Retningslinjer for praktikanter på de danske repræsentationer i udlandet gældende fra 1. august 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for praktikanter på de danske repræsentationer i udlandet gældende fra 1. august 2014"

Transkript

1 HR j.nr. 33.H.16 Retningslinjer for praktikanter på de danske repræsentationer i udlandet gældende fra 1. august 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Hvad er en praktikant, og hvem kan komme i praktik... 2 Studerende fra opholdslandet Hvad er formålet med et praktikophold... 3 Meritoverførsel, hvis muligt... 3 Opgave til brug for meritoverførsel... 3 Vejledning under praktikforløbet... 3 Praktikantens opgaver Praktikaftaler m.v Antal praktikanter pr. repræsentation... 4 Indgåelse af praktikaftaler... 4 Ophævelse af praktikaftaler... 4 Annoncering af praktikpladser... 4 Praktikopholdets varighed... 5 Vilkår... 5 Arbejdstid... 6 Sikkerhedsundersøgelse og -godkendelse... 6 Løfteerklæring... 6 Sikkerhed... 6 Informationssikkerhed... 7 Forsikring... 7 Ferie Praktikantens deltagelse i opgaveløsningen... 8 Stillingsbetegnelse Ved praktikopholdets afslutning... 8 Evaluering... 8 Udtalelse Ansvar for praktikantordningen... 9 Bilag: Skabelon til praktikaftale Evalueringsskema... 14

2 2 1. Hvad er en praktikant, og hvem kan komme i praktik? Praktikanter er studerende ved højere læreanstalter, der som led i uddannelsen tilbydes et praktikophold på en dansk repræsentation. Der er ikke tale om et ansættelsesforhold. Med repræsentation forstås i denne sammenhæng ambassader, multilaterale repræsentationer, udsendte konsulære repræsentationer, handelskontorer og innovationscentre samt repræsentationskontorer med udsendte medarbejdere. Praktikanten kan enten være dansk eller udenlandsk statsborger. Der gælder særlige regler for studerende fra opholdslandet, jf. nedenfor. Danske statsborgere skal være tilmeldt kandidatuddannelsen eller derunder på en højere dansk eller udenlandsk læreanstalt. Udenlandske statsborgere kan tilbydes praktikophold ved en dansk repræsentation, såfremt de har boet i Danmark igennem en længere årrække (mindst 3-4 år), er tilmeldt et studium på en højere dansk læreanstalt og på ansøgningstidspunktet har bopæl i Danmark. Udenlandske statsborgere skal for at komme i betragtning dokumentere tilknytningsforholdet til Danmark, herunder fremsende skriftlig dokumentation på den lovlige opholds- /arbejds-/studietilladelse, der skal sikre tilbagerejse til Danmark og række mindst seks måneder ud over afslutningen på det påtænkte praktikophold på repræsentationen. Danske statsborgere med ophold uden for Danmark skal tilsvarende dokumentere den lovlige opholds-/arbejds-/studietilladelse i opholdslandet samt tilknytningen til et studium ved en højere læreanstalt m.v. Som udgangspunkt er arbejdssproget dansk, og udenlandske praktikanter bør kunne skrive, læse og tale dansk for at få det fulde udbytte af praktikopholdet. Det er endvidere et krav, at praktikanten forbliver tilmeldt et studium på den højere danske eller udenlandske læreanstalt under praktikopholdet. En studerende, der allerede er i besiddelse af en akademisk uddannelse på masterniveau, kan kun blive tilbudt et praktikophold, forudsat at han eller hun er indskrevet på overbygningen (kandidatuddannelsen) på en højere dansk læreanstalt. En studerende kan kun tildeles ét praktikophold i udenrigstjenesten af maksimalt et halvt års varighed. Studerende fra opholdslandet Studerende fra opholdslandet kan ikke tilbydes praktikophold i henhold til nærværende regler, men vil kunne lokalansættes som studentermedhjælpere i henhold til lokale arbejdsmarkedsregler.

3 3 2. Hvad er formålet med et praktikophold? Praktikopholdet skal bidrage til den studerendes udvikling og uddannelse. Meritoverførsel hvis muligt Hvis den studerendes studieordning/uddannelsesinstitution giver mulighed for meritoverførsel af praktikophold, skal praktikopholdet tilrettelægges i overensstemmelse hermed. Accepterer den studerendes studieordning/uddannelsesinstitution ikke meritoverførsel, er det repræsentationens ansvar sammen med den studerende at tilrettelægge praktikforløbet, således at det bliver relevant for praktikantens studieforløb. Opgave til brug for meritoverførsel Praktikanten skal have den nødvendige sammenhængende tid inden for almindelig kontortid til at forberede en eventuel opgave til brug for meritoverførsel, eventuelt i form af et par ugers frihed inden praktikopholdets afslutning. Praktikanten må ikke uden forudgående tilladelse fra praktikstedet anvende tjenstligt materiale i merit- eller eksamensopgaver m.v. Ansøgninger herom bør behandles under hensyntagen til gældende fortrolighedshensyn. Vejledning under praktikforløbet Praktikanten skal tilknyttes en udsendt akademisk medarbejder, der har ansvaret for at oplære og vejlede praktikanten under opholdet. For at sikre, at der er tilstrækkelige ressourcer til vejledning af praktikanten, må en akademisk medarbejder kun være vejleder for én praktikant. På repræsentationer med kun én udsendt medarbejder kan vejlederopgaven dog overdrages til en lokalansat medarbejder med akademisk baggrund. Den lokalansatte medarbejder skal have et godt kendskab til dansk kultur og især til det danske uddannelsessystem samt til udenrigstjenestens virksomhed, således at den lokalansatte medarbejder er i stand til at løfte rollen som vejleder. Repræsentationschefen har i sådanne tilfælde et særligt ansvar for at sikre en forsvarlig varetagelse af vejlederopgaven. Vejlederen skal afholde en samtale med praktikanten ved start af praktikopholdet, ligesom vejlederen løbende skal holde evalueringssamtaler med praktikanten i løbet af praktikopholdet samt afholde en afsluttende evalueringssamtale, inden praktikanten slutter praktikopholdet. Der bør afholdes evaluerings- og forventningsafstemningssamtaler med halvanden måneds mellemrum igennem hele praktikperioden, ligesom praktikanten skal have løbende feedback omkring opgavevaretagelsen og praktikantens udviklingspunkter. Praktikantens opgaver De opgaver, praktikanten inddrages i, skal være studierelevante og attraktive i en studiemæssig henseende, samtidig med at de er relevante og nyttige set i relation til udenrigstjenestens virksomhed. Kravet om studierelevans betyder ikke, at praktikanten ikke i begrænset omfang må tage del i støtte- og hjælpefunktioner.

4 4 Såfremt forudsætningerne for opgavernes løsning eller deres sammensætning ændres væsentligt, vil de opgaver, som er fastlagt i praktikaftalen, kunne ændres i løbet af praktikopholdet i dialog med praktikanten. 3. Praktikaftaler m.v. En praktikant er ikke i et ansættelsesforhold til repræsentationen og kan ikke anmeldes lokalt med nogen form for status over for opholdslandets myndigheder. Praktikanten er således ikke omfattet af de rettigheder, som ydes af opholdslandet i relation til Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser m.v., og er tilsvarende ikke omfattet af den beskyttelse, som opholdslandet er forpligtet til at yde den diplomatiske eller konsulære repræsentation og dens (udsendte) medarbejdere. Af hensyn til den personlige sikkerhed kan praktikophold derfor ikke formidles til områder med en vanskelig sikkerhedssituation, høj kriminalitet, risiko for kidnapning og borgerlig uro samt til krigsområder, områder med krigslignende tilstande eller andre højrisikoområder. Der henvises i øvrigt til afsnittet nedenfor under punkt 4: "Sikkerhed". Praktikanttilknytningen skal ske i overensstemmelse med opholdslandets lovgivning. Praktikopholdet kan ikke kombineres med samtidig (deltids)ansættelse på repræsentationen. Antal praktikanter pr. repræsentation Der er faste grænser for, hvor mange praktikanter der må være pr. repræsentation, afhængigt af repræsentationens størrelse. Indgåelse af praktikaftaler Sikkerhedsgodkendelse skal foreligge, inden en praktikaftale kan indgås. Indgåelse af praktikaftaler sker direkte mellem repræsentationen og den studerende. Der skal indgås en formel praktikaftale med den studerende efter vedlagte skabelon. Ophævelse af praktikaftaler Såvel praktikanten som repræsentationen kan til hver en tid opsige praktikaftalen med én måneds varsel. I tilfælde af ophævelse af praktikaftalen vil det månedlige tilskud kunne udbetales i den måned, der er omfattet af opsigelsesvarslet. Såfremt en praktikant ikke følger sikkerhedsinstrukserne eller i forbindelse med sit virke som praktikant udviser en adfærd, der ikke er forenelig med udenrigstjenestens regler og normer, kan repræsentationschefen i særligt alvorlige tilfælde træffe beslutning om umiddelbar ophævelse af praktikaftalen. Annoncering af praktikpladser Repræsentationen bør opslå ledige praktikpladser på hjemmesiden. Ledige praktikpladser kan f.eks. også opslås på universiteter og læreanstalter i Danmark og/eller via relevante faglige organisationers hjemmesider.

5 5 Praktikopholdets varighed Et praktikophold må ikke overstige seks måneder. Af hensyn til de administrative ressourcer, herunder især i forbindelse med sikkerhedsgodkendelsesproceduren, bør et praktikophold heller ikke være af mindre end seks måneders varighed. Som udgangspunkt kan der alene i tre tilfælde blive tale om en længere praktikperiode: 1) Hvis uddannelsesinstitutionerne eksplicit har tilkendegivet, at der gives merit for hele praktikopholdet, dog maksimalt svarende til 10 måneder/2 semestre à 30 ECTS. 2) Hvis opholdslandet har formandskabet i EU. 3) På EU-repræsentationen under dansk EU-formandskab, således at praktikanterne kan inddrages i både forberedelserne og gennemførelsen af formandskabet. Praktikperioden kan ikke overstige 10 måneder. Vilkår Praktikanten er ulønnet. Repræsentationen skal yde praktikanten et månedligt tilskud til delvis dækning af udgifter til leveomkostninger, inkl. forsikringer. Tilskuddet skal udgøre mellem og kr. pr. måned, afhængigt af prisniveauet på praktikstedet. Der er ikke tale om et ansættelsesforhold, og der kan derfor ikke stilles tjenestebolig til rådighed. Det er således praktikanten selv, der skal tilvejebringe logi. Repræsentationen kan dog være behjælpelig med rådgivning og facilitering af egnet logi, ikke mindst når sikkerhedsfaglige eller andre forhold taler for dette. Der er ingen endelig afklaring vedrørende SKAT s praksis for så vidt angår beskatning af det månedlige tilskud. Indtil en sådan afklaring foreligger, påhviler det den enkelte praktikant forud for praktikaftalens indgåelse at kontakte sit lokale skattecenter med henblik på at få oplyst de nærmere retningslinjer. Repræsentationen anviser det månedlige tilskud til praktikantens NEM-konto i Danmark via RejsUd. Repræsentationen må ikke udbetale det månedlige tilskud i kontanter. Der kan ikke ydes godtgørelse for rejsen til og fra praktikstedet i forbindelse med tiltrædelse og fratrædelse. Det forudsættes, at praktikanter med dansk statsborgerskab har et dansk nationalitetspas med gyldighed mindst seks måneder ud over datoen for praktikopholdets ophør. For udenlandske statsborgere gælder som et minimum tilsvarende forudsætning, dog med forbehold for eventuelle særlige krav i forbindelse med ansøgning om indrejse- henholdsvis opholds- og/eller arbejdstilladelse i det land, hvor praktikopholdet skal finde sted. Som det fremgår af punkt 1, skal en praktikant med udenlandsk statsborgerskab ligeledes dokumentere lovlig opholds-/arbejds-/studietilladelse, der skal sikre tilbagerejse til Danmark og række mindst seks måneder ud over afslutningen på det påtænkte praktikophold på repræsentationen. Der kan ikke udstedes udenrigsministerielle pas til praktikanter.

6 6 Praktikanten kan som udgangspunkt ikke tilbydes deltagelse i individuelle kurser eller lignende, herunder sprogkurser, betalt af repræsentationen eller Udenrigsministeriet. Praktikanten må gerne deltage i kontorseminarer og lignende. Praktikantens eventuelle deltagelse i tjenesterejser i opholdslandet eller i regionen samt til Danmark godtgøres i henhold til tjenesterejsereglerne. Praktikanten kan som udgangspunkt ikke foretage tjenstlige rejser til sundheds- eller sikkerhedsmæssigt vanskelige områder, uden at der foreligger en konkret dispensation fra repræsentationschefen i forhold til den enkelte tjenesterejse. Ved en eventuel dispensation skal der foreligge de nødvendige forsikringer. (Der henvises til afsnittet nedenfor om Forsikring ). I påkrævet omfang indhenter Udenrigsministeriets Pas/Visum/Legaliseringsteam visum til praktikanten. Kontorets åbningstider fremgår af Internettet. Det er en forudsætning, at praktikanten er sikkerhedsgodkendt, inden han/hun indsender visumansøgning. Der skal medsendes en kopi af praktikaftalen samt pas. Desuden skal der altid vedlægges en kopi af den udfyldte visumansøgning. Visumformularer til forskellige lande kan udskrives fra Internettet: Praktikanten skal selv betale udgiften til visum. I praktikperioden må praktikanten ikke tage arbejde eller indgå i andre aktiviteter, der kan kollidere med udenrigstjenestens interesser, virksomhed og omdømme Arbejdstid Praktikantens tilstedeværelse på praktikstedet forventes at følge repræsentationens åbningstid. Dog bør praktikantens arbejdstid følge den normale arbejdstid på gennemsnitligt 37 timer pr. uge. Praktikanten kan ikke pålægges overarbejde, men er omfattet af flekstidsordningen. Sikkerhedsundersøgelse og godkendelse En praktikant skal uden undtagelse være sikkerhedsgodkendt, inden en praktikaftale stilles i udsigt og indgås og inden praktikopholdet indledes. Løfteerklæring Praktikanten skal ved praktikopholdets start underskrive en løfteerklæring. Løfteerklæringen omhandler også tavshedspligten. Tavshedspligten omfatter interne forhold på repræsentationen og mellem medarbejderne samt information modtaget fra samarbejdspartnere, der ikke må gøres til genstand for offentliggørelse. Praktikanten skal, inden praktikopholdet starter, gøres opmærksom på Udenrigsministeriets retningslinjer for brug, herunder privat brug, af sociale netværk. Sikkerhed Praktikophold kan som udgangspunkt formidles til områder, hvor sikkerhedssituationen tillader det. Repræsentationen er ansvarlig for, at praktikanten inden for den første uge af sit ophold:

7 7 Modtager en grundig sikkerhedsmæssig briefing, der omfatter indføring i det lokale trusselsbillede, eventuelle no go areas m.v. og gennemlæser Den strategiske ramme og sikkerhedsinstruks. Skriftlig bekræftelse herpå skal opbevares på repræsentationens akter. Gøres fortrolig med repræsentationens sikkerheds- og nødprocedurer. Gennemfører e-læringskurserne Basic Security og Travel Security. Underskriver løfteerklæringen. Opfordres til at udvise sikkerhedsbevidst adfærd og en personlig adfærd, der er forenelig med den tilknytning, som praktikanten får til Danmarks officielle repræsentation på stedet. Har en bolig, der er godkendt eller kan godkendes af repræsentationens sikkerhedstjenestemand eller af den regionale sikkerhedsrådgiver. Sikkerhedsforhold i relation til praktikanter varetages af repræsentationens sikkerhedstjenestemand. Et praktikophold kan blive afbrudt midlertidigt eller permanent som følge af en forværring af sikkerhedssituationen. Beslutning herom vil blive truffet af repræsentationen i samråd med Udenrigsministeriets sikkerhedskontor. Udenrigsministeriet dækker eventuelle meromkostninger til hjemrejsen som følge af en evakuering på grund af sikkerhedssituationen. Udenrigsministeriet vil i givet fald være behjælpelig med at forsøge at finde en anden praktikplads på en dansk repræsentation for den resterende del af praktikperioden, hvis praktikanten ønsker det. Informationssikkerhed Praktikanten kan efter praktikopholdets start oprettes i UM s IT-systemer, hvis det er nødvendigt for, at praktikanten kan udføre de opgaver, der indgår i praktikopholdet. Praktikanten må ikke uden forudgående tilladelse medtage tjenstlige dokumenter eller data efter afslutningen af praktikopholdet, ligesom praktikanten skal følge retningslinjerne i ministeriets IT-sikkerhedsinstruks. Forsikring Praktikanten skal inden praktikopholdets start undersøge mulighederne for at medtage sine sygesikringsrettigheder (inden for EØS-området). I øvrige lande og i det omfang, det ikke er muligt at medtage sine sygesikringsrettigheder inden for EØS-området, skal praktikanten selv og for egen regning tegne sygeforsikring, herunder hjemtransportforsikring. Praktikanten skal over for repræsentationen dokumentere, at der er tegnet forsikring, som dækker sygdom og dødsfald, herunder transport- og hjemtransportforsikring, og som er gældende som heltidsforsikringer (24/7) i hele praktikperioden. Praktikanter indgår ikke i et ansættelsesforhold med repræsentationen. De er derfor ikke og kan ikke blive omfattet af udenrigstjenestens sygeforsikring. Praktikanter kan heller ikke være omfattet af den kollektive ulykkesforsikring.

8 8 Hvad angår arbejdsskader vil eventuelle skadestilfælde som hovedregel være omfattet af lov om arbejdsskadesikring, såfremt praktikanten er dansk statsborger eller er udenlandsk statsborger med bopæl i Danmark. Potentielle praktikanter skal opfordres til at tegne dels en personlig ansvarsforsikring, der friholder den forsikrede ved forvoldelse af skade på tredjepart og tredjeparts ejendom, dels en forsikring mod tab henholdsvis tyveri af personlige ting og effekter (rejsegodsforsikring). I tilfælde af, at der er givet dispensation til en tjenesterejse til et vanskeligt område, skal der foreligge de nødvendige forsikringer m.v., der tegnes og betales af den enkelte praktikant. Ferie Praktikanten har under praktikopholdet ret til 2,08 dages ferie pr. måneds praktik. Afholdelse af denne ferie aftales med praktikstedet. Der udbetales ikke feriepenge/feriegiro. Repræsentationen må gerne underskrive feriekort/feriegiro fra praktikanternes tidligere arbejdsgivere. Herudover har repræsentationen mulighed for at tildele 5 dages yderligere ferie. Praktikanter optjener ikke særlige feriedage under praktikopholdet. 4. Praktikantens deltagelse i opgaveløsningen Det er vigtigt for praktikantens udbytte af praktikopholdet, at praktikanten integreres i teamet på repræsentationen. Praktikanten har ingen stillingsfuldmagt og udfører sit arbejde på vejlederens fulde ansvar. Det følger heraf, at praktikanten ikke kan underskrive indberetninger, tilbud, breve og lignende, der er forpligtende for udenrigstjenesten. Praktikanten kan ikke repræsentere hverken Danmark eller repræsentationen ved møder og vil således ikke i en multilateral sammenhæng kunne sidde i den danske stol. Stillingsbetegnelse Som stillingsbetegnelse må kun anvendes "praktikant", "trainee", intern, stagiaire eller tilsvarende på andre sprog. Der må ikke anvendes stillingsbetegnelser, der blot antyder et ansættelsesforhold eller kan have relation til en diplomattitel. Det påhviler repræsentationschefen at sikre, at disse regler overholdes. 5. Ved praktikopholdets afslutning Evaluering Praktikopholdet evalueres løbende af repræsentationen, sidste gang ved dettes afslutning. Der bør afholdes evaluerings- og forventningsafstemningssamtaler med halvanden måneds mellemrum igennem hele praktikperioden, ligesom praktikanten skal have løbende feedback omkring opgavevaretagelsen og praktikantens udviklingspunkter. Praktikanten skal ved praktikopholdets afslutning anmodes om at udfylde et evalueringsskema (ved vedlagte skabelon). Evalueringsskemaet skal indsendes til HR

9 9 Udtalelse Praktikanten skal ved afslutningen af praktikopholdet have en udtalelse fra praktikstedet. Kopi af udtalelsen opbevares på repræsentationens akter. Praktikudtalelsen bør indeholde fakta om startdato og slutdato for praktikopholdet samt typiske arbejdsopgaver. Praktikudtalelsen bør ligeledes indeholde en vurdering eller anbefaling, men det er ikke et krav. 6. Ansvar for praktikantordningen Det er repræsentationschefens ansvar, at ovenstående regler følges. Såfremt praktikopholdet efter praktikantens opfattelse ikke opfylder betingelserne i nærværende regler, bør dette tages op med repræsentationen. Tvivlsspørgsmål, klager og lignende kan endvidere, såvel af praktikanten som af repræsentationen, forelægges Udenrigsministeriets HRkontor. RD, den 3. juni 2014

10 10 Praktikaftale Aftaleparter Repræsentation Praktikantens fulde navn: Cpr. nr.: Adresse: Postnummer og by: Telefonnummer og Studieretning: Uddannelsesinstitution: Uddannelse forventes afsluttet: Det skal understreges, at der ikke er tale om et ansættelsesforhold. Praktikperiode Praktikopholdet indledes: Praktikopholdet afsluttes: Vejleder På praktikstedet er det vejleders ansvar, at praktikopholdet indeholder et tilstrækkeligt uddannelsesindhold. Vejlederen vil være: Opgaver Praktikanten skal beskæftige sig med opgaver inden for følgende område(r):

11 11 Praktikken skal indeholde en større opgave inden for området: Såfremt forudsætningerne for opgavernes løsning eller deres sammensætning ændres væsentligt, vil de opgaver, som er fastlagt i praktikaftalen, kunne ændres i løbet af praktikopholdet i dialog med praktikanten. Praktikanten skal have den nødvendige sammenhængende tid inden for almindelig kontortid til at forberede en eventuel opgave til brug for meritoverførsel, eventuelt i form af et par ugers frihed inden praktikopholdets afslutning. Udtalelse Praktikanten skal ved afslutningen af praktikopholdet have en udtalelse fra praktikstedet. Kopi af udtalelsen opbevares på repræsentationens akter. Praktikudtalelsen bør indeholde fakta om startdato og slutdato for praktikopholdet samt typiske arbejdsopgaver. Praktikudtalelsen bør ligeledes indeholde en vurdering eller anbefaling, men det er ikke et krav. Evaluering Praktikken skal evalueres på følgende tidspunker (bør ske med halvanden måneds mellemrum): Kompensation Praktikanten vil som bidrag til delvis dækning af udgifter til leveomkostninger, inkl. forsikringer, modtage et tilskud på kr. pr. måned. Eventuelle bemærkninger Tilskuddet udbetales månedsvis bagud. Tilstedeværelse Den ugentlige praktiktid udgør timer, inkl. minutters daglig frokostpause. Sygdom og andet fravær Sygdom skal anmeldes til repræsentationen så tidligt som muligt. Praktikanten kan afholde 2,08 dags ferie pr. måneds praktik. Afholdelsen af ferien aftales med repræsentationen. Der udbetales ingen feriepenge/feriegiro. Herudover har repræsentationen mulighed for at tildele yderligere 5 ekstra feriedage. Praktikanten optjener ikke særlige feriedage.

12 12 Kompetence Praktikanten har ingen stillingsfuldmagt og udfører sit arbejde på vejlederens fulde ansvar. Praktikanten kan således ikke alene repræsentere hverken Danmark eller repræsentationen ved møder og vil således ikke i en multilateral sammenhæng kunne sidde i den danske stol. Ophør før tid Såvel praktikanten som repræsentationen kan til hver en tid opsige praktikaftalen med én måneds varsel. I tilfælde af ophævelse af praktikaftalen vil det månedlige tilskud kunne udbetales i den måned, der er omfattet af opsigelsesvarslet. Et praktikophold kan blive afbrudt midlertidigt eller permanent som følge af en forværring af sikkerhedssituationen. Beslutning herom vil blive truffet af repræsentationen i samråd med Sikkerhedskontoret. Udenrigsministeriet dækker eventuelle merudgifter til hjemrejsen som følge af en evakuering. Udenrigsministeriet vil i givet fald være behjælpelig med at forsøge at finde en anden praktikplads på en dansk repræsentation for den resterende del af praktikperioden, hvis praktikanten ønsker det. Såfremt en praktikant ikke følger sikkerhedsinstrukserne eller i forbindelse med sit virke som praktikant udviser en adfærd, der ikke er forenelig med udenrigstjenestens regler og normer, kan repræsentationschefen i særligt alvorlige tilfælde træffe beslutning om umiddelbar ophævelse af praktikaftalen. Løfteerklæring og tavshedspligt Praktikanten afgiver en løfteerklæring ved påbegyndelsen af praktikopholdet. Løfteerklæringen indebærer tavshedspligt om interne forhold på repræsentationen og mellem medarbejderne samt information modtaget fra samarbejdspartere, der ikke må gøres til genstand for offentliggørelse. Praktikanten skal i det hele taget være sig bevidst ikke via sociale medier, i form af tekst eller foto eller på anden måde, at give uønsket indblik i repræsentationens interne forhold samt i information modtaget fra samarbejdspartnere Tavshedspligten gælder også efter praktikopholdets ophør. Alle materialer, dokumenter, tegninger, standarder, instruktioner og lignende, som praktikanten kommer i besiddelse af som følge af sit praktikophold på repræsentationen, forbliver repræsentationens ejendom og skal således afleveres til repræsentationen ved praktikopholdets ophør. Der kan i den anledning ikke udøves tilbageholdelsesret i de nævnte og lignende materialer. Udenrigsministeriet/repræsentationen har den fulde ejendomsret til al knowhow og lignende, som praktikanten udvikler under og som led i praktikopholdet, uanset på hvilket medium en sådan knowhow måtte foreligge. Alle immaterielle rettigheder, som udspringer af praktikantens arbejde på repræ-

13 13 sentationen eller i øvrigt har sammenhæng med den virksomhed, som Udenrigsministeriet/repræsentationen udøver, tilkommer uindskrænket repræsentationen, der også i enhver sammenhæng har adgang til at videreoverdrage de immaterielle aktiver, der tilkommer Udenrigsministeriet/repræsentationen. Personsikkerhed Praktikanten er indforstået med at følge alle sikkerhedsinstrukser og procedurer, der gælder for repræsentationen, herunder også sikkerhedsanvisninger og anbefalinger, der udmeldes af repræsentationens ledelse, samt udvise sikkerhedsbevidst adfærd i opholdslandet. Ved tilsidesættelse af dette er praktikanten indforstået med, at praktikforløbet kan bringes til ophør øjeblikkeligt. IT-sikkerhed Praktikanten er indforstået med, - at praktikantens IT-systemkonto er personlig og kun må anvendes af praktikanten selv; - at praktikanten skal beskytte sin personlige adgangskode, så det kun kendes af praktikanten selv og kan tjene som identifikation af praktikanten i forbindelse med transaktioner på systemet; - at praktikanten straks skal ændre sin personlige adgangskode, hvis andre har fået kendskab til den; - at deling af data med kolleger sker via fælles datadrev og ved brug af mappeadgangstilladelser og ikke ved at videregive den personlige adgangskode til andre; - at brud på sikkerhedsbestemmelserne for IT-systemet på repræsentationen og i Udenrigsministeriet skal meldes til IT-kontorets sikkerhedsfunktion; - at repræsentationen og UM af hensyn til tekniske og sikkerhedsmæssige forhold, herunder ved konkret mistanke om misbrug eller overtrædelse af interne regler, vil kunne skaffe sig adgang til brugernes personlige postkasser og drev.. Underskrifter Dato for indgåelse af praktikaftale: Repræsentationens underskrift: Praktikantens underskrift:

14 14 Evaluering af praktikophold i udenrigstjenesten 1. Baggrundsoplysninger Praktikantens navn (evalueringen må gerne være anonym) Praktiksted Praktikperiode Vejleders navn Din igangværende uddannelse Forudsete opgaver under praktikopholdet Forventes opholdet at kunne meritoverføres? 2. Vurdering af praktikopholdet Har du under praktikopholdet fået tilstrækkeligt studierelevante og udfordrende opgaver? Svar bedes begrundet

15 15 Fik du den fornødne vejledning til løsning af arbejdsopgaverne af repræsentationen? Svar bedes begrundet Blev du inddraget i arbejdet på repræsentationen i tilstrækkeligt omfang? Giv gerne et uddybende svar Var det forudset, at du skulle skrive/samle materiale til en opgave under praktikopholdet? Fik du i givet fald tilstrækkelig tid til at skrive opgaven under praktikopholdet? Levede opholdet op til dine forventninger? Giv gerne et begrundet svar Har du gode råd til, hvorledes praktikopholdet ville kunne forbedres, vil disse være meget velkomne? Angiv disse her

16 16 Eventuelle afsluttende bemærkninger (dato) (praktikantens underskrift) Skemaet indsendes til i Udenrigsministeriet. Kopi bør gives til repræsentationen. Skemaet kan afleveres anonymt uden kopi til repræsentationen, hvis du ønsker det.

Retningslinjer for praktikanter på de danske repræsentationer i udlandet gældende for praktikophold, der starter pr. 1. august 2015 eller derefter

Retningslinjer for praktikanter på de danske repræsentationer i udlandet gældende for praktikophold, der starter pr. 1. august 2015 eller derefter HR j.nr. 2014-1878 Retningslinjer for praktikanter på de danske repræsentationer i udlandet gældende for praktikophold, der starter pr. 1. august 2015 eller derefter Indholdsfortegnelse: 1. Hvad er en

Læs mere

Retningslinjer for praktikanter på repræsentationerne

Retningslinjer for praktikanter på repræsentationerne Udenrigsministeriet Retningslinjer for praktikanter på repræsentationerne 1. Hvad er en praktikant, og hvem kan komme i praktik? Praktikanter er studerende ved højere læreanstalter, der som led i deres

Læs mere

Retningslinier for praktikanter på de danske repræsentationer i udlandet

Retningslinier for praktikanter på de danske repræsentationer i udlandet PER j.nr. 3.Q.3750.c. Retningslinier for praktikanter på de danske repræsentationer i udlandet Indholdsfortegnelse: I. Praktikanter... 1 1. Hvad er en praktikant, og hvem kan komme i praktik... 1 Hvad

Læs mere

INTERNE REGLER FOR PRAKTIKOPHOLD I SEKRETARIATET FOR GRUPPEN FOR DET EUROPÆISKE FOLKEPARTI (PPE) I EUROPAPARLAMENTET

INTERNE REGLER FOR PRAKTIKOPHOLD I SEKRETARIATET FOR GRUPPEN FOR DET EUROPÆISKE FOLKEPARTI (PPE) I EUROPAPARLAMENTET INTERNE REGLER FOR PRAKTIKOPHOLD I SEKRETARIATET FOR GRUPPEN FOR DET EUROPÆISKE FOLKEPARTI (PPE) I EUROPAPARLAMENTET Indhold Artikel 1: Almindelige bestemmelser...3 Artikel 2: Forskellige former for praktikophold...3

Læs mere

Militærnægteradministrationen Januar 2012

Militærnægteradministrationen Januar 2012 Militærnægteradministrationen Januar 2012 AFTALE Militærnægteradministrationen og udstationeringsstedets aftale om betingelserne for udstationering af en militærnægter Postadresse Jonstrupvej 240 2750

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede internationale uddannelsesmuligheder Gældende august 2014 1 1. Internationale uddannelsesmuligheder... 3 2. Ansøgning og Merit... 3 3. Læringskontrakt og læringsudbytter... 3 4. Sprog...

Læs mere

Husk under alle omstændigheder at sende udkast til kontrakt under praktik ind til kommentering i forbundet.

Husk under alle omstændigheder at sende udkast til kontrakt under praktik ind til kommentering i forbundet. Mellem undertegnede [indsæt navn, adresse og CVR-/SE-nummer] (herefter kaldet praktikstedet) og undertegnede [indsæt navn, adresse og CPR-nummer] (herefter kaldet praktikanten), der studerer [indsæt studie]

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Alle diplomingeniørstuderende skal som et led i uddannelsen gennemføre et praktikophold af en varighed på 30 ECTS. Praktikken er placeret på den sidste del af 6.

Læs mere

Juli Forsvarsministeriets Personalestyrelse Værnepligtssektionen Lautruphøj 8, Postbox Ballerup.

Juli Forsvarsministeriets Personalestyrelse Værnepligtssektionen Lautruphøj 8, Postbox Ballerup. Juli 2016 AFTALE Forsvarsministeriets Personalestyrelse og udstationeringsstedets aftale om betingelserne for udstationering af en militærnægter Forsvarsministeriets Personalestyrelse Værnepligtssektionen

Læs mere

Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag

Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Hvad kan du bruge et projektorienteret forløb til? Studieordningen giver mulighed for at tage et

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede internationale uddannelsesmuligheder Gældende fra august 2016 og gælder for hold der er påbegyndt deres uddannelse inden 1. september 2016. Dvs. Bekendtgørelse nr. 832 af 13/08/2016 Professionshøjskolen

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

Studenteraftale. vedrørende projektorienteret forløb

Studenteraftale. vedrørende projektorienteret forløb Studenteraftale vedrørende projektorienteret forløb Parter: Virksomhedens navn: Adresse: Post nr./ By: CVR-nr.: (herefter Virksomheden ) og Fulde navn: Adresse: Post nr./ By: (herefter Den studerende )

Læs mere

STANDARDAFTALE FOR PROJEKTORIENTEREDE FORLØB Med kommentarer

STANDARDAFTALE FOR PROJEKTORIENTEREDE FORLØB Med kommentarer STANDARDAFTALE FOR PROJEKTORIENTEREDE FORLØB Med kommentarer Mellem undertegnede [indsæt navn, adresse og CVR-/SE-nummer] (herefter kaldet virksomheden) og undertegnede [indsæt navn, adresse og CPR-nummer]

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Virksomhedsprojekt. Betingelser

Virksomhedsprojekt. Betingelser Virksomhedsprojekt Betingelser Den studerendes tilknytning til en virksomhed formaliseres med denne kontrakt. Kontrakten indgås mellem den studerende, instituttet for den uddannelse, hvor den studerende

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 23. maj 2017

Lovtidende A Udgivet den 23. maj 2017 Lovtidende A 2017 Udgivet den 23. maj 2017 19. maj 2017. Nr. 498. Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag I medfør af 11,

Læs mere

AFTALE MELLEM MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN OG UDSTATIONERINGSSTEDET OM BETINGELSERNE FOR UDSTATIONERING AF EN MILITÆRNÆGTER

AFTALE MELLEM MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN OG UDSTATIONERINGSSTEDET OM BETINGELSERNE FOR UDSTATIONERING AF EN MILITÆRNÆGTER Februar 2010 AFTALE MELLEM MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN OG UDSTATIONERINGSSTEDET OM BETINGELSERNE FOR UDSTATIONERING AF EN MILITÆRNÆGTER MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN Adresse: Hedelykken 10, 2640 Hedehusene

Læs mere

Vejledning og ansættelsesbeviser for biløkonomuddannelsen

Vejledning og ansættelsesbeviser for biløkonomuddannelsen Vejledning og ansættelsesbeviser for biløkonomuddannelsen 2012-2014 Præsentation af uddannelsen Biløkonomuddannelsen er autobranchens ud- og overbygning på markedsføringsøkonomuddannelsen, således som

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse]

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse] Mellem undertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer]

Læs mere

Kontrakt om Professionspraktik

Kontrakt om Professionspraktik Kontrakt om Professionspraktik Denne kontrakt er indgået mellem Fredericia Maskinmesterskole, den studerende og virksomheden, hvor den studerende er i bachelorpraktik. Fredericia Maskinmesterskole Købmagergade

Læs mere

Praktik i udlandet. Elevens tjekliste i forhold til praktik i udlandet

Praktik i udlandet. Elevens tjekliste i forhold til praktik i udlandet Praktik i udlandet Elevens tjekliste i forhold til praktik i udlandet Februar 2013 Indhold Elevens tjekliste inden udrejse:... 2 Elevens ophold i praktik i udlandet:... 4 Ved tilbagekomst til Danmark...

Læs mere

Ta' praktik i udlandet (PIU)

Ta' praktik i udlandet (PIU) Ta' praktik i udlandet (PIU) OM... Praktik I Udlandet Som elev på en erhvervsuddannelse har du mulighed for, at gennemføre hele eller dele af din uddannelse i udlandet med PIUordningen. Man kan godt gennemføre

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver FO/AR8 Ansøgningsskema FO/AR8_da_161015 Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til anmeldelse

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Bilag K Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune [Forvaltning] [Center] CVR.nr.: 64 94 22 12 [Adresse] (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.] [Adresse] [Postnummer

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag BEK nr 1274 af 13/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Arbejdsgivernes

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

C.630/33.06 Side 1. Ansættelses- og uddannelsesaftale for læger, der ansættes i stillinger som led i den lægelige videreuddannelse

C.630/33.06 Side 1. Ansættelses- og uddannelsesaftale for læger, der ansættes i stillinger som led i den lægelige videreuddannelse Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København Ø - Tlf.: 35 29 80 00 Cirkulære nr. 630 af november 2005 Ansættelses- og uddannelsesaftale for læger, der ansættes i stillinger som

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

MEDARBEJDERE I UDLANDET

MEDARBEJDERE I UDLANDET MEDARBEJDERE I UDLANDET > En vejledning til virksomheder om social sikring ved udstationering og arbejde i flere lande inden for EU/EØS Denne vejledning gennemgår social sikringsreglerne ved udstationering

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer Ansættelsesaftale for funktionærer Denne ansættelsesaftale ( Ansættelsesaftalen ) er indgået mellem Mikael D. Lauridsen Frydelunds alle 8210 Aarhus V CPR-nummer 123456-7890 og Mikaellauridsen.dk - Entreprise

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. 18/00097 Vejledning til erhvervsskoler, faglige udvalg, lokale uddannelsesudvalg og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

Læs mere

Retningslinjer for Forsvarets Efterretningstjenestes behandling af personoplysninger mv. om danske statsborgere og herboende udlændinge.

Retningslinjer for Forsvarets Efterretningstjenestes behandling af personoplysninger mv. om danske statsborgere og herboende udlændinge. 12. maj 2010 Retningslinjer for Forsvarets Efterretningstjenestes behandling af personoplysninger mv. om danske statsborgere og herboende udlændinge. Indledning Forsvarets Efterretningstjeneste har til

Læs mere

Indkaldelse. af ansøgninger om stipendier til. STUDIEOPHOLD I NORDEN i 2002

Indkaldelse. af ansøgninger om stipendier til. STUDIEOPHOLD I NORDEN i 2002 Indkaldelse af ansøgninger om stipendier til STUDIEOPHOLD I NORDEN i 2002 CIRKULÆRE OM NORDISK UDVEKSLING AF PERSONALE I STATSADMINISTRATIONEN Indledning Med det formål at fremme det nordiske samarbejde

Læs mere

Notat om au pair-ordningen

Notat om au pair-ordningen Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 253 Offentligt N O T A T Notat om au pair-ordningen 24. november 2008 J.nr. 2008-0001383 1. Om au pair-ordningen i Danmark 1.1. Om au

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

Nordisk udveksling af personale i statsadministrationen

Nordisk udveksling af personale i statsadministrationen Cirkulære om Nordisk udveksling af personale i statsadministrationen (Indkaldelse af ansøgninger om stipendier til studieophold i Norden i 2014) 2013 Cirkulære af 10. oktober 2013 Modst.nr. 046-13 J.nr.

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Projektorienteret forløb - Praktik

Projektorienteret forløb - Praktik Projektorienteret forløb - Praktik 10, 20 eller 30 ECTS Selvvalgt modul på kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab OBS: Nærværende papir henvender sig kun til studerende der ønsker at tage praktik som

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Vejledning angående kontrakten

Vejledning angående kontrakten Vejledning angående kontrakten Kontrakten udarbejdet af Fredericia Maskinmesterskole er en minimumkontrakt, der kort beskriver hver af parternes forpligtigelser. Derudover er der vedlagt udsnit af bekendtgørelsen

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Nordisk udveksling af personale i statsadministrationen

Nordisk udveksling af personale i statsadministrationen Cirkulære om Nordisk udveksling af personale i statsadministrationen (Indkaldelse af ansøgninger om stipendier til studieophold i Norden i 2008) 2007 Cirkulære af 22. august 2007 Perst. nr. 075-07 PKAT

Læs mere

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg Praktikleder: Jørn-Erik Rasmussen mail: jsm@ucsj.dk, tlf. 7248 2822 Praktiksekretær: Lene Vedsted

Læs mere

Danmark - Åben for forretning og ferie. Sådan ansøger du om visum til Danmark

Danmark - Åben for forretning og ferie. Sådan ansøger du om visum til Danmark Danmark - Åben for forretning og ferie Sådan ansøger du om visum til Danmark Du kan læse mere om regler og procedurer for visum til Danmark i denne folder Visum til Danmark Hvis du ønsker at besøge Danmark

Læs mere

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater Cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater samt aftale om Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2002 1.3.10

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017 BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0036 Senere ændringer til

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Aftale om mobilitet under den europæiske mobilitetsordning. Elev fra Danmark gennemfører en mobilitetsperiode i et andet EU-land.

Aftale om mobilitet under den europæiske mobilitetsordning. Elev fra Danmark gennemfører en mobilitetsperiode i et andet EU-land. Aftale om mobilitet under den europæiske mobilitetsordning. fra Danmark gennemfører en mobilitetsperiode i et andet EU-land. Forord I Danmark omhandler denne aftale mobilitet for en erhvervsuddannelseselev

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato KLE 15.20.04G01 Sagsidentifikation Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik

Læs mere

Finansøkonom i praktik. Tips og vink

Finansøkonom i praktik. Tips og vink Finansøkonom i praktik Tips og vink Finansøkonom i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansøkonom i praktik. Vejledningen giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser.

ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser. 26. juni 2009 J.nr. 2009-4116- Myndighedskrav Myndighedskrav til SU-administration 1. Indledning Myndighedskravene fra Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (styrelsen) beskriver de opgaver og beføjelser,

Læs mere

Erhvervspraktik. UU Brønderslev

Erhvervspraktik. UU Brønderslev Erhvervspraktik INFORMATION TIL ELEVER, FORÆLDRE OG VIRKSOMHEDER 1 Information om erhvervspraktik Indholdsfortegnelse Formålet med praktikken... 3 Til eleven/forældrene... 3 Før praktikken... 3 Når du

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE)

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) DANSK INTERNATIONALT SKIBREGISTER OVERENSKOMST AF 2. juni 2008 mellem DANMARKS REDERIFORENING og SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) Gældende fra 1. juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Elevrefusion

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Elevrefusion BEK nr 127 af 21/02/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., AER, j.nr 50-01-30 Senere ændringer til forskriften BEK nr 320 af

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 [Uddannelsesklausul]... 5 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 6 Lovvalg og værneting...

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Modelfoto: Colourbox.com Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 4 Løn... 4 Tavshedspligt... 5 Ferie... 6 Sygdom... 7 Fravær ved

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsgrunduddannelse

Bekendtgørelse om erhvervsgrunduddannelse BEK nr 704 af 10/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Koncernservice CVR.nr.: 64 94 22 12 Borups Allé 177 2400 København NV (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.:

Læs mere

Information til dig om skolepraktik

Information til dig om skolepraktik Information til dig om skolepraktik Klejnsmed Praktikkoblingen Til dig der har bestået grundforløbet indenfor Produktion og Udvikling - men mangler en læreplads Praktikkoblingen er navnet på en virksomhed,

Læs mere

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos:Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Bilag 2: Partnerskabsaftale kontrakt

Bilag 2: Partnerskabsaftale kontrakt Bilag 2: Partnerskabsaftale kontrakt Åben skole kompetencebanken Læringsaktiviteten Fag Klassetrin Kompetenceområde for faget Færdigheds- og vidensmål for faget Varighed Forventningsafstemning (lærer/pædagog/formidlers

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere

Opbygning af praktikken

Opbygning af praktikken Opbygning af praktikken på Energiteknologuddannelsen Bilag til Studieordning for energiteknologuddannelsen Energiteknologuddannelsen www.eal.dk Nov. 2011 Opbygning af praktikken på Energiteknologuddannelsen

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Efter lov om

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Sådan søger man visum til Danmark

Sådan søger man visum til Danmark Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 UUI alm. del Bilag 120 Offentligt Bilag 1 Sådan søger man visum til Danmark Hvad er et Schengenvisum? Et Schengenvisum er en tilladelse, der giver

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Børne- og Kulturforvaltningen REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Fra hvornår kan jeg få tilskud Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud om

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Rammer Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf. bekendtgørelse

Læs mere