Finansiel forståelse og Pensionsopsparing

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansiel forståelse og Pensionsopsparing"

Transkript

1 D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Ø k o n o m i s k I n s t i t u t K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Kandidatspeciale CHRISTINE ENEQUIST NIELSEN Finansiel forståelse og Pensionsopsparing Vejleder: Mette Ejrnæs Antal ECTS: 30 Afleveret den: 16/04/2014

2 .

3 Executive Summary The main purpose of this thesis is to analyze the relationship between nancial literacy and retirement savings when changes in the structure of the retirement saving schemes incurs. More specically the analysis tries to identify whether nancial literacy aects the crowding out between savings in vocational pension schemes and individual pirvate pension schemes for the Danish population. Saving for retirement is important for determining the level of consumption and living standard during the retirement age. As individuals get more possibilities for planning their own retirement savings and to a greater extent are expected to do so, it becomes apparent whether the individuals actually has a sucient knowledge about retirement savings in order to secure a sucient income level during retirement. Having a high level of knowledge about the dierent pension schemes and which one to choose, could be expected to induce a more ecient retirement savings prole that wouldn't require an extensive political intervention, in order to secure a stable and self sucient retirement system. In Denmark most people are covered by the Social Security System (SSS) providing for a minimum level of income. However increasing demands for a higher living standard and consumption during retirement have made it more important for people to have a complementary retirement saving beside the SSS. For policy makers the question of whether or not households possess sucient retirement savings can be of great importance since insucient retirement savings can result in a higher dependence of public support for the population. A range of articles has studied the relationship between nancial literacy and household saving (e.g. Rooij et. al (2012) and Lusardi and Mitchell (2011)) and how there exist a crowding out eect between dierent types of retirement savings (e.g. Alessie et al. (1997) and Chetty et al. (2012)). They all share similar results namely that retirement savings policies not always imply unambiguous impacts on the overall retirement savings, but in large are aected by the characteristics associated with the observed group of people. The analysis is built upon a theoretical framework which entails a simple life cycle model. The life cycle model describes how individuals maximize their life time utility by in each period deciding how much to consume and how much to save for retirement 2

4 of their disposable income. Although the model suers from being a simplication of reality it gives an idea of what to expect of the empirical analysis. The empirical model presented will be derived from the life cycle framework and the crowding out eects from vocational pension schemes on individual pension schemes will be found for a given range of individual characteristics including a nancial literacy index. The data used in the analysis originates from two sources of data namely administrative register data from Statistics Denmark and survey data from a questionnaire obtained by the Danish Insurance Association in The administrative register data contains information about the Danish population regarding their socioeconomic characteristics from 1995 to The sample used in the analysis consists of information regarding the entire Danish population between 29 and 59 years who is enrolled in the Danish labor force. When analyzing the crowding out eect of the individuals within the dierent levels of nancial literacy, survey data is used that is obtained by the Danish Insurance Association.The survey data consist of information about participants including the level of their nancial literacy measured in The results from the analysis show that only people with a high nancial literacy have signicant crowding out eects with regards to the population participating in the survey. This indicates that people with a high nancial literacy are more likely to adjust their current composure of retirement savings than individuals with a low nancial literacy, when changes in vocational pension schemes occurs. The analysis also indicate that individuals with a high nancial literacy are better equipped for saving for retirement which will make their income less dependant of public support during their retirement period. If politicians aim at increasing the overall savings by increasing the contribution rate for vocational pension schemes this analysis show that a higher nancial literacy imply that some of the increase in vocational pension scheme contributions only results in a lower contribution for individual private pension schemes. 3

5 Forord Specialet Finansiel Forståelse og Pensionsopsparing er skrevet over vinteren 2013/2014, som afsluttende opgave på kandidatuddannelsen i Økonomi ved Københavns Universitet. Specialet er et empirisk studie af sammenhængen mellem nansiel forståelse og pensionsopsparing, som tager udgangspunkt i en teoretisk livscyklusmodel. Data som anvendes i den empiriske analyse omfatter både spørgeskema- og registerdata, som venligst er stillet til rådighed af Forsikring og Pension via deres forskeraftale. Arbejdet med specialet er foregået, mens jeg har været ansat som studentermedhjælper i Forsikring & Pensions analyseafdeling. Min interesse for emnet pensionsopsparing er opstået gennem mit arbejde med blandt andet kvinders pensionsopsparing i Forsikring & Pension, samt gennem faget 'Behavioral Economics' og min øvelse i faget 'Economics of Welfare' på polit-studiet. Jeg vil gerne takke Forsikring & Pension, for at stille data til rådighed for mit speciale. Samtidig vil jeg særligt takke Jan V. Hansen og Andreas Ø. Nielsen for inspirerende samtaler om de institutionelle rammer samt den teoretiske indgangsvinkel. Jeg vil også rette en stor tak til min kæreste Srdjan Zakula, som har stået ved min side, fra da jeg begyndte på første semester som stud. polit i Både for den moralske støtte over årene, men også for de inspirerende diskussioner og konstruktive kritik jeg har modtaget undervejs i specialeskrivningen. En særlig tak skal gå til min vejleder Mette Ejrnæs, for kyndig vejledning og værdifulde diskussioner. Jeg sætter stor pris på den konstruktive kritik og de gode råd jeg har modtaget, da de har gjort specialeprocessen meget interessant og lærerig. Udover det ovenævnte er specialet et produkt af 6 måneders selvstændigt arbejde, hvor de tilbageværende fejl og mangler udelukkende er mine egne. Christine Enequist Nielsen København, april 2014

6 Indhold 1 Indledning Eksisterende studier Finansiel forståelse og opsparing Fortrængningseffekter i opsparing Institutionelle rammer De danske pensionsordninger Udviklingen i det danske pensionssystem Teori: Livscyklusmodel Modellen Tvungen eksogen opsparing Et mål for fortrængningseffekten Et udtryk for den finansielle forståelse Ligning til estimation Data Afgrænsning af populationen Datakonstruktion og variable Deskriptiv statistik Empirisk tilgang Uobserverbar heterogenitet Valg af estimator Estimation af livstidsindkomster Resultater Overordnede fortrængningseffekter Fortrængningseffekten belyst ved den finansielle forståelse Robusthedstest Diskussion Modellens antagelser Finansiel forståelse og pensionsopsparing Implikationer af analysens resultater Konklusion Litteraturliste Appendiks A Appendiks B Appendiks C

7 1 INDLEDNING 1 Indledning Pensionsopsparing er vigtig for befolkningen, da den er med til at sikre et økonomisk eksistensgrundlag efter afslutningen på arbejdslivet. I takt med at den forventede levetid stiger og forventninger til forbrugsmuligheder som pensionist øges, er det vigtigt at den enkelte har en tilstrækkelig dækning efter endt tid på arbejdsmarkedet. Danskerne får i stigende grad ere muligheder og mere ansvar for, at kunne planlægge deres pensionsopsparing individuelt. Det anskues derfor som vigtigt, at de er rustet til at planlægge til forbrug i tiden som pensionist. Den danske befolkning er som udgangspunkt dækket af oentlig folkepension gennem de indbetalte skatter. Folkepensionen er med til at sikre at de mindst bemidlede pensionister kan få dækket deres mest basale behov, når de trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet. For mange pensionister vil dækningen fra folkepensionen dog langt fra være tilstrækkelig, se eksempelvis Forsikring & Pension (2013), hvorfor de er nødt til at sikre en højere dækning i pensionsalderen gennem en supplerende pensionsopsparing. En måde at opnå en større dækning på, kan eksempelvis være i form af opsparing i frivillige- eller obligatoriske pensionsordninger. De frivillige pensionsordninger er privatadminstrerede pensionsopsparinger, som den enkelte kan oprette ved at henvende sig til et pengeinstitut eller pensionsselskab. Opsparing i de frivillige pensionsordninger omtales ofte som opsparing i individuelle ordninger, hvorfor denne terminologi er anvendet i resten af specialet. De obligatoriske pensionsordninger er aftalebaserede opsparinger, som den enkelte har i forbindelse med sin arbejdsplads, hvor både arbejdsgiveren og den enkelte indbetaler til individets pensionsopsparing. Fælles for begge pensionsopsparinger er, at indbetalingerne til pensionsopsparingen ikke beskattes, før de bliver udbetalt når individet går på pension. At den enkelte har en pensionsopsparing ved siden af folkepensionen, er hensigtsmæssigt for både den enkelte borger og samfundet. For den enkelte er opsparingen med til at sikre, at deres ønskede forbrug i tiden som pensionist, er økonomisk understøttet. For samfundet sikrer den enkeltes pensionsopsparing at deres indkomst i tiden som pensionist, er mindre afhængig af oentlig understøttelse. Det kan være relevant for politiske beslutningstagere, at kende den nansielle forståelses eekt på danskernes valg af pensionsopsparing. Den nansielle forståelse kan give en indikation om, hvorvidt danskerne er i stand til at planlægge deres pensionsopsparing. Såfremt de politiske beslutningstagere ønsker, 6

8 1 INDLEDNING at øge den samlede pensionsopsparing for befolkningen, kræver det at opsparingsfremmende tiltag ikke fjerner incitamenter til at opspare i de eksisterende pensionsordninger, som individerne i forvejen opsparer i, jf. Erhvervs- og Vækstministeriet (2005). Indfører man fra politisk side en tvungen opsparing for at sikre, at de danske lønmodtagere sparer mere op til pension, vil tiltaget kun have en direkte eekt, så længe det ikke medfører et tilsvarende fald i indbetalinger til de eksisterende pensionsopsparinger. Sker dette, vil der være tale om en fuld fortrængning, og den samlede pensionsopsparing vil være uændret. For de individer, som ikke indbetaler til en pensionsopsparing i forvejen, vil en tvungen opsparing kunne lede til en stigning i den samlede pensionsopsparing, hvilket kan være til gavn for den enkelte og samfundet. Flere artikler nder en positiv sammenhæng mellem individers nansielle forståelse og evne til at planlægge til pensionsopsparing, se eksempelvis Rooij, Lusardi og Alessie (2012) samt Lusardi og Mitchell (2011). Når individer har en høj nansiel forståelse, vil de med større sandsynlighed have en opsparet formue, samt udvise en bedre evne til at planlægge til forbruget i tiden som pensionist. Det modsatte viser sig for individer med lav nansiel forståelse. De vil i mindre grad have en opsparet formue samt være dårlige til at planlægge til at planlægge deres økonomi i tiden som pensionist. Sammenhængen gør det interessant at analysere, om danskernes nansielle forståelse bidrager til, at de har bedre evne til at udglatte deres forbrug til tiden som pensionist. I specialet deneres danskernes nansielle forståelse som forståelse for og kendskab til en række nansøkonomiske begreber. Ud fra en række nansøkonomiske problemstillinger forsøger specialet, at belyse om den nansielle forståelse har en indydelse på individers indbetalinger til opsparing til alderdommen, og i så fald i hvilket omfang. Specialets analyse fokuserer på udbredelsen af arbejdsmarkedspensioner i 1990'erne, og i hvilket omfang de har fortrængt opsparing i individuelle ordninger. Flere studier har tidligere belyst konsekvenserne ved udbredelsen af arbejdsmarkedspensionerne for anden opsparing på det danske arbejdsmarked, eksempelvis Erhvervs- og Vækstministeriet (2005), DØRS (2008) og Chetty et. al. (2012). Artiklerne nder, at udbredelsen af obligatoriske arbejdsmarkedspensioner i nogen grad har skabt en nedgang i indbetalinger til individuelle ordninger. I dette speciale undersøges denne fortrængningseekt med særligt fokus på, om den observerede fortrængning er påvirket af individernes nansielle forståelse. 7

9 1 INDLEDNING Da der ikke tidligere er lavet studier af den nansielle forståelses betydning for fortrængning mellem pensionsordninger på dansk data, kan specialet bidrage til den eksisterende litteratur, med et indblik i den nansielle forståelses betydning for individernes evner til at forbrugsplanlægge til tiden som pensionist. Metode og afgrænsning Når fortrængningseekter fra ændringer i arbejdsmarkedspensioner analyseres, opstilles først en simpel teoretisk livscyklusmodel, som analysen vil være udgangspunkt for analysen. Modellen beskriver hvordan individer vælger at forbruge og spare op i dag, for at kunne opretholde et forbrug, når de trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Den teoretiske model vil efterfølgende danne grundlag for den empiriske analyse, hvor fortrængningseekterne belyses ud fra en række karakteristika herunder den nansielle forståelse. Specialet belyser den nansielle forståelses indydelse på fortrængningseekter fra indbetalinger til arbejdsmarkedspensioner på indbetalinger til individuelle ordninger. Resultaterne fra analysen siger derfor kun noget om fortrængningseekten i opsparing til individuelle ordninger, og ikke i anden opsparing til pension som eksempelvis investeringer i aktier eller i bolig. Når fortrængningseekterne skal belyses, vil indbetalingerne til individuelle ordninger opgøres som en samlet indbetaling, og opdeles således ikke på opsparingstyper såsom livrente, ratepension eller kapitalpension. En sådan sondring ville være interessant at belyse, men går ud over specialets valgte afgrænsning. Når der redegøres for eekten af den nansielle forståelse, er det ud fra antagelsen af, at individernes nansielle forståelse er den samme i alle de betragtede år, deneret ud fra en spørgeskemaundersøgelse foretaget i Da informationer om respondenternes årlige udvikling i den nansielle forståelse ikke er tilgængelig for specialet, skal analysens resultater tolkes som fortrængningseekter fra ændringer i indbetalinger til arbejdsmarkedspension på indbetalinger til individuelle ordninger for individer, der i 2010 har haft en given nansiel forståelse. Afhandlingens opbygning Indledningsvis vil en række eksisterende studier blive belyst i kapitel 2, hvor der redegøres for artikler, som har bidraget på området om den nansielle forståelses betydning for op- 8

10 1 INDLEDNING sparing samt belyst fortrængningseekter i pensionsopsparing. Efterfølgende gennemgås de institutionelle rammer for analysen i kapitel 3. Her redegøres først for den aktuelle opbygning af pensionssystemet, hvorefter den historiske udvikling i de forskellige danske pensionsordninger belyses. I kapitel 4 anskueliggøres den anvendte livscyklusmodel, som danner grundlag for den empiriske analyse. I kapitlet vil en kvalitativ analyse af indførelse af tvungen opsparing blive belyst ud fra den teoretiske model, og der vil blive udledt en ligning til estimation på baggrund af den teoretiske model. I estimationsligningen vil eekten af den nansielle forståelse indgå, når den anvendes i den empiriske analyse. Kapitel 5 redegør for konstruktionen af det anvendte data, samt beskriver de overordnede karakteristika for individerne, der belyses i den empiriske analyse. Her vil samtidigt blive foretaget en statistisk analyse af, hvilke karakteristika der indikerer om individerne har en større eller mindre sandsynlighed for, at spare op i arbejdsmarkedspensioner eller individuelle ordninger. I kapitel 6 redegøres for den anvendte økonometriske metode, som ligger til grund for resultaterne, der præsenteres i kapitel 7. I kapitel 8 diskuteres de fundne resultater, der efterfølgende holdes op mod de eksisterende studier for perspektivering. Specialet afrundes i kapitel 9, hvor konklusionerne fra specialet opsummeres. 9

11 2 EKSISTERENDE STUDIER 2 Eksisterende studier En række artikler har belyst sammenhængen mellem den nansielle forståelse og individers opsparing, samt fortrængningseekter mellem frivillige og obligatoriske pensionsordninger. Når det drejer sig om den nansielle forståelses betydning for danskernes valg af opsparing i de frivillige og obligatoriske pensionsordninger, eksisterer der ikke tidligere studier, hvorfor resultaterne fra denne analyse vil give et nyt og selvstændigt bidrag på området. Det er derfor vanskeligt, at holde resultaterne fra analysen op mod eksisterende bidrag. I det følgende kapitel anskueliggøres først de eksisterende studier af sammenhængen mellem nansiel forståelse og individers opsparing. Efterfølgende belyses studier, som beskæftiger sig med fortrængningseekter mellem frivillige- og obligatoriske pensionsordninger. 2.1 Finansiel forståelse og opsparing Der ndes få studier på dansk område, af sammenhængen mellem den nansielle forståelse og individers opsparing, hvorfor de relevante studier i høj grad er internationale. Overordnet ndes en positiv sammenhæng mellem nansiel forståelse og opsparing. Dette betyder, som nævnt i indledningen, at individer med en høj nansiel forståelse har større tilbøjelighed til at have en opsparet formue, samt at de har bedre evne til at planlægge deres opsparing med henblik på forbrug i tiden som pensionist. De forskellige studier analyserer evnen til at planlægge til pension ud fra forskellige denitioner, hvilket vil blive gennemgået i dette afsnit. Rooij, Lusardi og Alessie (2012) belyser sammenhængen mellem den nansielle forståelse og husholdningers formue ud fra en årlig husholdningsundersøgelse af den hollandske population. I artiklen udføres en empirisk analyse af husholdningernes formue, som belyser den nansielle forståelses betydning for husholdningernes formue fra private opsparing, opsparing i bolig samt investeringer i aktiver. Artiklen denerer den nansielle forståelse ud fra en række spørgsmål, der henvender sig til evnen til at udføre simple beregninger om basale nansielle problemstillinger. Rooij et. al. (2012) nder en positiv sammenhæng mellem den nansielle forståelse og størrelsen på individernes formue. De nder samti- 10

12 2 EKSISTERENDE STUDIER digt, at individer med en højere nansiel forståelse har mindre hindringer for at investere i aktier, da de har lavere omkostninger ved at indsamle og bearbejde information om de tilgængelige investeringsmuligheder. En højere nansiel forståelse bidrager til, at individerne er bedre i stand til at udnytte risikopræmierne på investeringer, hvilket bidrager til en større nansiel formue. Lusardi og Mitchell (2011) udfører et empirisk studie af sammenhængen mellem den nansielle forståelse og opsparingsbeslutninger i en amerikansk kontekst. Studiet nder, at en manglende nansiel forståelse i høj grad bidrager til uovervejede beslutninger hvad angår familiernes daglige privatøkonomi, investeringer samt planlægning til pensionsalderen. Lusardi og Mitchell (2011) nder, at individer med en høj nansiel forståelse er mere tilbøjelig til at forbrugsplanlægge for pensionsalderen, hvilket stiller dem bedre og gør dem mindre afhængig af oentlig støtte, når de går på pension. Når evnen til at planlægge til forbruget i pensionsalderen måles, er det ud fra individernes selvrapporterede svar, om hvorvidt de er i stand til at holde sig til deres planer for pensionsopsparing. Svarene indikerer, at individer med en høj nansiel forståelse i højere grad planlægger til alderdommen, og i højere grad er i stand til at holde sig til denne plan. I Forsikring & Pension (2011) samt Finansrådet (2014) belyses sammenhængen mellem danskernes nansielle forståelse og en række socioøkonomiske karakteristika. Begge analyser viser, at den nansielle forståelse er større jo højere uddannelsesniveau individerne har. Forsikring & Pension (2010) nder at en lav nansiel forståelse kan medføre, at individerne har en større sandsynlighed for at have en dyrere gæld samt en større sandsynlighed for at være dårlige betalere, i forhold til individer med en høj nansiel forståelse. I Finansrådet (2014) ndes, at andelen af individer med en lav nansiel forståelse er størst blandt individer med lavere indkomster og uddannelse, end for individer med større indkomster og høje uddannelsesniveauer. Resultaterne fra analyserne indikerer, at en lav nansiel forståelse kan have negative konsekvenser for danskernes privatøkonomi, hvorfor en højere nansiel forståelse kan bidrage til, at husholdningerne er bedre rustet til at træe privatøkonomiske beslutninger, herunder om pensionsopsparing, som både den enkelte og samfundet kan drage nytte af. 11

13 2 EKSISTERENDE STUDIER 2.2 Fortrængningseffekter i opsparing Der eksisterer en bred række studier både på dansk og international område, som belyser fortrængnignseekter mellem frivillige- og obligatoriske pensionsordnigner. Tidligere analyser, som udelukkende belyser fortrængningseekter fra ændringer i arbejdsmarkedspensioner på andre opsparingsformer for danskerne, omfatter eksempelvis DØRS (2008), Økonomi- og Erhvervsministeriet (2005) samt Chetty et. al. (2012). Af udenlandske studier har Rohwedder (2003) beskæftiget sig med fortrængningseekter for den engelske population. DØRS (2008) opstiller en estimationsligning med udgangspunkt i en simpel livscyklusmodel, hvor der ndes fortrængningseekter fra ændringer i arbejdsmarkedspensioner på privat opsparing. I deres analyse udgør den private opsparing indbetalinger til individuelle ordninger, anden nansiel formue samt individernes opsparing i bolig, hvorfor fortrængningseekterne opdeles på om individerne er lejere eller boligejere. DØRS (2008) nder fortrængningseekter i henholdsvis intervallet 21 til 28 pct. for lejere og 24 til 31 pct. for boligejere. I tilsvarende analyse af Erhvervs- og Vækstministeriet (2005), anvendes samme fremgangsmetode, men hvor fortrængningseekter kun belyses i indbetalinger til individuelle ordninger. Fortrængningseekterne belyses derfor for den samlede gruppe af individer, hvor der ndes en fortrængningseekt på ca. 2 pct. I Chetty et. al. (2012) analyseres opsparingsfremmende tiltag i form af skattesubsidier eller ændringer i tvungen pensionsopsparing, og hvorvidt de medfører en stigning i danskernes samlede pensionsopsparing. Studiet har fokus på om individerne aktivt eller passivt sparer op til pension, ved at betragte om individerne ændrer deres pensionsopsparing, når der forekommer ændringer i deres indkomst. Analysen belyser ændringer i tvungen opsparing ud fra ændringer i indbetalingsprocenter til arbejdsmarkedspension samt indførelsen af Særlig Pension i For at belyse eekten af ændringer i arbejdsmarkedspensioner, betragter artiklen kun individer som i den betragtede periode skifter arbejdsplads. Da indbetalingsprocenterne til arbejdsmarkedspensioner kan variere blandt arbejdspladser og brancher, vil et virksomhedsskift derfor kunne medføre en ændring i individets indbetalingsprocent til pensionopsparingen. Chetty et. al. (2012) nder at 1 Fra 1998 tvang regeringen de danske lønmodtagere til at spare 1 pct. af deres lønindkomst op til en oentlig administreret pensionsordning kaldet Særlig Pension (SP-Pension). Denne omfattede alle lønmodtagere i Danmark i perioden Fra 2004 blev ordningen suspenderet og i 2009 ophævet. 12

14 2 EKSISTERENDE STUDIER ændringer i tvungen opsparing, i højere grad øger individernes pensionsopsparing end opsparingsfremmende tiltag i form af skattesubsidier. Årsagen er, at indførelse af skattesubsidier i højere grad medfører fortrængning i den eksisterende pensionsopsparing end ved indførelsen af tvungen pensionsopsparing. Derudover har subsidierne ikke en observeret indydelse på individerne, som passivt sparer op til pension, hvorimod indførelsen af tvungen pensionsopsparing påvirker både individerne som aktivt og passivt sparer op til pension. Når eekten belyses for individer som skifter arbejdsplads, nder Chetty et. al. (2012) at et skift som medfører en højere indbetalingsprocent, forårsager en fortrængning på 17 pct. i den frivillige pensionsopsparing. Størstedelen af individerne, som har en observeret fortrængningseekt, er karakteriseret ved at spare aktivt op til pension. Af udenlandsk litteratur belyser Attanasio og Rohwedder (2003) fortrængningseekter hos den engelske befolkning, hvor fortrængningseekten estimeres ud fra ændringer i obligatoriske arbejdsmarkedspensioner, som blev implementeret i England i Artiklen opdeler fortrængningseekterne på aldersgrupper, hvor de nder at fortrængningseekter er stigende med individernes alder. For individer under 31 år sker der ingen fortrængning, mens fortrængningseekten for individerne over 31 år er i intervallet fra 54 til 75 pct. De ovenstående resultater og analyser vil i den senere diskussion blive inddraget til sammenligning med de fundne resultater i den empiriske analyse, for at belyse de relevante forskelle og ligheder i resultater og metodevalg. 13

15 3 INSTITUTIONELLE RAMMER 3 Institutionelle rammer I dette kapitel gennemgås de institutionelle rammer for udviklingen i de tilgængelige pensionsordninger på dansk område. Først redegøres kort for de forskellige typer af pensionsordninger der eksisterer hos de danske pensionsselskaber. Herefter belyses den historiske udvikling i arbejdsmarkedspensioner samt individuelle ordninger med henblik på, at redegøre for de institutionelle rammer bag den empiriske analyse. 3.1 De danske pensionsordninger Det danske pensionssystem udgør et af hjørnerne i det danske velfærdssamfund og er bl.a. med til at sikre de danske pensionister en fortsat velfærd, når de trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Det danske pensionssystem udgøres af 3 grupper af opsparing, også kaldet de tre søjler. Søjle I udgøres af de oentlige og lovbestemte pensioner, primært folkepensionen og ATP, som er universelle og skattenansierede pensionsordninger. Søjle II omfatter de obligatoriske arbejdsmarkedspensioner, som er aftalebestemte, solidariske og bidragsnansieret pensionsordninger, mens søjle III udgør de frivillige individuelle bidragsnansierede pensionsordninger. I dette afsnit redegøres for ordningerne i de 3 søjler med særligt fokus på ordningerne i søjle II og III, som specialet beskæftiger sig med. I søjle I nder man de oentlige og lovbestemte pensionsordninger. Formålet med de oentlige og lovbestemte pensioner er, at de skal sikre de danske pensionister et økonomisk eksistensgrundlag, uanset deres nuværende eller tidligere arbejdsmarkedstilknytning. Ordningerne, der ligger i denne søjle, er karakteriseret ved at være skattenansierede og universelle i den forstand, at de er tilgængelige for alle danske statsborgere, såfremt de opfylder en række generelle betingelser 2. Folkepensionen udgør størstedelen af ordningerne i denne søjle og er karakteriseret ved, at udbetalinger kun reguleres ud fra personens indkomst i tiden som pensionist. Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), supplerende arbejdsmarkedspension (SP) samt lønmodtagernes dyrtidsfond tilhører også denne søjle, men vil ikke blive uddybet nærmere, henset til ordningernes beskedne størrelse. 2 For at få tildelt folkepension skal man minimum have dansk statsborgerskab og have haft bopæl i Danmark i 3 år mellem det fyldte 15. og 65. år. For at opnå fuld folkepension skal man have haft bopæl i Danmark i mindst 40 år, og ellers udbetales en brøkpension i forhold til antallet af år man har haft bopæl i Danmark, jf. Bekendtgørelse om social pension (Førtidspension og folkepension). 14

16 3 INSTITUTIONELLE RAMMER I sølje II nder man de aftalebaserede, kollektive og opsparingsbaserede arbejdsmarkedspensioner. Arbejdsmarkedspensioners formål er at sikre en yderligere økonomisk dækning for lønmodtagere udover folkepensionen i tiden som pensionist. Modsat ordningerne i søjle I er størrelsen af arbejdsmarkedspensionernes udbetalinger afhængig af de løbende indbetalingers størrelse og hvordan midlerne forvaltes. Indbetalingsprocenterne forhandles centralt mellem arbejdsmarkedets parter, og er således obligatoriske for alle lønmodtagere tilknyttet disse parter. Fælles for de este arbejdsmarkedsordninger er, at arbejdsgiveren typisk bidrager med 2/3 af indbetalingen som et løntilskud, mens de ansatte bidrager med den resterende 1/3 fra den optjente løn. Tjenestemandspensioner, som også ndes i søjle II, er en tilsagnspension uden krav om indbetalinger. Da analysen kun beskæftiger sig med de opsparingsbaserede arbejdsmarkedspensioner, vil tjenestemandspensionerne ikke blive omtalt videre i specialet, og modtagere af tjenestemandspensioner vil således være udeladt i den empiriske analyse. I søjle III ndes de individuelle pensionsordninger, som består af de privatadminstrerede pensionsopsparinger, som den enkelte kan oprette i et pengeinstitut eller pensionsselskab. Det primære formål for de individuelle ordninger er, at sikre en diversicering og eksibilitet i måden hvorpå, individerne aktivt kan vælge at spare op til pension. Fælles for ordningerne i søjle II og III er, at indbetalingerne til pensionsopsparingen fradrages i den personlige indkomstsbeskatning og sidenhen beskattes ved udbetalingstidspunktet. Derved er det bruttoopsparing, som forrentes i årene indtil pensionsopsparingen udbetales og beskattes i individernes tid som pensionist. Udover de 3 søjler kan man også have opsparing i form af nansielle aktiver, friværdi i bolig samt anden opsparing. Da specialets analyse har fokus på fortrængningen i individuelle ordninger, betragtes kun indbetalinger til ordninger i søjle II og III. Fortrængningseekter i anden opsparing berøres ikke i den empiriske analyse. 3.2 Udviklingen i det danske pensionssystem Det danske pensionssystem er siden 1990'erne udvidet markant. For den enkelte er mulighederne for at sammensætte sin samlede pensionsopsparing væsentligt mere diversiceret i dag, end da de nuværende pensionister begyndte at indbetale til deres pension. Pensionssystemet er gået fra at være et oentligt anliggende, som skulle sikre et økonomisk 15

Gør arbejdsløshed efterløn til et attraktivt valg? En empirisk analyse af arbejdsløshedseffekten på tilbagetrækning

Gør arbejdsløshed efterløn til et attraktivt valg? En empirisk analyse af arbejdsløshedseffekten på tilbagetrækning D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Ø k o n o m i s k I n s t i t u t K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Kandidatspeciale Mille Bjørk og Mette Fomsgaard Nyrup Gør arbejdsløshed

Læs mere

KAPITEL II OPSPARING

KAPITEL II OPSPARING Dansk Økonomi forår 2008 KAPITEL II OPSPARING II.1 Indledning Opsparing kan forøge velfærden Fokus på husholdningernes opsparing I sidste ende er formålet med al økonomisk aktivitet at kunne forbruge.

Læs mere

Finansiel forståelses betydning for privatøkonomien

Finansiel forståelses betydning for privatøkonomien Nationaløkonomisk Tidsskrift 150 (2012): 144-171 Finansiel forståelses betydning for privatøkonomien Ann-Kathrine Ejsing Forsikring & Pension, e-mail: ake@forsikringogpension.dk Andreas Østergaard Nielsen

Læs mere

6 Numerisk simulation... 54 6.1 Kalibrering... 54 6.2 Numerisk eksempel... 57 6.3 Samlede resultater... 65

6 Numerisk simulation... 54 6.1 Kalibrering... 54 6.2 Numerisk eksempel... 57 6.3 Samlede resultater... 65 Resume The main purpose of this thesis is to examine how the cost of education can affect the choice of education. A recent recommendation made by the Danish Produktivitetskommissionen suggests that students

Læs mere

ALM i pensionsselskabet i en krisetid - Med fokus på rentegarantier og offentlig regulering

ALM i pensionsselskabet i en krisetid - Med fokus på rentegarantier og offentlig regulering COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CAND.MERC.FIR KANDIDATAFHANDLING FORFATTERE: SABINE WEINREICH HOLM SOFIE KLARSKOV NIELSEN VEJLEDER: JESPER LUND ALM i pensionsselskabet i en krisetid - Med fokus på rentegarantier

Læs mere

Den makroøkonomiske betydning af de danske husholdningers store gæld behov for nærmere undersøgelse?

Den makroøkonomiske betydning af de danske husholdningers store gæld behov for nærmere undersøgelse? Working Paper Series Department of Business & Management Macroeconomic Methodology, Theory and Economic Policy (MaMTEP) No. 1, 2014 Den makroøkonomiske betydning af de danske husholdningers store gæld

Læs mere

Hvad bilder kvinder sig ind og hvad ved de rent faktisk - Om kvinder og deres pensionsopsparing

Hvad bilder kvinder sig ind og hvad ved de rent faktisk - Om kvinder og deres pensionsopsparing Hvad bilder kvinder sig ind og hvad ved de rent faktisk - Om kvinder og deres pensionsopsparing 1 What women think they know and what they actually know. - about women and their retirement savings The

Læs mere

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Januar 215 1 Det danske pensionssystem internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem bliver fremhævet

Læs mere

Effektiv beskatning af opsparingsafkast

Effektiv beskatning af opsparingsafkast Nationaløkonomisk Tidsskrift 151 (2013): 1-20 Effektiv beskatning af opsparingsafkast i Danmark Jesper Gregers Linaa De Økonomiske Råds Sekretariat, mail: jl@dors.dk Lars Haagen Pedersen Finansministeriet,

Læs mere

Bliver forsikrede ledige hurtigere selvforsørget ved at modtage jobsamtaler rettidigt?

Bliver forsikrede ledige hurtigere selvforsørget ved at modtage jobsamtaler rettidigt? Bliver forsikrede ledige hurtigere selvforsørget ved at modtage jobsamtaler rettidigt? Do timely held meetings between insured unemployed and case workers reduce unemployment duration? Speciale Udarbejdet

Læs mere

Indhold. Side 1 af 65

Indhold. Side 1 af 65 Indhold 1. Indledning og problemformulering... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Problemformulering... 5 1.3 Struktur/afgrænsning og teori... 6 2. Pensionssystemet - med særlig fokus på folkepension iht. skattereformen....

Læs mere

Human Kapitalens indvirkning på individets pensionsportefølje

Human Kapitalens indvirkning på individets pensionsportefølje Human Kapitalens indvirkning på individets pensionsportefølje Bachelorprojekt Lasse Pedersen & Jesper Tvede 7. Semester 7FBA0912 University College Nordjylland Teknologi & Business Bachelor of Financial

Læs mere

Fleksibel tilbagetrækning er et alternativ til efterløn

Fleksibel tilbagetrækning er et alternativ til efterløn Peter Foxman Vibeke Borchsenius Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk 1. Indledning og sammenfatning 3 2. Hvad bestemmer tilbagetrækningstidspunktet? 4 3.

Læs mere

Performancemåling af investeringsforeninger

Performancemåling af investeringsforeninger HD (F) 8. Semester Erhvervsøkonomisk institut Afhandling Performancemåling af investeringsforeninger Forfatter Tommy Thrysøe Vejleder Frederik Aagaard Handelshøjskolen i Århus 2011 English Summary The

Læs mere

Performanceanalyse af aktive og passive investeringsafdelinger

Performanceanalyse af aktive og passive investeringsafdelinger Performanceanalyse af aktive og passive investeringsafdelinger Gruppe nr: 4 Hold: 7fbaa Udarbejdet af Tobias Kristensen og Christian Davids University College Nordjylland Finansbacheloruddannelsen 7FBA

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets rapport. pensionsopsparing, dækningsgrader og levetid. Juni 2005

Pensionsmarkedsrådets rapport. pensionsopsparing, dækningsgrader og levetid. Juni 2005 Pensionsmarkedsrådets rapport om pensionsopsparing, dækningsgrader og levetid Juni 2005 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning og sammenfatning... 3 Kapitel 2. Pensionsopsparing og dækningsgrader...

Læs mere

Flexicurity en analyse af den danske arbejdsmarkedsmodel

Flexicurity en analyse af den danske arbejdsmarkedsmodel Forfatter Merethe Lindblad Johansen Vejleder Niels Westergård-Nielsen Flexicurity en analyse af den danske arbejdsmarkedsmodel Med fokus på om modellen lever op til sit gode ry også i krisetider! BA Økonomi

Læs mere

KAPITEL II INDKOMSTFORDELING

KAPITEL II INDKOMSTFORDELING KAPITEL II INDKOMSTFORDELING II.1 Indledning Kapitlets fokus Ønsket grad af lighed et politisk anliggende Lighed i muligheder eller udfald? Et af velfærdssamfundets formål er at sikre en rimelig fordeling

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning:... 4 3 Problemafsnit... 5 3.1 Problemformulering:... 5 3.2 Afgrænsning:... 5 3.3 Metode:... 6 4 Pension... 6 4.1 Livsløbsfaser:... 7 4.1.1 Behov i de forskellige livsløbsfaser:...

Læs mere

[År] Energirenovering af boligmassen. Januar 2014. Kandidatuddannelsen. Ledelse og Informatik i byggeriet ved AAU-CPH. Anna Bac Kristensen

[År] Energirenovering af boligmassen. Januar 2014. Kandidatuddannelsen. Ledelse og Informatik i byggeriet ved AAU-CPH. Anna Bac Kristensen Januar 2014 Kandidatuddannelsen Ledelse og Informatik i byggeriet ved AAU-CPH [År] Energirenovering af boligmassen Specialestuderende Thomas Svenstrup Kristensen 19-04.1984 Anna Bac Kristensen Vejleder:

Læs mere

Derfor skal livrenter. betydning privatøkonomien. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:7. Ann-Kathrine Ejsing. Andreas Østergaard Nielsen

Derfor skal livrenter. betydning privatøkonomien. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:7. Ann-Kathrine Ejsing. Andreas Østergaard Nielsen Analyserapport 2011:7 Derfor skal livrenter ikke Finansiel ind under forståelses 100.000 betydning kr. s for loftet privatøkonomien AnnKathrine Ejsing Andreas Østergaard Nielsen Philip Heymans Allé 1,

Læs mere

Nofe. Nye strukturer i den fremtidige velfærdsstat? Netværks betydning for integration på arbejdsmarkedet

Nofe. Nye strukturer i den fremtidige velfærdsstat? Netværks betydning for integration på arbejdsmarkedet Nye strukturer i den fremtidige velfærdsstat? Nye strukturer i den fremtidige velfærdsstat? Netværks betydning for integration på arbejdsmarkedet Hus 22.1, Gruppe 9 Milad Javadi Lærke Kamma Clausen Anders

Læs mere

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision? Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision? Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc. Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.aud studiet Udvidet gennemgang Et alternativ til revision? Kandidatafhandling Afleveringsdato: 18. november 2013 Antal anslag:

Læs mere

Casper Hunnerup Dahl. CEPOS arbejdspapir nr. 22

Casper Hunnerup Dahl. CEPOS arbejdspapir nr. 22 Casper Hunnerup Dahl CEPOS arbejdspapir nr. 22 CEPOS publikationer er gratis tilgængelige for alle online på www.cepos.dk, men kan også bestilles i trykt form gennem CEPOS forlaget, Landgreven 3, 3. sal,

Læs mere

Evaluering af Forsikring & Pensions åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer

Evaluering af Forsikring & Pensions åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer Evaluering af Forsikring & Pensions åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer 30. oktober 2013 Fejl! Autotekst er ikke Oversat til dansk: Af Ad Hoc Translations A/S 5. december 2013 Evaluering af F&P's

Læs mere

Kredit Ratings: Interesse Konikter, Ratings Shopping og Rating ination

Kredit Ratings: Interesse Konikter, Ratings Shopping og Rating ination Kredit Ratings: Interesse Konikter, Ratings Shopping og Rating ination Kandidatafhandling af: Katrine Cederstrøm Wex Cand.merc.(mat.) Copenhagen Business School 28. maj 2010 Vejleder: Hans Keiding Antal

Læs mere

Restgruppen med lav og utilstrækkelig pensionsopsparing

Restgruppen med lav og utilstrækkelig pensionsopsparing MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 Restgruppen med lav og utilstrækkelig pensionsopsparing Jonas Zielke Skaarup Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Telefon

Læs mere

Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Forord og resumé Kapitel 2 Pensionsindbetalinger og dækningsgrader for fremtidige pensionister

Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Forord og resumé Kapitel 2 Pensionsindbetalinger og dækningsgrader for fremtidige pensionister Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Forord og resumé 1.1 Pensionsindbetalinger og dækningsgrader for fremtidige pensionister 1.2 Investeringsstrategier og rentegaranti 1.3 Investeringsafkast 1.4 Omkostninger

Læs mere

Forslag om 100.000 kr. loft over fradrag for pensionsindbetalinger et fejlskud

Forslag om 100.000 kr. loft over fradrag for pensionsindbetalinger et fejlskud MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 Analyserapport 2008:2 Forslag om 100.000 kr. loft over fradrag for pensionsindbetalinger et fejlskud Jannik Andersen Jan

Læs mere

Prisudviklingen på det danske ejerboligmarked i perioden 1974-2009. En teoretisk og empirisk analyse

Prisudviklingen på det danske ejerboligmarked i perioden 1974-2009. En teoretisk og empirisk analyse Bachelorafhandling HA Almen Forfattere: Sine Skakfjord Magnussen Susanne Heide Petersen Vejleder: Stig Vinther Møller Prisudviklingen på det danske ejerboligmarked i perioden 1974-2009 En teoretisk og

Læs mere