NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling"

Transkript

1 Afnit P S.T.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandk Lovamling Serie C-II I 4 ì10v. 201{ OVERENSKOMST melfem Naalakkeruiut og Sulinermik Inuuutiariuteqartut Kattuffiat for Portørreddere og Portører på måned- og timeløn. S ( S S I 9 10 t- t- 1,2 13 I4 15 I6 L7 18 L hot Indhold fortegnele OverenkomLen område Arbej dtid Løn Penionbidrag og indbetaling heraf Lønanciennitet Deltidarbej de overarbejde og afpadering. Vagttj enete. Ulempeydeler. SærIige ydeler Til1æg til ærlig tilling Soucheftillæg ved DIH Funktion. Funktiontillæ9.. individuel-le tillæg. DecenLral pulje til KvaI ifikat iont il læg Akuttake.... Tol-ketillæg.. Udbetaling af æriige ydeler... Sikkerhedbeklædning m. v. Side: t_ L2 Merudgifter ved tj enetere jer, herunder dagpenge, nattillæg eldipoitionbeløb ) og udtyrgodtgørele 13 Pat ient Iedagel e. I4 Udbetaling af Iøn og variable fønde1e m.v. 15 BoIiger. l-5 Ti ltrædelef rire j er t_6 Ferie og feriegodtgørele... 1,1 Sygdom.L] Graviditet, barel og adoption.. t_8 Tjenetefrihed ved barn førte ygedag... _ 1,9 Anden tjenetefrihed ved barn ygdom. 1"9 Anden ærlig tjenetefrihed.20 Fridage.20 Offentlige hverv _2r ASA/ØPS jr. nr /365/201,4 ide 1 af 26

2 Efterindtægt Opigele... Uoverentemmeler og Timelønnede Portører. vilkår1ige Fremkrivning af lønnen. Overgangbetemmele Overenkomten gyldighedperiode. afkedigeler Afnit p.r.k.) ASA/ØPS jr. nr. ]-6.40/365/201,4 ide 2 af. 26

3 Afnit P (PorLører S.I.K.) 1 OverenkomLen område. Denne overenkomt omfatter månedl-ønnede porlørreder og porlører anat i Grønland elvtyre, om ikke omfatte af anden overenkomt. Stk. 2. Tjenetemænd el-ier penionerede tjenetemænd fra tat, elvtyre, kommuner efler konceionerede virkomheder er ikke omfattet af overenkomten. Den normale arbejdtid er 40 lig 173 a/3 timer månedligt. 2 Àrbej dtid. timer ugenttig, varende tii gennemnit- Stk. 2. Der foretage lønfradrag for forømmeler inden for den daglige arbejdtid - I'ønfradraget udgør for hver forømt arbejdtime vedkommende arbejd.er normale timeløn plu evenluelle tiiiæg for pågæidende time. Forømmef er af indtil % t:-me regne om t/, time. Stk. 3. Rejetiden på tjeneterejer fra arbejdted til arbejdted er arbejdtid. Den ålede beregnede tjenelelíd/arbejdtid kan dog ikke medføre, at arbejdtidnormen for den pågældende dag íkke ane for opfyldt. Stk. 4. Rejetid mel-iem ki. 22.0O og kl medregne dog ikke tjenetetid/arbejdtíd, åfremt der tille oveplad til rådighed for den anatte. om Stk. 5. Under patientledagele gælder der dog ærlige Løn- og arbejdtidbetemmeler, jf. S 8. ASA/ØPS jr nr L6.40/365/2OL4 ide 3 af 26

4 Afnit p (Poriuører.r.K.) 3 I.øn. Portører aflønne på bai af nedentående kalatrin pr. måned: Skal-a 1, T9 20 trin anciennitet L.-. Ar år 5. -b. ar år 9.og f1g. år r4,L ,53 1,1.799, 10 L7.9r3, gg , I'7.609,62 r'7.794, ,6L r8.109,5r r8.296, L7.894,15 ]-8.079,L ,14 r8.394,63 L8.57L,49 0L.04.t7 t , 18 1_8.33 6,60 r8.526,r7 L8.652,06 L8.828,92 Stk. 2. Portører yde et ureguleret ti]læg på kr. 546,00 ned. pr. må- Stk. 3 - Portørreddere aflønne på bai af nedentående kalat.rin pr. måned: SkaIa trin anciennitet I år år år är 9.og flg.år 0L.04.L L , ,09 L9.573,23 1,9.82L, , , ,61- L9.769, I7, ,52 L9.593, , , , ,65 ol.04.a , , rL,31_ ,'7 g , 08 tk. 4. Portørreddere yde et uregul-eret tii]æg på kr. 546,00 pr måned. Stk. 5- overportørreddere aflønne på bai af nedentående kalatrin pr. måned: Skala trin anciennitet I L--2. år år år àr 5 9. og flg. år ol.04.t , ,76 2I.170,35 2r.462, gl 2L.163, , I,27 2I.365,87 2L.658,33 2r.959,75 2r.099,47 2r.366,40 2t.65L,00 2r.943, ,97 2r.346,90 21,.623, g3 2L.909, , ,,30 ASA/ØPS jr nr L6.40 / 36 / 201,4 ide 4 af 26

5 Afnit P.r.K.) Stk. 6. Overportørreddere yde et uregul-eret tillæg på kr. 546,00 pr. måned. Stk. 7. Overportørreddere, yde et ureguleret og ikke peniongivende tiilæg på kr ,00 pr. måned. 4 Penionbidrag og índbetaling heraf. For anatte over 20 år indbetaler arbejdgiver IO,20e" af den i overenkomten anførte kafaløn í Lønparagrafferne, om bidrag til den overenkomtanatte penionering. Af det indbetalte beløb ane 1/3 for den anatte andel og 2/Z for arbejdgiveren andef. Penionen yde i henhold til penionordningen vedtægter. Stk. 2. Der tilkommer ud over det i tk. I nævnte penionbidrag ikke den anatte nogen ret til penion eller undertøttele fra arbejdgíver på grundlag af anættelen. Lønancíennítet. Lønancienniteten for anatte efter denne overenkomt beregne efter det antal är, den pågældende har været bekæftiget med arbejdet. Stk. 2. Lønanciennítetet afrunde attid til hele måneder, idet l-5 dage ancíennitet eiier derunder ikke medregne. Stk. 3. Anatte i henhold til denne overenkomt, der fra en offent- Iig intitution eller elvtyreejet virkomhed i Grøn1and overgår direkte til en anden offenttig intitution ell-er elvtyreejet virkomhed i Grønland og fortætter i hidtidig charge, bevarer lønancienniteten. Stk. 4. Højere placering end efter ovennævnte regler kan under ærlige omtændigheder finde ted. ASA/ØPS jr. nr /36/201,4 ide 5 af 26

6 Afnit p.r.k.) tk. 5. Deltídanatt.e med bekæftigele på 15 timer i gennemnít pr. uge og derover optjener fuld lønancíennitet. Ved bekæftígele på mj-ndre end 15 timer i gennemnit pr. uge optjene anciennitet forhol-dmæigt. Medarbejdere der anætte månedløn, der beregne i 6 Deltidarbej de. om deltidbekæftigede, aflønne med en forhold til- arbejdtiden. Stk. 2. Ændring af arbejdtiden, herunder midfertidig forlængele den ved anættelen aftalte arbejdtid for deltidbekæftigede, kun ke med 3 dage varel-. Er et ådant. vare] ikke givet, yde t ektra timeløn ud over faktik udførte timer. Ved ændring af arbejdtiden kan der tage henyn tit individuelle ønker om fritagele for arbejde på det ændrede tidpunkt. af kan 7 Overarbejde og afpadeering. overarbejde bør åvídt muligt undgå. For beordret og kontroll_eret arbejde på tjenetetedet, der trækker ig ud over normal arbejdtid ophør, betale et til1æg ti1 t j-mel-ønnen på o?. Timelønnen beregne om t/zoeo af ärlønnen i henhold til S 3. Stk. 2. overarbejde kan afpadere efter aftale mellem den anatte og arbejdgiveren. Ved afpadering afl-øe overtidbet.alingen af frihed varende til det optjente antal overarbejdtimer plu tillæg i tid med 50?. Afpadering optjene pr. påbegyndt halve time overarbejde. Tidpunkt.et for afpaderingen fatætte und.er henlm til tjeneten tarv og den anatte ønker. Stk. 3. Hvi en anat tilige til at udføre overarbejd.e, kal- dette varle enet 5 timer inden normal arbejdtid ophør den pågæidende dag. ASA/ØPS j r nr 1,6.40 / 36 / 20L4 ide 5 af 26

7 Afnit P (PorLører.r.K.) Stk. 4. For manglende varel kal der, åfremt. overarbejdet varer ud over 2 timer, yde en ektra overtimeløn ud over faktike overarbej dtimer. Stk. 5. For overarbejde, der varer mindt 4 timer ud over en normal arbejddag ædvanlig arbejdtid, yde en overtimeløn ud over faktik udførte timer. Stk. 6. Hvi en anat tilkalde til arbejde uden for den ædvanlige arbejdtid, yde mindt betaling for 4 timer arbejde. Der kan uden for normal gende arter: t- z Vagt fra hjemmet med plígt til at give møde omgående efter tilkaldele. Vagt med forpligtele tit at opholde ig på ygehuet. 8 Vagttj enete. arbejdtid påiægge den anatte vagt af føi- Stk. 2. Vagt af de i tk. 1 nævnte arter kan endvidere påiægge i fuldt d.øgn, hvor der ikke er fuldt dagarbejde (fortrinvi Ønhelligdage). et og Stk. 3. Der yde følgende honorar pr. vagttime uden effektivt arbejde: Vagt I) 29,00 kr. Pr. time Vagt II) 6I,O0 kr. Pr. time ASA/ØPS jr. nr. L6.40/365/2OL4 ide 7 af 26

8 Afnit P.r.K.) Stk. 4. For den tid, beregnet fra tilkal-delen, i hvilken der und.er vagttjenete udføre effektivt arbejde, yde der overarbejdbetaling el1er frihed, jf. S 7, dog ålede, at hvert opkald tælier om mindt 1 time arbejde. overarbejdbetalingen elrer friheden yde pr. påbegyndt time, i hvilken effektivt arbejde udføre, og der kan for flere opkald inden for amme time kun yde overarbejdbetaling eller frihed for én time. r.k.. For døgnvagter, jf-. tk. 2, gælder følgende regler: For amtlige timer uden effektivt arbejde, amt for de førte I timer effektivt arbejde under vagten, yde vagthonorar, jf.. tk. 3. For effektivt arbejde ud over 8 timer yde overarbejdbetalíng eller frihed, jf. S 7, tk' 1' og 2. Det effektive arbejde under vagten opgøre om anført i tk 4. En døgnvagt indgår om en fuld arbejddag i den i S 2, tk. L, fatatte ugentlige arbejdtíd. tk. 6. Til anatte, der uden at være pålagt vagt opkalde ti1 tjenete uden for den normal-e arbejdtid, yde der betaling el-ler frihed om for overarbejde, jf. S 7, tk. I og 2, dog mindt for 3 timer. For arbejde ud over 3 timer yde overarbejdbetaling eller frihed pr. påbegyndt time, og der kan for fl-ere tilkaldeler inden for 3 timer kun yde overarbejdbetaling el1er frihed for 3 timer. Såfremt opkald finder ted på en fridag, yde der ved opkald af mindre end 4 timer varighed betalíng e1ler frihed om ovenfor anírørt. Har opkatdet. en varíghed af 4 timer og derover, forholde d.er om ved índdragele af en fridag, jf. S 9, tk. 3. Stk. 7. Såfremt og idet omfang intitutionen finder, at forhol-dene tillader det, kan ogå vagttjenete uden effektivt arbejd.e ertatte med frihed, ålede at der for hver 3 timer vagt efter at I oq for hver vagt på I tíme og 20 minutter efter at II yde 1 time frihed. ASA/ØPS jr nr / 365 / 201,4 ide I af 26

9 Afnit P.r.K.) Stk. 8. Hvor antallet af vagttimer pr. anat i vagter af den i tk. 1 og tk. 2 omhandlede art inden for en måned overtíger 140, yde der for de følgende 70 vagt.t.imer en ærlig godlgørele varende til 75 Z af det normale vagthonorar og for vagttimer herudover en ærlig vagtgodtgøre1e varende til f00 % af det normale vagthonorar. DØgnvagt, jf. tk. 2, indgår i denne beregning med 16 tímer. 9 Ulempeydel-er. frihed på de uden for øndage faldende hel- Den anatte har ret til ligdage ell-er ret til ertatning herfor i form af anden frihed. Stk. 2. Såfremt der pågældende ferieår, 3 (mitet fridag). øndaggodt.gøreie. ikke yde ertatningfrihed inden udgangen af det betale en godtgørele i penge varende til- tk. For tjenete på øgnehelligdage yde endvidere Stk. 3. Der yde den anatte en ugentlig fridag, på hvilken der ikke kan pålægge dem vagt. Må en fridag inddrage, erlatte den med en anden fridag med tillæg af yderligere fritid, varende til 33 a/3 eo af den på den mitede fridag præterede tjenete afrundet opad til hele timer, effer med en godtgørele varende til overtidbetaling for den på den mitede fridag præterede tjenete - dog mindt for 6 timer tjenete. Stk. 4. Som godtgørele for ulempen ved, at kun en begrænet del af fridagene fal-der på øndage, yde der den analte % time frihed for hver time tjenete i øndagdøgnet. Stk. 5. I tedet for ådan frihed kan der yde en godtgøreie pr. time på I/4 af månednettol-ønnen. Godtgørele pä I/a beregne i alle tilfæide (ogå for deltidbekæftígede) af månednettofønnen for fuldtidbekæftigede på de pågæidende løntrin. Nævnte till-ægbetaling yde ogå for overarbejdtimer, )f. tk. 3, i øndagdøgnet. ASA/ØPS jr. nr. L6.40/365/2oa4 ide 9 af 26

10 Afnit P.r.K.) tk. 6. For tjenete på rørdage fra kl til en ærlig godlgørele på Z:,42 kr. pr. time. k] yde Stk. 7. Anatte, om efter tjentlig ordre udfører arbejde mellem kl og k , modtager herfor tillægbetaling med 16,30 kr. pr. time. Til anatte, der bej dopgaver: 10 SærIige ydeler. får tii opgave fat at varetage følgende aral fjernele af inficeret affald fra Iægeklinikken og ygehue. b) tranport af lig ti1 og fra kapelret-, ítandgøreúe,-lak og påk1ædning. c) bitand ved ordinære ligyn. d) bítand ved medicolegale tigyn. e) bitand ved obduktioner og eflerførgende rengøríng. f) bitand ved håndtering og rukning af zinkkiter. yde et ureguleret tillæg på 693,00 kr. pr. måned. Stk. 2. Til portører, der har gennemgået oplæring/eller taget kuru i røntgen, kan der yde uregureret og ikke peniongivende tíl1æg på 350 kr. pr. måned. Ti1-1æg tíl 11 ærlig tilling. ved anættel-e i tirlingen, der i arbejdmæig, adminitrativ, er- Ier anden heneende indtager en ådan ærtilling, at den ikke omfatte af de almindelige forudætninger for de i S 3 nævnte lønninger ffi.fr., træffe der mellem overenkomtparterne ær1ig aftale om tiiiæg til lønnen og eventuelle andre vilkår. ASA/ØPS jy nr ]-6.40/365/201,4 ide 10 af 26

11 Afnit P (PorLører S.T.K.) 12 Soucheftillæg ved DIH. TiI ouchef for overportør i DIH, yd.e et ureguleret og ikke peniongivende tillæg på 2.000,00 kr. pr. måned. 13 Funktíon i højeretilling. Anatte, der aflønne i henhol-d til S 3, der efter anmodning gør midlertidig tjenete i højere tilling, 09 om overtager de arbejdopgaver, der er forbundet med den højere tilling, er berettiget til betaling efter de nedenfor anførle regler. Stk. 2. Retten til- betaling under midlertidig tjenete í lnøjere til- Iing indtræder, når vedkommende har varetaget ådan tilling i 15 dage i ammenhæng. Stk. 3. Betali ng yde herefter med et bel-øb, der udgør forkellen mellem den for den anatte egen tilling gældende l-øn incl-. eventuelt titlæg og den løn, vedkommende vitle opnå ved oprykning i den høj ere t.illing. 14 Funktiontillæg. TiI anatte efter gældende overenkomt i Det Grønlandke Sundhedvæen, om varetager funktionen om Superbrugere ved den Elektronike patient.lournal jf. gældende funktionbekrivele, yde der et måned- Iigt ureguleret og ikke peniongivende tillæg på kr1 Indívidue1le tíl1æ9. For anatte om oppebar tíllæg pr. 1. april 2OI4 yde fortat om peronlig tillæg indtil fratræden. ASA/ØPS jr nr /365/ZOt ide 11 af 26

12 Afnit P.r.K.) 16 KvaI í f ikation ti1 Læ9. Til anatte kan der yde et kvarifikationtilj_æg på kr. 500,00 pr måned. Stk. 2. Den enkelte, elvtyreenhed, herunder underliggende intitutioner tirdele et. fat antal- tilræg til fordeling. Økonomí- og peronaletyrelen overenkomtafdeling foretager udme1ding om antallet af tiliæg ti1 de enkelte enheder. Stk. 3 - Tillægget tildele indenfor den enkelte undheddítrikt efter forhandling mell-em den tedlige arbejdgiver og tillidrepræenlant el_l-er S. f. K. Stk. 4. TiIlægget bortfalder ved tillingkift. Stk. 5. Ledigblevne kvalifikationtillæg 1ing, j f. tk. 4. genanvende efter forhand- Stk. 6. Hví enighed om fordelingen af kvalifikationtillæggene ikke kan opnå, afgøre pørgmåret af overenkomtparterne. 17 AkuÈtake. Til pot.tører, der har gennemført den af peqqiaanermik Tl-inníarfik/Center for Sundheduddanneler tilrettelagte og afholdte modulopbygget kuru i brug af akuttake mv.. Og om efter betået 3. modul har dokumentation for, at have gennemført træning i praklíke færdigheder i grundlæggende førtehjæip ved hjæ1p af udtyr i akuttake kan der yde et tillæg på kr. 500,00 pr. måned. ASA/ØP9 jr. nr. L6.40/365/zotL ide l-2 af 26

13 Afnit P (PorLører.r.K.) 18 ToIketillæ9. Til anatte, for hvem tolkevirkomhed udgør en væent.lig del af dere arbejde, yde et tolketillæg på kr. 500,- pr. måned. 19 Udbetaling af ær1ige ydeler. I de i S 7, 8 og 9 nævnte til-fæ]de, hvor der kan yde godlgørele eller frihed, modregne der, når frihed yde, el beløb, om pr. time afholdt frihed beregne om t/zoeo af àrlønnen. Afregning af godtgørelebeløb og modregning vedrørende event.uelt afholdte frihedtimer finder ted på den pecificerede Iøn- overigt i den kal-endermåned., om følger efter måneden, hvori den ærlige tjenete el-l-er frihed er ydet. 20 Sikkerhedbekl-ædning m. v. Arbejdgiveren til-ler handker, pecialfodtøj, overtø1, forklæder m.v. vederlagfrit til rådighed for portører der af hedmæige grunde må benytte dette. gumml-- íkker 21 Merudgífter ved tjeneterejer, herunder dagpenge' nattillæg (hotetdipoitíonbeløb) og udtyrgodtgøreie. Der yde godtgørele til anatte, om midlertidigt udende til- arbejde på et andet ted end hjemtedet, i henhold til de for tjenetemænd i Grønland elvtyre og kommunerne tjenete i Grønl-and gæidende regler jf. ærkil-t aftaleoverigt. ASA/ØPS jr. nr i,6.40/36/20l4 ide 13 af 26

14 Afnit P (PorLører.r.K.) 22 Patientledagel e. Når det efter lægeligt køn kan ane for påkrævet, at en patient af henlm til forvarlig pleje må ledage under reje til, i og fra Grønland af en porlør yde der betaling efter fø1gende regler. Stk. 2. Fra arbejddagen begyndele, hvori afrejen fra tjenetetedet forvente af finde ted og indtil patientledagelefunktionen er afluttet, yde betaling jf. S B, tk. 3, vagt II. Stk' 3. Den tid, hvori den anatte har anvaret for patienten, betragte om effektiv tjenete pr. påbegyndt time jf. tk. 4. tk. 4. For døgnvagter gælder følgende regler: For amttíge tímer uden effektivt arbejde amt for de førle I timer effektivt arbejde under vagten yde vagthonorar jf. S 8, tk. 3, vagt ll For effektivt arbejde ud over g timer yde overarbejdbetaling elrer frihed, jf. 7, tk. L og 2. En døgnvagt indgår om fu1d arbejddag i den i S 2, tk. 1 fatatte ugentlíge arbej dtid. tk. 5. r forbindele med den effektive tjenete, jf. tk. 3, yde øndag- /øgneherligdaggodtgørele jf. 9, tk. 5, tillægbetaling for tjenete på lørdage, amt aften- og nattillæg, åfremt den effektive tjenete finder ted i de herfor rel-evante tidrum. Stk. 6. I forbindele med patientledagele yde dagpenge i henhold tí1 de for tjenetemænd i Grønland Selvtyre og kommunerne tjenete j- Grønlan gældende regler, jf. ærki]t aftaleoverigt. Dokumentered.e udgifter ti1 patienten nødvendige fortæring und.er rejen godtgøre i fuldt omfang. Stk. 7. For porlører, der beordre/overgår fra den normale tjenete på ygehuet til patientledagele, ane tidpunktet for patientledagelen for påbegyndt fra det tidpunkt, der er anfør ved tjenetelièe åfremt dette ligger forud for tidpunktet for ledagelen påbegyndele. tk. 8. Planragte fridage, om falder på en ud- og/e1rer hjemrejedag, amt når den anatèe har anvaret for den ledagede, honorere om mj-tede fridage. Stk' 9. Under patientledagelen gælder Grønl-and elvtyre fæi1e rejeforikring. ASA/ØPS jr nr L6.40/36/20L4 ide 14 af 26

15 Afnit P.r.K.) 23 Udbetaling af Løn og variable l-øndele m.v. Løn og tillæg udbetale månedvi bagud- Stk. 2. Lønnen anvie ved hver måned lutníng tíi en lønkonto, om det påhviler den anatte at. udpege i et pengeintitut. Stk. 3. Variable ydeler, åom nattillæg, overarbejde m.v., afregne efter d.e ater, om er gældende på udbetalingtidpunktet. Afregning for månedperioden amt udbet.aling afgøre på arbej dpladen. 24 Bolíger. I tiilíngoplag angive følgende vedr. bolí9 a) At der anvie bolig efter de til enhver tid på tedet gæidende regler, eller b at der ikke anvie bolig, elfer at der til tillingen er knyttet pligt tíl at bebo egentlig tj enetebolig. Stk. 2. Hvi en anat afvier indflytning i en anvit bo1i9, vj-l der ikke blive tillet yderligere bolig til rådighed. Stk. 3. For anvite boliger, jírr. t.k. I, a), betale huleje efter de til enhver tid gældende regler om boligbetaling i el-vtyret ejendomme mv. i Grønland. Ved miligholdele af anvit bolig med udæt.tele ti1 følge, vil der ikke blive tillet yderligere bolig til rådighed. tk. 4. Anatte, der bebor egentlig tjenetebolig, Jfr. tk. 1, c), betaler boligbidrag efter de for tjenetemænd i Grønland elvtyre og kommunerne tjenete i GrønLand til enhver tid gæidende regler jf. ærkilt aftaleoverigt. ae/øp jr nr te.o/ze/zot ide l-5 af 26

16 Afnit P ( Portører.r.K.) rí 1 træderl"3?'l'e j er. Ved tjeneten tiltræde1e yde der frireje mellem bopælen i Danmark el-ier i Grønland og tjenetetedet til den anatte, åfremt der iføige tillingoplaget anvie bolig elrer er pligt tíì at bebo egentlig tjenetebolig, jfr. S 24, tk. I, a) og c). Stk. 2. Ret.ten til tiltrædelefrireje omfatter tillige den anatle ægtefælle - el-l-er dermed ligetillede - og børn under 18 år. En ådan familiefrireje kal å vidt muligt foretage amfet. Stk. 3. Retten til tiltrædelefrireje er peronlig og kan ikke overdrage. En eventuel- ikke-udnyttet frireje godtgøre ikke. Stk. 4. Ved bej dgiveren kal det af ar- udnyttelen af til-trædelefrireje anvite rej emiddel anvende. Stk ' 5. I til-fælde, hvor atl-antbilf etten tillige inktuderer indenrigflyvníng i Danmark, godtgøre alene dokumenterede udgífter til billigte, offentlige tranportmiddel mellem bopælen og provinlufthavnen. I andre til-fælde godtgøre udgifter til billigte, offentlige tranportmiddel mellem bopæi og Katrup Lufthavn. Stk. 6. Eventuelte udgifter i forbindel-e med ophold i København må afholde af den anatt.e elv. Stk. 7- Ved tiltrædelefrireje í Grøni.and godtgøre al-ene dokumenterede udgifter med billigte offentlige tranportmiddel mel-l-em bopæ- Ien og tjenetetedet. tk. 8. Ved tiltræden yde bohavetranport efter de regler for tjenetemænd i Grønl-and elvtyre og kommunerne t.jenete i Grønland, der tir enhver tid gælder j f. ærkilt aftal-eoverigt. AA/ØP jr nr L6-40/365/201,4 ide 16 af 26

17 26 Afnit P.r.K.) Ferie og feríegodtgøre1e. Den anatte har ret til årlig ferie efter reglerne i Iandtinglov nr. 10 af L2- november I henhold til l-andtingloven' S 2, er aftal-t nedenfor anførte ærlige regler. Stk. 2. For anatte, der i henhold til tandtingloven S 15, tk. 2 vælger ferie med feriegodtgøre1e på 1-2% Z i tedet for ferie med IØrt, fradrage Iøn for det antal- dage, der afholde ferie. Feriegodtgørelen beregne af ärlønnen. Stk. 3. Ved fratræden yde feriegodtgørele med 12% * af lønnen. Stk. 4. Krav om tilgodehavende feriegodtgørele kal være rejt over for arbejdgiveren enet 3 måneder efter udløbet af ferieåret. I modat fald til-falder bel-øbet Feriefonden, lfr. protokoll-at om Feriefonden. 27 Sygdom. Bl-iver en anat på grund af ygdom ude af tand tíi at udføre it arbejde, betragte den heraf følgende tjeneteforømmele om lovligt forfald, medmindre den pågældende under tjeneteforholdet betåen har pådraget ig ygdommen ved foræt el-ier grov uagtomhed eller ved tíiiingen overtagele vigagtigt har fortíet den pågældende ygdom. Stk. 2. Den anatte kan, når den pågældende inden for et tidrum af 12 på hinanden følgende måneder har oppebåret l-øn under ygdom i i al-t 120 dage, opige med føigende varel til fratræden ved en måned udgang: Ved bekæftigele i amme virkomhed; - i o - 5 år...: 1md. - i 6 - I år...: 3 mdr. - i 9 är og flg.: 4 mdr. ASA/øPS 1r. nr. L6.40/365/20l.4 ide 17 af 26

18 Afnit P (Porlører.r.K.) opigelen gyldighed er betinget df, at den ker i umiddelbar tilknytning til udløbet af de r2o ygedage, 09 meden den pågældende endnu er yg, hvorimod gyldigheden ikke berøre af, at pågældende er vendt tilbage til arbejdet, efter at opigelen er ket. Stk- 3. Såfremt anæt.teleforholdet er ophørt i medfør af betemmelen i tk. 2, bør genantagere dog finde ted, når den pågældende på ny blíver tjenetedygtig, og der forat er anvendel_e for den pågældende arbejdkraft i den pågældende virkomhed. Stk. 4. Sygdomforfald kan forlange dokumenteret ved lægeattet tk. 5. Lægeatteter, der forrange i henhold til arbej dgiveren. tk. 4, betale af 28 GraviditeÈ, barel og adoption. Anatte har ret ti1 fravær (orl-ov) fra arbejdet på grund af graviditet, barel- og adoption, når der er ret til fravær (orlov) i henhold ti1 enhver tid gældende rnatiartutlov om barer med videre (pt.inatiartutlov nr. 14 af 7. december 2OOg). tk. 2. under fravær (orrov) jf. tk. L, er der dog kun ret til!øn i den orlovperiode, om fremgår af Landtíngforordníng nr. 7 af 22. oktober l-990. Nærværende overigt angiver til fravær med Iøn ved graviditet og føde1 af ét barn: Ltf. Nr. 7 af K: 2 uger K: 14 uger efter Fælle: 4 uger inden fødel til deling eller M: I uge efter K alene ASA/ØPS jr nr L6.40 / 36 / ide 18 af 26

19 Afnit P (Poriuører.r.K.) 29 Tjenetefrihed ved barn førte ygedag. Der give den anatte adgang til hel ell-er delvi tjenetefrihed uden IønLab til paning af ygt, mindreåri-gt barn, føtte dag, barnet er ygt. Stk. 2. Tjenetefriheden forudætter: a) Det er barnet førte Ygedag, b) henynet til barnet forhold gør del nødvendigt, c) forholdene på tjenetetedet til-lader det, og d) barnet er hjemmeværende. Stk. 3. Sygeliten upplere med oplyning om fravær på grund af barn førle ygedag. tk. 4. ordningen kan for den enkelte inddrage ved mibrug 30 Anden tjenetefrihed ved barn ygdom. Der give den anatte adgang ti1 tjenetefrihed uden Løntab i op ti1 L2 dage ti1 O - 16-årigt barn índlæggele på ygehu i eller udenfor hjertrbyen, om rejeledager og under barnet indlæggele i forbindele med en af SundhedvæeneL betalt ledagerreje. Stk. 2. Barnet indlæggele og foræidre indlæggele amt ledagele kal dokumentere. Stk. 3. Der kan tillige give adgang til tjenetefrihed jf. t.k. L, ved barnet indlæggele i hjemmet efter lægeligt anvining/dokumentation. Stk. 4. I ganke ærlige tilfælde, og dokumenteret af 1æge, kan tjenetefriheden forlænge med op til 5 dage. ASA/ØPS jr nr 1,6.40 / 365 / 2or4 ide 19 af 26

20 Afnit p.r.k.) Anden "*rt ig tl.trr"" a"rrihed. I tilfæide af nære pårørende alvorlige ygdom og/el1er begravele har den anatte, efter et år anættere, ret tir fri reje og tjenetefrihed i overentemmele med de for tjenetemænd i Grønland ti1 enhver tid gældende regler om fri reje og tjenetefrihed i forbindele med nære pårørende alvorlige ygdom og/e1rer begravele j f. ærkilt aftaleoverigt. tk- 2. Anmodning om tjenetefrihed og frireje til arbejdgiveren. indgive krift.ligt Stk. 3. Ved nære pårørende fortåe: foræidre, ægtefæ11er og dermed ligetill-ede børn og økende, men ikke ægtefællen og dermed ligetillede f amil-íe. 32 Fridage. For de måneder i hvíike, der forekommer helligdage har den anatte tjenetefrihed, føigende dage regne for helligedage: a) Folkekirken helligdage b),juleaften dag c) Nytåraften dag d) Grønland Nationaldag 21. juni e) Helligtrekonger dag (efter kl ) f) 1. maj (efter ki ) ASA/ØPS jr. nr. L6.40/365/zOtA ide 20 af 26

21 Afnit P.r.K.) 33 OffenÈlige hverv. Der give anatte efter denne overenkomt adgang til tjenetefrihed til varetagele af offentlige hverv i henhold til Hjemmetyret bekendtgørele nr. 5 af 15. marl 1'994 om borgerligt ombud. Stk. 2. Fravær i henhold til pkt. 1 betragte ikke om forømmele i heneende til den tid, hvor der kal- være arbej det før overtidbetaling yde i henhold til overenkomt for faglærte og ikke-fag-1ærte arbejdere. Fraværet kal- meddele arbejdgiveren i å god t.íd om mu- Iigt. Stk. 3. Andre offentlige hverv, om af en offentlig myndighed pålægge betyrelemedlemmer i S.I.K.' lokalfdelinger, betyrelemed- Iemmer i SIK-p Inuuuttai eller hovedbetyrelemedl-emmer i S.I.K. adminitrere i lighed med de i tk. 1 og 2 nævnte betemmeler. Stk. 4. Der give tjenetefrihed med Iøn til medlemmer af hovedbetyrelerne af S.I.K.' og SIK-p Inuuuttai' hovedbetyreler, i forbindele med deltagele i S.I.K.' Kongre og repræentantkabmøder, amt S.f.K.' og SIK-p Inuuuttai' hovedbetyrelemøder indtil 4 gange årligt. Stk. 5. Ønker fra medlemmer af S.I.K.' lokalafdelingbetyreler og S.I.K.' hovedbetyrele og SIK-p Tnuuuttai- hovedbetyrele om tjenetefrihed uden Iøn bør imødekomme. Sådan tjenetefrihed kan yde i indtil L år ad gangen. ASA/ØPS jr. nr /36/20]-4 ide 21 af 26

22 Afnit P.r.K.) 34 Efterindtægt. Når en anat afgår ved døden i anætteleperioden, yde der følgende beløb til den efterlevende ægtefælle ell-er børn under tb är, om d.en anatte har forørgerpligt overfor: Ho amme anættel_emyndighed i 1 2 ar 3 år og flg 1 mdr. 2 mdr. 3 mdr. Iøn Iøn Løn I de ført.e el: Såvel arbej ddage) 3 Opíge1e. 3 måneder af anæt,teren gælder førgende opigerevararbejdgiveren om den anatte kan opige med g dage (S varel til en hvilken om helt dag. Stk. 2. Efter 3 måneder giveren ide: anættele er opigelevarl_et fra arbejd- 1 måned varel tir fratræden ved en måned udgang í de førte 6 måneder efter anætteien, 3 måneder varer tir fratræden ved en måned udgang efter 6 måneder anættele herefter forhøje opigel-evarlet med en måned for hvert 3. anætteleår, men højt 6 måneder. Stk. 3. Efter 3 måneder anættele er opigelevarlet fra den anatte ide: l- måned til en måned udgang. Stk. 4. Såvel arbejdgiveren om den anatte kal afgive opigelevarlet kriftligt. ASA/ØPS jr. nr 16.40/365/20a4 ide 22 af 26

23 Afnit P (PorLører.r.K.) Uoverentemmeler Uoveren temmel er behandle aftalen. 36 Stk. 2. Ved udøvele af retten til at foretage enkeltmandafkedigeler må vilkårlighed ikke finde ted. Uoverentemmeler herom behandle efter reglerne i hoved.aft.alen om behandj-ing af faglig trid. 37 Timelønnede Portøter. PorLører, der ikke antage med henbfík på varig bekæftigele/ men om afløere und.er ferie, ygdom og lignende, eller til anden midlertid,ig bekæftigele på under 3 måneder varighed, antage på timeløn. Efter bekæftigele på mere end 3 måneder varighed overgår vedkommende til månedløn, dog åiede at denne får mulighed for at fortætte it anætteleforhold om timelønnet. Stk. 2. Timelønnen i dagtjeneten udgør L/L73,33 af den til den pågældende anciennitet varende månedløn efter S 3. Med henyn til vagttjenete, aften- og nattjenete amt Lørdag- og Øndagtjenete anvende reglerne i overenkomt.en S I og 9- Stk. 3. Lønningperioden for timelønnede porlører er en periode på L4. dage, der regne fra og med mandag til og med øndag i den efterføigende uge. Stk. 4. Timelønnede portører indplacere efter ancíennitet på kalaen í overenkomten S 3. Der erhverve ikke yderligere anciennitet un* der bekæftígele om timelønnet portør. Stk. 5. Med henyn til månedlønnede porlører og vilkåriige afkedíge1er. efter reglerne for faglig trid i Hovedarbejdtid og overarbejde m.v. finder de for gældende regler tilvarende anvendele. ASA/ØPS jr. nr. 1"6.40/365/201,4 ide 23 af 26

24 Afnit P (PorLører.r.K.) Stk. 6. Betemmelerne i S 4,10 og 19 finder tilvarende anvendele for timel-ønnede porlører. St.k. 7. Der yde timelønnede portører frl tjenetedragt Stk. 8. For timelønnede portører kan tjeneteforholdet ophæve uden forudgående varel. Timelønnede porlører oppebærer ikke Iøn under fravær på grund af ygdom og graviditet, barel og ad.option. Stk. 9. Timelønnede portører har ret og pligt tíi at holde en fridag uden betaring for hver periode på 6 arbejddage, dog kan fridagene i enkelte tilfælde forkyde af henyn til tjeneten, f.ek. under aften- og nattjenete. tk. 10. Der yde timel-ønnede portører feriegodtgørele med. L2aÁ z af Iønnen. Stk. 11. Timelønnede portører, der pr. 30. eptember 2OOI var anat i henhold til- overenkomt af 7 - juni 1999 mel-l-em Grønl-and Landtyre og Sulínermik fnuuutiaríuteqartut Kattuffiat for t.imelønnede faglærte og ikke-fagrærte arbejdere, oppebærer fortat tiilægget i ovennævnte overenkomt S 18 indtil fratræden. Ny anatte efter 1. oktober 2001 i henhold til ovennævnte overenkomt er ikke berettiget. til ti1lægget.. ASA/ØPS jr. nr /365/20L4 ide 24 af 26

ii3:l::i.:? NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling s.r.r) Afsnit v. nattil 1æg 6 6 4 Pensionsbidrag og indbetaling heraf

ii3:l::i.:? NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling s.r.r) Afsnit v. nattil 1æg 6 6 4 Pensionsbidrag og indbetaling heraf Afnit v. (Varmemetre, ii3:l::i.:?.r.r) NALUNAARUTIT' Grønlandk Lovamling Serie C-II T tt }t0v, z0l{ OVERENSKOMST meiiem Naalakkeruiut, Finanminiteriet og Sulinermik fnuuutiariuteqartut Kattuffiat for Varmemetre,

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II AfsniL H. (Handel- og kontor I 4 il0v. 20t4 OVERENSKOMST Mel-1em Naal-akkersuisuL og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffj-at for Handels- og Kontorpersonale.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre,

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre, (Varmemestre, NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling i 4 NOV. 2014 Serie C-II Afsnit V. pedeller og 5.1. K) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi utegartut

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. (Sømænd, timelønnede s.r.k.) I 4 t{0v, 2014 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Sulinermik fnuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Sømænd på

Læs mere

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11 Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 8. Andre ansættelsesvilkår. 12 Ferie... 12 13 Sygdom... 13 14 Graviditet, fødsel og adoption...

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II afsnit L. (Lærlinge og Elever S.T.K) I tt }10l/. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Overenskomst mellem Naalakkersuisut (Grønlands Landsstyre) og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for AFIS medarbejdere Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse...

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalister m.v. og driftsteknikere, ansat i

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 15. oktober 2013 OVERENSKOMST

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 15. oktober 2013 OVERENSKOMST (N.P.IC.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 15. oktober 2013 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiat for pædago gisk personale ved dag- døgninstitutioner i Grønland.

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5 OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat og Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Overenskomstens område....... 3 2 Arbejdstiden...... 3 3 Løn...... 3 4

Læs mere

Serie C-II OVERENSKOMST

Serie C-II OVERENSKOMST NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Konstruktørforeningen for bygningskonstruktører i Grønland, der er uddannet i overensstemmelse med de fra 1970 gældende

Læs mere

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland 2014 Cirkulære af 21. maj 2014 Modst.nr. 030-14 J.nr. 2014-0513-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Offentligt ansatte 2008-2011. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde KIRKEMINISTERIET2. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2008-2011. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde KIRKEMINISTERIET2. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2008-2011 Overenskomst mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. oktober 2008-31. marts 2011 Den Offentlige Gruppe KIRKEMINISTERIET2

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2013-2015 Den Offentlige Gruppe Overenskomst mellem Ministeriet for Ligestilling og Kirke og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. april 2013-31. marts 2015

Læs mere

Grønlandsk. Lovsamling NALUNAARUTIT - Serie 0 11. i Overenskomstens område 5. 2 Ved ansættelsens begyndelse 6. 5 GrundlØn 7

Grønlandsk. Lovsamling NALUNAARUTIT - Serie 0 11. i Overenskomstens område 5. 2 Ved ansættelsens begyndelse 6. 5 GrundlØn 7 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie 0 11 OVERENSKOMST mel lem Lægeforeningen og Naalakkersuisut for læger ansat i Grønlands Selvstyre for perioden 1. april 2011 til 31. marts 2015. Indholds fortegnelse

Læs mere

KAP. 10. PENSIONSBIDRAG... 25 32 Pensionsbidrag og indbetaling heraf... 25

KAP. 10. PENSIONSBIDRAG... 25 32 Pensionsbidrag og indbetaling heraf... 25 2 af 73 Afsnit A. KAP. 6. SPECIELT FOR MAGISTRE OG GYMNASIELÆRERE... 16 15 Ansatte ved Naturinstituttet... 16 16 Ansatte ved Det Socialpædagogiske Seminarium (SPS) i Ilulissat... 17 17 Gymnasielæreres

Læs mere

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og ARKITEKTFORBUNDET

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal. Teknikere i DR. september 2012

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal. Teknikere i DR. september 2012 2012 OVERENSKOMST mellem DR og Dansk Metal Teknikere i DR september 2012 Forord Vi har igen valgt at trykke hele overenskomstteksten mellem DR og Dansk Metal suppleret med løbende kommentarer fra klub

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. for privathospitaler og klinikker

2014/2017. Landsoverenskomst. for privathospitaler og klinikker 2014/2017 Landsoverenskomst for privathospitaler og klinikker 2014/2017 Landsoverenskomst Mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Sygeplejeråd om ansættelsesvilkår for sygeplejersker og radiografer

Læs mere

Overenskomst for vikarbureauer

Overenskomst for vikarbureauer Overenskomst for vikarbureauer mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010-2012 Indholdsfortegnelse for timelønnede sygeplejersker 1 Overenskomstens område... 4 2 Løn - sygeplejersker og

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danmarks Apotekerforening. Pharmadanmark. angående tjenesteforhold og lønvilkår for

Overenskomst. mellem. Danmarks Apotekerforening. Pharmadanmark. angående tjenesteforhold og lønvilkår for Overenskomst mellem Danmarks Apotekerforening og Pharmadanmark angående tjenesteforhold og lønvilkår for farmaceuter beskæftigede på apotekerne i Danmark samt angående tjenesteforhold og lønvilkår for

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN

OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN gældende fra 1. april 2015 Grafisk design www.prik.dk Tryk Jørn Thomsen Elbo A/S April 2015 INDHOLD 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE 9 Parterne

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

Bilag 6 Arbejdstidsaftalen

Bilag 6 Arbejdstidsaftalen Arbejdstidsaftalen Bilag 6 Arbejdstidsaftalen Rammeaftale mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund om arbejdstidsregler Bilag 6 1. Arbejdstid mm. Arbejdstid Ved arbejdstid forstås tiden mellem mødetid

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og SERVICEFORBUNDET/ SERVICEFORBUNDET URMAGERNE OG OPTIKERNE

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og SERVICEFORBUNDET/ SERVICEFORBUNDET URMAGERNE OG OPTIKERNE O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for optikere, optometrister og professionsbachelorstuderende i optometri beskæftiget hos medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver 2012 2014

Læs mere

Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012

Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012 Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012 1 Overenskomstens område Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Konstruktørforeningen (KF), og er gældende

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C=II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C=II (jurister Afsnit J. økoner) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C=II \ Overenskst mellem Naalakkersuisut Danmarks Jurist økonforbund for juridiske kandidater universitetsøkoner m.fl. ansat i Grønlands

Læs mere

verenskomst pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter DI Overenskomst II (SBA) FOA Fag og Arbejde Indgået mellem DI nr. 794646

verenskomst pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter DI Overenskomst II (SBA) FOA Fag og Arbejde Indgået mellem DI nr. 794646 overenskomst 2012 2014 pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og FOA Fag og Arbejde DI nr. 794646 verenskomst 2012 2014 OVERENSKOMST 2012-2014 for Pædagogmedhjælpere

Læs mere

Serie C-II. Overenskomst. Mellem

Serie C-II. Overenskomst. Mellem NALUNAARUTIT Grønlandsk Afsnit I. Lovsamling Serie CII 12 FEB. 2014 Overenskomst Mellem Naalakkersuisut Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Icattuffi at, om løn og ansættelsesvilkår for administrative

Læs mere

Overenskomst. med tilhørende protokollater og aftaler. mellem. Foreningen af små teatre i Danmark (FAST) samt Børneteatersammenslutningen (BTS)

Overenskomst. med tilhørende protokollater og aftaler. mellem. Foreningen af små teatre i Danmark (FAST) samt Børneteatersammenslutningen (BTS) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Foreningen af små teatre i Danmark (FAST) samt Børneteatersammenslutningen (BTS) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. januar 2007 1. juli 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere