Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- TAKSTUDVALG LANDSFORENINGEN AF STATS- AUTORISEREDE FODTERAPEUTER. OVERENSKOMST om fodterapi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "55.70.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- TAKSTUDVALG LANDSFORENINGEN AF STATS- AUTORISEREDE FODTERAPEUTER. OVERENSKOMST om fodterapi"

Transkript

1 REGIONERNES LØNNINGS- TAKSTUDVALG OG Side 1 LANDSFORENINGEN AF STATS- AUTORISEREDE FODTERAPEUTER OVERENSKOMST om fodterapi 2011

2 Side 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 KAPITEL 1 OVERENSKOMSTENS FORMÅL OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 7 KAPITEL 2. OPGAVEN FOR FODTERAPIPRAKSIS FODTERAPEUTENS ROLLER OG OPGAVER PERSONKREDS... 8 KAPITEL 3. YDELSER, HONORARER OG TILSKUD HONORARER OG TILSKUD (SUPPLERET I BILAG) AFSTANDSTILLÆG OG KØRSELSUDGIFTER TILSKUD FRA DEN OFFENTLIGE SYGESIKRING KAPITEL 4. VILKÅR FOR PRAKSISDRIFT PRAKSISPLANLÆGNING NYNEDSÆTTELSE FODTERAPEUTENS TILTRÆDELSE AF OVERENSKOMSTEN FODTERAPEUTENS FRATRÆDELSE AF OVERENSKOMSTEN HENVISNING PRAKSISFORMER OG ORGANISERING VILKÅR VEDRØRENDE PRAKSIS SÆRLIGT OM FODTERAPEUTVIRKSOMHED I ANPARTSSELSKABSFORM VIKAR INDSKRÆNKNING I FODBEHANDLINGSKAPACITETEN FLYTNING/ÆNDRING AF KLINIKADRESSE KAPITEL 5. OPLYSNINGER OM SERVICE OG TILGÆNGELIDHED.24

4 Side 4 19 KLINIKKENS TILBUD HANDICAPEGNEDE FORHOLD ORDENSBESTEMMELSER NEDSÆTTELSE SOM FODTERAPEUT UDEN FAST KLINIKADRESSE (MOBIL FODTERAPEUT) HJEMMEBEHANDLING OPLYSNINGER TIL VALG AF FODTERAPEUT - PRAKSISDEKLARATION KAPITEL 6. KVALITET DOKUMENTATION OG KVALITET, HERUNDER DEN DANSKE KVALITETSMODEL ELEKTRONISK FODSTATUS OG UDVEKSLING AF DATA KAPITEL 7 ØKONOMI OG AFREGNING REGULERING AF HONORARER ELEKTRONISK AFREGNING GENERELLE AFREGNINGSBESTEMMELSER IT I FODTERAPIPRAKSIS INFORMATIONS- OG KONTROLBESTEMMELSER KAPITEL 8. SAMARBEJDSBESTEMMELSER OG VEDLIGEHOLDELSE AF AFTALEN ANDRE AFTALER SAMARBEJDSUDVALG SAMARBEJDSUDVALGETS OPGAVER OG BEFØJELSER LANDSSAMARBEJDSUDVALG LANDSSAMARBEJDSUDVALGETS OPGAVER OG BEFØJELSER VOLDGIFT... 38

5 Side 5 KAPITEL 9. KLAGEREGLER KLAGEREGLER KAPITEL 10. IKRAFTTRÆDELSE OG OPSIGELSE IKRAFTTRÆDELSE, ÆNDRING OG OPSIGELSE KAPITEL 11. PROTOKOLLATER OG TILLÆGSAFTALER ØKONOMIPROTOKOLLAT AF DELAFTALE OM OVERENSKOMSTENS ØKONOMI-OPFØLGNING. 42 PROJEKT OM ELEKTRONISK FODSTATUS OG INDBERETNING TIL NIP AFTALE OM GEBYR FOR IKKE-MEDLEMMER AFTALE OM OMKOSTNINGS- OG INDTJENINGSUNDERSØGELSE43 AFTALE OM AFLASTNINGSTERAPI OG VEJLEDNING OM FODTØJ43 PROTOKOLLAT OM FODTERAPEUTERS ARBEJDSOMRÅDE PROTOKOLLAT OM STERILISATION AF UDSTYR YDELSESVEJLEDNING YDELSER OG YDELSESNUMRE TILBUD TIL DIABETES PATIENTER TILBUD TIL PATIENTER MED NEDGROEDE TÅNEGLE TILBUD TIL PATIENTER MED ARVÆV EFTER STRÅLEBEHANDLING TILBUD TIL PATIENTER MED SVÆR LEDDEGIGT FØRSTE KONSULTATION OG JOURNALOPTAGELSE FODSTATUS BESKÆRINGSYDELSER SÅRBEHANDLING... 58

6 Side 6 KONTROL OG EFTERSYN EFTER BESKÆRING NEGLEBØJLEBEHANDLING FREMSTILLING AF ORTHESER INDIVIDUELT FREMSTILLEDE INDLÆG... 61

7 Side 7 KAPITEL 1 OVERENSKOMSTENS FORMÅL 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE Stk. 1. Denne overenskomst, som er indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn(RLTN) og Landsforeningen af statsautoriserede Fodterapeuter (LasF), omhandler: a. Behandling af patienter med sukkersyge. b. Behandling af patienter med nedgroede tånegle. c. Behandling af patienter med arvæv efter strålebehandling. d. Behandling af patienter med svær leddegigt. KAPITEL 2. OPGAVEN FOR FODTERAPIPRAKSIS 2 FODTERAPEUTENS ROLLER OG OPGAVER Praktiserende fodterapeuters opgave er at rådgive og behandle patienter, der er henvist som følge af sundhedsfagligt behov for fodterapi, med henblik på at forebygge udvikling af fodsår og således medvirke til at minimere antallet af amputationer. For at mindske antallet af diabetespatienter, der henvises til sårambulatorier, er det væsentligt, at patienten årligt får udført en fodstatus og risikovurdering samt relevant, behovsafstemt behandling hos en statsautoriseret fodterapeut, så eventuelle større sår og amputationer undgås. Formålet med overenskomsten er at tilbyde patienterne fodterapi, aflastningsterapi, vejledning og relevant behandling, som omfatter beskæring omkring sår og fjernelse af hård hud, behandling af fortykkede, misdannede og inficerede negle med særligt værktøj samt individuelt fremstillede bøjler og indlæg. Ud over at tilbyde behandlingsydelser, bidrager fodterapeuten til at forebygge udvikling af fodlidelser ved at yde en pædagogisk indsats og fremme egenomsorgen ved at give råd og vejledning. Hos statsautoriseret fodterapeut vejledes og motiveres patienten i fornuftig egenomsorg, korrekt fodtøj m.v. i forhold til risikoprofil. Fodterapeuten fastsætter rammerne for patientens behandlingsforløb ud fra den enkelte patients risikoprofil og sygdomsforløb.

8 Side 8 For den største patientgruppe diabetespatienternes vedkommende planlægges behandlingsforløbet med udgangspunkt i et fodstatusskema, som parterne udvikler ud fra de faglige anbefalinger. Fodterapeuten skal bidrage til den optimale behandling af patienter med lidelser i fødderne. Den statsautoriserede fodterapeut skal derfor indgå i og følge anbefalingerne i patientforløbsprogrammer for patienter med diabetes og svær leddegigt. I sundhedsvæsenet stiles efter sammenhængende og effektive patientforløb, hvorfor det er vigtigt, at statsautoriserede fodterapeuter samarbejder og udveksler informationer med andre sundhedsfaglige aktører, herunder de praktiserende læger og fysioterapeuter, sårcentre, sygehuse og evt. kommunen. Det er vigtigt for et optimalt patientforløb, at der løbende foregår relevant kommunikation mellem behandlerne Overenskomsten har endvidere til formål at understøtte dokumentation og registrering af patienternes fodstatus og kvalitetsudvikling, blandt andet ved at der arbejdes med kliniske retningslinjer. 3 PERSONKREDS Stk. 1. Berettiget til fodterapeutisk behandling efter denne overenskomst er personer omfattet af sikringsgruppe 1 eller 2, eller personer, som ifølge internationale aftaler sidestilles hermed og hos hvem, der enten: a. ifølge lægelig diagnose er konstateret sukkersyge og et heraf afledt behov for behandling, jf. 1, litra a, eller b. ifølge lægelig diagnose er konstateret symptomgivende unguis incarnatus (nedgroede tånegle), jf. 1, litra b, eller c. ifølge lægelig diagnose er konstateret ar-væv efter strålebehandling, jf. 1, litra c. eller d. ifølge lægelig diagnose er konstateret svær leddegigt, der medfører begrænset eller tabt funktion i ben og arme, hvor kun få eller ingen sædvanlige arbejdsopgaver klares og hvor patienten har nedsat evne til selvhjælp, og som følge heraf ikke kan varetage egen fodpleje jf. 1, litra d. Stk. 2. Enhver sikret patient, der søger behandling efter denne overenskomst, skal over for fodterapeuten legitimere sig som berettiget til den søgte behandling ved forevisning af gyldigt sundhedskort eller anden gyldig legiti-

9 Side 9 mation. Ved behandlingens påbegyndelse skal der foreligge en gyldig lægehenvisning. Stk. 3. Såfremt patienten ikke på den anførte måde legitimerer sig, er fodterapeuten berettiget til at afkræve den pågældende betaling, som om patienten ikke var berettiget til behandling efter overenskomsten. KAPITEL 3. YDELSER, HONORARER OG TILSKUD 4 HONORARER OG TILSKUD (SUPPLERET I BILAG) Stk. 1 Honorarerne fastsættes som følger (grundhonorar niveau ): Speciale 54 diabetes Ydelsesnr. Grundhonorar Første konsultation og journaloptagelse ,04 Fodstatus ,26 Fodstatus sammen med anden behandling ,84 Behandlingsydelse (kategori A) ,39 Behandlingsydelse (kategori B) ,55 Behandlingsydelse (kategori C) ,82 Sårbehandling (kun diabetespatienter) ,84 Sårbehandling sammen med anden behandling ,70 (kun diabetespatienter) Behandling uden tilskud ,00 Kontrol og eftersyn af anomali ,43 Speciale 55 nedgroede tånegle Ydelsesnr. Faktor Grundhonorar Konsultation og journaloptagelse ,04 Kontrol og/eller eftersyn ,43 Behandling før påsætning af 1 ny bøjle ,50 Fremstilling ogpåsætning af 1 ny bøjle ,50 Fremstilling og påsætning af bøjler udover ,00 Korrektion af 1 bøjle ,00 Korrektion af 2 bøjler ,50

10 Side 10 Korrektion af op til 10 bøjler incl ,00 Speciale 59 arvæv Ydelsesnr. Grundhonorar Første konsultation og journaloptagelse ,04 Behandlingsydelse (kategori A) ,39 Behandlingsydelse (kategori B) ,55 Kontrol og eftersyn af anomali ,43 Speciale 60 svær leddegigt Ydelsesnr. Grundhonorar Første konsultation og journaloptagelse ,04 Behandlingsydelse (kategori A) ,39 Behandlingsydelse (kategori B) ,55 Behandlingsydelse (kategori C) ,82 Kontrol og eftersyn af anomali ,43 Indlæg og ortheser Ydelsesnr. Grundhonorar Ortheser ,00 Ortheser fremstilet af silikone ,00 Indlæg - type 1, enkelt ,00 Indlæg - type 1, par ,50 Indlæg - type 2, enkelt ,00 Indlæg - type 2, par ,00 Indlæg - type 3, enkelt ,00 Indlæg - type 3, par ,50 Nærmere beskrivelse af ydelserne til patienterne inden for de enkelte specialer fremgår af ydelsesvejledningen. Stk. 2 En fodterapeut kan kun gives én første konsultation og journaloptagelse pr. patient. Almindelig forebyggende vejledning er indeholdt i alle behandlingstyper. Ydelsen 2170 Fodstatus er obligatorisk for diabetespatienter. Ydelsen skal tilbydes en gang årligt til patienter med diabetes og er forudsætning for behandlingstilbuddet til disse patienter. Der kan kun udføres videre behandling med tilskud inden for speciale 54 såfremt der er udført en årlig fodstatus. Fodterapeuten udfylder et fodstatusskema udarbejdet af LasF

11 Side 11 og RLTN og sender resultatet til den praktiserende læge og evt. anden henvisende læge. Gives fodstatus samtidig med en behandlingsydelse, anvendes ydelsen Fodstatus danner grundlag for en risikovurdering af patienterne. Risikovurderingen afspejler patientens risiko for at udvikle diabetiske fodsår. Diabetespatienter opdeles i 4 risikogrupper: lav, mellem, mellem med særlige behov og høj risiko for fodsår jf. ydelsesvejledning (bilag til overenkomsten). Hvilke ydelser der gives til patienter henvist til de enkelte specialer kan ses af ydelsesvejledningen. Særligt for patienter med arvæv (speciale 59) er at disse patienter i en periode fra ca og frem til ca blev behandlet med radiumstråler og røntgenstråler. Behandlingen foregik på den måde, at patienterne fik påsat en lille sort plade eller en radiumnål på vorteområdet. Pladen indeholdt radium, der bestrålede huden. Der blev desuden bestrålet med kontakt-røntgen, hvor man benyttede Bucky-røntgen med røntgenrøret i direkte hudkontakt. Behandlingerne gav senfølger i form af glashårde keratosedannelser, der ødelægger gangfunktionen. Det er disse følgetilstande, der er omfattet af overenskomsten mellem RLTN og LasF, efter hvilken, der ydes tilskud til beskæringer og aflastninger af de afficerede områder. For patienter med nedgroede negle (speciale 55) kan det samlede honorar for behandlede tæer højst andrage 23 faktorer inden for en periode på 12 måneder. Ydelserne 2150 og 2151 dækker hver 2 faktorer. Faktorer for øvrige ydelser under speciale 55, se stk. 1. Diabetespatienter i risikogruppe 2-4 kan modtage tilskud til bøjlebehandling. Bøjlebehandlingen tæller ikke med i opgørelsen af behandlinger pr. patient. Stk. 3 Behandlingstilbuddet til lægehenviste patienter skal være baseret på en faglig vurdering af den enkelte patients behov, og behovet skal dokumenteres i journalen.

12 Side 12 Fodterapeuten skal ved registrering af anvendte ydelser, samtidig registrere hvilke typer af behandling og/eller vejledning der er givet. Der kan ikke afregnes behandlingsydelser uden samtidig registrering af behandlingstype/-er. 5. AFSTANDSTILLÆG OG KØRSELSUDGIFTER Stk. 1. Behandling i patientens hjem kan kun finde sted efter lægens henvisning, jf. 11. Stk. 2. Ved behandling i patientens hjem ydes fodterapeuten et afstandstillæg til de i 4 nævnte honorarer ud fra afstanden mellem patientens hjem og fodterapeutens klinik. Grundtaksterne udgør følgende: Afstandstillæg ydelse Grundhonorar Afstandstillæg (0-5 km) ,39 Afstandstillæg (5-10 km) ,10 Afstandtillæg (over 10 km) ,11 Afstandstillæg-Plejehjem/Pensionist i eget ,39 hjem (0-5 km) Afstandstillæg-Plejehjem/Pensionist i eget ,10 hjem (5-10 km) Afstandstillæg-Plejehjem/Pensionist i eget ,11 hjem (over 10 km) Kørselsgodtgørelse Kørselsgodtgørelse indtil km 1001 * Kørselsgodtgørelse over km 1002 * * efter statens gældende takster Grundtaksterne er i niveau og reguleres efter reglerne i 27. Ved første hjemmebesøg på en rute ydes afstandstillæg svarende til afstanden mellem fodterapeutens klinik og patientens hjem. Ved efterfølgende besøg på ruten ydes afstandstillæg svarende til afstanden mellem patienternes hjem. Stk. 3. Behandler fodterapeuten i samme besøg flere familiemedlemmer i samme hjem, beregnes kun ét afstandstillæg.

13 Side 13 Stk. 4. Behandler fodterapeuten i samme besøg flere patienter på plejehjem, beskyttede boliger eller lignende, beregnes kun ét afstandstillæg. Stk. 5. Fodterapeuten kan hos patienten opkræve et beløb til dækning af kørselsudgifter. Beløbet udgør det samme, som af staten er fastsat for benyttelse af eget befordringsmiddel. 6. TILSKUD FRA DEN OFFENTLIGE SYGESIKRING Stk. 1. Regionen yder tilskud til de i 4 nævnte former for fodterapeutisk behandling i henhold til de af indenrigs- og sundhedsministeren fastsatte regler om tilskud efter sundhedsloven til fodbehandling. Stk. 2. Afstandstillægget efter 5, stk. 2, og afstandstillægget for pensionister, der behandles i eget hjem, betales fuldt ud af regionen. Note: For alle risikogrupper gælder det, at ønsker patienten flere behandlinger end overenskomsten foreskriver, skal patienten informeres om, at dette tilbud ligger uden for overenskomstens rammer hvilket indebærer, at der ikke er tilskud, og at der er fri honorarfastsættelse. KAPITEL 4. VILKÅR FOR PRAKSISDRIFT 7 PRAKSISPLANLÆGNING Stk. 1. Regionen udarbejder en plan jf. stk. 4-7, for tilrettelæggelsen af den fremtidige fodterapeutiske betjening i regionen. Planen danner grundlag for beslutning om de overenskomstmæssige forhold vedrørende den fodterapeutiske kapacitet. Stk. 2 Praksisplanlægningen skal fremme udviklingen i samarbejdet og opgavefordelingen lokalt. Stk. 3.

14 Side 14 Praksisplanlægningen foretages med henblik på i fornødent omfang at sikre koordinering og samordning af den fodterapeutiske betjening i alle områder i regionen og udarbejdes i fornødent omfang under hensyntagen til andre sociale og sundhedsmæssige foranstaltninger, samt den regionale og kommunale økonomi. Regionen bør i praksisplanlægningen særligt tilgodese behovet for tilbud om fodterapi til bevægelseshæmmede i alle lokalområder. Stk. 4. Praksisplanen udarbejdes på grundlag af en praksisbeskrivelse af den eksisterende kapacitet i fodterapipraksis, i alle områder i regionen, samt en ydelsesoversigt over præsterede ydelser fordelt på fodterapeutpraksis i regionen. Samarbejdsudvalget kan meddele bemærkninger til udkast til beskrivelse samt den endelige beskrivelse. Praksisbeskrivelsen skal indeholde alle nødvendige og relevante oplysninger, eksempelvis oplysninger om: 1) Antallet af praktiserende fodterapeuter, heraf antal a. klinikejere b. behandlende medhjælp c. fodterapeuter uden fast klinikadresse (mobile fodterapeuter). 2) Tilgang og afgang af praktiserende fodterapeuter og medhjælp 3) Antal praksisovertagelser. 4) Fodterapeutklinikkernes geografiske placering. 5) Geografisk placering og dækningsområde for så vidt angår fodterapeuter uden fast klinikadresse. 6) Adgangsforholdene for bevægelseshæmmede samt en beskrivelse af, om klinikkernes indretning i øvrigt er handicapvenlig. Stk. 5. Parterne er enige om, at planlægningen kan indeholde overvejelser om: udviklingen i antallet af borgere i regionen med diabetes og svær leddegigt fodterapeuternes rolle i regionens samlede behandlingstilbud til diabetespatienter og patienter med svær leddegigt ventetider

15 Side 15 geografiske forhold andelen af fodterapeuternes ydelser og omsætning, som ikke er dækket af denne overenskomst Stk. 6. Samarbejdsudvalget forelægges regionens udkast til praksisplan og kan meddele regionen bemærkninger hertil. Fodterapeuterne i samarbejdsudvalget kan i givet fald fremsætte selvstændige bemærkninger til udkastet til praksisplan. Bemærkningerne forelægges regionsrådet sammen med udkastet til praksisplan. Stk. 7 Den af regionsrådet vedtagne praksisplan fremsendes til samarbejdsudvalget til orientering 8. NYNEDSÆTTELSE Stk. 1. Ved nynedsættelse i fodterapipraksis forstås enhver udvidelse af den fodterapeutiske kapacitet. Stk. 2. Nynedsættelser kan finde sted i overensstemmelse med en af regionen godkendt praksisplan, på baggrund af regionens beslutning efter stk. 3 og på baggrund af en konkret ansøgning fra en fodterapeut. Nynedsættelser i overensstemmelse med praksisplanen eller på baggrund af regionens beslutning efter stk. 3 annonceres, og regionen bestemmer efter indstilling fra samarbejdsudvalget, hvilken fodterapeut, der får tilladelse til nynedsættelse. Konkret ansøgning fra en fodterapeut om nynedsættelse behandles i samarbejdsudvalget, der afgiver indstilling til regionen. Stk. 3. Regionen vurderer årligt den fodterapeutiske behandlingskapacitet og træffer beslutning om nynedsættelser. Vurderingen foretages på grundlag af en indstilling fra samarbejdsudvalget. Stk. 4. Regionerne orienterer hvert år inden den landssamarbejdsudvalget om besluttede nynedsættelser. Stk. 5.

16 Side 16 Ansøgning om nynedsættelse sker via LasF. 9 FODTERAPEUTENS TILTRÆDELSE AF OVERENSKOMSTEN Stk. 1. Overenskomsten kan tiltrædes, jf. stk. 5-10, af selvstændigt praktiserende statsautoriserede fodterapeuter. Stk. 2. Overenskomsten tiltrædes gældende for de i 1, litra a, b, c og d nævnte behandlingsformer. Det er en betingelse for tiltrædelse, at fodterapeuter yder samtlige behandlinger omfattet af overenskomsten. Stk. 3. Overenskomsten omfatter ikke fodterapeuter, der aflønnes af eller får stillet klinik til rådighed af sygehuse og andre offentlige institutioner eller klinikker, herunder selvejende institutioner og klinikker, for så vidt angår det for disse udførte arbejde. Stk. 4. Fodterapeuten har pligt til at holde sig orienteret om overenskomstens bestemmelser og administration heraf. Stk. 5. Anmodning om tiltrædelse til overenskomsten sendes til Landsforeningen af statsautoriserede Fodterapeuter på en af overenskomstens parter aftalt tiltrædelsesblanket. LasF påser, at den pågældende fodterapeut har ret til at udøve praksis for regionen efter denne overenskomst. Stk. 6. Tiltrædelse kan ske med 1 måneds varsel til den 1. i en måned. Stk. 7. LasF videresender med det i stk. 6 fastsatte varsel tiltrædelsesblanketten til den region, hvor der er anmodet om at praktisere. Stk. 8. Tiltrædelse sker efter meddelt godkendelse i regionen. Stk. 9.

17 Side 17 Tiltrædelse til overenskomsten får virkning når regionen, skriftligt overfor fodterapeuten og LasF, har godkendt tiltrædelsen. Undtaget herfra kan vikarers tiltrædelse til overenskomsten få virkning fra det tidspunkt, hvor oplysningerne på tiltrædelsesblanketten er godkendt af LasF, jf. 15. Stk. 10. Tiltrædelsesblanketten skal indeholde oplysninger om fodterapeutens navn, personnummer, adresse, telefonnummer, hvorvidt anmodningen vedrører nyetablering, overtagelse af klinik eller ændring af status i regionen, hvor klinikken er beliggende, praksisform, hvorvidt der ydes hjemmebehandling, klinikbetegnelse, kliniktelefon, klinikadresse, etableringsdato. For fodterapeuter uden fast klinikadresse anføres dækningsområde. Eventuelt behandlende medhjælp og vikar anføres på blanketten med navn, personnummer, adresse, hvorvidt der ydes hjemmebehandling samt ansættelsestidspunkt/periode. Praktiserer fodterapeuten i en anden region, skal dette anføres. Stk. 11 Har fodterapeuten ikke eget værksted, skal denne indgå og dokumentere, en skriftlig samarbejdsaftale med en fodterapeut med ydernummer som: a) gør det muligt for fodterapeuten at leje sig ind på kollegaens/klinikkens værksted, eller b) omfatter henvisningsaftale med kollega/klinik, vedrørende patienter der har behov for indlægsbehandling. 10 FODTERAPEUTENS FRATRÆDELSE AF OVERENSKOMSTEN Stk. 1. Fratrædelse af denne overenskomst kan ske med 1 måneds varsel til den 1. i en måned. Stk. 2. Fratrædelse sker ved, at skriftlig meddelelse tilstilles LasF, der med det i stk. 1 fastsatte varsel informerer regionen. 11 HENVISNING Stk. 1. Ret til at henvise til fodterapeut har for så vidt angår:

18 Side 18 a. behandling af sukkersygepatienter, jf. 1, litra a, læger, der behandler patienter for sukkersyge eller et heraf afledt symptom, og som er patientens egen læge, praktiserende speciallæge i intern medicin eller ansat på en sygehusafdeling, b. behandling af patienter med nedgroede tånegle, jf. 1, litra b, patientens egen læge, læger, der er ansat på en sygehusafdeling, speciallæger i ortopædkirurgi eller dermatologi, c. behandling af arvævspatienter, jf. 1, litra c, patientens egen læge, læger, der er ansat på en sygehusafdeling, speciallæger i ortopædkirurgi eller dermatologer, d. behandling af patienter med svær leddegigt jf. 1 litra d., læger, der behandler patienter for leddegigt, og som er patientens egen praktiserende læge, speciallæge i reumatologi, ortopædkirurgi eller ansat på en sygehusafdeling. Stk. 2. Ved behandlingens påbegyndelse skal der foreligge en gyldig lægehenvisning. Der anvendes en af overenskomstens parter samt Praktiserende Lægers Organisation og Foreningen af Speciallæger aftalt henvisningsblanket. Stk. 3. Af henvisningsblanketten skal fremgå, at der hos patienten er konstateret henholdsvis sukkersyge, nedgroede tånegle, arvæv efter strålebehandling eller svær leddegigt, og et heraf afledt behov for behandling. Henvisningen skal være ledsaget af relevante oplysninger og data, herunder særligt om følgesygdomme som for eksempel iskæmi. Gør patientens tilstand det nødvendigt, at behandling foretages i hjemmet, anføres det på henvisningsblanketten. Stk. 4. Henvisningen har kun gyldighed, såfremt fodterapeuten modtager denne senest 2 måneder efter udstedelsen. Stk. 5. Henvisning til hjemmebehandling skal fornys efter 12 måneder, med mindre patientens tilstand varigt udelukker transport til klinikken. Henvisning af patienter med nedgroede tånegle er gældende, indtil sygdomstilfældet er færdigbehandlet, dog maximalt i 12 måneder.

19 12 PRAKSISFORMER OG ORGANISERING Side 19 Stk. 1. Praksis som statsautoriseret fodterapeut kan tilrettelægges som enkeltmandspraksis, kompagniskabspraksis, samarbejdspraksis eller anpartsselskab. Stk. 2. Ved enkeltmandspraksis forstås: Virksomhed som statsautoriseret fodterapeut udøvet af enkeltperson uden økonomisk fællesskab med andre autoriserede fodterapeuter. Stk. 3. Ved kompagniskabspraksis forstås: Praksis, der drives af to eller flere fodterapeuter med fællesskab om patientkreds, økonomi, lokaler og personale. Stk. 4. Ved samarbejdspraksis forstås: Virksomhed som statsautoriseret fodterapeut, som drives mellem flere enkeltmands- og/eller kompagniskabspraksis og/eller anpartsselskaber med et vist fællesskab om lokaler og personale. Stk. 5. Ved anpartsselskab forstås: Virksomhed som statsautoriseret fodterapeut, som udøves af én eller flere statsautoriserede fodterapeuter i økonomisk regi af et anpartsselskab, hvis formål er at udøve virksomhed som statsautoriseret fodterapeut(er), hvis vedtægter er godkendt af Landsforeningen af statsautoriserede Fodterapeuter. 13. VILKÅR VEDRØRENDE PRAKSIS Stk. 1. En fodterapeut kan som hovedregel kun praktisere i én region og fra én praksisadresse. Fodterapeuten kan dog praktisere på flere praksisadresser med samme ydernummer, hvis det er i overensstemmelse med praksisplanen, og det sker ved anvendelse af den eksisterende kapacitet i klinikken. Stk. 2.

20 Side 20 Såfremt en fodterapeut ønsker at praktisere i mere end en region og/eller fra flere praksisadresser, kan dispensation herom søges. Begrundet ansøgning herom sendes via LasF til den pågældende region. Stk. 3. Regionen behandler i samråd med samarbejdsudvalget de efter stk. 2, fremsendte dispensationsansøgninger. Ansættelse af behandlende medhjælp kan ske efter regionens godkendelse jf. 16 Stk. 4. Såfremt regionen giver afslag på en dispensationsanmodning eller ansættelse af behandlende medhjælp, jf. stk. 3, kan afgørelsen indbringes for Landssamarbejdsudvalget. Sagen skal indbringes skriftligt og senest 6 uger efter modtagelsen af afgørelsen. Stk. 5. Fodterapeuten er forpligtet til regelmæssigt at udøve fodterapeutvirksomhed for regionen. Såfremt fodterapeuten ikke udøver regelmæssig fodterapeutvirksomhed for regionen, ophører praksis efter regionens beslutning. Protokollat til 13, stk. 5: Der er mellem parterne enighed om, at fodterapeuten, for at opfylde overenskomstens krav om regelmæssigt at udøve fodterapeutisk virksomhed, skal have en fast åbningstid i sin praksis eller have en fast behandlingstid i sin mobile praksis. Ligeledes er parterne enige om, efter 3 år som praktiserende fodterapeut skal regionens andel af den årlige omsætning være minimum kr. pr. kapacitet ( prisniveau). 14. SÆRLIGT OM FODTERAPEUTVIRKSOMHED I ANPARTS- SELSKABSFORM Stk. 1. En statsautoriseret fodterapeut, der ansættes i et anpartsselskab, der har til formål at drive virksomhed som statsautoriseret fodterapeut, og hvis vedtægter er godkendt af Landsforeningen af statsautoriserede Fodterapeuter, kan tiltræde overenskomsten. Stk. 2. Statsautoriserede fodterapeuter, der udøver virksomhed i anpartsselskabsform, er personligt forpligtede efter overenskomstens bestemmelser. Overenskomsten finder i øvrigt anvendelse med de i 28, stk. 2, og stk. 4, angivne særregler.

21 Side 21 Stk. 3. LasF kan kun godkende vedtægter, som opfylder følgende krav: 1. Selskabets navn skal indeholde betegnelsen Statsautoriseret fodterapeut. 2. Selskabets formål skal beskrives som virksomhed som statsutoriseret fodterapeut(er). 3. Den fulde indskudskapital i anpartsselskabet skal ejes af personer, som er statsautoriserede fodterapeuter. Anparternes omsættelighed skal begrænses i overensstemmelse hermed. 4. Anpartsselskabets direktion skal udgøres af statsautoriserede fodterapeuter. 5. Selskabets vedtægter og anpartshaverprotokol skal være tilgængelig for LasF og Regionernes Lønnings- og Takstnævn samt vedkommende region, der til enhver tid skal kunne forlange attestation fra selskabet om dets ejerforhold. 6. Selskabet skal respektere de ansatte fodterapeuters personlige ansvar i medfør af stk. 2, og det skal fremhæves, at disse bestemmelser ingen indskrænkning gør i de forpligtelser, der måtte påhvile selskabet. 15 VIKAR Stk. 1. Fodterapeuten er ved fravær berettiget til at antage vikar. Vikaren skal være statsautoriseret fodterapeut. Hvis fraværsperioden er mere end 3 måneder, skal der, så vidt muligt, antages en vikar, såfremt regionen stiller krav herom. Stk. 2. Vikaren har pligt til at behandle de henviste diabetespatienter, patienter med nedgroede tånegle, arvævspatienter og patienter med svær leddegigt, efter de i denne overenskomst fastsatte bestemmelser. Afregning til vikaren er regionen uvedkommende. Stk. 3.

22 Side 22 Antages vikar meddeles dette, med angivelse af den forventede vikarperiodes længde, så hurtigt som muligt gennem LasF til regionen, hvor fodterapeuten har klinik/forretningsadresse. Til- og afmelding af vikar foretages på den af parterne aftalte tiltrædelsesblanket. På tiltrædelsesblanketten oplyses om vikarens personnummer, fulde navn, privat adresse samt privat telefonnummer. 16 MEDHJÆLP Stk. 1. En fodterapeut med ydernummer kan via LasF ansøge samarbejdsudvalget om tilladelse til at udvide sin praksis med en behandlende medhjælp. Ansættelsen kan ske i henhold til praksisplanen og efter de bestemmelser, der gælder ved nynedsættelse. Ved en ansættelse kan forstås enten en ansat statsautoriseret fodterapeut eller en selvstændigt praktiserende statsautoriseret fodterapeut. Stk. 2. En fodterapeut med ydernummer kan via LasF ansøge samarbejdsudvalget om at dele sin kapacitet med en behandlende medhjælp. De omstændigheder, der kan begrunde ansættelse af en ekstra fodterapeut, kan være særlige familiemæssige årsager, ønsket om at stille sin arbejdskraft til rådighed for andre funktioner, fodterapeutens alder eller svagelighed. Yderen har fortsat det fulde ansvar for aktiviteten på ydernummeret. Regionen har mulighed for at pålægge yderen et omsætningsloft baseret på de seneste års omsætning. Tilladelsen udløber, når den fodterapeut, der har fået tilladelsen ophører. Adgangen til at dele en kapacitet med en ansat fodterapeut efter denne bestemmelse har virkning fra Stk. 3. Fodterapeuter ansat efter stk. 1 indgår i den årlige opgørelse og vurdering af den fodterapeutiske kapacitet i regionen. Fodterapeuter ansat efter stk. 2 indgår ikke i opgørelsen. Protokollat til 16 om medhjælp: Parterne er enige om, at der ved behandlende medhjælp kan forstås en statsautoriseret fodterapeut, der ved en ansættelseskontrakt er ansat hos en praktiserende fodterapeut. Der kan ved behandlende medhjælp endvidere forstås en selvstændigt arbejdende fodterapeut, der ikke har tiltrådt overenskomsten, men som har indgået kontrakt med en selvstændigt praktiserende fodterapeut, som

23 Side 23 har tiltrådt overenskomsten, om at benytte sidstnævntes lokaler og arbejde under vedkommendes ydernummer. En selvstændigt praktiserende fodterapeut med ydernummer, der har indgået aftale med en behandlende medhjælp, er overfor patienten og regionen ansvarlig for at tilskudsberettigede behandlinger udføres i overensstemmelse med de i overenskomsten fastsatte bestemmelser. Fodterapeuten er forpligtet til at sørge for, at der foreligger lovpligtige forsikringer for den behandlende medhjælp. Kontrakten med behandlende medhjælp skal være i overensstemmelse med gældende lovgivning. Det skal af kontrakten med den behandlende medhjælp fremgå, at denne ikke er berettiget til at ansætte personale til udførelse af tilskudsberettiget behandling. Den selvstændigt praktiserende fodterapeut, der har tiltrådt overenskomsten, hæfter i forhold til regionen for udbetalinger af tilskud til behandlinger foretaget af den behandlende medhjælp. Praktiserende statsautoriserede fodterapeuter skal på begæring af regionen indsende kopi af kontrakten med den behandlende medhjælp. 17. INDSKRÆNKNING I FODBEHANDLINGSKAPACITETEN Stk. 1. Indskrænkning i fodbehandlingskapaciteten kan finde sted i henhold til praksisplanen, jf. 7. Stk. 2. Indskrænkning af antallet af praktiserende fodterapeuter med virksomhed for regionen kan ske ved en klinikindehavers naturlige afgang. Indskrænkning ved en lejers eller en ansats naturlige afgang, kan aftales mellem regionen og den pågældende kliniks indehaver(e). Ved naturlig afgang forstås, at fodterapeutens ejer-, lejer- eller ansættelsesforhold ophører. Stk. 3. Ved indskrænkning af antallet af praktiserende fodterapeuter yder regionen fodterapeuten en erstatning for det tab, der påføres ved, at praksis ikke kan videreføres eller overdrages efter overenskomstens regler. ANMÆRKNING Parterne forstår den i bestemmelsen indeholdte adgang til indskrænkning som en mulighed for justering af antallet af fodterapeuter i det forventelige, yderst begrænsede antal tilfælde, hvor kapacitetsmæssige eller strukturelle forhold tilsiger det.

Overenskomst om fodterapi

Overenskomst om fodterapi Overenskomst om fodterapi Regionernes Lønnings- og Takstudvalg og Landsforeningen af statsautoriserede Fodterapeuter REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTUDVALG LANDSFORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE FODTERAPEUTER

Læs mere

55.70.1 Side 1 LANDSFORENINGEN AF STATS- AUTORISEREDE FODTERAPEUTER REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTUDVALG. Aftale om fodterapi

55.70.1 Side 1 LANDSFORENINGEN AF STATS- AUTORISEREDE FODTERAPEUTER REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTUDVALG. Aftale om fodterapi Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTUDVALG LANDSFORENINGEN AF STATS- AUTORISEREDE FODTERAPEUTER Aftale om fodterapi 2013 Side 2 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 OVERENSKOMSTENS FORMÅL... 8 1 OVERENSKOMSTENS

Læs mere

AFTALE OM FODTERAPI REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTUDVALG LANDSFORENINGEN AF STATS- AUTORISEREDE FODTERAPEUTER

AFTALE OM FODTERAPI REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTUDVALG LANDSFORENINGEN AF STATS- AUTORISEREDE FODTERAPEUTER AFTALE OM FODTERAPI 2014-2017 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTUDVALG LANDSFORENINGEN AF STATS- AUTORISEREDE FODTERAPEUTER 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Aftale om fodterapi 2014-2017 KAPITEL 1 OVERENSKOMSTENS FORMÅL...

Læs mere

1. Indledning. 2. Hvad er fodterapi

1. Indledning. 2. Hvad er fodterapi Praksisplan for Fodterapi 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er fodterapi... 3 2.1 Tilskudsregler... 3 2.2 Udgifter til fodterapi fordelt på specialer... 4 2.3 Aktivitet udenfor overenskomsten...

Læs mere

Praksisplan. for Fodterapeuter i Region Midtjylland 2012-2014. Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Strategi og Planlægning

Praksisplan. for Fodterapeuter i Region Midtjylland 2012-2014. Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Strategi og Planlægning Praksisplan for Fodterapeuter i Region Midtjylland 2012-2014 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og Planlægning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 1. Indledning... 5 1.1 Baggrund

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Reguleringsprocent: 18,4 Egne noter: Opdateret 25-03-2013 Side 1 Opdateret 25-03-2013 Side 2 af sukkersygepatienter 54 er Sikringsgruppe 1 + 2 Fuldt Sygesikringens Patient- Journaloptagelse

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Stigning siden seneste regulering: 0,19 pct Egne noter: Opdateret 26-03-2015 Side 1 Opdateret 26-03-2015 Side 2 af sukkersygepatienter 54 Overenskomstens 20-23 Honorarer Sikringsgruppe

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 55.50.1 Side 1 DANSK KIROPRAKTOR FORENING LANDSOVERENSKOMST OM KIROPRAKTIK

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 55.50.1 Side 1 DANSK KIROPRAKTOR FORENING LANDSOVERENSKOMST OM KIROPRAKTIK REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 55.50.1 Side 1 DANSK KIROPRAKTOR FORENING LANDSOVERENSKOMST OM KIROPRAKTIK Ændret ved aftale af 26-05-2010 til ikrafttræden 01-10-2010 Side 2 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Gældende fra den 1. februar 2014

Gældende fra den 1. februar 2014 af sukkersygepatienter 54 er Sikringsgruppe 1 + 2 snummer Patient Journaloptagelse 2100 98,32 49,16 49,16 Kontrol og/eller eftersyn 2130 81,02 40,51 40,51 Bøjlebehandling Behandling før påsætning af 1

Læs mere

LANDSSAMARBEJDSUDVALGET VEDRØRENDE FYSIOTERAPI. 20-09-2012 Revideret 10-12-2013

LANDSSAMARBEJDSUDVALGET VEDRØRENDE FYSIOTERAPI. 20-09-2012 Revideret 10-12-2013 LANDSSAMARBEJDSUDVALGET VEDRØRENDE FYSIOTERAPI 20-09-2012 Revideret 10-12-2013 Fortolkning vedrørende 17 i overenskomsten om Fysioterapi og 23 i overenskomsten om Vederlagsfri Fysioterapi og relaterede

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Regulering på honorar og patientandel 0,87% Regulering på sygesikringsandel 0,00% Pga. modregning pågår der en midlertidig justering af sygesikringsandelen. Egne noter: Opdateret

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer

Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer Mellem undertegnede indehaver(e) af KLINIK FOR FYSIOTERAPI (i det følgende betegnet klinikken): Navn(e) Klinikadresse CVR.nr. og ejerydernummerindehaver

Læs mere

OVERENSKOMST om almindelig fysioterapi

OVERENSKOMST om almindelig fysioterapi REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 55.40.1 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER OVERENSKOMST om almindelig fysioterapi Af 08-06-1988 Ændret ved aftaler af 16-03-1989, 08-05-1989, 26-06-1989, 01-03-1990, 21-03-1991,

Læs mere

55.90.1 Side 1 DANSK PSYKOLOG FORENING

55.90.1 Side 1 DANSK PSYKOLOG FORENING REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 55.90.1 Side 1 DANSK PSYKOLOG FORENING OVERENSKOMST om psykologhjælp **NYT** = Nyt efter overenskomstens ikrafttræden Af 28-04-1995 Senest ændret ved aftaler af 11. marts

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 55.50.1 Side 1 DANSK KIROPRAKTOR FORENING LANDSOVERENSKOMST OM KIROPRAKTIK

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 55.50.1 Side 1 DANSK KIROPRAKTOR FORENING LANDSOVERENSKOMST OM KIROPRAKTIK REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 55.50.1 Side 1 DANSK KIROPRAKTOR FORENING LANDSOVERENSKOMST OM KIROPRAKTIK Ændret ved aftale af 26-05-2010 til ikrafttræden 01-10-2010 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 55.40.1 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER. OVERENSKOMST om almindelig fysioterapi

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 55.40.1 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER. OVERENSKOMST om almindelig fysioterapi REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 55.40.1 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER OVERENSKOMST om almindelig fysioterapi Af 08-06-1988 Ændret ved aftaler af 16-03-1989, 08-05-1989, 26-06-1989, 01-03-1990, 21-03-1991,

Læs mere

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI/DEPTR Sags nr.: 1205091 Dok. Nr.: 1160795 Dato: 11. marts 2013 Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse

Læs mere

SYGESIKRINGENS FORHANDLINGSUDVALG. 55.40.1 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER. LANDSOVERENSKOMST om fysioterapi

SYGESIKRINGENS FORHANDLINGSUDVALG. 55.40.1 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER. LANDSOVERENSKOMST om fysioterapi SYGESIKRINGENS FORHANDLINGSUDVALG 55.40.1 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER LANDSOVERENSKOMST om fysioterapi Af 08-06-1988 Ændret ved aftaler af 16-03-1989, 08-05-1989, 26-06-1989, 01-03-1990, 21-03-1991,

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 55.50.1 Side 1 DANSK KIROPRAKTOR FORENING LANDSOVERENSKOMST OM KIROPRAKTIK

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 55.50.1 Side 1 DANSK KIROPRAKTOR FORENING LANDSOVERENSKOMST OM KIROPRAKTIK REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 55.50.1 Side 1 DANSK KIROPRAKTOR FORENING LANDSOVERENSKOMST OM KIROPRAKTIK Ændret ved aftale af 02-11-2013 til ikrafttræden 01-01-2014 Side 2 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledende retningslinjer om kontrolstatistik (Godkendt af Landssamarbejdsudvalget den 24. november 2015 )

Vejledende retningslinjer om kontrolstatistik (Godkendt af Landssamarbejdsudvalget den 24. november 2015 ) REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN Vejledende retningslinjer om kontrolstatistik (Godkendt af Landssamarbejdsudvalget den 24. november 2015 ) Formål med kontrolbestemmelserne Kontrolbestemmelserne

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 55.40.3 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER. OVERENSKOMST om vederlagsfri fysioterapi

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 55.40.3 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER. OVERENSKOMST om vederlagsfri fysioterapi REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 55.40.3 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER OVERENSKOMST om vederlagsfri fysioterapi Af 03-05-1995 ændret den 21-12-2000, 15-09-2004, 12-10-2007 31-07-2008,07-06-2011 og den

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 013-08 Fornyelse af Overenskomst om psykologhjælp pr. 1.

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 55.50.1 Side 1 DANSK KIROPRAKTOR FORENING. LANDSOVERENSKOMST om kiropraktik

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 55.50.1 Side 1 DANSK KIROPRAKTOR FORENING. LANDSOVERENSKOMST om kiropraktik REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 55.50.1 Side 1 DANSK KIROPRAKTOR FORENING LANDSOVERENSKOMST om kiropraktik Af 31-10-2006, ikrafttræden 01-04-2007 Ændret af aftale af 08-11-2003, ikrafttræden 01-04-2004

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 55.40.2 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER. OVERENSKOMST om ridefysioterapi

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 55.40.2 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER. OVERENSKOMST om ridefysioterapi REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 55.40.2 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER OVERENSKOMST om ridefysioterapi 07-06-2011 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERENSKOMSTENS PARTER... 4 2. AFTALER VEDRØRENDE RIDEFYSIOTERAPI...

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 55.40.3 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER. OVERENSKOMST om vederlagsfri fysioterapi

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 55.40.3 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER. OVERENSKOMST om vederlagsfri fysioterapi REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 55.40.3 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER OVERENSKOMST om vederlagsfri fysioterapi Af 03-05-1995 ændret den 21-12-2000, 15-09-2004, 12-10-2007 og den 31-07-2008 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 004-14 Ny aftale om fodterapi Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Læs mere

Praksisplan for fodterapi 2013-2016. Region Hovedstaden. Praksisplan for fodterapi 2013-2016

Praksisplan for fodterapi 2013-2016. Region Hovedstaden. Praksisplan for fodterapi 2013-2016 Praksisplan for fodterapi 2013-2016 Region Hovedstaden Praksisplan for fodterapi 2013-2016 Koncern Praksis Juli 2013 Praksisplan for fodterapi 2013-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ 4 INDLEDNING 5 1. Formål

Læs mere

Vejledning til tillægsaftale til praksisoverenskomsten om udvidelse af alderskategorierne for let til moderat angst og depression

Vejledning til tillægsaftale til praksisoverenskomsten om udvidelse af alderskategorierne for let til moderat angst og depression Vejledning til tillægsaftale til praksisoverenskomsten om udvidelse af alderskategorierne for let til moderat angst og depression Fra 1. juli bliver det muligt for langt flere at få en henvisning til psykologbehandling

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 55.40.3 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER. OVERENSKOMST om vederlagsfri fysioterapi

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 55.40.3 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER. OVERENSKOMST om vederlagsfri fysioterapi REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 55.40.3 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER OVERENSKOMST om vederlagsfri fysioterapi Af 03-05-1995 ændret den 21-12-2000, 15-09-2004, 12-10-2007 31-07-2008 og den 07-06-2011

Læs mere

UDKAST. Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i øvrigt for tjenestemænd ansat i regionerne.

UDKAST. Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i øvrigt for tjenestemænd ansat i regionerne. 888.20 21.04.1 Side 1 000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000 UDKAST Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i

Læs mere

Praksisplan på fysioterapiområdet

Praksisplan på fysioterapiområdet Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Tine Canvin Afdeling: Praksisafdelingen E-mail: Tine.Canvin@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/17608 Telefon: 76631409 Dato: 11. august 2009 Notat Praksisplan på

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Stigning siden seneste regulering: 0,14 pct Egne noter: Opdateret 02-04-2014 Side 1 Opdateret 02-04-2014 Side 2 af sukkersygepatienter 54 Overenskomstens 20-23 Honorarer Sikringsgruppe

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSKE FYSIOTERAPEUTER. OVERENSKOMST om ridefysioterapi

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSKE FYSIOTERAPEUTER. OVERENSKOMST om ridefysioterapi REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSKE FYSIOTERAPEUTER OVERENSKOMST om ridefysioterapi 07-06-2011 og den 19-06-2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERENSKOMSTENS PARTER... 4 2. AFTALER VEDRØRENDE RIDEFYSIOTERAPI...

Læs mere

Kapacitetsplan for fodterapi November 2015

Kapacitetsplan for fodterapi November 2015 Kapacitetsplan for fodterapi November 2015 Primær Sundhed Side 1 Indledning I henhold til 8, stk. 3 i aftalen om fodterapi foretager regionen en gang årligt en vurdering af behandlingskapaciteten inden

Læs mere

Temamøde for kiropraktorer. den 9. maj 2011. Datakonsulent Finn Roth Hansen Telefon 48 20 54 65, mobil 24 89 02 16 Mail finn.roth.hansen@regionh.

Temamøde for kiropraktorer. den 9. maj 2011. Datakonsulent Finn Roth Hansen Telefon 48 20 54 65, mobil 24 89 02 16 Mail finn.roth.hansen@regionh. Temamøde for kiropraktorer den 9. maj 2011 Datakonsulent Finn Roth Hansen Telefon 48 20 54 65, mobil 24 89 02 16 Mail finn.roth.hansen@regionh.dk Datakonsulent Datakonsulenterne i Region Hovedstaden Finn

Læs mere

Forretningsorden for samarbejdsudvalget vedr. almen praksis i Region Hovedstaden

Forretningsorden for samarbejdsudvalget vedr. almen praksis i Region Hovedstaden Forretningsorden for samarbejdsudvalget vedr. almen praksis i Region Hovedstaden 2. december 2014 1 Samarbejdsudvalgets nedsættelse Side 2 Samarbejdsudvalget er nedsat i henhold til Overenskomst om almen

Læs mere

Økonomi og styring i praksissektoren

Økonomi og styring i praksissektoren Kapitel 10 102 Økonomi og styring i praksissektoren Praksissektoren omfatter alment praktiserende læger, speciallæger (blandt andet øjenlæger og ørelæger), tandlæger, fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer

Læs mere

3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger

3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger Møde i Samarbejdsudvalget for Kiropraktik Torsdag den 26. marts 2015 kl. 16:00 Regionshuset Journalnummer: 14-000411 3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger Resume

Læs mere

Overenskomst mellem Meginfelag Sjúkrakassa Føroya og Foreningen af Speciallæger vedrørende ørelægehjælp på Færøerne. Gældende fra 1. oktober 1982.

Overenskomst mellem Meginfelag Sjúkrakassa Føroya og Foreningen af Speciallæger vedrørende ørelægehjælp på Færøerne. Gældende fra 1. oktober 1982. Hesin sáttmáli er skannaður og OCR-lisin. Tískil kunnu ymiskar villur koma fyri. Um tygum koma fram á onkra, eru tygum vælkomin at boða frá við at trýsta á her Overenskomst mellem Meginfelag Sjúkrakassa

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.) Forslag til Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis 1. Økonomiprotokollat

Læs mere

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup

Læs mere

Af 03-05-1995 ændret den 21-12-2000, 15-09-2004, 12-10-2007 31-07-2008 og den 07-06-2011 Formateret: Skrifttype: Fed

Af 03-05-1995 ændret den 21-12-2000, 15-09-2004, 12-10-2007 31-07-2008 og den 07-06-2011 Formateret: Skrifttype: Fed REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 55.40.3 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER OVERENSKOMST om vederlagsfri fysioterapi Af 03-05-1995 ændret den 21-12-2000, 15-09-2004, 12-10-2007 31-07-2008 og den 07-06-2011

Læs mere

INDLEJEKONTRAKT (INDLEJER UDEN YDERNUMMER) Statsautoriseret fodterapeut

INDLEJEKONTRAKT (INDLEJER UDEN YDERNUMMER) Statsautoriseret fodterapeut Nr. 1 INDLEJEKONTRAKT (INDLEJER UDEN YDERNUMMER) Mellem Statsautoriseret fodterapeut og Statsautoriseret fodterapeut Der er den indgået følgende indlejekontrakt for indlejer uden ydernummer (herefter "Indlejekontrakten")

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Til lovforslag nr. L 227 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Til lovforslag nr. L 227 Folketinget Til lovforslag nr. L 227 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

RISIKOSTRATIFICERING. En vejledning i hvordan du identificerer og klassificerer patienter.

RISIKOSTRATIFICERING. En vejledning i hvordan du identificerer og klassificerer patienter. RISIKOSTRATIFICERING En vejledning i hvordan du identificerer og klassificerer patienter. Risikostratificering er udgivet af Landsforeningen af statsaut. Fodterapeuter Holsbjergvej 29 2620 Albertslund

Læs mere

Vejledning til standardkontrakten "Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer"

Vejledning til standardkontrakten Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer Vejledning til standardkontrakten "Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer" Punkt 1 Aftalens formål Formålet med aftalen er at fastlægge parternes indbyrdes forhold i forbindelse

Læs mere

Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune

Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune 1 Aftalens parter Hermed indgår [navn] kommune konsulentkontrakt med praktiserende læge [navn] om at være fast tilknyttet læge

Læs mere

OPSLAG AF FODTERAPIKAPACITETER I REGION HOVEDSTADEN. 10. januar 2017

OPSLAG AF FODTERAPIKAPACITETER I REGION HOVEDSTADEN. 10. januar 2017 OPSLAG AF FODTERAPIKAPACITETER I REGION HOVEDSTADEN Kære fodterapeut Du kan nu søge kapacitet i Region Hovedstaden. Ansøgningsfristen er den 10. januar 2017 Du kan søge i følgende områder i Region Hovedstaden.

Læs mere

Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017

Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017 Implementeringsplan for 2017 Center for Sundhed Region Hovedstaden Center for Sundhed Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017 Implementeringsplan for 2017 (for Praksisplan for fodterapi 2017-2020)

Læs mere

Danske Fysioterapeuters oplæg til forhandling om fornyelse af overenskomsterne i 2017

Danske Fysioterapeuters oplæg til forhandling om fornyelse af overenskomsterne i 2017 Forhandlingsoplæg Danske Fysioterapeuter Til: RLTN Danske Fysioterapeuters oplæg til forhandling om fornyelse af overenskomsterne i 2017 Kvalitet, sammenhæng og nye opgaver Vi skal kunne tilbyde den enkelte

Læs mere

Notat vedr. Ny Overenskomst for Fysioterapien

Notat vedr. Ny Overenskomst for Fysioterapien Område: Overenskomst Fysioterapi Afdeling: Praksisafdelingen Journal nr.: 14/28031 Dato: 2. september 2014 Udarbejdet af: Susanne Krysiak E mail: susanne.krysiak@rsyd.dk Telefon: Notat vedr. Ny Overenskomst

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 019-10 OK-nyt om overenskomstresultat for forhandlingerne

Læs mere

1. Overenskomstens parter.

1. Overenskomstens parter. Hesin sáttmáli er skannaður og OCR- lisin. Tískil kunnu ymiskar villur koma fyri. Um tygum koma fram á onkra villu, eru tygum vælkomin at boða frá her. Overenskomst mellem Meginfelag Sjúkrakassa Føroya

Læs mere

Sagsnr.: 16/31069 Kontraktbilag 1 KONTRAKTBILAG 1 KUNDENS KRAVSPECIFIKATION

Sagsnr.: 16/31069 Kontraktbilag 1 KONTRAKTBILAG 1 KUNDENS KRAVSPECIFIKATION KONTRAKTBILAG 1 KUNDENS KRAVSPECIFIKATION Nærværende dokument indeholder Kundens krav i forhold til Leverandørens levering af Drift af almen lægepraksis i Hjerting, Esbjerg. Følgende bedes bemærket, herunder

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven Myndighed: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Udskriftsdato: 21. august 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven 1-35. (Udelades) Kapitel 8 Aktindsigt 36. Reglerne i dette kapitel

Læs mere

K E N D E L S E FAGLIG VOLDGIFT. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings og Takstnævn

K E N D E L S E FAGLIG VOLDGIFT. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings og Takstnævn K E N D E L S E i FAGLIG VOLDGIFT Praktiserende Lægers Organisation mod Regionernes Lønnings og Takstnævn Denne voldgiftssag vedrører spørgsmålet om, hvorvidt regionerne har ret til modregning af allerede

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

I alt ti. Sag A AFGØRELSER AF LISBETH JARLOV

I alt ti. Sag A AFGØRELSER AF LISBETH JARLOV AFGØRELSER AF LISBETH JARLOV S Y G E S I K R I N På to møder i 2005 har LSU behandlet klager over psykologer, som ikke har levet op til sygesikringsoverenskomsten. Klagerne er få, men der blev uddelt enkelte

Læs mere

64-aftale om udførelse af grå stær operationer hos praktiserende øjenlæger i Region Midtjylland

64-aftale om udførelse af grå stær operationer hos praktiserende øjenlæger i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Primær Sundhed Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk 64-aftale om udførelse af grå stær operationer hos praktiserende øjenlæger i Region Midtjylland

Læs mere

Notat. Gennemgang af forhandlingsresultat OK Danske Fysioterapeuter. Aftalens økonomi. Reguleringsordningen (P/L) (side 3)

Notat. Gennemgang af forhandlingsresultat OK Danske Fysioterapeuter. Aftalens økonomi. Reguleringsordningen (P/L) (side 3) Notat Danske Fysioterapeuter Gennemgang af forhandlingsresultat OK 2014 Danske Fysioterapeuter og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) indgik den 19. juni 2014 en aftale om fornyelse af overenskomsterne

Læs mere

Praksisplan for Fodterapi

Praksisplan for Fodterapi Praksisplan for Fodterapi 2016 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Fodterapi i Regional kontekst... 3 2.1 Udgifter til fodterapi fordelt på specialer... 4 2.2 Aktivitetens fordeling... 5 2.3 KORA Rapporten Hvem

Læs mere

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1 Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 22 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse om patientrådgivere I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes:

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Bilag til punkt 5 SU fysioterapi d. 18. december 2014

Bilag til punkt 5 SU fysioterapi d. 18. december 2014 Bilag til punkt 5 SU fysioterapi d. 18. december 2014 Konkrete ændringsforslag til høringsudkast Praksisplan 2015-2018 Høringspart: Indkommet ændringsforslag: Administrationens indstilling: Danske fysioterapeuter

Læs mere

Høringssvar praksisplan for fysioterapi

Høringssvar praksisplan for fysioterapi 10.11.2010 Region Syddanmark Att.: morten.gunnersen@regionsyddanmark.dk Høringssvar praksisplan for fysioterapi Region Syddanmark har den 30-09-2010 sendt et udkast til Praksisplan for fysioterapi til

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Vejledning om administration af fodterapiområdet efter højesteretsdom

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Vejledning om administration af fodterapiområdet efter højesteretsdom REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 013-10 Vejledning om administration af fodterapiområdet efter

Læs mere

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandarder/oktober 2013 Aalborg Kommune I Aalborg kommune gør vi vores yderste for at give den bedste service

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1) Nr. 454 28. april 2010 Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne

Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne LBK nr 787 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 153.93M.541 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 1)

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 1) 2013/1 LSV 33 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1107823 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20.

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som funktionær ikke-funktionær

Læs mere

KIROPRAKTOR. Samarbejdsaftale. mellem. [CopenFysio ApS ] [ ] CopenFysio Aps. Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø, Tlf. 70209499 www.copenfysio.

KIROPRAKTOR. Samarbejdsaftale. mellem. [CopenFysio ApS ] [ ] CopenFysio Aps. Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø, Tlf. 70209499 www.copenfysio. KIROPRAKTOR Samarbejdsaftale mellem [CopenFysio ApS ] & [ ] 1. PARTERNE Mellem CopenFysio ApS Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø CVR nr. 29 30 69 15 (i det følgende benævnt Virksomheden) og Navn CPR-nr.

Læs mere

Side 1. AFTALE vedrørende ansættelses- og aflønningsvilkår for ø-lægen på Endelave

Side 1. AFTALE vedrørende ansættelses- og aflønningsvilkår for ø-lægen på Endelave SYGESIKRINGENS FORHANDLINGSUDVALG PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION 55.10.3 Side 1 AFTALE vedrørende ansættelses- og aflønningsvilkår for ø-lægen på Endelave Af 1. juni 1983 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Det er et kendt princip, at ejerskab er afgørende for en succesfuld implementering af ændringer/reformer.

Det er et kendt princip, at ejerskab er afgørende for en succesfuld implementering af ændringer/reformer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K København, den 24. maj 2013 Om baggrunden for lovforslaget er det oplyst, at regeringen ønsker en fornyelse af det samlede sundhedsvæsen,

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 05-09-2014 12:00. Mødelokale H6-H7-H8. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 05-09-2014 12:00. Mødelokale H6-H7-H8. Praksisplanudvalget - mødesager BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 12:00 MØDESTED Mødelokale H6-H7-H8 MEDLEMMER Borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker. 2 Formål Foreningens formål er at sikre, at

Læs mere

Forhandlingsnotat/Oplæg fra RLTN: Præmisser for genoptagelse af forhandlinger om at forny Aftalen om Almen Praksis

Forhandlingsnotat/Oplæg fra RLTN: Præmisser for genoptagelse af forhandlinger om at forny Aftalen om Almen Praksis c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø 30-04-2013 Sag.nr. RLTN5510-12/40 Dokumentnr. 19996/13 UDKAST Forhandlingsnotat/Oplæg fra RLTN: Præmisser for genoptagelse af forhandlinger

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014

Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014 Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014 Skemaet er inddelt i forhold til hvert afsnit med plads til bemærkninger til indholdet i hvert enkelt afsnit, dvs. de forskrevne tekster med

Læs mere

Forslag til sundhedsudspillet

Forslag til sundhedsudspillet Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 185 Offentligt Ministeriet for sundhed og forebyggelse E-mail: sum@sum.dk Forslag til sundhedsudspillet Albertslund 19.1.2015 Kære Nick Hækkerup

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder:

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder: Baggrund Af 7 stk. 3 i aftale om fodterapi fremgår det, at regionen årligt skal vurdere den fodterapeutiske behandlingskapacitet og træffe beslutning om nynedsættelser. Nærværende kapacitetsvurdering er

Læs mere

Denne bemyndigelse har Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse anvendt til at udstede 3 bekendtgørelser med ikrafttrædelse den 2.

Denne bemyndigelse har Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse anvendt til at udstede 3 bekendtgørelser med ikrafttrædelse den 2. PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 04-09-2014 Sagsnr. / Dok.nr. 2012-4536 / 987375 Bekendtgørelser i forhold til PLO s høringssvar Folketinget vedtog - som bekendt - i foråret 2013 en ændring af sundhedsloven.

Læs mere

Fakta om nye rammer for almen praksis. Svar på misforståelser og påstande fra PLO og de praktiserende læger.

Fakta om nye rammer for almen praksis. Svar på misforståelser og påstande fra PLO og de praktiserende læger. N O T A T 10-05-2013 Fakta om nye rammer for almen praksis. Svar på misforståelser og påstande fra PLO og de praktiserende læger. Regionernes Lønnings- og Takstnævn har den 3. maj 2013 opsagt aftalen med

Læs mere

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG. Kapitel 1

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG. Kapitel 1 Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG 1 I lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 24 af 21. januar 2009,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion)

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) 1 Indholdsfortegnelse Ordforklaringsliste... 5 Særlige opmærksomhedspunkter... 7 Region Hovedstadens geografiske

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S RADIO- OG TV-NÆVNET Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S Bodssystem for tilsidesættelse af vilkår for tilladelse til at distribuere lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale

Læs mere

Referat af åben dagsorden

Referat af åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 7. oktober 2009 /METANE Refer af åben dagsorden til mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. september 2009 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse) 1 Indhold Ordforklaringsliste... 4 Afgrænsninger... 6 Særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Praksisplan Fysioterapi

Praksisplan Fysioterapi (Høringsversion) Praksisplan Fysioterapi Region Nordjylland 2015-2018 1 Indledning... 4 Resumé... 6 Anbefalinger... 9 Begreber... 11 1 Fysioterapi med offentligt tilskud... 13 Fysioterapeutisk behandling

Læs mere

Praksisplan Fysioterapi

Praksisplan Fysioterapi (Høringsversion) Praksisplan Fysioterapi Region Nordjylland 2015-2018 1 Indledning... 4 Resumé... 6 Anbefalinger... 9 Begreber... 11 1 Fysioterapi med offentligt tilskud... 13 Fysioterapeutisk behandling

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK Nyt Praksis nr. 005 2017 Ny aftale om kiropraktik Regionernes Lønnings og

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 14. september 2009 /METANE Åben dagsorden til mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. september 2009 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C1 Indholdsfortegnelse

Læs mere