NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling"

Transkript

1 Afnit P S.T.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandk Lovamling Serie C-II I 4 ì10v. 201{ OVERENSKOMST melfem Naalakkeruiut og Sulinermik Inuuutiariuteqartut Kattuffiat for Portørreddere og Portører på måned- og timeløn. S ( S S I 9 10 t- t- 1,2 13 I4 15 I6 L7 18 L hot Indhold fortegnele OverenkomLen område Arbej dtid Løn Penionbidrag og indbetaling heraf Lønanciennitet Deltidarbej de overarbejde og afpadering. Vagttj enete. Ulempeydeler. SærIige ydeler Til1æg til ærlig tilling Soucheftillæg ved DIH Funktion. Funktiontillæ9.. individuel-le tillæg. DecenLral pulje til KvaI ifikat iont il læg Akuttake.... Tol-ketillæg.. Udbetaling af æriige ydeler... Sikkerhedbeklædning m. v. Side: t_ L2 Merudgifter ved tj enetere jer, herunder dagpenge, nattillæg eldipoitionbeløb ) og udtyrgodtgørele 13 Pat ient Iedagel e. I4 Udbetaling af Iøn og variable fønde1e m.v. 15 BoIiger. l-5 Ti ltrædelef rire j er t_6 Ferie og feriegodtgørele... 1,1 Sygdom.L] Graviditet, barel og adoption.. t_8 Tjenetefrihed ved barn førte ygedag... _ 1,9 Anden tjenetefrihed ved barn ygdom. 1"9 Anden ærlig tjenetefrihed.20 Fridage.20 Offentlige hverv _2r ASA/ØPS jr. nr /365/201,4 ide 1 af 26

2 Efterindtægt Opigele... Uoverentemmeler og Timelønnede Portører. vilkår1ige Fremkrivning af lønnen. Overgangbetemmele Overenkomten gyldighedperiode. afkedigeler Afnit p.r.k.) ASA/ØPS jr. nr. ]-6.40/365/201,4 ide 2 af. 26

3 Afnit P (PorLører S.I.K.) 1 OverenkomLen område. Denne overenkomt omfatter månedl-ønnede porlørreder og porlører anat i Grønland elvtyre, om ikke omfatte af anden overenkomt. Stk. 2. Tjenetemænd el-ier penionerede tjenetemænd fra tat, elvtyre, kommuner efler konceionerede virkomheder er ikke omfattet af overenkomten. Den normale arbejdtid er 40 lig 173 a/3 timer månedligt. 2 Àrbej dtid. timer ugenttig, varende tii gennemnit- Stk. 2. Der foretage lønfradrag for forømmeler inden for den daglige arbejdtid - I'ønfradraget udgør for hver forømt arbejdtime vedkommende arbejd.er normale timeløn plu evenluelle tiiiæg for pågæidende time. Forømmef er af indtil % t:-me regne om t/, time. Stk. 3. Rejetiden på tjeneterejer fra arbejdted til arbejdted er arbejdtid. Den ålede beregnede tjenelelíd/arbejdtid kan dog ikke medføre, at arbejdtidnormen for den pågældende dag íkke ane for opfyldt. Stk. 4. Rejetid mel-iem ki. 22.0O og kl medregne dog ikke tjenetetid/arbejdtíd, åfremt der tille oveplad til rådighed for den anatte. om Stk. 5. Under patientledagele gælder der dog ærlige Løn- og arbejdtidbetemmeler, jf. S 8. ASA/ØPS jr nr L6.40/365/2OL4 ide 3 af 26

4 Afnit p (Poriuører.r.K.) 3 I.øn. Portører aflønne på bai af nedentående kalatrin pr. måned: Skal-a 1, T9 20 trin anciennitet L.-. Ar år 5. -b. ar år 9.og f1g. år r4,L ,53 1,1.799, 10 L7.9r3, gg , I'7.609,62 r'7.794, ,6L r8.109,5r r8.296, L7.894,15 ]-8.079,L ,14 r8.394,63 L8.57L,49 0L.04.t7 t , 18 1_8.33 6,60 r8.526,r7 L8.652,06 L8.828,92 Stk. 2. Portører yde et ureguleret ti]læg på kr. 546,00 ned. pr. må- Stk. 3 - Portørreddere aflønne på bai af nedentående kalat.rin pr. måned: SkaIa trin anciennitet I år år år är 9.og flg.år 0L.04.L L , ,09 L9.573,23 1,9.82L, , , ,61- L9.769, I7, ,52 L9.593, , , , ,65 ol.04.a , , rL,31_ ,'7 g , 08 tk. 4. Portørreddere yde et uregul-eret tii]æg på kr. 546,00 pr måned. Stk. 5- overportørreddere aflønne på bai af nedentående kalatrin pr. måned: Skala trin anciennitet I L--2. år år år àr 5 9. og flg. år ol.04.t , ,76 2I.170,35 2r.462, gl 2L.163, , I,27 2I.365,87 2L.658,33 2r.959,75 2r.099,47 2r.366,40 2t.65L,00 2r.943, ,97 2r.346,90 21,.623, g3 2L.909, , ,,30 ASA/ØPS jr nr L6.40 / 36 / 201,4 ide 4 af 26

5 Afnit P.r.K.) Stk. 6. Overportørreddere yde et uregul-eret tillæg på kr. 546,00 pr. måned. Stk. 7. Overportørreddere, yde et ureguleret og ikke peniongivende tiilæg på kr ,00 pr. måned. 4 Penionbidrag og índbetaling heraf. For anatte over 20 år indbetaler arbejdgiver IO,20e" af den i overenkomten anførte kafaløn í Lønparagrafferne, om bidrag til den overenkomtanatte penionering. Af det indbetalte beløb ane 1/3 for den anatte andel og 2/Z for arbejdgiveren andef. Penionen yde i henhold til penionordningen vedtægter. Stk. 2. Der tilkommer ud over det i tk. I nævnte penionbidrag ikke den anatte nogen ret til penion eller undertøttele fra arbejdgíver på grundlag af anættelen. Lønancíennítet. Lønancienniteten for anatte efter denne overenkomt beregne efter det antal är, den pågældende har været bekæftiget med arbejdet. Stk. 2. Lønanciennítetet afrunde attid til hele måneder, idet l-5 dage ancíennitet eiier derunder ikke medregne. Stk. 3. Anatte i henhold til denne overenkomt, der fra en offent- Iig intitution eller elvtyreejet virkomhed i Grøn1and overgår direkte til en anden offenttig intitution ell-er elvtyreejet virkomhed i Grønland og fortætter i hidtidig charge, bevarer lønancienniteten. Stk. 4. Højere placering end efter ovennævnte regler kan under ærlige omtændigheder finde ted. ASA/ØPS jr. nr /36/201,4 ide 5 af 26

6 Afnit p.r.k.) tk. 5. Deltídanatt.e med bekæftigele på 15 timer i gennemnít pr. uge og derover optjener fuld lønancíennitet. Ved bekæftígele på mj-ndre end 15 timer i gennemnit pr. uge optjene anciennitet forhol-dmæigt. Medarbejdere der anætte månedløn, der beregne i 6 Deltidarbej de. om deltidbekæftigede, aflønne med en forhold til- arbejdtiden. Stk. 2. Ændring af arbejdtiden, herunder midfertidig forlængele den ved anættelen aftalte arbejdtid for deltidbekæftigede, kun ke med 3 dage varel-. Er et ådant. vare] ikke givet, yde t ektra timeløn ud over faktik udførte timer. Ved ændring af arbejdtiden kan der tage henyn tit individuelle ønker om fritagele for arbejde på det ændrede tidpunkt. af kan 7 Overarbejde og afpadeering. overarbejde bør åvídt muligt undgå. For beordret og kontroll_eret arbejde på tjenetetedet, der trækker ig ud over normal arbejdtid ophør, betale et til1æg ti1 t j-mel-ønnen på o?. Timelønnen beregne om t/zoeo af ärlønnen i henhold til S 3. Stk. 2. overarbejde kan afpadere efter aftale mellem den anatte og arbejdgiveren. Ved afpadering afl-øe overtidbet.alingen af frihed varende til det optjente antal overarbejdtimer plu tillæg i tid med 50?. Afpadering optjene pr. påbegyndt halve time overarbejde. Tidpunkt.et for afpaderingen fatætte und.er henlm til tjeneten tarv og den anatte ønker. Stk. 3. Hvi en anat tilige til at udføre overarbejd.e, kal- dette varle enet 5 timer inden normal arbejdtid ophør den pågæidende dag. ASA/ØPS j r nr 1,6.40 / 36 / 20L4 ide 5 af 26

7 Afnit P (PorLører.r.K.) Stk. 4. For manglende varel kal der, åfremt. overarbejdet varer ud over 2 timer, yde en ektra overtimeløn ud over faktike overarbej dtimer. Stk. 5. For overarbejde, der varer mindt 4 timer ud over en normal arbejddag ædvanlig arbejdtid, yde en overtimeløn ud over faktik udførte timer. Stk. 6. Hvi en anat tilkalde til arbejde uden for den ædvanlige arbejdtid, yde mindt betaling for 4 timer arbejde. Der kan uden for normal gende arter: t- z Vagt fra hjemmet med plígt til at give møde omgående efter tilkaldele. Vagt med forpligtele tit at opholde ig på ygehuet. 8 Vagttj enete. arbejdtid påiægge den anatte vagt af føi- Stk. 2. Vagt af de i tk. 1 nævnte arter kan endvidere påiægge i fuldt d.øgn, hvor der ikke er fuldt dagarbejde (fortrinvi Ønhelligdage). et og Stk. 3. Der yde følgende honorar pr. vagttime uden effektivt arbejde: Vagt I) 29,00 kr. Pr. time Vagt II) 6I,O0 kr. Pr. time ASA/ØPS jr. nr. L6.40/365/2OL4 ide 7 af 26

8 Afnit P.r.K.) Stk. 4. For den tid, beregnet fra tilkal-delen, i hvilken der und.er vagttjenete udføre effektivt arbejde, yde der overarbejdbetaling el1er frihed, jf. S 7, dog ålede, at hvert opkald tælier om mindt 1 time arbejde. overarbejdbetalingen elrer friheden yde pr. påbegyndt time, i hvilken effektivt arbejde udføre, og der kan for flere opkald inden for amme time kun yde overarbejdbetaling eller frihed for én time. r.k.. For døgnvagter, jf-. tk. 2, gælder følgende regler: For amtlige timer uden effektivt arbejde, amt for de førte I timer effektivt arbejde under vagten, yde vagthonorar, jf.. tk. 3. For effektivt arbejde ud over 8 timer yde overarbejdbetalíng eller frihed, jf. S 7, tk' 1' og 2. Det effektive arbejde under vagten opgøre om anført i tk 4. En døgnvagt indgår om en fuld arbejddag i den i S 2, tk. L, fatatte ugentlige arbejdtíd. tk. 6. Til anatte, der uden at være pålagt vagt opkalde ti1 tjenete uden for den normal-e arbejdtid, yde der betaling el-ler frihed om for overarbejde, jf. S 7, tk. I og 2, dog mindt for 3 timer. For arbejde ud over 3 timer yde overarbejdbetaling eller frihed pr. påbegyndt time, og der kan for fl-ere tilkaldeler inden for 3 timer kun yde overarbejdbetaling el1er frihed for 3 timer. Såfremt opkald finder ted på en fridag, yde der ved opkald af mindre end 4 timer varighed betalíng e1ler frihed om ovenfor anírørt. Har opkatdet. en varíghed af 4 timer og derover, forholde d.er om ved índdragele af en fridag, jf. S 9, tk. 3. Stk. 7. Såfremt og idet omfang intitutionen finder, at forhol-dene tillader det, kan ogå vagttjenete uden effektivt arbejd.e ertatte med frihed, ålede at der for hver 3 timer vagt efter at I oq for hver vagt på I tíme og 20 minutter efter at II yde 1 time frihed. ASA/ØPS jr nr / 365 / 201,4 ide I af 26

9 Afnit P.r.K.) Stk. 8. Hvor antallet af vagttimer pr. anat i vagter af den i tk. 1 og tk. 2 omhandlede art inden for en måned overtíger 140, yde der for de følgende 70 vagt.t.imer en ærlig godlgørele varende til 75 Z af det normale vagthonorar og for vagttimer herudover en ærlig vagtgodtgøre1e varende til f00 % af det normale vagthonorar. DØgnvagt, jf. tk. 2, indgår i denne beregning med 16 tímer. 9 Ulempeydel-er. frihed på de uden for øndage faldende hel- Den anatte har ret til ligdage ell-er ret til ertatning herfor i form af anden frihed. Stk. 2. Såfremt der pågældende ferieår, 3 (mitet fridag). øndaggodt.gøreie. ikke yde ertatningfrihed inden udgangen af det betale en godtgørele i penge varende til- tk. For tjenete på øgnehelligdage yde endvidere Stk. 3. Der yde den anatte en ugentlig fridag, på hvilken der ikke kan pålægge dem vagt. Må en fridag inddrage, erlatte den med en anden fridag med tillæg af yderligere fritid, varende til 33 a/3 eo af den på den mitede fridag præterede tjenete afrundet opad til hele timer, effer med en godtgørele varende til overtidbetaling for den på den mitede fridag præterede tjenete - dog mindt for 6 timer tjenete. Stk. 4. Som godtgørele for ulempen ved, at kun en begrænet del af fridagene fal-der på øndage, yde der den analte % time frihed for hver time tjenete i øndagdøgnet. Stk. 5. I tedet for ådan frihed kan der yde en godtgøreie pr. time på I/4 af månednettol-ønnen. Godtgørele pä I/a beregne i alle tilfæide (ogå for deltidbekæftígede) af månednettofønnen for fuldtidbekæftigede på de pågæidende løntrin. Nævnte till-ægbetaling yde ogå for overarbejdtimer, )f. tk. 3, i øndagdøgnet. ASA/ØPS jr. nr. L6.40/365/2oa4 ide 9 af 26

10 Afnit P.r.K.) tk. 6. For tjenete på rørdage fra kl til en ærlig godlgørele på Z:,42 kr. pr. time. k] yde Stk. 7. Anatte, om efter tjentlig ordre udfører arbejde mellem kl og k , modtager herfor tillægbetaling med 16,30 kr. pr. time. Til anatte, der bej dopgaver: 10 SærIige ydeler. får tii opgave fat at varetage følgende aral fjernele af inficeret affald fra Iægeklinikken og ygehue. b) tranport af lig ti1 og fra kapelret-, ítandgøreúe,-lak og påk1ædning. c) bitand ved ordinære ligyn. d) bítand ved medicolegale tigyn. e) bitand ved obduktioner og eflerførgende rengøríng. f) bitand ved håndtering og rukning af zinkkiter. yde et ureguleret tillæg på 693,00 kr. pr. måned. Stk. 2. Til portører, der har gennemgået oplæring/eller taget kuru i røntgen, kan der yde uregureret og ikke peniongivende tíl1æg på 350 kr. pr. måned. Ti1-1æg tíl 11 ærlig tilling. ved anættel-e i tirlingen, der i arbejdmæig, adminitrativ, er- Ier anden heneende indtager en ådan ærtilling, at den ikke omfatte af de almindelige forudætninger for de i S 3 nævnte lønninger ffi.fr., træffe der mellem overenkomtparterne ær1ig aftale om tiiiæg til lønnen og eventuelle andre vilkår. ASA/ØPS jy nr ]-6.40/365/201,4 ide 10 af 26

11 Afnit P (PorLører S.T.K.) 12 Soucheftillæg ved DIH. TiI ouchef for overportør i DIH, yd.e et ureguleret og ikke peniongivende tillæg på 2.000,00 kr. pr. måned. 13 Funktíon i højeretilling. Anatte, der aflønne i henhol-d til S 3, der efter anmodning gør midlertidig tjenete i højere tilling, 09 om overtager de arbejdopgaver, der er forbundet med den højere tilling, er berettiget til betaling efter de nedenfor anførle regler. Stk. 2. Retten til- betaling under midlertidig tjenete í lnøjere til- Iing indtræder, når vedkommende har varetaget ådan tilling i 15 dage i ammenhæng. Stk. 3. Betali ng yde herefter med et bel-øb, der udgør forkellen mellem den for den anatte egen tilling gældende l-øn incl-. eventuelt titlæg og den løn, vedkommende vitle opnå ved oprykning i den høj ere t.illing. 14 Funktiontillæg. TiI anatte efter gældende overenkomt i Det Grønlandke Sundhedvæen, om varetager funktionen om Superbrugere ved den Elektronike patient.lournal jf. gældende funktionbekrivele, yde der et måned- Iigt ureguleret og ikke peniongivende tillæg på kr1 Indívidue1le tíl1æ9. For anatte om oppebar tíllæg pr. 1. april 2OI4 yde fortat om peronlig tillæg indtil fratræden. ASA/ØPS jr nr /365/ZOt ide 11 af 26

12 Afnit P.r.K.) 16 KvaI í f ikation ti1 Læ9. Til anatte kan der yde et kvarifikationtilj_æg på kr. 500,00 pr måned. Stk. 2. Den enkelte, elvtyreenhed, herunder underliggende intitutioner tirdele et. fat antal- tilræg til fordeling. Økonomí- og peronaletyrelen overenkomtafdeling foretager udme1ding om antallet af tiliæg ti1 de enkelte enheder. Stk. 3 - Tillægget tildele indenfor den enkelte undheddítrikt efter forhandling mell-em den tedlige arbejdgiver og tillidrepræenlant el_l-er S. f. K. Stk. 4. TiIlægget bortfalder ved tillingkift. Stk. 5. Ledigblevne kvalifikationtillæg 1ing, j f. tk. 4. genanvende efter forhand- Stk. 6. Hví enighed om fordelingen af kvalifikationtillæggene ikke kan opnå, afgøre pørgmåret af overenkomtparterne. 17 AkuÈtake. Til pot.tører, der har gennemført den af peqqiaanermik Tl-inníarfik/Center for Sundheduddanneler tilrettelagte og afholdte modulopbygget kuru i brug af akuttake mv.. Og om efter betået 3. modul har dokumentation for, at have gennemført træning i praklíke færdigheder i grundlæggende førtehjæip ved hjæ1p af udtyr i akuttake kan der yde et tillæg på kr. 500,00 pr. måned. ASA/ØP9 jr. nr. L6.40/365/zotL ide l-2 af 26

13 Afnit P (PorLører.r.K.) 18 ToIketillæ9. Til anatte, for hvem tolkevirkomhed udgør en væent.lig del af dere arbejde, yde et tolketillæg på kr. 500,- pr. måned. 19 Udbetaling af ær1ige ydeler. I de i S 7, 8 og 9 nævnte til-fæ]de, hvor der kan yde godlgørele eller frihed, modregne der, når frihed yde, el beløb, om pr. time afholdt frihed beregne om t/zoeo af àrlønnen. Afregning af godtgørelebeløb og modregning vedrørende event.uelt afholdte frihedtimer finder ted på den pecificerede Iøn- overigt i den kal-endermåned., om følger efter måneden, hvori den ærlige tjenete el-l-er frihed er ydet. 20 Sikkerhedbekl-ædning m. v. Arbejdgiveren til-ler handker, pecialfodtøj, overtø1, forklæder m.v. vederlagfrit til rådighed for portører der af hedmæige grunde må benytte dette. gumml-- íkker 21 Merudgífter ved tjeneterejer, herunder dagpenge' nattillæg (hotetdipoitíonbeløb) og udtyrgodtgøreie. Der yde godtgørele til anatte, om midlertidigt udende til- arbejde på et andet ted end hjemtedet, i henhold til de for tjenetemænd i Grønland elvtyre og kommunerne tjenete i Grønl-and gæidende regler jf. ærkil-t aftaleoverigt. ASA/ØPS jr. nr i,6.40/36/20l4 ide 13 af 26

14 Afnit P (PorLører.r.K.) 22 Patientledagel e. Når det efter lægeligt køn kan ane for påkrævet, at en patient af henlm til forvarlig pleje må ledage under reje til, i og fra Grønland af en porlør yde der betaling efter fø1gende regler. Stk. 2. Fra arbejddagen begyndele, hvori afrejen fra tjenetetedet forvente af finde ted og indtil patientledagelefunktionen er afluttet, yde betaling jf. S B, tk. 3, vagt II. Stk' 3. Den tid, hvori den anatte har anvaret for patienten, betragte om effektiv tjenete pr. påbegyndt time jf. tk. 4. tk. 4. For døgnvagter gælder følgende regler: For amttíge tímer uden effektivt arbejde amt for de førle I timer effektivt arbejde under vagten yde vagthonorar jf. S 8, tk. 3, vagt ll For effektivt arbejde ud over g timer yde overarbejdbetaling elrer frihed, jf. 7, tk. L og 2. En døgnvagt indgår om fu1d arbejddag i den i S 2, tk. 1 fatatte ugentlíge arbej dtid. tk. 5. r forbindele med den effektive tjenete, jf. tk. 3, yde øndag- /øgneherligdaggodtgørele jf. 9, tk. 5, tillægbetaling for tjenete på lørdage, amt aften- og nattillæg, åfremt den effektive tjenete finder ted i de herfor rel-evante tidrum. Stk. 6. I forbindele med patientledagele yde dagpenge i henhold tí1 de for tjenetemænd i Grønland Selvtyre og kommunerne tjenete j- Grønlan gældende regler, jf. ærki]t aftaleoverigt. Dokumentered.e udgifter ti1 patienten nødvendige fortæring und.er rejen godtgøre i fuldt omfang. Stk. 7. For porlører, der beordre/overgår fra den normale tjenete på ygehuet til patientledagele, ane tidpunktet for patientledagelen for påbegyndt fra det tidpunkt, der er anfør ved tjenetelièe åfremt dette ligger forud for tidpunktet for ledagelen påbegyndele. tk. 8. Planragte fridage, om falder på en ud- og/e1rer hjemrejedag, amt når den anatèe har anvaret for den ledagede, honorere om mj-tede fridage. Stk' 9. Under patientledagelen gælder Grønl-and elvtyre fæi1e rejeforikring. ASA/ØPS jr nr L6.40/36/20L4 ide 14 af 26

15 Afnit P.r.K.) 23 Udbetaling af Løn og variable l-øndele m.v. Løn og tillæg udbetale månedvi bagud- Stk. 2. Lønnen anvie ved hver måned lutníng tíi en lønkonto, om det påhviler den anatte at. udpege i et pengeintitut. Stk. 3. Variable ydeler, åom nattillæg, overarbejde m.v., afregne efter d.e ater, om er gældende på udbetalingtidpunktet. Afregning for månedperioden amt udbet.aling afgøre på arbej dpladen. 24 Bolíger. I tiilíngoplag angive følgende vedr. bolí9 a) At der anvie bolig efter de til enhver tid på tedet gæidende regler, eller b at der ikke anvie bolig, elfer at der til tillingen er knyttet pligt tíl at bebo egentlig tj enetebolig. Stk. 2. Hvi en anat afvier indflytning i en anvit bo1i9, vj-l der ikke blive tillet yderligere bolig til rådighed. Stk. 3. For anvite boliger, jírr. t.k. I, a), betale huleje efter de til enhver tid gældende regler om boligbetaling i el-vtyret ejendomme mv. i Grønland. Ved miligholdele af anvit bolig med udæt.tele ti1 følge, vil der ikke blive tillet yderligere bolig til rådighed. tk. 4. Anatte, der bebor egentlig tjenetebolig, Jfr. tk. 1, c), betaler boligbidrag efter de for tjenetemænd i Grønland elvtyre og kommunerne tjenete i GrønLand til enhver tid gæidende regler jf. ærkilt aftaleoverigt. ae/øp jr nr te.o/ze/zot ide l-5 af 26

16 Afnit P ( Portører.r.K.) rí 1 træderl"3?'l'e j er. Ved tjeneten tiltræde1e yde der frireje mellem bopælen i Danmark el-ier i Grønland og tjenetetedet til den anatte, åfremt der iføige tillingoplaget anvie bolig elrer er pligt tíì at bebo egentlig tjenetebolig, jfr. S 24, tk. I, a) og c). Stk. 2. Ret.ten til tiltrædelefrireje omfatter tillige den anatle ægtefælle - el-l-er dermed ligetillede - og børn under 18 år. En ådan familiefrireje kal å vidt muligt foretage amfet. Stk. 3. Retten til tiltrædelefrireje er peronlig og kan ikke overdrage. En eventuel- ikke-udnyttet frireje godtgøre ikke. Stk. 4. Ved bej dgiveren kal det af ar- udnyttelen af til-trædelefrireje anvite rej emiddel anvende. Stk ' 5. I til-fælde, hvor atl-antbilf etten tillige inktuderer indenrigflyvníng i Danmark, godtgøre alene dokumenterede udgífter til billigte, offentlige tranportmiddel mellem bopælen og provinlufthavnen. I andre til-fælde godtgøre udgifter til billigte, offentlige tranportmiddel mellem bopæi og Katrup Lufthavn. Stk. 6. Eventuelte udgifter i forbindel-e med ophold i København må afholde af den anatt.e elv. Stk. 7- Ved tiltrædelefrireje í Grøni.and godtgøre al-ene dokumenterede udgifter med billigte offentlige tranportmiddel mel-l-em bopæ- Ien og tjenetetedet. tk. 8. Ved tiltræden yde bohavetranport efter de regler for tjenetemænd i Grønl-and elvtyre og kommunerne t.jenete i Grønland, der tir enhver tid gælder j f. ærkilt aftal-eoverigt. AA/ØP jr nr L6-40/365/201,4 ide 16 af 26

17 26 Afnit P.r.K.) Ferie og feríegodtgøre1e. Den anatte har ret til årlig ferie efter reglerne i Iandtinglov nr. 10 af L2- november I henhold til l-andtingloven' S 2, er aftal-t nedenfor anførte ærlige regler. Stk. 2. For anatte, der i henhold til tandtingloven S 15, tk. 2 vælger ferie med feriegodtgøre1e på 1-2% Z i tedet for ferie med IØrt, fradrage Iøn for det antal- dage, der afholde ferie. Feriegodtgørelen beregne af ärlønnen. Stk. 3. Ved fratræden yde feriegodtgørele med 12% * af lønnen. Stk. 4. Krav om tilgodehavende feriegodtgørele kal være rejt over for arbejdgiveren enet 3 måneder efter udløbet af ferieåret. I modat fald til-falder bel-øbet Feriefonden, lfr. protokoll-at om Feriefonden. 27 Sygdom. Bl-iver en anat på grund af ygdom ude af tand tíi at udføre it arbejde, betragte den heraf følgende tjeneteforømmele om lovligt forfald, medmindre den pågældende under tjeneteforholdet betåen har pådraget ig ygdommen ved foræt el-ier grov uagtomhed eller ved tíiiingen overtagele vigagtigt har fortíet den pågældende ygdom. Stk. 2. Den anatte kan, når den pågældende inden for et tidrum af 12 på hinanden følgende måneder har oppebåret l-øn under ygdom i i al-t 120 dage, opige med føigende varel til fratræden ved en måned udgang: Ved bekæftigele i amme virkomhed; - i o - 5 år...: 1md. - i 6 - I år...: 3 mdr. - i 9 är og flg.: 4 mdr. ASA/øPS 1r. nr. L6.40/365/20l.4 ide 17 af 26

18 Afnit P (Porlører.r.K.) opigelen gyldighed er betinget df, at den ker i umiddelbar tilknytning til udløbet af de r2o ygedage, 09 meden den pågældende endnu er yg, hvorimod gyldigheden ikke berøre af, at pågældende er vendt tilbage til arbejdet, efter at opigelen er ket. Stk- 3. Såfremt anæt.teleforholdet er ophørt i medfør af betemmelen i tk. 2, bør genantagere dog finde ted, når den pågældende på ny blíver tjenetedygtig, og der forat er anvendel_e for den pågældende arbejdkraft i den pågældende virkomhed. Stk. 4. Sygdomforfald kan forlange dokumenteret ved lægeattet tk. 5. Lægeatteter, der forrange i henhold til arbej dgiveren. tk. 4, betale af 28 GraviditeÈ, barel og adoption. Anatte har ret ti1 fravær (orl-ov) fra arbejdet på grund af graviditet, barel- og adoption, når der er ret til fravær (orlov) i henhold ti1 enhver tid gældende rnatiartutlov om barer med videre (pt.inatiartutlov nr. 14 af 7. december 2OOg). tk. 2. under fravær (orrov) jf. tk. L, er der dog kun ret til!øn i den orlovperiode, om fremgår af Landtíngforordníng nr. 7 af 22. oktober l-990. Nærværende overigt angiver til fravær med Iøn ved graviditet og føde1 af ét barn: Ltf. Nr. 7 af K: 2 uger K: 14 uger efter Fælle: 4 uger inden fødel til deling eller M: I uge efter K alene ASA/ØPS jr nr L6.40 / 36 / ide 18 af 26

19 Afnit P (Poriuører.r.K.) 29 Tjenetefrihed ved barn førte ygedag. Der give den anatte adgang til hel ell-er delvi tjenetefrihed uden IønLab til paning af ygt, mindreåri-gt barn, føtte dag, barnet er ygt. Stk. 2. Tjenetefriheden forudætter: a) Det er barnet førte Ygedag, b) henynet til barnet forhold gør del nødvendigt, c) forholdene på tjenetetedet til-lader det, og d) barnet er hjemmeværende. Stk. 3. Sygeliten upplere med oplyning om fravær på grund af barn førle ygedag. tk. 4. ordningen kan for den enkelte inddrage ved mibrug 30 Anden tjenetefrihed ved barn ygdom. Der give den anatte adgang ti1 tjenetefrihed uden Løntab i op ti1 L2 dage ti1 O - 16-årigt barn índlæggele på ygehu i eller udenfor hjertrbyen, om rejeledager og under barnet indlæggele i forbindele med en af SundhedvæeneL betalt ledagerreje. Stk. 2. Barnet indlæggele og foræidre indlæggele amt ledagele kal dokumentere. Stk. 3. Der kan tillige give adgang til tjenetefrihed jf. t.k. L, ved barnet indlæggele i hjemmet efter lægeligt anvining/dokumentation. Stk. 4. I ganke ærlige tilfælde, og dokumenteret af 1æge, kan tjenetefriheden forlænge med op til 5 dage. ASA/ØPS jr nr 1,6.40 / 365 / 2or4 ide 19 af 26

20 Afnit p.r.k.) Anden "*rt ig tl.trr"" a"rrihed. I tilfæide af nære pårørende alvorlige ygdom og/el1er begravele har den anatte, efter et år anættere, ret tir fri reje og tjenetefrihed i overentemmele med de for tjenetemænd i Grønland ti1 enhver tid gældende regler om fri reje og tjenetefrihed i forbindele med nære pårørende alvorlige ygdom og/e1rer begravele j f. ærkilt aftaleoverigt. tk- 2. Anmodning om tjenetefrihed og frireje til arbejdgiveren. indgive krift.ligt Stk. 3. Ved nære pårørende fortåe: foræidre, ægtefæ11er og dermed ligetill-ede børn og økende, men ikke ægtefællen og dermed ligetillede f amil-íe. 32 Fridage. For de måneder i hvíike, der forekommer helligdage har den anatte tjenetefrihed, føigende dage regne for helligedage: a) Folkekirken helligdage b),juleaften dag c) Nytåraften dag d) Grønland Nationaldag 21. juni e) Helligtrekonger dag (efter kl ) f) 1. maj (efter ki ) ASA/ØPS jr. nr. L6.40/365/zOtA ide 20 af 26

21 Afnit P.r.K.) 33 OffenÈlige hverv. Der give anatte efter denne overenkomt adgang til tjenetefrihed til varetagele af offentlige hverv i henhold til Hjemmetyret bekendtgørele nr. 5 af 15. marl 1'994 om borgerligt ombud. Stk. 2. Fravær i henhold til pkt. 1 betragte ikke om forømmele i heneende til den tid, hvor der kal- være arbej det før overtidbetaling yde i henhold til overenkomt for faglærte og ikke-fag-1ærte arbejdere. Fraværet kal- meddele arbejdgiveren i å god t.íd om mu- Iigt. Stk. 3. Andre offentlige hverv, om af en offentlig myndighed pålægge betyrelemedlemmer i S.I.K.' lokalfdelinger, betyrelemed- Iemmer i SIK-p Inuuuttai eller hovedbetyrelemedl-emmer i S.I.K. adminitrere i lighed med de i tk. 1 og 2 nævnte betemmeler. Stk. 4. Der give tjenetefrihed med Iøn til medlemmer af hovedbetyrelerne af S.I.K.' og SIK-p Inuuuttai' hovedbetyreler, i forbindele med deltagele i S.I.K.' Kongre og repræentantkabmøder, amt S.f.K.' og SIK-p Inuuuttai' hovedbetyrelemøder indtil 4 gange årligt. Stk. 5. Ønker fra medlemmer af S.I.K.' lokalafdelingbetyreler og S.I.K.' hovedbetyrele og SIK-p Tnuuuttai- hovedbetyrele om tjenetefrihed uden Iøn bør imødekomme. Sådan tjenetefrihed kan yde i indtil L år ad gangen. ASA/ØPS jr. nr /36/20]-4 ide 21 af 26

22 Afnit P.r.K.) 34 Efterindtægt. Når en anat afgår ved døden i anætteleperioden, yde der følgende beløb til den efterlevende ægtefælle ell-er børn under tb är, om d.en anatte har forørgerpligt overfor: Ho amme anættel_emyndighed i 1 2 ar 3 år og flg 1 mdr. 2 mdr. 3 mdr. Iøn Iøn Løn I de ført.e el: Såvel arbej ddage) 3 Opíge1e. 3 måneder af anæt,teren gælder førgende opigerevararbejdgiveren om den anatte kan opige med g dage (S varel til en hvilken om helt dag. Stk. 2. Efter 3 måneder giveren ide: anættele er opigelevarl_et fra arbejd- 1 måned varel tir fratræden ved en måned udgang í de førte 6 måneder efter anætteien, 3 måneder varer tir fratræden ved en måned udgang efter 6 måneder anættele herefter forhøje opigel-evarlet med en måned for hvert 3. anætteleår, men højt 6 måneder. Stk. 3. Efter 3 måneder anættele er opigelevarlet fra den anatte ide: l- måned til en måned udgang. Stk. 4. Såvel arbejdgiveren om den anatte kal afgive opigelevarlet kriftligt. ASA/ØPS jr. nr 16.40/365/20a4 ide 22 af 26

23 Afnit P (PorLører.r.K.) Uoverentemmeler Uoveren temmel er behandle aftalen. 36 Stk. 2. Ved udøvele af retten til at foretage enkeltmandafkedigeler må vilkårlighed ikke finde ted. Uoverentemmeler herom behandle efter reglerne i hoved.aft.alen om behandj-ing af faglig trid. 37 Timelønnede Portøter. PorLører, der ikke antage med henbfík på varig bekæftigele/ men om afløere und.er ferie, ygdom og lignende, eller til anden midlertid,ig bekæftigele på under 3 måneder varighed, antage på timeløn. Efter bekæftigele på mere end 3 måneder varighed overgår vedkommende til månedløn, dog åiede at denne får mulighed for at fortætte it anætteleforhold om timelønnet. Stk. 2. Timelønnen i dagtjeneten udgør L/L73,33 af den til den pågældende anciennitet varende månedløn efter S 3. Med henyn til vagttjenete, aften- og nattjenete amt Lørdag- og Øndagtjenete anvende reglerne i overenkomt.en S I og 9- Stk. 3. Lønningperioden for timelønnede porlører er en periode på L4. dage, der regne fra og med mandag til og med øndag i den efterføigende uge. Stk. 4. Timelønnede portører indplacere efter ancíennitet på kalaen í overenkomten S 3. Der erhverve ikke yderligere anciennitet un* der bekæftígele om timelønnet portør. Stk. 5. Med henyn til månedlønnede porlører og vilkåriige afkedíge1er. efter reglerne for faglig trid i Hovedarbejdtid og overarbejde m.v. finder de for gældende regler tilvarende anvendele. ASA/ØPS jr. nr. 1"6.40/365/201,4 ide 23 af 26

24 Afnit P (PorLører.r.K.) Stk. 6. Betemmelerne i S 4,10 og 19 finder tilvarende anvendele for timel-ønnede porlører. St.k. 7. Der yde timelønnede portører frl tjenetedragt Stk. 8. For timelønnede portører kan tjeneteforholdet ophæve uden forudgående varel. Timelønnede porlører oppebærer ikke Iøn under fravær på grund af ygdom og graviditet, barel og ad.option. Stk. 9. Timelønnede portører har ret og pligt tíi at holde en fridag uden betaring for hver periode på 6 arbejddage, dog kan fridagene i enkelte tilfælde forkyde af henyn til tjeneten, f.ek. under aften- og nattjenete. tk. 10. Der yde timel-ønnede portører feriegodtgørele med. L2aÁ z af Iønnen. Stk. 11. Timelønnede portører, der pr. 30. eptember 2OOI var anat i henhold til- overenkomt af 7 - juni 1999 mel-l-em Grønl-and Landtyre og Sulínermik fnuuutiaríuteqartut Kattuffiat for t.imelønnede faglærte og ikke-fagrærte arbejdere, oppebærer fortat tiilægget i ovennævnte overenkomt S 18 indtil fratræden. Ny anatte efter 1. oktober 2001 i henhold til ovennævnte overenkomt er ikke berettiget. til ti1lægget.. ASA/ØPS jr. nr /365/20L4 ide 24 af 26

ii3:l::i.:? NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling s.r.r) Afsnit v. nattil 1æg 6 6 4 Pensionsbidrag og indbetaling heraf

ii3:l::i.:? NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling s.r.r) Afsnit v. nattil 1æg 6 6 4 Pensionsbidrag og indbetaling heraf Afnit v. (Varmemetre, ii3:l::i.:?.r.r) NALUNAARUTIT' Grønlandk Lovamling Serie C-II T tt }t0v, z0l{ OVERENSKOMST meiiem Naalakkeruiut, Finanminiteriet og Sulinermik fnuuutiariuteqartut Kattuffiat for Varmemetre,

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre,

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre, (Varmemestre, NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling i 4 NOV. 2014 Serie C-II Afsnit V. pedeller og 5.1. K) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi utegartut

Læs mere

C-I[ NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling I 4 Ì{0V. 2014. Afsnit K. S.I. K. )

C-I[ NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling I 4 Ì{0V. 2014. Afsnit K. S.I. K. ) S.I. K. ) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling C-I[ I 4 Ì{0V. 204 Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Katt.uffiat for Kateketer, ikke-uddannede kateketer og organister.

Læs mere

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling ( Til I idsrepræsentanter NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling Serie C-II tt ilov. 2014 OVERENSKOMST mel-lem Nal-aakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik sarsiuteqartut Kattuffiat om Tillidsrepræsentanter.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling 8.!.K.) 14NOV. 2014 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-1I OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for ikke-uddannede Plejemzdre,

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II afsnit L. (Lærlinge og Elever S.T.K) I tt }10l/. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit T. (Tolke S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 14NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for Tolke.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II AfsniL H. (Handel- og kontor I 4 il0v. 20t4 OVERENSKOMST Mel-1em Naal-akkersuisuL og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffj-at for Handels- og Kontorpersonale.

Læs mere

Serie C-I1 OVERENSKOMST. Mellem. 6 4 Sygdom. 7 6 Graviditet, barsel og adoption. 8 7 Ophævelse af praktikforhold.

Serie C-I1 OVERENSKOMST. Mellem. 6 4 Sygdom. 7 6 Graviditet, barsel og adoption. 8 7 Ophævelse af praktikforhold. Afsnit L. (Lærlinge Elever 5.1. K) NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-I1 14NOV, 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriec Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for Lærlinge

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit L. (Levnedsmiddeibranchen S.1. K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II i 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi utegartut Kattuffiat

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Vanskelige vilkår for generationsskifte med nye regler - Afskaffelse af formueskattekursen samt svækkelse af sikkerheden trods bindende svar

Vanskelige vilkår for generationsskifte med nye regler - Afskaffelse af formueskattekursen samt svækkelse af sikkerheden trods bindende svar - 1 Vankelige vilkår for generationkifte med nye regler - Afkaffele af formuekattekuren amt vækkele af ikkerheden trod bindende var Af advokat (L) Bodil Chritianen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Aftale Om frirejser Der er mellen Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, i henhold til 47, stk. 1 i landstingslov nr.

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.)

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. i NOV, 2014 (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutis sarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5 OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat og Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Overenskomstens område....... 3 2 Arbejdstiden...... 3 3 Løn...... 3 4

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 42 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 11. november 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-2201-4 Sagsbeh.: mkg Fil-navn: Bekg./Bekg.om vederlag til kom.best.

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte PO-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte PO-organister. Samme overenskomst træder pr. 1. januar 2010 i kraft for de

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer 2014 Dagsorden Opgave- og ansvarsfordeling mellem menighedsrådskasserer, regnskabsfører og FLØS Overenskomster og individuelle aftaler,

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære af 1. november 2011 Perst.nr. 056-11 J.nr. 11-866-43 Cirkulære om Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2011 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling - 1 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I 30. j uni 2004 Af sni t 2, Gr uppe 1 Lb. nr. Aftale om klassificering af ledere og undervisere ved Ilinniarfissuaq/Seminariet, Socialpædagogisk Seminarium,

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand Træfagenes Byggeuddannelse Bygmestervej 5, 2. 2400 København NV

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Rehabilitering og Palliation ved kræft

Rehabilitering og Palliation ved kræft Rehabilitering og Palliation ved kræft Implementeringplan for forløbprogram for rehabilitering og palliation i forbindele med kræft. For hopitaler, kommuner og almen praki i Region Hovedtaden Godkendt

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11 Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 8. Andre ansættelsesvilkår. 12 Ferie... 12 13 Sygdom... 13 14 Graviditet, fødsel og adoption...

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør STANDARDKONTRAKT Januar 2o14 Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør 1: Parterne Forening: Adresse: CVR-nr.: og Træner/instruktør: Adresse: Cpr.nr.: indgår på de i kontrakten nævnte vilkår

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kommunale og Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1 Pensionsregulativ af 2013 for kommuner Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1... 4 Kapitel 2. Egenpension... 4 2... 4 3... 4 4... 5 4a... 6 5... 6 6... 7 7... 8 8...

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2005 Cirkulære af 29. juni 2006 Perst. nr. 036-06 PKAT nr. J.nr. 06-866-32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Overenskomst mellem Naalakkersuisut (Grønlands Landsstyre) og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for AFIS medarbejdere Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse...

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 8. januar 2007 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for AFIS-medarbejdere. Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse....

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Side 1 af 9 BEK nr 1537 af 13/12/2013 Gældende (Vederlagsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 20-12-2013 Økonomi- og Indenrigsministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 1224 af 21/10/2013 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge Varigt ansatte timelønnede bliver månedslønnede Med virkning fra 1. august 2014 overgår medarbejdere med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge fra timeløn til månedsløn forudsat at de er

Læs mere

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 OK 2015 Betalingssatser Industriens Overenskomst Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 Industriens Overenskomst 13 Overarbejde Stk. 2 Varsling af overarbejde Overarbejde ud over 1 time skal varsles dagen

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANSK EL-FORBUND DANSK METAL FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL FORHANDLINGSKARTELLET FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F TEKNISK LANDSFORBUND

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

26.02 23/2007 Side 1. Administrationsgrundlag for pension

26.02 23/2007 Side 1. Administrationsgrundlag for pension Side 1 Administrationsgrundlag for pension KL Side 2 Indholdsfortegnelse Side I. Indledende bemærkninger... 3 II. Pensionsbestemmelser... 3 1) Opsamlingsordning:...3 a) Månedslønnet personale:... 3 b)

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21 Titel Bek. 1224 af 21-10-2013 om vederlag, diæter, pension m.v. for Status Gældende Ikrafttrådt 01-11-2013 Type Bekendtgørelse Nummer 1224 Publiceret 21-10-2013 Udgiver Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) 2006 Cirkulære af 28. september 2006 Perst. nr. 050-06 PKAT nr. J.nr. 06-341-17

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftale nr. 11.D Redigeret 2013 Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftalens gyldighedsområde følger i enhver henseende Særaftale I i sin helhed. Lokalaftalen

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 003-09 PKAT

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014. Grønlandsk. Lovsamling. Serie C II. AFIS medarbejdere, RAP. Overenskomst. mellem. Naalakkersui sut

NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014. Grønlandsk. Lovsamling. Serie C II. AFIS medarbejdere, RAP. Overenskomst. mellem. Naalakkersui sut AFIS medarbejdere, RAP NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014 Grønlandsk Serie Lovsamling C II Overenskomst mellem Naalakkersui sut (Grønlands Landsstyre) og Radiotelegrafistforenin gen af 1917 for AFIS medarbejdere

Læs mere

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående Cirkulære om Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående 2002 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående (Til samtlige ministerier mv.)

Læs mere

Vikaroveren skom sten

Vikaroveren skom sten Vikaroveren sk sten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse afvikaroverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2010) DKFs standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Beregning af løn under betalt fravær mv.

Beregning af løn under betalt fravær mv. Cirkulære af 6. december 2011 Perst.nr. 063-11 J.nr. 11-520-22 Cirkulære om Beregning af løn under betalt fravær mv. 2011 2 Cirkulære om beregning af løn under betalt fravær mv. Dette cirkulære indeholder

Læs mere