Den Uafhængige Ekspertgruppe FØRSTE BERETNING. påstande om svig, fejl og forsømmelser og nepotisme i Kommissionen. (15.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Uafhængige Ekspertgruppe FØRSTE BERETNING. påstande om svig, fejl og forsømmelser og nepotisme i Kommissionen. (15."

Transkript

1 Den Uafhængige Ekspertgruppe FØRSTE BERETNING om påstande om svig, fejl og forsømmelser og nepotisme i Kommissionen (15. marts 1999)

2 Indhold Protokolside INDLEDNING Mandatet Ekspertgruppens uafhængighed og status Undersøgelsernes omfang Former for angribelig adfærd Normer for korrekt adfærd Spørgsmålet om ansvar TURISME 2.1. Retsgrundlag og budgettildelinger Organisatorisk opbygning Organisatorisk opbygning Disciplinærsag Sagen vedrørende Euroconseil Sagen vedrørende IPK-ECODATA Kommissionens vanskeligheder Forvaltningen af krisen Konklusioner MED-PROGRAMMERNE 3.1. Indledning Kronologien Juridiske betragtninger: delegation af beføjelser og manglende indhentning af konkurrencetilbud Kommissionens personalemangel - et utilstrækkeligt argument Interessekonflikten Dårlig forvaltning, uregelmæssigheder eller svig? Kommissionsmedlemmernes rolle og ansvar Ansvaret hos kollegiet af kommissionsmedlemmer ECHO 4.1. "ECHO-affæren": De foreliggende oplysninger Opståede spørgsmål Konklusion: Kommissærernes ansvar LEONARDO DA VINCI 5.1. Indledning Programmet, Kontoret for Faglig Bistand (KFB) og kontrakten GD XXII's egen revisionsenheds revisionsresultater vedrørende KFB Leonardo/Agenor Revisionsresultaterne fra GD XX (Generaldirektoratet for Finanskontrol) Yderligere foranstaltninger i Kommissionen Parlamentets manglende kendskab Professor Reiffers opgave Konklusioner

3 6. SIKKERHEDSKONTORET 6.1. Indledning Begivenhedernes forløb Bemærkninger vedrørende klimaet i Sikkerhedskontoret Påstande vedrørende udbudsproceduren i forbindelse med ny kontrakt for Sikkerhedstjenesten (1997) Konklusioner NUKLEAR SIKKERHED 7.1. Retsgrundlag og budgetramme Organisationsstruktur Revisionsrettens beretning Uddelegering af beføjelser Aftaler Projekternes gennemførelse og opfølgning Konklusioner Kommissærernes ansvar TILFÆLDE AF FAVORISERING 8.1. Edith Cresson-sagen Liikanen-sagen Marín-sagen Pinheiro-sagen Santer-sagen Wulf-Matthies-sagen AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 9.1. Ekspertgruppens mandat og undersøgelsernes omfang Kommissionens og kommissærernes ansvar Vurderinger ud fra kriterier om korrekt adfærd Reformer, der bør overvejes BILAG 1 (Undersøgte konkrete sager (bortset fra nepotisme): Ansvarlige kommissærer og tjenestegrene) BILAG 2 (Kommissionens generaldirektorater og tjenestegrene)

4 Den 14. januar 1999 vedtog Europa-Parlamentet sin beslutning om forbedring af den økonomiske forvaltning, hvori den bl.a. opfordrede til, at der skulle nedsættes en uafhængig ekspertgruppe under Parlamentets og Kommissionens auspicier (B4-0065, B og B4-0110/99). Den 27. januar 1999 behandlede og vedtog Formandskonferencen i Europa-Parlamentet et notat om Den Uafhængige Ekspertgruppe, hvori dens sammensætning og kommissorium blev fastlagt. På samme møde gav Kommissionens formand sit samtykke til Den Uafhængige Ekspertgruppes sammensætning og kommissorium. I en skrivelse af 1. februar 1999 til formanden for Europa-Parlamentet bekræftede Kommissionens formand Kommissionens godkendelse af Den Uafhængige Ekspertgruppes sammensætning og kommissorium. Den 2. februar 1999 holdt Den Uafhængige Ekspertgruppe sit indledende møde og valgte André MIDDELHOEK som formand. Den 15. marts 1999 forelagde Den Uafhængige Ekspertgruppe sin første beretning for formanden for Europa-Parlamentet og for Kommissionens formand. o o o Den Uafhængige Ekspertgruppe består af følgende medlemmer: André MIDDELHOEK (formand) Inga-Britt AHLENIUS Juan Antonio CARRILLO SALCEDO Pierre LELONG Walter VAN GERVEN - 4 -

5 1. INDLEDNING - 5 -

6 1. INDLEDNING 1.1. Mandatet Europa-Parlamentet vedtog på sit plenarmøde den 14. januar 1999 en beslutning om "forbedring af Kommissionens økonomiske forvaltning". I punkt 1 i denne beslutning hedder det: "opfordrer en komité af uafhængige eksperter, der mødes under Parlamentets og Kommissionens auspicier med mandat til at undersøge den måde, hvorpå Kommissionen afslører og behandler svig, fejl og forsømmelser og nepotisme, herunder en grundlæggende revision af Kommissionens praksis ved tildeling af alle finansielle kontrakter, til at aflægge beretning inden 15. marts 1999 om dens vurdering i første omgang af Kommissionen som kollegium;" Opfordringen i Europa-Parlamentets beslutning til, at ekspertgruppen skulle "undersøge den måde, hvorpå Kommissionen afslører og behandler svig, fejl og forsømmelser og nepotisme, herunder en grundlæggende revision af Kommissionens praksis ved tildeling af alle finansielle kontrakter" henviser tydeligvis til en undersøgelse af Kommissionens procedurer og praksis i forbindelse med specifikke tilfælde snarere end til en tilbundsgående undersøgelse af omstændighederne i hvert enkelt af disse tilfælde. En sådan undersøgelse ville indebære en gentagelse af de undersøgelser af mange af Kommissionens aktiviteter, som allerede er blevet foretaget af kompetente instanser såsom Parlamentets Budgetkontroludvalg og Kommissionens afdeling for finanskontrol (GD XX) og UCLAF En sådan fremgangsmåde ville desuden indebære risiko for indblanding i igangværende undersøgelser, der foretages af de kompetente myndigheder i forbindelse med disciplinær- eller straffesager mod embedsmænd i Fællesskabet eller tredjemand. Denne ekspertgruppe har ikke beføjelser til og agter heller ikke at blande sig i sådanne sager. Ud fra denne betragtning har den afholdt sig fra at høre private parter, selv på frivillig basis, fordi det kunne bringe igangværende eller fremtidige sager for domstolene i fare og ville have tvunget ekspertgruppen til at følge procedureregler, som ligger uden for dens rækkevidde Europa-Parlamentets Formandskonference vedtog på sit møde den 27. januar 1999 et notat om Den Uafhængige Ekspertgruppe, hvor det af punkt 6 (Kommissorium), afsnit 1 og 2, fremgår: Der er kun meget begrænset tid til at udarbejde en første beretning (ifølge beslutningen er deadline den 15. marts). Den første beretning kan søge at fastlægge, i hvilket omfang Kommissionen som organ eller de enkelte kommissærer bærer et særligt ansvar for de nylige eksempler på svig, fejl og forsømmelser eller nepotisme, som er blevet rejst under Parlamentets drøftelser eller er indeholdt i de påstande, der er blevet fremsat under disse drøftelser Formandskonferencens erklærede mål for den første beretning, nemlig at fastlægge, i hvilket omfang Kommissionen som organ eller de enkelte kommissærer bærer et særligt ansvar, fokuserer mere på Kommissionen som organ og de enkelte kommissærer end på Kommissionens administrative tjenester. Ekspertgruppen har taget hensyn til de tætte forbindelser mellem administrationen og kommissærerne selv, hvor det var nødvendigt. Da det imidlertid ligger inden for ekspertgruppens mandat at undersøge, hvordan Kommissionen afslører og behandler svig, fejl - 6 -

7 og forsømmelser og nepotisme, hvilket naturligvis også omfatter angribelige handlinger begået af Kommissionens administrative tjenester, skal ekspertgruppen også danne sig et skøn over forvaltningens og embedsmændenes adfærd i de tilfælde, der undersøges I overensstemmelse med beslutningen og det ovenfor udfærdigede mandat vil ekspertgruppen i første beretning begrænset sig til at fremsætte sit begrundede synspunkt vedrørende spørgsmålet om Kommissionens "særlige ansvar" som kollegium og for de enkelte kommissærers vedkommende i en række særlige tilfælde. Det vil den gøre på grundlag af nedenstående kriterier og metode Ekspertgruppen forestiller sig for sin anden beretning en mere vidtrækkende gennemgang af Kommissionens praksis og fremgangsmåder i forbindelse med de spørgsmål, der rejses i den første beretning Ekspertgruppens uafhængighed og status Ifølge ovennævnte punkt 6, afsnit 3, i Formandskonferencens notat skal ekspertgruppens medlemmer have frihed til at bestemme tilrettelæggelsen af deres arbejde og den interne fordeling af deres opgaver. Denne frihed fortolkes ikke blot som uafhængighed i organisatoriske anliggender, men også således, at der gives frie hænder til at fastlægge, hvilken fremgangsmåde der skal anvendes, hvilke spørgsmål der skal rejses, og hvilken form for konklusioner der skal drages Ekspertgruppen er ikke nedsat i henhold til traktaterne eller nogen anden form for regler, der gælder for de europæiske institutioner, og er således hverken en fællesskabsinstitution eller et fællesskabskontor. Det er absolut ikke nogen fællesskabsdomstol og har ingen formelle undersøgelsesbeføjelser. Desuden hviler dens autoritet udelukkende på en aftale mellem Kommissionen og Parlamentet om, at i) alle relevante dokumenter, som ekspertgruppen ønsker at se på, vil blive stillet til rådighed, og ii) at institutionernes personale vil blive undtaget for alle regler om hemmeligholdelse, som tjenestemandsvedtægten pålægger dem Ekspertgruppen betragter sig derfor som et midlertidigt rådgivende udvalg, der fungerer på konsensusbasis, og hvis beføjelser hviler på Parlamentets beslutning og på såvel Parlamentets som 1 Kommissionens tilsagn om at støtte dens arbejde og anerkende dens resultater Ekspertgruppen forsøger derfor hverken at "dømme" i ordets retlige forstand eller at give "instrukser", men snarere at fremlægge en ikke bindende (hverken retligt eller politisk) evaluering af Kommissionens og kommissærernes adfærd i de sager, der er under behandling Ekspertgruppen har under hele sit mandat være fuldstændig uafhængig. Selv om den er oprettet "under Europa-Parlamentets og Kommissionens auspicier", har den fulgt princippet om upartiskhed i forholde til disse to institutioner og anser sig udelukkende for ansvarlig for gennemførelsen af sit mandat og har ikke pligt til at aflægge beretning til andre end offentligheden Ekspertgruppen har af praktiske grunde anvendt reglerne om hemmeligholdelse i forbindelse med sit arbejde for at undgå indblanding udefra. Parlamentet. 1 Se skrivelse af 1. februar 1999 fra Kommissionens formand til formanden for Europa

8 1.3. Undersøgelsernes omfang Ekspertgruppen har i betragtning af den ekstremt begrænsede tid, den har haft til rådighed til sin første beretning, skåret sin opgave ned til at behandle og evaluere et begrænset antal sager Selv om en sådan selektivitet nok indebærer en risiko for partielle (dvs. ufuldstændige) konklusioner, har ekspertgruppen anlagt det synspunkt, at hver enkelt sag, som blev udvalgt til nøje behandling på dette stadium, i sig selv var tilstrækkelig til at fremsætte meningsfyldte konklusioner i forbindelse med ekspertgruppens formål, nemlig at kommentere Kommissionens procedurer og praksis for afsløring og behandling af svig, fejl og forsømmelser og nepotisme. Sagerne er udvalgt på grundlag af nylige drøftelser i Parlamentet, som det blev foreslået i Formandskonferencens notat om ekspertgruppens mandat. Den kendsgerning, at andre aktivitetsområder ikke er blevet undersøgt, bør imidlertid ikke udlægges således, at de nødvendigvis ikke er genstand for berettigede påstande For så vidt angår de sager, ekspertgruppen har udvalgt til undersøgelse, har gruppen gjort sit yderste for at få så solide og dokumenterede oplysninger som muligt. Den understreger imidlertid, at den ikke har ledt efter "bevis" i ordets retlige betydning. På grundlag af tilgængelige rapporter og dokumentation fra de pågældende myndigheder bekræftet gennem samtaler og andre kilder har ekspertgruppen baseret sin bedømmelse på troværdige oplysninger, som enten ikke blev bestridt, eller som ekspertgruppen selv kunne kontrollere inden for sine begrænsede beføjelser Former for angribelig adfærd I Europa-Parlamentets beslutning nævnes "svig, fejl og forsømmelser og nepotisme" som de angribelige handlinger, ekspertgruppen skal undersøge for at fastslå, hvordan sådanne handlinger afsløres og behandles af Kommissionen Svig vil sige forsætlige handlinger eller undladelser, der skader Fællesskabernes finansielle interesser. Det omfatter forsætligt begåede uregelmæssigheder ved udfærdigelse af dokumenter, manglende meddelelse af oplysninger og misbrug af midler med henblik på at opnå ulovlige 2 finansielle eller andre fordele på bekostning af Fællesskabets finansielle interesser Fejl og forsømmelser er et bredere begreb. Efter ekspertgruppens mening omfatter det generelt alvorlig eller vedvarende overtrædelser af principperne om forsvarlig forvaltning og navnlig handlinger eller undladelser, der muliggør eller tilskynder til, at svig eller uregelmæssigheder opstår 2 Se artikel 1 i konventionen udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser, vedtaget med Rådets retsakt af 26. juli 1995 (EFT C 316 af , s. 48)

9 eller vedvarer. Sådanne overtrædelser kan begås forsætligt, men vil hyppigere bestå i uagtsom 3 adfærd eller manglende omhu under udøvelse af funktioner i den offentlige administration Nepotisme er et anderledes (og ikke retligt) begreb. I almindelig brug omfatter det begunstigelse af slægtninge eller venner, navnlig ved besættelse af attraktive stillinger, uden at det er baseret på fortjeneste eller rimelighed Efter ekspertgruppens mening følger det alt i alt af ovenstående, at begreberne svig, fejl og forsømmelser og nepotisme peger på forskellige kategorier af angribelig adfærd, nemlig: i) uregelmæssigheder, dvs. overtrædelser af fællesskabsbestemmelser eller gældende nationale bestemmelser, hvad enten det sker med forsæt, i hvilket tilfælde de ofte vil indebære svig, eller det sker som følge af grov uagtsomhed; ii) svigagtig, dvs. forsætliglig adfærd ved handling eller undladelse heraf (herunder korruption) med det formål at opnå en ulovlig fordel på bekostning af Fællesskabets finansielle interesser; iii) etisk angribelig adfærd såsom at foretage offentlige udnævnelser, tildele kontrakter eller anbefale enkeltpersoner til belønninger og fordele (selv hvor der ikke begås svig eller uregelmæssigheder) ikke på grund af fortjeneste, men som en favorisering af familie, venner eller andre forbindelser; iv) alvorlige eller vedvarende overtrædelser af principperne for forsvarlig forvaltning Normer for korrekt adfærd Det er indlysende, at de ovennævnte kategorier overlapper hinanden, og at det ikke er let (eller nødvendigt for ekspertgruppen) at sondre mellem dem i et givet tilfælde. Denne sondring foretages kun her som indikation for de standarder, som ekspertgruppen ønsker at anvende. Disse standarder er baseret på ekspertgruppens forståelse af kravene til korrekt adfærd under udøvelse af et offentligt embede og nødvendigheden af at holde den højeste standard i den europæiske offentlige forvaltning. Disse standarder gælder først og fremmest for kommissærerne og for medlemmerne af deres kabinetter. På baggrund af den respekt, som de europæiske institutioner som helhed bør nyde hos 3 Til sammenligning kan anføres, at den europæiske ombudsmand definerer "fejl og forsømmelser" (den term, der anvendes i artikel 138E i EF-traktaten om oprettelse af det europæiske ombudsmandskontor) på følgende måde: (kilde: Fejl og forsømmelser betyder dårlig eller mislykket forvaltning. Det forekommer, hvis en institution undlader at gøre noget, som den skulle have gjort, hvis den gør det forkert, eller hvis den gør noget, som ikke burde gøres. Nogle eksempler er: - administrative uregelmæssigheder - urimelighed - forskelsbehandling - magtmisbrug - mangel på eller nægtelse af oplysninger - unødvendig forsinkelse. 4 Se Oxford English Dictionary og Petit Robert

10 den brede befolkning, må disse standarder medføre, at der ikke skabes nogen mulighed for eller fremkomst af interessekonflikter, der kan bringe offentlighedens billede af Kommissionen eller Fællesskabet som helhed i fare Ekspertgruppen er opmærksom på, at selve begrebet standarder for korrekt adfærd - i mangel på særlige regler eller adfærdskodekser - indbærer en gråzone med plads til skøn. Ekspertgruppen mener ikke desto mindre, at der findes en fælles kerne af "minimumsstandarder" ud over udtrykkelige regler, som gælder for personer i høje offentlige stillinger såsom kommissærerne og medlemmerne af deres private kabinetter. Jo højere stilling man indtager, desto større krav stiller disse standarder til embedsindehaverne om at udvise korrekt optræden og adfærd Af artikel 157, stk. 2, i EF-traktaten fremgår det, at "Kommissionens medlemmer udfører deres hverv i fuldkommen uafhængighed og i Fællesskabets almene interesse... Ved udførelsen af deres pligter må de hverken søge eller modtage instruktioner fra nogen regering eller noget andet organ. De afholder sig fra enhver handling, som er uforenelig med karakteren af deres hverv... de vil overholde... pligten til efter tjenesteperiodens ophør at udvise hæderlighed og tilbageholdenhed med hensyn til overtagelse af visse hverv eller opnåelse af visse fordele." Denne sidstnævnte pligt til at udvise hæderlighed og tilbageholdenhed gælder uden tvivl også - og endog i højere grad - så længe kommissærerne beklæder deres embede De adfærdsregler, der indgår i den ovennævnte fælles kerne af "minimumsnormer", kan defineres på følgende måde: - at handle i Fællesskabets almene interesse og fuldstændig uafhængigt, hvilket kræver, at beslutninger kun træffes i offentlighedens interesse, ud fra objektive kriterier og ikke under indflydelse af egne eller andres private interesser; - at optræde med hæderlighed og tilbageholdenhed og - vil ekspertgruppen gerne tilføje - i overensstemmelse med principperne om ansvarlighed og åbenhed over for offentligheden, hvilket indebærer, at når der træffes afgørelser, gøres begrundelsen for dem bekendt, at de beslutningstagningsprocesser, der ligger til grund for dem, er gennemsigtige, og at enhver form for personlige interessekonflikter erkendes ærligt og offentligt. Kun ved at overholde disse normer vil det være muligt for personer i høje stillinger at få den autoritet og troværdighed, der sætter dem i stand til at tilbyde det lederskab, som de er forpligtet til Spørgsmålet om ansvar Bestemmelsen i Europa-Parlamentets beslutning om, at ekspertgruppen skal "undersøge den måde, hvorpå Kommissionen afslører og behandler svig, fejl og forsømmelser og nepotisme", skal ses i sammenhæng med bestemmelsen i Formandskonferencens notat om, at ekspertgruppen skal søge at fastslå, i hvilket omfang Kommissionen som organ eller de enkelte kommissærer bærer et særligt ansvar. Henvisningen i beslutningen til den måde, Kommissionen afslører og behandler svig, fejl og forsømmelser og nepotisme, antyder, at ekspertgruppen i sin undersøgelse skal lægge vægt på fejl og forsømmelser begået af Kommissionen som organ eller af de enkelte kommissærer, som 5 Sml. de "syv principper for det offentlige", der anføres i den første betænkning fra det britiske Nolan-udvalgs (nu Neill-udvalg) om normer i det offentlige fra 1995, s

11 det fremgår af notatet fra Formandskonferencen. Den vigtigste del af ekspertgruppens opgave er derfor at undersøge Kommissionens praksis for afsløring og behandling af svig, fejl og forsømmelser og nepotisme, som (muligvis) er blevet begået af Kommissionen selv såvel som (oftere) af embedsmænd, der arbejder i Kommissionen, eller af tredjemand, der arbejder på vegne af eller på kontrakt med Kommissionen. Og som de undersøgte enkeltsager som beskrevet nedenfor viser, udgør dårlig eller forkert forvaltning i Kommissionen som organ eller fra de enkelte kommissærers side eller medlemmerne af deres kabinet i forbindelse med afsløring eller behandling af svig, fejl og forsømmelser eller nepotisme størstedelen af de påstande, der er blevet fremsat, og som ekspertgruppen har undersøgt. Det udelukker ikke, at ekspertgruppen også har måttet beskæftige sig med nogle få påstande om nepotisme fra kommissærernes side, dog uden påstande om svig eller korruption Angribelig adfærd hos Kommissionen som organ eller hos de enkelte kommissærer, nærmere bestemt (som vi har set) fejl og forsømmelser i forbindelse med afsløring eller behandling af svig, fejl og forsømmelser eller nepotisme i Kommissionens administrative tjenestegrene og hos tredjemand, der arbejder for Kommissionen, indebærer naturligvis et ansvar hos Kommissionen som helhed eller hos de enkelte kommissærer. Det ansvar, som ekspertgruppen beskæftiger sig med, vedrører det etiske ansvar, dvs. ansvar for ikke at opføre sig i overensstemmelse med korrekte normer i det offenlige liv som anført ovenfor (i 1.5.1). Der må sondres mellem denne form for ansvar og Komissionens politiske ansvar som nævnt i artikel 144 i EF-traktaten, der bestemmes af Europa- Parlamentet, og det disciplinære ansvar, der omtales i artikel 160 i EF-traktaten, som bestemmes af 6 Domstolen på begæring af Rådet eller Kommissionen. Det er imidlertid ikke til hinder for, at den pågældende institution uden tvivl, når den træffer afgørelse om politiske spørgsmål eller disciplinært ansvar, til dels vil basere sin vurdering på ekspertgruppens resultater vedrørende Kommissionens adfærd som kollegium eller de enkelte kommissærers adfærd. 6 Det skal holdes adskilt fra det ansvar uden for kontraktsforhold, der beskrives i artikel 215, stk. 2, i EF-traktaten, som Fællesskabets kan ifalde som følge af skader forvoldt af dets institutioner eller af dets ansatte under udøvelsen af deres hverv

12 2. TURISME

13 2. TURISME INDLEDNING Turistsagen er den sag vedrørende Kommissionen, der går længst tilbage. Den indledtes i 1989 med Det Europæiske Turistår. I 1999 er 76 organer eller personer fortsat genstand for retsforfølgning i medlemsstaterne eller supplerende undersøgelser på kommissionsplan. Denne sag har givet anledning til alvorlig kritik af Kommissionens forvaltning fra Europa-Parlamentets og Revisionsrettens side såvel som en lang række artikler i pressen Som følge af det store antal aktioner, der er involveret, har Den Uafhængige Ekspertgruppe især undersøgt tre specifikke sager, som ikke er blevet behandlet tilstrækkelig grundigt eller på passende vis. Det drejer sig om disiplinærsagen og kontrakterne med Euroconseil og IPK Retsgrundlag og budgettildelinger Efter Europa-Parlamentets og Rådets beslutninger fra 1983 og 1984 om en fællesskabspolitik for turisme og Europa-Parlamentets beslutning af 22. januar 1988 om fremme og finansiering af turismen forelagde Kommissionen Rådet et forslag til et handlingsprogram, som havde til formål at fremhæve turistsektorens økonomiske betydning inden for Fællesskabet og i højere grad inddrage turistpolitikken i det øvrige fællesskabspolitikker Den 21. december 1998 erklærede Rådet 1990 for Det Europæiske Turistår (Rådets afgørelse 89/46/EØF). I henhold til denne afgørelse skulle Kommissionen efter høring af et styringsudvalg træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på handlingsprogrammets iværksættelse, især for så vidt angik samordningen mellem offentlige og private organer i medlemsstaterne. Sidstnævnte skulle være ansvarlige for den forudgående udvælgelse af projekter og kontrollen med deres gennemførelse samt afgive beretning til Kommissionen Ifølge artikel 3 i Rådets afgørelse afsattes et budget på 5 mio. ecu til tilrettelæggelsen af Det Europæiske Turistår. Til dette beløb føjedes 0,8 mio. ecu til administrative udgifter. Samtidig blev der opført 7,5 mio. ecu på budgettet til iværksættelse af aktioner, herunder undersøgelser, inden for området turisme. Disse aktioner, som blev indledt i 1990, blev videreført i 1991 og Den 13. juli 1992 vedtog Rådet en treårig handlingsplan (1. januar december 1995) (Rådet/92/421/EØF) til fordel for turismen, i henhold til hvilken Kommissionen var ansvarlig for iværksættelsen heraf såvel som samordningen med de forskellige fællesskabspolitikker i de berørte generaldirektorater. Kommissionen skulle bistås af et udvalg sammensat af repræsentanter fra medlemsstaterne og ledet af en repræsentant for Kommissionen, og skulle efter høring af dette udvalg træffe foranstaltninger, som fandt direkte anvendelse Beløbet på de fællesskabsmidler, der skønnedes nødvendige til handlingsplanens iværksættelse, androg 8 mio. ecu Handlingsplanen er den sidste afgørelse, der blev truffet på dette område Andre fællesskabspolitikker, så som socialpolitikken, miljøpolitikken, transportpolitikken, politikken for transeuropæiske net, forskningspolitikken og politikken for undervisning og

14 uddannelse såvel som politikken for udvikling og kulturelt samarbejde fik tildelt bevillinger med det formål at finansiere projekter, der havde indvirkning på turismen I alt tildelte budgetmyndigheden i henhold til Revisionsrettens beretning 3/96 ud over bevillingerne til Det Europæiske Turistår følgende: - 15,9 mio. ecu til aktioner til fordel for turismen i perioden , - 1,750 mio. ecu til reklame i tredjelande for Europa som rejsemål og - 21,7 mio. ecu i perioden til handlingsplanen til fordel for turismen, eller i alt 39,350 mio. ecu Organisatorisk opbygning I perioden var følgende medlemmer af Kommissionen ansvarlige for turistpolitikken: - fra 1989 til januar 1993: Cardoso e Cunha - fra januar 1993 til januar 1995: Vanni d'archirafi - fra januar 1995: Papoutsis For så vidt angår de direkte aktioner såvel som samordningen af de indirekte, hørte gennemførelsen af turistpolitikken under GD XXIII - Direktorat A - Forbedring af virksomhedspolitik I direktorat A oprettedes en særlig enhed for iværksættelse af Fællesskabets politik for turisme. Personalet i denne enhed udgjorde i henhold til stillingsfortegnelsen i juni A3, 2 A7- A4, 1 B og 1 C, eller i alt 5 tjenestemænd, 5 hjælpeansatte (3 A og 2 C), 3 udstationerede nationale eksperter og 1 vikar. For at opveje personalemanglen i denne enhed blev virksomheden EURO- CONSEIL efter et udbud udvalgt til at sikre den tekniske forvaltning af Det Europæiske Turistår fra maj 1989 til oktober De anvisningsberettigede for disse udgifter var generaldirektøren og direktøren for Direktorat A, idet de øvrige direktører og sekretæren for generaldirektøren havde beføjelse til at undertegne betalingsordrerne. Den løbende forvaltning af bevillingerne, dvs. forberedelsen af afholdelsen af udgifter og betalingsordrer, kontrollen med fakturaer m.m. blev foretaget af en tjenestemand i kategori B fra turistenheden og af en gruppe under ledelse af en tjenestemand fra samme kategori under generaldirektøren. I praksis var sekretærerne for direktøren og generaldirektøren ligeledes nært inddraget i forvaltningen af de bevillinger, der var afsat til turismen De styringsudvalg, som skulle nedsættes i henhold til Rådets beslutning, blev sammensat og mødtes i perioden marts februar I hver medlemsstat blev der endvidere oprettet lokale udvalg, som ikke var optaget i afgørelsen, men som blev anset for nødvendige, hvis Turiståret skulle være en succes. I virkeligheden blev en lang række afgørelser truffet på bilateralt plan, idet styringssudvalget blot blev underrettet herom. FAKTA 2.3. Kronologisk gennemgang af forløbet og konstatering af uregelmæssighederne

15 Med henblik på udførelsen af de opgaver, Kommissionen havde fået pålagt af Rådet offentliggjorde GD XXIII: - udbud, som med undtagelse af konsulentkontrakterne med EURO-CONSEIL, i reglen vedrørte undersøgelseskontrakter på det statistiske område. I lighed med alle andre udbud var disse udbud underlagt de gældende finansielle bestemmelser, dvs. finansforordningen, gennemførelsesbestemmelserne hertil og Kommissionens interne bestemmelser, idet kontrakterne alt efter deres karakter og beløb er underlagt strenge bestemmelser om konkurrerende udbud, som har til formål at sikre gennemsigtighed, ligestilling af de bydende og forsvarlig økonomisk forvaltning. Udvælgelsen foretages af den anvisningsberettigede og de ansvarlige tjenestegrene efter høring af Det Rådgivende Udvalg for Indkøb og Kontrakter og finansinspektørens påtegning. Ikke desto mindre påviser Revisionsrettens beretning fra september 1992 alvorlige uregelmæssigheder og uberettigede betalinger også i forbindelse med bl.a. aktioner, som var underlagt strenge procedurer (jf. EURO-CONSEILsagen). - indkaldelse af forslag med henblik på specifikke aktioner, som modtog støtte via Fællesskabets budget. Denne procedure er ikke underlagt specifikke bestemmelser og vedrører støtte. Den giver interesserede personer og foreninger mulighed for at indgive en anmodning om støtte og forpligter den anvisningsberettigedes tjenestegrene til at sammenligne disse anmodninger I realiteten tildelte GD XXIII især ad hoc-støtte til projekter, som støttemodtagerne havde indgivet på eget initiativ uden forudgående indkaldelse af forslag. Dette instrument blev anvendt massivt i forbindelse med Turiståret og vedrørte halvdelen af projekterne for perioden og derefter en fjerdedel under handlingsplanen Dog konstaterede Revisionsretten i beretning 3/96 i forbindelse med handlingsplanen, at den udvælgelsesprocedure på grundlag af udbud og indkaldelse af forslag, som indledtes i 1994, var behæftet med tekniske problemer især i forbindelse med registreringen af buddene, og at den udvælgelsesprocedure, som indledtes i 1995 til trods for forbedringer i forhold til de foregående ikke havde gjort det muligt systematisk at sikre en ligestilling af de bydende Sideløbende havde chefen for turistenheden, som bekræftet af Retten i Første Instans i dommen af 19. marts 1998 i sag T-74/94 uden tilladelse forsætligt og vedvarende påtaget sig eksterne aktiviteter, som fjernede enhver garanti for hans uafhængighed, og som kunne afstedkomme alvorlige interessekonflikter i forhold til udøvelsen af hans hverv, og gjort sig skyldig i alvorlig tilsidesættelse af den forpligtelse til ansvarlighed, uafhængighed og ærlighed, som påhvilede ham som følge af hans stilling som højtstående tjenestemand, hvis opgave det var inden for institutionen at udøve en betydningsfuld forvaltningsfunktion inden for en specifik og følsom sektor.ved forsætligt og vedvarende at undlade at informere Kommissionen om sine aktiviteters reelle karakter og de forbindelser, han havde indgået med selskaber, hvis aktivitetsområde vedrørte hans egen arbejdssektor i Kommissionen, havde han tilsidesat sin forpligtelse til loyalitet over for institutionen og endvidere handlet i modstrid med artikel 12 i vedtægten. Disse forseelser havde skadet Kommissionens image, rygte og interesser alvorligt (betragtning 178) Med andre ord udøvede chefen for turistenheden ulovlige eksterne aktiviteter på det område, der henhørte under hans beføjelser, hvilket førte til uretmæssig anvendelse af midler, korruption og nepotisme

16 En anden midlertidig ansat i turistenheden i lønklasse A4, en tidligere udstationeret national ekspert, var involveret i et af de nationale udvalg, som havde til opgave at foretage den forudgående udvælgelse af de projekter, som kunne modtage fællesskabsstøtte, samtidig med at han selv forvaltede disse projekter på fællesskabsplan. Endvidere viser Kommissionens revision fra juli 1998, at en anden udstationeret national ekspert ligeledes var involveret i en interessekonflikt af samme art i forbindelse med Det Europæiske Turistår. Andre advarsler Allerede i 1989 fremsatte et medlem af Europa-Parlamentet tre skriftlige forespørgsler, som senere blev trukket tilbage, om forvaltningen af Det Europæiske Turistår og valget af EURO- CONSEIL såvel som visse aspekter af kontrakten Den 9. april 1990 gav Europa-Parlamentet udtryk for sin foruroligelse over projektets forvaltning og eventuelle uregelmæssigheder i forbindelse med foranstaltninger vedrørende Det Europæiske Turistår og anmodede Revisionsretten om en udtalelse I en skrivelse til Kommissionen af juni 1992 protesterede formanden for Den Europæiske Turistkommission mod, at chefen for turistenheden havde fremmet valget af et yderst tvivlsomt organ, firmaet Demeter. Ud fra den antagelse, at der var tale om et forsøg på at diskvalificere en konkurrent, vedtog generaldirektøren og den kompetente direktør i GD XXIII efter høring af chefen for turistenheden ikke at tage denne skrivelse i betragtning Den 30. september 1992 viste den beretning fra Revisionsretten, der var udarbejdet efter anmodning fra Europa-Parlamentet, uregelmæssigheder i procedurerne for tildeling af kontrakter og gennemførelsen heraf, tildeling af støtte og anvendelsen heraf og manglende overholdelse af budgetog regnskabsbestemmelserne. Beretningen indholdt endvidere en generel kritik af den finansielle forvaltning af Det Europæiske Turistår som helhed. Endvidere påpegede Revisionsretten den utilstrækkelige kontrol fra finanskontrollens side, for så vidt angik indgåelse af udgifter såvel som betalinger Disse signaler burde have advaret det ansvarlige medlem af Kommissionen såvel som den ansvarlige generaldirektør og i sidste instans kommissærerne som kollegium, for så vidt angik forvaltningen af turistpolitikken. Men intet skete: først i andet halvår af 1993 påviser GD IX eksistensen af alvorlige problemer i enheden for turisme. Interne undersøgelser i institutionen og sagsanlæg I marts og april 1993 foretog GD XXIII en intern undersøgelse og anmodede i juli om bistand fra GD XX - Finanskontrol. Allerede i andet halvår 1993 blev den interne undersøgelse udvidet til at omfatte hele GD XXIII. Undersøgelsen viste, at der allerede i 1989 var sket uregelmæssigheder, som kunne give anledning til tilbagefordringer og formodning om svig. Efter en drøftelse af disse resultater med generalsekretæren og GD IX - Personale og Administration vedtog ansættelsesmyndigheden at forflytte chefen for enheden i tjenestens interesse med virkning fra 15. marts Den 8. juli 1994 blev sagen overdraget til Kommissionens Afdeling for Samordning af Foranstaltningerne til Bekæmpelse af Svig (UCLAF), som på baggrund af de formodede

17 uregelmæssigheders karakter (svig og korruption) øjeblikkelig gav arbejdet en præjudiciel karakter. UCLAF blev inddraget i en del af GD X's kontrolarbejde i medlemsstaterne På baggrund af disse oplysninger anmodede Kommissionen i december 1994 de franske og belgiske retsinstanser om at foretage en indledende undersøgelse eventuelt efterfulgt af en retssag. I februar 1995 indbragte et medlem af Europa-Parlamentet en klage for de belgiske retsinstanser og i marts 1995 rettede Kommissionen henvendelse til de græske retsmyndigheder om at foretage indledende undersøgelser. Sanktioner Den 22. juni 1995 vedtog generaldirektøren for GD IX i sin egenskab af ansættelsesmyndighed en fjernelse fra tjenesten af chefen for enheden med virkning fra 1. august 1995 uden reduktion eller ophævelse af alderspensionen i overensstemmelse med den udtalelse, disciplinærrådet havde vedtaget den 23. maj Den 28. juli 1995 opsagde generaldirektøren kontrakten med den midlertidigt ansatte med virkning fra 1. august 1995, idet han således ikke fulgte den udtalelse, disciplinærrådet havde vedtaget den 30. juni 1995, som anbefalede ansættelsesmyndigheden som sanktion at indplacere den ansatte på et lavere løntrin. Den videre gennemførelse af undersøgelserne internt såvel som i medlemsstaterne og informationen af kontrolinstanserne Som led i deres undersøgelse anmodede de belgiske retsinstanser i februar og november 1995 om ophævelse af immuniteten for visse tjenestemænd og om Kommissionens tilladelse til at indhente vidnesbyrd i sagen fra et vist antal andre tjenestemænd. Efter de normale verifikationsprocedurer efterkom Kommissionen de belgiske myndigheders anmodning om ophævelse af immunitet og om ophævelse af tavshedspligten I april 1996 forelagde Kommissionen i overensstemmelse med artikel 6 i Rådets afgørelse 92/421/EØF en rapport udarbejdet af et eksternt selskab om evalueringen af Fællesskabets handlingsplan til fordel for turismen ( ). Denne rapport indeholdt en kritisk analyse af en række afgørelser og retningslinjer men viste dog, at et vist antal projekter var blevet gennemført med succes I juni 1996 anmodede de belgiske myndigheder om ophævelse af immunitet for generaldirektøren for GD XXIII, direktøren med ansvar for turisme og en medarbejder. GD IX anmodede om supplerende dokumentation, og kommissærerne som kollegium svarede den 12. september, at de ikke kunne efterkomme denne anmodning. I henhold til Kommissionen var de af den belgiske anklagemyndighed anførte begrundelser ikke tilstrækkelige og desuden havde de interne undersøgelser havde ikke klarlagt forhold, som kunne begrunde ophævelsen af immunitet. Den 16. oktober 1996 lod Kommissionen i sin egenskab af ansættelsesmyndighed personalevedtægtens artikel 50 (fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde) finde anvendelse på generaldirektøren for GD XXIII. Denne beslutning trådte i kraft med virkning fra 1. december I november 1996 forelagde Revisionsretten særberetning nr. 3/96 vedrørende politikken til fordel for turismen, og i december 1996 oprettede den nye generaldirektør for GD XXIII en taskforce mellem GD XX, XXIII og UCLAF med henblik på en fornyet undersøgelse af samtlige sager vedrørende turismen

18 I juni 1997 indtrådte Kommissionen som civil part i sagen mod chefen for enheden, og i november 1997 fornyede de belgiske myndigheder deres anmodning om ophævelse af immunitet for generaldirektøren, direktøren og en af deres medarbejdere. Kommissionen efterkom denne anmodning den 13. november I 1998 foretog GD X en fornyet gennemgang af undersøgelserne fra 1993, og Europa- Parlamentet vedtog på grundlag af betænkning af De Luca og Wemheuer to kritiske beslutninger (A4-0040/98 og A4-0049/98) om Kommissionens kontrolforanstaltninger på turistområdet og holdning over for de formodede tilfælde af svig og uregelmæssigheder Den 14. juli 1998 offentliggjorde den task-force, der blev oprettet af GD XXIII, en undersøgelse af den hidtidige forvaltning af turistpolitikken, som var stilet til Europa-Parlamentet og Revisionsretten. Det fremgik af undersøgelsen, at der var konstateret 236 sager med uberettigede udbetalinger, og der var udstedt 193 tilbagefordringer for et beløb på 3,1 mio. ecu, og at 24 tilbagefordringer for et samlet beløb på 1,3 mio. ecu var under udarbejdelse. Den resterende del på 0,4 mio. ecu svarede til diverse sager, som krævede yderligere undersøgelser eller situationer, hvor modtageren ikke længere eksisterede (foreninger m.m.). Endelig havde 61 modtagere tilbagebetalt 0,56 mio. ecu. I henhold til undersøgelsen var der i perioden sket uberettigede udbetalinger for 4,5 mio. ecu ud af 31,4 mio. ecu vedrørende 718 aktioner, der er opført under udgifterne; de uberettigede udbetalinger skyldtes i et vist omfang svig. Disse tilfælde af svig vedrørte i organer eller personer, som enten var genstand for retsforfølgning i medlemsstaterne eller begrundede yderligere undersøgelser Efterfølgende viser det store antal sager, der er tale om, omfanget af uregelmæssighederne og eventuelle risici for svig For så vidt angår medlemsstaternes retsinstanser, er undersøgelserne endnu ikke afsluttet På baggrund af denne kronologiske gennemgang må man understrege den passivitet, der har kendetegnet de udvalg, der er nedsat i henhold til Rådets afgørelser af og Disse udvalg, som er sammensat af repræsentanter for medlemsstaterne og ledes af en repræsentant for Kommissionen, burde være blevet hørt af Kommissionen om gennemførelsen af handlingsprogrammerne på turistområdet. Inden for rammerne af Det Europæiske Turistår, er udvalget dog udelukkende blevet informeret om GD XXIII's og de lokale udvalgs afgørelser. Der er ikke sket nogen forudgående høring. For så vidt angår det udvalg, der blev oprettet i forbindelse med handlingsplanen for , omtales dets rolle på intet tidspunkt De samme bemærkninger finder anvendelse, for så vidt angår medlemsstaterne, der i forbindelse med turiståret var ansvarlige for den forudgående udvælgelse af projekterne og kontrollen med deres gennemførelse og forpligtet til at afgive beretning til Kommissionen. Disse medlemsstater bemærkede ikke de mange uregelmæssigheder og tilfælde af svig, som Kommissionen senere har konstateret. 2.4 Disciplinærsag De uregelmæssigheder, der blev konstateret i forvaltningen af projekter på turismeområdet, vedrørte fejl i den administrative, budgetmæssige og finansielle forvaltning samt svig og misbrug af fællesskabsmidler. I undersøgelserne blev det konkluderet, at inden for Kommissionens

19 tjenestegrene kunne svig og misbrug af fællesskabsmidler i det væsentligste tilskrives kontorchefen og hans midlertidigt ansatte medarbejder. Kontorchefens sag Medens kontorchefen havde ansvaret for kontoret for turisme, plejede han uden ansættelsesmyndighedens vidende interesser i flere selskaber enten ved direkte at administrere dem eller ved at overdrage dele af dem til sine nærmeste (hans samlever eller hendes mor) eller ved at lade disse selskaber have hjemsted på sin bopæl. Det drejer sig om selskaberne Immoflo, Lex Group, Groupe dynamique Grèce og Groupe dynamique Belgique, hvoraf to har deltaget i fællesskabsprogrammerne og som følge deraf har modtaget tilskud Kontorchefen har ligeledes foretaget uberettiget udbetaling af store beløb til firmaet 01 Pliroforiki, bevilget tilskud ud over Kommissionens forpligtelser under yderst tvivlsomme og usædvanlige retlige og finansielle sikkerhedsbetingelser, til selskaberne Demeter og Etoa, bevilget støtte uden begrundelse, har kunstigt forhøjet et støttebudget for selskabet WES i forbindelse med finansiering af en underkontrahent, der var udpeget af ham selv, uden at der var tale om nogen modydelse, har bevilget støtte til kontrahenter, der ikke var i besiddelse af den kompetence, de påberåbte sig, eller anvendte falsk identitet, og har ændret budgettet for den støtte, der blev udbetalt, selv om projektet med selskabet Wainfeld Consultants, ikke blev gennemført, osv Det var i løbet af anden halvdel af 1993, at GD XX opdagede, at der var problemer med forvaltningen i Kontoret for Turisme. I begyndelse af 1994 førte en artikel i en græsk avis i juli 1993, der indeholdt beskyldninger mod kontorchefen til, at hans overordnede fik kendskab til sagen Den 15. marts 1994 blev kontorchefen forflyttet i tjenestens interesse Derefter blev der indledt en disciplinærsag mod ham, som har udviklet sig efter følgende tidsplan: : Meddelelse til den pågældende om beslutningen om at indlede en disciplinærsag : Høring af tjenestemanden : Suspendering af den pågældende med tilbageholdelse af halvdelen af hans løn : Den pågældende genindsættes i sine økonomiske rettigheder med opretholdelse af suspenderingen, uden at der var blevet truffet nogen afgørelse om hans sag : Ny høring af tjenestemanden : Henvisning af sagen til disciplinærrådet : Disciplinærrådet afbryder sit arbejde for at få nærmere belyst, hvordan turismesektoren fungerer : Tjenestemanden høres en tredje gang for at afgive nærmere forklaring om sine forbindelser med flere selskaber, som ansættelsesmyndigheden først havde fået kendskab til i slutningen af februar måned : Ansættelsesmyndigheden sender en supplerende rapport til disciplinærrådet : Enstemmig udtalelse fra disciplinærrådet med henstilling til ansættelsesmyndigheden om afskedigelse uden tab af pensionsrettigheder : Udtalelsen meddelt til den pågældende : Ansættelsesmyndighedens endelige høring : Afgørelse fra ansættelsesmyndigheden om at opretholde alle de klager, som den havde henvist til disciplinærrådet og afskedige den pågældende tjenestemand uden

20 fortabelse eller nedsættelse af pension. Denne afgørelse blev meddelt den pågældende den 23. juni : Afskedigelsen træder i kraft Denne sag rejser to problemer: - den periode, der hengik, fra bedragerierne blev opdaget indtil afgørelsen om afskedigelse, som blev truffet i forbindelse med de faktiske forhold, der har gjort sig gældende fra og med straffens mildhed Der var tale om et tidsrum på omkring to år fra det øjeblik, hvor GD XX opdagede bedragerierne, til tidspunktet for afskedigelse af den anklagede tjenestemand. Der gik faktisk fire måneder mellem hans forflyttelse og ansættelsesmyndighedens beslutning om at indlede en disciplinærsag, og fem måneder mellem den første høring af tjenestemanden og henvisningen til disciplinærrådet Disciplinærrådet overholdt ikke fristen i artikel 7 i bilag IX i vedtægten, idet den ikke afgav sin udtalelse i slutningen af marts måned 1995, som det skulle have gjort, men først to måneder senere, den 23. maj Generaldirektøren for personale overholdt i sin egenskab af ansættelsesmyndighed fristerne i vedtægten, men den egentlige disciplinærsag varede et år. Det vil sige, at afgørelsen om afskedigelse, som blev bekendtgjort den 23. juni 1995 kunne have fået virkning fra og med denne dato eller senest fra 1. juli i stedet for at blive forsinket til den 1. august, efter at tjenestemanden havde været suspenderet i et år Procedurens langsommelighed kan dels forklares med sagens kompleksitet og nødvendigheden af at foretage en undersøgelse, og dels med den forsigtighed, som EU-institutioner skal gå frem med i disciplinærsager, for at ikke Retten i Første Instans skal annullere deres afgørelser. Disciplinærrådet burde imidlertid have fremskyndet sit arbejde, og ansættelsesmyndigheden burde ikke have ventet over en måned med at iværksætte sanktionen I betragtning af de alvorlige beskyldninger, som generaldirektøren for GD IV fastholdt, burde han i sin egenskab af ansættelsesmyndighed - have afveget fra disciplinærrådets afgørelse og have afskediget kontorchefen med fortabelse af pensionsretten, eller endog - have gjort ham ansvarlig i henhold til artikel 22 i vedtægten, ifølge hvilken en tjenestemand kan pålægges helt eller delvis at erstatte tab, som påføres Fællesskaberne som følge af grove personlige fejl ved udøvelsen af eller i forbindelse med hans hverv Under ekspertudvalgets høring af Kommissionens generalsekretær forklarede denne, - at kommissæren med ansvar for personaleanliggender og kommissærerne med ansvar for de generaldirektorater, hvor de pågældende tjenestemænd er placeret, høres om idømte sanktioner, før ansættelsesmyndigheden vedtager afgørelsen om sanktionen;

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær EUROPA-PARLAMENTET SJ-0190/01 JDW/cn Luxembourg, den 17. august 2001 SJ(00)D/27266 Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær Om: Udtalelse om tjenestemænds ret til godtgørelse af ikke afholdt ferie ved

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 28.12.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Årsrapport om åbenhedsregistrets aktiviteter 2014. forelagt af generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen.

Årsrapport om åbenhedsregistrets aktiviteter 2014. forelagt af generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen. Årsrapport om åbenhedsregistrets aktiviteter 2014 forelagt af generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen for Europa-Parlamentets næstformand Sylvie Guillaume og Kommissionens førstenæstformand,

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUROPAKOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 29/10/2010 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2010 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 27, 30 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUR FRA KAPITEL 3001 Administrative udgifter

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 18 Regnskabsåret

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Advokat A klagede på vegne af B til ombudsmanden over gymnasiet G, herunder rektor R s, håndtering af en sag vedrørende

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Ja. DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) Den ordregivende

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 12.11.2008

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 12.11.2008 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.11.2008 C(2008) 6866 final KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 12.11.2008 om ordningen for udstationering af nationale eksperter og for nationale eksperter

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET INTERNE REGLER FOR PRAKTIKANTOPHOLD OG STUDIEBESØG I EUROPA-PARLAMENTETS GENERALSEKRETARIAT DEL I: PRAKTIKANTOPHOLD

EUROPA-PARLAMENTET INTERNE REGLER FOR PRAKTIKANTOPHOLD OG STUDIEBESØG I EUROPA-PARLAMENTETS GENERALSEKRETARIAT DEL I: PRAKTIKANTOPHOLD EUROPA-PARLAMENTET INTERNE REGLER FOR PRAKTIKANTOPHOLD OG STUDIEBESØG I EUROPA-PARLAMENTETS GENERALSEKRETARIAT DEL I: PRAKTIKANTOPHOLD Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Artikel 1 De forskellige former

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN 29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 14. december 2004 om fremme af en passende ordning for aflønning af medlemmer af ledelsen i børsnoterede selskaber

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 118 Offentlig Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 9. november 2004 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2004-165-0615 Dok.: CAA20416 G R U N D N O

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Det følger også af kravet om god forvaltningsskik, at en myndighed - selv om der

Det følger også af kravet om god forvaltningsskik, at en myndighed - selv om der 7. God forvaltningsskik 7.1 Introduktion af begrebet god forvaltningsskik Som nævnt, er forvaltningsloven en såkaldt minimumslov. Heri ligger, at loven ikke hindrer, at dens forskellige bestemmelser, der

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister

Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister Er du cand.jur. eller cand.merc.jur.? Den Europæiske Unions Domstol i Luxembourg beskæftiger mange danske jurister. Er du cand.jur. eller cand.merc. jur.

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.05.2004 KOM(2004)385 endelig 2004/0121(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab

Læs mere