Eget foto. Plejeplan udarbejdet for strandengen ved Vej 14, 4560 Vig. Efter aftale med Odsherred kommune og Grundejerforeningen for Vej 14.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eget foto. Plejeplan udarbejdet for strandengen ved Vej 14, 4560 Vig. Efter aftale med Odsherred kommune og Grundejerforeningen for Vej 14."

Transkript

1 Plejeplan fr Vej 14 Eget ft Plejeplan udarbejdet fr strandengen ved Vej 14, 4560 Vig. Efter aftale med Odsherred kmmune g Grundejerfreningen fr Vej 14. Lavet af Rikke Jäger Lck Nvember 2012 Jrdbrugsteknlgstudiet Slagelse

2 Indhld Indledning g Baggrund... 3 Frmål... 3 Eksisterende frhld... 4 Status... 4 Histrie... 4 Udpegningsgrundlag... 5 Bevaringsstatus... 5 Vurderet/beregnet tilstand... 5 Prjektmrådet nu... 6 Tagrør... 6 Vedplanter... 6 Orkidéer... 7 Invasive høje urter... 7 Rsa rugsa... 7 Lysåbent med græs/urter/laver... 7 Generelt m mrådets tilstand... 8 Frslag til Handlinger... 8 Afgræsning... 8 Aftaler... 8 Græsningstrykket... 8 Hvrnår fregår afgræsningen... 9 Frdele g ulemper ved årstiderne... 9 Tiltag til gennemførelse af Plejeplanen Hegn Led Klaplåger Inf skilte Eksisterende stisystem Ny sti Strøm/vand mråde Bænk Vedligehldelse

3 Frventede tilstand efter pleje Vådmråde Rørskven Strandengen Grønsvær klit Grå klit Friluftslivet Hensyn Friluftslivet g ffentlighedens adgang Lvmæssige/Administrative bindinger EU regler Pleje Strandbeskyttelse Offentlig adgang Kildehenvisninger Bøger Persner Bilag 2

4 Indledning g Baggrund Området sm denne plejeplan er udarbejdet fr er kystvegetatinen i mrådet mellem smmerhusene g strandbredden i Sejerø Bugten, ud fr matriklerne i Grundejerfreningen fr Vej 14, 4560 Vig. Dette er vist i Figur 1. Her ses gså, at prjektmrådet hlder sig inden fr fredningen. Figur 1. Krt ver mrådet. Den røde linie viser prjektmrådet. Det skraverede lilla mråde viser fredningen. De brune skraverede mråder i matriklerne, syd g nrd fr mrådet, viser strandbeskyttelseslinien. fra Hele mrådet er en del af Natura 2000 mråde nr. 154, sm gså indehlder Habitatmråde nr. 135, EFfuglebeskyttelsesmråde nr. 94 samt Ramsarmråde nr. 18 I kraft af Natura 2000 udpegningerne er Odsherred kmmune frpligtiget 1 til at sørge fr at mråderne prethlder en såkaldt gunstig bevaringsstatus eller frbedrer denne, dvs. at udpegningsgrundlaget ikke ødelægges, frsvinder eller frringes. I kraft af fredningen kan kmmunen udøve pleje af mrådet, uden udgift fr ejer g bruger, såfremt det tjener til pnåelsen af fredningens bestemmelser g ikke strider md disse. Frmål I Eurpa Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 m bevaring af naturtyper samt vilde dyr g planter, står der at; på medlemsstaternes eurpæiske mråde frringes naturtyperne til stadighed, g et stigende antal vilde arter er alvrligt truede; eftersm de truede levesteder g arter er en del af Fællesskabets naturarv ( )er det nødvendigt at iværksætte franstaltninger på fællesskabsplan med henblik på at bevare dem. g fr at sikre genpretning eller prethldelse af en gunstig bevaringsstatus fr naturtyper g arter af fællesskabsbetydning bør man udpege særlige bevaringsmråder g det er derfr at Danmark har prettet Natura 2000 mråder til beskyttelse af disse dyr g planter. Prjektmrådet er i gunstig bevaringsstatus nu, g derfr vil denne plejeplans frmål være at frbedre g fremtidssikre naturtilstanden. Dette gøres ved afgræsning af mrådet med kvæg i en peride af året. Afgræsning med kvæg er en af de mest skånsmme naturplejefranstaltninger, der kan iværksættes. Hvis udpegningsgrundlaget fr et givent mråde er en dyreart, skal der iværksættes franstaltninger sm bidrager til at bestanden kan vkse, eller sm minimum, at bestanden prethlder status qu. Hvis udpegningsgrundlaget er en naturtype, fx en våd lysåben eng, vil det betyde, at mrådet ikke må drænes, pdyrkes, bebygges m.m. ligeledes skal naturtypen beskyttes md tilgrning med træer g høje urter, da disse udknkurrerer g udskygger de lavere vækster karakteristiske fr naturtypen. 1 Jf. Naturbeskyttelseslven 19 a g c 3

5 Eksisterende frhld Status Området er privat ejet af de søværts-liggende matrikler. Dette drejer sig m Matriklerne 14ap, 14ah, 9bp g 9bq. Området er siden 22. marts 1985 fredet, sag nr. 2322/76. Prjektmrådet ligger i et smmerhusmråde under lkalplan fr Vig Lyng. Smmerhusmrådet strækker sig halvt ud i arealet, men denne del er udlagt i henhld til lkalplanen, delmråde IB g IIB, sm rekreativt mrådet beskyttet af fredningen. Den østlige halvdel af mrådet er mfattet af Naturbeskyttelseslvens 3 sm Strandeng, g denne plejeplan giver hermed dispensatin fra naturbeskytttelseslvens 3. Dele af mrådet ligger indenfr strandbeskyttelseslinjen. Der kræves dispensatin fra naturstyrelsen til anlæg, plantning mv., men sædvanlig hegning mv. med landbrugsfrmål, herunder naturpleje er undtaget fra kravet. Hele prjektmrådet ligger inde fr Natura 2000 udpegningen, g denne plejeplan behøver ikke at blive knsekvens vurderet da den er frbundet med frvaltningen af Natura 2000 arealerne. Området er ca. 4 hektar i alt, ca. 240x170 m. Histrie Strandengen ud fr Vej 14 vkser ver tid hastigt. Fr ca. 100 år siden var strandbredden helt ppe ved matriklerne, g inden fr de seneste 50 år er strandengen vkset med ca. 100 meter. I dag starter strandbredden ca. 200 meter ude i frhld til de yderste vest-liggende matrikler. Alene inden fr de sidste 4 år er kysten vkset ca meter 2. Gelgien g tpgrafien fr Sejerøbugten er i knstant frandring ved ersin g tilvækst. Naturtyperne Strandeng, kystlagune g Grå/grøn Klit er stadig i mrådet, sm fr 50 år siden, men de er blevet bredere g deres afgrænsninger er rykket længere md vest, i takt med tilvæksten af kysten. Billede 1. luftft fra den røde firkant er prjektmrådet. fra krt.arealinf.dk 2 Krt.arealinf.dk Bl.a. Luftfts g histriske krt 4

6 Udpegningsgrundlag Udpegningen af Habitatmråde 135 indehlder flere naturtyper karakteristiske fr kystmråder, af disse er naturtyperne 1150 *Kystlaguner g Strandsøer, 1330 Strandenge, 2120 Frstrand g begyndende klitdannelser samt 2130 *Grå/grøn klit 3 til stede i mrådet. I udpegningsgrundlaget er gså paddearten Str vandsalamander (Tritus cristatus). Vandsalamander lever bl.a. i lysåbne søer g vandhuller. Paddearten Spidssnudet frø (Rana arvalis) g krybdyrarten Markfirben (Lacerta agilis) findes gså i mrådet. De er ikke i udpegningsgrundlaget fr mrådet, men er Bilag IV arter 4. Derudver furagerer rådyr, ræve g frskellige fugle mrådet jævnligt Bevaringsstatus Figur 2. Krtet viser naturtypernes grænser g tilstand. Den lysegrønne del er 2130 *Grå/grøn klit g den mørkegrønne 1330 Strandeng. De Grønne farver angiver gså den gunstige bevaringsstatus fr mrådet. Fra prir.dmu.dk På infrmatinskrt ver natura 2000 mrådet ses det, at prjektmrådet indehlder primært 2 naturtyper; 1330 Strandeng g 2130 *Grå/grøn klit, sm hver udgør mtrent % af deres respektive arealer. Naturtyperne er i deres helhed (g dette mfatter en kysttrækning længere end 4 km) vurderet i Natura 2000 planerne til at være i en gunstig bevaringsstatus. Habitatdirektivet beskriver gunstig bevaringsstatus sm; En naturtypes "bevaringsstatus" anses fr "gunstig", når - det naturlige udbredelsesmråde g de arealer, det dækker inden fr dette mråde, er stabile eller i udbredelse, g - den særlige struktur g de særlige funktiner, der er nødvendige fr dets prethldelse på lang sigt, er til stede g sandsynligvis frtsat vil være det i en verskuelig fremtid, samt når - bevaringsstatus fr de arter, der er karakteristiske fr den pågældende naturtype, er gunstig Dette betyder fr prjektmrådet, bl.a. at det er stabilt, er sikret prethldelse på lang sigt/verskuelig fremtid g at arter karakteristiske fr naturtyperne er stabile g/eller i udbredelse. Vurderet/beregnet tilstand Udpegningsgrundlaget vurderes enten ugunstig eller gunstig. Gunstig prgnse (bevaringsstatus) skal ikke frstås sm m, mrådet er i en klimakstilstand der ikke kan blive bedre, men mere at de bilgiske, gelgiske g hydrlgiske frhld fr udpegningsgrundlaget er til stede g hldbare på sigt. Habitatmrådet er undersøgt, vurderet g beregnet ud fra ngle fastsatte standarder. Disse undersøgelser udgør en naturtilstand, hvr høj g gd tilstand er gunstig bevaringsstatus. Undersøgelserne har vist, en fr mrådet g naturtyperne, høj artsrigdm eller ptentiale dertil, men et lavt strukturindhld pga. at vegetatinen er dmineret af kraftigt vksende plantearter. 3 Naturtyper g arter med * angiver at EU pririterer denne naturtype da den fx er i tilbagegang i EU. 4 Bilag IV angiver dyre g plantearter af fælleskabsbetydning, der kræver streng beskyttelse. 5

7 Et frvaltningsindeks viser derfr, ud fra den høje artsrigdm g det lave strukturindeks, at der er et akut plejebehv fr mrådet, da mange plantearter karakteristiske fr disse lysåbne naturtyper ellers vil frsvinde. Fr mråderne er der gså Figur 3. Natura 2000 planens måde, at vise betydningen af 2 frskellige plejeindgreb, på de 2 naturtyper i mrådet. Til venstre, bekæmpelsen af invasive arter, g til højre, afgræsning. Farven viser hvr meget det vil påvirke strukturindekset i psitiv retning g dermed frbedre naturtilstanden. Sm det ses, vil afgræsning have meget str påvirkning på strandengen g kun mderat påvirkning på klitten. Bekæmpelsen af invasive arter vil have størst effekt på klitten i frhld til strandeengen. Fra Prir.dmu.dk vurderet hvilket plejebehv der vil have den største psitive effekt på naturtyperne, g fr dette mråde er vist, at afgræsning sm naturpleje, vil have størst effekt på strandengen g, at bekæmpelse af invasive arter vil have størst effekt på den grå/grønne klit. Rydningen af vedplanter har mindre betydning fr mrådet. Egne bservatiner på prjektmrådet, der beskrives nærmere i næste afsnit, viser det samme sm Natura 2000 planerne. Dg vil græsning gså have en str psitiv effekt på klitdelen g ikke kun strandengen. En mindre del af mrådet er nu gså præget af vedplantepvækst g en rydning vil have gd effekt her. Prjektmrådet nu Der er sm tidligere nævnt, t primære naturtyper i prjektmrådet, de kan ses på Figur 2. Oversigt ver prjektmrådet er tegnet ind på Bilag 1, sm mråder ud fra deres nuværende tilstand/prblem. I det følgende beskrives de enkelte mråder. Tagrør Dette mråde er massivt tilvkset med tagrør g er flere steder i den vådeste del en rørskv. Hvr mrådet ikke er gret til med tagrør, er den det i stedet af varierende karakter med tidsler g brændenælder, der hvr jrden ikke er så våd. Tagrør er en naturligt frekmmende planteart i Billede 2. Billede er taget fra det sydøstlige hjørne md nrd. Sm det ses er mrådet under kraftig tilgrning med tagrør. Den karakteristiske lysåbne naturtype kan være svær at få øje på. Ft af R.J. Lck kystlaguner g strandsøer, men den dminerer g hmgeniserer mrådet på bekstning af lavere strandengsarter g en større artsrigdm, hvrved den lysåbne naturtype trues. Vedplanter Dette er den sydligste del af strandengen der er ved at springe i skv med arter sm pil, birk, slåen g gyvel. Vedplanterne er relativt spiringsvillige g vkser hurtigt når der altid er vand g næringsstffer til rådighed. De udskygger lavere strandengsarter g artsrigdm, 6

8 hvrved den lysåbne naturtype trues. I mdsætning til tagrør, så er vedplanterne ikke en del af de karakteristiske plantearter fr naturtypen. Orkidéer I dette mråde i en lavning vest fr en gammel strandvld findes en mindre bestand af rkidéer, ca. 50 blmstrende individer. Arten blev fundet med visne frøstande g kan først bestemmes tidligst frsmmeren Se billede 3. Alle rkidéarter i Danmark er fredet 5. Orkidéer er planter sm er meget følsmme ver fr frstyrrelser af frskellig slags fx skygge eller øget næringsstfbelastning. Planterne lever i symbise med en svampeart i jrdbunden g deres livscyklus fra frø til ny spiringsdygtig plante kan tage utrlig mange år, fr ngle arter p md 7 år eller mere. Området er under tilgrning med både tagrør, pil g birk, g dette er en trussel md bestandens levested g prethldelse. Billede 3. Visne frøstande af rkidéer fundet i mrådet. Ft R.J. Lck Invasive høje urter Den grå/grønne klit er præget af tilgrning med tidsler, brændenælder g høje græsarter, dette mråde spreder sig ind md strandengen g grænsen er meget flydende. Tidsler g brændenælder er meget knkurrence stærke planter. Tidsler har meget spiringsdygtige frø g brændenælderne et meget udbredt rdsystem, sm i sandet jrd nemt breder sig. De høje urter g græsser udknkurrerer g udskygger de meget sarte g lyskrævende lave urter g græsser karakteristiske fr naturtypen. Rsa rugsa Dette mråde er ved at gr til med rynket rse. De danner ikke et tæt buskads endnu, men de breder sig meget hurtigt både med frø g rdskud. Rser rummer ikke en undervegetatin, sm fx vedplantepvæksten i strandengen gør det, g ødelægger dermed i høj grad artsrigdmmen fr mrådet. Lysåbent med græs/urter/laver Denne del af klitten er i umiddelbar fin stand; her er str variatin mellem lave græsser, lave urter, svampe g frskellige laver. Den har ikke et tæt sammenhængende dække af lave græsser g andelen af andre plantearter, end de tilhørende karplanter, er ret str, hvilket indikerer en vegetatin typisk fr den grå klit. På billede 4 ses en lav fundet i netp dette mråde. Billede 4. Art af Bægerlav fundet i mrådet. Ft af R.J. Lck 5 Fredningen betyder bl.a. at plantearterne ikke må plukkes, graves p eller beskadiges. De må heller ikke fjernes fra deres levested g frø af plantearterne må heller ikke indsamles. Fredningen sikrer dg ikke at vksestedet frsvinder. 7

9 Generelt m mrådets tilstand Den manglende pleje af mrådet har medvirket til den kraftige tilgrning med tagrør, vedplanter g invasive urter, men står ikke alene. Hele mrådet er gså belastet med luftbåret kvælstf, sm især Klitternes vegetatin er mere følsm verfr end strandengen er, g derfr er afgræsning gså meget vigtig på klitdelen, da det netp hlder de invasive urter nede. Luftbåret kvælstf er der tiltag fr med natinale handleplaner g kan ikke løses med denne plejeplan. Den negative påvirkning, sm manglende pleje g øget kvælstf depni har på naturtyperne i prjektmrådet, påvirker gså faunaen negativt. Tilgrningen af lysåbne naturtyper, vandhuller g søer fjerner vigtige levesteder fr Bilag IV arter sm Str vandsalamander, markfirben g spidssnudet frø, men gså mange andre arter der ikke står på Bilag IV listen i habitatdirektivet. Når et lysåbent naturmråde mister sin variatin af både planter g vekslende struktur mister en str del af faunaen sit livsgrundlag. Fugle g især insekter g helt små dyrearter, sm kun langsmt eller slet ikke, kan frcere stre afstande, er negativt påvirkede a f denne udvikling. Mange insekter lever kun få dage sm meget mbile individer g frpuppes derefter Billede 5. Billede er af det sydlige hjørne, hvr tilgrningen med vedplanter er str. Matriklen der afgrænser den sydlige del er sprunget i skv g ses i baggrunden. Ft af R.J. Lck statinært, de har derfr ekstremt lave chancer fr at tilpasse sig eventuelle ændringer i miljøet. Frslag til Handlinger Sm nævnt i afsnittet Frmål g i tråd med Natura 2000 planerne, skal plejehandlingen fr mrådet bestå af afgræsning med kvæg. I løbet af, g efter, første sæsn skal det evalueres g vurderes m det valgte græsningstryk har den ønskede effekt på naturtyperne i mrådet. Dermed vurderes det gså m der er behv fr yderligere franstaltninger, sm fx rydning af vedplantepvæksten g rserne. Afgræsning Området afgræsses med kvæg af racen Gallway, sm vejer mellem kil. De er meget hårdføre, nøjsmme, g tilmed meget rlige g uden interesse fr mennesker. Fr at pnå en brugbar naturpleje med kvæget, er det en frudsætning at nget af kvæget kender vegetatinstypen g har lært at spise de plantearter, der findes i disse naturtyper. Ligeledes skal nget af kvæget have lært at spise pil, birk, slåen g rynket rse. Aftaler Odsherred kmmune sørger sm plejemyndighed fr at indgå en frpagtningsaftale m.m. med en egnet dyrehlder m afgræsning af prjektmrådet i henhld til plejeplanen. Bindende aftaler udfærdiges af Odsherred kmmune. Græsningstrykket Græsningstrykket ønskes at have effekt sm lavt til mderat græsningstryk, hvilket betyder at der er en del tuedannelse g førne tilbage i mrådet til faunaen, men da dyrene kun går på mrådet i en meget begrænset peride, må det reelle græsningstryk sættes højere fr at pnå samme effekt. Et højt græsningstryk vil nrmalt, ver en hel vækstsæsn, give en ensartet lav vegetatin med ringe tuedannelse 8

10 g ingen førne. Dette svarer til ca. 1 dyr pr/ha, altså 4 kvæg i alt, hvilket er passende fr pstarten g fr kvægets sciale behv. Skulle det valgte græsningstryk vise sig at gøre skade på udpegningsgrundlaget, ændres græsningstrykket hurtigst muligt. Odsherred Kmmune står fr tilsynet af dette. Hvrnår fregår afgræsningen Afgræsningen skal hvedsageligt fregå efter badesæsnen frem til vinteren. Det drejer sig m mellem 10 g 16 uger fra ca. uge 34 til 48. Kvæget er hårdfør nk til at gå ude vinteren ver, men på grund af frhldsvis stre mkstninger dertil (krav m vand, fder g læskur), i frhld til arealets størrelse, kan dette ikke lade sig gøre. Tidspunkt fr hjemtagning af kvæget vil være baseret på hvrnår vinterlignende tilstande indfinder sig i mrådet. Det anbefales, at kvæget sættes på flden igen i det tidlige frår, når de vinterlignende tilstande er frbi, g tages af igen prim maj. Det vurderes ikke at få større knsekvenser fr ynglende fugle så tidligt på året, da de fleste ynglende fuglearter i mrådet yngler mkring midt i maj g fremefter. 6 Frdele g ulemper ved årstiderne Fr kvæget er næringsindhldet i plantedelene i efteråret ikke så højt, sm m smmeren. Prteinindhldet i fx tagrør vil på dette tidspunkt af året være faldet fra ca. 18 % til kun ca. 10 %. De saftige næringsrige plantedele er erstattet af visne knap så prteinhldige plantedele, sm kvæget er længere tid m at frdøje uden at få fuld nytte af det. Ulempen er her, at visse plantearter, fx tidsel, helt undgås af kvæget, g dermed mindskes den ønskede effekt af naturplejen. Frdelen er dg, at vedplanter græsses hårdere i denne peride, frøspredningen fra vigtige plantearter bibehldes, plantearter sarte verfr græsning beskyttes, g rugende fugle frstyrres ikke. Ved afgræsning i fråret hvr vegetatinen begynder at vkse igen er ngle af de plantearter, der i efteråret var utiltalende fr kvæget, nu mere spiselige. Tagrørene er blødere, saftigere g mere næringsrige fr kvæget i de tidlige måneder ved fremspiring g bekæmpelsen af de invasive arter i klitten vil frbedres ved tidlig udbringning af kvæget, da de nye skud på tidsler g brændenælder, men gså andre arter, er blødere g fretrækkes. Ulempen ved tidlig udbringning kan være risiken fr at mråder slides pga. den megen nedbør i denne tid. 6 Buttenschøn,

11 Tiltag til gennemførelse af Plejeplanen Før etablering af hegnet skæres vegetatinen i linjeføringen helt ned i en ca. 2 meter bræmme med hegning midt i denne. Hvis en enkelt persn skal rydde hegnslinjen, gøres det nemmest med en 150 kg fræser med påmnteret fingerklipper. Skulle den køre fast i den våde bund på strandengen, kan den relativt nemt skaffes fri igen. Ellers kan en mindre havetraktr med påmnteret fingerklipper gøre det samme, men den våde bund kan være et besværligt prblem. Hvr vedpvæksten er fr tykstammet kan prblemet løses med fx mtrsav. Tiltagene er skitseret på Bilag 2. Hegn Led Klaplåger Hegnet etableres så det følger grænser, mål g afstande sm på krtbilaget, dg tilrettes den efter faktiske frhld på stedet. Matriklerne i den sydlige g nrdlige afgrænsning må ikke verskrides, ligeledes hldes hegningen inden fr fredningsgrænserne. Hegnslinjen langs med kysten følger den lavning, der er bag den gamle strandvld (den findes ca meter efter bænken) dermed skjules hegnet mest muligt i landskabet. Hegningen ind i mrådet langs med hvedstiens betnbr hldes ca. 80 cm fra betnen. Hegnet vil være et dbbelttrådet el-hegn, mnteret på insul-timber Strømtilførslen vil være et mbilt anlæg. Dette fretrækkes af Odsherred kmmune da statinære løsninger er dyre i frhld til mrådets størrelse. Strømtilførslen placeres i det markerede mråde på krtet. Evt. nødvendig fangfld etableres med mbile hegnsdele. Adgang gennem hvedleddet ved stranden. Det ene led placeres ca. 74 meter inde i mrådet, efter betndækket, der hvr terrænet begynder at stige. Lågen åbner md øst, så den frihldes af terrænet. Leddet ved kysten placeres i hegnslinjen g åbner md vest. Leddenes bredde skal være str nk til at trække en båd igennem/køre en traktr igennem. Leddene udføres i træ i passende mål g hldes farvefri. Klaplåge etableres i sydsiden af flden, hvr der allerede er en trampesti. Klaplågen md nrd, etableres fr at styre færdslen g dannelsen af en ny trampesti. Lågerne åbner ind i flden, g der placeres en stpstlpe bagved. Lågerne udføres i træ g hldes farvefri. Inf skilte Skilte placeres sm vist på krtet, både ved klaplåger g led g hjørner af flden. Skiltene udstyres sm minimum med infrmatin m. Oversigtkrt ver hegningen, udgange g stier. Naturplejen, naturtyperne, flra g fauna samt Natura 2000 mrådet. Almindelige færdselsregler g adfærdsregler verfr kvæget. Infrmatin m fredningen. Kntaktinfrmatiner. 10

12 Eksisterende stisystem Den østlige trampesti, der går langs med smmerhusmrådet fra syd til nrd frihldes fra hegningen. Den sydlige trampesti, der går md stranden, frihldes fra flden. Ny sti Denne sti er ikke i mrådet endnu. Det frventes, at ved psætning af en låge i det nrdlige hegnstykke, at færdslen vil kunne styres denne vej. Det er vigtigt at der er en vis begrænsning i dannelsen af trampestier i mrådet, da det kan medføre unødvendigt slid på vegetatinen. Hellere en brugbar sti igennem mrådet parallelt med kysten, end en masse spredt ud ver mrådet. Strøm/vand mråde Her er der mulighed fr tilkbling af strøm fra husene, hvis en af ejerne skulle være villig til dette. Ligeledes er der mulighed fr aftapning af vand, hvis en af ejerne skulle være villige til dette. Odsherred Kmmune pstiller vandtrug i passende størrelse g mineralsten i det markerede mråde. Her er rimeligt gde adgangsfrhld, hvis vandet skal køres til mrådet. Område er ikke valgt fr at genere bebere med kvægstøj g udsyn til mindre skønne hegnsdele, men med tanke på mulige løsninger på strøm g vand. Opsyn med flden g dens inventar påhviler ikke husejere, brugere, lejere g gæster af mrådet. Bænk Der er en ældre bænk i mrådet, sm kmmer til at stå inde i flden. Det kræver dispensatin fra strandbeskyttelseslinjen at pstille en bænk. Strandbeskyttelseslinjen varetages af Naturstyrelsen. Vedligehldelse Bræmmen langs med g under hegnet klippes i ca. 1 meters bredde. Dette gøres jævnligt i periden med kvæget i flden. Det høstede fjernes fra mrådet. Der må ikke ligge klynger af afklip tilbage sm kan skygge g kvæle vegetatinen, mindre g spredt afklip må gdt frefindes. Hvert år før udsætning af kvæget, g jævnligt gennem græsningsperiden, udføres der vedligehldelse g eftersyn af hegn, led g klaplåger. Der må ikke være løse eller afbrækkede spidse dele, sm kan frvlde skade på dyr g mennesker. 11

13 Frventede tilstand efter pleje Frmålet med plejen er at prethlde g frbedre gunstig bevaringsstatus fr naturtyperne g dyrearter i udpegningsgrundlaget, samt fr dyrearter g naturtyper i mrådet sm ikke er på udpegningsgrundlaget. Med kvægafgræsning af mrådet, frventes det, at der inden fr et par år vil være skabt bedre g mere lysåbne mråder. I mrådet i g udenfr hegningen findes der bl.a. blåmunke, bldrød strkenæb, nikkende kbjælde, engelsk græs, gul frøstjerne, men de er ikke velrepræsenteret. Det frventes at de relativt hurtigt vil sprede sig i mrådet, når vegetatinen bliver hldt nede. Områderne sm vises på versigtkrtet i Bilag 3 er frventede, tilnærmelsesvise afgrænsninger af naturtyperne fr mrådet. Naturtypen 2130 *Grå/grøn klit er her delt p i de t frmer af klit sm den indebærer. Naturtypen 1330 Strandeng indbefatter her gså kystlagune/vådmråde med en bibehldt rørskv. Vådmråde Rørskven Strandengen Dette mråde er en del af naturtypen 1330 Strandeng g mfatter den vådeste del af denne. Her er der muligheder fr, at der vil pstå lysåbne mråder med frit vandspejl uden tagrør g dunhammer. Hvr dette sker, kan der være mulighed fr at der med tiden vil vkse arter af vandplanter sm kransnålalger, vandstjerne g vandaks. Der er allerede i mrådet vandmynte g krsandemad, g disse vil brede sig endnu mere. Bilag IV arterne Str vandsalamander g Spidssnudet frø vil få bedre livsvilkår hvis der pstd lysåbne mråder med frit vandspejl, bl.a. da de g deres yngel har brug fr den øgede temperatur i vandet. Tagrørene sm før dækkede hele strandengen massivt, vil være begrænset til under det halve areal. Muligheden fr rørskv vil være i en bræmme rundt m det vådeste mråde af strandengen g inde i vådmrådet, men på en spredt g grupperet måde, så vådmrådet g rørskven er en integreret del af hinanden. Strandengen vil være græsset ned til en lav vegetatinshøjde med tuedannelse, ttter g førne. Vegetatinen vil være græsser g lave urter, sm de venfr listede. Tagrørene vil blive hldt nede g de fleste steder helt frsvinde. Invasive arter af brændenælde, tidsler g høje græsser kan ikke undgås helt, men de vil i stedet få en gavnlig funktin fr faunaen g ikke frekmme i stre mængder. Området med rkidé bestanden vil kunne brede sig til andre mrådet af strandengen. Den nu lavere vegetatinshøjde vil ikke bremse vindbåret frøspredning sm før, g kvægets tråd i mrådet vil bære frø af rkidéer g svampesprer af værtsvampen rundt i mrådet. Knkurrencen m lys vil gså være reduceret med lavere vegetatin. Vedplantepvæksten i den sydlige del er standset, g de træer, der var i mrådet, er beskadiget, døde eller helt væk. Insekter, fugle g smådyr vil få meget gunstige betingelser at leve under, da der nu vil være skabt en varieret struktur i vegetatinen, samt en frøget artsdiversitet i plantematerialet. 12

14 Grønsvær klit Denne klitfrm pstår efter klitten er blevet stabil g hvis der er nk kalk i sandet til at prethlde en neutral ph-værdi. Dette skyldes øklgiske g gelgiske frhld. Overrdnet kan klitten fremstå sm frdig g udelukkende græsdækket, men vegetatinen er både græs- g urtedække, hvr bltlagt sand ikke frekmmer så meget. Denne klitfrm tilgdeser mange plantearter, sm fx Klit-limurt, Nikkende kbjælde, Bldrød strkenæb samt græsser af frskellig art. Rserne i mrådet vil enten være græsset g trampet helt væk, det er muligt at en lille klynge vil frblive, men det frventes ikke at kunne brede sig yderligere sig på mrådet. Grå klit Denne klitfrm pstår, enten når kalken gradvist vaskes ud af den grønne klit, men gså på lkaliteter hvr der naturligt er kalkfattigt. PH-værdien er lavere end neutral, ca. 6 eller mindre, hvilket skaber grbund fr andre plantearter sm msser, laver g svampe. Vegetatinen er ikke så dækkende sm på den grønne klit, da andelen af karplantearter er lavere, sandet bltlægges nemmere, da rdnettet i vegetatinstypen ikke er så massivt. Der vil stadig være lave urter g græsser, sm fx blåmunke, gul evighedsblmst g sandskæg. Friluftslivet Hensyn Kvæget er ikke på flden smmeren ver pga. hensynet til smmerhusejerne g badegæsterne, sm dermed generes mindst muligt/ikke føler sig utrygge ved færdsel i mrådet. Frhåbentlig øger det gså pbakningen til prjektet blandt de lkale. Det er ikke det mest ptimale fr naturen g til dels heller ikke fr kvæget, men et udtryk fr en afvejning af frdele g ulemper, sm i sidste ende alligevel gavner naturen mest. Friluftslivet g ffentlighedens adgang Offentligheden har adgang til prjektmrådet hele året rundt. Dette er både stadfæstet i fredningsbestemmelserne g i lkalplanen fr mrådet. Området bruges primært af husejerne i mrådet. Derudver er der i smmerhalvåret mange turister, gså udenlandske, samt badegæster fra plandet. Området har derfr meget str rekreativ værdi fr et strt antal besøgende. Hunde hldes i snr jf. lvgivningen. På stranden gælder alm. lvgivning fr mrådet, dg anbefales det at der tages hensyn. I turist g badesæsnen, hvr kvæget ikke er på flden, hldes låger åbne g strømmen kbles fra. Vandtrug fjernes fra flden. 13

15 Lvmæssige/Administrative bindinger EU regler I Danmark er EU-fuglebeskyttelses- g habitatdirektiv i en række danske lve. Det er primært miljømålslven med tilhørende bekendtgørelse nr. 408 m udpegning g administratin af internatinale naturbeskyttelsesmråder, g specielt naturbeskyttelseslvens 19 a-h. Ifølge bekendtgørelsens 7 skal der fretages en knsekvensvurdering af planer g prjekter, der kan påvirke Natura 2000 mrådet væsentligt. Er prjektet direkte frbundet med den nødvendige frvaltning af Natura 2000 mrådet, skal der ikke fretages en knsekvensvurdering. Det er derfr ikke nødvendigt at fretage en knsekvensvurdering i frbindelse med denne plejeplan. Pleje Denne plejeplan frelægges fredningsnævnet til rientering i medfør af bekendtgørelse nr m pleje af fredede arealer, m tilsyn g m indberetninger 1 stk. 1 g 3. Planen sendes gså til Miljøcenter Rskilde, samt de klageberettigede rganisatiner efter naturbeskyttelseslven g til smmerhusgrundejerfreningen, sm støder p til mrådet. Strandbeskyttelse Området ligger indenfr strandbeskyttelseslinjen. Opsætning af sædvanlige landbrugshegn indenfr strandbeskyttelseslinjen kræver ikke dispensatin efter 15 i naturbeskyttelseslven. Offentlig adgang Offentligheden tillades adgang efter de almindelige regler i bekendtgørelse nr m ffentlighedens adgang til at færdes g phlde sig i naturen. Reglerne i naturbeskyttelseslvens kap. 4 kan tages i brug af hensyn til Natura 2000 mrådet, dvs. at adgangen kan frbydes eller indskrænkes, fr at varetage naturens tarv. Det skal dg være ffentligheden tilladt at færdes i flden med kvæget. 14

16 Kildehenvisninger Bøger Buchwald m.fl. 2000, Danske naturtyper. Energi- g miljøstyrelsen Buttenschøn, Rita Merete. 2007, Græsning g høslæt i naturplejen. Miljøministeriet Petersen m.fl. 2006, Vegetatinsøklgi. Gyldendal Søgaard m.fl. 2007, Håndbg m dyrearter på habitatdirektivets bilag IV - til brug i administratin g planlægning. Miljøministeriet Persner Erich Wederkinch, bilg ved Odsherred kmmune Jens Thmasen, repræsentant fr Grundejerfreningen fr Vej

17 16

18 17

19 18

20 19

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro

Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro Styregruppen Opdateretden12/3 2012,08:00(HenrikOlesen) Mdstand md linjeføring af ny mtrvej ved Mundelstrup / Sabr Læsmerepåwww.m m m.dk Inf m mrådet Vest fr Århus langs Vibrgvej (A26) ligger de t byer

Læs mere

ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING

ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING 2008 Øklgisk rådgivning Brug af egen såsæd i øklgisk jrdbrug af Anders Brgen Der har i den danske landbrugspresse i smmeren 2008 været en debat m frdele g ulemper ved anvendelse

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Emne Oplæg Referat. Greenkeeperfaciliteterne. på Lærkeager og

Emne Oplæg Referat. Greenkeeperfaciliteterne. på Lærkeager og Greenkeeperfaciliteterne Hvilke frdele er der ved at flytte faciliteterne til Lærkeager på Lærkeager g Greenkeeperfaciliteterne ved klubhuset Oversigtsft Lærkeager Detailtegning af prjekt fr nye greenkeeper

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt Prtalprjekt 1 Indhld 1. Indledning... 3 2. Status qu beskrivelse - psummering... 5 Indhld... 5 Kendte udfrdringer... 5 3. Behvsafdækning - psummering... 7 4. Erfaringsindsamling... 8 5. Indhldsmæssigt

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH)

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH) Center fr Reginal Udvikling Kngens Vænge 2 3400 Hillerød Telefn 3866 5000 Direkte 3866 5531 UDKAST - RAMMEAFTALE (versin af 24. april 2014, RegH) mellem undertegnede, medundertegnede I det følgende benævnt

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8 Få det ekstra frspring Side 1 Lederkursus Mdul 8 2008 Menu f Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8: Få det ekstra frspring I de tidligere mduler har du lært det

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Udkast til vedtægt fr digelag i Harbøremrådet Vestersø 11/1 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Laget Navn g hjemsted... 3 3.

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Redegørelse for anvendelse af bedste tilgængelige teknologi på Metro Cityringen

Redegørelse for anvendelse af bedste tilgængelige teknologi på Metro Cityringen Redegørelse fr anvendelse af bedste tilgængelige teknlgi på Metr Cityringen I frbindelse med Metrselskabets frslag m udvidet arbejdstid, er det nødvendigt med en frnyet vurdering af m den anvendte teknik

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro Ntat Til: Transprtministeriet, Frederiksberg kmmune, Københavns kmmune, Trafikstyrelsen, DSB, Metr Kpi til: sag 1. juli 2009 Sagsnummer Sagsbehandler KV Direkte 36 13 16 67 Fax KV@mviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen HEVRING Skydeterræn natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 Kolofon Titel Hevring Skydeterræn, Natura 2000-resumé af

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave.

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave. Det lysner - TAK Siden efteråret har vi mdtaget vervældende mange psitive tilbagemeldinger m virkningen af phldet hs s. Ngle gæster har været hs s fr nylig, mens andre har været på phld tidligere i vres

Læs mere

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet Sådan undgår du, at dit barn bliver mbbet Bliver dit barn mbbet, bør du gribe ind, fr mbning kan give alvrlige ar på sjælden. I denne guide kan du læse en masse gde råd m, hvrdan du sm frælder håndterer

Læs mere

Skansen Den 30. marts 2013

Skansen Den 30. marts 2013 Grundejerfreningen Side 1 af 5 Frmanden Skansen Den 30. marts 2013 Referat fra rdinær generalfrsamling den 30. marts 2013 Generalfrsamling nr. 37 blev afhldt den 30. marts 2013 kl. 10.00 på The Cttage,

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015 Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Vedtægt fr Harbøre Digelag af 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Vestersø 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Lagets navn g hjemsted... 3 3. Anlægget...

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det: Kendelse af 10. nvember 2009 (J.nr. 2009-0019167) Bnuscertifikater ikke mfattet af 12, stk. 1, nr. 3, jf. nr. 11, i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006. Bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december

Læs mere

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder Sundhedshus Svendbrg - Øknmi g finansieringsmuligheder Udarbejdet af Øknmi g Udbud, Sundhed g CETS Indledning Følgende ntat er udarbejdet af Øknmi g Udbud i samarbejde med Scial g Sundhed g indehlder plæg

Læs mere

Vedligehold af kirker, præstegårde og andre bygninger

Vedligehold af kirker, præstegårde og andre bygninger Vedligehld af kirker, præstegårde g andre bygninger Ntat udarbejdet i frbindelse med kursusaften 29.10.14 Frebyggelse g gd vedligehldelsespraksis Frebyggelse drift - Kirker: Anbefalinger vedr. ventilatin:

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt.

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt. Generelle regler fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle. Nedenstående regler gælder fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle medmindre andet er skriftligt aftalt. IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle mfatter Medarbejdere

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

1. Planlægge projektledelsen

1. Planlægge projektledelsen 1. Planlægge prjektledelsen Indhld: 10 Samlet plan fr prjektledelsen 12 Prjektets kendetegn 13 Prjektledelsens udfrdringer 14 Prjektledelsens aktiviteter 20 Ledelsesaktiviteter 21 Ledelsesaktiviteter under

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Så er vi bare klar til smmer g sl i skrivende stund er der nu dejligt vejr med fuld sl så vi håber bare, det må frtsætte. Vi har med udgangen af

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne.

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne. Værktøjskassen Et redskab til brug ved mediekntakt, hvad enten den er psøgende g man selv tager kntakt eller Rtarys repræsentanter bliver psøgt af medierne. Indhld: Værktøjskassen...1 Indhld:...1 01. Generelt

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar INDLEDNING I efteråret 2011 gik hvedbestyrelsen i gang med at arbejde på en visins- g missinsplan, der skulle udstikke retningen fr frbundet ver den kmmende årrække. Frmålet med visinsplanen er, at sørge

Læs mere

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé Evaluering Prjekt Futura Netværk g vejen til jb til ægtefællefrsørgede Frederikshavn Kmmune 31-03-2014 1.Resumé Om Futura - netværk g jbs til ægtefællefrsørgede 1. Frrd g resumé Futura er et samarbejde

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden )

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden ) J.nr.: 7509602 PIN K O N T R A K T mellem Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K (i det følgende kaldet Kunden ) g CVR-nr.... (i det følgende kaldet Leverandøren ) m Kapacitetspligt til destruktin

Læs mere

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed.

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed. BILAG : ORDFORKLARINGSREGISTER NemLgin Fællesffentlig funktinalitet sm gør det muligt, at brgeren kan nøjes med at lgge ind én gang, når han benytter de tilknyttede ffentlige servicetilbud på nettet. Dette

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

Tjekliste Rett syndrom

Tjekliste Rett syndrom Tjekliste Rett syndrm Familien g det lille barn Psyklgisk støtte Rådgivning m mulighed fr lønkmpensatin/tabt arbejdsfrtjeneste Pasning: specialtilbud/fritidstilbud/aflastning Rådgivning m hjælpemidler

Læs mere

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hs KL Deltagere: Hans Henrik Fischer, Marlene Haugaard, Hanne Schu, Trben Kjærsgaard, Niels Jhannesen, Finn Lauritzen, Gitte Bengtssn, Henrik Tft Jensen

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Dyndved. Lokal Udviklingsplan 2014 2020. Historie Analyse Vision Strategi Handling

Dyndved. Lokal Udviklingsplan 2014 2020. Historie Analyse Vision Strategi Handling Dyndved Lkal Udviklingsplan 2014 2020 Histrie Analyse Visin Strategi Handling Lkal udviklingsplan 2014-2020 Dyndved byen fr tryghed, rummelighed g fællesskab Indledning Dyndved bylaug vil gerne sikre en

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) 2014 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende g andre almennyttige knkrete frmål (TFAK) Udldningslvens pulje til humanitære, velgørende g andre almennyttige frmål frdeles i henhld til 3, stk. 9

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012 Til stede: Erling Pst Kirsten Thabasz Zaluski Helge Pulsen Peter Brstrøm Dagmar Brendstrup Jakb Vedsted Mette Fged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg

Læs mere

Danske Bank. Ansvarlig lånekapital

Danske Bank. Ansvarlig lånekapital https://markets. Ansvarlig lånekapital Anbefaling: DANBNK Var 12-09 Ansvarlig lånekapital med udløb i 2012 g call-mulighed d. 12-11 2009 FK: 0295675 ISIN: XS0157629691 Min. Piece: 1.000 EUR DANBNK Var

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- g Kulturudvalget Beslutningsprtkl Dat: 10. december 2009 Lkale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:45-16:45 Eskild Andersen, Frmand (A) Gitte Krgh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009

SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009 Referat fra møde i Vildtfrvaltningsrådet Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 9.30 14.00 SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur g Skv J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009 Fra Vildtfrvaltningsrådet deltg:

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

Vorrevangskolen 2006/07: Personalepolitikker

Vorrevangskolen 2006/07: Personalepolitikker Vrrevangsklen 2006/07: Persnaleplitikker Intrduktin af nyansatte medarbejdere på Vrrevangsklen Ansættelsessamtalen : Ptentielle ansøgere tilbydes en rundvisning på sklen. Der gives mulighed fr en ufrmel

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

N O T AT 10. september 2013 J.nr. 3401/1001-6346 Ref. mcr

N O T AT 10. september 2013 J.nr. 3401/1001-6346 Ref. mcr Klima-, Energi- g Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 334 Offentligt N O T AT 10. september 2013 J.nr. 3401/1001-6346 Ref. mcr Effektvurdering af ecdesign- g energimærkningskrav fr prdukter Energistyrelsen

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31 Fakta m prjektet Prjektets navn (80 anslag): Intelligent træning på legepladsen Hvedfrmål: Hvedfrmål 3: Sundhedsfremme Starttidspunkt: 2012-01-02 Sluttidspunkt: 2014-12-31 Resume Beskriv krt, hvad frmålet

Læs mere

ÆLDRERÅDET J.nr. 326-2007-2657 ÅRSBERETNING 2014

ÆLDRERÅDET J.nr. 326-2007-2657 ÅRSBERETNING 2014 1 ÆLDRERÅDET J.nr. 326-2007-2657 ÅRSBERETNING 2014 Emne Side Ældrerådet 2 Lvgrundlaget g Scialministeriets vejledning m Ældreråd 2 Ældrerådet i relatin til frvaltningslven 3 Ældrerådets funktin 3 Minimumskrav

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

VA Afdeling 10, Hyldespjældet

VA Afdeling 10, Hyldespjældet Deltagere: Referat fra Afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag d. 2. ktber 2012 Afdelingsbestyrelsen: Vinie Hansen (VH), Sif Enevld (SE), Nina Rytter (NR), Per Zffmann (PZ), Mette Nielsen (MN) g Marianne Bahl

Læs mere

Tillæg om administrative samarbejder

Tillæg om administrative samarbejder Tillæg m administrative samarbejder Tillæg til aftale m reginalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen g Vækstfrum fr Regin Midtjylland Øget fkus på effekt g læring Evalueringen af kmmunalrefrmen i 2012

Læs mere

Panini A150.674 V7/0211

Panini A150.674 V7/0211 Panini A150.674 V7/0211 DK 1. Generelle plysninger 100 1.1 Generelt m denne vejledning 100 1.2 Symblfrklaring 100 1.3 Prducentens ansvar g garanti 101 1.4 Ophavsret 101 1.5 Overensstemmelseserklæring 101

Læs mere

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I Udarbejdet: Nvember 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkmst... 2 2. Generelle frhld...

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG Servicedirektivet giver frbrugerne større valgmuligheder, mere valuta fr pengene g lettere adgang til serviceydelser i hele EU HVORFOR

Læs mere

Bakkelandets Vuggestue Læreplan 2013-2014

Bakkelandets Vuggestue Læreplan 2013-2014 Bakkelandets Vuggestue Læreplan 2013-2014 Side 1 af 12 Indhld Værdigrundlag... 3 Læreplaner... 3 Hvrfr gør vi det?... 4 Hvrdan gør vi det?... 6 Børn med særlige behv... 11 Evaluering g dkumentatin:...

Læs mere

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Hlm, Paw King Andersen, Helle Samsn, Klaus Kerrn-Jespersen, Inge Lise Pedersen, Verner Hylby, Knud-Erik Rasmussen, Jens Andersen, Karsten Knradsen, Erling

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01 Tilstede: 71 Tilmeldt til spisning: 71 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Trsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lkale A1-05.01 1. Frmalia 17.15 Gdkendelse af dagsrden: k Gdkendelse af referat

Læs mere

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM)

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM) Vedtægt fr Dansk Magisterfrening (DM) Indhldsfrtegnelse: 1. Navn 2. Hjemsted 3. Frmål 4. Medlemskab 5. Medlemmernes rettigheder g pligter 6. Indmeldelse g udmeldelse 7. Arbejdspladsklubber 8. Landsklubber,

Læs mere

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel:

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel: LÆREPLAN 2015/2016 Fr at sikre s at vi ser det enkelte barn i vuggestuens/børnehavens fællesskab, arbejder vi pædagger i et udviklingsstøttende, nærværende g anerkendende samspil med børnene. Vi møder

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere