Silkeborg Kommunes udbudspolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Silkeborg Kommunes udbudspolitik 2007 2009"

Transkript

1 Udkast til Silkeborg Kommunes udbudspolitik Sagsnr.: 07/20819 Dato: 10. oktober 2007 Politik for konkurrenceudsættelse af kommunale driftsopgaver, for konkurrenceudsættelsers afvikling og indhold samt for kommunens bud på andre myndigheders opgaver Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING Mission, vision og indhold Handleplan til fremme af konkurrenceudsættelse POLITIK FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSE AF KOMMUNENS DRIFTSOPGAVER Overordnet politik konkurrenceudsættelse af driftsopgaver Hvilke typer opgaver ønsker kommunen at konkurrenceudsætte? Og under hvilke forudsætninger? Servicepartnerskaber Inddragelse af organisation og medarbejdere ved konkurrenceudsættelse af driftsopgaver POLITIK FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSERS AFVIKLING OG INDHOLD Opgaver, som ikke efter lovgivningen skal annonceres eller udbydes Afgrænsning af opgaven og frit valg Processen ved en konkurrenceudsættelse Indholdet af konkurrenceudsættelsesmateriale Generelt om indholdet Krav til leverandørerne Krav til ydelsen Krav i relation til medarbejderne og arbejdsmiljø Andre krav Kommunalt vundne udbud POLITIK FOR BUD PÅ ANDRE MYNDIGHEDERS OPGAVER Bilag 1 Definitioner Bilag 2 Procedure for konkurrenceudsættelse i hovedtræk Afdeling: Fællesstaben Sektion: Byrådssekr., Juridisk Enhed Sagsbehandler: Anja Bergman Thuesen Dir. tlf.: 1311

2 1. INDLEDNING 1.1. Mission, vision og indhold Hvorfor en udbudspolitik? (Mission) Mission Missionen for Silkeborg Kommunes udbudspolitik er at opstille offentligt kendte hensigtsmæssige rammer for kommunens beslutninger om udlicitering, om indgåelse af servicepartnerskaber, om proces og indhold ved konkurrenceudsættelse samt om bud på andre myndigheders opgaver. Missionen er endvidere at udgøre en del af kommunens servicestrategi, jf. kommunestyrelseslovens Visionen for udbudspolitikken Vision Det er Silkeborg kommunes vision, at udbudspolitikken angiver rammerne for en konkurrenceudsættelse, der sikrer en optimal og forsvarlig opgaveløsning under hensyn til pris, kvalitet og effektivitet og hermed er med til at skabe kvalitets- og effektivitetsudvikling. Herudover ønsker Silkeborg kommune, at udbudspolitikken udgør fleksible rammer, der bidrager til at forberede konkrete beslutninger om konkurrenceudsættelse. Hvad omfatter udbudspolitikken? I afsnit 2 om politik for konkurrenceudsættelse af kommunens driftsopgaver beskrives Silkeborg Kommunes holdninger til konkurrenceudsættelse af kommunens nuværende driftsopgaver, det vil sige konkurrenceudsættelser, som enten kan føre til en udlicitering eller til, at en kommunal udførende enhed udarbejder kontrolbud og vinder konkurrenceudsættelsen. I samme afsnit beskrives også Silkeborg Kommunes holdning til servicepartnerskaber, da dette redskab kan være et alternativ til (traditionel) udlicitering af driftsopgaver. I afsnit 3 om politik for gennemførelse af konkurrenceudsættelser beskrives Silkeborg Kommunes holdninger til processen for 1 Der er fastsat nærmere regler om bl.a. udbudspolitik i bekendtgørelse nr. 881 af 24. oktober 2002 om servicestrategi og opfølgningsredegørelse. Se også vejledning nr. 54 af 28. juni 2006 om servicestrategi og opfølgningsredegørelse. 2

3 konkurrenceudsættelse og indholdet af konkurrenceudsættelsesmateriale, både i forhold til kommunens nuværende driftsopgaver og ved køb af andre tjenesteydelser, som ikke hidtil har været løst af kommunen selv. Med hensyn til køb af varer henvises til kommunens indkøbspolitik Konkurrenceudsættelse Et vigtigt begreb i udbudspolitikken er konkurrenceudsættelse. Konkurrenceudsættelse er et samlebegreb for: 1. EU-udbud 2. Annoncering 3. Direkte tilbudsindhentning Derudover indeholder udbudspolitikken et afsnit om kommunens bud på andre kommuners opgaver. Konkurrenceudsættelse et af redskaberne til effektivitets- og kvalitetsudvikling Konkurrenceudsættelse er kun ét muligt redskab til fremme af effektivitets- og kvalitetsudviklingen, som Silkeborg Kommune ønsker at benytte sig af. Der findes også en række interne, organisatoriske og styringsmæssige redskaber. Der henvises til kommunens servicestrategi i øvrigt Handleplan til fremme af konkurrenceudsættelse Silkeborg Kommune ønsker at sætte øget fokus på konkurrenceudsættelse både af kommunens driftsopgaver og eksternt løste opgaver på alle niveauer. Derudover har kommunen i sinde at iværksætte følgende initiativer: 1) Afholdelse af internt arrangement med overordnet orientering om reglerne for konkurrenceudsættelse, udlicitering og servicepartnerskaber. For direktører og afdelingschefer. 2) Afholdelse af interne kurser om konkurrenceudsættelse og udlicitering. For sektionsledere og øvrige medarbejdere. 3) Udarbejdelse af håndbog om konkurrenceudsættelse, som beskriver reglerne, kommunens procedurer samt udbudspolitikken. 4) Når regnskabstallene for 2007 foreligger, vil Silkeborg Kommune vurdere, om der er behov for yderligere tiltag for at øge graden af konkurrenceudsættelse af kommunens driftsopgaver. 3

4 2. POLITIK FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSE AF KOMMUNENS DRIFTSOPGAVER Dynamik i opgaveløsningen 2.1. Overordnet politik for konkurrenceudsættelse af driftsopgaver Silkeborg Kommune har ikke lagt sig fast på en bestemt måde at udføre sine opgaver på. Kommunen overvejer løbende, hvordan opgaverne løses mest fordelagtigt set i forhold til økonomi, kvalitet, service osv. Det kan være ved in house-opgaveløsning, udlicitering eller servicepartnerskaber. Privatisering / selskabsdannelse kan også være en mulighed. Opgaverne skal med andre ord ikke løses in house for enhver pris. Der bør derfor løbende ske konkurrenceudsættelse af kommunens driftsopgaver, så det kan vurderes, hvordan opgaverne løses mest fordelagtigt. Desuden har KL og regeringen i aftalen om kommunernes økonomi for 2007 aftalt en målsætning om at øge andelen af konkurrenceudsatte opgaver til 25 % i Silkeborg Kommune stræber efter en Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) på 25 i IKU omfatter: 1) Opgaver, som løses af private leverandører 2) Opgaver, som kommunen selv har vundet efter en konkurrenceudsættelse / et udbud. En opgave skal på den anden side ikke udliciteres eller indgå i et servicepartnerskab for enhver pris. Hvis opgaven kan løses økonomisk mest fordelagtigt in house, skal den løses in house. Kommunens egne enheder skal som udgangspunkt gives mulighed for at effektivisere deres opgaveløsning for at kunne byde på opgaverne, og hvis deres bud viser sig at være mest fordelagtigt, skal de kunne vinde opgaven. Med tiden kan det vise sig, at en bestemt måde at løse en opgave på alligevel ikke er den økonomisk mest fordelagtige. Eller forholdene kan ændre sig. Silkeborg Kommune låser sig ikke fast i tidligere beslutninger. Udliciterede opgaver kan hjemtages, servicepartnerskaber kan omskabes til udliciteringer, udliciteringer kan ændres til servicepartnerskaber, opgaver, som tidligere er blevet hjemtaget, kan blive udliciteret osv. 4

5 2.2. Hvilke typer opgaver ønsker kommunen at konkurrenceudsætte? Og under hvilke forudsætninger? Sagsforberedelse Silkeborg Kommune konkurrenceudsætter kun sagsforberedelse efter en nøje analyse af arbejdsgangene på området. Herunder foretages en vurdering af, at ulemperne ved en eventuel udlicitering ikke overstiger fordelene, f.eks. hvis sagsforberedelsen har en nøje sammenhæng med myndighedsudøvelsen. Silkeborg Kommune finder det generelt muligt at konkurrenceudsætte sagsforberedelse, som har karakter af konstatering af fysiske forhold eller kemiske / tekniske egenskaber Omsorgs- og sundhedsopgaver (kerneopgaver) Det er af den største betydning, at omsorgs- og sundhedsopgaver løses med en høj grad af professionalisme og service fra første dag. Jo tættere opgaven kommer på den enkelte borgers person eller privatliv, jo mere væsentlig er det. Borgerne må ikke blive forsøgskaniner i forhold til kommunale ydelser, som har så afgørende en betydning for deres tilværelse. Silkeborg Kommune har derfor ikke umiddelbart planer om i almindelighed at konkurrenceudsætte nye omsorgs- og sundhedsopgaver i perioden Dog vil opgaver i form af hjemmehjælp og madservice fortsat blive løst af bl.a. eksterne leverandører efter godkendelsesordningen. Silkeborg Kommune udviser stor forsigtighed i forhold til konkurrenceudsættelse af omsorgs- og sundhedsopgaver, så en eventuel udlicitering ikke for borgerne kommer til at indebære usikkerhed omkring kvaliteten og stabiliteten i opgaveløsningen Hvis der på enkelte områder overvejes konkurrenceudsættelse af omsorgsopgaver i Silkeborg Kommune, vil det bygge på en nøje undersøgelse af markedets modenhed, herunder tidligere erfaringer fra andre kommuner. Kommunaltekniske og øvrige driftsopgaver Silkeborg Kommune er indstillet på at konkurrenceudsætte og eventuelt udlicitere kommunaltekniske opgaver og øvrige driftsopgaver, i det omfang det konkret findes hensigtsmæssigt. Silkeborg Kommune konkurrenceudsætter dog ikke opgaver, som har stor betydning for kommunens styring og ledelse. 5

6 Politik for servicepartnerskaber 2.3. Servicepartnerskaber Silkeborg Kommune har ikke aktuelle planer om at indgå i servicepartnerskaber, men overvejer løbende i forbindelse med beslutninger om konkurrenceudsættelse, om opgaven kan være egnet til et servicepartnerskab Inddragelse af organisation og medarbejdere ved konkurrenceudsættelse af driftsopgaver I Silkeborg Kommune inddrages andre afdelinger, som måtte blive påvirket af en eventuel udlicitering (eller intern kontraktstyring), f.eks. som brugere af ydelserne, så tidligt som muligt i forbindelse med overvejelser om konkurrenceudsættelsen. I Silkeborg Kommune inddrages kommunens MED-organisation så tidligt som muligt i forbindelse med overvejelser om konkurrenceudsættelse af driftsopgaver. Se også bilag 2 Procedure for konkurrenceudsættelse i hovedtræk. 6

7 3. POLITIK FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSERS AFVIKLING OG INDHOLD Opgaver, som ikke efter lovgivningen skal annonceres eller udbydes Når kontraktværdien er kr., overvejer Silkeborg Kommune at indhente 2-3 tilbud (direkte tilbudsindhentning) eller annoncere, før der indgås kontrakt. Kommunen formulerer i så fald minimumskrav til ydelsen og eventuelt tildelingskriterier. Når kontraktværdien er på kr kr. overvejer Silkeborg Kommune, om der i stedet for annoncering skal afholdes et EU-udbud, eller om dele af EU-udbudsreglerne skal bruges i forbindelse med annonceringen. Herunder om der bør opstilles vægtning af tildelingskriterierne. Når kontraktværdien af en bilag II A-tjenesteydelse er over kr., afholder Silkeborg Kommune EU-udbud i overensstemmelse med reglerne herom. Når kontraktværdien af en bilag II B-tjenesteydelse er over kr., overvejer Silkeborg Kommune, om der i stedet for annoncering skal afholdes et EU-udbud, eller om dele af EU-udbudsreglerne skal bruges i forbindelse med annonceringen. Der opstilles tildelingskriterier, og disse vægtes Afgrænsning af opgaven og frit valg Afgrænsning af opgaven Silkeborg Kommune foretager inden en konkurrenceudsættelse en forhåndsvurdering af opgaven for at afklare, i hvilket omfang opgaven overhovedet kan opdeles (f.eks. i geografiske områder eller delopgaver), uden at det går ud over sammenhængen i opgaveløsningen. På baggrund heraf konkurrenceudsættes opgaven på en sådan måde, at der opnås en rimelig konkurrence. Mindre leverandører tilgodeses, medmindre det er til hinder for, at der opnås en rimelig konkurrence. Frit valg / rammeaftaler Konkurrenceudsættelse giver mulighed for et friere valg, hvis der indgås 7

8 rammeaftaler. Dermed kan borgerne (eller kommunens enheder) vælge mellem flere forskellige leverandører, herunder evt. en kommunal enhed. Rammeaftaler med en privat leverandør og en kommunal enhed kan desuden give konkurrence, hvor der ellers ikke ville være det. Silkeborg Kommune vil understøtte det frie valg, hvor det er muligt inden for lovgivningens rammer. Når Silkeborg Kommune konkurrenceudsætter en opgave, vurderes det derfor samtidigt, om det frie valg skal understøttes yderligere. Er det tilfældet, konkurrenceudsætter kommunen opgaven, så den munder ud i indgåelse af rammeaftaler med eksterne leverandører og evt. også en egen udførende enhed. Silkeborg Kommune har i sinde at bibeholde det frie valg (godkendelsesordningen) på hjemmehjælpsområdet og madserviceområdet Processen ved en konkurrenceudsættelse Proceduren i hovedtræk Proceduren i en konkurrenceudsættelse er beskrevet i hovedtræk i bilag 2. En nærmere beskrivelse kan findes i Silkeborg Kommunes Håndbog i Konkurrenceudsættelse (under udarbejdelse). Proceduren benyttes ikke nødvendigvis ved direkte tilbudsindhentning, men benyttes altid ved EU-udbud og annoncering ved en kontraktværdi på mere end kr. Proceduren kan fraviges, hvis der er særlige grunde til det. Initiativ Prækvalifikationsrunde Brugerundersøgelser Et forslag om konkurrenceudsættelse kan komme fra såvel politisk som administrativ side. I nogle tilfælde følger det af lovgivningen, hvis opgaven i forvejen løses af eksterne leverandører. Silkeborg Kommune gennemfører som udgangspunkt EU-udbud som begrænset udbud / annoncering med prækvalifikationsrunde. Hvis de tidsmæssige forhold er til hinder herfor, hvis markedet er præget af, at der kun er meget få potentielle tilbudsgivere, eller andre særlige forhold taler herfor, afholdes EU-udbud som offentligt udbud / annoncering uden prækvalifikation. Hvis ydelsen skal afsættes til kommunale enheder, inddrages disse enheder i forbindelse med udarbejdelse af konkurrenceudsættelsesmaterialet. Silkeborg Kommune overvejer, om det er relevant med inddragelse af berørte borgere eller brugere i forbindelse med udarbejdelse af konkurrenceudsættelsesmaterialet. 8

9 Skal der udarbejdes kontrolbud? Organisatoriske ændringer m.h.p. kontrolbud Når en kommunal driftsopgave i Silkeborg Kommune ønskes konkurrenceudsat, udarbejdes som udgangspunkt et kontrolbud Silkeborg Kommune iværksætter de fornødne midlertidige organisationsændringer for at sikre, at den enhed, som afvikler konkurrenceudsættelsen (den bestillende enhed) er uafhængig af den enhed, som udarbejder kontrolbuddet (den udførende enhed). Medarbejderne gives indflydelse i forbindelse med placering på henholdsvis bestillersiden og udførersiden. Forberedelse til kontrolbud Den udførende enhed tilbydes den fornødne interne og eksterne bistand til at udarbejde kontrolbudet. Hvis der er behov herfor, får den udførende enhed en periode til at effektivisere og rationalisere sin opgaveløsning, inden konkurrenceudsættelsen igangsættes I så fald offentliggøres det, at der påtænkes gennemført en konkurrenceudsættelse, ligesom hovedtrækkene i det påtænkte serviceniveau og den overordnede kravspecifikation offentliggøres Omkostningskalkulationer Inddragelse af medarbejderne ved konkurrenceudsættelsen Silkeborg Kommune følger Indenrigs- og Sundhedsministeriets vejledning om omkostningskalkulationer 2. Fastsættes på et senere tidspunkt bindende regler for omkostningskalkulationer, vil disse blive fulgt 3. I Silkeborg Kommune får kommunens MED-organisation ved konkurrenceudsættelse af kommunale driftsopgaver lejlighed til at udtale sig om selve konkurrenceudsættelsesprocessen i relation til spørgsmål, som har arbejds- eller personalemæssige konsekvenser, herunder navnlig spørgsmål om: Hvorvidt der skal udarbejdes kontrolbud Organisatoriske ændringer m.h.p. kontrolbud Forberedelsesperiode Bistand / ressourcer m.h.p. forberedelse og udarbejdelse af kontrolbud MED-organisationen skal have lejlighed til at drøfte spørgsmålene, inden den endelige politiske stillingtagen til disse spørgsmål. I Silkeborg Kommune får kommunens MED-organisation lejlighed til at udtale sig om det påtænkte konkurrenceudsættelsesmateriales tildelingskriterier, kontraktkrav m.v., i det omfang disse har arbejds- eller personalemæssige konsekvenser, herunder navnlig i forhold til: 2 Vejledning af 14. juli Vejledningen indgår i beskrivelsen af budget- og regnskabssystemet for kommuner. 3 Kommunen er bekendt med, at der påtænkes udarbejdet bindende regler for omkostningskalkulationer 9

10 Virksomhedsoverdragelse Supplerende krav i forbindelse med løn- og ansættelsesvilkår Krav til uddannelse og efteruddannelse Krav vedr. elev- / lærepladser Sociale klausuler og arbejdsmiljø Medarbejderindflydelse hos leverandøren MED-organisationen skal have lejlighed til at drøfte spørgsmålene, inden den endelige politiske stillingtagen til konkurrenceudsættelsesmaterialet Indholdet af konkurrenceudsættelsesmateriale Generelt om indholdet Fokus på resultater og virkning Silkeborg Kommune fokuserer så vidt muligt på resultater og virkninger i stedet for ressourcer 4 og arbejdstilrettelæggelse, idet der dog tages de hensyn til personale og arbejdsmiljø, som fremgår af udbudspolitikken i øvrigt Krav til leverandørerne Økonomisk, kapacitetsmæssig og faglig formåen Silkeborg Kommune ønsker kun at kontrahere med eksterne leverandører, som har en reel mulighed for at udføre opgaven i overensstemmelse med serviceniveauet, kvalitetskravene, krav til leveringssikkerhed og eventuelle andre krav, der måtte være stillet. Silkeborg Kommune stiller relevante krav til leverandørens faglige formåen (Så vidt muligt som udvælgelseskriterium. Evt. (også) som kontraktkrav.) Silkeborg Kommune stiller relevante krav til leverandørens kapacitet og leveringssikkerheden (normalt som kontraktkrav) Silkeborg Kommune indhenter altid en tro og love-erklæring fra tilbudsgiverne om, at deres ubetalte, forfaldne gæld til det offentlige ikke overstiger kr. 5 samt om andre relevante forhold, som belyser deres økonomiske formåen m.v. (udvælgelseskriterium) Silkeborg Kommune sikrer, at leverandøren også under kontraktforholdets forløb overholder disse forudsætninger omkring økonomisk formåen (kontraktkrav) 4 Maskiner, personale, bygninger, udstyr og lign., som benyttes til at levere ydelserne efter kontrakten 5 Jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger 10

11 Silkeborg Kommune stiller relevante krav til garantistillelse (kontraktkrav) Krav til ydelsen Billigst eller økonomisk mest fordelagtigt Udgangspunktet for kommunens konkurrenceudsættelser er, at opgaverne skal løses økonomisk mest fordelagtigt. Kommunens strategi er derfor: o Ved konkurrenceudsættelse første gang sænkes omkostningerne for den samme eller højere kvalitet o Ved konkurrenceudsættelse igen forhøjes kvaliteten med uændrede eller lavere omkostninger Kommunen ønsker dog billigst mulig opgaveløsning, hvis der kan og bør stilles præcise krav til kvalitet m.v. Kvalitet som tildelingskriterium / underkriterium Silkeborg Kommune opstiller så vidt muligt objektive tildelingskriterier om kvalitet Opstilles subjektive kriterier, vurderes og karaktergives tilbudsgivernes svar i anonymiseret form I konkurrenceudsættelsesmaterialet redegøres altid tydeligt for, hvordan kvalitetskriterierne vil blive bedømt, og med hvilken vægt de vil indgå, hvis der sker vægtning i det konkrete tilfælde. Kvalitet som kontraktkrav I kontrakten stiller Silkeborg Kommune de fornødne krav til ydelsernes kvalitet. Silkeborg Kommune overvejer, om det er hensigtsmæssigt og muligt at stille krav om forbedringer af kvaliteten i løbet af kontraktperioden, herunder om leverandøren skal indbydes til at deltage i kvalitetsforbedringsprojekter. Kvalitetssikring Silkeborg Kommune forbeholder sig ret til, at der kan foretages alle relevante undersøgelser af kvaliteten, men kommunen tilrettelægger det konkrete kvalitetssikringsarbejde efter dialog med leverandøren. Silkeborg Kommune forbeholder sig ret til at foretage undersøgelserne selv eller ved en ekstern part. Men i det omfang, det er muligt og hensigtsmæssigt, overlades udførelsen af de konkrete undersøgelser til leverandøren Krav i relation til medarbejderne og arbejdsmiljø Medarbejdernes løn- og ansættelsesvilkår Ved udlicitering eller indgåelse i servicepartnerskaber, hvor der vil ske 11

12 overdragelse af medarbejdere fra kommunen til en ekstern leverandør, overvejer Silkeborg Kommune, om der skal stilles vilkår om bedre rettigheder for medarbejderne end dem, som følger af virksomhedsoverdragelsesloven, f.eks.: o Virksomhedsoverdragelsesloven gælder i længere tid end overenskomstperioden o Lønnen kan ikke sættes ned i kontraktperioden, uanset den kollektive overenskomst udløber og erstattes af en anden med lavere lønsats o Medarbejdere må ikke afskediges i en bestemt periode alene p.g.a. arbejdsmangel o Medarbejderne kan komme tilbage til kommunen, hvis de afskediges p.g.a. arbejdsmangel o Medarbejderne kan optages i en jobbank i kommunen Silkeborg Kommune overvejer alternative muligheder for medarbejdere, som ikke ønsker at blive overdraget, ex. mulig omplacering til anden stilling i kommunen, fratrædelsesaftale eller lign. Ved udbud, hvor tjenestemænd er blandt de berørte medarbejdere, afgøres det i samråd med den enkelte tjenestemand, om tjenestemanden skal udlånes, omplaceres eller fratræde med opsat pension og overenskomstansættes ved den eksterne leverandør. Medarbejdernes kompetencer Sociale klausuler, arbejdsmiljø og medarbejderindflydelse Silkeborg Kommuner stiller relevante krav til uddannelse og efteruddannelse af de medarbejdere, som udfører opgaven med henblik på at sikre kvaliteten i opgaveudførelsen. Kommunen henviser i kontraktmaterialet til eventuelle lovgivningsmæssige krav. (Så vidt muligt tildelingskriterium. Evt. i stedet kontraktkrav.) Silkeborg Kommune ønsker aktivt at medvirke til, at der er et godt arbejdsmiljø hos den eksterne leverandør, herunder at der er et sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt arbejdsmiljø. Silkeborg Kommune ser positivt på sociale klausuler og overvejer at indsætte sådanne klausuler i forbindelse med konkrete konkurrenceudsættelser. Sociale klausuler med henblik på optagelse af udsatte grupper på arbejdsmarkedet overvejes, hvis det er forsvarligt og rimeligt i forhold til opgaven. Der tages udgangspunkt i de krav, som kommunen selv efterlever i forhold til den pågældende opgave eller tilsvarende opgaver. (Kontraktkrav) Silkeborg Kommune stiller udtrykkelige krav om, at lovgivningens regler om arbejdsmiljø, arbejdspladsvurderinger og sikkerhedsorganisation overholdes. Herunder stilles krav om grøn smiley fra Arbejdstilsynet i det omfang, den pågældende branche er blevet gennemgået af tilsynet. 12

13 (Kontraktkrav) Silkeborg Kommune overvejer altid at stille krav om, at leverandøren har eller arbejder på at opnå en anerkendt arbejdsmiljøcertificering / krone smiley fra Arbejdstilsynet (kontraktkrav). Silkeborg Kommune søger ved enhver konkurrenceudsættelse af sikre medarbejderne indflydelse ved en ny arbejdsgiver (kontraktkrav). Elever på social- og sundhedsuddannelserne Pædagogstuderende I det omfang der udliciteres opgaver, hvor kommunen er forpligtet til at ansætte elever på social- og sundhedsuddannelserne eller hidtil har haft praksis for at gøre det stiller Silkeborg Kommune krav om, at den private leverandør løfter denne opgave i samme omfang som kommunen (kontraktkrav). I det omfang der udliciteres opgaver, hvor kommunen er forpligtet til at tage pædagogstuderende ind eller hidtil har haft praksis for at gøre det stiller Silkeborg Kommune krav om, at den private leverandør løfter denne opgave i samme omfang som kommunen (kontraktkrav) Andre krav Grønne klausuler Silkeborg Kommune stiller relevante krav om miljøvenlige midler, metoder m.v. i forbindelse med konkurrenceudsættelse (Så vidt muligt som udvælgelseskriterium. Evt. også som kontraktkrav.) Forvaltningsretlige garantier Silkeborg Kommune henviser til regler om tavshedspligt og andre forvaltningsretlige regler, som eventuelt måtte gælde direkte efter lovgivningen (kontraktkrav). Hvor det er relevant i forhold til opgaven, stiller Silkeborg Kommune endvidere supplerende forvaltningsretlige krav, så udliciteringen ikke indebærer en forringelse af borgernes retssikkerhed (kontraktkrav). Silkeborg Kommune beskriver altid klagereglerne, så der ikke kan opstå tvivl om borgernes muligheder for at klage over leverandøren eller ydelserne (kontraktkrav). Hjemtagnings- og overdragelsesklausuler Silkeborg Kommune tager i forbindelse med konkurrenceudsættelsen stilling til overtagelse af bygninger, udstyr, lejeaftaler og andre aktiver og rettigheder i tilfælde af, at der senere sker hjemtagning af opgaven eller overdragelse til andre leverandører. Silkeborg Kommune tager også stilling til håndtering af personoplysninger ved hjemtagning eller overdragelse til andre leverandører. 13

14 Silkeborg Kommune medtager bestemmelser, som sikrer mod sikkerhedsopsigelser, f.eks. i form af bestemmelser, der forpligter den nuværende eksterne leverandør til tidligt at afklare med en eventuel ny leverandør (eller kommunen selv i tilfælde af hjemtagelse), om virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse Kommunalt vundne udbud Kontraktstyring Hvis kommunens kontrolbud viser sig økonomisk mest fordelagtigt (eller billigst, hvis dette tildelingskriterium er anvendt), annulleres konkurrenceudsættelsen, og der indgås ikke kontrakt med nogle af tilbudsgiverne. Herefter skal opgaven løses af kommunens selv (den udførende enhed) i overensstemmelse med kontrolbudet. Hvis et kontrolbud vinder, løses opgaven fremover ved intern kontraktstyring af den udførende enhed. Kvalitet, leveringssikkerhed, service over for kommunen m.v. Den udførende enhed skal leve op til de samme krav til kvalitet, leveringssikkerhed, service over for kommunen (den bestillende enhed) m.v., som hvis en ekstern leverandør havde vundet konkurrenceudsættelsen. Silkeborg Kommune udfører som udgangspunkt kontrol på samme måde, som hvis der var tale om en ekstern leverandør. 14

15 4. POLITIK FOR BUD PÅ ANDRE MYNDIGHEDERS OPGAVER Silkeborg Kommune kan byde på andre myndigheders opgaver i det omfang, der er tale om en opgave, som kommunen ville kunne udføre for sig selv 6. Silkeborg Kommune er positiv over for at byde ind i andre offentlige myndigheders konkurrenceudsættelser. Det forudsættes, at arbejdet falder inden for afdelingens / institutionens naturlige arbejdsområde, og der er tale om en opgave, som afdelingen / institutionen normalt varetager Det forudsættes desuden, at der ikke er tale om aktiviteter, som indebærer en økonomisk eller lign. risiko for Silkeborg Kommune. Endelig forudsættes det, at udførelsen af arbejdet ikke betyder, at afdelingen / institutionen får problemer med at varetage opgaver, som den skal udføre for Silkeborg Kommune. 6 Der er nærmere regler herfor i lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber (lov nr. 548 af 8. juni 2006) 15

16 Bilag 1 Definitioner Begreb Annoncering Definition og karakteristika Simpel procedure for konkurrenceudsættelse, hvor flere private leverandører via annoncering indbydes til at afgive tilbud på at løse en opgave (tjenesteydelse) når opgavens værdi overstiger kr. Annoncering er relevant, hvis: Bilag II A-tjenesteydelser Bilag II B-tjenesteydelser Billigst a) Der er tale om en bilag II A-ydelse, hvis værdi ligger under tærskelværdierne b) Der er tale om en bilag II B-ydelse (bilag II B-udbud) Vedligeholdelse og reparation Landtransport Lufttransport Postbesørgelse Teletjenester Forsikring, bank- og investeringstjenesteydelser Edb-tjenesteydelser FoU-tjenesteydelser Regnskab, revision og bogholderi Markeds- og opinionsundersøgelser Managementkonsulentydelser Arkitektvirksomhed Reklamevirksomhed Bygningsrengøring og ejendomsadministration Forlags- og trykkerivirksomhed Kloakering og affaldsbortskaffelse Hotel, restauration, kantine o. lign. Jernbanetransport Søtransport Hjælpetransporttjenester, fx rejsebureau Juridiske tjenester Personaleudvælgelse og rekruttering Sikkerhedstjenester Undervisning og erhvervsuddannelser Sundheds- og socialvæsen Sport, fritid, kultur (radio/tv) o. lign. Alle andre ydelser, som ikke er omfattet af bilag II A Et tildelingskriterium efter udbudsdirektivet. Her er kravene til kvalitet, leveringssikkerhed, service over for kommunen m.v. nøje fastlagt, og tilbudsgiverne kan derfor ikke konkurrere på disse faktorer. De kan kun konkurrere på prisen. Den mest simple procedure for konkurrenceudsættelse, hvor kommunen retter direkte henvendelse til flere 16

17 Direkte tilbudsindhentning EU-Udbud eksterne leverandører og indbyder dem til at afgive tilbud på at løse en opgave. Særlig nøje reguleret procedure for konkurrenceudsættelse, hvor flere eksterne leverandører indbydes til at afgive tilbud på at løse en opgave (tjenesteydelse). En tjenesteydelse, som er omfattet af udbudsdirektivets bilag II B, skal formelt set i udbud, men der er ikke tale om et EU-udbud, idet bilag II B-ydelser kun er omfattet af visse af udbudsreglerne. Den type udbud (bilag II B-udbud) er omtalt under Annoncering ovenfor. Intern kontraktstyring Udbud fører evt. til udlicitering, jf. nedenfor. Intern kontraktstyring er ikke en juridisk bindende kontrakt, men en organisatorisk og styringsmæssig indretning, hvor roller, opgaver og ansvar skal være tydeliggjorte, og hvor de politiske mål og krav til udvikling og ydelser skal være præciseret. Konkurrenceudsættelse Samlebegreb for EU-udbud, annoncering og direkte tilbudsindhentning. Kommunen modtager flere tilbud på, hvad det vil koste at lade en privat leverandør løse en opgave (tjenesteydelse). Det kan være en tjenesteydelse, som ville kunne løses af kommunens egne medarbejdere. Det kan også være en tjenesteydelse, som ikke kan løses af kommunens egne medarbejdere f.eks. revisionsopgaven. Konkurrenceudsættelsen fører evt. til udlicitering, se nedenfor. Men hvis opgaven ikke i forvejen har været løst af kommunen, vil der ikke ved konkurrenceudsættelsen ske en udlicitering. Konkurrenceudsættelsesmateriale Kontrolbud (eget bud) Det materiale, som de eksterne leverandører (og evt. også en kommunal enhed) afgiver deres tilbud på baggrund af. Er der tale om et EU-udbud, kaldes materialet for udbudsbekendtgørelse og udbudsmaterialet. At den offentlige myndighed på lige vilkår med de private leverandører deltager i konkurrencen om den udbudte opgave. Myndigheden giver således tilbud på sit eget udbud og kan vinde opgaven. Kontrolbudet kan gives ud fra den nuværende opgaveløsning. Men den kan også gives ud fra forudsætninger om fremtidige effektiviseringer, forbedringer af kvaliteten eller lign. Et kontrolbud er ikke et tilbud, da kommunen ikke kan give tilbud til sig selv. Formelt er der altså ikke tale om, at kommunen selv vinder et udbud. Er kontrolbudet det bedste kan ordregiver benytte det som begrundelse for at annullere udbudsforretningen og 17

18 beholde opgaven selv. Kvalitetskrav Leveringssikkerhed Rammeaftale Kvalitetskrav er indholdsmæssige krav til ydelserne (resultatet) eller virkningen af de ydelser, som ifølge serviceniveauet skal ydes. Leveringssikkerhed er et spørgsmål om, hvor ofte og hvor meget fristen for levering af ydelserne overskrides. En rammeaftale er en aftale med en leverandør om, at denne leverer en bestemt ydelse, såfremt den efterspørges af kommunen eller borgerne. Der er ikke noget krav om, at kommunen eller borgerne skal aftage ydelsen. Der kan evt. indgås rammeaftaler med flere eksterne leverandør, eller der kan være valgfrihed mellem eksterne leverandører og kommunen selv (frit valg). Servicepartnerskaber Serviceniveau Tildelingskriterier Rammeaftalen kan være indgået efter et EU-udbud eller anden konkurrenceudsættelse. Kan også være en godkendelsesordning, hvor alle, der kan opfylde visse krav, kan indgå rammeaftale (f.eks. som på hjemmehjælpsområdet) Partnerskab til løsning af offentlige serviceopgaver. Det kan f.eks. være vedligeholdelse og renovering af eksisterende bygninger eller sagsforberedende skridt i forbindelse med byggesagsbehandling. Partnerskab er en samarbejdsmodel mellem det offentlige og private virksomheder, hvor partnerne vælger hinanden på baggrund af komplementære innovations- og samarbejdskompetencer. Formålet er at varetage serviceopgaver og udvikle ydelser og processer med afsæt i fælles målsætninger og ved brug af økonomiske incitamenter. Partnerskab bygger på et udbud og indgåelse af en kontrakt på grundlag af en åben kravspecifikation, som fastlægger de overordnede krav til ydelser og resultater. (Partnerskaber m.h.p. at projektere, bygge, vedligeholde, drive og finansiere en bygning, f.eks. en skole eller lign., kaldes Offentligt-privat Partnerskab. Er ikke omfattet af denne udbudspolitik.) Serviceniveauet er et spørgsmål om, hvilke ydelser der skal tilbydes til borgerne eller kommunen. (Kaldes også i nogle sammenhænge for kvalitetsstandard, f.eks. i forbindelse med hjemmehjælp.) Kriterier rettet mod opgaveløsningen. De kriterier, som tilbudsgiverne kan konkurrere på. Anvendes ved vurderingen af det enkelte tilbud. Er der flere tildelingskriterier, skal kommunen normalt på forhånd angive en vægtning af kriterierne. Der findes to typer tildelingskriterier: 1) Mest fordelagtigt 2) Billigst 18

19 Udlicitering Der kan opstilles underkriterier. En opgave (tjenesteydelse), som ville kunne løses af kommunens egne medarbejdere, løses i stedet af en privat leverandør mod betaling. Opgaven løses på kommunens vegne. Byrådet har fortsat det endelige ansvar for, at opgaven udføres inden for lovgivningens rammer. Leverandøren har ansvaret for den konkrete udførsel af opgaven. Opgaven kan ikke frit trækkes tilbage, idet udførelsen sker efter en kontrakt. Udvælgelseskriterier Mindstekrav rettet mod tilbudsgiveren, herunder mod dennes økonomiske, tekniske og faglige formåen, erfaring, effektivitet og pålidelighed. Opfylder tilbudsgiveren ikke udvælgelseskriterierne, kommer tilbudet ikke i betragtning (uanset dets indhold). Økonomisk mest fordelagtig Et tildelingskriterium efter udbudsdirektivet. Med økonomisk mest fordelagtig menes i Silkeborg Kommune, at opgaverne løses inden for det politisk besluttede serviceniveau, med den størst mulige kvalitet, leveringssikkerhed og service over for kommunen m.v. til den lavest mulige pris. Der kan være fastlagt visse krav til kvalitet og leveringssikkerhed, men tilbudsgiveren kan konkurrere på mere kvalitet, mere leveringssikkerhed og på service over for kommunen m.v. 19

20 Bilag 2 Procedure for konkurrenceudsættelse i hovedtræk Tidsmæssigt perspektiv En konkurrenceudsættelse er en omfattende proces, navnlig når der er tale om et EUudbud, eller hvis der påtænkes udarbejdet kontrolbud. Der vil normalt gå ½ - 1 år fra beslutningen om en konkurrenceudsættelse er truffet, og til der kan indgås (intern eller ekstern) kontrakt med vinderen af konkurrenceudsættelsen. Hvis en kommunal udførende enhed skal have mulighed for at forberede sig på konkurrenceudsættelsen (FASE 2A), vil der kunne gå endnu længere tid. FASE 1 POLITISK AFKLARING Der opstår på det politiske eller administrative plan den tanke, at en bestemt opgave kan og bør konkurrenceudsættes. Det kan f.eks. fremgå af udbudspolitikken, men kan også blive overvejet og besluttet løbende. Der kan evt. blive foretaget en forundersøgelse for at vurdere, om det er lovligt og / eller hensigtsmæssigt at udlicitere eller konkurrenceudsætte en bestemt opgave. Fase 2 igangsættes normalt efter en politisk beslutning. FASE 2 AFKLARING AF FORUDSÆTNINGER 1. Nedsættelse af arbejdsgruppe Der nedsættes en administrativ arbejdsgruppe med deltagelse af ledelsen, af medarbejdere med praktisk kendskab til opgaven, af en medarbejder med juridisk indsigt samt evt. medarbejdere fra andre berørte afdelinger. Evt. ekstern bistand inddrages, hvis det findes nødvendigt. Kan der blive tale om personalereduktioner, udarbejdelse af kontrolbud eller virksomhedsoverdragelse, deltager en medarbejder fra Organisation og Personale. 2. Arbejdsgruppens opgaver: 1) Analyserer opgaverne, herunder den nuværende arbejdstilrettelæggelse og sammenhængen med andre opgaver 2) Analyserer hensigtsmæssigheden af konkurrenceudsættelsen og kommer med forslag til afgrænsning af opgaven, kontraktlængde og mulighed for frit valg 3) Kommer med forslag til formen for konkurrenceudsættelsen (direkte tilbudsindhentning, annoncering eller EU-udbud, åben for alle tilbudsgivere eller begrænset, evt. rammeaftale) 4) Vurderer, om der er behov for ekstern bistand i forbindelse med udarbejdelse af kravspecifikation m.v. 20

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK INDHOLD 1. De grundlæggende regler. 3 1.1. Baggrund for udbudspolitikken.. 3 1.1.2. Målsætning 3 1.2. Afgrænsning.. 3 2. Politisk ansvar og beslutning. 3 2.1. Leverandørvalg,

Læs mere

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune [Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Formål med konkurrenceudsættelsespolitiken 3 3. Hvad og hvem er omfattet 5 3.1 Definition 5 4. Rammer

Læs mere

Udbudspolitik for Slagelse Kommune

Udbudspolitik for Slagelse Kommune for Slagelse Kommune Gyldighedsområde ken er gældende for Slagelse Kommunes udbud af egne driftsopgaver. ken er ikke gældende for ordinære indkøb udbud og licitation af bygge- og anlægsopgaver og andre

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDKAST December 2010 Sagsnr. 10/9903 2 Udbudsstrategi I henhold til Styrelsesloven skal Byrådet inden udgang af funktionsperiodens første år i en udbudsstrategi vurdere,

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Silkeborg Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Silkeborg Kommune Bilag C til Silkeborg Kommunes overordnede økonomistyringsprincipper Indkøbs- og udbudspolitik for Silkeborg Kommune Godkendt af Silkeborg Byråd den 28. november 2011 Rev. efter beslutning i Økonomiudvalget

Læs mere

December Udbudspolitik

December Udbudspolitik December 2013 Udbudspolitik 1. Indledning Udbudspolitikken beskriver de overordnede rammer for at gennemføre udbud af såvel varer og tjenesteydelser som bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken supplerer

Læs mere

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede principper... 2 Myndighedsopgaver... 2 Opgavers egnethed til udbud... 2 2. Tilrettelæggelse af udbudsforretningen... 3 Offentliggørelse

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Silkeborg Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Silkeborg Kommune Bilag C til Silkeborg Kommunes overordnede økonomistyringsprincipper Indkøbs- og udbudspolitik for Silkeborg Kommune Godkendt af Silkeborg Byråd den 28. november 2011 Rev. efter beslutning i Økonomiudvalget

Læs mere

Når Furesø Kommune udbyder en opgave er det ud fra en forventning om at en eller flere af følgende scenarier indfries:

Når Furesø Kommune udbyder en opgave er det ud fra en forventning om at en eller flere af følgende scenarier indfries: Udbudspolitik 1.1 Indledning Det overordnede formål med Furesø Kommunes udbudspolitik er at sikre at borgerne - som skatteydere og som kunder - får den bedst mulige service og kvalitet for pengene. For

Læs mere

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune Udbudsstrategi 2010 Slagelse Kommune Side 1 Baggrund og det lovmæssige grundlag Kommunestyrelseslovens 62 b fortæller, at Byrådet skal udarbejde en udbudsstrategi, som skal indeholde en vurdering af, på

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Udbudspolitik for Skanderborg Kommune

Udbudspolitik for Skanderborg Kommune Udbudspolitik for Skanderborg Kommune Innovation & IT December 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Målsætning... 1 Valg af leverandører, kravspecifikationer og betingelser ved udbud... 2 Kontrolbud, herunder omkostningskalkulationer...

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Notat om jura og andre forhold i forbindelse med anvendelse af anden aktør på beskæftigelsesområdet

Notat om jura og andre forhold i forbindelse med anvendelse af anden aktør på beskæftigelsesområdet Notat om jura og andre forhold i forbindelse med anvendelse af anden aktør på beskæftigelsesområdet 1. Lovgrundlag for inddragelse af anden aktør i beskæftigelsesindsatsen I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien Udbudsstrategi for valgperioden 2010-2013 i Norddjurs Kommune Kommunalbestyrelsen har udarbejdet en udbudsstrategi, der blandt andet indeholder en oversigt over hvilke driftsområder, hvor det overvejes

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret januar 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

Udbud og konkurrenceudsættelse. fagudvalg, Magistrat og kommunalbestyrelse

Udbud og konkurrenceudsættelse. fagudvalg, Magistrat og kommunalbestyrelse Udbud og konkurrenceudsættelse Involvering af fagudvalg, Magistrat og kommunalbestyrelse (Kommunalbestyrelsens beslutninger den 26. april og den 29. nov. 2010) UDBUD & INDKØB 1 Retningslinjer for involvering

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 17. juni 2008 Vejledning om procedureretningslinie for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinie

Læs mere

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007.

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. Nye annonceringsregler Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. De nye udbudsregler De nye regler om offentliggørelse og udbud

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING

BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING Side 45 BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING 1. Rammer Parterne er enige om særligt at henlede opmærksomheden på, at medindflydelses-

Læs mere

Gentofte Kommunes Udbudspolitik

Gentofte Kommunes Udbudspolitik Gentofte Kommunes Udbudspolitik 1. Om udbudspolitikken Hensigten med Gentofte Kommunes udbudspolitik er at give borgere, potentielle leverandører og medarbejdere et overblik over kommunalbestyrelsens holdninger

Læs mere

Udbudsstrategi Morsø Kommune

Udbudsstrategi Morsø Kommune U d v i k l i n g s a f d e l i n g e n Udbudsstrategi 2011-13 Morsø Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse UDBUDSSTRATEGI BAGGRUND OG INDHOLD... 1 PLAN FOR AFKLARING AF EVT. KONKURRENCEUDSÆTTELSE:...

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7a til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinje

Læs mere

UDBUDSPOLITIK. Indledning. Principper for offentligt-privat samarbejde

UDBUDSPOLITIK. Indledning. Principper for offentligt-privat samarbejde UDBUDSPOLITIK 2012 Indledning Langeland Kommunes udbudspolitik gælder ved kommunens indkøb af tjenesteydelser og varer samt ved indgåelse af kontrakter om bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken udgør

Læs mere

Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten

Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: VLI, MSC Fra: Byrådssekretariatet Dok.nr. 1311 Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten 17. december 2007 Sags id: Lisbeth

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt 30. marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Hvad og hvem er omfattet...3 3. Udbud af varer og tjenesteydelser...3 4. Udbud af bygge- og anlægsopgaver...4

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

SektorMED B&U ønsker en tydeligere systematisk inddragelse, kvalitetssikring og opfølgning på større udbudsopgaver.

SektorMED B&U ønsker en tydeligere systematisk inddragelse, kvalitetssikring og opfølgning på større udbudsopgaver. Oversigt over høringssvar og forvaltningens bemærkninger Høringssvar Bemærkninger 1. Karensmindeskolen Skolens MED-udvalg har på sit møde tirsdag den 10. december behandlet høringsmaterialet for strategi

Læs mere

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune Udbudsstrategi for Glostrup Kommune 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december 2009 om kommunal udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse jf.

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Vejen Kommune 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune, Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen

Læs mere

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Økonomi Indkøb Tlf. 46 11 20 38 MAJBA@rudersdal.dk Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...2 2. REGLER FOR INDKØB AF MADSERVICE...2 2.1

Læs mere

Det er et mål, at kommunens service pr. skattekrone er så høj som mulig, uanset om opgaverne varetages i kommunalt eller i privat regi.

Det er et mål, at kommunens service pr. skattekrone er så høj som mulig, uanset om opgaverne varetages i kommunalt eller i privat regi. Københavns Kommunes udbudspolitik 1. Indledning og overordnet målsætning Københavns Kommune har som mål at yde en service overfor borgere og virksomheder, som gør det attraktivt at bosætte sig og investere

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at kommunen planlægger udbuddet

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering Side 1 Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

Blandt problemområderne i den nuværende organisering på beskæftigelsesområdet er grænseområdet mellem matchgruppe 3-4.

Blandt problemområderne i den nuværende organisering på beskæftigelsesområdet er grænseområdet mellem matchgruppe 3-4. Beskæftigelses - og Integrationsforvaltningen Kontoret for arbejdsmarkedsbetjening NOTAT 26. februar 2007 Høring vedrørende udbud af den ordinære beskæftigelsesindsats (match 1-3), særlig beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til medarbejderne Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Når din arbejdsgiver virksomhedsoverdrager

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK INDHOLD 1. Indkøbspolitikkens formål. 3 1.1. Indkøbspolitik og de overordnede mål for Frederikssund Kommune.. 3 1.2. Indkøbspolitikkens omfang af afgrænsning 3 2. Grundlag

Læs mere

Indhold. Udbudsstrategi - Odder Kommune 2010-2014

Indhold. Udbudsstrategi - Odder Kommune 2010-2014 Udbudsstrategi - Odder Kommune 2010-2014 Ifølge kommunestyrelseslovens 62b skal Byrådet udarbejde en udbudsstrategi. Udbudsstrategien afløser sammen med Kvalitetskontrakten den tidligere Servicestrategi

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? Juni 2015 Side 1/7 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 21. juni 2013 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 21. juni 2013 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 21. juni 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Fremtidig løsning af billetkontrolopgaven i

Læs mere

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Tine Rostgaard Professor MSO, Aalborg Universitet Danske Ældreråd Ældrepolitisk konference 12 maj 2015 Hotel Nyborg Strand Dagens

Læs mere

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Udkast til INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet den xx Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor en indkøbs- og udbudspolitik?... 3 2. Overordnet målsætning med indkøbs- og udbudspolitikken...

Læs mere

Acadre 07/ Svendborg Kommune Servicestrategi

Acadre 07/ Svendborg Kommune Servicestrategi Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Svendborg Kommunes servicestrategi 2007-09...3 1. Oversigt over indsatsområder...4 2. Hvilke områder kommunen påtænker at anvende udbud...4 3.

Læs mere

Næstved Kommune. Udbudsstrategi

Næstved Kommune. Udbudsstrategi Næstved Kommune Udbudsstrategi 2012-2013 Side 1 af 5 1. Sådan gennemføres udbud af kommunale driftsopgaver Udbudsstrategien angiver de indsatsområder, hvor Næstved Kommune påtænker at udbyde driftsopgaver

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering Side 1 Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Prækvalifikation: Udbud af servicepartnerskab af plejecentret Søhusparken

Prækvalifikation: Udbud af servicepartnerskab af plejecentret Søhusparken KORRIGERET UDBUDSANNONCE Prækvalifikation: Udbud af servicepartnerskab af plejecentret Søhusparken Baggrund Kommunalbestyrelsen i Syddjurs Kommune har den 25. november 2010 besluttet, at udbyde driften

Læs mere

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES Indkøbs- og udbudspolitik 2015 BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 2 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser...

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at regionen planlægger udbuddet

Læs mere

Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) 1 Dagsorden 1. Præsentation 2. Regler for udbud af praktisk hjælp og personlig pleje 3. Formålet med udbud 4. Den

Læs mere

Frit leverandørvalg valg af model

Frit leverandørvalg valg af model Frit leverandørvalg valg af model 1.0 Baggrund Kommunerne er i henhold til Lov om Social Service 91 forpligtet til at sikre borgerne et frit valg af leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og madservice.

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

ANNONCERING MADSERVICE

ANNONCERING MADSERVICE ANNONCERING MADSERVICE ODDER KOMMUNE 1. INDLEDNING I medfør af lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud for visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven)

Læs mere

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Program 1. Et overblik over processen og beslutninger ( tragten ) 2. Hvorfor taler de om det 3. Hvad taler de egentlig om 4. Hvad

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? April 2011 Side 1/6 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden Arbejdsmarked i øvrigt

Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden Arbejdsmarked i øvrigt Notat 3.0 Arbejdsmarked Journalnummer: Ref.: Arbejdsmarkedssekretariatet Dato: 27.5.2013 Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt 2 Sociale klausuler 88.00.00P22-0001 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Erhvervsudvalget 21-11-2013 9 Kommunalbestyrelsen 28-11-2013 2 Kommunalbestyrelsen 19-12-2013 2 Hvem beslutter

Læs mere

Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde

Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde Aarhus 24. august 2017 Anne Bergholt Sommer Partner T +45 72 27 33 61 ase@bechbruun.com Sagsnr. 038345-0081 cen/ase Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde 1. Indledning Norddjurs Kommune ønsker at få afklaret

Læs mere

Københavns Kommunes Udbudspolitik

Københavns Kommunes Udbudspolitik 1. Indledning og overordnet målsætning Københavns Kommune har som mål at yde en service overfor borgere og virksomheder, som gør det attraktivt at bosætte sig og investere i byen. Kommunen skal være meget

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281081-2010:text:da:html DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt den. 9. dec. 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Udbudsplan 5 4. Strategier

Læs mere

Syddjurs Kommunes politik for indkøb og udbud

Syddjurs Kommunes politik for indkøb og udbud Syddjurs Kommunes politik for indkøb og udbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning.... 1 2. Politikkens omfang og afgrænsning.... 2 3. Lovgivning.... 2 4. Indkøb.... 3 4.1 Indkøbsaftaler... 3 4.2 Inddragelse....

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af rengøring

Konkurrenceudsættelse af rengøring Konkurrenceudsættelse af rengøring Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2014, at der skulle arbejdes videre med en konkurrenceudsættelse og udbud af den kommunale rengøringsopgave. Afledt heraf

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI 2011-13

UDBUDSSTRATEGI 2011-13 UDBUDSSTRATEGI 2011-13 STRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER (Tiltrådt af kommunalbestyrelsen den 29. november 2010) Udbud & Indkøb 1 1. Indledning Frederiksberg Kommune har tradition for at samarbejde

Læs mere

Indkøbspolitik. Udkast

Indkøbspolitik. Udkast Indkøbspolitik Udkast INDHOLD Forord Formål Omfang og afgrænsning Retningslinjer for indkøb Indkøbsaftaler Generelle principper Udbud Leverandører 3 4 Vi vil være en erhvervsvenlig kommune. Det kræver

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune FynBus 24 oktober 2011 Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune Baggrund I 2008 blev buskørsel i Svendborg Kommune udbudt for perioden køreplanskiftet 2008 30. juni 2012. Der forventes

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 3. juli 2013 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 3. juli 2013 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 3. juli 2013 kl. 14.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Fremtidig løsning af billetkontrolopgaven i bybusserne

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere