A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 13"

Transkript

1 A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 13 Forholdene i Tromsøsundet var jo i mange maader forskjellige fra dem, jeg havde lært at kjende i Finmarken. Saaledes havde Tromsøsundets menighed paa omkring 5000 sjæle kun en kirke. Denne laa ganske nær Tromsø by og enda nærmere prestegaarden høist 10 minuters vandring, saa at prestens kirkereiser var ikke lange eller besværlige. Derimod blev netop av denne grund kirkeforretningerne anstrengende nok til sine tider. Thi foruden den omstændighed, at hele den store menighed maatte samles ved en og samme kirke, kom hertil endnu et eiendommeligt forhold, som efterhaanden havde faaet sin form paa grund av stedets næringsveie. Fiskeriet blev i vintertiden aarvisst knyttet først til Lofoten og senere paa aaret til Finnmarken. I disse maanedslange perioder var omtrent alt arbeidsdygtigt mandskab borte fra hjemmet, hvilket igjen havde tilfølge, at de hjemmeværende mest oldinger, kvinder og børn ikke kom i kirke. Saa meget voldsommere blev da kirkesøgningen naar mand-folkene omsider var kommet hjem. Da maatte alle udøbte børn føres til daab, brudepar vies og nadverden nydes. Behovet og traditionen havde efterhaanden fæstnet en del bestemte kirkehelger i aarets løb, da menigheden kom til kirke i massevis, nemlig nytaarsdag, paaske og pinsehelg, St. Hanshelg): søndag efter St. Hansdag, Olsokhelg): søndag efter 29. juli, høstkonfirmationen og hellamess ): alle helgenssøndag. Især var tilstrømmingen til kirken stor i Olsokhelgen og hellamess, og kirkeforretningen langvarig. Paa slike søndage krævedes gjerne alle mulige slags kirkelige forretninger: 1) indgangskoner, 2) skriftemaal, 3) prædiken, 4) barnedaab og 5) og altergang. Hertil kom umiddelbart efter gudstjenesten brudevielser. Mer end engang har jeg ved slige storhelger begyndt tjenesten i kirken kl. 9 ½ og ikke været færdig før ved 4 tiden. Antallet av barn, som førtes til daaben paa saadanne dage, nærmede sig ofte 20 tallet; en gang var der 37. Det kjendtes visstnok trættende for presten, naar daabskandidaterne var saa mange, men jeg syntes meget mer synd paa dem som bar børnene, især naar disse skreg av alle livsens kræfter. Mer end en gang saa jeg sveden perle paa de arme koners ansigter. En gang efter en slig storforretning kom en mand op paa kontoret dagen efter. Han vilde bare anmode presten om, at det barn De døbte igaar ved navn N.N.er en misforstaaelse. En anden omstændighed, som bidrog stærkt til at til at forlænge prestens ophold i kirken, var den, at naar indtraf flere brudevielser paa samme dag, kunde aldrig to eller flere par formaaes til vies samtidig. I den tid og paa det sted jeg vokste op som barn var det anseet som en selvfølge at flere samtidige brudepar hørte samme brudetale, og jeg hørte om brude, som var ængstelige for at skulle være eneste brud paa sin bryllupsdag. Det var lettere, naar almuen ogsaa havde andre at kope paa end bare os. Men i Tromsøsundet var det anderledes ialfald fra 1876 og fremover. Det ansaaes ikke for at være fint, at flere brudepar samtidig stod for alteret og delte brudetalen. Da jeg engang efter en større kirkeforretning skulde vie 5 brudepar, før dagen var til ende, havde jeg om lørdagen, da brudgommene meldte sig den efter den anden, sagt til den, som kom senest at jeg vidste ikke, om jeg kunde orke at vie ham før mandag, ifald han ikke kunde bli enig med N.N., som skulde vies kl. 4, om fremstille sig samtidig med denne. Ja, brudgom no. 5 gik lørdagskvæld av sted for at forhandle med no. 4. Men et par timer senere kom han atter paa kontoret og forklarede, at han havde frembragt spørgsmaalet for brudgom no. 4, men forklarede han videre om denne - han blev saa forarget i naturen at der var intet udkomme med ham. Det var imidlertid ikke bare i kirkehuset, men ogsaa udenfor, at arbeidsvilkaarene for presten artede sig annerledes paa dette nye sted end i mit første embede. Saaledes var det i forholdenes medfør langt lettere i Tromsøsundet end i Loppen at komme i berøring med menigheden udenfor Web: E-post: 1

2 kirkehuset, uagtet begge steder omtrent i lige grad maatte regnes sjøkald med de derav følgende hindringer og betingelser for fremkommelighed. Det var navnlig ordningen av skolevæsenet og dets betjening, som her blev en bro mellem presten og menighedens spredte bosteder. Overalt hvor befolkningen har maattet fordele sig mellem fastland paa den ene side og alle beboelige øer og holmer paa den anden side, der blir det ugjørligt at samle alle skolebørn i nogen faa skoler. Og i et distrikt som Tromsøsundet, der strakte sig 11 sjømil i længden og 7 i bredden, er det selvsagt, at man maatte indrette sit skolevæsen med en mængde kredse, om veien til skolestedet ikke skulde blive uoverkommelig lang. Prestegjældet var inddelt i 37 kredse. I den tid skulde presten aarlig avholde en overhøring i disse kredse. Men da i den tid endnu kun havde baaden at ty til som farkost, var det blit til regel, at overhøringen skulde foretages i sommertiden, da man kunde gjøre nogenlunde sikker regning paa uden hinder av uveir at naa frem i berammet tid til berammet sted. Naar det først var vedtaget, at disse overhøringer skulde holdes i sommertiden, saa faldt det paa grund av andre stedlige forhold av sig selv, at tiden nærmere bestemt blev de fire uger mellem vaarkonfirmationen St.Hanshelgen og indtegningen av konfirmanter til høstkonfirmationen. I denne tid var presten da stadig paa skoleeksamensreiser dag efter dag undtagen lørdag, søndag og mandag, uden at overnatte hjemme. Da antallet av kredse var aå stort, var i regelen elevantallet i hver kreds lidet, og den gjengse takst var, at man skulde ekspedere to kredse en paa formiddagen og en paa ettermiddagen. Men endda var det [u?] muligt at overkomme alle kredsene hvert aar. Jeg pleiede derfor det ene aar at befare prestegjældets søndre halvdel, i det andet nordparten og havkanten, Skyss og kosthold til prest og den lærer, som stadig fulgte med, ydedes in natura. Hver uges rundreise maatte naturligvis planlægges og kundgjøres med datum og klokkeslet i lighed med en visitatsberammelse. I den tid havde man endnu kun et ringe faatal av kommunale skolehuse, hvorfor man paa de allerfleste steder leiede lokale til skolen hos en eller anden opsidder i kredsen, der havde husrum nok. De som saaledes avgav skolelokale, blev gjerne, mens forholdet varede, betegnet som skoleværter. Til disse sendte da presten sin berammelse av skoleoverhøring, og disse sørgede for den videre bekjendtgjørelse i kredsen. I disse berammelser maatte presten ogsaa varsle om, hvor han agtede at overnatte, og det saa meget mer som det i regelen var nattekvarteret, der voldte værterne det største bryderi. Disse aarlige eksamensreiser, der paa grund av de lokale forhold var fremtvunget av ganske andre hensyn, blev ogsaa en ubetalelig leilighed til at sprede Guds ord ud i menigheden snart sagt i dens hele udstrækning. Det første aar jeg gjorde en saadan rundreise, var jeg endnu saa nykommen og ukjendt, at jeg ikke berammede nogen opbyggelse ved siden av overhøringen. Men jeg syntes at mærke, at alle parter fandt præstens nærvær nærmest som en tør og trættende forretnimg. Senere paalyste jeg bestandig, at det umiddelbart efter endt overhøring vilde bli en kort opbyggelse, og da strømmede kredsens befolkning sammen i store mængder, aabenbart lokket av den forventede andagtsstund. Utbyttet for sjælepleien av disse sammenkomster er selvfølgelig tilsløret, indtil tiden kommer, da alt som er skjult skal aabenbares, men et andet udbytte var mer haandgribeligt, nemlig forholdet av stigende fortrolighed mellem prest og menighed. De som kom sammen i kraft av tilbudet om opbyggelse, kom jo for at høre Guds ord, og naar de kom ogsaa næste gang, var de altsaa fornøiet med at høre ordet av den prest som de nu engang havde, og paa den maade udviklede forholdet sig i den retning, at menigheden i det store hele mødte sin prest med aabne heller end med lukkede hjerter, Web: E-post: 2

3 Fra disse omreiser, der visstnok var stedegne for Tromsøsundet, har jeg mange lyse minder, minder om glade ansigter, der var glade fordi presten nu med Guds ord i munde mødte op saa at sige i deres eget hjem istedetfor, at de ellers maatte gjøre en lang kirkereise for at høre. Naturligvis var denne faren om paa veitsler forbundet med ikke lidet bryderi og uleilighed for vedkommende saasom skyssen og værtinderne. Især disse sidste kunde vel udstøde et lettelsens suk, naar staakerien var vel over. Skjønt jeg er mig bevidst, at jeg som vel ret og rigtigt var aldrig gjorde mindste tegn til at stille fordringer, kunde det alligevel ikke undgaaes, at prestens ventede komme voldte husmoderen lidt feber især paa steder, hvor han skulde overnatte. Det blev fortalt, at hvor sligt indtraf første gang kunde hænde, at husmoren hørte sig for i øst og vest, haassen en skal ta imod provsten. Der skulde jo tænkes paa soverum, hvortil kom, at havde nabokonen i fjor gjort det saa og saa under lignende omstændigheder, saa skulde det nu iaar og her bli gjort endda grummere. For mig blev det hele en strøm av velgjerninger, som aldrig stod stille. Thi derom var alle enige: presten skulde trakteres med det bedste huset formaaede. Imellem kunde det jo hænde, at gjæstfriheden fik et anstrøg av det, som vi holder komisk. Hertil regner jeg, at en værtinde for at gjøre det bedre end alle foregaaende værtinder ved serveringen av den obligade flødegrød taarnede op en pyramide av konfektrosiner paa grødtallerkenen, saa at hovedindholdet grøden var fuldstendig skjult. Da alle værtinder mente, at flødegrød var det bedste og fineste av al mad, og da presten endelig skulde nyde det bedste, kunde dagens kosthold falde lidt ensidig, som naar vi fik flødegrød til middag paa et sted og flødegrød til aften paa et andet sted samme dag. Men alt sprang ud fra hjertelig velvillie, og den kjendsgjerning satte velsmag paa alt. Selv den gang da jeg ved at overnatte hos en saadan skolevært var blit plettet av hvid maling, saa jeg saa ud som en rype i farveskiftningen, var hele historien kun en frugt av opofrende velvillie. Manden var medlem av herredsstyret og indtog saaledes en noget fremskudt stilling. Nu var han tillige blit skolevært, og presten skulde i anledning av overhøringen nyde nattekvarter i hans hus. Dette var bygget længe før den nuværende eiers tid og derfor lavt og tillige umalet og forsaavidt utidsmæssigt, men nu ved den store anledning skulde der da fiffes bedst mulig op. Han gik derfor i gang med at male med egen haand alle vægge indvendig tilligemed bord og bænke og stole og hylder. Men nu var værten ikke fagmand i maling og havde for at blive fort færdig smurt lit tykt paa. Følgen var, at malingen, da jeg kom, paa mange punkter ikke tilstrækkelig tørret. Derfra skrev sig de mange hvide flækker paa min dragt, som jeg førte med mig fra hint besøg. Men ogsaa dette var udslag av bare velvillie, denne gang fostret i min kjære Nils Petters hjerte. Med tak mindes jeg vore mange sammentræf, men med dybt vemod, at du skulde finde din grav i bølgene hin mørke desemberkvæld, da du i storm tog paa hjemveien fra byen uden at naa det hjem, du nærmest havde for øiet. Til disse rundreiser knyttede sig helt naturlig de regelmæssige besøg presten embedsmæssig havde at avlægge paa 3 avsidesliggende hjælpekirkegaarde. Jeg mindes disse forretninger som solbelyste høitider. Disse kirkegaarde blev i regelen besøgt av presten en gang om aaret. Der skulde da foretages jordfæstelse ved alle de grave, som siden sidste forretning havde modtaget de jordiske levninger av en bortvandret. I denne anledning kom da gjerne de nærpårørende tilstede for at paavise den grav, der skjulte nogen av deres, og kanske lægge en krans paa graven som et ekko av det sidste farvel. Men der mødte ved disse sammenkomster mange flere end de, som havde grave at værne om. Særlig erindrer jeg, hvor høitidelig det kunde se ud, naar saadanne forretninger udførtes paa Gaasvær en holme lige ud mod havet. For at komme did maatte alle som ikke boede paa stedet, bruge baad. Der saa man da, naar det led mod tiden, baadene vise sig paa den store havfladen stevnede sammen fra alle verdenshjørner med gravpladsen som fælles maal. Til berammet tid samledes da prest og menighed paa kirkegaarden, hvor han da holdt en Web: E-post: 3

4 opbyggelig tale med henblik paa død og grav, en tale der skulde gjælde i stedet for særskilt tale ved hver enkelt grav. Den form brugte ialfald jeg og nærer den opfatning, at det bidrog til at samle folk som til en opbyggelse. Det storslagne lokale med himmelhvælvet til loft med udsigt over havets vidder og med naturen for øvrig i sommerpynt det seneri bidrog naturligvis til høitidsstemningen. Kun en enkelt gang, eller rettere: en eneste gang erindrer jeg at have udført en av disse jordfæstesesforretninger under lidt ubehagelige forhold. Det var paa Finkrokens kirkegaard. Ogsaa denne var beliggende paa en holme. Vi maatte ogsaa her gaa i baad for at komme til gravpladsen, men fra Finkroken var der kun nogen faa aaretag at ro. Ogsaa ved den leilighed, jeg her tænker paa, var veiret sommerlig smukt, saa det forsaavidt tegnede til en høitid. Men denne gang traf det saa, at den vevre sjøfugl, som de der nord kalder tævne [?] (tærne), i stort antal havde bygget sine reder paa gravholmen, og da kyllingerne endnu ikke var fløiet ud, kom vi efter tærnenes opfatning deres republik for nær. I denne anledning ikke alene opløftede de et skraal, saa at presten næsten ikke kunde høre sin egen stemme, men de kom i sin rasende flugt vore hoveder saa nær, at vi kunde føle vingernes vift, ja en gang forekom det mig, som om en fuglevinge rørte ved mit haar. Den gang blev saaledes den vanlige andagt og høitidelighed spoleret ved hærskarer, der ansaa sig bedre berettiget end vi til stedet og tiden. Foruden de nævnte var der endnu en tredie hjelpekirkegaard, beliggende paa det saakaldte Lerstranden og beregnet paa at avhjælpe behovet i de grænder, som kaldtes Strømmen og Mjelde og Bakkejord. Jeg vet ikke hvorfor det altid tiltalte mig mindre at forrette paa denne kirkegaard end paa de andre. Men jeg har et pudsigt minde en jordfæstelse der, som jeg vil notere, ikke fordi det er av betydning, men fordi det blant mange minder, som nu er udslettede, har holdt sig ilive og for saa vidt har en viss ret til plads blandt erindringer, En mand fra egnen der omkring havde nylig mistet sin tredie hustru og vi fulgte nu hendes jordiske levninger til graven. Jordfæstelsen var netop færdig, og sørgeskaren veg som vanlig ved slige leiligheder langsomt bort fra graven for at begive sig paa hjemveien. Rent tilfældig saa jeg efter enkemanden, der jo ved anledningen maatte betragtes som en hovedperson i følget, men opdagede ham ikke straks. Saa efter nogen sekunders speiden opdagede jeg ham klyngende sig tilsyneladende krampagtig til stammen av et birketræ, som stod et stykke fra graven, men samtidig skjelende med skarpt speidende blikke som for at opdage, om han blev lagt mærke til i sin demonstrative situation. Hvor mange det var, som saa det, ved jeg ikke, men jeg saa det og kunde ikke tolke det annerledes end som komediespil beregnet paa at vise os en av sorg sønderknust mand. Jeg ser ham endnu tydelig for mig, den høie, ranke skikkelse med et ansigt saa martialsk, at det kunde været en pryd for hvilkensomhelst øverstkommanderende. Jeg for min del som sagt troede ikke paa ægthed i den sorg han skiltede med, og det gjorde han sandsynligvis heller ikke selv. Overflytningen fra Loppen til Tromsøsundet var selvfølgelig for os et vældigt skridt nærmere hen til civilisationen. Nu ligger prestegaarden helt omsluttet av bybebyggelse, men allerede den gang var avstanden til byens centrum saa kort, at veien til stiftskirken ikke var længere for mig end for mange av byboerne. Befordringen maatte derfor medføre stor vinding for vort vedkommende. Vore børn f. eks. kunde lige saa let som byens egen ungdom nyde godt av stedets læreanstalter, hvad der kom vel med i vore beskedne økonomiske kaar, og vi voksne havde rig nok anledning til at komme i berøring med en mængde dannede mennesker, hvad selvfølgelig reiste et virksomt værn mod faren for at mugne i en ørkens ensomhed. Byens geistlighed omfattede biskop, stiftsprost og residerende kapellan. Hertil kom lærerstanden ved latinskolen og seminariet. Theologien havde saaledes mange repræsentanter paa stedet, hvilket i tidens løb førte til Web: E-post: 4

5 oprettelsen av en theologisk læseforening, der samledes hos vekslende værtskab blant deltagerne hver 14. dag i nogen eftermiddagstimer for at gjennemgaa og leilighedsvis diskutere theologiske værker. Jeg mindes med tak og glæde de herrer som deltog i disse møder: Biskop Skaar, Stiftsprost Chr. Hall, resid. kap. Thisen, hvilke udgjorde byens geistlighed; men theologernes række var ikke hermed avsluttet. Latinskolen havde sin religionslærer, Fogt, og seminariet sin bestyrer, Qvigstad, og sin andrelærer, Ursin, begge theologer. Hertilkom endnu stiftets skoledirektør, Jens Killengreen, der beklædte denne stilling fra 1877 til sin død Møderne holdtes paa omgang, dog saaledes at hvert andet møde holdtes hos bispen. Til den selskabelige omgang, som vi nød godt av i Tromsøsundet, hørte ogsaa rektor A. E. Erichsen med familie. Han var rektor ved Tromsø latinskole fra 1877 til Under mit ophold i Tromsøsundet skulde jeg da ogsaa igjen støde paa kjendinger fra Lillehammer skole, saaledes Christian Gløersen, der en tid var bestyrer av byens pigeskole, og min artumskamerat, doktor Johannes Holmboe, først sygehuslæge, senere distriktslæge. Med tak mindes jeg hans trofaste kameratskab og praktiske fremkommelighed. Denne sidste især har jeg visstnok at takke for, at jeg blev revet med til vort fælles 25 aars studentjubileum Han selv agtede at deltage, og jeg skulde være med, her hjalp ingen kjære mor. Han arrangerte det fornødne til embedets bestyrelse under nesten 3 ugers fravær og overvandt alle andre betænkeligheder, som jeg førte i marken. I øieblikket var jeg ham kanske ikke synderlig taknemmelig, men senere følte jeg det anderledes, da jeg havde indkasseret den opkvikkelse, turen indbragte mig. Befordringen til Tromsøsundet førte os nærmere civilisationen, men den førte ogsaa ialfald for mig personlig op i mangehaande hverv, som laa udenfor mit embede og medførte meget kontorarbeide. I 1879 blev provst Chr. Magelsen, sogneprest i Skjærvø fra 1867 og provst i Tromsø provsti siden 1876, befordret. Efter den tids sedvane, hvorefter den fratrædende provst blev av biskopen opfordret til forslagsvis at pege paa sin efterfølger i provstestillingen, havde Magelsen bragt mig i forslag, uagtet jeg visstnok var kommet til provstiet senere end nogen av de andre prester. Det tør imidlertid hænde, at hensynet til Tromsøsundets bekvemme beliggenhed for postforsendelser har været et tungt lod i vægtskaalen. Hvorom alting er: bispen tog provstens til følge ved konstitutionen og presterne ligesaa ved valg, og saaledes tilfaldt provstestillingen mig med samt dens ære og dens arbeide. Og den gang var det virkelig brydsomt at være provst. Han skulde ikke bare følge bispen paa hans visitasreiser inden provstiet, men ogsaa efter ordre avholde saakaldte provstevisitatser. Alligevel var dette det mindre. Kontorarbeidet var det brydsomste, fordi at korrespondanse mellem skoledirektøren og kommunerne i den tid skulde gaa igjennem provstiet. Det kan jo fra inside ansees for en ubetydelighed at notere hver saadan sag i en protokol med angivelse av datum, avsender og adressat samt en summarisk angivelse av indholdet, men naar antallet av saadanne sage gaar op i hundreder, kræver det ikke liden tid. Ofte skulde sagen ledsages av provstens betænkning. Desto mer bryderi voldte den. Dette var nu en rent embedsmæssig funktion, men desforuden blev jeg ogsaa belemret med mer private gjøremaal, som blev bervende[!] i mine hænder, saa længe jeg var i Tromsøsundet, og som krævede et næsten lige saa omfattende kontor som provstiet. Jeg sigter hermed til stillingen som formand i den saakaldte kredsbestyrelse for missionsarbeidet inden Tromsø stift. Stillingen laa under stiftsprovsten indtil 1880, men da Chr. Dons paa denne tid av helbreds hensyn bad sig fritaget for hvervet, faldt valget paa mig, fordi de mænd inden Tromsø by, som der kunde være tale om, alle unddrog sig med undskyldning. Paa undskyldninger fra min side vilde ingen høre, skjønt de efter min opfatning var lige saa vægtige som mange Web: E-post: 5

6 andres. Saa maatte jeg da finde mig i det; en formand maatte jo indretningen have, om ikke virksomheden skulde gaa rent istaa. Men ogsaa dette hverv gav meget at bestille, især naar en havde nok av gjøremaal i forveien. Selve emissærvirksomheden eller bestemmelsen om, hvor disse funktioner skulde færdes i den nærmeste fremtid, blev jo vedtaget i styremøder. Men det var jo formandens sag at føre forhandlingsprotokollen i møderne og derefter at sætte virksomheden i værk. Web: E-post: 6

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø -144- Lenvig. Den 4de Juli forlod jeg igjen Lyngen og gik i Maursund, 3 1/2 Mil fra Lyngen, ombord paa Dampskibet for at følge med samme til Talvig; da det kom tilbage fra Hammerfest, fulgte jeg med det

Læs mere

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her Faderen en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her D skal fortælles, hed Thord Øveraas. Han stod en Dag i Præstens Kontor, høi og alvorlig; «jeg har faaet en Søn», sagde han, «og vil have ham over

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg)

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg) TarkUiB NT872r (rollehefte, ) Sancthansnatten TarkUiB NT872r (rollehefte, ) 1852 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Karl Johan Sæth 1 TarkUiB NT872r (rollehefte,

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var

er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var Askeladden som kapaad med Troldet. er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var D i smaa Kaar og gammel og svag, og Sønnerne vilde ikke tage sig noget til. Til Gaarden hørte en stor god Skog,

Læs mere

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 14

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 14 A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 14 Emissærernes kvartalsberetninger maatte tages i forvar til benyttelse, naar styrets aarsberetning skulde udarbeides for hovedbestyrelsen i Stavanger. Dette

Læs mere

Teksten i bokselskap.no er basert på xml-fil mottatt fra. Universitetet i Oslo/dokpro.uio.no. Dokpros tekst er hentet

Teksten i bokselskap.no er basert på xml-fil mottatt fra. Universitetet i Oslo/dokpro.uio.no. Dokpros tekst er hentet bokselskap.no 2012 Ragnhild Jølsen: Rikka Gan Teksten i bokselskap.no er basert på xml-fil mottatt fra Universitetet i Oslo/dokpro.uio.no. Dokpros tekst er hentet fra: Samlede Skrifter. Aschehoug, Oslo,

Læs mere

Aabent Brev til Mussolini

Aabent Brev til Mussolini Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Jens Bjelke)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Jens Bjelke) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Jens Bjelke, svensk Befalingsmand i «Fru Inger

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Syvende Søndag efter Trinitatis

Syvende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Tællelyset. af H. C. Andersen

Tællelyset. af H. C. Andersen Tællelyset af H. C. Andersen Til Madam Bunkeflod fra hendes hengivne H.C. Andersen Tællelyset Det sydede og bruste, mens Ilden flammede under Gryden, det var Tællelysets Vugge og ud af den lune Vugge

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere!

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere! ALLEHELGEN 2012 HA. Der er dage, hvor jeg slet ikke har lyst til at stå ud af sengen Jeg tænker på hende hele tiden. Der er ikke noget, der er, som det var før. Sådan udtrykte en mand sig. Han havde mistet

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 I ODENSE GRAABRØDRE HOSPITALS KIRKE DEN 9. NOVEMBER 1915 T il Abraham blev der sagt: Du skal være velsignet, og Du skal

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 Troels-Lund Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 CHRISTIAN DEN FJERDES FØDSEL OG DAÅB FØDSEL i FREDERIK den Anden 1 og Dronning Sophia havde allerede været gift i flere Aar, men endnu var deres Ægteskab

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 10

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 10 A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 10 omfavne hvemsomhelst. De danner i saa henseende en diamentral kontrast til Kvænerne (Finlænderne). Disse har, saa vidt mit kjendskab til dem rækker, gjennemgaaende

Læs mere

Men ikke alene er der måske ikke tre mænd, der kommer ridende, vi har heller ingen god grund til at tro, at de stolt og roligt bevægede sig frem mod

Men ikke alene er der måske ikke tre mænd, der kommer ridende, vi har heller ingen god grund til at tro, at de stolt og roligt bevægede sig frem mod I dag er det helligtrekongers søndag. Nu skulle man jo tro, at det i dag handler om de hellige tre konger, men faktisk var de hverken konger, tre eller hellige. Egentlig får vi bare at vide, at der var

Læs mere

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens.

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens. 3 s efter hellig tre konger 2014 DISCIPLENE BAD JESUS: GIV OS STØRRE TRO! Lukas 17,5-10. Livet er en lang dannelsesrejse. Som mennesker bevæger vi os, hver eneste dag, både fysisk og mentalt, gennem de

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Prædiken til 2. Paaskedag

Prædiken til 2. Paaskedag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Augustmorgen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Augustmorgen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke Salmer: 236 305 224 // 241 227 235 Maria Magdalene ved graven 1. Jeg har igennem årene mødt mange enker og enkemænd, men nok mest enker, som har fortalt

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Finn Fru Ingers Huuskarl i «Fru Inger til Østeraad;»

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

Jydernes Konge. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jydernes Konge. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

Askepusteren og Ønskekvisten

Askepusteren og Ønskekvisten Askepusteren og Ønskekvisten Tysk Folkeventyr Der var engang en rig Mand, der havde en eneste Datter, som han elskede over al Maade. Hans Hustru var død. Datteren var overordentlig smuk, og alt, hvad hun

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK DET KONGELIGE BIBLIOTEK 130021858839 * Til Erindring om J ohan W ilhelm Krause, født den 23de September 1803, død den 25de Marts 1889. #» > Naade og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus være

Læs mere

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 8

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 8 A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 8 Hvad der nu laa nærmest forhaanden var udløsning av kaldsbrev, ordination og sidst men ikke mindst: eksamen i lappisk. Det paalaa nemlig prester, der skulde

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Prædiken til Skærtorsdag

Prædiken til Skærtorsdag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. 30-08-2015 side 1 Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. En kollega sagde engang noget, som jeg kom til at tænke på, da jeg skulle forberede prædikenen til i dag over den barmhjertige

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14.

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14. Bruger Side 1 27-08-2017 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Lukas 18,9-14. Vi sammenligner os med hinanden. Måske går vi ikke ligefrem i Kirken og gør det, vi gå på de sociale medier.

Læs mere

Juleharen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Juleharen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93

4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93 1 4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93 Åbningshilsen Den sidste søndag inden jul. Fire lys tændt, fylde, klar. Ja, og risengrød

Læs mere

Septuagesima. En prædiken af. Kaj Munk

Septuagesima. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 9

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 9 A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 9 et lidet hjem med en jordflæk og nogen husdyr, stod i et saadant forhold til Solnør og dets herskab, at de gjorde regning paa, at vi som herskabets gjæster

Læs mere

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884.

KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884. KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884. I N D H O L D. Side Lykkehans I De tre smaa Skovnisser 7 Snehvide I 4 Stadsmusikanterne i Bremen 24 Hunden og Spurven 28 De tre Spindersker 3 2 Lille Rumleskaft

Læs mere

Prædiken til Kristi Himmelfart

Prædiken til Kristi Himmelfart En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København

Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København Stine Munch Da vi præster for snart ret længe siden stillede os selv og hinanden den opgave at prædike over de taler som Søren Kierkegaard

Læs mere

Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige Lighedskrav

Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige Lighedskrav lforedraget "Nutidens sædelige Lighedskrav" bokkede Elisabeth Grundtvig op om "handskemorqlen", der krævede seksuel ofholdenhed for begge køn inden giftermå\. {. Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Hr. Norlev og hans Venner

Hr. Norlev og hans Venner Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Brev fra P.C. Skovgaard til hans datter Susette Cathrine Skovgaard

Brev fra P.C. Skovgaard til hans datter Susette Cathrine Skovgaard Brev fra P.C. Skovgaard til hans datter Susette Cathrine Skovgaard Himmelbjerget 20. August 1867 Min kjære Katrine! [sic] Min egen Tullebasse, tak for Dit Brev, har Du selv sagt til Joakim, hvad han skulde

Læs mere

Følger af forbuden Kjærlighed

Følger af forbuden Kjærlighed Følger af forbuden Kjærlighed Rædsel fylder vor Tanke Tidt ved Romaners Spind, Frygtsomt Hjerterne banke, Bleg bliver mangen Kind, Men naar man saa betænker, At det opfundet var, Brister strax Frygtens

Læs mere

Urup Kirke. Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Urup Kirke. Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Urup Kirke. Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh. 16,1-15, 1. tekstrække. Salmer. DDS 417 Herre Jesus, vi er her. DDS 294 Talsmand, som på jorderige

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Bengt) [1855]

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Bengt) [1855] Gildet paa Solhoug [1855] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Helene Grønlien, Stine Brenna Taugbøl 1 3 Ark. Bengt Gautesøn, Herre til Solhoug, i «Gildet paa Solhoug.»

Læs mere

Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14

Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14 1 Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14 290 I al sin glans nu stråler solen 291 Du som går ud 294 Talsmand 42 I underværkes land jeg bor En mand kommer gående hen ad vejen, han er på vej til Nidaros,

Læs mere

Palmesøndag. En prædiken af. Kaj Munk

Palmesøndag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJE & OMSORG

SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJE & OMSORG SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJE & OMSORG 5. April 2011 Fremtidens Plejehjem som levende laboratorium Njalsgade 106,2 5. april 2011.COM DK2300 Kbh. S info@copenhagenlivinglab.com +45 2023 2205

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 129-1908) Originalt emne Børn Børns erhvervsmæssige Arbejde Foreninger Handelsforeninger Politivedtægt Rets- og Politivæsen Uddrag fra byrådsmødet den 11. juni 1908 -

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Uddrag af N.L. Høyens foredrag, Om betingelserne for en skandinavisk Nationalkonsts udvikling holdt i det Skandinaviske selskab den 23.

Uddrag af N.L. Høyens foredrag, Om betingelserne for en skandinavisk Nationalkonsts udvikling holdt i det Skandinaviske selskab den 23. Uddrag af N.L. Høyens foredrag, Om betingelserne for en skandinavisk Nationalkonsts udvikling holdt i det Skandinaviske selskab den 23. marts 1844 Nordens Historie, støttet paa Landets og Folkets Grundtræk,

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b 15. oktober 1853 Wedell Heinen i Middelfart fol. 24a I Middelfart skal boe en Tømmerkarl ved Navn Jørgen Madsen, der er gift med en Broderdatter af den

Læs mere

Stjernerne. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Stjernerne. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

historien om Jonas og hvalen.

historien om Jonas og hvalen. Side 3 HVALEN historien om Jonas og hvalen Jonas, vågn op! 4 Gud talte 6 Skibet 8 Stormen 10 Min skyld 12 I havet 14 Hvalen 16 Byen vil brænde 18 Kongen 20 Gud og byen 22 Jonas var vred 24 Planten 26 Side

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere