BULLETIN INDKALDELSE. Til generalforsamling PALACE HOTEL FORSKNINGSPERSPEKTIVER PUCCIO SPERONI. NKF- dk arrangement. Analyse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BULLETIN INDKALDELSE. Til generalforsamling PALACE HOTEL FORSKNINGSPERSPEKTIVER PUCCIO SPERONI. NKF- dk arrangement. Analyse."

Transkript

1 # 82 /2010 NORDISK KONSERVATOR FORBUND DANMARK PALACE HOTEL NKF- dk arrangement FORSKNINGSPERSPEKTIVER Analyse PUCCIO SPERONI Interview INDKALDELSE Til generalforsamling

2 Indholdsfortegnelse Leder... 3 Indkaldelse til generalforsamling og arrangement... 4 NKF-dk-regnskab Se min kjole... 8 Forskningsperspektiver i konserveringsfaget Interview med Puccio Speroni Sofia t/r: E.C.C.O. Generalforsamling Referat af møde i emnegruppen Arkæologi NKF-dk s emnegrupper Svampeallergi er udbredt blandt polske museumsarbejdere Referat af NKF-Forbundsrådsmøde Abstracts fra Konservatorskolen NKF-dk besøgte Davids Samling NKF-dk bestyrelse Michael Højlund Rasmussen Formand Konserveringscenter Vest Vestergade 5-7, 6870 Ølgod Tlf Susan Ritterband Næstformand Gungevej 13, 2650 Hvidovre Tlf Karen Borchersen Kasserer Konservatorskolen Esplanaden 34, 1263 Kbh. K Tlf Information Bulletin udkommer 2 gange om året. Næste deadline er 1. september Medlemmer af NKF-dk får bladet tilsendt. Forsidefoto: Restaurering af Nat - mosaikken på Palace hotel i København. Nationalmuseet Ansvarshavende redaktør: Karen Elise Henningsen Elmegade 14 4th, 2200 Kbh. N Tlf Oplag: ISSN nr Tryk: Garn Grafisk Produktion ApS Katja Storkholm Plinius Arrangementansvarlig Engelstedsgade 32, 2100 Kbh. Ø Tlf Maj Rygaard Bestyrelsesmedlem Toftebakkevej 15A, 2500 Valby Tlf Korrektur: Signe Granau Hedegaard Annoncer: Katja Storkholm Plinius Husk at fortælle, at du har set annoncen i Bulletin, når du handler hos vores annoncører! Indlæg til Bulletin sendes uformateret på CD eller via til den ansvarshavende redaktør. Suppleanter: Elisabetta Bosetti Karen Elise Henningsen Repræsentant i E.C.C.O.: Helle Strehle Redaktør af Meddelelser om Konservering: Maj Stief Aistrup Revisorer: Filiz Kuvvetli Pernille Højmark Hjemmesider: Fællesnordisk hjemmeside: E.C.C.O. Reports kan læses på nkf-dk s hjemmeside: IT-ansvarlig og webredaktør: Jens Aagaard Henvendelser om medlemsskab skal ske til medlemmer af bestyrelsen eller xx

3 Foto: Nationalmuseet Leder Nye kræfter Af Michael Højlund Rasmussen Efter snart 10 år som formand for NKF-dk har jeg besluttet, at det er tid at slutte og lade nye kræfter komme til. Det er der flere grunde til; dels har den samme bestyrelse siddet i meget lang tid og kan måske forekomme lidt statisk og fortrolig med sig selv, og dels er der behov for at lade yngre og nye, energiske kræfter komme til. De sidste 10 år har været en spændende tid, hvor konservator-professionen har udviklet sig og i stigende grad defineret sig selv i forhold til det omgivende samfund. NKF-dk s politiske engagement gennem de senere år, håber jeg, har medvirket til at bevidstgøre danske konservatorer om, at vores arbejde ikke kommer af sig selv, og at vi til stadighed må kæmpe for vore job. Vores virksomhed er nok nødvendig, men den kan sommetider også undværes eller udsættes, og da vi primært arbejder bag kulisserne, er vi sjældent særligt synlige. De senere års stigende bevidsthed om eget værd har dog også medført en vilje til netop at synliggøre os selv, og i samarbejde med museerne og andre er det nu i højere grad muligt at vise offentligheden, hvad vi laver og hvordan vi arbejder og med gode resultater. Konservering har et stort formidlingspotentiale, fordi de fleste mennesker fascineres af vores kunnen og indsigt. Selv over for Kulturministeriet er det lykkedes gennem ihærdig indsats at blive kendt - primært som en integreret del af museumsvæsenet. Det har taget sin tid og holdt hårdt! Denne synliggørelse skal vi holde fast i. Men hvilke udfordringer venter os fremover? Et væsentligt element i konsolideringen af professionen, kunne være en øget forskningsindsats inden for konservering ikke bare på hovedmuseerne og på Konservatorskolen, som situationen er nu, men også på - eller i samarbejde med - ABMinstitutionerne. For at kunne realisere dette, må der bl.a. gives flere muligheder for at uddanne konservatorer på ph.d.-niveau. Ellers bliver det yderst vanskeligt at tiltrække de nødvendige forskningsmidler. NKF-dk s samarbejde med Organisationen Danske Museer (ODM) har desuden givet os øgede muligheder for en stærkere politisk indflydelse, som det ellers kan være svært at forfølge, når man er en lille forening, baseret på frivilligt arbejde. Samarbejdet med ODM åbner netop muligheder for at forfølge større politiske mål som øget forskningsaktivitet, flere ph.d.-stipendier, indskrivning i lovgivningen og dermed reel anerkendelse af faget. Til dem, som jævnligt kommer til NKF-dk s arrangementer og generalforsamling, vil jeg sige: Bliv ved med det og støt op om foreningen! Til dem, der ikke så ofte dukker op, vil jeg sige: Kom! Det er spændende og giver alle muligheder for at få indflydelse og et netværk, der både fagligt og privat kan være yderst givende. n 3

4 Konservatorerne Susanne Trudsø og Benni Berg fra Nationalmuseet vil fortælle om restaureringen af Nat -mosaikken, som ses øverst oppe på Palace Hotel s tårn. Foto: Nationalmuseet NKF-dk Generalforsamling og arrangement Lørdag d. 8. maj 2010 kl på Palace Hotel, Rådhuspladsen 57, København K. Dagen indledes med en tur ud på taget af Palace Hotel, hvor både Nat -mosaikken og Rådhuspladsen kan opleves. Konservatorerne Susanne Trudsø og Benni Berg fra Nationalmuseet fortæller om restaureringen for 20 år siden, og en medarbejder fra hotellet indfører os i den seneste renovering, hvor der indimellem var konflikter mellem bevaring og hoteldrift. Efter foredrag, omvisning og diskussion er der frokost, som skal bestilles på forhånd ved mail til: senest d. 4. maj. NKF-dk inviterer. Generalforsamlingen starter kl Dagsorden: 1. Formandens beretning for det forløbne år 2. Regnskabsaflæggelse og budget 3. Optagelse af ordinære medlemmer 4. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer: a) Ændring af Stadgar (se forslag til ændring på s. 4-5) b) Ændring af vedtægter for NKF-dk (se forslag til ændringer på s. 5) c) Kontingentet fastholdes 5. Valg af formand og øvrig bestyrelse plus én suppleant (jf. 4) 6. Valg af to revisorer og én revisorsuppleant 7. Orientering om fælles nordiske publikationer og hjemmeside 8. Orientering om E.C.C.O. 9. Eventuelt Generalforsamlingen er Den danske Afdelings højeste myndighed og ledes af en af forsamlingen valgt dirigent. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel. Forslag til denne indleveres skriftligt mindst 5 dage før til bestyrelsen. Forsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til deltagerantal. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. FORSLAG TIL ÆNDRING AF STADGAR 4: Förbundets styrelse, förbundsrådet, utgörs av förbundsordföranden samt ledaren av var och den av de nordiska sektionerna. Dessutom kan varje sektion utse ytterligare 2 mötesdeltagare. Redaktören för förbundets tidskrift har rätt att deltaga i förbundsrådets möten, men saknar rösträtt. 4

5 Ændres til Förbundets styrelse, förbundsrådet, utgöres av förbundsordföranden samt ordföranden från de nordiska sektionernas samtliga styrelser. Styrelseordföranden från respektive sektion kan ersättas av annan styrelsemedlem. I tillägg kan varje sektion utse ytterligare två mötesdeltagare. Redaktören för förbundets tidskrift har rätt att deltaga i förbundsrådets möten, men saknar rösträtt. FORSLAG TIL ÆNDRING AF NKF-DKs VEDTÆGTER Da en konservator ifølge E.C.C.O. s senest opdaterede guidelines skal have en 5-årig uddannelse, foreslår bestyrelsen, at vi indfører en medlemsstype med 5 års uddannelse. Forslaget indføres sammen med E.C.C.O. s bedstefarklausul, der siger, at alle, der p.t. er ordinære medlemmer, automatisk bliver ordinær-plus medlemmer. Fremover vil NKF-dk tælle stemmemæssigt i E.C.C.O. med antallet af ordinær-plus medlemmer. NKF-dk vil i E.C.C.O. fortsat tale for alle medlemskategorier. I 2 stk. 1: Ordinære medlemmer. Som ordinære medlemmer optages konserverings- og restaureringsuddannet personale ved danske museer, arkiver, biblioteker eller lignende værksteder, der som minimum har en 3-årig uddannelse fra Konservatorskolen ved Det Kgl. Danske Kunstakademi eller tilsvarende anerkendt uddannelsesinstitution (jf. E.C.C.O. Guidelines (III): Basic Requirements for Education in Conservation/Restoration). Dertil fordres mindst et års konserveringsrelevant erhvervserfaring ved et eller flere anerkendte konserveringsværksteder. Ændres til Ordinære medlemmer. Som ordinære medlemmer optages konserverings- og restaureringsuddannet personale ved danske museer, arkiver, biblioteker eller lignende værksteder, der som minimum har en 3-årig uddannelse fra Konservatorskolen ved Det Kgl. Danske Kunstakademi eller tilsvarende anerkendt uddannelsesinstitution (jf. E.C.C.O. Guidelines (III): Basic Requirements for Education in Conservation/Restoration). Dertil fordres mindst et års konserveringsrelevant erhvervserfaring ved et eller flere anerkendte konserveringsværksteder. Personer med yderligere 2 års konserverings uddannelse (kandidater) kan optages som ordinær-plus-medlemmer. Alle foreningens ordinære medlemmer pr. 1.januar 2011 overgår til ordinær-plus medlemskab. I 2 stk. 1: Generalforsamlingen godkender optagelsen på baggrund af bestyrelsens indstilling. Ændres til Generalforsamlingen godkender optagelsen på baggrund af udvalgets indstilling. I 2 stk. 2: Associeret medlemskab giver ret til deltagelse i NKF s arrangementer til generalforsamlingen med taleret, men ikke stemmeret. Ændres til Associeret medlemskab giver ret til deltagelse i NKF s arrangementer og til deltagelse i generalforsamlingen med taleret, men ikke med stemmeret. I 2 tilføjes et nyt stk. 5: Medlemmer, der p.g.a. alder er uden for aktiv tjeneste, kan overgå til pensionstmedlemskab. For at opnå pensionistmedlemsskab skal man dokumentere, at man er gået på efterløn eller er fyldt 65. I 2: Stk. 5 ændres til stk. 6. I 4 indsættes følgende sætning: Bestyrelsen kan kun vælges blandt ordinære og ordinær-plus medlemmer før bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. I 6 ændres pkt. 3 og pkt. 5 i dagsordenen til: 3. Optagelse af ordinære og ordinær-plus medlemmer. 5. Valg af formand og øvrige bestyrelse plus suppleanter (jf. 4). I 6: Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ændres til Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Kun ordinære og ordinær-plus medlemmer har stemmeret. Der kan stemmes ved fuldmagt hver person kan kun medbringe en fuldmagt. n NOTITS Formandskandidater På generalforsamlingen i maj 2010 skal NKF-dk have ny formand. Han eller hun vælges direkte, mens resten af bestyrelsen konstituerer sig selv ved førstkommende møde. Bestyrelsen er åben over for nye interesserede kandidater til formandsposten og opfordrer derfor medlemmerne til at møde op og komme med forslag til kandidater. Interesserede, som ønsker at vide mere om, hvad formandsposten indebærer, er meget velkomne til at kontakte formanden på tlf eller Michael Højlund Rasmussen, fmd. 5

6 NKF-dk-regnskab 2009 Regnskab 2009 Budget 2009 Budget 2010 INDTÆGTER: Kontingenter Udgivelser KUAS Kongres Administration Kontingent ,00 Kontingent , , ,00 Debitorer ultimo ,00 Debitorer primo ,00 Annoncesalg 4.700, , ,00 Salg af postprints og andre bøger 3.095,00 Debitorer ultimo 3.876,00 Debitorer primo 0,00 Rejsetilskud 4.506, , ,00 Kongres tilskud , ,00 Kongres regnskab ,77 Renter 214,24 800,00 0,00 Indtægter i alt: , , ,00 UDGIFTER: Udgivelser Hjemmeside Medlemsaktiviteter Fest Bestyrelsen Forbundsråd E.C.C.O. Bulletin tryk , , ,00 Bulletin porto 4.025, , ,00 Meddelser tryk , , ,00 Nyt layout af Bulletin ,00 Abonnement og opdatering 1.545, , ,00 Ny hjemmeside ,00 Medlemsarrangementer 666, , ,00 Arbejdsgrupper 754, , ,00 Generalforsamling 936, , ,00 ODM-undersøgelse ,00 Udgifter til fest 200, ,00 Festgebyrer - returneret 3.850, ,00 Bestyrelsesmøder inkl. rejser , , ,00 Repræsentation 1.600,50 500, ,00 Fællesudgifter 0, , ,00 Deltagelse i forbundsråd 1.563, ,00 E.C.C.O.-kontingent 9.984, , ,00 Rejser 5.865, , ,00 6

7 Regnskab 2009 Budget 2009 Budget 2010 Kongres Regnskab % af overskud kongres ,43 Efterfølgende udgifter kongres 4.765,18 Post konference tour ,34 Merchandise ,00 ADMINISTRATION Kontorartikler 4.170, , ,00 Porto 50, , ,00 Gebyrer 638,00 900, ,00 Udgifter i alt: , , ,00 Årets resultat (indtægter-udgifter) , , ,00 STATUS PRIMO 2009 Konto: ,64 Konto: ,30 Debitorer (kontingenter) 1.150,00 Skyldige poster 0,00 I alt ,94 BALANCE Aktiver Konto: ,48 Konto: ,49 Skyldig post (overskud til Forbundsråd) ,43 Debitorer ultimo 2009 Salg af annoncer 3.876,00 Kontingenter ,00 Aktiver i alt ,54 Passiver Egenkapital primo ,94 Over- / underskud ,60 Passiver i alt ,54 NOTITS Layout- og redaktørskifte Bulletin har fået nyt layout og ny redaktør. I den forbindelse vil NKF-dk gerne udtrykke en stor tak til Susan Ritterband for knap 10 års tro tjeneste som ansvarshavende redaktør. Bladet vil fortsat have fokus på information om foreningens arbejde, emnegrupper og arrangementer samt på forholdene for medlemmerne og for faget mere generelt. Men selvom indholdet vil kredse om de samme emner, vil vi samtidig forsøge at gøre bladet endnu mere vedkommende ved at gå lidt tættere på medlemmernes hverdag. Da alt arbejde i NKF-regi sker på frivillig basis, får vi imidlertid brug for jer derude - vi håber, I vil bidrage. Redaktionen 7

8 Fuglsøcentret på Djursland. Foto: Ann Malmgren Orienteringsmøde på Fuglsø 2009 Se min kjole Af Winnie Odder Under forberedelserne til orienteringsmødet på Fuglsø 2009 valgte koordinatorerne at definere to temaer: Synliggørelse og Forskning. Udover de traditionelle indlæg af almen karakter fra vort arbejdsfelt samt informationer om dette og hint, kunne disse to temaer danne afsæt for et mere fokuseret indblik i, hvad der rører sig i vor verden. Det viste sig, at vi blandt kollegerne fik stort gehør for dette, idet mange følte sig kaldede til at bidrage inden for netop disse valgte temaer. Hele Fuglsøprogrammet inklusiv abstracts kan findes på Nu skal man ikke have deltaget i ret mange Fuglsø-møder, før man genkender denne traver: Hvordan fortæller vi alle de andre om alt det fantastiske, vi både gør, finder og tænker! Vi er i grunden ret så gode til at kommunikere indbyrdes, og på Fuglsømødet har der gennem årene været en del tiltag, som rækker udover vore egne direkte fagfæller. Dette er noget vi helt sikkert vil se forstærket i de kommende år. For inden for kulturforvaltningen lyder nye toner. Fra at have været de undertiden let irriterende kolleger, som har så mange meninger og kommer med så mange argumenter for at ændre tidligere praksis inden for samlingsforvaltning, er vi blevet opdaget som den rene publikumsmagnet. Det er tæt på, at vi har x-faktor! Det er med andre ord formidlingsafdelingen, som har opgraderet vores eksistens på museet, hvor det tidligere har været administrationsafdelingens synspunkt at se os som forkælede unger, der kræver og kræver og IH hvor det koster! Fra at have repræsenteret et håndværk og en tavs viden bringes vi og vort fag frem på forreste række i mange museers formidlingstiltag i erkendelse af det faktum, at den menneskelige nærkontakt slår al anden kommunikation. Vi ved godt selv, hvordan nysgerrige flokkes omkring os, så snart vi under arbejdet stikker næsen uden for værkstedet eller lader andre komme inden for i vor verden. Den særlige kundskab, vi besidder om bevaringsspørgsmål, er der endvidere ingen andre end os selv, som kan formidle med større indlevelse og kompetence. Vi må som alle andre specialister blive flinke(re) til at delagtiggøre omverdenen i både glade fund og triste erkendelser for på en ansvarlig måde at indgå i den samfundsmæssige debat og skabe fundament for strategier med både holdbarhed, konsekvens og kulturel mening, der rækker langt ud over vor egen tid. Derfor er det også utroligt glædeligt, at en af vore kolleger, Johanne Velling, netop nu arbejder på en specialeopgave ved Konservatorskolen, som vi på Fuglsø 2009 fik mulighed for at få et første indkig i. Johannes speciale hedder Kompetencer og kommunikation i konserveringsfaget, og hun kommer vidt omkring i disse temaer under sin grundforudsætning, at det er nødvendigt for fagets overlevelse og udvikling, at konservatorer bliver i stand til at anvende kommunikative redskaber i bestræbelsen på at synliggøre og aktualisere konservering. 8

9 I et andet perspektiv på formidling af konserveringsområdet beskriver hun, at faget i forhold til dets etiske retningslinjer er forpligtiget til at dele den kulturbevarende viden med offentligheden med det formål at skabe en bevidsthed om og et samtykke fra offentligheden til at bevare kulturarven. Endvidere beskæftiger hun sig i sine undersøgelser og tankerækker med spørgsmålet om, i hvor høj grad konservatorens faglighed konstrueres af omverdenen. Det handler altså i høj grad både om den rolle, andre tildeler os, om vor egenforståelse og ikke mindst vor selviscenesættelse. Disse toner spillede senere indlæg videre på f.eks. Susan Ritterband, som med sit indlæg om Synlige betragtninger fra en privatpraktiserende konservator anskueliggjorde hele det bagvedliggende PR-arbejde og alle øvrige synlighedsstrategier, som må aktiveres for at både skaffe og fastholde kunder til en vellykket konserveringsvirksomhed. Det er ikke nok at være dygtig og kunne de rigtige ting; ved ingen om det, eller forstår at værdsætte denne særlige kompetence, må man dreje nøglen om. Dette er en situation, som alle i branchen genkender uanset, om man er privat eller ansat på en mere eller mindre statslig institution. I den akademiske verden udtrykker man ofte dette princip på følgende måde: Publish or perish. I vores særlige faglige verden kunne vi måske komplettere med: Get seen or shut down. Vi havde også glæden af at høre fra en af vore kunder om, hvordan det er at være udsat for konservatorer. Sognepræst Bjarne B. Sandal viderebragte sine Erfaringer og oplevelser med restaurering af historisk inventar i Henne Kirke Vi kunne konstatere, at vores faglige iver og kommunikationslyst heldigvis kan møde sine ligemænd. Under den lange konserveringsproces, hvor dele af altertavlen var på værksted, udformede børn fra sognet en alternativ alterudsmykning, som blev hængt op foran det opsatte stillads. Kirkebladet bugnede med spændende billeder før, under og efter de enkelte konserveringsprocesser, og ejerskabet og kundskaben fik i den anledning et nyt skab at rummes i. Vi er mange, som arbejder med og i Danmarks kirker, og nu har vi også en kollega som på ph.d.-niveau bearbejder denne tematik. Karin Vestergaard fortalte om vejen ind og rundt i dette, via sit ph.d.-projekt: Kirkeinventarets farvehistorie en kronologisk og kontekstuel undersøgelse foretaget med Nationalmuseets Antikvarisk- Topografiske Arkiv som indsamlingskilde. At bringe vores fag ind i denne type forskning vil på afgørende vis styrke dets ændrede image, fra en hjælpevidenskab til et eget forskningsfelt, som er værd at kaste forskningspenge efter! Dette og meget andet vil bringe vores fag væk fra de usynlighedsstrategier, som Johanne Velling talte om. Foto: Stock.xchng Vor ikke nedskrevne historie får snart også sine udtolkere, idet Winnie Odder har påbegyndt en digitalisering af alle foredrag fremført på Fuglsø siden 1979 (hvor det for øvrigt ikke var på Fuglsø disse møder blev afholdt men mere om dette senere). Med denne vor nyere historie tilgængeliggjort ligger vejen beredt for mange studier i vort fags intrikate gange og irgange. Mere om dette på et websted nær dig og i dit konservatorblad om ikke alt for længe! Se min kjole, den har alle farver, alt hvad jeg laver, deler jeg med dig. Det er fordi, jeg elsker alle farver, og fordi konservator er mit navn! (Alle mandlige kolleger må her venligst foretage en filkonvertering til Kittel/Forklæde/Overall/eller anden foretrukken arbejdsmundering) n NOTITS NKF-dk støtter nyt projekt Siden 1976 har konservatorer delt viden og erfaringer med hinanden på det, vi i dag kender som Fuglsømødet. På Organisationen Danske Museer (ODM) findes dokumentation for disse møder i en mere eller mindre tilgængelig form. NKF-dk har valgt i samarbejde med ODM at yde økonomisk støtte til et projekt, som har til hensigt at fremfinde, systematisere og digitalisere alle disse informationer. Den primære begrundelse for dette valg er, at et sådant arbejde vil give mulighed for et unikt indblik i den danske konserveringshistorie, som ikke findes på andet sted. Projektet udføres af konservator Winnie Odder og vil være offentligt tilgængeligt i løbet af sommeren

10 Forskningsperspektiver i konserveringsfaget Af Johanne Velling, Stud.scient.cons. Konservator Karin Vestergaard Kristiansen, ph.d.-studerende på Kulturarvens Forskerskole og ansat på Nationalmuseets Bevaringsafdeling, skriver i sit oplæg til Fuglsømødet 2009: Konservatorfaget er relativt ungt og kan have svært ved at oparbejde den forskningsbaserede baggrund, de muligheder og det omdømme, der er forudsætning for at faget kan indgå ligeværdigt med andre kulturhistoriske forskningsområder i kappestriden om forskningsmidler. Formålet med denne artikel er at give et indblik i de udfordringer og perspektiver, som knytter sig til konserveringsfaget set i forskningsmæssigt øjemed. Udgangspunktet I 2010 kan vi fejre tiåret for Konservatorskolen som højere udannelsesinstitution, og Konservatorskolen beskrives i dag som en forskningsbaseret uddannelsesinstitution. Som uddannelsesinstitution under Kulturministeriet (lov nr. 889 af ) skal Konservatorskolen på lige fod med andre universiteter leve op til kravet om banebrydende forskning, der kan danne grundlag for en dynamisk udvikling i virksomhederne og samfundet (jf. Regeringens Globaliseringsstrategi 2006). Konservatoruddannelsen følger i dag generelle tendenser på forskningsområdet, hvor der i høj grad er sat fokus på forskning, som kan indgå i et internationalt forskningsmiljø (jf. Universitetsloven LBK nr. 280 af ). Dette skal afspejle og fremme statens konkurrenceevne i en global sammenhæng (jf. regeringens Globaliseringsstrategi 2006). Et resultat af skolens akademisering muliggjorde i 2004, at skolen kunne indskrive to ph.d.-studerende. Ydermere trådte Konservatorskolens nye stillingsstruktur i kraft fra år 2003, hvilket blandt andet betød, at undervisernes forskningstid overgik fra 25% til 40%. Der vil endvidere efter en overgangsperiode blive stillet krav til undervisernes videnskabelige titler. Og netop for at efterleve de krav, der medfølger Konservatorskolens status som højere uddannelsesinstitution, er der i det sidste årti blevet oprettet nye fag og forskningsfelter. Der er blandt andet blevet rettet større opmærksomhed på, at konserveringsfagets udøvelse forudsætter en tværfaglig genstands- og materialeforståelse. Der ses en sideløbende tendens på institutionerne i kraft af, at de tværfaglige forskningsprojekter på museerne indebærer tværfaglige discipliner på det museologiske felt. Yderligere er Konservatorskolen pålagt at tydeliggøre de forskningsmæssige perspektiver i konserveringsfaget. Dette ses særligt ved, at der i 2009 påbegyndtes en akkrediteringsproces for de kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet (jf. Bologna-deklarationen fra 1999). Undervisernes aktiviteter og skolens forskningsstrategi forventes således at have en betydning for en generel professionalisering og udvikling i konserveringsfaget, og konservatorens reformulerede rolle forventes at skabe nye muligheder på kulturinstitutionerne spørgsmålet er blot hvordan? Organisatoriske og strukturelle barrierer i konserveringsfaget Anerkendte forskningsaktiviteter kræver mange ressourcer og målrettethed af de enkelte institutioner. Derfor kan man i praksis indsnævre de institutioner, som definerer det danske forskningsmiljø på bevaringsområdet, til: Konservatorskolen, Statens Museum for Kunst (SMK) og Nationalmuseet (NM) samt i mindre grad Det Kongelige Bibliotek (KB) (jf. museernes forskningsberetninger). Hertil er det i øvrigt også relevant at tilføje Moesgård Museums Konserverings -og naturvidenskabelige afdeling, Konserveringscentret i Vejle særligt for deres samarbejde med Centre for Textile Research (Københavns Universitet) og Museernes Bevaringscenter i Skive med deres udvikling af plasmareduktionsanlæg for jernkonservering. Konserveringsfagets korte eksistens i forskningsfeltet betyder dog i praksis, at konservatorernes rolle stadig bærer byrden som teknisk disciplin, og kun i sjældne tilfælde har fået oparbejdet samme krav og stillingsstrukturer, som øvrige professioner på ABM-institutionerne. På den nuværende kulturscene får værkstederne ikke penge foræret til forskning, metodeudvikling etc. statslige midler kræver argumentation, synliggørelse af opgaver og en formidling, som rækker ud over konserveringsfaget. Derfor skal et bevaringsværksted, som vil opstarte et forskningsprojekt have større mulighed for at gennemskue adgangen til finansieringen af et forskningsprojekt. En anden problematik er, at det simpelthen kan være vanskeligt for et bevaringscenter at opnå standarden for anerkendt forskning (ifølge den gældende danske lovgivning for forskning på ABMinstitutioner, lov nr. 224 af ) og derved opnå en større rækkevidde både nationalt og internationalt. Dette ville kunne løses ved et større samarbejde mellem bevaringscentre og værksteder og de store ABM-institutioner (som Statens Museum for Kunst eller Nationalmuseet) såvel som Konservatorskolen og andre universiteter. Ved dette kan der skabes en synergi af vidensdeling, empirisk materiale og sparring af faciliteter og apparatur. I 2005 blev der gennemført en international forskningsevaluering af Nationalmuseets forskning fra (Evaluation of the research of the National Museum of Denmark ), som netop bemærker vigtigheden af, at museet påtager sig et nationalt ansvar til at forske i et snævert felt som konservering: The Panel finds that research carried out at the National Museum is vital for Danish research in humanities and conservation science on the whole, since the academic environments in these fields are small and few in Denmark. Hvis konservatorer i højere grad skal kunne være med til at afklare genstandenes fysiske egenskaber og kompleksitet er det desuden også nødvendigt i et bredere perspektiv at ændre synet på bevaring og konservering, således at faget ikke kun anses som et selvstændigt felt eller en bestemt teknisk praksisform. Konservering bør således kunne ses i sammenhæng med hele det museologiske ansvar i form af indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling (jf. Museumsloven LBK nr

11 af ). Dette bringer mig til den problematik, at mange udøvende konservatorer, specielt på bevaringscentrene, ikke direkte er omfattet af Museumsloven, og at det formelt set er museernes ansvar at bevare kulturarven og ikke bevaringscentrenes. De statslige og statsanerkendte museer udgør samlet set det største antal af forskningsudøvende institutioner på Kulturministeriets område. Udover de 13 ABMinstitutioner (jf. bekendtgørelse nr. 586 af ) er der i Danmark også omkring 150 statslige og statsanerkendte museer under Kulturministeriet (såkaldte 15- og 16-museer). Se i øvrigt publikationen Forskningsstrategi for KUMs område, som blev udgivet maj Alle disse museer er omfattet af Museumsloven og beskrives således på Kulturministeriets hjemmeside ( Status over forskningsplanlægningen på arkiver, biblioteker, museer m.v, ): Forskning er en af de fem hovedopgaver på museerne: indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling. Forskningen er basal, da den er forudsætningen for videnskabelig udnyttelse af samlingerne, for en kvalificeret indsamling og for dokumentation af samfundets bestandige forandringer. Forskningen kan føre til en revision af museernes samlingsbegreb og dermed af museernes rolle i samfundet, ligesom den bidrager til den generelle vidensopbygning. Endelig forsker museerne i bevaring, dokumentation og formidling. I Kulturministeriets rapport Udredning om bevaring af kulturarven fra 2003 anbefales det, at en hovedstrategi for bevaringen af den allerede indsamlede kulturarv på arkiv-, biblioteks- og museumsområdet er at prioritere konservering i forbindelse med formidling og forskning. Det er interessant herefter at spørge til, i hvor høj grad de danske konservatorer tager del i at løfte dette forskningsmæssige ansvar, især den forskning, som er med henblik på at opnå viden om bevaring og dokumentation. NM dækker en bred palet af fagspecialer, SMK sætter fokus på moderne materialer, papir og maleri på lærred, og KB forsker i grafisk konservering og digital kulturbevaring. I øvrigt er alle tre institutioner medspillere i udarbejdelsen af præventive standarder for opbevaring og magasinering. De høje mål og krav til forskningen begrænser altså feltets forskningspraksis til kun at henvende sig til få privilegerede, statslige bevaringsenheder. Det kan derfor diskuteres, om det er ønskeligt og muligt, at forskning i bevaring og konservering formaliseres til også at ske i samarbejde med de statsanerkendte 15- og 16-museer på linje med disses andre ansvarsområder. Yderligere kan der også spørge til, i hvor høj grad disse museer er i stand til at leve op til Kulturministeriets forskningsmål. Desuden efterspørger jeg et overblik over, om alle fagspecialerne i tilstrækkelig grad bliver dækket i det danske forskningsmiljø. Bevaringscentrenes tilknyttede museer er primært statsanerkendte museumsinstitutioner. Dette betyder, som før nævnt, at de er forpligtigede til at forske, indsamle, registrere, bevare og formidle (jf. lovbekendtgørelse nr af ). Og trods et muligt administrativt ekstraarbejde for bevaringscentrene kunne man overveje, om Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger af museerne på sigt også burde kaste et blik på landets bevaringscentre. Primært ville kvalitetsvurderingen først skulle formulere, hvad god konserveringspraksis overhovedet er. Først derefter kan der skabes klarhed over, hvem der bærer ansvaret for at forske i de museale samlinger med særligt fokus på f.eks. dokumentation og bevaring. Der eksisterer nemlig ikke i sammenligning med museerne såkaldte statsanerkendte bevaringscentre, og der findes derfor heller ikke en offentlig liste over hvem, der varetager bevaringsarbej-det for museerne. I undersøgelsen skulle der inkluderes de syv bevaringscentre, som modtager statens driftstilskud samt de tre statslige bevaringsenheder (NM, SMK og KB), de to bevaringsenheder, der fungerer både som universitets- og museumsinstitution, og ikke mindst de bevaringscentre, som fungerer som fælleskonserveringer for flere museer, men som er en intern enhed i et enkelt museum. Her kunne der blandt andet skabes fokus på, hvordan museet samarbejder med andre museer, offentlige myndigheder og andre interessenter. Foreløbigt vil jeg konstatere, at der på den ene side findes veldefinerede rammer for forskning på institutioner som Konservatorskolen (LBK nr. 889 af ) og landets 13 statslige museer, biblioteker og arkiver. Hertil skal man dog ikke glemme, at kun tre af disse har interne bevaringsafdelinger med konservatorer ansat i den videnskabelige stillingsstruktur (jf. LBK nr. 586 af og lov nr. 224 af ). På den anden side eksisterer der ikke en egentlig opmærksomhed på og systematisk vidensorganisering (i hvert fald ikke lovgivningsmæssigt) for det, der er virkeligheden for langt de fleste konservatorer på bevaringscentrene. De mangfoldige tilknytningsformer til de danske bevaringscentre har en afgørende betydning for forskningsstrategiernes muligheder for at udfolde sig på konserveringsområdet både internt i organisationerne og overordnet i forvaltningen af kulturarven. I denne forbindelse bemærker jeg i øvrigt ud fra de statslige institutioners organisationsdiagrammer, at ordet samlinger bliver sat i samme enhed som forskning, men at bevaring bliver adskilt fra enheder for både samlinger, formidling og forskning. Konserveringsfaget fremadrettet Det skal være tydeligere for museerne, hvorfor det kan være attraktivt at skabe alliancer med konservatorer. Konserveringsfaget besidder netop attraktive færdigheder som naturvidenskabelig, museologisk og teknisk kunnen. Dvs. at én forskningsstrategi for konserveringsfaget kan rettes på at være mere udsøgende i form af nye samarbejdspartnere (specielt til dem som har forskningspligt). En anden kan være at skabe fokus på fagets interne initiativer og strukturelle organisering på forskningsfeltet. Hermed mener jeg, at det er oplagt, i ønsket om at overlevere den viden, der tilhører vores lille og specialiserede, men meget mangfoldige fag, at der skabes mulighed for at samarbejde på tværs af institutionelle tilhørsforhold evt. med internationale samarbejdspartnere, hvor der kan oprettes forskningsnetværk på tværs af bevaringscentrene. Nye muligheder for samspillet mellem konservering, forskning og formidling bør desuden afsøges ved at koble konservatorer, museumsinspektører og kuratorer og skabe fælles mål for forskning inden for samlingerne. Alt i alt virker det derfor oplagt, at konserveringsfaget selv tilegner sig rollen som generator og koordinator i tværgående forskningsprojekter - ikke kun i konserveringsfaget, men bredt i ABM-sektoren. Næste skridt i at udvikle en kvalificeret forskningsstrategi, er således op til konserveringsfaget selv. Det er desuden også spørgsmålet, om der mangler en overordnet national strategi med hensyn til udnyttelsen af den enorme og højt specialiserede, genstandsbaserede viden, som centrene ligger inde med. Dog må vi samtidig være særligt opmærksomme på at fastholde fagets decentrale organisationsstrukturer og autonomi i ABM-sektoren. Disse perspektiver må diskuteres i fora som NKF, ODMs netværksgrupper og/eller KViC - og ikke mindst i dialog med Kulturarvsstyrelsen. n 11

bulletin FUGLSØ-møderne Et overblik 1 Konservatorer med p.hd. 2 abstracts NKF- dk arrangement Interview 83 /2010 Nordisk Konservator Forbund Danmark

bulletin FUGLSØ-møderne Et overblik 1 Konservatorer med p.hd. 2 abstracts NKF- dk arrangement Interview 83 /2010 Nordisk Konservator Forbund Danmark bulletin # 83 /2010 Nordisk Konservator Forbund Danmark ThorvaLdsens Museum NKF- dk arrangement Konservatorer med p.hd. 2 abstracts Mogens S. Koch Interview FUGLSØ-møderne Et overblik 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

bulletin PortrætInterview Helge Brinch Madsen 1 Plastics Konservatorer på festival vandskader Frederiksstaden hårdt ramt

bulletin PortrætInterview Helge Brinch Madsen 1 Plastics Konservatorer på festival vandskader Frederiksstaden hårdt ramt bulletin # 85 /2011 Nordisk Konservator Forbund Danmark Plastics Konservatorer på festival vandskader Frederiksstaden hårdt ramt Kulturarv www.digitalbevaring.dk PortrætInterview Helge Brinch Madsen 1

Læs mere

BULLETIN. TEMA Ildebrand. NKF-DK Referat af generalforsamlingen. NY I BESTYRELSEN Nanna Gerdes. KONSERVATORER MED PH.D. Lined Canvas Paintings

BULLETIN. TEMA Ildebrand. NKF-DK Referat af generalforsamlingen. NY I BESTYRELSEN Nanna Gerdes. KONSERVATORER MED PH.D. Lined Canvas Paintings BULLETIN # 89 /2013 NORDISK KONSERVATOR FORBUND DANMARK NKF-DK Referat af generalforsamlingen NY I BESTYRELSEN Nanna Gerdes KONSERVATORER MED PH.D. Lined Canvas Paintings TEMA Ildebrand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BULLETIN Nr. 72 Marts 2005 1

BULLETIN Nr. 72 Marts 2005 1 BULLETIN Nr. 72 Marts 2005 1 Bulletin Bulletin udkommer 2 gange om året. Næste deadline 1. september 2005. Medlemmer af NKF-dk får bladet tilsendt. Henvendelser om medlemsskab (både associeret og ordinært)

Læs mere

bulletin Portrætinterview Ole Høeg Post 1 Jubilæum 40 års konservering i Skive Bent Hacke en Replik NKF- dk generalforsamling 2012

bulletin Portrætinterview Ole Høeg Post 1 Jubilæum 40 års konservering i Skive Bent Hacke en Replik NKF- dk generalforsamling 2012 bulletin # 87 /2012 Nordisk Konservator Forbund Danmark Referat NKF- dk generalforsamling 2012 Jubilæum 40 års konservering i Skive Bent Hacke en Replik Portrætinterview Ole Høeg Post 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BULLETIN Nr. 69 Oktober 2003 1

BULLETIN Nr. 69 Oktober 2003 1 BULLETIN Nr. 69 Oktober 2003 1 Bulletin nkf-dk s bestyrelse Bulletin udkommer 2 gange om året. Medlemmer af nkf-dk får bladet tilsendt. Henvendelser om medlemsskab (både associeret og ordinært) skal ske

Læs mere

BULLETIN Nr. 66 Marts 2002

BULLETIN Nr. 66 Marts 2002 BULLETIN Nr. 66 Marts 2002 Bulletin Bulletin udkommer 2 gange om året. Medlemmer af NKF-Dk får bladet tilsendt. Henvendelser om medlemsskab (både associeret og ordinært) skal ske til medlemmer af bestyrelsen.

Læs mere

BULLETIN. KB-hallen Fredning og affredning. NKF-DK Indkaldelse til generalforsamlingen. LEDER Kulturarven i søgelyset

BULLETIN. KB-hallen Fredning og affredning. NKF-DK Indkaldelse til generalforsamlingen. LEDER Kulturarven i søgelyset BULLETIN # 90 /2014 NORDISK KONSERVATOR FORBUND DANMARK NKF-DK Indkaldelse til generalforsamlingen LEDER Kulturarven i søgelyset KONSERVATORER MED PH.D. Karakterisering af bevaringsforhold for humane knogler

Læs mere

BULLETIN Nr. 71 Oktober 2004 1

BULLETIN Nr. 71 Oktober 2004 1 BULLETIN Nr. 71 Oktober 2004 1 Bulletin NKF-dk s bestyrelse Bulletin udkommer 2 gange om året. Medlemmer af NKF-dk får bladet tilsendt. Henvendelser om medlemsskab (både associeret og ordinært) skal ske

Læs mere

BULLETIN Nr. 73 Oktober 2005 1

BULLETIN Nr. 73 Oktober 2005 1 BULLETIN Nr. 73 Oktober 2005 1 Bulletin Bulletin udkommer 2 gange om året. Næste deadline 1. februar 2006. Medlemmer af NKF-dk får bladet tilsendt. Henvendelser om medlemsskab (både associeret og ordinært)

Læs mere

BULLETIN Nr. 74 Marts 2006 1

BULLETIN Nr. 74 Marts 2006 1 BULLETIN Nr. 74 Marts 2006 1 Bulletin Bulletin udkommer 2 gange om året. Næste deadline 1. september 2006. Medlemmer af NKF-dk får bladet tilsendt. Henvendelser om medlemsskab (både associeret og ordinært)

Læs mere

KONSERVATORER MED PH.D. #92 /2015 NORDISK KONSERVATOR FORBUND DANMARK

KONSERVATORER MED PH.D. #92 /2015 NORDISK KONSERVATOR FORBUND DANMARK BULLETIN # 92 /2015 NORDISK KONSERVATOR FORBUND DANMARK NKF-DK Indkaldelse til generalforsamling LEDER Konservatorer kan bruges til andet end konservering KONSERVATORER MED PH.D. Fire arkæologiske nåletræpæle

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2014

Museum Lolland-Falster 2014 ÅRSBERETNING 2014 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2014 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-86-5 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179867 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf:

Læs mere

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum Nyhedsbrev 16 Tema: Publikum Indhold Nyhedsbrev 16 Marts 2007 Tema: Publikum Museumsformidlere i Danmark, MID Indhold Publikum www.museumsformidlere.dk Redaktion: Henrik Sell (ansv.) - sell@nathist.dk

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 3. september 2015 på Arla Foods Branderup Mejeri 2014-2015 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2014/15 1 Indledning...

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 6. april 2010 kl 16-19 på RUC Bilagsudsending, 23. marts 2010 Indhold Forslag til dagsorden 2 Bestyrelsens beretning de studerende er med på råd! 3 Studenterrådets regnskab 2009

Læs mere

Charme-faktoren: Håndbogen til din ungdomsorganisation

Charme-faktoren: Håndbogen til din ungdomsorganisation Charme-faktoren: Håndbogen til din ungdomsorganisation Kompilator: Vladislav Petkov Projekt Unge mod racisme Fonden С.Е.G.А. Holdningerne i denne publikation er de enkelte forfatteres ansvar og repræsenterer

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia Kvalitetsvurdering af Museerne i Fredericia 2009 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingen af Museerne i Fredericia 4 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger, arkiver, bibliotek

Læs mere

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 11. april 2011

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 11. april 2011 ÅRSBERETNING 2010 Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 11. april 2011 Forord På initiativ af daværende kulturminister Carina Christensen (C) blev det kulturpolitiske udspil Kultur for alle lanceret

Læs mere

Museum Nordsjælland. Vision 2020 og strategi 2015-18

Museum Nordsjælland. Vision 2020 og strategi 2015-18 Museum Nordsjælland Vision 2020 og strategi 2015-18 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 1.1. Museum Nordsjælland historik og udgangspunkt..... 3 1.2. Formål med strategi og vision..... 3 2. Grundantagelser..

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nummer 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Indhold Udgiver

Læs mere

nr. 1 2013 ..se bagsiden..

nr. 1 2013 ..se bagsiden.. nr. 1 2013..se bagsiden.. Om Isaac-Danmark Formand: Sissel Madsen Center for Rehabilitering og Specialrådgivning, Odense Tlf.: 63 14 05 67 e-mail: sissel.madsen@soc.regionsyddanmark.dk CVR nr. 29948445

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2013

Museum Lolland-Falster 2013 ÅRSBERETNING 2013 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2013 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-82-2 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179829 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere