Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- TAKSTUDVALG LANDSFORENINGEN AF STATS- AUTORISEREDE FODTERAPEUTER. OVERENSKOMST om fodterapi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "55.70.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- TAKSTUDVALG LANDSFORENINGEN AF STATS- AUTORISEREDE FODTERAPEUTER. OVERENSKOMST om fodterapi"

Transkript

1 REGIONERNES LØNNINGS- TAKSTUDVALG OG Side 1 LANDSFORENINGEN AF STATS- AUTORISEREDE FODTERAPEUTER OVERENSKOMST om fodterapi 2011

2 Side 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 KAPITEL 1 OVERENSKOMSTENS FORMÅL OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 7 KAPITEL 2. OPGAVEN FOR FODTERAPIPRAKSIS FODTERAPEUTENS ROLLER OG OPGAVER PERSONKREDS... 8 KAPITEL 3. YDELSER, HONORARER OG TILSKUD HONORARER OG TILSKUD (SUPPLERET I BILAG) AFSTANDSTILLÆG OG KØRSELSUDGIFTER TILSKUD FRA DEN OFFENTLIGE SYGESIKRING KAPITEL 4. VILKÅR FOR PRAKSISDRIFT PRAKSISPLANLÆGNING NYNEDSÆTTELSE FODTERAPEUTENS TILTRÆDELSE AF OVERENSKOMSTEN FODTERAPEUTENS FRATRÆDELSE AF OVERENSKOMSTEN HENVISNING PRAKSISFORMER OG ORGANISERING VILKÅR VEDRØRENDE PRAKSIS SÆRLIGT OM FODTERAPEUTVIRKSOMHED I ANPARTSSELSKABSFORM VIKAR INDSKRÆNKNING I FODBEHANDLINGSKAPACITETEN FLYTNING/ÆNDRING AF KLINIKADRESSE KAPITEL 5. OPLYSNINGER OM SERVICE OG TILGÆNGELIDHED.24

4 Side 4 19 KLINIKKENS TILBUD HANDICAPEGNEDE FORHOLD ORDENSBESTEMMELSER NEDSÆTTELSE SOM FODTERAPEUT UDEN FAST KLINIKADRESSE (MOBIL FODTERAPEUT) HJEMMEBEHANDLING OPLYSNINGER TIL VALG AF FODTERAPEUT - PRAKSISDEKLARATION KAPITEL 6. KVALITET DOKUMENTATION OG KVALITET, HERUNDER DEN DANSKE KVALITETSMODEL ELEKTRONISK FODSTATUS OG UDVEKSLING AF DATA KAPITEL 7 ØKONOMI OG AFREGNING REGULERING AF HONORARER ELEKTRONISK AFREGNING GENERELLE AFREGNINGSBESTEMMELSER IT I FODTERAPIPRAKSIS INFORMATIONS- OG KONTROLBESTEMMELSER KAPITEL 8. SAMARBEJDSBESTEMMELSER OG VEDLIGEHOLDELSE AF AFTALEN ANDRE AFTALER SAMARBEJDSUDVALG SAMARBEJDSUDVALGETS OPGAVER OG BEFØJELSER LANDSSAMARBEJDSUDVALG LANDSSAMARBEJDSUDVALGETS OPGAVER OG BEFØJELSER VOLDGIFT... 38

5 Side 5 KAPITEL 9. KLAGEREGLER KLAGEREGLER KAPITEL 10. IKRAFTTRÆDELSE OG OPSIGELSE IKRAFTTRÆDELSE, ÆNDRING OG OPSIGELSE KAPITEL 11. PROTOKOLLATER OG TILLÆGSAFTALER ØKONOMIPROTOKOLLAT AF DELAFTALE OM OVERENSKOMSTENS ØKONOMI-OPFØLGNING. 42 PROJEKT OM ELEKTRONISK FODSTATUS OG INDBERETNING TIL NIP AFTALE OM GEBYR FOR IKKE-MEDLEMMER AFTALE OM OMKOSTNINGS- OG INDTJENINGSUNDERSØGELSE43 AFTALE OM AFLASTNINGSTERAPI OG VEJLEDNING OM FODTØJ43 PROTOKOLLAT OM FODTERAPEUTERS ARBEJDSOMRÅDE PROTOKOLLAT OM STERILISATION AF UDSTYR YDELSESVEJLEDNING YDELSER OG YDELSESNUMRE TILBUD TIL DIABETES PATIENTER TILBUD TIL PATIENTER MED NEDGROEDE TÅNEGLE TILBUD TIL PATIENTER MED ARVÆV EFTER STRÅLEBEHANDLING TILBUD TIL PATIENTER MED SVÆR LEDDEGIGT FØRSTE KONSULTATION OG JOURNALOPTAGELSE FODSTATUS BESKÆRINGSYDELSER SÅRBEHANDLING... 58

6 Side 6 KONTROL OG EFTERSYN EFTER BESKÆRING NEGLEBØJLEBEHANDLING FREMSTILLING AF ORTHESER INDIVIDUELT FREMSTILLEDE INDLÆG... 61

7 Side 7 KAPITEL 1 OVERENSKOMSTENS FORMÅL 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE Stk. 1. Denne overenskomst, som er indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn(RLTN) og Landsforeningen af statsautoriserede Fodterapeuter (LasF), omhandler: a. Behandling af patienter med sukkersyge. b. Behandling af patienter med nedgroede tånegle. c. Behandling af patienter med arvæv efter strålebehandling. d. Behandling af patienter med svær leddegigt. KAPITEL 2. OPGAVEN FOR FODTERAPIPRAKSIS 2 FODTERAPEUTENS ROLLER OG OPGAVER Praktiserende fodterapeuters opgave er at rådgive og behandle patienter, der er henvist som følge af sundhedsfagligt behov for fodterapi, med henblik på at forebygge udvikling af fodsår og således medvirke til at minimere antallet af amputationer. For at mindske antallet af diabetespatienter, der henvises til sårambulatorier, er det væsentligt, at patienten årligt får udført en fodstatus og risikovurdering samt relevant, behovsafstemt behandling hos en statsautoriseret fodterapeut, så eventuelle større sår og amputationer undgås. Formålet med overenskomsten er at tilbyde patienterne fodterapi, aflastningsterapi, vejledning og relevant behandling, som omfatter beskæring omkring sår og fjernelse af hård hud, behandling af fortykkede, misdannede og inficerede negle med særligt værktøj samt individuelt fremstillede bøjler og indlæg. Ud over at tilbyde behandlingsydelser, bidrager fodterapeuten til at forebygge udvikling af fodlidelser ved at yde en pædagogisk indsats og fremme egenomsorgen ved at give råd og vejledning. Hos statsautoriseret fodterapeut vejledes og motiveres patienten i fornuftig egenomsorg, korrekt fodtøj m.v. i forhold til risikoprofil. Fodterapeuten fastsætter rammerne for patientens behandlingsforløb ud fra den enkelte patients risikoprofil og sygdomsforløb.

8 Side 8 For den største patientgruppe diabetespatienternes vedkommende planlægges behandlingsforløbet med udgangspunkt i et fodstatusskema, som parterne udvikler ud fra de faglige anbefalinger. Fodterapeuten skal bidrage til den optimale behandling af patienter med lidelser i fødderne. Den statsautoriserede fodterapeut skal derfor indgå i og følge anbefalingerne i patientforløbsprogrammer for patienter med diabetes og svær leddegigt. I sundhedsvæsenet stiles efter sammenhængende og effektive patientforløb, hvorfor det er vigtigt, at statsautoriserede fodterapeuter samarbejder og udveksler informationer med andre sundhedsfaglige aktører, herunder de praktiserende læger og fysioterapeuter, sårcentre, sygehuse og evt. kommunen. Det er vigtigt for et optimalt patientforløb, at der løbende foregår relevant kommunikation mellem behandlerne Overenskomsten har endvidere til formål at understøtte dokumentation og registrering af patienternes fodstatus og kvalitetsudvikling, blandt andet ved at der arbejdes med kliniske retningslinjer. 3 PERSONKREDS Stk. 1. Berettiget til fodterapeutisk behandling efter denne overenskomst er personer omfattet af sikringsgruppe 1 eller 2, eller personer, som ifølge internationale aftaler sidestilles hermed og hos hvem, der enten: a. ifølge lægelig diagnose er konstateret sukkersyge og et heraf afledt behov for behandling, jf. 1, litra a, eller b. ifølge lægelig diagnose er konstateret symptomgivende unguis incarnatus (nedgroede tånegle), jf. 1, litra b, eller c. ifølge lægelig diagnose er konstateret ar-væv efter strålebehandling, jf. 1, litra c. eller d. ifølge lægelig diagnose er konstateret svær leddegigt, der medfører begrænset eller tabt funktion i ben og arme, hvor kun få eller ingen sædvanlige arbejdsopgaver klares og hvor patienten har nedsat evne til selvhjælp, og som følge heraf ikke kan varetage egen fodpleje jf. 1, litra d. Stk. 2. Enhver sikret patient, der søger behandling efter denne overenskomst, skal over for fodterapeuten legitimere sig som berettiget til den søgte behandling ved forevisning af gyldigt sundhedskort eller anden gyldig legiti-

9 Side 9 mation. Ved behandlingens påbegyndelse skal der foreligge en gyldig lægehenvisning. Stk. 3. Såfremt patienten ikke på den anførte måde legitimerer sig, er fodterapeuten berettiget til at afkræve den pågældende betaling, som om patienten ikke var berettiget til behandling efter overenskomsten. KAPITEL 3. YDELSER, HONORARER OG TILSKUD 4 HONORARER OG TILSKUD (SUPPLERET I BILAG) Stk. 1 Honorarerne fastsættes som følger (grundhonorar niveau ): Speciale 54 diabetes Ydelsesnr. Grundhonorar Første konsultation og journaloptagelse ,04 Fodstatus ,26 Fodstatus sammen med anden behandling ,84 Behandlingsydelse (kategori A) ,39 Behandlingsydelse (kategori B) ,55 Behandlingsydelse (kategori C) ,82 Sårbehandling (kun diabetespatienter) ,84 Sårbehandling sammen med anden behandling ,70 (kun diabetespatienter) Behandling uden tilskud ,00 Kontrol og eftersyn af anomali ,43 Speciale 55 nedgroede tånegle Ydelsesnr. Faktor Grundhonorar Konsultation og journaloptagelse ,04 Kontrol og/eller eftersyn ,43 Behandling før påsætning af 1 ny bøjle ,50 Fremstilling ogpåsætning af 1 ny bøjle ,50 Fremstilling og påsætning af bøjler udover ,00 Korrektion af 1 bøjle ,00 Korrektion af 2 bøjler ,50

10 Side 10 Korrektion af op til 10 bøjler incl ,00 Speciale 59 arvæv Ydelsesnr. Grundhonorar Første konsultation og journaloptagelse ,04 Behandlingsydelse (kategori A) ,39 Behandlingsydelse (kategori B) ,55 Kontrol og eftersyn af anomali ,43 Speciale 60 svær leddegigt Ydelsesnr. Grundhonorar Første konsultation og journaloptagelse ,04 Behandlingsydelse (kategori A) ,39 Behandlingsydelse (kategori B) ,55 Behandlingsydelse (kategori C) ,82 Kontrol og eftersyn af anomali ,43 Indlæg og ortheser Ydelsesnr. Grundhonorar Ortheser ,00 Ortheser fremstilet af silikone ,00 Indlæg - type 1, enkelt ,00 Indlæg - type 1, par ,50 Indlæg - type 2, enkelt ,00 Indlæg - type 2, par ,00 Indlæg - type 3, enkelt ,00 Indlæg - type 3, par ,50 Nærmere beskrivelse af ydelserne til patienterne inden for de enkelte specialer fremgår af ydelsesvejledningen. Stk. 2 En fodterapeut kan kun gives én første konsultation og journaloptagelse pr. patient. Almindelig forebyggende vejledning er indeholdt i alle behandlingstyper. Ydelsen 2170 Fodstatus er obligatorisk for diabetespatienter. Ydelsen skal tilbydes en gang årligt til patienter med diabetes og er forudsætning for behandlingstilbuddet til disse patienter. Der kan kun udføres videre behandling med tilskud inden for speciale 54 såfremt der er udført en årlig fodstatus. Fodterapeuten udfylder et fodstatusskema udarbejdet af LasF

11 Side 11 og RLTN og sender resultatet til den praktiserende læge og evt. anden henvisende læge. Gives fodstatus samtidig med en behandlingsydelse, anvendes ydelsen Fodstatus danner grundlag for en risikovurdering af patienterne. Risikovurderingen afspejler patientens risiko for at udvikle diabetiske fodsår. Diabetespatienter opdeles i 4 risikogrupper: lav, mellem, mellem med særlige behov og høj risiko for fodsår jf. ydelsesvejledning (bilag til overenkomsten). Hvilke ydelser der gives til patienter henvist til de enkelte specialer kan ses af ydelsesvejledningen. Særligt for patienter med arvæv (speciale 59) er at disse patienter i en periode fra ca og frem til ca blev behandlet med radiumstråler og røntgenstråler. Behandlingen foregik på den måde, at patienterne fik påsat en lille sort plade eller en radiumnål på vorteområdet. Pladen indeholdt radium, der bestrålede huden. Der blev desuden bestrålet med kontakt-røntgen, hvor man benyttede Bucky-røntgen med røntgenrøret i direkte hudkontakt. Behandlingerne gav senfølger i form af glashårde keratosedannelser, der ødelægger gangfunktionen. Det er disse følgetilstande, der er omfattet af overenskomsten mellem RLTN og LasF, efter hvilken, der ydes tilskud til beskæringer og aflastninger af de afficerede områder. For patienter med nedgroede negle (speciale 55) kan det samlede honorar for behandlede tæer højst andrage 23 faktorer inden for en periode på 12 måneder. Ydelserne 2150 og 2151 dækker hver 2 faktorer. Faktorer for øvrige ydelser under speciale 55, se stk. 1. Diabetespatienter i risikogruppe 2-4 kan modtage tilskud til bøjlebehandling. Bøjlebehandlingen tæller ikke med i opgørelsen af behandlinger pr. patient. Stk. 3 Behandlingstilbuddet til lægehenviste patienter skal være baseret på en faglig vurdering af den enkelte patients behov, og behovet skal dokumenteres i journalen.

12 Side 12 Fodterapeuten skal ved registrering af anvendte ydelser, samtidig registrere hvilke typer af behandling og/eller vejledning der er givet. Der kan ikke afregnes behandlingsydelser uden samtidig registrering af behandlingstype/-er. 5. AFSTANDSTILLÆG OG KØRSELSUDGIFTER Stk. 1. Behandling i patientens hjem kan kun finde sted efter lægens henvisning, jf. 11. Stk. 2. Ved behandling i patientens hjem ydes fodterapeuten et afstandstillæg til de i 4 nævnte honorarer ud fra afstanden mellem patientens hjem og fodterapeutens klinik. Grundtaksterne udgør følgende: Afstandstillæg ydelse Grundhonorar Afstandstillæg (0-5 km) ,39 Afstandstillæg (5-10 km) ,10 Afstandtillæg (over 10 km) ,11 Afstandstillæg-Plejehjem/Pensionist i eget ,39 hjem (0-5 km) Afstandstillæg-Plejehjem/Pensionist i eget ,10 hjem (5-10 km) Afstandstillæg-Plejehjem/Pensionist i eget ,11 hjem (over 10 km) Kørselsgodtgørelse Kørselsgodtgørelse indtil km 1001 * Kørselsgodtgørelse over km 1002 * * efter statens gældende takster Grundtaksterne er i niveau og reguleres efter reglerne i 27. Ved første hjemmebesøg på en rute ydes afstandstillæg svarende til afstanden mellem fodterapeutens klinik og patientens hjem. Ved efterfølgende besøg på ruten ydes afstandstillæg svarende til afstanden mellem patienternes hjem. Stk. 3. Behandler fodterapeuten i samme besøg flere familiemedlemmer i samme hjem, beregnes kun ét afstandstillæg.

13 Side 13 Stk. 4. Behandler fodterapeuten i samme besøg flere patienter på plejehjem, beskyttede boliger eller lignende, beregnes kun ét afstandstillæg. Stk. 5. Fodterapeuten kan hos patienten opkræve et beløb til dækning af kørselsudgifter. Beløbet udgør det samme, som af staten er fastsat for benyttelse af eget befordringsmiddel. 6. TILSKUD FRA DEN OFFENTLIGE SYGESIKRING Stk. 1. Regionen yder tilskud til de i 4 nævnte former for fodterapeutisk behandling i henhold til de af indenrigs- og sundhedsministeren fastsatte regler om tilskud efter sundhedsloven til fodbehandling. Stk. 2. Afstandstillægget efter 5, stk. 2, og afstandstillægget for pensionister, der behandles i eget hjem, betales fuldt ud af regionen. Note: For alle risikogrupper gælder det, at ønsker patienten flere behandlinger end overenskomsten foreskriver, skal patienten informeres om, at dette tilbud ligger uden for overenskomstens rammer hvilket indebærer, at der ikke er tilskud, og at der er fri honorarfastsættelse. KAPITEL 4. VILKÅR FOR PRAKSISDRIFT 7 PRAKSISPLANLÆGNING Stk. 1. Regionen udarbejder en plan jf. stk. 4-7, for tilrettelæggelsen af den fremtidige fodterapeutiske betjening i regionen. Planen danner grundlag for beslutning om de overenskomstmæssige forhold vedrørende den fodterapeutiske kapacitet. Stk. 2 Praksisplanlægningen skal fremme udviklingen i samarbejdet og opgavefordelingen lokalt. Stk. 3.

14 Side 14 Praksisplanlægningen foretages med henblik på i fornødent omfang at sikre koordinering og samordning af den fodterapeutiske betjening i alle områder i regionen og udarbejdes i fornødent omfang under hensyntagen til andre sociale og sundhedsmæssige foranstaltninger, samt den regionale og kommunale økonomi. Regionen bør i praksisplanlægningen særligt tilgodese behovet for tilbud om fodterapi til bevægelseshæmmede i alle lokalområder. Stk. 4. Praksisplanen udarbejdes på grundlag af en praksisbeskrivelse af den eksisterende kapacitet i fodterapipraksis, i alle områder i regionen, samt en ydelsesoversigt over præsterede ydelser fordelt på fodterapeutpraksis i regionen. Samarbejdsudvalget kan meddele bemærkninger til udkast til beskrivelse samt den endelige beskrivelse. Praksisbeskrivelsen skal indeholde alle nødvendige og relevante oplysninger, eksempelvis oplysninger om: 1) Antallet af praktiserende fodterapeuter, heraf antal a. klinikejere b. behandlende medhjælp c. fodterapeuter uden fast klinikadresse (mobile fodterapeuter). 2) Tilgang og afgang af praktiserende fodterapeuter og medhjælp 3) Antal praksisovertagelser. 4) Fodterapeutklinikkernes geografiske placering. 5) Geografisk placering og dækningsområde for så vidt angår fodterapeuter uden fast klinikadresse. 6) Adgangsforholdene for bevægelseshæmmede samt en beskrivelse af, om klinikkernes indretning i øvrigt er handicapvenlig. Stk. 5. Parterne er enige om, at planlægningen kan indeholde overvejelser om: udviklingen i antallet af borgere i regionen med diabetes og svær leddegigt fodterapeuternes rolle i regionens samlede behandlingstilbud til diabetespatienter og patienter med svær leddegigt ventetider

15 Side 15 geografiske forhold andelen af fodterapeuternes ydelser og omsætning, som ikke er dækket af denne overenskomst Stk. 6. Samarbejdsudvalget forelægges regionens udkast til praksisplan og kan meddele regionen bemærkninger hertil. Fodterapeuterne i samarbejdsudvalget kan i givet fald fremsætte selvstændige bemærkninger til udkastet til praksisplan. Bemærkningerne forelægges regionsrådet sammen med udkastet til praksisplan. Stk. 7 Den af regionsrådet vedtagne praksisplan fremsendes til samarbejdsudvalget til orientering 8. NYNEDSÆTTELSE Stk. 1. Ved nynedsættelse i fodterapipraksis forstås enhver udvidelse af den fodterapeutiske kapacitet. Stk. 2. Nynedsættelser kan finde sted i overensstemmelse med en af regionen godkendt praksisplan, på baggrund af regionens beslutning efter stk. 3 og på baggrund af en konkret ansøgning fra en fodterapeut. Nynedsættelser i overensstemmelse med praksisplanen eller på baggrund af regionens beslutning efter stk. 3 annonceres, og regionen bestemmer efter indstilling fra samarbejdsudvalget, hvilken fodterapeut, der får tilladelse til nynedsættelse. Konkret ansøgning fra en fodterapeut om nynedsættelse behandles i samarbejdsudvalget, der afgiver indstilling til regionen. Stk. 3. Regionen vurderer årligt den fodterapeutiske behandlingskapacitet og træffer beslutning om nynedsættelser. Vurderingen foretages på grundlag af en indstilling fra samarbejdsudvalget. Stk. 4. Regionerne orienterer hvert år inden den landssamarbejdsudvalget om besluttede nynedsættelser. Stk. 5.

16 Side 16 Ansøgning om nynedsættelse sker via LasF. 9 FODTERAPEUTENS TILTRÆDELSE AF OVERENSKOMSTEN Stk. 1. Overenskomsten kan tiltrædes, jf. stk. 5-10, af selvstændigt praktiserende statsautoriserede fodterapeuter. Stk. 2. Overenskomsten tiltrædes gældende for de i 1, litra a, b, c og d nævnte behandlingsformer. Det er en betingelse for tiltrædelse, at fodterapeuter yder samtlige behandlinger omfattet af overenskomsten. Stk. 3. Overenskomsten omfatter ikke fodterapeuter, der aflønnes af eller får stillet klinik til rådighed af sygehuse og andre offentlige institutioner eller klinikker, herunder selvejende institutioner og klinikker, for så vidt angår det for disse udførte arbejde. Stk. 4. Fodterapeuten har pligt til at holde sig orienteret om overenskomstens bestemmelser og administration heraf. Stk. 5. Anmodning om tiltrædelse til overenskomsten sendes til Landsforeningen af statsautoriserede Fodterapeuter på en af overenskomstens parter aftalt tiltrædelsesblanket. LasF påser, at den pågældende fodterapeut har ret til at udøve praksis for regionen efter denne overenskomst. Stk. 6. Tiltrædelse kan ske med 1 måneds varsel til den 1. i en måned. Stk. 7. LasF videresender med det i stk. 6 fastsatte varsel tiltrædelsesblanketten til den region, hvor der er anmodet om at praktisere. Stk. 8. Tiltrædelse sker efter meddelt godkendelse i regionen. Stk. 9.

17 Side 17 Tiltrædelse til overenskomsten får virkning når regionen, skriftligt overfor fodterapeuten og LasF, har godkendt tiltrædelsen. Undtaget herfra kan vikarers tiltrædelse til overenskomsten få virkning fra det tidspunkt, hvor oplysningerne på tiltrædelsesblanketten er godkendt af LasF, jf. 15. Stk. 10. Tiltrædelsesblanketten skal indeholde oplysninger om fodterapeutens navn, personnummer, adresse, telefonnummer, hvorvidt anmodningen vedrører nyetablering, overtagelse af klinik eller ændring af status i regionen, hvor klinikken er beliggende, praksisform, hvorvidt der ydes hjemmebehandling, klinikbetegnelse, kliniktelefon, klinikadresse, etableringsdato. For fodterapeuter uden fast klinikadresse anføres dækningsområde. Eventuelt behandlende medhjælp og vikar anføres på blanketten med navn, personnummer, adresse, hvorvidt der ydes hjemmebehandling samt ansættelsestidspunkt/periode. Praktiserer fodterapeuten i en anden region, skal dette anføres. Stk. 11 Har fodterapeuten ikke eget værksted, skal denne indgå og dokumentere, en skriftlig samarbejdsaftale med en fodterapeut med ydernummer som: a) gør det muligt for fodterapeuten at leje sig ind på kollegaens/klinikkens værksted, eller b) omfatter henvisningsaftale med kollega/klinik, vedrørende patienter der har behov for indlægsbehandling. 10 FODTERAPEUTENS FRATRÆDELSE AF OVERENSKOMSTEN Stk. 1. Fratrædelse af denne overenskomst kan ske med 1 måneds varsel til den 1. i en måned. Stk. 2. Fratrædelse sker ved, at skriftlig meddelelse tilstilles LasF, der med det i stk. 1 fastsatte varsel informerer regionen. 11 HENVISNING Stk. 1. Ret til at henvise til fodterapeut har for så vidt angår:

18 Side 18 a. behandling af sukkersygepatienter, jf. 1, litra a, læger, der behandler patienter for sukkersyge eller et heraf afledt symptom, og som er patientens egen læge, praktiserende speciallæge i intern medicin eller ansat på en sygehusafdeling, b. behandling af patienter med nedgroede tånegle, jf. 1, litra b, patientens egen læge, læger, der er ansat på en sygehusafdeling, speciallæger i ortopædkirurgi eller dermatologi, c. behandling af arvævspatienter, jf. 1, litra c, patientens egen læge, læger, der er ansat på en sygehusafdeling, speciallæger i ortopædkirurgi eller dermatologer, d. behandling af patienter med svær leddegigt jf. 1 litra d., læger, der behandler patienter for leddegigt, og som er patientens egen praktiserende læge, speciallæge i reumatologi, ortopædkirurgi eller ansat på en sygehusafdeling. Stk. 2. Ved behandlingens påbegyndelse skal der foreligge en gyldig lægehenvisning. Der anvendes en af overenskomstens parter samt Praktiserende Lægers Organisation og Foreningen af Speciallæger aftalt henvisningsblanket. Stk. 3. Af henvisningsblanketten skal fremgå, at der hos patienten er konstateret henholdsvis sukkersyge, nedgroede tånegle, arvæv efter strålebehandling eller svær leddegigt, og et heraf afledt behov for behandling. Henvisningen skal være ledsaget af relevante oplysninger og data, herunder særligt om følgesygdomme som for eksempel iskæmi. Gør patientens tilstand det nødvendigt, at behandling foretages i hjemmet, anføres det på henvisningsblanketten. Stk. 4. Henvisningen har kun gyldighed, såfremt fodterapeuten modtager denne senest 2 måneder efter udstedelsen. Stk. 5. Henvisning til hjemmebehandling skal fornys efter 12 måneder, med mindre patientens tilstand varigt udelukker transport til klinikken. Henvisning af patienter med nedgroede tånegle er gældende, indtil sygdomstilfældet er færdigbehandlet, dog maximalt i 12 måneder.

19 12 PRAKSISFORMER OG ORGANISERING Side 19 Stk. 1. Praksis som statsautoriseret fodterapeut kan tilrettelægges som enkeltmandspraksis, kompagniskabspraksis, samarbejdspraksis eller anpartsselskab. Stk. 2. Ved enkeltmandspraksis forstås: Virksomhed som statsautoriseret fodterapeut udøvet af enkeltperson uden økonomisk fællesskab med andre autoriserede fodterapeuter. Stk. 3. Ved kompagniskabspraksis forstås: Praksis, der drives af to eller flere fodterapeuter med fællesskab om patientkreds, økonomi, lokaler og personale. Stk. 4. Ved samarbejdspraksis forstås: Virksomhed som statsautoriseret fodterapeut, som drives mellem flere enkeltmands- og/eller kompagniskabspraksis og/eller anpartsselskaber med et vist fællesskab om lokaler og personale. Stk. 5. Ved anpartsselskab forstås: Virksomhed som statsautoriseret fodterapeut, som udøves af én eller flere statsautoriserede fodterapeuter i økonomisk regi af et anpartsselskab, hvis formål er at udøve virksomhed som statsautoriseret fodterapeut(er), hvis vedtægter er godkendt af Landsforeningen af statsautoriserede Fodterapeuter. 13. VILKÅR VEDRØRENDE PRAKSIS Stk. 1. En fodterapeut kan som hovedregel kun praktisere i én region og fra én praksisadresse. Fodterapeuten kan dog praktisere på flere praksisadresser med samme ydernummer, hvis det er i overensstemmelse med praksisplanen, og det sker ved anvendelse af den eksisterende kapacitet i klinikken. Stk. 2.

20 Side 20 Såfremt en fodterapeut ønsker at praktisere i mere end en region og/eller fra flere praksisadresser, kan dispensation herom søges. Begrundet ansøgning herom sendes via LasF til den pågældende region. Stk. 3. Regionen behandler i samråd med samarbejdsudvalget de efter stk. 2, fremsendte dispensationsansøgninger. Ansættelse af behandlende medhjælp kan ske efter regionens godkendelse jf. 16 Stk. 4. Såfremt regionen giver afslag på en dispensationsanmodning eller ansættelse af behandlende medhjælp, jf. stk. 3, kan afgørelsen indbringes for Landssamarbejdsudvalget. Sagen skal indbringes skriftligt og senest 6 uger efter modtagelsen af afgørelsen. Stk. 5. Fodterapeuten er forpligtet til regelmæssigt at udøve fodterapeutvirksomhed for regionen. Såfremt fodterapeuten ikke udøver regelmæssig fodterapeutvirksomhed for regionen, ophører praksis efter regionens beslutning. Protokollat til 13, stk. 5: Der er mellem parterne enighed om, at fodterapeuten, for at opfylde overenskomstens krav om regelmæssigt at udøve fodterapeutisk virksomhed, skal have en fast åbningstid i sin praksis eller have en fast behandlingstid i sin mobile praksis. Ligeledes er parterne enige om, efter 3 år som praktiserende fodterapeut skal regionens andel af den årlige omsætning være minimum kr. pr. kapacitet ( prisniveau). 14. SÆRLIGT OM FODTERAPEUTVIRKSOMHED I ANPARTS- SELSKABSFORM Stk. 1. En statsautoriseret fodterapeut, der ansættes i et anpartsselskab, der har til formål at drive virksomhed som statsautoriseret fodterapeut, og hvis vedtægter er godkendt af Landsforeningen af statsautoriserede Fodterapeuter, kan tiltræde overenskomsten. Stk. 2. Statsautoriserede fodterapeuter, der udøver virksomhed i anpartsselskabsform, er personligt forpligtede efter overenskomstens bestemmelser. Overenskomsten finder i øvrigt anvendelse med de i 28, stk. 2, og stk. 4, angivne særregler.

21 Side 21 Stk. 3. LasF kan kun godkende vedtægter, som opfylder følgende krav: 1. Selskabets navn skal indeholde betegnelsen Statsautoriseret fodterapeut. 2. Selskabets formål skal beskrives som virksomhed som statsutoriseret fodterapeut(er). 3. Den fulde indskudskapital i anpartsselskabet skal ejes af personer, som er statsautoriserede fodterapeuter. Anparternes omsættelighed skal begrænses i overensstemmelse hermed. 4. Anpartsselskabets direktion skal udgøres af statsautoriserede fodterapeuter. 5. Selskabets vedtægter og anpartshaverprotokol skal være tilgængelig for LasF og Regionernes Lønnings- og Takstnævn samt vedkommende region, der til enhver tid skal kunne forlange attestation fra selskabet om dets ejerforhold. 6. Selskabet skal respektere de ansatte fodterapeuters personlige ansvar i medfør af stk. 2, og det skal fremhæves, at disse bestemmelser ingen indskrænkning gør i de forpligtelser, der måtte påhvile selskabet. 15 VIKAR Stk. 1. Fodterapeuten er ved fravær berettiget til at antage vikar. Vikaren skal være statsautoriseret fodterapeut. Hvis fraværsperioden er mere end 3 måneder, skal der, så vidt muligt, antages en vikar, såfremt regionen stiller krav herom. Stk. 2. Vikaren har pligt til at behandle de henviste diabetespatienter, patienter med nedgroede tånegle, arvævspatienter og patienter med svær leddegigt, efter de i denne overenskomst fastsatte bestemmelser. Afregning til vikaren er regionen uvedkommende. Stk. 3.

22 Side 22 Antages vikar meddeles dette, med angivelse af den forventede vikarperiodes længde, så hurtigt som muligt gennem LasF til regionen, hvor fodterapeuten har klinik/forretningsadresse. Til- og afmelding af vikar foretages på den af parterne aftalte tiltrædelsesblanket. På tiltrædelsesblanketten oplyses om vikarens personnummer, fulde navn, privat adresse samt privat telefonnummer. 16 MEDHJÆLP Stk. 1. En fodterapeut med ydernummer kan via LasF ansøge samarbejdsudvalget om tilladelse til at udvide sin praksis med en behandlende medhjælp. Ansættelsen kan ske i henhold til praksisplanen og efter de bestemmelser, der gælder ved nynedsættelse. Ved en ansættelse kan forstås enten en ansat statsautoriseret fodterapeut eller en selvstændigt praktiserende statsautoriseret fodterapeut. Stk. 2. En fodterapeut med ydernummer kan via LasF ansøge samarbejdsudvalget om at dele sin kapacitet med en behandlende medhjælp. De omstændigheder, der kan begrunde ansættelse af en ekstra fodterapeut, kan være særlige familiemæssige årsager, ønsket om at stille sin arbejdskraft til rådighed for andre funktioner, fodterapeutens alder eller svagelighed. Yderen har fortsat det fulde ansvar for aktiviteten på ydernummeret. Regionen har mulighed for at pålægge yderen et omsætningsloft baseret på de seneste års omsætning. Tilladelsen udløber, når den fodterapeut, der har fået tilladelsen ophører. Adgangen til at dele en kapacitet med en ansat fodterapeut efter denne bestemmelse har virkning fra Stk. 3. Fodterapeuter ansat efter stk. 1 indgår i den årlige opgørelse og vurdering af den fodterapeutiske kapacitet i regionen. Fodterapeuter ansat efter stk. 2 indgår ikke i opgørelsen. Protokollat til 16 om medhjælp: Parterne er enige om, at der ved behandlende medhjælp kan forstås en statsautoriseret fodterapeut, der ved en ansættelseskontrakt er ansat hos en praktiserende fodterapeut. Der kan ved behandlende medhjælp endvidere forstås en selvstændigt arbejdende fodterapeut, der ikke har tiltrådt overenskomsten, men som har indgået kontrakt med en selvstændigt praktiserende fodterapeut, som

23 Side 23 har tiltrådt overenskomsten, om at benytte sidstnævntes lokaler og arbejde under vedkommendes ydernummer. En selvstændigt praktiserende fodterapeut med ydernummer, der har indgået aftale med en behandlende medhjælp, er overfor patienten og regionen ansvarlig for at tilskudsberettigede behandlinger udføres i overensstemmelse med de i overenskomsten fastsatte bestemmelser. Fodterapeuten er forpligtet til at sørge for, at der foreligger lovpligtige forsikringer for den behandlende medhjælp. Kontrakten med behandlende medhjælp skal være i overensstemmelse med gældende lovgivning. Det skal af kontrakten med den behandlende medhjælp fremgå, at denne ikke er berettiget til at ansætte personale til udførelse af tilskudsberettiget behandling. Den selvstændigt praktiserende fodterapeut, der har tiltrådt overenskomsten, hæfter i forhold til regionen for udbetalinger af tilskud til behandlinger foretaget af den behandlende medhjælp. Praktiserende statsautoriserede fodterapeuter skal på begæring af regionen indsende kopi af kontrakten med den behandlende medhjælp. 17. INDSKRÆNKNING I FODBEHANDLINGSKAPACITETEN Stk. 1. Indskrænkning i fodbehandlingskapaciteten kan finde sted i henhold til praksisplanen, jf. 7. Stk. 2. Indskrænkning af antallet af praktiserende fodterapeuter med virksomhed for regionen kan ske ved en klinikindehavers naturlige afgang. Indskrænkning ved en lejers eller en ansats naturlige afgang, kan aftales mellem regionen og den pågældende kliniks indehaver(e). Ved naturlig afgang forstås, at fodterapeutens ejer-, lejer- eller ansættelsesforhold ophører. Stk. 3. Ved indskrænkning af antallet af praktiserende fodterapeuter yder regionen fodterapeuten en erstatning for det tab, der påføres ved, at praksis ikke kan videreføres eller overdrages efter overenskomstens regler. ANMÆRKNING Parterne forstår den i bestemmelsen indeholdte adgang til indskrænkning som en mulighed for justering af antallet af fodterapeuter i det forventelige, yderst begrænsede antal tilfælde, hvor kapacitetsmæssige eller strukturelle forhold tilsiger det.

OVERENSKOMST om almindelig fysioterapi

OVERENSKOMST om almindelig fysioterapi REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 55.40.1 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER OVERENSKOMST om almindelig fysioterapi Af 08-06-1988 Ændret ved aftaler af 16-03-1989, 08-05-1989, 26-06-1989, 01-03-1990, 21-03-1991,

Læs mere

55.90.1 Side 1 DANSK PSYKOLOG FORENING

55.90.1 Side 1 DANSK PSYKOLOG FORENING REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 55.90.1 Side 1 DANSK PSYKOLOG FORENING OVERENSKOMST om psykologhjælp **NYT** = Nyt efter overenskomstens ikrafttræden Af 28-04-1995 Senest ændret ved aftaler af 11. marts

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 55.40.1 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER. OVERENSKOMST om almindelig fysioterapi

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 55.40.1 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER. OVERENSKOMST om almindelig fysioterapi REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 55.40.1 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER OVERENSKOMST om almindelig fysioterapi Af 08-06-1988 Ændret ved aftaler af 16-03-1989, 08-05-1989, 26-06-1989, 01-03-1990, 21-03-1991,

Læs mere

SYGESIKRINGENS FORHANDLINGSUDVALG. 55.40.1 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER. LANDSOVERENSKOMST om fysioterapi

SYGESIKRINGENS FORHANDLINGSUDVALG. 55.40.1 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER. LANDSOVERENSKOMST om fysioterapi SYGESIKRINGENS FORHANDLINGSUDVALG 55.40.1 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER LANDSOVERENSKOMST om fysioterapi Af 08-06-1988 Ændret ved aftaler af 16-03-1989, 08-05-1989, 26-06-1989, 01-03-1990, 21-03-1991,

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 55.50.1 Side 1 DANSK KIROPRAKTOR FORENING. LANDSOVERENSKOMST om kiropraktik

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 55.50.1 Side 1 DANSK KIROPRAKTOR FORENING. LANDSOVERENSKOMST om kiropraktik REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 55.50.1 Side 1 DANSK KIROPRAKTOR FORENING LANDSOVERENSKOMST om kiropraktik Af 31-10-2006, ikrafttræden 01-04-2007 Ændret af aftale af 08-11-2003, ikrafttræden 01-04-2004

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 55.40.2 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER. OVERENSKOMST om ridefysioterapi

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 55.40.2 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER. OVERENSKOMST om ridefysioterapi REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 55.40.2 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER OVERENSKOMST om ridefysioterapi 07-06-2011 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERENSKOMSTENS PARTER... 4 2. AFTALER VEDRØRENDE RIDEFYSIOTERAPI...

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 55.40.3 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER. OVERENSKOMST om vederlagsfri fysioterapi

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 55.40.3 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER. OVERENSKOMST om vederlagsfri fysioterapi REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 55.40.3 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER OVERENSKOMST om vederlagsfri fysioterapi Af 03-05-1995 ændret den 21-12-2000, 15-09-2004, 12-10-2007 31-07-2008 og den 07-06-2011

Læs mere

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

KIROPRAKTOR. Samarbejdsaftale. mellem. [CopenFysio ApS ] [ ] CopenFysio Aps. Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø, Tlf. 70209499 www.copenfysio.

KIROPRAKTOR. Samarbejdsaftale. mellem. [CopenFysio ApS ] [ ] CopenFysio Aps. Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø, Tlf. 70209499 www.copenfysio. KIROPRAKTOR Samarbejdsaftale mellem [CopenFysio ApS ] & [ ] 1. PARTERNE Mellem CopenFysio ApS Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø CVR nr. 29 30 69 15 (i det følgende benævnt Virksomheden) og Navn CPR-nr.

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Praksisplan for Fysioterapi. Region Nordjylland 2015-2018

Praksisplan for Fysioterapi. Region Nordjylland 2015-2018 Praksisplan for Fysioterapi Region Nordjylland 2015-2018 Praksisplan for Fysioterapi 2015-2018 Indledning... 3 Resumé... 5 Anbefalinger... 8 Begreber... 10 1 Fysioterapi med offentligt tilskud... 12 Fysioterapeutisk

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1)

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1) BEK nr 1660 af 27/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. maj 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1300570 Senere ændringer

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter VEDTÆGTER Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter Senest revideret 5. september 2009 1 Hjemsted og formål Foreningens navn er: Danske Massører & Terapeuter, www.d-m-t.dk Foreningens adresse fremgår

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 28. august 2003 er et andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.), hvis navn er Padborg Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandarder/oktober 2013 Aalborg Kommune I Aalborg kommune gør vi vores yderste for at give den bedste service

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT)

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsaftalen Forsikringsaftalen mellem DT og forsikringstageren består af: En police Et sæt forsikringsbetingelser Et tandstatusskema

Læs mere

Udkast til Praksisplan for fysioterapi 20152019

Udkast til Praksisplan for fysioterapi 20152019 Praksisplan for fysioterapi 2015-2019 Udkast til Praksisplan for fysioterapi 20152019 KKR HOVEDSTADEN Indholdsfortegnelse RESUMÉ 4 BEGREBER 6 1. INDLEDNING 8 1.1 Afgrænsning 9 1.2 Hvad er fysioterapi?

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Alkohol- og Misbrugsafvænning

Alkohol- og Misbrugsafvænning MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Alkohol- og Misbrugsafvænning med behandlingsgaranti Forsikringsbetingelser 1. januar 2012 Mølholm Alkohol- og Misbrugsafvænning:

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK

Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Kaas Mark Vandværk. Selskabet har hjemsted i Jammerbugt kommune. Formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2010) DKFs standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Nordjysk Praksisplan for. Fysioterapi 2010

Nordjysk Praksisplan for. Fysioterapi 2010 Nordjysk Praksisplan for Fysioterapi Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Indledning...3 Baggrund for praksisplanen...4 Fysioterapi i Nordjylland...8 Fysioterapi i Praksissektoren... Fysioterapi

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma.

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Foreningen Vestas Shareholders". Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Randers.

GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Randers. GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen XX Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Navn Aktionsgruppens navn er Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe. 2. Hjemsted (Område) Aktionsgruppens hjemsted er Horsens

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

Aftalen omfatter alene patienter med kroniske sår, der bliver behandlet i et samarbejde mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis.

Aftalen omfatter alene patienter med kroniske sår, der bliver behandlet i et samarbejde mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis. Oversigt over generelle 2-aftaler i Region Sjælland juli 2015 Aftalens titel, gyldighedsperiode mv. Regional aftale om telemedicinsk sårvurdering PLO-Sjælland og omfatter alle alment praktiserende læger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generel del. Forord og udviklingskontrakt Præambel Den udviklingsorienterede del af kontrakten om speciallægehjælp

Indholdsfortegnelse. Generel del. Forord og udviklingskontrakt Præambel Den udviklingsorienterede del af kontrakten om speciallægehjælp Indholdsfortegnelse Generel del Forord og udviklingskontrakt Præambel Den udviklingsorienterede del af kontrakten om speciallægehjælp Kapitel I. Indledende bestemmelser 1. Overenskomstens parter 2. Overenskomstens

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY OG HØM VANDVÆRK 1 VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 16. juni 1955, er et andelsselskab,

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Foerlev vandværk

Vedtægter for Foerlev vandværk 1 Vedtægter for Foerlev vandværk navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Foerlev Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS. 1.2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune.

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 1. Foreningens formål er via eget

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Rubjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a.

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nr. Kongerslev Kærs Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År

Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År Danmarks Apotekerforening Kanonbådsvej 10 1437 København K Telefon: 33 76 76 00 Elevkontrakt Mellem apotek Navn Adresse Apoteksnummer Telefonnummer Arbejdsstedets beliggenhed: og elev Navn Personnummer

Læs mere

Vedtægter for Oksby og Ho Va n dvær k a.m.b.a.

Vedtægter for Oksby og Ho Va n dvær k a.m.b.a. Vedtægter for Oksby og Ho Va n dvær k a.m.b.a. Findes også på www.oxbyhova nd.dk 23-03-2013 1 - Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 30. marts 1966, er et andelsselskab med begrænset ansvar,

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk Vedtægt for I/S Vester Sottrup Vandværk Vester Sottrup Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 1999. 1 VEDTÆGT FOR I/S VESTER SOTTRUP VANDVÆRK Side Formål 3 Medlemmer 3 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Sundhedsforsikring vilkår - private

Sundhedsforsikring vilkår - private 1. Udbyder 1.1 Doctorservice Sundhedsforsikring udbydes af. 1.2 har fysisk adresse på Flæsketorvet 68,1., 1711 København V, CVR-nummer: 29525129. 1.3 Den erhvervsmæssige hovedaktivitet hos er lægefaglig

Læs mere