Den Uafhængige Ekspertgruppe FØRSTE BERETNING. påstande om svig, fejl og forsømmelser og nepotisme i Kommissionen. (15.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Uafhængige Ekspertgruppe FØRSTE BERETNING. påstande om svig, fejl og forsømmelser og nepotisme i Kommissionen. (15."

Transkript

1 Den Uafhængige Ekspertgruppe FØRSTE BERETNING om påstande om svig, fejl og forsømmelser og nepotisme i Kommissionen (15. marts 1999)

2 Indhold Protokolside INDLEDNING Mandatet Ekspertgruppens uafhængighed og status Undersøgelsernes omfang Former for angribelig adfærd Normer for korrekt adfærd Spørgsmålet om ansvar TURISME 2.1. Retsgrundlag og budgettildelinger Organisatorisk opbygning Organisatorisk opbygning Disciplinærsag Sagen vedrørende Euroconseil Sagen vedrørende IPK-ECODATA Kommissionens vanskeligheder Forvaltningen af krisen Konklusioner MED-PROGRAMMERNE 3.1. Indledning Kronologien Juridiske betragtninger: delegation af beføjelser og manglende indhentning af konkurrencetilbud Kommissionens personalemangel - et utilstrækkeligt argument Interessekonflikten Dårlig forvaltning, uregelmæssigheder eller svig? Kommissionsmedlemmernes rolle og ansvar Ansvaret hos kollegiet af kommissionsmedlemmer ECHO 4.1. "ECHO-affæren": De foreliggende oplysninger Opståede spørgsmål Konklusion: Kommissærernes ansvar LEONARDO DA VINCI 5.1. Indledning Programmet, Kontoret for Faglig Bistand (KFB) og kontrakten GD XXII's egen revisionsenheds revisionsresultater vedrørende KFB Leonardo/Agenor Revisionsresultaterne fra GD XX (Generaldirektoratet for Finanskontrol) Yderligere foranstaltninger i Kommissionen Parlamentets manglende kendskab Professor Reiffers opgave Konklusioner

3 6. SIKKERHEDSKONTORET 6.1. Indledning Begivenhedernes forløb Bemærkninger vedrørende klimaet i Sikkerhedskontoret Påstande vedrørende udbudsproceduren i forbindelse med ny kontrakt for Sikkerhedstjenesten (1997) Konklusioner NUKLEAR SIKKERHED 7.1. Retsgrundlag og budgetramme Organisationsstruktur Revisionsrettens beretning Uddelegering af beføjelser Aftaler Projekternes gennemførelse og opfølgning Konklusioner Kommissærernes ansvar TILFÆLDE AF FAVORISERING 8.1. Edith Cresson-sagen Liikanen-sagen Marín-sagen Pinheiro-sagen Santer-sagen Wulf-Matthies-sagen AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 9.1. Ekspertgruppens mandat og undersøgelsernes omfang Kommissionens og kommissærernes ansvar Vurderinger ud fra kriterier om korrekt adfærd Reformer, der bør overvejes BILAG 1 (Undersøgte konkrete sager (bortset fra nepotisme): Ansvarlige kommissærer og tjenestegrene) BILAG 2 (Kommissionens generaldirektorater og tjenestegrene)

4 Den 14. januar 1999 vedtog Europa-Parlamentet sin beslutning om forbedring af den økonomiske forvaltning, hvori den bl.a. opfordrede til, at der skulle nedsættes en uafhængig ekspertgruppe under Parlamentets og Kommissionens auspicier (B4-0065, B og B4-0110/99). Den 27. januar 1999 behandlede og vedtog Formandskonferencen i Europa-Parlamentet et notat om Den Uafhængige Ekspertgruppe, hvori dens sammensætning og kommissorium blev fastlagt. På samme møde gav Kommissionens formand sit samtykke til Den Uafhængige Ekspertgruppes sammensætning og kommissorium. I en skrivelse af 1. februar 1999 til formanden for Europa-Parlamentet bekræftede Kommissionens formand Kommissionens godkendelse af Den Uafhængige Ekspertgruppes sammensætning og kommissorium. Den 2. februar 1999 holdt Den Uafhængige Ekspertgruppe sit indledende møde og valgte André MIDDELHOEK som formand. Den 15. marts 1999 forelagde Den Uafhængige Ekspertgruppe sin første beretning for formanden for Europa-Parlamentet og for Kommissionens formand. o o o Den Uafhængige Ekspertgruppe består af følgende medlemmer: André MIDDELHOEK (formand) Inga-Britt AHLENIUS Juan Antonio CARRILLO SALCEDO Pierre LELONG Walter VAN GERVEN - 4 -

5 1. INDLEDNING - 5 -

6 1. INDLEDNING 1.1. Mandatet Europa-Parlamentet vedtog på sit plenarmøde den 14. januar 1999 en beslutning om "forbedring af Kommissionens økonomiske forvaltning". I punkt 1 i denne beslutning hedder det: "opfordrer en komité af uafhængige eksperter, der mødes under Parlamentets og Kommissionens auspicier med mandat til at undersøge den måde, hvorpå Kommissionen afslører og behandler svig, fejl og forsømmelser og nepotisme, herunder en grundlæggende revision af Kommissionens praksis ved tildeling af alle finansielle kontrakter, til at aflægge beretning inden 15. marts 1999 om dens vurdering i første omgang af Kommissionen som kollegium;" Opfordringen i Europa-Parlamentets beslutning til, at ekspertgruppen skulle "undersøge den måde, hvorpå Kommissionen afslører og behandler svig, fejl og forsømmelser og nepotisme, herunder en grundlæggende revision af Kommissionens praksis ved tildeling af alle finansielle kontrakter" henviser tydeligvis til en undersøgelse af Kommissionens procedurer og praksis i forbindelse med specifikke tilfælde snarere end til en tilbundsgående undersøgelse af omstændighederne i hvert enkelt af disse tilfælde. En sådan undersøgelse ville indebære en gentagelse af de undersøgelser af mange af Kommissionens aktiviteter, som allerede er blevet foretaget af kompetente instanser såsom Parlamentets Budgetkontroludvalg og Kommissionens afdeling for finanskontrol (GD XX) og UCLAF En sådan fremgangsmåde ville desuden indebære risiko for indblanding i igangværende undersøgelser, der foretages af de kompetente myndigheder i forbindelse med disciplinær- eller straffesager mod embedsmænd i Fællesskabet eller tredjemand. Denne ekspertgruppe har ikke beføjelser til og agter heller ikke at blande sig i sådanne sager. Ud fra denne betragtning har den afholdt sig fra at høre private parter, selv på frivillig basis, fordi det kunne bringe igangværende eller fremtidige sager for domstolene i fare og ville have tvunget ekspertgruppen til at følge procedureregler, som ligger uden for dens rækkevidde Europa-Parlamentets Formandskonference vedtog på sit møde den 27. januar 1999 et notat om Den Uafhængige Ekspertgruppe, hvor det af punkt 6 (Kommissorium), afsnit 1 og 2, fremgår: Der er kun meget begrænset tid til at udarbejde en første beretning (ifølge beslutningen er deadline den 15. marts). Den første beretning kan søge at fastlægge, i hvilket omfang Kommissionen som organ eller de enkelte kommissærer bærer et særligt ansvar for de nylige eksempler på svig, fejl og forsømmelser eller nepotisme, som er blevet rejst under Parlamentets drøftelser eller er indeholdt i de påstande, der er blevet fremsat under disse drøftelser Formandskonferencens erklærede mål for den første beretning, nemlig at fastlægge, i hvilket omfang Kommissionen som organ eller de enkelte kommissærer bærer et særligt ansvar, fokuserer mere på Kommissionen som organ og de enkelte kommissærer end på Kommissionens administrative tjenester. Ekspertgruppen har taget hensyn til de tætte forbindelser mellem administrationen og kommissærerne selv, hvor det var nødvendigt. Da det imidlertid ligger inden for ekspertgruppens mandat at undersøge, hvordan Kommissionen afslører og behandler svig, fejl - 6 -

7 og forsømmelser og nepotisme, hvilket naturligvis også omfatter angribelige handlinger begået af Kommissionens administrative tjenester, skal ekspertgruppen også danne sig et skøn over forvaltningens og embedsmændenes adfærd i de tilfælde, der undersøges I overensstemmelse med beslutningen og det ovenfor udfærdigede mandat vil ekspertgruppen i første beretning begrænset sig til at fremsætte sit begrundede synspunkt vedrørende spørgsmålet om Kommissionens "særlige ansvar" som kollegium og for de enkelte kommissærers vedkommende i en række særlige tilfælde. Det vil den gøre på grundlag af nedenstående kriterier og metode Ekspertgruppen forestiller sig for sin anden beretning en mere vidtrækkende gennemgang af Kommissionens praksis og fremgangsmåder i forbindelse med de spørgsmål, der rejses i den første beretning Ekspertgruppens uafhængighed og status Ifølge ovennævnte punkt 6, afsnit 3, i Formandskonferencens notat skal ekspertgruppens medlemmer have frihed til at bestemme tilrettelæggelsen af deres arbejde og den interne fordeling af deres opgaver. Denne frihed fortolkes ikke blot som uafhængighed i organisatoriske anliggender, men også således, at der gives frie hænder til at fastlægge, hvilken fremgangsmåde der skal anvendes, hvilke spørgsmål der skal rejses, og hvilken form for konklusioner der skal drages Ekspertgruppen er ikke nedsat i henhold til traktaterne eller nogen anden form for regler, der gælder for de europæiske institutioner, og er således hverken en fællesskabsinstitution eller et fællesskabskontor. Det er absolut ikke nogen fællesskabsdomstol og har ingen formelle undersøgelsesbeføjelser. Desuden hviler dens autoritet udelukkende på en aftale mellem Kommissionen og Parlamentet om, at i) alle relevante dokumenter, som ekspertgruppen ønsker at se på, vil blive stillet til rådighed, og ii) at institutionernes personale vil blive undtaget for alle regler om hemmeligholdelse, som tjenestemandsvedtægten pålægger dem Ekspertgruppen betragter sig derfor som et midlertidigt rådgivende udvalg, der fungerer på konsensusbasis, og hvis beføjelser hviler på Parlamentets beslutning og på såvel Parlamentets som 1 Kommissionens tilsagn om at støtte dens arbejde og anerkende dens resultater Ekspertgruppen forsøger derfor hverken at "dømme" i ordets retlige forstand eller at give "instrukser", men snarere at fremlægge en ikke bindende (hverken retligt eller politisk) evaluering af Kommissionens og kommissærernes adfærd i de sager, der er under behandling Ekspertgruppen har under hele sit mandat være fuldstændig uafhængig. Selv om den er oprettet "under Europa-Parlamentets og Kommissionens auspicier", har den fulgt princippet om upartiskhed i forholde til disse to institutioner og anser sig udelukkende for ansvarlig for gennemførelsen af sit mandat og har ikke pligt til at aflægge beretning til andre end offentligheden Ekspertgruppen har af praktiske grunde anvendt reglerne om hemmeligholdelse i forbindelse med sit arbejde for at undgå indblanding udefra. Parlamentet. 1 Se skrivelse af 1. februar 1999 fra Kommissionens formand til formanden for Europa

8 1.3. Undersøgelsernes omfang Ekspertgruppen har i betragtning af den ekstremt begrænsede tid, den har haft til rådighed til sin første beretning, skåret sin opgave ned til at behandle og evaluere et begrænset antal sager Selv om en sådan selektivitet nok indebærer en risiko for partielle (dvs. ufuldstændige) konklusioner, har ekspertgruppen anlagt det synspunkt, at hver enkelt sag, som blev udvalgt til nøje behandling på dette stadium, i sig selv var tilstrækkelig til at fremsætte meningsfyldte konklusioner i forbindelse med ekspertgruppens formål, nemlig at kommentere Kommissionens procedurer og praksis for afsløring og behandling af svig, fejl og forsømmelser og nepotisme. Sagerne er udvalgt på grundlag af nylige drøftelser i Parlamentet, som det blev foreslået i Formandskonferencens notat om ekspertgruppens mandat. Den kendsgerning, at andre aktivitetsområder ikke er blevet undersøgt, bør imidlertid ikke udlægges således, at de nødvendigvis ikke er genstand for berettigede påstande For så vidt angår de sager, ekspertgruppen har udvalgt til undersøgelse, har gruppen gjort sit yderste for at få så solide og dokumenterede oplysninger som muligt. Den understreger imidlertid, at den ikke har ledt efter "bevis" i ordets retlige betydning. På grundlag af tilgængelige rapporter og dokumentation fra de pågældende myndigheder bekræftet gennem samtaler og andre kilder har ekspertgruppen baseret sin bedømmelse på troværdige oplysninger, som enten ikke blev bestridt, eller som ekspertgruppen selv kunne kontrollere inden for sine begrænsede beføjelser Former for angribelig adfærd I Europa-Parlamentets beslutning nævnes "svig, fejl og forsømmelser og nepotisme" som de angribelige handlinger, ekspertgruppen skal undersøge for at fastslå, hvordan sådanne handlinger afsløres og behandles af Kommissionen Svig vil sige forsætlige handlinger eller undladelser, der skader Fællesskabernes finansielle interesser. Det omfatter forsætligt begåede uregelmæssigheder ved udfærdigelse af dokumenter, manglende meddelelse af oplysninger og misbrug af midler med henblik på at opnå ulovlige 2 finansielle eller andre fordele på bekostning af Fællesskabets finansielle interesser Fejl og forsømmelser er et bredere begreb. Efter ekspertgruppens mening omfatter det generelt alvorlig eller vedvarende overtrædelser af principperne om forsvarlig forvaltning og navnlig handlinger eller undladelser, der muliggør eller tilskynder til, at svig eller uregelmæssigheder opstår 2 Se artikel 1 i konventionen udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser, vedtaget med Rådets retsakt af 26. juli 1995 (EFT C 316 af , s. 48)

9 eller vedvarer. Sådanne overtrædelser kan begås forsætligt, men vil hyppigere bestå i uagtsom 3 adfærd eller manglende omhu under udøvelse af funktioner i den offentlige administration Nepotisme er et anderledes (og ikke retligt) begreb. I almindelig brug omfatter det begunstigelse af slægtninge eller venner, navnlig ved besættelse af attraktive stillinger, uden at det er baseret på fortjeneste eller rimelighed Efter ekspertgruppens mening følger det alt i alt af ovenstående, at begreberne svig, fejl og forsømmelser og nepotisme peger på forskellige kategorier af angribelig adfærd, nemlig: i) uregelmæssigheder, dvs. overtrædelser af fællesskabsbestemmelser eller gældende nationale bestemmelser, hvad enten det sker med forsæt, i hvilket tilfælde de ofte vil indebære svig, eller det sker som følge af grov uagtsomhed; ii) svigagtig, dvs. forsætliglig adfærd ved handling eller undladelse heraf (herunder korruption) med det formål at opnå en ulovlig fordel på bekostning af Fællesskabets finansielle interesser; iii) etisk angribelig adfærd såsom at foretage offentlige udnævnelser, tildele kontrakter eller anbefale enkeltpersoner til belønninger og fordele (selv hvor der ikke begås svig eller uregelmæssigheder) ikke på grund af fortjeneste, men som en favorisering af familie, venner eller andre forbindelser; iv) alvorlige eller vedvarende overtrædelser af principperne for forsvarlig forvaltning Normer for korrekt adfærd Det er indlysende, at de ovennævnte kategorier overlapper hinanden, og at det ikke er let (eller nødvendigt for ekspertgruppen) at sondre mellem dem i et givet tilfælde. Denne sondring foretages kun her som indikation for de standarder, som ekspertgruppen ønsker at anvende. Disse standarder er baseret på ekspertgruppens forståelse af kravene til korrekt adfærd under udøvelse af et offentligt embede og nødvendigheden af at holde den højeste standard i den europæiske offentlige forvaltning. Disse standarder gælder først og fremmest for kommissærerne og for medlemmerne af deres kabinetter. På baggrund af den respekt, som de europæiske institutioner som helhed bør nyde hos 3 Til sammenligning kan anføres, at den europæiske ombudsmand definerer "fejl og forsømmelser" (den term, der anvendes i artikel 138E i EF-traktaten om oprettelse af det europæiske ombudsmandskontor) på følgende måde: (kilde: Fejl og forsømmelser betyder dårlig eller mislykket forvaltning. Det forekommer, hvis en institution undlader at gøre noget, som den skulle have gjort, hvis den gør det forkert, eller hvis den gør noget, som ikke burde gøres. Nogle eksempler er: - administrative uregelmæssigheder - urimelighed - forskelsbehandling - magtmisbrug - mangel på eller nægtelse af oplysninger - unødvendig forsinkelse. 4 Se Oxford English Dictionary og Petit Robert

10 den brede befolkning, må disse standarder medføre, at der ikke skabes nogen mulighed for eller fremkomst af interessekonflikter, der kan bringe offentlighedens billede af Kommissionen eller Fællesskabet som helhed i fare Ekspertgruppen er opmærksom på, at selve begrebet standarder for korrekt adfærd - i mangel på særlige regler eller adfærdskodekser - indbærer en gråzone med plads til skøn. Ekspertgruppen mener ikke desto mindre, at der findes en fælles kerne af "minimumsstandarder" ud over udtrykkelige regler, som gælder for personer i høje offentlige stillinger såsom kommissærerne og medlemmerne af deres private kabinetter. Jo højere stilling man indtager, desto større krav stiller disse standarder til embedsindehaverne om at udvise korrekt optræden og adfærd Af artikel 157, stk. 2, i EF-traktaten fremgår det, at "Kommissionens medlemmer udfører deres hverv i fuldkommen uafhængighed og i Fællesskabets almene interesse... Ved udførelsen af deres pligter må de hverken søge eller modtage instruktioner fra nogen regering eller noget andet organ. De afholder sig fra enhver handling, som er uforenelig med karakteren af deres hverv... de vil overholde... pligten til efter tjenesteperiodens ophør at udvise hæderlighed og tilbageholdenhed med hensyn til overtagelse af visse hverv eller opnåelse af visse fordele." Denne sidstnævnte pligt til at udvise hæderlighed og tilbageholdenhed gælder uden tvivl også - og endog i højere grad - så længe kommissærerne beklæder deres embede De adfærdsregler, der indgår i den ovennævnte fælles kerne af "minimumsnormer", kan defineres på følgende måde: - at handle i Fællesskabets almene interesse og fuldstændig uafhængigt, hvilket kræver, at beslutninger kun træffes i offentlighedens interesse, ud fra objektive kriterier og ikke under indflydelse af egne eller andres private interesser; - at optræde med hæderlighed og tilbageholdenhed og - vil ekspertgruppen gerne tilføje - i overensstemmelse med principperne om ansvarlighed og åbenhed over for offentligheden, hvilket indebærer, at når der træffes afgørelser, gøres begrundelsen for dem bekendt, at de beslutningstagningsprocesser, der ligger til grund for dem, er gennemsigtige, og at enhver form for personlige interessekonflikter erkendes ærligt og offentligt. Kun ved at overholde disse normer vil det være muligt for personer i høje stillinger at få den autoritet og troværdighed, der sætter dem i stand til at tilbyde det lederskab, som de er forpligtet til Spørgsmålet om ansvar Bestemmelsen i Europa-Parlamentets beslutning om, at ekspertgruppen skal "undersøge den måde, hvorpå Kommissionen afslører og behandler svig, fejl og forsømmelser og nepotisme", skal ses i sammenhæng med bestemmelsen i Formandskonferencens notat om, at ekspertgruppen skal søge at fastslå, i hvilket omfang Kommissionen som organ eller de enkelte kommissærer bærer et særligt ansvar. Henvisningen i beslutningen til den måde, Kommissionen afslører og behandler svig, fejl og forsømmelser og nepotisme, antyder, at ekspertgruppen i sin undersøgelse skal lægge vægt på fejl og forsømmelser begået af Kommissionen som organ eller af de enkelte kommissærer, som 5 Sml. de "syv principper for det offentlige", der anføres i den første betænkning fra det britiske Nolan-udvalgs (nu Neill-udvalg) om normer i det offentlige fra 1995, s

11 det fremgår af notatet fra Formandskonferencen. Den vigtigste del af ekspertgruppens opgave er derfor at undersøge Kommissionens praksis for afsløring og behandling af svig, fejl og forsømmelser og nepotisme, som (muligvis) er blevet begået af Kommissionen selv såvel som (oftere) af embedsmænd, der arbejder i Kommissionen, eller af tredjemand, der arbejder på vegne af eller på kontrakt med Kommissionen. Og som de undersøgte enkeltsager som beskrevet nedenfor viser, udgør dårlig eller forkert forvaltning i Kommissionen som organ eller fra de enkelte kommissærers side eller medlemmerne af deres kabinet i forbindelse med afsløring eller behandling af svig, fejl og forsømmelser eller nepotisme størstedelen af de påstande, der er blevet fremsat, og som ekspertgruppen har undersøgt. Det udelukker ikke, at ekspertgruppen også har måttet beskæftige sig med nogle få påstande om nepotisme fra kommissærernes side, dog uden påstande om svig eller korruption Angribelig adfærd hos Kommissionen som organ eller hos de enkelte kommissærer, nærmere bestemt (som vi har set) fejl og forsømmelser i forbindelse med afsløring eller behandling af svig, fejl og forsømmelser eller nepotisme i Kommissionens administrative tjenestegrene og hos tredjemand, der arbejder for Kommissionen, indebærer naturligvis et ansvar hos Kommissionen som helhed eller hos de enkelte kommissærer. Det ansvar, som ekspertgruppen beskæftiger sig med, vedrører det etiske ansvar, dvs. ansvar for ikke at opføre sig i overensstemmelse med korrekte normer i det offenlige liv som anført ovenfor (i 1.5.1). Der må sondres mellem denne form for ansvar og Komissionens politiske ansvar som nævnt i artikel 144 i EF-traktaten, der bestemmes af Europa- Parlamentet, og det disciplinære ansvar, der omtales i artikel 160 i EF-traktaten, som bestemmes af 6 Domstolen på begæring af Rådet eller Kommissionen. Det er imidlertid ikke til hinder for, at den pågældende institution uden tvivl, når den træffer afgørelse om politiske spørgsmål eller disciplinært ansvar, til dels vil basere sin vurdering på ekspertgruppens resultater vedrørende Kommissionens adfærd som kollegium eller de enkelte kommissærers adfærd. 6 Det skal holdes adskilt fra det ansvar uden for kontraktsforhold, der beskrives i artikel 215, stk. 2, i EF-traktaten, som Fællesskabets kan ifalde som følge af skader forvoldt af dets institutioner eller af dets ansatte under udøvelsen af deres hverv

12 2. TURISME

13 2. TURISME INDLEDNING Turistsagen er den sag vedrørende Kommissionen, der går længst tilbage. Den indledtes i 1989 med Det Europæiske Turistår. I 1999 er 76 organer eller personer fortsat genstand for retsforfølgning i medlemsstaterne eller supplerende undersøgelser på kommissionsplan. Denne sag har givet anledning til alvorlig kritik af Kommissionens forvaltning fra Europa-Parlamentets og Revisionsrettens side såvel som en lang række artikler i pressen Som følge af det store antal aktioner, der er involveret, har Den Uafhængige Ekspertgruppe især undersøgt tre specifikke sager, som ikke er blevet behandlet tilstrækkelig grundigt eller på passende vis. Det drejer sig om disiplinærsagen og kontrakterne med Euroconseil og IPK Retsgrundlag og budgettildelinger Efter Europa-Parlamentets og Rådets beslutninger fra 1983 og 1984 om en fællesskabspolitik for turisme og Europa-Parlamentets beslutning af 22. januar 1988 om fremme og finansiering af turismen forelagde Kommissionen Rådet et forslag til et handlingsprogram, som havde til formål at fremhæve turistsektorens økonomiske betydning inden for Fællesskabet og i højere grad inddrage turistpolitikken i det øvrige fællesskabspolitikker Den 21. december 1998 erklærede Rådet 1990 for Det Europæiske Turistår (Rådets afgørelse 89/46/EØF). I henhold til denne afgørelse skulle Kommissionen efter høring af et styringsudvalg træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på handlingsprogrammets iværksættelse, især for så vidt angik samordningen mellem offentlige og private organer i medlemsstaterne. Sidstnævnte skulle være ansvarlige for den forudgående udvælgelse af projekter og kontrollen med deres gennemførelse samt afgive beretning til Kommissionen Ifølge artikel 3 i Rådets afgørelse afsattes et budget på 5 mio. ecu til tilrettelæggelsen af Det Europæiske Turistår. Til dette beløb føjedes 0,8 mio. ecu til administrative udgifter. Samtidig blev der opført 7,5 mio. ecu på budgettet til iværksættelse af aktioner, herunder undersøgelser, inden for området turisme. Disse aktioner, som blev indledt i 1990, blev videreført i 1991 og Den 13. juli 1992 vedtog Rådet en treårig handlingsplan (1. januar december 1995) (Rådet/92/421/EØF) til fordel for turismen, i henhold til hvilken Kommissionen var ansvarlig for iværksættelsen heraf såvel som samordningen med de forskellige fællesskabspolitikker i de berørte generaldirektorater. Kommissionen skulle bistås af et udvalg sammensat af repræsentanter fra medlemsstaterne og ledet af en repræsentant for Kommissionen, og skulle efter høring af dette udvalg træffe foranstaltninger, som fandt direkte anvendelse Beløbet på de fællesskabsmidler, der skønnedes nødvendige til handlingsplanens iværksættelse, androg 8 mio. ecu Handlingsplanen er den sidste afgørelse, der blev truffet på dette område Andre fællesskabspolitikker, så som socialpolitikken, miljøpolitikken, transportpolitikken, politikken for transeuropæiske net, forskningspolitikken og politikken for undervisning og

14 uddannelse såvel som politikken for udvikling og kulturelt samarbejde fik tildelt bevillinger med det formål at finansiere projekter, der havde indvirkning på turismen I alt tildelte budgetmyndigheden i henhold til Revisionsrettens beretning 3/96 ud over bevillingerne til Det Europæiske Turistår følgende: - 15,9 mio. ecu til aktioner til fordel for turismen i perioden , - 1,750 mio. ecu til reklame i tredjelande for Europa som rejsemål og - 21,7 mio. ecu i perioden til handlingsplanen til fordel for turismen, eller i alt 39,350 mio. ecu Organisatorisk opbygning I perioden var følgende medlemmer af Kommissionen ansvarlige for turistpolitikken: - fra 1989 til januar 1993: Cardoso e Cunha - fra januar 1993 til januar 1995: Vanni d'archirafi - fra januar 1995: Papoutsis For så vidt angår de direkte aktioner såvel som samordningen af de indirekte, hørte gennemførelsen af turistpolitikken under GD XXIII - Direktorat A - Forbedring af virksomhedspolitik I direktorat A oprettedes en særlig enhed for iværksættelse af Fællesskabets politik for turisme. Personalet i denne enhed udgjorde i henhold til stillingsfortegnelsen i juni A3, 2 A7- A4, 1 B og 1 C, eller i alt 5 tjenestemænd, 5 hjælpeansatte (3 A og 2 C), 3 udstationerede nationale eksperter og 1 vikar. For at opveje personalemanglen i denne enhed blev virksomheden EURO- CONSEIL efter et udbud udvalgt til at sikre den tekniske forvaltning af Det Europæiske Turistår fra maj 1989 til oktober De anvisningsberettigede for disse udgifter var generaldirektøren og direktøren for Direktorat A, idet de øvrige direktører og sekretæren for generaldirektøren havde beføjelse til at undertegne betalingsordrerne. Den løbende forvaltning af bevillingerne, dvs. forberedelsen af afholdelsen af udgifter og betalingsordrer, kontrollen med fakturaer m.m. blev foretaget af en tjenestemand i kategori B fra turistenheden og af en gruppe under ledelse af en tjenestemand fra samme kategori under generaldirektøren. I praksis var sekretærerne for direktøren og generaldirektøren ligeledes nært inddraget i forvaltningen af de bevillinger, der var afsat til turismen De styringsudvalg, som skulle nedsættes i henhold til Rådets beslutning, blev sammensat og mødtes i perioden marts februar I hver medlemsstat blev der endvidere oprettet lokale udvalg, som ikke var optaget i afgørelsen, men som blev anset for nødvendige, hvis Turiståret skulle være en succes. I virkeligheden blev en lang række afgørelser truffet på bilateralt plan, idet styringssudvalget blot blev underrettet herom. FAKTA 2.3. Kronologisk gennemgang af forløbet og konstatering af uregelmæssighederne

15 Med henblik på udførelsen af de opgaver, Kommissionen havde fået pålagt af Rådet offentliggjorde GD XXIII: - udbud, som med undtagelse af konsulentkontrakterne med EURO-CONSEIL, i reglen vedrørte undersøgelseskontrakter på det statistiske område. I lighed med alle andre udbud var disse udbud underlagt de gældende finansielle bestemmelser, dvs. finansforordningen, gennemførelsesbestemmelserne hertil og Kommissionens interne bestemmelser, idet kontrakterne alt efter deres karakter og beløb er underlagt strenge bestemmelser om konkurrerende udbud, som har til formål at sikre gennemsigtighed, ligestilling af de bydende og forsvarlig økonomisk forvaltning. Udvælgelsen foretages af den anvisningsberettigede og de ansvarlige tjenestegrene efter høring af Det Rådgivende Udvalg for Indkøb og Kontrakter og finansinspektørens påtegning. Ikke desto mindre påviser Revisionsrettens beretning fra september 1992 alvorlige uregelmæssigheder og uberettigede betalinger også i forbindelse med bl.a. aktioner, som var underlagt strenge procedurer (jf. EURO-CONSEILsagen). - indkaldelse af forslag med henblik på specifikke aktioner, som modtog støtte via Fællesskabets budget. Denne procedure er ikke underlagt specifikke bestemmelser og vedrører støtte. Den giver interesserede personer og foreninger mulighed for at indgive en anmodning om støtte og forpligter den anvisningsberettigedes tjenestegrene til at sammenligne disse anmodninger I realiteten tildelte GD XXIII især ad hoc-støtte til projekter, som støttemodtagerne havde indgivet på eget initiativ uden forudgående indkaldelse af forslag. Dette instrument blev anvendt massivt i forbindelse med Turiståret og vedrørte halvdelen af projekterne for perioden og derefter en fjerdedel under handlingsplanen Dog konstaterede Revisionsretten i beretning 3/96 i forbindelse med handlingsplanen, at den udvælgelsesprocedure på grundlag af udbud og indkaldelse af forslag, som indledtes i 1994, var behæftet med tekniske problemer især i forbindelse med registreringen af buddene, og at den udvælgelsesprocedure, som indledtes i 1995 til trods for forbedringer i forhold til de foregående ikke havde gjort det muligt systematisk at sikre en ligestilling af de bydende Sideløbende havde chefen for turistenheden, som bekræftet af Retten i Første Instans i dommen af 19. marts 1998 i sag T-74/94 uden tilladelse forsætligt og vedvarende påtaget sig eksterne aktiviteter, som fjernede enhver garanti for hans uafhængighed, og som kunne afstedkomme alvorlige interessekonflikter i forhold til udøvelsen af hans hverv, og gjort sig skyldig i alvorlig tilsidesættelse af den forpligtelse til ansvarlighed, uafhængighed og ærlighed, som påhvilede ham som følge af hans stilling som højtstående tjenestemand, hvis opgave det var inden for institutionen at udøve en betydningsfuld forvaltningsfunktion inden for en specifik og følsom sektor.ved forsætligt og vedvarende at undlade at informere Kommissionen om sine aktiviteters reelle karakter og de forbindelser, han havde indgået med selskaber, hvis aktivitetsområde vedrørte hans egen arbejdssektor i Kommissionen, havde han tilsidesat sin forpligtelse til loyalitet over for institutionen og endvidere handlet i modstrid med artikel 12 i vedtægten. Disse forseelser havde skadet Kommissionens image, rygte og interesser alvorligt (betragtning 178) Med andre ord udøvede chefen for turistenheden ulovlige eksterne aktiviteter på det område, der henhørte under hans beføjelser, hvilket førte til uretmæssig anvendelse af midler, korruption og nepotisme

16 En anden midlertidig ansat i turistenheden i lønklasse A4, en tidligere udstationeret national ekspert, var involveret i et af de nationale udvalg, som havde til opgave at foretage den forudgående udvælgelse af de projekter, som kunne modtage fællesskabsstøtte, samtidig med at han selv forvaltede disse projekter på fællesskabsplan. Endvidere viser Kommissionens revision fra juli 1998, at en anden udstationeret national ekspert ligeledes var involveret i en interessekonflikt af samme art i forbindelse med Det Europæiske Turistår. Andre advarsler Allerede i 1989 fremsatte et medlem af Europa-Parlamentet tre skriftlige forespørgsler, som senere blev trukket tilbage, om forvaltningen af Det Europæiske Turistår og valget af EURO- CONSEIL såvel som visse aspekter af kontrakten Den 9. april 1990 gav Europa-Parlamentet udtryk for sin foruroligelse over projektets forvaltning og eventuelle uregelmæssigheder i forbindelse med foranstaltninger vedrørende Det Europæiske Turistår og anmodede Revisionsretten om en udtalelse I en skrivelse til Kommissionen af juni 1992 protesterede formanden for Den Europæiske Turistkommission mod, at chefen for turistenheden havde fremmet valget af et yderst tvivlsomt organ, firmaet Demeter. Ud fra den antagelse, at der var tale om et forsøg på at diskvalificere en konkurrent, vedtog generaldirektøren og den kompetente direktør i GD XXIII efter høring af chefen for turistenheden ikke at tage denne skrivelse i betragtning Den 30. september 1992 viste den beretning fra Revisionsretten, der var udarbejdet efter anmodning fra Europa-Parlamentet, uregelmæssigheder i procedurerne for tildeling af kontrakter og gennemførelsen heraf, tildeling af støtte og anvendelsen heraf og manglende overholdelse af budgetog regnskabsbestemmelserne. Beretningen indholdt endvidere en generel kritik af den finansielle forvaltning af Det Europæiske Turistår som helhed. Endvidere påpegede Revisionsretten den utilstrækkelige kontrol fra finanskontrollens side, for så vidt angik indgåelse af udgifter såvel som betalinger Disse signaler burde have advaret det ansvarlige medlem af Kommissionen såvel som den ansvarlige generaldirektør og i sidste instans kommissærerne som kollegium, for så vidt angik forvaltningen af turistpolitikken. Men intet skete: først i andet halvår af 1993 påviser GD IX eksistensen af alvorlige problemer i enheden for turisme. Interne undersøgelser i institutionen og sagsanlæg I marts og april 1993 foretog GD XXIII en intern undersøgelse og anmodede i juli om bistand fra GD XX - Finanskontrol. Allerede i andet halvår 1993 blev den interne undersøgelse udvidet til at omfatte hele GD XXIII. Undersøgelsen viste, at der allerede i 1989 var sket uregelmæssigheder, som kunne give anledning til tilbagefordringer og formodning om svig. Efter en drøftelse af disse resultater med generalsekretæren og GD IX - Personale og Administration vedtog ansættelsesmyndigheden at forflytte chefen for enheden i tjenestens interesse med virkning fra 15. marts Den 8. juli 1994 blev sagen overdraget til Kommissionens Afdeling for Samordning af Foranstaltningerne til Bekæmpelse af Svig (UCLAF), som på baggrund af de formodede

17 uregelmæssigheders karakter (svig og korruption) øjeblikkelig gav arbejdet en præjudiciel karakter. UCLAF blev inddraget i en del af GD X's kontrolarbejde i medlemsstaterne På baggrund af disse oplysninger anmodede Kommissionen i december 1994 de franske og belgiske retsinstanser om at foretage en indledende undersøgelse eventuelt efterfulgt af en retssag. I februar 1995 indbragte et medlem af Europa-Parlamentet en klage for de belgiske retsinstanser og i marts 1995 rettede Kommissionen henvendelse til de græske retsmyndigheder om at foretage indledende undersøgelser. Sanktioner Den 22. juni 1995 vedtog generaldirektøren for GD IX i sin egenskab af ansættelsesmyndighed en fjernelse fra tjenesten af chefen for enheden med virkning fra 1. august 1995 uden reduktion eller ophævelse af alderspensionen i overensstemmelse med den udtalelse, disciplinærrådet havde vedtaget den 23. maj Den 28. juli 1995 opsagde generaldirektøren kontrakten med den midlertidigt ansatte med virkning fra 1. august 1995, idet han således ikke fulgte den udtalelse, disciplinærrådet havde vedtaget den 30. juni 1995, som anbefalede ansættelsesmyndigheden som sanktion at indplacere den ansatte på et lavere løntrin. Den videre gennemførelse af undersøgelserne internt såvel som i medlemsstaterne og informationen af kontrolinstanserne Som led i deres undersøgelse anmodede de belgiske retsinstanser i februar og november 1995 om ophævelse af immuniteten for visse tjenestemænd og om Kommissionens tilladelse til at indhente vidnesbyrd i sagen fra et vist antal andre tjenestemænd. Efter de normale verifikationsprocedurer efterkom Kommissionen de belgiske myndigheders anmodning om ophævelse af immunitet og om ophævelse af tavshedspligten I april 1996 forelagde Kommissionen i overensstemmelse med artikel 6 i Rådets afgørelse 92/421/EØF en rapport udarbejdet af et eksternt selskab om evalueringen af Fællesskabets handlingsplan til fordel for turismen ( ). Denne rapport indeholdt en kritisk analyse af en række afgørelser og retningslinjer men viste dog, at et vist antal projekter var blevet gennemført med succes I juni 1996 anmodede de belgiske myndigheder om ophævelse af immunitet for generaldirektøren for GD XXIII, direktøren med ansvar for turisme og en medarbejder. GD IX anmodede om supplerende dokumentation, og kommissærerne som kollegium svarede den 12. september, at de ikke kunne efterkomme denne anmodning. I henhold til Kommissionen var de af den belgiske anklagemyndighed anførte begrundelser ikke tilstrækkelige og desuden havde de interne undersøgelser havde ikke klarlagt forhold, som kunne begrunde ophævelsen af immunitet. Den 16. oktober 1996 lod Kommissionen i sin egenskab af ansættelsesmyndighed personalevedtægtens artikel 50 (fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde) finde anvendelse på generaldirektøren for GD XXIII. Denne beslutning trådte i kraft med virkning fra 1. december I november 1996 forelagde Revisionsretten særberetning nr. 3/96 vedrørende politikken til fordel for turismen, og i december 1996 oprettede den nye generaldirektør for GD XXIII en taskforce mellem GD XX, XXIII og UCLAF med henblik på en fornyet undersøgelse af samtlige sager vedrørende turismen

18 I juni 1997 indtrådte Kommissionen som civil part i sagen mod chefen for enheden, og i november 1997 fornyede de belgiske myndigheder deres anmodning om ophævelse af immunitet for generaldirektøren, direktøren og en af deres medarbejdere. Kommissionen efterkom denne anmodning den 13. november I 1998 foretog GD X en fornyet gennemgang af undersøgelserne fra 1993, og Europa- Parlamentet vedtog på grundlag af betænkning af De Luca og Wemheuer to kritiske beslutninger (A4-0040/98 og A4-0049/98) om Kommissionens kontrolforanstaltninger på turistområdet og holdning over for de formodede tilfælde af svig og uregelmæssigheder Den 14. juli 1998 offentliggjorde den task-force, der blev oprettet af GD XXIII, en undersøgelse af den hidtidige forvaltning af turistpolitikken, som var stilet til Europa-Parlamentet og Revisionsretten. Det fremgik af undersøgelsen, at der var konstateret 236 sager med uberettigede udbetalinger, og der var udstedt 193 tilbagefordringer for et beløb på 3,1 mio. ecu, og at 24 tilbagefordringer for et samlet beløb på 1,3 mio. ecu var under udarbejdelse. Den resterende del på 0,4 mio. ecu svarede til diverse sager, som krævede yderligere undersøgelser eller situationer, hvor modtageren ikke længere eksisterede (foreninger m.m.). Endelig havde 61 modtagere tilbagebetalt 0,56 mio. ecu. I henhold til undersøgelsen var der i perioden sket uberettigede udbetalinger for 4,5 mio. ecu ud af 31,4 mio. ecu vedrørende 718 aktioner, der er opført under udgifterne; de uberettigede udbetalinger skyldtes i et vist omfang svig. Disse tilfælde af svig vedrørte i organer eller personer, som enten var genstand for retsforfølgning i medlemsstaterne eller begrundede yderligere undersøgelser Efterfølgende viser det store antal sager, der er tale om, omfanget af uregelmæssighederne og eventuelle risici for svig For så vidt angår medlemsstaternes retsinstanser, er undersøgelserne endnu ikke afsluttet På baggrund af denne kronologiske gennemgang må man understrege den passivitet, der har kendetegnet de udvalg, der er nedsat i henhold til Rådets afgørelser af og Disse udvalg, som er sammensat af repræsentanter for medlemsstaterne og ledes af en repræsentant for Kommissionen, burde være blevet hørt af Kommissionen om gennemførelsen af handlingsprogrammerne på turistområdet. Inden for rammerne af Det Europæiske Turistår, er udvalget dog udelukkende blevet informeret om GD XXIII's og de lokale udvalgs afgørelser. Der er ikke sket nogen forudgående høring. For så vidt angår det udvalg, der blev oprettet i forbindelse med handlingsplanen for , omtales dets rolle på intet tidspunkt De samme bemærkninger finder anvendelse, for så vidt angår medlemsstaterne, der i forbindelse med turiståret var ansvarlige for den forudgående udvælgelse af projekterne og kontrollen med deres gennemførelse og forpligtet til at afgive beretning til Kommissionen. Disse medlemsstater bemærkede ikke de mange uregelmæssigheder og tilfælde af svig, som Kommissionen senere har konstateret. 2.4 Disciplinærsag De uregelmæssigheder, der blev konstateret i forvaltningen af projekter på turismeområdet, vedrørte fejl i den administrative, budgetmæssige og finansielle forvaltning samt svig og misbrug af fællesskabsmidler. I undersøgelserne blev det konkluderet, at inden for Kommissionens

19 tjenestegrene kunne svig og misbrug af fællesskabsmidler i det væsentligste tilskrives kontorchefen og hans midlertidigt ansatte medarbejder. Kontorchefens sag Medens kontorchefen havde ansvaret for kontoret for turisme, plejede han uden ansættelsesmyndighedens vidende interesser i flere selskaber enten ved direkte at administrere dem eller ved at overdrage dele af dem til sine nærmeste (hans samlever eller hendes mor) eller ved at lade disse selskaber have hjemsted på sin bopæl. Det drejer sig om selskaberne Immoflo, Lex Group, Groupe dynamique Grèce og Groupe dynamique Belgique, hvoraf to har deltaget i fællesskabsprogrammerne og som følge deraf har modtaget tilskud Kontorchefen har ligeledes foretaget uberettiget udbetaling af store beløb til firmaet 01 Pliroforiki, bevilget tilskud ud over Kommissionens forpligtelser under yderst tvivlsomme og usædvanlige retlige og finansielle sikkerhedsbetingelser, til selskaberne Demeter og Etoa, bevilget støtte uden begrundelse, har kunstigt forhøjet et støttebudget for selskabet WES i forbindelse med finansiering af en underkontrahent, der var udpeget af ham selv, uden at der var tale om nogen modydelse, har bevilget støtte til kontrahenter, der ikke var i besiddelse af den kompetence, de påberåbte sig, eller anvendte falsk identitet, og har ændret budgettet for den støtte, der blev udbetalt, selv om projektet med selskabet Wainfeld Consultants, ikke blev gennemført, osv Det var i løbet af anden halvdel af 1993, at GD XX opdagede, at der var problemer med forvaltningen i Kontoret for Turisme. I begyndelse af 1994 førte en artikel i en græsk avis i juli 1993, der indeholdt beskyldninger mod kontorchefen til, at hans overordnede fik kendskab til sagen Den 15. marts 1994 blev kontorchefen forflyttet i tjenestens interesse Derefter blev der indledt en disciplinærsag mod ham, som har udviklet sig efter følgende tidsplan: : Meddelelse til den pågældende om beslutningen om at indlede en disciplinærsag : Høring af tjenestemanden : Suspendering af den pågældende med tilbageholdelse af halvdelen af hans løn : Den pågældende genindsættes i sine økonomiske rettigheder med opretholdelse af suspenderingen, uden at der var blevet truffet nogen afgørelse om hans sag : Ny høring af tjenestemanden : Henvisning af sagen til disciplinærrådet : Disciplinærrådet afbryder sit arbejde for at få nærmere belyst, hvordan turismesektoren fungerer : Tjenestemanden høres en tredje gang for at afgive nærmere forklaring om sine forbindelser med flere selskaber, som ansættelsesmyndigheden først havde fået kendskab til i slutningen af februar måned : Ansættelsesmyndigheden sender en supplerende rapport til disciplinærrådet : Enstemmig udtalelse fra disciplinærrådet med henstilling til ansættelsesmyndigheden om afskedigelse uden tab af pensionsrettigheder : Udtalelsen meddelt til den pågældende : Ansættelsesmyndighedens endelige høring : Afgørelse fra ansættelsesmyndigheden om at opretholde alle de klager, som den havde henvist til disciplinærrådet og afskedige den pågældende tjenestemand uden

20 fortabelse eller nedsættelse af pension. Denne afgørelse blev meddelt den pågældende den 23. juni : Afskedigelsen træder i kraft Denne sag rejser to problemer: - den periode, der hengik, fra bedragerierne blev opdaget indtil afgørelsen om afskedigelse, som blev truffet i forbindelse med de faktiske forhold, der har gjort sig gældende fra og med straffens mildhed Der var tale om et tidsrum på omkring to år fra det øjeblik, hvor GD XX opdagede bedragerierne, til tidspunktet for afskedigelse af den anklagede tjenestemand. Der gik faktisk fire måneder mellem hans forflyttelse og ansættelsesmyndighedens beslutning om at indlede en disciplinærsag, og fem måneder mellem den første høring af tjenestemanden og henvisningen til disciplinærrådet Disciplinærrådet overholdt ikke fristen i artikel 7 i bilag IX i vedtægten, idet den ikke afgav sin udtalelse i slutningen af marts måned 1995, som det skulle have gjort, men først to måneder senere, den 23. maj Generaldirektøren for personale overholdt i sin egenskab af ansættelsesmyndighed fristerne i vedtægten, men den egentlige disciplinærsag varede et år. Det vil sige, at afgørelsen om afskedigelse, som blev bekendtgjort den 23. juni 1995 kunne have fået virkning fra og med denne dato eller senest fra 1. juli i stedet for at blive forsinket til den 1. august, efter at tjenestemanden havde været suspenderet i et år Procedurens langsommelighed kan dels forklares med sagens kompleksitet og nødvendigheden af at foretage en undersøgelse, og dels med den forsigtighed, som EU-institutioner skal gå frem med i disciplinærsager, for at ikke Retten i Første Instans skal annullere deres afgørelser. Disciplinærrådet burde imidlertid have fremskyndet sit arbejde, og ansættelsesmyndigheden burde ikke have ventet over en måned med at iværksætte sanktionen I betragtning af de alvorlige beskyldninger, som generaldirektøren for GD IV fastholdt, burde han i sin egenskab af ansættelsesmyndighed - have afveget fra disciplinærrådets afgørelse og have afskediget kontorchefen med fortabelse af pensionsretten, eller endog - have gjort ham ansvarlig i henhold til artikel 22 i vedtægten, ifølge hvilken en tjenestemand kan pålægges helt eller delvis at erstatte tab, som påføres Fællesskaberne som følge af grove personlige fejl ved udøvelsen af eller i forbindelse med hans hverv Under ekspertudvalgets høring af Kommissionens generalsekretær forklarede denne, - at kommissæren med ansvar for personaleanliggender og kommissærerne med ansvar for de generaldirektorater, hvor de pågældende tjenestemænd er placeret, høres om idømte sanktioner, før ansættelsesmyndigheden vedtager afgørelsen om sanktionen;

BUDGETKONTROLUDVALGET SPØRGSMÅL TIL HØRINGEN AF DET INDSTILLEDE KOMMISSIONSMEDLEM NEIL KINNOCK. 30. august 7. september 1999 GENERELLE SPØRGSMÅL..

BUDGETKONTROLUDVALGET SPØRGSMÅL TIL HØRINGEN AF DET INDSTILLEDE KOMMISSIONSMEDLEM NEIL KINNOCK. 30. august 7. september 1999 GENERELLE SPØRGSMÅL.. BUDGETKONTROLUDVALGET SPØRGSMÅL TIL HØRINGEN AF DET INDSTILLEDE KOMMISSIONSMEDLEM NEIL KINNOCK 30. august 7. september 1999 GENERELLE SPØRGSMÅL.. 2 ADGANG TIL OPLYSNINGER. 3 REFORM AF KOMMISSIONEN. 4 PERSONALEVEDTÆGTEN

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Bruxelles, 01-0452 NOTAT

Bruxelles, 01-0452 NOTAT Bruxelles, 01-0452 NOTAT Om: Anmodning om at se bort fra påtegningsafslag nr. 01/05 på forslag til udgiftsforpligtelse nr. 7101 vedrørende rammekontrakten "Papirkurve med affaldssortering" I overensstemmelse

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 *

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 * fremsætte en afvisningspåstand og langt mindre fritage Retten fra at påse, at vedtægtens frister er overholdt. 2. Den udtrykkelige afvisning af en ansøgning, der finder sted efter den stiltiende afvisning

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) KAPITEL X Europæisk Samarbejdsudvalg eller informations- og høringsprocedure i fællesskabsvirksomheder. 1. Afsnit : Anvendelsesområde? L 439-6 Med det formål at sikre de ansattes

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 12.02.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0596/2006 af Odysseas Poimenidis, græsk statsborger, om de græske myndigheders beslaglæggelse

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien TRADE/2002/294/DA Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien Kommissionen har modtaget en klage i henhold

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0045/2011 af Christian Frener, østrigsk statsborger, om manglende overholdelse af EU's udbudsprocedure

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.6.2004 KOM(2004) 423 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om afslutning af konsultationsproceduren

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær EUROPA-PARLAMENTET SJ-0190/01 JDW/cn Luxembourg, den 17. august 2001 SJ(00)D/27266 Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær Om: Udtalelse om tjenestemænds ret til godtgørelse af ikke afholdt ferie ved

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0921/2012 af Sorin Stelian Torop, rumænsk statsborger, for fagforeningen for tjenestemænd ved

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1967R0422 DA 07.10.2012 032.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B M27 RÅDETS FORORDNING Nr. 422/67/EØF, Nr. 5/67/EURATOM af 25. juli 1967

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 29.8.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1657/2013 af Paul Ryan, irsk statsborger, om nødvendigheden af en reform af Europaskolesystemet

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 8.10.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0994/2008 af Stathis Trachanatzis, græsk statsborger, for "Somateio" (sammenslutning af arbejdstagere

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05/10/06 ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1919/2009 af M.B, italiensk statsborger, om ukorrekt italiensk gennemførelse (Dlgs 106/09) af direktiver

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 12 Regnskabsåret

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.10.2014 COM(2014) 629 final 2014/0295 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om en ændring af listen over

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 29.11.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0079/2012 af foreningen "Victoria Revoluției din decembrie '89", og otte andre foreninger, om

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *»Socialpolitik information og høring af arbejdstagere direktiv 2002/14/EF gennemførelse af direktivet ved lov og ved kollektiv overenskomst den kollektive

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Fiskeriudvalget om forslag til Rådets forordning om indgåelse af den fjerde

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2007 KOM(2007) 427 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om vedtagelse af forretningsordenen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 25.11.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0653/2005 af Marion Locker, tysk statsborger, for den østrigske dyrevelfærdsorganisation, om ændringer

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted P6_TA(2009)0086 Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2009 med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende flytning af selskabers

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 28.1.2013 2012/2189(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.01.2006 KOM(2006) 4 endelig 2006/0003 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om særlige foranstaltninger

Læs mere

1) Artikel 17 i forordningen om oprettelse af Oversættelsescentret lyder:

1) Artikel 17 i forordningen om oprettelse af Oversættelsescentret lyder: CT/CA-027/97-03 Bestemmelser til beskyttelse af visse opgavers fortrolighed (artikel 17, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94 af 28. november 1994 om oprettelse af et oversættelsescenter for Den

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 24.10.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0230/2009 af Spiridon Andriopoulos, græsk statsborger, om de græske myndigheders manglende hensyntagen

Læs mere

DEN FÆLLES KONTROLINSTANS FOR EUROPOL. Udtalelse fra den fælles kontrolinstans om databeskyttelsesniveauet i Australien (Udtalelse 05/35)

DEN FÆLLES KONTROLINSTANS FOR EUROPOL. Udtalelse fra den fælles kontrolinstans om databeskyttelsesniveauet i Australien (Udtalelse 05/35) THE JOINT SUPERVISORY BODY OF EUROPOL DEN FÆLLES KONTROLINSTANS FOR EUROPOL Udtalelse fra den fælles kontrolinstans om databeskyttelsesniveauet i Australien (Udtalelse 05/35) DEN FÆLLES KONTROLINSTANS

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen Beskæftigelsesministerens

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

AIACE Vedtægter. Afsnit I. Navn hjemsted formål varighed

AIACE Vedtægter. Afsnit I. Navn hjemsted formål varighed AIACE Vedtægter Afsnit I. Navn hjemsted formål varighed Artikel 1 Foreningens navn er: DEN INTERNATIONALE FORENING AF FORHENVÆRENDE MEDARBEJDERE VED DEN EUROPÆISKE UNION. Foreningen arbejder ikke med gevinst

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 24.04.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0930/2005 af Marc Stahl, tysk statsborger, om Tysklands anerkendelse af eksamensbeviser for fysioterapeuter

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold.

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Denne vejledning er et redskab til ledelsens vurdering af, om der foreligger en handling fra en medarbejder,

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.06.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0677/2009 af Maria Luise Rau, tysk statsborger, om det spanske elselskab Iberdrolas opkrævning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2002 SEK(2002) 1202 endelig 2001/0033 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til EF-traktatens artikel 251,

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

Joëlle Vanderhaeghen mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Joëlle Vanderhaeghen mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber RETTENS DOM (Første Afdeling) 29. januar 1997 Sag T-297/94 Joëlle Vanderhaeghen mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Tjenestemænd - annullationssøgsmål - formaliteten - lønsedler, der anvender

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (50/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Den Italienske Republiks Senat om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg,

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * BOURGARD DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * I sag C-172/02, angående en anmodning, som Cour de cassation (Belgien) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 1. I den foreliggende sag har Kommissionen nedlagt påstand om, at det fastslås, at de græske bestemmelser om beskatning

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET BUDGETUDVALGET. Meddelelse til medlemmerne. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2004

EUROPA-PARLAMENTET BUDGETUDVALGET. Meddelelse til medlemmerne. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2004 EUROPA-PARLAMENTET BUDGETUDVALGET Meddelelse til medlemmerne Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2004 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C10 Regnskabsåret 2004. GENERALDIREKTORATET

Læs mere

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juni 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0014 (COD) 2014/0013 (NLE) 10456/14 AGRI 406 AGRIFIN 90 AGRIORG 96 CODEC 1393 NOTE fra: til: Formandskabet

Læs mere

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter L 179/72 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 673/2014 af 2. juni 2014 om nedsættelse af et mæglingspanel og forretningsordenen for dette (ECB/2014/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 11 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 1999 Udvalget for Andragender 2004 29. juni 2004 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 900/2000 af Maria Grazia Fiorini, fransk statsborger, om manglende anerkendelse af hendes eksamensbevis

Læs mere

MEDDELELSE OM LEDIG STILLING ECA/2015/JUR. 2 stillinger som jurist - lønklasse AD 8 - AD 9 Den Juridiske Tjeneste - Formandens kontor

MEDDELELSE OM LEDIG STILLING ECA/2015/JUR. 2 stillinger som jurist - lønklasse AD 8 - AD 9 Den Juridiske Tjeneste - Formandens kontor Menneskelige ressourcer Ansættelse og karriereudvikling MEDDELELSE OM LEDIG STILLING ECA/2015/JUR 2 stillinger som jurist - lønklasse AD 8 - AD 9 Den Juridiske Tjeneste - Formandens kontor HVEM ER VI?

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003»

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» DOM AF 16.1.2003 SAG C-388/01 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» I sag C-388/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved M. Patakia og R. Amorosi, som befuldmægtigede, og med valgt

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren) Socialforvaltningen Bilag 1 UDKAST TIL KONTRAKT mellem Københavns Kommune Socialforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V og (Leverandør) (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF L 122/28 Den Europæiske Unions Tidende 16.5.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT DARMON SAG C-208/88 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 * Hr. afdelingsformand, de herrer dommere, * Originalsprog: fransk.

Læs mere

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse En avis bragte en artikel om afskedigelse af to kommunale medarbejdere. Ifølge artiklen havde formanden for et af kommunens

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget ARBEJDSDOKUMENT. om de decentrale agenturers FFB for 2002. Ordfører: Wilfried Kuckelkorn og Carlos Costa Neves

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget ARBEJDSDOKUMENT. om de decentrale agenturers FFB for 2002. Ordfører: Wilfried Kuckelkorn og Carlos Costa Neves EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 20. juni 2001 ARBEJDSDOKUMENT om de decentrale agenturers FFB for 2002 Budgetudvalget Ordfører: Wilfried Kuckelkorn og Carlos Costa Neves DT\436804.doc PE 303.584

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed. Oktober 2016

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed. Oktober 2016 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 1 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 26 84 00 Email

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.11.2006 KOM(2006) 713 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om et midlertidigt forbud mod anvendelse

Læs mere

Vejledning om ytringsfrihed

Vejledning om ytringsfrihed Inspirationsnotat nr. 22 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 23. oktober 2013 Vejledning om ytringsfrihed Anbefalinger Hovedudvalget bør drøfte, hvordan kommunen eller regionen får tilvejebragt en grundlæggende

Læs mere