Aalborg Sygehuse Grovallokeringsplan. Oktober 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Sygehuse Grovallokeringsplan. Oktober 2007"

Transkript

1 Aalborg Sygehuse Grovallokeringsplan Oktober 2007

2 1. Indledning Regionsrådet i Region Nordjylland besluttede i maj 2007 de overordnede rammer for det fremtidige sygehusvæsen i regionen. Regionsrådet ønsker at samle de somatiske funktioner i en enhed ved Aalborg sygehus for at fremme funktionen som universitetssygehus. I dag er Aalborg sygehus fysisk placeret på flere adresser i byen. Specielt funktionerne på Aalborg Sygehus Syd og Aalborg Sygehus Nord vil være hensigtsmæssige at samle. I den forbindelse er det vigtigt at få afklaret arealbehovet ved en sådan samling. Arkitektfirmaet C. F. Møller er i den forbindelse blevet bedt om at foretage en arealberegning og en vurdering af mulighederne for udbygning på Aalborg Sygehus Syd og ved et barmarksprojekt. I den forbindelse er der nedsat en styregruppe under ledelse af direktøren for sygehuse og psykiatri, bestående af følgende medlemmer: Per Christiansen, Direktør for sygehuse og psykiatri Jens Ole Skov, Direktør Aalborg Sygehus Per Lund Sørensen, Direktør for psykiatri Flemming Knudsen, Direktør, Anæstesi Peter Larsen, Afdelingschef for planlægning, kvalitet og analyse Jørn Bols, Formand for rådet af ledende oversygeplejersker Aalborg Sygehus Carl-Otto Gøtzsche, Formand for rådet af ledende overlæger Aalborg Sygehus Merete Kjeldgaard, Næstformand i Sektorudvalget Aalborg Sygehus Carin Juul, Næstformand i Psykiatriens Sektor MED udvalg Niels Uhrenfeldt, Bygningschef Anlæg og bygning Desuden har konsulenter fra Arkitektfirmaet C. F. Møllers sundhedsafdeling deltaget i styregruppemøderne. Styregruppen har refereret til den udvidede direktion. Sekretariatsfunktionen er varetaget af Anlæg og bygning ved specialkonsulent Jytte Kristensen. Styregruppen har nedsat to arbejdsgrupper vedrørende henholdsvis somatik og psykiatri, som har bistået konsulenterne med vurdering af datagrundlag og kapaciteter. Arbejdsgrupperne har bestået af: Somatik: Per Gandrup, ledende overlæge, FBE Kirurgi Aalborg Sygehus Thorkil Christensen, ledende overlæge, Radiologisk afdeling, Aalborg Sygehus Ulrik Tage-Jensen, ledende overlæge, Medicinsk Center Frank Brøgger, ledende overlæge, anæstesisektor Svend Erik Østergaard, sektorchef, Ortopædkirurgien Bodil Hald, AC-fuldmægtig, Planlægning og udvikling, Aalborg Sygehus Niels Uhrenfeldt Bygningschef Anlæg og bygning Klavs Hjort Nielsen, afdelingschef, CF Møllers sundhedsplanlægningsafdeling Peter Werling, chefkonsulent, CF Møllers sundhedsplanlægningsafdeling Jeppe Ottosen, konsulent, CF Møllers sundhedsplanlægningsafdeling Arkitektfirmaet C. F. Møller, Sundhedsplanlægningsafdelingen 1

3 Psykiatri: Susanne Jensen, Kontorchef Psykiatrien Hanna Strandvig, Ledende oversygeplejerske, Psykiatrien Niels Uhrenfeldt Bygningschef Anlæg og bygning Klavs Hjort Nielsen, afdelingschef, CF Møllers sundhedsplanlægningsafdeling Peter Werling, chefkonsulent, CF Møllers sundhedsplanlægningsafdeling Jeppe Ottosen, konsulent, CF Møllers sundhedsplanlægningsafdeling Som en opsamling på projektet har der været afholdt et seminar med styregruppen, arbejdsgrupperne og Tove Nielsson, cheflæge Aalborg Sygehus John Stefansen, Planlægningschef, Aalborg Sygehus Jørgen Acton Nielsen, Cheflæge, Psykiatrien i Region Nordjylland Hans Husted Hansen, afdelingsleder, Anlæg og bygning, Region Nordjylland. Arkitektfirmaet C. F. Møller, Sundhedsplanlægningsafdelingen 2

4 2. Sammenfatning C.F. Møllers analyse har taget udgangspunkt i følgende: nuværende funktioner og omfang (aktivitetsgrundlag) nuværende problemstillinger af funktionsmæssig og logistisk art, herunder allerede planlagte anlægsopgaver de fremtidige udviklingstendenser indenfor sygehusets behandlingsområder eventuelle nye funktioners indplacering evt. bygningsmæssige forudsætninger for de fremtidige forhold Intern og ekstern logistik På baggrund af analysen er beregnet en prognose for aktiviteten på Aalborg sygehus i år 2020 med de på nuværende tidspunkt kendte korrektioner, som er beskrevet i strukturplanen for Region Nordjylland og med enkelte øvrige korrektioner. Denne aktivitet er omregnet til et arealbehov ved anvendelse af arealstandarder, som C.F. Møller har anvendt i forbindelse med øvrigt sygehusbyggeri i Norden med enkelte korrektioner.. Arealberegningen viser, at der er behov for et samlet sygehusareal inkl. en del af psykiatrien på m 2 uanset om man vælger at bygge et nyt sygehus på en bar mark eller om man vælger at udbygge Aalborg Sygehus syd. Der skal fortsat være mulighed for udbygning til uforudsete behov og udviklinger i byggeperioden og der afsættes en buffer på m2 til dette. Vælger man at udbygge sygehuset på Aalborg Sygehus syd, vil man kunne genbruge ca m 2 af de eksisterende bygninger i en fuldt udbygget model. Der skal således bygges ca m 2 nyt byggeri og med mulighed for at udbygge yderligere ca m2 på grunden i forbindelse med korrektioner under byggeperioden. Vælger man at bygge på en bar mark, skal der bygges ca m 2, og i forbindelse med placeringen er det vigtigt at vælge en placering, der muliggør en udvidelse, som ovenfor nævnt. I overvejelserne om man skal vælge at udbygge Aalborg Sygehus syd eller at bygge på en bar mark, er der fordele og ulemper ved begge løsninger. Fordelene ved at udbygge Aalborg Sygehus syd vil være: at ca m2 eksisterende bygninger kan genanvendes, men nogle kræver renovering. at man hurtigere kan etablere et akutcenter. Fordelene ved et nyt sygehusbyggeri vil være: Den eksisterende drift på både sygehus Nord og sygehus syd kan fortsætte uhindret under hele byggeperioden, og indflytningen i et nyt sygehus kan foregå direkte. Arkitektfirmaet C. F. Møller, Sundhedsplanlægningsafdelingen 3

5 Der vil kunne etableres en optimal logistik, både med hensyn til den eksterne og interne logistik for patienter, pårørende, personale, ambulancer og forsyninger. Der vil kunne etableres en optimal funktionalitet. Ved funktionalitet tænkes der her på den fysiske nærhed for samarbejdende funktioner. En ulempe ved at opføre et nyt sygehus vil være, at forholdsvis nye og ikke ubetydelige investeringer på Sygehus Syd vil gå tabt eller blive væsentlig forringet, hvis det skal anvendes til andet formål. Uanset hvilken model man vælger, vil de finansieringsmæssige muligheder være afgørende for byggetakten. Økonomisk vurderes de respektive løsninger at medføre følgende investeringer: Samling på Aalborg Sygehus syd: kr. ca. 3,3 mia. Nyt sygehus: kr. ca. 5,0 mia Beløbet til renovering af Ålborg Sygehus kan dog reduceres, såfremt man vælger løbende at renovere den psykiatriske højblok og lade den indgå i den permanente bygningsmasse.. Under afsnit 8 er der nærmere redegjort for, hvad der er med i overslaget. Arkitektfirmaet C. F. Møller, Sundhedsplanlægningsafdelingen 4

6 3. Prognose for patienttal, sengetal og ambulante patienter Prognose for patienttal 2020 og sengekapacitet er baseret på oplysninger om indlæggelser og sengedagsforbrug i 2006 opgjort på køn og alder. Disse oplysninger er trukket af Regionens planlægningsafdeling. Beregningen er foretaget i følgende trin: Der foretages en mekanisk fremskrivning af patienttal og sengebehov på basis af befolkningsprognose fra Danmarks Statistik frem til Fremskrivningen er baseret på det nuværende sygdomsbillede og der foretages ikke korrektioner i forhold til ændringer i dette. Den mekaniske fremskrivning giver et svar på hvad demografien betyder for patienttal og sengebehov. Ved beregning af sengebehov er der for alle afdelinger forudsat en driftsform med 85 % belægning, i pædiatri dog 75 % og modtagesenge med 70 %. Der er dernæst foretaget en korrektion for faldende liggetid Beregningen viser, at hvis der ikke sker nogen ændring i liggetid og indlæggelseshyppighed, så vil den ændrede befolkningssammensætning medføre behov for øget sengekapacitet. Korrektion for faldende liggetid Den behandlingsmæssige og teknologiske udvikling har medført en reduktion i den gennemsnitlige liggetid. Det skyldes en række forskellige forhold: - Omlægning til ambulant behandling har betydet, at det primært er indlæggelser med korte liggetider, som omlægges. - Effektivisering generelt har ført til kortere indlæggelsestid for alle indlæggelser. Fordi det primært er indlæggelser med korte indlæggelsestider, som er blevet omlagt til ambulant behandling, har denne omlægning isoleret set ført til længere gennemsnitlige liggetider. Med den teknologiske og behandlingsmæssige udvikling ses dog en generel nedsat gennemsnitlig liggetid. Det er muligt, at man fremover vil se en stigning i den gennemsnitlige liggetid, dels på grund af konverteringen til ambulant behandling, dels på grund af, at man muligvis kan undgå mange indlæggelser. I 2006 udgjorde antallet af 1 og 2 dagsindlæggelser 45,8 % af alle indlæggelser på Aalborg sygehus. Hvis en andel af disse patienter ikke bliver indlagt, vil der ske en reduktion i antallet af indlæggelser, og en stigning i den gennemsnitlige liggetid, hvilket samlet set ikke vil kræve flere senge, snarere tværtimod. Det er dog endnu uvist, hvordan udviklingen vil forløbe, og med en korrektion på det kirurgiske og medicinske område, som nedenfor beskrevet, er der taget højde for denne udvikling. For at vurdere betydningen af den fremtidige teknologiske og behandlingsmæssige udvikling kan man se på den historiske udvikling. I nedenstående tabel fra Sundhedsstyrelsens "Virksomheden ved sygehuse 1998" er der angivet tal for udviklingen i liggetider fordelt på specialer for perioden Arkitektfirmaet C. F. Møller, Sundhedsplanlægningsafdelingen 5

7 Udviklingen i den gennemsnitlige liggetid på danske sygehuse I Sundhedsstyrelsens "Sygehusstatistik 2003" er der angivet tal for udviklingen i liggetider fordelt på specialer for perioden , som ses i denne tabel: Tabel 2: Udviklingen i den gennemsnitlige liggetid på danske sygehuse Som udgangspunkt antages det, at den historiske udvikling, med ca. 2 % årlig reduktion i liggetiden i de kirurgiske afdelinger og ca. 4 % årlig reduktion i liggetiden i de medicinske afdelinger, vil fortsætte i de kommende år evt. med afdæmpet virkning. CFM har i andre aktuelle sygehusprojekter forudsat, at den fremtidige liggetidsreduktion vil være ca. halvt så stor som de historiske tal. For Aalborg sygehus foreslås en tilsvarende forudsætning. Prognosen for Aalborg sygehus korrigeres således for forventet udvikling i liggetid ved at antage, at liggetiderne vil ændre sig: - i kirurgi med årligt 1 % reduktion i liggetid frem til i medicin med årligt 2 % reduktion i liggetid frem til 2020 I det følgende vises tabeller med antal indlagte og sengedage i 2006; en beregning af sengekapaciteten i 2006 med ovenstående forudsætninger; det beregnede antal senge i 2020; det korrigerede sengedagsforbrug i 2020 som ovenfor beskrevet, og i sidste kolonne det beregnede antal senge i 2020 fremskrevet og korrigeret. Arkitektfirmaet C. F. Møller, Sundhedsplanlægningsafdelingen 6

8 Indlagte 2006 Sengedage 2006 Senge 2006 Senge 2020 Sengedage korrigeret 2020 Senge korrigeret 2020 Afdeling Kirurgi Kir Gastro. Område Hjerte-lungekirurgisk afdeling Neurokir. Område Urologisk Område Kæbekirurgisk område Karkirurgisk Område Plastikkirurgisk Område Mammakirurgisk Område Samlet kirurgi 184 Ortopædkirurgi Nordjylland , Indlagte 2006 Sengedage 2006 Senge 2006 Senge 2020 Sengedage korrigeret 2020 Senge korrigeret 2020 Afdeling Medicin Kardiologisk Område Reumatologisk Område Endokrinologisk Område Hæmatologisk Område Lungemed. Område Nyremedicinsk område Med.gastroenterologisk omr Geriatrisk Område Infektionsmedicinsk Område Akut medicinske senge Samlet medicin 225 Arkitektfirmaet C. F. Møller, Sundhedsplanlægningsafdelingen 7

9 Indlagte 2006 Sengedage 2006 Senge 2006 Senge 2020 Sengedage korrigeret 2020 Senge korrigeret 2020 Afdeling Andre afdelinger Neurologisk Område Øjenområde Øre-Næse-Halsområde Børneområde Onkologisk Område Samlet andre afdelinger 133 Gynækologi/obstetrik Region Nordjylland har udarbejdet et udkast til en strukturplan. Den fremtidige struktur vil påvirke sygehusets fremtidige drift dels med flytningen af 20 medicinske senge fra Brovst (inkl. 6 ortopædkirurgiske senge), dels med en korrektion for nedlæggelsen af den akutte funktion i Farsø og Hobro, hvilket vil flytte 20 kirurgiske senge til Aalborg sygehus fra Hobro og flytning af 16 ortopædkirurgiske senge fra Farsø. Det vil give følgende sengetal for et samlet Aalborg sygehus fremskrevet til år 2020 Afdeling Senge 2020 Senge i alt Korrektion 2020 Medicin Kirurgi Ortopædkirurgi Nordjylland Gyn.obs. Område Andre afdelinger I alt Nordjyllands Regionsråd har fra budget 2008 ekstraordinært afsat midler til det onkologiske område, hvilket vil betyde en stigning i antallet af onkologiske senge med 12. Arkitektfirmaet C. F. Møller, Sundhedsplanlægningsafdelingen 8

10 I strukturplanen er det endvidere forudsat, at der etableres et akutcenter med en række modtagesenge (diagnostiksenge/visitationssenge). Disse senge flyttes fra de enkelte specialer og ned i akutmodtaget. Der er foreslået oprettet 50 akutmodtagesenge. Dette betyder en reduktion på 40 senge i de enkelte specialer på grund af en ændret belægningsprocent af akutsenge. Det samlede antal senge ekskl. intensivsenge og opvågningssenge udgør herefter i 2020: Standardsenge 695 Akutmodtagesenge 50 I alt 745 Arkitektfirmaet C. F. Møller, Sundhedsplanlægningsafdelingen 9

11 4. Kapacitet i ambulatorier og tværgående kliniske funktioner Ambulant kapacitet Der forventes en stigning i den ambulante funktion som følge af den medicinske og teknologiske udvikling. Stigningen forventes at være større end stigningen på det stationære behandlingsområde. Der forventes også fortsat en vis omlægning fra stationær til ambulant behandling. Beregningen af ambulant kapacitet er baseret på følgende forudsætninger: Forøgelse på 75 % til år 2020 Drift 230 dage pr. år, 6 timer pr. dag (udnyttelstid af konsultationsrum) Ambulatorierne dimensioneres med specialrum med særlig indretning/udstyr, f.eks. arbejds-ekg Gennemsnitlig undersøgelsestid på 30 eller 45 minutter Antal konsultationsrum (standardrum) i ambulatorierne beregnes på grundlag af antal ambulante besøg. I konsultationsrummene indgår sygeplejekonsultationer. Eventuelle dage med reduceret ambulatorietid regnes modsvaret af dag med aftenambulatorium. Specialrummene er arealer, der er tillagt det beregnede behov for undersøgelsesrum på basis af en vurdering, og er således ikke baseret på aktiviteten i For alle ambulatorier gælder, at der i tillæg til undersøgelsesrummene skal være arealer til birum, som venterum og ekspedition, forsyningsdepoter og personalerum. Disse rum er inkluderet i de arealstandarder som benyttes i beregningen af arealbehov. Forudsætningerne svarer til den prognosticerede udvikling i generalplaner for andre danske hospitaler CFM har bistået med. Arkitektfirmaet C. F. Møller, Sundhedsplanlægningsafdelingen 10

12 Antal Antal besøg Antal minutter pr. undersøgelses sygehusmatrikel Afdeling Antal besøg 2020 undersøgelse rum Aalborg Alb Kardiologisk Område Aalborg Alb Reumatologisk Område Aalborg Alb Gyn.-obst. Område Aalborg Alb Endokrinologisk Område Aalborg Alb Hæmatologisk Område Aalborg Alb Kir Gastro. Område Aalborg Alb Nuklearmedicinsk Område Aalborg Alb Lungemed. Område Aalborg Alb Nyremedicinsk område Aalborg Alb Neurologisk Område Aalborg Alb Øjenområde Aalborg Alb Øre-Næse-Halsområde Aalborg Alb Audiologisk Område Aalborg Alb Børneområde Aalborg Alb Onkologisk Område Aalborg Alb Hjerte-lungekirurgisk afd Aalborg Alb Med.gastroenterologisk omr Aalborg Alb Neurokir. Område Aalborg Alb Geriatrisk Område Aalborg Alb Urologisk Område Aalborg Alb AMK Arbejdsmed. Område Aalborg Alb Kæbekirurgisk område Aalborg Alb Klinisk Neurofysiolog.Omr Aalborg Alb Karkirurgisk Område Aalborg Alb Infektionsmedicinsk Område Aalborg Alb Ergo.-/Fysioterapiområdet Aalborg Alb Plastikkirurgisk Område Aalborg Alb Mammakirurgisk Område Aalborg Alb Afd. for diverse projekter Aalborg ON Ortopædkirurgi Nordjylland Aalborg ON Div Registreringer Aalborg AN 5. Afd (Smertecenter) I alt Tabellen viser beregningen af antal konsultationsrum i ambulatorierne i år Arkitektfirmaet C. F. Møller, Sundhedsplanlægningsafdelingen 11

13 Dialysekapacitet Den fremtidige dialysekapacitet er beregnet med udgangspunkt i aktiviteten i 2006 fremskrevet til år 2020 med 75 %. Antallet af pladser er beregnet på 2 holdsskift 230 dage om året. Hvis dialysepladserne er i drift flere dage årligt (ferie og lørdage) giver det en ekstra kapacitet. Sygehus Aalborg Fremskrivning 2020 Antal pladser Dialyser Kapacitet i tværgående kliniske afdelinger Kapaciteten i de tværgående kliniske afdelinger skal modsvare kapacitetsstigningen til stationær og ambulant behandling. Der regnes med aktivitetsudvidelse på 60 % i billeddiagnostik, rehabiliteringsafdeling etc., dette modsvarer en stigning på 50 % i antal indlagte og dagpatienter, og en stigning på 75 % i antal ambulante patienter. Kapacitet i operationsafdeling og opvågning Den nødvendige operationskapacitet vurderes ved en kapacitetsberegning på basis af antal operationer. Antallet af operationer er beregnet på basis af antallet af patienter med operationskoder fra A til Q, som den primære operation, og som samtidigt har fået regional eller generel anæstesi. Der regnes med 50 % stigning i antal operationer til 2020 nogenlunde svarende til stigning i antal indlagte. Det nødvendige antal operationsstuer er beregnet ud fra gennemsnitlig 2½ operation i dagtid pr. stue. kapacitet af opvågningssenge skal erfaringsmæssigt udgøre 1½ opvågningsseng pr. OP-stue. Sygehusmatrikel Antal operationer A-Q i 2006 Antal operationer A-Q 2020 Antal operationer pr. dag 2020 Antal operationer i dagtid Nødvendige antal OP-stuer Ålborg Det skal bemærkes, at der, ud over ovenstående operationer, er operationer registreret under andre koder. Det kan medføre et yderligere behov for operationsstuer på ca. 2 stuer. Kapacitet i Intensivsengeafsnit Der er behov for forøgelse af intensivsengekapaciteten. Der er dimensioneret for en fremtidig kapacitet på 60 intensivsenge 30 intermediærsenge (step down senge) Intermediærsengene har mindre behandlingskrævende patienter og lavere bemanding end intensivsengene. Kapacitet i røntgendiagnostik Fremskrivning med 60 % på det billeddiagnostiske område, svarende til det vægtede gennemsnit af tilvæksten i indlagte og ambulante patienter på sygehuset: Arkitektfirmaet C. F. Møller, Sundhedsplanlægningsafdelingen 12

14 Radiologi Aalborg sygehus Fremskrivning 2020 Min. Pr. undersøgelse Behov for diagnostikrum CT-skanninger MR-skanninger Konventionel Røntgen UL undersøgelser Angio- arterio, grafier I alt Kapacitet i fødestuer Fremskrivning foretages på basis af Danmarks Statistiks prognose for udviklingen i fødselstallet. Antal fødestuer dimensioneres svarende til 1 fødsel pr. stue pr. dag, det giver den fornødne kapacitetsreserve til årstidsvariationer. Aalborg Sygehus Antal fødsler Antal fødsler Antal fødestuer Arkitektfirmaet C. F. Møller, Sundhedsplanlægningsafdelingen 13

15 5. Arealbehov for Aalborg sygehus år 2020 Arealbehovet i år 2020 beregnes på baggrund af ovenstående kapacitetsberegninger. Arkitektfirmaet C.F. Møller benytter en metode til beregning af arealbehovet, som er kendetegnet ved, at der benyttes arealstandarder. Disse muliggør sammenligninger imellem afdelinger og med andre hospitaler. Arealstandarderne er erfaringstal fra nyt sygehusbyggeri i Norden, og er benyttet ved en lang række af hospitalsprojekter, som CFM er og har været involveret i. Det er efterprøvede standarder, der udtrykker tidssvarende krav, og som imødekommer behovet for plads til moderne udstyr, inventar og omgivelser. Eksempler på anvendte arealstandarder: Funktion Arealstandard m2 netto Kommentar Sengeafsnit 40 m 2 Standard hvis alle senge er 1-sengs-rum. Inkl. andel i birum. Standarden er justeret og svarer til fremtidens forventninger og arbejdsmiljøforhold. Akutmodtageafsnit 23 m2 Pr. seng inkl. andel i birum Decentral terapienhed 35 m 2 Ved sengeafsnit Dialysepladser 23 m 2 Inkl. andel i birum Ambulatorier 30 m 2 Inkl. andel i birum Special undersøgelsesrum 50 m 2 Inkl. andel i birum Patienthotel 23 m 2 pr. stue Inkl. andel i birum Operation 120 m 2 pr. OP-stue Inkl. andel i birum (ekskl. sterilcentral) Opvågning 16 m 2 pr. sengeplads Inkl. andel i birum Intensiv 50 m 2 pr. sengeplads Inkl. andel i birum Røntgen/billeddiagnostik 90 m 2 pr. diagnostikrum Inkl. andel i birum Fødeafdeling 70 m 2 pr. fødestue Inkl. andel i birum Kontorer 10 m 2 pr. fast kontorplads Overnatningsrum, vagtpersonale 12 m 2 pr. rum Inkl. toilet/bad Omklædning 1,0 m 2 pr. skab Inkl. toilet/bad Inkl. andel i printer /kopirum og toilet Arkitektfirmaet C. F. Møller, Sundhedsplanlægningsafdelingen 14

16 I skemaerne med arealberegningen kan de benyttede arealstandarder også læses. Metoden i arealberegningen er: Der tages udgangspunkt i den beregnede fremtidige aktivitet, der skal foregå i enheden. Antallet af primærrum, fx ambulatorierum fastlægges ud fra forudsætningerne om driftstid og udnyttelsesgrad. Arealbehovet bestemmes herefter på baggrund af arealstandarderne. Kontorarealer beregnes særskilt på grundlag af antal personer med behov for kontorplads Arealbehovet er i første omgang opgjort som nettoarealer. Nettoarealer er summen af de enkelte rums arealer eksklusiv korridorer, trapper og elevatorer og eksklusiv teknikrum (ventilation, osv.). Arealstandarderne dækker alle primærrum, altså rum der har bestemte funktioner såsom kontorer, sengerum eller operationsstuer. Standarderne omfatter udover selve primærrummet også de nødvendige tillæg til birum, d.v.s. depoter, ventearealer, toiletter med mere. Konstruktionsarealer, som ydervægge og skillevægge, er ikke med i nettoarealet. Efterfølgende skal nettoarealerne omregnes til bruttoarealer ved hjælp af en brutto/netto-faktor, som erfaringsmæssigt er 1,8-2,1 for nyt sygehusbyggeri. I beregningerne er for de fleste funktioner anvendt en brutto/netto-faktor=2,0. Resultat af arealberegningen: Arealbehov somatik Ved at anvende arealstandarderne på de beregnede kapaciteter ovenfor, fås følgende arealbehov: Netto kvm. Brutto kvm. Kliniske afdelinger sengeafsnit Kliniske afdelinger - ambulatorier og dagbehandling samt fagspecifikke behandlingsafsnit Kontorafsnit for kliniske afdelinger og tværgående kliniske afdelinger Tværgående kliniske afdelinger Undervisnings- og forskningsarealer /universitet Ikke kliniske serviceafdelinger Personalefaciliteter og patientfaciliteter I alt ekskl. Psykiatri Arkitektfirmaet C. F. Møller, Sundhedsplanlægningsafdelingen 15

17 Psykiatri Den eksisterende psykiatri på Aalborg Sygehus Syd er beliggende på den vestlige del af grunden og bygningskomplekset er relativt lavt. Skal der ske en sammenlægning af Aalborg Sygehus Syd og Aalborg Sygehus Nord på grunden ved Aalborg Sygehus Syd, er det vigtigt, at der er byggemuligheder på grunden. Arealerne hvor psykiatrien er placeret i dag er i den henseende interessant. Derfor har det været vigtigt for styregruppen at få defineret, hvilken del af psykiatrien, der skal være placeret sammen med somatikken. I disse overvejelser indgår vurderingen af vagtbemandingen og den fremtidige rekruttering. I dag omfatter psykiatrien på Aalborg Sygehus Syd: Psykiatrisk skadestue med 6 observationssenge 2 lukkede (intensive) afsnit med hver 12 senge 2 retspsykiatriske afsnit med henholdsvis 12 og 10 senge 2 åbne afsnit med hver 18 senge (desuden 1 midlertidigt lukket 18-sengs afsnit) Børne- og ungdomspsykiatri med 8 senge På Brandevej yderligere åbne sengeafsnit Ved en samling af Aalborg Sygehus Nord og Syd skal den fremtidige psykiatri placeret ved Aalborg sygehus indeholde 6 psykiatriske observationssenge integreret med somatisk modtagefunktion Somatiske observationssenge anvendes til afrusning 3 lukkede afsnit med hver 12 senge, inkl. kontorer/samtalerum for tilknyttet behandlerpersonale ECT Børne- og ungdomspsykiatri med 8 senge (ønskes øget til 11 senge) og ambulant aktivitet 2 retspsykiatriske afsnit med henholdsvis 10 og 12 senge Ambulatorier og kontorer Arbejdsgruppen omkring psykiatri vil gerne have, at kontorer kan blive benyttet som ambulatorier, som i dag. Derfor dimensioneres kontorerne større end øvrige kontorer. Arealstandarderne for psykiatrien er følgende: Funktion Arealstandard m2 netto Kommentar Sengeafsnit 40 m 2 pr. seng Standard ved 1-sengsstue i psykiatri Samtalerum/kontorer 20 m 2 pr. ambulatorium/ kontorplads Ved anvendelse af rummet til både kontor og ambulatorium anvendes en relativt højere kontorstandard end øvrigt. Arkitektfirmaet C. F. Møller, Sundhedsplanlægningsafdelingen 16

18 Der er beregnet følgende behov for psykiatrien Psykiatri Netto kvm. Brutto kvm. Voksenpsykiatri Børnepsykiatri I alt psykiatri - syd Samlet for somatikken og psykiatrien er arealbehovet for Aalborg Sygehus syd i år 2020 udregnet til følgende: Netto kvm. Brutto kvm. Kliniske afdelinger - sengeafsnit Kliniske afdelinger - ambulatorier og dagbehandling samt fagspecifikke behandlingsafsnit Kontorafsnit for kliniske afdelinger og tværgående kliniske afdelinger Tværgående kliniske afdelinger Undervisnings- og forskningsarealer /universitet Ikke kliniske serviceafdelinger Personalefaciliteter og patientfaciliteter I alt ekskl. Psykiatri Psykiatri Voksenpsykiatri Børnepsykiatri I alt psykiatri - syd Arkitektfirmaet C. F. Møller, Sundhedsplanlægningsafdelingen 17

19 6. Udbygningsmulighed og disponering af grunden, Aalborg Sygehus Syd Sygehusgrunden består i dag af 2 (sammenhængende) dele, et østligt område ud til Hobrovej med det somatiske sygehus, og et vestligt område med det lave psykiatriske sygehusbyggeri. Parkeringshuset er opført i randen af det somatiske område. - I tillæg har Region Nordjylland erhvervet et ubebygget areal bag Urban-grunden. Ved en samling af sygehusfunktionerne på Aalborg Sygehus Syd og udbygning til dagens standard vil der være behov for at disponere hele grunden samlet til sygehusbyggeriet. Den lave psykiatriske bebyggelse kan ikke opretholdes, dette grundareal må indgå til sammenhængende disponering af et mere kompakt og væsentligt højere sygehusbyggeri. For at efterprøve om grunden er tilstrækkelig til at rumme en samling af sygehusfunktionerne og udbygning til dagens standard laves der i det følgende et volumenstudie, hvor udbygningsbehovet illustreres med byggeklodser med et volumen som svarer til behovet tillagt en udbygningsreserve. Arkitektfirmaet C. F. Møller, Sundhedsplanlægningsafdelingen 18

20 Udbygningsbehov på sygehusgrunden I efterprøvningen, om sygehusgrunden på Aalborg Sygehus Syd er tilstrækkelig til det langsigtede udbygningsbehov for et samlet Aalborg Sygehus. tages der udgangspunkt i det arealbehov, der foran er beregnet for sygehuset samt for de psykiatriske funktioner, der fortsat skal være placeret sammen med sygehuset. Udbygningen vil tage udgangspunkt i det nyere byggeri på grunden, som vil indgå i det samlede sygehuskompleks og vil dække en del af arealbehovet. Der regnes her med, at det byggeri der på langt sigt skal bevares, er højblokken (centralkomplekset), medicinerhuset, onkologien, kapellet samt på middellangt sigt også parkeringshuset og psykiatri-højhuset (som p.t. indeholder tomme etager, der er planlagt ombygget til laboratoriefunktioner (mikrobiologi) mv.). Det er muligt, at psykiatrihøjhuset kan indgå som en permanent løsning på Ålborg sygehus ved en løbende renovering. Med hensyn til boliger vil der ikke være behov for at de placeret på sygehusgrunden, men på middellangt sigt vil de nyrenoverede boliger på grunden bevares, indtil arealet skal bruges til sygehusbyggeri. Eksisterende bevaringsværdige bygninger Bruttoareal m2 Bygning 16, højblokken Bygning 20, medicinerhuset Bygning 05, onkologi Parkeringshuset i længere periode - Psykiatrihøjhuset i længere periode (ca ) Bygning 01, gamle hovedbygning - I alt Parkeringshuset, kapellet og psykiatrihøjhuset er ikke medregnet i de arealer, som på langt sigt kan indgå til at dække sygehusets arealbehov. Udbygningsbehov på langt sigt Bruttoareal m2 Arealbehov somatik og psykiatri Bevaringsværdige bygninger, som på langt sigt dækker del af arealbehovet Udbygningsbehov, nye bygninger somatik og psykiatri Senere udvidelsesbehov til i dag ikke kendte formål ca I volumenstudiet indgår således Nybygninger på sygehusgrunden ca m2 brutto Herudover afsættes en buffer på m2 til korrektioner under byggeprocessen til f. eks karkirurgi, plastikkirurgi og klinisk genetik. Arkitektfirmaet C. F. Møller, Sundhedsplanlægningsafdelingen 19

21 Volumenstudie for udbygning på Sygehus Syd Volumenstudiet er vist med modeller som ses fra forskellige vinkler for at illustrere nødvendige byggehøjder, koncentration og mulighed for friarealer mellem bygningerne. Modellerne skal ikke forstås som et forslag til konkret arkitektonisk udformning, der er alene tale om at illustrere byggevolumen og overordnet logistik i et samlet Aalborg Sygehus (inkl. nødvendige psykiatriske funktioner). Arkitektfirmaet C. F. Møller, Sundhedsplanlægningsafdelingen 20

22 Logistik: Byggeriet anbefales opbygget om en logistikakse (eller evt. 2 parallelle) logistikakser der løber parallelt med Mølleparkvej, vinkelret på Hobrovej, og forbinder det fremtidige nye byggeetaper på psykiatrigrunden med det eksisterende somatiske sygehus (Højblok-Onkologi-Medicinerhus). Logistikaksen vil bestå af overdækkede trafikarealer for patienter og besøgende, og af tunnelsystem til varelogistikken. Tunnelsystemet kan hensigtsmæssigt udformes så det er vandret i niveau med eksisterende tunneler ved højblokken og på grund af det skrånende terræn dermed bliver flere etager under terræn i den fjerneste del af grunden. Parkering anbefales udformet i kælder (som på den højeste del af grunden vil være oven over tunnelsystemet). Adgang for hovedparten af de ikke akutte patienter foreslås flyttet til Mølleparkvej, hvor det vil være muligt at nå den nye langsgående trafikakse. Hovedindgangen anbefales på sigt flyttet til det område. Tilkørsel med forsyningsvarer vil hensigtsmæssigt være adskilt herfra og foregå via vej fra nord. Akutte patienter vil få separat adgang gennem et nyt akutcenter som hensigtsmæssigt placeres ud mod Hobrovej, hvor der er mulighed for at bygge. Volumenstudiet viser Hele sygehusgrunden, inkl. psykiatrigrunden skal nødvendigvis disponeres i sammenhæng Der er behov for at betydelige dele af byggeriet er i stor højde, svarende til Medicinerhuset og Højblokken Under disse forudsætninger er grunden tilstrækkelig stor, både til det kendte beregnede udbygningsbehov og til en ikke defineret udbygningsreserve på ca kvm. Det er ikke muligt at reservere store dele af grunden til lavt byggeri til psykiatri Arkitektfirmaet C. F. Møller, Sundhedsplanlægningsafdelingen 21

23 Disponering af sygehusbyggeriet på Aalborg Sygehus Syd og mulighed for etapevis gennemførelse Den skitserede bygningsstruktur med logistikakse langs Mølleparkvej og mulig opdeling af byggeriet i overskuelige blokke/huse med størrelse på m2 kan understøtte følgende hoved-idé i grovallokeringsplanen: Samle afdelinger med fælles interesse i faglige miljøer. Heri indgår afdelingernes sengeafsnit, ambulatorier, dagafsnit, kontorer mv. Endvidere kan indgå tværgående afdelinger (operation, evt. intensiv, evt. billeddiagnostik mv.). Sygehuset har skitseret eksempler på sammensætning af faglige miljøer. Arkitektfirmaet C. F. Møller, Sundhedsplanlægningsafdelingen 22

24 Etablering af et akutcenter indeholdende skadestue/ modtagelse inkl. psykiatrisk skadestue, traumeenhed, medicinske og kirurgiske observationssenge, psykiatriske modtagesenge, lægevagt inkl. call-center. Akutcentret må placeres med god kontakt til røntgen, operation, intensiv og koronarsenge Som eksempler til at illustrere dette kan nævnes: Samle fødegang, neonatal børn og gyn-obs senge Samle hoved- og orto-specialerne Samle børneafdeling og børnepsykiatri i et børnehus Samle alle laboratoriespecialerne Foretage udtynding af eksisterende sengeafsnit, så der fortrinsvis er 1- og 2-sengsstuer, og foretage udtynding og opdatering af øvrige funktionsområder i det eksisterende bevaringsværdige byggeri Udvidelse af intensivafdeling med intermediært sengeafsnit De ikke-kliniske serviceafdelinger (køkken, centraldepot mv.) regnes så vidt muligt flyttet ud til en ekstern placering, for at prioritere sygehusgrundens anvendelse til de patientnære funktioner Etablering af byggefelter og etapevis udbygning Der er i dag byggeri på det meste af sygehusgrunden, så der er kun få steder hvor det er muligt at gå i gang med den/de næste udbygningsetaper. I takt med at der opføres nybyggeri må der fjernes bygninger fra andre dele af grunden for at kunne videreføre udbygningen. Der foreslås følgende placering og indhold af de første byggefaser: Etape 1: Akutcenter og hjerteafdelinger (kardiologi og thoraxkirurgi) nybygges på det ledige areal mellem Hobrovej og Medicinerhuset- Højblokken. Der skal være god forbindelse til Højblokkens intensiv, operation og røntgen, og også til Medicinerhuset. Udflytning af hjerteafdelinger og akutmodtaget fra Højblokken giver mulighed for udtynding og for indretning af lokaler til funktionerne der i dag er placeret i bygningerne bag akutmodtaget (bygning 07, 09, 11). Køkkenet, der er placeret ved siden af, flyttes til en ekstern placering. Derved kan frigøres et nyt byggefelt bag Højblokken til etape 2, der f.eks. kan være hoved-orto-specialerne (fagligt fællesskab). Efter indflytning kan Højblokken udtyndes/opdateres bl.a. til de kirurgiske afdelinger (gastrokirurgi og urologi), operation og røntgendiagnostik mv. Arkitektfirmaet C. F. Møller, Sundhedsplanlægningsafdelingen 23

25 Samtidig påbegyndes flytningen af de psykiatriske afdelinger for at skabe plads til byggefelter i denne del af grunden. Det forslås at flytte voksenpsykiatri med intensivafsnit, retspsykiatrisk afsnit og kontorer/amb.funktion til sygehusets areal syd for Mølleparkvej (bag Urbangrunden). De åbne psykiatriske afsnit foreslås flyttet til nyt byggeri i forbindelse med det psykiatriske byggeri på Brandevej. I takt med at det psykiatriske byggeri flyttes, kan der etableres byggefelter til de følgende etaper på sygehusgrunden. Børne- og ungdomspsykiatrien foreslås sammen med pædiatri at indgå i et nyt barnehus, som etableres i en etape sammen med gyn-obs (mor-barn). Parkeringspladser etableres i parkeringskælder under det nye byggeri som en del af hver af nybygningsetaperne. Arkitektfirmaet C. F. Møller, Sundhedsplanlægningsafdelingen 24

26 7. Realisering af arealbehov på bar mark Udover en vurdering af, hvorvidt sygehuset kan udbygges med det foreslåede m2, er der også udarbejdet en overordnet model for, hvordan et sygehus af den størrelse kan placeres på en bar mark. Arkitektfirmaet C. F. Møller, Sundhedsplanlægningsafdelingen 25

27 Barmarksforslaget er udarbejdet under hensyn til følgende: Ligesom ved volumenstudiet for udvidelse af sygehuset på Aalborg sygehus Syds matrikel er modellen for bygning af et nyt sygehus ikke en konkret arkitektonisk udformning men blot nogle blokdiagrammer for at illustrere byggevolumen og overordnet logistik i et samlet Aalborg Sygehus (inkl. nødvendige psykiatriske funktioner). Som eksempler til at illustrere dette kan nævnes: Akutfunktionen udgør det centrale omdrejningspunkt i sygehusets funktionelle opbygning - som kernen og forudsætningen for hurtig diagnosticering og efterfølgende behandling. Centralt placeret i sygehuskomplekset findes således akutcentret med akutmodtag, observationssenge samt diagnostikrum. Akutcentret har en direkte forbindelse mellem akutmodtaget og operation, intensiv, koronarafdeling og radiologi. Fra akutmodtaget er der desuden enkel forbindelse til kvinde- og barnhuset I samme bygningskompleks placeres Hjerte/karcentret. Funktionelt er sygehusets overordnede behandlingsområder og specialer i øvrigt struktureret i selvstændige enheder. Dette giver mulighed for etablering af faglige fællesskaber. Dagkirurgien er etableret i et selvstændigt hus for ambulatorier for at opnå et adskilt og enkelt flow for patienter som kommer udefra. I ambulatoriehuset er der endvidere mulighed for at placere nogle kirurgiske ambulatorier og kontorer. På tilsvarende måde er den medicinske dagbehandling og ambulatoriefunktion adskilt fra den stationære behandling i stueetagen under sengebygningerne i hovedkomplekset, men med mulighed for at udnytte de medicinske fællesfunktioner og med let adgang fra sengeafdelingerne. Kvinde-barnhuset med pædiatri, obstetrik og Børne- og Ungdomspsykiatri udgør separate enheder i en samlet funktionel enhed med enkel kontakt til akutmodtaget. Alle de stationære behandlingsområder er samlet i et behandlingshus med enkel adgang til såvel de diagnostiske områder som til sengeafdelinger, psykiatri, og kvinde-barnhus. Fra hovedindgangen er der forbindelse til samtlige funktioner og afdelinger således at der sikres enkle og entydige adgangsforhold med stor overskuelighed for patienter og besøgende. Fra foyeren er der umiddelbar adgang til alle kirurgiske og medicinske ambulatorie- og dagbehandlingspladser i indgangsnivau. Adgang til sengeafdelingerne sker via vertikale trafikcentre med stor elevatorkapacitet fra det store fordelingsstrøg. Al horisontal sengetransport sker på niveau 2 i behandlingsbygningen adskilt fra al øvrig trafik. Sengeafdelingerne er disponeret i 3 ens 9-etagers sengebygninger placeret over en base som indeholder medicinsk dagcenter. Erfaringer fra de seneste års udvikling viser at vertikale trafikforbindelser mellem sengeafdelinger og behandlingsområder, med godt dimensioneret elevatorkapacitet, er hurtigere end at tilbagelægge horisontale afstande. Denne disponering tilgodeser således hensynet til personalet og optimerer de driftsøkonomiske forhold. Arkitektfirmaet C. F. Møller, Sundhedsplanlægningsafdelingen 26

28 Som en væsentlig faktor i den bygningsmæssige strategi, danner denne disponering også udgangspunkt for at skabe en kompakt og overskuelig overordnet struktur. Et intelligent servicecenter med administration, forskning, medicinsk service og IT-service er placeret som en selvstændig enhed med stor nærhed til behandling og de diagnostiske funktioner. Der tages således højde for tendensen til større og større sammensmeltning indenfor den medicinsk/teknologiske behandling. I samme bygning er der mulighed for placering af administration og forskningsarealer. Der er placeret en forsyningsgård for driftsområdet lidt borte fra sygehuset med tunnelforbindelse til sygehuset Psykiatribygningerne er placeret længst borte fra hovedindgangen men med god nærhed til akutcentret Patienthotellet er placeret tæt ved hovedindgangen. Strukturen er opbygget på følgende måde. Separate psykiatribygninger på i alt Ambulatoriehus Behandlingshus Akut/hjertecenter Kvinde/barnhus Servicebygning, forskning og adm. Forsyningsgård Sengebygninger Patienthotel I alt m m m m m m m m m m2 Herudover afsættes en buffer på m2 til korrektioner under byggeprocessen til f.eks. karkirurgi, plastikkirurgi og klinisk genetik. Arkitektfirmaet C. F. Møller, Sundhedsplanlægningsafdelingen 27

29 8. Økonomisk overslag for samling på Sygehus Syd og for barmarksprojektet Erfaringstal: C.F. Møller har som basis for en vurdering af byggeudgifter foretaget en gennemgang af håndværkerudgifter på 18 relevante byggerier gennemført i årene 1993 til 2006 (sygehusbyggerier, forsknings- og laboratoriebygninger). Der er foretaget indexregulering til byggeomkostningsindeks for boliger, 1.kvartal 2007: 113,1. Ved beregning af kvadratmeterprisen er kælderareal medregnet med faktor 1/3, som svarer til det erfaringsmæssige forhold mellem etagernes kvadratmeterpriser. Den gennemsnitlige håndværkerudgift for de 18 byggerier er kr. ved nævnte index. Samlet kvadratmeterpris: Håndværkerudgifter (erfaring fra 18 byggerier) kr. Udvendige anlæg (nærområde) 650 kr. Fast inventar 850 kr. I alt kr. Byggepladsudgifter, vinterforanstaltninger og uforudsigelige udgifter (12-15 %) kr. I alt kr Omkostninger (15-17 %) kr Samlet kvadratmeterpris kr C.F. Møller anbefaler at basere økonomisk overslag på kvadratmeterpris på kr. Det giver en lille margin til teknisk mere komplicerede løsninger. Økonomisk overslag for samling på Sygehus Syd: I tillæg til nybyggeriet vil der være udgifter forbundet med ombygning / opdatering. På langt sigt regnes der med at kun Højblokken, Onkologi og Medicinerhuset bevares. Der regnes ikke med opdatering i Medicinerhuset og Onkologi. For de nederste behandlingsetager (basen) i Højblokken er ombygninger/opdatering allerede planlagt/påbegyndt og den regnes fuldført over anlægsbudgettet og er ikke medregnet i det økonomiske overslag. Opdatering/ombygning af de øverste 9 etager med hver ca m2 medregnes i overslaget. Arkitektfirmaet C. F. Møller, Sundhedsplanlægningsafdelingen 28

30 Derudover medregnes et beløb til nedrivninger og interimsbyggeri på sygehusgrunden. Økonomisk overslag for nybygninger og ombygninger på Sygehus Syd: Nybyggeri: ca m2x kr = Opdatering/ombygning af Højblokkens øverste 9 etager: ca m2x kr= Medicinerhus, Onkologi og Højblokkkens base, i alt ca m2 Nedrivninger og interimsbyggeri, skønsmæssigt I alt ca mio. kr.* ca. 225 mio. kr. 0 kr. ca. 100 mio. kr. ca mio. kr. * Afhængigt af anvendelsen af psykiatrihøjhuset. Der er ikke medtaget udgifter vedr. renovering af Højblokkens nederste etager, som i dag indeholder behandlingsområderne. Disse områder er og vil løbende blive renoveret. Beløb er ved byggeindeks 1.kvartal Beløb er inkl. fast inventar, men ekskl. teknisk udstyr, apparatur og løst inventar. Beløb er ekskl. moms. P-kælder er ikke medregnet. Byggemodning, hovedforsyninger, tilslutningsafgifter mv. er ikke medregnet Indtægt ved evt. salg af grund og bygninger Sygehus Nord er ikke modregnet Økonomisk overslag for barmarksprojekt: Nybyggeri: ca m2 x kr. = ca mio. kr. I bygningsvolumen og økonomisk overslag er medregnet den del af psykiatrien, som skal være placeret sammen med Ålborg Sygehus, svarende til modellen med samlet placering på Sygehus Syd. Øvrige dele af psykiatrien (åbne afsnit mv.) kan i barmarksprojektet enten placeres på Brandevej eller sammen med Ålborg Sygehus, men de åbne afsnit er ikke medregnet i det økonomiske overslag. Beløb er ved byggeindeks 1.kvartal Beløb er inkl. fast inventar, men ekskl. teknisk udstyr, apparatur og løst inventar. Beløb er ekskl. moms. P-kælder / P-hus og/eller P på terræn er ikke medregnet. Grundkøb (ny sygehusgrund til barmarksprojektet) er ikke medregnet. Byggemodning, hovedforsyninger, tilslutningsafgifter mv. er ikke medregnet Indtægt ved evt. salg af eksisterende grund og bygninger Sygehus Nord er ikke modregnet Indtægt ved evt. salg af eksisterende grund og bygninger Sygehus Syd er ikke modregnet. Arkitektfirmaet C. F. Møller, Sundhedsplanlægningsafdelingen 29

31 Volumenstudie Aalborg Sygehus Syd, Model 1 Eksempel til illustration af byggevolumen Arkitektfirmaet C. F. Møller, Sundhedsplanlægningsafdelingen 30

32 Volumenstudie Aalborg Sygehus Syd, Model 1 Eksempel til illustration af byggevolumen Arkitektfirmaet C. F. Møller, Sundhedsplanlægningsafdelingen 31

33 Volumenstudie Aalborg Sygehus Syd, Model 1 Eksempel til illustration af byggevolumen Arkitektfirmaet C. F. Møller, Sundhedsplanlægningsafdelingen 32

34 Volumenstudie Aalborg Sygehus Syd, Model 2 Eksempel til illustration af byggevolumen Arkitektfirmaet C. F. Møller, Sundhedsplanlægningsafdelingen 33

35 Volumenstudie Aalborg Sygehus Syd, Model 2 Eksempel til illustration af byggevolumen Arkitektfirmaet C. F. Møller, Sundhedsplanlægningsafdelingen 34

36 Volumenstudie Aalborg Sygehus Syd, Model 2 Eksempel til illustration af byggevolumen Arkitektfirmaet C. F. Møller, Sundhedsplanlægningsafdelingen 35

37 Volumenstudie Aalborg Sygehus Syd, Model 3 Eksempel til illustration af byggevolumen Arkitektfirmaet C. F. Møller, Sundhedsplanlægningsafdelingen 36

38 Volumenstudie Aalborg Sygehus Syd, Model 3 Eksempel til illustration af byggevolumen Arkitektfirmaet C. F. Møller, Sundhedsplanlægningsafdelingen 37

39 Volumenstudie Aalborg Sygehus Syd, Model 3 Eksempel til illustration af byggevolumen Arkitektfirmaet C. F. Møller, Sundhedsplanlægningsafdelingen 38

40 Volumenstudie Barmarksprojekt Eksempel til illustration af byggevolumen Arkitektfirmaet C. F. Møller, Sundhedsplanlægningsafdelingen 39

41 Volumenstudie Barmarksprojekt Eksempel til illustration af byggevolumen Arkitektfirmaet C. F. Møller, Sundhedsplanlægningsafdelingen 40

42 Volumenstudie Barmarksprojekt Eksempel til illustration af byggevolumen Arkitektfirmaet C. F. Møller, Sundhedsplanlægningsafdelingen 41

DNV-Gødstrup Kapacitets- og arealberegning

DNV-Gødstrup Kapacitets- og arealberegning DNV-Gødstrup Kapacitets- og arealberegning v/ Helle Gaub, COWI 1 Metode Kapacitetsberegningen for Det Nye Hospital i Vest (DNV-Gødstrup) tager udgangspunkt i aktiviteten i 2007 for den samlede Hospitalsenheden

Læs mere

Bilag 2: Projektoplysninger

Bilag 2: Projektoplysninger Bilag 2: Projektoplysninger Tabel A Grund og byggeri for Nyt OUH, Odense Areal (), brutto Grundareal 820000 Bebygget areal Dimensioneres i detailprojekt Bruttoetageareal 211993 Heraf kælderareal Dimensioneres

Læs mere

Fastsættelse af aktivitetsmål 2012

Fastsættelse af aktivitetsmål 2012 Fastsættelse af aktivitetsmål 2012 1 Fastsættelse af aktivitetsmål 2012 Sammenfatning Fastsættelsen af aktivitetsmål for 2012 er anderledes end tidligere år. Målfastsættelsen sker på baggrund af de enkelte

Læs mere

Heraf. nybyggeri. ombygning

Heraf. nybyggeri. ombygning Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Kvalitetsfondsstøttet Kvalitetsfondsstøttet faseovergang 2 Arealtype Samlet hospital faseovergang 1 ------------------------------------------- m2 -------------------------------------------------

Læs mere

Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger marts 2015. Vigtig information:

Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger marts 2015. Vigtig information: Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger marts 2015 Vigtig information: Dette er den nyeste opdatering af lokationsnumre i Region Nordjylland, som

Læs mere

SYDVESTJYSK SYGEHUS ESBJERG GENERALPLAN 2010 -VISIONER FOR FREMTIDEN. Bilag

SYDVESTJYSK SYGEHUS ESBJERG GENERALPLAN 2010 -VISIONER FOR FREMTIDEN. Bilag SYDVESTJYSK SYGEHUS ESBJERG GENERALPLAN 2010 -VISIONER FOR FREMTIDEN Bilag 2 SYDVESTJYSK SYGEHUS - ESBJERG G E N E R A L P L A N 2 0 0 9 SYDVESTJYSK SYGEHUS - ESBJERG G E N E R A L P L A N 2 0 0 9 3 4

Læs mere

(Indlagte) B1 & B2 20 20 100 % 12 12 100 % M1, M2, & M3 21 21 100 % 10 10 100 % Himmerland i alt: 41 41 100 % 22 22 100 %

(Indlagte) B1 & B2 20 20 100 % 12 12 100 % M1, M2, & M3 21 21 100 % 10 10 100 % Himmerland i alt: 41 41 100 % 22 22 100 % (Indlagte) Skema for indberetning af ordningen efter ny opgørelsesmetode Indlagte patienter Andel af patienter med på 3. dagen Andel af patienter med særlige aktions- eller bidiagnoser tidligere end 48

Læs mere

Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger juni 2012. Vigtig information:

Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger juni 2012. Vigtig information: Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger juni 2012 www.praksisinformation.rn.dk/konsulenterogudvalg/datakonsulent/vejl edninger/lokationsnummer.htm

Læs mere

aarhus arkitekterne a/s - 22. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Køge Sygehus frem mod 2020 KØGE SYGEHUS

aarhus arkitekterne a/s - 22. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Køge Sygehus frem mod 2020 KØGE SYGEHUS aarhus arkitekterne a/s - 22. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Køge Sygehus frem mod 2020 KØGE SYGEHUS Region Sjælland - Køge Sygehus Køge Sygehus frem mod 2020 - Samling af Regionens ØNH-aktiviteter Der må

Læs mere

Rapport med forslag til fælles forudsætninger i Regionernes fremskrivningsmodeller for sygehusprojekter

Rapport med forslag til fælles forudsætninger i Regionernes fremskrivningsmodeller for sygehusprojekter Rapport med forslag til fælles forudsætninger i Regionernes fremskrivningsmodeller for sygehusprojekter Side 1 Forslag til fælles forudsætninger i Regionernes fremskrivningsmodeller for sygehusbyggeri

Læs mere

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december Niels Peter Hansen Center for Økonomi, Budget & Byggestyring De Store Hospitalsbyggerier Der bygges for 41,4 mia. kr. nye hospitaler

Læs mere

Indberetning af kontaktpersonordningen Region Nordjylland uge 21, Indberetning af kontaktpersonordningen Region Nordjylland uge 21, 2013

Indberetning af kontaktpersonordningen Region Nordjylland uge 21, Indberetning af kontaktpersonordningen Region Nordjylland uge 21, 2013 1. Sygehus Himmerland Indberetning af ordningen Region Nordjylland uge 21, 2013 Andel af patienter med på 3. dagen trukne Far. Medicinsk Afdeling 8005 031 15 15 100% 15 Hob. Medicinsk Afdeling 8005 032

Læs mere

Esbønderup Sygehus Helsingør Sygehus

Esbønderup Sygehus Helsingør Sygehus LOHFERT & LOHFERT Esbønderup Helsingør Hillerød Hørsholm Dokumentation Nr. 667 Frederikssund FREDERIKSBORG AMT Sundhedsvision Nordsjælland Supplerende analyse 26.08.2003 Projekt 05.931/03/Notat 18 26.08.2003

Læs mere

Indhentelse af oplysninger til brug for screening

Indhentelse af oplysninger til brug for screening Ekspertpanelet vedrørende sygehusinvesteringer Dato: 2. juni 2008 J.nr.: 2007-1201-119 Sagsbeh.: hbg Fil-navn: skema screening Indhentelse af oplysninger til brug for screening Ekspertpanelet skal jf.

Læs mere

Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt. Rensningsanlæg. Ombygning.

Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt. Rensningsanlæg. Ombygning. Bilag Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt Arealtype Samlet hospital Heraf Kvalitets tetsfonds støttet Nybyggeri. A : Areal- Ombygning Rensningsanlæg.

Læs mere

Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa

Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa Overgang mellem udbetalingsanmodning og byggeprogram for Fase 2 Baggrund Det fremgår af regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsprojekter af 26.

Læs mere

6 nye pavilloner i landskabet

6 nye pavilloner i landskabet Bilag 9 - Side -1 af 2 6 nye pavilloner i landskabet Bilag 9 - Side -2 af 2 Én indgang med oversigt til det hele Bilag 10 - Side -1 af 6 NOTAT Til: Forretningsudvalget og Regionsrådet Nyt Hospital og Ny

Læs mere

Regionernes investeringsplaner. Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden.

Regionernes investeringsplaner. Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden. Regionernes investeringsplaner Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden. Regionernes investeringsplaner Baggrund Regionernes planer Planerne for Region

Læs mere

Region Sjælland. Region Sjælland. Kapaciteter og areal Universitetssygehus Køge (USK) Bilag 8 til Ansøgning om endeligt tilsagn

Region Sjælland. Region Sjælland. Kapaciteter og areal Universitetssygehus Køge (USK) Bilag 8 til Ansøgning om endeligt tilsagn Region Sjælland Kapaciteter og areal Universitetssygehus Køge (USK) Bilag 8 til Ansøgning om endeligt tilsagn 30.08.2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Metode... 1 2 Ændringer

Læs mere

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt Nyt akutsygehus Sygehus Sønderjylland Aabenraa Kvalitet Døgnet Rundt Nyt sygehus - indeni og udenpå På Sygehus Sønderjylland er det patienten og patientens sygdomsforløb, der skal være i fokus. Så det

Læs mere

RH Viborg, Kvalitetsfondsprojekt Generalplan for Nyt Akutcenter, nyt P-hus, VCR og ombygninger af eksisterende forhold 01.03.2013

RH Viborg, Kvalitetsfondsprojekt Generalplan for Nyt Akutcenter, nyt P-hus, VCR og ombygninger af eksisterende forhold 01.03.2013 Generalplan for Nyt Akutcenter, nyt P-hus, VCR og ombygninger af eksisterende forhold 01.03.2013 1. INDLEDNING... 3 1.1 Udgangspunkt og formål for generalplanen... 3 2. BAGGRUND... 4 2.1 Generalplanen

Læs mere

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn Region Sjælland Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn 30.08.2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Bemanding 2010... 2 3 Fremskrivningsprincipper... 3 3.1 Kliniske funktioner...

Læs mere

Heraf kvalitetsfondsstøttet ombygning

Heraf kvalitetsfondsstøttet ombygning Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Arealtype Samlet hospital Dispositionsforslag Projektforslag* ------------------------------------------- m2 -------------------------------------------------

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen Udbygning af akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens

Hospitalsenheden Horsens. Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen Udbygning af akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen 2012 Hospitalsenheden Horsens Administrationen Planlægningsafdelingen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7842 5000 Telefax +45 7842 5199 www.regionshospitalethorsens.dk

Læs mere

Dette er den nyeste opdatering af lokationsnumre i Region Nordjylland, som alle henvisningerne skal sendes til alle andre når ikke frem.

Dette er den nyeste opdatering af lokationsnumre i Region Nordjylland, som alle henvisningerne skal sendes til alle andre når ikke frem. IT IT-Konsulent Annemarie Gammelgaard Frandsen Direkte +4597649621 angf@rn.dk Oktober 2017 Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger Vigtig information:

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

Navngivningsprincipper for klinik, specialer og afsnit

Navngivningsprincipper for klinik, specialer og afsnit KKOM Oktober 2013 TSJ Navngivningsprincipper for klinik, specialer og afsnit Baggrund Det kan være en udfordring for patienter og pårørende at forstå sundhedsfaglige eller latinske navne og betegnelser

Læs mere

Metodebeskrivelse vedr. kapacitetsberegninger

Metodebeskrivelse vedr. kapacitetsberegninger Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 08/9734 Dato: 28. oktober 2008 Notat Metodebeskrivelse vedr. kapacitetsberegninger Fastlæggelsen af det forventede aktivitetsniveau

Læs mere

REGIONSHOSPITALET Silkeborg

REGIONSHOSPITALET Silkeborg REGIONSHOSPITALET Silkeborg REGIONSHOSPITALET SILKEBORG - 2013 - Bygherre Region Midtjylland - Udarbejdet af Regionshospitalet Silkeborg og Aarhus Arkitekterne a/s 2 REGIONSHOSPITALET SILKEBORG - 2013

Læs mere

Afrapportering vedr. operation og opvågning på Nyt Universitetssygehus Aalborg

Afrapportering vedr. operation og opvågning på Nyt Universitetssygehus Aalborg Region Nordjylland Projektafdelingen Nyt Universitetssygehus Aalborg Den 17. marts 2011 Afrapportering vedr. operation og opvågning på Nyt Universitetssygehus Aalborg 1.0 Indledning Baggrund og formål

Læs mere

Bygning klar J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Bygning klar J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D Side 1 af 6 Hjertemedicinsk, etape 2 HJ 2014.10 Flytning af resterende del af Hjerteafdeling, THG til SKS Børneafdeling - etape 1 HJ 2014.12 Eksisterende Børneafdeling samles i bygning L, mens ombygning

Læs mere

journaler journaler journaler

journaler journaler journaler Region Nordjylland - Opgørelse for indlagte patienter som skal have tildelt, Efterår 2013 Sygehus Thy-Mors Indlagte patienter i den almindelige gruppe som skal have tildelt efter 48 timer indenfor 48 timer

Læs mere

Revideret ved faseovergang 1, dispositionsforsla g. Heraf. kvalitetsfo ndsstøttet. ombygning

Revideret ved faseovergang 1, dispositionsforsla g. Heraf. kvalitetsfo ndsstøttet. ombygning Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Arealtype Samlet hospital kvalitetsfo ndsstøttet Revideret ved faseovergang 1, dispositionsforsla g Revideret ved faseovergang 2, projektforslag Revideret

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Nærværende notat uddyber de økonomiske udfordringer i DNU-projektet samt

Læs mere

Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed

Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed REGIONSHOSPITALET - falkevej 30.04.2009 Psykiatriens Hus REGIONSHOSPITALET Indledning I forlængelse af tidligere analyser af placeringsmuligheder

Læs mere

Hvad er et byggeprogram? Fase, proces og resultat

Hvad er et byggeprogram? Fase, proces og resultat Hvad er et byggeprogram? Fase, proces og resultat Faserne 2011-2012 Brugerinvolvering Hvad er et byggeprogram? Kick off seminar for Byggeprogramfasen, Nyt OUH den 15. september 2011 1 Fokus på de dele

Læs mere

BILAG 1 Eksisterende forhold - Ultimo 2012 Regionshospitalet Silkeborg

BILAG 1 Eksisterende forhold - Ultimo 2012 Regionshospitalet Silkeborg BILAG 1 Eksisterende forhold - Ultimo 2012 Farvekode Medicinske specialer Senge og Ambulatorium Ortopædkirurgiske specialer Senge og Ambulatorium Gynækologiske/Obstetisk Senge og Ambulatorium Patienthotel

Læs mere

Indberetning af kontaktpersonordningen Region Nordjylland uge 48, 2012

Indberetning af kontaktpersonordningen Region Nordjylland uge 48, 2012 1. Sygehus Himmerland Far. Medicinsk Afdeling 8005 031 20 5 25 20 5 25 Hob. Medicinsk Afdeling 8005 032 21 14 67 8 6 75 Far. Palliationsafsnit 8005 261 20 20 100 - - - Himmerland i alt: 61 39 64 28 11

Læs mere

Notat vedr. udeblivelser og aflysninger

Notat vedr. udeblivelser og aflysninger Patientforløb Planlægning AC Fuldmægtig Maj-Britt Madsen Direkte +4521169444 majbritt.madsen@rn.dk 04.05.2017 Notat vedr. udeblivelser og aflysninger 1. Indledning I forlængelse af orienteringen til Regionsrådet

Læs mere

Sådan ser belægningerne ud på sygehusene

Sådan ser belægningerne ud på sygehusene Sådan ser belægningerne ud på sygehusene Jyllands-Posten har bedt regionerne oplyse de årlige belægningsprocenter på sygehusenes medicinske afdelinger. Der er ikke en officiel grænse for, hvornår der er

Læs mere

SCENARIE 3: RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F.

SCENARIE 3: RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F. : RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F. Scenarie 3 består af en sygehusstruktur med 3 akutsygehuse i Ringsted, Roskilde og Nykøbing F. - hvoraf Ringsted også er hovedsygehus - samt 4 nærsygehuse i henholdsvis

Læs mere

Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger

Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger Innovationsudvalget har bedt om en opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger for dimensionering, kapacitetsudnyttelse, arealstandarder og økonomi for kvalitetsfondsbyggerierne.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Høringssvar til Danske Regioner vedrørende det rådgivende udvalgs redegørelse til regeringen om sygehusinvesteringer

Bilag. Region Midtjylland. Høringssvar til Danske Regioner vedrørende det rådgivende udvalgs redegørelse til regeringen om sygehusinvesteringer Region Midtjylland Høringssvar til Danske Regioner vedrørende det rådgivende udvalgs redegørelse til regeringen om sygehusinvesteringer Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 1 Danske

Læs mere

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Morten Bue Rath Marts 2013 NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Erik Juhl-udvalget anbefalede i deres endelige rapport, at regionerne skulle reducere antallet af senge med 20

Læs mere

Fremtidig organisering i Sygehus Sønderjylland

Fremtidig organisering i Sygehus Sønderjylland Fremtidig organisering i Sygehus Sønderjylland Præsentations indhold Baggrund for centerdannelse Centre ved Sygehus Sønderjylland Standardiserede Tidsstyrede Patientforløb Akut- og Forløbspakker Det videre

Læs mere

Sikkert Patientflow. Hospitalsenhed Midt

Sikkert Patientflow. Hospitalsenhed Midt med hjerne, hjerte og vilje Sikkert Patientflow Sygeplejefaglig direktør Tove Kristensen Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive Sikkert Patientflow HE Midt Specialer på Regionshospitalet Viborg, hvis patienter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat Region Nordjylland Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afrapportering vedr. Børn og Unge på Nyt Universitetssygehus Aalborg

Afrapportering vedr. Børn og Unge på Nyt Universitetssygehus Aalborg Region Nordjylland Projektafdelingen Nyt Universitetssygehus Aalborg Den 17. marts 2011 Afrapportering vedr. Børn og Unge på Nyt Universitetssygehus Aalborg 1.0 Indledning Baggrund og formål Med afsæt

Læs mere

Region Syddanmark. Generalplan Kolding Sygehus

Region Syddanmark. Generalplan Kolding Sygehus Dokumentkontrol Revision: Revisionen gælder: Godkendt: Dato: 6 Samlet revision Projektnr: 0901100 Arkivnr.: Løbenr.: Sagsbeh.: LAA & JE Dokumenttitel: Kontrol: Dato: 25.08.2009 Hospitalitet as 25.08.09

Læs mere

Oversigt over TR struktur fordelt på faglige organisationer på sygehuse og i Psykiatrien Aalborg Universitets Hospital:

Oversigt over TR struktur fordelt på faglige organisationer på sygehuse og i Psykiatrien Aalborg Universitets Hospital: Oversigt over TR struktur fordelt på faglige organisationer på sygehuse og i Psykiatrien Aalborg Universitets Hospital: Yngre Læger : Aftalt: Fællestillidsrepræsentant/formand for yngre lægerådet, Tillidsrepræsentant

Læs mere

12.8: AJOURFØRING AF GENERALPLAN 2007 12.12: PROSPEKT PARAPLEGIFUNKTIONEN 12.11: PROSPEKT PATOLOGISK INSTITUT 12.7: REALISERINGSSTUDIER 2010

12.8: AJOURFØRING AF GENERALPLAN 2007 12.12: PROSPEKT PARAPLEGIFUNKTIONEN 12.11: PROSPEKT PATOLOGISK INSTITUT 12.7: REALISERINGSSTUDIER 2010 KAPITEL 212.1: PATIENTFREMSKRIVNING 12.2: BEMANDINGSFREMSKRIVNING 12.3: KAPACITETS- OG AREALBEHOV 12.4: NUVÆRENDE OG FREMTIDIGT AREAL I EKSISTERENDE BYGNINGER 12.5: AREALBALANCE 12.6: ØKONOMI OG TID 12.7:

Læs mere

Personaleflow. Personaleflow DNU. Udkast 24. november

Personaleflow. Personaleflow DNU. Udkast 24. november Personaleflow DNU Udkast 24. november 2010 Indhold 1. Ankomst til fagligt fællesskab... 3 2. Personaleflow til garderobe... 4 3. Personaleflow fra garderobe... 6 4. Personaleflow til kantine... 8 5. Personaleflow

Læs mere

Region Sjælland. Region Sjælland. Patientfremskrivning Bilag 6 til Ansøgning om endeligt tilsagn

Region Sjælland. Region Sjælland. Patientfremskrivning Bilag 6 til Ansøgning om endeligt tilsagn Region Sjælland Patientfremskrivning Bilag 6 til Ansøgning om endeligt tilsagn 30.08.2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Fremskrivningsforudsætninger... 2 2.1 Trin 1: Demografi... 2 2.2 Trin 2.

Læs mere

SCENARIE 2: KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F.

SCENARIE 2: KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F. : KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F. Scenarie 2 består af en sygehusstruktur med 4 akutsygehuse i Køge, Holbæk, Slagelse og Nykøbing F. - hvoraf Køge også er hovedsygehus - samt 2 nærsygehuse i henholdsvis

Læs mere

Lands- og landsdelsafdelinger

Lands- og landsdelsafdelinger Lands- og landsdelsafdelinger Oversigt Oversigt over afdelinger på lands- og landsdelssygehuse samt andre institutioner, der varetager lands- og landsdelsfunktioner i henhold til Sundhedsstyrelsens Vejledning

Læs mere

DE SØNDERJYSKE SYGEHUSE

DE SØNDERJYSKE SYGEHUSE Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S DE SØNDERJYSKE SYGEHUSE KAPACITETS-, FUNKTIONALITETS- OG BYGNINGSANALYSE FEBRUAR 2006 Indhold Kontaktoplysninger Kontaktoplysninger Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S Kriegersvej

Læs mere

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk I høring 25. juni - 3. september 2007 Region Syddanmark Sundhedsstaben Planlægnings- og udviklingsafdelingen Damhaven 12. 7100

Læs mere

Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår. Vicedirektør Gert Hagelskjær

Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår. Vicedirektør Gert Hagelskjær Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår Vicedirektør Gert Hagelskjær Vores nye (dobbelt-) rolle Driftsherre med store visioner for det gode patientforløb i det nuværende hospital Kommende bruger

Læs mere

INDHOLD. 01_ indledning... 2. 02_ Beskrivelse... 4. 03_ aktivitet... 6. 04_ kapacitets- og arealbehov... 8. 05_ psykiatri...10. 07_ Etapeopdeling...

INDHOLD. 01_ indledning... 2. 02_ Beskrivelse... 4. 03_ aktivitet... 6. 04_ kapacitets- og arealbehov... 8. 05_ psykiatri...10. 07_ Etapeopdeling... regionshospitalet VIBORG prospekt Bygherre region Midtjylland Koncept udarbejdet af arkitektfirmaet C.F. Møller I samarbejde med regionshospitalet i Viborg, KPF Arkitekter A/S INDHOLD 01_ indledning.........................

Læs mere

SUPERSYGEHUSE. Chefsygeplejerske MPH Vibeke Krøll Århus Universitetshospital Skejby. www.dnu.rm.dk

SUPERSYGEHUSE. Chefsygeplejerske MPH Vibeke Krøll Århus Universitetshospital Skejby. www.dnu.rm.dk SUPERSYGEHUSE Chefsygeplejerske MPH Vibeke Krøll Århus Universitetshospital Skejby www.dnu.rm.dk Et sygehus, der giver behandling i verdensklasse En mulighed der er for at lukke de små sygehuse, så vi

Læs mere

Sygehusprofiler 2012-2020

Sygehusprofiler 2012-2020 Dato: 3. juli 2012 Brevid: 1797711 Sygehusprofiler 2012-2020 Den vedtagne sygehusplan 2010 er baseret på en sygehusstruktur bestående af akutsygehuse i henholdsvis Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og

Læs mere

1.1 Sammenhæng til hospitalets masterplan

1.1 Sammenhæng til hospitalets masterplan 1 INDLEDNING Projektet formål er at beskrive en gennemførelsesstrategi for etablering af en fuldt udbygget fælles akutafdeling. 1.1 Sammenhæng til hospitalets masterplan Regionshospitalet Randers har udarbejdet

Læs mere

Region Hovedstaden Hospitalsplan

Region Hovedstaden Hospitalsplan LOHFERT& LOHFERT Region Hovedstaden Hospitalsplan Gennemgang af muligheden for realisering af Hospitalsplanen og konsekvenser for de fysiske rammer Kort gennemgang af de 10 hospitaler i regionen LOHFERT&

Læs mere

Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger marts 2012. Vigtig information:

Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger marts 2012. Vigtig information: Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger marts 2012 www.praksisinformation.rn.dk/konsulenterogudvalg/datakonsulent/vejl edninger/lokationsnummer.htm

Læs mere

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 244 Offentligt Morten Bue Rath Marts 2013 NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Erik Juhl-udvalget anbefalede i deres

Læs mere

Medicoteknik vedr. grund og bygninger i et fleksibelt og fremtidssikret sygehusvæsen

Medicoteknik vedr. grund og bygninger i et fleksibelt og fremtidssikret sygehusvæsen Medicoteknik vedr. grund og bygninger i et fleksibelt og fremtidssikret sygehusvæsen D. 16. oktober 2008 Fremtidens medicoteknik skal indtænkes i det kommende sygehusbyggeri i Region Syddanmark. Arbejdsproces

Læs mere

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan.

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. I forlængelse af Sundhedsstyrelsens godkendelse af de ansøgte specialiserede funktioner skal udarbejdes en implementeringsplan

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 614 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 614 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 614 Offentligt Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg Sagsnr. 2014-7633 Doknr. 133400 Dato 10-04-2014 FolketingetsSundheds-

Læs mere

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007.

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. NOTAT Dato: 9. maj 2007 Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. En gennemførelse af de principper og sigtelinjer, der er indeholdt i sygehusplan

Læs mere

OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus P hus idéoplæg

OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus P hus idéoplæg OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus P hus idéoplæg Etablering af parkeringshus med 400 parkeringspladser på parkeringsarealet vest for Svendborg Sygehus 7. november 2011 1. STAMOPLYSNINGER

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

Rapport Oplæg til konceptuelle løsninger Tværgående arbejdsgruppe: 1.13 Intensivafdelinger Version 1

Rapport Oplæg til konceptuelle løsninger Tværgående arbejdsgruppe: 1.13 Intensivafdelinger Version 1 Rapport Oplæg til konceptuelle løsninger Tværgående arbejdsgruppe: 1.13 Intensivafdelinger Version 1 09.01.2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og arbejdsgruppens kommissorium... 1 2. Definition af intensivbehandling...

Læs mere

SCENARIE 1: ROSKILDE, KØGE, SL AGELSE OG NYKØBING F.

SCENARIE 1: ROSKILDE, KØGE, SL AGELSE OG NYKØBING F. : ROSKILDE, KØGE, SL AGELSE OG NYKØBING F. Scenarie 1 består af en sygehusstruktur med 4 akutsygehuse i Roskilde, Køge, Slagelse og Nykøbing F. - hvoraf Roskilde også er hovedsygehus - samt 2 nærsygehuse

Læs mere

(Indlagte) Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

(Indlagte) Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode (Indlagte) Skema for indberetning af ordningen efter ny opgørelsesmetode Indlagte patienter Andel af patienter med på 3. dagen Andel af patienter med særlige aktions- eller bidiagnoser tidligere end 48

Læs mere

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0 Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur version 1.0 Patientens sundhedsvæsen Familielægen er din tovholder i sundhedsvæsenet Du får rådgivning over afstand eller ambulant... Vi følger dig helt

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til sygehusplan Region Nordjylland har den 19. maj 2009 sendt Udkast til sygehusplan i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens 206 stk. 2 skal regionerne

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Regionshuset Viborg Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Ansøgninger til foreløbigt tilsagn

Læs mere

aarhus arkitekterne a/s 17. april 2009 HOLBÆK SYGEHUS AKUTAFDELING IDÉOPLÆG / BYGGEPROGRAM ombygning af akutafdeling.

aarhus arkitekterne a/s 17. april 2009 HOLBÆK SYGEHUS AKUTAFDELING IDÉOPLÆG / BYGGEPROGRAM ombygning af akutafdeling. HOLBÆK SYGEHUS IDÉOPLÆG / BYGGEPROGRAM Ny Akutafdeling. Udvidelse og ombygning af Akutafdelingen vil betyde, at der bliver gode rammer for modtagelse, udredning og behandling af alle patienter i afdelingen.

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Patientens behov kommer først Vi skaber resultater gennem samarbejde Fremtidens sundhedsvæsen i Region Midt Skive Lemvig Holstebro Gødstrup Struer Ringkøbing- Skjern Herning

Læs mere

Psykiatriplan

Psykiatriplan Psykiatriplan 2015-2020 Præsentation borgermøde i Aars 19. marts 2015 v. Psykiatridirektør Per Lund Sørensen Hovedvision for Psykiatrien 2015-2020 Patienter og pårørende oplever sikre og effektive patientforløb

Læs mere

SCENARIE 4: NÆST VED, ROSKILDE, HOLBÆK OG NYKØBING F.

SCENARIE 4: NÆST VED, ROSKILDE, HOLBÆK OG NYKØBING F. : NÆST VED, ROSKILDE, HOLBÆK OG NYKØBING F. Scenarie 4 består af en sygehusstruktur med 4 akutsygehuse i Næstved, Roskilde, Holbæk og Nykøbing F. - hvoraf Næstved også er hovedsygehus - samt 2 nærsygehuse

Læs mere

Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer

Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer Til Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning 6. marts 2007 Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer Nedenstående høringssvar er udformet af: Dansk Cardiologisk Selskab

Læs mere

Danske Regioners bemærkninger til de anvendte forudsætninger i ekspertpanelets

Danske Regioners bemærkninger til de anvendte forudsætninger i ekspertpanelets N O T A T 13-01-2009 Sag nr. 07/1791 Dokumentnr. 1566/09 Christina Carlsen Tel. 3529 8221 E-mail: cca@regioner.dk Danske Regioners bemærkninger til de anvendte forudsætninger i ekspertpanelets screeningsrapport

Læs mere

Psykiatriplan 2015-2020. Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015

Psykiatriplan 2015-2020. Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015 Psykiatriplan 2015-2020 Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015 Hovedvision for Psykiatrien 2015-2020 Patienter og pårørende oplever sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Læs mere

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan Fremtidens Sygehuse fra plan til virkelighed Orientering om Region Syddanmarks specialeplan 1 Møde i Sundhedsbrugerrådet 14. maj 2009 Specialeplan hvad er det? Handler om at fordele opgaver mellem forskellige

Læs mere

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr.

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr. Psykiatri og Social Administrationen Sundheds- og Ældreministeriet Att. Center for Primær Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg

Læs mere

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Akut indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 64.190 akut indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4. oktober

Læs mere

GRUNDLAG FOR HOVEDSYGEHUS I REGION SJÆLLAND

GRUNDLAG FOR HOVEDSYGEHUS I REGION SJÆLLAND GRUNDLAG FOR HOVEDSYGEHUS I REGION SJÆLLAND INDHOLDS- OG BILAGSFORTEGNELSE 3 Indledning 5 Hvad omfatter et hovedsygehus? 7 Tilgængelighed for patienter, pårørende og personale til hovedsygehus 10 Hovedsygehusets

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

Udbygning af Kolding Sygehus

Udbygning af Kolding Sygehus Område: Sundhedsområdet Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri Journal nr.: 10/6433 Dato: 17. maj 2010 Udarbejdet af: Per Kjeldsen Hansen E-mail: Per.Kjeldsen.Hansen@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Justerede principper for akutmodtagelser. 5. Februar 2013

Justerede principper for akutmodtagelser. 5. Februar 2013 for akutmodtagelser 5. Februar 2013 1 Fysiske rammer og funktioner UDE Adskilt indgang for ambulancer og gående Forløb konvergerer i reception / triage Klar adskilt triage for ambulancer og gående Direkte

Læs mere

Bilag 4. Forskel på anlægsudgifter til DNU i økonomivurdering januar 2008 på 8,8 mia. kr. og anlægsudgifter i helhedsplan på 13,3 mia.kr.

Bilag 4. Forskel på anlægsudgifter til DNU i økonomivurdering januar 2008 på 8,8 mia. kr. og anlægsudgifter i helhedsplan på 13,3 mia.kr. Projektafdelingen Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 8850 www.dnu.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Bilag 4 Forskel på anlægsudgifter til DNU i økonomivurdering januar 2008

Læs mere

Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark. FAM-status 2010 Udvalgsorientering den 8. juni 2010

Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark. FAM-status 2010 Udvalgsorientering den 8. juni 2010 Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark FAM-status 2010 Udvalgsorientering den 8. juni 2010 1 Fremtidens Sygehuse fra plan til virkelighed (Gennemførelsesplan) - vedtaget september 2008 Hvorfor

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter er ikke med i denne oversigt) Opdateret: Maj 2012 Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital og Svendborg

Læs mere

Antal journaler med kontaktpers on tildelt senest 72 t/3. besøg

Antal journaler med kontaktpers on tildelt senest 72 t/3. besøg Kontaktpersonordningen, Region Midtjylland 2. halvår 2012 Hospital Afdeling SKS-kode Antal journaler gennemgået ved audit Antal journaler med kontaktpers on tildelt senest 72 t/3. besøg Målopfyldelse Antal

Læs mere

Resumé af byggeprogram. MR Center

Resumé af byggeprogram. MR Center Resumé af byggeprogram MR Center Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg Udvidelse af Radiologisk afdeling i forlængelse af Nuklearmedicinsk Afdeling med nyt MR Center april 2014 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL

Læs mere

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Region: Syddanmark Indlagte patienter Ambulante Andel af patienter med kontaktperson på 3. dagen Andel af patienter tildelt Andel

Læs mere

Resumé af byggeprogram

Resumé af byggeprogram Resumé af byggeprogram Vedr. Forøgelse af intensiv og opvågningskapaciteten på OUH samt bæredygtighedsvurdering Den 15. juli 2011 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rårdighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: April 2013 Oversigt: Projekter med

Læs mere

Effektivisering i forbindelse med samling af Aarhus Universitets- hospital under fælles f

Effektivisering i forbindelse med samling af Aarhus Universitets- hospital under fælles f Effektivisering i forbindelse med samling af Aarhus Universitets- hospital under fælles f tag ved Birgitta Bælum, B Chefkonsulent Nyborg 28. august 2013 Disposition for oplæg Lidt om Effektiviseringskravet

Læs mere