STATISTISKE KRAV INDEN FOR GENEREL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATISTISKE KRAV INDEN FOR GENEREL"

Transkript

1 STATISTISKE KRAV INDEN FOR GENEREL ØKONOMISK STATISTIK August 2000

2

3 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS STATISTISKE KRAV INDEN FOR GENEREL ØKONOMISK STATISTIK August 2000

4 Den Europæiske Centralbank, 2000 Adresse Kaiserstraße 29 D Frankfurt am Main Tyskland Postadresse Postfach D Frankfurt am Main Tyskland Telefon Internet Fax Telex ecb d Alle rettigheder forbeholdt. Fotokopiering til uddannelsesformål eller i ikke-kommercielt øjemed er tilladt, såfremt kilden angives. ISBN

5 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Oversigt over datakrav inden for generel økonomisk statistik 6 3. Specifikke statistiske krav Harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) Kvartalsvise og årlige nationalregnskabsstatistikker Kvartalsvise og årlige nationalregnskaber efter sektor Kvartalsvise og årlige offentlige indtægter og udgifter Kortfristede statistikker for industrien (inkl. bygge- og anlægssektoren) Kortfristede statistikker for detailhandel og andre tjenesteydelser Arbejdsmarkedsstatistikker beskæftigelse og arbejdsløshed Arbejdsmarkedsstatistikker løn- og lønomkostninger Konjunkturbarometre Udenrigshandelsstatistikker Statistikker for lande uden for euroområdet EU-lande uden for euroområdet Statistikker for ansøgerlande Statistikker for tredjelande, navnlig USA og Japan 14 ECB Den Europæiske Centralbanks statistiske krav inden for generel økonomisk statitstik August

6 4 ECB Den Europæiske Centralbanks statistiske krav inden for generel økonomisk statistik August 2000

7 1. Indledning Hovedmålet for Eurosystemet er at fastholde prisstabilitet i euroområdet. 1 Uden at målsætningen om prisstabilitet derved berøres, støtter ESCB de generelle økonomiske politikker i Fællesskabet. Med henblik på disse mål har Eurosystemet til opgave at formulere og gennemføre pengepolitik og transaktioner i udenlandsk valuta. Traktaten om Den Europæiske Union pålagde Det Europæiske Monetære Institut (EMI) at foretage de nødvendige statistiske forberedelser til tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU) og specifikt at fremme harmoniseringen af statistikarbejdet, hvor det er nødvendigt. EMI offentliggjorde første gang et samlet dokument over statistiske krav i juli 1996 (Implementation Package). Rapporten fra maj 2000 Statistisk information indsamlet og udarbejdet af ESCB beskriver den aktuelle situation vedrørende tilvejebringelsen af statistiske data, dog ikke generelle økonomiske statistikker, som er emnet for dette dokument. Ud over penge- og bankstatistik og hertil relaterede statistikker, betalingsbalancestatistik og finansielle konti, hvor ECB er enten eneansvarlig på EU-niveau eller deler ansvaret med Europa- Kommissionen (Eurostat), og som behandles i rapporten Statistisk information indsamlet og udarbejdet af ESCB, er andre statistikområder ligeledes vigtige for gennemførelsen af pengepolitik og transaktioner i udenlandsk valuta. Det gælder navnlig pris- og omkostningsstatistik, nationalregnskaber, offentlige indtægter og udgifter, arbejdsmarkedsstatistik og en række andre økonomiske statistikker. I dette dokument anvendes betegnelsen generel økonomisk statistik om denne gruppe statistikker. ECB arbejder tæt sammen med Kommissionen med henblik på at opfylde kravene på disse områder. I mange tilfælde er de omfattet af retsakter vedtaget af EU- Rådet og Kommissionen inden for den ramme, der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker ( Statistical Law )(statistisk rammelovgivning). Økonomisk statistik er også hovedemnet for en detaljeret rapport fra Det Monetære Udvalg om informationskrav i Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU), som i vidt omfang afspejler ECB's statistikkrav på dette område. Rapporten blev vedtaget af ØKOFIN-Rådet i januar 1999 og fulgt op af statusrapporter i juli 1999 og juni ØKOFIN-Rådet opfordrede for nylig Europa- Kommissionen til, i tæt samarbejde med ECB, at udarbejde en handlingsplan, som for hver medlemsstat og hvert statistisk område identificerer de områder, hvor der er et presserende behov for fremskridt og eventuelt for ændringer af de eksisterende statistiske regulativer. Alle lande i euroområdet udarbejder generelle økonomiske statistikker. Eurosystemet har samme statistiske behov, som de nationale monetære myndigheder i euroområdet tidligere har haft, og som også gør sig gældende for andre pengepolitiske myndigheder med ansvar for store økonomiske områder (især USA). Statistikker af høj kvalitet er af afgørende betydning for at sikre, at der træffes korrekte pengepolitiske beslutninger. Fejlagtige beslutninger på dette område som følge af et ufuldstændigt eller upålideligt statistisk grundlag kan være særdeles kostbare for økonomien, i form af højere inflation og lavere produktion og beskæftigelse. ECB (og forløberen herfor, Det Europæiske Monetære Institut) har aldrig næret den mindste tvivl om vigtigheden af at have et bredt spektrum af rettidige og pålidelige data til rådighed for euroområdet. 1 Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) består af Den Europæiske Centralbank (ECB) og de nationale centralbanker i Den Europæiske Unions (EU s) medlemsstater. Begrebet Eurosystemet anvendes til at betegne ECB og de nationale centralbanker i de EU-medlemsstater, der udgør euroområdet. Med statutten menes statutten for ESCB og ECB. 2 Rapporten og situationsrapporterne findes på Internetadressen: ECB Den Europæiske Centralbanks statistiske krav inden for generel økonomisk statitstik August

8 Selv om Eurosystemets krav i flere henseender ikke er grundlæggende nye, stilles der yderligere krav til indberetningen af økonomiske statistikker. For det første har medlemsstaterne ganske vist traditionelt dækket et tilsvarende spektrum af statistikområder, men stort set ingen indikatorer blev udarbejdet for alle medlemsstaterne. Tilgængelighed af statistikker for alle landene i euroområdet er et grundlæggende krav i Eurosystemet. For det andet skal de nationale data være tilstrækkeligt harmoniserede, for at der kan udarbejdes aggregater for euroområdet. Dette indebærer også et krav om en tilstrækkelig grad af konvergens i den anvendte praksis med hensyn til tidsplan for offentliggørelse, revisioner, sæsonkorrektioner osv. Med fokuseringen på fuldstændige og sammenlignelige data for alle landene i euroområdet indebærer de statistiske krav nye udfordringer for producenterne af økonomiske statistikker. For alle landene i euroområdet kræves der indførelse af nye statistikker på i hvert fald nogle områder. I de fleste tilfælde vil der desuden kræves en tilpasning af de nationale metoder, der anvendes til indsamling af økonomiske statistikker, således at de kan opfylde de standarder vedrørende sammenlignelighed, der kræves i statistikker for euroområdet. Disse udfordringer kan kun håndteres, hvis statistikproducenterne giver høj prioritet til de nødvendige ændringer og har de nødvendige ressourcer til rådighed. Efter at Den Monetære Union nu har eksisteret i 18 måneder, er der et presserende behov for forbedringer. Ligesom medlemsstaterne skal Europa-Kommissionen (Eurostat) træffe passende foranstaltninger til at sikre rettidig udarbejdelse af aggregater for EU og euroområdet. Disse er i mange tilfælde ikke blot lig med summen af data fra de deltagende lande. Visse transaktioner mellem medlemsstaterne og mellem EU-institutionerne og medlemsstaterne er det bedst at holde uden for de konsoliderede tal, og sæsonkorrektioner af aggregater for EU og euroområdet kræver særlig opmærksomhed. Da EU-institutionerne (med undtagelse af Den Europæiske Investeringsbank og ECB) og deres budgetter indgår i den offentlige sektor i EU og euroområdet, skal Europa-Kommissionen (Eurostat) desuden udarbejde separate sektorregnskaber for dem. En betydelig indsats på såvel medlemsstatsplan som EU-plan er nødvendig for at sikre, at alle relevante statistikker for euroområdet som helhed foreligger straks efter offentliggørelsen af nationale data for de medlemsstater, der har den bedste statistiske praksis. 2. Oversigt over datakrav inden for generel økonomisk statistik Denne oversigt over datakrav indfører ikke nogen væsentlige nye krav, som ikke indgik i EMI's Implementation Package (statistikpakken) fra 1996 eller Det Monetære Udvalgs rapport fra 1999 om informationskrav i Den Økonomiske og Monetære Union. Oversigten er udarbejdet med henblik på at kunne tjene som grundlag for statistikproducenternes planlægnings- og udviklingsarbejde. Hvad angår de almindelige bestemmelser vedrørende generelle økonomiske statistikker for euroområdet, skal det bemærkes, at retsgrundlaget for udarbejdelsen af disse statistikker er blevet udviklet siden begyndelsen af 1990'erne i forskellige retsakter vedtaget af EU-Rådet og Kommissionen. Forordningen om EF-statistikker fastsætter, at nærhedsprincippet gælder for udarbejdelsen af EF-statistikker, men det anføres samtidig, at for at sikre sammenlignelige resultater udarbejdes EF-statistikker på grundlag af ensartede normer og, i særlige velbegrundede tilfælde, harmoniserede metoder (artikel 1). Den fælles pengepolitik for euroområdet berettiger og kræver udvikling af ensartede normer og harmoniserede metoder for de vigtigste makroøkonomiske statistikker. 6 ECB Den Europæiske Centralbanks statistiske krav inden for generel økonomisk statistik August 2000

9 Hvad angår den geografiske dækning, er det, eftersom ECB s hovedmål er at opretholde prisstabilitet i euroområdet, af største betydning, at der foreligger data for området som helhed og for de enkelte lande, der deltager i den fælles valuta. Dataene for de fire største lande i euroområdet er særlig vigtige (Tyskland, Frankrig, Italien og Spanien tegner sig for omkring 80 pct. af euroområdets BNP), eftersom manglende data for disse lande udgør en alvorlig hindring for udarbejdelsen af pålidelige estimater for euroområdet. Tilsvarende krav gælder imidlertid også for de EU-lande, som endnu ikke deltager i den fælles valuta. Vigtige er ligeledes et sæt økonomiske statistikker for de vigtigste tredjelande af hensyn til analysen af de eksterne udviklingstendenser og deres indvirkning på euroområdets økonomi. Nærmere oplysninger vedrørende statistikker for tredjelande findes i afsnit 4. Hvad angår sektordækning skal statistikken give et fuldstændigt billede af økonomien, hvilket navnlig indebærer, at der ud over de traditionelle statistikker for industrien og detailhandelen skal tilvejebringes indikatorer for den stadig mere omfattende servicesektor samt hyppige data om den offentlige sektor. For at sikre ensartethed inden for de forskellige statistikområder bør der fastlægges en harmoniseret definition for de vigtigste industrigrupper. Med hensyn til tidsfrister for udarbejdelsen af statistikker for euroområdet er det et mindstekrav af hensyn til den fælles pengepolitik, at resultaterne for euroområdet foreligger straks efter offentliggørelsen af resultaterne fra enkelte lande eller et udsnit af lande i euroområdet, som giver et pålideligt grundlag for udarbejdelsen af resultater for euroområdet. For at opnå, at statistikker for euroområdet foreligger i behørig tid, er følgende vigtigt. For det første skal kravene til udarbejdelsen af statistikker i medlemsstaterne, sådan som de indgår i forskellige regulativer i form af frister for overførsel fra nationale statistiske institutter til Europa-Kommissionen (Eurostat), være tilstrækkeligt høje. Alle medlemsstaterne bør mindst sigte mod den bedste standard, der hidtil er opnået i EU; efterfølgende kan målet være at matche den bedste standard på verdensplan. For det andet skal de nationale myndigheder overføre nationale data til Europa- Kommissionen (Eurostat) i behørig tid. Eurostat er den centrale kilde til europæiske generelle økonomiske statistikker og skal være i stand til at levere data for de enkelte EU-lande til europæiske brugere samtidig med, at dataene offentliggøres på nationalt plan. For det tredje skal Eurostat på grundlag af de nationale data under nøje overholdelse af tidsfristerne udarbejde aggregater for euroområdet og offentliggøre dem umiddelbart efter. Kravet om rettidige data rejser spørgsmålet om afvejning af kravet om rettidighed over for kravet om pålidelighed. Pålideligheden af de statistikker, der anvendes som grundlag for pengepolitiske beslutninger, er af største vigtighed for troværdigheden. Eurosystemet kender grænserne for de indberetningsfrister, der kan kræves overholdt, og er forsigtig med at anmode om kortere frister. I mange tilfælde ser det imidlertid ud til at være muligt at frembringe hurtigere resultater, eftersom flere EU-medlemsstater allerede har opnået sådanne standarder uden at forringe kvaliteten. Endvidere er rettidige aggregerede resultater vigtigere end detaljerede opdelinger. Vigtigere end et generelt krav rettet til alle producenter inden for hele feltet af generelle økonomiske statistikker i euroområdet, er det derfor at stille krav om, at der for euroområdet som helhed opnås den samme standard, som i de lande, der allerede indberetter rettidige hoveddata. Med hensyn til hyppighed er indberetning af månedlige eller kvartalsvise data en forudsætning for, at dataene kan anvendes til pengepolitiske formål. Af stor betydning for økonomiske og økonometriske analyser er det ligeledes, at tidsserierne er tilstrækkeligt lange; de bør således gå så langt tilbage som muligt og dække mindst en eller to konjunkturperioder. ECB Den Europæiske Centralbanks statistiske krav inden for generel økonomisk statitstik August

10 Revisioner er af stor interesse for brugere af statistik til pengepolitiske formål. For at undgå hyppige, kontinuerlige revisioner af aggregater for euroområdet, er en samordnet revisionspolitik for euroområdedata ønskelig. Eftersom de fleste af disse data er underlagt sæsonbestemte påvirkninger, er det endvidere nødvendigt at tilføje sæsonkorrigerede data og om nødvendigt korrektioner for antallet af arbejdsdage. Opstillingen af data for euroområdet som helhed kræver desuden gennemsigtighed i aggregeringsprocedurerne. 3. Specifikke statistiske krav De generelle statistiske anliggender, der er behandlet i afsnit 2, gentages ikke i dette afsnit og omtales kun i forbindelse med yderligere krav. Bilaget til dette dokument indeholder en summarisk oversigt over de vigtigste makroøkonomiske indikatorer, der anvendes til pengepolitiske formål, krav vedrørende detaljeringsgrad og tidsfrister samt en forenklet opstilling i to bredt formulerede prioritetskategorier Harmoniserede forbrugerprisindekser (HICP) Det månedlige harmoniserede forbrugerprisindeks er en af hjørnestenene i euroområdets statistiske system. ECB (og forløberen herfor, EMI) har været tæt tilknyttet forberedelserne og udviklingsarbejdet vedrørende HICP'er, navnlig gennem de høringsprocedurer, der er omhandlet i artikel 5, stk. 3, i Rådets forordning om harmoniserede forbrugerprisindekser. 4 De vigtigste pengepolitiske krav er en bred dækning af husholdningernes udgifter, sammenlignelighed med hensyn til dækning og metode og rettidig offentliggørelse af pålidelige resultater på månedsbasis. Af særlig betydning for det videre arbejde vedrørende HICP er en tilfredsstillende løsning på ejerboligproblematikken og fremskridt inden for det vanskelige område kvalitetsjustering. I betragtning af, at HICP anvendes til vurdering af konvergensen i EU, gælder behovet for sammenlignelige HICP-statistikker for alle EU-lande. 3.2 Kvartalsvise og årlige nationalregnskabsstatistikker Kvartalsvise nationalregnskabstal er af største betydning for at vurdere økonomiens stilling i konjunkturforløbet og virkningerne heraf for udsigterne for prisudviklingen. Årlige regnskaber, som formidles med større forsinkelse, men også med flere detaljer, sikrer det nødvendige grundlag for en bredt funderet analyse af strukturudviklingen og de mere langsigtede tendenser. Kvartalsvise hovedaggregater og mere detaljerede årlige nationalregnskabsdata er omfattet af ENS-forordningen 5, som indeholder en overordnet metodologi og et detaljeret program for overførslen af data fra de statistiske institutter til Kommissionen (Eurostat). Fuldstændig gennemførelse af forordningen, især for de kvartalsvise data, kræves som grundlag for euroområdets statistikker. Specifikke nationale dispensationer fra de forpligtelser, der er fastsat i nævnte forordning, bør afvises. Kvartalsvise og årlige hovedaggregater skal offentliggøres med en forsinkelse på højst et kvartal efter referenceperiodens udløb. Den standard, der er opnået af nogle medlemsstater 60 til 70 3 Denne oversigt er baseret på Implementation Package fra 1996, som indeholdt en lignende fremstilling. 4 Se Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 af 23. oktober 1995 om harmoniserede forbrugerprisindekser. 5 Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 af 25. juni 1996 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Det Europæiske Fællesskab. 8 ECB Den Europæiske Centralbanks statistiske krav inden for generel økonomisk statistik August 2000

11 dage bør være målet for euroområdet. Foreløbige estimater for BNP (ofte kaldet flash estimater ) før denne dato er yderst nyttige, forudsat at de er tilstrækkeligt pålidelige. Andre årlige nationalregnskabstal, især detaljerede oplysninger opstillet efter erhvervsgren, skal indberettes senest seks måneder efter referenceårets udløb. Med henblik på konjunkturanalyser er det vigtigt at råde over tilstrækkeligt lange tidsserier for kvartalsvise og årlige regnskaber. På linje med forordningen skal kvartalsvise hovedaggregater gå tilbage til 1980 og årlige data til Kvartalsvise og årlige nationalregnskaber efter sektor 6 Tilvejebringelsen af årlige sektorregnskaber og et sæt kvartalsvise sektorregnskaber, der viser de vigtigste økonomiske indikatorer, såsom husholdningernes opsparing og (ikke-finansielle) selskabers investeringer, er vigtig. Disse regnskaber vil også gøre det muligt at foretage en bred afstemning mellem kapitalposterne og de finansielle poster i de forskellige finansielle og ikkefinansielle sektorer i euroområdet på kvartalsbasis. De støtter derfor ikke alene analysen af indtægter, udgifter og produktiv aktivitet, men også analysen af opsparing, finansiering og investering i de forskellige sektorer og en sammenligning mellem disse og resten af verden. ENS-forordningen fastsætter metodologien for de integrerede sektorregnskaber. Også overførslen af årlige data fra medlemsstaterne til Europa-Kommissionen (Eurostat) er omhandlet i forordningen, men den indeholder ikke krav om overførsel af kvartalsvise sektordata. Bortset fra de kvartalsvise kapitalkonti, for hvilke en sektoropdeling på linje med de finansielle konti er af afgørende betydning, skal den kvartalsvise sektoropdeling som et minimum sondre mellem selskaber (finansielle og ikke-finansielle), offentlig forvaltning og husholdninger (herunder nonprofitinstitutioner rettet mod husholdninger). Denne sektoropdeling skal anvendes på de vigtigste saldoposter (værditilvækst, overskud af produktionen og blandet indkomst, allokering af primær indkomst, disponibel indkomst, opsparing og nettoudlån/lån) og på transaktioner, der fører frem til disse saldoposter (lønninger, skatter, subsidier, formueindkomst, sociale bidrag, andre løbende overførsler, endeligt forbrug, kapitaloverførsler, kapitaldannelse, forbrug af fast kapital osv.). 3.4 Kvartalsvise og årlige offentlige indtægter og udgifter Til overvågningen af udviklingen i de offentlige finanser kræves årlige oplysninger fra den enkelte medlemsstat om underskud/overskud og om deres bestemmende faktorer, dvs. om de samlede udgifter og indtægter og de respektive kategorier. Mens proceduren vedrørende uforholdsmæssigt stort underskud fokuserer på underskud/overskud, har ECB understreget betydningen af en tættere overvågning af sammensætningen af de offentlige udgifter. ECB kræver endvidere indberetning af kvartalsdata om offentlige udgifter og indtægter inden for tre måneder efter rapporteringsperiodens udløb. Der er behov for hurtige fremskridt på dette område, og der må gøres en indsats for at tilvejebringe oplysninger om de samlede indtægter og udgifter tillige med en tilstrækkelig opdeling i god tid før De første kvartalsdata indberettes i 2000 i henhold til Kommissionens forordning om kortfristede statistikker over offentlige finanser 7, som omhandler udarbejdelse af hovedkomponenterne i 6 Yderligere oplysninger om krav vedrørende den offentlige sektor findes i afsnit 3.4. ECB Den Europæiske Centralbanks statistiske krav inden for generel økonomisk statitstik August

12 offentlige indtægter og sociale ydelser. Indberetningen af dataene til Europa-Kommissionen (Eurostat) skal ske senest tre måneder fra udgangen af det kvartal, som dataene vedrører. Desuden skal historiske data fra første kvartal 1991 indberettes senest den 30. juni For at der kan udarbejdes aggregater for euroområdet og for at sikre sammenhængen med de årlige statistikker, skal også kvartalsstatistikkerne baseres på den i ENS angivne metodologi. Ud over data om offentlige indtægter og udgifter i medlemsstaterne kræver udarbejdelsen af aggregater for euroområdet og EU oplysninger om EU-budgettet, ligeledes opstillet i overensstemmelse med ENS-metodologien. Endvidere kræves der kvartalsvise oplysninger om de offentlige regnskaber inden for rammerne af nationalregnskaber efter sektor (afsnit 3.3) samt mere detaljerede årlige oplysninger. Mens kvartalsdata har højeste prioritet i forbindelse med kortfristede statistikker over offentlige finanser for euroområdet, indsamles der også data med større hyppighed (fortrinsvis månedlige) på nationalt plan. Selv om disse data som regel ikke er harmoniserede og kun vedrører visse dele af den offentlige sektor, giver de alligevel yderligere oplysninger om de nationale budgetprocedurer. 3.5 Kortfristede statistikker for industrien (inkl. bygge- og anlægssektoren) EMI gav en detaljeret beskrivelse af de statistiske krav til kortfristede statistikker (behandlet i afsnit 3.5 og 3.6 i dette dokument) i sin formelle udtalelse om forslaget til Rådets forordning om kortfristede statistikker. 8 Fuldstændig gennemførelse af forordningen er nødvendig som grundlag for udarbejdelsen af kortfristede statistikker for euroområdet. Kortfristede statistikker giver vigtige oplysninger om efterspørgsel, produktion og priser og anvendes som ledende indikatorer for de kvartalsvise nationalregnskaber. Industriproduktionen er den vigtigste indikator for den aktuelle aktivitet i industrisektoren. Indikatorer for ordreindgang og ordrebeholdning er vigtige som indikatorer for den fremtidige produktion. Månedlige indikatorer for produktionspriser samt omkostningsindikatorer (f.eks. produktionsomkostninger og lønninger) anvendes til inflationsanalyse. Også prisindekser for euroområdets import og eksport er vigtige i denne sammenhæng. Data om beskæftigelse og arbejdsmængde er vigtige for analysen af den økonomiske aktivitet og er ofte nødvendige for at udlede supplerende indikatorer såsom lønomkostninger eller produktivitet pr. time. Eurosystemet prioriterer hurtigt tilgængelige aggregerede oplysninger om de vigtigste udviklingstendenser højere end fuldt detaljerede oplysninger for de enkelte brancher. Under hensyn til erfaringerne i flere lande i euroområdet kan det generelle krav om rettidighed nærmere bestemmes som højst 30 til 40 dage for månedlige indikatorer og højst 60 dage for kvartalsvise indikatorer. Som hovedregel henviser dette krav til hovedgruppeniveau i NACE Rev. 1 for industristatistikker. Yderligere detaljeringsniveauer anvendes lejlighedsvis af ECB (NACE-grupper), men kravene til frister og hyppighed er mindre. For nogle indikatorer vedrørende konjunkturstatistikker, ordreindgang, omsætning og produktionspriser foretages der en geografisk opdeling mellem aktiviteter på henholdsvis hjemmemarkedet og eksterne markeder. I forbindelse med euroområdeanalyser skal en sådan 7 Kommissionens forordning (EF) nr. 264/2000 af 3. februar 2000 om gennemførelsen af Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 med hensyn til kortfristede statistikker over offentlige finanser. 8 EMI's udtalelse af 11. september Se også den endelige rådsforordning (EF) nr. 1165/98 af 19 maj 1998 om konjunkturstatistik. 10 ECB Den Europæiske Centralbanks statistiske krav inden for generel økonomisk statistik August 2000

13 opdeling også foretages mellem henholdsvis aktiviteter inden for euroområdet og transaktioner med lande uden for euroområdet. Rettidige kvartalsdata om boligpriser i euroområdet 9 er påkrævet af hensyn til inflationsanalyse og analyse af boligmarkedet. Aktivitetesindikatorer for boligmarkedet (f.eks. byggetilladelser) er ligeledes værdifulde. 3.6 Kortsigtede statistikker for detailhandel og andre tjenesteydelser Den anden gruppe af krævede månedlige og kvartalsvise konjunkturindikatorer vedrører detailhandel og andre tjenesteydelser, som også er omhandlet i forordningen om konjunkturstatistik. Månedlige data om omsætningen inden for detailhandel tilvejebringer en ledende indikator for husholdningernes kvartalsvise forbrug, som er det største udgiftselement i nationalregnskaberne. Dataene skal offentliggøres i behørig tid (fortrinsvis inden for en måned) og omfatte oplysninger om de vigtigste brancher (som krævet i ovennævnte forordning). Foruden konjunkturstatistik for industri og detailhandel er udviklingen af måneds- og kvartalsstatistikker for servicesektoren af stor betydning, især for de konjunkturfølsomme brancher. De ønskelige indikatorer er af samme art som i andre sektorer, dvs. indikatorer for aktivitet (f.eks. omsætning), priser og lønomkostninger samt antal arbejdstimer på aggregeret niveau. I betragtning af servicesektorens voksende betydning (tjenesteydelser bidrager væsentligt mere til BNP end industriproduktionen) og den kendsgerning, at udviklingen i produktion, beskæftigelse og priser i flere af disse sektorer afviger betydeligt fra udviklingen i industrisektoren, er der imidlertid et klart behov for hyppigere indsamling af data end på årsbasis Arbejdsmarkedsstatistikker beskæftigelse og arbejdsløshed De statistiske krav kan inddeles i to overordnede kategorier. Det første krav gælder rettidige estimater af aggregerede data vedrørende beskæftigelse og arbejdsløshed for økonomien som helhed og for dens vigtigste sektorer (f.eks. nationalregnskabets "A6"-opdeling for seks brancher), suppleret med en række yderligere indikatorer vedrørende arbejdsmarkedet (f.eks. målinger af den faktiske arbejdsmængde dvs. antallet af arbejdstimer osv. og ledige stillinger). Det andet krav gælder mere detaljerede data opstillet efter branche eller andre socioøkonomiske variabler (efter køn, alder og uddannelsesniveau), hvor der ikke stilles så store krav til rettidighed/hyppighed. Sammenlignelighed med de estimater, der anvendes i forbindelse med nationalregnskaber, er ønskelig. Statistikker af pengepolitisk relevans for så vidt angår beskæftigelsen er for forskellige områder og med forskellig dækning omfattet af tre EU-retsakter. Rådets forordning om konjunkturstatistik omhandler månedlige data for industrien (inkl. bygge- og anlægsvirksomhed) vedrørende beskæftigelsen samt antal arbejdstimer og beskæftigede inden for detailhandel og andre tjenesteydelser. ECB's krav til rettidighed og detaljeringsgrad er identiske med kravene for andre konjunkturstatistikker (se afsnit 3.5 og 3.6). ENS-forordningen kræver tillige kvartalsvise beskæftigelsesdata samt data om arbejdsløshed og antal arbejdstimer (det sidste kun på årsbasis fra og med 2003). Dette kræves i henhold til ENS-forordningen for hele økonomien og de vigtigste sektorer. ECB's krav er identiske med kravene for andre kvartals- og årsregnskaber (se 9 Boligpriser er medtaget i afsnit 3.5, selv om de strengt taget ikke hører hjemme under denne rubrik. 10 Alle markedsmæssige tjenester (ekskl. distribution) tegnede sig i 1997 for 39 pct. af den samlede værditilvækst i EU og 31 pct. af den samlede beskæftigelse; se Eurostats pressemeddelelse af 24. marts ECB Den Europæiske Centralbanks statistiske krav inden for generel økonomisk statitstik August

14 afsnit 3.2); det skal imidlertid understreges, at oplysninger om antallet af arbejdstimer er af særlig relevans. Den tredje kilde og potentielt den mest givende med hensyn til detaljeringsgrad er EU's stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken i Fællesskabet. 11 Af den yderst detaljerede undersøgelse er der kun brug for en lille del til regelmæssige pengepolitiske analyser; for denne dels vedkommende er rettidig indberetning af kvartalsvise resultater for euroområdet og landene i euroområdet senest omkring seks uger efter datoen for udgangen af referencekvartalet imidlertid ønskelig. Kommissionens (Eurostats) månedlige arbejdsløshedsdata er i øjeblikket omfattet af en gentleman s agreement, og tilgængeligheden er blevet forbedret i de seneste måneder. I EMI's Implementation Package fra 1996 betonedes vigtigheden af oplysninger om ledighedens varighed. Vigtig er ligeledes information om arbejdsløshedsstrømme (nye ledige, nye ansættelser), estimater for underbeskæftigelse og for antallet af ledige stillinger. Fuldt dækkende og sammenlignelige data om arbejdsmarkedet er ofte kun tilgængelige fra undersøgelser, hvis resultater først foreligger med forholdsvis stor forsinkelse. Af hensyn til de pengepolitiske analyser for euroområdet er det derfor ønskeligt at finde frem til metoder, der kan hjælpe med til at sikre hurtigere resultater. 3.8 Arbejdsmarkedsstatistikker løn og lønomkostninger Data vedrørende løn og lønomkostninger er indikatorer, der anvendes i forbindelse med inflationsanalyser, og de er tillige indikatorer for konkurrenceevnen. Vigtigst for ECB på dette område er en pålidelig måling af lønomkostninger i hele euroområdet på måneds- eller kvartalsbasis. Disse statistikker skal fortrinsvis dække hele økonomien og omfatte de vigtigste lønomkostningskomponenter. De skal gøre det muligt at identificere udviklingen i de vigtigste sektorer, fortrinsvis på hovedgruppeniveau i NACE Rev. 1, og der skal mindst foretages en opdeling i de to vigtigste omkostningskomponenter (bruttolønninger og arbejdsgiverbidrag til social sikring). Til pengepolitiske formål er der ikke behov for hyppig indberetning af data opdelt efter socioøkonomiske kriterier (f.eks. kvalifikationsniveau eller køn). Begrebsmæssig konsistens mellem på den ene side data hidrørende fra konjunkturstatistikker og arbejdsmarkedsstatistikker, og på den anden side nationalregnskabskilder er ønskelig. Konklusioner af betydning for arbejdsmarkedet og indvirkningen på den fremtidige prisudvikling kan udledes af oplysninger om lønaftaler. Med forbehold for de forskellige institutionelle arbejdsmarkedsordninger i euroområdet bør det tilstræbes at tilvejebringe disse oplysninger på månedsbasis. 3.9 Konjunkturbarometre Sammenlignelige konjunkturbarometre for euroområdet spiller en stor rolle i det statistiske grundlag for euroområdeanalyser og udfylder i øjeblikket nogle huller i de kvantitative statistikker (f.eks. vurdering af ordrebøger). Nogle af de oplysninger, der tilvejebringes gennem konjunkturbarometre, navnlig oplysninger om kapacitetsudnyttelse, kan ikke tilvejebringes fra andre statistiske kilder. Månedlige, og i nogle tilfælde kvartalsvise intervaller er passende til pengepolitiske formål tillige med en vis grad af detaljering efter økonomisk sektor. Et vigtigt udviklingsområde er gennemførelsen af konjunkturbarometre i servicesektoren, i det mindste for de delsektorer, som er underlagt betydelige konjunkturbevægelser. Bestræbelser i 11 Rådets forordning (EF) nr. 577/98 af 9. marts 1998 om gennemførelse af en stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken i Fællesskabet. 12 ECB Den Europæiske Centralbanks statistiske krav inden for generel økonomisk statistik August 2000

15 denne retning er i gang i flere lande, og det er vigtigt, at udviklingen går i retning af en sammenlignelig undersøgelse for euroområdet som helhed Udenrigshandelsstatistikker ECB kræver månedsdata om eksport og import udtrykt i værdier og mængder og enhedsværdiindeks. Dataene for euroområdet konsolideres (der tages ikke hensyn til interne transaktioner inden for euroområdet). Ud over en opdeling efter partnerregioner og vigtigste lande anvendes en opdeling efter varegruppe. Foruden et-ciffer-opdelingen i SITC Rev. 3 er tilvejebringelsen af delaggregater for hovedindustrigrupperne i den pågældende økonomi ønskelig. En mere detaljeret vareopdeling anvendes kun lejlighedsvis, og kravene til hyppighed og rettighed er mindre. For landene i eurområdet kræves der, i det omfang Intrastat-data er lettilgængelige, en opdeling på handel med partnerlande i euroområdet og lande uden for euroområdet. På baggrund af manglen på andre statistiske oplysninger om prisudviklingen i euroområdets import og eksport, herunder egentlige handelsprisindeks for euroområdet som helhed, er indberetningen af månedlige enhedsværdiindeks for euroområdet af særlig stor betydning for ECB (se også afsnit 3.5). Retsbestemmelserne vedrørende udenrigshandelsstatistik er fastsat i en række EU-råds- og kommissionsforordninger, for henholdsvis EU-intern samhandel ( Intrastat ) og handel med tredjelande. 12 Hvad angår samhandelen mellem medlemsstaterne er fristen for fremsendelse af data til Europa-Kommissionen (Eurostat) otte uger (for de samlede statistiske tal, opdelt efter partnerland) og ti uger (for de fuldstændige datasæt), mens fristen for indberetning af data vedrørende samhandelen med tredjelande er seks uger. Når der er tale om data vedrørende handelen med lande uden for euroområdet, er disse frister forholdsvis lange til pengepolitiske formål. Samlede handelstal for euroområdet bør foreligge omkring 40 dage efter udgangen af referencemåneden, efterfulgt af et mere fuldstændigt datasæt omkring to uger senere. 4. Statistikker for lande uden for euroområdet 4.1 EU-lande uden for euroområdet Økonomiske statistikker for de medlemsstater, som ikke deltager i den fælles valuta, kræves til tre hovedformål. For det første kræves der et hovedsæt af makroøkonomiske konvergensindikatorer med henblik på regelmæssig konvergensvurdering i henhold til traktatens artikel 122, stk. 2. For det andet anvendes der et bredere sæt statistikker til overvågning af den økonomiske udvikling i disse lande som led i ECB's vurdering af udviklingen uden for euroområdet. Endelig tager de statistiske krav sigte på at opnå ensartede standarder i landene i euroområdet og i de lande, der vil deltage i euroområdet på et senere stadium. Dette vil sikre en gnidningsløs integration af statistikkerne for disse lande i de eksisterende statistiske rammer for euroområdet, herunder tilstrækkelige historiske data for de pågældende lande. De statistiske krav for Grækenland er de samme som kravene for de nuværende 11 lande i euroområdet. 12 Tidsfrister for indberetning er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1125/94 af 17. maj 1994 om frister for fremsendelse af resultaterne af statistikken over samhandelen mellem medlemsstaterne (for Intrastat) og Kommissionens forordning (EF) nr. 840/96 af 7. maj 1996 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1172/95 for så vidt angår udenrigshandelsstatistikken. ECB Den Europæiske Centralbanks statistiske krav inden for generel økonomisk statitstik August

16 4.2 Statistikker for ansøgerlande Kravene for ansøgerlande inden for generel økonomisk statistik er forskellige fra kravene for EUlandene. På kort og mellemlangt sigt før disse landes eventuelle tiltrædelse af EU er der behov for et begrænset og tilstrækkeligt sammenligneligt sæt nøgleindikatorer med henblik på overvågning af den økonomiske udvikling og konvergensudviklingen i disse lande. Vigtigst for ECB er BNP, inflationsindikatorer, offentlig gæld, underskud, indtægter og udgifter samt andre højt aggregerede statistikker for de forskellige økonomiske sektorer samt eksport- og importstatistikker, som afspejler landenes handelsforbindelser med euroområdet og EU. Efter disse landes tiltrædelse vil der gælde de samme statistiske krav, som aktuelt gælder for EUlandene. 4.3 Statistikker for tredjelande, navnlig USA og Japan For tredjelande anvender ECB de nationale nøgleindikatorer for de pågældende lande. Data for USA og Japan er de vigtigste. Selv om fuld sammenlignelighed med resultaterne for euroområdet ikke er mulig, er anvendelsen af internationale standarder (f.eks. Det Nationale Regnskabssystem 1993 (SNA 93), som også er grundlaget for det nye ENS) og fælles produkt- og sektorklassifikationer (f.eks. ISIC, SITC og COICOP) af stor vigtighed. OECD's arbejde på dette område er særligt værdifuldt. Hvad angår dataformidling og -kvalitet, er de krav, der er fastsat af IMF s datastandarder, vigtige. IMF's datapubliceringsstandard SDDS (Special Data Dissemination Standard) fastsætter krav til dækning, hyppighed, tidsfrister, adgang og datakvalitet og dækker mange af de af ECB krævede nøgleindikatorer. 14 ECB Den Europæiske Centralbanks statistiske krav inden for generel økonomisk statistik August 2000

17 Bilag Generelle økonomiske indikatorer, der regelmæssigt kræves til de pengepolitiske analyser i euroområdet Gruppe 1: Grundlæggende indikatorer med højeste prioritet Indikator Detaljeringsniveau Tidsfrister (første resultater) (referenceperiode + x dage) A. Priser og omkostninger Forbrugerprisindeks (HICP) COICOP på fire-ciffer-niveau (som offentliggjort i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1749/99), plus yderligere homogene aggregeringer Producentprisindeks (NACE C-F) Hovedgrupper i NACE Rev. 1 t t + 15 (og tidligere for de første estimater) Producentpriser i servicesektoren Specificerede krav kan først opstilles, når de første data eller resultater fra pilotundersøgelserne foreligger Lønninger Bruttolønninger Gennemsnitlige lønomkostninger (eller priser) og lønninger Enhedslønomkostninger Nationalregnskaber: mindst A6 Konjunkturstatistikker: Hovedgruppeniveau i NACE Rev. 1 Lønomkostningsstatistikker: overenskomstmæssig løn, andre lønninger, andre lønomkostninger, mindst A6 Nationalregnskaber: t Konjunkturstatistikker: t Lønomkostninger (eller priser): t + 75 Eksport- og importprisindeks Hovedgruppeniveau i NACE Rev. 1 t Eksport- og import enhedsværdier Se udenrigshandel B. Efterspørgsel og produktion Kvartalsvise og årlige nationalregnskaber for økonomien Kvartalsvise nationalregnskaber efter sektor (undtagen kapitalposter) Kvartalsvise kapitalkonti efter sektor Hovedaggregater for økonomien (ESA 95 tabel 1) Opdeling i: S11+12, S13 og S14+15, med særlig vægt på hovedposter som værditilvækst, overskud fra produktionen og blandet indkomst, Allokering af primær indkomst, disponibel indkomst, opsparing Opdeling i S11, S , 123+S124, S125, S13 (se afsnit C) og S14+S15 t t + 90 t + 90 Industriproduktion (NACE C-F) Hovedgrupper i NACE Rev. 1* t Ordreindgang i industrien (NACE D-F) (eller ordrebeholdning) Hovedgrupper i NACE Rev. 1* t Omsætning inden for detailhandel (nominelle og faste priser) Produktion (omsætning) inden for servicesektorens vigtigste områder Hovedgrupper og grupper i NACE Rev. 1 (som krævet i forordningen om konjunkturstatistik) Hovedgrupper i NACE Rev. 1 (og grupper, hvor disse er heterogene) t t Konjunkturbarometre for industrien Hovedindustrigrupper t + 1 Konjunkturbarometre for detailhandelsog servicesektoren Hovedgrupper i NACE Rev. 1 t + 1 ECB Den Europæiske Centralbanks statistiske krav inden for generel økonomisk statitstik August

18 Forbrugerundersøgelser t + 1 Udenrigshandel (med lande uden for euroområdet) Et-ciffer-niveau i SITC Rev. 3 og økonomiske hovedgrupper, lande t + 40 (aggregater); t + 60 (detaljer) C. Offentlige ikke-finansielle konti 13 Årlige offentlige indtægter og udgifter Kvartalsvise data for offentlige indtægter og udgifter Kvartalsvise offentlige regnskaber D. Arbejdsmarkedet Opdelt som offentliggjort i statistikker for euroområdet i ECB s Månedsoversigt Forenklet opdeling sammenlignet med de årlige data Opdeling for S13 på linje med kvartalsvise nationalregnskaber (inkl. kapitalkonti) efter sektor (se afsnit 1B) t + 90 (revision efter t + 240) t + 90 t + 90 Beskæftigelse og beskæftigede Arbejdsløshed Antal arbejdstimer Nationalregnskaber: mindst A6 Konjunkturstatistikker: hovedgrupper i NACE Rev. 1 Arbejdsstyrkeundersøgelse: hovedresultater af EF-undersøgelse Efter branche: mindst A6 Efter alder: brede aldersgrupper Efter varighed: kort-, mellem-, langsigtet Nationalregnskaber: A6 Konjunkturstatistikker: hovedgrupper i NACE Rev. 1 t t t Ledige stillinger Efter branche: mindst A6 t * Inkl. bygge- og anlægssektoren. T (tidligere for data vedrørende registreret arbejdsløshed) Nationalregnskaber: t Konjunkturstatistikker: t ECB's krav vedrørende offentlige finansielle aktiver og passiver, beholdninger og strømme, er fastsat i dokumentet Statistisk information indsamlet og udarbejdet af ESCB. 16 ECB Den Europæiske Centralbanks statistiske krav inden for generel økonomisk statistik August 2000

19 Gruppe 2: Vigtige indikatorer med mellemste prioritet Indikator Detaljeringsniveau Tidsfrister (første resultater) (referenceperiode + xx dage) A. Priser og omkostninger Råmateriale- (råvare-) priser Efter individuelle varegrupper og hovedgrupper t + 5 Boligpriser Huse og lejligheder, nye og eksisterende t + 60 Lønaftaler Efter hovedsektorer og rettidigt indberettet (detaljer afhængigt af løndannelsesprocessen) B. Efterspørgsel og produktion Årlige nationalregnskaber inkl. detaljerede sektorregnskaber (mere detaljeret end kvartalsregnskaber) ESA 95 tabel 3, 4, 5 og 8 t Omsætning i industrien (NACE C-F) Hovedgrupper i NACE Rev. 1 t + 40 Byggetilladelser (eller bygninger under opførelse) Efter vigtigste bygningstyper t + 40 Konjunkturbarometre for industrien Hovedgrupper i NACE Rev. 1 t + 30 Konjunkturbarometre for detailhandelen Grupper i NACE Rev. 1 t + 30 Forbrugerundersøgelser Efter hovedkategorier t + 30 Supplerende indikatorer for produktion og efterspørgsel (f.eks. bilsalg og indregistrering) C. Offentlige ikke-finansielle konti Forskelligt afhængigt af variabler Årlige nationalregnskaber D. Arbejdsmarkedet Arbejdskraft og beskæftigelse Måling af underbeskæftigelse, arbejdskraftreserve og overtid Strømmålinger af arbejdsløshed og beskæftigelse ESA 95 Tabel 8 for S13 og Tabel 9 og d 11 Hovedresultaterne af EF-undersøgelsen (for beskæftigelse, se afsnit 1D) Underbeskæftigelse og overtid efter hovedbrancher Arbejdskraftreserve efter alder og køn* Nye ledige; nye kontrakter (fast, midlertidig, deltid, fuldtid)* t t Overtid: t Underbeskæftigelse og reserve: t + 90 * Opdelinger/detaljer kræves ikke med korte intervaller. Forklaring: Tabellen indeholder en samling af de hyppigst anvendte makroøkonomiske statistikker over priser og omkostninger, realøkonomi, offentlige ikke-finansielle poster og arbejdsmarkedet. Yderligere relaterede statistikker anvendt til særlige formål, f.eks. forskning, er ikke medtaget. De krævede tidsfrister afspejler stort set situationen i den gruppe medlemsstater, som i øjeblikket offentliggør resultater med den korteste forsinkelse. Indikatorerne kræves på månedsbasis og i nogle tilfælde på kvartalsbasis (f.eks. nationalregnskaber inkl. poster for den offentlige sektor). ECB Den Europæiske Centralbanks statistiske krav inden for generel økonomisk statitstik August

OPDATERING AF DE STATISTISKE KRAV INDEN FOR GENEREL ØKONOMISK STATISTIK DECEMBER 2004

OPDATERING AF DE STATISTISKE KRAV INDEN FOR GENEREL ØKONOMISK STATISTIK DECEMBER 2004 DA OPDATERING AF DE STATISTISKE KRAV INDEN FOR GENEREL ØKONOMISK STATISTIK DECEMBER 2004 OPDATERING AF DE STATISTISKE KRAV INDEN FOR GENEREL ØKONOMISK STATISTIK DECEMBER 2004 I 2004 vil alle publikationer

Læs mere

ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 2005

ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 2005 ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 5 DA Hovedformålet med de statistikker, som Den Europæiske Centralbank (ECB) udarbejder, er at understøtte ECBs pengepolitik og andre opgaver, som udføres af Eurosystemet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.12.2003 KOM(2003) 761 endelig 2003/0295 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udarbejdelse og indberetning af data vedrørende den kvartårlige

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0571 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0571 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0571 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.8.2013 COM(2013) 571 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 15.8.2002 L 220/67 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 30. juli 2002 om visse krav fra Den Europæiske Centralbank til statistiske indberetninger samt procedurerne for

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.2.26 KOM(25) 539 endelig 25/215 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 13.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 73/5 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. oktober 2012 om et forslag til Kommissionens forordning

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 381 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om konjunkturstatistik i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 1165/1998

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.4.2004. KOM(2003) 823 endelig 2003/0325 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1165/98

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2003O0002 DA 17.02.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 6. februar 2003 om visse krav

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

Forslag til Rådets forordning (EF) om konjunkturstatistik /* KOM/97/0313 endelig udg. - CNS 97/0171 */

Forslag til Rådets forordning (EF) om konjunkturstatistik /* KOM/97/0313 endelig udg. - CNS 97/0171 */ Forslag til Rådets forordning (EF) om konjunkturstatistik /* KOM/97/0313 endelig udg. - CNS 97/0171 */ EF-Tidende nr. C 267 af 03/09/1997 s. 0001 Forslag til Rådets forordning (EF) om konjunkturstatistik

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0329 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0329 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0329 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.6.2011 KOM(2011) 329 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om konjunkturstatistik i overensstemmelse

Læs mere

Rådets Afgørelse af 11. oktober 2004 om ændring af Rådets forretningsorden

Rådets Afgørelse af 11. oktober 2004 om ændring af Rådets forretningsorden Bilag 244 Gældende EU-retsakter pr. 14. december 2004 Gældende EU-retsakter pr. 14. december 2004 Generelt Statistical law Rådets forordning (EF) nr. 322/97 af 17. februar 1997 om EFstatistikker 22.02.97

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0449 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0449 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0449 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.7.2016 COM(2016) 449 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 3.10.2008 C 251/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) HENSTILLINGER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK Henstilling om en Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2533/98 om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET C5-0078/2003. Fælles holdning. Mødedokument 2002/0109(COD) 12/03/2003

EUROPA-PARLAMENTET C5-0078/2003. Fælles holdning. Mødedokument 2002/0109(COD) 12/03/2003 EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0078/2003 2002/0109(COD) DA 12/03/2003 Fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit, Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/96/0496 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende nr.

Læs mere

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2004 2629 - transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 1. december 2004 Med

Læs mere

(EFT L 162 af , s. 1)

(EFT L 162 af , s. 1) 1998R1165 DA 20.11.2003 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1165/98 af 19. maj 1998 om konjunkturstatistik

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅDS RESOLUTION

DET EUROPÆISKE RÅDS RESOLUTION DET EUROPÆISKE RÅDS RESOLUTION om indførelse af en valutakursmekanisme i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union Amsterdam, den 16. juni 1997 (97/C 236/03) På grundlag af den enighed, der blev

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK L 334/24 DA 11.12.2002 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 21. november 2002 om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav inden for kvartalsvise finansielle

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 14/36 DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/66 af 26. november 2015 om ændring af retningslinje ECB/2013/24 om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav inden for kvartalsvise

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 154 endelig 2005/0064 (SYN) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af

Læs mere

ECB Månedsoversigt Marts 2009

ECB Månedsoversigt Marts 2009 LEDER På baggrund af den regelmæssige økonomiske og monetære analyse besluttede Styrelsesrådet på mødet den 5. marts 2009 at nedsætte s officielle renter med yderligere 50 basispoint. Renten ved eurosystemets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997)

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997) Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/97/0117 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. marts 2003 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE PUBLIC UEM 67 INST 33 OC 87 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Beslutning

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128,

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128, 2.6.2015 L 135/23 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/855 af 12. marts 2015 om fastsættelse af principperne for en etisk ramme for Eurosystemet og om ophævelse af retningslinje

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

RETNINGSLINJER (2014/647/EU)

RETNINGSLINJER (2014/647/EU) 6.9.2014 L 267/9 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 3. juni 2014 om ændring af retningslinje ECB/2013/23 om statistik over offentlige finanser (ECB/2014/21) (2014/647/EU) DIREKTIONEN

Læs mere

RETNINGSLINJER. Artikel 1. Ændringer

RETNINGSLINJER. Artikel 1. Ændringer 19.6.2015 L 154/15 RETNINGSLINJER DEN EURPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/948 af 16. april 2015 om ændring af retningslinje ECB/2013/7 om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2015/19)

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

fremskrivningerne til at ligge mellem 2,4 pct. og 2,8 pct. i 2007, mellem 1,5 pct. og 2,5 pct. i 2008 og mellem 1,6 pct. og 2,6 pct. i I forhold

fremskrivningerne til at ligge mellem 2,4 pct. og 2,8 pct. i 2007, mellem 1,5 pct. og 2,5 pct. i 2008 og mellem 1,6 pct. og 2,6 pct. i I forhold LEDER På baggrund af den regelmæssige økonomiske og monetære analyse besluttede Styrelsesrådet på mødet den 6. december 2007 at fastholde s officielle renter. Den information, der er blevet tilgængelig

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

DEN EUROPÆISKE PENGEPOLITIK

DEN EUROPÆISKE PENGEPOLITIK DEN EUROPÆISKE PENGEPOLITIK Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) omfatter ECB og alle EUmedlemsstaternes centralbanker. Hovedmålet for ESCB er at fastholde prisstabilitet. For at nå sin primære

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

MAKROØKONOMISKE FREMSKRIVNINGER FOR EUROOMRÅDET UDARBEJDET AF EUROSYSTEMETS STAB

MAKROØKONOMISKE FREMSKRIVNINGER FOR EUROOMRÅDET UDARBEJDET AF EUROSYSTEMETS STAB MAKROØKONOMISKE FREMSKRIVNINGER FOR EUROOMRÅDET UDARBEJDET AF EUROSYSTEMETS STAB Eurosystemets stab har på grundlag af de informationer, der var tilgængelige pr. 20. november 2009, udarbejdet fremskrivninger

Læs mere

MAKROØKONOMISKE FREMSKRIVNINGER FOR EUROOMRÅDET UDARBEJDET AF EUROSYSTEMETS STAB

MAKROØKONOMISKE FREMSKRIVNINGER FOR EUROOMRÅDET UDARBEJDET AF EUROSYSTEMETS STAB MAKROØKONOMISKE FREMSKRIVNINGER FOR EUROOMRÅDET UDARBEJDET AF EUROSYSTEMETS STAB Eurosystemets stab har på grundlag af de informationer, der var tilgængelige pr. 22. maj 2009, udarbejdet fremskrivninger

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI C 394/4 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.11.2015 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 21. juli 2015 om tilvejebringelse og indsamling

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Ny oversigt

Økonomisk overblik. Ny oversigt Ny oversigt Som noget nyt indeholder Konjunkturstatistik nu hver måned en oversigt over udviklingen i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2014 COM(2014) 405 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2014

Læs mere

MAKROØKONOMISKE FREMSKRIVNINGER FOR EUROOMRÅDET UDARBEJDET AF EUROSYSTEMETS STAB

MAKROØKONOMISKE FREMSKRIVNINGER FOR EUROOMRÅDET UDARBEJDET AF EUROSYSTEMETS STAB MAKROØKONOMISKE FREMSKRIVNINGER FOR EUROOMRÅDET UDARBEJDET AF EUROSYSTEMETS STAB Eurosystemets stab har på grundlag af de informationer, der var tilgængelige pr. 20. november 2008, udarbejdet fremskrivninger

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0379 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0379 Offentligt Europaudvalget 26 KOM (26) 379 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.7.26 KOM(26) 379 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN FÆLLES HARMONISERET EU-PROGRAM FOR KONJUNKTUR-

Læs mere

MAKROØKONOMISKE FREMSKRIVNINGER FOR EUROOMRÅDET UDARBEJDET AF ECB'S STAB

MAKROØKONOMISKE FREMSKRIVNINGER FOR EUROOMRÅDET UDARBEJDET AF ECB'S STAB Boks MAKROØKONOMISKE FREMSKRIVNINGER FOR EUROOMRÅDET UDARBEJDET AF 'S STAB De nuværende økonomiske udsigter er meget usikre, da de helt afhænger af forestående politiske beslutninger og af, hvordan repræsentanter

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0163 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0163 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0163 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2016 COM(2016) 163 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN om vurdering af kvaliteten af de data, som medlemsstaterne indberettede

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8)

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) Indledning og retsgrundlag Den 10. februar 2017 modtog

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Eurosystemets stab har på grundlag af de informationer, der forelå pr. 20. november 2004, udarbejdet fremskrivninger af

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2006O0004 DA 24.05.2013 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 7. april 2006 om Eurosystemets

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

MAKROØKONOMISKE FREMSKRIVNINGER FOR EUROOMRÅDET UDARBEJDET AF EUROSYSTEMETS STAB

MAKROØKONOMISKE FREMSKRIVNINGER FOR EUROOMRÅDET UDARBEJDET AF EUROSYSTEMETS STAB MAKROØKONOMISKE FREMSKRIVNINGER FOR EUROOMRÅDET UDARBEJDET AF EUROSYSTEMETS STAB Eurosystemets stab har på grundlag af de informationer, der var tilgængelige pr. 20. maj 2008, udarbejdet fremskrivninger

Læs mere

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0046 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0046 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0046 Bilag 2 Offentligt Notat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Folketingets Sundhedsudvalg ACH/AT RMH/JAIC Grundnotat vedr. forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HOLDNING TIL SPØRGSMÅL I RELATION TIL TILTRÆDELSESLANDENES VALUTAKURSPOLITIK

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HOLDNING TIL SPØRGSMÅL I RELATION TIL TILTRÆDELSESLANDENES VALUTAKURSPOLITIK 18. december 2003 STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HOLDNING TIL SPØRGSMÅL I RELATION TIL TILTRÆDELSESLANDENES VALUTAKURSPOLITIK I. GENERELLE PRINCIPPER Ved tiltrædelse af Den Europæiske Union

Læs mere

ECB Månedsoversigt August 2009

ECB Månedsoversigt August 2009 LEDER På baggrund af den regelmæssige økonomiske og monetære analyse besluttede Styrelsesrådet på mødet den 6. august at fastholde s officielle renter. De informationer og analyser, der er blevet offentliggjort

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 21 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 19 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

ECB Månedsoversigt November 2013

ECB Månedsoversigt November 2013 LEDER På mødet den 7. november traf Styrelsesrådet en række beslutninger om 's officielle renter, orienteringen om den fremtidige renteudvikling og likviditetstilførslen. For det første besluttede Styrelsesrådet

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af afgørelse 2010/401/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Cypern

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af afgørelse 2010/401/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Cypern EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 COM(2016) 295 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af afgørelse 2010/401/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Cypern DA DA

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Nationalregnskab. Nationalregnskab :1. Sammenfatning. Svag tilbagegang i 2003

Nationalregnskab. Nationalregnskab :1. Sammenfatning. Svag tilbagegang i 2003 Nationalregnskab 2005:1 Nationalregnskab 2003 Sammenfatning Svag tilbagegang i 2003 Grønlands økonomi er inde i en afmatningsperiode. Realvæksten i Bruttonationalproduktet (BNP) er opgjort til et fald

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en) 10796/16 ECOFIN 678 UEM 264 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE om konstatering af, at Portugal

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 1.9.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 228/25 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 31. juli 2009 om statistik over de offentlige finanser (omarbejdning)

Læs mere

DE OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR INDSAMLING AF DATA I HENHOLD TIL REFERENCERAMMEN

DE OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR INDSAMLING AF DATA I HENHOLD TIL REFERENCERAMMEN INDSAMLING AF DATA FRA KREDITINSTITUTTER OG ANDRE VIRKSOMHEDER, DER HÅNDTERER KONTANTER SOM LED I DERES VIRKSOMHED I HENHOLD TIL REFERENCERAMMEN FOR RECIRKULERING AF EUROSEDLER DE OVERORDNEDE PRINCIPPER

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.5.2000 KOM(2000) 346 endelig 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN

Læs mere

disponible realindkomst opstår der desuden et spillerum for et opsving i det private forbrug i euroområdet.

disponible realindkomst opstår der desuden et spillerum for et opsving i det private forbrug i euroområdet. LEDER s styrelsesråd besluttede på mødet den 7. oktober 2004 at fastholde minimumsbudrenten på Eurosystemets primære markedsoperationer på 2,0 pct. Renten på den marginale udlånsfacilitet og indlånsfaciliteten

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

ECB Månedsoversigt September 2011

ECB Månedsoversigt September 2011 LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyse besluttede Styrelsesrådet på mødet den 8. september 2011 at fastholde s officielle renter uændret. Inflationen er fortsat høj og vil

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

ECB Månedsoversigt November 2007

ECB Månedsoversigt November 2007 LEDER På baggrund af den regelmæssige økonomiske og monetære analyse besluttede Styrelsesrådet på mødet den 8. november 2007 at fastholde s officielle renter. Den information, der er blevet tilgængelig

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) 9650/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne ECOFIN 459 UEM 176 SOC 436 EMPL 340 Vedr.: Det

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - SEK(2009) 972 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - SEK(2009) 972 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 20. juli 2009 (22.07) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2009/0106 (CNS) 12235/09 ADD 2 ENER 257 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 BILAG til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald, 94/62/EF om emballage og emballageaffald,

Læs mere

Forelæsning af Peter Nedergaard den 2. april. Emne: Den økonomiske og monetære union

Forelæsning af Peter Nedergaard den 2. april. Emne: Den økonomiske og monetære union Forelæsning af Peter Nedergaard den 2. april Emne: Den økonomiske og monetære union Oversigt: 1. Vigtige spørgsmål om ØMU en 2. Teorier om valutapolitik 3. Udviklingen af ØMU en 4. ØMU ens institutionelle

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om harmoniserede forbrugerprisindekser og om ophævelse af forordning (EF) nr.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om harmoniserede forbrugerprisindekser og om ophævelse af forordning (EF) nr. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2014 COM(2014) 724 final 2014/0346 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om harmoniserede forbrugerprisindekser og om ophævelse af forordning

Læs mere

EN PAGT FOR EUROEN STÆRKERE KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE POLITIK MED HENBLIK PÅ KONKURRENCEEVNE OG KONVERGENS

EN PAGT FOR EUROEN STÆRKERE KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE POLITIK MED HENBLIK PÅ KONKURRENCEEVNE OG KONVERGENS EN PAGT FOR EUROEN STÆRKERE KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE POLITIK MED HENBLIK PÅ KONKURRENCEEVNE OG KONVERGENS Euroområdets stats- og regeringschefer har besluttet at vedtage en pagt for euroen for at

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 13. december 2010 om udstedelse af eurosedler (ECB/2010/29) (2011/67/EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 13. december 2010 om udstedelse af eurosedler (ECB/2010/29) (2011/67/EU) L 35/26 Den Europæiske Unions Tidende 9.2.2011 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 13. december 2010 om udstedelse af eurosedler (omarbejdning) (ECB/2010/29) (2011/67/EU) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 213/16 Den Europæiske Unions Tidende 20.7.2011 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. marts 2011 om en henstilling

Læs mere