BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK"

Transkript

1 BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK

2 INDLEDNING Børnesundhed besluttede i 2012, at sætte særlig fokus på amning i Odsherreds kommune. Ammevejledning i praksis har i efteråret 2013 været det gennemgående tema for et af sundhedsplejerskernes undervisningsforløb. Fokus har været på egen udvikling, vidensdeling og praksiserfaring og danner baggrund for indholdet i denne ammepolitik. FORMÅL MED AMMEPOLITIKKEN Er at tilbyde gravide og nybagte familier i Odsherred en fagligt ensartet og individuel tilpasset vejledning om amning af høj kvalitet. Dette sikres ved, at: Alle sundhedsplejersker i Odsherred samarbejder omkring gravide og spædbørnsfamilier ud fra den fælles ammepolitik. Der arbejdes ud fra seneste udgave af Sundhedsstyrelsens bog: Amning, en håndbog for sundhedspersonale 2013 og WHO s de 10 skridt mod vellykket amning. De 10 skridt omsættes til god klinisk praksis, så omsorgen fra sundhedsplejerskerne i kommunen tager udgangspunkt i den enkelte families aktuelle situation, og samtidig er i overensstemmelse med den nyeste dokumenterede viden på området. MÅL MED AMMEPOLITIKKEN At alle nyfødte får god og tilstrækkelig ernæring fra livets start. At alle kvinder får den støtte og information omkring barnets ernæring, som de har brug for. At kvinder støttes i at amme uden tilskud, indtil barnet er omkring 6 måneder. gammelt og delvist indtil 12 måneders alderen eller længere. At ammevejledningen tager udgangspunkt i familiens behov og det enkelte barns tilstand og aktuelle udvikling, samt styrker forældrenes selvtillid. Ingen skal holde op med at amme, fordi der er givet forkert eller mangelfuld vejledning om amning. Kvinden skal føle sig respekteret og have støtte til at stoppe amningen, hvis hun beslutter sig for ikke at amme. Beslutningen om ammeophør skal træffes på et informeret grundlag.

3 DEFINITIONER Sundhedsstyrelsen anbefaler, at spædbørn ammes fuldt til de er omkring 6 måneder. Delvis amning anbefales til 12 måneder eller længere. Med fuld amning forstås, at barnet ernæres udelukkende af modermælk efter udskrivelse fra hospitalet. Der kan gives supplement med vand og/ eller maksimalt 1 måltid med modermælks-erstatning om ugen. Med delvis amning forstås, at barnet udover modermælk får modermælkserstatning eller anden kost flere gange om ugen. Med ingen amning forstås, at barnet udelukkende ernæres af andet end modermælk. Det Spædbarnsvenlige Initiativ, som blev præsenteret af WHO og UNICEF i 1991, anerkendes i dag over hele verden som god klinisk praksis for amning af sunde, raske børn på fødestederne. Formålet med programmet er at omsætte vidensbaserede kvalitetskriterier til god klinisk praksis. Det betyder, at omsorgen fra sundhedspersonalet skal tage udgangspunkt i den enkelte families aktuelle situation og samtidig være i overensstemmelse med den nyeste dokumenterede viden. Kriterierne er formuleret i 10 skridt mod vellykket amning. SUNDHEDSPLEJERSKERNES KOMPETENCER For at sikre, at sundhedsplejerskerne giver en ensartet vejledning om amning og vejledningen foregår ud fra den nyeste evidensbaserede viden, anbefales det at: der vejledes ud fra den seneste udgave af Sundhedsstyrelsens bog Amning, en håndbog for sundhedspersonale, som er i overensstemmelse med WHO s de 10 skridt mod vellykket amning. der sker en løbende ajourføring af viden indenfor amning og løbende udveksling af erfaringer om amning. ammevejleder i afdelingen skal være ressourceperson for det øvrige personale, og give den enkelte medarbejder supervision og sparring efter behov. ammevejleder skal formidle og opretholde ny viden til personalet om amning, samt varetage introduktionen af nyt personale om amning. at få iværksat netværksmøder tværsektorielt og tværfagligt med regionen med deltagelse af nøglepersonerne for amning. Dette med henblik på at sikre forankring og udvikling af den regional/kommunale ammevejledning.

4 KVALITETSSIKRING Børnesundhed udarbejder egen strategi til kvalitetssikring af ammevejledningen med udgangspunkt i ammepolitikken ved: Registrering af ammefrekvens i Novax Iværksættelse af en kvalitativ undersøgelse af kvinders ammeforløb ved afslutning af sundhedsplejerskens kontakt med familien Ammepolitik med udgangspunkt i de 10 skridt mod vellykket amning i den kommunale sundhedspleje: 1. Sundhedsplejerskerne har en strategi, som er baseret på den nyeste viden om amning. 2. Sundhedsplejerskerne er i stand til at omsætte ammestrategien i praksis. 3. Sundhedsplejerskerne samarbejder med andre fagpersoner. 4. Forældrene får viden om, hvad der skal til for, at amningen kan lykkes. 5. Forældrene støttes i at gøre brug af deres netværk. 6. Forældrene støttes i at lade barnet komme til brystet, når det er dét, barnet beder om. 7. Moderen vejledes, så hun bliver i stand til at lægge barnet til brystet. 8. Forældrene får støtte til løsning af konkrete ammeproblemer. 9. Moderen opmuntres til at fortsætte med at amme, så længe familien trives med det. 10. Forældrene støttes, hvis de har fravalgt amning eller ikke får amningen til at fungere. Skridt 1 Sundhedsplejerskerne har en strategi som er baseret på nyeste viden om amning. Ammepolitikken skal introduceres og gennemgås med alt nyt personale og være tilgængelig på kommunens hjemmeside under børnesundhed. Ammepolitikken evalueres og revideres løbende ud fra den nyeste viden mindst en gang årligt. Der afholdes mindst en temafredag om året med henblik på vidensdeling, nyeste viden og evaluering. Skridt 2 Sundhedsplejerskerne er i stand til at omsætte ammestrategien i praksis. Alle sundhedsplejersker arbejder ud fra senest udgave af Sundhedsstyrelsens bog Amning en håndbog for sundhedspersonale og er bekendte med, hvad der udleveres under graviditet og barsel om amning.

5 I forbindelse med introduktionen af nyt personale, fokuseres på amning både i teori og praksis. Introduktionen vil blive tilrettelagt individuelt, alt efter den nyansattes erfaringer og kvalifikationer. For at sikre opfølgning og erfaringsdeling, pointeres vigtigheden af sparring/supervision i sundhedsplejerskegruppen. Skridt 3 Sundhedsplejerskerne samarbejder med andre fagpersoner. Det er vigtigt, at den gravide og den barslende kvinde oplever en sammenhæng mellem de forskellige instanser hun og hendes familie møder, fra første graviditetesbesøg hos egen læge og jordemoder, til føde- og barselsafsnit, evt. neonatal- og børneafdeling og til sundhedsplejersken overtager familien i hjemmet. Derfor vil sundhedsplejen i Odsherred kommune tage initiativ til et tættere samarbejde med det regionale fødested med henblik på udveksling af erfaring og procedurer. Dette vil ske via det nyetablerede samarbejdsforum mellem fødesteder, børneafdelinger og kommuner i den nordlige del af regionen. Skridt 4 Forældrene får viden om, hvad der skal til for at amning kan lykkes. Der vejledes i: hvordan barnet lægges til brystet. hvordan mælkeproduktionen kan opretholdes, hvis mor og barn skulle blive midlertidigt adskilt. faderes betydning for et godt ammeforløb Sundhedsplejersken støtter forældrene i hud-mod-hud kontakten. Sikrer at forældrene har viden om at dette er vigtigt for amning/mælke- produktion og den tidlige forældre-barn relation Forældrene vejledes i: god sutteteknik og betydningen af barnets ubegrænsede adgang til brystet hvordan barnet hjælpes til at få godt fat, herunder forskellige ammestillinger hvordan moderen kan se og mærke, at barnet har godt fat og hvad der skal til for at få amningen til at lykkedes tegn på, at barnet trives Har barnet svært ved at få om brystet, støttes moderen i at starte forfra hud modhud. Er mor og barn adskilt, vejledes moderen i udmalkning for at stimulere og opretholde mælkeproduktionen, da målet er, at barnet ernæres fuldt på modermælk. Delvis amning er dog bedre end ingen amning.

6 Skridt 5 Forældrene støttes i at gøre brug af deres netværk. Netværket har stor betydning for gennemførelsen og oplevelsen med amning. Med netværk menes både det primære (fx familie) og det sekundære (fx sundhedsplejen) Sundhedsplejersken skal være katalysator for samspillet mellem de støttepersoner der er, og støtte forældrene i at bruge deres netværk ved at: Spørge ind til hvilke netværk familien har og hvilke muligheder, der er for hjælp. Støtte forældrene i at sortere i alle de gode råd. Tale med forældrene om at tage imod den hjælp, familien tilbydes. Orientere familien om sundhedsplejens tilbud i forbindelse med ammeproblemer. Skridt 6 Forældrene støttes i at lade barnet komme til brystet, når det er dét, barnet beder om. Sundhedsplejersken understøtter samspillet mellem forældrene og barnet, så forældrene udvikler evne til at tolke og imødekomme barnets forskellige signaler. Dette kan være signal for sult, behov for kontakt, tryghed, stimulation, søvn m.v. At hjælpe forældrene med at lade barnet komme til brystet, når det er dét, det har brug for. Skridt 7 Moderen vejledes, så hun bliver i stand til at lægge barnet til brystet. Moderen vejledes omkring ammestillinger, sutteteknik, barnets tegn på sult, tegn på at barnet trives. Skridt 8 Forældrene får støtte til løsning af konkrete ammeproblemer Sundhedsplejersken skal identificere årsager til ammeproblemer hos mor, barn eller omgivelserne. Sundhedsplejersken informerer forældrene om det gavnlige i at starte forfra hud-mod hud. Vejleder i handlinger, hvis problemet er for lidt mælk, for meget mælk eller hvis moderen ønsker ophør med amning. Vejleder i forebyggelse og behandling af sår og revner, svamp, mælkeknuder, tegn på brystbetændelse, er opmærksom på stramt tungebånd og evt. ganespalte. Henviser

7 til egen læge ved behov (kan også henvise til fødestedet indenfor de første 7 døgn efter udskrivelsen). Skridt 9 Moderen opmuntres til at fortsætte med at amme, så længe familien trives med det. Sundhedsplejersken vejleder forældrene ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger omkring spædbørns ernæring. Sundhedsplejersken skal opmuntre og støtte familien i deres valg, så familien trives herved. Skridt 10 Forældrene støttes, hvis de har fravalgt amning eller ikke får amningen til at fungere. Sundhedsplejersken skal støtte familien i et evt. fravalg af amning og vejlede i de praktiske handlinger, der er forbundet ved at fravælge amning og flaskeernære barnet. Beslutningen om at indstille amningen skal tages på et informeret grundlag. Sundhedsplejersken bør tilbyde forældrene at drøfte ammeforløbet, for at identificere årsagen til amningens ophør. Dette også med henblik på fremtidig amning ved næste barn. LITTERATURHENVISNINGER Amning, en håndbog for sundhedspersonale. Sundhedsstyrelsen, 2013 Ammepolitik for Region Syddanmark og de 22 kommuner. Region Syddanmark, 2012 Anbefalinger for Svangreomsorgen. Sundhedsstyrelsen, 2009 Breastfeeding and human lactation. 3. Udgave. Jones and Barlett Publishers. Riordan I, 2005

8 BØRNESUNDHED ODSHERRED KOMMUNE Vesterlyngvej Nykøbing Sj. Telefon: Fax: Marts 2014 Layout: Sekretariat og Digitalisering

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer 15. Barselsperioden Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen Gældende fra 1. oktober 2013 I barselsperioden fortsætter det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde med henblik på at styrke

Læs mere

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 318 Offentligt Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen revideret kapitel 15 15. Barselsperioden I barselsperioden fortsætter det

Læs mere

Håndbog i VELLYKKET AMNING. anbefalinger til sundhedspersonale

Håndbog i VELLYKKET AMNING. anbefalinger til sundhedspersonale Håndbog i VELLYKKET AMNING anbefalinger til sundhedspersonale 2006 Håndbog i VELLYKKET AMNING anbefalinger til sundhedspersonale 2006 Håndbog i vellykket amning anbefalinger til sundhedspersonale Sundhedsstyrelsen

Læs mere

AMNING. en håndbog for sundhedspersonale

AMNING. en håndbog for sundhedspersonale AMNING en håndbog for sundhedspersonale 2013 Amning en håndbog for sundhedspersonale Sundhedsstyrelsen, 2013 3. udgave, 1. oplag, 2013 ISBN (trykt version): 978-87-7104-529-1 ISBN (elektronisk udgave):

Læs mere

amning en håndbog for sundhedspersonale

amning en håndbog for sundhedspersonale amning en håndbog for sundhedspersonale 2009 amning en håndbog for sundhedspersonale 2009 Amning en håndbog for sundhedspersonale Sundhedsstyrelsen, 2009 2. udgave, 1. oplag, 2009 ISBN (trykt version):

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN Svangreomsorgen er under hastig forandring. Indlæggelsestiden efter fødsel er faldet markant. Det er blevet normen, at nybagte mødre og nyfødte børn

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandarder. Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandarder Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Omlægning af Sundhedsplejen... 1 Læsevejledning... 2 Kvalitetsstandard Sundhedspleje overordnede rammer...

Læs mere

Fødeplan 2012. Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen. Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning

Fødeplan 2012. Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen. Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Fødeplan 2012 Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Fødeplan 2012 Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen

Læs mere

Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring

Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring

Læs mere

Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014. God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1

Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014. God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1 Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014 God sundhedspraksis God sundhedspraksis side 1 INDLEDNING 3 ORGANISERING 5 FORMÅL 5 GENERELT OM SUNDHEDSTJENESTENS OPGAVER 6 SUNDHEDSOPGAVER TIL

Læs mere

Mødeguiden. Professionelle

Mødeguiden. Professionelle Mødeguiden Professionelle Indhold Mødeguiden er udviklet af Holstebro Kommune, i forbindelse med deres familieforberedelseskursus Familie med Hjerte og Parabole Grafisk Kommunikation. Mødeguiden er et

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne Spørgeskemaundersøgelse blandt 10.316 kvinder, der har født LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2012 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af

Læs mere

2007 39 2007 40 BILAG

2007 39 2007 40 BILAG 2007 Årsberetning Indhold Indledning 3 Få mere ud af oplysningspengene 6 Komiteens virksomhed i 2007 11 Projekter i 2007 12 Egne publikationer 12 Publikationer i samarbejde med Sundhedsstyrelsen 18 Præventionsoplysning

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Gravid på tværs. Ideer til forbedret indsats fra professionelle og gravide kvinder med rusmiddelproblemer

Gravid på tværs. Ideer til forbedret indsats fra professionelle og gravide kvinder med rusmiddelproblemer Gravid på tværs Ideer til forbedret indsats fra professionelle og gravide kvinder med rusmiddelproblemer Mulige aktører i graviditetsfaserne Graviditetsforløb kan være meget forskellige, og ofte er kun

Læs mere

Forord 1. Komiteens kerneområder 4. Publikationer 23. Formidling 41. Komiteen 44

Forord 1. Komiteens kerneområder 4. Publikationer 23. Formidling 41. Komiteen 44 ÅRSBERETNING 2013 Forord 1 Komiteens kerneområder 4 Patientuddannelse 4 Kompetencecenter for Amning og Human Laktation 10 UNG Dialog 15 EN AF OS Landskampagnen for afstigmatisering 16 Publikationer 23

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen

Læs mere

Årsberetning 2008 Årsberetning 20 08

Årsberetning 2008 Årsberetning 20 08 2008 Årsberetning Indhold Indledning 1 Komiteens kerneområder og kompetence 4 Komiteens virksomhed i 2008 6 PUBLIKATIONER I 2008 7 Publikationer i samarbejde med andre 7 Egne publikationer 17 Komiteens

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Indenrigs- og Sundhedsministeriet har d.

Læs mere

Hvis du ikke ammer, så...

Hvis du ikke ammer, så... Hvis du ikke ammer, så... Fordelene ved at amme er så små, at videnskaben dårligt kan måle dem, men presset for at amme er til at tage og føle på. Sundhedsstyrelsen leder med ufine midler an i klapjagten

Læs mere

HVERT BARN SIN CHANCE

HVERT BARN SIN CHANCE Evaluering af projekt HVERT BARN SIN CHANCE Udvikling og afprøvning af gruppeforløb for gravide og nybagte familier i udsatte bydele i Københavns Kommune Evaluering af projekt HVERT BARN SIN CHANCE Udvikling

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel - orientering til gravide og deres familier

Graviditet, fødsel og barsel - orientering til gravide og deres familier Graviditet, fødsel og barsel - orientering til gravide og deres familier Hospitalsenheden Horsens Kvindeafdelingen Fødeafdelingen og Barselsafsnittet Med denne pjece ønsker jordemødre og personale på Fødeafdelingen

Læs mere

Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune

Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune TIFO Guide Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune 0 18 år Indhold Indledning...4 Hvad er Tidlig indsats og Forebyggelse?...4 Den faglige strategi og værdier i Tidlig indsats og Forebyggelse...5

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene. herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt

Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene. herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt Februar 2004 Titel: Håndbog om hjælp til børn og unge gennem

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 05. februar 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Bo og Naboskab Møn, Topasvænget 7-12, 4780 Stege Kim Petersen, Mette Høgh

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere