelse Ved praktikopholdets afslutning... 8 Evaluering... 8 Udtalelse Ansvar for praktikantordningen... 9 Bilag: Skabelon til praktikaftale Evalueringsskema... 14

2 2 1. Hvad er en praktikant, og hvem kan komme i praktik? Praktikanter er studerende ved højere læreanstalter, der som led i uddannelsen tilbydes et praktikophold på en dansk repræsentation. Der er ikke tale om et ansættelsesforhold. Med repræsentation forstås i denne sammenhæng ambassader, multilaterale repræsentationer, udsendte konsulære repræsentationer, handelskontorer og innovationscentre samt repræsentationskontorer med udsendte medarbejdere. Praktikanten kan enten være dansk eller udenlandsk statsborger. Der gælder særlige regler for studerende fra opholdslandet, jf. nedenfor. Danske statsborgere skal være tilmeldt kandidatuddannelsen eller derunder på en højere dansk eller udenlandsk læreanstalt. Udenlandske statsborgere kan tilbydes praktikophold ved en dansk repræsentation, såfremt de har boet i Danmark igennem en længere årrække (mindst 3-4 år), er tilmeldt et studium på en højere dansk læreanstalt og på ansøgningstidspunktet har bopæl i Danmark. Udenlandske statsborgere skal for at komme i betragtning dokumentere tilknytningsforholdet til Danmark, herunder fremsende skriftlig dokumentation på den lovlige opholds- /arbejds-/studietilladelse, der skal sikre tilbagerejse til Danmark og række mindst seks måneder ud over afslutningen på det påtænkte praktikophold på repræsentationen. Danske statsborgere med ophold uden for Danmark skal tilsvarende dokumentere den lovlige opholds-/arbejds-/studietilladelse i opholdslandet samt tilknytningen til et studium ved en højere læreanstalt m.v. Som udgangspunkt er arbejdssproget dansk, og udenlandske praktikanter bør kunne skrive, læse og tale dansk for at få det fulde udbytte af praktikopholdet. Det er endvidere et krav, at praktikanten forbliver tilmeldt et studium på den højere danske eller udenlandske læreanstalt under praktikopholdet. En studerende, der allerede er i besiddelse af en akademisk uddannelse på masterniveau, kan kun blive tilbudt et praktikophold, forudsat at han eller hun er indskrevet på overbygningen (kandidatuddannelsen) på en højere dansk læreanstalt. En studerende kan kun tildeles ét praktikophold i udenrigstjenesten af maksimalt et halvt års varighed. Studerende fra opholdslandet Studerende fra opholdslandet kan ikke tilbydes praktikophold i henhold til nærværende regler, men vil kunne lokalansættes som studentermedhjælpere i henhold til lokale arbejdsmarkedsregler.

3 3 2. Hvad er formålet med et praktikophold? Praktikopholdet skal bidrage til den studerendes udvikling og uddannelse. Meritoverførsel hvis muligt Hvis den studerendes studieordning/uddannelsesinstitution giver mulighed for meritoverførsel af praktikophold, skal praktikopholdet tilrettelægges i overensstemmelse hermed. Accepterer den studerendes studieordning/uddannelsesinstitution ikke meritoverførsel, er det repræsentationens ansvar sammen med den studerende at tilrettelægge praktikforløbet, således at det bliver relevant for praktikantens studieforløb. Opgave til brug for meritoverførsel Praktikanten skal have den nødvendige sammenhængende tid inden for almindelig kontortid til at forberede en eventuel opgave til brug for meritoverførsel, eventuelt i form af et par ugers frihed inden praktikopholdets afslutning. Praktikanten må ikke uden forudgående tilladelse fra praktikstedet anvende tjenstligt materiale i merit- eller eksamensopgaver m.v. Ansøgninger herom bør behandles under hensyntagen til gældende fortrolighedshensyn. Vejledning under praktikforløbet Praktikanten skal tilknyttes en udsendt akademisk medarbejder, der har ansvaret for at oplære og vejlede praktikanten under opholdet. For at sikre, at der er tilstrækkelige ressourcer til vejledning af praktikanten, må en akademisk medarbejder kun være vejleder for én praktikant. På repræsentationer med kun én udsendt medarbejder kan vejlederopgaven dog overdrages til en lokalansat medarbejder med akademisk baggrund. Den lokalansatte medarbejder skal have et godt kendskab til dansk kultur og især til det danske uddannelsessystem samt til udenrigstjenestens virksomhed, således at den lokalansatte medarbejder er i stand til at løfte rollen som vejleder. Repræsentationschefen har i sådanne tilfælde et særligt ansvar for at sikre en forsvarlig varetagelse af vejlederopgaven. Vejlederen skal afholde en samtale med praktikanten ved start af praktikopholdet, ligesom vejlederen løbende skal holde evalueringssamtaler med praktikanten i løbet af praktikopholdet samt afholde en afsluttende evalueringssamtale, inden praktikanten slutter praktikopholdet. Der bør afholdes evaluerings- og forventningsafstemningssamtaler med halvanden måneds mellemrum igennem hele praktikperioden, ligesom praktikanten skal have løbende feedback omkring opgavevaretagelsen og praktikantens udviklingspunkter. Praktikantens opgaver De opgaver, praktikanten inddrages i, skal være studierelevante og attraktive i en studiemæssig henseende, samtidig med at de er relevante og nyttige set i relation til udenrigstjenestens virksomhed. Kravet om studierelevans betyder ikke, at praktikanten ikke i begrænset omfang må tage del i støtte- og hjælpefunktioner.

4 4 Såfremt forudsætningerne for opgavernes løsning eller deres sammensætning ændres væsentligt, vil de opgaver, som er fastlagt i praktikaftalen, kunne ændres i løbet af praktikopholdet i dialog med praktikanten. 3. Praktikaftaler m.v. En praktikant er ikke i et ansættelsesforhold til repræsentationen og kan ikke anmeldes lokalt med nogen form for status over for opholdslandets myndigheder. Praktikanten er således ikke omfattet af de rettigheder, som ydes af opholdslandet i relation til Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser m.v., og er tilsvarende ikke omfattet af den beskyttelse, som opholdslandet er forpligtet til at yde den diplomatiske eller konsulære repræsentation og dens (udsendte) medarbejdere. Af hensyn til den personlige sikkerhed kan praktikophold derfor ikke formidles til områder med en vanskelig sikkerhedssituation, høj kriminalitet, risiko for kidnapning og borgerlig uro samt til krigsområder, områder med krigslignende tilstande eller andre højrisikoområder. Der henvises i øvrigt til afsnittet nedenfor under punkt 4: "Sikkerhed". Praktikanttilknytningen skal ske i overensstemmelse med opholdslandets lovgivning. Praktikopholdet kan ikke kombineres med samtidig (deltids)ansættelse på repræsentationen. Antal praktikanter pr. repræsentation Der er faste grænser for, hvor mange praktikanter der må være pr. repræsentation, afhængigt af repræsentationens størrelse. Indgåelse af praktikaftaler Sikkerhedsgodkendelse skal foreligge, inden en praktikaftale kan indgås. Indgåelse af praktikaftaler sker direkte mellem repræsentationen og den studerende. Der skal indgås en formel praktikaftale med den studerende efter vedlagte skabelon. Ophævelse af praktikaftaler Såvel praktikanten som repræsentationen kan til hver en tid opsige praktikaftalen med én måneds varsel. I tilfælde af ophævelse af praktikaftalen vil det månedlige tilskud kunne udbetales i den måned, der er omfattet af opsigelsesvarslet. Såfremt en praktikant ikke følger sikkerhedsinstrukserne eller i forbindelse med sit virke som praktikant udviser en adfærd, der ikke er forenelig med udenrigstjenestens regler og normer, kan repræsentationschefen i særligt alvorlige tilfælde træffe beslutning om umiddelbar ophævelse af praktikaftalen. Annoncering af praktikpladser Repræsentationen bør opslå ledige praktikpladser på hjemmesiden. Ledige praktikpladser kan f.eks. også opslås på universiteter og læreanstalter i Danmark og/eller via relevante faglige organisationers hjemmesider.

5 5 Praktikopholdets varighed Et praktikophold må ikke overstige seks måneder. Af hensyn til de administrative ressourcer, herunder især i forbindelse med sikkerhedsgodkendelsesproceduren, bør et praktikophold heller ikke være af mindre end seks måneders varighed. Som udgangspunkt kan der alene i tre tilfælde blive tale om en længere praktikperiode: 1) Hvis uddannelsesinstitutionerne eksplicit har tilkendegivet, at der gives merit for hele praktikopholdet, dog maksimalt svarende til 10 måneder/2 semestre à 30 ECTS. 2) Hvis opholdslandet har formandskabet i EU. 3) På EU-repræsentationen under dansk EU-formandskab, således at praktikanterne kan inddrages i både forberedelserne og gennemførelsen af formandskabet. Praktikperioden kan ikke overstige 10 måneder. Vilkår Praktikanten er ulønnet. Repræsentationen skal yde praktikanten et månedligt tilskud til delvis dækning af udgifter til leveomkostninger, inkl. forsikringer. Tilskuddet skal udgøre mellem og kr. pr. måned, afhængigt af prisniveauet på praktikstedet. Der er ikke tale om et ansættelsesforhold, og der kan derfor ikke stilles tjenestebolig til rådighed. Det er således praktikanten selv, der skal tilvejebringe logi. Repræsentationen kan dog være behjælpelig med rådgivning og facilitering af egnet logi, ikke mindst når sikkerhedsfaglige eller andre forhold taler for dette. Der er ingen endelig afklaring vedrørende SKAT s praksis for så vidt angår beskatning af det månedlige tilskud. Indtil en sådan afklaring foreligger, påhviler det den enkelte praktikant forud for praktikaftalens indgåelse at kontakte sit lokale skattecenter med henblik på at få oplyst de nærmere retningslinjer. Repræsentationen anviser det månedlige tilskud til praktikantens NEM-konto i Danmark via RejsUd. Repræsentationen må ikke udbetale det månedlige tilskud i kontanter. Der kan ikke ydes godtgørelse for rejsen til og fra praktikstedet i forbindelse med tiltrædelse og fratrædelse. Det forudsættes, at praktikanter med dansk statsborgerskab har et dansk nationalitetspas med gyldighed mindst seks måneder ud over datoen for praktikopholdets ophør. For udenlandske statsborgere gælder som et minimum tilsvarende forudsætning, dog med forbehold for eventuelle særlige krav i forbindelse med ansøgning om indrejse- henholdsvis opholds- og/eller arbejdstilladelse i det land, hvor praktikopholdet skal finde sted. Som det fremgår af punkt 1, skal en praktikant med udenlandsk statsborgerskab ligeledes dokumentere lovlig opholds-/arbejds-/studietilladelse, der skal sikre tilbagerejse til Danmark og række mindst seks måneder ud over afslutningen på det påtænkte praktikophold på repræsentationen. Der kan ikke udstedes udenrigsministerielle pas til praktikanter.

6 6 Praktikanten kan som udgangspunkt ikke tilbydes deltagelse i individuelle kurser eller lignende, herunder sprogkurser, betalt af repræsentationen eller Udenrigsministeriet. Praktikanten må gerne deltage i kontorseminarer og lignende. Praktikantens eventuelle deltagelse i tjenesterejser i opholdslandet eller i regionen samt til Danmark godtgøres i henhold til tjenesterejsereglerne. Praktikanten kan som udgangspunkt ikke foretage tjenstlige rejser til sundheds- eller sikkerhedsmæssigt vanskelige områder, uden at der foreligger en konkret dispensation fra repræsentationschefen i forhold til den enkelte tjenesterejse. Ved en eventuel dispensation skal der foreligge de nødvendige forsikringer. (Der henvises til afsnittet nedenfor om Forsikring ). I påkrævet omfang indhenter Udenrigsministeriets Pas/Visum/Legaliseringsteam visum til praktikanten. Kontorets åbningstider fremgår af Internettet. Det er en forudsætning, at praktikanten er sikkerhedsgodkendt, inden han/hun indsender visumansøgning. Der skal medsendes en kopi af praktikaftalen samt pas. Desuden skal der altid vedlægges en kopi af den udfyldte visumansøgning. Visumformularer til forskellige lande kan udskrives fra Internettet: Praktikanten skal selv betale udgiften til visum. I praktikperioden må praktikanten ikke tage arbejde eller indgå i andre aktiviteter, der kan kollidere med udenrigstjenestens interesser, virksomhed og omdømme Arbejdstid Praktikantens tilstedeværelse på praktikstedet forventes at følge repræsentationens åbningstid. Dog bør praktikantens arbejdstid følge den normale arbejdstid på gennemsnitligt 37 timer pr. uge. Praktikanten kan ikke pålægges overarbejde, men er omfattet af flekstidsordningen. Sikkerhedsundersøgelse og godkendelse En praktikant skal uden undtagelse være sikkerhedsgodkendt, inden en praktikaftale stilles i udsigt og indgås og inden praktikopholdet indledes. Løfteerklæring Praktikanten skal ved praktikopholdets start underskrive en løfteerklæring. Løfteerklæringen omhandler også tavshedspligten. Tavshedspligten omfatter interne forhold på repræsentationen og mellem medarbejderne samt information modtaget fra samarbejdspartnere, der ikke må gøres til genstand for offentliggørelse. Praktikanten skal, inden praktikopholdet starter, gøres opmærksom på Udenrigsministeriets retningslinjer for brug, herunder privat brug, af sociale netværk. Sikkerhed Praktikophold kan som udgangspunkt formidles til områder, hvor sikkerhedssituationen tillader det. Repræsentationen er ansvarlig for, at praktikanten inden for den første uge af sit ophold:

7 7 Modtager en grundig sikkerhedsmæssig briefing, der omfatter indføring i det lokale trusselsbillede, eventuelle no go areas m.v. og gennemlæser Den strategiske ramme og sikkerhedsinstruks. Skriftlig bekræftelse herpå skal opbevares på repræsentationens akter. Gøres fortrolig med repræsentationens sikkerheds- og nødprocedurer. Gennemfører e-læringskurserne Basic Security og Travel Security. Underskriver løfteerklæringen. Opfordres til at udvise sikkerhedsbevidst adfærd og en personlig adfærd, der er forenelig med den tilknytning, som praktikanten får til Danmarks officielle repræsentation på stedet. Har en bolig, der er godkendt eller kan godkendes af repræsentationens sikkerhedstjenestemand eller af den regionale sikkerhedsrådgiver. Sikkerhedsforhold i relation til praktikanter varetages af repræsentationens sikkerhedstjenestemand. Et praktikophold kan blive afbrudt midlertidigt eller permanent som følge af en forværring af sikkerhedssituationen. Beslutning herom vil blive truffet af repræsentationen i samråd med Udenrigsministeriets sikkerhedskontor. Udenrigsministeriet dækker eventuelle meromkostninger til hjemrejsen som følge af en evakuering på grund af sikkerhedssituationen. Udenrigsministeriet vil i givet fald være behjælpelig med at forsøge at finde en anden praktikplads på en dansk repræsentation for den resterende del af praktikperioden, hvis praktikanten ønsker det. Informationssikkerhed Praktikanten kan efter praktikopholdets start oprettes i UM s IT-systemer, hvis det er nødvendigt for, at praktikanten kan udføre de opgaver, der indgår i praktikopholdet. Praktikanten må ikke uden forudgående tilladelse medtage tjenstlige dokumenter eller data efter afslutningen af praktikopholdet, ligesom praktikanten skal følge retningslinjerne i ministeriets IT-sikkerhedsinstruks. Forsikring Praktikanten skal inden praktikopholdets start undersøge mulighederne for at medtage sine sygesikringsrettigheder (inden for EØS-området). I øvrige lande og i det omfang, det ikke er muligt at medtage sine sygesikringsrettigheder inden for EØS-området, skal praktikanten selv og for egen regning tegne sygeforsikring, herunder hjemtransportforsikring. Praktikanten skal over for repræsentationen dokumentere, at der er tegnet forsikring, som dækker sygdom og dødsfald, herunder transport- og hjemtransportforsikring, og som er gældende som heltidsforsikringer (24/7) i hele praktikperioden. Praktikanter indgår ikke i et ansættelsesforhold med repræsentationen. De er derfor ikke og kan ikke blive omfattet af udenrigstjenestens sygeforsikring. Praktikanter kan heller ikke være omfattet af den kollektive ulykkesforsikring.

8 8 Hvad angår arbejdsskader vil eventuelle skadestilfælde som hovedregel være omfattet af lov om arbejdsskadesikring, såfremt praktikanten er dansk statsborger eller er udenlandsk statsborger med bopæl i Danmark. Potentielle praktikanter skal opfordres til at tegne dels en personlig ansvarsforsikring, der friholder den forsikrede ved forvoldelse af skade på tredjepart og tredjeparts ejendom, dels en forsikring mod tab henholdsvis tyveri af personlige ting og effekter (rejsegodsforsikring). I tilfælde af, at der er givet dispensation til en tjenesterejse til et vanskeligt område, skal der foreligge de nødvendige forsikringer m.v., der tegnes og betales af den enkelte praktikant. Ferie Praktikanten har under praktikopholdet ret til 2,08 dages ferie pr. måneds praktik. Afholdelse af denne ferie aftales med praktikstedet. Der udbetales ikke feriepenge/feriegiro. Repræsentationen må gerne underskrive feriekort/feriegiro fra praktikanternes tidligere arbejdsgivere. Herudover har repræsentationen mulighed for at tildele 5 dages yderligere ferie. Praktikanter optjener ikke særlige feriedage under praktikopholdet. 4. Praktikantens deltagelse i opgaveløsningen Det er vigtigt for praktikantens udbytte af praktikopholdet, at praktikanten integreres i teamet på repræsentationen. Praktikanten har ingen stillingsfuldmagt og udfører sit arbejde på vejlederens fulde ansvar. Det følger heraf, at praktikanten ikke kan underskrive indberetninger, tilbud, breve og lignende, der er forpligtende for udenrigstjenesten. Praktikanten kan ikke repræsentere hverken Danmark eller repræsentationen ved møder og vil således ikke i en multilateral sammenhæng kunne sidde i den danske stol. Stillingsbetegnelse Som stillingsbetegnelse må kun anvendes "praktikant", "trainee", intern, stagiaire eller tilsvarende på andre sprog. Der må ikke anvendes stillingsbetegnelser, der blot antyder et ansættelsesforhold eller kan have relation til en diplomattitel. Det påhviler repræsentationschefen at sikre, at disse regler overholdes. 5. Ved praktikopholdets afslutning Evaluering Praktikopholdet evalueres løbende af repræsentationen, sidste gang ved dettes afslutning. Der bør afholdes evaluerings- og forventningsafstemningssamtaler med halvanden måneds mellemrum igennem hele praktikperioden, ligesom praktikanten skal have løbende feedback omkring opgavevaretagelsen og praktikantens udviklingspunkter. Praktikanten skal ved praktikopholdets afslutning anmodes om at udfylde et evalueringsskema (ved vedlagte skabelon). Evalueringsskemaet skal indsendes til HR

9 9 Udtalelse Praktikanten skal ved afslutningen af praktikopholdet have en udtalelse fra praktikstedet. Kopi af udtalelsen opbevares på repræsentationens akter. Praktikudtalelsen bør indeholde fakta om startdato og slutdato for praktikopholdet samt typiske arbejdsopgaver. Praktikudtalelsen bør ligeledes indeholde en vurdering eller anbefaling, men det er ikke et krav. 6. Ansvar for praktikantordningen Det er repræsentationschefens ansvar, at ovenstående regler følges. Såfremt praktikopholdet efter praktikantens opfattelse ikke opfylder betingelserne i nærværende regler, bør dette tages op med repræsentationen. Tvivlsspørgsmål, klager og lignende kan endvidere, såvel af praktikanten som af repræsentationen, forelægges Udenrigsministeriets HRkontor. RD, den 3. juni 2014

10 10 Praktikaftale Aftaleparter Repræsentation Praktikantens fulde navn: Cpr. nr.: Adresse: Postnummer og by: Telefonnummer og Studieretning: Uddannelsesinstitution: Uddannelse forventes afsluttet: Det skal understreges, at der ikke er tale om et ansættelsesforhold. Praktikperiode Praktikopholdet indledes: Praktikopholdet afsluttes: Vejleder På praktikstedet er det vejleders ansvar, at praktikopholdet indeholder et tilstrækkeligt uddannelsesindhold. Vejlederen vil være: Opgaver Praktikanten skal beskæftige sig med opgaver inden for følgende område(r):

11 11 Praktikken skal indeholde en større opgave inden for området: Såfremt forudsætningerne for opgavernes løsning eller deres sammensætning ændres væsentligt, vil de opgaver, som er fastlagt i praktikaftalen, kunne ændres i løbet af praktikopholdet i dialog med praktikanten. Praktikanten skal have den nødvendige sammenhængende tid inden for almindelig kontortid til at forberede en eventuel opgave til brug for meritoverførsel, eventuelt i form af et par ugers frihed inden praktikopholdets afslutning. Udtalelse Praktikanten skal ved afslutningen af praktikopholdet have en udtalelse fra praktikstedet. Kopi af udtalelsen opbevares på repræsentationens akter. Praktikudtalelsen bør indeholde fakta om startdato og slutdato for praktikopholdet samt typiske arbejdsopgaver. Praktikudtalelsen bør ligeledes indeholde en vurdering eller anbefaling, men det er ikke et krav. Evaluering Praktikken skal evalueres på følgende tidspunker (bør ske med halvanden måneds mellemrum): Kompensation Praktikanten vil som bidrag til delvis dækning af udgifter til leveomkostninger, inkl. forsikringer, modtage et tilskud på kr. pr. måned. Eventuelle bemærkninger Tilskuddet udbetales månedsvis bagud. Tilstedeværelse Den ugentlige praktiktid udgør timer, inkl. minutters daglig frokostpause. Sygdom og andet fravær Sygdom skal anmeldes til repræsentationen så tidligt som muligt. Praktikanten kan afholde 2,08 dags ferie pr. måneds praktik. Afholdelsen af ferien aftales med repræsentationen. Der udbetales ingen feriepenge/feriegiro. Herudover har repræsentationen mulighed for at tildele yderligere 5 ekstra feriedage. Praktikanten optjener ikke særlige feriedage.

12 12 Kompetence Praktikanten har ingen stillingsfuldmagt og udfører sit arbejde på vejlederens fulde ansvar. Praktikanten kan således ikke alene repræsentere hverken Danmark eller repræsentationen ved møder og vil således ikke i en multilateral sammenhæng kunne sidde i den danske stol. Ophør før tid Såvel praktikanten som repræsentationen kan til hver en tid opsige praktikaftalen med én måneds varsel. I tilfælde af ophævelse af praktikaftalen vil det månedlige tilskud kunne udbetales i den måned, der er omfattet af opsigelsesvarslet. Et praktikophold kan blive afbrudt midlertidigt eller permanent som følge af en forværring af sikkerhedssituationen. Beslutning herom vil blive truffet af repræsentationen i samråd med Sikkerhedskontoret. Udenrigsministeriet dækker eventuelle merudgifter til hjemrejsen som følge af en evakuering. Udenrigsministeriet vil i givet fald være behjælpelig med at forsøge at finde en anden praktikplads på en dansk repræsentation for den resterende del af praktikperioden, hvis praktikanten ønsker det. Såfremt en praktikant ikke følger sikkerhedsinstrukserne eller i forbindelse med sit virke som praktikant udviser en adfærd, der ikke er forenelig med udenrigstjenestens regler og normer, kan repræsentationschefen i særligt alvorlige tilfælde træffe beslutning om umiddelbar ophævelse af praktikaftalen. Løfteerklæring og tavshedspligt Praktikanten afgiver en løfteerklæring ved påbegyndelsen af praktikopholdet. Løfteerklæringen indebærer tavshedspligt om interne forhold på repræsentationen og mellem medarbejderne samt information modtaget fra samarbejdspartere, der ikke må gøres til genstand for offentliggørelse. Praktikanten skal i det hele taget være sig bevidst ikke via sociale medier, i form af tekst eller foto eller på anden måde, at give uønsket indblik i repræsentationens interne forhold samt i information modtaget fra samarbejdspartnere Tavshedspligten gælder også efter praktikopholdets ophør. Alle materialer, dokumenter, tegninger, standarder, instruktioner og lignende, som praktikanten kommer i besiddelse af som følge af sit praktikophold på repræsentationen, forbliver repræsentationens ejendom og skal således afleveres til repræsentationen ved praktikopholdets ophør. Der kan i den anledning ikke udøves tilbageholdelsesret i de nævnte og lignende materialer. Udenrigsministeriet/repræsentationen har den fulde ejendomsret til al knowhow og lignende, som praktikanten udvikler under og som led i praktikopholdet, uanset på hvilket medium en sådan knowhow måtte foreligge. Alle immaterielle rettigheder, som udspringer af praktikantens arbejde på repræ-

13 13 sentationen eller i øvrigt har sammenhæng med den virksomhed, som Udenrigsministeriet/repræsentationen udøver, tilkommer uindskrænket repræsentationen, der også i enhver sammenhæng har adgang til at videreoverdrage de immaterielle aktiver, der tilkommer Udenrigsministeriet/repræsentationen. Personsikkerhed Praktikanten er indforstået med at følge alle sikkerhedsinstrukser og procedurer, der gælder for repræsentationen, herunder også sikkerhedsanvisninger og anbefalinger, der udmeldes af repræsentationens ledelse, samt udvise sikkerhedsbevidst adfærd i opholdslandet. Ved tilsidesættelse af dette er praktikanten indforstået med, at praktikforløbet kan bringes til ophør øjeblikkeligt. IT-sikkerhed Praktikanten er indforstået med, - at praktikantens IT-systemkonto er personlig og kun må anvendes af praktikanten selv; - at praktikanten skal beskytte sin personlige adgangskode, så det kun kendes af praktikanten selv og kan tjene som identifikation af praktikanten i forbindelse med transaktioner på systemet; - at praktikanten straks skal ændre sin personlige adgangskode, hvis andre har fået kendskab til den; - at deling af data med kolleger sker via fælles datadrev og ved brug af mappeadgangstilladelser og ikke ved at videregive den personlige adgangskode til andre; - at brud på sikkerhedsbestemmelserne for IT-systemet på repræsentationen og i Udenrigsministeriet skal meldes til IT-kontorets sikkerhedsfunktion; - at repræsentationen og UM af hensyn til tekniske og sikkerhedsmæssige forhold, herunder ved konkret mistanke om misbrug eller overtrædelse af interne regler, vil kunne skaffe sig adgang til brugernes personlige postkasser og drev.. Underskrifter Dato for indgåelse af praktikaftale: Repræsentationens underskrift: Praktikantens underskrift:

14 14 Evaluering af praktikophold i udenrigstjenesten 1. Baggrundsoplysninger Praktikantens navn (evalueringen må gerne være anonym) Praktiksted Praktikperiode Vejleders navn Din igangværende uddannelse Forudsete opgaver under praktikopholdet Forventes opholdet at kunne meritoverføres? 2. Vurdering af praktikopholdet Har du under praktikopholdet fået tilstrækkeligt studierelevante og udfordrende opgaver? Svar bedes begrundet

15 15 Fik du den fornødne vejledning til løsning af arbejdsopgaverne af repræsentationen? Svar bedes begrundet Blev du inddraget i arbejdet på repræsentationen i tilstrækkeligt omfang? Giv gerne et uddybende svar Var det forudset, at du skulle skrive/samle materiale til en opgave under praktikopholdet? Fik du i givet fald tilstrækkelig tid til at skrive opgaven under praktikopholdet? Levede opholdet op til dine forventninger? Giv gerne et begrundet svar Har du gode råd til, hvorledes praktikopholdet ville kunne forbedres, vil disse være meget velkomne? Angiv disse her

16 16 Eventuelle afsluttende bemærkninger (dato) (praktikantens underskrift) Skemaet indsendes til i Udenrigsministeriet. Kopi bør gives til repræsentationen. Skemaet kan afleveres anonymt uden kopi til repræsentationen, hvis du ønsker det.

Retningslinjer for praktikanter på de danske repræsentationer i udlandet gældende for praktikophold, der starter pr. 1. august 2015 eller derefter

Retningslinjer for praktikanter på de danske repræsentationer i udlandet gældende for praktikophold, der starter pr. 1. august 2015 eller derefter HR j.nr. 2014-1878 Retningslinjer for praktikanter på de danske repræsentationer i udlandet gældende for praktikophold, der starter pr. 1. august 2015 eller derefter Indholdsfortegnelse: 1. Hvad er en

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

Ta' praktik i udlandet (PIU)

Ta' praktik i udlandet (PIU) Ta' praktik i udlandet (PIU) OM... Praktik I Udlandet Som elev på en erhvervsuddannelse har du mulighed for, at gennemføre hele eller dele af din uddannelse i udlandet med PIUordningen. Man kan godt gennemføre

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg Praktikleder: Jørn-Erik Rasmussen mail: jsm@ucsj.dk, tlf. 7248 2822 Praktiksekretær: Lene Vedsted

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Danmark - Åben for forretning og ferie. Sådan ansøger du om visum til Danmark

Danmark - Åben for forretning og ferie. Sådan ansøger du om visum til Danmark Danmark - Åben for forretning og ferie Sådan ansøger du om visum til Danmark Du kan læse mere om regler og procedurer for visum til Danmark i denne folder Visum til Danmark Hvis du ønsker at besøge Danmark

Læs mere

Elevers rettighedertan ELEVERNE

Elevers rettighedertan ELEVERNE BIB MIL Elevers rettighedertan LED SO ELEVERNE ELE Dine rettigheder under din elevtid I din elevtid skal der være tid til, at du får lært det, du skal altså det, din arbejdsgiver har forpligtet sig til

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Information til dig om skolepraktik

Information til dig om skolepraktik Information til dig om skolepraktik Klejnsmed Praktikkoblingen Til dig der har bestået grundforløbet indenfor Produktion og Udvikling - men mangler en læreplads Praktikkoblingen er navnet på en virksomhed,

Læs mere

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE)

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) DANSK INTERNATIONALT SKIBREGISTER OVERENSKOMST AF 2. juni 2008 mellem DANMARKS REDERIFORENING og SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) Gældende fra 1. juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere

Kontrakt om Professionspraktik

Kontrakt om Professionspraktik Kontrakt om Professionspraktik Denne kontrakt er indgået mellem Fredericia Maskinmesterskole, den studerende og virksomheden, hvor den studerende er i bachelorpraktik. Fredericia Maskinmesterskole Købmagergade

Læs mere

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale.

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. På job i udlandet Ansættelseskontrakt Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. 1. Arbejdsgivers og lønmodtagers navn og adresse

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato KLE 15.20.04G01 Sagsidentifikation Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik

Læs mere

ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser.

ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser. 26. juni 2009 J.nr. 2009-4116- Myndighedskrav Myndighedskrav til SU-administration 1. Indledning Myndighedskravene fra Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (styrelsen) beskriver de opgaver og beføjelser,

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Finansøkonom i praktik. Tips og vink

Finansøkonom i praktik. Tips og vink Finansøkonom i praktik Tips og vink Finansøkonom i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansøkonom i praktik. Vejledningen giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2010) DKFs standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Bilag 2: Partnerskabsaftale kontrakt

Bilag 2: Partnerskabsaftale kontrakt Bilag 2: Partnerskabsaftale kontrakt Åben skole kompetencebanken Læringsaktiviteten Fag Klassetrin Kompetenceområde for faget Færdigheds- og vidensmål for faget Varighed Forventningsafstemning (lærer/pædagog/formidlers

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos:Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Børne- og Kulturforvaltningen REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Fra hvornår kan jeg få tilskud Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud om

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning,

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Sådan søger man visum til Danmark

Sådan søger man visum til Danmark Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 UUI alm. del Bilag 120 Offentligt Bilag 1 Sådan søger man visum til Danmark Hvad er et Schengenvisum? Et Schengenvisum er en tilladelse, der giver

Læs mere

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair N O T A T 23. januar 2012 Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair J.nr. 12/005066 Erhvervsenheden 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af Beskæftigelsesministeriets og Udlændingeservices

Læs mere

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN Forside Til opslagstavlen TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN TIL ÆLDREOMRÅDET, HJEMMEPLEJEN I VORDINGBORG KOMMUNE VI SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED DIG Med

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

Denne vejledning er vigtig at læse før udfyldelse af anmeldelse. Trin 4 : Hvordan kan du anmelde din Ufrivillige Arbejdsløshed:

Denne vejledning er vigtig at læse før udfyldelse af anmeldelse. Trin 4 : Hvordan kan du anmelde din Ufrivillige Arbejdsløshed: Denne vejledning er vigtig at læse før udfyldelse af anmeldelse Trin 1: Kontrollér policen og betingelserne: Lifestyle Protection Kirkebierg Alle 86 b 2605 Brøndy Danmark Tel: +45 43 25 53 00 Fax: +45

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

Ølmandens regulativ Regulativ af 24. Marts 1987 Vedtaget i sin nuværende udformning på det ordinære repræsentantskabsmøde den 3.

Ølmandens regulativ Regulativ af 24. Marts 1987 Vedtaget i sin nuværende udformning på det ordinære repræsentantskabsmøde den 3. Ølmandens regulativ Regulativ af 24. Marts 1987 Vedtaget i sin nuværende udformning på det ordinære repræsentantskabsmøde den 3. december 2013 1. Formål... 2 2. Organisering... 2 2.1 Valg... 2 2.2 Opsigelse...

Læs mere

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog Hjælp til at udfylde blanketten: Se vejledningen på side 6. Husk at skrive tydeligt og brug latinske bogstaver (ABCD

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Anmeldelsesskema. Anmeldelse foretages af UU, der har iværksat den praktiske erhvervsorientering mv.

Anmeldelsesskema. Anmeldelse foretages af UU, der har iværksat den praktiske erhvervsorientering mv. Bilag 4.7 Praktikant tingskade Anmeldelsesskema Statens erstatningsordning er reguleret i bekendtgørelse nr. 845 af 30. juni 2010 om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Erhvervspraktik. UU Brønderslev

Erhvervspraktik. UU Brønderslev Erhvervspraktik INFORMATION TIL ELEVER, FORÆLDRE OG VIRKSOMHEDER 1 Information om erhvervspraktik Indholdsfortegnelse Formålet med praktikken... 3 Til eleven/forældrene... 3 Før praktikken... 3 Når du

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Forsikrings- og erstatningsspørgsmål

Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Dette notat skal afdække de problemstillinger, som findes vedrørende universitetets erstatningsansvar og forsikringsforhold. Der er tre overordnede problemstillinger.

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012

Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012 Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012 Ansøgningsfrist 1. maj/1. november 2012 Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet udfyldes

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Retningslinjer for anvendelsen af tjenestebiler på Københavns Universitet

Retningslinjer for anvendelsen af tjenestebiler på Københavns Universitet Retningslinjer for anvendelsen af tjenestebiler på Københavns Universitet Københavns Universitet, udarbejdet af Amdi Ljunggren/Solveig Neubert/ 10. juni 2015 Side 1 Indhold I Indledning... 3 1 Hvad må

Læs mere

Informationspjece. - til forældre

Informationspjece. - til forældre Informationspjece - til forældre Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern AR4_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er

Læs mere

Drejebog. EUD-Elever. i Fredericia Kommune

Drejebog. EUD-Elever. i Fredericia Kommune Drejebog EUD-Elever i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse... 3 www.praktikpladsen.dk... 3 Elevfordelingen i kommunen... 3 Ansættelsesprocedure... 4 Ansættelsesudvalg... 4 Uddannelsesaftale... 4 Ændringer

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Samarbejde indgås imellem: Skole: Kontaktperson: Telefon: Mail: Samarbejdsaktør: Kontaktperson: Telefon: Mail: Tidspunkt og omfang for samarbejdet:

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2015) DKF s standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb

Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet udfyldes

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 72 Offentligt 17. februar 2006 FAC, MBX/MAR J.Nr. 10-233 Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne 1. Indledning Nedenstående undersøgelse

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen August 2013 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores logistikøkonomer. Her har vi

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Vi håber, at du og din virksomhed sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores finansøkonomer.

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Oktober 2014 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores handelsøkonomer Her har vi

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder:

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder: au pair formidling Au pair formidling tilbyder professionel og kvalificeret kontakt mellem familier og au pairs fra Filippinerne. Vores baggrund er et indgående kendskab og tæt samarbejde med det filippinske

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning. Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1

Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning. Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1 Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af ordregivende myndigheder... 3 4. Opgavevaretagelsen...

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Værd at vide som praktiksted Juli 2015 Indhold Uddannelsen 3 Prøvetid 3 Praktik og evaluering 3 Arbejdstidsplanlægning

Læs mere

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Som et led i at arbejde med trivsel og sikre kvaliteten i opgaveløsningen skal der lokalt arbejdes med at forebygge og håndtere sygefravær. Retningslinjen

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU. Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet

Praktik i udlandet / PIU. Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere