BESTEMMELSE OM VALG AF TILLIDSREPRÆSENTANTER I FORSVARET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESTEMMELSE OM VALG AF TILLIDSREPRÆSENTANTER I FORSVARET"

Transkript

1 FORSVARETS PERSONELTJENESTE BESTEMMELSE OM VALG AF TILLIDSREPRÆSENTANTER I FORSVARET Tillæg/bilag: 1. Personalestyrelsens cirkulære af 30. september 2008 om Aftale om tillidsrepræsentanter i staten mv.. (Ref. A) 2. Finansministeriets cirkulære nr.141 af 24.august 1981 om Vilkår for tjenestefrihed til organisationsarbejde for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken. (Ref. B) 3. Finansministeriets cirkulæreskrivelse nr. 113 af 23. juni 1971 om Deltagelse i uddannelseskurser for det i staten og folkekirken ansatte personale. (Ref. C) 4. Vejledning om tillidsrepræsentanters opgaver og tidsforbrug samt organisationsarbejde for valgte og ikke-valgte. 5. Kommissorium for Tillidsrepræsentantudvalget (TRU). Erstatter: Vejledning vedrørende valg af tillidsrepræsentanter i forsvaret af marts FORMÅL Formålet med bestemmelsen er en præcisering og uddybning af den centrale aftale, jf. ref. a, herunder en overførelse af den centrale aftale til forholdene i forsvaret. Nærværende bestemmelse er gældende indenfor Forsvarskommandoens myndighedsområde. 2. VALG AF TILLIDSREPRÆSENTANT Ifølge aftale om Tillidsrepræsentanter i staten mv. kan der ifølge 2, stk. 1: på enhver institution vælges 1 tillidsrepræsentant pr. medarbejdergruppe, hvis den pågældende repræsenterer mindst 5 medarbejdere. Udgør antallet af medarbejdere i en medarbejdergruppe mindre end 5, kan der ikke vælges en tillidsrepræsentant, men den pågældende medarbejdergruppe kan søge bistand hos en tillidsrepræsentant fra en anden medarbejdergruppe eller valgfællesskab. Postadresse Lautruphøj Ballerup Besøgsadresse Lautruphøj Ballerup Telefon Fax: CVR: EAN: Internet Forsvarets forsvaret.dk

2 Ved en institution skal som udgangspunkt i forsvaret forstås en myndighed, hvor der er et af Forsvarskommandoen godkendt samarbejdsudvalg. Dog kan særlige ledelsesmæssige forhold føre til, at også enheder uden selvstændigt samarbejdsudvalg kan anses at være berettigede til valg af tillidsrepræsentanter som institution. Ved forsvarets myndigheder kan der således vælges 1 tillidsrepræsentant pr. medarbejdergruppe, hvis den pågældende repræsenterer mindst 5 medarbejdere i myndigheder, som opfylder betingelsen. Ved afgrænsningen af medarbejder omfattes alle ansatte. Både medlemmer og ikke medlemmer af en faglig organisation tæller derfor med i valggrundlaget. Hvis der hos en myndighed til stadighed beskæftiges midlertidigt ansatte, medregnes disse ved opgørelsen af, om medarbejdergruppen udgør mindst 5. Ligeledes medregnes lærlinge og elever i medarbejdergruppen. Ved en medarbejdergruppe forstås følgende: På OAO-området, CO10-området og LC -området udgør medarbejdere omfattet af samme organisationsaftale én medarbejdergruppe. Selvom flere organisationer hver især har underskrevet samme organisationsaftale, udgør medarbejderne i henhold til denne én medarbejdergruppe. Hvis der er mindst 5 medarbejdere indenfor en organisations område, kan disse dog vælge at udgøre en selvstændig medarbejdergruppe, som kan vælge egen tillidsrepræsentant. En undtagelse fra hovedreglen er organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK/STAT), da der mellem Finansministeriet og HK/STAT er indgået aftale om, at der ikke som følge af sammenlægningen af de tidligere tre aftaler i 2005 sker nogen ændring i retten til at vælge tillidsrepræsentant inden for den enkelte medarbejdergruppe (kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere). På AC-overenskomstområdet er der for en række organisationer etableret frit organisationsvalg, dvs. at uddannelsen ikke længere er afgørende. Dette omfatter fortsat både Ingeniørforeningen i Danmark og Den Danske Landinspektørforening, uagtet at disse er udtrådt af AC. Som udgangspunkt gælder de almindelige regler om tillidsrepræsentanter, men medarbejdergruppen defineres som: medarbejdere omfattet af den pågældende akademikerorganisations overenskomst (hhv. forhandlings- og aftaleret i medfør af uddannelsesbilaget til AC-overenskomsten) samt andre akademikere, som har valgt medlemskab af denne akademikerorganisation, men eksklusive medarbejdere, som har valgt medlemskab af en anden akademikerorganisation. Myndigheden kan som udgangspunkt holde sig til afgrænsningerne i uddannelsesbilaget. I forbindelse med ny løn forhandlingerne må tillidsrepræsentanten således dokumentere, hvilke medarbejdere den pågældende repræsenterer. Myndigheden kan desuden modsætte sig en forøgelse af det samlede antal tillidsrepræsentanter, hvis dette alene er forårsaget af medlemsvandringer. På øvrige områder udgør medarbejdere i henhold til selvstændige overenskomster én medarbejdergruppe. Hvis flere organisationer har underskrevet samme overenskomst, udgør de ansatte i henhold til denne tilsammen en medarbejdergruppe. Hvis der indenfor 2

3 en enkelt organisations område er mindst 5 ansatte, kan disse dog vælge at udgøre en selvstændig medarbejdergruppe, som i stedet vælger egen tillidsrepræsentant. For tjenestemænd og medarbejdere ansat på tjenestemandslignende vilkår anvendes de samme principper som for overenskomstområdet ved afgrænsning af medarbejdergruppen. Det kan lokalt aftales, at grupper af ansatte, der ikke har mulighed for at vælge en tillidsrepræsentant, i stedet kan vælge en i gruppen, der kan udøve en række af tillidsrepræsentantens funktioner, men ikke har tillidsrepræsentantens rettigheder og beskyttelse (her benævnt kontaktperson, og i ansættelsesretten omtalt som en talsmand). Flere end 1 tillidsrepræsentant pr. medarbejdergruppe. Myndighederne i forsvaret er meget forskellige. Der er forskel på organiseringen af funktionelle tjenester og operative enheder, der er indbyrdes forskelle mellem såvel de funktionelle tjenester som de operative enheder, og endelig kan en geografisk spredning af en myndighed begrunde særlige hensyn. Udgangspunktet for alle myndigheder er, at der kan vælges én tillidsrepræsentant pr. medarbejdergruppe. Ifølge Aftale om tillidsrepræsentanter i staten m.v., 2. stk. 2, kan der imidlertid - hvis medarbejderne ønsker det, og myndigheden er enig heri - vælges flere end 1 tillidsrepræsentant pr. medarbejdergruppe. I de tilfælde, hvor den faglige organisation og myndigheden finder det hensigtsmæssigt, at der er mere end 1 tillidsrepræsentant pr. medarbejdergruppe ved en myndighed, kan myndigheden træffe beslutning herom. De kriterier, der skal lægges til grund for afgørelsen, er myndighedens geografiske spredning, antallet af medarbejdere, der repræsenteres af den enkelte tillidsrepræsentant, medarbejdergruppens sammensætning og særlige ledelsesmæssige forhold (se pkt. 2 om. institution ). I tvivlsspørgsmål kan Forsvarets Personeltjeneste, Aftale- og Forhandlingsafdelingen konsulteres. Beslutning om antal af (fælles-)tillidsrepræsentanter træffes således: a. Lokale tillidsrepræsentanter vælges og anmeldes ved lokal myndighed. b. Fællestillidsrepræsentant på tværs af NIV III aftales, vælges og anmeldes med og ved NIV III myndighed. c. Fællestillidsrepræsentant på tværs i NIV II aftales, vælges og anmeldes med og ved NIV II myndighed. d. Fællestillidsrepræsentant på tværs af flere NIV II eller landsdækkende aftales, vælges og anmeldes ved Forsvarets Personeltjeneste, Aftale- og Forhandlingsafdelingen. (for litra b-d: se pkt. 5, valg af fællestillidsrepræsentant). Såfremt der lokalt ikke er enighed om at fravige den centrale aftale om valg af tillidsrepræsentanter, kan den faglige organisation eller myndigheden rejse sagen i Tillidsrepræsentantudvalget (TRU). Myndigheden kan via respektive NIV II myndighed sende en anmodning herom til Forsvarets Personeltjeneste, Aftale- og Forhandlingsafdelingen med kopi af mødereferat (uenighedsreferat) mellem den lokale myndighed og (repræsentanter fra) den faglige organisation. Efter behandling i TRU, vil Forsvarets Personeltjeneste meddele af- 3

4 gørelse i sagen til den lokale myndighed med kopi til NIV II myndigheden. Herefter kan valg og anmeldelse af tillidsrepræsentant ske som normalt. Tillidsrepræsentantudvalget (TRU). For at sikre en hensigtsmæssig tillidsrepræsentantstruktur i forsvaret under hensyntagen til den enkelte myndigheds særlige forhold er der oprettet et tillidsrepræsentantudvalg (TRU). Kommissoriet for TRU er vedlagt som bilag 1. TRU opgave er flg.: At drøfte og vurdere uenigheder rejst af faglige organisationer og/eller myndigheder om at afvige vejledningens udgangspunkt om, at der kan vælges en tillidsrepræsentant pr. medarbejdergruppe ved en institution/myndighed. At drøfte principielle spørgsmål/sager vedr. tillidsrepræsentant eller tillidsmandshvervet. At være orienteret om den til enhver tid gældende tillidsrepræsentantstruktur i forsvaret. 3. VALGBARHED Tillidsrepræsentanten og suppleanten vælges blandt de organiserede medarbejdere med mindst 9 måneders ansættelse ved ansættelsesmyndigheden. Videre skal den valgte være anerkendt dygtig, hvorved forstås både god faglighed og samarbejdsevne. Elever er ikke valgbare, og det bør tilstræbes, at den valgtes beskæftigelsesgrad ikke afviger væsentligt fra den typiske for gruppen. 4. ANMELDELSE AF TILLIDSREPRÆSENTANTER / INDSIGELSE Valget af tillidsrepræsentanter anmeldes skriftligt af pågældendes faglige organisation over for ledelsen ved myndigheden. Såfremt tillidsrepræsentanten afløser en tidligere anmeldt tillidsrepræsentant, angives dette i anmeldelsen. Valget har først gyldighed, når organisationen skriftligt har anmeldt valget over for myndigheden. Den nyvalgte tillidsrepræsentant er dog efter arbejdsretlig praksis omfattet af beskyttelsen allerede fra det tidspunkt, hvor myndigheden er blevet bekendt med valget. Indsigelse fra myndigheden. Myndigheden kan - hvis der er tungtvejende grunde herfor - indenfor 3 uger fra modtagelsen af anmeldelsen gøre indsigelse både overfor brudte formkrav og mod pågældendes kvalifikationer til hvervet, herunder faglig dygtighed og samarbejdsevne. Registrering og rapportering. Myndigheden foranstalter rapportering af de faglige organisationers anmeldelse og afmelding af tillidsrepræsentanter i DeMars. Når en medarbejder varetager funktionen som tillidsrepræsentant, skal det registreres i DeMars, p.t. (infotype 9016) i PerOmr. i listen kaldet særlige hverv under art 03 tillidsrepræsentant. Referencefeltet skal ligeledes udfyldes. Samtidig sendes en kopi af anmeldelsen til relevant afdeling i Forsvarets Personeltjenestes forvaltningsdivision, som akterer den på pågældendes personalesag. 4

5 5. VALG AF FÆLLESTILLIDSREPRÆSENTANT I den centrale aftale åbnes der i 4, jf. bilag 4, mulighed for at vælge en fællestillidsrepræsentant. Der kan vælges en fællestillidsrepræsentant, som repræsenterer enten flere medarbejdergrupper indenfor forskellige organisationer (stk. 1), eller en medarbejdergruppe med flere tillidsrepræsentanter (stk.3), eller flere medarbejdergrupper, som tilhører samme organisation (stk 3). En fællestillidsrepræsentant kan dække et geografisk område, evt. hele landet. Valget af fællestillidsrepræsentant skal ske af og blandt de anmeldte tillidsrepræsentanter. Valget af fællestillidsrepræsentant anmeldes til Forsvarets Personeltjeneste, Aftale- og Forhandlingsafdelingen ved en anmeldelse, som skal være underskrevet af samtlige berørte tillidsrepræsentanter (stk. 1) eller af den organisation, som pågældende er medlem af. Såfremt en fællestillidsrepræsentant vælges, er det nødvendigt at aftale, hvilke opgaver den pågældende skal have, og hvorledes arbejdstid registreres i DeMars samt i fællestillidsrepræsentantens Outlook Kalender. Om tidsforbrug til organisationsarbejde henvises til vedlagte vejledning, bilag 3. Det bemærkes, at dette afsnit ikke vedrører fællestillidsrepræsentanter af anden art end i den centrale aftales 4 beskrevet. Når en tillidsrepræsentant vælges som fællestillidsrepræsentant, kan den pågældende aftale med sin hidtidige suppleant, at denne indtræder i tillidsrepræsentantens rettigheder og pligter. (Se pkt. 2, litra b-d, valg af tillidsrepræsentanter). 6. VALG, OPGAVER OG BESKYTTELSE AF SUPPLEANT Der kan vælges 1 suppleant for hver tillidsrepræsentant samt 1 suppleant for fællestillidsrepræsentanten, der ligesom denne vælges af og blandt de allerede valgte tillidsrepræsentanter. Under tillidsrepræsentantens fravær ved f.eks. sygdom og ferie indtræder suppleanten i tillidsrepræsentantens rettigheder og pligter i henhold til Aftale om tillidsrepræsentanter i staten mv.. En suppleant er således kun omfattet af aftalens bestemmelser, når den pågældende fungerer som tillidsrepræsentant. En suppleant er dog altid omfattet af aftalens 9, stk. 4, om frihed til deltagelse i faglige kurser mv., om beskyttelse mod afsked og forflyttelse samt 15 om vilkår efter hvervets ophør. 7. ANMELDELSE AF SUPPLEANTER Der gælder samme betingelser ved anmeldelse af suppleanter som ved anmeldelse af tillidsrepræsentanter, jf. punkt 4. Dog skal registreringen i DeMars ske under art 26 suppleant for tillidsrepræsentant. 5

6 8. UFRIVILLIG FRATRÆDEN FRA TILLIDSREPRÆSENTANTHVERVET SOM FØLGE AF ÆNDRINGER I FORSVARETS STRUKTUR Omstruktureringer i forsvaret kan medføre, at grundlaget for en tillidsrepræsentantfunktion bortfalder jf. aftale om Tillidsrepræsentanter i staten mv., 2, stk. 1. De tillidsrepræsentanter, der er valgt i valgområder, der forsvinder som følge af strukturtilpasninger, ophører med at være tillidsrepræsentant senest ved myndighedens nedlæggelse. En overenskomstansat medarbejder, der ophører med at være tillidsrepræsentant eller suppleant efter at have fungeret som sådan i mindst et år, har dog inden for et år efter hvervets ophør krav på særlig opsigelsesvarsel efter reglerne i aftalens 11, stk. 3. Nyvalg af tillidsrepræsentanter ved nye myndigheder. Medarbejderne skal snarest muligt have mulighed for at arrangere nyvalg af tillidsrepræsentanter ved nye myndigheder. 9. RÅDGIVNING OG YDERLIGERE INFORMATION Den til enhver tid gældende Aftale om tillidsrepræsentanter i staten mv. kan findes i Personale Administrativ Vejledning på Henvendelse om rådgivning samt generelle spørgsmål til tillidsrepræsentantaftalen rettes til Forsvarets Personeltjeneste, Aftale- og Forhandlingsafdelingen. 10. SAGSBEHANDLENDE AFDELING Forsvarets Personeltjeneste, Aftale- og Forhandlingsafdelingen er sagsbehandlende afdeling. Henvendelse kan ske til CHKONS Hanne M. Josephsen på telefon IKRAFTTRÆDEN Denne bestemmelse træder i kraft ved offentliggørelsen på Forsvarets Fælles Intranet. NIELS BUNDSGAARD 6

7 PERS NALESTY FINANSMI ETSEN TERIET Cirkulere om Tillidsreprasentanter i staten mv Cirkulare af 30. september 2008 J.nr Perst. nr

8 Indholdsfortegnelse Cirkulere Generelle bemrrkninger Ikrafttrcden Aftale om tillidsrepresentanter i staten mv. 1. Aftalens dckningsomride...7 $ $ $ 3. Tillidsreprcsentantens virksomhed Valg af tillidsreprrseotant...7 a. Valg af frllestillidsreprcsentant $ $ $ $ 7. Tiliidsreprcsentantens lon under varetagelse af 5. Vatg af suppleant......'l'2 6. Tidsforbruget til tillidsreprcsentantarbejde tillidsrepmsentantarbejdet pi institutionen......l3 8. Transportgodtgorelse '6 $ $ 9. Tillidsreprcsentantens vilkar under varetagelse af tillidsteprcsentantarbejdet uden for institutionen $ 10. Anvisning af frlleslokale Afskedigelse/forflyttelse - overenskomstansatte...17 $ $ 12. Afskedigelse - tjenestemrnd $ 13. Forflyttelse - tjenestemcnd $ 14. Afskedigelse/forflyttelse - tjenestemandslignende ansatte...26 S 15. Tillidsreprcsentanthvervets ophor S 16. LokalaftaJer...28 $ $ 17. Uoverensstemmelset Ikrafttreden og opsige1se Bilag. Afskedsproceduren i hovedttrk

9 Cirkulare om tillidsreprasentanter i staten mv. Generelle bemarkninger 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har indgiet vedlagte aftnle af 30. september 2008 om tillidsreprresentaflter i staten mv., som ttrder ikraftt. oktober 2008 og erstatter aftale af 27. juni For at lette overblikket er parternes frelles cirkulrrebemrrkninger, der relaterer sig til en enkelt bestemmelse, nu opfort som bemrrkning til denne bestemmelse. Andte bemrerkninger er opfort i cirkulreret undet "Generelle bemcrkninger". Denne redaktionelle endring medforer ih<e nogen rndringer i bestemmelsernes, henholdsvis bemrtkningeme s tetlige status. 3. Der er foretaget folgende indholdsmrssige rn&inger i aftalen: a) Opsigeisesvarslet er rndret i de tilfrlde, hvor afskedigelsen er begrundet i andet end arbejdsmangel. Varslet er herefter den pigreldendes srdvanlige opsigelsesvarsel tillagt 3 mfureder. Varslet ved forflyttelse af en tillidsreprasentant er ikke endret. b) Institutiolren er fremovet forpligtet til at anvise tillidslspl6sentanten et passende (frlles)lokale med adgang til telefon og it-udstyr, der kan anvendes til udforelse af tillidsreprcsentantopgaver. Hvis srdige forhold er til hinder herfor, skal der optages droftelse for at finde en anden losning. 4. Finansmrnisteriet og cenralotganisationerne er enige om at henlede opmrrksomheden pi, at de ogede krav til tillidsrepr sentantinstitutionenbsr medfore, at tillidsreprcsentanterne ogsi fhr de nodvendige og tilstrrkkelige vilkir for ztudove deres virke, herunder f.eks. den nodvendige tid og uddannelse samt tryghed i ansrettelsen. 5. Parteme er ligeledes enige om at understrege vigtigheden af, at tillidsrepresentanters kompetenceudvikling sikres. 3

10 Tillidsteprresentantens kompetenceudvikling og faglige aiovfattngkan finde sted ikke blot i form af sivel eksterne som interne kurser, men ogsi t fotm af. sarnmensrtning af opgaver (hvor omfanget er tilpasset tillidsreprcsentanthvervets omfan$, som den pigrldende skal vol.etage samtidig med tillidsrepr sentanthvervet. 6. Tillidsreprcsentanter er omfattet af en supplerende arbejdsskadeforsrkring for tillidsleprasentantef mv., tegnet i ALKA forsikring, policenr Den srerlige tillidsrepttsentantbesk','ttelse mod afskedigelse og forflyttelse omfatter ud over (frlle$ tiltidsreptrsentanter a) suppleanter for (frelles) tillidsrepr sentanter b) samarbej dsudvalgsmedlemmer (medatbei derreprresentanter).) suppleantet for samarbeidsudvalgsmedlemmer (medarbejderreprcsentanter) d) sikkerhedsreprcsentanter Derudover kan det i lovgrvning mv. vrre tillagt andre - f'eks. medarbejdetvalgte bestyrelsesmedlemmer - en tilsvarende beslcyttelse. 8. Som bilag til aftalen er proceduren for afskedigelse af en tillidsreprcsentant beskrevet i hovedtrtk. lkrafttraden Cirkuhret hat virknrngfua 1'. oktober Samtidig ophrves cirkulrre af 27. iuni 2003 om tillidsreprcsentanter i staten mv. (Perst. nt ) Finansmmisteriet, Personalestyrelsen Den 30. september 2008 P.M.V. E.B. Birgitte Nielsen 4

11 Aftale om tillidsreprasentanter i statell mv Aftalens dakningsomr6de Aftalen gddet for tjenestemrnd og tjenestemandslignende ansatte samt for ansatte omfattet af overenskomster indgiet pi den ene side af ellet efter bemyndigeise fra Finansministeriet og pa den anden side af de underskrivende centralotganisationer eller organisationer, der er tilsluttet disse, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Undtaget fua aftalener personale omfattet af Kirkeministeriets cirkuhrer om tillidsmandsordninger. I 2. valg af tillidsreprasentant Pi enhver institution eller - for storre institutioners vedkommende - i en afdeling af denne kan det vdges 1 t'llidsrepfresentant pr. medarbejdetgruppe, hvis den pigrtdende representerer mindst 5 medarbejdere. Stk. 2. Hvis medarbejderne onsker deg og institutionens ledelse er enig heri, kan der vdges flere end 1 tillidsrepr sentant pr. medarbejderyruppe. Cirkalarebemarkninger til S 2, tk. 2: Der kan uare sarliggrund ti/, at de ansatte og ledelsen ouenteler malighedenfor ualg af mere end 1 titli*reprasentantpr. nedarb/dergrappe elhrgenouerug/er tillidrepresentantens uilkdr i rituationer, huor institutioner lages talilnen, men baor insritationenfortsat erplaceret p d fo rs k e I kge ge ograf s ke lo ka li tu nr. Stk. 3. Udgor antallet af medarbejdere i en medatbeidergruppe min&e end 5, kan den pigddende gruppe soge bistand hos en tillidsrepr sentant for en anden medarbejdergruppe. Den pigreldende gfuppe kan, hvis ledelsen er enig' alternatirt udgore et valgfrllesskab med en tilsvarende gfuppe pi en anden institution undet sarnme ansrettelsesmyndighed. Cirkularebenarkninger til [ 2, stk.3: Ansatte ued en seluejende institution kan ikke indg,i i ualgfellesskab med ansatte ued andre s e lug/ e n d e in s tituti o n e r. 5

12 Stk. 4.Det kan mellem de lokale afdelinger (sektioner, klubber) af organisationefne og ledelsen aftales, at 2 eller flere medarbejdergfupp er ph en institution indgir i valgforbund og tilsammen vrlget 1 tillidsreprcsefltant, som fepfasenterer mindst 5 medarbejdere. S tk. 5. Tillidsreprrsentanten vrlges blandt otganiserede medarbej dere med mindst 9 mineders ansrettelse ved ansrttelsesmyndigheden. Elever og lrerlinge et ikke valgbare. Med det formil at styrke tillidsreprcsentantens muligheder for atudforc sit tillidsreprasentantarbejde bedst muligt bor det tilsttrbes, at tillidsreprcsentanten vrelges blandt ansatte, hvis beskrftigelsesgrad ikke afviger vrsenthgt fra den typiske beskreftigelsesgrad for den medarbeidergruppe' den pngeldende repf sentefef, samt at den pigreidende vrlges for mindst 2 ir ad gangen. Cirkularebemarkninger til $ 2, stk. 5: Kraaet on mind.st 9 ndneders ansattelse ued ansettelsesnlndigheden galder ikkefor underordnede slgehulagen Krauetgalder heller ikkefor wsonbeskaftigede. For dem gelderfortsat et kraa om nindst 6 ndneders ansette/se, Stk. 6.Valget anmeldes skriftligt af phgrldendes organisation over for ledelsen. Ledelsen ef berettiget til over for organisationen atgofe rndsigelse mod valgeg ni.r dette sker inden for 3 uger efter, at meddelelsen fta organisationen er modtaget. Cirkularebenarkninger til $ 2, stk. 6: Vatget erforx gldigt, ndr det er godkendt af organitationen, 0g ndr organisationen har anmteldt uatget ouerfor in$itutianen. Den ryualgte tiltidsreprasentant er dog efier arbgidsretligpraksis infrtttt af bespttntsen allerede fra det tidspunkt, huor institutionen er bleaet bekendt ned ualgtt. Det lages tilgrund, at besklttelsen tidtigst kan indtrade I nfrned,for haervet tihradu. Hais tittidsreprasentanten er anmeldt uden tidsbegrensning er det ikke nodaendigt atforetage n1 anneldelse ued genualg. Huis tittidsrepresentanten derimod er anrneldtfor en bestent periode, b or der foretages fomlet ann e lde lse. 6

13 Cirkularebencerk'ninger til $ 2: 1. Ved afgoreken nf, o* en afdeting eller lignende kan betragtes runt en "institution"' indg,ir en)ardeing af, on der kan oprettes sanarbeldsndualg og om der i kdelsedunktionen indgdr,) selustandig ledehuret A beslutnings- eller indstillingsrvt aed ansattelser og afskedigelser,) selustandigt budget- og regnskabsansuar' 2. V e d e n "m e d atb ei d e rgrupp e t' fors tds fo lge n d e : a) Omrdder dakket af fallesoverenskomster Pfi OAO-onrddet, CO ll-omrddet oglc/ OC-omrddet udgor ansatte onfattet af samme o rgani s atio n s afta k e n m e darb 9/ derg;rupp e' Huis flere organisationer har underskrvaet lanne organisationsaftale, udgor de ansatte i henhold til denne tilsannen en medarbeldersruppa Huis der indenfor en enkelt organisations omrdde er mindst 5 ansatte, kan disse ualge at udgare en selustendignedarb/derymppe, som i stedet uelger detvs egen tillidsrrpresentant' b) AC-overcnskomsten Pfi AC-ouerenskomstonrddet udgor ansatte indenfor en af de medunderskriaende organisationers onrdde en rzedarbg/ dergrupp e- c) Owige overenskomstomrddet ia,rrlgi o*rdder adgor de ansatte i henhotd til samme selustendige oaerenskonst en nedarbidergnqpe. Hu* flere organisationer har underskreaet sanme oaerenskomst, udgor de ansatte i henhold til denne tilsammen en nedarb{deyppa Huis der indenfor en enkelt organisations omrdde er nindst 5 ansatte, kan disse ualge at udgore en selastandig nedarbeldergrappe, sun i stedet aalger deres egen tillidsrepresentant' d) Tienes temend og tienestemandslignende ans atte Da der i mange titfetde ikke son pd ouerenskomstonrd.det kanforetages en generel afgransning af ie enketn nedarbidergrapper baseretpd indgd'ede afuttn uil det i den enkelte 7

14 institution tokah skulle defneru, huitke grapper der natarligt kan danne en enhed i denne forbindelse. Ved defnitionen af en nedarbideryrappe anaendes samme pinnpper son pd oaerenskon$omrddet. Medarbejdergapper kan sdledesf,eks- afgranws efier, huilken organisation der harforhandlingsrettenfor den pdgaldende gruppe af - tilsluttet en centralorgari;ir; - e n e s te! m e n d og/ e I le r y' e n u te n an ds lign e n de ans atte' e) Turrgziende grupper Pd den enkelte institution udgor fenesternand og/eller fi'enestemandslignende ansatte og/e/kr ouerenskonstansatte tilsammen en medarb/dergrappq hais de udfom sanne ari4ar7orauoner 0g hsrer under sattme organisations onrdde' Er dire betingelser oprtldl ua lge r d e p,i.ga tde n de i fa / k s s kab e n ti I li dsrcpra s e n tan t' Pd arbejdnnrdder, huor der i oorigt er praksis for, at ouetenskonstansatte ag y'enestemand i fa tte ss kab ue lger e n ti t tidsrepre se rttant, kan denne praksis fortse tte' J. Ved,,medatbeiderc"forstd.s alle ansatte. Huis derp,i' en institution til stadighed beskaftiges nidtertid.ig ansatte, nedregnes disse ued afgorelsen af, on nedarbgidcrgtuppen udgor nindst S, ognannag a.natte, der opfilder anciennitetskraaet i $k' 5, kan uelges son ti I li dsrera se ntant I_.crtnge/ eteuer nedregnes i nedarb/dergruppen, nen er ikke aalgbatz. S 3. Tillidsreprasentantens virksomhed Det et tillidsreprcsentantens pligt sivel over for sin organisation som over for Iedelsen ^t gqre sit bedste fot atfremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold. En tilsvarende pligt pahviler ledelsen og dennes fepf sentanter' Stk 2.Tillidsreprresentanten varetagef de lokale forhandlingsopgavef, som fra organisationen ef delegetet til den pigridende pi baggrundaf aftalet indgiet mellem (central)organisationefne og Finansministeriet. stk. 3.Tillidsrepffisentanten som talsmand for de medarbeidere, den pigrtdende er valgt iblandt, og kan som sidan over for institutionens ledelse forelrgge forslag, henstillinger og klaget ftamedarbejdere samt optage forhandlinger om lokale spotgsmi'l' 8

15 Stk. 4. Tillidsreptesentanten skal holdes orienteret ved forestiende afskedigelser af personale, det ikke et midlertidigt ansa! samt holdes bedst muligt orienteret om ansrttelse af personale og andre foranstaltrringer, der vedrorer den pigrldende medarbef dergruppe. Cirkularebenarkninger til $ 3: Der kan kun ajholdes msder onfuslzge sporgsn,il i arbeldstiden, bub ledelsen p,nforb,find h ar giuet ti llade lse bertil Valg af fallestillidsrepresentant Det kan mellem de lokale afdelinger (sektioner, klubber) af otgatisationeme og ledelsen aftales, at der for medarbejdergrupperne vrlges en frllestillidsreprresentant til at varetage og forhandle sporgsmil frlles for de medarbejdere, som den pigrldende repr senterer. Valget af frllestillidsreprcsentant sker af og blandt de anmeldte tillidsrepr sentanter. Valget af frllestillidsreprcsentant anmeldes til iedelsen ved en anmeldelse, som er undetskrevet af samtlige berorte til l i dsreprcs entariter. Stk. 2. En frllestillidsreprcsentant valgt efter stk. 1 kan ikke vafetage vedrorende de enkelte d]lidsreprcsentanters normale funktioner inden for deres respektive omride, medmindte ledelsen og de bersrte tillidsreprcsentantef er enige om del Stk. 3. Det kan mellem en otganisations lokale afdeling (sektion, ktub) og ledelsen aftales, at der vrelges en frllestillidsreprcsentang der representerer enten en medarbejdergruppe, som har valgt mere end 1" tillidsreprcsentan! eller flere medarbejdergruppet, der horer til samme organisation. Det aftales samtidig, hvilke sporgsmil det skal varetages af frllestillidsreprcsentanten. Valget af frllestillidsreprcsentant sker af og btandt de berorte og anmeidte tillidsreprasentanter. Valget af frllestillidsteprcsentant anmeldes skdftligt af den organisation, som den pigddende er medlem af, til ledelsen. St'k. 4. Ndr en tillidsreprcsentant vdges som frellestillidsreprcsentant, kan den pigrldende aftaje med sin hidtidige suppleant, at denne indtreder i rillidsrepr sentantens tettigheder og pligter. 9

16 Cirkalerebemarkningu til $ 4: Det kan med ledelsen aftaks, at der uelges enfeltefiitlidsreprasentant, rom rtprarcnterer a) flere nedarbydergrupper (stk. /) eller b) en nedarbeldergrappe nedflere tillidsrepravntanler (stk. 3) etler,) -fltn nedarbidergntpper, rum tilhorer samne organisation fttk. j). Enfellestillidsrupresentant kan dakke et geograf:k omr,ide, eaentuelt hete tandet 5 5. Valg af suppleant Der kan vrlges 1 suppleant for hver tillidsreprcsentant efter tilsvarende regler som nrvnt i S 2, stk. 5 og 6, samt for frllestillidsreprcsentanten. stk. 2. suppleanten er omfatret af bestemmelserne i $ 9, stk. 4, ogss Under tillid5lspl6sentantens fravm indtrder suppleanten i tillid5lspr&sentantens ovige rettigheder og pligter i henhold til denne aftare. Cirkularebenerkninger til S 5: Ved ualg af suppleantfor en felles)tillidsreprasentant gelder sanne betingelser somfor ualg af feilertillidsreprenntant med benen til ") ualg og ualgbarbed b) anneldelse af ualget t) rndsigelse mod aalget d) h ms tillingm on b e s keftige lsugrad og minim am aalgperio de. En wppkantfor enfelle$illidsrepresentant aalges bkndt tiltidsrupresentanterne. Suppleanten er kun omfattet af ofulens bestemnelser, ndr den pdgaldcnda fungerer rom tillidsrepresentant En suppleant er dog altid onfattet af [ 9, rtk. 4, onfrilted til dehagelse t"fnplrgt kuner nu., IS / -/ 4 om besklttelse nod afrked ogfofllttetre sant $ kdr efur bueruets ophor. / 5 on ui/ Tidsforbruget til tillidsrepresentantarbejde Tillidsreprcsentanten mi anvende den tid, der er nodvendig til hvervets forsvatiige udfotelse, nit der tages hensyn til sivel institutionens arbejdsopgaver som''llidsrepmsentantopgavernes omfang. 10

17 Stk. 2. Ved tiiretteleggelsen af tillidsrepr sentantens samlede opgaver tages hensyn til sivel institutionens arbej de som tillidsrepresentanropgaveme. Stk. S.Efter nyvalg og genvalg drsfterledelsen og tillidsreprcsentanten, hvorledes tidsforbruget til tillidsreprcsentantens sredvanlige opgaver og de opgaver, der folger af hvenet som 'llidsreprcsentant, nomalt skal fordeles. Stk. 4. Tilsvarende gdder, hvis der opster rndringer i omfanget af tillid5lspresentantarbejdet. Stk. 5. Hvis tillidsrepr sentanten i perioder ikj<e kan varetage de srdvanlige arbejdsopgaver ph grund af tidsforbflrget i forbindelse med hvervet, bar ledelsen salnmen med tillidsrepresentafl ten overvej e, hvodedes arbej dsopgaveme kan udfores. Cirkulerebemerkninger til $ 6, stk. 5: I ouervyelserne 0m, haordan tillidsrcpresentantens seduanlige arbeldsopgauer kan udforts, buis den p,igaldende i en peiode ikke kan uaretage den p,i gand af huervet, kan indg,fi, om arbeldet kan onlagges, eller om der kan antattes en uikar, sd ouer-f nerarbelde p,i gand af tillidsreprasentantbueruet undgds s,i.ue/for tillidsreprasentanten tomfor andre medarbeldere Tillidsreprasentantens lsn under varetagelse af tillidsreprasentantarbejdet pa institutionen Den del af medarbejderens normale arbejdstid, som medgir til udforelse af tillidsreprasentantarbejde i telation til institutionen og dennes medarbejdere, medregnes ved opgorelsen af den pigrldendes arbejdstid. Stk. 2- Den tid, som medatbejderen ud over sin normale arbejdstid anvender til arbejde som tillidsreprrsentanq indgar ikke i arbejdstidsopgorelsen. Dog medregnes den tid, hvor institutionen iegger beslag pi medarbejderen i dennes egenskab af tillidsrepr sentant. Stk. 3. Hvrs det af hensyn til varetagelsen af 'llidsreprresentanthvervet er nodvendigt at omlrgge tjenesten for medarbejderen, ydes der kompensation for eventuelle mis tede arbej dstidsbes temte ydelser. 11

18 Cirkularebemerkninger til $ 7: V e d ti / li d srepre s e n tan tarb el d e fors t is b /. a. a) fnbandlnger og droftelser med ledelsen b) samtaler med og oientering af de annttq som vedkomnende reprasenterer,) noduendig kontakt og koordinering med in$itutionens andre tillidsrupresentanter d) noduendig indnnliag ogformtdling af information. Den tid udenfor den p,igeldendes norrnale arb/dstid, haor en institution toggt, butagp,i en nedarbelder i dennes egenskab af tillidsrerarcntant, indgdr i den piigeldendet alnindelige arbydstidsopgorelse. Der uil s,iledes kunneforvkomme tilfalde, baor tiltidsrepresentantarb i de t u db ser ouer- f m erarb e1 ds be taling. Houedynrpunktet er, at udforelsen af huentet som ikke n,fi medfore, at denp,igeldende stilles lonmerigt ringere, end huis uedkommende baade udfort sit seduanlige arb/de. Tillidsrepresentantenr lsn er derfor som kt den tkalatrinsbn, lontinslon eller andenfaste /on, son aedkommende er berettiget til efnr norrual lsnindpkceringifotge oryanisationsaftale, oaerenskon$ eller anden bnafule. Herudoaer kan tittidveprasentanten efter onstandighedeme haue kraupd arudre bndela Specielt uedrorendc arbidstidsbestemte tillag arbeldsbutente tillag ruuhatlon og titlag cfu r ry e lon s1 s ten er b enarke s fo lgen de : Afi eid s ti d s b e s tem te till eg Ved udforelse af pd ubekaemme tidrpunkter er tillidsrupresentanten berettiget til arb/futidsbestemte tilleg efter de rugler, der i ourigtgalderfor den pdgelde n de s an sa tte ls esforb o I d. Dette galdea b,ide n,ir tillidsrepresentantarbqdet udfores iforbindehe ned den p,igeldendes seduanlige arbelde, og ndr tillidsreprasentanten tilkaldes udenfor sin seduanlige arbydstid. I de situationer, huor en tillidsreprasentants seduanlige feneste pd ubekaemne tidtpunkter onlaget p,i grztnd af den p,igeldendes uarelagelse af opgauer son tillidsreprasentant, tilkomner der nomalt ikke godtgorelsefor mitede arbe1dstidsbestemte ti//ag. 12

19 Derldes dog konpensationfor sddanne ni*de arbg/dstidsbestentteldelrcr, huis y'enesten omlages, fordi institutionen lagger beslagpd den p,igaldende i dennes egerckab af tillidsreprasentant. Arbei d s be s tem te tilleg Arb/dsbestente tillegldes under udforelse af tillidsreprarcntantarbgide, huis det arbyde, uedkommende norrnalt skulle haue udfox i dct p,igeldende tidsram, uille haue udlsst sddanne tillag Arb{dsbutente tillagldes s,iledes kun, i det onfang det af y'enesteliste, arbejdtplan etc. fn*g,nf arbelde. at tillegget uille aerc bleuetldet, huis tillidsrepresentanten haude udfon sit normale Resultadsn Efnr sduel gank iun lue longstemer er der hjennel til at indg,i lokak aftaler on resultatlsn. Heradouer giuer uire oaervnskomster og organirationsaftaler nulighedfor at aftale akkord- eller bonuslon. Tillidsreprarentanten skal ikke p,i grund af huenet stilles andciledet end andre deltagerv i resultatlonsordninger og skal derforfor timer, haor d.er er udfort tillidsrepresentantarbg'de, haae udbetalt et belob, der saarer til de andele af resuhatbnnen, nn den p,igaldende uille baue opy'ent ued udforelse af sit norwah arbg/de. For at tillidsrepresentantarbydet ikke skalp,iuirke rvsultatlsnnen negatiut, skal de timen huor der er udfort tillidsreprercntantarbelde, ikke medregnes ued resuhatopgorelsen. Tilltg efter nye Isnsystemer Tillidsrupresentanter skal ikke lonnasrigt og lonuduiklingsmesszgt stillet ringere end andre anratte onfattet af rye lonsltstemer og skal haae Mnnte nulighedfor atfi tilbgmu., snm huis de haadefuld nalighedfor atfungere i deres seduanlige job. I oaerens$enmelse ltenned uil der kunne tndgds aftak on at kompenrcre tillidsrvprasentanterfor det lsntab/ den mangelpd lonuduikling der mdtte uare enfolge aj at aedkonmende ikke har nulighedfor at uaretagefunktioner eller erhaente kualfikationerpd ligefod ned de ko lleger, p,ige I den de er ti lli dsrepra rc ntant for. Hais der er indgdet enforh,indsaftalefor uedkonmende personalegnppe, omfattu tillidsreprasentanten af en sddan aftala 13

20 Tillrg begtunde t i tilli dsrcpresen tanthvewe t P6 baggrund af tiltidsrerarcntantemes andrede rolle indenfor aftalerystenet, der efter den skete decentralisering i kngt bojere grad baserer :igpd tokale losninger, kan der lokalt efur konkret uardeing indgd; aftak om jtdelse af tiilag til en tillidtreprasentant Transportgodtgorelse Hvis et tillidsreprcsentantonride omfatter flere adskilte arbejdsstedet, ydes 6s1 rillidsreprcsentanten transportgodtgorelse ved hvervets udforelse efter de regler, der grclder for statens tjenestemrnd. Stk 2.Tilkaldes tillidsreprresentanten af institutionen uden for sin normale arbejdstid, ydes transportgodtgorelse efter de satser, der gdder for statens tienestemrnd. Stk. 3. Tillidsreprrsentanten har under udforelse af tillidsreprcsentantarbejde ret til udgiftsdekkende ydelser efter de regler for godtgorelse af merudgifter, der grelder i forbrndelse med udforelse af det srdvanlige arbejde. T mzrrgel af sidanne folges de tegler, der grlder for statens tjenestemrnd. Cirkubrcbemerkninger til $ 8: Ndr en tittidsreprasentant erfrauarendefra sit saduanlige arbide pd grund af tillidsreprasentantarbeldet,$cs derikkegodtgorelsefortab af udgftsdakkendeldelser, snril denpigaldende uille haue modtaget under udforelsen af sit sadaanlige arb/da S g. Tillidsrepresentantens vilklr under varetagelse af tillidsre' prasentantarbeidet uden for institutionen Hvis det er nodvendigt, at en medarbejder i sin normale arbeidstid mi forlade institutionen for at op$rlde sine forpligtelser som tillidsreprrsentant, skal der forud trrffes aftaleherom med ledelsen, jf. dog stk. 2. I disse tilfrelde ydes lon somanforti$7. Stk. 2. Hvis tillidsreprcsentanten i en akut situation ikke kan tnffe forudgiende aftale, jf. stk. 1, skal den pigddende ved fotst givne leilighed orientere ledelsen om ftavmet. 14

Tillidsrepræsentanter i staten mv.

Tillidsrepræsentanter i staten mv. Cirkulære om Tillidsrepræsentanter i staten mv. 2008 Cirkulære af 30. september 2008 Perst. nr. 058-08 J.nr. 08-323-9 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden... 6 Aftale

Læs mere

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv. (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-223-9 Senere ændringer til forskriften CIR nr 9611 af 06/11/2013

Læs mere

Cirkulære om. Tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om. Tillidsrepræsentanter i staten mv. Cirkulære om Tillidsrepræsentanter i staten mv. 2003 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 1 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser... 2 Bilag 1. Aftale om tillidsrepræsentanter i staten

Læs mere

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet)

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Cirkulære af 23. maj 2012 Modst.nr. 021-12 PKAT nr. 106 J.nr. 07-333/31-15 Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Frit organisationsvalg på AC-området

Frit organisationsvalg på AC-området Cirkulære af 20. januar 2012 Perst.nr. 005-12 J.nr. 11-321-54 Cirkulære om Frit organisationsvalg på AC-området 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Protokollat 1. Medarbejdere

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling ( Til I idsrepræsentanter NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling Serie C-II tt ilov. 2014 OVERENSKOMST mel-lem Nal-aakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik sarsiuteqartut Kattuffiat om Tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Studenterundervisere ved de højere uddannelsesinstitutioner

Studenterundervisere ved de højere uddannelsesinstitutioner Cirkulære om overenskomst for Studenterundervisere ved de højere uddannelsesinstitutioner 2002 Cirkulære af 16. marts 2005 Perst. nr. 006-05 PKAT nr. 107 J.nr. 01-333/74-2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...

Læs mere

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 004-09 PKAT nr. 137 J.nr. 07-333/13-3 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

BESTEMMELSE OM KONTAKT TIL IKKE-FORHANDLINGSBERETTIGEDE ORGANISATIONER

BESTEMMELSE OM KONTAKT TIL IKKE-FORHANDLINGSBERETTIGEDE ORGANISATIONER FORSVARETS PERSONELTJENESTE BESTEMMELSE OM KONTAKT TIL IKKE-FORHANDLINGSBERETTIGEDE ORGANISATIONER Ref.: a. PERST cirkulære nr. 012-08 af 8. maj 2008 om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens

Læs mere

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2008 Cirkulære af 10. juni 2008 Perst. nr. 015-08 PKAT nr. J.nr. 08-528-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Ikrafttræden mv....5

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

Beregning af løn under betalt fravær mv.

Beregning af løn under betalt fravær mv. Cirkulære af 6. december 2011 Perst.nr. 063-11 J.nr. 11-520-22 Cirkulære om Beregning af løn under betalt fravær mv. 2011 2 Cirkulære om beregning af løn under betalt fravær mv. Dette cirkulære indeholder

Læs mere

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN 2003 1 CIRKULÆRE OM VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet

Læs mere

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående Cirkulære om Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående 2002 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående (Til samtlige ministerier mv.)

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2008 Cirkulære af 24. september 2008 Perst. nr. 056-08 PKAT nr. 284 J.nr. 07-333/26-2 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved geografisk flytning af statslige institutioner. September 2015

Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved geografisk flytning af statslige institutioner. September 2015 Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved geografisk flytning af statslige institutioner September 2015 UDKAST AF 3. AUGUST 2015 Vejledningen er udelukkende udsendt elektronisk. ISBN 87-7956-457-7

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

HOVEDAFTALE. ok-l l BEM/ERKNINGER: $ 1. SAMARBEJDE OG ORGANISATIONSFRIHED MAS KINMESTRENES FORENING KONSTRUKTØRFORENINGEN

HOVEDAFTALE. ok-l l BEM/ERKNINGER: $ 1. SAMARBEJDE OG ORGANISATIONSFRIHED MAS KINMESTRENES FORENING KONSTRUKTØRFORENINGEN 33.18.2 Side REGONERNES LØNNNGS- OG TAKSTNÆVN MAS KNMESTRENES FORENNG KONSTRUKTØRFORENNGEN HOVEDAFTALE mellem Regionernes LØnnings- og Takstnævn og Maskinmestrenes Forening og KonstruktØrforeni n gen.

Læs mere

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden mv.... 3 Aftale 1. Formål... 5 2. Anvendelsesområde... 5 3. Strategisk og systematisk

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære af 1. november 2011 Perst.nr. 056-11 J.nr. 11-866-43 Cirkulære om Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2011 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Organisationsaftale. mellem. Banedanmark. Dansk Jernbaneforbund

Organisationsaftale. mellem. Banedanmark. Dansk Jernbaneforbund Organisationsaftale mellem Banedanmark og Dansk Jernbaneforbund 1. april 2013 2 INDHOLD SIDE BEMÆRKNINGER, J 1: Organisationsaftalens dækningsområde. 4 2: Ansættelse 5 3: Lønsystemet 5 4: Tjenesteanciennitet

Læs mere

Cirkulære om. Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær.

Cirkulære om. Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær. Cirkulære om Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær. 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning, 1 Personkreds, 2 Uansøgt svagelighedspensionering,

Læs mere

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse Cirkulære om Suspension mv. og ulovlig udeblivelse 2008 Cirkulære af 5. december 2008 Perst. nr. 073-08 J.nr. 07-537-6 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015 TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC September 2015 VUC er den ansættende myndighed, der ansætter og afskediger medarbejderne. Begrænsninger i afskedigelsesretten: Krav om saglighed/rimelighed Særlig beskyttelse

Læs mere

Studenterundervisere ved universiteter mv.

Studenterundervisere ved universiteter mv. Cirkulære om overenskomst for Studenterundervisere ved universiteter mv. 2005 Cirkulære af 23. marts 2007 Perst. nr. 036-07 PKAT nr. 107 J.nr. 05/333-74-3 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3

Læs mere

Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland

Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om aftale om Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland 2009 Cirkulære af 16. november 2010 Perst. nr. 042-10 J.nr. 09-233-14 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2005 Cirkulære af 29. juni 2006 Perst. nr. 036-06 PKAT nr. J.nr. 06-866-32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

93.01 O.11 37/2012 Side 1

93.01 O.11 37/2012 Side 1 Hovedaftale mellem KL og Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor ening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør ening Dansk Psykolog ening Den

Læs mere

Kontrolforanstaltninger

Kontrolforanstaltninger Cirkulære om aftale om Kontrolforanstaltninger 2010 Cirkulære af den 1. november 2010 Perst. nr. 031-10 J.nr. 08-320-6 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden mv.... 5

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE. meddelt tirsdag den 1. oktober 2013. i faglig voldgiftssag 2013.0041. Fagligt Fælles Forbund

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE. meddelt tirsdag den 1. oktober 2013. i faglig voldgiftssag 2013.0041. Fagligt Fælles Forbund PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 1. oktober 2013 i faglig voldgiftssag 2013.0041 Fagligt Fælles Forbund (advokat Maria Rasmussen) mod Dansk Håndværk for HSR Tømrer & Partner ApS (jurist

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten Cirkulære om organisationsaftale for Arbejdsmarkedskonsulenter i staten 2008 Cirkulære af 8. september 2008 Perst. nr. 049-08 PKAT nr. 0063 J.nr. 07-333/06-6 Dataark PKAT med specifikation 0063 - Arbejdsmarkedskonsulenter

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde

Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde (Sygdomsvejledningen) (til menighedsrådene) Indledning Med henblik på at gøre det lettere for menighedsrådene at finde de regler, der gælder

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift HK/Kommunal for A (advokat Ulla Jacobsen) mod KL for Jammerbugt Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) (spørgsmål om forlænget opsigelsesvarsel) Den 5. oktober 2011 afholdtes

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Sekretariatet. OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere

Sekretariatet. OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere Sekretariatet OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere Med virkning fra 1. april 2013 har hhv. Finansministeriet og KL varslet konflikt overfor en række lærergrupper. Der er ikke varslet

Læs mere

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner Cirkulære om organisationsaftale for Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 043-13 PKAT nr. 640 J.nr. 12-333/21-48 Dataark

Læs mere

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet Regelgrundlag 6 og 7 i Finansministeriets og Centralorganisationernes

Læs mere

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500

Læs mere

Cirkulære om. Orlov til børnepasning

Cirkulære om. Orlov til børnepasning Cirkulære om Orlov til børnepasning 2001 1 Cirkulære om orlov til børnepasning (Til samtlige ministerier mv.) 1. Som led i overenskomstresultatet pr. 1. april 1999 er der mellem Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

HVAD GÆLDER FOR TILLIDSVALGTE?

HVAD GÆLDER FOR TILLIDSVALGTE? HVAD GÆLDER FOR TILLIDSVALGTE? EN BESKRIVELSE AF REGLERNE FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER, KLUBBER, SAMARBEJDSUDVALG, ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER OG MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER TILLIDSREPRÆSENTANT

Læs mere

FUSIONSAFTALE. vedr. sammenlægningen af. Det religiøse samfund Areopagos Danmark (I det følgende kaldet ADK) CVR 10526094

FUSIONSAFTALE. vedr. sammenlægningen af. Det religiøse samfund Areopagos Danmark (I det følgende kaldet ADK) CVR 10526094 Vort j.nr. 525047-001 FUSIONSAFTALE vedr. sammenlægningen af Det religiøse samfund Areopagos Danmark (I det følgende kaldet ADK) CVR 10526094 Og Det religiøse samfund I Mesterens Lys (I det følgende kaldet

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 I sag nr.: AR2012.0142 Lærernes Centralorganisation for Frie Skolers Lærerforening (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Rønne Privatskole

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Opsparingsdage. Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011

Cirkulære om aftale om. Opsparingsdage. Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011 Cirkulære om aftale om Opsparingsdage 2015 Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011 2 Cirkulære om aftale om opsparingsdage Ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne i 2015 har Finansministeriet og

Læs mere

Afskedigelsesnævnets forretningsorden

Afskedigelsesnævnets forretningsorden Afskedigelsesnævnets forretningsorden Forretningsorden med ændringer pr. 1. marts 2006 for det i henhold til 4, stk. 3, i Hovedaftalen af 1973 med senere ændringer nedsatte permanente nævn, Afskedigelsesnævnet.

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

LEDER-TR PJECE. Valg af Leder-TR for ledende sygeplejersker

LEDER-TR PJECE. Valg af Leder-TR for ledende sygeplejersker LEDER-TR PJECE Valg af Leder-TR for ledende sygeplejersker 1 Valg af Leder-TR for ledende sygeplejersker Redaktion: Lederforeningen i DSR Layout: Lederforeningen i DSR Tryk: Dansk Sygeplejeråd Copyright

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S 3.48.0 OVERENSKOMST mellem 3F TRANSPORTGRUPPEN og COOP DANMARK A/S vedr. løn- og arbejdsforhold for medarbejdere, der er beskæftiget med rengøringsarbejde i Coop's butikker MARTS 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Ansættelsesbrev. Adresse og telefon. Medarbejderens fulde navn. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt

Ansættelsesbrev. Adresse og telefon. Medarbejderens fulde navn. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt Ansættelsesbrev For ledere, lærere og børnehaveklasseledere, der er ansat på en skole oprettet i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler m.v. Dette ansættelsesbrev anbefales af Dansk Friskoleforening

Læs mere

TR aftale Region Syddanmark

TR aftale Region Syddanmark TR aftale Region Syddanmark Forord I forbindelse med at der blev indgået en MED-aftale i Forhandlingsorganet, bestående af repræsentanter fra Hovedorganisationerne og ledelsen I Region Syddanmark, blev

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1.

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. januar 2012 Indledning I forbindelse med overvejelser om oprettelse af en

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) 2006 Cirkulære af 28. september 2006 Perst. nr. 050-06 PKAT nr. J.nr. 06-341-17

Læs mere

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Cirkulære om Ferieaftalen 2005 Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...

Læs mere

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog ARKITEKTOMRÅDET Introduktion - om tillidsrepræsentanten og hans/hendes rolle Tillidsrepræsentantaftale 1. april 2012 31. marts 2015 Hovedaftale 1. januar

Læs mere

Cirkulære af 4. januar 2012. Perst.nr. 001-12. PKAT nr. 0145, 0201 og 0211. J.nr. 10-333/65-4. Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære af 4. januar 2012. Perst.nr. 001-12. PKAT nr. 0145, 0201 og 0211. J.nr. 10-333/65-4. Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære af 4. januar 2012 Perst.nr. 001-12 PKAT nr. 0145, 0201 og 0211 J.nr. 10-333/65-4 Cirkulære om organisationsaftale for Bygningskonstruktører, kort- og landmålingsteknikere, landmålingsteknikere,

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

Førtidspensionsfradrag

Førtidspensionsfradrag Cirkulære om Førtidspensionsfradrag 2014 Cirkulære af 20. maj 2014 Modst.nr. 029-14 J.nr. 2013-7002-001 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 5 2. Førtidspensionering... 5 3. Førtidspensionsfradrag...

Læs mere

Tjenesteboligbidrag klageadgang

Tjenesteboligbidrag klageadgang Tjenesteboligbidrag klageadgang En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen bl.a.

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

DIS ORGANISATIONSOVERENSKOMST (2014/2017) MELLEM. Bilfærgernes Rederiforening. 3F Privat Service, Hotel og Restauration

DIS ORGANISATIONSOVERENSKOMST (2014/2017) MELLEM. Bilfærgernes Rederiforening. 3F Privat Service, Hotel og Restauration DIS ORGANISATIONSOVERENSKOMST (2014/2017) MELLEM Bilfærgernes Rederiforening og 3F Privat Service, Hotel og Restauration Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Gyldighedsområde 1 Kapitel 2 - Løn 1 Kapitel 3 -

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Cirkulære om aftale om

Cirkulære om aftale om Cirkulære om aftale om Generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte) 2009 Cirkulære af 5.

Læs mere

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler Cirkulære om Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2002 Cirkulære af 3. marts 2004 Perst. nr. 016-04 PKAT nr. J.nr. 03-402-36 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere