FOLKEKIRKENS PERSONALEPOLITIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOLKEKIRKENS PERSONALEPOLITIK"

Transkript

1 FOLKEKIRKENS PERSONALEPOLITIK

2 Personalepolitik Del 1 2

3 Indledning Denne personalepolitik indeholder 3 dele: 1. En overordnet personalepolitik 2. en lokal personalepolitik om politik, regler og administrative forhold hos det enkelte menighedsråd 3. en kort beskrivelse af udvalgte regler. Del 1 er en generel, overordnet personalepolitik, der beskriver personalepolitiske holdninger og opgaver inden for forskellige personalepolitiske delområder. Menighedsrådet kan beslutte at bruge del 1 umiddelbart. I givet fald anbefales det, at menighedsrådet supplerer denne med menighedsrådets egen lokale politik i del 2. Del 1 vedligeholdes af en arbejdsgruppe under Folkekirkens Samarbejdsudvalg. Del 2 indeholder en række overskrifter til lokale politikker, regler og administration af lokale forhold, hvoraf det fremgår, hvordan det enkelte menighedsråd lokalt tilrettelægger administrative rutiner og hvilke beslutninger, der er truffet om andre lokale personalepolitiske initiativer. Menighedsrådet bør vurdere de enkelte punkter i afsnittet og skrive de lokale procedurer og beslutninger ind. Hvis der ikke er lokale beslutninger eller procedurer, kan afsnittet lades ubeskrevet. Del 2 vedligeholdes således af menighedsrådet. Del 3 er en fremstilling i oversigtsform af en række af de regler, der gælder for folkekirkens personale. Del 3 vedligeholdes af Kirkeministeriet. Det er hensigten, at de 3 dele af personalepolitikken skal give menighedsrådet samt nuværende og kommende medarbejdere en god indføring til ansættelsen ved kirken og på kirkegården, og medvirke til, at medarbejderne hurtigt vil få lært arbejdspladsen at kende. Yderligere information om regler og link til relevant information findes på Formål Menighedsrådet ønsker at skabe gode rammer om gudstjenester, kirkelige handlinger, kirkelige arrangementer og i det hele taget om det kirkelige arbejde i sognet som et samlende, åbent fællesskab. Det er medarbejderne, der har den daglige kontakt med borgerne, og det er derfor afgørende, at medarbejderne arbejder for det formål at skabe gode rammer for den kirkelige betjening i almindelighed. Det er væsentligt for menighedsrådet, at medarbejderne befinder sig godt på arbejdet og det er menighedsrådets intention, at kirken og kirkegården skal være en god og attraktiv arbejdsplads. Personalepolitikken skal understøtte dette formål og er samtidig en beskrivelse af de forventninger, menighedsråd og medarbejdere gensidigt kan have til hinanden. 3

4 Indholdsfortegnelse: 1 Menighedsrådets kompetence Menighedsrådets kontaktperson Kommunikation og god omgangstone Information og mødestruktur Ansættelse af personale Ansættelse af elever og praktikanter m.fl Ansættelsesbrev Introduktion af nyt personale Personaleudvikling MUS Kurser Arbejdsmiljø Arbejdspladsvurdering (APV) Psykisk arbejdsmiljø Ferie Sygdom Kroniske og/eller livstruende sygdomme Arbejde og familieliv Alkohol m.v Rygning Seniorer Seniorsamtaler Uansøgt afsked Modtagelse af gaver Tjenestefrihed/Bevilget frihed Ytringsfrihed/Tavshedspligt

5 1 Menighedsrådets kompetence Menighedsrådet har det overordnede ledelsesansvar for alle medarbejdere ved kirker og kirkegårde med undtagelse af præsterne. Det indebærer, at det er menighedsrådet som helhed, der - bestemmer, hvordan serviceniveauet skal være - fastsætter den normering, der skal benyttes til at levere de ydelser og den service, som menighedsrådet ønsker - ansætter kirke- og kirkegårdsfunktionærer - har retten til at lede og fordele arbejdet og give anvisning om arbejdets udførelse (instruktionsbeføjelse) - har retten til at ændre på og omorganisere arbejdet - kan afskedige kirke- og kirkegårdsfunktionærer, med undtagelse af uansøgt afskedigelse af tjenestemænd, som kun kan gennemføres af Kirkeministeriet. Menighedsrådet har også kompetencen til at træffe beslutning om de personalepolitiske værdier og personalegoder, der skal være på den enkelte arbejdsplads. 1.1 Menighedsrådets kontaktperson Efter menighedsrådsloven vælger menighedsrådet en kontaktperson, der fungerer som menighedsrådets repræsentant i forhold til de ansatte. Der er således kontaktpersonen, der varetager den daglige ledelse på menighedsrådets vegne. Kontaktpersonens ledelse fraviges på følgende områder: Præsten har instruktionsbeføjelsen i forhold til kirkefunktionærer i følgende tilfælde: Kordegnen/præstesekretæren vedrørende personregistrering kirkefunktionærer med hensyn til deres medvirken ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Præsten fører også tilsyn med sognemedhjælper og konfirmandmedhjælp i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af konfirmandundervisning og indledende konfirmationsforberedelse. Nogle kirke- og kirkegårdsfunktionærer er tillagt instruktionsbeføjelse i deres regulativ/stillingsbeskrivelse, f.eks. gravere i forhold til gravermedhjælpere og organister i forhold til kor. 5

6 2 Kommunikation og god omgangstone Menighedsrådet forventer, at der er en ordentlig omgangstone på arbejdspladsen mellem kolleger, mellem menighedsråd og medarbejdere og overfor kirkens brugere. Alle har et medansvar for, at der skabes og bevares et godt arbejdsklima og en god omgangstone. Det er derfor menighedsrådets forventning, at alle udviser respekt for kollegerne og deres arbejde er hjælpsomme og imødekommende overfor kolleger og brugere. 3 Information og mødestruktur Menighedsrådet ønsker, at vigtige informationer og drøftelser sker på en måde, så alle berørte hurtigt får kendskab til det. Information kan gives skriftligt, elektronisk eller på møder. Vigtig information skal gives først til dem, den berører information om arbejdspladsen skal gives til alle arbejdspladsens mødestruktur er en del af kommunikationen på arbejdspladsen. 4 Ansættelse af personale For at menighedsrådet skal kunne løse kirkens opgaver på den bedst mulige måde, er det afgørende, at samtlige medarbejdere er velkvalificerede, motiverede, parat til at udvikle sig med de opgaver, der stilles, trives med deres arbejde og er indstillet på at samarbejde indbyrdes og med ledelsen. Ansættelse af nye medarbejdere er derfor en vigtig beslutning. Menighedsrådet skal sikre, at det er de rigtige nye medarbejdere, med de rigtige personlig og faglige kvalifikationer, der ansættes. For at sikre dette bedst muligt kan medarbejderne inddrages i ansættelsesproceduren. Der nedsættes et ansættelsesudvalg, som har ansvaret for at gennemføre ansættelsesproceduren således: Analysere det ledige job og opgaverne: o Vurdere jobbet og opgaverne, herunder i forhold til andre stillinger hos menighedsrådet o beskrive de faglige kvalifikationskrav o beskrive de personlige kvalifikationskrav udforme stillingsannonce 6

7 annoncere på en måde så annoncen kan blive set af alle, der er interesserede i at ansøge. Valg af medie er afhængig af den personalegruppe, der søges vurdere indkomne ansøgninger indkalde et passende antal relevante ansøgere gennemføre samtaler foretage indstilling til menighedsrådet om ansættelse ud fra en samlet vurdering af ansøgernes faglige og personlige kvalifikationer begrunde afslag til ansøgere, der ikke fik stillingen. Inden ansættelsen kan menighedsrådet indhente eventuelle referencer. 4.1 Ansættelse af elever og praktikanter m.fl. Lærlinge på kirkegården og kontorelever ansættes efter samme principper, som gælder for øvrige ansættelser med vægt på den uddannelsesmæssige baggrund og de personlige kvalifikationer. 4.2 Ansættelsesbrev Alle medarbejdere får senest 1 måned efter ansættelsen udleveret et ansættelsesbrev. Under ansættelsen skal der ved væsentlige ændringer i ansættelsesforholdet udarbejdes et tillæg til ansættelsesbrevet eller et nyt ansættelsesbrev. 4.3 Introduktion af nyt personale Alle medarbejdere skal tage godt imod nye medarbejdere og hjælpe med at sikre, at nye kolleger hurtigt finder sig til rette. Nyansatte medarbejdere ansættes som udgangspunkt med en prøvetid på 3 måneder. Sammen med ansættelsesbrevet udleveres kopi af personalepolitikken og en eventuel arbejdsbeskrivelse, eller personalepolitikken gøres tilgængelig for medarbejderen på anden måde. 5 Personaleudvikling En del af personaleudviklingen finder sted i hverdagen gennem udførelsen af det daglige arbejde, tilrettelæggelsen af arbejdet og ansvaret for eget arbejde. Denne udvikling understøttes af medarbejderudviklingssamtaler (MUS) og eventuelle kurser med fagligt eller personligt indhold. 5.1 MUS Menighedsrådet holder i henhold til reglerne om medarbejderudviklingssamtaler mv. årlige 7

8 medarbejderudviklingssamtaler. Der holdes ikke samtaler med vikarer eller løs medhjælp. Formålet med samtalen er at: Udvikle medarbejderens faglige og personlige kompetencer i relation til jobbet afstemme forventninger til job og udviklingsmuligheder fremme medarbejderens tilfredshed i jobbet og støtte medarbejderens udvikling ved så vidt muligt at sikre, at opgaverne svarer til, hvad den enkelte har lyst og evner til. MUS er en drøftelse mellem medarbejderen og dennes nærmeste leder om hans/hendes arbejdssituation. Lederen får her oplysninger om, hvordan medarbejderen oplever arbejdspladsen, og hvilke forventninger medarbejderen har til den. Tilsvarende kan lederen give medarbejderen respons på, hvordan lederen oplever medarbejderen, og hvilke forventninger lederen og menighedsrådet har til den pågældende. MUS er en forberedt, systematiseret samtale om medarbejderens nuværende og kommende arbejdssituation, herunder uddannelsesforløb. Det er vigtigt, at begge parter afsætter god tid til både forberedelse og gennemførelse af MUS. Der gennemføres MUS for hver medarbejder én gang om året. På findes et forslag til et forberedelsesskema, et konklusionsskema og et forslag til, hvordan man kan udforme den skriftlige udviklingsplan, som MUS skal resultere i. 5.2 Kurser Menighedsrådet og medarbejderen har et fælles ansvar for at sikre en styrket kompetenceudvikling og efteruddannelse af medarbejderen. Menighedsrådet vil som udgangspunkt sikre at alle har gode muligheder for at få efterkommet relevante ønsker om efteruddannelse. Kurser bør drøftes under MUS og kan være en del af den skriftlige udviklingsplan. Kursusdeltagelse er relevant, når den understøtter det daglige arbejde, den udvikling, der er enighed om at fremme i arbejdet, og/eller den faglige eller personlige udvikling. For nogle personalegrupper er der mellem Kirkeministeriet og de faglige organisationer aftalt obligatorisk uddannelse/efteruddannelse. Kirkeministeriet administrerer en overenskomstbestemt Kompetencefond, hvis formål er at støtte medarbejdernes individuelle kompetenceudvikling. Kompetencefonden er et supplement til de økonomiske midler, der anvendes i menighedsrådenes arbejde med kompetenceudvikling. Midlerne fra Kompetencefonden kan bl.a. anvendes til dækning af kursusafgifter, vikardækning m.v. 8

9 6 Arbejdsmiljø Menighedsrådet ønsker et sikkert og sundt arbejdsmiljø på arbejdspladserne. Menighedsrådet forlanger, at alle overholder sikkerhedsbestemmelserne på arbejdspladsen, bærer påkrævede, udleverede værnemidler og anvender redskaber og værktøj på en måde, så der ikke sker skader eller overbelastning. Yderligere oplysninger, herunder om APV og psykisk arbejdsmiljø, findes på 6.1 Arbejdspladsvurdering (APV) Alle arbejdsgivere har siden udgangen af 2000 været omfattet af kravet om at udarbejde en arbejdspladsvurdering, herefter benævnt APV. I APV en skal man kortlægge arbejdsmiljøforholdene på arbejdspladsen. Man skal beskrive og vurdere alle væsentlige arbejdsmiljømæssige problemer. Beskrivelsen af arbejdsmiljøforholdene i APV en skal omfatte såvel de fysiske som de psykiske forhold. Det er arbejdsgiverens pligt at sørge for, at APV udarbejdes og vedligeholdes. 6.2 Psykisk arbejdsmiljø Menighedsrådet ønsker et godt psykisk arbejdsmiljø. Menighedsrådet vil arbejde for, at indholdet i og betingelserne for arbejdet giver de bedste muligheder for at godt psykisk arbejdsmiljø. Medarbejderne må ikke udsættes for fysiske eller psykiske overgreb f.eks. vold, trusler, misbrug, chikane eller mobning. Alle former for overgreb er uacceptable. Den daglige omgang med hinanden skal være præget af respekt og tolerance både verbalt, fysisk, psykisk og kulturelt. 7 Ferie Menighedsrådet ønsker at planlægge ferien, så medarbejderne så vidt muligt får ferie, som de ønsker, herunder at tage hensyn til tidspunktet for sommerferien for medarbejdere med skolesøgende børn. Ved ferieplanlægningen skal der tages hensyn til alle medarbejdere. Man kan således ikke forvente at få accept af sin ferie uden at andre medarbejdere også har haft lejlighed til at komme med deres ferieønsker. 9

10 Det er menighedsrådets ønske, at ferie og eventuelle særlige feriedage afvikles i ferieåret. Er man sygemeldt, når ferien skulle påbegyndes, har man krav på suspension af ferien. Bliver man syg i sin ferie ydes der som altovervejende hovedregel ikke erstatningsferie. Menighedsrådet kan dog i særlige tilfælde yde hel eller delvis erstatningsferie. 8 Sygdom Sygdom kan ramme alle og er lovligt forfald. Sygdom er naturligvis værst for den, der er syg, men berører også alle andre med tilknytning til arbejdspladsen. Menighedsrådet ønsker et lavt sygefravær, og det er en målsætning, at arbejdsmiljørelateret sygefravær undgås eller reduceres mest muligt. Det er menighedsrådets opfattelse, at en tidlig indsats i forhold til syge medarbejdere kan være med til at mindske sygefraværet og sikre en hurtigere tilbagevenden til arbejdspladsen. 8.1 Kroniske og/eller livstruende sygdomme Hvis en medarbejder lider af en kronisk og/eller livstruende sygdom, vil menighedsrådet arbejde for at fastholde medarbejderen, hvis vedkommende selv ønsker dette, og sygdommens karakter giver mulighed for det. Menighedsrådet vil derfor i videst muligt omfang imødekomme og støtte medarbejderens mulighed for at følge fastlagte behandlingsforløb, lægebesøg m.v. bestræbe sig på at tage øvrige, nødvendige hensyn til medarbejderens situation, såsom delvis omlægning af medarbejderens ansvarsområde, nedsættelse af arbejdstiden eller anskaffelse af særlige hjælpemidler. 9 Arbejde og familieliv Medarbejderne er hele mennesker, og menighedsrådet finder det vigtigt, at arbejdsliv og familieliv kan hænge sammen. Dette gælder uanset om familielivet er et liv med småbørn, med sygdom i den nærmeste familie, borgerlige ombud eller andet. Ændringer af arbejdet kunne være ønsker om ændret arbejdstid, nedsat arbejdstid (også midlertidigt) og fleksibel arbejdstid. Menighedsrådet er indstillet på at imødekomme sådanne ønsker under skyldig hensyntagen til arbejdspladsen. 10

11 10 Alkohol m.v. Som udgangspunkt hører alkohol ikke til på folkekirkens arbejdspladser. Ved receptioner og andre arrangementer kan menighedsrådet godkende, at der serveres f.eks. øl eller vin. Hvis en medarbejder har alkoholproblemer - eller andre misbrugsproblemer er det menighedsrådets ønske at medarbejderen hjælpes så tidligt i forløbet som muligt. Alle medarbejdere har et ansvar for, at der tages initiativ til hjælp og støtte til en kollega med et begyndende misbrugsproblem. Men menighedsrådet har et særligt ansvar for, at der bliver taget hånd om misbrugsproblemer. 11 Rygning Folkekirken er en offentlig arbejdsplads og dermed underlagt de almindelige regler om rygning på offentlige arbejdspladser. Hovedreglen er, at ingen ufrivilligt må udsættes for passiv rygning. Lov om røgfrie miljøer gælder for folkekirken, og menighedsrådet er som offentlig arbejdsgiver forpligtet til at udforme en skriftlig rygepolitik. 12 Seniorer Menighedsrådet er indstillet på at bruge statens rammeaftale om senior- og fratrædelsesordninger Seniorsamtaler I forbindelse med MUS tilbydes ældre medarbejdere en seniorsamtale, som har fokus på fastholdelse på arbejdspladsen og medarbejderens ønsker og forventninger til sit arbejdsliv på kortere eller længere sigt. 13 Uansøgt afsked Menighedsrådet ønsker som udgangspunkt at fastholde gode medarbejdere. Menighedsrådet vil derfor kun gribe til uansøgt afsked, hvis andre mulige løsningsmodeller er overvejet, eventuelt afprøvet og ikke fundet tilstrækkelige til at løse problemet. Ved uansøgt afsked sker opsigelse skriftligt og begrundet i enten medarbejderens eller menighedsrådets/arbejdspladsens forhold. Afsked sker med gældende varsel og efter forudgående høring i henhold til gældende regler. 11

12 14 Modtagelse af gaver Modtagelse af gaver er reguleret af almindelige forvaltningsretlige principper og af straffeloven. De ansatte må ikke modtage gaver eller andre fordele, der har karakter af bestikkelse, og medarbejderne bør under alle omstændigheder være yderst tilbageholdende med at modtage gaver eller andre fordele fra borgere og virksomheder. Der skal ikke kunne rejses tvivl om de ansattes habilitet, saglighed og upartiskhed. 15 Tjenestefrihed/Bevilget frihed Ved ønske om frihed med eller uden løn kan medarbejderen søge menighedsrådet om tjenestefrihed. En sådan ansøgning vil blive konkret vurderet efter saglige kriterier. 16 Ytringsfrihed/Tavshedspligt Menighedsrådet finder, at åbenhed fra medarbejdernes side over for omgivelserne vil kunne bidrage til offentlighedens kendskab til folkekirken. Medarbejderne må gerne i almindelighed fortælle andre om deres arbejde og om forholdene på arbejdspladsen. Alle, der virker i den offentlige forvaltning, har imidlertid tavshedspligt i henhold til straffeloven, når en oplysning f.eks. ved lov er betegnet som fortrolig. I personalesager er der f.eks. hensyn at tage til enkeltpersoners personlige, herunder økonomiske og helbredsmæssige forhold. I andre sager er det f.eks. oplysninger om brugeres private forhold. 12

13 Personalepolitik Del 2 13

14 Indholdsfortegnelse: Indledning Lokal politik og praktiske oplysninger... 5 Adresselister... 5 Adresseændring... 5 Afsked/Uansøgt afsked... 5 Alarm... 5 Alkohol... 5 Ansættelse... 5 Arbejde og Familieliv... 5 Arbejdsmiljø... 5 Arbejdspladsvurdering (APV)... 5 Attestation... 5 Beklædning... 5 Brand (-sikring, -materiel, -alarm)... 5 Edb-udstyr, privat anvendelse... 5 Ferie/Ferieplanlægning... 5 Førstehjælp... 5 Information (intern)... 5 Introduktion af nyansatte... 5 Kommunikation og god omgangstone... 5 Kurser... 5 Lægeerklæring... 5 Lønpolitik... 5 Medarbejderudviklingssamtaler (MUS)... 5 Modtagelse af gaver... 6 Mærkedage... 6 Mødestruktur... 6 Nøgler... 6 Personaleudvikling... 6 Psykisk arbejdsmiljø... 6 Raskmelding... 6 Rejseafregning... 6 Rejseforskud ved tjenesterejser (kurser/efteruddannelse)... 6 Rygning... 6 Seniorer... 6 Sikkerhedsorganisation... 6 Sygdom... 6 Sygemelding... 6 Tilskadekomst i tjenesten... 6 Tjenestefrihed/Bevilget frihed... 6 Tjenestetelefon... 6 Tyveri... 6 Uddannelsespolitik... 6 Åbningstid Supplerende lokale forhold

15 Indledning Del 2 er den lokale del af personalepolitikken, hvor det enkelte menighedsråd udfylder rammen for de lokale administrative forhold, lokale personalepolitiske initiativer og beslutninger, samt praktiske oplysninger. De fleste af de personalepolitiske overskrifter fra Del 1 genfindes i Del 2, så de enkelte punkter kan indgå i beskrivelsesdelen af den lokale personalepolitik. De oplistede punkter kan anvendes som inspiration til at skrive de lokale politikker og beslutninger, som menighedsrådet ønsker skal indgå i den lokale personalepolitik. Til inspiration vedrørende udfyldelse af Del 2 følger nedenfor eksempler på overvejelser, menighedsrådet kan gøre sig. Eksemplerne vedrører politikpunkterne Uddannelsespolitik, Mødestruktur og Edb-udstyr. Uddannelsespolitik Punktet kan f.eks. beskrive: Formålet med medarbejdernes efter- og videreuddannelse en langsigtet strategi og politik for medarbejdernes efter- og videreuddannelse inddragelse af efter- og videreuddannelse i forbindelse med medarbejderudviklingssamtaler (MUS) om kompetenceudvikling og udfærdigelse af skriftlige udviklingsplaner. Mødestruktur Punktet kan f.eks. beskrive: Formålet med løbende og gensidig, struktureret information en fælles mødekalender med mødetype(r) og -emne(r) mødehyppighed og -varighed deltagerkreds mødeansvarlig(e). Edb-udstyr Punktet kan f.eks. beskrive: I hvilket omfang edb-udstyr og programmer må anvendes til privat brug i hvilket omfang printere, fax, kopimaskine mv. må anvendes til privat brug om der er forskel på anvendelsen, hvis det er indenfor eller udenfor arbejdstiden. 15

16 Det er frivilligt for menighedsrådet at skrive de enkelte forslag til punkter ind i egen personalepolitik eller slette de punkter, som menighedsrådet ikke finder er relevante. Det er naturligvis også muligt at skrive nye punkter og politikområder ind under punkt 3, Supplerende lokale forhold Lokal politik og praktiske oplysninger For Snejbjerg sogns menighedsråd (MR) har medarbejdernes trivsel stor betydning, og det er derfor MRs intention, at Snejbjerg sogn skal være en god arbejdsplads. Det har afgørende betydning for medarbejdernes indsats, engagement, samarbejdsvilje og ansvarsfølelse, at de bliver vist tillid og har gode vilkår på arbejdspladsen. Adresseliste Adresseændring fremgår af kirkebladet meddeles til kontaktperson Afsked Ved fratrædelse tager menigheden afsked med medarbejderen. Alarm Nøgler og dørkode udleveres af kirkeværgen med introduktion om alarm. Alkohol Der må ikke indtages alkohol i arbejdstiden, i indlagte pauser eller efter arbejdstids ophør på arbejdspladsen. Ved receptioner og andre arrangementer kan menighedsrådet godkende, at der serveres f.eks. øl eller vin. Ansættelse Menighedsrådet kvitterer ansøgerne for modtagelse af ansøgning. Efter ansøgningsfristens udløb læser MR/ansættelsesudvalg samtlige ansøgninger, og den enkelte udtager de ansøgere, som foreslås indkaldt til samtale. Ud fra dette bestemmes, hvilke ansøgere, MR ønsker at indkalde til samtale,og hvor lang tid, der skal afsættes til de enkelte ansøgere. Ved ansættelsessamtalerne deltager MR/ansættelsesudvalg. Menighedsrådet kan i hele ansættelsesproceduren indhente ekstern bistand. Alternativt kan MR fra sag til sag udpege et mindre udvalg, som tager sig af jobsamtalerne. Udvalgets indstilling forelægges MR til godkendelse. Menighedsrådet giver ansøgerne besked, når stillingen er besat. 16

17 Nyansattes modtagelse. Kontaktpersonen bør være til stede ved modtagelsen af en ny medarbejder. Hvis det er en nyoprettet stilling, som et udvalg har været involveret i, er det naturligt, at udvalget er repræsenteret ved modtagelsen. I tilfælde, hvor en medarbejder går af, er det om muligt den afgående, der modtager og sætter den nye medarbejder ind i arbejdet. En afløser modtages af den, som vedkommende er afløser for. Til hjælp for en ny medarbejder udarbejder den ansatte medarbejder en arbejdsbeskrivelse. Arbejde og Familieliv Medarbejderne er hele mennesker, og menighedsrådet finder det vigtigt, at arbejdsliv og familieliv kan hænge sammen. Dette gælder uanset om familielivet er et liv med småbørn, med sygdom i den nærmeste familie, borgerlige ombud eller andet. Ændringer af arbejdet kunne være ønsker om ændret arbejdstid, nedsat arbejdstid (også midlertidigt) og fleksibel arbejdstid. Menighedsrådet er indstillet på at imødekomme sådanne ønsker under hensyntagen til arbejdspladsen. Arbejdsmiljø Menighedsrådet ønsker et sikkert og sundt arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Menighedsrådet forlanger, at alle overholder sikkerhedsbestemmelserne på arbejdspladsen, bærer påkrævede, udleverede værnemidler og anvender redskaber og værktøj på en måde, så der ikke sker skader eller overbelastning. Den, der evt. bliver opmærksom på problemer i arbejdsmiljøet, tager ansvaret for, at der bliver taget hånd om problemet. Arbejdspladsvurdering (APV) Menighedsrådet har ansvaret for, at der foreligger en APV(arbejdspladsvurdering) en kortlægning af arbejdspladsens sikkerheds- og sundhedsforhold. APV bruges til at styrke sikkerhedsarbejdet og øge medarbejdernes engagement og medansvar for den dgl. sikkerhed og sundhed. Psykisk arbejdsmiljø Den daglige omgang på arbejdspladsen skal være præget af hensyn, respekt og tolerance. Medarbejderne skal i det daglige være opmærksomme på hinanden. Der forventes ligeledes en god og venlig omgangstone på arbejdspladsen, da det er en forudsætning for et godt arbejdsmiljø. For at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø, holder kontaktpersonen løbende kontakt med medarbejderne og afholder mindst et årligt medarbejdermøde. Attestation jfr. MR forretningsorden 17

18 Beklædning for organist, kirkesanger og kirketjener forventes en til funktionen passende påklædning under kirketjenesten. Evt. tilskud til beklædning forhandles med MR via kontaktperson jfr. ansættelsesaftale/overenskomst. Brandslukningsmateriale ved Snejbjerg kirke Kirkely: 2 stk. brandslanger i aflåste skabe indbygget i muren. Ved brand brydes lågerne. Brandslangerne er placeret ved kældernedgangen og ved indgangen til køkkenet. I tilfælde af brand følg vejledningen ved materialet. Brandtæppe ved opvaskemaskinen i køkkenet. Kirken: Vandhåndpumpeslukker i dåbsværelset. I tilfælde af brand følg instruktionen på sprøjten. Brandtæppe findes ved prædikestolen. Graverbygningen. Brandslanger i aflåst skab ved på gangarealet i graverbygningen. Pulverslukker i værkstedsafdelingen. Instruktion på slukkeren. Edb-udstyr, privat anvendelse For ansatte som har delvis hjemme-arbejdsplads og her rådighed over computer/mobiltlf. gælder, at den ansatte også her er ansvarlig for arbejdspladsen arbejdsredskaber og anvendelse, og at arbejdsredskaberne kun benyttes af den ansatte. Med skattereformen er der indført en såkaldt multimedieskat. Personer med adgang til arbejdsgiverbetalte telefoner, computere, internetadgang eller lignende skal fremover beskattes af kr ekstra. Der er dog visse undtagelser, som primært er kommet med i loven, fordi multimedieskatten blev mødt med en række protester, især fra faglige organisationer. De pegede blandt andet på det uhensigtsmæssige i at beskatte helt nødvendige arbejdsredskaber. Multimedieskatten er nu udformet således, at der tillægges kr (2010-niveau) til den enkeltes indkomst for adgang til privat brug af arbejdsgiverbetalte multimedier. Ferie/Ferieplanlægning Kontaktpersonen sørger for, at der i samarbejde med medarbejderne udarbejdes en samlet ferieplan. 18

19 Præstesekretæren styrer i samarbejde med kontaktpersonen ferier, feriefridage, fridage og omsorgsdage for de af menighedsrådet ansatte. Fotokopiering Kopimaskinen må benyttes til alt kirkeligt arbejde i Snejbjerg sogn. Førstehjælp MR er ansvarlig for at tilbyde førstehjæpskursus til ansatte, hvor det er relevant for arbejdsfunktionen. Information (intern) Den ansvarlige for både faste og enkeltstående arrangementer i Kirkely skriver ind på kalenderen på opslagstavlen i Kirkely, giver besked til pedel og evt. køkken. Ved særlige arrangementer i kirken gives besked til graverkontoret om kirketjeneste. Introduktion af nyansatte MR er ansvarlig for introduktion af nyansatte. Kommunikation og god omgangstone Der forventes, at der medarbejderne imellem er åbenhed, tillid, gensidig forståelse og respekt for forskellige fagligheder i funktionerne. Der forventes ligeledes en god og venlig omgangstone på arbejdspladsen, da det er en forudsætning for et godt arbejdsmiljø. Kurser kurser/uddannelse via kontaktperson for behandling i MR Ansøgning om Ledelse: Alt vedrørende præster: Provsten. Alt vedrørende de af MR ansatte: kontaktpersonen. Formel ledelse: Præsterne er frie i deres embedsførelse, men forpligtet på et samvirke ifm. gudstjenesteplanlægning mv.. Daglig leder er formelt provsten. Opgavebestemt ledelse: Ansvar betyder her: ansvarlig for planlægning, gennemførelse og evaluering. Gudstjenester Koncerter i kirken Arrangementer i Kirkely Ugentlige koordineringsmøde Månedlige personalemøder Årlige personalemøde Den tjenstgørende præst organisten præster, sognemedhjælper, organist, udvalgsformand, MR medarbejderne medarbejderrepræsentant. kontaktperson Kirketjenere/gravermedhjælpere er ansat under Herning Kirkegaard, men er forpligtet på at samarbejde med kirkens øvrige medarbejdere. 19

20 Andet: En præst er udnævnt som gejstligt tilsyn med sognemedhjælperen. Indebærer også tæt samarbejde og coaching. Lægeerklæring Erstattes fra af mulighedserklæring, som har til formål at vurdere mulighederne for at fastholde medarbejderen i arbejde; fokus er altså på de muligheder, som medarbejderen har for at udføre arbejdsopgaver på trods af sygdommen. MR kan forlange mulighedserklæring udarbejdet og betaler udgiften. Lønpolitik Alle kan til enhver tid tage initiativ til forhandling af egen løn via faglig organisation. Ligeledes kan kontaktpersonen, udvalg eller menighedsrådet indstille til lønforhandling. Iflg. organisationsaftaler sker lønforhandling i perioden 15/9 15/11. Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Der henvises til del 1. Kontaktpersonen fører MUS samtaler med hver enkelt medarbejder en gang årligt. Modtagelse af gaver Ansatte, medarbejdere og medlemmer af MR kan indenfor den beløbsmæssige skattefrie grænse modtage en gave i forbindelse med mærkedage, jubilæum, sygdom og dødsfald. Modtagelse af gaver er reguleret af almindelige forvaltningsretlige principper og af straffeloven. Mærkedage Jfr. ansættelsesvilkår - undersøg evt. ved kontaktpersonen om en mærkedag giver anledning til en fridag. Mødestruktur tilpasses efter medarbejdernes behov. Det tilstræbes for organist, præstesekretær, sognemedhjælper sammen med præsterne at holde ugl. koordineringsmøder med kalender. Nøgler Nøgler og dørkode udleves af kirkeværgen mod kvittering. Raskmelding skal ske til kasserer/kontaktperson Rygning Snejbjerg kirkes lokaler er røgfrit område - rygning er tilladt udendørs. 20

21 Seniorer I forbindelse med MUS tilbydes ældre medarbejdere en seniorsamtale, som har fokus på fastholdelse på arbejdspladsen og medarbejderens ønsker og forventninger til sit arbejdsliv på kortere eller længere sigt, om seniorbonus/seniordage. Samarbejde I tilfælde af samarbejdsproblemer mellem ansatte er det vigtigt at gribe ind så tidligt som muligt både fra personalegruppen og fra MR. Er der et problem med en kollega, tager man en samtale med vedkommende. Opdager man et samarbejdsproblem mellem kollegaer, tager man en samtale med de berørte. Om nødvendigt indkalder kontaktpersonen til udredningssamtale/mægling. Menighedsrådet vil være indstillet på at indkalde professionelle coaches, konfliktløsere. Er konflikten mellem præst og MR/-ansat, indkalder kontaktpersonen først til en udredningssamtale, derpå kontaktes provsten for at koordinere og samle bestræbelserne på at udrede trådene. Har problemet sammenhæng med arbejdsmiljø (psykisk eller fysisk), tages problemet op i forhold til sikkerhedsudvalget. Måske skal der laves en ny APV. Har problemet sammenhæng med præstens arbejdsmiljø (psykisk eller fysisk), kontaktes Sikkerhedsgruppen for Herning nordre Provstis præster (Provst og sikkerhedsrepræsentant). Sygdom/ Sygemelding Sygdom meldes til kasserer/kontaktperson. Raskmelding skal ske til kasserer/kontaktperson. Hvis den sygemeldte har en afløser, træffer man om muligt selv aftale med denne om afløsningsopgaven. Fra har MR pligt til at indkalde en sygemeldt medarbejder til en sygefraværssamtale om, hvordan og hvornår den ansatte kan vende helt eller gradvis tilbage til arbejdet og evt. skånehensyn. Samtalen skal holdes senest 4 uger efter den første sygedag. Den sygemeldte medarbejder kan bede om at få udarbejdet en fastholdelsesplan, hvis medarbejderen ikke forventes at vende tilbage til arbejdet inden 8 uger fra første sygedag. MR og medarbejderen udarbejder fastholdelsesplanen sammen. Kontaktpersonen sørger for en buket og evt. besøg til den langtidssygemeldte. Tjenestefrihed/Bevilget frihed Ved ønske om frihed med eller uden løn kan medarbejderen søge menighedsrådet om tjenestefrihed. En sådan ansøgning vil blive konkret vurderet efter saglige kriterier. 21

Snejbjerg sogns PERSONALEPOLITIK

Snejbjerg sogns PERSONALEPOLITIK Snejbjerg sogns PERSONALEPOLITIK 1 Indledning... 3 Adresselister... 5 Adresseændring... 5 Afsked/Uansøgt afsked... 5 Alarm... 5 Alkohol... 5 Ansættelse... 5 Arbejde og Familieliv... 5 Arbejdsmiljø... 5

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Personalehåndbog. Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker. Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd. Syddjurs Provsti

Personalehåndbog. Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker. Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd. Syddjurs Provsti Personalehåndbog Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd Syddjurs Provsti Revideret udgave juni 2015 1 Indledning Menighedsrådet ved Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker

Læs mere

Personalehåndbog for Horne-Asdal sogne PERSONALEHÅNDBOG. for medarbejderne ved Horne og Asdal kirker HORNE-ASDAL SOGNE. v/horne-asdal Menighedsråd

Personalehåndbog for Horne-Asdal sogne PERSONALEHÅNDBOG. for medarbejderne ved Horne og Asdal kirker HORNE-ASDAL SOGNE. v/horne-asdal Menighedsråd PERSONALEHÅNDBOG for medarbejderne ved Horne og Asdal kirker HORNE-ASDAL SOGNE v/horne-asdal Menighedsråd Godkendt i Horne-Asdal menighedsråd den 23. september 2014 [1] Indholdsfortegnelse ORGANISATIONSPLAN

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK Vordingborg Gymnasium & HF s personalepolitik vil fastholde og udvikle rammerne for en personaleudvikling, der er baseret på det værdigrundlag og de aktuelle

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen 2 S A M A R B E J D E I F O L K E K I R K E N Udgivet af Kirkeministeriet 2000 T RY K B o rch Try k R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen PAPIR A rctic silk 130

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7 Senest redigeret 21. januar 2010 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse FORORD...4 OM PERSONALEPOLITIKKEN...5 Lokal udmøntning...5 Evaluering og revision...5

Læs mere

Personalepolitik for Roskilde Kommune

Personalepolitik for Roskilde Kommune Personalepolitik for Roskilde Kommune Godkendt på HMUs møde den 23. juni 2011. Åbningstider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag 10-17 Fredag 10-14 Lørdag 00-00 Søndag 00-00 Telefontider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag

Læs mere

KØGE HANDELSSKOLES PERSONALEPOLITIK INDHOLD

KØGE HANDELSSKOLES PERSONALEPOLITIK INDHOLD 1 INDHOLD Afsnit Side 1. Formål 2 2. Tiltrække og ansætte 2 2.1 Rekrutteringsprocedure 3 3. Fastholde 4 3.1 Arbejdsmiljø 4 3.2 Ryge- og misbrugspolitik 4 3.3 Chikane- og elevklagebehandlingspolitik 5 3.4

Læs mere

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Formål: Retningslinierne skal sikre, at afskedigelser - når de bliver nødvendige - gennemføres på en saglig, værdig, redelig og ordentlig måde. Rammer: Ansøgt

Læs mere

30. april 2012. Den gode arbejdsplads Ansættelsesforhold i DDM og MBU

30. april 2012. Den gode arbejdsplads Ansættelsesforhold i DDM og MBU 30. april 2012 Den gode arbejdsplads Ansættelsesforhold i DDM og MBU Udarbejdet af Ketty Søgaard, Allan Møller og Pia Søgaard Efteråret 2011 På vegne af MiD-udvalget Behandlet og anbefalet af MiD den 2.febr

Læs mere

VEJLEDNING OM PERSONALEPOLITIKKER

VEJLEDNING OM PERSONALEPOLITIKKER VEJLEDNING OM PERSONALEPOLITIKKER VEJLEDNING OM PERSONALEPOLITIKKER UDGIVER Advokatsamfundet Kronprinsessegade 28 1306 København K Telefon 33 96 97 98 Fax 33 36 97 50 samfund@advocom.dk www.advokatsamfundet.dk

Læs mere

Personalehåndbogen vil indeholde informationer af såvel vejledende som bindende karakter.

Personalehåndbogen vil indeholde informationer af såvel vejledende som bindende karakter. Personalehåndbog FORORD Denne personalehåndbog beskriver den konkrete udmøntning af Furesø Kommunes personalepolitik og indeholder en forhåbentlig letlæselige gennemgang af hvilke regler, retningslinier

Læs mere

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Overenskomst 2015-2018 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Indholdsfortegnelse Overenskomst 6 Kapitel 1: Overenskomsten 6 1. Overenskomstens parter 2. Dækningsområde 3. Samarbejdsaftale

Læs mere

1. Indledning 5. 3. Rekruttering og ansættelse 9 3.1 Sådan rekrutterer vi 10 3.2 Sådan byder vi nye medarbejdere

1. Indledning 5. 3. Rekruttering og ansættelse 9 3.1 Sådan rekrutterer vi 10 3.2 Sådan byder vi nye medarbejdere personalepolitik 1. Indledning 5 2. Samarbejde og udvikling 6 2.1 Sådan samarbejder og udvikler vi os 7 2.2 At være ansat i Hørsholm Kommune 7 2.3 MED-strukturen 7 2.4 Sådan arbejder vi med kompetenceudvikling

Læs mere

Personalehåndbogen beskriver en lang række praktiske forhold på arbejdspladsen, der kan være relevante for dig under din ansættelse.

Personalehåndbogen beskriver en lang række praktiske forhold på arbejdspladsen, der kan være relevante for dig under din ansættelse. Personalehåndbog Personalehåndbogen er et opslagsværk for alle ansatte i Stevns Kommune. Personalehåndbogen beskriver en lang række praktiske forhold på arbejdspladsen, der kan være relevante for dig under

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 Senest revideret af Samarbejdsudvalget januar 2014 1 1. Personalepolitikkens formål...3 2. Arbejdsmiljøpolitik...4 2.1. Psykisk arbejdsmiljø...4 2.2.

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster

Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster CELF er dannet ved en fusion mellem CEUS og EUC Lolland med virkning fra 1. januar 2008. Den foreliggende personalepolitik

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) PERSONALEHÅNDBOGEN MIDTFYNS GYMNASIUM 2011 MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis mellem Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) og Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Danske Bioanalytikere (dbio) 1.

Læs mere

Offentligt ansatte 2008-2011. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde KIRKEMINISTERIET2. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2008-2011. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde KIRKEMINISTERIET2. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2008-2011 Overenskomst mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. oktober 2008-31. marts 2011 Den Offentlige Gruppe KIRKEMINISTERIET2

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Personalepolitik for Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Indholdsfortegnelse Forord... 4 Mission, vision, ide og værdigrundlag... 5 Mission...5 Vision...5 Idegrundlag...5 Værdigrundlag...6 Indledning...7

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S.

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. PERSONALEHÅNDBOG 1 FORORD Langeland Forsyning A/S vil med denne personalehåndbog informere om forskellige forhold, som er relevante for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. Personalehåndbogen giver

Læs mere