Decentraliseringsprincipper. Middelfart Kommune. Gældende pr. 1. marts 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Decentraliseringsprincipper. Middelfart Kommune. Gældende pr. 1. marts 2010"

Transkript

1 Middelfart Kommune Gældende pr. 1. marts 2010

2 Indholdsfortegnelse 1. Resume af principperne Indledning De fem decentraliseringsprincipper Økonomisk decentralisering Definition Nettobudget Budgetrammen Rammen Regulering af budgettet Nettobudgettering / indtægter Overførsel mellem regnskabsår Økonomisk råderet Undtagelser Brugerbetalinger Fleksjob Lønsumsbudgettering og -styring Lønsumsbudgettering Lønsumsstyring Redskaber til lønsumsstyring Ferieaftalen Barselsordning Sygedagpenge ved langtidssygdom (over 30 dage) Administrativ decentralisering Definition Samarbejdet Opgave og ansvarsfordeling Personalepolitisk decentralisering Definition Ansættelse Afskedigelse Lønforhandlingskompetence Løn ved ansættelse Ny løn Lønforhandling for tjenestemænd og reglementsansatte Faglig decentralisering Definition Beskrivelse Decentraliserede områder Godkendelse...16 Bilag 1 Bygningsvedligeholdelse...17 Bilag 2 Uddybning af bilag

3 1. Resume af principperne 1.1 Indledning Decentralisering er defineret som en flytning af ansvar og kompetence til et lavere niveau i organisationen. Det kunne fx være retten og pligten til at lave omprioriteringer inden for den afsatte budgetramme, så ressourcerne udnyttes mest hensigtsmæssigt til at opfylde enhedens mål. Når der i decentraliseringsprincipperne tales om decentralisering til enhedsniveau, er det lederen af den decentraliserede enhed, som modtager pligter og rettighederne i forbindelse med decentraliseringen. Det betyder således ikke, at brugerbestyrelser m.v. får udvidet deres rettigheder og pligter. Men det hindrer ikke lederen af den decentraliserede enhed i at have en god og konstruktiv dialog med sin brugerbestyrelse m.v. I forvaltningerne er det direktøren, som har det overordnede ansvar for de decentraliserede enheder. Afdelingscheferne er ansvarlige for de decentraliserede enheder, der findes under hans/hendes område. Direktøren har mulighed for, indenfor hvert politikområde, at se de decentraliserede enheder under et. Decentraliseringsprincipperne tager udgangspunktet i mål-, ramme- og effektstyring. Det betyder, at de økonomiske rammer til udvalg, fagforvaltninger og decentrale enheder opgøres og udmeldes som budgetrammer. Dette kræver en række spilleregler for de decentrale enheder, som udmønter den decentrale budgetkompetence. Spillereglerne svarer til Middelfart Kommunes decentraliseringsprincipper, som vil blive beskrevet i det følgende. Udover decentraliseringsprincipperne skal decentrale enheder også overholde: Love for de enkelte områder Kasse og regnskabsregulativ Diverse politikker Budget Kommuneplan. Kapitel 1 omfatter et kortfattet resume af decentraliseringsprincipperne, mens de bliver uddybet yderligere i de efterfølgende kapitler. 1

4 1.2 De fem decentraliseringsprincipper Nettobudget Det decentrale område får en pose penge, hvor der frit kan flyttes beløb mellem alle driftskonti. Området har mulighed for at skabe ekstra indtægter til øget forbrug, men skal samtidig reducere udgifterne ved dalende indtægter. Overførsel mellem regnskabsår Det decentrale område kan overføre en uforbrugt bevilling fra et regnskabsår til det efterfølgende regnskabsår, samt bruge af det efterfølgende regnskabsårs bevilling. Der er ingen max grænser for ovenstående. Ved de årlige budgetopfølgninger og regnskabsafslutningen giver det decentrale område en melding til den pågældende direktør, hvis regnskabsresultatet forventes at resultere i et merforbrug på mere end 3 % af områdets udgiftsog indtægtsbudget. Økonomisk råderet Det decentrale område har råderet over hele driftsbudgettet, dog undtaget: Udvendig vedligeholdelse Forsikringer Rengøring Tjenestemandspension Barselspulje Fælles TR og MED-uddannelse. Budgettering og styring af lønsum Budgettering af lønsummen for det enkelte område fremkommer ved prisfremskrivning af lønbudgettet fra foregående års 1. budgetoverslagsår tilpasset eventuelle mængdetilpasninger ved budgetvedtagelsen. Alle løndele indgår i lønsumsstyring. Ansættelse/afskedigelse Den decentrale leder har kompetence til at ansætte personale. Ved uansøgt afsked har den decentrale leder indstillingsretten til Kommunaldirektøren. 2

5 2. Økonomisk decentralisering 2.1 Definition Økonomisk decentralisering betyder retten til at disponere inden for givne økonomiske rammer. Denne form for decentralisering bygger på en filosofi om, at øget økonomisk handlefrihed på institutionsniveau medfører bedre ressourceudnyttelse. 2.2 Nettobudget Den økonomiske decentralisering sker med udgangspunkt i totalrammer altså en samlet budgetramme til hvert decentraliseret område Budgetrammen Budgetrammen betyder, at hvert område får bevilget en ramme, som det selv kan styre, og der skelnes ikke mellem kontiene. Områderne kan f.eks. ændre på sammensætning af personale, og penge fra en ledig stilling kan bruges til f.eks. nyanskaffelser. Budgetrammen skal forvaltes i overensstemmelse med bl.a. kommunens kasse- og regnskabsregulativ og dets bilag. Det er den enkelte leders ansvar at holde sig orienteret om ændringer i kasse- og regnskabsregulativ Rammen Fagforvaltningen udmelder rammen til det decentrale område under hensyn til de politiske retningslinjer. Områderne kan herefter selv tilrettelægge budgettet, samt fordele på grupperinger og arter. Budgettet fordeles i henhold til budgetforudsætningerne, så der kan foretages økonomisk styring og opfølgning Regulering af budgettet Grundprincippet er, at budgetrammen kun reguleres en gang årligt i forbindelse med budgetlægningen. Der reguleres for mængder og p/l-fremskrivning (teknisk tilretninger) ud fra de retningslinjer, som Økonomiudvalget har fastlagt i budgetproceduren. 3

6 De forskellige politikområder skal derfor selv afholde udgifter til eventuelle ændringer i mængder. Det betyder, at der som udgangspunkt ikke kan søges kassefinansierede tillægsbevillinger. Dog kan Byrådet til hver en tid omprioritere mellem budgetrammer på tværs af politikområder. Eksempelvis kunne der opstå en situation, hvor Byrådet var nødsaget til at reducere budgetrammer for at imødekomme særlige økonomiske udfordringer Nettobudgettering / indtægter Nettobudgettering betyder, at områderne kan disponere over egne indtægter. Et forøget salg af produkter/ydelser udvider områdets samlede ramme. Ved dalende indtægter skal området reducere udgifterne. Indtægter skal komme fra aktiviteter, der er i overensstemmelse med områdets formål, kommunens naturlige opgaver og kommunalfuldmagten. Indtægter kan bl.a. være salg af: Egne produkter Gammelt inventar Konsulentvirksomhed Indtægter fra arrangementer Varer i kiosk Sponsorstøtte (må ikke gives til enkelte personer). 1 Reklameindtægter eller sponsorstøtte må ikke komme fra reklamer med religiøse, politiske eller racistiske undertoner, eller fra reklamer med sundhedsskadelige produkter. Kontakt eventuelt fagforvaltningen for rådgivning. Det decentrale område kan ikke ændre takster, som er fastsat af Byrådet. 2.3 Overførsel mellem regnskabsår Filosofien omkring overførsel mellem regnskabsår er bl.a. at sikre en bedre planlægning af økonomiske disponeringer. Det decentrale område har herved mulighed for at prioritere over en årrække og lave langsigtet planlægning. Det decentrale område kan 1 Jf. i øvrigt notat om Kommunens muligheder for salg af reklameplads til eksterne annoncører: Notat.aspx 4

7 Overføre en uforbrugt bevilling fra et regnskabsår til det efterfølgende Bruge af det efterfølgende års bevilling Der er ingen max. grænser for ovenstående. Den decentrale leder kan altid kontakte Fagforvaltningen og Økonomiafdelingen, hvis han/hun ønsker hjælp til at vurdere økonomien. Ved budgetopfølgningerne og regnskabsafslutningen giver det decentrale område en melding til Direktøren for området, hvis regnskabsresultatet forventes at resultere i et merforbrug på mere end 3% af årets bevilling. 2.4 Økonomisk råderet Som hovedregel er alt, hvor området kan påvirke forbrug via adfærd, decentraliseret Undtagelser Undtaget fra decentralisering er: Udvendig vedligeholdelse Udvendig bygningsvedligeholdelse er undtaget fra decentraliseringen. På den måde sikres det, at kommunens bygninger vedligeholdes så ensartet som muligt inden for det afsatte budget. Definitionen på central (udvendig) og decentral (indvendig) vedligeholdelse fremgår af bilag 2. Tvivlspørgsmål afklares i dialog mellem forvaltningen og den decentrale leder. Forsikringer Budgetterne til forsikringer er samlet centralt under Økonomiudvalget. Motorkøretøjsforsikringer er dog placeret under de decentrale enheders respektive udvalg. For alle typer af forsikringer gælder der, at de decentrale enheder ikke selv kan indgå nye forsikringer, eller påvirke budgettet hertil. Intern Service varetager administrationen af forsikringsområdet. Rengøring Rengøringen af kommunens bygninger er samlet i et kommunalt driftsselskab. Ligesom forsikringer, er budgettet til rengøring samlet centralt under Økonomiudvalget. Udgangspunktet er, at der én rengøringsstandard for alle kommunens bygninger. Dette kan kun fraviges i særlige tilfælde. Ønsker en decentral enhed fx at hæve rengøringsniveauet, skal udgiften afholdes af enheden selv. Det sker 5

8 ved, at der flyttes budget fra det respektive udvalg til Økonomiudvalg. Intern Service varetager administrationen af rengøringsområdet. Tjenestemandspension Kommunen afholder udgifter til både aktive og passive tjenestemænd centralt under Økonomiudvalget. Til de aktive tjenestemænd indbetales en forsikringspræmie, mens der for de passive udbetales en pension forud hver måned. Når der sker ændringer i antallet af aktive og passive tjenestemænd, skal dette meddeles Løn & Økonomi. Når der ansættes nye tjenestemænd, skal det decentrale område aflevere et budget svarende til tjenestemandens pensionsindbetalinger til Økonomiudvalget. Omvendt modtager det decentrale område et budget svarende til en gennemsnitlig pensionsindbetaling fra Økonomiudvalget, hvis en tjenestemand opsiger sin stilling. Differencen skal dække den merudgift, som opstår, når den pågældende tjenestemand går på pension. I tilfælde hvor den decentrale enhed indgår senioraftale med en tjenestemand, hvor medarbejderen går på nedsat tid og bibeholder fuld pension, så indbetaler den decentrale enhed et årligt beløb svarende til den ekstra pensionsindbetaling til Økonomiudvalget. I de tilfælde hvor en kommunal tjenestemand erstatter en statslig tjenestemand, tilføres Økonomiudvalget penge fra kassen. Det hviler på en forudsætning om, at lønniveauet for den nye ansatte svarer til niveauet for den gamle. Barselspulje Alle decentrale enheder betaler den til enhver tid gældende sats af den samlede lønsum ind til barselspuljen. Dette er en kollektiv ordning, som dækker lønudgifter til den barslende i den periode han/hun skal have løn (jf. afsnit 2.5.5). Barselspuljen hører under Økonomiudvalget, og den administreres af Løn & Økonomi. Er der merforbrug på barselspuljen dækker alle decentrale enheder i forhold til deres lønsum. Ligeledes tilbageføres der midler til de decentrale enheder, hvis der er mindreforbrug. Afregningen sker ved over-underskudsopgørelsen. Der følges op på budgettet for barselspuljen hvert halve år. Fælles TR og MED-uddannelse Ved udgangen af regnskabsåret bliver de decentrale enheder kompenseret for deres lønudgifter til de fælles tillidsrepræsentanter. Endvidere bliver de kompenseret for den tid, medarbejderrepræsentanterne bruger i forvaltningsudvalgene. Staben har ansvaret for, at denne kompensation bliver udbetalt. 6

9 Staben varetager endvidere MED-uddannelsen i hele MED organisationen. Udgifterne til MED og F-TR finansieres som en generel reduktion af driftsrammerne hos de decentrale enheder Brugerbetalinger Brugerbetalingen er indeholdt i decentraliseringen. Derfor skal det decentrale område reagere, hvis der opstår en situation med færre betalere. Daginstitutioner På daginstitutionsområdet er forældrebetalingen også decentral, men ikke for hver enkelt daginstitution. Betalingen samles på fællesstedet i kontoplanen. Herved bliver den enkelte daginstitution ikke direkte berørt af en eventuel ændret forældrebetaling. Det betyder, at et evt. overskud / underskud overføres til det efterfølgende år. Valget begrundes med, at daginstitutionernes normering styres af pladsanvisningen. Dertil kommer, at institutionernes budgetter reguleres i forhold til antal børn. Denne regulering sker ved hjælp af en model, som afgør, hvor stort et budget der skal tillægges eller fratrækkes daginstitutionerne som følge af under- eller overbelægning. SFO Forældrebetalingen er decentral på hver enkelt skole. Valget begrundes i, at pengene dermed følger det enkelte barn i den periode, barnet er i skolefritidsordningen. På SFO-området tildeles normeringen ved skoleårets begyndelse, og der foretages en efterregulering, når der starter et nyt skoleår Fleksjob Ordningen er en del af den decentrale ramme. Ansættelse i fleksjob, er en ansættelse af en medarbejder, der har varigt nedsat arbejdsevne, og som er ansat på nedsat timetal. Ansættelsen sker på samme vilkår som øvrige ansatte. Jobcenteret finansierer 50 % eller 66,6 % af lønudgiften, og herudover finansieres lønudgiften som hovedregel af arbejdsstedet. Institutionen kan i særlige tilfælde få tilskud på en andel af lønudgiften efter aftale med Jobcentret - via Jobcentrets pulje. Tilskuddet gives under forudsætning at: 1. at ansættelsen sker som et led i personens tilbagevenden til arbejdsmarkedet, og 2. at stillingen er uden for institutionens normering. 7

10 Ved fratrædelse af stillingen, overgår puljens finansiering tilbage til Jobcentrets pulje. 2.5 Lønsumsbudgettering og -styring De decentrale områder har lønsumsbudgettering og styring. Det betyder, at den enkelte decentrale institution skal styre efter det lønbudget, den tildeles ved budgetårets start. Styringsparameteren er det kronebeløb, som tildeles det enkelte decentrale område Lønsumsbudgettering Budgettet til lønsummen fremkommer ved at prisfremskrive lønbudgettet fra foregående års 1. budgetoverslagsår. Dog justeres budgetterne på ældre-, børne- og skoleområdet for eventuelle mængdeændringer, som kan henføres til befolkningsprognosen. I forbindelse med budgetlægningen laver forvaltningen tekniske tilretninger. Herefter fremskrives budgettet med p/l-stigninger, og der afleveres den til enhver tid gældende sats til barselspuljen Lønsumsstyring Lederen skal sikre, at der - inden for det tildelte budget - er råd til at aflønne de personer, som er ansat til at løse det decentraliserede områdes opgaver. Hvis dette ikke er tilfældet, er det lederens opgave at sørge for tilpasning i medarbejdergruppen. I lønsumsstyringen indgår alle løndele: grundløn, tillæg, pensionsbidrag, arbejdsgiverudgifter, løn til vikarer, over- og merarbejde, feriepenge, gratialer, feriepenge ved fratrædelse m.v. Pensionsbidrag vedrørende skalalønnen til tjenestemænd (jf. afsnit 2.4.1) indgår ikke i lønsumsstyringen. Det gør derimod tjenestemændenes supplerende pensionsbidrag, som vedrører diverse tillæg Redskaber til lønsumsstyring Styring af lønudgifter skal primært ske ved hjælp af lønstyringssystemet/datawarehouse. Derudover benytter områderne økonomisystemet og ledelsesinformationssystemet til budgetopfølgning/-styring for hele den tildelte budgetramme. Lederen trækker oplysningerne i Datawarehouse månedligt. Løn & Økonomi er behjælpelig med hensyn til yderligere specificering af lønoplysningerne fra lønsystemet. 8

11 2.5.4 Ferieaftalen Et jobskifte inden for Middelfart kommune betragtes ikke som en fratrædelse med efterfølgende genansættelse, når der er tale om fortsat ubrudt ansættelse. Det betyder, at medarbejderen holder ferie med løn (i det omfang den er optjent) hos det modtagende område, som betaler for ferien. Der betales ikke mellem afgivende og modtagende, da det forventes at udlignes over tid. I henhold til Ferieaftalen skal Middelfart kommune betragtes som en enhed, og derfor har de pågældende medarbejdere ret til at holde ferie med løn i ovennævnte situation. På skole- og daginstitutionsområdet anvendes en anden model. Her sørger de 2 budgetenheder for, at der bliver lavet en mellemregning, hvis en medarbejder skifter fra den ene institution til den anden. Udgifter til flex og afspadsering afholdes af det afgivende område Barselsordning Løn & Økonomi bør kontaktes ved tvivlsspørgsmål, før der indgås aftaler vedrørende afholdelse af barselsorlov. Årsagen er, at reglerne for området er så indviklede, at sammensætningen kan betyde økonomisk tab for såvel kommunen som den barslende. Den fælles barselspulje betyder, at der for lønudgifterne til den barslende gives 100% refusion. Det sker i den perioden, hvor den barslende skal have løn (normalt 8 uger før fødslen og 26 uger efter fødslen). Efter denne periode vil der være udgifter til eventuel pension, som svarer til kr. pr. måned. Der ydes ikke refusion fra barselspuljen til denne udgift. For at få refusion fra barselsordningen er det lederens ansvar at: Indberette barslen i fraværssystemet Udfylde et skema (E ), når barslen begynder. Skemaet indsendes til Løn & økonomi. Herefter flytter Løn den pågældende medarbejders lønudgifter til Barselsudligningsfonden, således at institutionen/afdelingen ikke har omkostningerne til medarbejderen i dennes barselsperiode. På intranettet er der lagt en vejledning ud, som omhandler flere centrale emner vedrørende barsler. Her bliver følgende beskrevet: Indberetninger til fraværssystemet Blanketter Regler ved fødsel, adoption m.v. 9

12 2.5.6 Sygedagpenge ved langtidssygdom (over 30 dage) Ved sygemeldinger over 30 dage modtager det enkelte område sygedagpengerefusion svarende til den til enhver tid gældende dagpengesats. Det sker uagtet den sygemeldtes lønniveau. Sygedagpengerefusionen indgår på den lønkonto, hvor lønnen til den langtidssyge udbetales, hhv den konto den decentrale enhed har til sygedagpengerefusioner. Den decentrale enhed skal senest 1 uge efter første sygefraværsdato, indberette sygefraværet startdato i SD personaleweb hhv. SD tjenestetid hhv. TRIO/Lara. Refusion forudsætter, at den decentrale enhed har anmeldt fraværet korrekt og rettidigt. 10

13 3. Administrativ decentralisering 3.1 Definition Administrativ decentralisering indebærer udlægning af den række praktiske administrative opgaver fra central til decentral udførelse. 3.2 Samarbejdet Decentralisering kræver et godt samarbejde mellem såvel de decentrale områder som de centrale områder. Samarbejdet skal bygge på respekt og kendskab til hinandens opgaver, så der herved opnås en optimal arbejdssituation for alle parter. Kommunikation spiller en central rolle for vidensdelingen. 3.3 Opgave og ansvarsfordeling Der skal være forskel på opgave og ansvar ud fra størrelsen på de decentrale områder. Der bør derfor være mulighed for, at visse områder - efter aftale med fagforvaltningen - kan lave en anden arbejdsfordeling. Nedenfor er nævnt forskellige opgaver, og hvem der har ansvaret for dem. Listen er ikke udtømmende, men den skal gerne vise, hvordan fordelingen er tænkt. Opgave Bogføring Trække rapporter Budgetopfølgning Budgetomplacering Indberetning af ferie, fridage og sygdom Forarbejde og administration af ansættelser Strategi og proces vedrørende ny løn Leasing Sende ansættelsesbreve Opkrævning af forældrebetaling Udarbejdelse af budget og regnskab Ansvar Decentralt Decentralt Decentralt Decentralt Decentralt Decentralt Centralt Centralt/decentralt Centralt/decentralt Centralt Centralt Det decentrale område kan få hjælp til opgaverne hos sekretariatet i fagforvaltningerne, samt Løn & Økonomi. 11

14 4. Personalepolitisk decentralisering 4.1 Definition Decentralisering af personalepolitikken betyder, at den decentrale leder har retten til at: Ansætte og indstille til afskedigelse af personale Fastsætte personalenormering Sammensætte personalegrupper frit på tværs af uddannelsesskel Tilrettelægge efteruddannelse. Derudover har den decentrale leder kompetencen til at forhandle almindelig løn og ny løn. Dog skal Løn & Økonomi være tæt involverede. 4.2 Ansættelse Decentrale ledere ansættes af forvaltningen, mens den decentrale leder selv kan ansætte personale. Løn & Økonomi eller den decentrale enhed laver ansættelsesbrevene, der ikke skal returneres i underskrevet stand. 4.3 Afskedigelse Den decentrale leder kan ikke selv afskedige personale, men har indstillingsretten til Kommunaldirektøren. Staben/Løn og Økonomi er tovholder på processen. En afskedigelse kan medføre store økonomiske konsekvenser for både kommunen og den afskedige, hvorfor det er centralt, at alle forhold er belyst bedst muligt. De økonomiske konsekvenser ved uansøgt afsked påhviler den decentrale enhed. 4.4 Lønforhandlingskompetence Løn ved ansættelse Ved ansættelse af ledere, og i efterfølgende lønforhandlinger, skal lønniveauet aftales med den direktør/chef, som er 2 niveauer over den leder hvis løn, der forhandles om. Det betyder, at lønnen for fx Skolechefen skal aftales med Kommunaldirektøren. Dette er ikke nødvendigt i forbindelse med ansættelse af andre medarbejdere. Dog forventes det af den decentrale leder, at vedkommende har sat sig ind i kommunens generelle lønniveauet for den pågældende faggruppe og stilling. Lønnen skal altid forhandles med den forhandlingsberettigede organisation. 12

15 4.4.2 Ny løn Forhandlinger De decentrale ledere har ansvaret for at komme med input til ny løn forhandlinger for deres egne områder. Lederne skal være i løbende dialog med Løn & Økonomi med henblik på at sikre, at overenskomster, lokalaftaler m.v. overholdes. Lokale tillæg/trin må ikke konverteres til forhøjelse af grundlønstrin med mindre det er aftalt i en forhåndsaftale. De decentrale ledere har ansvaret og Løn- og Økonomi det administrative arbejde med at udfylde de papirer, som følger af ny løn forhandlingerne. Aftaler og udfyldte indberetningsskemaer afleveres til Løn & Økonomi snarest efter aftalens indgåelse. Løn & Økonomi indberetter derefter det aftalte i lønsystemet. Forhandlerteamet i Løn- og Økonomi har ansvaret for: De overordnede sammenhænge i procedurer og tidsplaner vedrørende ny løn forhandlinger Den overordnede koordinering for Middelfart Kommune, så den lokale udmøntnings andel overholdes Deltagelse i alle forhandlinger om ny løn. Beregninger og kommunikationen med decentrale ledere og faglige organisationer Sekretariatsfunktionen for hele processen. Forhandlerteamet i Løn- og Økonomi står således til rådighed for vejledning og rådgivning til de decentrale ledere i alle faser af forhandlingerne. Staben og Løn & Økonomi udarbejder løbende generel information om ændringer i overenskomsterne. Informationen sendes til relevante ledere og formidles f.eks. via ledermøder, informationsmøder og/eller intranettet. Den enkelte leder har ansvaret for at holde sig orienteret om overenskomsterne inden for eget område. Forhåndsaftaler/lokalaftaler Forvaltningerne har ansvaret for at lave forhåndsaftaler inden for eget område. Der kan indgås forhåndsaftaler, hvis de enten er påkrævede i overenskomsten eller er særligt velbegrundede. I forbindelse med udarbejdelsen af nye skal forhandlerteamet inddrages med henblik på råd og vejledning. Der skal indhentes udtalelse fra forhandlerteamet i Løn- og Økonomi inden godkendelse. 13

16 4.4.3 Lønforhandling for tjenestemænd og reglementsansatte Lederne har ikke kompetence til at beslutte, om aktive tjenestemænd og reglementsansatte kan konvertere kronebeløb til løntrin. Den beslutning skal tages af Kommunaldirektøren. 14

17 5. Faglig decentralisering 5.1 Definition Faglig decentralisering defineres som retten og pligten til at fastlægge og udvikle det faglige indhold indenfor de decentrale områder. Faglig decentralisering kan bl.a. fremme forskellighed fra det ene decentrale område til det andet, hvilket kan være med til at sikre bedre kvalitet og udnyttelse af ressourcer. 5.2 Beskrivelse Udmøntningen af den faglige decentralisering er styret af de overordnede retningslinjer for Middelfart Kommune. Eksempelvis kan nævnes de retningslinjer, som er nedfældet i Byrådets visioner, mål, strategier og politikker. Følgende politikker er bl.a. med til at forme den faglige decentralisering: Børn- og Ungepolitiken Ældrepolitikken Personalepolitikken Arbejdsmiljøpolitikken. Derudover er der fastlagt retningslinjer i form af kvalitetsstandarder og servicemål. De er det decentrale områders ansvar at omsætte Byrådets visioner, mål, strategier og politikker til konkrete handlinger gennem den faglige decentralisering. Den faglige decentralisering giver områderne metodevalg, så handlinger og aktiviteter frit kan prioriteres indenfor de fastsatte rammer. Det betyder, at de decentrale områder selv bestemmer den proces, der skal til for at nå de overordnede retningslinjer. Omvendt har de også ansvaret for den løbende udvikling af deres kerneopgave, samt at tilpasse ydelsen, så tilbud og ydelser leveres til borgerne på en effektiv og kvalificeret måde. 15

18 6. Decentraliserede områder Defineres som en administrativ enhed med en direktør/chef/leder med ledelses- og budgetansvar. Decentraliserede områder er lig den administrative organisation i kommunens økonomisystem. 7. Godkendelse Bilaget godkendes af Byrådet, i henhold til Oversigt over bilag og kompetencer i Kasse- og regnskabsregulativet. Revideret maj 2012 men hensyn til ændring i lovgivning på sygedagpengeområdet og ændret administration på barselsordning, samt ændring i organisationen. Godkendt / 2012 på Byrådets møde, pkt. Steen Dahlstrøm Steen Vinderslev Borgmester Kommunaldirektør 16

19 Bilag 1 Bygningsvedligeholdelse Detaljeret opdeling af ansvar for vedligeholdelse af bygninger i Middelfart Kommune. Bilag 3 indeholder en uddybning af bilag 2. C = Central pulje i Plan og Byg L = Lokal decentral pulje Bygningsdel Ansvar Planlagt vedligehold Akut Vedligehold TERRÆN (20)1 Sekundære bygninger C L (20)2 Hegnsmure, hegn L L (20)3 Støttemure L L (20)6 Trapper og ramper i terræn ved hovedadgangsveje C L (20)6 Rækværk, håndlister afskærmninger L L (40)2 Stier, belægninger, øvrige L L (40)3 Veje, parkeringsarealer, belægninger ved hovedadgangsveje C L (40)4 Opholdsarealer, belægninger L L (40)5 Sports- og havearealer L L (40)6 Trapper og ramper i terræn, overflader L L (40)7 Beplantning L L (50)1 Afløb, stikledninger og overfladeafvanding, C L herunder rendestens- og sandfangsbrønde (50)2 Drænledninger C C (50)3 Vand, stikledninger, brandhaner, vandposte C L (50)4 Naturgas, stikledninger C C (50)5 Fjernvarme, stikledninger C C (50)6 Tanke for olie og gas C C (51) Anlæg for affaldshåndtering L L (60)1 Elstikledninger uden for bygningen C C (60)2 Vej- og pladsbelysningsanlæg C L (70)2 Tavler, skilte og skærme L L (70)3 Skilte, opbevaringsinventar, affaldsstativer, cykelstativer, postkasser m.m. er indeholdt på andre konti. L L 17

20 BYGNING udvendig (21) Ydervægge C L (21)1 Kælderydervægge C C (21)2 Lyskasser C L (24)1 Kældertrappe, udvendige C L (24)3 Trapper, udvendige C L (24)4 Ramper, udvendige C L (26) Altaner og altangange C L (27)2 Baldakiner og overdækninger C L (31)2 Døre, ydervægge C L (31)3 Porte, ydervægge C L (31)4 Vinduer, ydervægge C L (31)5 Solskærme, skodder, markiser m.m. L L (31)6 Sålbænke, inddækninger m.m. C L (37)1 Kviste m.m C L (37)2 Ovenlys C C * (37)2 Røglemme i facader C L * (37)4 Snefang, rækværker, afskærmninger m.m. C L (37)5 Inspektionslemme, døre m.m. C L (37)6 Tagudhæng, vindskeder, sternbrædder og inddækninger C C (37)7 Tagrender og nedløb C L (47) Tagbelægning. C C ** * Hvis der er krav om tilsyn/funktionsafprøvning af oplukkesystemer til røgventilation ligger dette også decentralt sammen med øvrigt brandmateriel. ** Renholdelse af flade tage og afløbsbrønde i flade tager ligger decentralt. BYGNING - indvendig (22)1 Kælderindervægge L L (22)2 Indervægge i øvrigt L L (22)3 Skaktvægge, skorstensvanger, installationsskakte L L m.m. (24)2 Trapper, indvendige L L (24)5 Ramper, indvendige L L (32)1 Døre, indervægge L L (32)2 Luger, lemme og vinduer L L (32)3 Bevægelige indervægge L L (32)4 Indfatninger, fodpaneler og fendere L L (33)3 Lemme, riste, måtterammer m.m. L L (34)2 Gelændere og rækværker, indvendige L L (34)3 Riste, måtterammer m.m. L L (35)1 Lydlofter, der skal males L L *** 18

21 (35)2 Lofter til maling L L (42)1 Indvendige vægoverflader L L (42)2 Indervægge kompletterende dele, L L overflader, paneler, glasvægge etc. (43) Gulve, overflader og belægninger. L L *** Lydlofter kan ødelægges ved maling. Kontakt derfor altid Plan og Byg inden maling for valg af rigtig malingstype. Afløb og sanitet (52)1 Afløb under bygning (fra studs i væg/gulv ud til C L nærmeste brønd eller ledning) (52)2 Dræn under bygning, C C (52)3 Faldstammer C C (52)3 Gulvafløb C L (52)5 Forbrugsanlæg (vaske, vaskemaskiner, opvaskemaskiner, brusekabiner, klosetter m.m. inkl. tilhørende armaturer/vandhaner). L L Vandinstallation (53)1 Forsyningsanlæg, (målere, beholdere m.m.) C C (53)2 Distributionsanlæg (rør, diverse ventiler m.m.) frem til tilgangskobling/ Ballofix. C C (53)3 Forbrugsanlæg (diverse aftapningsventiler, vandhaner, tilkoblede maskiner mv. fra og med Ballofix). L L Køling (55)1 Køling, forsyningsanlæg (aggregater m.m.) L L (55)2 Køling, distributionsanlæg (rør, ventiler m.m.) L L (55)3 Køling, forbrugsanlæg (fordampere, køleflader, regulering, automatik m.m.). L L Varmeanlæg (56)1 Forsyningsanlæg (kedler, varmevekslere, målere C C m.m.) (56)2 Distributionsanlæg (rør, ventiler m.m.) C C (56)3 Forbrugsanlæg (varmeflader/ radiatorer, varmeventilatorer, lokal automatik som rumfølere og motorventiler samt radiatortermostater m.m.). C L Ventilationsanlæg (57)1 Forsyningsanlæg (ventilationscentraler m.m.) C C (57)2 Distributionsanlæg (rør, reguleringer m.m.) C C 19

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

8 - Kommunal administration i lejede bygninger.

8 - Kommunal administration i lejede bygninger. U:\Center for Ejendomme\Kommunale Bygninger\Bygningsvedligehold\Fordelingsnøgle-akut vedligehold\[fordelingsnøgle til fordeling af akutte udgifter ved bygningsdrift Udgave 4,0.ls]8 Administrationsbyg.-leje

Læs mere

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn Muldafrømning, afgravning af råjord, udgravning af jord i byggegrube, tilfyldning med grus og råjord. (12) Fundamenter Fundamenter i rende og forskalling.

Læs mere

9. Haslev Svømmehal Registranten af en akut vedligeholdelsesopgave, henvender sig til den afdeling der er markeret med kryds Bestilles og betales af:

9. Haslev Svømmehal Registranten af en akut vedligeholdelsesopgave, henvender sig til den afdeling der er markeret med kryds Bestilles og betales af: U:\Center for Ejendomme\Kommunale Bygninger\Bygningsvedligehold\Fordelingsnøgle-akut vedligehold\[fordelingsnøgle til fordeling af akutte udgifter ved bygningsdrift Udgave 4,0.ls]9 Svømmehal Dato: 22.08.2013

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Høring om ændrede principper for ejendomsadministration i Holstebro Kommune.

Høring om ændrede principper for ejendomsadministration i Holstebro Kommune. .1 Til alle fagudvalg og høringsberettigede bestyrelser i Holstebro Kommune Dato: 14-12-2012 Sagsnr.: 041801-2007 Henv. til: Poul Munk-Poulsen Tlf.: 9611 7660 Høring om ændrede principper for ejendomsadministration

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Rekvireret. Forbrugt. Budget. Afvigelse i kr. Afvigelse i %

Rekvireret. Forbrugt. Budget. Afvigelse i kr. Afvigelse i % Side: 1 Filter Udskrift Finansenheder Konti Nulsaldi I Tusinder SideSkift efter Finansenhed Udskriv Totaler Adm.periode Regnskab pr. NoteType Realiseret Rekvireret Forbrugt Budget Afvigelse i kr. Afvigelse

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Sæt ny løn på dagsordenen

Sæt ny løn på dagsordenen Sæt ny løn på dagsordenen - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Veje til indflydelse... 3 2. Råderum til ny løn... 3 3. Ny løn på budgettet... 5 4. Indflydelse på råderum og budget... 7 5. Spørgsmål du kan stille

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

rollefordeling på både det politiske og administrative niveau hvilke udfordringer kommunen står overfor

rollefordeling på både det politiske og administrative niveau hvilke udfordringer kommunen står overfor Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 16. december 2009 Sagsbehandler Lene Andersen Økonomistyring i Esbjerg Kommune 1. Indledning Dette notat om økonomistyring i Esbjerg Kommune er udarbejdet for at give et

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Administrationsgrundlag Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Revideret jan. 2012/LP Side 0 af 15 PERSONALEBUDGET... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE PR. EKSTRA

Læs mere

Forslag om fremtidig personale og økonomistyring. Indhold. Forslag november 2012. Ledernes personale- og økonomistyring Projekt Ny Koncernløsning

Forslag om fremtidig personale og økonomistyring. Indhold. Forslag november 2012. Ledernes personale- og økonomistyring Projekt Ny Koncernløsning Forslag om fremtidig personale og økonomistyring Forslag november 2012 Indhold Indledning... 2 Vedrørende 1. udfordring fælles rapporter... 3 Vedrørende 2. udfordring overblik over refusioner... 4 Vedrørende

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Bilag vedr.: Budgetansvar og økonomisk ledelsestilsyn Forslag Senest ajourført 6. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 2. BUDGETANSVAR...3

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFONDEN Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefonden.dk byggeskadeforsikring af renoveringer frivillig

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner. Udkast den 31. januar 2014. Driftsoverenskomst

Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner. Udkast den 31. januar 2014. Driftsoverenskomst Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner Udkast den 31. januar 2014 Driftsoverenskomst mellem Aarhus Kommune Aarhus Kommune og bestyrelsen for den selvejende

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

BUDGET. E/F Herman Bangs Have. For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014. Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

BUDGET. E/F Herman Bangs Have. For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014. Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den E/F Herman Bangs Have BUDGET For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014 Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 29. april 2014 Dirigent Administrator: Controller: Peter

Læs mere

Ændring i antallet af de boliger, hvortil der skal leveres tilbud efter lov om social service kan kun ske efter aftale mellem parterne.

Ændring i antallet af de boliger, hvortil der skal leveres tilbud efter lov om social service kan kun ske efter aftale mellem parterne. i - Aftaleperiode og opsigelse Nærværende aftale træder i kraft på tidspunktet for beboernes indflytning i boligerne tilhørende Den selvejende almene plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger. Aftalen

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Ejerforeningen Frederiksberg Allé 53/Kochsvej 2 4 Reparation og Vedligehold 1 af 8

Ejerforeningen Frederiksberg Allé 53/Kochsvej 2 4 Reparation og Vedligehold 1 af 8 1 af 8 Af efterfølgende skemaer er det via figurer og tekst anført, hvor ejerlejlighedsejere skal henvende sig, hvis der opstår en skade i ejerens lejlighed eller på ejendommen fællesarealer. Endvidere

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Når du har importeret går du ind i den orange boks i decentral lønstyring og klikker på økonomisk oversigt. Så kommer følgende billede frem.

Når du har importeret går du ind i den orange boks i decentral lønstyring og klikker på økonomisk oversigt. Så kommer følgende billede frem. Brugervejledning decentral lønstyring: Beregning af anslået lønforbrug: I programmet kan du, når du står i den orange boks økonomi få beregnet et anslået lønforbrug for resten af året. Du skal være opmærksom

Læs mere

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret inkl. Overførsler Oprindeligt Budget 31.05.2012 Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Noter Boligselskabet AKB, København 1026-3 Østerbrogade 95

Noter Boligselskabet AKB, København 1026-3 Østerbrogade 95 Årets resultat er et overskud på 110.244 kr.. Dette skyldes hovedsageligt, følgende poster: Noter Udgifter større end budgetteret: Ejendomsskatter 426 Vandafgift (incl. miljøafgift) 38.325 Kloakbidrag,

Læs mere

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion (Revideres løbende) Udarbejdet af: Sagsnummer.: Version nr.: Morten Sørensen / Lis Christiansen

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis

Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis 1 Lønpolitik Indledning Silkeborg Kommunes lønpolitik skal medvirke til at realisere kommunens overordnede politiske mål og skal til stadighed sikre den fornødne

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

5. Forenkling på økonomiområdet

5. Forenkling på økonomiområdet 5. Forenkling på økonomiområdet Kommunerne er i helt overvejende grad kendetegnet ved en meget decentral struktur på økonomiområdet, hvor institutionerne både har det økonomiske ansvar for opgaveløsningen

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL)

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) KTO Sekretariatet 10. oktober 2007 Sagsnr.: 1127.27 KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) Idet KTO s formål for forhandlingerne ved OK-08

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST POST Overenskomst mellem Post Danmark og 3F for arbejdsledere og specialister m.fl. Industriens Overenskomst 2010 med tilhørende lokalaftaler mellem Post Danmark og 3F gældende

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Driftsaftale. mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og x

Driftsaftale. mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og x Driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og x Faaborg-Midtfyn Kommune er organiseret efter principper om decentral ledelse og central styring, som udmøntes gennem dialogbaseret aftalestyring. I den

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER. SKAT har desuden sammenfattet de forhold, man skal være opmærksom på i følgende 4 trin:

FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER. SKAT har desuden sammenfattet de forhold, man skal være opmærksom på i følgende 4 trin: FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER Som opfølgning på vor tidligere orientering om fradrag for håndværkerudgifter (servicefradraget) er nedenfor anført den seneste oversigt fra SKAT over de udgifter, der er

Læs mere

AFTALE MELLEM Børn & Unge og Miljø & Teknik OM OG SELVEJENDE DAGINSTITUTIONER I SVENDBORG KOMMUNE

AFTALE MELLEM Børn & Unge og Miljø & Teknik OM OG SELVEJENDE DAGINSTITUTIONER I SVENDBORG KOMMUNE AFTALE MELLEM Børn & Unge og Miljø & Teknik OM VEDLIGEHOLDELSE OG ENERGISTYRING PÅ DE KOMMUNALE OG SELVEJENDE DAGINSTITUTIONER I SVENDBORG KOMMUNE Formål Formålet med en aftale er at opnå en ensartet standard

Læs mere

Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune Retningslinier for bevillingsstyring, budgetopfølgning og økonomisk decentralisering

Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune Retningslinier for bevillingsstyring, budgetopfølgning og økonomisk decentralisering Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune Retningslinier for bevillingsstyring, budgetopfølgning og økonomisk decentralisering 1. Generelt De generelle bevillingsregler fremgår af den kommunale

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Administrationsgrundlag for Slots- og Ejendomsstyrelsens relationer til civillisten

Administrationsgrundlag for Slots- og Ejendomsstyrelsens relationer til civillisten Slots- og Ejendomsstyrelsen Direktionssekretariatet 20.01.2000 Administrationsgrundlag for Slots- og Ejendomsstyrelsens relationer til civillisten Slots- og Ejendomsstyrelsen fastsætter hermed følgende

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Vedrørende: MTSU møde på skoleområdet i Ny Randers Kommune den 24. oktober 2006

Vedrørende: MTSU møde på skoleområdet i Ny Randers Kommune den 24. oktober 2006 Notat Forvaltning: Skoleafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 7. november 2006 17.00.00.A15 Vedrørende: MTSU møde på skoleområdet i Ny Randers Kommune den 24. oktober 2006 Notatet sendes/sendt til: Mødedeltagerne

Læs mere

1. Regelgrundlaget Hovedbestemmelsen om tjenestemænds rettigheder og pligter findes i tjenestemandsregulativets

1. Regelgrundlaget Hovedbestemmelsen om tjenestemænds rettigheder og pligter findes i tjenestemandsregulativets N O TAT Udlån af tjenestemænd Dette notat omhandler udlån af tjenestemænd i forbindelse med udliciteringer. Notatet beskæftiger sig primært med frivillige udlånsaftaler, men i notatet berøres også situationer,

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Lønudbetaling og korrektioner Tiltrædelse Stillingsbesættelse ns eget ansvar Udarbejdelse af stillingsopslag

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 9.9 Eksempel på beregning af omkostninger I det følgende angives et eksempel på opgørelsen af de samlede omkostninger, der er knyttet til pasningen af børnene i

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Seniorsamtaler... 4 4 Lokal

Læs mere

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet Regelgrundlag 6 og 7 i Finansministeriets og Centralorganisationernes

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Indledning Overskriften Politikområde 5 er Holbæk Kommunes betegnelse for den del af den kommunale virksomhed, som omfatter

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011.

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier Kunstudvalget Struer Kommune Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier for Struer Kommunes Kunstudvalg Kunstudvalget har til formål at medvirke til kunstrenisk udsmykning

Læs mere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Uddannelse og kompetencer Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Pædagogisk uddannet med solid Pædagogisk

Læs mere

(8.) ARBEJDSPLADSINDRETNING (8.) ARBEJDSPLADS- INDRETNING (11.) PROJEKT (21.) FORSYNING (22.) RENGØRING (23.) VEDLIGEHOLD (24.

(8.) ARBEJDSPLADSINDRETNING (8.) ARBEJDSPLADS- INDRETNING (11.) PROJEKT (21.) FORSYNING (22.) RENGØRING (23.) VEDLIGEHOLD (24. (8.) ARBEJDSPLADS (80) Øvrige bygningsdele, terræn (81) Fri (82) Fri (83) Fri (84) Fri (85) Fri (86) Byggeplads Skure, mandskabsvogne, pavilloner og arbejdstelte. Midlertidig telefon. Stålplader. Byggekraner

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Tilstandsrapport. Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk

Tilstandsrapport. Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der er angivet i 10-års-planen samt de akutte

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Aftale om Gennemsnitsløngaranti

Aftale om Gennemsnitsløngaranti Aftale om Gennemsnitsløngaranti KL Organisationer i KTO Side 1 Udkast af 24. august 2010 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Gennemsnitsløngarantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien...

Læs mere

NOTAT Økonomisk Afdeling. Økonomiske udfordringer for skolerne fra skoleåret 2011/12

NOTAT Økonomisk Afdeling. Økonomiske udfordringer for skolerne fra skoleåret 2011/12 Budget 2011 NOTAT Skoler Økonomisk Afdeling Bilag 8 Økonomiske udfordringer for skolerne fra skoleåret 2011/12 Kommunens økonomi har de seneste år været under pres. Det har også påvirket skolernes økonomiske

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere