Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Kroatien om social sikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Kroatien om social sikring"

Transkript

1 Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Kroatien om social sikring Den Sociale Sikringsstyrelses vejledning af 23. oktober 2006 J.nr

2

3 1 INDHOLD Pkt. Indledning 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER OG DEFINITIONER Definitioner 2. Område 3. Lovgivning 4. Kompetent institution 5. Fast bopæl 6. Arbejdstager 7. Selvstændig erhvervsdrivende 8. Bopælsperioder 9. Familiemedlemmer 10. Naturalydelser 11. Den lovgivning, der er omfattet (sagligt anvendelsesområde) 12. Personkreds 13. Ligebehandling 14. Eksport af ydelser 15. Forbud mod dobbeltydelser 16. Nedsættelse af ydelser på grund af anden indtægt mv. 17. HVILKET LANDS LOVGIVNING FINDER ANVENDELSE Lovvalgsregler 18. Hovedregel Bopælslandet/beskæftigelseslandet 19. Undtagelser Udsendte lønmodtagere 20. Transportarbejdere 21. Søfolk mfl. 22. Offentligt ansatte 23. Udsendte diplomater mfl. 24. Familiemedlemmer 25. Aftaler 26. SÆRLIGE BESTEMMELSER OM DE ENKELTE YDELSER Indledning 27. YDELSER VED SYGDOM OG MODERSKAB Naturalydelser (sygesikring og sygehusbehandling mv.) 28. Kontantydelser 29. Beregning af dagpenge 30. Udbetaling af dagpenge til personer med ophold eller

4 bopæl i Kroatien 31. YDELSER VED ARBEJDSULYKKER OG ERHVERVSSYGDOMME Anmeldelse og fastsættelse af godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne 32. Erhvervssygdomsfremkaldende arbejde i begge lande 33. Forværring af erhvervssygdom 34. Dagpenge ved arbejdsskade 35. Naturalydelser ved arbejdsskade 36. FAMILIEYDELSER Børnefamilieydelse, ordinært og ekstra børnetilskud 37. Særligt børnetilskud 38. Kroatiske ydelser 39. Ret til familieydelser fra begge lande 40. PENSION Ligebehandlingsprincippet 41. SÆRLIGE BESTEMMELSER VEDRØRENDE DANSKE YDELSER Ophævelse af bopælskravet 42. Folkepension til kroatiske statsborgere med bopæl i Danmark 43. Førtidspension til kroatiske statsborgere med bopæl i Danmark 44. Folke- og førtidspension til kroatiske statsborgere med bopæl i Kroatien 45. Forhøjelse af førtidspension 46. Danske statsborgere med bopæl i Kroatien 47. Forskellige bestemmelser om udbetaling af dansk pension 48. Opgørelse af beskæftigelsesperioder 49. Forholdet til pensionslovens Bopælsperioder før 1. april Ydelser efter lov om ATP 52. SÆRLIGE BESTEMMELSER I RELATION TIL KROATISKE YDELSER Ret til kroatisk pension 53. Sammenlægning af forsikringsperioder 54. Forsikringsperioder i tredjelande 55. Fastsættelse af pensionens størrelse 56. Begrænsning 57. BEHANDLING AF ANSØGNING OM PENSION Indgivelse af ansøgning 58. 2

5 Ansøgning om kroatisk pension fra en person, der bor i Danmark 59. Ansøgning om dansk pension fra en person, der bor i Kroatien 60. FORSKELLIGE BESTEMMELSER Kontaktorganer 61. Gensidig administrativ bistand 62. Indgivelse af ansøgning og klage mv. 63. Udbetaling af ydelser 64. Administration og klageadgang 65. AFSLUTTENDE BESTEMMELSER OG OVERGANGSBESTEM- MELSER Overgangsbestemmelser Perioder tilbagelagt før overenskomstens ikrafttræden mv. 66. Fornyet fastsættelse af ydelser 67. Gyldighed og opsigelse 68. Forholdet til konventionen med Jugoslavien 69. BILAGSFORTEGNELSE BILAG 1 BILAG 2 Overenskomst Administrativ aftale 3

6 Indledning 1. Der er den 21. april 2005 indgået en overenskomst om social sikring mellem Danmark og Kroatien. Overenskomsten træder i kraft den 1. november Ved overenskomsten er der indgået aftale om koordinering af anvendelse af de to landes lovgivning om social sikring indenfor de lovområder, som overenskomsten vedrører. Overenskomsten afløser konventionen om social sikring mellem Kongeriget Danmark og Den Socialistiske Forbundsrepublik Jugoslavien af 22. juni 1977 i forholdet mellem Danmark og Kroatien. Den ny overenskomst sikrer som hidtil, at de personer, som omfattes af overenskomsten, bliver omfattet af lovgivningen i overenskomstslandet på lige vilkår med landets egne borgere, med mindre andet bestemmes i overenskomstens særlige regler herom. I forhold til den tidligere konvention gives der nu bedre muligheder for tilkendelse og udbetaling af pension, der er optjent ret til i det ene af de to lande, når der er bopæl i det andet land. Der er til overenskomsten indgået en administrativ aftale om gennemførelse af overenskomsten. Den administrative aftale træder i kraft samtidig med overenskomsten. Teksten til overenskomsten og den administrative aftale findes som bilag til denne vejledning. Desuden vil der blive udarbejdet en blanketsamling, som skal anvendes ved administration af overenskomsten. 4

7 KAPITEL I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OG DEFINITIONER - OVERENSKOMSTENS AFSNIT I Definitioner - Overenskomstens artikel 1 2. I artikel 1 er en række af de udtryk, der anvendes i overenskomsten, defineret. Når et udtryk er defineret i artikel 1, medfører det, at udtrykket altid anvendes i netop denne betydning i overenskomsten, i den administrative aftale og i denne vejledning. Dette gælder også for udtryk, som i anden sammenhæng kan have en anden betydning. Et udtryk, som ikke er defineret i overenskomsten, anvendes i den betydning, som lovgivningen i øvrigt tillægger det. Område - Overenskomstens artikel 1, bogstav b) 3. Overenskomsten anvendes indenfor dansk og kroatisk område. Ved dansk område forstås efter overenskomsten Danmark med undtagelse af Grønland og Færøerne. Ved kroatisk område forstås Republikken Kroatiens territorium. Lovgivning - Overenskomstens artikel 1, bogstav c) 4. Lovgivning betyder den lovgivning, der er specificeret i overenskomstens artikel 2. Det betyder, at når det af overenskomsten fremgår, hvilket lands lovgivning, der skal anvendes i en given situation, er det udelukkende den lovgivning, der er nævnt i overenskomstens artikel 2, der er tale om. Om anden sociallovgivning end den, der nævnes i artikel 2, skal anvendes, afgøres efter bestemmelserne i den pågældende lovgivning. Om den lovgivning, der er omfattet af overenskomsten se pkt. 12. Kompetent institution - Overenskomstens artikel 1, bogstav e) 5. Den kompetente institution er den institution eller myndighed, der er ansvarlig for udbetaling af ydelser eller en institution eller myndighed udpeget af den kompetente myndighed. Den kompetente myndighed i Danmark er Socialministeriet. Hvert af landenes kompetente institutioner er opført i bilaget til den administrative aftale. 5

8 Fast bopæl - Overenskomstens artikel 1, bogstav f) 6. Ved udtrykket fast bopæl forstås efter overenskomsten lovlig etableret sædvanlig bopæl. Ved afgørelsen af, om en person har bopæl i Danmark, vil oplysninger om folkeregistertilmelding som oftest kunne lægges til grund. I tvivlstilfælde må der foretages en konkret bedømmelse. Ved bedømmelsen må bl.a. lægges vægt på, hvor den pågældende person og eventuel familie sædvanligvis opholder sig. Arbejdstager - Overenskomstens artikel 1, bogstav h) 7. Betydningen af udtrykket arbejdstager er fastlagt i artikel 1, bogstav h). Ved definitionen henvises til bestemmelser i de to landes lovgivning. Det er således overladt til definitionen i landenes lovgivning at fastlægge, hvornår en person betragtes som arbejdstager i overenskomstens forstand. Dette medfører, at den kreds af personer, der betragtes som arbejdstagere, ikke nødvendigvis er fuldstændig sammenfaldende i de to lande. For Danmarks vedkommende betyder udtrykket arbejdstager: - for perioden indtil den 1. september 1977: en person, der som beskæftiget i en arbejdsgivers tjeneste, var omfattet af lovgivningen om arbejdsulykker og erhvervssygdomme. - for perioden efter den 1. september 1977: en person, der er beskæftiget i en arbejdsgivers tjeneste og er omfattet af ATP-loven. For Kroatiens vedkommende betyder udtrykket arbejdstager, personer, der er beskæftiget for en arbejdsgiver, eller som udfører et arbejde, som medfører, at pågældende er forsikret som arbejdstager i henhold til den kroatiske lovgivning, der er nævnt i overenskomstens artikel 2. Som det fremgår, er definitionen af udtrykket arbejdstager knyttet til en persons status i relation til en eller flere love om social sikring. Der er derfor ikke tale om et arbejdsretligt arbejdstagerbegreb, men et særligt social sikringsretligt begreb. Selvstændig erhvervsdrivende - Overenskomstens artikel 1, bogstav i) 8. Udtrykket selvstændig erhvervsdrivende betyder i relation til Danmark enhver person, der har ret til ydelser i henhold til lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel på grundlag af anden erhvervsindtægt end lønindtægt. 6

9 I forhold til Kroatien betyder udtrykket enhver person, som udfører arbejde omfattet af den kroatiske lovgivning, der er omfattet af artikel 2. Bopælsperioder Overenskomstens artikel 1, bogstav l) 9. Bopælsperioder er alle perioder, der efter den lovgivning de er tilbagelagt regnes som bopælsperioder. Der kan derfor være tale om både faktiske perioder med bopæl og perioder der ligestilles hermed afhængigt af bestemmelserne i den pågældende lovgivning. Familiemedlemmer - Overenskomstens artikel 1, bogstav n) 10. Familiemedlemmer er efter overenskomsten personer, der har status som sådanne i henhold til den lovgivning, der udbetales ydelser efter. Når dansk lovgivning skal danne grundlag for udbetaling af ydelser til familiemedlemmer, fx børnetilskud eller ATP s ydelser til efterladte, er det bestemmelserne i hhv. børnetilskudsloven og ATP-loven om, hvem der anses som ydelsesberettigede, der er afgørende for, om en person betragtes som familiemedlem/efterladt. Det er altså ikke et familieretligt begreb, der er tale om, idet den persongruppe, der betegnes som familiemedlemmer/efterladte, er afgrænset i den konkrete lovgivning, der skal anvendes i det enkelte tilfælde. Naturalydelser Overenskomstens artikel 1, bogstav o) 11. Udtrykket naturalydelser betyder lægehjælp og anden behandling og medicinsk hjælp ydet efter lovgivningen som omtalt i overenskomstens artikel 2, 1. punktum, bogstav a), og 2. punktum bogstav a) c). Den lovgivning, der er omfattet (sagligt anvendelsesområde) - Overenskomstens artikel Overenskomsten finder for Danmarks vedkommende anvendelse på lovgivningen om: a. Offentlig sygesikring b. Sygehusvæsenet c. Svangerskabshygiejne og fødselshjælp d. Dagpenge ved sygdom eller fødsel e. Sikring mod følger af arbejdsskade f. Familieydelser g. Social pension i. Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) 7

10 Overenskomsten skal anvendes på kroatisk lovgivning om: a. obligatorisk sygeforsikring og sundhedsydelser, herunder omsorg i tilfælde af svangerskab og fødsel såvel som forsikring mod arbejdsulykker og erhvervssygdomme b. obligatorisk pensionsforsikring (alders-, invalide- og efterladtepension, erhvervsmæssig revalidering og kompensation i tilfælde af fysisk tilskadekomst, som også omfatter forsikring mod arbejdsulykker og erhvervssygdomme) c. børnetilskud Overenskomsten skal også anvendes på nye love, der ændrer eller supplerer de love, der er nævnt ovenfor. Når det drejer sig om nye love, som indfører nye former for social sikring, eller som dækker persongrupper, som ikke tidligere har været omfattet, gælder overenskomsten dog kun under særlige betingelser. Personkreds Overenskomstens artikel Overenskomsten gælder for personer, der er statsborgere i Danmark eller Kroatien, når disse har bopæl i enten Danmark eller Kroatien. Overenskomsten gælder også for familiemedlemmer og efterladte, der har afledte rettigheder efter en dansk eller kroatisk statsborger omfattet af konventionen. Ligebehandling - Overenskomstens artikel Som udgangspunkt gælder der efter overenskomsten et almindeligt princip om ligebehandling af statsborgere i de to lande, når de pågældende er omfattet af den del af landenes lovgivning, som overenskomsten vedrører. Ligebehandlingen vedrører dels anvendelse af den lovgivning, der er omfattet af overenskomsten, dels anvendelse af selve overenskomsten. En kroatisk statsborger skal derfor stilles, som om pågældende havde dansk indfødsret i forhold til den danske lovgivning, der er omfattet af overenskomsten. Indfødsretskrav i pensions- og børnetilskudslovene gælder som udgangspunkt ikke for disse personer. Der er dog i visse tilfælde i overenskomsten i øvrigt indsat særlige bestemmelser, der begrænser dette princip, se herom i vejledningens kapitel III. Eksport af ydelser - Overenskomstens artikel 5 8

11 15. Ydelser, der er erhvervet ret til efter et af landenes lovgivning, kan ikke nedsættes, ændres, suspenderes eller inddrages på grund af, at modtageren har bopæl i det andet land. Denne bestemmelse giver som udgangspunkt ret til udbetaling af danske ydelser, der er omfattet af overenskomsten til danske og kroatiske statsborgere, der opholder sig eller har bopæl i Kroatien, når der er opnået ret til disse ydelser efter dansk lovgivning. Der er dog i visse tilfælde i overenskomsten i øvrigt indsat særlige bestemmelser, der begrænser dette princip, se herom i vejledningens kapitel III. Forbud mod dobbeltydelser Overenskomstens artikel 6, stk Overenskomsten giver ikke ret til at opnå eller bevare flere ydelser af samme art på grundlag af samme bopæls-, beskæftigelses eller forsikringsperioder. Der kan således ikke med hjemmel i overenskomsten gives fx pension fra både Danmark og Kroatien på grundlag af samme optjeningsperiode. Nedsættelse af ydelser på grund af anden indtægt mv. - Overenskomstens artikel 6, stk. 2 og Hvis lovgivningen i et af landene giver adgang til at nedsætte eller inddrage en ydelse, når modtageren samtidig modtager andre sociale ydelser eller har indtægter i øvrigt, gælder denne adgang også, når der modtages ydelser eller andre indtægter fra eller i det andet land. Bestemmelsen giver dog ikke adgang til at nedsætte pension og arbejdsskadeerstatning, udelukkende fordi modtageren samtidig har ret til en tilsvarende ydelse fra det andet land i henhold til overenskomstens bestemmelser. En dansk pension kan derfor ikke nedsættes, fordi der samtidig modtages pension fra Kroatien. Derimod kan der ved indtægtsreguleringen tages hensyn til andre indtægter, som en modtager af dansk pension opnår fra eller i Kroatien, når dette i øvrigt er i overensstemmelse med danske regler om opgørelse af indtægtsgrundlag til brug for beregning af pensionen. 9

12 KAPITEL II HVILKET LANDS LOVGIVNING FINDER ANVENDELSE - OVERENSKOMSTENS AFSNIT II Lovvalgsregler 18. Overenskomsten indeholder i afsnit II en række bestemmelser om, hvilken af de to landes lovgivning om social sikring en person skal være omfattet af i en given situation, de såkaldte lovvalgsregler. Lovvalgsreglerne omfatter dels en hovedregel for, hvilket lands lovgivning, der skal anvendes, dels undtagelser fra denne regel og særregler for visse persongrupper. Lovvalget gælder kun for den lovgivning, der er omfattet af overenskomsten. For øvrig sociallovgivning er det reglerne i det enkelte lands nationale lovgivning, der er afgørende for, om en person er omfattet af den pågældende lov. Reglerne om, hvilket lands lovgivning, der skal anvendes, har kun betydning for afgørelse af, hvorvidt en person skal henvises til at blive sikret efter det ene eller det andet lands lovgivning. Når dette er afgjort, er det reglerne i det pågældende lands lovgivning, evt. suppleret med overenskomstens særlige bestemmelser om de enkelte ydelser, der er afgørende for, dels om en person kan blive tilsluttet sikringsordninger i det pågældende land, og dels om der er ret til ydelser efter det pågældende lands lovgivning. Hovedregel Bopælslandet/beskæftigelseslandet - Overenskomstens artikel Som hovedregel er en person omfattet af lovgivningen i det land, hvor pågældende har bopæl. For personer, der har lønnet eller selvstændig beskæftigelse, gælder, at de er omfattet af lovgivning i det land, hvor de udfører beskæftigelsen. Det gælder som udgangspunkt også, når de har bopæl i det andet land. En dansk eller kroatisk statsborger, der bor i Danmark men arbejder i Kroatien, er derfor omfattet af kroatisk lovgivning. Denne hovedregel gælder for al lovgivning, der er omfattet af overenskomsten, dvs. både når det drejer sig om sikringsordninger, der er afhængig af beskæftigelse (fx danske sygedagpenge), og når det drejer sig om ordninger, der er afhængig af bopæl i det pågældende land (fx den danske sygesikring). 10

13 Undtagelser Udsendte lønmodtagere - Overenskomstens artikel 8, stk. 1, bogstav a) Administrativ aftales artikel En lønmodtager, som er omfattet af ét af landenes lovgivning, og som af en arbejdsgiver med hjemsted i dette land bliver udsendt fra dette land til midlertidigt at udføre arbejde i det andet land for den udsendende arbejdsgivers regning, forbliver omfattet af lovgivningen i det land, som den pågældende udsendes fra, når varigheden af det arbejde, som den pågældende udsendes til at varetage, ikke forventes at overstige 12 måneder. En dansk eller kroatisk statsborger, der fra Danmark af en dansk arbejdsgiver bliver sendt til midlertidig beskæftigelse af højst 12 måneders varighed i Kroatien, er derfor omfattet af dansk lovgivning om social sikring, selv om pågældende tager bopæl i Kroatien under udsendelsen. En arbejdstager, der skal forblive omfattet af dansk lovgivning under udsendelse til arbejde i Kroatien, skal anmode om at få udstedt dokumentation herfor. En kopi af den attesterede blanket skal afleveres til myndighederne i Kroatien. Reglerne om udsendelse gælder kun for lønmodtagere. En selvstændig erhvervsdrivende, der har midlertidig beskæftigelse i Kroatien, er således efter overenskomstens hovedregel omfattet af kroatisk lovgivning, med mindre der indgås en aftale efter overenskomstens artikel 10, se pkt. 26. Der gælder desuden særlige regler for offentligt ansatte, se pkt. 23. Transportarbejdere - Overenskomstens artikel 8, bogstav b) 21. Det rejsende personale i en transportvirksomhed eller et flyselskab med hjemsted i det ene land, er omfattet af dette lands lovgivning ved beskæftigelse i det andet land uafhængig af beskæftigelsens varighed. Søfolk mfl. - Overenskomstens artikel 8, bogstav c) 22. Personer, der er beskæftiget på et skib, der fører et af landenes flag, er omfattet af flaglandets lovgivning. Personer, som er beskæftiget om bord på et skib, der fører et af landenes flag, mens skibet befinder sig på det andet lands område, er ved denne beskæftigelse omfattet af lovgivningen i sidstnævnte land, når de normalt er omfattet af lovgivningen i dette land. Det betyder, at personer, der er omfattet af dansk lovgivning, fortsat er omfattet af dansk lovgivning, når de er beskæftiget ved fx losning, lastning, reparation om 11

14 bord på et kroatisk skib under dette skibs ophold i dansk havn eller danske farvande i øvrigt. Offentligt ansatte Overenskomstens artikel 8, stk Tjenestemænd og andre offentlig ansatte som sendes fra et land til arbejde i det andet land, forbliver omfattet af lovgivningen i det land de udsendes fra. Personer, der er ansat af en offentlig dansk arbejdsgiver forbliver derfor omfattet af dansk lovgivning, hvis de udsendes til arbejde i Kroatien. Der gælder ingen tidsbegrænsning. Det vil sige, at offentligt ansatte forbliver omfattet af udsenderlandets lovgivning, selv om udsendelsesperioden overstiger 12 måneder. Offentlig ansatte skal ikke have særlig dokumentation ud over dokumentation for ansættelsesforholdet. Udsendte diplomater mfl. - Overenskomstens artikel Overenskomstens bestemmelser berører ikke den stilling, som personer, der som diplomatiske eller konsulære repræsentanter, eller som tjenestemænd eller personer, der ligestilles med tjenestemænd, er beskæftiget på diplomatiske og konsulære repræsentationer, har efter internationale regler om diplomatiske forbindelser. Kroatiske diplomater, der er udsendt til Danmark, er således fortsat fritaget for at være omfattet af dansk lovgivning om social sikring som hidtil. Familiemedlemmer Overenskomstens artikel 8, stk Familiemedlemmer til udsendte herunder udsendte offentligt ansatte -, søfolk og internationale transportarbejdere er omfattet af lovgivningen i samme land som den udsendte mv. Det gælder dog ikke, hvis familiemedlemmet selv i kraft af beskæftigelse har ret til ydelser efter lovgivningen, jf. artikel 2, i det land, hvor de er bosat. Familiemedlemmer til lønmodtagere, der i kraft af deres udsendelse for dansk arbejdsgiver, beskæftigelse i dansk transportvirksomhed eller om bord på dansk skib, er omfattet af dansk lovgivning om social sikring, er derfor også omfattet af dansk lovgivning, selv om de pågældende bor i Kroatien. Det gælder dog ikke, hvis de pågældende familiemedlemmer i kraft af arbejde har ret til ydelser efter kroatisk lovgivning. Aftaler - Overenskomstens artikel 10 Administrativ aftales artikel 6 12

15 26. Der kan desuden ved aftale mellem de to lande gøres undtagelser fra bestemmelserne i overenskomstens artikel 7 og 8. Ansøgning om at fravige disse bestemmelser, således at en person bliver omfattet af dansk lovgivning, skal indgives til Den Sociale Sikringsstyrelse, som, såfremt der findes grundlag for at give tilladelsen, indhenter samtykke fra den kompetente kroatiske myndighed. Denne bestemmelse vil kunne anvendes ved udsendelse af arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende, hvor det på forhånd ligger fast, at udsendelsesperioden overstiger 12 måneder, eller andre situationer, hvor betingelserne i den almindelige udsendelsesregel i overenskomstens artikel 8, stk. 1, bogstav a), ikke er opfyldt. Efter dansk praksis gives der normalt tilladelse til at forblive omfattet af dansk lovgivning, når udsendelsen ikke forventes at overstige 3 år. Det er en forudsætning, at arbejdstageren under udsendelsen er ansat af en arbejdsgiver, der har hjemsted her i landet, og at pågældende ved udsendelsesperiodens start er omfattet af dansk lovgivning. 13

16 KAPITEL III SÆRLIGE BESTEMMELSER OM DE ENKELTE YDELSER - OVERENSKOMSTENS AFSNIT III - VII Indledning 27. I overenskomstens afsnit III - VII er fastsat nærmere regler om de forskellige typer af ydelser, der er omfattet af overenskomsten. Bestemmelserne i disse afsnit i overenskomsten anvendes sammen med og som supplement til reglerne i overenskomstens afsnit I og II, dvs. de almindelige bestemmelser og bestemmelserne, der fastlægger, hvilket af de to landes lovgivning, en person er omfattet af. I relation til anvendelse af dansk lovgivning er der i overenskomstens afsnit III - VII særlige regler om sygesikring mv. og dagpenge ved sygdom eller fødsel, arbejdsskadesikring, børnefamilieydelse og børnetilskud samt social pension og ATP. For visse af bestemmelserne, fx bestemmelserne om pension og børnetilskud er der tale om regler, der til dels indskrænker de rettigheder, der ellers følger af ligebehandlings- og eksportprincipperne, der er fastlagt i overenskomstens afsnit I. For andre af bestemmelserne, fx bestemmelserne vedrørende sygesikring mv., er der tale om bestemmelser, der giver supplerende rettigheder til personer, der omfattes af dansk lovgivning. I de tilfælde, hvor der ikke er fastsat særlige regler, gælder udelukkende bestemmelserne i det lands lovgivning, der skal anvendes i den konkrete situation, dog under hensyntagen til overenskomstens almindelige bestemmelser om ligebehandling mv. 14

17 YDELSER VED SYGDOM OG MODERSKAB - OVERENSKOMSTENS AFSNIT III Naturalydelser (sygesikring og sygehusbehandling mv.) - Overenskomstens artikel 12 - Administrativ aftales artikel Forsikringsperioder i den kroatiske sygeforsikring medregnes til nedbringelse af den ventetid på 6 uger, der er fastsat i sygesikringsloven og den tilsvarende ventetid for ret til vederlagsfri behandling på sygehus, der er fastsat i loven om sygehusvæsenet. Arbejdstagere og diplomater mfl., der er omfattet af dansk lovgivning i medfør af overenskomstens artikel 7, 8, eller 10, jf. pkt , selv om de ikke har bopæl i Danmark, har ret til et særligt sygesikringslegitimationsbevis, jf. Vejledning nr. 230 af 23. december Kontantydelser - Overenskomstens artikel 12 - Administrativ aftales artikel Ved afgørelse af, om der er ret til kontantydelser ved sygdom eller moderskab (syge- eller barseldagpenge), kan der tages hensyn til forsikrings- og beskæftigelsesperioder, der et tilbagelagt efter det andet lands lovgivning, hvis det er nødvendigt for at opnå ret til ydelser. Ved anvendelse af dansk lovgivning betyder bestemmelsen, at der ved afgørelse af, om beskæftigelseskravet for ret til dagpenge efter lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel er opfyldt, kan tages hensyn til beskæftigelsesperioder eller perioder, der ligestilles hermed, og som er tilbagelagt efter kroatisk lovgivning. Beregning af dagpenge - Overenskomstens artikel I de tilfælde hvor dagpenge skal beregnes på grundlag af gennemsnitsindtægten i en forudgående periode, skal der kun tages hensyn til indtægter, der er erhvervet i det land, der skal udbetale dagpengene. I Danmark kan denne bestemmelse få betydning, når dagpenge skal beregnes på grundlag af indtægten de sidste 4 uger - eventuelt 13 uger før fraværet. Udbetaling af dagpenge til personer med ophold eller bopæl i Kroatien Overenskomstens artikel Overenskomsten indeholder i artikel 14 en regel om udbetaling af dagpenge til personer, der har ophold i det andet overenskomstsland. 15

18 Efter denne bestemmelse udbetales dagpenge, som en person har opnået ret til efter et af landenes lovgivning, når den sikrede har ophold i det andet land, efter de regler, der gælder for statsborgere i det land, der udbetaler dagpenge. Ved udbetaling af danske dagpenge til personer, der har bopæl i Kroatien, gælder derfor som udgangspunkt både for danske og kroatiske statsborgere dagpengelovens almindelige bestemmelser om udbetaling af dagpenge under ophold i udlandet. Personer, der ved fraværets påbegyndelse efter overenskomstens lovvalgsregler er omfattet af dansk lovgivning under ophold/bopæl i Kroatien, har dog under alle omstændigheder ret til at få udbetalt dagpenge fra Danmark. Om personer, der er omfattet af dansk lovgivning under ophold/bopæl i Kroatien, se vejledningens kapitel II. 16

19 YDELSER VED ARBEJDSULYKKER OG ERHVERVSSYGDOMME - OVERENSKOMSTENS AFSNIT IV Anmeldelse og fastsættelse af godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne - Overenskomstens artikel Retten til ydelser ved arbejdsskade bestemmes efter lovgivningen i det land, hvis lovgivning den tilskadekomne var omfattet af på det tidspunkt, ulykkestilfældet fandt sted, eller det sygdomsfremkaldende arbejde blev udført. Om det lands lovgivning, der finder anvendelse se vejledningens kapitel II. Anmeldelse af arbejdsulykke eller erhvervssygdom indgives til forsikringsselskab/institution i det land, hvis lovgivning skadelidte er omfattet af. Ved fastsættelse af invaliditetsgraden som følge af arbejdsulykke eller erhvervssygdom skal der tages hensyn til en eventuel tidligere tilskadekomst, der er indtrådt, mens skadelidte var omfattet af det andet lands lovgivning. Ved forværring af en erhvervssygdom, som skadelidte allerede modtager eller har modtaget erstatning for, gælder særlige regler. Erhvervssygdomsfremkaldende arbejde i begge lande - Overenskomstens artikel 16 - Administrativ aftales artikel Hvis en erhvervssygdom kan være opstået som følge af arbejde, der er udført på begge landes område, udbetales kun ydelser fra det land, hvor skadelidte senest har været beskæftiget med arbejde, der kan have forårsaget erhvervssygdommen. Hvis den forsikringsinstitution, der har konstateret at denne bestemmelse skal anvendes og institutionen derfor ikke skal behandle anmeldelsen, oversendes den til institutionen i det andet land. Sammen med anmeldelsen sendes de dokumenter, som måtte være af betydning for sagens afgørelse. Forværring af erhvervssygdom - Overenskomstens artikel 17 - Administrativ aftales artikel Når forværring af en erhvervssygdom må antages at skyldes arbejde, som er udført mens skadelidte var omfattet af lovgivningen i det land, som allerede udbetaler eller har udbetalt ydelser i anledning af denne erhvervssygdom, skal ydelser som følge af forværringen også udbetales fra dette land. Hvis skadelidte derimod - efter den første udbetaling af ydelser - har været beskæftiget i det andet land ved arbejde, der har fremkaldt forværringen, skal det land, der oprindeligt har udbetalt ydelser, ikke tage hensyn til forværringen. 17

20 Derimod skal det land, hvis lovgivning skadelidte var omfattet af, da det arbejde, der er skyld i forværringen, blev udført, udbetale et tillæg til den ydelse, der allerede bliver eller er blevet udbetalt fra det andet land. I denne situation skal den forsikringsinstitution, der oprindelig har udbetalt erstatning oversende alle oplysninger om den tidligere konstaterede erhvervssygdom til institutionen i det andet land. Dagpenge ved arbejdsskade - Overenskomstens artikel 18 og Bestemmelserne i overenskomstens artikel 13 om beregning af dagpenge og artikel 14 om udbetaling af dagpenge ved bopæl i det andet land anvendes også, når der udbetales dagpenge i anledning af arbejdsskade. Se om disse bestemmelser i pkt. 30 og 31. Naturalydelser ved arbejdsskade 36. Når skadelidte er omfattet af dansk lovgivning på skadestidspunktet, har den sikrede ret til naturalydelser ved arbejdsskaden efter sygesikringsloven/lov om sygehusvæsen. Pågældende skal desuden have bedømt sin ret til naturalydelser efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade. Arbejdsskadesikringen yder erstatning for det økonomiske tab, som den skadelidte har, når det offentlige sundhedsvæsen ikke kan give ydelser gratis eller kræver delvis selvbetaling. Denne mulighed for erstatning af udgifter til lægebehandling mv. kræver, at ulykken eller sygdommen anerkendes som en arbejdsskade. 18

21 FAMILIEYDELSER - OVERENSKOMSTENS AFSNIT V Børnefamilieydelse, ordinært og ekstra børnetilskud - Overenskomstens artikel Børnefamilieydelse efter lov om en børnefamilieydelse og børnetilskud efter 2 og 3 samt 10a (flerbørnstilskud) og 10c (børnetilskud til uddannelsessøgende) i børnetilskudsloven ydes til kroatiske statsborgere på samme vilkår som til danske statsborgere. Ved flytning til Danmark får børn af kroatiske statsborgere, som efter overenskomsten er omfattet af dansk lovgivning, således ret til ydelser fra begyndelsen af kvartalet efter tilflytningen. Særligt børnetilskud - Overenskomstens artikel Børn af kroatiske enker og enkemænd samt forældreløse børn af kroatiske statsborgere har, når de har bopæl i Danmark, ret til særligt børnetilskud efter dansk lovgivning efter samme regler, som gælder for børn af danske statsborgere. Det er en betingelse, at barnet eller en af dets forældre har haft bopæl på dansk område i mindst 6 måneder, og at den afdøde fader og/eller moder på tidspunktet for dødsfaldet havde bopæl på dansk område. Herved er der sket en nedsættelse af den gældende bopælsperiode for udenlandske statsborgere på 3 år. Er kravet om, at den afdøde fader eller moder på tidspunktet for dødsfaldet havde bopæl i Danmark ikke opfyldt, indtræder retten til særligt børnetilskud efter 3 års bopæl her i landet efter den almindelige bestemmelse herom i børnetilskudsloven. Bestemmelsen om udbetaling af særligt børnetilskud efter 6 måneders bopæl her i landet omfatter også de øvrige tilfælde i børnetilskudsloven, hvor særligt børnetilskud ydes. Kroatiske ydelser - Overenskomstens artikel Børn af danske statsborgere har ret til kroatiske børnetilskud efter de samme regler, som gælder for kroatiske statsborgere, når børnene og mindst én af forældrene bor i Kroatien. Ret til familieydelser fra begge lande - Overenskomstens artikel 23 - Administrativ aftales artikel Når der til samme barn er ret til familieydelser fra begge lande for samme periode, udbetales ydelserne kun fra det land, hvor barnet overvejende opholder sig. 19

Vejledning om Konvention mellem Danmark og Tyrkiet om social sikring

Vejledning om Konvention mellem Danmark og Tyrkiet om social sikring Vejledning om Konvention mellem Danmark og Tyrkiet om social sikring Den Sociale Sikringsstyrelses vejledning af 10. maj 2004 J.nr. 96-00006-04 INDHOLD Pkt. Indledning 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER OG DEFINITIONER

Læs mere

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING Pensionsstyrelsens vejledning af 5. april 2011 International Social Sikring, j.nr. 93-00033-11 INDHOLD pkt. INDLEDNING 1. ALMINDELIGE

Læs mere

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING INDHOLD pkt. INDLEDNING 1. KAPITEL I ALMINDELIGE BESTEMMELSER DEFINITIONER Område 2. Statsborger 3. Lovgivning 4. Forsikringsperiode

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG KOREA OM SOCIAL SIKRING

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG KOREA OM SOCIAL SIKRING VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG KOREA OM SOCIAL SIKRING Pensionsstyrelsens vejledning af 23. september 2011 International Social Sikring, j.nr. 93-00061-11 INDHOLD pkt. INDLEDNING 1 ALMINDELIGE

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK REPUBLIKKEN KOREA

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK REPUBLIKKEN KOREA OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN KOREA Kongeriget Danmarks regering og Republikken Koreas regering Der ønsker at samarbejde på socialsikringsområdet, har besluttet

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Nordisk Konvention om social sikring. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

Nordisk Konvention om social sikring. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, Nordisk Konvention om social sikring Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender reglerne

Læs mere

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1)

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Nr. 40 10. december 2004 Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Den 18. august 2003 undertegnedes i Karlskrona, Sverige, en nordisk

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i et andet land

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i et andet land Social sikring under arbejde i udlandet Arbejde i et andet land Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. I nogle situationer er en person,

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i flere EØS-lande

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i flere EØS-lande Social sikring under arbejde i udlandet Arbejde i flere EØS-lande 2 Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. Denne pjece omtaler de regler,

Læs mere

Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring. Hæfte 4. Pensioner. Social pension og ATP. Den Sociale Sikringsstyrelse

Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring. Hæfte 4. Pensioner. Social pension og ATP. Den Sociale Sikringsstyrelse Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring Hæfte 4 Pensioner Social pension og ATP Den Sociale Sikringsstyrelse Hæfte 4 Pensioner Social pension og ATP Den Sociale Sikringsstyrelse Vejledning

Læs mere

Tast Ctrl-B for at søge i dokumentet

Tast Ctrl-B for at søge i dokumentet Tast Ctrl-B for at søge i dokumentet Hæfte 7 Ydelser til børn Børnefamilieydelse og børnetilskud Den Sociale Sikringsstyrelse Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring 2. reviderede udgave

Læs mere

Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring. Hæfte 3. Dagpenge. ved sygdom eller fødsel. Den Sociale Sikringsstyrelse

Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring. Hæfte 3. Dagpenge. ved sygdom eller fødsel. Den Sociale Sikringsstyrelse Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring Hæfte 3 Dagpenge ved sygdom eller fødsel Den Sociale Sikringsstyrelse Hæfte 3 Dagpenge ved sygdom eller fødsel Den Sociale Sikringsstyrelse Vejledning

Læs mere

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl.

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl. FOLKEPENSION Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension fra det 67. år.

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1971R1408 DA 01.09.2001 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING(EØF) Nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de

Læs mere

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer Vejledning - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Introduktion til internationale regler om social sikring... 4 2.1.

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 166/ 1. I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 166/ 1. I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 166/ 1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1971R1408 DA 07.07.2008 008.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 0m alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den l. januar

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse

Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse Kapitel 1 Definitioner 1. Ved selvforskyldt ledighed forstås, at en person uden rimelig grund opsiger eller forlader sit arbejde eller bliver

Læs mere

1. Sygehjælp EU-sygesikringsbeviser

1. Sygehjælp EU-sygesikringsbeviser Nr. 1, april 2006 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der nyt om EUsygesikringsbeviser, E126 til Sverige og dokumentation

Læs mere

Vejledning om førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Vejledning om førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Vejledning nr. 54 af 31. august 2007 Vejledning om førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Vejledningen finder anvendelse for personer, der

Læs mere

Rundskrivelse nr. 45/08

Rundskrivelse nr. 45/08 Rundskrivelse nr. 45/08 2. december 2008 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk EØS - lovvalg, konkurs og attest E 301 Da en del arbejdsgivere

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1 Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1 I medfør af 2, stk. 4, 46 c og 46 d i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Dine socialsikringsrettigheder

Dine socialsikringsrettigheder Dine socialsikringsrettigheder i Danmark Europa-Kommissionen Beskæftigelse, sociale anliggender og inklusion Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale

Læs mere

Afdeling: Arbejdsmarkeds og Sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan

Afdeling: Arbejdsmarkeds og Sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan Formål: Stk. 1. Dagpenge efter denne lov ydes på grund af sygdom, herunder tilskadekomst, eller ved barsel og adoption. Stk. 2. Dagpenge ydes af 1) arbejdsgiveren til ansatte ved sygefravær i 2 uger fra

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. BEK nr 707 af 18/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2131 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

ADMINISTRATIV AFTALE TIL DEN NORDISKE KONVENTION OM SOCIAL SIKRING

ADMINISTRATIV AFTALE TIL DEN NORDISKE KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Nr. 84 8. september 1994 Bekendtgørelse af administrativ aftale af 18. august 1993 til nordisk konvention om social sikring af 15. juni 1992 samt om Grønlands og Færøernes tiltrædelse heraf 1) Danmark

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven 1 af 9 24-01-2008 11:23 Den fulde tekst Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 15. januar 2004, med de ændringer, der følger af 3 i

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om sygedagpenge til søfarende BEK nr 728 af 29/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015260 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland BEK nr 490 af 30/05/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 12-79-0014

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen November 1999 Landene i den Europæiske Union har indgået en aftale om at samarbejde med en række andre europæiske lande

Læs mere

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13.

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. juni 1995 Kapitel 1 Personkreds m.v. Kapitel 2 Betingelser for udbetaling

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag BEK nr 1274 af 13/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Arbejdsgivernes

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. UDKAST Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I medfør af 6, stk. 2, 24 c, stk. 2, 32, stk. 5, 46, stk. 2, 47, stk. 2, 49 og 68, stk. 2, i lov om sygedagpenge,

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet,

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, LBK nr 240 af 17/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2010-0004327 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Kapitel 1 Udstedelse af EU/EØS-opholdsbevis til hovedpersoner

Kapitel 1 Udstedelse af EU/EØS-opholdsbevis til hovedpersoner Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, Arbejdsmarkedsudv UUI alm. del - Bilag 61,AMU alm. del - Bilag 93 Offentligt Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske

Læs mere

Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring Hæfte 1 Generel introduktion Lovvalgsregler Den Sociale Sikringsstyrelse

Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring Hæfte 1 Generel introduktion Lovvalgsregler Den Sociale Sikringsstyrelse Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring Hæfte 1 Generel introduktion Lovvalgsregler Den Sociale Sikringsstyrelse Forord I juli 1993 udsendte Socialministeriet, Sundhedsministeriet, Arbejdsskadestyrelsen,

Læs mere

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail vfm@vfm.dk J.nr. 2007-6869/the 29. maj 2008 Orientering om Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste,

Læs mere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere Arbejdsgivers rettigheder og pligter Orientering til udenlandske arbejdsgivere Indhold INDLEDNING... 2 ARBEJDSSKADESIKRING... 3 TEGNING AF FORSIKRING FOR ARBEJDSULYKKER... 3 SIKRING FOR ERHVERVSSYGDOMME...

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

Britta SCHULZ Liliane MORRIELLO Kim PEDERSEN NYBERG

Britta SCHULZ Liliane MORRIELLO Kim PEDERSEN NYBERG Britta SCHULZ Liliane MORRIELLO Kim PEDERSEN NYBERG Europa-Kommissionen GD for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion Att. Kontorleder Jackie Morin Kontor J-54 2/57 BE-1049

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger

B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger 2004R0883 DA 28.06.2012 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 22. november 2006 (27.11) (OR. en) 15600/06 Interinstitutionel sag: 2006/0006 (COD) SOC 557 CODEC 1353

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 22. november 2006 (27.11) (OR. en) 15600/06 Interinstitutionel sag: 2006/0006 (COD) SOC 557 CODEC 1353 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 22. november 2006 (27.11) (OR. en) 15600/06 Interinstitutionel sag: 2006/0006 (COD) SOC 557 CODEC 1353 NOTE fra: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. november 2007 (27.11) (OR. en) 15213/07 Interinstitutionel sag: 2006/0008 (COD) SOC 459 CODEC 1256

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. november 2007 (27.11) (OR. en) 15213/07 Interinstitutionel sag: 2006/0008 (COD) SOC 459 CODEC 1256 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 23. november 2007 (27.11) (OR. en) 15213/07 Interinstitutionel sag: 2006/0008 (COD) SOC 459 CODEC 1256 RAPPORT fra: Socialgruppen til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 20.4.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0302/2009 af Eugenia Ioan, tysk statsborger, om tab på grund af valutakurserne i forbindelse med

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Nr. 229 15. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling Kapitel 3 Kompetence m.v. Kapitel

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Report ILO-KONVENTION NR. 19 OM LIGEBERETTIGELSE FOR INDEN- OG UDENLANDSKE ARBEJDERE I HENSEENDE TIL ULYKKESTILFÆLDE, INDTRUFNE UNDER ARBEJDET, 1925

Report ILO-KONVENTION NR. 19 OM LIGEBERETTIGELSE FOR INDEN- OG UDENLANDSKE ARBEJDERE I HENSEENDE TIL ULYKKESTILFÆLDE, INDTRUFNE UNDER ARBEJDET, 1925 Greenland Report For perioden som sluttede den 31. maj 2012, udarbejdet af den danske regering i overensstemmelse med den Internationale Arbejdsorganisations (ILOs) forfatnings 22 om foranstaltningerne,

Læs mere

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension Til kommuner, mfl. UDKAST Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 23. maj 2017

Lovtidende A Udgivet den 23. maj 2017 Lovtidende A 2017 Udgivet den 23. maj 2017 19. maj 2017. Nr. 498. Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag I medfør af 11,

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 29. mai 2015 18. maj 2015. Nr. 673. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i adoptionsloven, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af 25. november

Læs mere

Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1)

Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1) Nr. 65 24. januar 1995 Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1) Kapitel 1 Personkredsen samt erstatnings- og godtgørelsesbegivenheden Kapitel 2 Ydelserne og beløbene

Læs mere

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende BEK nr 1110 af 26/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0017989 Senere ændringer til

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2009R0987 DA 08.01.2013 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 987/2009 af 16. september

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 21. desember 2016 12. december 2016. Nr. 1607. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i lov om adoption, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af

Læs mere

Bekendtgørelse om børne- og ungeydelsen

Bekendtgørelse om børne- og ungeydelsen BEK nr 1563 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0173583 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1015 af 30/08/2015

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Fællesskabsbestemmelserne om social sikring

Fællesskabsbestemmelserne om social sikring Fællesskabsbestemmelserne om social sikring Deres rettigheder, hvis De flytter inden for Den Europæiske Union Beskæftigelse sociale anliggender Social sikring og social integration Europa-Kommissionen

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

LOV nr 494 af 21/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli (Overførsel af Pensionsstyrelsens opgaver til Udbetaling Danmark)

LOV nr 494 af 21/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli (Overførsel af Pensionsstyrelsens opgaver til Udbetaling Danmark) LOV nr 494 af 21/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social og Integrationsmin., j.nr. 2012 3082

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Forsvarsudvalget 2014-15 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 105 Offentligt

Forsvarsudvalget 2014-15 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 105 Offentligt Forsvarsudvalget 2014-15 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 105 Offentligt Folketingets Forsvarsudvalg Christiansborg FORSVARSMINISTEREN 8 Maj 2015 Folketingets Forsvarsudvalg har den 18. marts 2015

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

RETSGRUNDLAG MÅL RESULTATER

RETSGRUNDLAG MÅL RESULTATER SOCIAL SIKRING I ANDRE EU-MEDLEMSSTATER Det er nødvendigt at koordinere de sociale sikringsordninger for at fremme den frie bevægelighed for personer på EU's område. Tidligere har arbejdstagere og andre

Læs mere

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående Cirkulære om Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående 2002 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående (Til samtlige ministerier mv.)

Læs mere

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. Nyhedsbrev om international social sikring Nr. 2, september 2008 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er bl.a. informationer

Læs mere

DDS februar 1999. Landemærket 11. DK 1119 København K. Tlf. +45 33 95 50 00 Fax +45 33 95 51 56 RY BOGTRYKKERI 8689 1244

DDS februar 1999. Landemærket 11. DK 1119 København K. Tlf. +45 33 95 50 00 Fax +45 33 95 51 56 RY BOGTRYKKERI 8689 1244 DDS februar 1999 Landemærket 11 DK 1119 København K Tlf. +45 33 95 50 00 Fax +45 33 95 51 56 RY BOGTRYKKERI 8689 1244 Orientering... om arbejdsgivernes rettigheder og pligter efter dansk lovgivning om

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 21. april 2009. Nr. 322. Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) I

Læs mere

Indledning. 1. Grundlag for aftalen

Indledning. 1. Grundlag for aftalen Februar 2015 Aftale mellem Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i Danmark og Folkpensionsanstalten/ Pensionsskyddscentralen i Finland om administrative retningslinjer for beskæftigelsesrettet indsats

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 596 af 02/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/04618

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.

Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. BEK nr 1420 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0030498

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson BEK nr 599 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0909636 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ansøgning om forhåndsgodkendelse til planlagt sygehusbehandling i udlandet efter EF-retten

Ansøgning om forhåndsgodkendelse til planlagt sygehusbehandling i udlandet efter EF-retten Ansøgning om forhåndsgodkendelse til planlagt sygehusbehandling i udlandet efter EF-retten Efter 31 i bekendtgørelse nr. 1207 af 22. september 2016 om ret til sygehusbehandling mv. har du mulighed for

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 10. udgave, april 2018 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du

Læs mere

Lovændringen er trådt i kraft den 1. april 2016 og har virkning for ret til ydelse fra den 1. juli 2016.

Lovændringen er trådt i kraft den 1. april 2016 og har virkning for ret til ydelse fra den 1. juli 2016. Til samtlige kommuner Orienteringsskrivelse om lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse

Læs mere

KLAGE TIL 1. KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OVER MANGLENDE OVERHOLDELSE AF FÆLLESSKABSRETTEN. Brøkpension

KLAGE TIL 1. KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OVER MANGLENDE OVERHOLDELSE AF FÆLLESSKABSRETTEN. Brøkpension KLAGE TIL 1. KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OVER MANGLENDE OVERHOLDELSE AF FÆLLESSKABSRETTEN Brøkpension 1. Klagernes navne (efternavne og fornavne): 2. Repræsenteret af: (1) Pedersen Nyberg,

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet NOTAT Dato: 18. maj 2009 Kontor: Lovkontoret Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet Dette notat har til formål at afdække en række problemstillinger i forbindelse med retten til tidsubegrænset

Læs mere

Denne lov er med virkning fra 1. januar 2004 ophævet og erstattet af lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring.

Denne lov er med virkning fra 1. januar 2004 ophævet og erstattet af lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring. Notat 1 Æbeløgade 1 Postboks 3000 2100 København Ø Tlf. 39 17 77 00 Fax 39 17 77 11 ask@ask.dk www.ask.dk cvr.nr. 16-80-99-34 Hverdage 10-15 Torsdag 10-18 1. Indledning Anordning nr. 273 af 24. april 2001

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 1)

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 1) 2013/1 LSV 33 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1107823 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20.

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere