A n s æ t t e l s e s v i l k å r

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A n s æ t t e l s e s v i l k å r"

Transkript

1 Side 1 A n s æ t t e l s e s v i l k å r OK Frie Grundskoler

2 Side 2 Ansættelsesvilkår OK Af Mogens Esmarch og Mariann Skovgaard Grafisk design: Prinfo Bogen er sat med: Times New Roman Og trykt af Prinfo Kolding Frie Grundskolers Fællesråd, 2009 Redaktør: H. Romme Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse Af denne bog eller dele af den er ikke tilladt efter Gældende dansk lov om ophavsret. ISBN:

3 Side 3 Forord Hermed foreligger 5. udgave af håndbogen Ansættelsesvilkår, Frie Grundskoler, OK 08-11, som indeholder en sammenskrivning af Fællesoverenskomsten med COII, LC og OC og organisationsaftalen for frie grundskoler med tilhørende arbejdstidsprotokollater. Sammenskrivningen har vi kaldt overenskomsten. Bogen indeholder desuden et optryk af de mest anvendte generelle aftaler, som f.eks. ferieaftalen og barselsaftalen. De aftaler, som ikke er optrykt, kan findes i "Regelsamling for frie grundskoler", der er udsendt til alle skoler. Vi kan også henvise til Personalestyrelsens Personale Administrativ Vejledning (PAV), der er tilgængelig på hvor der også er kommentarer til de generelle aftaler mv. Desuden kan vi henvise til, at Personalestyrelsens og Undervisningsministeriets cirkulærer mv. findes på de respektive hjemmesider på internettet (se adresselisten). Endelig indeholder bogen en række supplerende artikler og vejledninger, som specielt tager sigte på dette overenskomstområde. Af væsentlige nyskabelser kan nævnes, at bogen er suppleret med de vejledninger mv., der er udsendt i tilknytning til udmøntningen af det nye lønsystem. Lønsystem var hovedtemaet ved OK08 og der er gennemført midlertidige justeringer af lønsystemet med henblik på, at der ved OK 11 kan ske endelig implementering/justering af lønsystemet på grundlag af parternes evaluering af lønsystemet i perioden. De bemærkninger, der er anført i Finansministeriets cirkulærer, er aftrykt umiddelbart efter de bestemmelser, som de vedrører. Bemærkningerne er mærket med Bem.: og trykt med en noget mindre, fed skrift. Herudover kan der være kommentarer til en bestemmelse. Det er vores råd og vejledning eller opfattelse af en bestemmelses anvendelse. Kommentarerne er mærket med Kom.: og aftrykt i kursiv, men ellers med samme skrift som bemærkningerne. Under udarbejdelsen, herunder udvælgelse af det materiale, der er medtaget i bogen, har vi haft stor hjælp af sekretariatsleder Kirsten Nielsen, Frie Skolers Lærerforening. Det benytter vi lejligheden til at sige tak for. Håndbogen er tænkt som en handy hjælp i det daglige arbejde. I den forbindelse skal vi understrege, at det stadig er de enkelte aftaler og protokollater, der er det egentlige retsgrundlag, hvis der skulle opstå uenigheder. Det er tanken at udbygge kommentarerne i takt med det konstaterede behov. Ønsker herom modtages gerne via skoleorganisationernes og de faglige organisationers sekretariater. Vi håber, at bogen vil være et brugbart hjælpemiddel i hverdagen både for ledelser og medarbejdere. Redaktionen er afsluttet februar Mogens Esmarch Chefkonsulent i Finansministeriet, Personalestyrelsen Mariann Skovgaard Sekretariatschef i SKAF (LC)

4 Side 4 INDHOLD FORORD... 3 OVERENSKOMSTEN... 5 ARBEJDSTID, LEDERE ARBEJDSTID, LÆRERE AFTALE OM NATPENGE M.V AFTALE OM ANSÆTTELSESBREVE AFTALE OM FERIE AFTALE OM TILLIDSREPRÆSENTANTER LØN UNDER BETALT FRAVÆR SIKKERHEDSORGANISATIONEN PÅ SKOLEN AFTALE MELLEM FGF OG FSL OM BISTAND TIL SKOLERNE BISTAND VED LOKALE LØNFORHANDLINGER DF/FSL FORHANDLINGSSYSTEMET OG KONFLIKTLØSNINGSSYSTEMER REGLER FOR FORLIGSNÆVN FGF/FSL FORLIGSNÆVN DF/FSL SENIOR- OG FRATRÆDELSESORDNINGER KOMPETENCEUDVIKLING PENSIONSORDNINGEN I LÆRERNES PENSION TILLÆGSPENSION TIL ANSATTE MED RET TIL TJENESTEMANDSPENSION TILLÆGSPENSION PENSION, FINANSMINISTERIETS SKRIVELSE OM OVERGANGSORDNING FORSIKRINGSOVERSIGT FOR ANSATTE I STATEN OG STATSINSTITUTIONER FORRETNINGSOMRÅDERNE: FORBRUGSFORENINGEN LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S LÆRERNES INKØBSCENTRAL (LIC) LC S KOLLEKTIVE ANSVARSFORSIKRING ADRESSELISTE STIKORDSREGISTER

5 Side 5 Overenskomsten for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Kom.: Nærværende overenskomst er en sammenskrivning af Fællesoverenskomst af 30. september 2008 mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation henholdsvis Overenskomstansattes Centralorganisation og Statstjenestemændenes Centralorganisation II (Perst.nr ) og Organisationsaftale af 29.oktober 2008 for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler. (Pers. nr ) Enkelte formuleringer kan være tilpasset af hensyn til sammenhængen. Bestemmelser, der ikke vedrører frie grundskoler er udeladt i sammenskrivningen. Bestemmelser, der vedrører efterskoler og husholdnings og håndarbejdsskoler, findes i håndbogen for disse skoler. For bestemmelser, der er hentet fra fællesoverenskomsten, er det efterfølgende i parentes angivet F samt fællesoverenskomstens paragraf og styknummer, f.eks. (F 8, stk. 3). Bestemmelser, der er angivet på tilsvarende vis med et O, er hentet fra organisationsaftalen, f.eks. (O 3, stk. 2). Bilag er litreret med henholdsvis F+nummer og O+ nummer afhængig af om bilaget er hentet fra fællesoverenskomsten eller fra organisationsaftalen. Undervisningsministeriet har den 3.november 2008 udsendt en generel vejledning til overenskomsten. Bem.: For at lette overblikket er cirkulærebemærkninger, der relaterer sig til en enkelt bestemmelse, opført som bemærkning til denne bestemmelse. De redaktionelle ændringer medfører ikke nogen ændringer i bestemmelsernes, hhv. bemærkningernes retlige status. De ansatte er omfattet af en række generelle aftaler mellem Finansministeriet og centralorganisationerne. Disse aftaler er oplistet i bilag F 1. Dette udelukker dog ikke, at de ansatte kan være omfattet af andre generelle aftaler mellem de samme parter. Aftalerne mellem Finansministeriet og centralorganisationerne i bilag 1 er en del af det samlede overenskomstgrundlag. Kom.: Reglerne om samarbejde og samarbejdsudvalg har været drøftet mellem Undervisningsministeriet, skoleorganisationerne og FSL/DLF, og disse parter har i fællesskab i august 2008 udsendt en revideret vejledning om samarbejde og samarbejdsudvalg ved frie grundskoler. Vejledningen er aftrykt på side143.. Vejledningen bygger på aftale af 6.maj 2008 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner (SU-aftalen), som er udsendt ved cirkulære af 8. maj 2008 (Perst. nr ). Ved OK08 er der sket en række ændringer i SU-aftalen bl.a. som følge af implementeringen af 3- partsaftalen af 1. juli 2007 mellem Regeringen og FTF. SU-aftalen kan findes på Personalestyrelsens hjemmeside Der henvises i øvrigt til artiklen på side 171 om sikkerhedsorganisationen på skolen.

6 Side 6 Bem.: Overenskomsten har virkning fra 1. april En række bestemmelser har dog først virkning fra et senere tidspunkt, som det fremgår af nedenstående oversigt. Alle lønninger og tillæg i overenskomsten og bilag er anført i grundbeløb pr. 1. oktober 1997, medmindre andet er anført. Følgende ændringer har virkning fra 1. april 2008: 1) Hver skole skal gennemføre en årlig lønforhandling, jf. 6, stk. 2, og bilag O 2 2) Der gives mulighed for at yde pension af engangsvederlag og resultatløn, jf. 15, stk. 3, og bilag O3, 1, stk 3. 3) 39, stk. 3, vedr. timelønnede 4) 11, stk. 1,2 og 4, vedr. forhandlingsprocedure for ledere 5) Tilpasning til overenskomstens bestemmelser, jf. 33, stk. 2 6) Forhandlinger og indgåelse af aftaler, jf. 6, stk. 3 a. Følgende ændringer har virkning fra 1. august 2008: 1) Ændring i aflønning for specialundervisning, jf. bilag O 1, pkt. 5 Følgende ændringer har virkning fra 1. april 2009: 1) Der indføres midlertidig garantiløn og OK 2008 tillæg, jf. 4 a 2) Lønintervallerne for lederne ændres, jf. 10 3) 31, stk 2, vedr.fratrædelsesgodtgørelse Opmærksomheden henledes på, at 4 a er midlertidig, og garantilønnen og OK 2008 tillæggene bortfalder 31. marts Opmærksomhed henledes endvidere på, at satsen for ATP pr. 1. januar 2010 ændres fra sats C til sats A. Stillingskategorier ved frie grundskoler Det er ved indgåelsen af overenskomsten lagt til grund, at en fri grundskole kan oprette følgende stillinger og funktioner: 1) Stillinger som børnehaveklasseleder i det for undervisningen nødvendige omfang. 2) Stillinger som lærer i det for undervisningen nødvendige omfang. 3) En stilling som skoleleder, jf. bestemmelser i lov om frie grundskoler om, at der skal ansættes en skoleleder ved hver skole. 4) Ved grundskoleafdelinger ved private gymnasier oprettes en stilling som afdelingsinspektør. Endvidere kan der oprettes en stilling som viceafdelingsinspektør. Er der ved afdelinger med 65 elever og derover ikke udpeget en viceafdelingsinspektør, varetages souscheffunktionen som anført i pkt. 7, nr. 2 eller 3. 5) Ved skoler med 65 elever og derover kan der oprettes en stilling som viceskoleinspektør/viceforstander. Stillinger som viceskoleinspektør, der er oprettet efter de regler, der var gældende indtil 31. marts 1995, skal nedlægges ved ledighed, hvis skolen på dette tidspunkt har færre end 65 elever. 6) Ved skoler, der er opdelt i afdelinger efter funktionsmæssige kriterier, kan der oprettes stillinger som afdelingsleder. Afdelingslederen varetager den daglige ledelse af afdelingen - under ansvar over for skolelederen.

7 Side 7 7) Ved skoler med elever kan der oprettes en funktion som souschef. Ved skoler med 65 elever og derover skal der oprettes en funktion som souschef. Funktionen varetages således: a) Hvis der er ansat en viceskoleinspektør, varetager viceskoleinspektøren funktionen. b) Hvis der er oprettet en (eller flere) stilling(er) som afdelingsleder, men ingen stilling som viceskoleinspektør, varetages souscheffunktionen af en afdelingsleder. c) Er der hverken oprettet en stilling som afdelingsleder eller viceskoleinspektør, varetages souscheffunktionen af en lærer. Skolens elevtal fastsættes ved opgørelse af faktiske antal elever. Elever i skolefritidsordning tæller ikke med i opgørelsen. Beskæftigelse ved skolens fritidsordning Finansministeriet er indforstået med, at overenskomstens bestemmelser, herunder om løn og pension, også finder anvendelse for en børnehaveklasseleders eventuelle arbejdstimer i skolens fritidsordning, såfremt beskæftigelsesgraden efter denne organisationsaftale i øvrigt udgør minimum 70 pct. Arbejdstiden i skolefritidsordningen opgøres efter de for skolefritidsordningen gældende regler. For ansatte, der som personlig ordning har bevaret medlemskab af en statsgaranteret pensionskasse, forudsættes det, at der sker indbetaling af pensionsbidrag for den samlede beskæftigelse. Kapitel 1. Overenskomstens område mv. 1. Dækningsområde Denne overenskomst er indgået i henhold til hovedaftalen af 22. juli 1992 mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og Overenskomstansattes Centralorganisation (LC/OC). (F 1, stk.. 1) Stk. 2. Overenskomsten gælder for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt ansatte ved kombinerede frie grundskoler og efterskoler. (O 1, stk. 1) Bem.: Ved frie grundskoler forstås friskoler og private grundskoler, som de er defineret i lov om friskoler og private grundskoler mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 962 af 26.september Stk. 3. Overenskomsten omfatter ikke 1) tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte m.fl. med ret til tjenestemandspension i a) staten, folkeskolen og folkekirken b) kommuner c) Grønlands Hjemmestyre og de grønlandske kommuner d) statsfinansierede virksomheder e) virksomheder på tilskudsområder f) koncessionerede virksomheder g) aktieselskaber

8 Side 8 2) pensionerede tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte m.fl. fra de områder, der er nævnt i nr. 1, 3) personer afskediget med ret til rådighedsløn eller ventepenge fra de områder, der nævnt i nr. 1, og 4) personer, der får understøttelse eller egenpension fra en pensionsordning, som det offentlige har ydet tilskud til. (F 1 stk. 4) Kom.: Ved ansættelse af personer, der ikke er omfattet af overenskomsten (f.eks. personer, der modtager tjenestemandspension), rettes henvendelse til Undervisningsministeriet vedrørende fastsættelse af ansættelsesvilkårene. Bemærk, at den hidtidige bestemmelse om, at overenskomsten alene fandt anvendelse for ansatte under 70 år, er bortfaldet.. Stk. 4. Uanset bestemmelsen i stk. 3, pkt. 1 e), finder overenskomsten også anvendelse for de ansatte, der som en personlig ordning har bevaret retten til tjenestemandslignende pension. (O 1, stk. 2) 2. Ansættelse Ved annoncering skal fællesoverenskomsten og den relevante organisationsaftale oplyses. (F 2) Bem.: Det er en forudsætning, at den ansatte udviser loyalitet over for skolens målsætning og grundlag under særligt hensyn til skolens status som fri skole, således som den ansatte ved ansættelsen er blevet gjort bekendt med. Den ansatte har til enhver tid ret til af skolen at få bekræftet, i hvilket tidsrum ansættelsesforholdet har varet, med hvilket arbejde den ansatte i hovedsagen har været beskæftiget, og hvilken løn den ansatte oppebærer. Kom.: Ved annoncering skal som minimum oplyses: Ansættelse sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation. Opmærksomheden henledes på, at undladelse af de krævede oplysninger kan medføre bod i Arbejdsretten. Skoleorganisationerne og de faglige organisationer har i fællesskab udarbejdet ansættelsesbreve til udfyldning. Disse ansættelsesbreve opfylder de krav, der stilles i Lov om arbejdsgiverens pligt til at oplyse den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. Det er herudover et krav at angive andre væsentlige vilkår. Det anbefales at angive f.eks. hvorvidt den ansatte har pligt til at påtage sig overarbejde, eller ikke har højeste arbejdstid (ledere). Ansættelsesbrevene til udfyldelse på den enkelte skole findes på skoleorganisationernes og lærerorganisationernes hjemmesider, f.eks. på FGF s hjemmeside under Lønninger og ansættelse eller FSL s hjemmeside under skemaer. Undervisningsministeriet har den 15. september 2006 (j.nr ) udsendt Vejledning om en række spørgsmål i forbindelse med ansættelse og afskedigelse- Råd og vink. Stk. 2. Funktionærlovens regler om prøveansættelse kan benyttes. (O 2, stk. 1)

9 Side 9 Kom.: Ved prøveansættelse, som max. kan vare 3 måneder, er skolens opsigelsesvarsel over for den ansatte 14 dage, jf. funktionærloven. Den ansatte kan i samme periode opsige sin stilling fra dag til dag. Det skal fremgå af ansættelsesbrevet, hvis reglerne om prøveansættelse finder anvendelse. Stk. 3. Hvis der foreligger konkrete årsager, som kan konstateres ved ansættelsen, kan tidsbegrænset ansættelse ske. (O 2, stk. 2) Bem.: Ved tidsbegrænset ansættelse forstås i denne aftale en ansættelse, hvor tidspunktet for ansættelsens ophør fastsættes på ansættelsestidspunktet. Ansættelse finder normalt sted uden tidsbegrænsning. Tidsbegrænset ansættelse kan eksempelvis benyttes ved 1) vikariater for ansatte med hel eller delvis tjenestefrihed i et bestemt tidsrum (barselsorlov, uddannelsesorlov eller lignende), 2) vikariater ved sygdom, 3) varetagelse af en bestemt arbejdsopgave af begrænset varighed Den usikkerhed, der altid vil være om, hvor mange elever der vil blive tilmeldt undervisningen, kan ikke i sig selv begrunde en tidsbegrænset ansættelse. Ansættelsen forudsættes at være af mindst 3 måneders varighed. Endvidere kan tidsbegrænset ansættelse ske ved overgang fra timeløn til månedsløn, jf. 39, stk. 2. Kom.: Reglerne om tidsbegrænset ansættelse kan ikke anvendes i stedet for prøveansættelse. Bestemmelsen udelukker ikke, at der kan opnås flere på hinanden tidsbegrænsede ansættelser. Dog skal reglerne i direktiv om tidsbegrænset ansættelse respekteres, således som de er implementeret ved lov nr. 370 af 28. maj 2003 om tidsbegrænset ansættelse. Loven forudsætter, at den enkelte fornyelse er begrundet i objektive forhold. Dette gælder bl.a. fornyelser, 1. der skyldes uforudsigelige forfald som sygdom, graviditet, barsel, orlov, borgerligt ombud 2. der følger efter ophør af tids- eller opgavebestemt akkord, eller 3. der er nødvendig til løsning, herunder udbedring, af en oprindeligt bestemt arbejdsopgave af midlertidig karakter. 3. Deltidsbeskæftigelse (O 3) Til deltidsbeskæftigede ydes løn i forhold til den nedsatte arbejdstid med undtagelse af eventuelle tillæg, der ydes uafhængigt af arbejdstiden. (O 3, stk. 1) Bem.: Tillæg i henhold til bilag O 1, pkt. 6 (tillæg til souschefer på frie grundskoler), ydes uafhængigt af arbejdstiden.

10 Side 10 Tillæg i henhold til 24 om ulempegodtgørelse (til lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler og private gymnasiers grundskoleafdelinger) ydes med halvdelen til ansatte med under halvdelen af fuld tjenestetid, jf. 24, stk. 4. Kom.: Se i øvrigt kommentar til 7, stk. 4, om merbeskæftigelse og ændring af ansættelsesgraden.. Stk. 2. Fuldtidsbeskæftigede kan opnå nedsættelse af arbejdstiden efter ansøgning, hvis tjenesten tillader det. Nedsættelsen kan enten være tidsbegrænset for et eller to skoleår eller gives indtil videre. Efter en tidsbegrænset nedsættelse har den ansatte ret til at vende tilbage til en fuldtidsbeskæftigelse. (O 3, stk. 2) Stk. 3. Deltidsansatte har fortrinsret til ledige timer ved skolen, såfremt ansættelsen ønskes ændret til en højere arbejdstid eller fuld tid. (O 3, stk. 3) Bem.: Det er en betingelse for fortrinsretten til ledige timer, at den deltidsbeskæftigede, der ønsker højere arbejdstid/fuld tid, efter skolens vurdering er kvalificeret til at varetage de ledige timer. Kapitel 2. Løn mv. Kapitel 2.1. Løn til lærere og børnehaveklasseledere Kom.: Ved OK08 er der med virkning fra 1. april 2009 aftalt en midlertidig justering af lønsystemet. Der indføres en garantiløn efter 12 års ansættelse (teknisk trin 4) og der ydes midlertidige OK08-tillæg til basisløntrin 1-3. Garantilønnen udløses i det omfang, der ikke ved den lokale løndannelse er aftalt tillæg, der bringer læreren/børnehaveklasselederen op på garantilønnen. De midlertidige bestemmelser fremgår af 4 a. Ved OK11 forventes det at parterne indgår en aftale om det fremtidige lønsystem. Parterne har lagt vægt på, at det er muligt fortsat at identificere de lokalt aftalte tillæg og de midlertidige løndele. Det skal dels sikre udarbejdelsen af en sikker statistik, dels give et godt grundlag for forhandlingerne ved OK11. Lønsystemet har ligesom ved OK05 været i fokus ved OK08. Der er udover ovennævnte midlertidige justeringer sket en skærpelse af forhandlingsreglerne med pligt til en årlig lønforhandling. Endvidere har Undervisningsministeriet udmeldt en minimumsudmøntning på 2,7 procent af lønsummen (for skoler på mellem 1-3 år, dog 1,5 procent), som skal være aftalt udmøntet i forbindelse med de lokale lønforhandlinger i oktober måned Der henvises til Undervisningsministeriets til skolerne af 10. juni 2008, (Sags. nr ). Brevet er optrykt på side 76.. Parterne har i tilknytning hertil udarbejdet en vejledning om opgørelse af lønsummen og den lokale løndannelse. Denne vejledning er optrykt på side 77. For at understøtte de lokale forhandlinger har parterne udarbejdet et råderumspapir, der angiver hvilket økonomisk råderum der i gennemsnit burde være plads til på de frie skoler. Råderumspapiret er optrykt på side 80. Det bemærkes, at det er den enkelte skole, der inden for de angivne rammer beslutter hvor meget der skal anvendes til den lokale løndannelse. Den enkelte skole kan derfor anvende mere

11 Side 11 eller mindre end angivet i råderumspapiret, dog ikke mindre, end der er angivet i minimumsudmøntningen. Endelig har Personalestyrelsen givet tilsagn om at udsende årlige lønstatistikker, der angiver lønniveauerne i henholdsvis de frie skoler og i Folkeskolen. Disse statistikker dannes bl.a. på grundlag af skolernes indrapporteringer til Fordelingssekretariatet i 2. kvartal. Ovennævnte initiativer har til formål at understøtte udmøntningen af det decentrale lønsystem. Det er fortsat vigtigt bl.a. for balancen til andre grupper og til Folkeskolen - at skolerne anvender lønsystemet lokalt. 4. Løn til lærere og børnehaveklasseledere (1. april marts 2009) (O 4) Lønsystemet består af en basisløn og en tillægsdel. Tillægsdelen omfatter funktionstillæg, kvalifikationstillæg samt resultatløn, jf. 13. (O 4, stk. 1) Stk. 2. Basislønnen for lærere og børnehaveklasseledere afhænger af ancienniteten. Lærere: Basisløntrin Anciennitet Basisløn kr. 1 0 år år år Børnehaveklasseledere ved frie grundskoler: Basisløntrin Anciennitet Basisløn kr. 1 0 år år år (O 4, stk. 2) Stk. 3. Hertil ydes følgende uregulerede ikke-pensionsgivende tillæg efter samme kriterier som stedtillæg til ansatte i stedtillægsområde III-VI: Lærere: III IV V VI Basisløntrin kr. kr. kr. kr

12 Side 12 Børnehaveklasseledere ved frie grundskoler: III IV V VI Basisløntrin kr. kr. kr. kr (O 4, stk. 3) Bem. til 4: Overgangsbestemmelserne for lærere og børnehaveklasseledere, der overgik til basislønsystemet pr. 1. august 2000 og pr. 1. august 2004, gælder fortsat og fremgår af bilag O 3 a. Kom.: Eksempel på lønberegningfejl! Bogmærke er ikke defineret.: Som eksempel kan vises lønberegning for en fuldtidsansat lærer ved en skole i stedtillægsområde V, der indplaceres på basisløntrin 2: Eksempel pr : Niveau Niveau Basisløn , ,74 2. Funktionstillæg (lokalt aftalt) 8.000, ,12 3. Undervisningstillæg ved 660 timer jf. bilag O , ,81 4. Uregulereret "stedtillæg" 9.000, ,00 5. Pension 17,3 pct af pkt. 1, 2 og , ,89 Samlet løn inkl. Pension , ,56 Den anvendte reguleringsprocent i eksemplet er den pr gældende på 26,3640 procent, der er tillagt niveau for alle de løndele der reguleres. Der skal anvendes den til enhver tid gældende reguleringsprocent. Den aktuelle reguleringsprocent fremgår bl.a. af Finansministeriets lønoversigt, der kan hentes på Personalestyrelsens hjemmeside under publikationer. I overenskomstperioden er der aftalt generelle lønstigninger pr , 1,4.2009, og pr Månedslønnen udgør 1/12 af de anførte lønninger. Undervisningstillæg reguleres ved årsopgørelsen svarende til det faktiske antal timer. Vedrørende ændring af stedtillægsområder i anledning af kommunalreformen Der er opnået enighed mellem Finansministeriet, Personalestyrelsen og Centralorganisationerne om ændring af stedtillægsområder som følge af kommunalreformen, jf. cirkulære af 7. december 2006 (Perst.nr ). Ved sammenlægning af kommuner med forskellige stedtillægssatser justeres de hidtidige satser, således at de erstattes af den højeste stedtillægssats i den nye kommune. Ændringerne gennemføres i 3 trin. Den 1. januar 2007, 1. januar 2008 og den 1. januar 2009 forhøjes de lavere stedtillægssatser i den nye kommune med 1/3 af forskellen op til den højeste stedtillægssats i den nye kommune.

13 Side 13 Følgende gamle kommuner er aftalt oprykket i tre tempi i forbindelse med sammenlægningen: Fra stedtillægsområde V til VI: Stenløse og Ølstykke Fra stedtillægsområde IV til V: Hundested, Jægerspris og Skibby. Fra stedtillægsområde II til III: Augustenborg, Bjergsted, Bramming, Broager, Broby, Brædstrup (den del der går til Skanderborg), Faaborg, Fladså, Fuglebjerg, Galten, Gråsten, Gørlev, Hals, Hashøj, Helle (den del, der går til Esbjerg), Hvidebæk, Høng, Hørning, Kerteminde, Nibe, Nyborg, Ribe, Ringe, Ry, Ryslinge, Sejlflod, Skagen, Skælskør, Slagelse, Sundeved, Suså, Sydals, Sæby, Sønderborg og Ørbæk. 4a. Løn til lærere og børnehaveklasseledere (1. april marts 2011) (O 4a) Lønsystemet består af en basisløn og en tillægsdel. Tillægsdelen omfatter funktionstillæg, kvalifikationstillæg samt resultatløn, jf. 13. (O 4a, stk. 1) Stk. 2. Basislønnen for lærere og børnehaveklasseledere afhænger af ancienniteten. Lærere: Basisløntrin Anciennitet Basisløn kr. 1 0 år år år Garantiløn Garantiløn kr. Teknisk trin 4 12 år Børnehaveklasseledere ved frie grundskoler: Basisløntrin Anciennitet Basisløn kr. 1 0 år år år Garantiløn Garantiløn kr. Teknisk trin 4 12 år (O 4a, stk. 2) Stk. 3. Hertil ydes følgende uregulerede ikke-pensionsgivende tillæg efter samme kriterier som stedtillæg til ansatte i stedtillægsområde III-VI: Lærere: III IV V VI Basisløntrin kr. kr. kr. kr

14 Side 14 Garantiløn Teknisk trin Børnehaveklasseledere ved frie grundskoler: III IV V VI Basisløntrin kr. kr. kr. kr Garantiløn Teknisk trin (O 4a, stk. 3) Stk. 4. Til lærere og børnehaveklasseledere, der indplaceres på basisløntrin 1-3, og som har mindre end 12 års anciennitet, ydes med virkning fra 1. april 2009 et midlertidigt ikke-pensionsgivende OK 2008 tillæg på: Basisløntrin Kr (O 4a, stk. 4) Stk. 5. Garantilønnen (teknisk trin 4) udgør den mindste samlede faste pensionsgivende løn for ansatte, der har 12 års anciennitet og derover. I den samlede løn indgår løn efter stk. 2, lokalt aftalte tidsubegrænsede kvalifikationstillæg, herunder udligningstillæg og lokalt aftalte tidsubegrænsede funktionstillæg, der ydes til bestemte løntrin eller generelt for lærere. Midlertidige tillæg, herunder øvrige funktionstillæg, der er knyttet til varetagelse af særlige funktioner, der varetages af enkeltpersoner eller af særlige grupper af medarbejdere, indgår ikke i beregningen. Oppebærer den ansatte efter 12 års anciennitet ikke garantilønnen, ydes et særligt midlertidigt garantitillæg til udligning af forskellen. Tillægget er pensionsgivende. (O 4a, stk. 5) Stk. 6. OK 2008 tillæg efter stk. 4 bortfalder ved opnåelse af 12 års anciennitet. Såfremt den ansatte inklusiv midlertidigt garantitillæg efter stk. 5 får en lønnedgang, ydes et midlertidigt pensionsgivende OK 2008 tillæg til udligning af forskellen. (O 4a, stk. 6) Stk. 7. Allerede ansatte, der pr 1. april 2009 har 12 års anciennitet og derover er med virkning fra dette tidspunkt mindst sikret en samlet lønfremgang på kr. årligt ekskl. pensionsbidrag. Er lønfremgangen, beregnet efter stk. 5, pr. 1. april 2009 mindre end kr. årligt ekskl. pensionsbidrag, ydes forskellen som et særligt midlertidigt ikke-pensionsgivende OK 2008 tillæg. (O 4a, stk. 7) Bem.: 4a er midlertidig, og OK 2008 tillæggene og garantilønnenfejl! Bogmærke er ikke defineret. bortfalder pr. 31. marts 2011.

15 Side 15 Kom.: Overenskomstens parter har udarbejdet følgende eksempler på overgang fra trin 3 til garantiløn (teknisk trin 4) for ansatte med forsikringsmæssig pensionsordning, jf. organisationsaftalens 4 a. Eksemplerne er delt i A. Ansatte, der pr. 1. april 2009 har 12 års anciennitet og derover og B. Ansatte, der efter den 1. april 2009 opnår 12 års anciennitet: A. Ansatte der pr. 1. april 2009 har 12 års anciennitet og derover: Eksempel 1: En lærer har 12 års anciennitet pr. 1. april 2009 og lønnen består af en basisløn (trin 3) og et pensionsgivende kvalifikationstillæg 1. Den samlede løn ligger over garantilønnen efter 12 års anciennitet og hele garantilønnen er pensionsgivende. Den ansatte skal mindst have en lønfremgang på kr. (oktober 1997 niveau) og ydes derfor et ikke-pensionsgivende OK 2008 tillæg. OK 2008 tillæg ikkepensionsgivende Pensionsgivende kvalifikationstillæg Basisløn Garantiløn 31. marts april 2009 Eksempel 2: En lærer har 12 års anciennitet pr. 1. april 2009 og lønnen består af en basisløn (trin 3) og et pensionsgivende kvalifikationstillæg. Den samlede løn ligger under garantilønnen efter 12 års anciennitet. Det betyder, at den ansatte ydes et pensionsgivende garantitillæg til udligning af forskellen mellem lønnen og garantilønnen. Hvis forskellen udgør mindre end kr. (oktober 1997 niveau) se eksempel 3. 1 Udligningstillæg behandles på samme måde som kvalifikationstillæg.

16 Side 16 Garantiløn Pensionsgivende Garantitillæg Pensionsgivende kvalifikationstillæg Basisløn 31. marts april 2009 Eksempel 3: En lærer har 12 års anciennitet pr. 1. april 2009 og lønnen består af en basisløn (trin 3) og et pensionsgivende kvalifikationstillæg. Den samlede løn ligger under garantilønnen efter 12 års anciennitet. Det betyder, at den ansatte ydes et pensionsgivende garantitillæg til udligning af forskellen mellem lønnen og garantilønnen. Hvis forskellen udgør mindre end kr. (oktober 1997 niveau), ydes forskellen som et ikkepensionsgivende OK 2008 tillæg. Garantiløn OK 2008 tillæg ikkepensionsgivende Pensionsgivende Garantitillæg Pensionsgivende kvalifikationstillæg Basisløn 31. marts april 2009

17 Side 17 Eksempel 4: En lærer har 12 års anciennitet pr. 1. april 2009 og lønnen består af en basisløn (trin 3) et pensionsgivende kvalifikationstillæg og et funktionstillæg for varetagelse af særlige funktioner ved skolen. Den samlede løn ligger under garantilønnen efter 12 års anciennitet. Det betyder, at den ansatte ydes et pensionsgivende garantitillæg til udligning af forskellen mellem lønnen (eksklusiv funktionstillægget) og garantilønnen. Hvis forskellen udgør mindre end kr. (oktober 1997 niveau), se eksempel 3. Funktionstillægget ydes herudover. 31. marts april 2009 Garantiløn Pensionsgivende funktionstillæg Pensionsgivende Garantitillæg Pensionsgivende kvalifikationstillæg Basisløn Eksempel 5: En lærer har 12 års anciennitet pr. 1. april 2009 og lønnen består af en basisløn (trin 3). Den samlede løn ligger under garantilønnen efter 12 års anciennitet. Det betyder, at den ansatte ydes et pensionsgivende garantitillæg til udligning af forskellen mellem lønnen og garantilønnen.

18 Side 18 Garantiløn Pensionsgivende Garantitillæg Basisløn 31. marts april 2009 B. Ansatte der efter den 1. april 2009 opnår 12 års anciennitet: Eksempel 6: En lærer opnår efter den 1. april års anciennitet og lønnen består af en basisløn (trin 3), et pensionsgivende kvalifikationstillæg, et ikke-pensionsgivende OK 2008 tillæg og et funktionstillæg for varetagelse af særlige funktioner ved skolen. Den samlede løn ligger under garantilønnen efter 12 års anciennitet. Den ansatte skal mindst have en pensionsgivende løn svarende til garantilønnen. Det betyder, at den ansatte ydes et pensionsgivende garantitillæg til udligning af forskellen mellem lønnen (eksklusiv funktionstillægget og OK 2008 tillæg) og garantilønnen. Funktionstillægget ydes herudover. 8 år 12 år Garantiløn Pensionsgivende funktionstillæg Pensionsgivende Garantitillæg OK 2008 tillæg ikkepensionsgivende Pensionsgivende kvalifikationstillæg Basisløn

19 Side 19 Eksempel 7: En lærer opnår efter den 1. april års anciennitet og lønnen består af en basisløn (trin 3), et pensionsgivende kvalifikationstillæg og et ikke-pensionsgivende OK 2008 tillæg. Den samlede løn (eksklusiv OK 2008 tillæg) ligger under garantilønnen efter 12 års anciennitet. Den ansatte skal mindst have en pensionsgivende løn svarende til garantilønnen. Det betyder, at den ansatte ydes et pensionsgivende garantitillæg til udligning af forskellen mellem lønnen (eksklusiv OK 2008 tillæg) og garantilønnen. For at den ansatte ikke skal få en lønnedgang, grundet bortfaldt af det ikke-pensionsgivende OK 2008 tillæg, ydes et midlertidigt pensionsgivende OK 2008 tillæg til udligning af forskellen. 8 år 12 år OK 2008 tillæg ikkepensionsgivende Pensionsgivende OK 2008 tillæg Pensionsgivende Garantitillæg Pensionsgivende kvalifikationstillæg Basisløn Garantiløn Eksempel 8: En lærer opnår efter den 1. april års anciennitet og lønnen består af en basisløn (trin 3), et pensionsgivende kvalifikationstillæg, et gruppevist funktionstillæg og et ikke-pensionsgivende OK 2008 tillæg. Den samlede løn ligger under garantilønnen efter 12 års anciennitet. Den ansatte skal mindst have en pensionsgivende løn svarende til garantilønnen. Det betyder, at den ansatte ydes et pensionsgivende garantitillæg til udligning af forskellen mellem lønnen (eksklusiv OK 2008 tillæg) og garantilønnen.

20 Side 20 Garantiløn Pensionsgivende Garantitillæg OK 2008 tillæg ikkepensionsgivende Pensionsgivende gruppevist funktionstillæg Pensionsgivende kvalifikationstillæg 8 år 12 år Basisløn Ansatte der pr. 1. april 2009 overgår fra trin 3 til garantiløn (teknisk trin 4) med tjenestemandslignende pensionsordning Ansatte med tjenestemandslignende pensionsordning forventes at have 12 års anciennitet og er derfor omfattet af 4 a, stk. 7, i organisationsaftalen. Det betyder, at den ansatte pr. 1. april 2009 mindst er sikret en lønfremgang på kr. (oktober 1997 niveau). 5. Tillæg (O 5) Der er mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation aftalt kvalifikations- og funktionstillæg, jf. bilag O 1. (O 5, stk. 1) Stk. 2. Der kan endvidere lokalt aftales funktionstillæg for varetagelse af særlige funktioner. (O 5, stk. 2) Stk. 3. Tilsvarende kan der lokalt aftales tillæg for kvalifikationer mv. på grundlag af faglige eller personlige kvalifikationer, kompetenceudvikling, opgavevaretagelsen, balancen i forhold til tilsvarende stillinger på det øvrige arbejdsmarked eller af hensyn til rekruttering og fastholdelse. (O 5, stk. 3) Stk. 4. Tillæg efter stk. 2 og 3 kan aftales som varige tillæg, midlertidige tillæg eller engangsvederlag. Med hensyn til den lokale tillægsdannelse henvises til bilag O 2. (O 5, stk. 4) Kom.: Lokale lønaftaler om varige tillæg, midlertidige tillæg og engangsvederlag skal indberettes til Fordelingssekretariatet. Der henvises til Undervisningsministeriets brev af 10. juni 2008 om pligt til at anvende det nye lønsystem og udmønte lokal løn. 6. Forhandlinger og indgåelse af aftaler mv. (O 20) Bem. til 6: Et væsentligt element i det nye og decentralt orienterede lønsystem er, at principperne for den lokale lønfastsættelse integreres i den lokale personalepolitik. Det er derfor en forudsætning, at

Ansættelsesvilkår OK 11-13

Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår OK 11-13 1 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Frie Grundskoler 2 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår Frie Grundskoler Overenskomst 2011-2013 Red. Simone Dalsgaard Tryk: Tarm Bogtryk

Læs mere

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen Overenskomst for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Forord Forord Dansk Friskoleforening udgiver hermed en kommenteret udgave af overenskomsten for ledere, lærere og børnehaveklasseledere i friskoler,

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings-

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2008 Cirkulære af 3. juli 2008 Perst. nr. 031-08

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 011-14

Læs mere

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om overenskomst for Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 018-13 PKAT nr. 0088, 0623 J.nr. 13-333/51-75 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 26. marts 2012. Modst.nr. 013-12

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 26. marts 2012. Modst.nr. 013-12 Cirkulære af 26. marts 2012 Modst.nr. 013-12 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 553, 564, 580, 750 J.nr. 10-332/31/17 Cirkulære om overenskomst for Akademikere

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2008 Cirkulære af 1. oktober 2008 Perst. nr. 061-08 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 44, 46, 49, 64, 69, 71, 84, 85, 86, 89, 106, 108, 509, 553, 564,

Læs mere

Offentligt ansatte 2008-2011. Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere. Den Offentlige Gruppe 2

Offentligt ansatte 2008-2011. Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere. Den Offentlige Gruppe 2 Offentligt ansatte 2008-2011 Organisationsaftale mellem Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere 1. oktober 2008-31. marts 2011

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2005 Cirkulære af 11. januar 2006 Perst. nr. 004-06 PKAT nr. 21, 22, 23, 25, 28, 38, 39, 43, 44, 46, 49, 64, 67, 69,71, 84, 85, 86, 88, 89, 105, 106,

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13 Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2013 Cirkulære af 1. juli 2013 Modst.nr. 020-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 540, 553, 564, 580, 750

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår Den Offentlige Gruppe for skov- og naturteknikere m.fl. ansat i Naturstyrelsen 2011 Organisationsaftale For Skov- og Naturteknikere m.fl. ansat i Naturstyrelsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ledere og lærere ved produktionsskoler

Ledere og lærere ved produktionsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved produktionsskoler 2014 Cirkulære af 20. juni 2014 Modst. nr. 044-14 PKAT nr 0537 J.nr. 2013-1513-048 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium Side 1 Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium KL Gymnasieskolernes Lærerforening Indholdsfortegnelse Side 5.50.91 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser... 5

Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser... 5 Cirkulære om Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nye lønsystemer sat på sporet

Nye lønsystemer sat på sporet Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Nye lønsystemer sat på sporet Nye lønsystemer sat på sporet Januar 2003 Januar 2003 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten)

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Indholdsfortegnelse Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Cirkulære Generelle bemærkninger... 6 Ikrafttræden...

Læs mere

5.50.91 O.11 19.06.12/2012 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium

5.50.91 O.11 19.06.12/2012 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium Side 1 Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium KL Gymnasieskolernes Lærerforening Indholdsfortegnelse Side 5.50.91 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Offentligt ansatte 2008-2011. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde KIRKEMINISTERIET2. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2008-2011. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde KIRKEMINISTERIET2. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2008-2011 Overenskomst mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. oktober 2008-31. marts 2011 Den Offentlige Gruppe KIRKEMINISTERIET2

Læs mere

Overenskomst for lærere i ungdomsskolen. 50.62 A O.08 46/2009 Side 1

Overenskomst for lærere i ungdomsskolen. 50.62 A O.08 46/2009 Side 1 Overenskomst for lærere i ungdomsskolen KL Lærernes Centralorganisation 50.62 A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.62 A Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Personafgrænsning

Læs mere

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 042-13 J.nr.

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2013-2015 Den Offentlige Gruppe Overenskomst mellem Ministeriet for Ligestilling og Kirke og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. april 2013-31. marts 2015

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten) 2014 Cirkulære af 17. juni 2014 Modst. nr.

Læs mere

Bilag 1. Kvalifikationstillæg og kompetenceudvikling...17

Bilag 1. Kvalifikationstillæg og kompetenceudvikling...17 Cirkulære om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære af 25. oktober 2011 Perst.nr. 052-11 J.nr. 10-333/75-1 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten)

Læs mere

Cirkulære af 23. maj 2012. Modst.nr. 023-12. PKAT nr. 153, 173, 201, 206, 211, 225. J.nr. 10-330-98. Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære af 23. maj 2012. Modst.nr. 023-12. PKAT nr. 153, 173, 201, 206, 211, 225. J.nr. 10-330-98. Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære af 23. maj 2012 Modst.nr. 023-12 PKAT nr. 153, 173, 201, 206, 211, 225 J.nr. 10-330-98 Cirkulære om organisationsaftale for Lærere samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsog tjenestemandslignende

Læs mere

31.01 O.11 45/2011 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.11 45/2011 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Danmarks Jurist - og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

Overenskomst for lærere ved sprogcentre

Overenskomst for lærere ved sprogcentre Overenskomst for lærere ved sprogcentre KL Lærernes Centralorganisation 50.72 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.72 Side 2 1. Personafgrænsning ø.. øøøøøøøøøøø øøø e ø ee 4 øø øø 44 øøøø 4 ø 44 Kapitel

Læs mere

OVERENSKOMST for akademikere ansat i regioner m.v.

OVERENSKOMST for akademikere ansat i regioner m.v. Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKTFORBUNDET BIBLIOTEKARFORBUNDET C3 LEDELSE OG ØKONOMI DANMARKS JURIST- OG ØKONOM FORBUND DANSK KIROPRAKTOR FORENING DANSK MEJERIINGENIØR FORENING DANSK

Læs mere