Den fleksible efterløn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den fleksible efterløn"

Transkript

1 1 Den fleksible efterløn

2 2 3 Indhold 04 Efterlønsbeviset 08 Den skattefri præmie 09 Hvornår og hvor meget 11 Pensionsordninger og fradrag 14 Efterløn og arbejde 15 Efterløn og ferie 18 Efterløn og indtægter 23 Hvordan kan MA hjælpe dig?

3 4 5 Efterlønsbeviset Hvad vil det sige, at efterlønnen er fleksibel? Efterlønsordningen er fleksibel. Det betyder, at du kan trække dig helt eller delvist tilbage fra arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen, fordi det er tilladt at arbejde ubegrænset som lønmodtager mod fradrag i efterlønnen. Det er helt op til dig, hvad du ønsker og hvad du kan aftale med din arbejdsgiver. Hvis du bliver længere på arbejdsmarkedet og venter med at gå på efterløn, er der flere økonomiske fordele. Du kan opnå ret til efterløn på højeste dagpengesats, et lempeligere pensionsfradrag og muligheden for at optjene en skattefri præmie. De særlige rettigheder forudsætter, at du har fået et efterlønsbevis. Du skal ikke selv søge om beviset. Det er MA, der udsteder efterlønsbeviset, men der kan være behov for, at du giver os oplysninger til brug for udstedelsen af beviset. Med et efterlønsbevis er du sikret retten til at gå på efterløn, selv om du ikke længere er til rådighed for arbejdsmarkedet på grund af sygdom. Hvad er et efterlønsbevis? MA udsteder automatisk et efterlønsbevis med virkning fra den dag, du opfylder betingelserne for ret til efterløn, hvilket vil sige tidligst fra din 60-årsdag. Efterlønsbeviset er en erklæring fra os om, at du opfylder betingelserne for at få efterløn på det tidspunkt, hvor beviset er udstedt. Når du har fået dit efterlønsbevis, skal du ikke længere betale efterlønsbidrag. Datoen for beviset har blandt andet betydning for, hvornår du eventuelt kan begynde at optjene den skattefri præmie, hvilken efterlønssats du kan få og hvilket pensions-fradrag, du skal have i din efterløn. Hovedbetingelsen for at få ret til et efterlønsbevis og dermed efterløn er, at du skal være fyldt 60 år, men ikke have nået folkepensionsalderen. Derudover skal du opfylde følgende betingelser: / Du skal have tidligst betalt efterlønsbidrag fra 1. april / Du skal have været medlem af en a-kasse i en periode, hvis længde afhænger af din alder. Du kan læse mere om det på ma-kasse.dk. / Du skal have ret til dagpenge i tilfælde af ledighed på det tidspunkt, hvor beviset bliver udstedt. Det betyder blandt andet, at du skal opfylde beskæftigelseskravet. Hvis du er ledig, må din ret til ydelser fra a-kassen ikke være brugt op. Desuden skal du være til rådighed for arbejdsmarkedet. MA stiller ekspertisen til rådighed, hvis du har behov for MA skal derfor vurdere, om du fortsat er til rådighed, hvis du fx har været uden tilknytning hertil i længere tid på grund af sygdom. / Du kan i visse tilfælde få udstedt et efterlønsbevis, selv om du bor i udlandet. Kontakt os, hvis du er i tvivl. Du skal være opmærksom på, at arbejde og forsikringsperioder i udlandet som hovedregel ikke tæller med til opfyldelse af betingelserne for at få efterløn. Men der er nogle undtagelser, som vi kan oplyse dig om. / at få gennemgået dine papirer til overgang til efterløn / at få beregnet din efterløn / at få udstedt dit efterlønsbevis / at få en endelig godkendelse af overgang til efterløn / at få afklaret eventuelle spørgsmål i forbindelse med overgang til efterløn / at få afklaret om efterlønsordningen også er attraktiv for dig som 30-årig som alternativ til private opsparingsordninger. Har du generelt spørgsmål om efterlønsordningen, kan du dagligt ringe til MA's kontor i København, , eller sende os en mail via kontaktformularen på vores hjemmeside. I samarbejde med MP Pension kan du møde både en konsulent fra MP Pension og MA's efterlønskonsulent. Vi holder særskilte fyraftensmøder rundt om i landet. Følg med i annonceringerne på hjemmesiden.

4 6 7 Case: Morten Andersen Morten Andersen er blevet ledig i en alder af 59½ år. Han går på dagpenge. Hvis Morten skal sikre sig en gunstig efterløn og undgå fradrag af pensioner, skal han have haft sit efterlønsbevis i mindst to år og i den periode have arbejdet timer, inden han tager hul på sin efterløn. 59½ år er derfor et uheldigt tidspunkt for Morten. MA kan råde Morten til at blive i dagpengesystemet, indtil hans dagpengeret udløber. Det kræver selvfølgelig, at han følger reglerne med at skrive ansøgninger og gå til rådighedssamtaler under ledigheden. Mortens økonomiske fordel ligger i, at hans dagpengebeløb er højere end hans efterløn når han ikke opfylder 2-års kravet. Desuden udskyder han tidspunktet for at skulle tage hul på sine pensioner og få fradrag i efterlønnen, indtil han bliver tvunget på efterløn.

5 8 9 Den skattefri præmie Hvornår og hvor meget Hvad betyder 2-års-reglen? Når du har fået et efterlønsbevis, kan du opnå en række fordele, hvis du venter med at gå på efterløn. Følgende skal være opfyldt: / Du skal have et efterlønsbevis. / Du skal vente med at gå på efterløn til mindst to år efter den dato, efterlønsbeviset virker fra. / Du skal efter denne dato som fuldtidsforsikret have haft lønarbejde i mindst timer, have drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang i to år eller arbejdet som kombinationsforsikret på fuld tid. Som deltidsforsikret skal du have haft arbejde i mindst timer. Når du opfylder betingelserne, kan du opnå disse fordele: / Højere efterløn. Du vil få ret til efterløn med den sats, du ville være berettiget til i tilfælde af ledighed. / Lempeligere fradrag i efterlønnen for pensioner. Du vil kun få fradrag for pensioner, der knytter sig til et tidligere ansættelsesforhold og som udbetales løbende i efterlønsperioden. / Du vil få ret til at optjene en skattefri præmie. Hvad er den skattefri præmie? Du kan optjene præmien, hvis du helt eller delvist fortsætter med at arbejde. Du optjener en præmieportion, hver gang du har arbejdet 481 timer. De 481 timer svarer til fuldtidsarbejde på 37 timer om ugen i ét kvartal. Der udbetales kun hele præmieportioner. Det betyder, at hvis du har optjent mindre end 481 timer, får du ingen præmie. Du kan højst optjene 12 gange 481 timer (5.772 timer) til den skattefri præmie, uanset om du har arbejdet flere timer. I det maksimale antal arbejdstimer foretages der fradrag for timer, for hvilke der er udbetalt efterløn eller arbejdsløshedsdagpenge. Du kan se præmiens størrelse på MA s hjemmeside. Arbejdet kan udføres både i Danmark, Grønland og Færøerne, i et andet EØS-land eller i Schweiz. Hvis du driver selvstændig virksomhed i væsentligt omfang, gælder der særlige regler for optjening til den skattefri præmie. Præmien udbetales som et engangsbeløb, når du når folkepensionsalderen. Du skal søge om udbetalingen i MA, hvorefter vi udbetaler præmien. Det er en betingelse for at få præmien, at du ikke har fået tilbagebetalt dit efterlønsbidrag. Hvornår har du ret til at gå på efterløn? Du kan tidligst få udbetalt efterløn fra det tidspunkt, hvor vi har modtaget din skriftlige ansøgning. Du kan gå på efterløn fra beskæftigelse eller ledighed. Betingelserne er stort set de samme som for at få et efterlønsbevis. På efterlønstidspunktet skal du være medlem af en dansk a-kasse og have bopæl enten i Danmark, Grønland, Færøerne, i et andet EØS-land eller i Schweiz. Modtager du ydelser efter lov om social pension eller tilsvarende udenlandsk lovgivning, eller er du omfattet af reglerne om fleksjob, kan du ikke samtidig modtage efterløn. Din pension skal derfor være frakendt på overgangstidspunktet. Du kan dog modtage invaliditetsydelse samtidig med efterlønnen. Hvor meget kan jeg få i efterløn? Størrelsen af din efterløn afhænger af, hvornår du går på efterløn. Du får den samme sats i hele efterlønsperioden. Du kan fortsætte med at arbejde på nedsat tid. Og få supplerende efterløn oveni. Du kan højst få 90 pct. af den indtægt, du tidligere har tjent, dog højst dagpengenes maksimumbeløb. Går du på efterløn mindre end to år efter, at beviset har virkning, kan efterlønnen højst udgøre et beløb, der svarer til 91 pct. af højeste dagpengesats. Du kan se satserne på MA s hjemmeside. Hvis du på efterlønstidspunktet har samme forsikringsstatus, som da dit efterlønsbevis blev udstedt, kan din sats aldrig blive lavere end den, der fremgår af efterlønsbeviset.

6 10 11 Du må arbejde lige så meget, du vil på efterløn. Myten om grænsen på 200 timer lever stadig. Reglen blev afskaffet i Pensionsordninger og fradrag Bliver jeg trukket for mine pensioner? Fradraget for din pensionsopsparing afhænger af, hvornår du går på efterløn og hvilken type pensionsopsparing, der er tale om. Vi får automatiske indberetninger på de fleste af dine pensioner, hvorefter en pensionsoversigt bliver sendt ud til dig ved udstedelsen af efterlønsbeviset. Du skal kontrollere, at vore oplysninger er korrekte, og om der eventuelt er pensioner, der ikke er automatisk indberettede. Er der det, skal du meddele dette til os inden tre måneder. Hvis du ikke opfylder 2-års-reglen medfører alle pensionsordninger fradrag i din efterløn, uanset om de kommer til udbetaling i efterlønsperioden eller senere. Der skal dog ikke ske fradrag for pensioner til en efterlevende ægtefælle eller samlever, ATP, pension til efterlevende børn, svagelighedspension samt invalidepension fra Magistrenes Pensionskasse. Før det årlige fradrag for dine pensionsordninger kan beregnes, har du ret til et bundfradrag. Du har kun ét bundfradrag. Dette kan anvendes på alle pensionsordninger, bortset fra pensioner, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold og som kommer til løbende udbetaling i efterlønsperioden. Det beløb, der bliver brugt ved udregningen af fradraget, er værdien af pensionsformuen ved det fyldte 60. år eller den årlige ydelse. I nogle tilfælde er værdien af pensionen ved det fyldte 60. år ikke kendt på forhånd, fx fordi pensionsformuen er anbragt i værdipapirer. I disse tilfælde er det værdien af pensionen på det tidspunkt, hvor pensionsinstituttet indberetter pensionen, der er afgørende for fradraget i efterlønnen. Indberetningen sker omkring det tidspunkt, hvor du fylder 59 ½ år. Sådan beregnes fradraget for dine pensioner 100 pct. beregningsgrundlag af det udbetalte beløb før skat: Er gældende for ordninger, der er led i et tidligere ansættelsesforhold, og som kommer løbende til udbetaling i efterlønsperioden.

7 pct. beregningsgrundlag af værdien af den årligt beregnede ydelse (pensionstilsagnet), som du kan få som 60-årig: Er gældende for alle privattegnede pensioner med livsvarig ydelse uanset, om de kommer til udbetaling i efterlønsperioden eller ikke. Det gælder også for ordninger, der er led i tidligere ansættelsesforhold, men som ikke kommer til udbetaling i efterlønsperioden. Oversigt 2-års-reglen ikke opfyldt 5 pct. beregningsgrundlag af den pensionssum, der er på 60-årsdagen: Er gældende for alle øvrige pensioner med depotværdi, fx kapitalpensioner, ratepensioner, indekskontrakter og Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Pensionstype Trækgrundlag Bundfradrag Træk 1. Kapital- og ratepensioner* 2. Livsvarig pension, som ikke udbetales 3. Løbende pension, der er led i et tidligere ansættelsesforhold 5 % af depot Ja** 60 % 80 % af pensionsværdi Ja** 60 % Udbetalt beløb Nej 50 % * Er indbetalingen til en ratepension sket som led i et ansættelsesforhold og udbetales den, behandles den som en løbende pension, der er led i et tidligere ansættelsesforhold. ** Bundfradraget kan kun anvendes én gang. Oversigt Overgang efter opfyldelse af 2-års-reglen Pensionstype Trækgrundlag Bundfradrag Træk Løbende pension, der er led i et tidligere ansættelsesforhold Udbetalt beløb Nej 55 % Det er muligt at have selvstændig virksomhed samtidig med efterløn. Men du skal søge om tilladelse, før efterlønnen starter. Du kan lave en vejledende beregning af din efterløn på Pensionsstyrelsens hjemmeside Se under Om Pensionsstyrelsen og herefter under Selvbetjening.

8 14 15 Efterløn og arbejde Efterløn og ferie Hvad hvis jeg arbejder i min efterlønsperiode? Lønarbejde I efterlønsperioden har du ret til at have lønarbejde i ubegrænset omfang, men timerne skal fratrækkes i efterlønnen. Fradrag for arbejde sker efter reglerne for fradrag i dagpenge, dvs. time for time, eller efter omregning ved ukontrollabelt arbejde. Reglerne om supplerende dagpenge, mindsteudbetalingsreglen og reglerne om timeoverførsel gælder også ved arbejde i efterlønsperioden. Der sker også fradrag i efterlønnen for andre indtægter, som fx rådighedsløn, fratrædelsesgodtgørelse, hvor arbejdsgivers opsigelsesvarsel ikke er overholdt, indtægter fra borgerlige ombud og offentlige og private hverv, der ikke anses for arbejde, samt legater. Arbejde mv. i efterlønsperioden kan udføres i Danmark, Grønland og Færøerne, i et andet EØS-land eller i Schweiz. Frivilligt, ulønnet arbejde og aktiviteter Aktiviteter, du udfører frivilligt og ulønnet for en frivillig organisation eller forening, og som ikke kan udbydes som almindeligt lønarbejde, medfører ikke fradrag i efterlønnen. Arbejde, du udfører for en frivillig organisation eller forening, og som kan udbydes som almindeligt lønarbejde, kan udføres op til fire timer om ugen uden fradrag. Du skal dog være opmærksom på, at opgaver i forbindelse med økonomi, personale og vedligeholdelse kun kan komme ind under reglen om de fire timer uden fradrag, hvis arbejdet altid har været udført ulønnet af frivillige i organisationen, og arbejdet i lignende organisationer udføres af frivillige. Selvstændig virksomhed I efterlønsperioden kan du få tilladelse til at videreføre en selvstændig virksomhed på nedsat tid, hvis virksomheden tidligere har været din hovedbeskæftigelse. Du kan også få tilladelse til at videreføre eller begynde en selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse i efterlønsperioden. Du skal søge om tilladelse hos os inden den ønskede overgang til efterløn eller inden du starter virksomheden. Du kan søge i op til seks måneder inden. Timer ved selvstændig virksomhed fratrækkes i efterlønnen. Hvad er lempet fradrag? Lempet fradrag for kontrollabelt arbejde op til kr. (2010) årligt hvis du har en timeløn på under 200,51 kr. (2010). På kan du beregne gevinsten ved lønarbejde efter de særlige lempelige fradragsregler. Hvad med ferie og efterløn? Feriegodtgørelse og ferie med løn medfører fradrag dag for dag på det tidspunkt, hvor du holder ferien. Feriegodtgørelse, der ved flytning til udlandet eller ved overgangen til efterløn udbetales som et engangsbeløb, uden at ferien holdes, medfører også fradrag i efterlønnen. Hvis din feriegodtgørelse eller løn i ferieperioden er på et mindre beløb end fradraget i efterlønnen, kan du få udbetalt forskellen som efterløn. Holder du ferie i et ansættelsesforhold, kan du få omregnet din feriegodtgørelse fra dage til timer og få efterløn med fradrag for de beregnede timer. Der er efter ferieloven flere forskellige måder, uhævede feriepenge kan udbetales på, enten uden at ferien holdes, eller hvor ferien blev holdt, uden at man samtidig hævede feriepengene. Disse feriepenge vil som hovedregel medføre fradrag i efterlønnen. Betaling for feriefridage, som ikke holdes, medfører ikke fradrag i efterlønnen. Fyraftensmøder om efterløn rundt omkring i landet annonceres på ma-kasse.dk.

9 16 17 Case: Mona Andersen Mona Andersen bliver snart 60 år. Hun er fuldtidsforsikret og ønsker kun at arbejde 20 timer om ugen, når hun bliver 60 år. Hendes planer er at arbejde de 20 timer ugentligt til hun fylder 65 år. Mona har en lille pensionsformue, som ikke påvirker hendes efterløn. Monas valg er enten / at gå på efterløn, når hun har haft sit efterlønsbevis i mindst to år og i den periode arbejdet timer. Så er hun 63 år. Mona vil da få en højere sats og hun kan optjene fire præmier. / eller at gå på efterløn som 60-årig. Det giver hende ret til efterløn som 60-årig, dog med lavere sats og uden mulig - hed for at optjene præmie. MA vejleder Mona om, at det ikke vil kunne betale sig for hende at vente på, at hun skal opnå en højere sats og mulighed for den skattefri præmie. Det kan bedre betale sig for hende at få efterløn tre år tidligere også selv om hun ikke kan optjene præmie. Hendes samlede gevinst i det regnestykke i forhold til at udskyde efterlønnen er på ca kr.

10 18 19 Efterløn og indtægter Er der indtægter, som ikke fradrages i efterlønnen? En række indtægter medfører ikke fradrag. Det gælder blandt andet: / Licensafgifter, biblioteksafgifter, Koda/Gramex-afgifter og lignende / Erstatninger, herunder erstatning efter lov om forsikring mod følger af arbejdsskade / Efterløn efter funktionærlovens 8, efterindtægt efter tjenestemandspensionslovens kap. 6, godtgørelse for usaglig opsigelse efter Hovedaftalens 4, stk. 3, funktionælovens 2 b, m.v., fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens 2 a eller godtgørelse efter ligebehandlingslovene / Indtægt ved salg af erhvervsvirksomhed eller fast ejendom / Forpagtningsafgift / Indtægt ved udlejning, der ikke kan betragtes som erhvervsmæssig, og overskud af egen bolig. / Renter, aktieudbytter og lignende, arv, gaver, gevinster / Pension, der udbetales som følge af tab af erhvervs-/arbejdsevne og den forhøjelse af pensionen, som en tjenestemand modtager som følge af arbejdsskade (tilskadekomstpension). Hvor må jeg bo? Du kan bo og arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz, mens du får efterløn. Du skal fortælle det til os, hvis du tager ophold, bopæl eller arbejde i et andet EØS-land mv. Du kan opholde dig i andre lande i sammenlagt tre måneder hvert kalenderår, uden at din efterløn standses. Opholder du dig i andre lande i længere tid, bliver din efterløn standset, når der er gået tre måneder. Hvis du allerede på udrejsetidspunktet ved, at du vil tage fast bopæl i andre lande, standses udbetalingen allerede ved udrejsen. Når du igen tager ophold i Danmark, Grønland, Færøerne, i et andet EØS-land eller i Schweiz, kan du søge om at få genoptaget udbetalingen af efterløn. Det er hovedreglen, at du ikke kan få udbetalt efterløn, hvis du arbejder i andre lande. Der gælder dog særlige regler, hvis du har lønarbejde for en dansk arbejdsgiver i udlandet, og du bevarer dit medlemskab af MA. Du skal give os besked, hvis du tager arbejde eller ophold i andre lande. Både pension, supplerende efterløn og lønindtægt fra et deltidsjob? Forhør dig om fordele og ulemper ved at få pensionen udbetalt, før du fylder 65 år.

11 20 21 Case: Marie Andersen Marie Andersen er gymnasielærer. Hun er fuldtidsforsikret i MA, og hun opfylder 2-års-reglen, dvs. hun har haft sit efterlønsbevis i mindst to år, hvor hun har arbejdet timer. Marie vil gerne fortsætte med at arbejde til hun fylder 65. Men på 2/3 tid svarende til 24,67 timer pr. uge. MA kan hjælpe Marie, så hun kan supplere sin lønindtægt med kr. årligt i efterløn. Og samtidig vil Marie fortsætte sin optjening til den skattefri præmie med 2/3 svarende til ca. otte præmier.

12 22 23 Selv om du er overgået til efterløn, kan du begynde at arbejde igen og holde pause i efterlønnen. Hvordan kan MA hjælpe dig? Hvad skal jeg konkret gøre? Du skal fortsætte med at være medlem af MA, mens du modtager efterløn, og du skal betale a-kassebidrag. Du skal hver fjerde eller femte uge indsende et efterlønskort til os. Du skal dog kun indsende oplysninger hver sjette måned, hvis du ikke har arbejde og alene har indtægter i form af pension, eller hvis du ikke skal have udbetalt efterløn på grund af arbejde. Du har pligt til at oplyse os om alt, hvad der kan have betydning for din ret til efterløn. Det kan fx være, at du har søgt om eller modtager social pension, at du har arbejde, eller at der sker ændringer i dine pensioner. MA udbetaler din efterløn for enten 4-ugers eller 5-ugers-perioder. Hver udbetalingsperiode slutter den næstsidste søndag i en måned. Efterlønnen vil senest være til disposition den sidste bankdag i måneden. Hvornår stopper min efterløn? Din ret til efterløn ophører senest ved udgangen af den måned, hvor du når folkepensionsalderen. Alle efterlønsregler finder du i Regelguiden på ma-kasse.dk.

13 24 Magistrenes Arbejdsløshedskasse Mimersgade København N ma-kasse.dk/ ma-kasse.dk MA - Odense Slotsgade 21B, 4.sal 5000 Odense C MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg August 2010 Design : gefühl

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at få fleksibel efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN FLEKSIBLE EFTERLØN...3 3. HVAD ER ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4. HVORNÅR HAR DU RET TIL ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4.1.

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født i 1952 og 1953 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den fleksible efterløn 1 3. Hvad er et efterlønsbevis? 2 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Efterlønsordningen er fleksibel... Efterlønsbevis... Ret til efterløn... Fuldtid eller deltid... Efterlønssatser... 2-års-reglen - skattefri

Læs mere

Satserne i denne pjece gælder for 2010.

Satserne i denne pjece gælder for 2010. Efterløn Denne pjece klarlægger en række detaljer om efterlønsordningen, du med fordel kan være opmærksom på hvis du overvejer at tilmelde dig ordningen - eller er på vej på efterløn. Vi fortæller her

Læs mere

Værd at vide. - om efterløn

Værd at vide. - om efterløn Værd at vide - om efterløn I denne brochure har vi samlet hovedreglerne om den fleksible efterløn. Det er kun hovedreglerne, vi kan få med her. Du kan læse mere om de områder, vi ikke behandler her i brochuren,

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 13, 74 k, stk. 3, 74 l, stk. 15, 74 m, stk. 18, 74 n, stk. 2 og 11, 74 o, stk. 6, 74 p og

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. december 2011. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 28. december 2011. Nr. 1409.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. december 2011. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 28. december 2011. Nr. 1409. Lovtidende A 2011 Udgivet den 30. december 2011 28. december 2011. Nr. 1409. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 12, 74 k, stk.

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Efterløn. Vejledning om efterløn. Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011).

Efterløn. Vejledning om efterløn. Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011). Efterløn Vejledning om efterløn Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011). December 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i samarbejde med Dansk Journalistforbund Forsideillustration

Læs mere

Velkommen til gå hjemmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg

Velkommen til gå hjemmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Velkommen til gå hjemmøde om EFTERLØN Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Dias fra efterlønsmøder foråret 2014 Mødets indhold Efterlønsreformen fra 2012 Efterlønsalderen Betingelser for

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg

Velkommen til fyraftensmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Velkommen til fyraftensmøde om EFTERLØN Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Mødets indhold Præsentation Lidt om efterlønshistorien Efterlønsalderen Betingelser for bevis og efterløn Efterlønsbidraget

Læs mere

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn.

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Om at få efterløn Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Vejledningen beskriver også, hvordan reglerne er, mens du er på efterløn

Læs mere

Efterløn en god investering

Efterløn en god investering Efterløn en god investering DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Ret til den fleksible efterløn 2. Medlemskab & efterlønsbidrag 3. Efterlønsbevis 4. Satser 5. Fradrag for arbejde 6. Efterløn og selvstændig virksomhed

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Værd at vide om. Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV

Værd at vide om. Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV Vigtig! Husk altid NemID (nøgle-kort), når du møder i afdelingen. Værd at vide om Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV Faglig Fælles Akasse - 1 Indhold

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. XX1625 af XX21. XXX december 20102015 er der fastsat regler om feriedagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester

Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester Pension især med fokus på beskatning ved efterløn og folkepension Studerende: Vejleder: Jacob E. Christensen

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2015 Nogle vigtige oplysninger 16. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd 15. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade

Læs mere

Udkast (28. september 2006) Forslag. til

Udkast (28. september 2006) Forslag. til ARBEJDSDIREKTORATET J. nr. 06-21-0007 Udkast (28. september 2006) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og lov om

Læs mere