Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FRITIDSHUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FRITIDSHUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 3400-02"

Transkript

1 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FRITIDSHUSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr

2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Sikrede Forsikringssted og tid Bygningsforsikring Hvilke genstande omfatter forsikringen Forsikringen dækker Forsikringen dækker endvidere Forsikringen dækker ikke Dækningsskema. Se side Indboforsikring Hvilke genstande omfatter forsikringen Forsikringen omfatter ikke Dækningsskema. Se side Ansvarsforsikring Hvornår er man ansvarlig Dækning Forsikringssum Forsikringen dækker ikke Omkostninger og renter Retshjælpsforsikring I skadetilfælde Anmeldelse af skade Afværgelse af skade Erstatningsopgørelse af bygningsskade Erstatningens anvendelse Erstatningsudbetaling Erstatningsopgørelse af indboskade Hvorledes beregnes erstatningen Forsikringssum underforsikring Vejledning om muligheden for at kræve acontobeløb Rimelige og nødvendige udgifter til advokatbistand Selvrisiko Fællesbetingelser Hvad skal selskabet have besked om Ejerskifte Eftersyn Forsikringens varighed og opsigelse Ændring af betingelser og præmie Præmiens betaling Indeksregulering Forsikring i andet selskab Ankenævnet for Forsikring Love og vedtægter Lov om behandling af personoplysninger Fortrydelsesret Ordforklaring. 10 For forsikringen gælder udover disse betingelser det i policen anførte.

3 Forsikringens indhold og opbygning. Fritidshusforsikringen kan bestå af følgende: Grunddækning: Indboforsikring og/eller Bygningsbrandforsikring og/eller Forsikring for Anden bygningsbeskadigelse inkl. - Husejeransvar - Retshjælp. Tilvalgsdækninger (kun når der er forsikring for Anden bygningsbeskadigelse): Insekt- og svampeforsikring og/eller Rør- og kabelforsikring i bygning og/eller Rør- og kabelforsikring uden for bygning og/eller Glas- og sanitetsforsikring og/eller Anden pludselig skade. Det fremgår af policen, hvilke dækninger der er valgt.

4 1.0 Sikrede. Sikret er forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. Indboforsikringen omfatter tillige de til forsikrings tagerens husstand hørende personer, herunder fastboende medhjælp i husholdningen. Ansvarsforsikringen omfatter tillige den medhjælp, der passer ejendommen. 2.0 Forsikringssted og tid*. Forsikringen dækker ejendommen på forsik rings - stedet (matr.nr.), som er anført på policen. Forsikringen dækker skader eller tab, der opstår i forsikringstiden*. 3.0 BYGNINGSFORSIKRING. 3.1 Hvilke genstande omfatter forsikringen. Det fremgår af dækningsskemaet i venstre søjle, hvilke genstande der er omfattet af forsikringen, ligesom det også fremgår, hvilke genstande der ikke er omfattet af forsikringen. 3.2 Forsikringen dækker. Det fremgår af policen, hvilke dækninger tillige med hvilke tillægs- og tilvalgsdækninger, der er omfattet af forsikringen. 3.3 Forsikringen dækker endvidere Redning og bevaring. Rimelige udgifter til redning og bevaring af de for sikrede dele af ejendommen. Endvidere dækkes rimelige udgifter til afværgelse af en umiddelbart truende skade Oprydning. Udgifter til oprydning og fjernelse af det forsikrede, der ifølge skadeopgørelsen ikke kan genan - vendes Forøgede byggeudgifter til lovliggørelse. Foruden den egentlige skadeerstatning jf. punkt 7.3 erstatter forsikringen også forøgede byggeudgifter, som efter en skade ved istandsættelse eller genopførelse påføres forsikringstageren til opfyldelse af krav, som stilles af byggemyndighederne i kraft af byggelovgivningen. Erstatningen fastsættes til de ovenfor nævnte udgifter, der vil medgå til istandsættelse eller genopførelse i samme skikkelse, til samme anvendelse og på samme sted. Erstatningen beregnes efter priserne på skadetidspunktet. Det er en forudsætning for dækningen, at - udgifterne vedrører de dele af bygningen, der betales erstatning for, - dispensation fra bestemmelserne ikke har kunnet opnås, - bygningens værdiforringelse på grund af slid og ælde ikke overstiger 30% i forhold til nyværdien, - istandsættelse eller genopførelse finder sted. Forsikringen dækker dog ikke - udgifter, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse*, - udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som af myndighederne var forlangt eller kun ne være forlangt, inden skaden indtrådte. Lovliggørelseserstatningen er for hver bygning begrænset til 10% af bygningens nyværdi Flytteudgifter samt andre udgifter i forbindelse med midlertidig fraflytning. I det omfang ejendommen midlertidigt ikke kan benyttes på grund af en dækningsberetti get skade, dækkes - nødvendige udgifter til ud- og indflytning samt til opmagasinering af sikredes private indbo, - rimelige og dokumenterede udgifter i tilfælde hvor egen ferie er påbegyndt eller umiddelbart forestående - til afholdelse af en tilsvarende ferie, dog højst i 1 måned, - dokumenteret tab af lejeindtægt i henhold til gældende lovlige lejekontrakter. Erstatning ydes i indtil 1 måned, efter at skaden er udbedret, dog højst 12 måneder efter at skaden er indtruffet. Opføres bygningen i en anden skikkelse, eller udbedres skaden ikke, ydes der kun erstatning for det tidsrum, det ville have taget at sætte den skadede bygning i samme stand som før skaden. Er sikrede skyld i, at udbedring forsinkes, erstat - tes ikke de udgifter, der måtte være forbundet med forsinkelsen. Erstatning ydes i det omfang, tabet eller udgiften ikke kan kræves dækket af anden forsikring. 3.4 Forsikringen dækker ikke Forsikringen dækker ikke skade som følge af: - Mangelfuld vedligeholdelse*. Som eksempel herpå kan nævnes behandling af træværk med træbeskyt ten de midler og/eller maling. Rådne, rustne, tæ re de, slidte og defekte dele skal udskiftes. Taget skal eventuelt understryges, tagrender og afløb renses osv Forsikringen dækker endvidere ikke skade som følge af: - Naturkatastrofer, fx jordskælv, jordskred, oversvømmelse, stormflod m.m. - Krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelser, oprør eller borgerlige uroligheder. 1

5 - Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. Forsikringen dækker dog skade, som direkte eller indirekte er forårsaget af eller sket i forbindelse med kernereaktioner anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, og anvendelsen heraf har været forskriftsmæssigt og ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift. 3.5 Dækningsskema. Se side INDBOFORSIKRING. 4.1 Hvilke genstande omfatter forsikringen. Det fremgår af dækningsskemaet i venstre søjle, hvilke genstande, der er omfattet af forsikringen. De forsikrede genstande er alene dækket, når de beror på ejendommen. 4.2 Forsikringen omfatter ikke. 1. Genstande, der omfattes af en familieforsikring, 2. Særlige private værdigenstande fx frimærkesamlinger, møntsamlinger, ting af guld, platin eller sølv, perler, smykker, ædelstene. 3. Penge, pengerepræsentativer fx præmieobligationer og ubrugte frimærker, møntkort. 4. Motordrevne køreetøjer jf. færdselsloven, haveredskaber over 15 hk, campingvogne, luft- og søfartøjer er enhver art, herunder windsurfere. Dele og tilbehør til ovennævnte genstande dækkes heller ikke. Ved motordrevne køretøjer forstås fx biler, knallerter, motorcykler og traktorer. Småbåde indtil 5,5 meters længde herunder kanoer og kajakker, inkl. tilbehør hertil, er dog omfattet af forsikringen med indtil kr pr. forsikringsbegivenhed. Påhængsmotorer over 5 hk er ikke dækket af forsikringen. Windsurfere betragtes ikke som både og er derfor ikke medforsikret, ej heller dele hertil. 4.3 Dækningsskema. Se side ANSVARSFORSIKRING. (Denne risiko er ikke medforsikret, hvis policen alene omfatter bygningsbrandforsikring og/eller indboforsikring). 5.1 Hvornår er man ansvarlig. Efter dansk ret er man juridisk ansvarlig, når man ved fejl eller forsømmelse er skyld i den skete skade. Denne hovedregel står ikke skrevet i nogen lov, men er opstået gennem retspraksis. Er skadevolderen uden skyld i skaden, kaldes skaden hændelig, og for hændelig skade er man ikke ansvarlig. Derfor må skadelidte i en sådan situation selv bære tabet. Ansvarsforsikringens formål er at betale for Dem, hvis De har pådraget Dem et erstatningsansvar, og at friholde Dem, hvis der rejses et uberettiget erstatningskrav mod Dem. Selskabet træffer bestemmelse om sagens behandling over for skadelidte, og Deres anerkendelse af erstatningskrav forpligter kun Dem selv og ikke selskabet. De bør derfor aldrig anerkende et erstatningskrav uden at have sikkerhed for, at selskabet vil betale. De kan ved at anerkende et erstatningsansvar risikere selv at måtte betale en erstatning, som ikke er dækket af for sikringen. 5.2 Dækning. Forsikringen dækker sikredes ansvar som ejer eller bruger af ejendommen for skade på person eller ting. 5.3 Forsikringssum. Forsikringen dækker med indtil følgende summer pr. forsikringsbegivenhed: Kr (indeksreguleres ikke) ved personskade. Kr (indeksreguleres ikke) ved skade på ting og dyr. 5.4 Forsikringen dækker ikke. Forsikringen dækker ikke erstatningsansvar, når skaden er: - Forvoldt med forsæt, medmindre skadevolderen er under 14 år eller har manglet evnen til at handle fornuftsmæssigt på grund af sin sindstilstand. - Forvoldt i selvforskyldt beruselse eller under påvirkning af narkotika og lignende. - Opstået ved at undlade at opfylde en indgået aftale, fx en kontrakt eller en lejeaftale. - Opstået i forbindelse med en erhvervsvirksomhed, der drives i eller på ejendommen. - Sket på ting, som tilhører sikrede eller familiemedlemmer, der bos hos sikrede. - Sket på ting, som sikrede eller familiemedlemmer, der bor hos sikrede, låner, lejer, bruger, har brugt, opbevarer, transporterer, bearbejder, behandler eller har sat sig i besiddelse af. - Forvoldt af motordrevet køretøj, bortset fra haveredskaber op til 15 hk. Er sikrede ansvarlig efter færdselsloven, dækker selskabet med de forsikringssummer, der er nævnt i denne lov. - Skade forvoldt af hunde. - Opstået i forbindelse med forurening af luft, jord eller vand, samt derved forvoldt skade på ting, medmindre skaden er opstået uventet, utilsigtet og ved et pludseligt uheld, og sikrede har overholdt gældende offentlige forskrifter. 2

6 5.5 Omkostninger og renter. Forsikringen dækker også omkostninger ved erstatningsspørgsmålets afgørelse. Det er dog en betingelse, at der er truffet aftale med selskabet herom. Omkostningerne betales, selv om forsikringssummen herved overskrides. Det sam - me gælder renter af erstatningsbeløb, som er omfattet af forsikringen. 6.0 Retshjælpsforsikring. (Denne risiko er ikke dækket, hvis policen alene omfatter bygningsbrandforsikring og/eller indboforsikring). Retshjælpsforsikringen dækker i tilknytning til Fritidshusforsikringens dækning for forsikring for Anden byg ningsbeskadigelse sikredes udgifter til sagsomkostninger ved private retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsretter. Forsikringen dækker således ikke tvister i forbindelse med sikredes selvstændige virksomhed eller ansættelsesforhold. Får De brug for forsikringens dækning, bør De rette henvendelse til en advokat, da det er en betingelse for forsikringens dækning, at en advokat vil påtage sig sagen. Dækningen er i overensstemmelse med selskabets til enhver tid gældende forsikringsbetin gelser for Retshjælpsforsikring. De fuldstændige vilkår for denne dækning kan til enhver tid rekvireres hos selskabet. Forsikringssum samt selvrisiko vil fremgå af policen. 7.0 I SKADETILFÆLDE. 7.1 Anmeldelse af skade. I skadetilfælde skal forsikringstageren uden ophold og senest 3 dage efter skadens konstatering indgive skriftlig anmeldelse til selskabet indeholdende så fyldige oplysninger som muligt. Ved tyveri og/eller hærværk er selskabets erstatningspligt betinget af, at der straks efter skadens konstatering tillige sker anmeldel se til politiet. Efter en forsikringsbegivenhed må udbedring af skaden, nedrivning eller fjernelse af de forsikrede genstande ikke finde sted, før selskabet har givet sit samtykke dertil, medmindre dette udføres som en rimelig foranstaltning til at mindske skadens omfang. Eventuelle rester skal opbevares. 7.2 Afværgelse af skade. I skadetilfælde skal forsikringstageren efter bedste evne straks søge at afværge eller begrænse skaden, ligesom selskabet er berettiget til at foretage dertil sigtende foranstaltninger. Det beskadigede henstår i øvrigt for ejerens regning og risiko, indtil udbedring af skaden har fundet sted. 7.3 Erstatningsopgørelse af bygningsskade. Erstatningen opgøres som nyværdi bortset fra: - Skade, hvor der foretages afskrivning efter afskrivningstabellerne samt for bygning eller bygningsdel, der er værdiforringet med mere end 30% af nyværdien. - Kontanterstatning til fri rådighed. - Skade på bygninger under renovering og modernisering. - Skade på bygninger bestemt for nedrivning. - Skade på udvendig udsmykning. - Skade på haveanlæg Nyværdi. Erstatning efter nyværdi udgør det beløb, det på skadetidspunktet vil koste at genoprette det beskadigede som nyt på samme sted og med samme byggemåde. Erstatningen kan ikke baseres på dyrere byggematerialer og tilbehør end det beskadigede eller på byggematerialer, tilbehør og byggemetoder, der ikke er almindeligt anvendt på skadetidspunktet. Såfremt det skaderamte ikke kan genanskaffes, opgøres erstatningen til, hvad det koster at udskifte dette med tilsvarende i samme standard, og som er almindeligt anvendt på skadetidspunktet. Der ydes ikke erstatning for et eventuelt formuetab som følge af farveforskelle eller andre forskel le mellem erstattede genstande/bygningsdele og det ubeskadigede. Eventuelle ændringer af byggepriserne inden for en normal reparations-/byggeperiode indgår i erstatningen ved dens udbetaling. For visse genstande gælder der dog som anført i efterfølgende punkt 7.3.8, Afskrivningstabeller, særlige erstatningsregler Dagsværdi. Er en bygning eller bygningsdel på grund af alder, brug, mangelfuld vedligeholdelse* eller andre individuelle omstændigheder værdiforringet med mere end 30% af nyværdien, kan der foreta ges fradrag i erstatningen. Dette vurderes bl.a. ud fra forholdet mellem den tid genstanden har været anvendt og dens formodede levetid. 3

7 7.3.3 Kontanterstatning til fri rådighed. Såfremt genopretning af skaden ikke kan udføres, opgøres erstatningen som en kontanterstatning til fri rådighed, der svarer til det beskadigedes værdi (dagsværdi) umiddelbart før skaden. Ved bygningsskade kan kontanterstatning til fri rådighed ikke overstige den beskadigede bygning eller bygningsdels handelsværdi umiddelbart før skadens indtræden Bygninger under renovering og modernisering. For bygninger eller bygningsdele, som forud for skaden stod for renovering/modernisering, eller hvor renoveringen/moderniseringen var påbegyndt, opgøres erstatningen på følgende måde: - For de beskadigede bygninger/bygningsdele, der forud for skaden var bestemt til genanvendelse, opgøres erstatningen til værdien af det beskadigede umiddelbart før skadetidspunktet (dagsværdi). - For øvrige bygninger/bygningsdele, der forud for skaden ikke var bestemt til genanvendelse, dækkes kun udgifter til oprydning, men med fradrag for sparede nedbrydningsomkostninger. - Erstatningen kan ikke overstige bygningens/ bygningsdelens handelsværdi Bygninger bestemt for nedrivning. For bygninger eller bygningsdele, som forud for skaden var bestemt til nedrivning, erstattes udgifter til oprydning, men med fradrag for sparede nedrivningsomkostninger. Herudover erstattes bygningsdele, som forud for skaden var bestemt til genanvendelse, til det beskadigedes værdi umiddelbart før skadetidspunktet (dagsværdi), men med fradrag for sparede omkostninger til demontering Udvendig udsmykning. Vægmalerier, relieffer og anden udvendig udsmykning på bygning samt haveskulpturer, solure og fuglebade er alene dækket med deres håndværksmæssige værdi. Den kunstneriske værdi er ikke dækket. Den samlede erstatning kan ikke overstige kr (indeksreguleres basisår 2008) Haveanlæg. Haveanlæg er dækket mod brand. Herudover dækkes haveanlæg, når skaden er en direkte følge af en af forsikringen dækningsberettiget skade. Der dækkes endvidere skade på haveanlæg, hvis skaden er en direkte følge af skade på en anden ejendoms bygninger, fx naboejendommen. Det er en betingelse, at årsagen til skaden på naboejendommen også er en dækket skadeårsag på nærværende forsikring. Beplantning erstattes alene med udgiften til nyplantning af højst 4 år gamle vækster. Den samlede erstatning kan ikke overstige kr (indeksreguleres basisår 2008). Der ydes kun erstatning, hvis skaden udbedres Afskrivningstabeller. For efterfølgende nævnte installationer, bygningsdele, bygningsoverflader og skadetyper bliver erstatningen fastsat til nyværdi (arbejdsløn og materialer), hvori der foretages et fradrag bestemt ud fra det beskadigedes alder på skadetidspunktet jævnfør tabellerne Hårde hvidevarer, glaskeramiske kogeplader og el-drevne genstande. Alder indtil Erstatning 2 år...100% 3 år... 85% 4 år... 75% 5 år... 65% 6 år... 50% 7 år... 40% 8 år... 30% derefter... 20% Ved reparation kan erstatningen højst udgøre ovenstående procent af det beskadigedes nyværdi Kedler, varmevekslere, beholdere samt olie- og gasfyr. Alder indtil Erstatning 10 år...100% 15 år... 70% 20 år... 55% 25 år... 40% 30 år... 30% derefter... 20% Antenner og paraboler samt disses tilbehør. Alder indtil Erstatning 6 år...100% 8 år... 70% 10 år... 50% derefter... 20% Tagbelægning af plast, pvc eller lignende. Alder indtil Erstatning 6 år...100% 7 år... 70% 8 år... 60% 9 år... 50% 10 år... 40% derefter... 20% 4

8 Tagbelægning af pap. Alder indtil Erstatning 15 år...100% 20 år... 70% 25 år... 50% 30 år... 30% derefter... 20% Tagbelægning af strå/rør. Alder indtil Erstatning 20 år...100% 30 år... 70% 40 år... 60% 50 år... 50% derefter... 30% Gulvbelægning i form af tæpper, vinyl, kork og lignende produkter. Alder indtil Erstatning 5 år...100% 10 år... 80% 15 år... 70% 20 år... 60% 25 år... 40% derefter... 20% Denne afskrivningstabel gælder kun for skader dækket under pkt. D, Rør- og kabelforsikring i bygning. Alder indtil Erstatning 20 år...100% derefter... 70% Erstatningsprocenten beregnes af den samlede udgift til udbedring af skaden inkl. evt. udgifter til fejlfinding, fritlægning samt evt. følgeskade på bygning og retablering. Er forsikringen tegnet med Anden pludselig skade, er der ingen afskrivning, men alene en selvrisiko på kr (indeksreguleres basisår 2008) Denne afskrivningstabel gælder kun for skader dækket under pkt. E, Rør- og kabelforsikring uden for bygning. Alder indtil Erstatning 20 år...100% 30 år... 70% 40 år... 50% 50 år... 30% derefter... 20% Erstatningsprocenten beregnes af den samlede udgift til udbedring af skaden inkl. evt. udgifter til fejlfinding, fritlægning samt evt. følgeskade på bygning og retablering. Er forsikringen tegnet med Anden pludselig skade, er der ingen afskrivning, men alene en selvrisiko på kr (indeksreguleres basisår 2008) Restværdiforsikring. Hvis en dækningsberettiget skade på en bygning udgør mindst 50% af nyværdien, kan ejeren i stedet for reparation vælge af få nedrevet anvendelige rester, men kun til brugbart fundament/ kældervæg/dæk og få opført en tilsvarende ny bygning i samme skikkelse og til samme anvendelse. Erstatningen opgøres efter samme regler som den egentlige skadeerstatning, dog finder afskrivningstabellerne ikke anvendelse. Det er en betingelse, at de anvendelige rester nedrives, og at genopførelse finder sted. Værdien af de anvendelige rester fradrages i restværdierstatningen. Vælger ejeren at få opført en ny bygning, dækkes også nødvendige udgifter til fjernelse af anvendelige bygningsrester. For bygninger, som forud for skaden var bestemt til renovering/modernisering eller nedrivning, ydes ikke erstatning for restværdi. 7.4 Erstatningens anvendelse. Erstatningen skal normalt anvendes til istandsættelse eller genopførelse af det beskadigede på samme sted og til samme anvendelse. Såfremt erstatningen ikke anvendes til reparation eller genopførelse af det beskadigede, foretages fradrag for værdiforringelse på grund af slid, ælde og nedsat anvendelighed. Erstatningen kan ikke overstige bygningens handelsværdi. 7.5 Erstatningsudbetaling. Erstatningen udbetales, når: - Retablering af det beskadigede har fundet sted. - Evt. offentlige undersøgelser i anledning af skaden er afsluttet, og evt. politirapport er selskabet i hænde. - De nødvendige dokumenter til evt. udbetaling til fri rådighed er selskabet i hænde. Ved udbetaling til fri rådighed eller til ændret anvendelse, skal der indsendes tingbogsattest for den beskadigede ejendom og samtykkeerklæringer fra ejendommens eventuelle panteller andre rettighedshavere. 5

9 7.6 Erstatningsopgørelse af indboskade Hvorledes beregnes erstatningen. Erstatning for genstande, der er indkøbt som nye inden for det sidste år før skaden, erstattes med genanskaffelsesprisen på opgørelsestidspunktet for tilsvarende nye genstande uden fradrag (nyværdi). For andre genstande kan der foretages et rimeligt fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, mode, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder (dagsværdi). For skade på cykler, alm. elektriske apparater, særlige elektriske apparater samt film og lignende gælder følgende særlige regler: Cykler. Cykler erstattes med følgende procenter af genanskaffelsesprisen for en tilsvarende ny cykel: Alder: % Alder: % 0-1 år år år år år år år år år år år år år år år år år år år Dokumenteres cyklen købt som brugt, fuldstæn - dig istandgjort, beregnes ovennævnte procenter fra købstidspunktet ud fra genanskaffelsesprisen for en tilsvarende brugt cykel. Retten til erstatning for cykeltyverier er betinget af følgende: - At cyklens stelnummer kan oplyses. - At cyklen var aflåst med en lås, der er godkendt af Dansk Varefakta Nævn eller selskabet. - At låsebevis medsendes skadeanmeldelsen Almindelige elektriske apparater, der udelukkende er til privat brug: Til almindelige elektriske apparater henregnes: Eldrevne køkkenmaskiner (kaffemaskiner, mikrobølgeovne, brødristere, mixere, blendere, kødhakkere mv.) Elartikler til personlig pleje (hår- og føntørrere, barbermaskiner, tandbørster mv.) Elektrisk hobbyværktøj Radioudstyr (radio- og tv-apparater, video, bånd- og pladespillere, cd-afspillere, højttalere, forstærkere, videokameraer samt tilbehør til de nævnte genstande) Andre almindelige elektriske genstande til brug i hjemmet (elalarmer, støvsugere, stryge - jern, strygeruller, ure, skrivemaskiner og symaskiner) Telefonsvarere og telefoner, dog ikke mobiltelefoner med tilbehør. Genstande, der før skaden var ubeskadigede, erstattes med følgende procenter af genanskaffelsesprisen for en tilsvarende ny genstand. Alder: % Alder: % 0-2 år år år år år år år år Særlige elektriske apparater, der udelukkende er til privat brug. Til særlige elektriske apparater henregnes: Private computere med tilbehør, herunder monitor, tastatur, modem, mus, computeren inkl. standardprogrammel, printer, joystick, tapestation, cd-rom og diskettestation Telefax, fotokopieringsmaskiner og mobiltelefoner med tilbehør Elektriske musikinstrumenter, walkies-talkies og radioamatørudstyr, dog anvendes for disse genstande afskrivningsregler som anført under punkt Genstande, der før skaden var ubeskadigede, erstattes med følgende procenter af genanskaffelsesprisen for en tilsvarende ny genstand: Alder: % Alder: % 0-1 år år år år år år Film og lignende. Ved skader på private film-, båndoptagelser/edbprogrammer eller elektroniske lagringsmedier, fx kassetter, disketter og cd er, ydes kun erstatning til indkøb af nye råfilm eller aftryk af eventuelt bevarede negativer eller uindspillede bånd, disketter mv. Der ydes ingen erstatning for manuskripter og tekniske tegninger Forsikringssum underforsikring. Den forsikringssum, der er anført i policen med senere regulering, bør altid være tilstrækkelig til at dække værdien af samtlige forsikrede genstande. 6

10 Viser det sig i skadetilfælde, at værdien af samtlige forsikrede genstande hvad enten de er beskadigede eller ej overstiger forsikringssummen på skadetidspunktet, erstattes tabet kun forholdsmæssigt. 7.7 Vejledning om muligheden for at kræve acontobeløb. Senest 3 måneder efter anmeldelsen af en forsikringsbegivenhed, har forsikringstager krav på vejledning angående muligheden for en aconto-erstatning, medmindre kravet inden da fuldt ud er afvist eller imødekommet af Gartnernes Forsikring. 7.8 Rimelige og nødvendige udgifter til advokatbistand. Sikrede kan få dækket rimelige og nødvendige udgifter til advokatbistand i forbin del se med udenretlig fremsættelse og opgørelse af kravet mod selskabet, såfremt det efter en konkret vurdering ud fra kravets omfang og beskaffenhed, har været rimeligt og nødvendigt, at sik rede har søgt advokatbistand. I givet fald erstattes udgifterne til et arbejdsve - derlag beregnet ud fra det antal timer, der med rimelighed må antages at have været nødvendigt for gennemførelse og opgørelse af det konkrete krav. 8.0 Selvrisiko. Forsikringens selvrisiko fremgår af policen. Selvrisikoen gælder for alle skader under bygnings forsikring, indboforsikring samt ansvarsforsikring og er indeksreguleret. Såfremt forsikringen er tegnet med dækning for Anden pludselig skade (pkt. 6.0 G i dækningsskemaet) gælder der en obligatorisk selvrisiko på kr (indeksreguleres basisår 2008). 9.0 Fællesbetingelser. 9.1 Hvad skal selskabet have besked om. Selskabet skal underrettes hvis: - Oplysningerne i policen er forkerte. - Betalingsadressen ændres. - Der på forsikringsstedet påbegyndes ny-, omeller tilbygning, herunder af udhuse, carporte, garager, havestuer, drivhuse, redskabsskure eller lignende småbygninger. - Der foretages ændring af tagbeklædning fra stråtag til anden tagbeklædning eller omvendt. - Der foretages indretning af beboelsesrum i etager over stueplan. - Der foretages helt eller delvis ændring i de forsikrede bygningers anvendelse fx ved overgang til erhverv. - Der etableres nedgravet svømmebassin. - Der etableres spa-bad, der er tilsluttet ejendommens vand og/ eller elektriske installationer. - De benyttede energikilder ændres, dog ikke skift fra oliefyring til gasfyring eller omvendt. - Ejendommen henligger forladt. Hvis selskabet ikke underrettes i ovennævnte til - fælde, kan det få konsekvenser for retten til erstatning, idet den kan blive nedsat eller helt bortfalde Særlige forsikringsbetingelser for bygning under opførelse, om- eller tilbygning, når selskabet har accepteret dækning. Under forudsætning af at policen indeholder dækning for: - Brand jf. dækningsskemaet pkt. A. - Forsikring for Anden bygningsbeskadigelse jf. dækningsskemaet pkt. B, dækker forsikringen udelukkende brand, storm og husejeransvar for bygning under opførelse, om- eller tilbygning herunder bygningsdele samt byggematerialer. Entreprenøren er jf. AB 92 sikret på policen for så vidt angår brand- og stormskadedækningen. Det er en betingelse for dækning, at: - Byggeprojektet opfylder lovgivningens regler. - Byggeprojektet er godkendt af myndighederne. - Arbejdet udføres i overensstemmelse med det godkendte projekt og sædvanlig fagmæssig praksis, herunder at der ved arbejdstids ophør foretages nødvendige og sædvanlige foranstaltninger til imødegåelse af skade. Ved enhver brand- og eksplosionsskade gælder en selvrisiko på kr (indeksreguleres ikke). Den anførte selvrisiko vil dog ikke blive gjort gældende, såfremt sikrede kan godtgøre, at skaden ikke er sket som følge af varmt arbejde, eller at skaden ikke skyldes, at sikrede ikke har fulgt DBI Brandtekniske Vejledning nr. 10, 10A og/eller 10B. Ved varmt arbejde forstås brug af åben ild eller anden form for varmeudviklende værktøjer fx ukrudtsbrænding, tagdækning, svejsning, skærebrænding, vinkelslibning, lodning, tørring, opvarmning eller lignende varmt arbejde. Når opførelsen, om- eller tilbygningen er tilendebragt, bedes dette meddelt selskabet, således at selskabet kan godkende risikoen til forsikring. 9.2 Ejerskifte. Ejerskifte skal straks meddeles til selskabet. Forsikringen ophører ved ejerskifte. Den nye ejer af ejendommen er dog dækket i indtil 4 uger fra overtagelsesdatoen, medmindre ny forsikring er tegnet. Dette gælder ikke for retshjælpsforsik- 7

11 rin gen. For Bygningsbrandforsikringen gælder der særlige regler, se pkt. 9.4 om Bygningsbrandforsikring. For insekt- og svampeforsikring gælder særlig bestemmelse - se pkt. 3.5 Dækningsskema for bygninger pkt. C. 9.3 Eftersyn. For at kunne vurdere risikoforholdene har selska - bet til enhver tid ret til at besigtige den forsikrede ejendom. Hvis risikoforholdene er ændrede i forhold til tegningstidspunktet, kan selskabet revurdere og ændre forsikringsvilkårene. 9.4 Forsikringens varighed og opsigelse. Forsikringen er tegnet for en periode på 1 år og forlænges løbende for yderligere 1 år ad gangen, medmindre den skriftligt opsiges af forsikringstageren eller selskabet med mindst 1 måneds varsel til hovedforfald. Såvel forsikringstageren som selskabet kan efter en anmeldt skade i indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller skadens afvisning opsige forsikringen med 14 dages varsel. Kortere opsigelsesfrist. Forsikringstager kan uanset ovennævnte opsigelsesfrist opsige forsikringen med 1 måneds varsel til den 1. i en vilkårlig kalendermåned. Hvis forsikringstager benytter denne mulighed for opsigelse, skal der betales et gebyr. Gebyrets størrelse oplyses ved henvendelse til selskabet. Ved opsigelse til hovedforfald eller efter en skade opkræves der ikke gebyr. Bygningsbrandforsikring. Denne ret gælder dog ikke for Bygningsbrandforsikringen, hvor både forsikringstageren og selskabet er underkastet de særlige regler: Forsikringstageren kan kun opsige Bygningsbrand forsikringen, hvis samtlige de berettigede ifølge tinglyste adkomster og hæftelser på ejen - dommen har givet deres godkendelse, eller hvis ejendommen, uden at disses retsstilling forringes, forsikres i et andet selskab, der har ret til at tegne bygningsbrandforsikring. Selskabet kan ophæve bygningsbrandforsikrin gen med 14 dages skriftligt varsel til forsikringstageren og samtlige de berettigede ifølge tinglyste adkomster og hæftelser på ejendommen, hvis: - Bygningerne ikke er forsvarligt indrettet mod brandfare. - Bygningerne henligger forladt. 9.5 Ændring af betingelser og præmie. Selskabet kan ændre betingelser og/eller præ- mie ud over indeksregulering med 1 måneds varsel til en hovedforfaldsdag. Hvis forsikringstageren ikke ønsker at godkende ændringen, kan forsikringen opsiges til ændringsdatoen. For Bygningsbrandforsikringen gælder de særlige regler, som er nævnt under pkt. 9.4, For sikringens varighed og opsigelse. 9.6 Præmiens betaling. Første præmie og stempelafgift forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier til de anførte forfaldsdage. Lovpligtige bidrag til fonde opkræves i henhold til gældende praksis. Præmie og stempelafgift opkræves over giro eller Betalingsservi ce, og selskabet er berettiget til at opkræve porto eller opkrævningsgebyr herved. Sker opkrævning efter aftale på anden måde, betaler forsikringstageren udgifterne herved. Påkrav om betaling sendes til den opgivne beta lingsadresse. Ændres betalingsadressen, skal selskabet straks underrettes. Betales præmien ikke rettidigt, sender selskabet en rykkerskrivelse, som fremsendes tidligst 14 da ge efter forfaldsdagen og indeholder et ekspe ditionsgebyr samt oplysning om, at dækningen ophører, hvis præmien ikke er blevet betalt senest 21 dage efter påmind elsen. Selskabet kan ikke ophæve bygningsbranddækningen på grund af manglende præmiebetaling, men kan foretage udpantning for præmien med renter og omkostninger. 9.7 Indeksregulering. Forsikringen indeksreguleres (basisår 2008). Præmie, forsikringssummer og selvrisici indeksreguleres, medmindre andet fremgår af forsikringsbetingelserne og/eller policen, på grundlag af det af Danmarks Statistik offentliggjorte summariske lønindeks for 1. kvartal. Ophører udgivelsen eller ændres beregningsmetoden for dette indeks, kan selskabet fortsætte reguleringen i henhold til et andet relevant offentliggjort indeks. Forsikringssummer samt selvrisici ændres pr. 1. ja nuar og præmie pr. førstkommende hovedforfald. 9.8 Forsikring i andet selskab. Er der tegnet forsikring mod samme risiko i et andet forsikringsselskab, skal skaden også anmeldes dertil. Har dette selskab taget forbehold for, at dækningen ophører eller indskrænkes ved dobbeltforsikring, gælder samme forbehold på denne forsikring. 8

12 Denne bestemmelse vedrører kun forholdet selska - berne imellem, der således udbetaler erstatningen i fællesskab Ankenævnet for Forsikring. Er der opstået uoverensstemmelse mellem forsikrede og selskabet om forsikringen, og fører en fornyet henvendelse til selskabet ikke til et tilfredsstillende resultat, kan forsikrede klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V tlf mellem kl og Klage til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, der kan rekvireres hos Gartnernes Forsikring. Ved klagens indlevering betales et af Ankenævnet fastsat gebyr, som betales tilbage, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen Love og vedtægter. For forsikringen gælder i øvrigt lov om forsikrings aftaler i det omfang, denne ikke er fraveget samt lov om finansiel virksomhed og selskabets til enhver tid gældende vedtægter, der udleveres efter ønske. De af Finanstilsynet udstedte bekendtgørelser om bygningsbrandforsikring er ikke fraveget til ugunst for sikrede og/eller de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen Lov om behandling af personoplysninger. Denne lov giver Dem rettigheder som forbruger. De kan fravælge at modtage uopfordret information om vore produkter, som er adresseret direkte til Dem. Hvis De ikke ønsker at modtage en sådan information, skal De give os besked. Vi har registreret personlige oplysninger om Dem, såsom navn, adresse samt evt. telefon- og CPRnummer. Hvis De ønsker indsigt i hvilke oplysninger, vi har registreret, kan De kontakte os Fortrydelsesret. Ved nytegning af en forsikring har forsikringstageren ret til at benytte sig af fortrydelsesret efter følgende retningslinier: FORTRYDELSESRET. Efter forsikringsaftalelovens 34 har De fortrydelsesret. Fortrydelsesfristen. Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, De har fået meddelelse om aftalens indgåelse. Fortrydelsesfristen løber dog tidligst fra det tidspunkt, De på skrift (fx på papir eller ) har fået nærværende oplysning om fortrydelsesretten. Hvis De fx har fået underretning om aftalens indgåelse mandag den 1., er der frist til og med mandag den 15. Har De først fået oplysningen senere fx onsdag den 3., er der frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan De vente til den følgende hverdag. Fortrydelsesretten for bygningsbrandforsikring begrænses af lov om finansiel virksomhed 60, således at fortrydelse er betinget af, at De inden for 14-dagesfristen dokumenterer, at bygningsbrandforsikring er tegnet med tilbagevirkende kraft i andet selskab, som har ret til at teg ne bygningsbrandforsikring. Hvordan fortryder De? Inden fortrydelsesfristens udløb skal Gartnernes Forsikring underrettes om, at De har fortrudt aftalen. Hvis underretningen gives skriftligt fx pr. brev eller skal De blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis De vil sikre Dem bevis for, at De har fortrudt rettidigt, kan De fx sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om at De har fortrudt aftalen skal gives til: Gartnernes Forsikring GS Struergade Tåstrup 9

13 14.0 Ordforklaring. Brand. Ved brand (ildsvåde) forstås løssluppen og flam - medannende ild, der kan brede sig ved egen kraft. DS2122. Hvis et stykke træ er mærket med DS2122, betyder det, at træet er imprægneret mod angreb af råd og svamp (biologisk nedbrydning) på en sådan måde, at det opfylder krav til imprægneret træ, som er udarbejdet og offentliggjort af organisationen Dansk Standard. Eksplosion. Ved eksplosion forstås en hurtig forløbende kemisk proces, hvorved der udvikles stærk varme, og der indtræffer en voldsom rumfangsforøgelse af de reagerende stoffer. El-skade. Ved el-skade forstås skade på de elektriske lede re eller komponenter, der opstår på grund af kortslutning (en utilsigtet forbindelse i et elektrisk kredsløb), induktion (tordenvejr) eller over - spænding (fejl i el-forsyningen) eller lignende. Fejlklasse 3. I standarddefinitionen for kloak-tv-inspektion af afløbsledninger, standarddefinitioner og fotomanual (Rørcentret - december 1997) inddeles observationerne (fx en revne) i 4 klasser, hvor klasse 4 er de forhold i en afløbsledning, der har størst indvirkning på ledningens funktion. En observation, der bliver klassificeret som 1 eller 2, har ingen eller ringe ind virk ning på ledningens funktion og er derfor ikke dækket af forsikringen. Forsikringstiden. Den periode hvor forsikringen er i kraft. Glas. Glas eller erstatningsmaterialer herfor i udvendige vinduesruder, ovenlysruder, forsatsruder, glas i brusekabiner, dørruder, ruder i faste skabe, indmurede spejle og spejldøre, glaskeramiske kogeplader samt ruder i hobbydrivhuse. Lynnedslag. Der er tale om direkte lynnedslag, når der på forsikringsstedet kan påvises skade på genstande eller bygning/bygningsdele, der er en direkte følge af elektrisk varme- eller kraftpåvirkning i forbindelse med lynets afledning til jord. Mangelfuld vedligeholdelse. For at opnå fuld forsikringsdækning skal ejendommen løbende vedligeholdes. Som eksempel herpå kan nævnes behandling af træværk med træbeskyttende midler og/eller maling. Rådne, rustne, tærede, slidte og defekte dele skal ud- skiftes. Taget skal eventuelt understryges, tagrender og afløb renses osv. Det er en betingelse for selskabets erstatningspligt, at sådan vedligeholdelse af ejendommen udføres. Hvis en ejendom ikke løbende vedligeholdes, og der som følge heraf opstår en skade, kan erstatningen nedsættes eller helt bortfalde. Eksempel: Hvis der konstateres svamp i et vindue, og det kan fastslås, at årsagen hertil er, at vinduet ikke er vedligeholdt, er skaden ikke dækket. Normalt afløb. Ved normalt afløb forstås, at vand uhindret kan løbe igennem. Bemærk, at tagrender og afløb skal være vel vedligeholdte og rensede. Pludselig skade. Ved pludselig skade forstås en skade, som skyldes en pludselig udefra kommende og øjeblikkelig virkende årsag. Årsag og virkning skal således ske samtidig. Pludselig skade er ikke skade, der sker over et tidsrum, som fx: Revnedannelser på grund af frost, bygningens sætning, trykprøvning, tæring af rør, radiatorer, kedler, beholdere m.v., rystelser fra trafik, gener fra dyr, der gnaver eller bygger rede. Råd. Som råd betegnes skader på træ forårsaget af svampe og/eller bakterier, hvor angrebet er karakteriseret ved en langsomt forløbende ødelæggelse. Ubeskyttet træværk kan nedbrydes af råd på relativt kort tid. Sanitet. Håndvask, wc-kumme, badekar, fodbadekar, bidét, cisterne, udslagsvask, køkkenvask. Skjult(e). Ved skjult installation forstås en installation, der er indstøbt eller skjult i gulv, i kanaler, krybekældre, vægge, skunkrum og lignende. Med skjult menes, at der ikke er direkte adgang til installationen uden brug af værktøj, eller at der ikke findes en trappe til loft. Isolering alene medfører ikke, at installationen er skjult. Storm. Ved storm forstås vindstyrke/vindstød på mindst 17,2 meter pr. sekund. Svamp. Som svamp betegnes erhver skade forårsaget af svampeangreb, hvor nedbrydningen er hurtigt forløbende i forhold til konstruktionens forventede funktionstid. 10

14 Tilfældigt svigtende varmeforsyning. Tilfældigt svigtende varmeforsyning foreligger, når varmeforsyningen svigter på grund af omstændigheder, som sikrede ikke har haft indflydelse på. Det betragtes således ikke som tilfældigt svigtende varmeforsyning, hvis årsagen fx er manglende oliebeholdning. Voldsomt skybrud. Ved voldsomt skybrud forstås, at nedbørsmæng - den som følge af en kortvarig kraftig byge er så stor, at vandet ikke kan få afløb gennem korrekt dimensionerede og vedligeholdte afløbsinstallationer (fx tagrender, nedløbsrør og regn vands - ledninger). Voldsomt tøbrud. Ved voldsomt tøbrud forstås en kraftig stigning i luftens temperatur fra minusgrader til 8-10 plusgrader inden for timer. 11

15 4.3 Dækningsskema for indbo A BRAND* M.V. B EL-SKADE* C INDBRUDSTYVERI I skemaets venstre kolonne er beskrevet, hvilke genstande forsikringen omfatter. I de øvrige kolonner er beskrevet, hvilke skader der dækkes henholdsvis ikke dækkes på de enkelte genstande. Er en genstand dækket for den i den lodrette kolonne anførte dækning, vises dette ved, at feltet ud for den pågældende genstand er grønt. Enkelte særlige undtagelser ud over de generelle undtagelser kan være nævnt i et grønt felt. Genstande der ikke er dækket er vist med rødt felt, og genstande hvor dækning ikke er relevant er vist med hvidt felt. Skade som følge af: - Brand* herunder brandslukning. - Bortkomst af forsikrede genstande under en brand. - Pludselig tilsodning. - Eksplosion*. - Direkte lynnedslag*. - Nedstyrtende luftfartøjer eller dele herfra. Skade som følge af: El-skade*. Skade som følge af: Tyveri ved indbrud i forsvarligt aflåst bygning eller lokale, herunder lofts- og kælderrum, udhuse og garager og hærværk i forbindelse hermed. DÆKKET IKKE DÆKKET IKKE RELEVANT Ord markeret med * er nærmere forklaret i ordforklaringen. Forsikringen dækker ikke: Forsikrede genstande: Almindeligt privat indbo er private ejendele, herunder alt hvad der hører til et fritidshus normale udstyr medmindre det er særskilt nævnt nedenfor eller undtaget jf. pkt Skade forårsaget ved svidning, forkulning, misfarvning, overophedning eller smeltning (fx gløder fra tobaksrygning, pejs og stjernekaster), uden at der opstår flammer. Skade ved overspænding (herunder induktion) forårsaget af lynnedslag* eller lynudladning uden for det forsikrede. Skade ved nedstyrtning af luftfartøj eller dele derfra som følge af medførte sprængstoffer. Skade på genstande, der forsætligt udsættes for ild eller varme. Pludselig tilsodning fra ikke forskriftsmæssigt indrettet fyringsanlæg/ ildsted til rumopvarmning samt levende lys, olielampe o.lign. Også brand* eller forkulning af vasketøj i fuldautomatiske vaskemaskiner og tørretumblere, når årsagen er tilfældigt teknisk eller mekanisk svigt. Ikke skade alene ved eksplosion* i motors cylinder. Skade på genstande, der er mere end 6 år gamle. Skade, som omfattes af garanti. Skade, som omfattes af service- eller vedligeholdelsesabonnement. Skade som følge af fejlkonstruktion, fejlmontering, fejltilslutning, overbelastning eller mekanisk ødelæggelse, forkert udført reparation samt skade sket under reparation. Skade, som følge af alder, brug, tæring eller mangelfuld vedligeholdelse. Se i øvrigt særlige regler for erstatningsberegningen i punkt Kun husholdningsmaskiner og hobbyværktøj samt tilbehør hertil. Ikke varer i køle- og fryseanlæg. Højst 20% af forsikringssummen i udhuse og garager. Som særligt privat indbo anses: Antikviteter (antikviteter, hvis værdi i al væsentlighed beror på, at de er af guld, sølv eller platin, betragtes dog som særlige private værdigenstande, jf. punkt 4.2), bånd-, plade- og cd-afspillere og lignende, bånd, kassetter, plader og compact discs (cd er), forstærkere, fotokopieringsmaskiner, fotoudstyr og film, højttaleranlæg, kikkerter, kunstværker, malerier, mobiltelefoner med tilbehør, musikinstrumenter, pelse, pelsværk, private computere med tilbehør, radioamatørudstyr, radio-, video- og tv-apparater med tilbehør, skind, skindtøj, spiritus, ure, vin, våben og ammunition, walkie-talkies, ægte tæpper. Kun radio-, video-, dvdog TV-apparater, bånd-, cd- og pladespillere, computere og andet edbudstyr samt tilbehør hertil. Ikke i udhuse og garager. Cykler, hvis stelnr. kan oplyses. Se i øvrigt særlige regler for erstatningsberegningen i pkt Småbåde, kanoer og kajakker samt tilbehør maks. kr Ikke skade alene ved eksplosion* i motors cylinder. 12

16 D SIMPELT TYVERI E RAN OG RØVERI F HÆRVÆRK G UDSTRØMNING AF VÆSKER H STORM* SAMT OVERSVØMMELSE Skade som følge af: Skade som følge af: Skade som følge af: Skade som følge af: Skade som følge af: Tyveri uden for bygning eller fra uaflåst bygning eller lokale. Højst 10% af forsikringssummen. - Tyveri sket åbenlyst og bemærket af sikrede eller andre i gerningsøjeblikket (fx tasketyveri) og hvor der øjeblikkeligt gøres anskrig. - Tyveri ved anvendelse af vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold. Hærværk: Der er tale om hærværk, hvis en skade er forvoldt med forsæt og i ondsindet hensigt. Tilfældigt udstrømmende væske (ikke udsivning eller dryp) fra installationer, vandslanger, akvarier eller andre beholdere med et rumindhold på 20 l eller derover. Nedløbsrør og tagrender betragtes i denne sammenhæng ikke som installationer. - Storm*. - Oversvømmelse. Vand der på grund af voldsomt sky*- og tøbrud* ikke kan få normalt afløb*. Glemte, tabte eller forlagte genstande. Tyveri fra boligen, når den er ubeboet, udlånt eller udlejet. Tyveri, når sikrede har udvist grov uagtsomhed. Tyveri fra uaflåsede og uaflukkede biler, campingvogne, telte, private sø- og luftfartøjer. Skade på genstande uden for bygning samt når boligen er ubeboet, udlånt eller udlejet. Hærværk begået af de sikrede, medhjælp, beboere, lånere, lejere og andre med lovlig adgang til forsikringsstedet. Skade som følge af frostsprængning i utilstrækkelig opvarmede lokaler, medmindre årsagen er tilfældigt svigtende varmeforsyning*. Skade opstået under påfyldning og aftapning af olietanke eller andre beholdere. Tabet af selve den udflydende væske. Skade som følge af opstigning af grund- eller kloakvand. Skade som følge af byggeog reparationsarbejder. Skade på genstande uden for bygning. Skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb medmindre skaden skyldes et umiddelbart forudgående voldsomt sky*- eller tøbrud*. Skade som følge af nedbør, der trænger gennem utætheder og åbninger, som ikke er forårsaget af en umiddelbar følge af pludselig skade* på bygning. Stormskade*, der ikke er en umiddelbar følge af pludselig skade* på bygning. Højst 2% af forsikringssummen i udhuse og garager. Højst 2% af forsikringssummen i udhuse og garager. Ikke i udhuse og garager. Ikke i udhuse og garager. Dog maksimalt 5% af forsikringssummen. Dog højst 5% af forsikringssummen. Cykler skal være aflåst med en lås, der er godkendt af DVN eller selskabet. Ikke årer, sejl, mast, påhængsmotor eller andet udstyr. Kun i bygning. 13

17 3.5 Dækningsskema for bygning Det fremgår af policen, hvilke dækninger der er valgt. I skemaets venstre kolonne er beskrevet, hvilke dele af ejendommen forsikringen omfatter, og hvilke dele den ikke omfatter. I de øvrige kolonner er beskrevet, hvilke skader der dækkes henholdsvis ikke dækkes på de enkelte bygningsdele. Er en bygningsdel dækket for de i den lodrette kolonne anførte dækning vises dette ved, at feltet ud for de pågældende bygningsdele er grønt. Enkelte særlige undtagelser ud over de generelle undtagelser kan være nævnt i et grønt felt. Genstande der ikke er dækket er vist med rødt felt, og genstande hvor dækning ikke er relevant er vist med hvidt felt. A BYGNINGSBRANDFORSIKRING Skader som følge af: - Brand* herunder brandslukning. - Bortkomst af forsikrede genstande under en brand. - Pludselig tilsodning. - Tørkogning af kedler til rumopvarmning. - Eksplosion*. - Sprængning af dampkedler og autoklaver. - Direkte lynnedslag* på forsikringsstedet. - Nedstyrtende luftfartøjer eller dele herfra. - El-skader*, dog ikke i skjulte el-kabler til brug for rumopvarmning. DÆKKET IKKE DÆKKET IKKE RELEVANT Ord markeret med * er nærmere forklaret i ordforklaringen. Forsikringen dækker ikke følgende dele af ejendommen: - Bygningstilbehør, bygningsdele og installationer til erhvervsmæs sig anvendelse eller som tidligere var været anvendt erhvervsmæssigt. - Lysskilte og lysreklamer. - Lysstofrør og el-pærer. - Genstande, der er dækket af garanti eller serviceordninger. - Genstande, der er mangelfulde. - Svømmebassiner, der ikke er specielt konstrueret til at bevare stabiliteten i tømt tilstand samt over- eller tildækning til svømmebassiner. - Spa-bade, der ikke er tilsluttet ejendommens vand og/eller elektriske installationer samt over- eller tildækning til spa-bade. Forsikringen dækker ikke: - Skader forårsaget ved svidning, forkulning, misfarvning, overophed - ning eller smeltning, uden at der opstår flammer. - Pludselig tilsodning fra ikke forskriftsmæssigt indrettet fyringsanlæg/ildsted til rumopvarmning samt levende lys, olielampe o.lign. - El-skader, der skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering, fejltilslutning eller forkert udført reparation samt el-skader, der sker under reparation. Forsikringen dækker følgende dele af ejendommen: Gruppe 1. De på forsikringsstedet beliggende bygninger inkl. faste bygningsinstallationer samt faste bygningsdele og tilbehør inkl. fundamenter og pilotering, dog først når disse er anbragt på deres blivende plads. De i gruppe 2-7 nævnte genstande er ikke medtaget i denne gruppe. Gruppe 2. Garager, carporte, hobbydrivhuse, redskabsskure og andre småbygnin ger inkl. faste bygningsinstallationer og fundamenter samt plankeværker, stakitter og murede hegn inkl. fundamenter. Gruppe 3. Verandaer, altaner, udvendige trapper, terrasser, balkoner, solafskærmninger, pergolaer og træpiloteringer. Sternbeklædninger, vindskeder, tilhørende dæklister og fritragende uafdækkede spær-, bjælke- og re mender. Træbeklædning/-belægning i kældre med tilhørende underlag af træ. Gruppe 4. Skjulte* rør til vand-, varme-, gas-, olie- og afløbsinstallationer samt skjulte* el-kabler til brug for opvarmning. Gruppe 5. Stikledninger i jord til vand-, varme- (inkl. jordvarmeslanger), gas, el- og afløbsinstallationer regnet fra indførsel i den forsikrede bygning og frem til hovedledning (fællesledning), egen septiktank, eget rensningsanlæg, egen vandboring samt mellem de forsikrede bygninger. Olieledninger i jord fra tank til bygning samt rør fra medforsikret svømmebassin og spa-bad til bygning. Gruppe 6. Vægmalerier, relieffer og anden udvendig udsmykning på bygning. Haveskulpturer, solure, fuglebade, springvand, flagstænger, antenner o.lign., der er fastmonteret på støbt fundament. Medforsikret svømmebassin og spa-bad med tilhørende installationer. Gruppe 7. Haveanlæg, se pkt i forsikringsbetingelserne. 14

18 B FORSIKRING FOR ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE Skader som følge af: - Tilfældig og pludselig udstrømning af vand, olie, kølevæske o.lign. fra røranlæg og dertil knyttede installationer, herunder køle- og fryseanlæg, samt beholdere og akva rier på 20 l og derover. - Frostsprængning i/fra røranlæg, der tilfører bygningen vand/ varme, samt skader som følge af frostsprængning i/fra indendørs røran læg og dertil knyttede installationer. - Vand, der på grund af voldsomt sky*- eller tøbrud* ikke kan få normalt afløb* og derfor oversvømmer forsikringsstedet eller sti ger op gennem afløbsledninger. - Storm*. - Tyveri og hærværk forvoldt af personer uden lovlig adgang til for - sikringsstedet. - Påkørsel, snetryk, hagl, nedstyrtende eller væltende genstande, der udefra beskadiger de forsikrede bygninger. - Nedbør, der trænger ind i bygningen, når dette sker som en umiddelbar følge af en under forsikring for Anden bygningsbeska digel se dækket skade. Forsikringen dækker ikke: - Skader som følge af dryp/udsivning af vand, olie, kølevæ ske o.lign. - Skader som følge af påfyldning eller aftapning af olietanke eller andre beholdere og akvarier. - Skader som følge af frostsprængning i utilstrækkeligt opvarmede lokaler, medmindre skaden skyldes tilfældigt svigtende varmefor syning*. - Udgifter til optøning af rør. - Skader som følge af vand fra tagrender og nedløbsrør, medmindre der er tale om en dækningsberettiget voldsom sky*- eller tøbrudsskade*. - Skader som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. - Skader som følge af eller som kan henføres til udførelsesfejl, materialefejl eller fejlkonstruktion. - Følgeskader i form af svamp*/råd*. C INSEKT- OG SVAMPEFORSIKRING Skader i bygningsdele af træ samt i murværk som følge af: - Aktive angreb af træødelæggende insekter. - Aktive angreb af husbukke og bekæmpelse af disse. - Aktive angreb af borebiller. - Aktive angreb af trænedbrydende svamp*. Angrebet skal være konstateret og anmeldt i forsikringstiden* og inden 6 måneder efter forsikringens ophør. Forsikringen dækker ikke: - Skader forårsaget af træødelæggende insekter, hvor træværkets bæreevne ikke er svækket. - Skader forårsaget af rådborebiller og bekæmpelse af disse. - Skader som bliver karakteriseret som råd*. - Skader som følge af tillukning af nødvendige ventilationsåbninger. - Skader som kun har betydning for træværkets udseende fx misfarvning på grund af blåsplint. Dog ikke frostskader på udendørs vandhaner. Ekskl. glas* og sanitet*. Forudsætning at de nævnte genstande er opført på muret eller støbt sokkel eller sokkelsten. Stormskadedækning forudsætter, at de nævnte genstande er opført på muret eller støbt sokkel, sokkelsten eller med nedgravede trykimprægnerede stolper ifølge DS2122*. Ekskl. glas* og sanitet*. Kun garager, carporte, redskabsskure og andre småbygninger, og kun når disse er opført på muret eller støbt sokkel eller sokkelsten, eller med nedgravede trykimprægnerede stolper ifølge DS2122*. Ekskl. glas* og sanitet*. Dog ikke frostskader.

19 D RØR- OG KABELFORSIKRING I BYGNING Skader i form af utætheder i de skjulte* rørinstallationer og fejl i de skjulte* el-kabler, som er nævnt i gruppe 4, og som sikrede har vedligeholdelsespligten for, samt: - Udgifter til fejlfinding og fritlægning af utætheden/fejlen efter forudgående aftale med selskabet. - Følgeskader på bygning forårsaget af en dækningsberettiget utæthed/fejl i de i gruppe 4 nævnte installationer. - Udgifter til retablering. E RØR- OG KABELFORSIKRING UDEN FOR BYGNING Skader i form af utætheder i rørinstallationer og fejl i el-kabler, som er nævnt i gruppe 5, og som sikrede har vedligeholdelsespligten for, samt: - Udgifter til fejlfinding og fritlægning af utætheden/fejlen efter forudgående aftale med selskabet. - Følgeskade på bygningen/haveanlæg forårsaget af en dækningsberettiget utæthed/fejl i de i gruppe 5 nævnte installationer. - Udgifter til retablering. Ved utætheder i afløbsinstallationer i jord dækkes udgifterne til reparation af utætheden, såfremt utætheden medfører funktionssvigt eller skade på bygningen. Desuden dækkes utætheder, såfremt der ved en kloak-tv-inspektion bliver konstateret en fejlklasse 3* eller derover. Forsikringen dækker ikke: - Skader på varmevekslere, beholdere, varmepumper, solvarmeanlæg, olietanke og kedler samt rør i disse. - Skader som følge af frostsprængning. - Udgifter til forebyggelse af utætheder og fejl. - Følgeskader i form af svamp*/råd*. - Farveforskelle eller andre forskelle mellem erstattede genstande/bygningsdele og det ubeskadigede. Forsikringen dækker ikke: - Skader på/fra drænrør samt olietanke, septiktanke, trixtanke og stenfaskiner o.lign. herunder rør i disse. - Udgifter til forebyggelse af utætheder og fejl. - Følgeskader i form af svamp*/råd*. - Skader som følge af frostsprængning.

20 F GLAS- OG SANITETSFORSIKRING Brud, afskalning eller ridser på glas* og sanitet*, når disse som følge heraf ikke kan anvendes. G ANDEN PLUDSELIG SKADE* Anden pludselig skade*, der ikke kan henføres til de andre på skemaet nævnte forsikringers dækninger, undtagelser og begrænsninger. Det er en forudsætning, at de forsikrede genstande er endeligt monteret i hel stand på deres blivende plads. I forbindelse med en dækningsberettiget glasskade dækkes nedbørsskade, der er en umiddelbar følge af glasskaden. Forsikringen dækker ikke: - Punktering af termoruder. - Skader sket i forbindelse med ombygning, reparation eller vedligehol delse af de forsikrede genstande. - Tilbehør som fx toiletsæde og vandhaner, der kan genanvendes. - Skader, der opstår som følge af udførelsesfejl, materialefejl eller fejlkonstruktion. - Skader i sanitet som følge af frostsprængning i utilstrækkeligt opvarmede lokaler, medmindre skaden skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning*. - Farveforskelle eller andre forskelle mellem erstattede genstande/bygningsdele og det ubeskadigede. Forsikringen dækker ikke: - Skader sket over et tidsrum fx sætningsskader, rystelser fra trafik o. lign. - Skader som følge af frost, tæring eller afskalninger. - Skader, der opstår som følge af udførelsesfejl, materialefejl eller fejlkonstruktion. - Skader som følge af almindelig brug som fx slid, ridser, skrammer, tilsmudsning, stænk og spild af fødevarer, væske, dryp fra malerpensler, malerbøtter o. lign. - Skader som følge af nedbør, der trænger ind i bygningen, medmindre dette sker som følge af en dækningsberettiget anden pludselig skade*. Nedbør kan i sig selv ikke betragtes som pludselig skade. - Påregnelige skader fx skader forvoldt af børn og husdyr. Glas* i hobbydrivhuse er kun dækket ved en dækningsberettiget stormskade og skade omfattet af Bygningsbrandforsikringen.

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr Sammenligning Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4301 og de nye betingelser nr. 4301. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 1.00 Hvem er sikret Forsikringstageren er sikret som ejer af ejendommen. 2.00 Hvad omfatter forsikringen 2.10 Forsikringen omfatter 1. Alle bygninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Sammenligning Husforsikring Side 1

Sammenligning Husforsikring Side 1 Sammenligning Husforsikring Side 1 B. Forsikrede genstande 1. Bygningsbrandforsikring omfatter: Dækningsskema 1.1. Forsikrede genstande De på forsikringsstedet beliggende bygninger incl. fundament indtil

Læs mere

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39 Side 4 af 39 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 1. Sikrede 1.1 Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning,

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider.

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider. Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl. Lübker Allé 176, Mogenstrup, 8581 Nimtofte Forsikringstager: Forsikringssted: Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER VILLAFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. EJ12. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side

FORSIKRINGSBETINGELSER VILLAFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. EJ12. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side FORSIKRINGSBETINGELSER VILLAFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. EJ12 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med Tryg

Læs mere

Villaforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Villaforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FORSIKRING FOR Betingelser Villaforsikring FORS FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING IKRINGFORS FORSIKRING FORSIKRING IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed

Læs mere

Forsikringsbetingelser ejendomsforsikring/indboforsikring for fritidshuse. Forsikringsbetingelser nr. FR 01

Forsikringsbetingelser ejendomsforsikring/indboforsikring for fritidshuse. Forsikringsbetingelser nr. FR 01 Forsikringsbetingelser ejendomsforsikring/indboforsikring for fritidshuse Forsikringsbetingelser nr. FR 01 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 3100-03

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 3100-03 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 3100-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Sikrede 1 2.0 Forsikringssted og -tid 1 3.0 Hvilke genstande omfatter forsikringen

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber.

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber. 3000 Indboforsikring 3010 Hvilke genstande er omfattet 3010.10 Følgende genstande er omfattet af forsikringen, når sikrede er ejer eller i øvrigt bærer risikoen for dem forudsat de befinder sig i eller

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Kat-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Kat-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. Kat-01 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Hvilke katte kan dækkes 1 2.0 Hvor dækker forsikringen 1 3.0 Ikrafttrædelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Sammenligning Familieforsikring Side 1

Sammenligning Familieforsikring Side 1 Sammenligning Familieforsikring Side 1 2. Hvem er omfattet af forsikringen? Forsikringen dækker: 1.1.1. Forsikringstager og dennes husstand. Til husstanden regnes de fa- husstand. Forsikringstageren og

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FRITIDSHUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. FRI-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FRITIDSHUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. FRI-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FRITIDSHUSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. FRI-01 Når du har tegnet Fritidshusforsikring, er det vigtigt at vide, hvilke skader forsikringen dækker. Forsikringsaftalen

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidshus

Forsikringsbetingelser for Fritidshus Forsikringsbetingelser for Fritidshus Forsikringsbetingelser nr. 13T8 Gælder fra 01.10.2013 TJM 509-2 (08.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/22 Tjenestemændenes Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Depotrumsforsikring. Forsikringsbetingelser

Depotrumsforsikring. Forsikringsbetingelser Depotrumsforsikring Forsikringsbetingelser Gælder fra februar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser Side 3 2. Branddækning Side 5 3. Tyveridækning Side 6 4. Vandskadedækning Side 7 5. Fortrydelsesret

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Fritidshusforsikring. Indholdsfortegnelse. Fritidshusforsikring 10-201 Side 1

Fritidshusforsikring. Indholdsfortegnelse. Fritidshusforsikring 10-201 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Et par ord til indledning... 2 2. Prisen på forsikringen... 2 3. Selvrisiko - egenbetaling... 2 4. Brandskade... 2 5. Anden bygningsbeskadigelse... 3 6. Rørskadeforsikring med

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 04 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Fællesbestemmelser Afsnit Ejerskifteforsikring 1 Sikrede Anmeldelse af skade Anden forsikring 4 Præmie og stempelafgift

Læs mere

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201 Forsikringsbetingelser Fritidshusforsikring Version 10-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 8 ANSVARSFORSIKRING 9 RETSHJÆLPSFORSIKRING

I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 8 ANSVARSFORSIKRING 9 RETSHJÆLPSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PARCELHUSFORSIKRING (FOR 1- OG 2-FAMILIESHUSE) I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 1 HVEM ER SIKRET? 2 HVOR DÆKKES? 3 HVAD OMFATTER

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P20 Betingelser nr. 1 Side 1 Generelt... 2 1 Nyværdiforsikring...

Læs mere

Fortrydelsesfrist Fortrydelsesretten er 14 dage og fristen afhænger af, hvordan aftalen er indgået, punkt 1-3..

Fortrydelsesfrist Fortrydelsesretten er 14 dage og fristen afhænger af, hvordan aftalen er indgået, punkt 1-3.. FORSIKRINGSBETINGELSER Indledende bemærkninger. Denne forsikring kan tegnes med nogle tillæg der udvider forsikringens dækning. Det fremgår af forsikringsbetingelserne, hvornår der er tale om forhold der

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Sammenligning Bygningsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401.

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. Sammenligning Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer FÆLLESBETINGELSER 1. Lovregler, værneting og lovvalg 1.1 For forsikringen gælder Lov om forsikringsaftaler. 1.2 Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009 Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr. 646-10 gældende fra 1. oktober 2009 Fortrydelsesret Fortrydelsesretten gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring Betingelser nr. 400802 Forsikringsbetingelser for Kombineret Løsøreforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Betingelser. Fritidshusforsikring. Nr. FH 1406. Fritidshusforsikring

Betingelser. Fritidshusforsikring. Nr. FH 1406. Fritidshusforsikring Betingelser Fritidshusforsikring Fritidshusforsikring Nr FH 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af skade 3 4 Anden forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Campingvogns/trailerforsikring Forsikringsbetingelse nr. 2.082014 Forsikringens omfang fremgår af policens forside. Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere

Fritidshus Bygningsforsikring og Indboforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1308

Fritidshus Bygningsforsikring og Indboforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1308 Fritidshus Bygningsforsikring og Indboforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1308 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Husforsikring Nr. HU 1406

Betingelser. Husforsikring. Husforsikring Nr. HU 1406 Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. HUS-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. HUS-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. HUS-01 Når du har tegnet Husforsikring, er det vigtigt at vide, hvilke skader forsikringen dækker. Forsikringsaftalen for

Læs mere