Administration og planlægning side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administration og planlægning side 1"

Transkript

1 Administration og planlægning side 1 Indhold 6.40 Politisk organisation, fælles formål Byrådsmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg Administrationsbygninger, Rådhuset Administration, fælles funktioner Administration Fælles IT og telefoni Jobcentret Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Lønpuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer... 32

2 Administration og planlægning side Politisk organisation, fælles formål Budgettet omfatter tilskud til politiske partier. I 2013 er tilskuddet 6,50 kr. pr. støtteberettiget stemme. Tilskuddet reguleres en gang årligt. Tilskudsbeløbet for 2014 er 6,75 kr. pr. støtteberettiget stemme. Området er lovbestemt. Partitilskud Ændring af forudsætninger Ingen.

3 Administration og planlægning side Byrådsmedlemmer Byrådet har 21 medlemmer. Udgifter til byrådsmedlemmer i forbindelse med varetagelse af deres hverv som byrådsmedlem: Udgifter til kommunens repræsentative opgaver. Vederlag til borgmester og viceborgmester. Vederlag til udvalgsformænd. Vederlag til udvalgsmedlemmer (mødediæter) samt befordringsgodtgørelse. Fast vederlag og godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmerne samt tillægsvederlag for børn under 10 år. Pension til forhenværende borgmestre og enker. Kurser, møder, rejser. Tidsskrifter og forsikringer. Budgettet er baseret på en fremskrivning af 2013-budgettet samt tilretning i henhold til faktiske forhold. Udgiftsniveauet fastlægges dels på grundlag af lov om kommunernes styrelse, styrelsesvedtægten og dels af Struer Byråd.

4 Administration og planlægning side 4 Vederlag til borgmester og viceborgmester Vederlag til udvalgsformænd Mødediæter Fast vederlag Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste Kørselsgodtgørelse byrådsmedlemmer Pension og efterløn til borgmestre Kurser, møder, rejser og repræsentation: - Byråd Økonomiudvalget Teknik- og Miljøudvalget Socialudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Sundhedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget - Børne- og Uddannelsesudvalget Børn og Unge Udvalget Rammebesparelse Byrådet Tidsskrifter/abonnementer Forsikringer I alt Ændring af forudsætninger Der er budgetteret med ekstra midler til kurser mv. til det nyvalgte byråd i 2014, samt eftervederlag til afgående udvalgsformænd.

5 Administration og planlægning side Kommissioner, råd og nævn Under denne funktion budgetteres udgifter til: - Boligkommission - Bygningsforbedringsudvalg - Huslejenævn - Beboerklagenævn - Øvrige råd, nævn mv. - Feriefond - Skolebestyrelsers fælles udgifter, folkeoplysningsudvalg mv. - Ældreråd - Handicapråd - Venskabsbysamarbejde. Budgettet er en fremskrivning af 2013-budgettet. Byrådet fastsætter delvist udgiftsniveauet.

6 Administration og planlægning side 6 Boligkommision 3 3 Bygningsforbedringsudvalg Fælleskommunalt huslejenævn og beboerklagenævn Øvrige råd, nævn mv Feriefond 5 5 Skolebestyrelsesvalg Hegnssyn 3 3 Ældreråd Handicapråd Venskabsbysamarbejde I alt Ændring af forudsætninger Ingen.

7 Administration og planlægning side Valg Budgettet omfatter udgifter til valg mv. Der afholdes til EU parlamentet i Lovbestemt. Fælles formål Folketingsvalg mv. Kommunalvalg 426 Ældrerådet EU Parlamentsvalg 375 I alt Ændring af forudsætninger Ny lov omkring kommunernes betaling for brevstemmemateriale forventes at give en udgift på omkring kr. pr. valg.

8 Administration og planlægning side Administrationsbygninger, Rådhuset Budgettet omfatter drift og vedligeholdelse af: Struer Rådhus Jobcentret, Hjermvej Børne- og Familiecentret, Bremdal Torv 4 Smedegade 7. Budgettet er fremkommet ved fremskrivning af budgettet for 2013 og tilretning i henhold til forventet forbrug og vedligeholdelse. Udgiftsniveauet fastlægges hovedsagelig af Byrådet.

9 Administration og planlægning side 9 Struer Rådhus Grunde og bygninger Materiale- og aktivitetsudgifter 17 Diverse Opvarmning, el og vand Husleje, udgift 329 Husleje, indtægt Jobcentret, Hjermvej Grunde og bygninger Materiale- og aktivitetsudgifter 3 Diverse Børne- og Familiecentret, Bremdal Torv 4 Grunde og bygninger Diverse Rengøring administrationsbygninger Personale 2 2 Grunde og bygninger Budgetregulering Smedegade 7 Grunde og bygninger Diverse Huslejeindtægt Teknisk drift af administrationsbygninger I alt Ændring af forudsætninger Ingen.

10 Administration og planlægning side Administration, fælles funktioner Herunder varetages følgende: Personaleforhold: Kontorelever Personalepleje MED-organisationen Central uddannelseskonto bl.a. uddannelse på Kommunom og Forvaltningshøjskole Kantinen Fælles funktioner i øvrigt Kontorudgifter Porto og fragt Fotokopiering Kommunal information og annoncer Kontingenter, herunder bl.a. Kommunernes Landsforening Forsikringer og risikostyring Konto Andet, herunder bl.a. tilskud til Byfond, diverse tilskud, advokatsalær, skiltning ved indfaldsvejene, markedsføring, og trivselskonsulent Vand- og varmeplanlægning Administrationsvederlag vedrørende havne Lov- og cirkulæreprogrammet Administrative besparelser rammebesparelse Budgettet er stort set en fremskrivning af 2013-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter. Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd.

11 Administration og planlægning side 11 Kontorelever Personalepleje Med-organisation, personaleforhold Central uddannelseskonto Kantiner Kontorhold Arkivering Porto og fragt Diverse møder Fotokopiering Kontingenter Kommunal information og annoncer Forsikringer Terminalbriller Konto Andet Advokatsalær Personalegoder Byfonden 103 Vand- og varmeplanlægning Trivselskonsulent Skiltning ved indfaldsvejene Tilsyn med private tilbud efter serviceloven Administrationsvederlag havne Rammeaftalen, betaling for koordinering Lov- og Cirkulæreprogrammet Administrative besparelser - rammebesparelse I alt Ændring af forudsætninger Tilskud til Byfonden er sat i bero i årene

12 Administration og planlægning side Administration Intern Service omfatter følgende afdelinger: Organisation og Udvikling herunder Sekretariat for politik og ledelse, IT og Digitalisering, HR og Organisation samt Kommunikation og Udvikling. Økonomi og Løn Plan (del af Plan og Miljøafdeling) Teknisk Drift og Anlæg Tekniske områder (teknisk sekretariat og kultur/fritid) Infocenter Struer (Borgerservice). Budgettet er stort set en fremskrivning af 2013-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter. Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd.

13 Administration og planlægning side 13 Organisation og Udvikling - herunder Sekretariat for politik og ledelse, IT og Digitalisering, HR og Organisation samt Kommunikation og Udvikling Økonomi og Løn Plan (Plan og Miljøafdeling) Teknisk Drift og Anlæg Tekniske områder (Teknisk Sekretariat samt Kultur og Fritidsområdet) Infocenter Struer (Borgerservice) I alt Ændring af forudsætninger Fælles IT og telefoni er flyttes til ny funktion Èn medarbejder er flyttet fra Plan (Plan og Miljø) til Organisation og udvikling fra august Der er indarbejdet en generel reduktion i administrationen med kr. i 2014, kr. i 2015, kr. i 2016 og kr. i Befordringsgodtgørelse, indarbejdet en besparelse på kr. årlig ved differentiering mellem høj og lav kørselstakst. Fra 2015 er der afsat midler til 100 års købstadsjubilæum i 2017.

14 Administration og planlægning side Fælles IT og telefoni Alle udgifter vedr. central IT, telefon mv. skal konteres på pr. 2013, herunder - Anskaffelse, udvikling og drift af den centrale tekniske it-infrastruktur, herunder administrative datalinjer mellem rådhuset og de enkelte driftsområder samt back-up af fællesprogrammel. - Softwareudgifter til fællesprogrammel og ikke-fagspecifikke programmer (herunder fx KMD Sag, ESDH-systemer og økonomisystem). - Brugeruddannelse i fællesprogrammel. - Intern it-rådgivning og it-projektledelse. Budgettet er stort set en fremskrivning af 2013-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter. Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd. IT og Digitalisering Fælles funktioner i øvrigt: Digitaliseringsforum SB-SYS Fælles programportefølge IT-sikkerhed Udvikling internet/intranet 131 Lovsystemer KMD I alt

15 Administration og planlægning side 15 Ændring af forudsætninger KMD KOMBIT og KMD har indgået en aftale der løber frem til monopolområdet er konkurrenceudsat i Aftalen betyder bl.a., at priserne pr. 1. januar 2014 nedsættes med 8 % - svarende til en varig prisnedsættelse på i alt ca. 100 mio. kr. på landsplan. For Struer Kommune forventes dermed en besparelse på kr. pr. år.

16 Administration og planlægning side Jobcentret De opgaver, der skal løses i jobcenteret er følgende: formidling af ordinære jobs for såvel forsikrede som ikke forsikrede ledige etablering af beskæftigelsesindsats i forhold til såvel forsikrede ledige som ikke forsikrede ledige aktivering og jobtræning virksomhedsservice revalidering løntilskudsordning (fleksjob) opfølgning på sygedagpenge integration kontanthjælp. Budgettet er stort set en fremskrivning af 2013-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter. Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd.

17 Administration og planlægning side 17 Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 80 Administrationsudgifter It, inventar og materiel Diverse 37 Grunde og bygninger 1 Psykologhjælp Konsulentbistand Tolkebistand 245 It (Medialogic og SB-SYS) Lægeerklæringer Kørsel til speciallæge Lægekonsulent Tilskud fra Arbejdsmarkedsstyrelsen -683 Indtægter kursusvirksomhed/forplejning -5 Styrket indsats sygefravær -116 I alt Ændring af forudsætninger Jobcentret har som et forsøg haft tilknyttet en psykiatrisk lægekonsulent, med henblik på dels at optimere indsatsen for sygedagpengemodtagere der er sygemeldt med psykiske lidelser, med henblik på at afkorte varigheden af disse forløb at mindske brugen af lægeerklæringer i sager med psykiske lidelser. Der har været gode erfaringer med dette forsøg, og derfor fortsætter ordningen ud over forsøgsperioden. Den årlige udgift til psykiatrisk lægekonsulent skønnes til kr. (er budgetteret under lægeerklæringer).

18 Administration og planlægning side Naturbeskyttelse Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedr. administration af naturbeskyttelsesopgaver mv. Budgettet er stort set en fremskrivning af 2013-budgettet og tilrettet i henhold til forventede udgifter og indtægter. Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd. Personale Administrationsudgifter 2 2 It, inventar og materiel 4 4 Planlægning 6 5 Vand og naturindsats I alt Ændring af forudsætninger Ingen.

19 Administration og planlægning side Miljøbeskyttelse Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedr. administration af miljøbeskyttelsesopgaver mv. Budgettet er stort set en fremskrivning af 2013-budgettet og tilrettet i henhold til forventede udgifter og indtægter. Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd. Personale Administrationsudgifter 8 8 It, inventar og materiel Diverse 4 3 It (Geoenviron) Planlægning Drift af "Blå bil" Kvalitetsstyringsordning Natur/Miljø Administration opkrævning spildevand åben land Adm.udgifter overført til vandindvinding, gebyrbelagte kommunale opgaver Adm.udgifter overført til renovation Adm.udgifter overført til Fælles formål, adm.opgaver I alt

20 Administration og planlægning side 20 Ændring af forudsætninger Ingen.

21 Administration og planlægning side Byggesagsbehandling Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedr. administration af byggesagsbehandling. Budgettet er stort set en fremskrivning af 2013-budgettet og tilrettet i henhold til forventede udgifter og indtægter. Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd. Personale Administrationsudgifter 3 3 It, inventar og materiel 2 2 Digitalisering af byggesagsarkiv Drift af IT-byggesagsarkiv Gebyrer for byggesagsbehandling I alt Ændring af forudsætninger Ingen.

22 Administration og planlægning side Voksen-, ældre- og handicapområdet Voksen-, ældre- og handicapområdet omfatter følgende afdelinger: Organisation og Udvikling, Kommunikation og Udvikling Organisation og Udvikling, Sekretariat for politik og ledelse Sundheds- og Ældreområdet, Udvikling og administration Sundheds- og Ældreområdet, Myndighed Handicap, Social og Psykiatri Organisation og Udvikling, Kommunikation og Udvikling Budgettet omfatter udviklingsopgaver for rammeinstitutioner Organisation og Udvikling, Sekretariat for politik og ledelse Budgettet omfatter pulje til tilsyn/dokumentation for takstinstitutioner samt administrationsbidrag fra takstinstitutioner. Sundheds- og Ældreområdet, Udvikling og administration Ny organisation på Sundheds- og Ældreområdet, som omfatter dele af den tidligere Bestillerenhed, som ikke er myndighedsopgaver. Myndighed Budgettet omfatter myndighedsopgaver, f.eks. visisatorer, ergoterapeuter mv. Handicap, Social og Psykiatri Budgettet omfatter administration af Handicap, Social og Psykiatri. Budgettet er stort set en fremskrivning af 2013-budgettet og tilrettet i henhold til forventede udgifter og indtægter. Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd.

23 Administration og planlægning side 23 Organisation og Udvikling, udviklingsopgaver "rammeinstitutioner" Organisation og Udvikling, pulje til tilsyn/dok. takstinstitutioner Organisation og Udvikling, adm.bidrag takstinstitutioner Sundheds- og Ældreområdet, Udvikling og Administration Sundheds- og Ældreområdet, Myndighed Handicap, Social og Psykiatri I alt Ændring af forudsætninger Ledelse og administration af plejeboliger og aktivitet, hjemmepleje og sundhed er organisatorisk overgået til Sundheds- og Ældreområdet, Udvikling og Administration fra 1. april 2013.

24 Administration og planlægning side Det specialiserede børneområde Det specialiserede børneområde omfatter følgende: Organisation og Udvikling, Kommunikation og Udvikling Organisation og Udvikling, Sekretariat for politik og ledelse Børne- og Familiecenter, administration Organisation og Udvikling, Kommunikation og Udvikling Budgettet omfatter udviklingsopgaver for rammeinstitutioner Organisation og Udvikling, Sekretariat for politik og ledelse Budgettet omfatter pulje til tilsyn/dokumentation for takstinstitutioner samt administrationsbidrag fra takstinstitutioner. Børne- og Familiecenter, administration Budgettet omfatter administration af Børne- og Familiecentret. Budgettet er stort set en fremskrivning af 2013-budgettet og tilrettet i henhold til forventede udgifter og indtægter. Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd. Organisation og Udvikling, udviklingsopgaver "rammeinstitutioner" Organisation og Udvikling, pulje til tilsyn/dok Organisation og Udvikling, adm.bidrag takstinstitutioner Børne- og Familiecenter, administration I alt

25 Administration og planlægning side 25 Ændring af forudsætninger Overgrebspakken / beskyttelsespakken Der er afsat kr. årligt fra 2014 til beskyttelse af børn og unge mod overgreb mv.

26 Administration og planlægning side Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Budgettet omfatter kommunens andel af administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Sagsområderne i Udbetaling Danmark er: folkepension, udbetaling og indtægtsregulering af førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge samt familieydelser. Familieydelser dækker børne- og ægtefællebidrag, børnetilskud samt børne- og ungeydelse. Budgettet er tilpasset det forventede niveau. Lovreguleret. Betaling af administrationsbidrag til UdbetalingDanmark I alt Ændringer af forudsætninger Ingen.

27 Administration og planlægning side Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Budgettet omfatter indtægter vedr. stadeafgifter og bevilling til hyrevognskørsel. Budgettet er tilpasset det forventede niveau. Struer Byråd fastsætter selv afgifterne for stadepladser (kioskafgifter). Trafikministeriet fastsætter afgiften for bevilling til hyrevognskørsel. Kioskafgifter Bevilling til hyrevognskørsel I alt Ændringer af forudsætninger Ingen.

28 Administration og planlægning side Lønpuljer På funktion 6.70 Lønpuljer er der afsat budget til forskellige formål: Central lønpulje Trepartsaftalen Som hovedregel arbejdes der med LØNSUMSSTYRING. Det kombineres med en central lønpulje og mulighed for opsamling af midler i afdelinger/institutioners decentrale lønsummer. Lønbudgetterne fremskrives fra 2013 til 2014 med den af KL udmeldte generelle stigningsprocent for løn. De enkelte afdelinger/institutioner får sædvanligvis - i første omgang - kun tilført den stigning, som direkte relaterer sig til de ansatte. Forskellen mellem dette beløb og den generelle stigning tilføres den centrale lønpulje. I 2014 er hele beløbet dog tilført afdelinger og institutioner. Puljen tilføres og udlodder midler i henhold til de vedtagne lønstyringsprincipper. Til udmøntning af Trepartsaftalen, er et beløb svarende til DUTkompensationen, i første omgang medtaget i budgettet på kontoen for lønpuljer. Direktionen og HR og Organisation behandler efterfølgende spørgsmålet om fordeling af midlerne. Trepartsaftalen løber til om med Budgettet justeres dels via de vedtagne lønstyringsprincipper og dels sker der en tilførsel af midler i forbindelse med fremskrivning af lønbudgetterne. KL har for løn udmeldt en stigningsprocent på 1,19 fra 2013 til Udgiftsniveauet fastlægges hovedsageligt af Struer Byråd. Overenskomster kan indeholde aftaler som påvirker puljens størrelse.

29 Administration og planlægning side 29 Generel lønpulje - ikke disponeret Pulje til barsel Pulje til sygdom TR-tillæg - samt kompensation vedr. tid til MED-arbejde Trepartsaftalen Praktikpladsaftalen nov bonus Pulje til imødegåelse af udgiftsstigninger I alt Ændringer af forudsætninger Budget vedrørende den centrale lønpulje er nedjusteret med 2,5 mio. kr. pr. år fra 2014 da der er færre barsler og mindre sygdom der skal kompenseres fra puljen.

30 Administration og planlægning side Tjenestemandspension Her konteres: Udgifter til tjenestemandspension. Forsikringspræmier minus bonus vedrørende tjenestemænd. Budgettet tilpasset aktuelt udgiftsniveau. Byrådet har med få undtagelser frihed til at beslutte ansættelse af tjenestemænd samt lønniveauet for disse. For så vidt angår tjenestemænd der er gået på pension er der ingen mulighed for at ændre på udgiftsniveauet. Udbetaling af tjenestemandspension Betaling til staten for tj.mandspens. til lærere i den lukkede lærergruppe Betaling af forsikringspræmier I alt Ændringer af forudsætninger Pr. 1. januar 2014 virksomhedsoverdrages en kommunal ansat tjenestemand til det nyoprettede Nyt Socialttilsyn i Silkeborg. I forbindelse med virksomhedsoverdragelsen skal medarbejderens tjenestemandspension overføres til Nyt Socialttilsyn, og herefter vil kommunen ikkelængere have tjenestemandspensionsforpligtigelsen på den virksomhedsoverdragede tjenestemand.

31 Administration og planlægning side 31 Medarbejderen kom fra amtet ved kommunesammenlægningen, og de var ikke forsikrede. Udgiften på kr. er budgetteret i 2014.

32 Administration og planlægning side Interne forsikringspuljer Budgettet omfatter selvforsikring af arbejdsskadeområdet. Der opkræves en intern præmie for arbejdsskadeforsikring til dækning af udbetalinger til skader, henlæggelser mv. Budgettet tilpasset forventet udgiftsniveau. Arbejdsskadeområdet er lovreguleret. Rammebeløb til skader herunder udgifter til psykologhjælp AES - præmiebetaling Katastrofeforsikring, præmiebetaling Henlagt til erstatning Forebyggende indsats mod arbejdsskader 774 I alt Ændringer af forudsætninger Folketinget har vedtaget en ny arbejdsskadeafgift gældende fra 1. januar Afgiften opkræves af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES), og er gældende for både private og offentlige arbejdsgivere. Formålet med loven er at øge de enkelte virksomheders incitament til at forbedre arbejdsmiljøet og forebygge arbejdsskader.

33 Administration og planlægning side 33 Samlet set skal AES betale omkring 500 mio. kr. i afgift, og afgiften beregnes som 17 % af bidraget til AES og 12 % af udgifterne til erstatninger for arbejdsulykker. Hertil kommer 2 kr. pr. fuldtidsansat i omkostninger forbundet med afgiften. Bidraget stiger i gennemsnit med 60 % på baggrund af afgiften, men der er store forskelle branchegrupperne imellem. Den nye afgift bliver beregnet på samme måde som bidraget til AES, Det vil sige, at arbejdsgivere i brancher med høje udgifter til arbejdsskader vil få en større bidragsforhøjelse end arbejdsgivere i brancher med mindre udgifter. For Struer Kommune forventes det at give en årlig udgift på kr.

Økonomiudvalgets regnskab 2012 Bilag 1

Økonomiudvalgets regnskab 2012 Bilag 1 Økonomiudvalgets regnskab 2012 Bilag 1 Hele 1.000 kr. Økonomiudvalget i alt Forbrug Oprindeligt budget Korr. Budget Rest korr. Budget Heraf overføres til 2013 136.835 151.002 155.824 18.990 17.825 Bemærkninger

Læs mere

BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0

BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 1 i hele 1.000 kr. Økonomiudvalget BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 00.25 Faste ejendomme 18.641 17.049 17.945 17.049 10 Fælles formål 16.746 15.154 16.050 15.154 11 Beboelse -514-514 -514-514 13 Andre

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 13. Økonomiudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 13. Økonomiudvalget 13. Økonomiudvalget 145 146 13. Økonomiudvalget Budget 2013 på politikområder: Politikområder U/I Budget 2012 Politisk organisation U 13.480.764 I - 12.717 Administration U 248.025.833 I - 9.589.578 By-

Læs mere

Budget 2015. Specielle bemærkninger

Budget 2015. Specielle bemærkninger 2014 Specielle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE Specielle bemærkninger Økonomiudvalget Side 2 Arbejdsmarkedsudvalget 38 Social- og Sundhedsudvalget 88 Børn og Uddannelsesudvalget 179 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017 Budget 2014 Samt overslagsår 2015-2017 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2014-2017 i hovedtal... Side 3 2. Budgetaftalen... Side 4 3. Generelle bemærkninger... Side 16 4. Budgetbemærkninger Fællesudgifter

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Tværgående funktioner, puljer m.v. Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015 Basisbudget 2016

Læs mere

Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v.

Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.6 - side 1 Dato: Juli 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012/Budget 2013 Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v. Denne hovedkonto omfatter udgifter og

Læs mere

Nøgletalsanalyse til budget 2015. Administrativ organisation.

Nøgletalsanalyse til budget 2015. Administrativ organisation. 1 of 5 Syddjurs Kommune 20. maj 2014. Administrativ organisation. Økonomiudvalget har i forbindelse med budgetlægningen for 2015 ønsket at der i forlængelse af den generelle nøgletalsanalyse foretages

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189 Budget 2015-2018 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 3 Tværgående artsoversigt... 7 Bevillingsoversigt... 11 Budget opdelt efter funktion... 29 Bemærkninger... 41 Økonomiudvalget... 43 Socialudvalget...

Læs mere

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune...

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune... Budget 2015-2018 Budget 2015-2018 Indhold Indledning... 4 Forord fra borgmesteren... 4 Kommunens vision og strategier... 5 Organisations diagram... 6 Økonomistyring i Holbæk Kommune... 6 De generelle bemærkninger...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2014 Bilagshæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelle

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017!!! "#! " # #! "! # # "! Administrative organisation 424.867 466.155-41.288 424.107 464.598-40.491 423.331 463.821-40.491 423.327 463.818-40.491 Politisk organisation

Læs mere

Grafikgruppen 08-426.hl

Grafikgruppen 08-426.hl Grafikgruppen 08-426.hl FREDERIKSHAVN KOMMUNE Informationsudgave - budget 2015 forord Et bredt samarbejdende byråd står bag budgettet for 2015 og for overslagsårene 2016-2018. Budgettet tegner den retning,

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 15 Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget...2 Administration...2 10.642 Politisk organisation...2 10.645 Administrativ organisation...3 10.645 Administrativ organisation anlæg...13 10.648 Erhvervsudvikling

Læs mere

Indhold Side Hovedoversigt.. 1

Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Årsrapport bilagssamling 2011 Årsrapport bilagssamling 2011 Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 5 Trafik- og Teknikudvalget 53 Miljøudvalget. 61 Børne- og Undervisningsudvalget. 69

Læs mere

1 of 20. Indholdsfortegnelse

1 of 20. Indholdsfortegnelse 1 of 20 Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget regnskabsbemærkninger...2 10.642 Politisk organisation drift...2 10.645 Administrativ organisation drift...3 10.645 Administrativ organisation anlæg...8 10.648

Læs mere

Budgetsammendrag 2015 på hovedkonti 1. Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal) 5

Budgetsammendrag 2015 på hovedkonti 1. Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal) 5 Indholdsfortegnelse Budgetsammendrag 2015 på hovedkonti 1 Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal) 5 Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal, indekseret) 9 Generelle bemærkninger

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi Udvalgsmedlemmer Politisk Koordination og Økonomi består af 7 medlemmer, hvoraf Borgmesteren indgår. Viceborgmesteren er også jævnfør Byrådets arbejdsgrundlag født medlem af udvalget. Udvalget for Politisk

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Budgetbemærkninger 2014 2017,

Budgetbemærkninger 2014 2017, Budget 2014-2017 Indhold Forord fra borgmesteren... 5 Forudsætninger for budgettet... 6 Økonomiske Pejlemærker... 7 Generelle bemærkninger... 8 Kommunens samlede udgifter og indtægter... 9 Skatter... 11

Læs mere

Årsberetning for 2012. Syddjurs Kommune

Årsberetning for 2012. Syddjurs Kommune Årsberetning for 2012 Syddjurs Kommune Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse Ledelsens forord... 6 Kommunens årsberetning... 7 Personaleoversigt... 9 Anvendt regnskabspraksis... 10 Oversigt over væsentlige

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Budgetsammendrag på hovedkonti

Budgetsammendrag på hovedkonti Budgetsammendrag på hovedkonti Udgifter Indtægter 1.000 kr. 1.000 kr. A. Driftsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 86.297-18.952 01 Forsyningsvirksomhed m.v. 40.161-39.963 02 Trafik

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Bevilling 12 Kommunale ejendomme

Bevilling 12 Kommunale ejendomme Bevilling 12 Kommunale ejendomme Netto 1000 kr. i prisniveau Arealer 945 945 945 945 945 Beboelse -613-775 -775-775 -775 Andre faste ejendomme -1.921-6.089-6.089-6.089-6.089 Byfornyelse 1.259 1.291 1.321

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC.

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. 2010) GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 KOMMUNENS SAMLEDE UDGIFTER OG INDTÆGTER... 6 Driftsudgifter...8 PL fremskrivning...9 Indarbejdede ændringer...9 Pris

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere