Eget foto. Plejeplan udarbejdet for strandengen ved Vej 14, 4560 Vig. Efter aftale med Odsherred kommune og Grundejerforeningen for Vej 14.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eget foto. Plejeplan udarbejdet for strandengen ved Vej 14, 4560 Vig. Efter aftale med Odsherred kommune og Grundejerforeningen for Vej 14."

Transkript

1 Plejeplan fr Vej 14 Eget ft Plejeplan udarbejdet fr strandengen ved Vej 14, 4560 Vig. Efter aftale med Odsherred kmmune g Grundejerfreningen fr Vej 14. Lavet af Rikke Jäger Lck Nvember 2012 Jrdbrugsteknlgstudiet Slagelse

2 Indhld Indledning g Baggrund... 3 Frmål... 3 Eksisterende frhld... 4 Status... 4 Histrie... 4 Udpegningsgrundlag... 5 Bevaringsstatus... 5 Vurderet/beregnet tilstand... 5 Prjektmrådet nu... 6 Tagrør... 6 Vedplanter... 6 Orkidéer... 7 Invasive høje urter... 7 Rsa rugsa... 7 Lysåbent med græs/urter/laver... 7 Generelt m mrådets tilstand... 8 Frslag til Handlinger... 8 Afgræsning... 8 Aftaler... 8 Græsningstrykket... 8 Hvrnår fregår afgræsningen... 9 Frdele g ulemper ved årstiderne... 9 Tiltag til gennemførelse af Plejeplanen Hegn Led Klaplåger Inf skilte Eksisterende stisystem Ny sti Strøm/vand mråde Bænk Vedligehldelse

3 Frventede tilstand efter pleje Vådmråde Rørskven Strandengen Grønsvær klit Grå klit Friluftslivet Hensyn Friluftslivet g ffentlighedens adgang Lvmæssige/Administrative bindinger EU regler Pleje Strandbeskyttelse Offentlig adgang Kildehenvisninger Bøger Persner Bilag 2

4 Indledning g Baggrund Området sm denne plejeplan er udarbejdet fr er kystvegetatinen i mrådet mellem smmerhusene g strandbredden i Sejerø Bugten, ud fr matriklerne i Grundejerfreningen fr Vej 14, 4560 Vig. Dette er vist i Figur 1. Her ses gså, at prjektmrådet hlder sig inden fr fredningen. Figur 1. Krt ver mrådet. Den røde linie viser prjektmrådet. Det skraverede lilla mråde viser fredningen. De brune skraverede mråder i matriklerne, syd g nrd fr mrådet, viser strandbeskyttelseslinien. fra Hele mrådet er en del af Natura 2000 mråde nr. 154, sm gså indehlder Habitatmråde nr. 135, EFfuglebeskyttelsesmråde nr. 94 samt Ramsarmråde nr. 18 I kraft af Natura 2000 udpegningerne er Odsherred kmmune frpligtiget 1 til at sørge fr at mråderne prethlder en såkaldt gunstig bevaringsstatus eller frbedrer denne, dvs. at udpegningsgrundlaget ikke ødelægges, frsvinder eller frringes. I kraft af fredningen kan kmmunen udøve pleje af mrådet, uden udgift fr ejer g bruger, såfremt det tjener til pnåelsen af fredningens bestemmelser g ikke strider md disse. Frmål I Eurpa Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 m bevaring af naturtyper samt vilde dyr g planter, står der at; på medlemsstaternes eurpæiske mråde frringes naturtyperne til stadighed, g et stigende antal vilde arter er alvrligt truede; eftersm de truede levesteder g arter er en del af Fællesskabets naturarv ( )er det nødvendigt at iværksætte franstaltninger på fællesskabsplan med henblik på at bevare dem. g fr at sikre genpretning eller prethldelse af en gunstig bevaringsstatus fr naturtyper g arter af fællesskabsbetydning bør man udpege særlige bevaringsmråder g det er derfr at Danmark har prettet Natura 2000 mråder til beskyttelse af disse dyr g planter. Prjektmrådet er i gunstig bevaringsstatus nu, g derfr vil denne plejeplans frmål være at frbedre g fremtidssikre naturtilstanden. Dette gøres ved afgræsning af mrådet med kvæg i en peride af året. Afgræsning med kvæg er en af de mest skånsmme naturplejefranstaltninger, der kan iværksættes. Hvis udpegningsgrundlaget fr et givent mråde er en dyreart, skal der iværksættes franstaltninger sm bidrager til at bestanden kan vkse, eller sm minimum, at bestanden prethlder status qu. Hvis udpegningsgrundlaget er en naturtype, fx en våd lysåben eng, vil det betyde, at mrådet ikke må drænes, pdyrkes, bebygges m.m. ligeledes skal naturtypen beskyttes md tilgrning med træer g høje urter, da disse udknkurrerer g udskygger de lavere vækster karakteristiske fr naturtypen. 1 Jf. Naturbeskyttelseslven 19 a g c 3

5 Eksisterende frhld Status Området er privat ejet af de søværts-liggende matrikler. Dette drejer sig m Matriklerne 14ap, 14ah, 9bp g 9bq. Området er siden 22. marts 1985 fredet, sag nr. 2322/76. Prjektmrådet ligger i et smmerhusmråde under lkalplan fr Vig Lyng. Smmerhusmrådet strækker sig halvt ud i arealet, men denne del er udlagt i henhld til lkalplanen, delmråde IB g IIB, sm rekreativt mrådet beskyttet af fredningen. Den østlige halvdel af mrådet er mfattet af Naturbeskyttelseslvens 3 sm Strandeng, g denne plejeplan giver hermed dispensatin fra naturbeskytttelseslvens 3. Dele af mrådet ligger indenfr strandbeskyttelseslinjen. Der kræves dispensatin fra naturstyrelsen til anlæg, plantning mv., men sædvanlig hegning mv. med landbrugsfrmål, herunder naturpleje er undtaget fra kravet. Hele prjektmrådet ligger inde fr Natura 2000 udpegningen, g denne plejeplan behøver ikke at blive knsekvens vurderet da den er frbundet med frvaltningen af Natura 2000 arealerne. Området er ca. 4 hektar i alt, ca. 240x170 m. Histrie Strandengen ud fr Vej 14 vkser ver tid hastigt. Fr ca. 100 år siden var strandbredden helt ppe ved matriklerne, g inden fr de seneste 50 år er strandengen vkset med ca. 100 meter. I dag starter strandbredden ca. 200 meter ude i frhld til de yderste vest-liggende matrikler. Alene inden fr de sidste 4 år er kysten vkset ca meter 2. Gelgien g tpgrafien fr Sejerøbugten er i knstant frandring ved ersin g tilvækst. Naturtyperne Strandeng, kystlagune g Grå/grøn Klit er stadig i mrådet, sm fr 50 år siden, men de er blevet bredere g deres afgrænsninger er rykket længere md vest, i takt med tilvæksten af kysten. Billede 1. luftft fra den røde firkant er prjektmrådet. fra krt.arealinf.dk 2 Krt.arealinf.dk Bl.a. Luftfts g histriske krt 4

6 Udpegningsgrundlag Udpegningen af Habitatmråde 135 indehlder flere naturtyper karakteristiske fr kystmråder, af disse er naturtyperne 1150 *Kystlaguner g Strandsøer, 1330 Strandenge, 2120 Frstrand g begyndende klitdannelser samt 2130 *Grå/grøn klit 3 til stede i mrådet. I udpegningsgrundlaget er gså paddearten Str vandsalamander (Tritus cristatus). Vandsalamander lever bl.a. i lysåbne søer g vandhuller. Paddearten Spidssnudet frø (Rana arvalis) g krybdyrarten Markfirben (Lacerta agilis) findes gså i mrådet. De er ikke i udpegningsgrundlaget fr mrådet, men er Bilag IV arter 4. Derudver furagerer rådyr, ræve g frskellige fugle mrådet jævnligt Bevaringsstatus Figur 2. Krtet viser naturtypernes grænser g tilstand. Den lysegrønne del er 2130 *Grå/grøn klit g den mørkegrønne 1330 Strandeng. De Grønne farver angiver gså den gunstige bevaringsstatus fr mrådet. Fra prir.dmu.dk På infrmatinskrt ver natura 2000 mrådet ses det, at prjektmrådet indehlder primært 2 naturtyper; 1330 Strandeng g 2130 *Grå/grøn klit, sm hver udgør mtrent % af deres respektive arealer. Naturtyperne er i deres helhed (g dette mfatter en kysttrækning længere end 4 km) vurderet i Natura 2000 planerne til at være i en gunstig bevaringsstatus. Habitatdirektivet beskriver gunstig bevaringsstatus sm; En naturtypes "bevaringsstatus" anses fr "gunstig", når - det naturlige udbredelsesmråde g de arealer, det dækker inden fr dette mråde, er stabile eller i udbredelse, g - den særlige struktur g de særlige funktiner, der er nødvendige fr dets prethldelse på lang sigt, er til stede g sandsynligvis frtsat vil være det i en verskuelig fremtid, samt når - bevaringsstatus fr de arter, der er karakteristiske fr den pågældende naturtype, er gunstig Dette betyder fr prjektmrådet, bl.a. at det er stabilt, er sikret prethldelse på lang sigt/verskuelig fremtid g at arter karakteristiske fr naturtyperne er stabile g/eller i udbredelse. Vurderet/beregnet tilstand Udpegningsgrundlaget vurderes enten ugunstig eller gunstig. Gunstig prgnse (bevaringsstatus) skal ikke frstås sm m, mrådet er i en klimakstilstand der ikke kan blive bedre, men mere at de bilgiske, gelgiske g hydrlgiske frhld fr udpegningsgrundlaget er til stede g hldbare på sigt. Habitatmrådet er undersøgt, vurderet g beregnet ud fra ngle fastsatte standarder. Disse undersøgelser udgør en naturtilstand, hvr høj g gd tilstand er gunstig bevaringsstatus. Undersøgelserne har vist, en fr mrådet g naturtyperne, høj artsrigdm eller ptentiale dertil, men et lavt strukturindhld pga. at vegetatinen er dmineret af kraftigt vksende plantearter. 3 Naturtyper g arter med * angiver at EU pririterer denne naturtype da den fx er i tilbagegang i EU. 4 Bilag IV angiver dyre g plantearter af fælleskabsbetydning, der kræver streng beskyttelse. 5

7 Et frvaltningsindeks viser derfr, ud fra den høje artsrigdm g det lave strukturindeks, at der er et akut plejebehv fr mrådet, da mange plantearter karakteristiske fr disse lysåbne naturtyper ellers vil frsvinde. Fr mråderne er der gså Figur 3. Natura 2000 planens måde, at vise betydningen af 2 frskellige plejeindgreb, på de 2 naturtyper i mrådet. Til venstre, bekæmpelsen af invasive arter, g til højre, afgræsning. Farven viser hvr meget det vil påvirke strukturindekset i psitiv retning g dermed frbedre naturtilstanden. Sm det ses, vil afgræsning have meget str påvirkning på strandengen g kun mderat påvirkning på klitten. Bekæmpelsen af invasive arter vil have størst effekt på klitten i frhld til strandeengen. Fra Prir.dmu.dk vurderet hvilket plejebehv der vil have den største psitive effekt på naturtyperne, g fr dette mråde er vist, at afgræsning sm naturpleje, vil have størst effekt på strandengen g, at bekæmpelse af invasive arter vil have størst effekt på den grå/grønne klit. Rydningen af vedplanter har mindre betydning fr mrådet. Egne bservatiner på prjektmrådet, der beskrives nærmere i næste afsnit, viser det samme sm Natura 2000 planerne. Dg vil græsning gså have en str psitiv effekt på klitdelen g ikke kun strandengen. En mindre del af mrådet er nu gså præget af vedplantepvækst g en rydning vil have gd effekt her. Prjektmrådet nu Der er sm tidligere nævnt, t primære naturtyper i prjektmrådet, de kan ses på Figur 2. Oversigt ver prjektmrådet er tegnet ind på Bilag 1, sm mråder ud fra deres nuværende tilstand/prblem. I det følgende beskrives de enkelte mråder. Tagrør Dette mråde er massivt tilvkset med tagrør g er flere steder i den vådeste del en rørskv. Hvr mrådet ikke er gret til med tagrør, er den det i stedet af varierende karakter med tidsler g brændenælder, der hvr jrden ikke er så våd. Tagrør er en naturligt frekmmende planteart i Billede 2. Billede er taget fra det sydøstlige hjørne md nrd. Sm det ses er mrådet under kraftig tilgrning med tagrør. Den karakteristiske lysåbne naturtype kan være svær at få øje på. Ft af R.J. Lck kystlaguner g strandsøer, men den dminerer g hmgeniserer mrådet på bekstning af lavere strandengsarter g en større artsrigdm, hvrved den lysåbne naturtype trues. Vedplanter Dette er den sydligste del af strandengen der er ved at springe i skv med arter sm pil, birk, slåen g gyvel. Vedplanterne er relativt spiringsvillige g vkser hurtigt når der altid er vand g næringsstffer til rådighed. De udskygger lavere strandengsarter g artsrigdm, 6

8 hvrved den lysåbne naturtype trues. I mdsætning til tagrør, så er vedplanterne ikke en del af de karakteristiske plantearter fr naturtypen. Orkidéer I dette mråde i en lavning vest fr en gammel strandvld findes en mindre bestand af rkidéer, ca. 50 blmstrende individer. Arten blev fundet med visne frøstande g kan først bestemmes tidligst frsmmeren Se billede 3. Alle rkidéarter i Danmark er fredet 5. Orkidéer er planter sm er meget følsmme ver fr frstyrrelser af frskellig slags fx skygge eller øget næringsstfbelastning. Planterne lever i symbise med en svampeart i jrdbunden g deres livscyklus fra frø til ny spiringsdygtig plante kan tage utrlig mange år, fr ngle arter p md 7 år eller mere. Området er under tilgrning med både tagrør, pil g birk, g dette er en trussel md bestandens levested g prethldelse. Billede 3. Visne frøstande af rkidéer fundet i mrådet. Ft R.J. Lck Invasive høje urter Den grå/grønne klit er præget af tilgrning med tidsler, brændenælder g høje græsarter, dette mråde spreder sig ind md strandengen g grænsen er meget flydende. Tidsler g brændenælder er meget knkurrence stærke planter. Tidsler har meget spiringsdygtige frø g brændenælderne et meget udbredt rdsystem, sm i sandet jrd nemt breder sig. De høje urter g græsser udknkurrerer g udskygger de meget sarte g lyskrævende lave urter g græsser karakteristiske fr naturtypen. Rsa rugsa Dette mråde er ved at gr til med rynket rse. De danner ikke et tæt buskads endnu, men de breder sig meget hurtigt både med frø g rdskud. Rser rummer ikke en undervegetatin, sm fx vedplantepvæksten i strandengen gør det, g ødelægger dermed i høj grad artsrigdmmen fr mrådet. Lysåbent med græs/urter/laver Denne del af klitten er i umiddelbar fin stand; her er str variatin mellem lave græsser, lave urter, svampe g frskellige laver. Den har ikke et tæt sammenhængende dække af lave græsser g andelen af andre plantearter, end de tilhørende karplanter, er ret str, hvilket indikerer en vegetatin typisk fr den grå klit. På billede 4 ses en lav fundet i netp dette mråde. Billede 4. Art af Bægerlav fundet i mrådet. Ft af R.J. Lck 5 Fredningen betyder bl.a. at plantearterne ikke må plukkes, graves p eller beskadiges. De må heller ikke fjernes fra deres levested g frø af plantearterne må heller ikke indsamles. Fredningen sikrer dg ikke at vksestedet frsvinder. 7

9 Generelt m mrådets tilstand Den manglende pleje af mrådet har medvirket til den kraftige tilgrning med tagrør, vedplanter g invasive urter, men står ikke alene. Hele mrådet er gså belastet med luftbåret kvælstf, sm især Klitternes vegetatin er mere følsm verfr end strandengen er, g derfr er afgræsning gså meget vigtig på klitdelen, da det netp hlder de invasive urter nede. Luftbåret kvælstf er der tiltag fr med natinale handleplaner g kan ikke løses med denne plejeplan. Den negative påvirkning, sm manglende pleje g øget kvælstf depni har på naturtyperne i prjektmrådet, påvirker gså faunaen negativt. Tilgrningen af lysåbne naturtyper, vandhuller g søer fjerner vigtige levesteder fr Bilag IV arter sm Str vandsalamander, markfirben g spidssnudet frø, men gså mange andre arter der ikke står på Bilag IV listen i habitatdirektivet. Når et lysåbent naturmråde mister sin variatin af både planter g vekslende struktur mister en str del af faunaen sit livsgrundlag. Fugle g især insekter g helt små dyrearter, sm kun langsmt eller slet ikke, kan frcere stre afstande, er negativt påvirkede a f denne udvikling. Mange insekter lever kun få dage sm meget mbile individer g frpuppes derefter Billede 5. Billede er af det sydlige hjørne, hvr tilgrningen med vedplanter er str. Matriklen der afgrænser den sydlige del er sprunget i skv g ses i baggrunden. Ft af R.J. Lck statinært, de har derfr ekstremt lave chancer fr at tilpasse sig eventuelle ændringer i miljøet. Frslag til Handlinger Sm nævnt i afsnittet Frmål g i tråd med Natura 2000 planerne, skal plejehandlingen fr mrådet bestå af afgræsning med kvæg. I løbet af, g efter, første sæsn skal det evalueres g vurderes m det valgte græsningstryk har den ønskede effekt på naturtyperne i mrådet. Dermed vurderes det gså m der er behv fr yderligere franstaltninger, sm fx rydning af vedplantepvæksten g rserne. Afgræsning Området afgræsses med kvæg af racen Gallway, sm vejer mellem kil. De er meget hårdføre, nøjsmme, g tilmed meget rlige g uden interesse fr mennesker. Fr at pnå en brugbar naturpleje med kvæget, er det en frudsætning at nget af kvæget kender vegetatinstypen g har lært at spise de plantearter, der findes i disse naturtyper. Ligeledes skal nget af kvæget have lært at spise pil, birk, slåen g rynket rse. Aftaler Odsherred kmmune sørger sm plejemyndighed fr at indgå en frpagtningsaftale m.m. med en egnet dyrehlder m afgræsning af prjektmrådet i henhld til plejeplanen. Bindende aftaler udfærdiges af Odsherred kmmune. Græsningstrykket Græsningstrykket ønskes at have effekt sm lavt til mderat græsningstryk, hvilket betyder at der er en del tuedannelse g førne tilbage i mrådet til faunaen, men da dyrene kun går på mrådet i en meget begrænset peride, må det reelle græsningstryk sættes højere fr at pnå samme effekt. Et højt græsningstryk vil nrmalt, ver en hel vækstsæsn, give en ensartet lav vegetatin med ringe tuedannelse 8

10 g ingen førne. Dette svarer til ca. 1 dyr pr/ha, altså 4 kvæg i alt, hvilket er passende fr pstarten g fr kvægets sciale behv. Skulle det valgte græsningstryk vise sig at gøre skade på udpegningsgrundlaget, ændres græsningstrykket hurtigst muligt. Odsherred Kmmune står fr tilsynet af dette. Hvrnår fregår afgræsningen Afgræsningen skal hvedsageligt fregå efter badesæsnen frem til vinteren. Det drejer sig m mellem 10 g 16 uger fra ca. uge 34 til 48. Kvæget er hårdfør nk til at gå ude vinteren ver, men på grund af frhldsvis stre mkstninger dertil (krav m vand, fder g læskur), i frhld til arealets størrelse, kan dette ikke lade sig gøre. Tidspunkt fr hjemtagning af kvæget vil være baseret på hvrnår vinterlignende tilstande indfinder sig i mrådet. Det anbefales, at kvæget sættes på flden igen i det tidlige frår, når de vinterlignende tilstande er frbi, g tages af igen prim maj. Det vurderes ikke at få større knsekvenser fr ynglende fugle så tidligt på året, da de fleste ynglende fuglearter i mrådet yngler mkring midt i maj g fremefter. 6 Frdele g ulemper ved årstiderne Fr kvæget er næringsindhldet i plantedelene i efteråret ikke så højt, sm m smmeren. Prteinindhldet i fx tagrør vil på dette tidspunkt af året være faldet fra ca. 18 % til kun ca. 10 %. De saftige næringsrige plantedele er erstattet af visne knap så prteinhldige plantedele, sm kvæget er længere tid m at frdøje uden at få fuld nytte af det. Ulempen er her, at visse plantearter, fx tidsel, helt undgås af kvæget, g dermed mindskes den ønskede effekt af naturplejen. Frdelen er dg, at vedplanter græsses hårdere i denne peride, frøspredningen fra vigtige plantearter bibehldes, plantearter sarte verfr græsning beskyttes, g rugende fugle frstyrres ikke. Ved afgræsning i fråret hvr vegetatinen begynder at vkse igen er ngle af de plantearter, der i efteråret var utiltalende fr kvæget, nu mere spiselige. Tagrørene er blødere, saftigere g mere næringsrige fr kvæget i de tidlige måneder ved fremspiring g bekæmpelsen af de invasive arter i klitten vil frbedres ved tidlig udbringning af kvæget, da de nye skud på tidsler g brændenælder, men gså andre arter, er blødere g fretrækkes. Ulempen ved tidlig udbringning kan være risiken fr at mråder slides pga. den megen nedbør i denne tid. 6 Buttenschøn,

11 Tiltag til gennemførelse af Plejeplanen Før etablering af hegnet skæres vegetatinen i linjeføringen helt ned i en ca. 2 meter bræmme med hegning midt i denne. Hvis en enkelt persn skal rydde hegnslinjen, gøres det nemmest med en 150 kg fræser med påmnteret fingerklipper. Skulle den køre fast i den våde bund på strandengen, kan den relativt nemt skaffes fri igen. Ellers kan en mindre havetraktr med påmnteret fingerklipper gøre det samme, men den våde bund kan være et besværligt prblem. Hvr vedpvæksten er fr tykstammet kan prblemet løses med fx mtrsav. Tiltagene er skitseret på Bilag 2. Hegn Led Klaplåger Hegnet etableres så det følger grænser, mål g afstande sm på krtbilaget, dg tilrettes den efter faktiske frhld på stedet. Matriklerne i den sydlige g nrdlige afgrænsning må ikke verskrides, ligeledes hldes hegningen inden fr fredningsgrænserne. Hegnslinjen langs med kysten følger den lavning, der er bag den gamle strandvld (den findes ca meter efter bænken) dermed skjules hegnet mest muligt i landskabet. Hegningen ind i mrådet langs med hvedstiens betnbr hldes ca. 80 cm fra betnen. Hegnet vil være et dbbelttrådet el-hegn, mnteret på insul-timber Strømtilførslen vil være et mbilt anlæg. Dette fretrækkes af Odsherred kmmune da statinære løsninger er dyre i frhld til mrådets størrelse. Strømtilførslen placeres i det markerede mråde på krtet. Evt. nødvendig fangfld etableres med mbile hegnsdele. Adgang gennem hvedleddet ved stranden. Det ene led placeres ca. 74 meter inde i mrådet, efter betndækket, der hvr terrænet begynder at stige. Lågen åbner md øst, så den frihldes af terrænet. Leddet ved kysten placeres i hegnslinjen g åbner md vest. Leddenes bredde skal være str nk til at trække en båd igennem/køre en traktr igennem. Leddene udføres i træ i passende mål g hldes farvefri. Klaplåge etableres i sydsiden af flden, hvr der allerede er en trampesti. Klaplågen md nrd, etableres fr at styre færdslen g dannelsen af en ny trampesti. Lågerne åbner ind i flden, g der placeres en stpstlpe bagved. Lågerne udføres i træ g hldes farvefri. Inf skilte Skilte placeres sm vist på krtet, både ved klaplåger g led g hjørner af flden. Skiltene udstyres sm minimum med infrmatin m. Oversigtkrt ver hegningen, udgange g stier. Naturplejen, naturtyperne, flra g fauna samt Natura 2000 mrådet. Almindelige færdselsregler g adfærdsregler verfr kvæget. Infrmatin m fredningen. Kntaktinfrmatiner. 10

12 Eksisterende stisystem Den østlige trampesti, der går langs med smmerhusmrådet fra syd til nrd frihldes fra hegningen. Den sydlige trampesti, der går md stranden, frihldes fra flden. Ny sti Denne sti er ikke i mrådet endnu. Det frventes, at ved psætning af en låge i det nrdlige hegnstykke, at færdslen vil kunne styres denne vej. Det er vigtigt at der er en vis begrænsning i dannelsen af trampestier i mrådet, da det kan medføre unødvendigt slid på vegetatinen. Hellere en brugbar sti igennem mrådet parallelt med kysten, end en masse spredt ud ver mrådet. Strøm/vand mråde Her er der mulighed fr tilkbling af strøm fra husene, hvis en af ejerne skulle være villig til dette. Ligeledes er der mulighed fr aftapning af vand, hvis en af ejerne skulle være villige til dette. Odsherred Kmmune pstiller vandtrug i passende størrelse g mineralsten i det markerede mråde. Her er rimeligt gde adgangsfrhld, hvis vandet skal køres til mrådet. Område er ikke valgt fr at genere bebere med kvægstøj g udsyn til mindre skønne hegnsdele, men med tanke på mulige løsninger på strøm g vand. Opsyn med flden g dens inventar påhviler ikke husejere, brugere, lejere g gæster af mrådet. Bænk Der er en ældre bænk i mrådet, sm kmmer til at stå inde i flden. Det kræver dispensatin fra strandbeskyttelseslinjen at pstille en bænk. Strandbeskyttelseslinjen varetages af Naturstyrelsen. Vedligehldelse Bræmmen langs med g under hegnet klippes i ca. 1 meters bredde. Dette gøres jævnligt i periden med kvæget i flden. Det høstede fjernes fra mrådet. Der må ikke ligge klynger af afklip tilbage sm kan skygge g kvæle vegetatinen, mindre g spredt afklip må gdt frefindes. Hvert år før udsætning af kvæget, g jævnligt gennem græsningsperiden, udføres der vedligehldelse g eftersyn af hegn, led g klaplåger. Der må ikke være løse eller afbrækkede spidse dele, sm kan frvlde skade på dyr g mennesker. 11

13 Frventede tilstand efter pleje Frmålet med plejen er at prethlde g frbedre gunstig bevaringsstatus fr naturtyperne g dyrearter i udpegningsgrundlaget, samt fr dyrearter g naturtyper i mrådet sm ikke er på udpegningsgrundlaget. Med kvægafgræsning af mrådet, frventes det, at der inden fr et par år vil være skabt bedre g mere lysåbne mråder. I mrådet i g udenfr hegningen findes der bl.a. blåmunke, bldrød strkenæb, nikkende kbjælde, engelsk græs, gul frøstjerne, men de er ikke velrepræsenteret. Det frventes at de relativt hurtigt vil sprede sig i mrådet, når vegetatinen bliver hldt nede. Områderne sm vises på versigtkrtet i Bilag 3 er frventede, tilnærmelsesvise afgrænsninger af naturtyperne fr mrådet. Naturtypen 2130 *Grå/grøn klit er her delt p i de t frmer af klit sm den indebærer. Naturtypen 1330 Strandeng indbefatter her gså kystlagune/vådmråde med en bibehldt rørskv. Vådmråde Rørskven Strandengen Dette mråde er en del af naturtypen 1330 Strandeng g mfatter den vådeste del af denne. Her er der muligheder fr, at der vil pstå lysåbne mråder med frit vandspejl uden tagrør g dunhammer. Hvr dette sker, kan der være mulighed fr at der med tiden vil vkse arter af vandplanter sm kransnålalger, vandstjerne g vandaks. Der er allerede i mrådet vandmynte g krsandemad, g disse vil brede sig endnu mere. Bilag IV arterne Str vandsalamander g Spidssnudet frø vil få bedre livsvilkår hvis der pstd lysåbne mråder med frit vandspejl, bl.a. da de g deres yngel har brug fr den øgede temperatur i vandet. Tagrørene sm før dækkede hele strandengen massivt, vil være begrænset til under det halve areal. Muligheden fr rørskv vil være i en bræmme rundt m det vådeste mråde af strandengen g inde i vådmrådet, men på en spredt g grupperet måde, så vådmrådet g rørskven er en integreret del af hinanden. Strandengen vil være græsset ned til en lav vegetatinshøjde med tuedannelse, ttter g førne. Vegetatinen vil være græsser g lave urter, sm de venfr listede. Tagrørene vil blive hldt nede g de fleste steder helt frsvinde. Invasive arter af brændenælde, tidsler g høje græsser kan ikke undgås helt, men de vil i stedet få en gavnlig funktin fr faunaen g ikke frekmme i stre mængder. Området med rkidé bestanden vil kunne brede sig til andre mrådet af strandengen. Den nu lavere vegetatinshøjde vil ikke bremse vindbåret frøspredning sm før, g kvægets tråd i mrådet vil bære frø af rkidéer g svampesprer af værtsvampen rundt i mrådet. Knkurrencen m lys vil gså være reduceret med lavere vegetatin. Vedplantepvæksten i den sydlige del er standset, g de træer, der var i mrådet, er beskadiget, døde eller helt væk. Insekter, fugle g smådyr vil få meget gunstige betingelser at leve under, da der nu vil være skabt en varieret struktur i vegetatinen, samt en frøget artsdiversitet i plantematerialet. 12

14 Grønsvær klit Denne klitfrm pstår efter klitten er blevet stabil g hvis der er nk kalk i sandet til at prethlde en neutral ph-værdi. Dette skyldes øklgiske g gelgiske frhld. Overrdnet kan klitten fremstå sm frdig g udelukkende græsdækket, men vegetatinen er både græs- g urtedække, hvr bltlagt sand ikke frekmmer så meget. Denne klitfrm tilgdeser mange plantearter, sm fx Klit-limurt, Nikkende kbjælde, Bldrød strkenæb samt græsser af frskellig art. Rserne i mrådet vil enten være græsset g trampet helt væk, det er muligt at en lille klynge vil frblive, men det frventes ikke at kunne brede sig yderligere sig på mrådet. Grå klit Denne klitfrm pstår, enten når kalken gradvist vaskes ud af den grønne klit, men gså på lkaliteter hvr der naturligt er kalkfattigt. PH-værdien er lavere end neutral, ca. 6 eller mindre, hvilket skaber grbund fr andre plantearter sm msser, laver g svampe. Vegetatinen er ikke så dækkende sm på den grønne klit, da andelen af karplantearter er lavere, sandet bltlægges nemmere, da rdnettet i vegetatinstypen ikke er så massivt. Der vil stadig være lave urter g græsser, sm fx blåmunke, gul evighedsblmst g sandskæg. Friluftslivet Hensyn Kvæget er ikke på flden smmeren ver pga. hensynet til smmerhusejerne g badegæsterne, sm dermed generes mindst muligt/ikke føler sig utrygge ved færdsel i mrådet. Frhåbentlig øger det gså pbakningen til prjektet blandt de lkale. Det er ikke det mest ptimale fr naturen g til dels heller ikke fr kvæget, men et udtryk fr en afvejning af frdele g ulemper, sm i sidste ende alligevel gavner naturen mest. Friluftslivet g ffentlighedens adgang Offentligheden har adgang til prjektmrådet hele året rundt. Dette er både stadfæstet i fredningsbestemmelserne g i lkalplanen fr mrådet. Området bruges primært af husejerne i mrådet. Derudver er der i smmerhalvåret mange turister, gså udenlandske, samt badegæster fra plandet. Området har derfr meget str rekreativ værdi fr et strt antal besøgende. Hunde hldes i snr jf. lvgivningen. På stranden gælder alm. lvgivning fr mrådet, dg anbefales det at der tages hensyn. I turist g badesæsnen, hvr kvæget ikke er på flden, hldes låger åbne g strømmen kbles fra. Vandtrug fjernes fra flden. 13

15 Lvmæssige/Administrative bindinger EU regler I Danmark er EU-fuglebeskyttelses- g habitatdirektiv i en række danske lve. Det er primært miljømålslven med tilhørende bekendtgørelse nr. 408 m udpegning g administratin af internatinale naturbeskyttelsesmråder, g specielt naturbeskyttelseslvens 19 a-h. Ifølge bekendtgørelsens 7 skal der fretages en knsekvensvurdering af planer g prjekter, der kan påvirke Natura 2000 mrådet væsentligt. Er prjektet direkte frbundet med den nødvendige frvaltning af Natura 2000 mrådet, skal der ikke fretages en knsekvensvurdering. Det er derfr ikke nødvendigt at fretage en knsekvensvurdering i frbindelse med denne plejeplan. Pleje Denne plejeplan frelægges fredningsnævnet til rientering i medfør af bekendtgørelse nr m pleje af fredede arealer, m tilsyn g m indberetninger 1 stk. 1 g 3. Planen sendes gså til Miljøcenter Rskilde, samt de klageberettigede rganisatiner efter naturbeskyttelseslven g til smmerhusgrundejerfreningen, sm støder p til mrådet. Strandbeskyttelse Området ligger indenfr strandbeskyttelseslinjen. Opsætning af sædvanlige landbrugshegn indenfr strandbeskyttelseslinjen kræver ikke dispensatin efter 15 i naturbeskyttelseslven. Offentlig adgang Offentligheden tillades adgang efter de almindelige regler i bekendtgørelse nr m ffentlighedens adgang til at færdes g phlde sig i naturen. Reglerne i naturbeskyttelseslvens kap. 4 kan tages i brug af hensyn til Natura 2000 mrådet, dvs. at adgangen kan frbydes eller indskrænkes, fr at varetage naturens tarv. Det skal dg være ffentligheden tilladt at færdes i flden med kvæget. 14

16 Kildehenvisninger Bøger Buchwald m.fl. 2000, Danske naturtyper. Energi- g miljøstyrelsen Buttenschøn, Rita Merete. 2007, Græsning g høslæt i naturplejen. Miljøministeriet Petersen m.fl. 2006, Vegetatinsøklgi. Gyldendal Søgaard m.fl. 2007, Håndbg m dyrearter på habitatdirektivets bilag IV - til brug i administratin g planlægning. Miljøministeriet Persner Erich Wederkinch, bilg ved Odsherred kmmune Jens Thmasen, repræsentant fr Grundejerfreningen fr Vej

17 16

18 17

19 18

20 19

E-mail.: byogudvikling@kolding.dk Kolding d. 4. Juni 2012.

E-mail.: byogudvikling@kolding.dk Kolding d. 4. Juni 2012. Klding Kmmune By - & Udviklingsafdelingen Nytrv 11 6000 Klding E-mail.: bygudvikling@klding.dk Klding d. 4. Juni 2012. Nye skvrejsningsmråder i Klding Kmmune På vegne af 600 parceller repræsenteret ved

Læs mere

Hvordan bruger vi Lolland i fremtiden? Fyraftensmøde med Klima- Miljø- og Teknikudvalget. Vindmøller:

Hvordan bruger vi Lolland i fremtiden? Fyraftensmøde med Klima- Miljø- og Teknikudvalget. Vindmøller: Vindmøller: Når vi kigger 4-8 år frem, skal Llland så have flere eller færre vindmøller, stre sm små? Se faktaark m vindmøller på bagsiden! Vindmøller: Med udgangen af marts 2016, er der i Llland Kmmune

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Debatoplæg vindmøller Thyholm

Debatoplæg vindmøller Thyholm Debatplæg vindmøller Thyhlm Debatplæg ffentlig høring i starten af 2015 Anledning tre prjektansøgninger - Lyngs, Hindsels g Stkhøjvej Frskellige udfrdringer natur, landskab g lvgivning g naber Brgermøde

Læs mere

Handleplan for de fire forureninger i Grindsted by

Handleplan for de fire forureninger i Grindsted by Område: Reginal Udvikling Udarbejdet af: Trine Krsgaard / Mette Christphersen Afdeling: Jrdfrurening E-mail: Trine.Krsgaard@reginsyddanmark.dk Jurnal nr.: 07/7173 Telefn: 76631560 / 76631939 Dat: 3. juni

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer

Læs mere

Kajakpolitik på Faaborgegnens Efterskole

Kajakpolitik på Faaborgegnens Efterskole Kajakplitik Kajakplitik på Faabrgegnens Efterskle Indledning De sidste år er der i samfundsdebatten, g inden fr kajakmiljøet, blevet et større g større fkus g diskussin mkring sikkerhed i kajaksejlas.

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

9. Endelig vedtagelse af lokalplan Bo- og aflastningstilbud i Tankefuld Nord

9. Endelig vedtagelse af lokalplan Bo- og aflastningstilbud i Tankefuld Nord 9. Endelig vedtagelse af lkalplan 615 - B- g aflastningstilbud i Tankefuld Nrd 16/4573 Beslutningstema: Endelig vedtagelse af lkalplan 615 fr et blandet blig- g erhvervsmråde institutin ved Sfielund Skvvej

Læs mere

Hvidovre Kommune Uheldsanalyse af 6 lokaliteter NOTAT 27. februar 2008 UVH/mkk

Hvidovre Kommune Uheldsanalyse af 6 lokaliteter NOTAT 27. februar 2008 UVH/mkk Hvidvre Kmmune Uheldsanalyse af lkaliteter NOA. februar UVH/mkk Indledning I frbindelse med Hvidvre Kmmunes målrettede arbejde fr at mindske antallet af dræbte g tilskadekmne, er der udpeget srte pletter.

Læs mere

Arbejdsopgaver i Miljøafdelingen

Arbejdsopgaver i Miljøafdelingen Arbejdspgaver i Miljøafdelingen Udarbejdet af: Olav Bjesen Dat: 13. august 2015 Arbejdspgaver i Miljøafdelingen August 2015 Indledning Miljøafdelingens pgaver har rødder tilbage til de tidligere sundhedskmmissiner.

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 2 Vandområders kvalitet

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 2 Vandområders kvalitet HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 Vandmråders kvalitet Vedtaget 15. maj 2012 Bilag 2 Vandmråders kvalitet 2 Bilag 2 Vandmråders kvalitet 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 VANDOMRÅDER I HALSNÆS KOMMUNE

Læs mere

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud Plitik fr anvendelse af sciale klausuler ved udbud Indledning Byrådet vedtg den 19. december 2007 Skanderbrg Kmmunes Servicestrategi 2007 2009. En del af denne servicestrategi er en Udbudsplitik, sm bl.a.

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 12 Kvalitetsstandard fr støttecentre g de små bfællesskaber Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING

ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING 2008 Øklgisk rådgivning Brug af egen såsæd i øklgisk jrdbrug af Anders Brgen Der har i den danske landbrugspresse i smmeren 2008 været en debat m frdele g ulemper ved anvendelse

Læs mere

Retningslinjer for puljen til lokale projekter (AKA-puljen)

Retningslinjer for puljen til lokale projekter (AKA-puljen) Aalbrg Kmmunes Aktinsgruppe fr Landdistrikterne Retningslinjer fr puljen til lkale prjekter (AKA-puljen) Frmål Frmålet med AKA-puljen er at tilskynde landdistriktsaktører til at igangsætte initiativer

Læs mere

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre Evaluering af selvkørende støvsugere på btilbud g plejecentre 1. Indledning Sm en del af det vedtagne budget fr 2013-2016 indgår en række budgetprjekter, sm samlet set har det verrdnede frmål at skabe

Læs mere

Mig og min ADHD -profil:

Mig og min ADHD -profil: Mig g min ADHD -prfil: - et hjælperedskab til dig, sm kan have svært ved at beskrive dine vanskeligheder g hvad ADHD gør ved lige netp dit liv. Denne skabeln kan du bruge, hvis du ligesm mange andre med

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD]

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD] 2. Feb. 2014 Fra Områdebestyrelsen fr Område Syd, Daginstitutiner Til Skle- & Børneudvalget Att.: Frmand, Claus Larsen, clausl@rskilde.dk Dagtilbud, Velfærd Att.: Vicedirektør, Jakb Skriver, Jakbs@rskilde.dk,

Læs mere

Vejledning om retningslinje for personalepolitiske vilkår ved omstilling

Vejledning om retningslinje for personalepolitiske vilkår ved omstilling Inspiratinsntat nr. 7b til arbejdet i MED-Hvedudvalg 2.11.2009 Vejledning m retningslinje fr persnaleplitiske vilkår ved mstilling Anbefalinger Kravet m en prcedureretningslinje fr mstilling, herunder

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Vandhuller. - Anlæg og oprensning. Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune

Vandhuller. - Anlæg og oprensning. Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 1 Vandhuller - Anlæg og oprensning Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 2 Invitér naturen ind på din ejendom Et godt vandhul indgår som et naturligt og smukt element i landskabet og er fyldt med

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Emne Oplæg Referat. Greenkeeperfaciliteterne. på Lærkeager og

Emne Oplæg Referat. Greenkeeperfaciliteterne. på Lærkeager og Greenkeeperfaciliteterne Hvilke frdele er der ved at flytte faciliteterne til Lærkeager på Lærkeager g Greenkeeperfaciliteterne ved klubhuset Oversigtsft Lærkeager Detailtegning af prjekt fr nye greenkeeper

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Eurobarometer - kvalitativ undersøgelse EU S LØFTE. Resumé dansk udgave Rom, den 12. september 2014

Eurobarometer - kvalitativ undersøgelse EU S LØFTE. Resumé dansk udgave Rom, den 12. september 2014 Eurbarmeter - kvalitativ undersøgelse EU S LØFTE Resumé dansk udgave Rm, den 12. september 2014 Resuméet er udarbejdet på dansk, engelsk, finsk, fransk, tysk, italiensk, plsk, prtugisisk g svensk. Denne

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

Hvorfor bruge dette værktøj?

Hvorfor bruge dette værktøj? Indhld Intr... 3 Hvrfr bruge dette værktøj?... 4 Fakta m den rganiserede fysiske aktivitet i uderummet... 5 Aktivitetscirklen fr den rganiserede fysiske aktivitet i uderummet... 6 Frtælling... 7 Fkus...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING

ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING 2010 Årspgørelse 2009 I 2003 etableredes rdningen vedrørende eksperimentel behandling, g Sundhedsstyrelsen nedsatte samtidigt et rådgivende panel. Det rådgivende

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Formålet med disse bestemmelser er at styrke sikkerheden ved kano- og kajakroning ved

Formålet med disse bestemmelser er at styrke sikkerheden ved kano- og kajakroning ved Sikkerheds bestemmelser fr Kan g Kajakklubben Limfjrden Dette dkument fastlægger sikkerheds bestemmelser sm er gældende fr medlemmer af Kan g Kajakklubben Limfjrden. Sm udgangspunkt er KKL g medlemmer

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Evaluering af de faglige koordinationsfora

Evaluering af de faglige koordinationsfora 21. december 2006 CSB j.nr. 20-067/2006 Evaluering af de faglige krdinatinsfra 2006 1. Resumé I 2004 blev der nedsat seks faglige krdinatinsfra fr at styrke netværk, krdinatin g videns- g erfaringsudveksling

Læs mere

Redegørelse for anvendelse af bedste tilgængelige teknologi på Metro Cityringen

Redegørelse for anvendelse af bedste tilgængelige teknologi på Metro Cityringen Redegørelse fr anvendelse af bedste tilgængelige teknlgi på Metr Cityringen I frbindelse med Metrselskabets frslag m udvidet arbejdstid, er det nødvendigt med en frnyet vurdering af m den anvendte teknik

Læs mere

Plej eplan for Pandehave Å-fredningen Rusland F3?

Plej eplan for Pandehave Å-fredningen Rusland F3? Plej eplan for Pandehave Å-fredningen Rusland F3? Frederiksborg Amt, Landglégbsafdelingen, oktober 2005 Udgiver: Tekst, foto og kort: Kort: ISBN: Frederiksborg Amt, Teknisk Forvaltning Janni Lindeneg Copyright

Læs mere

UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling

UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling 01-10- 2012 Frederikshavn Kommune/Natur Sagsbehandler: sili Administrative

Læs mere

Naturgenopretning ved Bøjden Nor

Naturgenopretning ved Bøjden Nor LIFE09 NAT/DK/000371 - Connect Habitats - Bøjden Nor Naturgenopretning ved Bøjden Nor - en kystlagune med overdrev Lægmandsrapport En naturperle Bøjden Nor er et helt særligt værdifuldt naturområde, der

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro

Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro Styregruppen Opdateretden12/3 2012,08:00(HenrikOlesen) Mdstand md linjeføring af ny mtrvej ved Mundelstrup / Sabr Læsmerepåwww.m m m.dk Inf m mrådet Vest fr Århus langs Vibrgvej (A26) ligger de t byer

Læs mere

STATIONSSTRUKTUREN I DANMARK

STATIONSSTRUKTUREN I DANMARK STATIONSSTRUKTUREN I DANMARK - en undersøgelse Indledning Andreas Røhl, Banestyrelsen g Peter Feilberg Schjødt, Trafikministeriet Banestyrelsen g Trafikministeriet gennemførte i 2. halvår af 2001 en undersøgelse

Læs mere

Forslag til ændringer i Kommuneplantillæg nr. 19

Forslag til ændringer i Kommuneplantillæg nr. 19 Herredsvejs frlægning, endelig vedt. af plangrundlaget Bilag 3 Aarhus, den 07. marts 2012 Frslag til ændringer i Kmmuneplantillæg nr. 19 Ændringer i frhld til det fremlagte frslag til Kmmuneplantillæg

Læs mere

Forslag fra Keld Boeck, Fjordvej 15 om gennemgang af servitutter

Forslag fra Keld Boeck, Fjordvej 15 om gennemgang af servitutter Dagsrdenens punkt 7.2 Ved Strandgaarden: Frslag fra Keld Beck, Fjrdvej 15 m servitutter Frslag fra Keld Beck, Fjrdvej 15 m gennemgang af servitutter Bestyrelsens reaktin på frslaget er det af bestyrelsen

Læs mere

Projektbeskrivelse. Restaurering af historisk vandmølle i Vokslev

Projektbeskrivelse. Restaurering af historisk vandmølle i Vokslev Prjektbeskrivelse Restaurering af histrisk vandmølle i Vkslev Efter lkalsamfundets g museumsinspektør Lise Andersens mening findes der i Vkslev en vandmølle - Huul Mølle, sm nødvendigvis skal bevares fr

Læs mere

Indflydelse på budgettet i regionerne

Indflydelse på budgettet i regionerne Inspiratinsntat nr. 2aa til arbejdet i MED-Hvedudvalg 3. juli 2007 Indflydelse på budgettet i reginerne Generelt I frhld til kmmunerne hvr man har ét samlet budget, har man i reginerne i praksis 3 frskellige

Læs mere

Om kommunal Natura 2000-handleplanlægning med fokus på 1. planperiode

Om kommunal Natura 2000-handleplanlægning med fokus på 1. planperiode Ntat Naturplanlægning g bidiversitet J.nr. NST-415-00007 Ref. LBA/PEM Den 1. december 2011 Om kmmunal Natura 2000-handleplanlægning med fkus på 1. planperide I. Miljømålslvens 46 a 46 e g den tilhørende

Læs mere

Den nye planlov - med særlig fokus på ændringerne inden for detailhandelsplanlægningen

Den nye planlov - med særlig fokus på ændringerne inden for detailhandelsplanlægningen Den nye planlv - med særlig fkus på ændringerne inden fr detailhandelsplanlægningen Fælles temadag fr Dansk Selskab fr Miljøret g Danske Miljøadvkater den 4. april 2017 Kim Trenskw, advkat (H), LL.M. Krmann

Læs mere

Notat. Teknisk budgetlægning - nye principper for budgetlægning og årlig budgetregulering på børn og ungeområdet samt voksen og ældreområdet

Notat. Teknisk budgetlægning - nye principper for budgetlægning og årlig budgetregulering på børn og ungeområdet samt voksen og ældreområdet Løn g Øknmi - Team Øknmi Middelfart Kmmune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte 8888 5038 cvr.: 29189684 Dat: 7. juli 2015 Sagsnr.: 2015-007700-1 Mads.SandagerHansen@middelfart.dk

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Frmandens beretning fr året 2014 Side 1 af 9 Min beretning vil i år have følgende verskrifter: Indledning Årets resultat Grønne mråder Retssager Nrdfrbrænding Sag md andelshaver Vedligehldelsesprjekter

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

BEDØMMELSESSKEMA Praktisk prøve kategori AM(lille)

BEDØMMELSESSKEMA Praktisk prøve kategori AM(lille) BEDØMMELSESSKEMA Praktisk prøve kategri AM(lille) Elevens navn: Persnnummer: Underviser: Censr: Ungdmsskle: Prøvedat: Tid: Hldnummer: Prøverute: Du har i dag været til praktisk prøve på lille knallert.

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH)

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH) Center fr Reginal Udvikling Kngens Vænge 2 3400 Hillerød Telefn 3866 5000 Direkte 3866 5531 UDKAST - RAMMEAFTALE (versin af 24. april 2014, RegH) mellem undertegnede, medundertegnede I det følgende benævnt

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit.

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om

Læs mere

Vejdirektoratet Guldalderen 12 2640 Hedehusene. Afgørelse Tilladelse til udledning Den 11-07-2014

Vejdirektoratet Guldalderen 12 2640 Hedehusene. Afgørelse Tilladelse til udledning Den 11-07-2014 Vejdirektratet uldalderen 12 260 Hedehusene Afgørelse illadelse til udledning Den 11-07-201 gedal mmune giver hermed Vejdirektratet tilladelse til udledning af vejvand fra bassin D, i frbindelse med rederikssundsmtrvejen

Læs mere

Vedligehold af kirker, præstegårde og andre bygninger

Vedligehold af kirker, præstegårde og andre bygninger Vedligehld af kirker, præstegårde g andre bygninger Ntat udarbejdet i frbindelse med kursusaften 29.10.14 Frebyggelse g gd vedligehldelsespraksis Frebyggelse drift - Kirker: Anbefalinger vedr. ventilatin:

Læs mere

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Udvikling af en hjemmeside til brgerfrslag samt hsting g vedligehldelse Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Side 2/8 Aftale m

Læs mere

Naturpleje i Terkelsbøl Mose

Naturpleje i Terkelsbøl Mose Naturpleje i Terkelsbøl Mose I dette efterår/vinter gennemføres et større naturplejeprojekt i Terkelsbøl Mose nord for Tinglev. Da denne mose sammen med Tinglev Mose udgør et NATURA 2000-område, har myndighederne

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. november 2013.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. november 2013. Slbjerg Fællesråd. Referat af rdinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. nvember 2013. Anvendte frkrtelser findes sidst i referatet Beretningerne findes i frm af frelæggerens uredigerede manuskript sidst

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt Miljø- g Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt Erhverv g grøn teknlgi Ref. UHE Den 4. maj 2016 Kmmenteret dagsrden til VKOLA- møde den 10. maj g servicetjek fiskeri

Læs mere

Den dynamiske bymidte

Den dynamiske bymidte 1. udkast til mål g retningslinjer Den dynamiske bymidte I Rskilde Kmmune har vi en visin m en dynamisk g mderne bymidte. Med afsæt i byens egenart g histrie skal bymidten videreudvikles med fkus på liv,

Læs mere

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016 Effektevaluering af gruppetilbud g individuel vejledning i Handicap & Scialpsykiatri i Stevns Kmmune Januar 2016 Side 1 af 15 Indhld Hvedresultater... 3 Effektevaluering af kvalitet... 3 Test fr at frskellen

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

Biogasproduktion i Tyskland

Biogasproduktion i Tyskland Bigasprduktin i Tyskland Af Prjektleder Henning Lyngsø Fged, Center fr Bienergi g Miljøteknlgisk Innvatin, hlf@cbmi.dk Tyskland har ca. 4.000 bigas gårdanlæg, g ca. halvdelen af den bimasse de prducerer

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Godkendelse af projektforslag om flisfyret kedel til fjernvarme for Oksbøllejren Dok.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Heox Åben sag

Godkendelse af projektforslag om flisfyret kedel til fjernvarme for Oksbøllejren Dok.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Heox Åben sag Gdkendelse af prjektfrslag m flisfyret kedel til fjernvarme fr Oksbøllejren Dk.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Hex Åben sag Sagsfremstilling Baggrund COWI har fr Oksbøl Varmeværk A.m.b.a. udarbejdet

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

Tjekliste Medfødt immundefekt

Tjekliste Medfødt immundefekt Tjekliste Medfødt immundefekt Familien g barnet Daginstitutin g skle Pasningstilbud med få børn Frældrene hlder barnet hjemme pga. infektinsrisik. Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Pædaggiske støttefranstaltninger,

Læs mere

NOTAT J. Nr.: 004909-2012. Direkte genbrug evaluering af ordningen

NOTAT J. Nr.: 004909-2012. Direkte genbrug evaluering af ordningen NOTAT J. Nr.: 004909-2012 Direkte genbrug evaluering af rdningen Indhld Sammenfatning... 3 Histrien den plitiske beslutning. 5 Nutiden den fungerende rdning 6 Indsamlingen 6-7 Mdtagefaciliteterne Mdtagelsen

Læs mere

Notat vedr. Brandskolen - RESC

Notat vedr. Brandskolen - RESC Ntat vedr. Brandsklen - RESC Resume Brandsklen i Krsør (RESC) er i dag en del af Slagelses kmmune. Brandsklen uddanner brandmænd i kmmunes beredskab. Derudver har Brandsklen en str kursusvirksmhed, hvr

Læs mere

Natura 2000 Basisanalyse

Natura 2000 Basisanalyse J.nr. SNS 303-00028 Den 20. marts 2007 Natura 2000 Basisanalyse Udarbejdet af Landsdelscenter Midtjylland for skovbevoksede fredskovsarealer i: Habitatområde nr. H228 Stenholt Skov og Stenholt Mose INDHOLD

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Vesthimmerlands Kmmune Røde Krs Hjemmet Uanmeldt tilsyn Nvember 2011 WWW.BDO.DK Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

Kegnæs Analyse Vision Strategi Handling

Kegnæs Analyse Vision Strategi Handling Kegnæs Analyse Visin Strategi Handling Indledning... 2 Histrie... 2 Analyse... 3 Visin... 4 Strategi... 4 Handling... 6 1. Ø-gruppe... 6 2. Kegnæs fyr g fyrmesterblig... 6 3. Udenmsareal Spejderhytte...

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite HG Fdbld Vi kan rumme både bredde g elite Seminar fr HG Fdbld d. 29/2-2008 g 1/3-2008 Søren F. Jørgensen Side 1 Indhld Del 1...3 Om baggrund g frmål...3 Om rapprtens indhld...3 Om arbejdsfrmen...3 HG på

Læs mere

Grundlagt 1781. Principper og handleplaner. Avedøre Skole. 16.april 2013. 2013-04-16 Principper og handleplaner samlede 1

Grundlagt 1781. Principper og handleplaner. Avedøre Skole. 16.april 2013. 2013-04-16 Principper og handleplaner samlede 1 Principper g handleplaner Avedøre Skle 16.april 2013 2013-04-16 Principper g handleplaner samlede 1 Indhld Underretning m elevernes udbytte af undervisningen... 3 Ordensregler... 4 Sklens budget... 5 Undervisningens

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked Indsatsen ift. de unge er helt central fr jbcentrets virke. Det er vigtigt, at de unge får en uddannelse g efterfølgende jb, da det er den bedste frsikring

Læs mere