Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Kroatien om social sikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Kroatien om social sikring"

Transkript

1 Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Kroatien om social sikring Den Sociale Sikringsstyrelses vejledning af 23. oktober 2006 J.nr

2

3 1 INDHOLD Pkt. Indledning 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER OG DEFINITIONER Definitioner 2. Område 3. Lovgivning 4. Kompetent institution 5. Fast bopæl 6. Arbejdstager 7. Selvstændig erhvervsdrivende 8. Bopælsperioder 9. Familiemedlemmer 10. Naturalydelser 11. Den lovgivning, der er omfattet (sagligt anvendelsesområde) 12. Personkreds 13. Ligebehandling 14. Eksport af ydelser 15. Forbud mod dobbeltydelser 16. Nedsættelse af ydelser på grund af anden indtægt mv. 17. HVILKET LANDS LOVGIVNING FINDER ANVENDELSE Lovvalgsregler 18. Hovedregel Bopælslandet/beskæftigelseslandet 19. Undtagelser Udsendte lønmodtagere 20. Transportarbejdere 21. Søfolk mfl. 22. Offentligt ansatte 23. Udsendte diplomater mfl. 24. Familiemedlemmer 25. Aftaler 26. SÆRLIGE BESTEMMELSER OM DE ENKELTE YDELSER Indledning 27. YDELSER VED SYGDOM OG MODERSKAB Naturalydelser (sygesikring og sygehusbehandling mv.) 28. Kontantydelser 29. Beregning af dagpenge 30. Udbetaling af dagpenge til personer med ophold eller

4 bopæl i Kroatien 31. YDELSER VED ARBEJDSULYKKER OG ERHVERVSSYGDOMME Anmeldelse og fastsættelse af godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne 32. Erhvervssygdomsfremkaldende arbejde i begge lande 33. Forværring af erhvervssygdom 34. Dagpenge ved arbejdsskade 35. Naturalydelser ved arbejdsskade 36. FAMILIEYDELSER Børnefamilieydelse, ordinært og ekstra børnetilskud 37. Særligt børnetilskud 38. Kroatiske ydelser 39. Ret til familieydelser fra begge lande 40. PENSION Ligebehandlingsprincippet 41. SÆRLIGE BESTEMMELSER VEDRØRENDE DANSKE YDELSER Ophævelse af bopælskravet 42. Folkepension til kroatiske statsborgere med bopæl i Danmark 43. Førtidspension til kroatiske statsborgere med bopæl i Danmark 44. Folke- og førtidspension til kroatiske statsborgere med bopæl i Kroatien 45. Forhøjelse af førtidspension 46. Danske statsborgere med bopæl i Kroatien 47. Forskellige bestemmelser om udbetaling af dansk pension 48. Opgørelse af beskæftigelsesperioder 49. Forholdet til pensionslovens Bopælsperioder før 1. april Ydelser efter lov om ATP 52. SÆRLIGE BESTEMMELSER I RELATION TIL KROATISKE YDELSER Ret til kroatisk pension 53. Sammenlægning af forsikringsperioder 54. Forsikringsperioder i tredjelande 55. Fastsættelse af pensionens størrelse 56. Begrænsning 57. BEHANDLING AF ANSØGNING OM PENSION Indgivelse af ansøgning 58. 2

5 Ansøgning om kroatisk pension fra en person, der bor i Danmark 59. Ansøgning om dansk pension fra en person, der bor i Kroatien 60. FORSKELLIGE BESTEMMELSER Kontaktorganer 61. Gensidig administrativ bistand 62. Indgivelse af ansøgning og klage mv. 63. Udbetaling af ydelser 64. Administration og klageadgang 65. AFSLUTTENDE BESTEMMELSER OG OVERGANGSBESTEM- MELSER Overgangsbestemmelser Perioder tilbagelagt før overenskomstens ikrafttræden mv. 66. Fornyet fastsættelse af ydelser 67. Gyldighed og opsigelse 68. Forholdet til konventionen med Jugoslavien 69. BILAGSFORTEGNELSE BILAG 1 BILAG 2 Overenskomst Administrativ aftale 3

6 Indledning 1. Der er den 21. april 2005 indgået en overenskomst om social sikring mellem Danmark og Kroatien. Overenskomsten træder i kraft den 1. november Ved overenskomsten er der indgået aftale om koordinering af anvendelse af de to landes lovgivning om social sikring indenfor de lovområder, som overenskomsten vedrører. Overenskomsten afløser konventionen om social sikring mellem Kongeriget Danmark og Den Socialistiske Forbundsrepublik Jugoslavien af 22. juni 1977 i forholdet mellem Danmark og Kroatien. Den ny overenskomst sikrer som hidtil, at de personer, som omfattes af overenskomsten, bliver omfattet af lovgivningen i overenskomstslandet på lige vilkår med landets egne borgere, med mindre andet bestemmes i overenskomstens særlige regler herom. I forhold til den tidligere konvention gives der nu bedre muligheder for tilkendelse og udbetaling af pension, der er optjent ret til i det ene af de to lande, når der er bopæl i det andet land. Der er til overenskomsten indgået en administrativ aftale om gennemførelse af overenskomsten. Den administrative aftale træder i kraft samtidig med overenskomsten. Teksten til overenskomsten og den administrative aftale findes som bilag til denne vejledning. Desuden vil der blive udarbejdet en blanketsamling, som skal anvendes ved administration af overenskomsten. 4

7 KAPITEL I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OG DEFINITIONER - OVERENSKOMSTENS AFSNIT I Definitioner - Overenskomstens artikel 1 2. I artikel 1 er en række af de udtryk, der anvendes i overenskomsten, defineret. Når et udtryk er defineret i artikel 1, medfører det, at udtrykket altid anvendes i netop denne betydning i overenskomsten, i den administrative aftale og i denne vejledning. Dette gælder også for udtryk, som i anden sammenhæng kan have en anden betydning. Et udtryk, som ikke er defineret i overenskomsten, anvendes i den betydning, som lovgivningen i øvrigt tillægger det. Område - Overenskomstens artikel 1, bogstav b) 3. Overenskomsten anvendes indenfor dansk og kroatisk område. Ved dansk område forstås efter overenskomsten Danmark med undtagelse af Grønland og Færøerne. Ved kroatisk område forstås Republikken Kroatiens territorium. Lovgivning - Overenskomstens artikel 1, bogstav c) 4. Lovgivning betyder den lovgivning, der er specificeret i overenskomstens artikel 2. Det betyder, at når det af overenskomsten fremgår, hvilket lands lovgivning, der skal anvendes i en given situation, er det udelukkende den lovgivning, der er nævnt i overenskomstens artikel 2, der er tale om. Om anden sociallovgivning end den, der nævnes i artikel 2, skal anvendes, afgøres efter bestemmelserne i den pågældende lovgivning. Om den lovgivning, der er omfattet af overenskomsten se pkt. 12. Kompetent institution - Overenskomstens artikel 1, bogstav e) 5. Den kompetente institution er den institution eller myndighed, der er ansvarlig for udbetaling af ydelser eller en institution eller myndighed udpeget af den kompetente myndighed. Den kompetente myndighed i Danmark er Socialministeriet. Hvert af landenes kompetente institutioner er opført i bilaget til den administrative aftale. 5

8 Fast bopæl - Overenskomstens artikel 1, bogstav f) 6. Ved udtrykket fast bopæl forstås efter overenskomsten lovlig etableret sædvanlig bopæl. Ved afgørelsen af, om en person har bopæl i Danmark, vil oplysninger om folkeregistertilmelding som oftest kunne lægges til grund. I tvivlstilfælde må der foretages en konkret bedømmelse. Ved bedømmelsen må bl.a. lægges vægt på, hvor den pågældende person og eventuel familie sædvanligvis opholder sig. Arbejdstager - Overenskomstens artikel 1, bogstav h) 7. Betydningen af udtrykket arbejdstager er fastlagt i artikel 1, bogstav h). Ved definitionen henvises til bestemmelser i de to landes lovgivning. Det er således overladt til definitionen i landenes lovgivning at fastlægge, hvornår en person betragtes som arbejdstager i overenskomstens forstand. Dette medfører, at den kreds af personer, der betragtes som arbejdstagere, ikke nødvendigvis er fuldstændig sammenfaldende i de to lande. For Danmarks vedkommende betyder udtrykket arbejdstager: - for perioden indtil den 1. september 1977: en person, der som beskæftiget i en arbejdsgivers tjeneste, var omfattet af lovgivningen om arbejdsulykker og erhvervssygdomme. - for perioden efter den 1. september 1977: en person, der er beskæftiget i en arbejdsgivers tjeneste og er omfattet af ATP-loven. For Kroatiens vedkommende betyder udtrykket arbejdstager, personer, der er beskæftiget for en arbejdsgiver, eller som udfører et arbejde, som medfører, at pågældende er forsikret som arbejdstager i henhold til den kroatiske lovgivning, der er nævnt i overenskomstens artikel 2. Som det fremgår, er definitionen af udtrykket arbejdstager knyttet til en persons status i relation til en eller flere love om social sikring. Der er derfor ikke tale om et arbejdsretligt arbejdstagerbegreb, men et særligt social sikringsretligt begreb. Selvstændig erhvervsdrivende - Overenskomstens artikel 1, bogstav i) 8. Udtrykket selvstændig erhvervsdrivende betyder i relation til Danmark enhver person, der har ret til ydelser i henhold til lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel på grundlag af anden erhvervsindtægt end lønindtægt. 6

9 I forhold til Kroatien betyder udtrykket enhver person, som udfører arbejde omfattet af den kroatiske lovgivning, der er omfattet af artikel 2. Bopælsperioder Overenskomstens artikel 1, bogstav l) 9. Bopælsperioder er alle perioder, der efter den lovgivning de er tilbagelagt regnes som bopælsperioder. Der kan derfor være tale om både faktiske perioder med bopæl og perioder der ligestilles hermed afhængigt af bestemmelserne i den pågældende lovgivning. Familiemedlemmer - Overenskomstens artikel 1, bogstav n) 10. Familiemedlemmer er efter overenskomsten personer, der har status som sådanne i henhold til den lovgivning, der udbetales ydelser efter. Når dansk lovgivning skal danne grundlag for udbetaling af ydelser til familiemedlemmer, fx børnetilskud eller ATP s ydelser til efterladte, er det bestemmelserne i hhv. børnetilskudsloven og ATP-loven om, hvem der anses som ydelsesberettigede, der er afgørende for, om en person betragtes som familiemedlem/efterladt. Det er altså ikke et familieretligt begreb, der er tale om, idet den persongruppe, der betegnes som familiemedlemmer/efterladte, er afgrænset i den konkrete lovgivning, der skal anvendes i det enkelte tilfælde. Naturalydelser Overenskomstens artikel 1, bogstav o) 11. Udtrykket naturalydelser betyder lægehjælp og anden behandling og medicinsk hjælp ydet efter lovgivningen som omtalt i overenskomstens artikel 2, 1. punktum, bogstav a), og 2. punktum bogstav a) c). Den lovgivning, der er omfattet (sagligt anvendelsesområde) - Overenskomstens artikel Overenskomsten finder for Danmarks vedkommende anvendelse på lovgivningen om: a. Offentlig sygesikring b. Sygehusvæsenet c. Svangerskabshygiejne og fødselshjælp d. Dagpenge ved sygdom eller fødsel e. Sikring mod følger af arbejdsskade f. Familieydelser g. Social pension i. Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) 7

10 Overenskomsten skal anvendes på kroatisk lovgivning om: a. obligatorisk sygeforsikring og sundhedsydelser, herunder omsorg i tilfælde af svangerskab og fødsel såvel som forsikring mod arbejdsulykker og erhvervssygdomme b. obligatorisk pensionsforsikring (alders-, invalide- og efterladtepension, erhvervsmæssig revalidering og kompensation i tilfælde af fysisk tilskadekomst, som også omfatter forsikring mod arbejdsulykker og erhvervssygdomme) c. børnetilskud Overenskomsten skal også anvendes på nye love, der ændrer eller supplerer de love, der er nævnt ovenfor. Når det drejer sig om nye love, som indfører nye former for social sikring, eller som dækker persongrupper, som ikke tidligere har været omfattet, gælder overenskomsten dog kun under særlige betingelser. Personkreds Overenskomstens artikel Overenskomsten gælder for personer, der er statsborgere i Danmark eller Kroatien, når disse har bopæl i enten Danmark eller Kroatien. Overenskomsten gælder også for familiemedlemmer og efterladte, der har afledte rettigheder efter en dansk eller kroatisk statsborger omfattet af konventionen. Ligebehandling - Overenskomstens artikel Som udgangspunkt gælder der efter overenskomsten et almindeligt princip om ligebehandling af statsborgere i de to lande, når de pågældende er omfattet af den del af landenes lovgivning, som overenskomsten vedrører. Ligebehandlingen vedrører dels anvendelse af den lovgivning, der er omfattet af overenskomsten, dels anvendelse af selve overenskomsten. En kroatisk statsborger skal derfor stilles, som om pågældende havde dansk indfødsret i forhold til den danske lovgivning, der er omfattet af overenskomsten. Indfødsretskrav i pensions- og børnetilskudslovene gælder som udgangspunkt ikke for disse personer. Der er dog i visse tilfælde i overenskomsten i øvrigt indsat særlige bestemmelser, der begrænser dette princip, se herom i vejledningens kapitel III. Eksport af ydelser - Overenskomstens artikel 5 8

11 15. Ydelser, der er erhvervet ret til efter et af landenes lovgivning, kan ikke nedsættes, ændres, suspenderes eller inddrages på grund af, at modtageren har bopæl i det andet land. Denne bestemmelse giver som udgangspunkt ret til udbetaling af danske ydelser, der er omfattet af overenskomsten til danske og kroatiske statsborgere, der opholder sig eller har bopæl i Kroatien, når der er opnået ret til disse ydelser efter dansk lovgivning. Der er dog i visse tilfælde i overenskomsten i øvrigt indsat særlige bestemmelser, der begrænser dette princip, se herom i vejledningens kapitel III. Forbud mod dobbeltydelser Overenskomstens artikel 6, stk Overenskomsten giver ikke ret til at opnå eller bevare flere ydelser af samme art på grundlag af samme bopæls-, beskæftigelses eller forsikringsperioder. Der kan således ikke med hjemmel i overenskomsten gives fx pension fra både Danmark og Kroatien på grundlag af samme optjeningsperiode. Nedsættelse af ydelser på grund af anden indtægt mv. - Overenskomstens artikel 6, stk. 2 og Hvis lovgivningen i et af landene giver adgang til at nedsætte eller inddrage en ydelse, når modtageren samtidig modtager andre sociale ydelser eller har indtægter i øvrigt, gælder denne adgang også, når der modtages ydelser eller andre indtægter fra eller i det andet land. Bestemmelsen giver dog ikke adgang til at nedsætte pension og arbejdsskadeerstatning, udelukkende fordi modtageren samtidig har ret til en tilsvarende ydelse fra det andet land i henhold til overenskomstens bestemmelser. En dansk pension kan derfor ikke nedsættes, fordi der samtidig modtages pension fra Kroatien. Derimod kan der ved indtægtsreguleringen tages hensyn til andre indtægter, som en modtager af dansk pension opnår fra eller i Kroatien, når dette i øvrigt er i overensstemmelse med danske regler om opgørelse af indtægtsgrundlag til brug for beregning af pensionen. 9

12 KAPITEL II HVILKET LANDS LOVGIVNING FINDER ANVENDELSE - OVERENSKOMSTENS AFSNIT II Lovvalgsregler 18. Overenskomsten indeholder i afsnit II en række bestemmelser om, hvilken af de to landes lovgivning om social sikring en person skal være omfattet af i en given situation, de såkaldte lovvalgsregler. Lovvalgsreglerne omfatter dels en hovedregel for, hvilket lands lovgivning, der skal anvendes, dels undtagelser fra denne regel og særregler for visse persongrupper. Lovvalget gælder kun for den lovgivning, der er omfattet af overenskomsten. For øvrig sociallovgivning er det reglerne i det enkelte lands nationale lovgivning, der er afgørende for, om en person er omfattet af den pågældende lov. Reglerne om, hvilket lands lovgivning, der skal anvendes, har kun betydning for afgørelse af, hvorvidt en person skal henvises til at blive sikret efter det ene eller det andet lands lovgivning. Når dette er afgjort, er det reglerne i det pågældende lands lovgivning, evt. suppleret med overenskomstens særlige bestemmelser om de enkelte ydelser, der er afgørende for, dels om en person kan blive tilsluttet sikringsordninger i det pågældende land, og dels om der er ret til ydelser efter det pågældende lands lovgivning. Hovedregel Bopælslandet/beskæftigelseslandet - Overenskomstens artikel Som hovedregel er en person omfattet af lovgivningen i det land, hvor pågældende har bopæl. For personer, der har lønnet eller selvstændig beskæftigelse, gælder, at de er omfattet af lovgivning i det land, hvor de udfører beskæftigelsen. Det gælder som udgangspunkt også, når de har bopæl i det andet land. En dansk eller kroatisk statsborger, der bor i Danmark men arbejder i Kroatien, er derfor omfattet af kroatisk lovgivning. Denne hovedregel gælder for al lovgivning, der er omfattet af overenskomsten, dvs. både når det drejer sig om sikringsordninger, der er afhængig af beskæftigelse (fx danske sygedagpenge), og når det drejer sig om ordninger, der er afhængig af bopæl i det pågældende land (fx den danske sygesikring). 10

13 Undtagelser Udsendte lønmodtagere - Overenskomstens artikel 8, stk. 1, bogstav a) Administrativ aftales artikel En lønmodtager, som er omfattet af ét af landenes lovgivning, og som af en arbejdsgiver med hjemsted i dette land bliver udsendt fra dette land til midlertidigt at udføre arbejde i det andet land for den udsendende arbejdsgivers regning, forbliver omfattet af lovgivningen i det land, som den pågældende udsendes fra, når varigheden af det arbejde, som den pågældende udsendes til at varetage, ikke forventes at overstige 12 måneder. En dansk eller kroatisk statsborger, der fra Danmark af en dansk arbejdsgiver bliver sendt til midlertidig beskæftigelse af højst 12 måneders varighed i Kroatien, er derfor omfattet af dansk lovgivning om social sikring, selv om pågældende tager bopæl i Kroatien under udsendelsen. En arbejdstager, der skal forblive omfattet af dansk lovgivning under udsendelse til arbejde i Kroatien, skal anmode om at få udstedt dokumentation herfor. En kopi af den attesterede blanket skal afleveres til myndighederne i Kroatien. Reglerne om udsendelse gælder kun for lønmodtagere. En selvstændig erhvervsdrivende, der har midlertidig beskæftigelse i Kroatien, er således efter overenskomstens hovedregel omfattet af kroatisk lovgivning, med mindre der indgås en aftale efter overenskomstens artikel 10, se pkt. 26. Der gælder desuden særlige regler for offentligt ansatte, se pkt. 23. Transportarbejdere - Overenskomstens artikel 8, bogstav b) 21. Det rejsende personale i en transportvirksomhed eller et flyselskab med hjemsted i det ene land, er omfattet af dette lands lovgivning ved beskæftigelse i det andet land uafhængig af beskæftigelsens varighed. Søfolk mfl. - Overenskomstens artikel 8, bogstav c) 22. Personer, der er beskæftiget på et skib, der fører et af landenes flag, er omfattet af flaglandets lovgivning. Personer, som er beskæftiget om bord på et skib, der fører et af landenes flag, mens skibet befinder sig på det andet lands område, er ved denne beskæftigelse omfattet af lovgivningen i sidstnævnte land, når de normalt er omfattet af lovgivningen i dette land. Det betyder, at personer, der er omfattet af dansk lovgivning, fortsat er omfattet af dansk lovgivning, når de er beskæftiget ved fx losning, lastning, reparation om 11

14 bord på et kroatisk skib under dette skibs ophold i dansk havn eller danske farvande i øvrigt. Offentligt ansatte Overenskomstens artikel 8, stk Tjenestemænd og andre offentlig ansatte som sendes fra et land til arbejde i det andet land, forbliver omfattet af lovgivningen i det land de udsendes fra. Personer, der er ansat af en offentlig dansk arbejdsgiver forbliver derfor omfattet af dansk lovgivning, hvis de udsendes til arbejde i Kroatien. Der gælder ingen tidsbegrænsning. Det vil sige, at offentligt ansatte forbliver omfattet af udsenderlandets lovgivning, selv om udsendelsesperioden overstiger 12 måneder. Offentlig ansatte skal ikke have særlig dokumentation ud over dokumentation for ansættelsesforholdet. Udsendte diplomater mfl. - Overenskomstens artikel Overenskomstens bestemmelser berører ikke den stilling, som personer, der som diplomatiske eller konsulære repræsentanter, eller som tjenestemænd eller personer, der ligestilles med tjenestemænd, er beskæftiget på diplomatiske og konsulære repræsentationer, har efter internationale regler om diplomatiske forbindelser. Kroatiske diplomater, der er udsendt til Danmark, er således fortsat fritaget for at være omfattet af dansk lovgivning om social sikring som hidtil. Familiemedlemmer Overenskomstens artikel 8, stk Familiemedlemmer til udsendte herunder udsendte offentligt ansatte -, søfolk og internationale transportarbejdere er omfattet af lovgivningen i samme land som den udsendte mv. Det gælder dog ikke, hvis familiemedlemmet selv i kraft af beskæftigelse har ret til ydelser efter lovgivningen, jf. artikel 2, i det land, hvor de er bosat. Familiemedlemmer til lønmodtagere, der i kraft af deres udsendelse for dansk arbejdsgiver, beskæftigelse i dansk transportvirksomhed eller om bord på dansk skib, er omfattet af dansk lovgivning om social sikring, er derfor også omfattet af dansk lovgivning, selv om de pågældende bor i Kroatien. Det gælder dog ikke, hvis de pågældende familiemedlemmer i kraft af arbejde har ret til ydelser efter kroatisk lovgivning. Aftaler - Overenskomstens artikel 10 Administrativ aftales artikel 6 12

15 26. Der kan desuden ved aftale mellem de to lande gøres undtagelser fra bestemmelserne i overenskomstens artikel 7 og 8. Ansøgning om at fravige disse bestemmelser, således at en person bliver omfattet af dansk lovgivning, skal indgives til Den Sociale Sikringsstyrelse, som, såfremt der findes grundlag for at give tilladelsen, indhenter samtykke fra den kompetente kroatiske myndighed. Denne bestemmelse vil kunne anvendes ved udsendelse af arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende, hvor det på forhånd ligger fast, at udsendelsesperioden overstiger 12 måneder, eller andre situationer, hvor betingelserne i den almindelige udsendelsesregel i overenskomstens artikel 8, stk. 1, bogstav a), ikke er opfyldt. Efter dansk praksis gives der normalt tilladelse til at forblive omfattet af dansk lovgivning, når udsendelsen ikke forventes at overstige 3 år. Det er en forudsætning, at arbejdstageren under udsendelsen er ansat af en arbejdsgiver, der har hjemsted her i landet, og at pågældende ved udsendelsesperiodens start er omfattet af dansk lovgivning. 13

16 KAPITEL III SÆRLIGE BESTEMMELSER OM DE ENKELTE YDELSER - OVERENSKOMSTENS AFSNIT III - VII Indledning 27. I overenskomstens afsnit III - VII er fastsat nærmere regler om de forskellige typer af ydelser, der er omfattet af overenskomsten. Bestemmelserne i disse afsnit i overenskomsten anvendes sammen med og som supplement til reglerne i overenskomstens afsnit I og II, dvs. de almindelige bestemmelser og bestemmelserne, der fastlægger, hvilket af de to landes lovgivning, en person er omfattet af. I relation til anvendelse af dansk lovgivning er der i overenskomstens afsnit III - VII særlige regler om sygesikring mv. og dagpenge ved sygdom eller fødsel, arbejdsskadesikring, børnefamilieydelse og børnetilskud samt social pension og ATP. For visse af bestemmelserne, fx bestemmelserne om pension og børnetilskud er der tale om regler, der til dels indskrænker de rettigheder, der ellers følger af ligebehandlings- og eksportprincipperne, der er fastlagt i overenskomstens afsnit I. For andre af bestemmelserne, fx bestemmelserne vedrørende sygesikring mv., er der tale om bestemmelser, der giver supplerende rettigheder til personer, der omfattes af dansk lovgivning. I de tilfælde, hvor der ikke er fastsat særlige regler, gælder udelukkende bestemmelserne i det lands lovgivning, der skal anvendes i den konkrete situation, dog under hensyntagen til overenskomstens almindelige bestemmelser om ligebehandling mv. 14

17 YDELSER VED SYGDOM OG MODERSKAB - OVERENSKOMSTENS AFSNIT III Naturalydelser (sygesikring og sygehusbehandling mv.) - Overenskomstens artikel 12 - Administrativ aftales artikel Forsikringsperioder i den kroatiske sygeforsikring medregnes til nedbringelse af den ventetid på 6 uger, der er fastsat i sygesikringsloven og den tilsvarende ventetid for ret til vederlagsfri behandling på sygehus, der er fastsat i loven om sygehusvæsenet. Arbejdstagere og diplomater mfl., der er omfattet af dansk lovgivning i medfør af overenskomstens artikel 7, 8, eller 10, jf. pkt , selv om de ikke har bopæl i Danmark, har ret til et særligt sygesikringslegitimationsbevis, jf. Vejledning nr. 230 af 23. december Kontantydelser - Overenskomstens artikel 12 - Administrativ aftales artikel Ved afgørelse af, om der er ret til kontantydelser ved sygdom eller moderskab (syge- eller barseldagpenge), kan der tages hensyn til forsikrings- og beskæftigelsesperioder, der et tilbagelagt efter det andet lands lovgivning, hvis det er nødvendigt for at opnå ret til ydelser. Ved anvendelse af dansk lovgivning betyder bestemmelsen, at der ved afgørelse af, om beskæftigelseskravet for ret til dagpenge efter lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel er opfyldt, kan tages hensyn til beskæftigelsesperioder eller perioder, der ligestilles hermed, og som er tilbagelagt efter kroatisk lovgivning. Beregning af dagpenge - Overenskomstens artikel I de tilfælde hvor dagpenge skal beregnes på grundlag af gennemsnitsindtægten i en forudgående periode, skal der kun tages hensyn til indtægter, der er erhvervet i det land, der skal udbetale dagpengene. I Danmark kan denne bestemmelse få betydning, når dagpenge skal beregnes på grundlag af indtægten de sidste 4 uger - eventuelt 13 uger før fraværet. Udbetaling af dagpenge til personer med ophold eller bopæl i Kroatien Overenskomstens artikel Overenskomsten indeholder i artikel 14 en regel om udbetaling af dagpenge til personer, der har ophold i det andet overenskomstsland. 15

18 Efter denne bestemmelse udbetales dagpenge, som en person har opnået ret til efter et af landenes lovgivning, når den sikrede har ophold i det andet land, efter de regler, der gælder for statsborgere i det land, der udbetaler dagpenge. Ved udbetaling af danske dagpenge til personer, der har bopæl i Kroatien, gælder derfor som udgangspunkt både for danske og kroatiske statsborgere dagpengelovens almindelige bestemmelser om udbetaling af dagpenge under ophold i udlandet. Personer, der ved fraværets påbegyndelse efter overenskomstens lovvalgsregler er omfattet af dansk lovgivning under ophold/bopæl i Kroatien, har dog under alle omstændigheder ret til at få udbetalt dagpenge fra Danmark. Om personer, der er omfattet af dansk lovgivning under ophold/bopæl i Kroatien, se vejledningens kapitel II. 16

19 YDELSER VED ARBEJDSULYKKER OG ERHVERVSSYGDOMME - OVERENSKOMSTENS AFSNIT IV Anmeldelse og fastsættelse af godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne - Overenskomstens artikel Retten til ydelser ved arbejdsskade bestemmes efter lovgivningen i det land, hvis lovgivning den tilskadekomne var omfattet af på det tidspunkt, ulykkestilfældet fandt sted, eller det sygdomsfremkaldende arbejde blev udført. Om det lands lovgivning, der finder anvendelse se vejledningens kapitel II. Anmeldelse af arbejdsulykke eller erhvervssygdom indgives til forsikringsselskab/institution i det land, hvis lovgivning skadelidte er omfattet af. Ved fastsættelse af invaliditetsgraden som følge af arbejdsulykke eller erhvervssygdom skal der tages hensyn til en eventuel tidligere tilskadekomst, der er indtrådt, mens skadelidte var omfattet af det andet lands lovgivning. Ved forværring af en erhvervssygdom, som skadelidte allerede modtager eller har modtaget erstatning for, gælder særlige regler. Erhvervssygdomsfremkaldende arbejde i begge lande - Overenskomstens artikel 16 - Administrativ aftales artikel Hvis en erhvervssygdom kan være opstået som følge af arbejde, der er udført på begge landes område, udbetales kun ydelser fra det land, hvor skadelidte senest har været beskæftiget med arbejde, der kan have forårsaget erhvervssygdommen. Hvis den forsikringsinstitution, der har konstateret at denne bestemmelse skal anvendes og institutionen derfor ikke skal behandle anmeldelsen, oversendes den til institutionen i det andet land. Sammen med anmeldelsen sendes de dokumenter, som måtte være af betydning for sagens afgørelse. Forværring af erhvervssygdom - Overenskomstens artikel 17 - Administrativ aftales artikel Når forværring af en erhvervssygdom må antages at skyldes arbejde, som er udført mens skadelidte var omfattet af lovgivningen i det land, som allerede udbetaler eller har udbetalt ydelser i anledning af denne erhvervssygdom, skal ydelser som følge af forværringen også udbetales fra dette land. Hvis skadelidte derimod - efter den første udbetaling af ydelser - har været beskæftiget i det andet land ved arbejde, der har fremkaldt forværringen, skal det land, der oprindeligt har udbetalt ydelser, ikke tage hensyn til forværringen. 17

20 Derimod skal det land, hvis lovgivning skadelidte var omfattet af, da det arbejde, der er skyld i forværringen, blev udført, udbetale et tillæg til den ydelse, der allerede bliver eller er blevet udbetalt fra det andet land. I denne situation skal den forsikringsinstitution, der oprindelig har udbetalt erstatning oversende alle oplysninger om den tidligere konstaterede erhvervssygdom til institutionen i det andet land. Dagpenge ved arbejdsskade - Overenskomstens artikel 18 og Bestemmelserne i overenskomstens artikel 13 om beregning af dagpenge og artikel 14 om udbetaling af dagpenge ved bopæl i det andet land anvendes også, når der udbetales dagpenge i anledning af arbejdsskade. Se om disse bestemmelser i pkt. 30 og 31. Naturalydelser ved arbejdsskade 36. Når skadelidte er omfattet af dansk lovgivning på skadestidspunktet, har den sikrede ret til naturalydelser ved arbejdsskaden efter sygesikringsloven/lov om sygehusvæsen. Pågældende skal desuden have bedømt sin ret til naturalydelser efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade. Arbejdsskadesikringen yder erstatning for det økonomiske tab, som den skadelidte har, når det offentlige sundhedsvæsen ikke kan give ydelser gratis eller kræver delvis selvbetaling. Denne mulighed for erstatning af udgifter til lægebehandling mv. kræver, at ulykken eller sygdommen anerkendes som en arbejdsskade. 18

21 FAMILIEYDELSER - OVERENSKOMSTENS AFSNIT V Børnefamilieydelse, ordinært og ekstra børnetilskud - Overenskomstens artikel Børnefamilieydelse efter lov om en børnefamilieydelse og børnetilskud efter 2 og 3 samt 10a (flerbørnstilskud) og 10c (børnetilskud til uddannelsessøgende) i børnetilskudsloven ydes til kroatiske statsborgere på samme vilkår som til danske statsborgere. Ved flytning til Danmark får børn af kroatiske statsborgere, som efter overenskomsten er omfattet af dansk lovgivning, således ret til ydelser fra begyndelsen af kvartalet efter tilflytningen. Særligt børnetilskud - Overenskomstens artikel Børn af kroatiske enker og enkemænd samt forældreløse børn af kroatiske statsborgere har, når de har bopæl i Danmark, ret til særligt børnetilskud efter dansk lovgivning efter samme regler, som gælder for børn af danske statsborgere. Det er en betingelse, at barnet eller en af dets forældre har haft bopæl på dansk område i mindst 6 måneder, og at den afdøde fader og/eller moder på tidspunktet for dødsfaldet havde bopæl på dansk område. Herved er der sket en nedsættelse af den gældende bopælsperiode for udenlandske statsborgere på 3 år. Er kravet om, at den afdøde fader eller moder på tidspunktet for dødsfaldet havde bopæl i Danmark ikke opfyldt, indtræder retten til særligt børnetilskud efter 3 års bopæl her i landet efter den almindelige bestemmelse herom i børnetilskudsloven. Bestemmelsen om udbetaling af særligt børnetilskud efter 6 måneders bopæl her i landet omfatter også de øvrige tilfælde i børnetilskudsloven, hvor særligt børnetilskud ydes. Kroatiske ydelser - Overenskomstens artikel Børn af danske statsborgere har ret til kroatiske børnetilskud efter de samme regler, som gælder for kroatiske statsborgere, når børnene og mindst én af forældrene bor i Kroatien. Ret til familieydelser fra begge lande - Overenskomstens artikel 23 - Administrativ aftales artikel Når der til samme barn er ret til familieydelser fra begge lande for samme periode, udbetales ydelserne kun fra det land, hvor barnet overvejende opholder sig. 19

Vejledning om Konvention mellem Danmark og Tyrkiet om social sikring

Vejledning om Konvention mellem Danmark og Tyrkiet om social sikring Vejledning om Konvention mellem Danmark og Tyrkiet om social sikring Den Sociale Sikringsstyrelses vejledning af 10. maj 2004 J.nr. 96-00006-04 INDHOLD Pkt. Indledning 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER OG DEFINITIONER

Læs mere

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING Pensionsstyrelsens vejledning af 5. april 2011 International Social Sikring, j.nr. 93-00033-11 INDHOLD pkt. INDLEDNING 1. ALMINDELIGE

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1971R1408 DA 01.09.2001 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING(EØF) Nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de

Læs mere

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl.

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl. FOLKEPENSION Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension fra det 67. år.

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1971R1408 DA 07.07.2008 008.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 166/ 1. I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 166/ 1. I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 166/ 1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere Arbejdsgivers rettigheder og pligter Orientering til udenlandske arbejdsgivere Indhold INDLEDNING... 2 ARBEJDSSKADESIKRING... 3 TEGNING AF FORSIKRING FOR ARBEJDSULYKKER... 3 SIKRING FOR ERHVERVSSYGDOMME...

Læs mere

Dine socialsikringsrettigheder

Dine socialsikringsrettigheder Dine socialsikringsrettigheder i Danmark Europa-Kommissionen Beskæftigelse, sociale anliggender og inklusion Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale

Læs mere

B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger

B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger 2004R0883 DA 28.06.2012 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 21. april 2009. Nr. 322. Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) I

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

KLAGE TIL 1. KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OVER MANGLENDE OVERHOLDELSE AF FÆLLESSKABSRETTEN. Brøkpension

KLAGE TIL 1. KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OVER MANGLENDE OVERHOLDELSE AF FÆLLESSKABSRETTEN. Brøkpension KLAGE TIL 1. KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OVER MANGLENDE OVERHOLDELSE AF FÆLLESSKABSRETTEN Brøkpension 1. Klagernes navne (efternavne og fornavne): 2. Repræsenteret af: (1) Pedersen Nyberg,

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående Cirkulære om Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående 2002 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående (Til samtlige ministerier mv.)

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1)

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1) BEK nr 1660 af 27/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. maj 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1300570 Senere ændringer

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 9901-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

og almindelig førtidspension m.v.

og almindelig førtidspension m.v. 1 of 12 21/09/2010 11:41 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Ansøgning, sagsbehandling

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

EU-bestemmelserne om social sikring

EU-bestemmelserne om social sikring Opdatering 2010 EU-bestemmelserne om social sikring Dine rettigheder, hvis du flytter inden for Den Europæiske Union Europa-Kommissionen EU-bestemmelserne om social sikring Dine rettigheder, hvis du flytter

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Cirkulære om. Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær.

Cirkulære om. Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær. Cirkulære om Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær. 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning, 1 Personkreds, 2 Uansøgt svagelighedspensionering,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel Page 1 of 12 LBK nr 1047 af 28/10/2004 Gældende (Sygedagpengeloven) Offentliggørelsesdato: 12-11-2004 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1424 af 22/12/2004 19 a LOV nr 1425

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2007/0229(COD) 2.3.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 Udkast til udtalelse Alejandro Cercas (PE439.114v01-00) Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1 Pensionsregulativ af 2013 for kommuner Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1... 4 Kapitel 2. Egenpension... 4 2... 4 3... 4 4... 5 4a... 6 5... 6 6... 7 7... 8 8...

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2013-4392 bgn 29. oktober 2013 Udkast til Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab I medfør af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 1-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2, og 14 i lov nr. 417 af 8.

Læs mere

Der er følgende bilag: - Skematisk oversigt over de centrale ydelser, dækket under det gule og det blå kort.

Der er følgende bilag: - Skematisk oversigt over de centrale ydelser, dækket under det gule og det blå kort. Nr. 1, maj 2007 TEMA-NUMMER OM DEN OFFENTLIGE REJSESY- GESIKRING VS. EU-SYGESIKRINGSKORTET Foranlediget af de sidste dages presseomtale udsendes dette Nyhedsbrev om international social sikring som et

Læs mere

Orientering om ikrafttrædelsesdato for L 2 og L 3 og om bekendtgørelse om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m. v.

Orientering om ikrafttrædelsesdato for L 2 og L 3 og om bekendtgørelse om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m. v. Til samtlige kommuner m.fl. 19. december 2003 Orientering om ikrafttrædelsesdato for L 2 og L 3 og om bekendtgørelse om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m. v. Departementet

Læs mere

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. Nyhedsbrev om international social sikring Nr. 1, september 2009 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der informationer om

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpenge

Bekendtgørelse om sygedagpenge 1 of 10 21/09/2010 12:15 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Anvendelsesområde Beskæftigelseskrav

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERSIGT OVER REGLER FOR PENSIONSBEREGNINGEN... 4 Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 200106 Forsikringsbetingelser for Autoulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for autoulykkesforsikring

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg.

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefritagelse. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgning om præmiefritagelse Du skal udfylde ansøgningsskemaets

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven)

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 3. Hvad er betingelserne for at få ret til

Læs mere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Udfordring Europæiske statsborgere kommer ikke til Danmark for at udnytte de danske velfærdsydelser. De kommer, fordi

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler KUB Koordineret med Sagsnr. 2013-10944 Doknr. 164519 Dato 20-12-2013 Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv 1.

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark Dine rettigheder til social sikring i Danmark Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Når du får efterløn... EØS-området... Hvad er forskellen på at få

Læs mere

Vejledning om beskæftigelseskravet for lønmodtagere for ret til sygedagpenge fra kommunen

Vejledning om beskæftigelseskravet for lønmodtagere for ret til sygedagpenge fra kommunen Vejledning om beskæftigelseskravet for lønmodtagere for ret til sygedagpenge fra kommunen 1. Indledning I denne vejledning beskrives hvilke beskæftigelseskrav der gælder for en lønmodtager for at opnå

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder information om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder information om forskellige emner inden for international social sikring. Nyhedsbrev om international social sikring Nr. 2, september 2010 Nyhedsbrevet indeholder information om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der blandt andet information

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende INDHOLD 1. HVEM KAN TEGNE EN FORSIKRING?...3 2. HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...4 3. HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET TIL DAGPENGE?...4 3.1.

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Udkast

Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Udkast Beskæftigelsesudvalget, Skatteudvalget, Socialudvalget 2012-13 BEU alm. del Bilag 11, SAU alm. del Bilag 21, SOU alm. del Bilag 21 Offentligt Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Læs mere

E. Arbejdsskadesikring

E. Arbejdsskadesikring E. Arbejdsskadesikring E.1. Generelt om arbejdsskadesikring E.1.1. Lovgivningen Arbejdsskadesikringen er reguleret i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts 2006. Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere