Den Uafhængige Ekspertgruppe FØRSTE BERETNING. påstande om svig, fejl og forsømmelser og nepotisme i Kommissionen. (15.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Uafhængige Ekspertgruppe FØRSTE BERETNING. påstande om svig, fejl og forsømmelser og nepotisme i Kommissionen. (15."

Transkript

1 Den Uafhængige Ekspertgruppe FØRSTE BERETNING om påstande om svig, fejl og forsømmelser og nepotisme i Kommissionen (15. marts 1999)

2 Indhold Protokolside INDLEDNING Mandatet Ekspertgruppens uafhængighed og status Undersøgelsernes omfang Former for angribelig adfærd Normer for korrekt adfærd Spørgsmålet om ansvar TURISME 2.1. Retsgrundlag og budgettildelinger Organisatorisk opbygning Organisatorisk opbygning Disciplinærsag Sagen vedrørende Euroconseil Sagen vedrørende IPK-ECODATA Kommissionens vanskeligheder Forvaltningen af krisen Konklusioner MED-PROGRAMMERNE 3.1. Indledning Kronologien Juridiske betragtninger: delegation af beføjelser og manglende indhentning af konkurrencetilbud Kommissionens personalemangel - et utilstrækkeligt argument Interessekonflikten Dårlig forvaltning, uregelmæssigheder eller svig? Kommissionsmedlemmernes rolle og ansvar Ansvaret hos kollegiet af kommissionsmedlemmer ECHO 4.1. "ECHO-affæren": De foreliggende oplysninger Opståede spørgsmål Konklusion: Kommissærernes ansvar LEONARDO DA VINCI 5.1. Indledning Programmet, Kontoret for Faglig Bistand (KFB) og kontrakten GD XXII's egen revisionsenheds revisionsresultater vedrørende KFB Leonardo/Agenor Revisionsresultaterne fra GD XX (Generaldirektoratet for Finanskontrol) Yderligere foranstaltninger i Kommissionen Parlamentets manglende kendskab Professor Reiffers opgave Konklusioner

3 6. SIKKERHEDSKONTORET 6.1. Indledning Begivenhedernes forløb Bemærkninger vedrørende klimaet i Sikkerhedskontoret Påstande vedrørende udbudsproceduren i forbindelse med ny kontrakt for Sikkerhedstjenesten (1997) Konklusioner NUKLEAR SIKKERHED 7.1. Retsgrundlag og budgetramme Organisationsstruktur Revisionsrettens beretning Uddelegering af beføjelser Aftaler Projekternes gennemførelse og opfølgning Konklusioner Kommissærernes ansvar TILFÆLDE AF FAVORISERING 8.1. Edith Cresson-sagen Liikanen-sagen Marín-sagen Pinheiro-sagen Santer-sagen Wulf-Matthies-sagen AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 9.1. Ekspertgruppens mandat og undersøgelsernes omfang Kommissionens og kommissærernes ansvar Vurderinger ud fra kriterier om korrekt adfærd Reformer, der bør overvejes BILAG 1 (Undersøgte konkrete sager (bortset fra nepotisme): Ansvarlige kommissærer og tjenestegrene) BILAG 2 (Kommissionens generaldirektorater og tjenestegrene)

4 Den 14. januar 1999 vedtog Europa-Parlamentet sin beslutning om forbedring af den økonomiske forvaltning, hvori den bl.a. opfordrede til, at der skulle nedsættes en uafhængig ekspertgruppe under Parlamentets og Kommissionens auspicier (B4-0065, B og B4-0110/99). Den 27. januar 1999 behandlede og vedtog Formandskonferencen i Europa-Parlamentet et notat om Den Uafhængige Ekspertgruppe, hvori dens sammensætning og kommissorium blev fastlagt. På samme møde gav Kommissionens formand sit samtykke til Den Uafhængige Ekspertgruppes sammensætning og kommissorium. I en skrivelse af 1. februar 1999 til formanden for Europa-Parlamentet bekræftede Kommissionens formand Kommissionens godkendelse af Den Uafhængige Ekspertgruppes sammensætning og kommissorium. Den 2. februar 1999 holdt Den Uafhængige Ekspertgruppe sit indledende møde og valgte André MIDDELHOEK som formand. Den 15. marts 1999 forelagde Den Uafhængige Ekspertgruppe sin første beretning for formanden for Europa-Parlamentet og for Kommissionens formand. o o o Den Uafhængige Ekspertgruppe består af følgende medlemmer: André MIDDELHOEK (formand) Inga-Britt AHLENIUS Juan Antonio CARRILLO SALCEDO Pierre LELONG Walter VAN GERVEN - 4 -

5 1. INDLEDNING - 5 -

6 1. INDLEDNING 1.1. Mandatet Europa-Parlamentet vedtog på sit plenarmøde den 14. januar 1999 en beslutning om "forbedring af Kommissionens økonomiske forvaltning". I punkt 1 i denne beslutning hedder det: "opfordrer en komité af uafhængige eksperter, der mødes under Parlamentets og Kommissionens auspicier med mandat til at undersøge den måde, hvorpå Kommissionen afslører og behandler svig, fejl og forsømmelser og nepotisme, herunder en grundlæggende revision af Kommissionens praksis ved tildeling af alle finansielle kontrakter, til at aflægge beretning inden 15. marts 1999 om dens vurdering i første omgang af Kommissionen som kollegium;" Opfordringen i Europa-Parlamentets beslutning til, at ekspertgruppen skulle "undersøge den måde, hvorpå Kommissionen afslører og behandler svig, fejl og forsømmelser og nepotisme, herunder en grundlæggende revision af Kommissionens praksis ved tildeling af alle finansielle kontrakter" henviser tydeligvis til en undersøgelse af Kommissionens procedurer og praksis i forbindelse med specifikke tilfælde snarere end til en tilbundsgående undersøgelse af omstændighederne i hvert enkelt af disse tilfælde. En sådan undersøgelse ville indebære en gentagelse af de undersøgelser af mange af Kommissionens aktiviteter, som allerede er blevet foretaget af kompetente instanser såsom Parlamentets Budgetkontroludvalg og Kommissionens afdeling for finanskontrol (GD XX) og UCLAF En sådan fremgangsmåde ville desuden indebære risiko for indblanding i igangværende undersøgelser, der foretages af de kompetente myndigheder i forbindelse med disciplinær- eller straffesager mod embedsmænd i Fællesskabet eller tredjemand. Denne ekspertgruppe har ikke beføjelser til og agter heller ikke at blande sig i sådanne sager. Ud fra denne betragtning har den afholdt sig fra at høre private parter, selv på frivillig basis, fordi det kunne bringe igangværende eller fremtidige sager for domstolene i fare og ville have tvunget ekspertgruppen til at følge procedureregler, som ligger uden for dens rækkevidde Europa-Parlamentets Formandskonference vedtog på sit møde den 27. januar 1999 et notat om Den Uafhængige Ekspertgruppe, hvor det af punkt 6 (Kommissorium), afsnit 1 og 2, fremgår: Der er kun meget begrænset tid til at udarbejde en første beretning (ifølge beslutningen er deadline den 15. marts). Den første beretning kan søge at fastlægge, i hvilket omfang Kommissionen som organ eller de enkelte kommissærer bærer et særligt ansvar for de nylige eksempler på svig, fejl og forsømmelser eller nepotisme, som er blevet rejst under Parlamentets drøftelser eller er indeholdt i de påstande, der er blevet fremsat under disse drøftelser Formandskonferencens erklærede mål for den første beretning, nemlig at fastlægge, i hvilket omfang Kommissionen som organ eller de enkelte kommissærer bærer et særligt ansvar, fokuserer mere på Kommissionen som organ og de enkelte kommissærer end på Kommissionens administrative tjenester. Ekspertgruppen har taget hensyn til de tætte forbindelser mellem administrationen og kommissærerne selv, hvor det var nødvendigt. Da det imidlertid ligger inden for ekspertgruppens mandat at undersøge, hvordan Kommissionen afslører og behandler svig, fejl - 6 -

7 og forsømmelser og nepotisme, hvilket naturligvis også omfatter angribelige handlinger begået af Kommissionens administrative tjenester, skal ekspertgruppen også danne sig et skøn over forvaltningens og embedsmændenes adfærd i de tilfælde, der undersøges I overensstemmelse med beslutningen og det ovenfor udfærdigede mandat vil ekspertgruppen i første beretning begrænset sig til at fremsætte sit begrundede synspunkt vedrørende spørgsmålet om Kommissionens "særlige ansvar" som kollegium og for de enkelte kommissærers vedkommende i en række særlige tilfælde. Det vil den gøre på grundlag af nedenstående kriterier og metode Ekspertgruppen forestiller sig for sin anden beretning en mere vidtrækkende gennemgang af Kommissionens praksis og fremgangsmåder i forbindelse med de spørgsmål, der rejses i den første beretning Ekspertgruppens uafhængighed og status Ifølge ovennævnte punkt 6, afsnit 3, i Formandskonferencens notat skal ekspertgruppens medlemmer have frihed til at bestemme tilrettelæggelsen af deres arbejde og den interne fordeling af deres opgaver. Denne frihed fortolkes ikke blot som uafhængighed i organisatoriske anliggender, men også således, at der gives frie hænder til at fastlægge, hvilken fremgangsmåde der skal anvendes, hvilke spørgsmål der skal rejses, og hvilken form for konklusioner der skal drages Ekspertgruppen er ikke nedsat i henhold til traktaterne eller nogen anden form for regler, der gælder for de europæiske institutioner, og er således hverken en fællesskabsinstitution eller et fællesskabskontor. Det er absolut ikke nogen fællesskabsdomstol og har ingen formelle undersøgelsesbeføjelser. Desuden hviler dens autoritet udelukkende på en aftale mellem Kommissionen og Parlamentet om, at i) alle relevante dokumenter, som ekspertgruppen ønsker at se på, vil blive stillet til rådighed, og ii) at institutionernes personale vil blive undtaget for alle regler om hemmeligholdelse, som tjenestemandsvedtægten pålægger dem Ekspertgruppen betragter sig derfor som et midlertidigt rådgivende udvalg, der fungerer på konsensusbasis, og hvis beføjelser hviler på Parlamentets beslutning og på såvel Parlamentets som 1 Kommissionens tilsagn om at støtte dens arbejde og anerkende dens resultater Ekspertgruppen forsøger derfor hverken at "dømme" i ordets retlige forstand eller at give "instrukser", men snarere at fremlægge en ikke bindende (hverken retligt eller politisk) evaluering af Kommissionens og kommissærernes adfærd i de sager, der er under behandling Ekspertgruppen har under hele sit mandat være fuldstændig uafhængig. Selv om den er oprettet "under Europa-Parlamentets og Kommissionens auspicier", har den fulgt princippet om upartiskhed i forholde til disse to institutioner og anser sig udelukkende for ansvarlig for gennemførelsen af sit mandat og har ikke pligt til at aflægge beretning til andre end offentligheden Ekspertgruppen har af praktiske grunde anvendt reglerne om hemmeligholdelse i forbindelse med sit arbejde for at undgå indblanding udefra. Parlamentet. 1 Se skrivelse af 1. februar 1999 fra Kommissionens formand til formanden for Europa

8 1.3. Undersøgelsernes omfang Ekspertgruppen har i betragtning af den ekstremt begrænsede tid, den har haft til rådighed til sin første beretning, skåret sin opgave ned til at behandle og evaluere et begrænset antal sager Selv om en sådan selektivitet nok indebærer en risiko for partielle (dvs. ufuldstændige) konklusioner, har ekspertgruppen anlagt det synspunkt, at hver enkelt sag, som blev udvalgt til nøje behandling på dette stadium, i sig selv var tilstrækkelig til at fremsætte meningsfyldte konklusioner i forbindelse med ekspertgruppens formål, nemlig at kommentere Kommissionens procedurer og praksis for afsløring og behandling af svig, fejl og forsømmelser og nepotisme. Sagerne er udvalgt på grundlag af nylige drøftelser i Parlamentet, som det blev foreslået i Formandskonferencens notat om ekspertgruppens mandat. Den kendsgerning, at andre aktivitetsområder ikke er blevet undersøgt, bør imidlertid ikke udlægges således, at de nødvendigvis ikke er genstand for berettigede påstande For så vidt angår de sager, ekspertgruppen har udvalgt til undersøgelse, har gruppen gjort sit yderste for at få så solide og dokumenterede oplysninger som muligt. Den understreger imidlertid, at den ikke har ledt efter "bevis" i ordets retlige betydning. På grundlag af tilgængelige rapporter og dokumentation fra de pågældende myndigheder bekræftet gennem samtaler og andre kilder har ekspertgruppen baseret sin bedømmelse på troværdige oplysninger, som enten ikke blev bestridt, eller som ekspertgruppen selv kunne kontrollere inden for sine begrænsede beføjelser Former for angribelig adfærd I Europa-Parlamentets beslutning nævnes "svig, fejl og forsømmelser og nepotisme" som de angribelige handlinger, ekspertgruppen skal undersøge for at fastslå, hvordan sådanne handlinger afsløres og behandles af Kommissionen Svig vil sige forsætlige handlinger eller undladelser, der skader Fællesskabernes finansielle interesser. Det omfatter forsætligt begåede uregelmæssigheder ved udfærdigelse af dokumenter, manglende meddelelse af oplysninger og misbrug af midler med henblik på at opnå ulovlige 2 finansielle eller andre fordele på bekostning af Fællesskabets finansielle interesser Fejl og forsømmelser er et bredere begreb. Efter ekspertgruppens mening omfatter det generelt alvorlig eller vedvarende overtrædelser af principperne om forsvarlig forvaltning og navnlig handlinger eller undladelser, der muliggør eller tilskynder til, at svig eller uregelmæssigheder opstår 2 Se artikel 1 i konventionen udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser, vedtaget med Rådets retsakt af 26. juli 1995 (EFT C 316 af , s. 48)

9 eller vedvarer. Sådanne overtrædelser kan begås forsætligt, men vil hyppigere bestå i uagtsom 3 adfærd eller manglende omhu under udøvelse af funktioner i den offentlige administration Nepotisme er et anderledes (og ikke retligt) begreb. I almindelig brug omfatter det begunstigelse af slægtninge eller venner, navnlig ved besættelse af attraktive stillinger, uden at det er baseret på fortjeneste eller rimelighed Efter ekspertgruppens mening følger det alt i alt af ovenstående, at begreberne svig, fejl og forsømmelser og nepotisme peger på forskellige kategorier af angribelig adfærd, nemlig: i) uregelmæssigheder, dvs. overtrædelser af fællesskabsbestemmelser eller gældende nationale bestemmelser, hvad enten det sker med forsæt, i hvilket tilfælde de ofte vil indebære svig, eller det sker som følge af grov uagtsomhed; ii) svigagtig, dvs. forsætliglig adfærd ved handling eller undladelse heraf (herunder korruption) med det formål at opnå en ulovlig fordel på bekostning af Fællesskabets finansielle interesser; iii) etisk angribelig adfærd såsom at foretage offentlige udnævnelser, tildele kontrakter eller anbefale enkeltpersoner til belønninger og fordele (selv hvor der ikke begås svig eller uregelmæssigheder) ikke på grund af fortjeneste, men som en favorisering af familie, venner eller andre forbindelser; iv) alvorlige eller vedvarende overtrædelser af principperne for forsvarlig forvaltning Normer for korrekt adfærd Det er indlysende, at de ovennævnte kategorier overlapper hinanden, og at det ikke er let (eller nødvendigt for ekspertgruppen) at sondre mellem dem i et givet tilfælde. Denne sondring foretages kun her som indikation for de standarder, som ekspertgruppen ønsker at anvende. Disse standarder er baseret på ekspertgruppens forståelse af kravene til korrekt adfærd under udøvelse af et offentligt embede og nødvendigheden af at holde den højeste standard i den europæiske offentlige forvaltning. Disse standarder gælder først og fremmest for kommissærerne og for medlemmerne af deres kabinetter. På baggrund af den respekt, som de europæiske institutioner som helhed bør nyde hos 3 Til sammenligning kan anføres, at den europæiske ombudsmand definerer "fejl og forsømmelser" (den term, der anvendes i artikel 138E i EF-traktaten om oprettelse af det europæiske ombudsmandskontor) på følgende måde: (kilde: Fejl og forsømmelser betyder dårlig eller mislykket forvaltning. Det forekommer, hvis en institution undlader at gøre noget, som den skulle have gjort, hvis den gør det forkert, eller hvis den gør noget, som ikke burde gøres. Nogle eksempler er: - administrative uregelmæssigheder - urimelighed - forskelsbehandling - magtmisbrug - mangel på eller nægtelse af oplysninger - unødvendig forsinkelse. 4 Se Oxford English Dictionary og Petit Robert

10 den brede befolkning, må disse standarder medføre, at der ikke skabes nogen mulighed for eller fremkomst af interessekonflikter, der kan bringe offentlighedens billede af Kommissionen eller Fællesskabet som helhed i fare Ekspertgruppen er opmærksom på, at selve begrebet standarder for korrekt adfærd - i mangel på særlige regler eller adfærdskodekser - indbærer en gråzone med plads til skøn. Ekspertgruppen mener ikke desto mindre, at der findes en fælles kerne af "minimumsstandarder" ud over udtrykkelige regler, som gælder for personer i høje offentlige stillinger såsom kommissærerne og medlemmerne af deres private kabinetter. Jo højere stilling man indtager, desto større krav stiller disse standarder til embedsindehaverne om at udvise korrekt optræden og adfærd Af artikel 157, stk. 2, i EF-traktaten fremgår det, at "Kommissionens medlemmer udfører deres hverv i fuldkommen uafhængighed og i Fællesskabets almene interesse... Ved udførelsen af deres pligter må de hverken søge eller modtage instruktioner fra nogen regering eller noget andet organ. De afholder sig fra enhver handling, som er uforenelig med karakteren af deres hverv... de vil overholde... pligten til efter tjenesteperiodens ophør at udvise hæderlighed og tilbageholdenhed med hensyn til overtagelse af visse hverv eller opnåelse af visse fordele." Denne sidstnævnte pligt til at udvise hæderlighed og tilbageholdenhed gælder uden tvivl også - og endog i højere grad - så længe kommissærerne beklæder deres embede De adfærdsregler, der indgår i den ovennævnte fælles kerne af "minimumsnormer", kan defineres på følgende måde: - at handle i Fællesskabets almene interesse og fuldstændig uafhængigt, hvilket kræver, at beslutninger kun træffes i offentlighedens interesse, ud fra objektive kriterier og ikke under indflydelse af egne eller andres private interesser; - at optræde med hæderlighed og tilbageholdenhed og - vil ekspertgruppen gerne tilføje - i overensstemmelse med principperne om ansvarlighed og åbenhed over for offentligheden, hvilket indebærer, at når der træffes afgørelser, gøres begrundelsen for dem bekendt, at de beslutningstagningsprocesser, der ligger til grund for dem, er gennemsigtige, og at enhver form for personlige interessekonflikter erkendes ærligt og offentligt. Kun ved at overholde disse normer vil det være muligt for personer i høje stillinger at få den autoritet og troværdighed, der sætter dem i stand til at tilbyde det lederskab, som de er forpligtet til Spørgsmålet om ansvar Bestemmelsen i Europa-Parlamentets beslutning om, at ekspertgruppen skal "undersøge den måde, hvorpå Kommissionen afslører og behandler svig, fejl og forsømmelser og nepotisme", skal ses i sammenhæng med bestemmelsen i Formandskonferencens notat om, at ekspertgruppen skal søge at fastslå, i hvilket omfang Kommissionen som organ eller de enkelte kommissærer bærer et særligt ansvar. Henvisningen i beslutningen til den måde, Kommissionen afslører og behandler svig, fejl og forsømmelser og nepotisme, antyder, at ekspertgruppen i sin undersøgelse skal lægge vægt på fejl og forsømmelser begået af Kommissionen som organ eller af de enkelte kommissærer, som 5 Sml. de "syv principper for det offentlige", der anføres i den første betænkning fra det britiske Nolan-udvalgs (nu Neill-udvalg) om normer i det offentlige fra 1995, s

11 det fremgår af notatet fra Formandskonferencen. Den vigtigste del af ekspertgruppens opgave er derfor at undersøge Kommissionens praksis for afsløring og behandling af svig, fejl og forsømmelser og nepotisme, som (muligvis) er blevet begået af Kommissionen selv såvel som (oftere) af embedsmænd, der arbejder i Kommissionen, eller af tredjemand, der arbejder på vegne af eller på kontrakt med Kommissionen. Og som de undersøgte enkeltsager som beskrevet nedenfor viser, udgør dårlig eller forkert forvaltning i Kommissionen som organ eller fra de enkelte kommissærers side eller medlemmerne af deres kabinet i forbindelse med afsløring eller behandling af svig, fejl og forsømmelser eller nepotisme størstedelen af de påstande, der er blevet fremsat, og som ekspertgruppen har undersøgt. Det udelukker ikke, at ekspertgruppen også har måttet beskæftige sig med nogle få påstande om nepotisme fra kommissærernes side, dog uden påstande om svig eller korruption Angribelig adfærd hos Kommissionen som organ eller hos de enkelte kommissærer, nærmere bestemt (som vi har set) fejl og forsømmelser i forbindelse med afsløring eller behandling af svig, fejl og forsømmelser eller nepotisme i Kommissionens administrative tjenestegrene og hos tredjemand, der arbejder for Kommissionen, indebærer naturligvis et ansvar hos Kommissionen som helhed eller hos de enkelte kommissærer. Det ansvar, som ekspertgruppen beskæftiger sig med, vedrører det etiske ansvar, dvs. ansvar for ikke at opføre sig i overensstemmelse med korrekte normer i det offenlige liv som anført ovenfor (i 1.5.1). Der må sondres mellem denne form for ansvar og Komissionens politiske ansvar som nævnt i artikel 144 i EF-traktaten, der bestemmes af Europa- Parlamentet, og det disciplinære ansvar, der omtales i artikel 160 i EF-traktaten, som bestemmes af 6 Domstolen på begæring af Rådet eller Kommissionen. Det er imidlertid ikke til hinder for, at den pågældende institution uden tvivl, når den træffer afgørelse om politiske spørgsmål eller disciplinært ansvar, til dels vil basere sin vurdering på ekspertgruppens resultater vedrørende Kommissionens adfærd som kollegium eller de enkelte kommissærers adfærd. 6 Det skal holdes adskilt fra det ansvar uden for kontraktsforhold, der beskrives i artikel 215, stk. 2, i EF-traktaten, som Fællesskabets kan ifalde som følge af skader forvoldt af dets institutioner eller af dets ansatte under udøvelsen af deres hverv

12 2. TURISME

13 2. TURISME INDLEDNING Turistsagen er den sag vedrørende Kommissionen, der går længst tilbage. Den indledtes i 1989 med Det Europæiske Turistår. I 1999 er 76 organer eller personer fortsat genstand for retsforfølgning i medlemsstaterne eller supplerende undersøgelser på kommissionsplan. Denne sag har givet anledning til alvorlig kritik af Kommissionens forvaltning fra Europa-Parlamentets og Revisionsrettens side såvel som en lang række artikler i pressen Som følge af det store antal aktioner, der er involveret, har Den Uafhængige Ekspertgruppe især undersøgt tre specifikke sager, som ikke er blevet behandlet tilstrækkelig grundigt eller på passende vis. Det drejer sig om disiplinærsagen og kontrakterne med Euroconseil og IPK Retsgrundlag og budgettildelinger Efter Europa-Parlamentets og Rådets beslutninger fra 1983 og 1984 om en fællesskabspolitik for turisme og Europa-Parlamentets beslutning af 22. januar 1988 om fremme og finansiering af turismen forelagde Kommissionen Rådet et forslag til et handlingsprogram, som havde til formål at fremhæve turistsektorens økonomiske betydning inden for Fællesskabet og i højere grad inddrage turistpolitikken i det øvrige fællesskabspolitikker Den 21. december 1998 erklærede Rådet 1990 for Det Europæiske Turistår (Rådets afgørelse 89/46/EØF). I henhold til denne afgørelse skulle Kommissionen efter høring af et styringsudvalg træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på handlingsprogrammets iværksættelse, især for så vidt angik samordningen mellem offentlige og private organer i medlemsstaterne. Sidstnævnte skulle være ansvarlige for den forudgående udvælgelse af projekter og kontrollen med deres gennemførelse samt afgive beretning til Kommissionen Ifølge artikel 3 i Rådets afgørelse afsattes et budget på 5 mio. ecu til tilrettelæggelsen af Det Europæiske Turistår. Til dette beløb føjedes 0,8 mio. ecu til administrative udgifter. Samtidig blev der opført 7,5 mio. ecu på budgettet til iværksættelse af aktioner, herunder undersøgelser, inden for området turisme. Disse aktioner, som blev indledt i 1990, blev videreført i 1991 og Den 13. juli 1992 vedtog Rådet en treårig handlingsplan (1. januar december 1995) (Rådet/92/421/EØF) til fordel for turismen, i henhold til hvilken Kommissionen var ansvarlig for iværksættelsen heraf såvel som samordningen med de forskellige fællesskabspolitikker i de berørte generaldirektorater. Kommissionen skulle bistås af et udvalg sammensat af repræsentanter fra medlemsstaterne og ledet af en repræsentant for Kommissionen, og skulle efter høring af dette udvalg træffe foranstaltninger, som fandt direkte anvendelse Beløbet på de fællesskabsmidler, der skønnedes nødvendige til handlingsplanens iværksættelse, androg 8 mio. ecu Handlingsplanen er den sidste afgørelse, der blev truffet på dette område Andre fællesskabspolitikker, så som socialpolitikken, miljøpolitikken, transportpolitikken, politikken for transeuropæiske net, forskningspolitikken og politikken for undervisning og

14 uddannelse såvel som politikken for udvikling og kulturelt samarbejde fik tildelt bevillinger med det formål at finansiere projekter, der havde indvirkning på turismen I alt tildelte budgetmyndigheden i henhold til Revisionsrettens beretning 3/96 ud over bevillingerne til Det Europæiske Turistår følgende: - 15,9 mio. ecu til aktioner til fordel for turismen i perioden , - 1,750 mio. ecu til reklame i tredjelande for Europa som rejsemål og - 21,7 mio. ecu i perioden til handlingsplanen til fordel for turismen, eller i alt 39,350 mio. ecu Organisatorisk opbygning I perioden var følgende medlemmer af Kommissionen ansvarlige for turistpolitikken: - fra 1989 til januar 1993: Cardoso e Cunha - fra januar 1993 til januar 1995: Vanni d'archirafi - fra januar 1995: Papoutsis For så vidt angår de direkte aktioner såvel som samordningen af de indirekte, hørte gennemførelsen af turistpolitikken under GD XXIII - Direktorat A - Forbedring af virksomhedspolitik I direktorat A oprettedes en særlig enhed for iværksættelse af Fællesskabets politik for turisme. Personalet i denne enhed udgjorde i henhold til stillingsfortegnelsen i juni A3, 2 A7- A4, 1 B og 1 C, eller i alt 5 tjenestemænd, 5 hjælpeansatte (3 A og 2 C), 3 udstationerede nationale eksperter og 1 vikar. For at opveje personalemanglen i denne enhed blev virksomheden EURO- CONSEIL efter et udbud udvalgt til at sikre den tekniske forvaltning af Det Europæiske Turistår fra maj 1989 til oktober De anvisningsberettigede for disse udgifter var generaldirektøren og direktøren for Direktorat A, idet de øvrige direktører og sekretæren for generaldirektøren havde beføjelse til at undertegne betalingsordrerne. Den løbende forvaltning af bevillingerne, dvs. forberedelsen af afholdelsen af udgifter og betalingsordrer, kontrollen med fakturaer m.m. blev foretaget af en tjenestemand i kategori B fra turistenheden og af en gruppe under ledelse af en tjenestemand fra samme kategori under generaldirektøren. I praksis var sekretærerne for direktøren og generaldirektøren ligeledes nært inddraget i forvaltningen af de bevillinger, der var afsat til turismen De styringsudvalg, som skulle nedsættes i henhold til Rådets beslutning, blev sammensat og mødtes i perioden marts februar I hver medlemsstat blev der endvidere oprettet lokale udvalg, som ikke var optaget i afgørelsen, men som blev anset for nødvendige, hvis Turiståret skulle være en succes. I virkeligheden blev en lang række afgørelser truffet på bilateralt plan, idet styringssudvalget blot blev underrettet herom. FAKTA 2.3. Kronologisk gennemgang af forløbet og konstatering af uregelmæssighederne

15 Med henblik på udførelsen af de opgaver, Kommissionen havde fået pålagt af Rådet offentliggjorde GD XXIII: - udbud, som med undtagelse af konsulentkontrakterne med EURO-CONSEIL, i reglen vedrørte undersøgelseskontrakter på det statistiske område. I lighed med alle andre udbud var disse udbud underlagt de gældende finansielle bestemmelser, dvs. finansforordningen, gennemførelsesbestemmelserne hertil og Kommissionens interne bestemmelser, idet kontrakterne alt efter deres karakter og beløb er underlagt strenge bestemmelser om konkurrerende udbud, som har til formål at sikre gennemsigtighed, ligestilling af de bydende og forsvarlig økonomisk forvaltning. Udvælgelsen foretages af den anvisningsberettigede og de ansvarlige tjenestegrene efter høring af Det Rådgivende Udvalg for Indkøb og Kontrakter og finansinspektørens påtegning. Ikke desto mindre påviser Revisionsrettens beretning fra september 1992 alvorlige uregelmæssigheder og uberettigede betalinger også i forbindelse med bl.a. aktioner, som var underlagt strenge procedurer (jf. EURO-CONSEILsagen). - indkaldelse af forslag med henblik på specifikke aktioner, som modtog støtte via Fællesskabets budget. Denne procedure er ikke underlagt specifikke bestemmelser og vedrører støtte. Den giver interesserede personer og foreninger mulighed for at indgive en anmodning om støtte og forpligter den anvisningsberettigedes tjenestegrene til at sammenligne disse anmodninger I realiteten tildelte GD XXIII især ad hoc-støtte til projekter, som støttemodtagerne havde indgivet på eget initiativ uden forudgående indkaldelse af forslag. Dette instrument blev anvendt massivt i forbindelse med Turiståret og vedrørte halvdelen af projekterne for perioden og derefter en fjerdedel under handlingsplanen Dog konstaterede Revisionsretten i beretning 3/96 i forbindelse med handlingsplanen, at den udvælgelsesprocedure på grundlag af udbud og indkaldelse af forslag, som indledtes i 1994, var behæftet med tekniske problemer især i forbindelse med registreringen af buddene, og at den udvælgelsesprocedure, som indledtes i 1995 til trods for forbedringer i forhold til de foregående ikke havde gjort det muligt systematisk at sikre en ligestilling af de bydende Sideløbende havde chefen for turistenheden, som bekræftet af Retten i Første Instans i dommen af 19. marts 1998 i sag T-74/94 uden tilladelse forsætligt og vedvarende påtaget sig eksterne aktiviteter, som fjernede enhver garanti for hans uafhængighed, og som kunne afstedkomme alvorlige interessekonflikter i forhold til udøvelsen af hans hverv, og gjort sig skyldig i alvorlig tilsidesættelse af den forpligtelse til ansvarlighed, uafhængighed og ærlighed, som påhvilede ham som følge af hans stilling som højtstående tjenestemand, hvis opgave det var inden for institutionen at udøve en betydningsfuld forvaltningsfunktion inden for en specifik og følsom sektor.ved forsætligt og vedvarende at undlade at informere Kommissionen om sine aktiviteters reelle karakter og de forbindelser, han havde indgået med selskaber, hvis aktivitetsområde vedrørte hans egen arbejdssektor i Kommissionen, havde han tilsidesat sin forpligtelse til loyalitet over for institutionen og endvidere handlet i modstrid med artikel 12 i vedtægten. Disse forseelser havde skadet Kommissionens image, rygte og interesser alvorligt (betragtning 178) Med andre ord udøvede chefen for turistenheden ulovlige eksterne aktiviteter på det område, der henhørte under hans beføjelser, hvilket førte til uretmæssig anvendelse af midler, korruption og nepotisme

4. KONTROL INDHOLD. DOC_DA\DV\381\381127DA.doc 108

4. KONTROL INDHOLD. DOC_DA\DV\381\381127DA.doc 108 4. KONTROL INDHOLD INDLEDNING 4.1. Grundtræk 4.2. Igangværende reformer 4.3. Andre kontrolmekanismer 4.4. Den valgte fremgangsmåde 4.5. Første beretning - afgrænsning af problemområder INTERN KONTROL 4.6.

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002)119 endelig 2002/0061 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Læs mere

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01)

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01) 1.12.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 1 REVISIONSRETTEN I medfør af traktaterne (EKSF-traktatens artikel 45 C, stk. 4, EF-traktatens artikel 248, stk. 4, og Euratom-traktatens artikel 160 C,

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER DEL 2

VEDTAGNE TEKSTER DEL 2 EUROPA - PARLAMENTET 2012-2013 VEDTAGNE TEKSTER DEL 2 fra mødet torsdag den 10. maj 2012 P7_TA-PROV(2012)05-10 FORELØBIG UDGAVE PE 486.812 DA Forenet i mangfoldighed DA INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Europa-Kommissionen. Beretning om Konkurrencepolitikken

Europa-Kommissionen. Beretning om Konkurrencepolitikken Europa-Kommissionen Beretning om Konkurrencepolitikken 2005 Beretning om Konkurrencepolitikken 2005 Europa-Kommissionen Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål

Læs mere

MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003

MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003 2-001 MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003 2-002 FORSÆDE: Patrick COX Formand er meget tynget af de tragiske begivenheder, der har domineret nyhederne i de seneste dage. Jeg henviser til den række voldshandlinger,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.11.2003 KOM(2003)657 endelig 2003/0265(CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om gennemførelse af princippet om ligebehandling af kvinder og mænd

Læs mere

MØDET MANDAG, DEN 19. APRIL 2004. (Bifald) (Bifald)

MØDET MANDAG, DEN 19. APRIL 2004. (Bifald) (Bifald) 1-001 MØDET MANDAG, DEN 19. APRIL 2004 1-002 (Mødet åbnet kl. 17.05) 1-003 FORSÆDE: Patrick COX Formand Genoptagelse af sessionen 1-004 Formanden. - Jeg erklærer Europa-Parlamentets session, der blev afbrudt

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2012 COM(2012) 635 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/22/EF om søgsmål

Læs mere

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau Udgave af 22. juni 1999 1 CEC Research DG-F1: HM\rm\HPConf\ModelContractV1: 09-11-1999 Kontrakt nr. Det Europæiske Fællesskab (i det følgende

Læs mere

INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt

INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt FÆLLES BESTEMMELSER 2012 INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt korrespondance... 3 Artikel 3 Deltagere...

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R1031 DA 01.09.2012 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1031/2010 af 12. november 2010 om det

Læs mere

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab BEGRUNDELSE I. INDLEDNING Information og høring af arbejdstagerne har

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget ARBEJDSDOKUMENT. om Kommissionens regnskabssystem

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget ARBEJDSDOKUMENT. om Kommissionens regnskabssystem EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetkontroludvalget 2004 7. januar 2003 ARBEJDSDOKUMENT om Kommissionens regnskabssystem DECHARGE 2001 Budgetkontroludvalget Ordførere: Gianfranco Dell'Alba, Rijk van Dam og Ole

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004L0018 DA 15.09.2008 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV NR. 2004/18/EF af 31. marts 2004

Læs mere

Politik for bekæmpelse af svig

Politik for bekæmpelse af svig Politik til forhindring og modvirkning af ulovlig adfærd i forbindelse med Den Europæiske Investeringsbanks aktiviteter POLITIK FOR FORHINDRING OG MODVIRKNING AF ULOVLIG ADFÆRD I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk. 13. september 2013

Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk. 13. september 2013 Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk 13. september 2013 Klage vedrørende klage til Naturstyrelsen, J.nr. NST-4101-00321. Jeg har igennem det sidste år skrevet

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING. om indførelse af visuminformationssystemet (VIS)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING. om indførelse af visuminformationssystemet (VIS) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.2.2004 KOM(2004) 99 endelig 2004/0029 (CNS) Forslag til RÅDETS BESLUTNING om indførelse af visuminformationssystemet (VIS) (forelagt af Kommissionen)

Læs mere

NOTAT. 1.2. Sammenfatning af notatets væsentligste konklusioner

NOTAT. 1.2. Sammenfatning af notatets væsentligste konklusioner MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION JUSTITSMINISTERIET UDENRIGSMINISTERIET Dato: 22. september 2004 NOTAT om Europarådets menneskerettighedskommissær Alvaro Gil-Robles rapport af 8.

Læs mere

Konkurrencelovgivningen i Danmark

Konkurrencelovgivningen i Danmark ERHVERVS MINISTERIET Konkurrencelovgivningen i Danmark Bind 2 Bilag Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1259 Aktivering og arbejdsløshed - måling og afgrænsning i statistikken 1260 Betænkning om

Læs mere

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER Den Europæiske Unions Tidende ISSN 1977-0634 L 94 Dansk udgave Retsforskrifter 57. årgang 28. marts 2014 Indhold I Lovgivningsmæssige retsakter DIREKTIVER Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.2.2002 KOM(2002) 107 endelig 2000/0212(COD). Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om medlemsstaternes håndtering af krav

Læs mere

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af en europæisk småkravsprocedure KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.3.2005 KOM(2005) 87 endelig 2005/0020 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

Læs mere