Surt papir, syge bøger, dødssyge aviser Om forgængeligheden som avisens uhelbredelige sygdom

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Surt papir, syge bøger, dødssyge aviser Om forgængeligheden som avisens uhelbredelige sygdom"

Transkript

1 27 Surt papir, syge bøger, dødssyge aviser Om forgængeligheden som avisens uhelbredelige sygdom af bibliotekar Filip Regner For f ørste gang organiserede "IFLA Working Group on H ewspapers" (IFLA = International Federation of Library Associations) et internationalt svmposium, hvor opbevaringen og adganqen til avisen i videste forstand var den overordnede synsvinkel. Son ^uglen i buret i "kulminerne ved sit fald fra pinden angav, at der ikke var ilt nok i minegangene, kan avisens både indre og ydre døgnfluekarakter være en parallel, der kunne bruges som vejviser for, hvad der skal gøres for at bevare aviser og andre udgive 1seskategorier: bøger og tidsskrifter. Men navnlig avisen er specielt i fare dels p.g.a. det uhåndterlige format, (slides mere ved brug, og store pladskrav), dels p.g.a. den dårlige papirkvalitet. Aviser hører til de såkaldte 'ordinære tryk' ligesom billigbøgerne. I den store sammenhæng er det erkendt, at 90 % af alt papir fremstillet siden 1850erne eller 1860erne (afhæncrint af landet) vil lide syredøden, idet den desintegrerende syreproces vil fortsætte, selv om vi opbevarer materialet under de bedst tænkelige forhold. (1). Det mest nedbrudte er så skrøbeligt, at selv almindelig brug ikke længere kan tillades, idet materialet i så fald ville smuldre mellem vore hænderl Hange aviser af ældre dato er allerede i en sådan tilstand. Ligesom AIDS er syredøden et internationalt problem. Det kan ikke nytte at vente på metoden, der løser alt på en gang. Det

2 28 Udsnit af brugte og meget "papir-trætte" årgange af Nationaltidende, der med snor holdes sammen og støttende til hinanden i kor råber pa kemo-terapeutisk behandling - men for døve ører, "for de er jo blevet mikrofilmet", lyder svaret. - Kældermagasinet Universitetsbiblitekets 1. Afdeling, Fiolstræde.

3 29 drejer sig om at benytte sig af de mindst ringe og derved sikreste metoder (f.eks. den langsomme blad-for-blad-afsyringsteknik og mikrofiimning i sort/hvid) parallelt, med at der forskes videre på andre metoder som f.eks. masseafsvringsanlæg og overførsel til andre medier. Generelt set er det bæreren af det intellektuelle indhold - originalen som fysisk objekt der er i fare. Intet kan erstatte originalen, derfor bør den opbevares "somewhere, somehow" - som det blev udtrykt på symposiet. I enhver teknologisk nysvabelse er - foruden fremskridtet - også tilbageskridtet indbygget: originalen tabes, kopien vindes. Men med kopien tabes der altid noget. Mere end man tror. Man vil sidenhen fortryde, hvis en original kasseres f.eks. efter endt mikrofiimning; den er jo sjældent fejlfri og kvaliteten svinger: Ergo, jo mere originalen reduceres jo mere tabes - videnskabelighedens problem, netop at den reducerer problemet - på den ene side. På den anden side vindes jo også originalen: den frigives for brug og spredes via sine kopier i alle retninger til brug for alle og enhver, men kun dens intellektuelle indhold, det fysiske objekt fattes. Avisens forældelseshastighed er foruroligende høj: når den er over 30 år gammel, bør den fastlåses fra direkte konsultation; når den er over 50 år er en konservering, evt. en restaurering nødvendig før en evt. filmning kan foretages, og mange originaler er endnu ikke filmet! Kan vi nå det? Visse lande har allerede sagt nej til at redde originalen ved i stedet at satse på kopien som mikrofilm. Men er vi ogs? nødt til at sige nej herhjemme? Der er lang tradition for, at originalen opbevares i mindst to eksemplarer (somewhere, somehow). Det er denne hellige ko, som nu af pragmatiske og realistiske grunde må slagtes. Det gøres såvel i de store u-lande og i de store i-lande, fordi ressourcerne fattes, ikke viljen. Belæringen er - hvis man har mulighed for det - dræb ikke denne ko! Som Dr. Das Gupta i sit oplæg sagde: "In India the book has got two enemies: the climate and the government..." Symposiet var meget inspirerende, intenst og godt tilrettelagt. Med udgangspunkt i hvad der konstituerer en avis, blev den gennemlyst på kryds og tværs af journalister, historikere, bibliografer, indexører og "mikroproducenter". Disse kom henholdsvis fra pressen, universiteterne, biblioteker og arkiver, infor-

4 30 Symposiets definition på en avis: NEWSPAPER: Serial publication which contains news on current events of special or general interest, the individual parts of which are listed chronologically or numerically and appear usually at least once a week. NOTE - Newspapers usually appear without a cover, with a masthead, are normally printed on newsprint and are normally larger than A3 (297mm x 420mm) in size. mations- og dokumentationscentre og andre "kommercielle foretagender. Med andre ord producentsiden, en del af brugersiden og opbevarings-/spredningssiden var til stede både i panel og sal. Den første dag blev primært brugt til at besøge British Library, Newspaper Library i Colindale. Det vi især blev introduceret til, var deres mikrofilmningsprogram. Mikrofilmning løbende og retrospektivt er et relativt nvt felt, som både giver arbejde og kroner i kassen. Men arbejdsvilkårerne og stedet var efter vor standard beskæmmende. Til gengæld var indsatsen imponerende: primært midaldrende og meget unge kvinder ved samme maskine, dag ud og dag ind; afsyring ("maqnesium methoxyde") med sprøjtepistol blad for blad - uden maske på! Masseafsyring var altså endnu ikke indført. Den følgende dag var "helliget foredrag fra ovennævnte sider: producent-, bruger- og opbevarings-/spredningssiden. Et gennemgående træk var, at samarbejde og fordeling af byrderne fattes. Man ved ikke tilstrækkeligt om hinandens områder. Man ved ikke nok om avisen, dens særtræk, som netop er så omskiftelige, -Fordi den følger og afspejler et omskifteligt samfund dag for dag. Hvem ved? Hvem skal vi spørge om den og den avis? Det er naturligt at spørge og have et tæt samarbejde med producenten af en løbende avis, både når den skal "bibliograferes" og især når den skal indexeres. Nar det drejer sig om en gammel avis, er producenten gået i graven med sine dyrebare oplysninger, og her er det s? rimeligt at indgå samarbejde med en anden brugerkategori, f.eks. historikeren. De kender til den pågældende periodes særheder og vil kunne bidrage til en bedre katalogisering både deskriptivt og systematisk.

5 31 I Colindale afsyres de syge avisark pr. håndkraft med sprøjtepistol. Med denne metode vil det tage århundreder at nå til bunds i den nuværende syge avismasse. Men noget må gøres, indtil mere effektive masseindustrielle metoder er lige så sikre som denne. Der udtryktes m.a.o. et behov for (producent-)hrugerorienterede bibliografier og indexer, samt union-lists, der angiver hvem, der har hvad, og i hvilken form avisen er tilgængelig. Hvis en avisorienteret registrering efterleves, vil det have indvirkning på mange historiske felter, sådan at den hidtidige skrivning må revideres. Som Dr. H. Bohrmann (Institut fttr Zeitschriftforschung & Geschåftsflihrer des Mikrofilmarchivs der deutschsprachigen Presse, Dortmund) sagde: "(It) would then be the starting point for a rewriting of the history of the press". Som samtidshistorisk dokument blev det hævet over enhver tvivl, hvor vigtig avisen er, samt hvor vanskelig den er at fastholde (cf. dens dobbeltkarakter som kommercielt foretagende og kommunikationsmedie eller dagsavisens mange udgaver: hvilken udgave er originalen, udgave; den første, den sidste eller allesammen?!). Man kunne, let nedladende, være fristet til at karakterisere den som så omskiftelig og flygtig, at den brænder sig selv i enden ved konstant at halse efter nuet. Men lige præcis dette er der selvsagt delte meninger om.

6 32 tsf- p r:' I?tatiønartit>ent>e. > i En af de trætte årgange fra Universitetsbiblioteket i Fiolstræde undtagelsesvis åbnet. Hvad nu hvis denne side er eneste eksisterende 3. dagsudgave af Nationaltidende, og det eksemplar, man har filmet, f.eks. Statsbibliotekets eksemplar, ikke har haft denne udgave med? Det gængse lige-gyldige svar: "Og hva' så!" - gælder ikke mere! Den mere sociologiske og især den receptionshistoriske indgang forklarede det modsatte synspunkt: Alt i avisen er vigtigt: de forskellige dagsudgaver, annoncerne, reklamerne, løbesedlerne etc., alle aviser er vigtige både "the high-browed" og "lowbrowed". Maske lyver aviserne, fordrejer kendsgerningerne, sandheden kommer aldrig på tryk... Argumentet er, at i så fald er det denne fordrejningens temperatur, som aviserne tilsammen meget nøjagtigt måler. Tilsammen signalerer historikerne, at aviserne skal være så komplette som muligt: intet/ingen må selekteres fra påstemplet "uvæsentlig(t)". Denne beslutning bør foretages af den pågældende brugerl; og endelig, som før nævnt, at bibliografisk og systematiske beskrivelse bør fremmes og koordineres og foregå i samråd med brugerne m.h.p. national og international standardisering. Den sidste indfaldsvinkel, jeg vil berøre, er opbevarinnsog spredningssiden, og her især arkiverne og bibliotekerne.

7 33 Fra bibliotekssiden blev "skrækrapporten" fremlagt af Mme Delaunay fra Bibliothéque Nationale. Tilhørerne fik en alt for tydelig ide om, hvor grelt det står til i et stort land som Frankrig, samt hvad man gør, og hvor langt man er naet. Sammenlinnet med andre lande er de naet langt i at have oparbejdet en bevidsthed om preservering (opbevaring), konservering og restaurering bade hos pesonale og bruger ikke kun pa nationalbiblioteket, men også på lokalbibliotekerne (2). F.eks. er det profylaktiske synspunkt fremherskende; det vil sige, at opbevaringsforholdene søges forbedret (elektronisk styrede klimaanlæg, aviser "står" ikke op, men "ligger" ned, aviser indbindes ikke på traditionel måde osv.). En anden made at bevare originalerne pi er at undtage dem for unødvendig direkte brug, idet brugerne så vidt muligt henvises til den indirekte brug, dvs. originalen overført til mikroform. Et andet synspunkt er: hellere konservere end restaurere. Grunden hertil er - selvfølgelig - riels af økonomisk art, men også dels fordi originalen så at sige skriver ny historie fra det tidspunkt, den er restaureret. Altså hellere opbevare, evt. konservere "lasen" end restaurere den. Kun i tilfælde af, at originalen er i fare for at forsvinde, kan en evt. restaurering, kombineret med en affotografering, komme på tale. Men da det jo er "masser", der står i kø - og køen vokser dag for dag - for at komme under behandling, oven i købet før en mikrofilmning kan foretages, så forskes der på at udvikle anlæg, som kan løbe om kap med denne voksende masse af sygt papir. Bibliothéque Nationale har to afdelinger i provinsen, som beskæftiger sig med preservering og konservering. Sideløbende hermed forskes der i nye og mere effektive konserveringsteknikker. Det sidste skud på stammen er et masseafsyringsanlæg. Et af nøgleordene er en masse-industriel tilgang. Miseren opstod vert industrialiseringens indførsel, hvor det træholdige papir for alvor afløste kludepapiret. Blad-for-blad - teknikken er for langsommelig; så parallelt med den traditionelle metode, hvor hvert enkelt blad afsyres og emballeres i tyndt gennemsigtigt napir, der limes fast på begge sider, hvorved det skrøbelige blad indpakkes, forskes der på anlæg, som ikke kun desinficerer, f.eks. med gammastråler, og afsyrer papiret, men også styrker papiret i en og samme proces (England og Østrig).

8 34 Selv om dommedagsklangen hørtes i alle indlæg, var det mere opmuntrende dur- end mol-toner, der dominerede i det svenske indlæg. F.eks. var "holdningen, at ganske vist er det en katastrofe med det syreholdige papir, men det er også en oplagt chance til at komme til bunds i et materiale, som hidtil har haft en tendens til at falde igennem det bibliografiske net. Når nu hver enkel avis skal behandles blad for blad, er det en oplagt mulighed for, at alle involverede gør sig iagttagelser undervejs - dvs. notater efter et fastlagt mønster. Ved nøje planlægning og organisering, samt ikke mindst ved at animere hele personalet til at arbejde i team, hvor hver enkelt, både høj og lav, føler sig vigtig og uundværlig, kan et sådant projekt føres ud i livet. Ikke mindst - men ikke udelukkende - ved hjælp af moderne informationsteknologi. Et andet nøgleord er mikrofilmning. Man kan undre sig over, at der overalt primært satses på mikrofilm og sekundært på den nyere teknologi. Den kritiske holdning og konservative indstilling bunder i det faktum, at hverken compact discs eller video discs kan lagre informationerne med sikkerhed i mere end 10 år (de kommer til at lide af den sygdom, der kaldes laser rot). (3). For magnetiske medier og online er lagringssikkerheden endnu værre (cf. de mange sikkerhedskopier). Ja selv farvefilm er endnu ikke et konsistent medium. Avisen benytter sig mere og mere af farvebilleder. Hvad gør vi med f.eks. den økonomiske analyse, hvis diagrammets kurver er i forskellige farver? Endnu et argument for bevaring af originalavisen, idet filmen jo kun er i sort/hvid, hvilket kræver så meget mere beskrivelse på filmen (f.eks. det og det billede er i flere farver). Derfor satses der på den kontrollerbare 35mm sort/hvide, uperforerede sølvfilm. Den kan holde i mange hundrede år før refilmning skal foretages. Dette være sagt som endnu et argument for ikke at kassere originalen efter endt mikrofilmning, idet en refilmning af arkivnegativet uundgåeligt vil skabe en kvalitetsforringelse fra negativgeneration til negativgeneration. Løsningen på dette problem kan måske klares ved digital lagring f.eks. optiske discs, idet en optisk kopi i princippet, men ikke altid i praksis, er af eksakt samme kvalitet som originalen. Men indtil videre er denne løsning ikke rentabel. Her tales der om optisk scanning fra originalavisen. Optisk scanning kan også foretages fra mikrofilmen: "It is not unlikely that this will be the normal

9 35 procedure in the future, as microfilming reduces the scanning area and standardizes its size." (J. Mannerheim, leder af avisafdelingen på Kungliga Biblioteket i Stockholm og ansvarlig for det svenske nationale avismikrofilmningsprogram). Løbende mikrofilmning er ligeså vigtig som den retrospektive. Den løbende er på mange måder meaet lettere: Avisernes tilstand er bedre. Papiret er stadig hvidt (lyserødt i nogle til -Fælde). Hvis eksemplaret er dårligt trykt, kan et nyt let skaffes fra trykkeren eller udgiveren. Hvis der er problemer med udgaverne eller supplementerne, kan man blot spørge udgiveren. Aviserne er uindbundne. I samarbejde med udgiveren kan det arrangeres sådan, at man kan sikre en stabil indtjening fra abonnenter på avismikrofilmen. Man kan med andre ord få mere for pengene ved løbende mikrofilmning end ved den retrospektive. Hvis man har et komplet løbende program, som dækker alle levende aviser, hvor supplementer, udgaver og løbesedler er inkluderet (er dette tilfældet ved nærmere revision af praksis her til lands?), så kan man i det mindste være tryg ved, at problemet ikke vokser mere. Man kan forsikre sig, at al retrospektiv mikrofilmning udfærdiget i fremtiden vil reducere antallet af ufilmede aviser, som er i fare for at gå tabt. Angående det bibliografiske arbejde i forbindelse med mikrofilmning er dette en indlysende lejlighed til at supplere nationalbibliografien. Som tidligere nævnt har avisen haft en tendens til at falde igennem det bibliografiske net (4), dels på grund af dens historisk set lave status, dels p.g.a. sin komplekse natur. Den er jo også ligesom et menneske, den skifter hele tiden: Titler, især undertitler, udgivere, trykkere, udgaver, politisk tendens, format og selvfølgelig udgaver og supplementer vil variere i løbet af en avis' levetid. Ikke mange løbende aviser er konstante hvad angår ovennævnte faktorer så længe som et åri I Sverige har man et fuldt mikrofilmningsprogram (fra 1979 på det løbende og fra 1983 på det retrospektive). I Danmark foretages mikrofilmning løbende (fra 1976 i fuld skala) og retrospektivt dels af et privat firma (Minerva Mikrofilm Aps, Hellerup) og dels af Statsbiblioteket i Århus. Begge forhandler de film de fremstiller, og af Dansk periodica fortegnelse fremgår, hvem der filmer hvad. Men hvordan har vi filmet (Minerva startede i fyrrerne) og

10 36 hvordan er vores film fra 1976ff? Hvis vi vil op på svensk standard, ligger der en "hel del kompletteringsarbejde forude, både hvad angår mikrofilmning, bibliografisk beskrivelse og indexering. Hvis vi går ud fra, at lagkageteorien er gældende, så drejer det sig nu om at få lagt et nyt og bedre lag, som inkluderer den nye bevidsthed både bibliografisk og teknisk, samt at der søges om ressourcer til at få den gennemført, ikke kun et par fotografiapparater, men også nogle forsvarlige årsværk; Både Det kongelige Bibliotek/Universitetsbibliotekets 1. Afdeling og Statens Avissamling får f.eks. alt for få midler. Sammenlignet med andre lande har man på fornemmelsen, at problemet og udfordringen stadig har svært ved at trænge igennem - de rigtige steder! Hvad er de rigtige steder? Ifølge symposiet er det et redningsprogram, som går langt ud over bibliotekernes rækker. Private og offentlige institutioner skal involveres og samarbejdes nationalt og internationalt. TJNESCO yder f.eks. økonomisk bistand både til u-lande og i-lande. Det er i sig selv et projekt at få koordineret og kraftigt intensiveret indsatsen fra producent-, bruger- og opbevaringssiden. Producenten er ikke kun avisproducenten (mikroproducenten &c), der tænkes på. Det er også papirproducenten. Sammenlignet med tidligere tider er vi i dag dobbelt skyldige, idet vi dels ved, at det papir, vi fremstiller, ikke er forsvarligt, dels at det er muligt at fremstille et alkalisk syrefrit papir (det såkaldte permanente papir - kendes ved evighedstegnet ( ), som oven i købet ikke er dyrere at producere! M.a.o. hvis papir- og for den sags skyld også sværtekva1iteten hævedes (f.eks. bør kuglepenne forbydes), så de arkivale krav opfyldtes, så ville vi være i stand til at få problemet isoleret. Da det er enorme mængder, det drejer sig om at få behandlet, og hvis vi skal nå det, så vidt muligt "industrielt" (ikke individuelt, men "en masse"), er det væsentligt at lade sine beslutninger være influeret af brugs- og brugeranalyser, idet en redningsaktion nødvendigvis må bygge på en prioritering af opgaverne. Hvad kan vente, hvad kan absolut ikke vente? Hvordan forholder konserveringsprogrammet sig til filmings-/refilmingsprogrammet? etc. Oftest stiller man sig tilfreds, når avisen er mikrofilmet. Et systematisk konserveringsprogram er f.eks. stadig i sin vorden herhjemme. Tilsvarende fattes et systematisk refil-

11 Ganske viset er aviser bl.a. lettere at holde sammen på - men sværere at mikrofilme - når de er indbundne; og de fylder heller ikke så meget, når de står op, men godt af det har de ikke! - Kældermagasinet Universitetsbibliotekets 1. Afdeling, Fiolstræde. 37

12 38 mingsprogram: Den retroaktive affotografering har f.eks. været hæmmet af bibliotekernes modstand mod at sprætte indbundne aviser op. Uviljen har været begrundet af økonomiske forhold: Hvem skal betale opsprætning og genindbinding? Argumenter der ikke holder i dag, da det anbefales ikke at lade aviser genindbinde, men at de skal opbevares liggende i specialbokse. Mere pladskrævende og uhåndterligt, men langt bedre ud fra en arkiverings- og refilmningssynsvinke 1. Dette lider filmlæseren under idag - hvem kender ikke til vanskeligheden ved at læse de inderste klummer i falsen, for ikke at nævne ulæseligheden på papirkopien. Eller hvad med billedgengivelsen, eller den henholdsvis svage og tydelige tekstgengivelse, fordi avissiden ikke er helt plan i fotograferingsøjeblikket, osv. osv. Hvis ikke et systematisk konserveringsprogram iværksættes på de faretruede aviser, vil vi ikke kunne nå at udbedre skaden. Igennem hele dette essay har det været mig meget på sin^e at gøre opmærksom på forskellen mellem origina 1 (erne) og kopi(erne). Det er vigtigt at gøre sig klart, at intet erstatter originalen, mikrofilmen kan allerhøjst supplere den, når nu engang "ideologien" bag den nye teknologi er at reducere til den ene eller anden mikroform, som på nuværende tidspunkt rent faktisk er af mere eller mindre ringe kvalitet (originalen kan f.eks. kun med arkiv-sikkerhed overføres til sort/hvid film - ikke farvefilm endnu). Dette er samtidigt ensbetydende med, at der kræves så meget mere af den bibliografiske beskrivelse af det, der "mangler" på mikrofilmen. Sammenfattende kan man sige, at vi også her til lands kan nikke genkendende til symposiets antydninger om manglende viden om avisen og dens særtræk, samt at koordinering og fordeling af byrderne er felter, som trænger til at blive taget op til kraftig revision. Selv om "Lederposten" bliver mere og mere omfangsrig, så er "one-man showets" tid - måske netop derfor - forbil I en tid hvor "aktiv glemsel" indføres som nyt beareb, og hvor vor hukommelse er ved at blive overført til "flydende" form i stedet for "fast" form, er biblioteksvæsenet nødt til at insistere på den faste form, sålænge det flydende virkelig er så flydende, at det dels ikke har nogen legal gyldighed, og sålænge der kan skelnes mellem original og kopi. Denne artikel er skrevet i en "her-og-nu-tid", hvor man på en eller anden måde er ved at tabe hovedet, idet man i visse

13 39 lande er begyndt at udskifte "originalerne" med nyttige men slette kopier. Den er skrevet på inkonsistent papir og underskrevet med kuglepen, så skynd jer at læse videre, som Th. Uhrskov skrev i Berlingske Tidende d. 20. september 1987, inden det er for sent! First International Symposium on Newspaper Preservation and Access, August, London, U.K. organised by The IFLA Working Group on Newspapers preceding IFLA 87, Brighton, U.K August D.J. Priest: Properties and Problems of Modern Papers. i: 53rd IFLA Council & General Conference. Brighton, U.K Aug Division of Management and Technology: 128-CONS-2-E. 2. Dureau, J.M.: Principles for the preservation and conservation of library materials / J.M. Dureau and D.W.G. Clements under the auspices of the Section on Conservation. The Hague. IFLA Headquarters (IFLA Professional Reports, 8). 3. Helen P. Harrison: Progress in the Preservation of Audiovisual Material. i: 53rd IFLA Council & General Conference. Brighton, U.K Aug Division of Management and Technology: 136-AUM-CONS-5-E. 4. Dansk Artikel Index selekterer eksempelvis efter formelle kriterier, der især kommer til at gå ud over avisstoffet, hvor en væsentlig artikel skal indeholde et givet antal karakterer for at blive optaget. Yderligere litteratur: Claus Ingemann Jørgensen: Kan vi bevare alle aviser? IFLA's første avisseminar, i: DF-Revy. 10. årg. Nr S. 167ff. Else Delaunay: Gestion et organisation generale d'un fonds de journaux. i: Bulletin d^informations de l^abf. Nr trimestre. Paris

14

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Virker knowledge management?

Virker knowledge management? Virker knowledge management? Virker knowledge management? Januar 2006 af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet 1. Indledning Gammel vin på nye flasker? Med jævne mellemrum dukker

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Video - ergo sum. En presseforskers møde med avismikrofilmenes fem glæder og fem smerter. af mag.art. Jette D. Søllinge

Video - ergo sum. En presseforskers møde med avismikrofilmenes fem glæder og fem smerter. af mag.art. Jette D. Søllinge Video - ergo sum En presseforskers møde med avismikrofilmenes fem glæder og fem smerter af mag.art. Jette D. Søllinge Forfatteren til denne artikel er sammen med professor, dr.phil. Niels Thomsen forfatter

Læs mere

Statsbibliotekets. Politik for digital bevaring

Statsbibliotekets. Politik for digital bevaring Statsbibliotekets Politik for digital bevaring Version 4 Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Formål... 4 3. Rammer for bevaring... 4 3.1 Ansvar og roller... 4 3.2 Videndeling og kompetenceudvikling...

Læs mere

Som forskningsinstitution forsker Statsbiblioteket i information og medier.

Som forskningsinstitution forsker Statsbiblioteket i information og medier. STATSBIBLIOTEKETS STRATEGI FOR 2015-2018 Mission Statsbiblioteket bidrager til udvikling og dannelse ved at give brugerne mulighed for at navigere i globale informationsressourcer samt ved at bevare og

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

TJEN PENGE PÅ NETTET

TJEN PENGE PÅ NETTET TJEN PENGE PÅ NETTET [Skriv tekst] Side 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Hvilke fordele er der ved at tjene penge på nettet?... 1 Måder du kan tjene penge på nettet... 2 Din egen blog... 2 Produktanmeldelser...

Læs mere

Dansk overgang til nye, internationale katalogiseringsregler, RDA

Dansk overgang til nye, internationale katalogiseringsregler, RDA NOTAT H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon +45 3373 3373 Telefax +45 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk EAN 5798000793132 CVR 2648986 4. marts 2016 Dansk overgang til

Læs mere

Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997.

Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997. Vedtægter Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997. Gladsaxe Byarkiv er i henhold til Arkivloven, Lov nr. 1050 af 17. december 2002 7, samt

Læs mere

Q&A for Bogproduktionsstatistik

Q&A for Bogproduktionsstatistik Q&A for Bogproduktionsstatistik Om bogproduktionsstatistik generelt Hvorfor en ny bogproduktionsstatistik? Den hidtidige statistik er publiceret som klassiske tabeloversigter. Det var derfor oplagt i forbindelse

Læs mere

Hvad er fremtiden for internettet?

Hvad er fremtiden for internettet? Hvad er fremtiden for internettet? pcfly.info Den Internettet er blot et par årtier gamle, men i dette korte tidsrum har oplevet væsentlige ændringer. Den voksede ud af et sammensurium af uafhængige netværk

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Den internationale biblioteksforening IFLAs årsmøde og kongres fandt i år sted i Gøteborg, Sverige i dagene august 2010.

Den internationale biblioteksforening IFLAs årsmøde og kongres fandt i år sted i Gøteborg, Sverige i dagene august 2010. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Rapport fra Studietur til IFLA 2010 i Gøteborg 30-12-2010 Den internationale biblioteksforening IFLAs årsmøde og kongres fandt i år sted i Gøteborg, Sverige i dagene10.-15. august

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet Kreativitet løfter elevernes faglighed Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som kreative processer.

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Open access. Open Access på Aarhus Universitet. Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet

Open access. Open Access på Aarhus Universitet. Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet Open access Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet 2 (OA) spiller en vigtig rolle, hvis du ønsker at gøre dine videnskabelige publikationer mere synlige og tilgængelige online handler

Læs mere

Et øjebliksbillede af priser, løn og andre vilkår for pressefotografering

Et øjebliksbillede af priser, løn og andre vilkår for pressefotografering Et øjebliksbillede af priser, løn og andre vilkår for pressefotografering Udgivet af DJ i samarbejde med Pressefotograferne & Fotograferne i DJ. De indhentede oplysninger om gængse priser og andre vilkår

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev CV i uddrag 2008: Cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet 2008-2009: Skrivekonsulent

Læs mere

COMPUTER ANATOMI. 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE

COMPUTER ANATOMI. 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE COMPUTER ANATOMI 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Opbygning s.2 Kapitel 2: CPU s.3 Kapitel 3: Motherboard s.4 Kapitel 4: Ram s.6 Kapitel 5: Grafikkort s.7 Kapitel

Læs mere

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online This text is a preheader which elaborates on the content in the news letter View the news letter online Nyhedsbrev juni 2013 "HUSET" Det er med meget stor glæde, at vi kan fortælle jer en helt særlig nyhed

Læs mere

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder.

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Barcelona Charteret I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Erklæringen begynder således:»som

Læs mere

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet.

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. TEMA Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. Det er vigtigt, at temaet: Er bredt, så eleverne kan følge egne interesser

Læs mere

DIGITAL KULTURARV. Jens Henrik Leonhard Jensen, Storagemanager Statsbiblioteket

DIGITAL KULTURARV. Jens Henrik Leonhard Jensen, Storagemanager Statsbiblioteket DIGITAL KULTURARV Jens Henrik Leonhard Jensen, Storagemanager Statsbiblioteket 1 Agenda Digital kulturarv Hvad gemmer vi? Radio/TV Netarkivet.dk Aviser Rippede CD ere og DVD ere Andre samlinger Digital

Læs mere

Opinion Tekster med holdninger og meninger

Opinion Tekster med holdninger og meninger Opinion Tekster med holdninger og meninger Leder En leder eller en ledende artikel er som regel skrevet af avisens chefredaktør eller et medlem af chefredaktionen. Den er som regel anbragt på samme side

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja en smule. Hovedsageligt brugte jeg vores egen udvekslingskoordinator, Ann Caroll.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja en smule. Hovedsageligt brugte jeg vores egen udvekslingskoordinator, Ann Caroll. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk Navn på universitet i udlandet: University of Surrey Land: England Periode: Fra:6/2-2012 Til: 15/6-2012 Udvekslingsprogram: Erasmus Hvorfor

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis J.NR.: 2009-1-0280 Ref.: mv D. 01.07.2010 Høring over Open Access Professionshøjskolernes Rektorkollegium University

Læs mere

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog OPRINDELSE Ordet blog har sin oprindelse i Weblog OPRINDELSE blog: a website that contains an online personal journal with reflections, comments and often hyperlinks provided by the writer - Merriam-Webster

Læs mere

Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler

Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler Dansk Standard Tillæg DS/ISO/IEC 10746-4/Amd.1 1. udgave 2002-06-04 Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler Information

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

Dialoger i Projekter

Dialoger i Projekter For at ville må du vide! Demokrati i Projekter Bind I Dialoger i Projekter Nils Bech Indhold Bevar og forny! 3 To s-kurver og 14 dialoger Formål og mål, metoder og midler er ingredienser til at skabe RETNING.

Læs mere

Politik for opbevaring af primære materialer og data

Politik for opbevaring af primære materialer og data Politik for opbevaring af primære materialer og data 1. Præambel Danmarks Tekniske Universitet (DTU) skal være kendt og respekteret internationalt som et førende teknisk eliteuniversitet, som udfører excellent

Læs mere

SSOG Scandinavian School of Gemology

SSOG Scandinavian School of Gemology SSOG Scandinavian School of Gemology Lektion 12: Syntetisk smaragd Indledning Det er min forventning, med den viden du allerede har opnået, at du nu kan kigge på dette 20x billede til venstre af en syntetisk

Læs mere

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011 pwc.dk Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter V/ Lars Engelund Revisor som indsender Revisors ansvar udvides som udgangspunkt ikke i forbindelse med indførelse af obligatorisk digital

Læs mere

Partnerskaber: Formål og problemer

Partnerskaber: Formål og problemer Partnerskaber: Formål og problemer -belyst gennem Det Kongelige Biblioteks erfaringer Erland Kolding Nielsen Det Kongelige Bibliotek De nye partnerskaber - hvor går grænsen? Den 24. november 2011 Det Kongelige

Læs mere

I dag handler meget om at få succes - at få succes ved at blive til noget.

I dag handler meget om at få succes - at få succes ved at blive til noget. DIMISSIONSTALE 2017 Kære studenter I dag handler meget om at få succes - at få succes ved at blive til noget. Og I kender alle sammen manden, der er indbegrebet af denne tankegang. Manden, der søgte at

Læs mere

Et øjebliksbillede af priser, løn og andre vilkår for pressefotografering. Udgivet af Dansk Journalistforbund. i samarbejde med

Et øjebliksbillede af priser, løn og andre vilkår for pressefotografering. Udgivet af Dansk Journalistforbund. i samarbejde med Et øjebliksbillede af priser, løn og andre vilkår for pressefotografering Udgivet af Dansk Journalistforbund i samarbejde med Pressefotograferne & Fotograferne i DJ. De indhentede oplysninger om gængse

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg

Notat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 68 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Fødevarepolitisk kontor/2.1 Den 9. januar 2008 FVM 480 Notat til Folketingets

Læs mere

Til markedsanalyse er der knyttet en række begreber. Her vil kun de vigtigste blive omtalt.

Til markedsanalyse er der knyttet en række begreber. Her vil kun de vigtigste blive omtalt. Begrebsapparatet Til markedsanalyse er der knyttet en række begreber. Her vil kun de vigtigste blive omtalt. 5 kriterier for vurdering af kilder/data Sekundære data / desk research Primære data / field

Læs mere

Dilemmaer omkring 12 ugers grænsen for legal abort. Oplæg til Folketingets Sundhedsudvalg torsdag d 17. januar 2007

Dilemmaer omkring 12 ugers grænsen for legal abort. Oplæg til Folketingets Sundhedsudvalg torsdag d 17. januar 2007 Dilemmaer omkring 12 ugers grænsen for legal abort Oplæg til Folketingets Sundhedsudvalg torsdag d 17. januar 2007 Birgit Petersson, lektor, speciallæge i psykiatri, medlem af ankenævnet for abort og sterilisation

Læs mere

Digitale Videnssystemer: Notater

Digitale Videnssystemer: Notater Digitale Videnssystemer: Notater Sigfred Hyveled Nielsen IVA / Københavns Universitet 3. Semester Denne tekst er skrevet af Sigfred Nielsen, og stillet til rådighed under Creative Commons Navngivelse-IkkeKommerciel-DelPåSammeVilkår

Læs mere

DEN BLIVENDE PRÆGNING, DER UDGØR EN VÆRDIFULD DEL AF ENS ÅNDELIGE ERFARINGER. Jan Erhardt Jensen

DEN BLIVENDE PRÆGNING, DER UDGØR EN VÆRDIFULD DEL AF ENS ÅNDELIGE ERFARINGER. Jan Erhardt Jensen 1 DEN BLIVENDE PRÆGNING, DER UDGØR EN VÆRDIFULD DEL AF ENS ÅNDELIGE ERFARINGER af Jan Erhardt Jensen Når man taler om de personlige erfaringer, som det enkelte menneske er sig bevidst, må man være klar

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Side 1 af 6 Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Rammer for indskanning og upload på Absalon Arbejdsgang for upload på Absalon Rammer for samling i digitalt kompendium Arbejdsgang for samling

Læs mere

Tro og etik. Omsorg. Årstid: Hele året

Tro og etik. Omsorg. Årstid: Hele året Tro og etik Omsorg Målgruppe: Spejder Årstid: Hele året Varighed: 4 trin + et engagement Omsorg - niveau 3 - trin for trin Omdrejningspunktet for mærket Omsorg er i høj grad sladder. Idéen med at beskæftige

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

Aarhus University Library - snitflader til Statsbiblioteket

Aarhus University Library - snitflader til Statsbiblioteket Aarhus University Library - snitflader til Statsbiblioteket Præsentation ved AUL arbejdsgruppemøde nr. 5 Tema: organisering Ellen V. Knudsen Tonny Skovgård Jensen Indhold Lidt om Statsbiblioteket Vores

Læs mere

US AAR H. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk filosofi. Navn på universitet i udlandet: Institute of education London

US AAR H. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk filosofi. Navn på universitet i udlandet: Institute of education London US AAR H Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk filosofi Navn på universitet i udlandet: Institute of education London Land: England Periode: Fra: 1 oktober 2012 Til: 14 december

Læs mere

VISUEL MIND MAPPING. Visuel Mind Mapping

VISUEL MIND MAPPING. Visuel Mind Mapping Visuel Mind Mapping 5 Visuel Mind Mapping - introduktion Kunne du tænke dig: At have overblik - også i pressede situationer - det gælder som taler, som referent, som mødeleder, i eksamenssituationer eller...?

Læs mere

Når Solar plexus lider.

Når Solar plexus lider. Når Solar plexus lider. Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud af det

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

Vi skal skabe en kultur, hvor det er i orden at tjene penge til KLF på landsplan og i det enkelte netværksområde.

Vi skal skabe en kultur, hvor det er i orden at tjene penge til KLF på landsplan og i det enkelte netværksområde. Fundraisingteam Vi skal skabe en kultur, hvor det er i orden at tjene penge til KLF på landsplan og i det enkelte netværksområde. Hvorfor har KLF et fundraising-team i mit netværksområde? Alting koster

Læs mere

Det er MIT bibliotek!

Det er MIT bibliotek! Det er MIT bibliotek! Et rollespil for udskolingsklasser om biblioteker og demokrati Partnerne bag rollespillet Det er MIT bibliotek! er resultatet af et samarbejde mellem Esbjerg Kommunes Biblioteker

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Rigsrevisionens revision i forhold til samlinger ved statslige museer mv. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Interlinkage - et netværk af sociale medier

Interlinkage - et netværk af sociale medier Interlinkage - et netværk af sociale medier Introduktion Dette paper præsenterer en kort gennemgang af et analytisk framework baseret på interlinkage ; den måde, sociale netværk er internt forbundne via

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University Land: Wales Periode: Fra: 27 januar 2014 Til: 31 maj 2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Fladskærms TV LCD eller Plasma Fladskærm

Fladskærms TV LCD eller Plasma Fladskærm Fladskærms TV LCD eller Plasma Fladskærm Der eksisterer stadig en del myter vedr. LCD og Plasma fladskærms TV, og vi vil her give et par eksempler på nogen af de påstande vi støder på, når vi arbejder

Læs mere

Brug, kvalitetsudvikling og tilfredshed med bibliotekerne

Brug, kvalitetsudvikling og tilfredshed med bibliotekerne Brug, kvalitetsudvikling og hed med bibliotekerne Brugerundersøgelsen af 0 biblioteker i oktober 00 Århus Kommunes Biblioteker januar 00 Indhold Undersøgelsen Hvem bruger bibliotekerne 4 Søndagsåbent 6

Læs mere

Nr. 3 September 2013 25. årgang

Nr. 3 September 2013 25. årgang KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS Nr. 3 September 2013 25. årgang I dette nummer bl.a.: Portræt af en frivillig samtale med Sven Aage Knudsen Formidling af følelser uden ord Videnskabelig skabt legeplads til børn

Læs mere

RESUME TRANSLATION MEMORY-SYSTEMER SOM VÆRKTØJ TIL JURIDISK OVERSÆTTELSE. KRITISK VURDERING AF ANVENDELIGHEDEN AF TRANSLATION MEMORY-SYSTEMER TIL

RESUME TRANSLATION MEMORY-SYSTEMER SOM VÆRKTØJ TIL JURIDISK OVERSÆTTELSE. KRITISK VURDERING AF ANVENDELIGHEDEN AF TRANSLATION MEMORY-SYSTEMER TIL RESUME TRANSLATION MEMORY-SYSTEMER SOM VÆRKTØJ TIL JURIDISK OVERSÆTTELSE. KRITISK VURDERING AF ANVENDELIGHEDEN AF TRANSLATION MEMORY-SYSTEMER TIL OVERSÆTTELSE AF SELSKABSRETLIG DOKUMENTATION. I den foreliggende

Læs mere

OECD: Under job er i høj risiko for at blive automatiseret

OECD: Under job er i høj risiko for at blive automatiseret OECD: Under. job er i høj risiko for at blive automatiseret Gennem de senere år er det næsten blevet en sandhed, at der i løbet af de næste 1- år vil forsvinde 8. job fra det danske arbejdsmarked som følge

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996 Hjerner i et kar - Hilary Putnam noter af Mogens Lilleør, 1996 Historien om 'hjerner i et kar' tjener til: 1) at rejse det klassiske, skepticistiske problem om den ydre verden og 2) at diskutere forholdet

Læs mere

Tilgængelighed og bevaring af arkiver

Tilgængelighed og bevaring af arkiver Tilgængelighed og bevaring af arkiver Vor tagline er Tilgængelighed og bevaring af arkiver. Det er kendetegnende for vore aktiviteter, produkter og produktsammensætning. Kurt Nielsen, Adm. Direktør 2 Tilgængelighed

Læs mere

På egne veje og vegne

På egne veje og vegne På egne veje og vegne Af Louis Jensen Louis Jensen, f. 1943 Uddannet arkitekt, debuterede i 1970 med digte i tidsskriftet Hvedekorn. Derefter fulgte en række digtsamlinger på forlaget Jorinde & Joringel.

Læs mere

It-sikkerhed Kommunikation&IT

It-sikkerhed Kommunikation&IT It-sikkerhed Kommunikation&IT Dette projekt handler om IT-sikkerhed. Gruppen har derfor valgt at have om Facebook, hvor vi vil hjælpe folk med at færdes rigtigt på nettet. Dette vil gøre ved hjælp af at

Læs mere

Informationskompetence

Informationskompetence Informationskompetence Vi har igennem flere år arbejdet professionelt med begrebet informationskompetence. Både i relation til private virksomheder i Det Digitale Nordjylland, men også i offentlige organisationer

Læs mere

At være frivillig i UngEnergi

At være frivillig i UngEnergi At være frivillig i UngEnergi UngEnergi er VedvarendeEnergis ungdomsafdeling. Vi er en gruppe af unge mellem 15 og 35 år, som brænder for det samme mål: en grøn og bedre verden. Vores projekter har til

Læs mere

Elevens alsidige personlige udvikling

Elevens alsidige personlige udvikling Elevens alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Mål Tegn 0.-3. klasse Tegn 4.-7. klasse Tegn 8.-9. (10.)klasse kan samarbejde kan arbejde i grupper á 3-4. arbejder sammen med en makker om opgaver.

Læs mere

Overordnet beskrivelse af projektet, herunder ændringer ifht oprindelig projektbeskrivelse

Overordnet beskrivelse af projektet, herunder ændringer ifht oprindelig projektbeskrivelse Deff Status på projektet 30. oktober 2015 Automatisk indhentning af oplysninger om statslige myndigheders digitale publikationer Overordnet beskrivelse af projektet, herunder ændringer ifht oprindelig

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Tøj & mode. Customer Insight paper. Kort udgave, April 2015. For dig der arbejder med e-handel indenfor tøj- og modeindustrien

Tøj & mode. Customer Insight paper. Kort udgave, April 2015. For dig der arbejder med e-handel indenfor tøj- og modeindustrien Tøj & mode Customer Insight paper Kort udgave, April 2015. For dig der arbejder med e-handel indenfor tøj- og modeindustrien Tøj og mode - baseret på kundeindsigt fra 20 e-commerce sites. Når danskerne

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

DIGITALISERING AF 32 MIO. AVISSIDER PÅ 3 ÅR

DIGITALISERING AF 32 MIO. AVISSIDER PÅ 3 ÅR DIGITALISERING AF 32 MIO. AVISSIDER PÅ 3 ÅR Aalborg 19-11-2014 OVERBLIK Kort om Statens Avissamling Avisdigitalisering baggrund Avisdigitalisering hvordan Tilgængelighed hvordan får man adgang? Spørgsmål?

Læs mere

Jesper Stub Johnsen. Ikke alle billeder tåler dagens lys! Jesper Stub Johnsen, 2005

Jesper Stub Johnsen. Ikke alle billeder tåler dagens lys! Jesper Stub Johnsen, 2005 Jesper Stub Johnsen Ikke alle billeder tåler dagens lys! Jesper Stub Johnsen, 2005 DINE FAMILIE- OG FERIEBILLEDER FOREVIGT? Velkommen og præsentation Lidt fotohistorie og hvad der kan gå galt Fotografier

Læs mere

Formandens beretning i Sønderborg Handel 2016

Formandens beretning i Sønderborg Handel 2016 Formandens beretning i Sønderborg Handel 2016 Kære alle, Det er første år jeg står som formand for Sønderborg Handel og skal aflægge beretning, og en erkendelse som formand er, at mange har en mening og

Læs mere

Gruppe: Steffen Klausen, Hani Al-kerdi, Mathias Hansen og Jesper Anthonisen

Gruppe: Steffen Klausen, Hani Al-kerdi, Mathias Hansen og Jesper Anthonisen Opgaverne er lavet af: A er lavet af alle D er lavet af alle F er lavet af alle G er lavet af alle Gruppe: Steffen Klausen, Hani Al-kerdi, Mathias Hansen og Jesper Anthonisen Sikkerhed og risikofaktorer

Læs mere

April 2009 Fordærvede fødevarer og fødevarer med farlige fremmedlegemer: Nyt lav energi røntgen system med hygiejnisk design er løsningen

April 2009 Fordærvede fødevarer og fødevarer med farlige fremmedlegemer: Nyt lav energi røntgen system med hygiejnisk design er løsningen April 2009 Fordærvede fødevarer og fødevarer med farlige fremmedlegemer: Nyt lav energi røntgen system med hygiejnisk design er løsningen Fødevare sikkerhed er et vidt begreb. Aktuelt er der særligt fokus

Læs mere

Flytning af Saxo-Biblioteket

Flytning af Saxo-Biblioteket Arbejdsfaser Dubletkassation Kvalitetsbetinget kas- sation Nødkassation Fordeling Målsætning Kassere dubletter. Også dubletter, hvor det ene eksemplar er elektronisk (kun tidsskrifter). Ambition: ca. 23%

Læs mere

Den bunder i mangel på en interesseforening for slægtsforskere bosat i Storkøbenhavn. Det er det første forsøg på at finde ligesindede i området.

Den bunder i mangel på en interesseforening for slægtsforskere bosat i Storkøbenhavn. Det er det første forsøg på at finde ligesindede i området. TIL LYKKE MED DE FYRRE ÅR Ovenfor ses kopi af en efterlysning i det nu ophørte blad Hvem forsker hvad, årgang 1976. Heri kunne slægtsforskere efterlyse anesammenfald hos andre læsere, idet man opgav, hvad

Læs mere

Kapitel E til Grafisk design. Smørblomst

Kapitel E til Grafisk design. Smørblomst Kapitel E til Grafisk design Kapitel E 2 Jess Ingerslev, forfatter til børnebogen. Igen står vore børn for tur! Jess Ingerslev er, af indlysende årsager, gået solo og har, af uforklarlige årsager, fået

Læs mere

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Af Henrik Valeur, 2012 Når vi (danskere) skal beskrive resultaterne af den udviklingsbistand vi giver, kalder vi det Verdens bedste nyheder. 1 Flere uafhængige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2012 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Markedskommunikation

Læs mere

Fjernlån og elektroniske ressourcer- en selvmodsigelse? Helle Brink Aalborg Universitetsbibliotek Hindsgavl, maj 2013 03-06-2013 1

Fjernlån og elektroniske ressourcer- en selvmodsigelse? Helle Brink Aalborg Universitetsbibliotek Hindsgavl, maj 2013 03-06-2013 1 Fjernlån og elektroniske ressourcer- en selvmodsigelse? Helle Brink Aalborg Universitetsbibliotek Hindsgavl, maj 2013 03-06-2013 1 Fjernlån og elektroniske ressourcer - oversigt Præsentation og definitioner

Læs mere

Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK

Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK OPGAVEN FORMÅL Opgavens formål er at fastlægge en formidlingsstrategi, der sikrer at: - bibliotekernes digitale tjenester opnår øget kendskab

Læs mere

Analyse af den amerikanske økonomi, og forventninger til 2014

Analyse af den amerikanske økonomi, og forventninger til 2014 Analyse af den amerikanske økonomi, og forventninger til 2014 Jeg har i figur 1 vist henholdsvis Leading, Coincident og Lagging Indicator for den amerikanske økonomi. Data bag graferne er fra Conference

Læs mere

Er arkivets samlinger dækkende? SLA s årsmøde 2015 Jens Åge S. Petersen Odense Stadsarkiv

Er arkivets samlinger dækkende? SLA s årsmøde 2015 Jens Åge S. Petersen Odense Stadsarkiv Er arkivets samlinger dækkende? SLA s årsmøde 2015 Jens Åge S. Petersen Odense Stadsarkiv Hvad er vi? Hvad er et lokalarkiv? Et lokalarkiv indsamler arkivalier, billeder m.m. af ikkestatslig proveniens

Læs mere