BESTEMMELSE OM VALG AF TILLIDSREPRÆSENTANTER I FORSVARET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESTEMMELSE OM VALG AF TILLIDSREPRÆSENTANTER I FORSVARET"

Transkript

1 FORSVARETS PERSONELTJENESTE BESTEMMELSE OM VALG AF TILLIDSREPRÆSENTANTER I FORSVARET Tillæg/bilag: 1. Personalestyrelsens cirkulære af 30. september 2008 om Aftale om tillidsrepræsentanter i staten mv.. (Ref. A) 2. Finansministeriets cirkulære nr.141 af 24.august 1981 om Vilkår for tjenestefrihed til organisationsarbejde for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken. (Ref. B) 3. Finansministeriets cirkulæreskrivelse nr. 113 af 23. juni 1971 om Deltagelse i uddannelseskurser for det i staten og folkekirken ansatte personale. (Ref. C) 4. Vejledning om tillidsrepræsentanters opgaver og tidsforbrug samt organisationsarbejde for valgte og ikke-valgte. 5. Kommissorium for Tillidsrepræsentantudvalget (TRU). Erstatter: Vejledning vedrørende valg af tillidsrepræsentanter i forsvaret af marts FORMÅL Formålet med bestemmelsen er en præcisering og uddybning af den centrale aftale, jf. ref. a, herunder en overførelse af den centrale aftale til forholdene i forsvaret. Nærværende bestemmelse er gældende indenfor Forsvarskommandoens myndighedsområde. 2. VALG AF TILLIDSREPRÆSENTANT Ifølge aftale om Tillidsrepræsentanter i staten mv. kan der ifølge 2, stk. 1: på enhver institution vælges 1 tillidsrepræsentant pr. medarbejdergruppe, hvis den pågældende repræsenterer mindst 5 medarbejdere. Udgør antallet af medarbejdere i en medarbejdergruppe mindre end 5, kan der ikke vælges en tillidsrepræsentant, men den pågældende medarbejdergruppe kan søge bistand hos en tillidsrepræsentant fra en anden medarbejdergruppe eller valgfællesskab. Postadresse Lautruphøj Ballerup Besøgsadresse Lautruphøj Ballerup Telefon Fax: CVR: EAN: Internet Forsvarets forsvaret.dk

2 Ved en institution skal som udgangspunkt i forsvaret forstås en myndighed, hvor der er et af Forsvarskommandoen godkendt samarbejdsudvalg. Dog kan særlige ledelsesmæssige forhold føre til, at også enheder uden selvstændigt samarbejdsudvalg kan anses at være berettigede til valg af tillidsrepræsentanter som institution. Ved forsvarets myndigheder kan der således vælges 1 tillidsrepræsentant pr. medarbejdergruppe, hvis den pågældende repræsenterer mindst 5 medarbejdere i myndigheder, som opfylder betingelsen. Ved afgrænsningen af medarbejder omfattes alle ansatte. Både medlemmer og ikke medlemmer af en faglig organisation tæller derfor med i valggrundlaget. Hvis der hos en myndighed til stadighed beskæftiges midlertidigt ansatte, medregnes disse ved opgørelsen af, om medarbejdergruppen udgør mindst 5. Ligeledes medregnes lærlinge og elever i medarbejdergruppen. Ved en medarbejdergruppe forstås følgende: På OAO-området, CO10-området og LC -området udgør medarbejdere omfattet af samme organisationsaftale én medarbejdergruppe. Selvom flere organisationer hver især har underskrevet samme organisationsaftale, udgør medarbejderne i henhold til denne én medarbejdergruppe. Hvis der er mindst 5 medarbejdere indenfor en organisations område, kan disse dog vælge at udgøre en selvstændig medarbejdergruppe, som kan vælge egen tillidsrepræsentant. En undtagelse fra hovedreglen er organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK/STAT), da der mellem Finansministeriet og HK/STAT er indgået aftale om, at der ikke som følge af sammenlægningen af de tidligere tre aftaler i 2005 sker nogen ændring i retten til at vælge tillidsrepræsentant inden for den enkelte medarbejdergruppe (kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere). På AC-overenskomstområdet er der for en række organisationer etableret frit organisationsvalg, dvs. at uddannelsen ikke længere er afgørende. Dette omfatter fortsat både Ingeniørforeningen i Danmark og Den Danske Landinspektørforening, uagtet at disse er udtrådt af AC. Som udgangspunkt gælder de almindelige regler om tillidsrepræsentanter, men medarbejdergruppen defineres som: medarbejdere omfattet af den pågældende akademikerorganisations overenskomst (hhv. forhandlings- og aftaleret i medfør af uddannelsesbilaget til AC-overenskomsten) samt andre akademikere, som har valgt medlemskab af denne akademikerorganisation, men eksklusive medarbejdere, som har valgt medlemskab af en anden akademikerorganisation. Myndigheden kan som udgangspunkt holde sig til afgrænsningerne i uddannelsesbilaget. I forbindelse med ny løn forhandlingerne må tillidsrepræsentanten således dokumentere, hvilke medarbejdere den pågældende repræsenterer. Myndigheden kan desuden modsætte sig en forøgelse af det samlede antal tillidsrepræsentanter, hvis dette alene er forårsaget af medlemsvandringer. På øvrige områder udgør medarbejdere i henhold til selvstændige overenskomster én medarbejdergruppe. Hvis flere organisationer har underskrevet samme overenskomst, udgør de ansatte i henhold til denne tilsammen en medarbejdergruppe. Hvis der indenfor 2

3 en enkelt organisations område er mindst 5 ansatte, kan disse dog vælge at udgøre en selvstændig medarbejdergruppe, som i stedet vælger egen tillidsrepræsentant. For tjenestemænd og medarbejdere ansat på tjenestemandslignende vilkår anvendes de samme principper som for overenskomstområdet ved afgrænsning af medarbejdergruppen. Det kan lokalt aftales, at grupper af ansatte, der ikke har mulighed for at vælge en tillidsrepræsentant, i stedet kan vælge en i gruppen, der kan udøve en række af tillidsrepræsentantens funktioner, men ikke har tillidsrepræsentantens rettigheder og beskyttelse (her benævnt kontaktperson, og i ansættelsesretten omtalt som en talsmand). Flere end 1 tillidsrepræsentant pr. medarbejdergruppe. Myndighederne i forsvaret er meget forskellige. Der er forskel på organiseringen af funktionelle tjenester og operative enheder, der er indbyrdes forskelle mellem såvel de funktionelle tjenester som de operative enheder, og endelig kan en geografisk spredning af en myndighed begrunde særlige hensyn. Udgangspunktet for alle myndigheder er, at der kan vælges én tillidsrepræsentant pr. medarbejdergruppe. Ifølge Aftale om tillidsrepræsentanter i staten m.v., 2. stk. 2, kan der imidlertid - hvis medarbejderne ønsker det, og myndigheden er enig heri - vælges flere end 1 tillidsrepræsentant pr. medarbejdergruppe. I de tilfælde, hvor den faglige organisation og myndigheden finder det hensigtsmæssigt, at der er mere end 1 tillidsrepræsentant pr. medarbejdergruppe ved en myndighed, kan myndigheden træffe beslutning herom. De kriterier, der skal lægges til grund for afgørelsen, er myndighedens geografiske spredning, antallet af medarbejdere, der repræsenteres af den enkelte tillidsrepræsentant, medarbejdergruppens sammensætning og særlige ledelsesmæssige forhold (se pkt. 2 om. institution ). I tvivlsspørgsmål kan Forsvarets Personeltjeneste, Aftale- og Forhandlingsafdelingen konsulteres. Beslutning om antal af (fælles-)tillidsrepræsentanter træffes således: a. Lokale tillidsrepræsentanter vælges og anmeldes ved lokal myndighed. b. Fællestillidsrepræsentant på tværs af NIV III aftales, vælges og anmeldes med og ved NIV III myndighed. c. Fællestillidsrepræsentant på tværs i NIV II aftales, vælges og anmeldes med og ved NIV II myndighed. d. Fællestillidsrepræsentant på tværs af flere NIV II eller landsdækkende aftales, vælges og anmeldes ved Forsvarets Personeltjeneste, Aftale- og Forhandlingsafdelingen. (for litra b-d: se pkt. 5, valg af fællestillidsrepræsentant). Såfremt der lokalt ikke er enighed om at fravige den centrale aftale om valg af tillidsrepræsentanter, kan den faglige organisation eller myndigheden rejse sagen i Tillidsrepræsentantudvalget (TRU). Myndigheden kan via respektive NIV II myndighed sende en anmodning herom til Forsvarets Personeltjeneste, Aftale- og Forhandlingsafdelingen med kopi af mødereferat (uenighedsreferat) mellem den lokale myndighed og (repræsentanter fra) den faglige organisation. Efter behandling i TRU, vil Forsvarets Personeltjeneste meddele af- 3

4 gørelse i sagen til den lokale myndighed med kopi til NIV II myndigheden. Herefter kan valg og anmeldelse af tillidsrepræsentant ske som normalt. Tillidsrepræsentantudvalget (TRU). For at sikre en hensigtsmæssig tillidsrepræsentantstruktur i forsvaret under hensyntagen til den enkelte myndigheds særlige forhold er der oprettet et tillidsrepræsentantudvalg (TRU). Kommissoriet for TRU er vedlagt som bilag 1. TRU opgave er flg.: At drøfte og vurdere uenigheder rejst af faglige organisationer og/eller myndigheder om at afvige vejledningens udgangspunkt om, at der kan vælges en tillidsrepræsentant pr. medarbejdergruppe ved en institution/myndighed. At drøfte principielle spørgsmål/sager vedr. tillidsrepræsentant eller tillidsmandshvervet. At være orienteret om den til enhver tid gældende tillidsrepræsentantstruktur i forsvaret. 3. VALGBARHED Tillidsrepræsentanten og suppleanten vælges blandt de organiserede medarbejdere med mindst 9 måneders ansættelse ved ansættelsesmyndigheden. Videre skal den valgte være anerkendt dygtig, hvorved forstås både god faglighed og samarbejdsevne. Elever er ikke valgbare, og det bør tilstræbes, at den valgtes beskæftigelsesgrad ikke afviger væsentligt fra den typiske for gruppen. 4. ANMELDELSE AF TILLIDSREPRÆSENTANTER / INDSIGELSE Valget af tillidsrepræsentanter anmeldes skriftligt af pågældendes faglige organisation over for ledelsen ved myndigheden. Såfremt tillidsrepræsentanten afløser en tidligere anmeldt tillidsrepræsentant, angives dette i anmeldelsen. Valget har først gyldighed, når organisationen skriftligt har anmeldt valget over for myndigheden. Den nyvalgte tillidsrepræsentant er dog efter arbejdsretlig praksis omfattet af beskyttelsen allerede fra det tidspunkt, hvor myndigheden er blevet bekendt med valget. Indsigelse fra myndigheden. Myndigheden kan - hvis der er tungtvejende grunde herfor - indenfor 3 uger fra modtagelsen af anmeldelsen gøre indsigelse både overfor brudte formkrav og mod pågældendes kvalifikationer til hvervet, herunder faglig dygtighed og samarbejdsevne. Registrering og rapportering. Myndigheden foranstalter rapportering af de faglige organisationers anmeldelse og afmelding af tillidsrepræsentanter i DeMars. Når en medarbejder varetager funktionen som tillidsrepræsentant, skal det registreres i DeMars, p.t. (infotype 9016) i PerOmr. i listen kaldet særlige hverv under art 03 tillidsrepræsentant. Referencefeltet skal ligeledes udfyldes. Samtidig sendes en kopi af anmeldelsen til relevant afdeling i Forsvarets Personeltjenestes forvaltningsdivision, som akterer den på pågældendes personalesag. 4

5 5. VALG AF FÆLLESTILLIDSREPRÆSENTANT I den centrale aftale åbnes der i 4, jf. bilag 4, mulighed for at vælge en fællestillidsrepræsentant. Der kan vælges en fællestillidsrepræsentant, som repræsenterer enten flere medarbejdergrupper indenfor forskellige organisationer (stk. 1), eller en medarbejdergruppe med flere tillidsrepræsentanter (stk.3), eller flere medarbejdergrupper, som tilhører samme organisation (stk 3). En fællestillidsrepræsentant kan dække et geografisk område, evt. hele landet. Valget af fællestillidsrepræsentant skal ske af og blandt de anmeldte tillidsrepræsentanter. Valget af fællestillidsrepræsentant anmeldes til Forsvarets Personeltjeneste, Aftale- og Forhandlingsafdelingen ved en anmeldelse, som skal være underskrevet af samtlige berørte tillidsrepræsentanter (stk. 1) eller af den organisation, som pågældende er medlem af. Såfremt en fællestillidsrepræsentant vælges, er det nødvendigt at aftale, hvilke opgaver den pågældende skal have, og hvorledes arbejdstid registreres i DeMars samt i fællestillidsrepræsentantens Outlook Kalender. Om tidsforbrug til organisationsarbejde henvises til vedlagte vejledning, bilag 3. Det bemærkes, at dette afsnit ikke vedrører fællestillidsrepræsentanter af anden art end i den centrale aftales 4 beskrevet. Når en tillidsrepræsentant vælges som fællestillidsrepræsentant, kan den pågældende aftale med sin hidtidige suppleant, at denne indtræder i tillidsrepræsentantens rettigheder og pligter. (Se pkt. 2, litra b-d, valg af tillidsrepræsentanter). 6. VALG, OPGAVER OG BESKYTTELSE AF SUPPLEANT Der kan vælges 1 suppleant for hver tillidsrepræsentant samt 1 suppleant for fællestillidsrepræsentanten, der ligesom denne vælges af og blandt de allerede valgte tillidsrepræsentanter. Under tillidsrepræsentantens fravær ved f.eks. sygdom og ferie indtræder suppleanten i tillidsrepræsentantens rettigheder og pligter i henhold til Aftale om tillidsrepræsentanter i staten mv.. En suppleant er således kun omfattet af aftalens bestemmelser, når den pågældende fungerer som tillidsrepræsentant. En suppleant er dog altid omfattet af aftalens 9, stk. 4, om frihed til deltagelse i faglige kurser mv., om beskyttelse mod afsked og forflyttelse samt 15 om vilkår efter hvervets ophør. 7. ANMELDELSE AF SUPPLEANTER Der gælder samme betingelser ved anmeldelse af suppleanter som ved anmeldelse af tillidsrepræsentanter, jf. punkt 4. Dog skal registreringen i DeMars ske under art 26 suppleant for tillidsrepræsentant. 5

6 8. UFRIVILLIG FRATRÆDEN FRA TILLIDSREPRÆSENTANTHVERVET SOM FØLGE AF ÆNDRINGER I FORSVARETS STRUKTUR Omstruktureringer i forsvaret kan medføre, at grundlaget for en tillidsrepræsentantfunktion bortfalder jf. aftale om Tillidsrepræsentanter i staten mv., 2, stk. 1. De tillidsrepræsentanter, der er valgt i valgområder, der forsvinder som følge af strukturtilpasninger, ophører med at være tillidsrepræsentant senest ved myndighedens nedlæggelse. En overenskomstansat medarbejder, der ophører med at være tillidsrepræsentant eller suppleant efter at have fungeret som sådan i mindst et år, har dog inden for et år efter hvervets ophør krav på særlig opsigelsesvarsel efter reglerne i aftalens 11, stk. 3. Nyvalg af tillidsrepræsentanter ved nye myndigheder. Medarbejderne skal snarest muligt have mulighed for at arrangere nyvalg af tillidsrepræsentanter ved nye myndigheder. 9. RÅDGIVNING OG YDERLIGERE INFORMATION Den til enhver tid gældende Aftale om tillidsrepræsentanter i staten mv. kan findes i Personale Administrativ Vejledning på Henvendelse om rådgivning samt generelle spørgsmål til tillidsrepræsentantaftalen rettes til Forsvarets Personeltjeneste, Aftale- og Forhandlingsafdelingen. 10. SAGSBEHANDLENDE AFDELING Forsvarets Personeltjeneste, Aftale- og Forhandlingsafdelingen er sagsbehandlende afdeling. Henvendelse kan ske til CHKONS Hanne M. Josephsen på telefon IKRAFTTRÆDEN Denne bestemmelse træder i kraft ved offentliggørelsen på Forsvarets Fælles Intranet. NIELS BUNDSGAARD 6

7 PERS NALESTY FINANSMI ETSEN TERIET Cirkulere om Tillidsreprasentanter i staten mv Cirkulare af 30. september 2008 J.nr Perst. nr

8 Indholdsfortegnelse Cirkulere Generelle bemrrkninger Ikrafttrcden Aftale om tillidsrepresentanter i staten mv. 1. Aftalens dckningsomride...7 $ $ $ 3. Tillidsreprcsentantens virksomhed Valg af tillidsreprrseotant...7 a. Valg af frllestillidsreprcsentant $ $ $ $ 7. Tiliidsreprcsentantens lon under varetagelse af 5. Vatg af suppleant......'l'2 6. Tidsforbruget til tillidsreprcsentantarbejde tillidsrepmsentantarbejdet pi institutionen......l3 8. Transportgodtgorelse '6 $ $ 9. Tillidsreprcsentantens vilkar under varetagelse af tillidsteprcsentantarbejdet uden for institutionen $ 10. Anvisning af frlleslokale Afskedigelse/forflyttelse - overenskomstansatte...17 $ $ 12. Afskedigelse - tjenestemrnd $ 13. Forflyttelse - tjenestemcnd $ 14. Afskedigelse/forflyttelse - tjenestemandslignende ansatte...26 S 15. Tillidsreprcsentanthvervets ophor S 16. LokalaftaJer...28 $ $ 17. Uoverensstemmelset Ikrafttreden og opsige1se Bilag. Afskedsproceduren i hovedttrk

9 Cirkulare om tillidsreprasentanter i staten mv. Generelle bemarkninger 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har indgiet vedlagte aftnle af 30. september 2008 om tillidsreprresentaflter i staten mv., som ttrder ikraftt. oktober 2008 og erstatter aftale af 27. juni For at lette overblikket er parternes frelles cirkulrrebemrrkninger, der relaterer sig til en enkelt bestemmelse, nu opfort som bemrrkning til denne bestemmelse. Andte bemrerkninger er opfort i cirkulreret undet "Generelle bemcrkninger". Denne redaktionelle endring medforer ih<e nogen rndringer i bestemmelsernes, henholdsvis bemrtkningeme s tetlige status. 3. Der er foretaget folgende indholdsmrssige rn&inger i aftalen: a) Opsigeisesvarslet er rndret i de tilfrlde, hvor afskedigelsen er begrundet i andet end arbejdsmangel. Varslet er herefter den pigreldendes srdvanlige opsigelsesvarsel tillagt 3 mfureder. Varslet ved forflyttelse af en tillidsreprasentant er ikke endret. b) Institutiolren er fremovet forpligtet til at anvise tillidslspl6sentanten et passende (frlles)lokale med adgang til telefon og it-udstyr, der kan anvendes til udforelse af tillidsreprcsentantopgaver. Hvis srdige forhold er til hinder herfor, skal der optages droftelse for at finde en anden losning. 4. Finansmrnisteriet og cenralotganisationerne er enige om at henlede opmrrksomheden pi, at de ogede krav til tillidsrepr sentantinstitutionenbsr medfore, at tillidsreprcsentanterne ogsi fhr de nodvendige og tilstrrkkelige vilkir for ztudove deres virke, herunder f.eks. den nodvendige tid og uddannelse samt tryghed i ansrettelsen. 5. Parteme er ligeledes enige om at understrege vigtigheden af, at tillidsrepresentanters kompetenceudvikling sikres. 3

10 Tillidsteprresentantens kompetenceudvikling og faglige aiovfattngkan finde sted ikke blot i form af sivel eksterne som interne kurser, men ogsi t fotm af. sarnmensrtning af opgaver (hvor omfanget er tilpasset tillidsreprcsentanthvervets omfan$, som den pigrldende skal vol.etage samtidig med tillidsrepr sentanthvervet. 6. Tillidsreprcsentanter er omfattet af en supplerende arbejdsskadeforsrkring for tillidsleprasentantef mv., tegnet i ALKA forsikring, policenr Den srerlige tillidsrepttsentantbesk','ttelse mod afskedigelse og forflyttelse omfatter ud over (frlle$ tiltidsreptrsentanter a) suppleanter for (frelles) tillidsrepr sentanter b) samarbej dsudvalgsmedlemmer (medatbei derreprresentanter).) suppleantet for samarbeidsudvalgsmedlemmer (medarbejderreprcsentanter) d) sikkerhedsreprcsentanter Derudover kan det i lovgrvning mv. vrre tillagt andre - f'eks. medarbejdetvalgte bestyrelsesmedlemmer - en tilsvarende beslcyttelse. 8. Som bilag til aftalen er proceduren for afskedigelse af en tillidsreprcsentant beskrevet i hovedtrtk. lkrafttraden Cirkuhret hat virknrngfua 1'. oktober Samtidig ophrves cirkulrre af 27. iuni 2003 om tillidsreprcsentanter i staten mv. (Perst. nt ) Finansmmisteriet, Personalestyrelsen Den 30. september 2008 P.M.V. E.B. Birgitte Nielsen 4

11 Aftale om tillidsreprasentanter i statell mv Aftalens dakningsomr6de Aftalen gddet for tjenestemrnd og tjenestemandslignende ansatte samt for ansatte omfattet af overenskomster indgiet pi den ene side af ellet efter bemyndigeise fra Finansministeriet og pa den anden side af de underskrivende centralotganisationer eller organisationer, der er tilsluttet disse, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Undtaget fua aftalener personale omfattet af Kirkeministeriets cirkuhrer om tillidsmandsordninger. I 2. valg af tillidsreprasentant Pi enhver institution eller - for storre institutioners vedkommende - i en afdeling af denne kan det vdges 1 t'llidsrepfresentant pr. medarbejdetgruppe, hvis den pigrtdende representerer mindst 5 medarbejdere. Stk. 2. Hvis medarbejderne onsker deg og institutionens ledelse er enig heri, kan der vdges flere end 1 tillidsrepr sentant pr. medarbejderyruppe. Cirkalarebemarkninger til S 2, tk. 2: Der kan uare sarliggrund ti/, at de ansatte og ledelsen ouenteler malighedenfor ualg af mere end 1 titli*reprasentantpr. nedarb/dergrappe elhrgenouerug/er tillidrepresentantens uilkdr i rituationer, huor institutioner lages talilnen, men baor insritationenfortsat erplaceret p d fo rs k e I kge ge ograf s ke lo ka li tu nr. Stk. 3. Udgor antallet af medarbejdere i en medatbeidergruppe min&e end 5, kan den pigddende gruppe soge bistand hos en tillidsrepr sentant for en anden medarbejdergruppe. Den pigreldende gfuppe kan, hvis ledelsen er enig' alternatirt udgore et valgfrllesskab med en tilsvarende gfuppe pi en anden institution undet sarnme ansrettelsesmyndighed. Cirkularebenarkninger til [ 2, stk.3: Ansatte ued en seluejende institution kan ikke indg,i i ualgfellesskab med ansatte ued andre s e lug/ e n d e in s tituti o n e r. 5

12 Stk. 4.Det kan mellem de lokale afdelinger (sektioner, klubber) af organisationefne og ledelsen aftales, at 2 eller flere medarbejdergfupp er ph en institution indgir i valgforbund og tilsammen vrlget 1 tillidsreprcsefltant, som fepfasenterer mindst 5 medarbejdere. S tk. 5. Tillidsreprrsentanten vrlges blandt otganiserede medarbej dere med mindst 9 mineders ansrettelse ved ansrttelsesmyndigheden. Elever og lrerlinge et ikke valgbare. Med det formil at styrke tillidsreprcsentantens muligheder for atudforc sit tillidsreprasentantarbejde bedst muligt bor det tilsttrbes, at tillidsreprcsentanten vrelges blandt ansatte, hvis beskrftigelsesgrad ikke afviger vrsenthgt fra den typiske beskreftigelsesgrad for den medarbeidergruppe' den pngeldende repf sentefef, samt at den pigreidende vrlges for mindst 2 ir ad gangen. Cirkularebemarkninger til $ 2, stk. 5: Kraaet on mind.st 9 ndneders ansattelse ued ansettelsesnlndigheden galder ikkefor underordnede slgehulagen Krauetgalder heller ikkefor wsonbeskaftigede. For dem gelderfortsat et kraa om nindst 6 ndneders ansette/se, Stk. 6.Valget anmeldes skriftligt af phgrldendes organisation over for ledelsen. Ledelsen ef berettiget til over for organisationen atgofe rndsigelse mod valgeg ni.r dette sker inden for 3 uger efter, at meddelelsen fta organisationen er modtaget. Cirkularebenarkninger til $ 2, stk. 6: Vatget erforx gldigt, ndr det er godkendt af organitationen, 0g ndr organisationen har anmteldt uatget ouerfor in$itutianen. Den ryualgte tiltidsreprasentant er dog efier arbgidsretligpraksis infrtttt af bespttntsen allerede fra det tidspunkt, huor institutionen er bleaet bekendt ned ualgtt. Det lages tilgrund, at besklttelsen tidtigst kan indtrade I nfrned,for haervet tihradu. Hais tittidsreprasentanten er anmeldt uden tidsbegrensning er det ikke nodaendigt atforetage n1 anneldelse ued genualg. Huis tittidsrepresentanten derimod er anrneldtfor en bestent periode, b or der foretages fomlet ann e lde lse. 6

13 Cirkularebencerk'ninger til $ 2: 1. Ved afgoreken nf, o* en afdeting eller lignende kan betragtes runt en "institution"' indg,ir en)ardeing af, on der kan oprettes sanarbeldsndualg og om der i kdelsedunktionen indgdr,) selustandig ledehuret A beslutnings- eller indstillingsrvt aed ansattelser og afskedigelser,) selustandigt budget- og regnskabsansuar' 2. V e d e n "m e d atb ei d e rgrupp e t' fors tds fo lge n d e : a) Omrdder dakket af fallesoverenskomster Pfi OAO-onrddet, CO ll-omrddet oglc/ OC-omrddet udgor ansatte onfattet af samme o rgani s atio n s afta k e n m e darb 9/ derg;rupp e' Huis flere organisationer har underskrvaet lanne organisationsaftale, udgor de ansatte i henhold til denne tilsannen en medarbeldersruppa Huis der indenfor en enkelt organisations omrdde er mindst 5 ansatte, kan disse ualge at udgare en selustendignedarb/derymppe, som i stedet uelger detvs egen tillidsrrpresentant' b) AC-overcnskomsten Pfi AC-ouerenskomstonrddet udgor ansatte indenfor en af de medunderskriaende organisationers onrdde en rzedarbg/ dergrupp e- c) Owige overenskomstomrddet ia,rrlgi o*rdder adgor de ansatte i henhotd til samme selustendige oaerenskonst en nedarbidergnqpe. Hu* flere organisationer har underskreaet sanme oaerenskomst, udgor de ansatte i henhold til denne tilsammen en nedarb{deyppa Huis der indenfor en enkelt organisations omrdde er nindst 5 ansatte, kan disse ualge at udgore en selastandig nedarbeldergrappe, sun i stedet aalger deres egen tillidsrepresentant' d) Tienes temend og tienestemandslignende ans atte Da der i mange titfetde ikke son pd ouerenskomstonrd.det kanforetages en generel afgransning af ie enketn nedarbidergrapper baseretpd indgd'ede afuttn uil det i den enkelte 7

14 institution tokah skulle defneru, huitke grapper der natarligt kan danne en enhed i denne forbindelse. Ved defnitionen af en nedarbideryrappe anaendes samme pinnpper son pd oaerenskon$omrddet. Medarbejdergapper kan sdledesf,eks- afgranws efier, huilken organisation der harforhandlingsrettenfor den pdgaldende gruppe af - tilsluttet en centralorgari;ir; - e n e s te! m e n d og/ e I le r y' e n u te n an ds lign e n de ans atte' e) Turrgziende grupper Pd den enkelte institution udgor fenesternand og/eller fi'enestemandslignende ansatte og/e/kr ouerenskonstansatte tilsammen en medarb/dergrappq hais de udfom sanne ari4ar7orauoner 0g hsrer under sattme organisations onrdde' Er dire betingelser oprtldl ua lge r d e p,i.ga tde n de i fa / k s s kab e n ti I li dsrcpra s e n tan t' Pd arbejdnnrdder, huor der i oorigt er praksis for, at ouetenskonstansatte ag y'enestemand i fa tte ss kab ue lger e n ti t tidsrepre se rttant, kan denne praksis fortse tte' J. Ved,,medatbeiderc"forstd.s alle ansatte. Huis derp,i' en institution til stadighed beskaftiges nidtertid.ig ansatte, nedregnes disse ued afgorelsen af, on nedarbgidcrgtuppen udgor nindst S, ognannag a.natte, der opfilder anciennitetskraaet i $k' 5, kan uelges son ti I li dsrera se ntant I_.crtnge/ eteuer nedregnes i nedarb/dergruppen, nen er ikke aalgbatz. S 3. Tillidsreprasentantens virksomhed Det et tillidsreprcsentantens pligt sivel over for sin organisation som over for Iedelsen ^t gqre sit bedste fot atfremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold. En tilsvarende pligt pahviler ledelsen og dennes fepf sentanter' Stk 2.Tillidsreprresentanten varetagef de lokale forhandlingsopgavef, som fra organisationen ef delegetet til den pigridende pi baggrundaf aftalet indgiet mellem (central)organisationefne og Finansministeriet. stk. 3.Tillidsrepffisentanten som talsmand for de medarbeidere, den pigrtdende er valgt iblandt, og kan som sidan over for institutionens ledelse forelrgge forslag, henstillinger og klaget ftamedarbejdere samt optage forhandlinger om lokale spotgsmi'l' 8

15 Stk. 4. Tillidsreptesentanten skal holdes orienteret ved forestiende afskedigelser af personale, det ikke et midlertidigt ansa! samt holdes bedst muligt orienteret om ansrttelse af personale og andre foranstaltrringer, der vedrorer den pigrldende medarbef dergruppe. Cirkularebenarkninger til $ 3: Der kan kun ajholdes msder onfuslzge sporgsn,il i arbeldstiden, bub ledelsen p,nforb,find h ar giuet ti llade lse bertil Valg af fallestillidsrepresentant Det kan mellem de lokale afdelinger (sektioner, klubber) af otgatisationeme og ledelsen aftales, at der for medarbejdergrupperne vrlges en frllestillidsreprresentant til at varetage og forhandle sporgsmil frlles for de medarbejdere, som den pigrldende repr senterer. Valget af frllestillidsreprcsentant sker af og blandt de anmeldte tillidsrepr sentanter. Valget af frllestillidsreprcsentant anmeldes til iedelsen ved en anmeldelse, som er undetskrevet af samtlige berorte til l i dsreprcs entariter. Stk. 2. En frllestillidsreprcsentant valgt efter stk. 1 kan ikke vafetage vedrorende de enkelte d]lidsreprcsentanters normale funktioner inden for deres respektive omride, medmindte ledelsen og de bersrte tillidsreprcsentantef er enige om del Stk. 3. Det kan mellem en otganisations lokale afdeling (sektion, ktub) og ledelsen aftales, at der vrelges en frllestillidsreprcsentang der representerer enten en medarbejdergruppe, som har valgt mere end 1" tillidsreprcsentan! eller flere medarbejdergruppet, der horer til samme organisation. Det aftales samtidig, hvilke sporgsmil det skal varetages af frllestillidsreprcsentanten. Valget af frllestillidsreprcsentant sker af og btandt de berorte og anmeidte tillidsreprasentanter. Valget af frllestillidsteprcsentant anmeldes skdftligt af den organisation, som den pigddende er medlem af, til ledelsen. St'k. 4. Ndr en tillidsreprcsentant vdges som frellestillidsreprcsentant, kan den pigrldende aftaje med sin hidtidige suppleant, at denne indtreder i rillidsrepr sentantens tettigheder og pligter. 9

16 Cirkalerebemarkningu til $ 4: Det kan med ledelsen aftaks, at der uelges enfeltefiitlidsreprasentant, rom rtprarcnterer a) flere nedarbydergrupper (stk. /) eller b) en nedarbeldergrappe nedflere tillidsrepravntanler (stk. 3) etler,) -fltn nedarbidergntpper, rum tilhorer samne organisation fttk. j). Enfellestillidsrupresentant kan dakke et geograf:k omr,ide, eaentuelt hete tandet 5 5. Valg af suppleant Der kan vrlges 1 suppleant for hver tillidsreprcsentant efter tilsvarende regler som nrvnt i S 2, stk. 5 og 6, samt for frllestillidsreprcsentanten. stk. 2. suppleanten er omfatret af bestemmelserne i $ 9, stk. 4, ogss Under tillid5lspl6sentantens fravm indtrder suppleanten i tillid5lspr&sentantens ovige rettigheder og pligter i henhold til denne aftare. Cirkularebenerkninger til S 5: Ved ualg af suppleantfor en felles)tillidsreprasentant gelder sanne betingelser somfor ualg af feilertillidsreprenntant med benen til ") ualg og ualgbarbed b) anneldelse af ualget t) rndsigelse mod aalget d) h ms tillingm on b e s keftige lsugrad og minim am aalgperio de. En wppkantfor enfelle$illidsrepresentant aalges bkndt tiltidsrupresentanterne. Suppleanten er kun omfattet af ofulens bestemnelser, ndr den pdgaldcnda fungerer rom tillidsrepresentant En suppleant er dog altid onfattet af [ 9, rtk. 4, onfrilted til dehagelse t"fnplrgt kuner nu., IS / -/ 4 om besklttelse nod afrked ogfofllttetre sant $ kdr efur bueruets ophor. / 5 on ui/ Tidsforbruget til tillidsrepresentantarbejde Tillidsreprcsentanten mi anvende den tid, der er nodvendig til hvervets forsvatiige udfotelse, nit der tages hensyn til sivel institutionens arbejdsopgaver som''llidsrepmsentantopgavernes omfang. 10

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv. (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-223-9 Senere ændringer til forskriften CIR nr 9611 af 06/11/2013

Læs mere

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 48/2012 Side 1

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 48/2012 Side 1 Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg KL Sundhedskartellet 08.80 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.80 Side 2 Bilagsoversigt... 3 Afsnit A. Tillidsrepræsentanter... 5 1. Valg

Læs mere

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 xx/2012 Side 1

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 xx/2012 Side 1 Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg KL Sundhedskartellet 08.80 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.80 Side 2 Bilagsoversigt... 3 Afsnit A. Tillidsrepræsentanter... 6 1. Valg

Læs mere

Uddrag af Rammeaftale om Medindflydelse og Medbestemmelse mellem RLTN og Sundhedskartellet (en næsten enslydende findes på KL s område)

Uddrag af Rammeaftale om Medindflydelse og Medbestemmelse mellem RLTN og Sundhedskartellet (en næsten enslydende findes på KL s område) Uddrag af Rammeaftale om Medindflydelse og Medbestemmelse mellem RLTN og Sundhedskartellet (en næsten enslydende findes på KL s område) Lederforeningen, oktober 2010 10. VALG AF TILLIDSREPRÆSENTANTER BESTEMMELSERNE

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Industriens Overenskomst samt

Industriens Overenskomst samt Post Danmark Personale Løn & ansættelse Dato 1. juni 2007 Versionsnr. 1 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund for over- enskomstansatte på særlige vilkår i Post Dan- mark

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale

Læs mere

Overenskomst. løn- og ansættelsesforhold. for

Overenskomst. løn- og ansættelsesforhold. for Danmarks Privatskoleforening Fagligt Fælles Forbund (3F) Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere

Læs mere

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 Overenskomst Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere Lilleskolerne Private Gymnasier og Studenterkurser

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2005 Cirkulære af 11. januar 2006 Perst. nr. 004-06 PKAT nr. 21, 22, 23, 25, 28, 38, 39, 43, 44, 46, 49, 64, 67, 69,71, 84, 85, 86, 88, 89, 105, 106,

Læs mere

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog ARKITEKTOMRÅDET Introduktion - om tillidsrepræsentanten og hans/hendes rolle Tillidsrepræsentantaftale 1. april 2012 31. marts 2015 Hovedaftale 1. januar

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten)

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Indholdsfortegnelse Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Cirkulære Generelle bemærkninger... 6 Ikrafttræden...

Læs mere

DSB og DSBFirst. Overenskomster. Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011

DSB og DSBFirst. Overenskomster. Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011 DSB og DSBFirst Overenskomster Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011 Teksterne i denne folder gælder for overenskomstansatte ved DSB og DSBFirst Forord Denne folder indeholder de overenskomsttekster,

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings-

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2008 Cirkulære af 3. juli 2008 Perst. nr. 031-08

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten) 2014 Cirkulære af 17. juni 2014 Modst. nr.

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære af 25. oktober 2011 Perst.nr. 052-11 J.nr. 10-333/75-1 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten)

Læs mere

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om overenskomst for Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 018-13 PKAT nr. 0088, 0623 J.nr. 13-333/51-75 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 042-13 J.nr.

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde 2012 2014 KA OVERENSKOMST mellem Pleje & FOA Fag og Arbejde Indhold Hovedoverenskomsten 6-49 Protokollater 50-86 Kapitel I Overenskomstens dækningsområde 7 1. Dækningsområde 7 2. Overgangsbestemmelse 8

Læs mere

Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015

Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015 TransporTgruppen ATAX Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015 Overenskomst mellem ATAX Arbejdsgiverforening for Taxabranchen og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst

Læs mere

Virksomhedsoverenskomst. mellem. DSB Vedligehold A/S. Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1. april 2013

Virksomhedsoverenskomst. mellem. DSB Vedligehold A/S. Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1. april 2013 Virksomhedsoverenskomst mellem DSB Vedligehold A/S og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område 1. april 2013 I n dh oldsfortegn else: Vejledende bemærkninger til Virksomheds overenskomsten

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794649 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 Basisoverenskomst

Læs mere

Overenskomst 2006 2010 for underdistributører

Overenskomst 2006 2010 for underdistributører Overenskomst 2006 2010 for underdistributører der distribuerer aviser i postnumrene under 3000 samt 3460, 3500 og 3520 Denne overenskomst er indgået med AMC Arte Borrekrattet 10, 2800 Lyngby, 31 15 14

Læs mere

2010-2012 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund for overenskomstansatte på særlige vilkår i Post Danmark

2010-2012 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund for overenskomstansatte på særlige vilkår i Post Danmark August 2010 2010-2012 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund for overenskomstansatte på særlige vilkår i Post Danmark Side 2 Indholdsfortegnelse Forord... 7 1. Valg af Tillidsrepræsentant...

Læs mere

Budoverenskomst for hovedstadsområdet. mellem. 3F København

Budoverenskomst for hovedstadsområdet. mellem. 3F København Budoverenskomst for hovedstadsområdet mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F København 2014-2017 Overenskomstparternes kontaktoplysninger: Danske Mediers Arbejdsgiverforening Skindergade 7 1159

Læs mere

Overenskomst. mellem Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje og FOA Fag og Arbejde. FOA Fag og Arbejde. Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje

Overenskomst. mellem Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje og FOA Fag og Arbejde. FOA Fag og Arbejde. Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje Overenskomst mellem Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje og FOA Fag og Arbejde 2014 FOA Fag og Arbejde Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje 1 Indhold Kapitel I Overenskomstens dækningsområde... 4 1. Dækningsområde...

Læs mere

Rammeoverenskomst side 4. Aftale om tjenestefrihed side 23. Protokollater og bilag side 29. Gruppesikringsregulativ side 56

Rammeoverenskomst side 4. Aftale om tjenestefrihed side 23. Protokollater og bilag side 29. Gruppesikringsregulativ side 56 Rammeoverenskomst side 4 Aftale om tjenestefrihed side 23 Protokollater og bilag side 29 Gruppesikringsregulativ side 56 Aftale om bidrag til uddannelsesformål side 62 Feriekortordning side 64 Regler for

Læs mere

31-08-2009(19:15) 2009-2010. Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver/DI og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund

31-08-2009(19:15) 2009-2010. Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver/DI og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund 31-08-2009(19:15) 2009-2010 Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver/DI og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund 1. Overenskomstens område Overenskomsten omfatter medarbejdere, herefter kaldet

Læs mere