Evt. kommentarer til rapporten fremsendes til Embedslægerne Midtjyl- land

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evt. kommentarer til rapporten fremsendes til Embedslægerne Midtjyl- land midt@sst.dk"

Transkript

1 Tilsynsrapport 2010 Skovvænget Ældrecenter J.nr /5 Embedslægerne Midtjylland Lyseng Alle Højbjerg TLF Fax E-post Adresse: Skovvejen 47 A, 8850 Bjerringbro Kommune: Viborg Telefon: E-post: Distriktsleder: Anita Andersen P-nummer: Dato for tilsynet: 20. september 2010 Tilsynet blev foretaget af: Sundhedsfaglig konsulent, Ulla Paludan Evt. kommentarer til rapporten fremsendes til Embedslægerne Midtjylland

2 Plejebolig tilsyn 2010 Med ændring af sundhedsloven i 2008 blev det vedtaget, at kan undlade tilsyn det efterfølgende år, hvis der ved tilsynet ikke findes fejl og mangler, som kan give problemer for beboernes sikkerhed. Side 2 I forbindelse med tilsynene i 2010 vil der således blive taget stilling til, om plejeboligen skal have tilsyn i Hvis plejeboligen ikke skal have tilsyn i 2011, vil det fremgå af tilsynsrapporten. De plejeboliger, der ikke får tilsyn i 2011, vil få tilsyn i I 2010 er årets tema sundhedsfaglig dokumentation. Formålet med temaet er at belyse, om der på plejeboligerne foregår en planlagt og systematisk vurdering af, om dokumentationen i de sygeplejefaglige optegnelser opfylder s krav til sundhedsfaglig dokumentation. Systematisk vurdering af dokumentationen er ikke et krav til plejeboligerne og temaet indgår derfor ikke i beskrivelsen af fejl og mangler ved tilsynet. Herudover er der ikke sket ændringer siden tilsynet i Opfølgning på tidligere tilsyn Anbefalingerne ved tilsynet i 2009 var fulgt, i forhold til: det sundhedsfaglige personale sikrer, at der er overensstemmelse med den ordinerede medicin og indholdet af medicin i doseringsæskerne. alle beboere bliver orienteret om Fødevarestyrelsens og s anbefaling af D-vitamin og kalciumtilskud. Skovvænget systematiserer registrering af fald med henblik på forebyggelse. Anbefalingerne ved tilsynet i 2009 var ikke fulgt, i forhold til: At det sundhedsfaglige personale påfører anbrudsdato på medicin med kort holdbarhed. F.eks. øjendråber, mixture mm. Konklusion Det var s vurdering, at der ved tilsynet på Skovvænget Ældrecenter i Bjerringbro, blev fundet fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden, men ikke alvorlige fejl og mangler Afvigelserne fra de gældende regler inden for sundhedsområdet drejer sig især om Sygeplejefaglige optegnelser, medicinhåndtering, ernæring og træningsindsatsen. Nedenfor er angivet de krav, som skal være opfyldt, for at plejeboligen efterlever s regler for de sundhedsfaglige forhold.

3 Som driftsansvarlig myndighed er Viborg Kommune ansvarlig for at følge op på s tilsynsrapporter for de enkelte plejeboliger i kommunen. forventer således, at kommunen fører kontrol med, at plejeboligen følger op på påviste fejl og mangler ved tilsynsbesøget. Side 3 opfordrer til at udarbejde handleplan for imødekommelse af afvigelserne, med angivelse at tidsramme og ansvar. Der vil blive ført tilsyn i Afvigelser fra gældende regler på sundhedsområdet 2010 har ved tilsynet fundet afvigelser fra gældende regler inden for sundhedsområdet, som giver anledning til følgende krav: At journalen indeholder en anamnese, over beboernes sygdomme og handicap. At sundhedsfaglig status er en vurdering ag beboerens situation i forhold til de 11 punkter. At der hos beboerne er beskrevet, hvilke aftaler der er med den praktiserende læge om kontrol mv. af de kroniske sygdomme. At der oprettes plejeplaner, der hvor beboerne har problemer. At det fremgår af journalen, hvornår den medicinske behandling sidst er revideret i samarbejde med den praktiserende læge. At medicin med overskredet holdbarhedsdato bortskaffes løbende. At ikke aktuel medicin seponeres i samarbejde med beboerens læge. At al ordineret medicinen haves i beboernes medicinbeholdning, både pn medicin og til nye doseringer. At beboerne straks ved indflytningen bliver tilbudt at blive vejet. At ernæringstilstanden identificeres og at der ved problemer med ernæringstilstanden udarbejdes en kostplan/ernæringsplan. At personale vurdere om beboerne er i risiko for tryk og dokumentere dette, feks ved beboere med sukkersyge. At beboerne funktionsvurderes af personale med terapeutfaglig indsigt og at der udarbejdes trænings-/plejeplan. Venlig Hilsen Ulla Paludan Sundhedsfaglig konsulent Erik Damberg Embedslæge

4 Tilsynet Skovvænget havde i alt 99 boliger, inklusive 26 ægtefælleboliger og 6 aflastningspladser. Beboerne er tilknyttet et af 4 tværfaglige teams. Side 4 Skovvænget er inde i en omstillingsproces, hvor der i fremtiden skal være 19 aflastningspladser/ rehabiliteringspladser. I forbindelse med tilsynet blev der afholdt samtale med gruppekoordinator, assistent Kirsten Thomassen, der orienterede om personalets sammensætning og kompetence, om den sundhedsfaglige arbejdstilrettelæggelse og den sygeplejefaglige dokumentation. Der hilses kort på Distriktsleder Anita Andersen, samt på Skovvængets sygeplejerske. Plejeboligenheden blev besigtiget i samvær med Kirsten Thomasen. Personale samt beboere blev interviewet. Den sygeplejefaglige dokumentation og medicinhåndteringen blev vurderet hos fire tilfældigt udvalgte beboere med komplekse plejebehov. Sundhedsadministrative forhold Instrukser Alle plejeboligenheder skal have instrukser for fem forskellige områder. Det fremgår af afsnittet Sundhedsfaglige instrukser i det vedlagte afrapporteringsskema. (De fem områder er svarende til sidste års 7 områder): 1. Personalets/vikarers kompetence, ansvars- og opgavefordeling 2. Plejepersonalets opgaver i forbindelse med beboernes behov for behandling 3. Personalets opgaver i forbindelse med smitsom sygdom 4. Føring, opbevaring og adgang til de sygeplejefaglige optegnelser 5. Medicinhåndtering En instruks er en forskrift for, hvordan personalet skal forholde sig i en bestemt situation, herunder hvilke procedurer, de skal følge. En instruks skal indeholde en præcisering af, hvilken personalegruppe instruksen er skrevet for. Derudover skal det fremgå med dag, måned og år, hvornår instruksen trådte i kraft, og hvornår den er blevet ajourført og hvem, der er ansvarlig for instruksen. Plejeboligenheden havde skriftlige instrukser for de fem områder, som stiller krav om, at der skal være instrukser for.

5 Sundhedsfaglige forhold Sygeplejefaglige optegnelser Side 5 Plejeboligenhedens personale anvendte elektronisk journal til dokumentation af sundhedsfaglige forhold. Ved tilsynet blev fire beboeres sygeplejefaglige optegnelser gennemgået. Alle de fire optegnelser indeholdt en rimelig aktuel helhedsvurdering af beboerens sundhedstilstand, der omfattede mellem de 11 sygeplejefaglige problemområder, som er angivet i s vejledning om sygeplejefaglige optegnelser. Sundhedsfaglig status bør indeholde vurdering af beboerens tilstand ikke de aktuelle handlinger, som allerede er optegnede på døgnrytmeplanen. I ingen af de fire stikprøver, var der en aktuel oversigt over beboernes sygdomme og handikap, en anamnese. Ved læsningen af hele journalen, kunne man til sidst opnå det overblik, som skulle være opnået ved at læse sundhedsfagligt status. Hos beboere med kroniske sygdomme var det ikke beskrevet, hvilke aftaler der var med den praktiserende læge om kontrol mv. af de kroniske sygdomme. De sygeplejefaglige optegnelser hos de 4 beboere indeholdt ikke konsekvent en beskrivelse af pleje- og behandlingsplaner i relation til beboernes sygdomme og sundhedsfaglige problemområder. Der var for eksempel ikke en beskrivelse af indsatsen i forhold til sukkersyge, i forhold til træning osv. Vedrørende opbevaringen af de sygeplejefaglige optegnelser og den måde, notaterne bliver skrevet på (angivelse af beboerens navn og personnummer, dato for notaterne, signering af notaterne og rettelser), var alle relevante målepunkter opfyldt i de tre stikprøver. Afvigelser fra gældende regler medfører følgende krav: At journalen indeholder en anamnese, over beboernes sygdomme og handicap. At sundhedsfaglig status er en vurdering ag beboerens situation i forhold til de 11 punkter. At der hos beboerne er beskrevet, hvilke aftaler der er med den praktiserende læge om kontrol mv. af de kroniske sygdomme. At der oprettes plejeplaner, der hvor beboerne har problemer. s vejledning om sygeplejefaglige optegnelser findes på s hjemmeside

6 Medicinhåndtering Plejeboligenhedens personale anvendte dosispakket medicin fra apoteket og medicin doseret i doseringsæsker af personalet. Side 6 Dokumentationen af medicinordinationerne var korrekt i 3 af de fire stikprøver. Følgende var ikke dokumenteret korrekt: Ikke aktuel medicin er optegnet på den aktuelle medicinliste. Antallet af tabletter angivet i medicinskemaet var i overensstemmelse med antallet af tabletter i doseringsæskerne i 3 af 4 stikprøver. Medicinen blev opbevaret forsvarlig. Den ordinerede medicin fandtes i beboerens medicinbeholdning i 3 af 4 stikprøver. Aktuel medicin blev opbevaret separat fra ikke aktuel medicin. Doseringsæsker og beholdere med ophældt medicin var mærket korrekt i 4 af fire stikprøver. Der manglede anbrudsdato på medicinske salver i et tilfælde. Der fandtes i et tilfælde medicin med overskredet holdbarhedsdato. I ingen af tre stikprøver fremgik det, hvornår den medicinske behandling sidst var revideret i samarbejde med den praktiserende læge. Plejehjemmet havde ikke fælles medicin eller depot af akut medicin med undtagelse af adrenalin. Afvigelser fra gældende regler medfører følgende krav: At det fremgår af journalen, hvornår den medicinske behandling sidst er revideret i samarbejde med den praktiserende læge. At medicin med overskredet holdbarhedsdato bortskaffes løbende. At ikke aktuel medicin seponeres i samarbejde med beboerens læge. At al ordineret medicinen haves i beboernes medicinbeholdning, både pn medicin og til nye doseringer. s vejledning om ordination og håndtering af lægemidler findes på s hjemmeside Adgang til sundhedsfaglige ydelser Samarbejdet med beboernes praktiserende læger fungerede tilfredsstillende. Samarbejdet med vagtlæger, speciallæger, omsorgstandplejen samt gerontopsykiatrisk team fungerede tilfredsstillende.

7 Der var et velfungerende samarbejde med de lokale sygehuse. Ved udskrivning af beboerne fra sygehusene fik plejeboligenheden relevante oplysninger om undersøgelse, behandling og pleje, fortælles det. Alle beboere blev orienteret om muligheden for influenzavaccination og om Fødevarestyrelsens og s anbefaling af D-vitamin og kalciumtilskud. Side 7 Patientsikkerhed. Plejeboligenhedens personale havde en fast rutine med henblik på at vurdere og dokumentere, om beboerne selv var i stand til at varetage deres helbredsmæssige interesser. Det fremgik således af de sygeplejefaglige optegnelser, om det var beboeren selv eller en pårørende/værge, der gav informeret samtykke til behandling. Det blev oplyst, at der altid blev informeret og indhentet samtykke til behandling. Informationen blev rutinemæssigt dokumenteret i de sygeplejefaglige optegnelser, og beboernes og de pårørendes/værgens tilkendegivelse fremgik systematisk. Ved samtalerne blev det oplyst, at hvis en beboer ikke ønskede at blive behandlet, blev pårørende/værge og egen læge - efter aftale med beboeren - informeret og eventuelt inddraget i det videre forløb. Efter det oplyste blev beboernes krav på sundhedspersonalets tavshed om helbredsforhold efterkommet. anbefaler, at plejeboligenhedens ledelse gennemgår s vejledning om patienters/beboeres retsstilling på plejehjem og i plejeboliger Vejledningen findes på s hjemmeside Sundhedsrelaterede forhold Hygiejne Personalet oplyste, at de var instrueret i håndhygiejne. konstaterede ved tilsynet, at ingen af personalet havde smykker og ur på hænder/underarme. Der var mulighed for at vaske hænder og anvende håndsprit i beboernes bolig, hvor der også var engangshåndklæder og engangshandsker. Statens Serum Instituts e-learning program om håndhygiejne er tilgængeligt på deres hjemmeside: Programmet kan bruges til at lære, hvordan man opretholder en høj håndhygiejnekvalitet til forebyggelse af smittespredning.

8 Ernæring Ved tilsynet ses at 3 af de fire beboere har fået tilbud om at blive vejet, da de flyttede ind i plejeboligen og efterfølgende med jævne mellemrum. Side 8 For beboere med særlige ernæringsmæssige behov blev der ikke i alle tilfælde udarbejdet en kostplan/ernæringsplan. Kun få beboerne kunne tilkendegive deres tilfredshed med kost tilbuddet ved tilsynet. Der blev ikke tilset beboere med ernæringssonde. Afvigelser fra gældende regler medfører følgende krav: At beboerne straks ved indflytningen bliver tilbudt at blive vejet. At ernæringstilstanden identificeres og at der ved problemer med ernæringstilstanden udarbejdes en kostplan/ernæringsplan. Aktivering og mobilisering Ved tilsynet blev det oplyst, at beboernes fysiske funktionsniveau og eventuelle behov for træning ikke blev vurderet af terapeutfaglig medarbejder ved indflytningen. Funktionsniveauet er sparsomt beskrevet i de sygeplejefaglige optegnelser. Ikke alle beboere med nedsat fysisk funktionsniveau fik tilbud om træning. Resultatet af træningen blev i et tilfælde løbende vurderet og dokumenteret i beboerjournalen. Der var stor opmærksomhed på forebyggelse af fald. Faldepisoder blev konsekvent registreret i de sygeplejefaglige optegnelser. Herudover registrerede plejeboligenhedens personale systematisk fald med henblik på forebyggelse. Det blev oplyst, at plejeboligenhedens beboere ikke havde problemer med tryksår. Der var de nødvendige trykaflastende hjælpemidler til rådighed. Vurdering og behandling af beboere med risiko for udvikling af tryksår fremgik ikke af de sygeplejefaglige optegnelser. Afvigelser fra gældende regler medfører følgende krav: At personale vurdere om beboerne er i risiko for tryk og dokumentere dette, feks ved beboere med sukkersyge. At beboerne funktionsvurderes af personale med terapeutfaglig indsigt og at der udarbejdes trænings-/plejeplan.

9 Bygningsforhold og indeklima Plejeboligenhedens leder/personale oplyste, at beboerne havde adgang til røgfri fællesarealer, og at plejeboligenheden havde en rygepolitik for både beboere og personale. Side 9 Under tilsynet ses en større nedbrydning af en bolig pga svamp i bygningen, der er ti år gammel. Beboeren af boligen er flyttet til anden bolig. Kvalitetssikring og egenkontrol Plejeboligenheden havde en central registrering af fejl og mangler ved medicinhåndtering og ved fald ulykker. Der foregik en systematisk opfølgning af fejl og mangler for hele plejehjemmet med henblik på forebyggelse. Gruppe koordinatoren oplyste, at der skete en jævnlig vurdering af den sundhedsfaglige dokumentation, men ikke med regelmæssige intervaller og systematisk. Hvis der er spørgsmål eller noget, der er uafklaret, eller I har behov for yderligere at drøfte tilsynet med os, er I velkommen til at kontakte os. Tilsynet er nærmere beskrevet i s vejledning om tilsyn med plejehjem, plejeboligbebyggelser og tilsvarende boligenheder. Denne vejledning kan ses på s hjemmeside: Af vejledningen fremgår det, at tilsynet alene omfatter den sundhedsfaglige indsats.

Digterparken. Tilsynsrapport 2012. Adresse: Tove Ditlevsensvej 2, 8500 Grenaa. Kommune: Norddjurs. Leder: Inge Bukhart.

Digterparken. Tilsynsrapport 2012. Adresse: Tove Ditlevsensvej 2, 8500 Grenaa. Kommune: Norddjurs. Leder: Inge Bukhart. Tilsynsrapport 2012 J.nr. 5-2211-404/1 Digterparken Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Adresse: Tove Ditlevsensvej 2, 8500 Grenaa

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 PLEJEHJEMMET ROSENGÅRDEN. Adresse: Østerbrogade 16, 7600 Struer. Kommune: Struer. Leder: Funktionsleder Birthe Jønsson

Tilsynsrapport 2013 PLEJEHJEMMET ROSENGÅRDEN. Adresse: Østerbrogade 16, 7600 Struer. Kommune: Struer. Leder: Funktionsleder Birthe Jønsson Tilsynsrapport 2013 PLEJEHJEMMET ROSENGÅRDEN 26. november 2013 Sagsnr. 5-2211-2089/1 Embedslægeinstitutionen Nord Langelandsvej 8 8940 Randers Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post senord@sst.dk Adresse:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Randers Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Randers Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 1. maj 2013 Sagsnr. 5-2210-1582/1 Reference DSP T 7222 7970 E midt@sst.dk Randers Kommune 2012 Tilsynene i Randers Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Aarhus Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Aarhus Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Aarhus Kommune 10. april 2013 Sagsnr. 5-2210-1575/1/ Reference DSP T +4572227970 E midt@sst.dk 2012 Tilsynene i Aarhus Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

Rammekontraktbilag P Instrukser

Rammekontraktbilag P Instrukser Rammekontraktbilag P Instrukser 1 Indhold 1 Sundhedsfaglige instrukser... 4 1.1 Sundhedsfaglige instrukser generelt... 4 2 Instrukser for personalets kompetence og ansvar... 5 2.1 Funktionsbeskrivelse

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Claus Vigsø Behandlingssted: Stop

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 kl. 14:00 Bofællesskabet Krabben, Slettestrandvej 6, Hjortdal Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 Punkter på åbent møde: 170. Budgetopfølgning

Læs mere

Inspektion af kosmetisk behandlingssted

Inspektion af kosmetisk behandlingssted Inspektion af kosmetisk behandlingssted Læge: Klinik: Georgios Zontos Hårklinikken ApS Adresse: Amaliegade 42, 1256 København K Telefon: 33113610 Tilsynet blev foretaget af: Embedslæge Ulla Aelsen Embedslæge

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Pia Georg Jensen Behandlingssted:

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2015 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Jørgen Nørby Behandlingssted:

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Henrik Per Møller Behandlingssted:

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Indledning...2 Ansvarsområderne er fordelt således:...2 Lovgrundlag for tilsyn...3 Tilsynsfrekvens...3 Formål...4 Metode...4 Anmeldt tilsyn...

Indledning...2 Ansvarsområderne er fordelt således:...2 Lovgrundlag for tilsyn...3 Tilsynsfrekvens...3 Formål...4 Metode...4 Anmeldt tilsyn... Tilsynsenheden Manual for tilsyn på tilbud omfattet af tilsynsforpligtigelsen 2011 Revideret Marts 2011 Indledning...2 Ansvarsområderne er fordelt således:...2 Lovgrundlag for tilsyn...3 Tilsynsfrekvens...3

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Handleplan udarbejdet på baggrund af embedslægetilsynet på Rørbæk Ældrecenter den 8 maj 2014.

Handleplan udarbejdet på baggrund af embedslægetilsynet på Rørbæk Ældrecenter den 8 maj 2014. Handleplan udarbejdet på baggrund af embedslægetilsynet på den 8 maj 2014. KRAV kompetence, ansvars- og opgavefordeling, herunder beskrivelse af regler for delegation af sundhedsfaglige opgaver, hvor indholdet

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Redegørelse for udførte kommunale tilsyn på plejecentre og -hjem på ældreområdet 2013 Indholdsfortegnelse Det kommunale tilsyn på plejecentre/-plejehjem... 3 Lovgrundlaget... 3

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Behandlingssted: Overordnet ansvarlig læge: ØRE NÆSE HALS KLINIKKEN I/S Trangstræde 15 8900 Randers C Danmark Morten Christian Grøn Besøgsdato: 20.

Læs mere

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag Denne publikation er særligt rettet imod ledelse samt sundhedspersonale involveret i dosisdispenseret medicin. Dosisdispensering Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Læs mere

Den Gamle Dyrlægegård

Den Gamle Dyrlægegård Den Gamle Dyrlægegård RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3

Læs mere

Samarbejdsaftale. om børn og unge med sindslidelse. SAMARBEJDSAFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK CENTER Hillerød OG Hørsholm KOMMUNE

Samarbejdsaftale. om børn og unge med sindslidelse. SAMARBEJDSAFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK CENTER Hillerød OG Hørsholm KOMMUNE Samarbejdsaftale om børn og unge med sindslidelse Centerchef Uwe Klahn Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød Ebbe Ro Madsen Ledende psykolog Hørsholm Kommune Indholdsoversigt Aftaleindhold Aftaleparter

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

Kravspecifikation for visitation og levering af indsatser. Kvalitetsmål og -opfølgning. Kvalitetsstandarder

Kravspecifikation for visitation og levering af indsatser. Kvalitetsmål og -opfølgning. Kvalitetsstandarder for visitation og levering af indsatser Kvalitetsmål og -opfølgning Kvalitetsstandarder Helsingør Kommune Center for Sundhed og Omsorg 1 Indholdsfortegnelse Vurdering... 3 Svarsfrister... 3 Brugerens egen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Behandlingssted: Overordnet ansvarlig læge: Sundhedsklinikken Røde Kors Ryesgade 1, 2 8000 Aarhus C Danmark Peter Poulsen Besøgsdato: 28. april 2015

Læs mere