Administration og planlægning side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administration og planlægning side 1"

Transkript

1 Administration og planlægning side 1 Indhold 6.40 Politisk organisation, fælles formål Byrådsmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg Administrationsbygninger, Rådhuset Administration, fælles funktioner Administration Fælles IT og telefoni Jobcentret Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Lønpuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer... 32

2 Administration og planlægning side Politisk organisation, fælles formål Budgettet omfatter tilskud til politiske partier. I 2013 er tilskuddet 6,50 kr. pr. støtteberettiget stemme. Tilskuddet reguleres en gang årligt. Tilskudsbeløbet for 2014 er 6,75 kr. pr. støtteberettiget stemme. Området er lovbestemt. Partitilskud Ændring af forudsætninger Ingen.

3 Administration og planlægning side Byrådsmedlemmer Byrådet har 21 medlemmer. Udgifter til byrådsmedlemmer i forbindelse med varetagelse af deres hverv som byrådsmedlem: Udgifter til kommunens repræsentative opgaver. Vederlag til borgmester og viceborgmester. Vederlag til udvalgsformænd. Vederlag til udvalgsmedlemmer (mødediæter) samt befordringsgodtgørelse. Fast vederlag og godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmerne samt tillægsvederlag for børn under 10 år. Pension til forhenværende borgmestre og enker. Kurser, møder, rejser. Tidsskrifter og forsikringer. Budgettet er baseret på en fremskrivning af 2013-budgettet samt tilretning i henhold til faktiske forhold. Udgiftsniveauet fastlægges dels på grundlag af lov om kommunernes styrelse, styrelsesvedtægten og dels af Struer Byråd.

4 Administration og planlægning side 4 Vederlag til borgmester og viceborgmester Vederlag til udvalgsformænd Mødediæter Fast vederlag Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste Kørselsgodtgørelse byrådsmedlemmer Pension og efterløn til borgmestre Kurser, møder, rejser og repræsentation: - Byråd Økonomiudvalget Teknik- og Miljøudvalget Socialudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Sundhedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget - Børne- og Uddannelsesudvalget Børn og Unge Udvalget Rammebesparelse Byrådet Tidsskrifter/abonnementer Forsikringer I alt Ændring af forudsætninger Der er budgetteret med ekstra midler til kurser mv. til det nyvalgte byråd i 2014, samt eftervederlag til afgående udvalgsformænd.

5 Administration og planlægning side Kommissioner, råd og nævn Under denne funktion budgetteres udgifter til: - Boligkommission - Bygningsforbedringsudvalg - Huslejenævn - Beboerklagenævn - Øvrige råd, nævn mv. - Feriefond - Skolebestyrelsers fælles udgifter, folkeoplysningsudvalg mv. - Ældreråd - Handicapråd - Venskabsbysamarbejde. Budgettet er en fremskrivning af 2013-budgettet. Byrådet fastsætter delvist udgiftsniveauet.

6 Administration og planlægning side 6 Boligkommision 3 3 Bygningsforbedringsudvalg Fælleskommunalt huslejenævn og beboerklagenævn Øvrige råd, nævn mv Feriefond 5 5 Skolebestyrelsesvalg Hegnssyn 3 3 Ældreråd Handicapråd Venskabsbysamarbejde I alt Ændring af forudsætninger Ingen.

7 Administration og planlægning side Valg Budgettet omfatter udgifter til valg mv. Der afholdes til EU parlamentet i Lovbestemt. Fælles formål Folketingsvalg mv. Kommunalvalg 426 Ældrerådet EU Parlamentsvalg 375 I alt Ændring af forudsætninger Ny lov omkring kommunernes betaling for brevstemmemateriale forventes at give en udgift på omkring kr. pr. valg.

8 Administration og planlægning side Administrationsbygninger, Rådhuset Budgettet omfatter drift og vedligeholdelse af: Struer Rådhus Jobcentret, Hjermvej Børne- og Familiecentret, Bremdal Torv 4 Smedegade 7. Budgettet er fremkommet ved fremskrivning af budgettet for 2013 og tilretning i henhold til forventet forbrug og vedligeholdelse. Udgiftsniveauet fastlægges hovedsagelig af Byrådet.

9 Administration og planlægning side 9 Struer Rådhus Grunde og bygninger Materiale- og aktivitetsudgifter 17 Diverse Opvarmning, el og vand Husleje, udgift 329 Husleje, indtægt Jobcentret, Hjermvej Grunde og bygninger Materiale- og aktivitetsudgifter 3 Diverse Børne- og Familiecentret, Bremdal Torv 4 Grunde og bygninger Diverse Rengøring administrationsbygninger Personale 2 2 Grunde og bygninger Budgetregulering Smedegade 7 Grunde og bygninger Diverse Huslejeindtægt Teknisk drift af administrationsbygninger I alt Ændring af forudsætninger Ingen.

10 Administration og planlægning side Administration, fælles funktioner Herunder varetages følgende: Personaleforhold: Kontorelever Personalepleje MED-organisationen Central uddannelseskonto bl.a. uddannelse på Kommunom og Forvaltningshøjskole Kantinen Fælles funktioner i øvrigt Kontorudgifter Porto og fragt Fotokopiering Kommunal information og annoncer Kontingenter, herunder bl.a. Kommunernes Landsforening Forsikringer og risikostyring Konto Andet, herunder bl.a. tilskud til Byfond, diverse tilskud, advokatsalær, skiltning ved indfaldsvejene, markedsføring, og trivselskonsulent Vand- og varmeplanlægning Administrationsvederlag vedrørende havne Lov- og cirkulæreprogrammet Administrative besparelser rammebesparelse Budgettet er stort set en fremskrivning af 2013-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter. Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd.

11 Administration og planlægning side 11 Kontorelever Personalepleje Med-organisation, personaleforhold Central uddannelseskonto Kantiner Kontorhold Arkivering Porto og fragt Diverse møder Fotokopiering Kontingenter Kommunal information og annoncer Forsikringer Terminalbriller Konto Andet Advokatsalær Personalegoder Byfonden 103 Vand- og varmeplanlægning Trivselskonsulent Skiltning ved indfaldsvejene Tilsyn med private tilbud efter serviceloven Administrationsvederlag havne Rammeaftalen, betaling for koordinering Lov- og Cirkulæreprogrammet Administrative besparelser - rammebesparelse I alt Ændring af forudsætninger Tilskud til Byfonden er sat i bero i årene

12 Administration og planlægning side Administration Intern Service omfatter følgende afdelinger: Organisation og Udvikling herunder Sekretariat for politik og ledelse, IT og Digitalisering, HR og Organisation samt Kommunikation og Udvikling. Økonomi og Løn Plan (del af Plan og Miljøafdeling) Teknisk Drift og Anlæg Tekniske områder (teknisk sekretariat og kultur/fritid) Infocenter Struer (Borgerservice). Budgettet er stort set en fremskrivning af 2013-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter. Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd.

13 Administration og planlægning side 13 Organisation og Udvikling - herunder Sekretariat for politik og ledelse, IT og Digitalisering, HR og Organisation samt Kommunikation og Udvikling Økonomi og Løn Plan (Plan og Miljøafdeling) Teknisk Drift og Anlæg Tekniske områder (Teknisk Sekretariat samt Kultur og Fritidsområdet) Infocenter Struer (Borgerservice) I alt Ændring af forudsætninger Fælles IT og telefoni er flyttes til ny funktion Èn medarbejder er flyttet fra Plan (Plan og Miljø) til Organisation og udvikling fra august Der er indarbejdet en generel reduktion i administrationen med kr. i 2014, kr. i 2015, kr. i 2016 og kr. i Befordringsgodtgørelse, indarbejdet en besparelse på kr. årlig ved differentiering mellem høj og lav kørselstakst. Fra 2015 er der afsat midler til 100 års købstadsjubilæum i 2017.

14 Administration og planlægning side Fælles IT og telefoni Alle udgifter vedr. central IT, telefon mv. skal konteres på pr. 2013, herunder - Anskaffelse, udvikling og drift af den centrale tekniske it-infrastruktur, herunder administrative datalinjer mellem rådhuset og de enkelte driftsområder samt back-up af fællesprogrammel. - Softwareudgifter til fællesprogrammel og ikke-fagspecifikke programmer (herunder fx KMD Sag, ESDH-systemer og økonomisystem). - Brugeruddannelse i fællesprogrammel. - Intern it-rådgivning og it-projektledelse. Budgettet er stort set en fremskrivning af 2013-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter. Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd. IT og Digitalisering Fælles funktioner i øvrigt: Digitaliseringsforum SB-SYS Fælles programportefølge IT-sikkerhed Udvikling internet/intranet 131 Lovsystemer KMD I alt

15 Administration og planlægning side 15 Ændring af forudsætninger KMD KOMBIT og KMD har indgået en aftale der løber frem til monopolområdet er konkurrenceudsat i Aftalen betyder bl.a., at priserne pr. 1. januar 2014 nedsættes med 8 % - svarende til en varig prisnedsættelse på i alt ca. 100 mio. kr. på landsplan. For Struer Kommune forventes dermed en besparelse på kr. pr. år.

16 Administration og planlægning side Jobcentret De opgaver, der skal løses i jobcenteret er følgende: formidling af ordinære jobs for såvel forsikrede som ikke forsikrede ledige etablering af beskæftigelsesindsats i forhold til såvel forsikrede ledige som ikke forsikrede ledige aktivering og jobtræning virksomhedsservice revalidering løntilskudsordning (fleksjob) opfølgning på sygedagpenge integration kontanthjælp. Budgettet er stort set en fremskrivning af 2013-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter. Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd.

17 Administration og planlægning side 17 Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 80 Administrationsudgifter It, inventar og materiel Diverse 37 Grunde og bygninger 1 Psykologhjælp Konsulentbistand Tolkebistand 245 It (Medialogic og SB-SYS) Lægeerklæringer Kørsel til speciallæge Lægekonsulent Tilskud fra Arbejdsmarkedsstyrelsen -683 Indtægter kursusvirksomhed/forplejning -5 Styrket indsats sygefravær -116 I alt Ændring af forudsætninger Jobcentret har som et forsøg haft tilknyttet en psykiatrisk lægekonsulent, med henblik på dels at optimere indsatsen for sygedagpengemodtagere der er sygemeldt med psykiske lidelser, med henblik på at afkorte varigheden af disse forløb at mindske brugen af lægeerklæringer i sager med psykiske lidelser. Der har været gode erfaringer med dette forsøg, og derfor fortsætter ordningen ud over forsøgsperioden. Den årlige udgift til psykiatrisk lægekonsulent skønnes til kr. (er budgetteret under lægeerklæringer).

18 Administration og planlægning side Naturbeskyttelse Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedr. administration af naturbeskyttelsesopgaver mv. Budgettet er stort set en fremskrivning af 2013-budgettet og tilrettet i henhold til forventede udgifter og indtægter. Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd. Personale Administrationsudgifter 2 2 It, inventar og materiel 4 4 Planlægning 6 5 Vand og naturindsats I alt Ændring af forudsætninger Ingen.

19 Administration og planlægning side Miljøbeskyttelse Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedr. administration af miljøbeskyttelsesopgaver mv. Budgettet er stort set en fremskrivning af 2013-budgettet og tilrettet i henhold til forventede udgifter og indtægter. Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd. Personale Administrationsudgifter 8 8 It, inventar og materiel Diverse 4 3 It (Geoenviron) Planlægning Drift af "Blå bil" Kvalitetsstyringsordning Natur/Miljø Administration opkrævning spildevand åben land Adm.udgifter overført til vandindvinding, gebyrbelagte kommunale opgaver Adm.udgifter overført til renovation Adm.udgifter overført til Fælles formål, adm.opgaver I alt

20 Administration og planlægning side 20 Ændring af forudsætninger Ingen.

21 Administration og planlægning side Byggesagsbehandling Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedr. administration af byggesagsbehandling. Budgettet er stort set en fremskrivning af 2013-budgettet og tilrettet i henhold til forventede udgifter og indtægter. Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd. Personale Administrationsudgifter 3 3 It, inventar og materiel 2 2 Digitalisering af byggesagsarkiv Drift af IT-byggesagsarkiv Gebyrer for byggesagsbehandling I alt Ændring af forudsætninger Ingen.

22 Administration og planlægning side Voksen-, ældre- og handicapområdet Voksen-, ældre- og handicapområdet omfatter følgende afdelinger: Organisation og Udvikling, Kommunikation og Udvikling Organisation og Udvikling, Sekretariat for politik og ledelse Sundheds- og Ældreområdet, Udvikling og administration Sundheds- og Ældreområdet, Myndighed Handicap, Social og Psykiatri Organisation og Udvikling, Kommunikation og Udvikling Budgettet omfatter udviklingsopgaver for rammeinstitutioner Organisation og Udvikling, Sekretariat for politik og ledelse Budgettet omfatter pulje til tilsyn/dokumentation for takstinstitutioner samt administrationsbidrag fra takstinstitutioner. Sundheds- og Ældreområdet, Udvikling og administration Ny organisation på Sundheds- og Ældreområdet, som omfatter dele af den tidligere Bestillerenhed, som ikke er myndighedsopgaver. Myndighed Budgettet omfatter myndighedsopgaver, f.eks. visisatorer, ergoterapeuter mv. Handicap, Social og Psykiatri Budgettet omfatter administration af Handicap, Social og Psykiatri. Budgettet er stort set en fremskrivning af 2013-budgettet og tilrettet i henhold til forventede udgifter og indtægter. Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd.

23 Administration og planlægning side 23 Organisation og Udvikling, udviklingsopgaver "rammeinstitutioner" Organisation og Udvikling, pulje til tilsyn/dok. takstinstitutioner Organisation og Udvikling, adm.bidrag takstinstitutioner Sundheds- og Ældreområdet, Udvikling og Administration Sundheds- og Ældreområdet, Myndighed Handicap, Social og Psykiatri I alt Ændring af forudsætninger Ledelse og administration af plejeboliger og aktivitet, hjemmepleje og sundhed er organisatorisk overgået til Sundheds- og Ældreområdet, Udvikling og Administration fra 1. april 2013.

24 Administration og planlægning side Det specialiserede børneområde Det specialiserede børneområde omfatter følgende: Organisation og Udvikling, Kommunikation og Udvikling Organisation og Udvikling, Sekretariat for politik og ledelse Børne- og Familiecenter, administration Organisation og Udvikling, Kommunikation og Udvikling Budgettet omfatter udviklingsopgaver for rammeinstitutioner Organisation og Udvikling, Sekretariat for politik og ledelse Budgettet omfatter pulje til tilsyn/dokumentation for takstinstitutioner samt administrationsbidrag fra takstinstitutioner. Børne- og Familiecenter, administration Budgettet omfatter administration af Børne- og Familiecentret. Budgettet er stort set en fremskrivning af 2013-budgettet og tilrettet i henhold til forventede udgifter og indtægter. Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd. Organisation og Udvikling, udviklingsopgaver "rammeinstitutioner" Organisation og Udvikling, pulje til tilsyn/dok Organisation og Udvikling, adm.bidrag takstinstitutioner Børne- og Familiecenter, administration I alt

25 Administration og planlægning side 25 Ændring af forudsætninger Overgrebspakken / beskyttelsespakken Der er afsat kr. årligt fra 2014 til beskyttelse af børn og unge mod overgreb mv.

26 Administration og planlægning side Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Budgettet omfatter kommunens andel af administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Sagsområderne i Udbetaling Danmark er: folkepension, udbetaling og indtægtsregulering af førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge samt familieydelser. Familieydelser dækker børne- og ægtefællebidrag, børnetilskud samt børne- og ungeydelse. Budgettet er tilpasset det forventede niveau. Lovreguleret. Betaling af administrationsbidrag til UdbetalingDanmark I alt Ændringer af forudsætninger Ingen.

27 Administration og planlægning side Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Budgettet omfatter indtægter vedr. stadeafgifter og bevilling til hyrevognskørsel. Budgettet er tilpasset det forventede niveau. Struer Byråd fastsætter selv afgifterne for stadepladser (kioskafgifter). Trafikministeriet fastsætter afgiften for bevilling til hyrevognskørsel. Kioskafgifter Bevilling til hyrevognskørsel I alt Ændringer af forudsætninger Ingen.

28 Administration og planlægning side Lønpuljer På funktion 6.70 Lønpuljer er der afsat budget til forskellige formål: Central lønpulje Trepartsaftalen Som hovedregel arbejdes der med LØNSUMSSTYRING. Det kombineres med en central lønpulje og mulighed for opsamling af midler i afdelinger/institutioners decentrale lønsummer. Lønbudgetterne fremskrives fra 2013 til 2014 med den af KL udmeldte generelle stigningsprocent for løn. De enkelte afdelinger/institutioner får sædvanligvis - i første omgang - kun tilført den stigning, som direkte relaterer sig til de ansatte. Forskellen mellem dette beløb og den generelle stigning tilføres den centrale lønpulje. I 2014 er hele beløbet dog tilført afdelinger og institutioner. Puljen tilføres og udlodder midler i henhold til de vedtagne lønstyringsprincipper. Til udmøntning af Trepartsaftalen, er et beløb svarende til DUTkompensationen, i første omgang medtaget i budgettet på kontoen for lønpuljer. Direktionen og HR og Organisation behandler efterfølgende spørgsmålet om fordeling af midlerne. Trepartsaftalen løber til om med Budgettet justeres dels via de vedtagne lønstyringsprincipper og dels sker der en tilførsel af midler i forbindelse med fremskrivning af lønbudgetterne. KL har for løn udmeldt en stigningsprocent på 1,19 fra 2013 til Udgiftsniveauet fastlægges hovedsageligt af Struer Byråd. Overenskomster kan indeholde aftaler som påvirker puljens størrelse.

29 Administration og planlægning side 29 Generel lønpulje - ikke disponeret Pulje til barsel Pulje til sygdom TR-tillæg - samt kompensation vedr. tid til MED-arbejde Trepartsaftalen Praktikpladsaftalen nov bonus Pulje til imødegåelse af udgiftsstigninger I alt Ændringer af forudsætninger Budget vedrørende den centrale lønpulje er nedjusteret med 2,5 mio. kr. pr. år fra 2014 da der er færre barsler og mindre sygdom der skal kompenseres fra puljen.

30 Administration og planlægning side Tjenestemandspension Her konteres: Udgifter til tjenestemandspension. Forsikringspræmier minus bonus vedrørende tjenestemænd. Budgettet tilpasset aktuelt udgiftsniveau. Byrådet har med få undtagelser frihed til at beslutte ansættelse af tjenestemænd samt lønniveauet for disse. For så vidt angår tjenestemænd der er gået på pension er der ingen mulighed for at ændre på udgiftsniveauet. Udbetaling af tjenestemandspension Betaling til staten for tj.mandspens. til lærere i den lukkede lærergruppe Betaling af forsikringspræmier I alt Ændringer af forudsætninger Pr. 1. januar 2014 virksomhedsoverdrages en kommunal ansat tjenestemand til det nyoprettede Nyt Socialttilsyn i Silkeborg. I forbindelse med virksomhedsoverdragelsen skal medarbejderens tjenestemandspension overføres til Nyt Socialttilsyn, og herefter vil kommunen ikkelængere have tjenestemandspensionsforpligtigelsen på den virksomhedsoverdragede tjenestemand.

31 Administration og planlægning side 31 Medarbejderen kom fra amtet ved kommunesammenlægningen, og de var ikke forsikrede. Udgiften på kr. er budgetteret i 2014.

32 Administration og planlægning side Interne forsikringspuljer Budgettet omfatter selvforsikring af arbejdsskadeområdet. Der opkræves en intern præmie for arbejdsskadeforsikring til dækning af udbetalinger til skader, henlæggelser mv. Budgettet tilpasset forventet udgiftsniveau. Arbejdsskadeområdet er lovreguleret. Rammebeløb til skader herunder udgifter til psykologhjælp AES - præmiebetaling Katastrofeforsikring, præmiebetaling Henlagt til erstatning Forebyggende indsats mod arbejdsskader 774 I alt Ændringer af forudsætninger Folketinget har vedtaget en ny arbejdsskadeafgift gældende fra 1. januar Afgiften opkræves af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES), og er gældende for både private og offentlige arbejdsgivere. Formålet med loven er at øge de enkelte virksomheders incitament til at forbedre arbejdsmiljøet og forebygge arbejdsskader.

33 Administration og planlægning side 33 Samlet set skal AES betale omkring 500 mio. kr. i afgift, og afgiften beregnes som 17 % af bidraget til AES og 12 % af udgifterne til erstatninger for arbejdsulykker. Hertil kommer 2 kr. pr. fuldtidsansat i omkostninger forbundet med afgiften. Bidraget stiger i gennemsnit med 60 % på baggrund af afgiften, men der er store forskelle branchegrupperne imellem. Den nye afgift bliver beregnet på samme måde som bidraget til AES, Det vil sige, at arbejdsgivere i brancher med høje udgifter til arbejdsskader vil få en større bidragsforhøjelse end arbejdsgivere i brancher med mindre udgifter. For Struer Kommune forventes det at give en årlig udgift på kr.

Administration og planlægning side 1

Administration og planlægning side 1 Administration og planlægning side 1 Indhold 6.40 Politisk organisation, fælles formål... 2 6.41 Byrådsmedlemmer... 3 6.42 Kommissioner, råd og nævn... 5 6.43 Valg... 7 6.50 Administrationsbygninger, Rådhuset...

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Serviceudgifter.

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Serviceudgifter. 13 Driftsområde Børne- og familiecentret 4063015 3901010004 Børne- og familiecentret administration (064551) Administrationsudgifter i f m drift af børne- og familiecentret Lønudgiften udgør 3885254 Budgettet

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Bevilling 15 Fælles formål

Bevilling 15 Fælles formål Bevilling 15 Fælles formål Netto 1000 kr. i prisniveau Sociale opgaver og beskæftigelse 354 354 354 354 354 Fælles formål 285 285 285 285 285 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.844 8.930 7.870 7.870 7.870

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

I alt 453,6 462,0 436,8 422,0 409,6 397,2

I alt 453,6 462,0 436,8 422,0 409,6 397,2 Økonomiudvalg Økonomiudvalget omfatter en meget bred vifte af aktiviteter såsom f.eks. udgifter til byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politikområde 1. Politisk Organisation

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 13. Økonomiudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 13. Økonomiudvalget 13. Økonomiudvalget 145 146 13. Økonomiudvalget Budget 2013 på politikområder: Politikområder U/I Budget 2012 Politisk organisation U 13.480.764 I - 12.717 Administration U 248.025.833 I - 9.589.578 By-

Læs mere

Nøgletalsanalyse til budget 2015. Administrativ organisation.

Nøgletalsanalyse til budget 2015. Administrativ organisation. 1 of 5 Syddjurs Kommune 20. maj 2014. Administrativ organisation. Økonomiudvalget har i forbindelse med budgetlægningen for 2015 ønsket at der i forlængelse af den generelle nøgletalsanalyse foretages

Læs mere

Økonomiudvalgets regnskab 2012 Bilag 1

Økonomiudvalgets regnskab 2012 Bilag 1 Økonomiudvalgets regnskab 2012 Bilag 1 Hele 1.000 kr. Økonomiudvalget i alt Forbrug Oprindeligt budget Korr. Budget Rest korr. Budget Heraf overføres til 2013 136.835 151.002 155.824 18.990 17.825 Bemærkninger

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

Bilag. økonomi- 09 Arbejdsmarkedsudvalget, budgetendringer, finansiering my. Budget 2015-2018. Administration my. Ki-. i 2015 - prisniveau

Bilag. økonomi- 09 Arbejdsmarkedsudvalget, budgetendringer, finansiering my. Budget 2015-2018. Administration my. Ki-. i 2015 - prisniveau El, administration økonomi 09 Arbejdsmarkedsudvalget, budgetendringer, finansiering my. Budget 20152018 Administration my. serviceudgifter Bilag Negative beløb = mindreudgifter Ki. i 2015 prisniveau 2015

Læs mere

Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v.

Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.6 - side 1 Dato: Juli 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012/Budget 2013 Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v. Denne hovedkonto omfatter udgifter og

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Økonomiudvalget Samlet

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Økonomiudvalget Samlet Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Tværgående funktioner, puljer m.v. Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015 Basisbudget 2016

Læs mere

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Produktionsskoler 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017!!! "#! " # #! "! # # "! Administrative organisation 424.867 466.155-41.288 424.107 464.598-40.491 423.331 463.821-40.491 423.327 463.818-40.491 Politisk organisation

Læs mere

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi Udvalgsmedlemmer Politisk Koordination og Økonomi består af 7 medlemmer, hvoraf Borgmesteren indgår. Viceborgmesteren er også jævnfør Byrådets arbejdsgrundlag født medlem af udvalget. Udvalget for Politisk

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde 2011 Generelt Udvalgets ansvarsområde Serviceydelser (Administration) Området dækker forskelligartede delområder, der på udgiftssiden omfatter serviceudgifter til administration, mens indtægtssiden vedrører

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Specielle bemærkninger

Specielle bemærkninger Viborg Kommunes budget 2011 2014 Specielle bemærkninger Indholdsfortegnelse (Der kan navigeres rundt i dokumentet ved at benytte de nedenstående hyperlinks) Økonomiudvalget politikområde Politisk organisation...

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi Udvalgsmedlemmer Politisk Koordination og Økonomi består af 7 medlemmer, hvoraf Borgmesteren indgår. Viceborgmesteren er også jævnfør Byrådets arbejdsgrundlag født medlem af udvalget. Udvalget for Politisk

Læs mere

Økonomiudvalget 1.1 Administration og tværgående puljer

Økonomiudvalget 1.1 Administration og tværgående puljer 1. Regnskabsresultatet Nedenstående tabel viser, hvilke områder der er omfattet af bevillingen. Desuden vises regnskabsresultatet for 2011. Formål/ (mio. kr. løbende priser) 1.1 Stabe og forvaltninger

Læs mere

Byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer 3

Byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer 3 Byrådssekretariatet Regulativ for kurser og udlandsrejser Gældende for byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og for byrådsmedlemmers og medarbejders deltagelse i udlandsrejser Indholdsfortegnelse Byrådsmedlemmers

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 ØKONOMIUDVALGET. (side 226-255)

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 ØKONOMIUDVALGET. (side 226-255) Politisk administration ØKONOMIUDVALGET (side 226-255) 226 Politisk administration Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

Boliger og byudvikling side 1

Boliger og byudvikling side 1 Boliger og byudvikling side 1 Indhold 0.05 Jordforsyning, ubestemte formål... 2 0.10 Faste ejendomme, fælles formål... 3 0.10 Teknisk drift af kommunale bygninger - Fælles... 4 0.10 Teknisk drift - Rengøring...

Læs mere

HR og Udvikling. REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl.

HR og Udvikling. REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. HR og Udvikling REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. Slagelse Kommune Godkendt af byrådet 27. 01.2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Vederlag... 3 Udvalgsvederlag...

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

Prioriteringsrum. Økonomiudvalgets område

Prioriteringsrum. Økonomiudvalgets område Prioriteringsrum Økonomiudvalgets område Reduktionsforslag 1. Gennemgang af udgifter til abonnementer og deltagelse i kurser, konferencer m.v. for byrådsmedlemmer og udvalg Reduktionsmål 2 Tilskud til

Læs mere

Tekniske korrektioner. Budget 2015-2018

Tekniske korrektioner. Budget 2015-2018 Tekniske korrektioner Budget 2015-2018 Tekniske korrektioner budget 2015-2018 Udvalg Nr. Tekst 2015 2016 2017 2018 T101 Tjenestemandspensioner og genforsikring -0,833-0,977-2,022-2,047 T102 Konsekvenser

Læs mere

Center for Administrativ Service

Center for Administrativ Service -18 Præsentation (CAS) er etableret med det formål at skabe sammenhængende administrative serviceydelser for kommunens øvrige centre; herunder for ledelse, direktion og det politiske niveau. Centeret er

Læs mere

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v.

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Godkendt Økonomiudvalget 10.2.2010 Vederlag til byrådsmedlemmer og diæter m.v. til ikkebyrådsmedlemmer Følgende retningslinjer er gældende for udbetaling af

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

Risikoanalysen gennemføres på driftsbudgettet for 2010, dels i forhold til serviceudgifterne og dels i forhold til overførselsudgifterne.

Risikoanalysen gennemføres på driftsbudgettet for 2010, dels i forhold til serviceudgifterne og dels i forhold til overførselsudgifterne. Risikoanalyse i forhold til overholdelse i 2010 oprindeligt. Efter drøftelse på Økonomiudvalgets møde den 15. marts 2010 blev følgende mål for overholdelse i 2010, videreformidlet af Økonomichefen til

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret inkl. Overførsler Oprindeligt Budget 31.05.2012 Økonomiudvalget

Læs mere

Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt

Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt Kapitel I Byrådet 1 Aalborg Byråd består af 31 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester efter reglerne i Styrelseslovens 65,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Dette notat er Økonomiafdelingens forslag til udarbejdelse af en fælles skabelon til budgetopfølgningen.

Dette notat er Økonomiafdelingens forslag til udarbejdelse af en fælles skabelon til budgetopfølgningen. Forslag til skabelon for månedlig budgetopfølgning I den reviderede forretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning fremgår det at "Fagudvalgene orienteres månedlig via budgetopfølgninger fra direktørområderne/budgetansvarlige.

Læs mere

Budget 2014 Erhvervsudvalget

Budget 2014 Erhvervsudvalget 2014 Generelt Udvalgets ansvarsområde s ansvarsområde omfatter Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Borgerservice og IT og Telefoni. Den væsentligste del er Erhverv og Turisme er overdraget

Læs mere

Besparelser på administrationsområdet

Besparelser på administrationsområdet Besparelser på administrationsområdet Materiale til byrådets budgetseminar den 4.- 5. september 2008 Besparelser på adm. området. Materiale til budgetseminar 2008 Side 2 af 12 ØKONOMIUDVALGET Besparelser

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0

BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 1 i hele 1.000 kr. Økonomiudvalget BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 00.25 Faste ejendomme 18.641 17.049 17.945 17.049 10 Fælles formål 16.746 15.154 16.050 15.154 11 Beboelse -514-514 -514-514 13 Andre

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Styrelsesvedtægt Favrskov Kommune

Styrelsesvedtægt Favrskov Kommune Styrelsesvedtægt Favrskov Kommune Kapitel I Byrådet 1. Favrskov Byråd består af 25 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og en anden viceborgmester, jf. 6 i lov om kommunernes styrelse.

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

651039 Intern Service

651039 Intern Service 651039 Intern Service 400 Personaleudgifter 17.100 8.037 25.137 24.704 433 433 500 Materiale- og aktivitetsudg. 1.182 0 1.182 1.161 21 21 600 IT, inventar og materiel 68-1 67 60 7 7 900 Indtægter 0 0 0-77

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis.

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis. Bilag 3 Til FOTdanmarks repræsentantskab FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Driftsbudget og forbrug FOTdanmark 2008-2010 Direkte: 33 70 33 70 e-mail: twm@kl.dk ref:

Læs mere

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 345 Lejre Kommune Bevillingsoversigt (1.000 kr. -priser) overslag 2013 overslag 2014 overslag 2015 5 UDVALGET FOR JOB OG

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Økonomiudvalget. Udvalgets andel af nettodriftsudgifterne i 2011: - 1 - Drift

Økonomiudvalget. Udvalgets andel af nettodriftsudgifterne i 2011: - 1 - Drift Drift 2011 2012 2013 2014 (i 1.000 kr.) Kommunaldirektørområdet 46.580 43.102 44.139 43.439 Økonomidirektørområdet 76.360 76.020 75.907 75.907 Børne- og ungedirektørområdet 17.782 17.782 17.782 17.779

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE REGULATIV FOR VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE 1. januar 2015 1 Indledning: Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlæggelse findes i 16 stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse (Lovbekendtgørelse

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 5 Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 3,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 721,88 kr./m² 23,48 kr./m²

Læs mere

Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Forslag til ny organisering af Randers Kommune Forslag til ny organisering af Randers Kommune Randers kommune skal spare 150 millioner kroner heraf er de 60 millioner kroner med henblik på et forhøjet anlægsniveau. Økonomiudvalget har besluttet at

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Analyse af økonomisk gældsrådgivning.

Analyse af økonomisk gældsrådgivning. Analyse af økonomisk gældsrådgivning. Disposition/Forudsætninger Analysen er opbygget således, at man først får nogle overordene fakta omkring alder og antal møder, der har været i den økonomiske rådgivning.

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde Budgetforslag Side 1 af 13 06-06-2013 Periode: 1. januar - 31. december 2014 Tilsynsførende kommune: Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 0 0 Tlf. 65151515 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 101 Økonomiudvalg 344.840.990 010 Boligpolitik 576.753 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 576.753 25 Faste ejendomme 576.753 18 Driftsikring af boligbyggeri 576.753

Læs mere

Model for implementering af. reform af førtidspension og fleksjob. i Tønder Kommune

Model for implementering af. reform af førtidspension og fleksjob. i Tønder Kommune Model for implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Tønder Kommune Oktober 2013 Indhold Indledning... 2 1. Organisering... 2 2. Visitering til rehabiliteringsteamet... 3 3. Ressourceudviklingsforløb

Læs mere

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Økonomiudvalget Økonomiudvalget i hele 1.000 kr. Økonomiudvalget BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 00.25 Faste ejendomme 16.411 17.218 16.227 16.177 10 Fælles formål 15.465 16.363 15.422 15.422 11 Beboelse

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Skærbæk Boligforening

Skærbæk Boligforening Skærbæk Boligforening Forslag til budget for 01.01.2016-31.12.2016 Organisationsbestyrelsen har i samarbejde med administrationen udarbejdet dette forslag til budget for næste år. Organisationsbestyrelsen

Læs mere

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten.

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten. Notat til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget pkt. 1, 1. Oversigt over antal medarbejder i Jobcentret og antal ledige Notatet har følgende opbygning: 1. Først beskrives aktuelt antal medarbejdere i Jobcentret

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Drift - reduktionsforslag 2014-2017

Drift - reduktionsforslag 2014-2017 TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 42 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 11. november 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-2201-4 Sagsbeh.: mkg Fil-navn: Bekg./Bekg.om vederlag til kom.best.

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2014 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2014 31. december 2014 Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2015

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 Aftale om betaling for ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale 1a: Hjælpemidler Indledning Denne aftale tager sit udgangspunkt

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere