2. Indgåelse af engagement Stk. 1. Enhver engagementsaftale mellem medlemmer af PRODUCENTERNE og den ansatte (jfr. 1) skal være skriftlig.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Indgåelse af engagement Stk. 1. Enhver engagementsaftale mellem medlemmer af PRODUCENTERNE og den ansatte (jfr. 1) skal være skriftlig."

Transkript

1 Overenskomst mellem PRODUCENTERNE (Sammenslutningen af producenter af film, AV, video og TV) og DANSK SKUESPILLERFORBUND vedrørende film- og TV-produktion (bortset fra spillefilm). AFSNIT 1 PRODUKTIONSAFTALE 1. Overenskomstområde Nærværende overenskomst omfatter alle skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) samt dansere, der ansættes til video- eller filmproduktion af medlemmer af PRODUCENTERNE, hvad enten disse er eneproducenter eller coproducenter. Cfr. Prokotollatsantegning til Indgåelse af engagement Enhver engagementsaftale mellem medlemmer af PRODUCENTERNE og den ansatte (jfr. 1) skal være skriftlig. Den af organisationerne i fællesskab udarbejdede normalkontrakt skal benyttes og underskrives i 3 eksemplarer, hvoraf ét eksemplar af kontrakten sammen med nærværende overenskomstbestemmelser udleveres til den ansatte, ét eksemplar tilstilles forbundet og ét eksemplar beror hos producenten. Alle punkter i kontraktformularen skal udfyldes. 3. Gagering og rådighedstid Der kan ansættes på dagsgage med et i kontrakten garanteret antal dage indenfor en angiven periode eller til udførelse af en rolle for en samlet gage indenfor et i kontrakten fastsat tidsrum. I begge tilfælde skal særskilt anføres dagsgage for eventuelle indspilningsdage, som ligger udenfor de i kontrakten fastsatte terminer. Ansættelse på samlet gage for en rolle kan kun indgås såfremt der garanteres minimum 10 dage og minimum kr i samlet honorar. Ved rollegagering bortfalder den i 5 nævnte overtids- og helligdagsbetaling, samt betaling for særlige opgaver, jfr. 7, stk. 4. Den periode, hvori den ansatte forpligter sig til at være til rådighed for producenten, skal stå i rimeligt forhold til den samlede gage, som den ansatte ifølge kontrakten oppebærer.

2 Ved engagement på samlet gage for en rolle kan et nærmere angivet antal dage efter aftale mellem parterne opdeles i halve dage, når den ansattes øvrige engagementer begrunder dette, og det er anført i kontrakten. Stk.4. En dagsgage skal minimalt udgøre kr Arbejdstid reduceret arbejdstid aflysning Normal arbejdstid ved indspilning af film og videogrammer er 8 timer (inklusive ¾ times frokostpause og ¼ times kaffepause), indenfor tidsrummet En spilledag anses for påbegyndt på det tidspunkt, hvor den ansatte er tilsagt til klar til optagelse, såfremt sminke- og ventetid inden dette tidspunkt ikke overstiger 1 time. Ved længere sminke- og/eller ventetid, beregnes påbegyndelsestidspunktet fra det tidspunkt, hvor den ansatte har haft 1 times sminke- og/eller ventetid. Såfremt den ansatte på grund af andet engagement efter aftale med producenten kun delvis kan medvirke i det for dagen tilrettelagte program, kan dagsgagen efter aftale mellem den ansatte og producenten halveres, dog således, at over 4 timer beregnet fra klar til optagelsestidspunktet og indtil optagelserne slutter for den ansatte, i alle tilfælde giver fuld dagsgage. Stk. 4. Den ansatte erholder kun 50% af dagsgagen, såfremt optagelserne aflyses efter at den ansatte har givet møde. Såfremt aflysning sker efter mere end 4 timers ventetid, betales dog fuld dagsgage. Stk. 5. Optagelserne på søn- og helligdage forudsætter, at den ansatte er varslet herom mindst 6 dage før. Dog kan de medvirkende i en nødsituation dispensere fra denne bestemmelse. 5. Søn- og helligdagsbetaling overtidsbetaling Den ansatte har krav på overtidsbetaling efter følgende retningslinjer: Efter forløbet af 8 timer (ved halve dage nvf. 4 stk. 3 dog 4 timer) betales for de efterfølgende timer 20% af dagsgagen pr. påbegyndt time. Den ansatte er dog aldrig forpligtet til mere end 12 timers arbejde pr. dag.

3 Efter aftale med den ansatte, kan dagsoptagelser erstattes med aften- eller natoptagelser. Disse afvikles efter samme regler som ved dagsoptagelser, dog betales efter 6 ½ time fra mødetidspunktet (incl. ½ times pause) 20 % af dagsgagen pr. påbegyndt time. For optagelser på søn- og helligdage (jfr. 4,s tk. 5) ydes der den ansatte den aftalte dagsgage plus et tillæg på 50% af dagsgagen. Overtids- og forskudttidsbetaling på søn- og helligdage følger samme regler som nævnt i stk. 1 og stk. 2, dog således, at overtidsbetaling beregnes som 20% pr. time af dagsgagen, inklusive tillæg. 6. Rejser og diæter Alle rejser udover 20 km fra producentens hjemsted (ved hjemsted i København dog udover amtets græsner) betales af producenten. Den ansatte har ved rejser med offentlige transportmidler krav på at rejse på 1. klasse (flyrejser dog undtaget). Hvis optagelserne forudsætter, at den ansatte må overnatte udenfor sit hjem, betale4s diæter efter de til enhver tid gældende regler for statstjenestemænd (sats A), eller producenten betaler ophold af tilsvarende standard. Ved optagelser i udlandet betales diæter i henhold til de til enhver tid gældende regler for statstjenestemænd (højeste sats), eller producenten betaler ophold af tilsvarende standard. For rejse- og overliggedage ved optagelser i udlandet, modtager den ansatte 25% af dagsgagen, dog minimum kr diæter og ophold. Ved optagelser i Danmark kan producenten vælge mellem at yde den ansatte kr diæter og ophold på rejse- og overliggedage eller lade vedkommende rejse til sin bopæl mod betaling af rejseomkostninger, samt kr diæter på hjem- og udrejsedagen, såfremt der ikke er optagelse på disse. Stk.4. For en ansat, der er tilsagt til optagelse on location for en enkelt dag, er retningslinierne i 4, stk. 4 gældende, dog således, at rejsetid i sådanne tilfælde ligestilles med ventetid. 7. Tjeneste udenfor engagementstiden og særlige tjenester Den ansatte er pligtig til at kunne rollens ordlyd/partiet på optagelsesdagen. Det forudsættes, at rollehæftet er tilstillet den ansatte i god tid før indspilningen.

4 Såfremt produktionen ikke skulle være afsluttet indenfor det fastsatte tidsrum, er den ansatte pligtig til loyalt at medvirke til den hurtigst mulige færdiggørelse af filmen for den herfor aftalte dagsgage, jfr. 3, stk.1. Bliver den ansatte ved sygdom eller anden gyldig årsag forhindret i at udføre hele rollen indenfor engagementstiden, er den ansatte så vidt muligt pligtig til umiddelbart efter årsagens ophør at være til disposition for fuldendelsen af indspilningen og uden krav om betaling udover det i kontrakten aftalte. Stk. 4. Ansatte engageret på dagsgage kan udenfor de egentlige optagelsesdage pålægges særlige opgaver til følgende vederlag: a. For særskilte kostumeprøver, prøvesminkning og portrætfotografering ydes 25% af den aftalte dagsgage (dog min. 550,-), men dette kan dog efter aftale med den ansatte inkluderes i dagsgagen, såfremt denne udgør mindst kr ,-. b. Læseprøver, sceneprøver, eftersynkronisering og playback betales med 50% af dagsgagen. 8. Speaking og indtaling dubbing Ved speaking og indtaling af film og videogrammer er minimumsgagen kr ,- for den første studietime. Herefter betales minimum kr. 600,- hver påbegyndt time. Ved ansættelse til dubbing er minimumsgagen kr ,- for de første 4 timers studiearbejde. Herefter betales minimum kr. 400,- pr. hver påbegyndt time. 9. Feriegodtgørelse Der ydes feriegodtgørelse af den udbetalte gage efter den til enhver tid gældende lov om ferie. 10. Kostumer m.m. Hvis ikke andet er aftalt, skal den ansatte selv medbringe det nødvendige almindelige, moderne tøj til udførelsen af rollen/partiet. Den ansatte er dog aldrig forpligtet til nyanskaffelser for mere end 15% af den samlede gage. Producenten leverer kostumer til karakterroller/partier, samt parykker, skæg, sminke og balletsko. De af producenten bekostede kostumer m.m. forbliver producentens ejendom.

5 Producenten er ikke ansvarlig for værdisager eller andre specielle effekter, som den ansatte tager med til atelieret, eller hvor optagelserne i øvrigt måtte finde sted. Såfremt den ansattes sædvanlige garderobe eller nogen del deraf, samt sædvanlige effekter måtte bortkomme under optagelserne, er selskabet ansvarlig herfor, for så vidt de pågældendes klædningsstykker eller effekter er anbragt i overensstemmelse med producentens anvisninger. 11. Sygdom betaling ved sygdom I sygdomstilfælde er den ansatte pligtig til straks at meddele selskabet dette, og på forlangende fremsende lægeattest. Efter sygdomsfravær er den ansatte pligtig til hurtigst muligt at medvirke til at fuldføre indspilningen (jfr. 7, stk. 2 og 3). Såfremt det garanterede antal optagelsesdage på grund af den ansattes sygdom ikke kan afvikles indenfor den i kontrakten aftalte rådighedsperiode (jfr. 3, stk. 1), ydes der den ansatte kr. 500,- pr. dag for de garanterede optagelsesdage, på hvilke den ansatte er syg. Er den ansattes sygdom af en sådan art og varighed, at den skønnes at ville påføre producenten væsentlige praktiske og heraf følgende økonomiske belastninger, er producenten, såfremt han måtte ønske det, berettiget til skriftligt at opsige kontrakten. Såfremt det garanterede antal optagelsesdage ikke ved sygdommens indtræden er opbrugt, ydes der betaling for de resterende dage i henhold til stk. 2. Der betales fuld dagsgage for de dage den ansatte har været beskæftiget. Stk. 4. Inden kontraktens indgåelse har producenten ret til for egen regning at kræve den ansatte lægeundersøgt med henblik på producentens eventuelle tegning af forsikring på den ansattes liv eller helbred. Såfremt en sådan lægeundersøgelse forhindrer, at en forsikring kan tegnes til sædvanlig præmie, har producenten ret til at annullere alle eventuelt tidligere indgåede mundtlige aftaler. 12. Misligholdelse Dersom den ansatte uden lovligt forfald undlader at møde til optagelse på det mellem parterne aftalte tidspunkt eller fuldstændig udebliver fra optagelsen, således at selskabet af den grund må standse optagelserne, eller dersom den ansatte i øvrigt gør sig skyldig i væsentlig misligholdelse af kontrakten, har

6 producenten ret til straks at ophæve kontrakten samt kræve erstatning efter almindelige retsregler. Producenten er ligeledes pligtig til at overholde kontrakten og er erstatningspligtig efter almindelige retsregler i tilfælde af misligeholdelse. I tilfælde af væsentlig misligholdelse kan den ansatte tillige hæve engagementsaftalen. 13. Almindelige forpligtelser Den ansatte er i rådighedsperioden til stadighed pligtig til at holde producenten underrettet om, hvordan meddelelser hurtigst kan nå frem til den ansatte. Det til den ansatte udleverede tekst- og nodemateriale er producentens ejendom og skal tilbageleveres producenten, når rollen/partiet er indspillet. Den ansatte forpligter sig til at stå til disposition i rådighedsperioden, idet producenten dog respekterer andre bestående kontrakter, som producenten er gjort bekendt med. Yderligere engagementer indenfor den normale arbejdstid (jfr. 4, stk. 1), kan herefter kun indgås med producentens samtykke. Stk. 4. Den ansatte har ret til at være til stede ved premiere og/eller presseforestilling, samt til at lade sig interviewe i forbindelse hermed, ligesom den ansatte har krav på at den pågældendes navn er anført i fortekster (credits) samt i et eventuelt program til filmen. 14. Tavshedspligt Den ansatte må ikke uden producentens tilladelse offentliggøre forhold vedrørende filmens manuskript eller udførelse. AFSNIT II RETTIGHEDSAFTALE 15. Indgåelse af engagement Ved enhver engagementsaftale, jfr. 2, fastlægges hvilke rettigheder den ansatte overdrager til producenten for det aftalte honorar, samt hvilke rettigheder, producenten i øvrigt vil kunne udnytte mod betaling af honorar i overensstemmelse med nærværende overenskomst.

7 Alle rettigheder til i dag kendte og fremtidige anvendelser af det færdige produkt, som ikke i medfør af stk. 1. er overdraget til producenten, tilhører den ansatte. 16. Erhvervelse af rettigheder TV-Fiktion TOTALENTREPRISE: Producenten erhverver mod betaling af honorar efter overenskomsten mellem Danmarks Radio og Dansk Skuespillerforbund de i denne overenskomst dækkede rettigheder. Rettigheder kan sammen med betalingsforpligtelse overdrages til danske radio- og TV-selskaber. SAMPRODUKTION: Producenten kan mod yderligere betaling af 50% af 1. gangshonoraret efter overenskomsten mellem Danmarks Radio og Dansk Skuespillerforbund erhverve rettighederne til udnyttelse udenfor TV. Betalingen giver ret til udnyttelse i 5 år. Derefter betales 10% af bruttoindtægterne ved udnyttelsen, jf. overenskomsten mellem PRODUCENTERNE og Dansk Skuespillerforbund vedr. spillefilm. Cfr. proktokollatsantegning til 16. TV-underholdningsprogrammer (shows, quiz m.v.) For betaling af honorar efter overenskomstens afsnit I erhverver producenten retten til 1 TV-visning samt 1 servicereprise, hvorved forstås 1 genudsendelse på forskudt sendetidspunkt indenfor 7 dage. Yderligere rettigheder erhverves efter aftale med Dansk Skuespillerforbund. Reklamefilm/TV-reklamer For medvirken i TV-reklamer/reklamefilm gælder følgende minimumshonorarer: 3, stk. 4: kr ,- 8, stk. 1: kr ,-/1.200,- 8, stk. 2: kr ,-/800. Producenten erhverver mod betaling af 1. gangshonoraret retten til visning i TV og biograf i en periode på 12 mdr. efter første visning. Enhver yderligere rettighedsoverdragelse samt betaling herfor skal fremgå af kontrakten med den engagerede. Stk. 4. Kort- og dokumentarfilm og TV-faktaprogrammer Ved kort- og dokumentarfilm forstå film- og videoproduktioner, som ikke er omfattet af stk. 1, 2 og 3, og som ikke er omfattet af spillefilmoverenskomsten mellem Dansk Skuespillerforbund og PRODUCENTERNE. Mod betaling af 1.-gangshonoraret erhverver producenten: enten a) TV-rettigheder: Honoraret fastsættes i forhold til den ønskede rettighedserhvervelse efter reglerne i overenskomsten mellem Dansk Skuespillerforbund og Danmarks Radio.

8 eller b) Rettigheder udenfor TV, hvorved forstås: Biograffremvisning, overførsel til videogram til salg eller udlejning, samt anden offentlig fremvisning, herunder visning i TV udenfor Skandinavien. Vedr. udlån fra biblioteker, cfr. protokollatsantegning. Honoraret fastsættes efter nærværende overenskomst. Mod yderligere betaling af 50% af minimumsgagen efter nærværende overenskomst erhverver producenten retten til 1 visning samt 1 servicereprise i TV. Sker frikøbet af retten til TV-visning senere end 1 år efter produktionens afslutning, reguleres honoraret efter 18. Stk. 5. Anden rettighedsudnyttelse Rettigheder til TV-visning via satellit kan kun erhverves efter aftale med DSF, jf. også overenskomsten mellem Dansk Skuespillerforbund og Danmarks Radio. Overdragelse af rettigheder til udnyttelse på fonogram skal altid aftales særskilt. For sådanne rettigheder betales der minimum 20% af 1. gangshonoraret, eller der skal aftales royalty-betaling på minimum 10% til fordeling mellem de medvirkende. Som garantisum udbetales minimum 10% af 1. gangshonoraret. Parternes ret til vederlag for viderespredning af Radio og TV-signaler, jf. ophavsretslovens 22 a, skal kunne gøres gældende uafhængigt af bestemmelserne i nærværende overenskomst. 17. Øvrige rettigheder Producenten/instruktøren bestemmer, hvor stor en del af den ansattes præstation, der skal anvendes i den færdige film, ligesom producenten/instruktøren før og under indspilningen er berettiget til at foretage strygninger og tilføjelser i manuskriptet. Såfremt rollens karakter og betydning i filmen ændres væsentligt, er producenten pligtig til at give den ansatte meddelelse herom inden filmens fremkomst. Undtaget herfra er dog indgreb, som skyldes censur. Producenten kan ikke, uden at det er aftalt med den ansatte, lade en anden foretage dubbing på dansk af den ansattes stemme. Producenten har eneret til at benytte fotos, tegnede gengivelser af den ansatte og klip fra filmen til reklame for filmen, samt ret til at anvende den ansattes navn i fortekster, plakater og anden reklame for filmen. Fotos, hvor den ansatte optræder helt eller delvist afklædt, kan dog kun benyttes efter aftale med den ansatte. Stk. 4.

9 Bortset fra eventuel trailer kan klip fra filmen med den ansatte ikke benyttes i andre film uden den ansattes samtykke i hvert enkelt tilfælde. Stk. 5. Dele af filmen, hvori den ansattes præstation indgår, må ikke uden den ansattes samtykke i hvert enkelt tilfælde benyttes som reklamefilm. Samme forbehold for anvendelse i reklameøjemed gælder lydsiden med den ansattes stemme samt faste plader. Undtagen fra denne bestemmelse er dog film og videoproduktioner, som er lavet i reklameøjemed. AFSNIT III ØVRIGE BESTEMMELSER 18 Pristalsreguleringer Alle i nærværende overenskomst angivne beløb reguleres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for statens tjenestemænd. Ved regulering afrundes beløbene til nærmeste hele 10 kr. 19. Voldgift Ethvert spørgsmål om forståelsen af nærværende overenskomst, dens opfyldelse eller ophør, skal såfremt mindelig ordning ikke kan opnås og parterne ikke enes om at indbringe tvisten for de almindelige domstole afgøres endeligt af en voldgiftsret, bestående af i alt tre medlemmer for hvilken følgende bestemmelser vedtages: Den part, der ønsker voldgift, skal skriftligt ved anbefalet brev meddele den anden part, at han/hun ønsker voldgift, hvilke spørgsmål der ønskes forelagt voldgiftsretten, samt hvem han/hun har valgt som sin voldgiftsmand. Den anden part skal da inden 14 dage efter denne meddelelses modtagelse ved anbefalet brev meddele den første part, hvem han/hun har udpeget som sin voldgiftsmand. Oversiddes fristen, udpeges denne voldgiftsmand af præsidenten i tilfælde af dennes forfald vicepræsidenten for Sø- og Handelseretten. Voldgiftsmændene vælger selv en jurist som opmand og formand for voldgiftsretten. Kan voldgiftsmændene ikke inden en uge enes om valget af opmanden, udpeges denne ligeledes af præsidenten respektive vicepræsidenten for Sø og Handelsretten. Voldgiftsmændene fastsætter selv alle regler for sagens behandling for retten. Voldgiftsrettens kendelse er endelig og bindende for begge parter.

10 Retten er berettiget til i kendelsen at afgøre, hvem der skal betale voldgiftsrettens omkostninger, herunder honorar til rettens medlemmer. 20. Gyldighed og opsigelse Nærværende overenskomst træder i kraft, når den er underskrevet af parterne med virkning fra 1. maj Overenskomsten kan af enhver af de underskrivende parter opsiges med 6 måneders varsel til udløb en 1. maj dog tidligst 1. maj København den 16. maj 1988 FOR PRODUCENTERNE FOR DANSK SKUESPILLERFORBUND PROTOKOLLATSANTEGNING TIL 1. Overenskomstens bestemmelse er ikke bindende ved engagement af: - amatører til hele produktioner eller indslag i produktioner som ved udsendelsen åbenbart eller direkte annonceret vil fremtræde som udsendelse med amatører, - produktioner, hvor amatører fremstiller deres egen situation i eget miljø, - medvirkende under 18 år, for dansere dog under 16 år, - statister. Statistarbejde omfatter medvirken i kor, staffage o.lign., hvor den medvirkende ikke har selvstændig betydning for produktionens indhold og forløb, ikke selvstændigt siger mere end 30 ord, ikke optræder med selvstændig sangpræstation, og ikke udfører koreografiske dansekombinationer. Medlemmer af DSF kan ikke påtage sig engagement på statistvilkår. Det påhviler den medvirkende at gøre opmærksom på medlemskab af DSF. For 1. gangsoptrædende i ungdomsroller, kan der honoreres under minimumsgagen, når engagerede er under 25 år. PROTOKOLLATSANTEGNING TIL 16 Til stk. 1.: TV-Fiktion. Egenproducerede fiktionsfilm (novellefilm o.lign.), som er produceret med udnyttelse udenfor TV for øje, kan sælges til visning i Skandinavisk TV mod følgende betaling: a)dersom salget sker efter, at filmen har været lanceret som biograffilm i overensstemmelse med sædvanlig praksis, betales 10% af salgssummen, jf. overenskomsten vedr. spillefilm. b) dersom den primær udnyttelse har været andet end biografvisning, og salget sker mindt 2 år efter premieren, betales som under a). Der kan efter ansøgning dispenseres fra denne 2 års grænse.

11 c)i alle andre tilfælde end a) og b) betales til de medvirkende 50% af det oprindelige honorar, reguleret efter 18. Betalingen giver ret til 1 visning og 1 servicereprise. Til stk. 4: Kort- og dokumentarfilm og TV-faktaprogrammer I tilfælde af ændring af ophavsretsloven vedr. udlån af filmværker fra biblioteker og heraf følgend eindførelse af biblioteksafgift, er retten til denne afgift ikke overdraget.

OVERENSKOMST MELLEM PRODUCENTFORENINGEN DANSK SKUESPILLERFORBUND VEDRØRENDE TV-PRODUKTION. 1. juli 2002

OVERENSKOMST MELLEM PRODUCENTFORENINGEN DANSK SKUESPILLERFORBUND VEDRØRENDE TV-PRODUKTION. 1. juli 2002 OVERENSKOMST MELLEM PRODUCENTFORENINGEN OG DANSK SKUESPILLERFORBUND VEDRØRENDE TV-PRODUKTION 1. juli 2002 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT I PRODUKTIONSAFTALE..s. 3 AFSNIT II RETTIGHEDSAFTALE..s. 10 AFSNIT III

Læs mere

OVERENSKOMST DANSK SKUESPILLERFORBUND

OVERENSKOMST DANSK SKUESPILLERFORBUND DR Jura 01-03-2005 2005 OVERENSKOMST MELLEM DR OG DANSK SKUESPILLERFORBUND 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: KAPITEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER...3 1 OVERENSKOMSTENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 KAPITEL 2 BESTEMMELSER VEDR.

Læs mere

OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelseforhold for skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) samt dansere ansat ved Det Ny Teater

OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelseforhold for skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) samt dansere ansat ved Det Ny Teater OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelseforhold for skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) samt dansere ansat ved Det Ny Teater 2007 Indholdsfortegnelse: Side: 1 Overenskomstområde 3 2 Ansættelseskontrakt

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesforhold for skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere)

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesforhold for skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) DETFÆLLES FORHANDLINGSUDVALG DANSK SKUESPILLERFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesforhold for skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) samt dansere ansat ved folketeatret.dk

Læs mere

FAF Kort- og dokumentarfilm

FAF Kort- og dokumentarfilm FAF Kort- og dokumentarfilm Overenskomst mellem Fim- og TV-arbejderforeningen (FAF) og Danske film- og TV-Producenter om kort- og dokumentarfilmproduktioner 1. Anvendelsesområde Stk. 1. Nærværende overenskomst

Læs mere

Præambel Det er en overordnet målsætning for overenskomsten at sikre kreative og trygge rammer om arbejdet med at producere seriefiktion.

Præambel Det er en overordnet målsætning for overenskomsten at sikre kreative og trygge rammer om arbejdet med at producere seriefiktion. OVERENSKOMST MELLEM FAF OG PRODUCENTFORENINGEN SERIEFIKTION Præambel Det er en overordnet målsætning for overenskomsten at sikre kreative og trygge rammer om arbejdet med at producere seriefiktion. Det

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet)

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet) K O N T R A K T mellem Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV (i det følgende kaldet Miljøministeriet) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering

Læs mere

Stk. 3 Alle øvrige rettigheder tilhører forfatteren, medmindre der er indgået anden skriftlig aftale.

Stk. 3 Alle øvrige rettigheder tilhører forfatteren, medmindre der er indgået anden skriftlig aftale. FORLAGSAFTALE 25. januar 2006 j.nr. KS-007-005/cbh for skønlitteratur (romaner, noveller, digtsamlinger og værker, der må ligestilles hermed), erindringer, børne- og ungdomslitteratur samt humor, kriminal-

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

Funktionærloven 18. juli 2003

Funktionærloven 18. juli 2003 Funktionærloven 18. juli 2003 Resume Du bør kende dine rettigheder i forbindelse med dit ansættelsesforhold. Det gælder både i forhold til ansættelsesforholdets indgåelse, under ansættelsesforholdet og

Læs mere

Overenskomst. med tilhørende protokollater og aftaler. mellem. Foreningen af små teatre i Danmark (FAST) samt Børneteatersammenslutningen (BTS)

Overenskomst. med tilhørende protokollater og aftaler. mellem. Foreningen af små teatre i Danmark (FAST) samt Børneteatersammenslutningen (BTS) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Foreningen af små teatre i Danmark (FAST) samt Børneteatersammenslutningen (BTS) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. januar 2007 1. juli 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Særlige betingelser. Sønderborg Kommune Vintertjeneste 2015 2019 Særlige Betingelser. Supplerende betingelser til AB-Service 2003

Særlige betingelser. Sønderborg Kommune Vintertjeneste 2015 2019 Særlige Betingelser. Supplerende betingelser til AB-Service 2003 Særlige betingelser AB- Service2003 A Indledende bestemmelser Anvendelsesområde 1 Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService) gælder ved aftaler om levering af serviceydelser, når

Læs mere

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET KONTRAKT 27. SEPTEMBER 2012 Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2, 2. sal 1553

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal. Teknikere i DR. september 2012

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal. Teknikere i DR. september 2012 2012 OVERENSKOMST mellem DR og Dansk Metal Teknikere i DR september 2012 Forord Vi har igen valgt at trykke hele overenskomstteksten mellem DR og Dansk Metal suppleret med løbende kommentarer fra klub

Læs mere

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og ARKITEKTFORBUNDET

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark A/S CVR. nr. 78040017

Vedtægter for Topdanmark A/S CVR. nr. 78040017 Vedtægter for Topdanmark A/S CVR. nr. 78040017 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Selskabets navn er Topdanmark A/S. Hjemsted Selskabets hjemsted er Ballerup Kommune. 2. Formål Selskabets formål er at være

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOPDANMARK A/S

VEDTÆGTER FOR TOPDANMARK A/S VEDTÆGTER FOR TOPDANMARK A/S NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Navn 1. Selskabets navn er Topdanmark A/S. Hjemsted Selskabets hjemsted er Ballerup Kommune. 2. Formål Selskabets formål er at være holdingselskab

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN. - med kommentarer

Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN. - med kommentarer Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN - med kommentarer Forbundet af IT-professionelle København Hovedkontor og A-kasse Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Kontortid: alle hverdage kl. 10-15 Tlf.:

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Bilag 4 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Den 26.april 2012 J.nr.: 044-00226 Ref.: bne Kontrakt

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere