BESTEMMELSE OM VALG AF TILLIDSREPRÆSENTANTER I FORSVARET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESTEMMELSE OM VALG AF TILLIDSREPRÆSENTANTER I FORSVARET"

Transkript

1 FORSVARETS PERSONELTJENESTE BESTEMMELSE OM VALG AF TILLIDSREPRÆSENTANTER I FORSVARET Tillæg/bilag: 1. Personalestyrelsens cirkulære af 30. september 2008 om Aftale om tillidsrepræsentanter i staten mv.. (Ref. A) 2. Finansministeriets cirkulære nr.141 af 24.august 1981 om Vilkår for tjenestefrihed til organisationsarbejde for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken. (Ref. B) 3. Finansministeriets cirkulæreskrivelse nr. 113 af 23. juni 1971 om Deltagelse i uddannelseskurser for det i staten og folkekirken ansatte personale. (Ref. C) 4. Vejledning om tillidsrepræsentanters opgaver og tidsforbrug samt organisationsarbejde for valgte og ikke-valgte. 5. Kommissorium for Tillidsrepræsentantudvalget (TRU). Erstatter: Vejledning vedrørende valg af tillidsrepræsentanter i forsvaret af marts FORMÅL Formålet med bestemmelsen er en præcisering og uddybning af den centrale aftale, jf. ref. a, herunder en overførelse af den centrale aftale til forholdene i forsvaret. Nærværende bestemmelse er gældende indenfor Forsvarskommandoens myndighedsområde. 2. VALG AF TILLIDSREPRÆSENTANT Ifølge aftale om Tillidsrepræsentanter i staten mv. kan der ifølge 2, stk. 1: på enhver institution vælges 1 tillidsrepræsentant pr. medarbejdergruppe, hvis den pågældende repræsenterer mindst 5 medarbejdere. Udgør antallet af medarbejdere i en medarbejdergruppe mindre end 5, kan der ikke vælges en tillidsrepræsentant, men den pågældende medarbejdergruppe kan søge bistand hos en tillidsrepræsentant fra en anden medarbejdergruppe eller valgfællesskab. Postadresse Lautruphøj Ballerup Besøgsadresse Lautruphøj Ballerup Telefon Fax: CVR: EAN: Internet Forsvarets forsvaret.dk

2 Ved en institution skal som udgangspunkt i forsvaret forstås en myndighed, hvor der er et af Forsvarskommandoen godkendt samarbejdsudvalg. Dog kan særlige ledelsesmæssige forhold føre til, at også enheder uden selvstændigt samarbejdsudvalg kan anses at være berettigede til valg af tillidsrepræsentanter som institution. Ved forsvarets myndigheder kan der således vælges 1 tillidsrepræsentant pr. medarbejdergruppe, hvis den pågældende repræsenterer mindst 5 medarbejdere i myndigheder, som opfylder betingelsen. Ved afgrænsningen af medarbejder omfattes alle ansatte. Både medlemmer og ikke medlemmer af en faglig organisation tæller derfor med i valggrundlaget. Hvis der hos en myndighed til stadighed beskæftiges midlertidigt ansatte, medregnes disse ved opgørelsen af, om medarbejdergruppen udgør mindst 5. Ligeledes medregnes lærlinge og elever i medarbejdergruppen. Ved en medarbejdergruppe forstås følgende: På OAO-området, CO10-området og LC -området udgør medarbejdere omfattet af samme organisationsaftale én medarbejdergruppe. Selvom flere organisationer hver især har underskrevet samme organisationsaftale, udgør medarbejderne i henhold til denne én medarbejdergruppe. Hvis der er mindst 5 medarbejdere indenfor en organisations område, kan disse dog vælge at udgøre en selvstændig medarbejdergruppe, som kan vælge egen tillidsrepræsentant. En undtagelse fra hovedreglen er organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK/STAT), da der mellem Finansministeriet og HK/STAT er indgået aftale om, at der ikke som følge af sammenlægningen af de tidligere tre aftaler i 2005 sker nogen ændring i retten til at vælge tillidsrepræsentant inden for den enkelte medarbejdergruppe (kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere). På AC-overenskomstområdet er der for en række organisationer etableret frit organisationsvalg, dvs. at uddannelsen ikke længere er afgørende. Dette omfatter fortsat både Ingeniørforeningen i Danmark og Den Danske Landinspektørforening, uagtet at disse er udtrådt af AC. Som udgangspunkt gælder de almindelige regler om tillidsrepræsentanter, men medarbejdergruppen defineres som: medarbejdere omfattet af den pågældende akademikerorganisations overenskomst (hhv. forhandlings- og aftaleret i medfør af uddannelsesbilaget til AC-overenskomsten) samt andre akademikere, som har valgt medlemskab af denne akademikerorganisation, men eksklusive medarbejdere, som har valgt medlemskab af en anden akademikerorganisation. Myndigheden kan som udgangspunkt holde sig til afgrænsningerne i uddannelsesbilaget. I forbindelse med ny løn forhandlingerne må tillidsrepræsentanten således dokumentere, hvilke medarbejdere den pågældende repræsenterer. Myndigheden kan desuden modsætte sig en forøgelse af det samlede antal tillidsrepræsentanter, hvis dette alene er forårsaget af medlemsvandringer. På øvrige områder udgør medarbejdere i henhold til selvstændige overenskomster én medarbejdergruppe. Hvis flere organisationer har underskrevet samme overenskomst, udgør de ansatte i henhold til denne tilsammen en medarbejdergruppe. Hvis der indenfor 2

3 en enkelt organisations område er mindst 5 ansatte, kan disse dog vælge at udgøre en selvstændig medarbejdergruppe, som i stedet vælger egen tillidsrepræsentant. For tjenestemænd og medarbejdere ansat på tjenestemandslignende vilkår anvendes de samme principper som for overenskomstområdet ved afgrænsning af medarbejdergruppen. Det kan lokalt aftales, at grupper af ansatte, der ikke har mulighed for at vælge en tillidsrepræsentant, i stedet kan vælge en i gruppen, der kan udøve en række af tillidsrepræsentantens funktioner, men ikke har tillidsrepræsentantens rettigheder og beskyttelse (her benævnt kontaktperson, og i ansættelsesretten omtalt som en talsmand). Flere end 1 tillidsrepræsentant pr. medarbejdergruppe. Myndighederne i forsvaret er meget forskellige. Der er forskel på organiseringen af funktionelle tjenester og operative enheder, der er indbyrdes forskelle mellem såvel de funktionelle tjenester som de operative enheder, og endelig kan en geografisk spredning af en myndighed begrunde særlige hensyn. Udgangspunktet for alle myndigheder er, at der kan vælges én tillidsrepræsentant pr. medarbejdergruppe. Ifølge Aftale om tillidsrepræsentanter i staten m.v., 2. stk. 2, kan der imidlertid - hvis medarbejderne ønsker det, og myndigheden er enig heri - vælges flere end 1 tillidsrepræsentant pr. medarbejdergruppe. I de tilfælde, hvor den faglige organisation og myndigheden finder det hensigtsmæssigt, at der er mere end 1 tillidsrepræsentant pr. medarbejdergruppe ved en myndighed, kan myndigheden træffe beslutning herom. De kriterier, der skal lægges til grund for afgørelsen, er myndighedens geografiske spredning, antallet af medarbejdere, der repræsenteres af den enkelte tillidsrepræsentant, medarbejdergruppens sammensætning og særlige ledelsesmæssige forhold (se pkt. 2 om. institution ). I tvivlsspørgsmål kan Forsvarets Personeltjeneste, Aftale- og Forhandlingsafdelingen konsulteres. Beslutning om antal af (fælles-)tillidsrepræsentanter træffes således: a. Lokale tillidsrepræsentanter vælges og anmeldes ved lokal myndighed. b. Fællestillidsrepræsentant på tværs af NIV III aftales, vælges og anmeldes med og ved NIV III myndighed. c. Fællestillidsrepræsentant på tværs i NIV II aftales, vælges og anmeldes med og ved NIV II myndighed. d. Fællestillidsrepræsentant på tværs af flere NIV II eller landsdækkende aftales, vælges og anmeldes ved Forsvarets Personeltjeneste, Aftale- og Forhandlingsafdelingen. (for litra b-d: se pkt. 5, valg af fællestillidsrepræsentant). Såfremt der lokalt ikke er enighed om at fravige den centrale aftale om valg af tillidsrepræsentanter, kan den faglige organisation eller myndigheden rejse sagen i Tillidsrepræsentantudvalget (TRU). Myndigheden kan via respektive NIV II myndighed sende en anmodning herom til Forsvarets Personeltjeneste, Aftale- og Forhandlingsafdelingen med kopi af mødereferat (uenighedsreferat) mellem den lokale myndighed og (repræsentanter fra) den faglige organisation. Efter behandling i TRU, vil Forsvarets Personeltjeneste meddele af- 3

4 gørelse i sagen til den lokale myndighed med kopi til NIV II myndigheden. Herefter kan valg og anmeldelse af tillidsrepræsentant ske som normalt. Tillidsrepræsentantudvalget (TRU). For at sikre en hensigtsmæssig tillidsrepræsentantstruktur i forsvaret under hensyntagen til den enkelte myndigheds særlige forhold er der oprettet et tillidsrepræsentantudvalg (TRU). Kommissoriet for TRU er vedlagt som bilag 1. TRU opgave er flg.: At drøfte og vurdere uenigheder rejst af faglige organisationer og/eller myndigheder om at afvige vejledningens udgangspunkt om, at der kan vælges en tillidsrepræsentant pr. medarbejdergruppe ved en institution/myndighed. At drøfte principielle spørgsmål/sager vedr. tillidsrepræsentant eller tillidsmandshvervet. At være orienteret om den til enhver tid gældende tillidsrepræsentantstruktur i forsvaret. 3. VALGBARHED Tillidsrepræsentanten og suppleanten vælges blandt de organiserede medarbejdere med mindst 9 måneders ansættelse ved ansættelsesmyndigheden. Videre skal den valgte være anerkendt dygtig, hvorved forstås både god faglighed og samarbejdsevne. Elever er ikke valgbare, og det bør tilstræbes, at den valgtes beskæftigelsesgrad ikke afviger væsentligt fra den typiske for gruppen. 4. ANMELDELSE AF TILLIDSREPRÆSENTANTER / INDSIGELSE Valget af tillidsrepræsentanter anmeldes skriftligt af pågældendes faglige organisation over for ledelsen ved myndigheden. Såfremt tillidsrepræsentanten afløser en tidligere anmeldt tillidsrepræsentant, angives dette i anmeldelsen. Valget har først gyldighed, når organisationen skriftligt har anmeldt valget over for myndigheden. Den nyvalgte tillidsrepræsentant er dog efter arbejdsretlig praksis omfattet af beskyttelsen allerede fra det tidspunkt, hvor myndigheden er blevet bekendt med valget. Indsigelse fra myndigheden. Myndigheden kan - hvis der er tungtvejende grunde herfor - indenfor 3 uger fra modtagelsen af anmeldelsen gøre indsigelse både overfor brudte formkrav og mod pågældendes kvalifikationer til hvervet, herunder faglig dygtighed og samarbejdsevne. Registrering og rapportering. Myndigheden foranstalter rapportering af de faglige organisationers anmeldelse og afmelding af tillidsrepræsentanter i DeMars. Når en medarbejder varetager funktionen som tillidsrepræsentant, skal det registreres i DeMars, p.t. (infotype 9016) i PerOmr. i listen kaldet særlige hverv under art 03 tillidsrepræsentant. Referencefeltet skal ligeledes udfyldes. Samtidig sendes en kopi af anmeldelsen til relevant afdeling i Forsvarets Personeltjenestes forvaltningsdivision, som akterer den på pågældendes personalesag. 4

5 5. VALG AF FÆLLESTILLIDSREPRÆSENTANT I den centrale aftale åbnes der i 4, jf. bilag 4, mulighed for at vælge en fællestillidsrepræsentant. Der kan vælges en fællestillidsrepræsentant, som repræsenterer enten flere medarbejdergrupper indenfor forskellige organisationer (stk. 1), eller en medarbejdergruppe med flere tillidsrepræsentanter (stk.3), eller flere medarbejdergrupper, som tilhører samme organisation (stk 3). En fællestillidsrepræsentant kan dække et geografisk område, evt. hele landet. Valget af fællestillidsrepræsentant skal ske af og blandt de anmeldte tillidsrepræsentanter. Valget af fællestillidsrepræsentant anmeldes til Forsvarets Personeltjeneste, Aftale- og Forhandlingsafdelingen ved en anmeldelse, som skal være underskrevet af samtlige berørte tillidsrepræsentanter (stk. 1) eller af den organisation, som pågældende er medlem af. Såfremt en fællestillidsrepræsentant vælges, er det nødvendigt at aftale, hvilke opgaver den pågældende skal have, og hvorledes arbejdstid registreres i DeMars samt i fællestillidsrepræsentantens Outlook Kalender. Om tidsforbrug til organisationsarbejde henvises til vedlagte vejledning, bilag 3. Det bemærkes, at dette afsnit ikke vedrører fællestillidsrepræsentanter af anden art end i den centrale aftales 4 beskrevet. Når en tillidsrepræsentant vælges som fællestillidsrepræsentant, kan den pågældende aftale med sin hidtidige suppleant, at denne indtræder i tillidsrepræsentantens rettigheder og pligter. (Se pkt. 2, litra b-d, valg af tillidsrepræsentanter). 6. VALG, OPGAVER OG BESKYTTELSE AF SUPPLEANT Der kan vælges 1 suppleant for hver tillidsrepræsentant samt 1 suppleant for fællestillidsrepræsentanten, der ligesom denne vælges af og blandt de allerede valgte tillidsrepræsentanter. Under tillidsrepræsentantens fravær ved f.eks. sygdom og ferie indtræder suppleanten i tillidsrepræsentantens rettigheder og pligter i henhold til Aftale om tillidsrepræsentanter i staten mv.. En suppleant er således kun omfattet af aftalens bestemmelser, når den pågældende fungerer som tillidsrepræsentant. En suppleant er dog altid omfattet af aftalens 9, stk. 4, om frihed til deltagelse i faglige kurser mv., om beskyttelse mod afsked og forflyttelse samt 15 om vilkår efter hvervets ophør. 7. ANMELDELSE AF SUPPLEANTER Der gælder samme betingelser ved anmeldelse af suppleanter som ved anmeldelse af tillidsrepræsentanter, jf. punkt 4. Dog skal registreringen i DeMars ske under art 26 suppleant for tillidsrepræsentant. 5

6 8. UFRIVILLIG FRATRÆDEN FRA TILLIDSREPRÆSENTANTHVERVET SOM FØLGE AF ÆNDRINGER I FORSVARETS STRUKTUR Omstruktureringer i forsvaret kan medføre, at grundlaget for en tillidsrepræsentantfunktion bortfalder jf. aftale om Tillidsrepræsentanter i staten mv., 2, stk. 1. De tillidsrepræsentanter, der er valgt i valgområder, der forsvinder som følge af strukturtilpasninger, ophører med at være tillidsrepræsentant senest ved myndighedens nedlæggelse. En overenskomstansat medarbejder, der ophører med at være tillidsrepræsentant eller suppleant efter at have fungeret som sådan i mindst et år, har dog inden for et år efter hvervets ophør krav på særlig opsigelsesvarsel efter reglerne i aftalens 11, stk. 3. Nyvalg af tillidsrepræsentanter ved nye myndigheder. Medarbejderne skal snarest muligt have mulighed for at arrangere nyvalg af tillidsrepræsentanter ved nye myndigheder. 9. RÅDGIVNING OG YDERLIGERE INFORMATION Den til enhver tid gældende Aftale om tillidsrepræsentanter i staten mv. kan findes i Personale Administrativ Vejledning på Henvendelse om rådgivning samt generelle spørgsmål til tillidsrepræsentantaftalen rettes til Forsvarets Personeltjeneste, Aftale- og Forhandlingsafdelingen. 10. SAGSBEHANDLENDE AFDELING Forsvarets Personeltjeneste, Aftale- og Forhandlingsafdelingen er sagsbehandlende afdeling. Henvendelse kan ske til CHKONS Hanne M. Josephsen på telefon IKRAFTTRÆDEN Denne bestemmelse træder i kraft ved offentliggørelsen på Forsvarets Fælles Intranet. NIELS BUNDSGAARD 6

7 PERS NALESTY FINANSMI ETSEN TERIET Cirkulere om Tillidsreprasentanter i staten mv Cirkulare af 30. september 2008 J.nr Perst. nr

8 Indholdsfortegnelse Cirkulere Generelle bemrrkninger Ikrafttrcden Aftale om tillidsrepresentanter i staten mv. 1. Aftalens dckningsomride...7 $ $ $ 3. Tillidsreprcsentantens virksomhed Valg af tillidsreprrseotant...7 a. Valg af frllestillidsreprcsentant $ $ $ $ 7. Tiliidsreprcsentantens lon under varetagelse af 5. Vatg af suppleant......'l'2 6. Tidsforbruget til tillidsreprcsentantarbejde tillidsrepmsentantarbejdet pi institutionen......l3 8. Transportgodtgorelse '6 $ $ 9. Tillidsreprcsentantens vilkar under varetagelse af tillidsteprcsentantarbejdet uden for institutionen $ 10. Anvisning af frlleslokale Afskedigelse/forflyttelse - overenskomstansatte...17 $ $ 12. Afskedigelse - tjenestemrnd $ 13. Forflyttelse - tjenestemcnd $ 14. Afskedigelse/forflyttelse - tjenestemandslignende ansatte...26 S 15. Tillidsreprcsentanthvervets ophor S 16. LokalaftaJer...28 $ $ 17. Uoverensstemmelset Ikrafttreden og opsige1se Bilag. Afskedsproceduren i hovedttrk

9 Cirkulare om tillidsreprasentanter i staten mv. Generelle bemarkninger 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har indgiet vedlagte aftnle af 30. september 2008 om tillidsreprresentaflter i staten mv., som ttrder ikraftt. oktober 2008 og erstatter aftale af 27. juni For at lette overblikket er parternes frelles cirkulrrebemrrkninger, der relaterer sig til en enkelt bestemmelse, nu opfort som bemrrkning til denne bestemmelse. Andte bemrerkninger er opfort i cirkulreret undet "Generelle bemcrkninger". Denne redaktionelle endring medforer ih<e nogen rndringer i bestemmelsernes, henholdsvis bemrtkningeme s tetlige status. 3. Der er foretaget folgende indholdsmrssige rn&inger i aftalen: a) Opsigeisesvarslet er rndret i de tilfrlde, hvor afskedigelsen er begrundet i andet end arbejdsmangel. Varslet er herefter den pigreldendes srdvanlige opsigelsesvarsel tillagt 3 mfureder. Varslet ved forflyttelse af en tillidsreprasentant er ikke endret. b) Institutiolren er fremovet forpligtet til at anvise tillidslspl6sentanten et passende (frlles)lokale med adgang til telefon og it-udstyr, der kan anvendes til udforelse af tillidsreprcsentantopgaver. Hvis srdige forhold er til hinder herfor, skal der optages droftelse for at finde en anden losning. 4. Finansmrnisteriet og cenralotganisationerne er enige om at henlede opmrrksomheden pi, at de ogede krav til tillidsrepr sentantinstitutionenbsr medfore, at tillidsreprcsentanterne ogsi fhr de nodvendige og tilstrrkkelige vilkir for ztudove deres virke, herunder f.eks. den nodvendige tid og uddannelse samt tryghed i ansrettelsen. 5. Parteme er ligeledes enige om at understrege vigtigheden af, at tillidsrepresentanters kompetenceudvikling sikres. 3

10 Tillidsteprresentantens kompetenceudvikling og faglige aiovfattngkan finde sted ikke blot i form af sivel eksterne som interne kurser, men ogsi t fotm af. sarnmensrtning af opgaver (hvor omfanget er tilpasset tillidsreprcsentanthvervets omfan$, som den pigrldende skal vol.etage samtidig med tillidsrepr sentanthvervet. 6. Tillidsreprcsentanter er omfattet af en supplerende arbejdsskadeforsrkring for tillidsleprasentantef mv., tegnet i ALKA forsikring, policenr Den srerlige tillidsrepttsentantbesk','ttelse mod afskedigelse og forflyttelse omfatter ud over (frlle$ tiltidsreptrsentanter a) suppleanter for (frelles) tillidsrepr sentanter b) samarbej dsudvalgsmedlemmer (medatbei derreprresentanter).) suppleantet for samarbeidsudvalgsmedlemmer (medarbejderreprcsentanter) d) sikkerhedsreprcsentanter Derudover kan det i lovgrvning mv. vrre tillagt andre - f'eks. medarbejdetvalgte bestyrelsesmedlemmer - en tilsvarende beslcyttelse. 8. Som bilag til aftalen er proceduren for afskedigelse af en tillidsreprcsentant beskrevet i hovedtrtk. lkrafttraden Cirkuhret hat virknrngfua 1'. oktober Samtidig ophrves cirkulrre af 27. iuni 2003 om tillidsreprcsentanter i staten mv. (Perst. nt ) Finansmmisteriet, Personalestyrelsen Den 30. september 2008 P.M.V. E.B. Birgitte Nielsen 4

11 Aftale om tillidsreprasentanter i statell mv Aftalens dakningsomr6de Aftalen gddet for tjenestemrnd og tjenestemandslignende ansatte samt for ansatte omfattet af overenskomster indgiet pi den ene side af ellet efter bemyndigeise fra Finansministeriet og pa den anden side af de underskrivende centralotganisationer eller organisationer, der er tilsluttet disse, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Undtaget fua aftalener personale omfattet af Kirkeministeriets cirkuhrer om tillidsmandsordninger. I 2. valg af tillidsreprasentant Pi enhver institution eller - for storre institutioners vedkommende - i en afdeling af denne kan det vdges 1 t'llidsrepfresentant pr. medarbejdetgruppe, hvis den pigrtdende representerer mindst 5 medarbejdere. Stk. 2. Hvis medarbejderne onsker deg og institutionens ledelse er enig heri, kan der vdges flere end 1 tillidsrepr sentant pr. medarbejderyruppe. Cirkalarebemarkninger til S 2, tk. 2: Der kan uare sarliggrund ti/, at de ansatte og ledelsen ouenteler malighedenfor ualg af mere end 1 titli*reprasentantpr. nedarb/dergrappe elhrgenouerug/er tillidrepresentantens uilkdr i rituationer, huor institutioner lages talilnen, men baor insritationenfortsat erplaceret p d fo rs k e I kge ge ograf s ke lo ka li tu nr. Stk. 3. Udgor antallet af medarbejdere i en medatbeidergruppe min&e end 5, kan den pigddende gruppe soge bistand hos en tillidsrepr sentant for en anden medarbejdergruppe. Den pigreldende gfuppe kan, hvis ledelsen er enig' alternatirt udgore et valgfrllesskab med en tilsvarende gfuppe pi en anden institution undet sarnme ansrettelsesmyndighed. Cirkularebenarkninger til [ 2, stk.3: Ansatte ued en seluejende institution kan ikke indg,i i ualgfellesskab med ansatte ued andre s e lug/ e n d e in s tituti o n e r. 5

12 Stk. 4.Det kan mellem de lokale afdelinger (sektioner, klubber) af organisationefne og ledelsen aftales, at 2 eller flere medarbejdergfupp er ph en institution indgir i valgforbund og tilsammen vrlget 1 tillidsreprcsefltant, som fepfasenterer mindst 5 medarbejdere. S tk. 5. Tillidsreprrsentanten vrlges blandt otganiserede medarbej dere med mindst 9 mineders ansrettelse ved ansrttelsesmyndigheden. Elever og lrerlinge et ikke valgbare. Med det formil at styrke tillidsreprcsentantens muligheder for atudforc sit tillidsreprasentantarbejde bedst muligt bor det tilsttrbes, at tillidsreprcsentanten vrelges blandt ansatte, hvis beskrftigelsesgrad ikke afviger vrsenthgt fra den typiske beskreftigelsesgrad for den medarbeidergruppe' den pngeldende repf sentefef, samt at den pigreidende vrlges for mindst 2 ir ad gangen. Cirkularebemarkninger til $ 2, stk. 5: Kraaet on mind.st 9 ndneders ansattelse ued ansettelsesnlndigheden galder ikkefor underordnede slgehulagen Krauetgalder heller ikkefor wsonbeskaftigede. For dem gelderfortsat et kraa om nindst 6 ndneders ansette/se, Stk. 6.Valget anmeldes skriftligt af phgrldendes organisation over for ledelsen. Ledelsen ef berettiget til over for organisationen atgofe rndsigelse mod valgeg ni.r dette sker inden for 3 uger efter, at meddelelsen fta organisationen er modtaget. Cirkularebenarkninger til $ 2, stk. 6: Vatget erforx gldigt, ndr det er godkendt af organitationen, 0g ndr organisationen har anmteldt uatget ouerfor in$itutianen. Den ryualgte tiltidsreprasentant er dog efier arbgidsretligpraksis infrtttt af bespttntsen allerede fra det tidspunkt, huor institutionen er bleaet bekendt ned ualgtt. Det lages tilgrund, at besklttelsen tidtigst kan indtrade I nfrned,for haervet tihradu. Hais tittidsreprasentanten er anmeldt uden tidsbegrensning er det ikke nodaendigt atforetage n1 anneldelse ued genualg. Huis tittidsrepresentanten derimod er anrneldtfor en bestent periode, b or der foretages fomlet ann e lde lse. 6

13 Cirkularebencerk'ninger til $ 2: 1. Ved afgoreken nf, o* en afdeting eller lignende kan betragtes runt en "institution"' indg,ir en)ardeing af, on der kan oprettes sanarbeldsndualg og om der i kdelsedunktionen indgdr,) selustandig ledehuret A beslutnings- eller indstillingsrvt aed ansattelser og afskedigelser,) selustandigt budget- og regnskabsansuar' 2. V e d e n "m e d atb ei d e rgrupp e t' fors tds fo lge n d e : a) Omrdder dakket af fallesoverenskomster Pfi OAO-onrddet, CO ll-omrddet oglc/ OC-omrddet udgor ansatte onfattet af samme o rgani s atio n s afta k e n m e darb 9/ derg;rupp e' Huis flere organisationer har underskrvaet lanne organisationsaftale, udgor de ansatte i henhold til denne tilsannen en medarbeldersruppa Huis der indenfor en enkelt organisations omrdde er mindst 5 ansatte, kan disse ualge at udgare en selustendignedarb/derymppe, som i stedet uelger detvs egen tillidsrrpresentant' b) AC-overcnskomsten Pfi AC-ouerenskomstonrddet udgor ansatte indenfor en af de medunderskriaende organisationers onrdde en rzedarbg/ dergrupp e- c) Owige overenskomstomrddet ia,rrlgi o*rdder adgor de ansatte i henhotd til samme selustendige oaerenskonst en nedarbidergnqpe. Hu* flere organisationer har underskreaet sanme oaerenskomst, udgor de ansatte i henhold til denne tilsammen en nedarb{deyppa Huis der indenfor en enkelt organisations omrdde er nindst 5 ansatte, kan disse ualge at udgore en selastandig nedarbeldergrappe, sun i stedet aalger deres egen tillidsrepresentant' d) Tienes temend og tienestemandslignende ans atte Da der i mange titfetde ikke son pd ouerenskomstonrd.det kanforetages en generel afgransning af ie enketn nedarbidergrapper baseretpd indgd'ede afuttn uil det i den enkelte 7

14 institution tokah skulle defneru, huitke grapper der natarligt kan danne en enhed i denne forbindelse. Ved defnitionen af en nedarbideryrappe anaendes samme pinnpper son pd oaerenskon$omrddet. Medarbejdergapper kan sdledesf,eks- afgranws efier, huilken organisation der harforhandlingsrettenfor den pdgaldende gruppe af - tilsluttet en centralorgari;ir; - e n e s te! m e n d og/ e I le r y' e n u te n an ds lign e n de ans atte' e) Turrgziende grupper Pd den enkelte institution udgor fenesternand og/eller fi'enestemandslignende ansatte og/e/kr ouerenskonstansatte tilsammen en medarb/dergrappq hais de udfom sanne ari4ar7orauoner 0g hsrer under sattme organisations onrdde' Er dire betingelser oprtldl ua lge r d e p,i.ga tde n de i fa / k s s kab e n ti I li dsrcpra s e n tan t' Pd arbejdnnrdder, huor der i oorigt er praksis for, at ouetenskonstansatte ag y'enestemand i fa tte ss kab ue lger e n ti t tidsrepre se rttant, kan denne praksis fortse tte' J. Ved,,medatbeiderc"forstd.s alle ansatte. Huis derp,i' en institution til stadighed beskaftiges nidtertid.ig ansatte, nedregnes disse ued afgorelsen af, on nedarbgidcrgtuppen udgor nindst S, ognannag a.natte, der opfilder anciennitetskraaet i $k' 5, kan uelges son ti I li dsrera se ntant I_.crtnge/ eteuer nedregnes i nedarb/dergruppen, nen er ikke aalgbatz. S 3. Tillidsreprasentantens virksomhed Det et tillidsreprcsentantens pligt sivel over for sin organisation som over for Iedelsen ^t gqre sit bedste fot atfremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold. En tilsvarende pligt pahviler ledelsen og dennes fepf sentanter' Stk 2.Tillidsreprresentanten varetagef de lokale forhandlingsopgavef, som fra organisationen ef delegetet til den pigridende pi baggrundaf aftalet indgiet mellem (central)organisationefne og Finansministeriet. stk. 3.Tillidsrepffisentanten som talsmand for de medarbeidere, den pigrtdende er valgt iblandt, og kan som sidan over for institutionens ledelse forelrgge forslag, henstillinger og klaget ftamedarbejdere samt optage forhandlinger om lokale spotgsmi'l' 8

15 Stk. 4. Tillidsreptesentanten skal holdes orienteret ved forestiende afskedigelser af personale, det ikke et midlertidigt ansa! samt holdes bedst muligt orienteret om ansrttelse af personale og andre foranstaltrringer, der vedrorer den pigrldende medarbef dergruppe. Cirkularebenarkninger til $ 3: Der kan kun ajholdes msder onfuslzge sporgsn,il i arbeldstiden, bub ledelsen p,nforb,find h ar giuet ti llade lse bertil Valg af fallestillidsrepresentant Det kan mellem de lokale afdelinger (sektioner, klubber) af otgatisationeme og ledelsen aftales, at der for medarbejdergrupperne vrlges en frllestillidsreprresentant til at varetage og forhandle sporgsmil frlles for de medarbejdere, som den pigrldende repr senterer. Valget af frllestillidsreprcsentant sker af og blandt de anmeldte tillidsrepr sentanter. Valget af frllestillidsreprcsentant anmeldes til iedelsen ved en anmeldelse, som er undetskrevet af samtlige berorte til l i dsreprcs entariter. Stk. 2. En frllestillidsreprcsentant valgt efter stk. 1 kan ikke vafetage vedrorende de enkelte d]lidsreprcsentanters normale funktioner inden for deres respektive omride, medmindte ledelsen og de bersrte tillidsreprcsentantef er enige om del Stk. 3. Det kan mellem en otganisations lokale afdeling (sektion, ktub) og ledelsen aftales, at der vrelges en frllestillidsreprcsentang der representerer enten en medarbejdergruppe, som har valgt mere end 1" tillidsreprcsentan! eller flere medarbejdergruppet, der horer til samme organisation. Det aftales samtidig, hvilke sporgsmil det skal varetages af frllestillidsreprcsentanten. Valget af frllestillidsreprcsentant sker af og btandt de berorte og anmeidte tillidsreprasentanter. Valget af frllestillidsteprcsentant anmeldes skdftligt af den organisation, som den pigddende er medlem af, til ledelsen. St'k. 4. Ndr en tillidsreprcsentant vdges som frellestillidsreprcsentant, kan den pigrldende aftaje med sin hidtidige suppleant, at denne indtreder i rillidsrepr sentantens tettigheder og pligter. 9

16 Cirkalerebemarkningu til $ 4: Det kan med ledelsen aftaks, at der uelges enfeltefiitlidsreprasentant, rom rtprarcnterer a) flere nedarbydergrupper (stk. /) eller b) en nedarbeldergrappe nedflere tillidsrepravntanler (stk. 3) etler,) -fltn nedarbidergntpper, rum tilhorer samne organisation fttk. j). Enfellestillidsrupresentant kan dakke et geograf:k omr,ide, eaentuelt hete tandet 5 5. Valg af suppleant Der kan vrlges 1 suppleant for hver tillidsreprcsentant efter tilsvarende regler som nrvnt i S 2, stk. 5 og 6, samt for frllestillidsreprcsentanten. stk. 2. suppleanten er omfatret af bestemmelserne i $ 9, stk. 4, ogss Under tillid5lspl6sentantens fravm indtrder suppleanten i tillid5lspr&sentantens ovige rettigheder og pligter i henhold til denne aftare. Cirkularebenerkninger til S 5: Ved ualg af suppleantfor en felles)tillidsreprasentant gelder sanne betingelser somfor ualg af feilertillidsreprenntant med benen til ") ualg og ualgbarbed b) anneldelse af ualget t) rndsigelse mod aalget d) h ms tillingm on b e s keftige lsugrad og minim am aalgperio de. En wppkantfor enfelle$illidsrepresentant aalges bkndt tiltidsrupresentanterne. Suppleanten er kun omfattet af ofulens bestemnelser, ndr den pdgaldcnda fungerer rom tillidsrepresentant En suppleant er dog altid onfattet af [ 9, rtk. 4, onfrilted til dehagelse t"fnplrgt kuner nu., IS / -/ 4 om besklttelse nod afrked ogfofllttetre sant $ kdr efur bueruets ophor. / 5 on ui/ Tidsforbruget til tillidsrepresentantarbejde Tillidsreprcsentanten mi anvende den tid, der er nodvendig til hvervets forsvatiige udfotelse, nit der tages hensyn til sivel institutionens arbejdsopgaver som''llidsrepmsentantopgavernes omfang. 10

17 Stk. 2. Ved tiiretteleggelsen af tillidsrepr sentantens samlede opgaver tages hensyn til sivel institutionens arbej de som tillidsrepresentanropgaveme. Stk. S.Efter nyvalg og genvalg drsfterledelsen og tillidsreprcsentanten, hvorledes tidsforbruget til tillidsreprcsentantens sredvanlige opgaver og de opgaver, der folger af hvenet som 'llidsreprcsentant, nomalt skal fordeles. Stk. 4. Tilsvarende gdder, hvis der opster rndringer i omfanget af tillid5lspresentantarbejdet. Stk. 5. Hvis tillidsrepr sentanten i perioder ikj<e kan varetage de srdvanlige arbejdsopgaver ph grund af tidsforbflrget i forbindelse med hvervet, bar ledelsen salnmen med tillidsrepresentafl ten overvej e, hvodedes arbej dsopgaveme kan udfores. Cirkulerebemerkninger til $ 6, stk. 5: I ouervyelserne 0m, haordan tillidsrcpresentantens seduanlige arbeldsopgauer kan udforts, buis den p,igaldende i en peiode ikke kan uaretage den p,i gand af huervet, kan indg,fi, om arbeldet kan onlagges, eller om der kan antattes en uikar, sd ouer-f nerarbelde p,i gand af tillidsreprasentantbueruet undgds s,i.ue/for tillidsreprasentanten tomfor andre medarbeldere Tillidsreprasentantens lsn under varetagelse af tillidsreprasentantarbejdet pa institutionen Den del af medarbejderens normale arbejdstid, som medgir til udforelse af tillidsreprasentantarbejde i telation til institutionen og dennes medarbejdere, medregnes ved opgorelsen af den pigrldendes arbejdstid. Stk. 2- Den tid, som medatbejderen ud over sin normale arbejdstid anvender til arbejde som tillidsreprrsentanq indgar ikke i arbejdstidsopgorelsen. Dog medregnes den tid, hvor institutionen iegger beslag pi medarbejderen i dennes egenskab af tillidsrepr sentant. Stk. 3. Hvrs det af hensyn til varetagelsen af 'llidsreprresentanthvervet er nodvendigt at omlrgge tjenesten for medarbejderen, ydes der kompensation for eventuelle mis tede arbej dstidsbes temte ydelser. 11

18 Cirkularebemerkninger til $ 7: V e d ti / li d srepre s e n tan tarb el d e fors t is b /. a. a) fnbandlnger og droftelser med ledelsen b) samtaler med og oientering af de annttq som vedkomnende reprasenterer,) noduendig kontakt og koordinering med in$itutionens andre tillidsrupresentanter d) noduendig indnnliag ogformtdling af information. Den tid udenfor den p,igeldendes norrnale arb/dstid, haor en institution toggt, butagp,i en nedarbelder i dennes egenskab af tillidsrerarcntant, indgdr i den piigeldendet alnindelige arbydstidsopgorelse. Der uil s,iledes kunneforvkomme tilfalde, baor tiltidsrepresentantarb i de t u db ser ouer- f m erarb e1 ds be taling. Houedynrpunktet er, at udforelsen af huentet som ikke n,fi medfore, at denp,igeldende stilles lonmerigt ringere, end huis uedkommende baade udfort sit seduanlige arb/de. Tillidsrepresentantenr lsn er derfor som kt den tkalatrinsbn, lontinslon eller andenfaste /on, son aedkommende er berettiget til efnr norrual lsnindpkceringifotge oryanisationsaftale, oaerenskon$ eller anden bnafule. Herudoaer kan tittidveprasentanten efter onstandighedeme haue kraupd arudre bndela Specielt uedrorendc arbidstidsbestemte tillag arbeldsbutente tillag ruuhatlon og titlag cfu r ry e lon s1 s ten er b enarke s fo lgen de : Afi eid s ti d s b e s tem te till eg Ved udforelse af pd ubekaemme tidrpunkter er tillidsrupresentanten berettiget til arb/futidsbestemte tilleg efter de rugler, der i ourigtgalderfor den pdgelde n de s an sa tte ls esforb o I d. Dette galdea b,ide n,ir tillidsrepresentantarbqdet udfores iforbindehe ned den p,igeldendes seduanlige arbelde, og ndr tillidsreprasentanten tilkaldes udenfor sin seduanlige arbydstid. I de situationer, huor en tillidsreprasentants seduanlige feneste pd ubekaemne tidtpunkter onlaget p,i grztnd af den p,igeldendes uarelagelse af opgauer son tillidsreprasentant, tilkomner der nomalt ikke godtgorelsefor mitede arbe1dstidsbestemte ti//ag. 12

19 Derldes dog konpensationfor sddanne ni*de arbg/dstidsbestentteldelrcr, huis y'enesten omlages, fordi institutionen lagger beslagpd den p,igaldende i dennes egerckab af tillidsreprasentant. Arbei d s be s tem te tilleg Arb/dsbestente tillegldes under udforelse af tillidsreprarcntantarbgide, huis det arbyde, uedkommende norrnalt skulle haue udfox i dct p,igeldende tidsram, uille haue udlsst sddanne tillag Arb{dsbutente tillagldes s,iledes kun, i det onfang det af y'enesteliste, arbejdtplan etc. fn*g,nf arbelde. at tillegget uille aerc bleuetldet, huis tillidsrepresentanten haude udfon sit normale Resultadsn Efnr sduel gank iun lue longstemer er der hjennel til at indg,i lokak aftaler on resultatlsn. Heradouer giuer uire oaervnskomster og organirationsaftaler nulighedfor at aftale akkord- eller bonuslon. Tillidsreprarentanten skal ikke p,i grund af huenet stilles andciledet end andre deltagerv i resultatlonsordninger og skal derforfor timer, haor d.er er udfort tillidsrepresentantarbg'de, haae udbetalt et belob, der saarer til de andele af resuhatbnnen, nn den p,igaldende uille baue opy'ent ued udforelse af sit norwah arbg/de. For at tillidsrepresentantarbydet ikke skalp,iuirke rvsultatlsnnen negatiut, skal de timen huor der er udfort tillidsreprercntantarbelde, ikke medregnes ued resuhatopgorelsen. Tilltg efter nye Isnsystemer Tillidsrupresentanter skal ikke lonnasrigt og lonuduiklingsmesszgt stillet ringere end andre anratte onfattet af rye lonsltstemer og skal haae Mnnte nulighedfor atfi tilbgmu., snm huis de haadefuld nalighedfor atfungere i deres seduanlige job. I oaerens$enmelse ltenned uil der kunne tndgds aftak on at kompenrcre tillidsrvprasentanterfor det lsntab/ den mangelpd lonuduikling der mdtte uare enfolge aj at aedkonmende ikke har nulighedfor at uaretagefunktioner eller erhaente kualfikationerpd ligefod ned de ko lleger, p,ige I den de er ti lli dsrepra rc ntant for. Hais der er indgdet enforh,indsaftalefor uedkonmende personalegnppe, omfattu tillidsreprasentanten af en sddan aftala 13

20 Tillrg begtunde t i tilli dsrcpresen tanthvewe t P6 baggrund af tiltidsrerarcntantemes andrede rolle indenfor aftalerystenet, der efter den skete decentralisering i kngt bojere grad baserer :igpd tokale losninger, kan der lokalt efur konkret uardeing indgd; aftak om jtdelse af tiilag til en tillidtreprasentant Transportgodtgorelse Hvis et tillidsreprcsentantonride omfatter flere adskilte arbejdsstedet, ydes 6s1 rillidsreprcsentanten transportgodtgorelse ved hvervets udforelse efter de regler, der grclder for statens tjenestemrnd. Stk 2.Tilkaldes tillidsreprresentanten af institutionen uden for sin normale arbejdstid, ydes transportgodtgorelse efter de satser, der gdder for statens tienestemrnd. Stk. 3. Tillidsreprrsentanten har under udforelse af tillidsreprcsentantarbejde ret til udgiftsdekkende ydelser efter de regler for godtgorelse af merudgifter, der grelder i forbrndelse med udforelse af det srdvanlige arbejde. T mzrrgel af sidanne folges de tegler, der grlder for statens tjenestemrnd. Cirkubrcbemerkninger til $ 8: Ndr en tittidsreprasentant erfrauarendefra sit saduanlige arbide pd grund af tillidsreprasentantarbeldet,$cs derikkegodtgorelsefortab af udgftsdakkendeldelser, snril denpigaldende uille haue modtaget under udforelsen af sit sadaanlige arb/da S g. Tillidsrepresentantens vilklr under varetagelse af tillidsre' prasentantarbeidet uden for institutionen Hvis det er nodvendigt, at en medarbejder i sin normale arbeidstid mi forlade institutionen for at op$rlde sine forpligtelser som tillidsreprrsentant, skal der forud trrffes aftaleherom med ledelsen, jf. dog stk. 2. I disse tilfrelde ydes lon somanforti$7. Stk. 2. Hvis tillidsreprcsentanten i en akut situation ikke kan tnffe forudgiende aftale, jf. stk. 1, skal den pigddende ved fotst givne leilighed orientere ledelsen om ftavmet. 14

BESTEMMELSE OM VALG AF TILLIDSREPRÆSENTANTER I FORSVARET

BESTEMMELSE OM VALG AF TILLIDSREPRÆSENTANTER I FORSVARET FORSVARETS PERSONELTJENESTE BESTEMMELSE OM VALG AF TILLIDSREPRÆSENTANTER I FORSVARET Bilag: 1. Vejledning om tillidsrepræsentanters opgaver og tidsforbrug samt organisationsarbejde for valgte og ikke-valgte.

Læs mere

2013-2015 TILLIDS REPRÆSEN TANT AFTALEN

2013-2015 TILLIDS REPRÆSEN TANT AFTALEN 2013-2015 TILLIDS REPRÆSEN TANT AFTALEN INDHOLDSFORTEGNELSE Cirkulære Generelle bemærkninger...03 Ikrafttræden...04 Aftale om tillidsrepræsentanter i staten mv. 1. Aftalens dækningsområde...05 2. Valg

Læs mere

Tillidsrepræsentanter i staten mv.

Tillidsrepræsentanter i staten mv. Cirkulære om Tillidsrepræsentanter i staten mv. 2008 Cirkulære af 30. september 2008 Perst. nr. 058-08 J.nr. 08-323-9 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden... 6 Aftale

Læs mere

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv. (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-223-9 Senere ændringer til forskriften CIR nr 9611 af 06/11/2013

Læs mere

BILAG 1 FPTBST 043-4 2012-01 VEJLEDNING OM

BILAG 1 FPTBST 043-4 2012-01 VEJLEDNING OM BILAG 1 FPTBST 043-4 FORSVARETS PERSONELTJENESTE VEJLEDNING OM TILLIDSREPRÆSENTANTERS OPGAVER OG TIDSFORBRUG, ORGANISATIONSARBEJDE FOR VALGTE OG IKKE-VALGTE SAMT KURSUSDELTAGELSE 1. FORMÅL Formålet med

Læs mere

Cirkulære om. Tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om. Tillidsrepræsentanter i staten mv. Cirkulære om Tillidsrepræsentanter i staten mv. 2003 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 1 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser... 2 Bilag 1. Aftale om tillidsrepræsentanter i staten

Læs mere

Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet)

Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Ansættelse 1. Som klinisk lektor kan ansættes overlæger, afdelingslæger

Læs mere

NOTAT. Dato 17. februar 2009 Journalnr. 08-0203-80 Emne Tillidsrepræsentanter i Kriminalforsorgen Tjenestestedernes ledelse Kopi til Sagsbehandler PSK

NOTAT. Dato 17. februar 2009 Journalnr. 08-0203-80 Emne Tillidsrepræsentanter i Kriminalforsorgen Tjenestestedernes ledelse Kopi til Sagsbehandler PSK DIREKTORATET FOR KRIMINALFORSORGEN PERSONALEKONTORET NOTAT Dato 17. februar 2009 Journalnr. 08-0203-80 Emne Tillidsrepræsentanter i Kriminalforsorgen Til Tjenestestedernes ledelse Kopi til Sagsbehandler

Læs mere

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for STATSANSATTES KARTEL 4666.26 Sekretariatet 20. juni 1991 StK-afskrift HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Hovedaftalens område Denne hovedaftale har bindende

Læs mere

Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) /2011 Side 1

Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) /2011 Side 1 Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Hvem er omfattet 3 5 1. Hvem er omfattet 3 Kapitel 2. Parternes formål 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed

Læs mere

Afsnit T. (Tillidsrepræsentanter S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Nalaakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om Tillidsrepræsentanter.

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne Denne hovedaftale er indgået mellem Post Danmark A/S og de AC-organisationer, der ved underskrift har tilsluttet sig hovedaftalen. Ved parterne

Læs mere

Hovedaftale mellem Kooperationen og Landsorganisationen i Danmark. Principudtalelse

Hovedaftale mellem Kooperationen og Landsorganisationen i Danmark. Principudtalelse Hovedaftale mellem Kooperationen og Landsorganisationen i Danmark Principudtalelse Den kooperative ide og virksomhedsform har spillet en vigtig rolle i den danske arbejderbevægelses udvikling. Derfor har

Læs mere

Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse

Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse Bestemmelserne i denne paragraf er minimumsbestemmelser. Medindflydelse og medbestemmelse indebærer: 1. Gensidig pligt til

Læs mere

Afsnit Tillidsmand. a. Samarbejdet. b. Anmeldelsesskema afsnit 12

Afsnit Tillidsmand. a. Samarbejdet. b. Anmeldelsesskema afsnit 12 Afsnit 12 1. Tillidsmand a. Samarbejdet b. Anmeldelsesskema 68 Tillidsmandsregler Hvor vælges tillidsmand 1. På hver arbejdsplads eller virksomhed med mindst 5 medarbejdere vælger de beskæftigede medarbejdere

Læs mere

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet)

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Cirkulære af 23. maj 2012 Modst.nr. 021-12 PKAT nr. 106 J.nr. 07-333/31-15 Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Frit organisationsvalg på Akademikerområdet

Frit organisationsvalg på Akademikerområdet Cirkulære om Frit organisationsvalg på Akademikerområdet 2015 Cirkulære af 17. september 2015 Modst. nr. 043-15 J.nr. 2015-1401-0015 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Frit organisationsvalg på AC-området

Frit organisationsvalg på AC-området Cirkulære af 20. januar 2012 Perst.nr. 005-12 J.nr. 11-321-54 Cirkulære om Frit organisationsvalg på AC-området 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Protokollat 1. Medarbejdere

Læs mere

Tillæg til adjunkter og lektorer mv. ved professionshøjskoler

Tillæg til adjunkter og lektorer mv. ved professionshøjskoler Cirkulære om Tillæg til adjunkter og lektorer mv. ved professionshøjskoler 2008 Cirkulære af 7. maj 2010 Perst. nr. 019-10 J.nr. 07-333/51-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling ( Til I idsrepræsentanter NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling Serie C-II tt ilov. 2014 OVERENSKOMST mel-lem Nal-aakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik sarsiuteqartut Kattuffiat om Tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Tillidsrepræsentantregler og bestemmelser om samarbejde og samarbejdsudvalg. OK - Fonden

Tillidsrepræsentantregler og bestemmelser om samarbejde og samarbejdsudvalg. OK - Fonden Bilag 3 Tillidsrepræsentantregler og bestemmelser om samarbejde og samarbejdsudvalg for sygeplejersker ansat ved OK - Fonden 1 Generelle bestemmelser... 3 2 Hvor vælges tillidsrepræsentanter... 3 3 Hvem

Læs mere

Cirkulære om. Aftale om videreførelse af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK)

Cirkulære om. Aftale om videreførelse af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) Cirkulære om Aftale om videreførelse af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) 2002 2 Cirkulære om aftale om videreførelse af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK)

Læs mere

Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende

Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende Cirkulære om Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende 2007 Cirkulære af 17. august 2007 Perst. nr. 070-07 PKAT nr. J.nr. 07-333/74-1

Læs mere

Hovedaftale. af 20. juni 1991. mellem. Finansministeriet. Statsansattes Kartel. med StK-kommentarer. august 1993

Hovedaftale. af 20. juni 1991. mellem. Finansministeriet. Statsansattes Kartel. med StK-kommentarer. august 1993 Hovedaftale af 20. juni 1991 mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel med StK-kommentarer august 1993 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 4 HOVEDAFTALE... 6 Hovedaftalens område... 6 1. Samarbejde

Læs mere

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Side 1 AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Til samtlige ministerier m.v. 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 20. september 1999 indgået aftale om særlige feriefridage, der er

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Kapitel 1 Aftalens område, formål m.v. 1 Område Stk. 1. Aftalen gælder for alle ansatte i Rudersdal Kommune herunder selvejende dag- og døgninstitutioner,

Læs mere

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993.

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. Hovedaftalen af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. 1 Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler BEK nr 166 af 02/03/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j. nr. 152.114.031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 1 Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 2 Indholdsfortegnelse... Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Parternes formål... 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed...

Læs mere

HOVEDAFTALE. rnellern Regionernes L0nnings- og Takstmevn og AC-organisationerne vedmrende overenskornstansatte akadernikere

HOVEDAFTALE. rnellern Regionernes L0nnings- og Takstmevn og AC-organisationerne vedmrende overenskornstansatte akadernikere -, 33.00.2.1 Side I HOVEDAFTALE rnellern Regionernes L0nnings- og Takstmevn og AC-organisationerne vedmrende overenskornstansatte akadernikere Denne hovedaftale er indgaet rned bindende virkning for: I.

Læs mere

Midlertidige samarbejdsudvalg på beskæftigelsesområdet

Midlertidige samarbejdsudvalg på beskæftigelsesområdet Cirkulære om aftale om Midlertidige samarbejdsudvalg på beskæftigelsesområdet 2005 Cirkulære af 14. februar 2006 Perst. nr. 009-06 PKAT nr. J.nr. 05-7243-24 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

Moderniseringsstyrelsen, den 23. maj 2012 LOUISE KOLDBY DALAGER. CIR nr 9218 af 23/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016

Moderniseringsstyrelsen, den 23. maj 2012 LOUISE KOLDBY DALAGER. CIR nr 9218 af 23/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 CIR nr 9218 af 23/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 07-333/31-15 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Sygeplejersker i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende

Sygeplejersker i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende Cirkulære om organisationsaftale for Sygeplejersker i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte sygeplejersker i staten (overenskomstansatte, tjenestemænd og tjenestemandslignende

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Overenskomst. mellem. Dansk Flygtningehjælp. Dansk Socialrådgiverforening

Overenskomst. mellem. Dansk Flygtningehjælp. Dansk Socialrådgiverforening Overenskomst mellem Dansk Flygtningehjælp Og Dansk Socialrådgiverforening 2014-2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Hvem er omfattet... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Kapitel 1 Løn, pension og arbejdstid...

Læs mere

Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK)

Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) Cirkulære om aftale om Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) 2008 Cirkulære af 27. juni 2008 Perst. nr. 020-08 J.nr. 07-610-8 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

ORIGINAL OVERENSKOMST TILLIDSREPRÆSENTANTER MELLEM SULINERMIK INUUSSUTISSARSIUTEQARTUT KATTUFFIAT (SIK) OG KNI A/S

ORIGINAL OVERENSKOMST TILLIDSREPRÆSENTANTER MELLEM SULINERMIK INUUSSUTISSARSIUTEQARTUT KATTUFFIAT (SIK) OG KNI A/S ORIGINAL OVERENSKOMST TILLIDSREPRÆSENTANTER MELLEM SULINERMIK INUUSSUTISSARSIUTEQARTUT KATTUFFIAT (SIK) OG KNI A/S OVERENSKOMST TILLIDSREPRÆSENTANTER MELLEM SULINERMIK INUUSSUTISSARSITUTEQARTUT KATTUFFIAT

Læs mere

hvor der ikke er valgt en tillidsrepræsentant, hvor organisationen ikke har bemyndiget tillidsrepræsentanten hertil.

hvor der ikke er valgt en tillidsrepræsentant, hvor organisationen ikke har bemyndiget tillidsrepræsentanten hertil. FINANSMINISTERIET KL REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 31.04B Side 1 DM DANSK MAGISTERFORENING DJØF PROTOKOLLAT OM VILKÅR I FORBINDELSE MED FRIT ORGANISATI- ONSVALG PÅ AC-OMRÅDET En række AC-organisationer

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Rammeaftale om tildeling af funktionstillæg til tillidsrepræsentanter

AARHUS UNIVERSITET. Rammeaftale om tildeling af funktionstillæg til tillidsrepræsentanter Rammeaftale om tildeling af funktionstillæg til tillidsrepræsentanter 1. Satser: På det statslige område følger det af Cirkulære af 30. september 2008 om Tillidsrepræsentanter i staten mv., at der lokalt

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Tele Danmark A/S og LFLS. Tele Danmark A/S

HOVEDAFTALE. mellem. Tele Danmark A/S og LFLS. Tele Danmark A/S 17. oktober 1994 HOVEDAFTALE mellem Tele Danmark A/S og LFLS Denne hovedaftale er indgået mellem Tele Danmark A/S på vegne af Tele Danmark A/S selv, KTAS, Jydsk Telefon A/S, TELECOM A/S, Fyns Telefon A/S,

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Cirkulære om. Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken

Cirkulære om. Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken Cirkulære om Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken 2003 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...4 Funktionsvederlag for tjenestemænd

Læs mere

PROTOKOLLAT OM VILKÅR I FORBINDELSE MED FRIT ORGANISATIONSVALG PÅ AC-OMRÅDET

PROTOKOLLAT OM VILKÅR I FORBINDELSE MED FRIT ORGANISATIONSVALG PÅ AC-OMRÅDET FINANSMINISTERIET KOMMUNERNES LANDSFORENING REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN C3 LEDELSE OG ØKONOMI DANMARKS JURIST- OG ØKONOMFORBUND LÆGEFORENINGEN FORBUNDET KOMMUNIKATION OG SPROG GYMNASIESKOLERNES

Læs mere

Aftale om behandling af retstvister om aftaler indgået mellem KL og Forhandlingsfællesskabet

Aftale om behandling af retstvister om aftaler indgået mellem KL og Forhandlingsfællesskabet 05.61 Side 1 Aftale om behandling af retstvister om aftaler indgået mellem KL og Forhandlingsfællesskabet KL Forhandlingsfællesskabet Indholdsfortegnelse Side 1. Sagens parter 3 2. Forhandling og mægling

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter Cirkulære om organisationsaftale for Uddannelseskonsulenter 2002 3.3.51 Indholdsfortegnelse Side CIRKULÆRE...3 1. Generelle bemærkninger...3 2. Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte bestemmelser...3

Læs mere

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden mv.... 3 Aftale 1. Formål... 5 2. Anvendelsesområde... 5 3. Strategisk og systematisk

Læs mere

Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK)

Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK) Cirkulære af 8. jun 2011 Perst.nr. 023-11 J.nr. 10-615-8 Cirkulære om aftale om Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK) 2011 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden

Læs mere

Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK)

Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) Cirkulære om aftale om Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) 2005 Cirkulære af 3. maj 2005 Perst. nr. 018-05 PKAT nr. J.nr. 05-610-18 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for:

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for: Side 1 HOVEDAFTALE mellem Amtsrådsforeningen og bundet af Offentligt Ansatte, Specialarbejderforbundet i Danmark og Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark vedrørende overenskomstansatte medarbejdere Denne

Læs mere

Side 1 HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

Side 1 HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNNES LANDSFORBUND HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND Side 2 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland

Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland 2005 Cirkulære af 6. juni 2005 Perst. nr. 032-05 PKAT nr. J.nr. 02-233-11 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Aftale 1. Ret

Læs mere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for:

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Danske Lægestuderende. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: 1. a. Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og akademikerorganisationerne vedrørende overenskomstansatte akademikere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og akademikerorganisationerne vedrørende overenskomstansatte akademikere Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og akademikerorganisationerne vedrørende overenskomstansatte akademikere Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for: 1.

Læs mere

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 004-09 PKAT nr. 137 J.nr. 07-333/13-3 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

VEDTÆGT FOR AKADEMIKERKLUBBEN (i den private sektor)

VEDTÆGT FOR AKADEMIKERKLUBBEN (i den private sektor) Vedtægt og bemærkninger til vedtægt er udarbejdet af akademikerorganisationerne den 18. august 2009 VEDTÆGT FOR AKADEMIKERKLUBBEN (i den private sektor) Virksomhedsnavn 1. Navn. Klubbens navn er virksomhedsnavn.(herefter

Læs mere

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 1. Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre Cirkulære om organisationsaftale for Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre 2002 2.4.13 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken

Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken Cirkulære om Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken 2005 Cirkulære af 13. september 2005 Perst. nr. 046-05 PKAT nr. J.nr. 05-532-14 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Vejledning om ansættelsesretlige. ressortomlægninger

Vejledning om ansættelsesretlige. ressortomlægninger Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved ressortomlægninger Juni 2015 Vejledningen er udelukkende udsendt elektronisk. ISBN 87-7956-451-8 Foto: Rune Steen Johnsson Side 3 af 12 Indhold Vejledning

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte edb-medarbejdere (PROSA) i statens tjeneste) 2007 Cirkulære af 8. januar 2007 Perst. nr. 001-07 PKAT

Læs mere

94.21 O.11 38/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og FMM - Fællesudvalget for musikundervisere inden for musikskoleområdet

94.21 O.11 38/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og FMM - Fællesudvalget for musikundervisere inden for musikskoleområdet Side 1 Hovedaftale mellem KL og FMM - Fællesudvalget for musikundervisere inden for musikskoleområdet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2.

Læs mere

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater Cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater samt aftale om Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2002 1.3.10

Læs mere

Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation)

Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation) Cirkulære om organisationsaftale for Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation) 2005 Cirkulære af 29. maj 2006 Perst. nr. 028-06 PKAT nr. 289 J.nr. 04-333/02-21 Dataark PKAT med specifikation 289 Fællesoverenskomst

Læs mere

BESTEMMELSE OM KONTAKT TIL IKKE-FORHANDLINGSBERETTIGEDE ORGANISATIONER

BESTEMMELSE OM KONTAKT TIL IKKE-FORHANDLINGSBERETTIGEDE ORGANISATIONER FORSVARETS PERSONELTJENESTE BESTEMMELSE OM KONTAKT TIL IKKE-FORHANDLINGSBERETTIGEDE ORGANISATIONER Ref.: a. PERST cirkulære nr. 012-08 af 8. maj 2008 om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens

Læs mere

Cirkulære om. Opsparing af frihed

Cirkulære om. Opsparing af frihed Cirkulære om Opsparing af frihed 2002 1 Cirkulære om opsparing af frihed (Til samtlige ministerier mv.) 1. Den 22. december 2000 indgik Finansministeriet og centralorganisationerne en rammeaftale om opsparing

Læs mere

32.17.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

32.17.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FARMAKONOMFORENINGEN ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER JORDEMODERFORENINGEN DANSKE BIOANALYTIKERE DANSK SYGEPLEJERÅD KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET DANSK

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Maskinmestre i land 2013 Cirkulære af 7. oktober 2013 Modst.nr. 045-13 PKAT nr. 054 J.nr. 12-333/10-4 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst 054 Maskinmestre

Læs mere

Studenterundervisere ved de højere uddannelsesinstitutioner

Studenterundervisere ved de højere uddannelsesinstitutioner Cirkulære om overenskomst for Studenterundervisere ved de højere uddannelsesinstitutioner 2002 Cirkulære af 16. marts 2005 Perst. nr. 006-05 PKAT nr. 107 J.nr. 01-333/74-2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...

Læs mere

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN 2003 1 CIRKULÆRE OM VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Bioanalytikere. Cirkulære af 29. august 2008 Perst. nr. 046-08 PKAT nr. 0231 J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Bioanalytikere. Cirkulære af 29. august 2008 Perst. nr. 046-08 PKAT nr. 0231 J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Bioanalytikere 2008 Cirkulære af 29. august 2008 Perst. nr. 046-08 PKAT nr. 0231 J.nr. 07-333/24-2 Dataark PKAT med specifikation 0231 Bioanalytikere Fællesoverenskomst

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til protokollatets enkelte bestemmelser...4 Ikrafttræden m.v...6

Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til protokollatets enkelte bestemmelser...4 Ikrafttræden m.v...6 Cirkulære om Tillæg til adjunkter og lektorer m.v. omfattet af organisationsaftale for visse lærere ved centre for videregående uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Læs mere

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2008 Cirkulære af 10. juni 2008 Perst. nr. 015-08 PKAT nr. J.nr. 08-528-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Ikrafttræden mv....5

Læs mere

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Cirkulære om Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2007 Cirkulære af 13.

Læs mere

Ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten

Ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten Cirkulære om Ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten 2016 Cirkulære af 5. februar 2016 Modst. nr. 003-16 2 Cirkulære om ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten (Til samtlige ministerier

Læs mere

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde)

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) Cirkulære om Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) 2008 Cirkulære af 25. august 2009 Perst. nr. 054-09 PKAT nr.

Læs mere

Forhandlingskartellets Hovedaftale

Forhandlingskartellets Hovedaftale handlingskartellets Hovedaftale mellem KL og Dansk Musiker bund 92.71 Side 1 Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have-og Parkingeniører Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Frederiksberg Kommunalforening

Læs mere

Hovedaftale mellem DEMKO A/S. AC-organisationerne

Hovedaftale mellem DEMKO A/S. AC-organisationerne Hovedaftale mellem DEMKO A/S og AC-organisationerne 1 Parterne er enige i, at spørgsmål om løn- og ansættelsesvilkår søges løst gennem indgåelse af kollektiv overenskomst. Medarbejdere, som ikke er omfattet

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFT. Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFT. Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFT Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen for Told- og Skattestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Afskedigelse. Produktionsskoler

Afskedigelse. Produktionsskoler Afskedigelse Produktionsskoler 1 Afskedigelse Erfaringer med afskedigelse TR s opgaver i forbindelse med afskedigelse Hvad siger reglerne? Hvilke værktøjer har du? Hvad siger personalepolitikken? Case

Læs mere

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S og AC-organisationerne Dækningsområde Denne hovedaftale har bindende virkning for 1.AC-organisationerne. Hvorved forstås: a. en organisation, der er medlem af AC og

Læs mere

92.12 O.11 45/2011 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Sygeplejeråd, Kost & Ernæringsforbundet Dansk Tandpleje rforening

92.12 O.11 45/2011 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Sygeplejeråd, Kost & Ernæringsforbundet Dansk Tandpleje rforening Side 1 Hovedaftale mellem KL og Dansk Sygeplejeråd, Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen, Kost & Ernæringsforbundet og Dansk Tandplejerforening KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen

Læs mere

Ferie for statens tjenestemænd i Grønland

Ferie for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om Ferie for statens tjenestemænd i Grønland 2005 Cirkulære af 6. juni 2005 Perst. nr. 031-05 PKAT nr. J.nr. 02-233-11 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Aftale 1.... 5

Læs mere

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015 TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC September 2015 VUC er den ansættende myndighed, der ansætter og afskediger medarbejderne. Begrænsninger i afskedigelsesretten: Krav om saglighed/rimelighed Særlig beskyttelse

Læs mere

Lokale TR-aftaler. - en fælles vejledning om mulighederne

Lokale TR-aftaler. - en fælles vejledning om mulighederne PindPromotor 13213 Lokale TR-aftaler - en fælles vejledning om mulighederne KL Weidekampsgade 10 Postbox 3370 2300 København S Amtsrådsforeningen Dampfærgevej 22 Postbox 2593 2100 København Ø Frederiksberg

Læs mere

Finansministeriet. Aftale. om kompetenceudvikling DEN OFFENTLIGE GRUPPE

Finansministeriet. Aftale. om kompetenceudvikling DEN OFFENTLIGE GRUPPE Finansministeriet Aftale om kompetenceudvikling 2011 DEN OFFENTLIGE GRUPPE Cirkulære af 8. jun 2011 Perst.nr. 022-11 J.nr. 10-610-27 Cirkulære om aftale om Kompetenceudvikling 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere i staten

for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere i staten Bilag 4 Rammeaftale om mobilitet og jobbytte/jobrotation for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere i staten Nærværende aftale fastsætter en overordnet ramme for etableringen af en mobilitetsordning

Læs mere