NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling"

Transkript

1 Afnit P S.T.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandk Lovamling Serie C-II I 4 ì10v. 201{ OVERENSKOMST melfem Naalakkeruiut og Sulinermik Inuuutiariuteqartut Kattuffiat for Portørreddere og Portører på måned- og timeløn. S ( S S I 9 10 t- t- 1,2 13 I4 15 I6 L7 18 L hot Indhold fortegnele OverenkomLen område Arbej dtid Løn Penionbidrag og indbetaling heraf Lønanciennitet Deltidarbej de overarbejde og afpadering. Vagttj enete. Ulempeydeler. SærIige ydeler Til1æg til ærlig tilling Soucheftillæg ved DIH Funktion. Funktiontillæ9.. individuel-le tillæg. DecenLral pulje til KvaI ifikat iont il læg Akuttake.... Tol-ketillæg.. Udbetaling af æriige ydeler... Sikkerhedbeklædning m. v. Side: t_ L2 Merudgifter ved tj enetere jer, herunder dagpenge, nattillæg eldipoitionbeløb ) og udtyrgodtgørele 13 Pat ient Iedagel e. I4 Udbetaling af Iøn og variable fønde1e m.v. 15 BoIiger. l-5 Ti ltrædelef rire j er t_6 Ferie og feriegodtgørele... 1,1 Sygdom.L] Graviditet, barel og adoption.. t_8 Tjenetefrihed ved barn førte ygedag... _ 1,9 Anden tjenetefrihed ved barn ygdom. 1"9 Anden ærlig tjenetefrihed.20 Fridage.20 Offentlige hverv _2r ASA/ØPS jr. nr /365/201,4 ide 1 af 26

2 Efterindtægt Opigele... Uoverentemmeler og Timelønnede Portører. vilkår1ige Fremkrivning af lønnen. Overgangbetemmele Overenkomten gyldighedperiode. afkedigeler Afnit p.r.k.) ASA/ØPS jr. nr. ]-6.40/365/201,4 ide 2 af. 26

3 Afnit P (PorLører S.I.K.) 1 OverenkomLen område. Denne overenkomt omfatter månedl-ønnede porlørreder og porlører anat i Grønland elvtyre, om ikke omfatte af anden overenkomt. Stk. 2. Tjenetemænd el-ier penionerede tjenetemænd fra tat, elvtyre, kommuner efler konceionerede virkomheder er ikke omfattet af overenkomten. Den normale arbejdtid er 40 lig 173 a/3 timer månedligt. 2 Àrbej dtid. timer ugenttig, varende tii gennemnit- Stk. 2. Der foretage lønfradrag for forømmeler inden for den daglige arbejdtid - I'ønfradraget udgør for hver forømt arbejdtime vedkommende arbejd.er normale timeløn plu evenluelle tiiiæg for pågæidende time. Forømmef er af indtil % t:-me regne om t/, time. Stk. 3. Rejetiden på tjeneterejer fra arbejdted til arbejdted er arbejdtid. Den ålede beregnede tjenelelíd/arbejdtid kan dog ikke medføre, at arbejdtidnormen for den pågældende dag íkke ane for opfyldt. Stk. 4. Rejetid mel-iem ki. 22.0O og kl medregne dog ikke tjenetetid/arbejdtíd, åfremt der tille oveplad til rådighed for den anatte. om Stk. 5. Under patientledagele gælder der dog ærlige Løn- og arbejdtidbetemmeler, jf. S 8. ASA/ØPS jr nr L6.40/365/2OL4 ide 3 af 26

4 Afnit p (Poriuører.r.K.) 3 I.øn. Portører aflønne på bai af nedentående kalatrin pr. måned: Skal-a 1, T9 20 trin anciennitet L.-. Ar år 5. -b. ar år 9.og f1g. år r4,L ,53 1,1.799, 10 L7.9r3, gg , I'7.609,62 r'7.794, ,6L r8.109,5r r8.296, L7.894,15 ]-8.079,L ,14 r8.394,63 L8.57L,49 0L.04.t7 t , 18 1_8.33 6,60 r8.526,r7 L8.652,06 L8.828,92 Stk. 2. Portører yde et ureguleret ti]læg på kr. 546,00 ned. pr. må- Stk. 3 - Portørreddere aflønne på bai af nedentående kalat.rin pr. måned: SkaIa trin anciennitet I år år år är 9.og flg.år 0L.04.L L , ,09 L9.573,23 1,9.82L, , , ,61- L9.769, I7, ,52 L9.593, , , , ,65 ol.04.a , , rL,31_ ,'7 g , 08 tk. 4. Portørreddere yde et uregul-eret tii]æg på kr. 546,00 pr måned. Stk. 5- overportørreddere aflønne på bai af nedentående kalatrin pr. måned: Skala trin anciennitet I L--2. år år år àr 5 9. og flg. år ol.04.t , ,76 2I.170,35 2r.462, gl 2L.163, , I,27 2I.365,87 2L.658,33 2r.959,75 2r.099,47 2r.366,40 2t.65L,00 2r.943, ,97 2r.346,90 21,.623, g3 2L.909, , ,,30 ASA/ØPS jr nr L6.40 / 36 / 201,4 ide 4 af 26

5 Afnit P.r.K.) Stk. 6. Overportørreddere yde et uregul-eret tillæg på kr. 546,00 pr. måned. Stk. 7. Overportørreddere, yde et ureguleret og ikke peniongivende tiilæg på kr ,00 pr. måned. 4 Penionbidrag og índbetaling heraf. For anatte over 20 år indbetaler arbejdgiver IO,20e" af den i overenkomten anførte kafaløn í Lønparagrafferne, om bidrag til den overenkomtanatte penionering. Af det indbetalte beløb ane 1/3 for den anatte andel og 2/Z for arbejdgiveren andef. Penionen yde i henhold til penionordningen vedtægter. Stk. 2. Der tilkommer ud over det i tk. I nævnte penionbidrag ikke den anatte nogen ret til penion eller undertøttele fra arbejdgíver på grundlag af anættelen. Lønancíennítet. Lønancienniteten for anatte efter denne overenkomt beregne efter det antal är, den pågældende har været bekæftiget med arbejdet. Stk. 2. Lønanciennítetet afrunde attid til hele måneder, idet l-5 dage ancíennitet eiier derunder ikke medregne. Stk. 3. Anatte i henhold til denne overenkomt, der fra en offent- Iig intitution eller elvtyreejet virkomhed i Grøn1and overgår direkte til en anden offenttig intitution ell-er elvtyreejet virkomhed i Grønland og fortætter i hidtidig charge, bevarer lønancienniteten. Stk. 4. Højere placering end efter ovennævnte regler kan under ærlige omtændigheder finde ted. ASA/ØPS jr. nr /36/201,4 ide 5 af 26

6 Afnit p.r.k.) tk. 5. Deltídanatt.e med bekæftigele på 15 timer i gennemnít pr. uge og derover optjener fuld lønancíennitet. Ved bekæftígele på mj-ndre end 15 timer i gennemnit pr. uge optjene anciennitet forhol-dmæigt. Medarbejdere der anætte månedløn, der beregne i 6 Deltidarbej de. om deltidbekæftigede, aflønne med en forhold til- arbejdtiden. Stk. 2. Ændring af arbejdtiden, herunder midfertidig forlængele den ved anættelen aftalte arbejdtid for deltidbekæftigede, kun ke med 3 dage varel-. Er et ådant. vare] ikke givet, yde t ektra timeløn ud over faktik udførte timer. Ved ændring af arbejdtiden kan der tage henyn tit individuelle ønker om fritagele for arbejde på det ændrede tidpunkt. af kan 7 Overarbejde og afpadeering. overarbejde bør åvídt muligt undgå. For beordret og kontroll_eret arbejde på tjenetetedet, der trækker ig ud over normal arbejdtid ophør, betale et til1æg ti1 t j-mel-ønnen på o?. Timelønnen beregne om t/zoeo af ärlønnen i henhold til S 3. Stk. 2. overarbejde kan afpadere efter aftale mellem den anatte og arbejdgiveren. Ved afpadering afl-øe overtidbet.alingen af frihed varende til det optjente antal overarbejdtimer plu tillæg i tid med 50?. Afpadering optjene pr. påbegyndt halve time overarbejde. Tidpunkt.et for afpaderingen fatætte und.er henlm til tjeneten tarv og den anatte ønker. Stk. 3. Hvi en anat tilige til at udføre overarbejd.e, kal- dette varle enet 5 timer inden normal arbejdtid ophør den pågæidende dag. ASA/ØPS j r nr 1,6.40 / 36 / 20L4 ide 5 af 26

7 Afnit P (PorLører.r.K.) Stk. 4. For manglende varel kal der, åfremt. overarbejdet varer ud over 2 timer, yde en ektra overtimeløn ud over faktike overarbej dtimer. Stk. 5. For overarbejde, der varer mindt 4 timer ud over en normal arbejddag ædvanlig arbejdtid, yde en overtimeløn ud over faktik udførte timer. Stk. 6. Hvi en anat tilkalde til arbejde uden for den ædvanlige arbejdtid, yde mindt betaling for 4 timer arbejde. Der kan uden for normal gende arter: t- z Vagt fra hjemmet med plígt til at give møde omgående efter tilkaldele. Vagt med forpligtele tit at opholde ig på ygehuet. 8 Vagttj enete. arbejdtid påiægge den anatte vagt af føi- Stk. 2. Vagt af de i tk. 1 nævnte arter kan endvidere påiægge i fuldt d.øgn, hvor der ikke er fuldt dagarbejde (fortrinvi Ønhelligdage). et og Stk. 3. Der yde følgende honorar pr. vagttime uden effektivt arbejde: Vagt I) 29,00 kr. Pr. time Vagt II) 6I,O0 kr. Pr. time ASA/ØPS jr. nr. L6.40/365/2OL4 ide 7 af 26

8 Afnit P.r.K.) Stk. 4. For den tid, beregnet fra tilkal-delen, i hvilken der und.er vagttjenete udføre effektivt arbejde, yde der overarbejdbetaling el1er frihed, jf. S 7, dog ålede, at hvert opkald tælier om mindt 1 time arbejde. overarbejdbetalingen elrer friheden yde pr. påbegyndt time, i hvilken effektivt arbejde udføre, og der kan for flere opkald inden for amme time kun yde overarbejdbetaling eller frihed for én time. r.k.. For døgnvagter, jf-. tk. 2, gælder følgende regler: For amtlige timer uden effektivt arbejde, amt for de førte I timer effektivt arbejde under vagten, yde vagthonorar, jf.. tk. 3. For effektivt arbejde ud over 8 timer yde overarbejdbetalíng eller frihed, jf. S 7, tk' 1' og 2. Det effektive arbejde under vagten opgøre om anført i tk 4. En døgnvagt indgår om en fuld arbejddag i den i S 2, tk. L, fatatte ugentlige arbejdtíd. tk. 6. Til anatte, der uden at være pålagt vagt opkalde ti1 tjenete uden for den normal-e arbejdtid, yde der betaling el-ler frihed om for overarbejde, jf. S 7, tk. I og 2, dog mindt for 3 timer. For arbejde ud over 3 timer yde overarbejdbetaling eller frihed pr. påbegyndt time, og der kan for fl-ere tilkaldeler inden for 3 timer kun yde overarbejdbetaling el1er frihed for 3 timer. Såfremt opkald finder ted på en fridag, yde der ved opkald af mindre end 4 timer varighed betalíng e1ler frihed om ovenfor anírørt. Har opkatdet. en varíghed af 4 timer og derover, forholde d.er om ved índdragele af en fridag, jf. S 9, tk. 3. Stk. 7. Såfremt og idet omfang intitutionen finder, at forhol-dene tillader det, kan ogå vagttjenete uden effektivt arbejd.e ertatte med frihed, ålede at der for hver 3 timer vagt efter at I oq for hver vagt på I tíme og 20 minutter efter at II yde 1 time frihed. ASA/ØPS jr nr / 365 / 201,4 ide I af 26

9 Afnit P.r.K.) Stk. 8. Hvor antallet af vagttimer pr. anat i vagter af den i tk. 1 og tk. 2 omhandlede art inden for en måned overtíger 140, yde der for de følgende 70 vagt.t.imer en ærlig godlgørele varende til 75 Z af det normale vagthonorar og for vagttimer herudover en ærlig vagtgodtgøre1e varende til f00 % af det normale vagthonorar. DØgnvagt, jf. tk. 2, indgår i denne beregning med 16 tímer. 9 Ulempeydel-er. frihed på de uden for øndage faldende hel- Den anatte har ret til ligdage ell-er ret til ertatning herfor i form af anden frihed. Stk. 2. Såfremt der pågældende ferieår, 3 (mitet fridag). øndaggodt.gøreie. ikke yde ertatningfrihed inden udgangen af det betale en godtgørele i penge varende til- tk. For tjenete på øgnehelligdage yde endvidere Stk. 3. Der yde den anatte en ugentlig fridag, på hvilken der ikke kan pålægge dem vagt. Må en fridag inddrage, erlatte den med en anden fridag med tillæg af yderligere fritid, varende til 33 a/3 eo af den på den mitede fridag præterede tjenete afrundet opad til hele timer, effer med en godtgørele varende til overtidbetaling for den på den mitede fridag præterede tjenete - dog mindt for 6 timer tjenete. Stk. 4. Som godtgørele for ulempen ved, at kun en begrænet del af fridagene fal-der på øndage, yde der den analte % time frihed for hver time tjenete i øndagdøgnet. Stk. 5. I tedet for ådan frihed kan der yde en godtgøreie pr. time på I/4 af månednettol-ønnen. Godtgørele pä I/a beregne i alle tilfæide (ogå for deltidbekæftígede) af månednettofønnen for fuldtidbekæftigede på de pågæidende løntrin. Nævnte till-ægbetaling yde ogå for overarbejdtimer, )f. tk. 3, i øndagdøgnet. ASA/ØPS jr. nr. L6.40/365/2oa4 ide 9 af 26

10 Afnit P.r.K.) tk. 6. For tjenete på rørdage fra kl til en ærlig godlgørele på Z:,42 kr. pr. time. k] yde Stk. 7. Anatte, om efter tjentlig ordre udfører arbejde mellem kl og k , modtager herfor tillægbetaling med 16,30 kr. pr. time. Til anatte, der bej dopgaver: 10 SærIige ydeler. får tii opgave fat at varetage følgende aral fjernele af inficeret affald fra Iægeklinikken og ygehue. b) tranport af lig ti1 og fra kapelret-, ítandgøreúe,-lak og påk1ædning. c) bitand ved ordinære ligyn. d) bítand ved medicolegale tigyn. e) bitand ved obduktioner og eflerførgende rengøríng. f) bitand ved håndtering og rukning af zinkkiter. yde et ureguleret tillæg på 693,00 kr. pr. måned. Stk. 2. Til portører, der har gennemgået oplæring/eller taget kuru i røntgen, kan der yde uregureret og ikke peniongivende tíl1æg på 350 kr. pr. måned. Ti1-1æg tíl 11 ærlig tilling. ved anættel-e i tirlingen, der i arbejdmæig, adminitrativ, er- Ier anden heneende indtager en ådan ærtilling, at den ikke omfatte af de almindelige forudætninger for de i S 3 nævnte lønninger ffi.fr., træffe der mellem overenkomtparterne ær1ig aftale om tiiiæg til lønnen og eventuelle andre vilkår. ASA/ØPS jy nr ]-6.40/365/201,4 ide 10 af 26

11 Afnit P (PorLører S.T.K.) 12 Soucheftillæg ved DIH. TiI ouchef for overportør i DIH, yd.e et ureguleret og ikke peniongivende tillæg på 2.000,00 kr. pr. måned. 13 Funktíon i højeretilling. Anatte, der aflønne i henhol-d til S 3, der efter anmodning gør midlertidig tjenete i højere tilling, 09 om overtager de arbejdopgaver, der er forbundet med den højere tilling, er berettiget til betaling efter de nedenfor anførle regler. Stk. 2. Retten til- betaling under midlertidig tjenete í lnøjere til- Iing indtræder, når vedkommende har varetaget ådan tilling i 15 dage i ammenhæng. Stk. 3. Betali ng yde herefter med et bel-øb, der udgør forkellen mellem den for den anatte egen tilling gældende l-øn incl-. eventuelt titlæg og den løn, vedkommende vitle opnå ved oprykning i den høj ere t.illing. 14 Funktiontillæg. TiI anatte efter gældende overenkomt i Det Grønlandke Sundhedvæen, om varetager funktionen om Superbrugere ved den Elektronike patient.lournal jf. gældende funktionbekrivele, yde der et måned- Iigt ureguleret og ikke peniongivende tillæg på kr1 Indívidue1le tíl1æ9. For anatte om oppebar tíllæg pr. 1. april 2OI4 yde fortat om peronlig tillæg indtil fratræden. ASA/ØPS jr nr /365/ZOt ide 11 af 26

12 Afnit P.r.K.) 16 KvaI í f ikation ti1 Læ9. Til anatte kan der yde et kvarifikationtilj_æg på kr. 500,00 pr måned. Stk. 2. Den enkelte, elvtyreenhed, herunder underliggende intitutioner tirdele et. fat antal- tilræg til fordeling. Økonomí- og peronaletyrelen overenkomtafdeling foretager udme1ding om antallet af tiliæg ti1 de enkelte enheder. Stk. 3 - Tillægget tildele indenfor den enkelte undheddítrikt efter forhandling mell-em den tedlige arbejdgiver og tillidrepræenlant el_l-er S. f. K. Stk. 4. TiIlægget bortfalder ved tillingkift. Stk. 5. Ledigblevne kvalifikationtillæg 1ing, j f. tk. 4. genanvende efter forhand- Stk. 6. Hví enighed om fordelingen af kvalifikationtillæggene ikke kan opnå, afgøre pørgmåret af overenkomtparterne. 17 AkuÈtake. Til pot.tører, der har gennemført den af peqqiaanermik Tl-inníarfik/Center for Sundheduddanneler tilrettelagte og afholdte modulopbygget kuru i brug af akuttake mv.. Og om efter betået 3. modul har dokumentation for, at have gennemført træning i praklíke færdigheder i grundlæggende førtehjæip ved hjæ1p af udtyr i akuttake kan der yde et tillæg på kr. 500,00 pr. måned. ASA/ØP9 jr. nr. L6.40/365/zotL ide l-2 af 26

13 Afnit P (PorLører.r.K.) 18 ToIketillæ9. Til anatte, for hvem tolkevirkomhed udgør en væent.lig del af dere arbejde, yde et tolketillæg på kr. 500,- pr. måned. 19 Udbetaling af ær1ige ydeler. I de i S 7, 8 og 9 nævnte til-fæ]de, hvor der kan yde godlgørele eller frihed, modregne der, når frihed yde, el beløb, om pr. time afholdt frihed beregne om t/zoeo af àrlønnen. Afregning af godtgørelebeløb og modregning vedrørende event.uelt afholdte frihedtimer finder ted på den pecificerede Iøn- overigt i den kal-endermåned., om følger efter måneden, hvori den ærlige tjenete el-l-er frihed er ydet. 20 Sikkerhedbekl-ædning m. v. Arbejdgiveren til-ler handker, pecialfodtøj, overtø1, forklæder m.v. vederlagfrit til rådighed for portører der af hedmæige grunde må benytte dette. gumml-- íkker 21 Merudgífter ved tjeneterejer, herunder dagpenge' nattillæg (hotetdipoitíonbeløb) og udtyrgodtgøreie. Der yde godtgørele til anatte, om midlertidigt udende til- arbejde på et andet ted end hjemtedet, i henhold til de for tjenetemænd i Grønland elvtyre og kommunerne tjenete i Grønl-and gæidende regler jf. ærkil-t aftaleoverigt. ASA/ØPS jr. nr i,6.40/36/20l4 ide 13 af 26

14 Afnit P (PorLører.r.K.) 22 Patientledagel e. Når det efter lægeligt køn kan ane for påkrævet, at en patient af henlm til forvarlig pleje må ledage under reje til, i og fra Grønland af en porlør yde der betaling efter fø1gende regler. Stk. 2. Fra arbejddagen begyndele, hvori afrejen fra tjenetetedet forvente af finde ted og indtil patientledagelefunktionen er afluttet, yde betaling jf. S B, tk. 3, vagt II. Stk' 3. Den tid, hvori den anatte har anvaret for patienten, betragte om effektiv tjenete pr. påbegyndt time jf. tk. 4. tk. 4. For døgnvagter gælder følgende regler: For amttíge tímer uden effektivt arbejde amt for de førle I timer effektivt arbejde under vagten yde vagthonorar jf. S 8, tk. 3, vagt ll For effektivt arbejde ud over g timer yde overarbejdbetaling elrer frihed, jf. 7, tk. L og 2. En døgnvagt indgår om fu1d arbejddag i den i S 2, tk. 1 fatatte ugentlíge arbej dtid. tk. 5. r forbindele med den effektive tjenete, jf. tk. 3, yde øndag- /øgneherligdaggodtgørele jf. 9, tk. 5, tillægbetaling for tjenete på lørdage, amt aften- og nattillæg, åfremt den effektive tjenete finder ted i de herfor rel-evante tidrum. Stk. 6. I forbindele med patientledagele yde dagpenge i henhold tí1 de for tjenetemænd i Grønland Selvtyre og kommunerne tjenete j- Grønlan gældende regler, jf. ærki]t aftaleoverigt. Dokumentered.e udgifter ti1 patienten nødvendige fortæring und.er rejen godtgøre i fuldt omfang. Stk. 7. For porlører, der beordre/overgår fra den normale tjenete på ygehuet til patientledagele, ane tidpunktet for patientledagelen for påbegyndt fra det tidpunkt, der er anfør ved tjenetelièe åfremt dette ligger forud for tidpunktet for ledagelen påbegyndele. tk. 8. Planragte fridage, om falder på en ud- og/e1rer hjemrejedag, amt når den anatèe har anvaret for den ledagede, honorere om mj-tede fridage. Stk' 9. Under patientledagelen gælder Grønl-and elvtyre fæi1e rejeforikring. ASA/ØPS jr nr L6.40/36/20L4 ide 14 af 26

15 Afnit P.r.K.) 23 Udbetaling af Løn og variable l-øndele m.v. Løn og tillæg udbetale månedvi bagud- Stk. 2. Lønnen anvie ved hver måned lutníng tíi en lønkonto, om det påhviler den anatte at. udpege i et pengeintitut. Stk. 3. Variable ydeler, åom nattillæg, overarbejde m.v., afregne efter d.e ater, om er gældende på udbetalingtidpunktet. Afregning for månedperioden amt udbet.aling afgøre på arbej dpladen. 24 Bolíger. I tiilíngoplag angive følgende vedr. bolí9 a) At der anvie bolig efter de til enhver tid på tedet gæidende regler, eller b at der ikke anvie bolig, elfer at der til tillingen er knyttet pligt tíl at bebo egentlig tj enetebolig. Stk. 2. Hvi en anat afvier indflytning i en anvit bo1i9, vj-l der ikke blive tillet yderligere bolig til rådighed. Stk. 3. For anvite boliger, jírr. t.k. I, a), betale huleje efter de til enhver tid gældende regler om boligbetaling i el-vtyret ejendomme mv. i Grønland. Ved miligholdele af anvit bolig med udæt.tele ti1 følge, vil der ikke blive tillet yderligere bolig til rådighed. tk. 4. Anatte, der bebor egentlig tjenetebolig, Jfr. tk. 1, c), betaler boligbidrag efter de for tjenetemænd i Grønland elvtyre og kommunerne tjenete i GrønLand til enhver tid gæidende regler jf. ærkilt aftaleoverigt. ae/øp jr nr te.o/ze/zot ide l-5 af 26

16 Afnit P ( Portører.r.K.) rí 1 træderl"3?'l'e j er. Ved tjeneten tiltræde1e yde der frireje mellem bopælen i Danmark el-ier i Grønland og tjenetetedet til den anatte, åfremt der iføige tillingoplaget anvie bolig elrer er pligt tíì at bebo egentlig tjenetebolig, jfr. S 24, tk. I, a) og c). Stk. 2. Ret.ten til tiltrædelefrireje omfatter tillige den anatle ægtefælle - el-l-er dermed ligetillede - og børn under 18 år. En ådan familiefrireje kal å vidt muligt foretage amfet. Stk. 3. Retten til tiltrædelefrireje er peronlig og kan ikke overdrage. En eventuel- ikke-udnyttet frireje godtgøre ikke. Stk. 4. Ved bej dgiveren kal det af ar- udnyttelen af til-trædelefrireje anvite rej emiddel anvende. Stk ' 5. I til-fælde, hvor atl-antbilf etten tillige inktuderer indenrigflyvníng i Danmark, godtgøre alene dokumenterede udgífter til billigte, offentlige tranportmiddel mellem bopælen og provinlufthavnen. I andre til-fælde godtgøre udgifter til billigte, offentlige tranportmiddel mellem bopæi og Katrup Lufthavn. Stk. 6. Eventuelte udgifter i forbindel-e med ophold i København må afholde af den anatt.e elv. Stk. 7- Ved tiltrædelefrireje í Grøni.and godtgøre al-ene dokumenterede udgifter med billigte offentlige tranportmiddel mel-l-em bopæ- Ien og tjenetetedet. tk. 8. Ved tiltræden yde bohavetranport efter de regler for tjenetemænd i Grønl-and elvtyre og kommunerne t.jenete i Grønland, der tir enhver tid gælder j f. ærkilt aftal-eoverigt. AA/ØP jr nr L6-40/365/201,4 ide 16 af 26

17 26 Afnit P.r.K.) Ferie og feríegodtgøre1e. Den anatte har ret til årlig ferie efter reglerne i Iandtinglov nr. 10 af L2- november I henhold til l-andtingloven' S 2, er aftal-t nedenfor anførte ærlige regler. Stk. 2. For anatte, der i henhold til tandtingloven S 15, tk. 2 vælger ferie med feriegodtgøre1e på 1-2% Z i tedet for ferie med IØrt, fradrage Iøn for det antal- dage, der afholde ferie. Feriegodtgørelen beregne af ärlønnen. Stk. 3. Ved fratræden yde feriegodtgørele med 12% * af lønnen. Stk. 4. Krav om tilgodehavende feriegodtgørele kal være rejt over for arbejdgiveren enet 3 måneder efter udløbet af ferieåret. I modat fald til-falder bel-øbet Feriefonden, lfr. protokoll-at om Feriefonden. 27 Sygdom. Bl-iver en anat på grund af ygdom ude af tand tíi at udføre it arbejde, betragte den heraf følgende tjeneteforømmele om lovligt forfald, medmindre den pågældende under tjeneteforholdet betåen har pådraget ig ygdommen ved foræt el-ier grov uagtomhed eller ved tíiiingen overtagele vigagtigt har fortíet den pågældende ygdom. Stk. 2. Den anatte kan, når den pågældende inden for et tidrum af 12 på hinanden følgende måneder har oppebåret l-øn under ygdom i i al-t 120 dage, opige med føigende varel til fratræden ved en måned udgang: Ved bekæftigele i amme virkomhed; - i o - 5 år...: 1md. - i 6 - I år...: 3 mdr. - i 9 är og flg.: 4 mdr. ASA/øPS 1r. nr. L6.40/365/20l.4 ide 17 af 26

18 Afnit P (Porlører.r.K.) opigelen gyldighed er betinget df, at den ker i umiddelbar tilknytning til udløbet af de r2o ygedage, 09 meden den pågældende endnu er yg, hvorimod gyldigheden ikke berøre af, at pågældende er vendt tilbage til arbejdet, efter at opigelen er ket. Stk- 3. Såfremt anæt.teleforholdet er ophørt i medfør af betemmelen i tk. 2, bør genantagere dog finde ted, når den pågældende på ny blíver tjenetedygtig, og der forat er anvendel_e for den pågældende arbejdkraft i den pågældende virkomhed. Stk. 4. Sygdomforfald kan forlange dokumenteret ved lægeattet tk. 5. Lægeatteter, der forrange i henhold til arbej dgiveren. tk. 4, betale af 28 GraviditeÈ, barel og adoption. Anatte har ret ti1 fravær (orl-ov) fra arbejdet på grund af graviditet, barel- og adoption, når der er ret til fravær (orlov) i henhold ti1 enhver tid gældende rnatiartutlov om barer med videre (pt.inatiartutlov nr. 14 af 7. december 2OOg). tk. 2. under fravær (orrov) jf. tk. L, er der dog kun ret til!øn i den orlovperiode, om fremgår af Landtíngforordníng nr. 7 af 22. oktober l-990. Nærværende overigt angiver til fravær med Iøn ved graviditet og føde1 af ét barn: Ltf. Nr. 7 af K: 2 uger K: 14 uger efter Fælle: 4 uger inden fødel til deling eller M: I uge efter K alene ASA/ØPS jr nr L6.40 / 36 / ide 18 af 26

19 Afnit P (Poriuører.r.K.) 29 Tjenetefrihed ved barn førte ygedag. Der give den anatte adgang til hel ell-er delvi tjenetefrihed uden IønLab til paning af ygt, mindreåri-gt barn, føtte dag, barnet er ygt. Stk. 2. Tjenetefriheden forudætter: a) Det er barnet førte Ygedag, b) henynet til barnet forhold gør del nødvendigt, c) forholdene på tjenetetedet til-lader det, og d) barnet er hjemmeværende. Stk. 3. Sygeliten upplere med oplyning om fravær på grund af barn førle ygedag. tk. 4. ordningen kan for den enkelte inddrage ved mibrug 30 Anden tjenetefrihed ved barn ygdom. Der give den anatte adgang ti1 tjenetefrihed uden Løntab i op ti1 L2 dage ti1 O - 16-årigt barn índlæggele på ygehu i eller udenfor hjertrbyen, om rejeledager og under barnet indlæggele i forbindele med en af SundhedvæeneL betalt ledagerreje. Stk. 2. Barnet indlæggele og foræidre indlæggele amt ledagele kal dokumentere. Stk. 3. Der kan tillige give adgang til tjenetefrihed jf. t.k. L, ved barnet indlæggele i hjemmet efter lægeligt anvining/dokumentation. Stk. 4. I ganke ærlige tilfælde, og dokumenteret af 1æge, kan tjenetefriheden forlænge med op til 5 dage. ASA/ØPS jr nr 1,6.40 / 365 / 2or4 ide 19 af 26

20 Afnit p.r.k.) Anden "*rt ig tl.trr"" a"rrihed. I tilfæide af nære pårørende alvorlige ygdom og/el1er begravele har den anatte, efter et år anættere, ret tir fri reje og tjenetefrihed i overentemmele med de for tjenetemænd i Grønland ti1 enhver tid gældende regler om fri reje og tjenetefrihed i forbindele med nære pårørende alvorlige ygdom og/e1rer begravele j f. ærkilt aftaleoverigt. tk- 2. Anmodning om tjenetefrihed og frireje til arbejdgiveren. indgive krift.ligt Stk. 3. Ved nære pårørende fortåe: foræidre, ægtefæ11er og dermed ligetill-ede børn og økende, men ikke ægtefællen og dermed ligetillede f amil-íe. 32 Fridage. For de måneder i hvíike, der forekommer helligdage har den anatte tjenetefrihed, føigende dage regne for helligedage: a) Folkekirken helligdage b),juleaften dag c) Nytåraften dag d) Grønland Nationaldag 21. juni e) Helligtrekonger dag (efter kl ) f) 1. maj (efter ki ) ASA/ØPS jr. nr. L6.40/365/zOtA ide 20 af 26

21 Afnit P.r.K.) 33 OffenÈlige hverv. Der give anatte efter denne overenkomt adgang til tjenetefrihed til varetagele af offentlige hverv i henhold til Hjemmetyret bekendtgørele nr. 5 af 15. marl 1'994 om borgerligt ombud. Stk. 2. Fravær i henhold til pkt. 1 betragte ikke om forømmele i heneende til den tid, hvor der kal- være arbej det før overtidbetaling yde i henhold til overenkomt for faglærte og ikke-fag-1ærte arbejdere. Fraværet kal- meddele arbejdgiveren i å god t.íd om mu- Iigt. Stk. 3. Andre offentlige hverv, om af en offentlig myndighed pålægge betyrelemedlemmer i S.I.K.' lokalfdelinger, betyrelemed- Iemmer i SIK-p Inuuuttai eller hovedbetyrelemedl-emmer i S.I.K. adminitrere i lighed med de i tk. 1 og 2 nævnte betemmeler. Stk. 4. Der give tjenetefrihed med Iøn til medlemmer af hovedbetyrelerne af S.I.K.' og SIK-p Inuuuttai' hovedbetyreler, i forbindele med deltagele i S.I.K.' Kongre og repræentantkabmøder, amt S.f.K.' og SIK-p Inuuuttai' hovedbetyrelemøder indtil 4 gange årligt. Stk. 5. Ønker fra medlemmer af S.I.K.' lokalafdelingbetyreler og S.I.K.' hovedbetyrele og SIK-p Tnuuuttai- hovedbetyrele om tjenetefrihed uden Iøn bør imødekomme. Sådan tjenetefrihed kan yde i indtil L år ad gangen. ASA/ØPS jr. nr /36/20]-4 ide 21 af 26

22 Afnit P.r.K.) 34 Efterindtægt. Når en anat afgår ved døden i anætteleperioden, yde der følgende beløb til den efterlevende ægtefælle ell-er børn under tb är, om d.en anatte har forørgerpligt overfor: Ho amme anættel_emyndighed i 1 2 ar 3 år og flg 1 mdr. 2 mdr. 3 mdr. Iøn Iøn Løn I de ført.e el: Såvel arbej ddage) 3 Opíge1e. 3 måneder af anæt,teren gælder førgende opigerevararbejdgiveren om den anatte kan opige med g dage (S varel til en hvilken om helt dag. Stk. 2. Efter 3 måneder giveren ide: anættele er opigelevarl_et fra arbejd- 1 måned varel tir fratræden ved en måned udgang í de førte 6 måneder efter anætteien, 3 måneder varer tir fratræden ved en måned udgang efter 6 måneder anættele herefter forhøje opigel-evarlet med en måned for hvert 3. anætteleår, men højt 6 måneder. Stk. 3. Efter 3 måneder anættele er opigelevarlet fra den anatte ide: l- måned til en måned udgang. Stk. 4. Såvel arbejdgiveren om den anatte kal afgive opigelevarlet kriftligt. ASA/ØPS jr. nr 16.40/365/20a4 ide 22 af 26

23 Afnit P (PorLører.r.K.) Uoverentemmeler Uoveren temmel er behandle aftalen. 36 Stk. 2. Ved udøvele af retten til at foretage enkeltmandafkedigeler må vilkårlighed ikke finde ted. Uoverentemmeler herom behandle efter reglerne i hoved.aft.alen om behandj-ing af faglig trid. 37 Timelønnede Portøter. PorLører, der ikke antage med henbfík på varig bekæftigele/ men om afløere und.er ferie, ygdom og lignende, eller til anden midlertid,ig bekæftigele på under 3 måneder varighed, antage på timeløn. Efter bekæftigele på mere end 3 måneder varighed overgår vedkommende til månedløn, dog åiede at denne får mulighed for at fortætte it anætteleforhold om timelønnet. Stk. 2. Timelønnen i dagtjeneten udgør L/L73,33 af den til den pågældende anciennitet varende månedløn efter S 3. Med henyn til vagttjenete, aften- og nattjenete amt Lørdag- og Øndagtjenete anvende reglerne i overenkomt.en S I og 9- Stk. 3. Lønningperioden for timelønnede porlører er en periode på L4. dage, der regne fra og med mandag til og med øndag i den efterføigende uge. Stk. 4. Timelønnede portører indplacere efter ancíennitet på kalaen í overenkomten S 3. Der erhverve ikke yderligere anciennitet un* der bekæftígele om timelønnet portør. Stk. 5. Med henyn til månedlønnede porlører og vilkåriige afkedíge1er. efter reglerne for faglig trid i Hovedarbejdtid og overarbejde m.v. finder de for gældende regler tilvarende anvendele. ASA/ØPS jr. nr. 1"6.40/365/201,4 ide 23 af 26

24 Afnit P (PorLører.r.K.) Stk. 6. Betemmelerne i S 4,10 og 19 finder tilvarende anvendele for timel-ønnede porlører. St.k. 7. Der yde timelønnede portører frl tjenetedragt Stk. 8. For timelønnede portører kan tjeneteforholdet ophæve uden forudgående varel. Timelønnede porlører oppebærer ikke Iøn under fravær på grund af ygdom og graviditet, barel og ad.option. Stk. 9. Timelønnede portører har ret og pligt tíi at holde en fridag uden betaring for hver periode på 6 arbejddage, dog kan fridagene i enkelte tilfælde forkyde af henyn til tjeneten, f.ek. under aften- og nattjenete. tk. 10. Der yde timel-ønnede portører feriegodtgørele med. L2aÁ z af Iønnen. Stk. 11. Timelønnede portører, der pr. 30. eptember 2OOI var anat i henhold til- overenkomt af 7 - juni 1999 mel-l-em Grønl-and Landtyre og Sulínermik fnuuutiaríuteqartut Kattuffiat for t.imelønnede faglærte og ikke-fagrærte arbejdere, oppebærer fortat tiilægget i ovennævnte overenkomt S 18 indtil fratræden. Ny anatte efter 1. oktober 2001 i henhold til ovennævnte overenkomt er ikke berettiget. til ti1lægget.. ASA/ØPS jr. nr /365/20L4 ide 24 af 26

ii3:l::i.:? NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling s.r.r) Afsnit v. nattil 1æg 6 6 4 Pensionsbidrag og indbetaling heraf

ii3:l::i.:? NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling s.r.r) Afsnit v. nattil 1æg 6 6 4 Pensionsbidrag og indbetaling heraf Afnit v. (Varmemetre, ii3:l::i.:?.r.r) NALUNAARUTIT' Grønlandk Lovamling Serie C-II T tt }t0v, z0l{ OVERENSKOMST meiiem Naalakkeruiut, Finanminiteriet og Sulinermik fnuuutiariuteqartut Kattuffiat for Varmemetre,

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandk Lovamling Serie C-II Afnit P. ( PIej emødre.r.k.) î 4 ì10v. 2014 OVERENSKOMST mel-lem Naalakkeruiut, Finanminiteriet og uteqartut Kattuffiat for ikke-uddannede nomaer. Sulinermik

Læs mere

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT' Grønlandk Lovamling Serie C-II Afnit S. ( Sundhedmedhj ælpere I 4 l{0l/. 2014 OVERENSKOMST mell-em Naalakkeruiut og Sul-inermik fnuuutiariuteqartut Kattuffiat for Sundhedmedhjælpere og fødelhjælperker.

Læs mere

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT' Grønlandk Lovamling Serie C-II Afnit L. ( Levnedmi dde l-branchen.r.k.) I 4 ll0v. 20,14 OVERENSKOMST mel-l-em Naalakkeruiut, Finanminiteriet og Sulinermik Inuuutiariuteqartut Kattuffiat for

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Af nit ivl. (MånedIønnede faglærte og ikke-fag1ærte S.I. K. ) NALUNAARUTIT - Grønlandk Lovamling Serie C-II I rr ]{0V. 2014 OVERENSKOMST mellem Naalakkeruiut, Finanminiteriet og Sulinermik Inuuutiariuteqartut

Læs mere

OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat.

OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. 1 OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. 1 Overenskomstens område 2 2 Arbejdstiden 2 3 Løn 2 4 Pensionsbidrag og indbetaling heraf 3 5 Særligt

Læs mere

13. juli 1993 Afsnit 5. (STI-elever) (S.I.K.) OVERENSKOMST. mellem INDHOLDSFORTEGNELSE. 3 3 nattillæg (hoteldispositionsbeløb) og udstyrs godtgørelse

13. juli 1993 Afsnit 5. (STI-elever) (S.I.K.) OVERENSKOMST. mellem INDHOLDSFORTEGNELSE. 3 3 nattillæg (hoteldispositionsbeløb) og udstyrs godtgørelse nalunaerutit GrØnlandsk Lovsamling Serie C-II 13. juli 1993 Afsnit 5. (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem GrØnlands Landsstyre, Finansministeriet og Sulinermik Inuutis sarsiuteqartut Kattuffiat for STI-elever.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

Afsnit S Arbejdsledere (S.S.K.)

Afsnit S Arbejdsledere (S.S.K.) 17 Dagpenge, rejseulykkesforsikring, rejsegodsforsikring og udstyrsforsikring........ 12 18 Funktionsvederlag... 12 19 Ferie og feriegodtgørelse... 13 20 Boliger... 13 21 Til- og fratrædelsesfrirejser......

Læs mere

Lovsamling C41. Grønlandsk NALUNAARUTIT - 14NOV. 2014. lige handlinger i vikariater af under en måneds varighed aflønnes

Lovsamling C41. Grønlandsk NALUNAARUTIT - 14NOV. 2014. lige handlinger i vikariater af under en måneds varighed aflønnes S.1.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling C41 14NOV. 2014 Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteuartut Kat tuffiat for Kateketer, ikke-uddannede kateketer og organister.

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling Serie C -II 5.juni 1990 Afsnit S. (STI-elever) OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuutissarsiuteqartut Kattuffiat og Det offentlige Af talenævn vedrørende STI-elevers

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre,

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre, (Varmemestre, NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling i 4 NOV. 2014 Serie C-II Afsnit V. pedeller og 5.1. K) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi utegartut

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

Serie C-II. I,l t{0v. 20t1. s 2s s 26. s.r.k) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. s23 s24. Afsnít g. 3 eltidsarbejae'.'..

Serie C-II. I,l t{0v. 20t1. s 2s s 26. s.r.k) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. s23 s24. Afsnít g. 3 eltidsarbejae'.'.. Afsnít g. ( Bygde sundhedspersonaf e NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II I,l t{0v. 20t1 OVERENSKOMST Mel-Iem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Bygdesundhedspersonal

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

C-I[ NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling I 4 Ì{0V. 2014. Afsnit K. S.I. K. )

C-I[ NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling I 4 Ì{0V. 2014. Afsnit K. S.I. K. ) S.I. K. ) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling C-I[ I 4 Ì{0V. 204 Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Katt.uffiat for Kateketer, ikke-uddannede kateketer og organister.

Læs mere

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling ( Til I idsrepræsentanter NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling Serie C-II tt ilov. 2014 OVERENSKOMST mel-lem Nal-aakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik sarsiuteqartut Kattuffiat om Tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem NALUNAARUTIT - Grønlandsk 5.1. K) Lovsamling Serie C-II ii 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Bygdesundhedspersonale. Indhoids fortegnelse

Læs mere

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem NALUNAARUTIT - Grønlandsk Afsnit B. 5.1. K) Lovsamling Serie C-II ii 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Bygdesundhedspersonale. Indhoids

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit t. (Tol-ke S.T.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II I tt t{0l/. 2014 Mel lem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sul-inermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for To1ke. Indholds

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit 0. (Dagplej ere 5.1.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II i 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om kommunale DagpJ.ej

Læs mere

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 5.3.3 1993 Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 2 5.3.3 Indhold Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...1 ORGANISATIONSAFTALE

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1. 6 Lønanciennitet... mellem

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1. 6 Lønanciennitet... mellem NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. INDHOLDSFORTEGNELSE. l Overenskomstens

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NALUNAARUTIT' GrØnlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT' GrØnlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT' GrØnlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. ( Sundhedshj æipere S.I. K) I 4 t{0\,. 2014 OVERENSKOMST mell-em Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsíuteqartut Kattuffíat for Sundhedshj

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I Afsnit 8, Gruppe 1 Lb.nr. Aftale om arbejdstiden m.v. for ledere i folkeskolen og kultur- og fritidsvirksomheden. Der er mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniartitsisut

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling 8.!.K.) 14NOV. 2014 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-1I OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for ikke-uddannede Plejemzdre,

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit T. (Tolke S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 14NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for Tolke.

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Serie C-I1 OVERENSKOMST. Mellem. 6 4 Sygdom. 7 6 Graviditet, barsel og adoption. 8 7 Ophævelse af praktikforhold.

Serie C-I1 OVERENSKOMST. Mellem. 6 4 Sygdom. 7 6 Graviditet, barsel og adoption. 8 7 Ophævelse af praktikforhold. Afsnit L. (Lærlinge Elever 5.1. K) NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-I1 14NOV, 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriec Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for Lærlinge

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015 NALUNAARUTIT - Afsnit F Jagtbetjente- og Jagtbetj.assistenter) Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Aalisarnermikk Piniakkanillu Nakkutilliinermik Su liaqarcut

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for ansatte der beskæftiges under Grønlands Naturinstituts område. 1 Regulativets område Dette regulativ omfatter

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II afsnit L. (Lærlinge og Elever S.T.K) I tt }10l/. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II AfsniL H. (Handel- og kontor I 4 il0v. 20t4 OVERENSKOMST Mel-1em Naal-akkersuisuL og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffj-at for Handels- og Kontorpersonale.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit L. (Levnedsmiddeibranchen S.1. K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II i 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi utegartut Kattuffiat

Læs mere

Bilag 16 Licensbetingelser mv.

Bilag 16 Licensbetingelser mv. Bilag 16 Licenbetingeler mv. Vejledning: Som led i Leverancen kal Leverandøren løbende bitå Kunden med licentyring. I nærværende bilag kal Leverandøren løbende indætte licenerne til det Programmel med

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Europaudvalget KOU alm. del - Bilag 66 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 19. december 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-2201-3 Sagsbeh.: mkg Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension

Læs mere

Bilag 1 Arbejdstid Indhold

Bilag 1 Arbejdstid Indhold Bilag 1 Arbejdstid Indhold 1 - Tjenesteliste... 2 2 - Ugentlig arbejdstid... 4 3 - Daglig arbejdstid... 5 4 - Pauser... 5 5 Hviletid, fridøgn og anden frihed... 6 6 - Søgnehelligdage og andre særlige fridage...

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grølandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grølandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grølandsk Lovsamling Serie C-II 26 AUS. 2013 Afsnit A Akademiuddannel sen Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for akademistuderende i Selvstyret, Tele Greenland AIS, AIS Boligselskabet

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Aftale Om frirejser Der er mellen Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, i henhold til 47, stk. 1 i landstingslov nr.

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER 33.06.4 Side 1 VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. Kapitel 1 Landstingets medlemmer: Vederlag, omkostningstillæg, boligforhold, rejseudgifter og

Læs mere

SÆROVERENSKOMST 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT A/S. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering)

SÆROVERENSKOMST 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT A/S. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering) SÆROVERENSKOMST 2014/2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering) For skibe registreret i Dansk Internationalt skibsregister Indholdsfortegnelse 1. Ansættelse...

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.)

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. i NOV, 2014 (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutis sarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

Vanskelige vilkår for generationsskifte med nye regler - Afskaffelse af formueskattekursen samt svækkelse af sikkerheden trods bindende svar

Vanskelige vilkår for generationsskifte med nye regler - Afskaffelse af formueskattekursen samt svækkelse af sikkerheden trods bindende svar - 1 Vankelige vilkår for generationkifte med nye regler - Afkaffele af formuekattekuren amt vækkele af ikkerheden trod bindende var Af advokat (L) Bodil Chritianen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland

Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland 2005 Cirkulære af 6. juni 2005 Perst. nr. 032-05 PKAT nr. J.nr. 02-233-11 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Aftale 1. Ret

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer Overenskomst mellem og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010-2012 1 Overenskomstens område Stk. 1. Denne overenskomst omfatter lærervikarer, der engageres af et vikarbureau, der er medlem

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. Til brug for lønberegningen er medarbejderen pligtig at aflevere lønbilag så

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv.

Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv. Side 1 Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv. KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side O.05 Side 2 Kapitel 1. Ulovlig udeblivelse...

Læs mere

Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv.

Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv. Side 1 Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv. KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 06.72 Side 2 Kapitel 1. Ulovlig udeblivelse... 3 Kapitel 2. Iværksættelse

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II (Praktikanter, administrativ linje Ilisimatusarfik & Universitetsstuderende samt volontører og studentermedhjælpere) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Regulativ Om Vilkår for honorering af

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Overenskomst 2012-2013 mellem SIK og Royal Arctic Line A/S for faglærte og ikke-faglærte maritime medarbejdere på månedsløn i M/S Sarfaq Ittuk.

Overenskomst 2012-2013 mellem SIK og Royal Arctic Line A/S for faglærte og ikke-faglærte maritime medarbejdere på månedsløn i M/S Sarfaq Ittuk. Overenskomst 2012-2013 mellem SIK og Royal Arctic Line A/S for faglærte og ikke-faglærte maritime medarbejdere på månedsløn i M/S Sarfaq Ittuk Gældende fra 1. september 2012 Indholdsfortegnelse 1: Overenskomstens

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken

Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken Cirkulære om Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken 2005 Cirkulære af 13. september 2005 Perst. nr. 046-05 PKAT nr. J.nr. 05-532-14 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

Cirkulære om. Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken

Cirkulære om. Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken Cirkulære om Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken 2003 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...4 Funktionsvederlag for tjenestemænd

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

NALUNAARUTIT 14 NOV, 2014 OVERENSKOMST. Grønlandsk Lovsamling. Serie CAT. Afsnit 5. timelønnede S.1.K.) (Sømænd, mellem

NALUNAARUTIT 14 NOV, 2014 OVERENSKOMST. Grønlandsk Lovsamling. Serie CAT. Afsnit 5. timelønnede S.1.K.) (Sømænd, mellem (Sømænd, Afsnit 5. timelønnede S..K.) NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie CAT NOV, 20 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Sømænd på timeløn. Indhoids

Læs mere