De første spørgsmål handler om Dem selv og Deres husstand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De første spørgsmål handler om Dem selv og Deres husstand"

Transkript

1 + 1 Tekst 1: De første spørgsmål handler om Dem selv og Deres husstand 1. Afkrydses af interviewer Mand... 1 Kvinde Hvornår er De født? Måned År 3. Hvilken skoleuddannelse har De? Går i skole... 1 Gå til spm eller færre års skolegang års skolegang (1.-2. real, mellem, mellemskole eksamen) års skolegang (3. real, real-, præliminær eksamen, 1.-2.g, efg-basis år)... 4 Studenter-, HF-eksamen (inkl. HH, HTX, HMX)... 5 Andet (herunder udenlandsk skole), skriv hvad? 6 Spm. 3: Skoleuddannelse: Det skal være afsluttet skoleuddannelse. Hvis IP har forladt fx gymnasiet uden studentereksamen, kodes års skolegang. Handelsskolernes HHX og HTX eksaminer regnes for en skoleuddannelse, dvs. en HH-studerende kodes 1 i spm. 3. Hvis IP er langt over almindelig skolepligtig alder, men går i skole stilles de følgende spørgsmål, idet IP kan have tidligere uddannelse/arbejde. + 1

2 Ud over Deres skoleuddannelse, har De så gennemført en eller flere andre uddannelser? Ja... 1 Nej, men er i gang med en erhvervsuddannelse... 2 Nej... 3 Gå til spm. 5 4a Hvilken? (Hvis flere, angiv den højeste) Skriv her: 4.b Hvor længe varede/varer den? (normeret tid) Skriv her: år... måneder 4.c Udfyldes af interviewer i samråd med IP. Dvs. De har en: Ingen afsluttet uddannelse efter skole... 0 Specialarbejderuddannelse... 1 Basisår i efg-uddannelse eller handelsskolernes grunduddannelse (HG)... 2 Lærlinge, efg- eller HG-uddannelse... 3 Anden faglig uddannelse... 4 Kort, videregående uddannelse, under 3 år... 5 Mellemlang, videregående uddannelse 3-4 år... 6 Lang videregående uddannelse, over 4 år

3 + 3 Spm. 4: Andre uddannelser: Skriv hvilken erhvervsuddannelse IP har og indplacer den senere i kodekategori (spm. 4c). Hvis der nævnes flere uddannelser, vælges den længste/mest kompetencegivende, dog primært den IP arbejder med. Hvis der er meget stor uoverensstemmelse mellem arbejdsstillingen og erhvervsuddannelsen, så vælges den erhvervsuddannelse, som er relevant for IP s arbejde. Specialarbejderuddannelse mv. omfatter kortere uddannelser og kurser mv. som er af under 1 års varighed, og som ikke forudsætter forudgående erhvervsuddannelse eller skoleuddannelse ud over den obligatoriske folkeskole. Handelsskolernes grunduddannelse (HG)/basisår i efg-uddannelse omfatter de såkaldte erhvervsgymnasiale basisuddannelser, kursus i handelseksamen samt grundkursus ved landbrugsskoler og søfartsskoler. Fuldført lærlinge- eller efg-uddannelse omfatter HG/efg-2. dels uddannelserne og lærlingeuddannelserne, herunder handels- og kontoruddannelserne (HK), bank, sparekasse, forsikring, jern- og metalfag (fx smed/mekaniker, maskinarbejder, automekaniker, radio- og TVmekaniker), bygge- og anlægsfag (fx murer, tømrer, snedker, elektriker, maler), grafiske fag (fx fotograf, trykker, bogbinder), servicefag (fx skrædder, frisør), levnedsmiddelfag (fx slagter, kok, tjener, bager), jordbrugsfag (fx gartner) og landtransportfag. Anden faglig uddannelse omfatter grundlæggende erhvervsuddannelser nogenlunde på niveau med lærlinge/efg/hg-uddannelserne. Faglige uddannelser, der ikke er en lærlinge- eller efguddannelse eller en videregående uddannelse, jf. neden for, og som varer mindst et år, placeres i denne gruppe. Eks.: Grundlæggende eksamensuddannelser mv. ved handelsskoler, tekniske skoler, landbrugsskoler, husholdningsskoler, (fx teknisk assistent, laborant, teknisk tegner, edbassistent men ikke HHX og HTX, der regnes for en skoleuddannelse), social- og sundhedsassistenter (tidligere sygehjælper og plejer), klinikassistent. Andre eksempler på anden faglig uddannelse er landmand med grønt bevis, anlægsgartner, skibsassistent (matros). Kortere videregående uddannelser har som oftest en varighed på 2-3 år. De omfatter bl.a. videregående uddannelser ved tekniske skoler (fx byggetekniker, eksporttekniker, elektrotekniker, gartnertekniker, landbrugstekniker), hospitalslaborant, merkonom og politibetjent. Børnehavepædagog, fritidspædagog, børneforsorgspædagog, socialpædagog kan være enten kort videregående eller mellemlang videregående afhængig af det samlede antal års uddannelse. Mellemlange videregående uddannelser har som oftest en varighed på 3-4 år. Fx folkeskolelærer, journalist, bibliotekar, socialrådgiver, HA, HD, EA, teknikumingeniør, maskinmester, sygeplejerske, jordmoder, fysioterapeut, ergoterapeut. Lange videregående uddannelser har som oftest en varighed på 5-6 år. Omfatter alle universitetsuddannelser (cand. mag., cand. scient., jurist, læge, psykolog), kandidatuddannelse ved handelshøjskolerne (cand. merc.), Landbohøjskolen, Tandlægehøjskolen, Danmarks Tekniske Universitet, Danmarks Ingeniørakademi, arkitektskolerne, musikkonservatorierne, officerskolerne mv. Uddannelsens længde (4 b): Her noteres den normerede tid. + 3

4 Hvad er Deres hovedbeskæftigelse for tiden? Selvstændig landmand Gå til spm. 8 Selvstændig fisker Gå til spm. 8 Selvstændig i øvrigt Gå til spm. 8 Medarbejdende ægtefælle Gå til spm. 8 Arbejder, faglært Gå til spm. 8 Arbejder, ufaglært/specialarbejder Gå til spm. 8 Funktionær/tjenestemand Gå til spm. 8 Lærling, elev Studerende Skoleelev Pensionist Husmoder Arbejdsløs/under aktivering Efterlønsmodtager/overgangsydelse Langtidssyg (3 mdr. eller mere) Værnepligtig På kontanthjælp/bistandshjælp Under revalidering o.l Andet, skriv hvad? 19 Spm. 5: Stillingskoder: Man må ikke gætte sig til stillingskoden ud fra utilstrækkelige oplysninger. Således kan en IP er, der siger han er murer, have stillingskoderne: 03 selvstændig i øvrigt 05 arbejder, faglært 06 arbejder, ufaglært/specialarbejder 07 funktionær 13 arbejdsløs Man finder frem til den korrekte stillingskode ved at spørge IP. Kontroller dog IP s stillingskode med de oplysninger, som kommer frem i spm (og evt. senere i interviewet). Svarer IP fx med at sige, at han/hun er murer, tømrer, læge eller sagfører, skal man først spørge om IP er selvstændig eller ansat. Ved IP ikke, om han/hun er funktionær eller arbejder anvendes følgende grove regel: funktionærer er oftest månedslønnede, har mindst en måneds opsigelsesvarsel og har ferie med løn. Faglærte er arbejdere med lærlingeuddannelse eller dertil svarende uddannelse. Lærlinge, elever i efg eller handelsskolernes 2. dels uddannelse får kode 08. Hvis man er sygemeldt eller på orlov, men stadig ansat/stadig har sin virksomhed, kodes den beskæftigelse man har uden for sygdomsperioden/orlovsperioden. 4 +

5 Har De tidligere været erhvervsmæssigt beskæftiget? Ja... 1 Nej... 2 Gå til spm Hvor længe er det siden, De sidst var i beskæftigelse? Under 6 måneder måneder måneder måneder eller mere Hvad er/var Deres stilling mere præcist? (Nøjagtig angivelse: Eksempelvis gårdejer, ikke blot landmand, smedesvend, ikke blot smed, kontorchef i skattevæsenet, ikke blot kontorchef) 9. Har/Havde De nogle underordnede/ansatte? Nej... 2 Ja, skriv antal Er/Var De offentligt eller privat ansat? Offentligt ansat... 1 Privat ansat... 2 Irrelevant (fx selvstændig)... 3 Andet, skriv hvad? 4 Spm. 10: Der kan i grænsetilfælde være tale om et skøn over, hvorvidt virksomheden er privat eller offentlig. Fx en teknisk skole med offentligt tilskud placeres under offentlig. De fleste blandingsformer som fx TDC regnes under private. Kategorien andet kan anvendes med en beskrivelse, hvis IP er i tvivl. Hvis det fremgår af spm. 5, at IP ikke er funktionær, tjenestemand eller arbejder, stilles spm. ikke, men der afkrydses blot ved 3: irrelevant. + 5

6 Bor De sammen med nogen fx ægtefælle, samlever, børn, forældre? Nej, bor alene... 1 Gå til spm. 13 Ja, bor sammen med nogen... 2 Spm 11: Husk at bo alene kun omfatter én persons husstande. Nogle IP ere svarer, at de bor alene, selv om de bor sammen med deres børn. Spørg derfor evt. om der bor børn i husstanden. Det interessante ved afgrænsning af husstanden er, hvilke personer, IP/UP spiser de daglige måltider sammen med og køber ind til. Som eksempel vil kollegier som hovedregel høre under kategorien bor alene under spm. 11, hvis personen overvejende spiser alene. Dog kan der forekomme visse kollegier, hvor der er en stor grad af fællesspisning og fællesøkonomi om madbudgettet, og her vil man ikke bo alene jf. spm. 11. I sådanne tilfælde vil man bo på vilkår, der minder om et egentligt kollektiv. Hvis IP bor i kollektiv, registreres under 11a, at IP bor sammen med andre. 6 +

7 a Hvem bor De sammen med? 1. Ægtefælle/samlever IP's eller ægtefælles/samlevers far IP s eller ægtefælles/samlevers mor IP s eller ægtefælles/samlevers søskende Andre familiemedlemmer (herunder børn) Andre b Er der/har De nogle hjemmeboende børn? Ja, antal børn i husstanden, ialt... Nej, ingen hjemmeboende børn (sæt X)... Gå til spm c Hvor gamle er børnene/dine søskende? (Notér barnets alder i år. Hvis barnet er under 1 år skriv 0) Yngste barns alder... Næstyngste barns alder... Tredjeyngste barns alder... Fjerdeyngste barns alder... Femteyngste barns alder... år år år år år Spm. 11c: Under 11c udfyldes alder for alle børn, og der skrives eventuelt delebarn på den stiplede linje ud for disse. Eventuelle stedforældre afkrydses som forældre i spm. 11a. I spm. 11c noteres barnets alder i år. Hvis flere end 5 børn notér de 5 yngste. + 7

8 8 + Dette spørgsmål udfyldes af interviewer (gentages fx overfor IP, dvs. husstanden består af ) 12. Husstanden består i alt af: 1. Antal voksne over 15 år eller mere Antal børn 0-14 år Delebørn, der ikke bor fast i husstanden... Spm. 12: Hvis der er delebørn, noteres kun børn, der bor fast i husstanden i rubrikken antal børn 0-14 år. I spm. 12 noterer intervieweren det antal personer, som IP normalt spiser sammen med, men kun hvis IP har fælles husholdning med disse. Kun det barn/de børn, der bor fast i husstanden noteres i kassen under 11b. 8 +

9 + 9 Tekst 2: De næste spørgsmål drejer sig om Deres madvaner og Deres holdninger til mad Filter 1: Hvis IP bor alene... 1 spm. 14 Ellers fortsæt med... 2 spm Hvem i husstanden sørger for det meste for madlavningen? (Der tænkes primært på det varme måltid/hovedmåltidet, hvis IP er i tvivl) Kvinden/moderen... 1 Manden/faderen... 2 Kvinden og manden i fællesskab/på skift... 3 Kvinden, mand og større børn i fællesskab/på skift... 4 Andre, skriv hvem? 5 Spm. 13: Hvis der er en fast ordning, hvor familiemedlemmer deles om madlavningen afkrydses 3 eller

10 Hvad lægger De mest vægt på, når De skal vælge middagsretter? (Nævn højst tre ting) (Vis kort 1) 1. Det vigtigste er, at jeg selv synes, maden smager godt Det vigtigste er, at familien/husstanden kan lide maden Det vigtigste er, at maden er hurtig at tilberede Det vigtigste er, at maden er billig Det vigtigste er, at maden er hjemmelavet Det vigtigste er, at maden er fedtfattig Det vigtigste er, at maden er tilberedt af friske råvarer Det vigtigste er, at maden ikke indeholder tilsætningsstoffer Det vigtigste er, at råvarerne er økologiske Det vigtigste er, at der er mange grønsager Andet, skriv hvad? Ved ikke

11 Hvor ofte bruger familien/husstanden delvis tilberedt mad fx ovnkartofler, frosne grøntsager, færdigsnittet salat, pastaret i pose, nudelret, sovse? Flere gange om ugen... 1 Ca. 1 gang om ugen... 2 Ca. 2-3 gange om måneden... 3 Ca. 1 gang om måneden... 4 Sjældnere end 1 gang om måneden... 5 Aldrig... 6 Ved ikke Hvor ofte spiser familien/husstanden færdigretter fx suppe, pizza, ovnklar kylling, forårsruller hjemme? Flere gange om ugen... 1 Ca. 1 gang om ugen... 2 Ca. 2-3 gange om måneden... 3 Ca. 1 gang om måneden... 4 Sjældnere end 1 gang om måneden... 5 Aldrig... 6 Ved ikke... 9 Spm. 15: Det afgørende er, at maden er en del af det samlede måltid eller udgør et lille let måltid. Diverse kryddersovse eller krydderblandinger (Knorr o.l.), som man tilsætter kød, og hvor man desuden koger fx ris eller pasta til, vil også høre med. Spm. 16: Det afgørende er, i hvor stor udstrækning det er nødvendigt, at IP yderligere bearbejder produktet og tilsætter andre fødevarer for at få et færdigt måltid. Hvis man blot tilsætter ris, kartofler eller pasta, og resten er et højt bearbejdet og færdiglavet produkt, der blot skal varmes, regnes det som færdigret. Udbragte eller hjembragte retter som pizzaer o.l. (såkaldt take-away) vil også høre under færdigretter spist i hjemmet, fordi tilberedelsen er minimal, og måltidet faktisk indtages i hjemmet. + 11

12 Spiser De den samme slags mad i dag sammenlignet med, hvad De spiste tidligere? Ja, helt det samme... 1 Gå til spm. 20 Ja, stort set... 2 Gå til spm. 20 Nej, ændret lidt inden for de sidste 2-3 år... 3 Nej, ændret lidt for længere tid siden... 4 Nej, ændret meget inden for de sidste 2-3 år... 5 Nej, ændret meget for længere tid siden... 6 Ved ikke... 9 Gå til spm. 20 Spm. 17: Svarer IP, at han/hun ikke spiser den samme slags mad som tidligere, spørges der ind til om maden er ændret inden for de sidste 2-3 år eller for længere tid siden. 12 +

13 På hvilken måde har De ændret på Deres kost? (Højst 3 kryds) 1. Spiser mindre fedt/mere fedtfattigt Spiser sundere/mere varieret Spiser mindre smør og margarine Spiser mindre kød Spiser mere mad, der er hurtig at tilberede Spiser flere grøntsager Spiser mere økologisk/dyreetisk korrekt mad Spiser mere frugt Spiser mere ris og/eller pasta Spiser mere udenlandsk mad Spiser mere hjemmelavet mad Spiser mad af bedre kvalitet, fx friske råvarer Spiser mere fisk Spiser mere brød Andet, skriv hvad?

14 Hvad er den vigtigste grund til, at De ikke spiser samme slags mad i dag? 1. Fået børn Mine børn er blevet større/flyttet hjemmefra Jeg er selv flyttet hjemmefra Flyttet sammen med partner Blevet alene Påvirkning fra familien fx ægtefælle/børn Øget viden/bevidsthed om sund kost Ønske om at leve sundere Ønsker at tabe sig Mere bevidst om værdien af gode måltider Sygdom Andet, skriv hvad? (fx fødevareallergi hos IP selv eller i familien) Ved ikke

15 Bestræber De Dem dagligt på at spise sundt? Ja, meget ofte... 1 Gå til spm. 21 Ja, ofte... 2 Gå til spm. 21 En gang imellem... 3 Gå til spm. 21 Nej, aldrig... 4 Gå til spm. 21 Ved ikke... 9 Gå til spm Hvad er den vigtigste grund til, at De (ikke) bestræber Dem på at spise sundt og hvad er den næstvigtigste? Vigtigst Næst vigtigst 1. Ønsker ikke at blive tyk/ønsker at tabe mig På grund af helbredet/sundheden/ligeglad med sundhed På grund af viden/oplysning om sund mad For velværet/mere energi Sund mad smager bedst/smager ikke godt Af hensyn til børnene/familien Har ikke tid Spiser allerede sundt Har ikke behov for at spise sundt/har det godt uden Er (ikke) interesseret i mad Andet, skriv hvad? Ved ikke

16 Synes De, Deres kostvaner er sunde nok? Ja, i høj grad... 1 Ja, i nogen grad... 2 Nej... 3 Ved ikke... 9 Filter 2: Hvis IP bestræber sig på at spise sundt, (spm. 20 = 1, 2 eller 3), men ikke gør det, (spm. 22 = 3)... 1 spm. 23 Ellers... 2 spm Hvorfor spiser De ikke så sundt, som De gerne vil? (Højst 3 kryds) 1. Fordi det er for dyrt Fordi jeg ikke har tid Er ikke interesseret/engageret Usund mad smager bedre Fordi min familie ikke kan lide sund mad Gammel vane Andet, skriv hvad? 1 8. Ved ikke

17 Hvad kendetegner ifølge Deres mening sund mad? (Højst 3 kryds) 1. Sund mad er fedtfattig Sund mad er fiberrig Sund mad er varieret Sund mad har mange proteiner, vitaminer, mineraler Sund mad består af friske råvarer Sund mad er mange grøntsager Sund mad er meget frugt Sund mad er uden tilsætningsstoffer/pesticider Sund mad er økologisk Sund mad er groft/meget brød Sund mad er magert kød Sund mad er meget fisk Andet, skriv hvad? Ved ikke... 9 Spm. 24: Vi er her interesseret i at få viden om, hvad der indgår i begrebet sund mad for den almindelige dansker. Derfor skal det så vidt muligt være IP s spontane svar, der nedskrives i form af afkrydsning i højst 3 svarkategorier eller brug af andet. Hvis IP slet ikke kan finde ud af det, noteres ved ikke. + 17

18 18 + Tekst 3: Nu vil jeg gerne høre lidt om deres vaner og holdninger i forhold til frugt og grøntsager 25. Synes De, at De spiser nok frugt og grøntsager? Ja, i høj grad... 1 Ja, i nogen grad... 2 Nej... 3 Andet, skriv hvad? 4 Ved ikke Ønsker De at spise mere frugt og grønt i fremtiden? Ja, helt sikkert... 1 Gå til spm. 28 Ja, måske... 2 Gå til spm. 28 Nej, det tror jeg ikke... 3 Nej, bestemt ikke... 4 Andet, skriv hvad? 5 Gå til spm. 28 Ved ikke

19 Hvad er de vigtigste grunde til, at De ikke ønsker at spise mere frugt og grønt? (Nævn højst 3 ting) Frugt Grøntsager 1. Fordi jeg allerede spiser nok Fordi jeg ikke har tid Det er for dyrt Det tager for lang tid at tilberede Min familie spiser det ikke Det mætter ikke nok Det smager ikke godt nok Det kan ikke holde sig frisk ret længe Mangler ideer til hvordan det kan indgå i mine måltider Andet, skriv hvad? Ved ikke Spm. 27: Spørg IP om grunden til, at han/hun ikke ønsker at spise mere frugt og grøntsager, gælder både for frugt og grøntsager eller kun frugt eller kun grøntsager. + 19

20 Hvor ofte plejer De at spise varme eller kogte grøntsager bortset fra kartofler? Flere gange om dagen... 1 Hver dag... 2 Næsten hver dag (3-6 gange om ugen)... 3 Et par gange om ugen... 4 En gang om ugen... 5 Mindre end en gang om ugen... 6 Meget sjældent/aldrig... 7 Ved ikke... 9 Spm. 28 Varme grøntsager kan både være som tilbehør, som selvstændig ret eller indgå i sammenkogte retter. Det kan være kogte, dampede eller stegte (fx i wokretter ol). 20 +

21 Hvor meget tid anvender familien/husstanden normalt på en hverdag/henholdsvis weekend til at lave aftensmad? (Hvis IP spiser varm mad/hovedmåltidet midt på dagen, tænkes på dette måltid) Antal minutter på hverdag... minutter Antal minutter på weekend-dag... minutter Filter 3: IP bor sammen med andre... 1 spm. 30 IP bor alene... 2 spm 31 Spm. 29: Under dette spørgsmål skal ikke medregnes tid til indkøb, men kun til madlavning. Hvis flere personer laver mad sammen, så opsummeres den tid, de hver for sig anvender til et samlet antal minutter. Hvis IP svarer 1 time, og der er 2 personer, der deltager, så forsøg at finde ud af, hvorvidt de arbejder begge hele tiden, dvs. om der skal opsummeres til 120 minutter eller eventuelt mindre. Der er tale om effektiv arbejdstid. Fredag kan høre med under enten hverdag eller weekend afhængig af, hvordan IP s mønster er. + 21

22 Hvor mange gange om ugen spiser hele familien/husstanden henholdsvis morgenmad og aftensmad sammen? Morgenmad Aftensmad Mindst 5 dage om ugen dage om ugen dage om ugen Sjældnere Spm. 30: Formålet er at få oplysninger om, hvor mange fælles familiemåltider hustanden har. Hvis nogle ikke spiser (fx morgenmad), men sidder med ved bordet, medregnes det som et fælles måltid. Hvis IP/IP s ægtefælle/samlever arbejder på skiftehold, udregnes det mest realistiske gennemsnit. 22 +

23 Hvor mange gange om måneden køber og spiser De et måltid uden for hjemmet, enten til frokost eller aften? (Fx kantinemad på arbejdet/uddannelsesstedet, cafeteria, pizzeria, take-away mad inkl. frokostsand-wich, pølsevogn, grillbar, burgerbar/restaurant, restaurant. Medregn ikke selvsmurt madpakke i kantinen på arbejdet/uddannelsesstedet eller måltider hos familie og venner) Kantine (arb.) 20 gange eller mere pr. måned... 1 Grillbar, pizza-udsalg, sandwichbar, tankstation, pølsevogn Pizzeria Burgerbar Cafeteria, Café Kategorien irrelevant gælder kun for spørgsmålet om måltid i kantine Restaurant Gå/stå Sidde Kniv og gaffel gange pr. måned gange pr. måned gange pr. måned gange pr. måned Sjældnere end 1 gang pr. måned Aldrig Irrelevant (IP ikke i erhverv/ uddannelse/ingen kantine)... 8 Spm. 31: Vi er kun interesseret i reel udespisning af måltider, der er fremstillet af professionelle. Den afgørende skelnen ligger i graden af hurtig-mad. Hvorvidt man spiser stående/gående eller siddende ved bord samt hvorvidt det er større eller mindre måltider. Under grillbar m.m. hører også måltid købt på tankstation eller DSB kiosk. Det afgørende er her, at det er et (mindre) måltid, som indtages på farten. Bemærk at vi skelner mellem pizzaudsalg, hvor man køber et stykke pizza og tager med, og pizzeria, hvor man sidder på stedet og spiser sin pizza. Under pizzeria m.m. medregnes typisk mindre måltider, som indtages på stedet, mens der på restaurant er tale om større måltider, hvor man sidder i længere tid og spiser. Take-away der spises hjemme medtages ikke her. Det er medregnet under spørgsmål om færdigretter. Udbragte eller hjembragte pizzaer hører heller ikke under måltider spist udenfor hjemmet, da disse indtages i hjemmet.

24 Hvilken slags fedtstof, fx smør, margarine og olie bruger familien/husstanden normalt til madlavning? (Nævn højst to ting i hver søjle) a Til sovs/ stegning b Til bagning 1. Smør Kærgården/Bakkedal/Solstrejf o.l Den nye Kærgården 25% m. yoghurt Plantemargarine/blød margarine Almindelig stegemargarine/hård margarine Olie Oliemargarine Svinefedt Andet, hvad Ingenting Bager eller steger ikke Ved ikke Filter 4: Hvis IP anvender olie (spm. 32a eller 32b = 6)... 1 spm. 33 Ellers... 2 Tekst 4 Spm. 32: Med hensyn til margarinerne kan det i nogle tilfælde være svært at vide, om en margarine er en stegemargarine eller en plantemargarine. Generelt er stegemargarine hård ved stuetemperatur og har papiromslag. Plantemargariner er bløde ved stuetemperatur og smørbar direkte fra køleskabet. Der er kommet to nye Kærgården varianter på markedet. En med 25% mindre fedt (dvs. fedtindhold på 60%) og en Kærgården med yoghurt. 24 +

25 Hvilken slags olie/r bruger familien/husstanden? (Nævn højst to ting i hver søjle) A Stegning B Bagning 1. Vindruekærneolie Majsolie Olivenolie Rapsolie Solsikkeolie Andet, skriv hvad? Bruger ikke Ved ikke

26 26 + Tekst 4: De næste spørgsmål handler om Deres levevaner Filter 5: Hvis IP arbejder, studerer o.l spm. 34 Ellers... 2 spm Hvis De skal angive Deres fysiske aktivitet under arbejdet inden for det sidste år, hvilket af følgende udsagn passer så bedst på Deres arbejdssituation? (Vis kort 2) a. Hovedsageligt stillesiddende arbejde, 1 som ikke kræver legemlig anstrengelse b. Arbejde, som i stor udstrækning udføres 2 stående eller gående, men ellers ikke kræver legemlig anstrengelse c. Stående eller gående arbejde med en del 3 løfte- eller bærearbejde d. Tungt eller hurtigt arbejde, som er 4 anstrengende Spm. 34: Hvis UP er 15 år og derover og ikke i erhverv, spørges i spm. 34 til aktivitet i forbindelse med skole/studie og evt. fritidsarbejde. Det er den samlede aktivitet, der vurderes, fx hvis UP er under lærlingeuddannelse, skal det vurderes, hvor meget tid der fx bruges på skolebænk og værksted. Såfremt UP har fritidsarbejde inddrages dette i vurderingen af den fysiske aktivitet. 26 +

27 Hvis vi ser på det sidste år, hvad ville De så sige passer bedst som beskrivelse på Deres aktivitet i fritiden? (Medregn transport til og fra arbejde/skole) (Vis kort 3) a. Hovedsageligt stillesiddende aktivitet 1 (Fx computer, TV, biograf) eller let fysisk aktivitet i mindre end 2 timer pr. uge b. Let fysisk aktivitet fra 2-4 timer pr. uge 2 (Fx gåture, cykelture, let havearbejde, let motionsgymnastik) c. Let fysisk aktivitet i mere end 4 timer pr. uge 3 eller mere anstrengende fysisk aktivitet i 2-4 timer pr. uge. (Fx hurtig gang og/eller hurtig cykling (hvor man overhaler andre), tungt havearbejde, hård motionsgymnastik (hvor man sveder eller bliver forpustet) d. Mere anstrengende fysisk aktivitet i mere end 4 4 timer eller regelmæssig hård træning og eventuelt konkurrencer flere gange pr. uge + 27

28 Hvis De tænker på Deres nuværende aktivitetsniveau i fritiden, hvilke af følgende udsagn dækker så bedst? (Vis kort 4) a. Jeg er ikke særlig fysisk aktiv, og jeg påtænker ikke at blive mere fysisk aktiv inden for det næste halve år... 1 b. Jeg er ikke særlig fysisk aktiv, men jeg overvejer at blive mere fysisk aktiv inden for det næste halve år... 2 c. Jeg er fysisk aktiv, men jeg er først begyndt inden for det sidste halve år... 3 d. Jeg er fysisk aktiv, og det har jeg været i mere end et halvt år... 4 e. Jeg er fysisk aktiv i sommerhalvåret men ikke i vinterhalvåret... 5 Ved ikke

29 Der er mange grunde til (ikke) at være fysisk aktiv. Hvilke af følgende grunde er efter Deres mening den vigtigste grund og hvilken den næstvigtigste? (Vis kort 6) Vigtigst Næst vigtigst 1. For at opnå større velvære/stresse af For at være udendørs På grund af helbredet For at være sammen med andre mennesker/ Har ingen at gøre det sammen med Fordi min familie/venner/kammerater/kolleger er det For at tabe mig eller bevare min nuværende vægt For at have det sjovt For at komme i form For at føle at jeg har udrettet noget For konkurrencens/spændingens skyld Sporty type/ikke den sporty type Ikke tid Har ikke lyst/vil hellere bruge tid på andre ting fx TV/læse/computer Har ikke overskud/energi til det Andet, skriv hvad? Ved ikke

30 Hvordan bedømmer De Deres fysiske form i forhold til Deres jævnaldrende? Er den Den samme... 1 Bedre... 2 Dårligere Hvordan opfatter De, at Deres fysiske form er for tiden? Virkelig god... 1 God... 2 Nogenlunde... 3 Dårlig... 4 Meget dårlig Ryger De? Ja, dagligt... 1 Gå til spm. 43 Ja, men der er dage, hvor jeg slet ikke ryger... 2 Gå til spm. 43 Nej Har De røget tidligere? Nej... 1 Gå til tekst 5 Ja, holdt op inden for det sidste halvår... 2 Ja, holdt op tidligere

31 Hvor meget ryger eller røg De gennemsnitligt om dagen? 1. Antal cigaretter dagligt Antal cerutter dagligt Antal cigarer dagligt Antal gram pibetobak dagligt... Tekst 5: Nu vil jeg stille Dem nogle spørgsmål om Deres helbred og velbefindende 43. Hvordan synes De Deres helbred er alt i alt? Fremragende... 1 Vældig godt... 2 Godt... 3 Mindre godt... 4 Dårligt... 5 Spm. 43: Et pibestop = 2-3 g tobak. En pakke tobak = g. Spørgsmålet kan være lidt svært at besvare for IP er, der kun ryger engang imellem. Men prøv alligevel at få nogle gennemsnitstal frem. + 31

32 Har De på nuværende tidspunkt eller tidligere haft nogle af de sygdomme og lidelser, der er nævnt på denne liste? (Vis kort 7) Har nu Har haft Tidligere 1. Sukkersyge/diabetes Forhøjet blodtryk Hjertesygdom Hjerneblødning/blodprop i hjernen Forhøjet kolesterol i blodet Fødevareallergi/fødevareoverfølsomhed Overvægt Nej, ingen (8. Hvis IP ingen sygdom har eller har haft gå til Filter 6) Spm 44: Hvis IP er i tvivl, så medtag kun de sygdomme, hvor en læge har sagt, at IP lider af den pågældende sygsdom. Undtagen for overvægt, hvor det er IP s egen oplevelse, der er relevant. Begge søjler skal udfyldes. Hvis IP nævner, at en sygdom kan anbringes i flere kategorier, sættes kryds flere steder (fx forhøjet blodtryk og blodprop i hjertet). Tilsvarende kan der sættes kryds i begge søjler har nu og har haft tidligere, hvis IP siger, at han/hun både har den nu og har haft den tidligere (fx overvægt). Sæt dog kun to krydser, hvis sygdomsepisoderne klart kan afgrænses fra hinanden. Hvis lidelsen er vedvarende, skal der sættes kryds i har nu. 32 +

33 + 33 Filter 6: Hvis IP er en kvinde år... 1 spm. 45 Ellers... 2 Instruks Er De for øjeblikket gravid og/eller ammer De? Nej... 2 Ja, gravid, antal måneder henne? Skriv 1 Ja, ammer... 1 Ved ikke

34 34 + Instruks 1: De følgende spørgsmål angår kun den person, hvis kost skal registreres i kostdagbogen. Filter 7: Hvis UP er under 15 år på udtrækningstidspunktet... 1 spm. 46 Ellers... 2 spm Hvornår er Deres barn født? Måned:...År: 46.a Er det en dreng eller pige? Dreng... 1 Pige Hvilken af følgende aktiviteter passer bedst på Deres barn i fritiden? (Vis kort 8) a. Dyrker idræt. Træner flere gange om ugen... 1 b. Leger mest ude. Spiller bold, cykler o.l c. Leger omtrent lige meget ude og inde... 3 d. Er mest inde (ser TV, læser, er sammen med kammerater)... 4 Ved ikke

35 Hvor ofte smører De/Deres barn smør, margarine eller minarine på det brød, De/det spiser? Hvis vi først ser på rugbrød, hvor ofte gør De/Deres barn det da? Og dernæst for franskbrød/grovbrød, hvor ofte gør De/Deres barn det? A Rugbrød B Franskbrød/ Grovbrød 1. Altid For det meste Ca. halvdelen af gangene En gang imellem Aldrig Spiser ikke rugbrød/franskbrød Ved ikke/vil ikke svare Spm. 48: Hvis IP hverken bruger fedtstof på rugbrød eller på franskbrød gå til spm

36 Hvor meget smør, margarine eller minarine smører De/Deres barn for det meste på et ½ stykke rugbrød? (Vis kort 9) Hvis svarpersonen har svært ved at placere sig på et af billederne, skal der gives mulighed for at placere sig imellem. Markeres ved afkrydsning imellem billednumre. 2 = billednr. A-B. 4 = billednr. B-C. 6 = billednr. C-D. 1. Billednummer Rugbrød A Billednummer B billednummer C billednummer D 7 Irrelevant spiser ikke rugbrød.. Irrelevant Bruger aldrig fedtstof. 8 8 Ved ikke/vil ikke svare Hvor meget smør, margarine eller minarine smører De/Deres barn for det meste på franskbrødet eller grovbrødet? (Vis kort 10) Hvis svarpersonen har svært ved at placere sig på et af billederne, skal der gives mulighed for at placere sig imellem. Markeres ved afkrydsning imellem billednumre. 2 = billednr. A-B. 4 = billednr. B-C. 6 = billednr. C-D. 1. Billednummer Franskbrød/ Grovbrød... A Billednummer B billednummer C billednummer D 7 Irrelevant spiser ikke franskbrød Irrelevant bruger aldrig fedtstof 8 8 Ved ikke/vil Ikke svare... 9 Spm : Hvis IP skelner mellem at have pålæg på brød og ikke pålæg på brød, noteres et gennemsnit af de to valg. 36 +

Selvvurderet helbred et spørgeskema

Selvvurderet helbred et spørgeskema Green Network Selvvurderet helbred et spørgeskema Uddrag af Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 - Statens Institut for Folkesundhed, august 2006 Juli 2010. Selvvurderet helbred Spørgeskema Generelt:

Læs mere

4. De følgende spørgsmål handler om aktiviteter i dagligdagen. Er du på grund af dit helbred begrænset i disse aktiviteter? I så fald, hvor meget?

4. De følgende spørgsmål handler om aktiviteter i dagligdagen. Er du på grund af dit helbred begrænset i disse aktiviteter? I så fald, hvor meget? Køn og alder 1. Er du: 2. Hvornår er du født? Mand Kvinde Dato Måned År Helbred og trivsel 3. Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt 4. De følgende

Læs mere

Hvordan spiser danske børn 7-12 år? Version 2014

Hvordan spiser danske børn 7-12 år? Version 2014 Hvordan spiser danske børn 7-12 år? Version 2014 Dato for interview, interviewer navn, IP nr etc Køn på interviewede Mand... 1 Kvinde... 2 1 A. Hvornår er dit barn født? Måned År B. Hvad er barnets køn?

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der netop er begyndt på. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der netop er begyndt på. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der netop er begyndt på Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Sådan udfyldes skemaet Vi håber, at du vil besvare nedenstående

Læs mere

Udarbejdelse af kommunale og regionale sundhedsprofiler - forslag til en landsdækkende model for sundhedsprofiler og et standardspørgeskema

Udarbejdelse af kommunale og regionale sundhedsprofiler - forslag til en landsdækkende model for sundhedsprofiler og et standardspørgeskema 1 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Udarbejdelse af kommunale og regionale sundhedsprofiler - forslag til en landsdækkende model for sundhedsprofiler

Læs mere

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Smør, margarine og olie

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Smør, margarine og olie Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Smør, margarine og olie 2 To spiseskefulde er nok 2 Spar især på det hårde fedt 2 Skrab brødet 3 Smid stegefedtet ud 3 Olie 4 Smør 4

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Vanddråben.

Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Vanddråben. Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Vanddråben. ugust 2008. Vi tror på god sund mad af høj kvalitet tilberedt med kærlighed 1 Indholdsfortegnelse Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Vanddråben....

Læs mere

Hjertevenlig mad. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center - Diætkontoret Klinisk diætist Anne-Marie Christensen

Hjertevenlig mad. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center - Diætkontoret Klinisk diætist Anne-Marie Christensen Hjertevenlig mad Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center - Diætkontoret Klinisk diætist Anne-Marie Christensen Når du har hjertekarsygdom Hjertevenlig mad nedsætter risikoen for at udvikle eller

Læs mere

Kick i madkassen. -Gode råd om dit barns kost

Kick i madkassen. -Gode råd om dit barns kost Kick i madkassen -Gode råd om dit barns kost Indholdsfortegnelse: Gode råd om kost og madlavning s. 2 Madpakkehånden Madlavning Kogning Få dit barn med! De 10 vigtigste ingredienser til en sund kost s.

Læs mere

Baseline spørgeskema Version 2.1 Dato 01.11.2014

Baseline spørgeskema Version 2.1 Dato 01.11.2014 Spørgeskema til udfyldelse ved start Randomiseringsnummer: Initialer for forsøgsdeltager: CPR: - Dato for udfyldelse af skema: / - 20 Navn: Hvad er din civilstand? (1) Gift / samlevende (2) Enke / enkemand

Læs mere

Professionstopmøde 2014

Professionstopmøde 2014 Professionstopmøde 2014 Comwell Hotel Vestre Kirkevej 12 4000 Roskilde Når danskerne ikke følger kostrådene er det (måske) fordi Joan Preisler Coop Analyse Driver blandt andet Mad-O-meter I denne undersøgelse

Læs mere

Spis frugt og grønt. hver dag og til alle måltider. Tips. Lav aftaler med dit barn

Spis frugt og grønt. hver dag og til alle måltider. Tips. Lav aftaler med dit barn Lav aftaler med dit barn Spis frugt og grønt Børn mellem 3-6 år skal spise 2 stykker frugt og 200 g grønsager om dagen hver dag og til alle måltider Børn mellem 1-3 år skal have frugt og grønt til alle

Læs mere

Forslag til dagens måltider

Forslag til dagens måltider Forslag til dagens måltider for en kvinde på 31 60 år med normal vægt og fysisk aktivitet, som ikke indtager mælkeprodukter 8300 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 900 kj/dag svarende til 10 % af energiindtaget

Læs mere

i 1 kop/krus kaffe: g sukker og ml mælk/ fløde 9%/ fløde 13%/ piskefløde i 1 kop/krus te: g sukker og ml mælk/ fløde 9%/ fløde 13%/ piskefløde

i 1 kop/krus kaffe: g sukker og ml mælk/ fløde 9%/ fløde 13%/ piskefløde i 1 kop/krus te: g sukker og ml mælk/ fløde 9%/ fløde 13%/ piskefløde , Kostdagbog Vi vil bede dig skrive kostdagbog i 4 dage. Det er bedst, hvis det er 3 hverdage og 1 week-enddag. Du skal skrive alt ned, hvad du spiser og drikker. Da den mad og drikke, der noteres i skemaet

Læs mere

Familieliv i Danmark. Spørgeskema

Familieliv i Danmark. Spørgeskema IP. nr.: Intv. nr.: Familieliv i Danmark Spørgeskema Socialforskningsinstituttet Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet Us. nr. 5592-1 November 2002 1 2 1. Vi vil gerne starte

Læs mere

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag ½ af din tallerken skal være fyldt op med, pasta, ris, kartofler, brød, bulgur og lign ¼ af din tallerken skal være fyldt op med grøntsager

Læs mere

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag ½ af din tallerken skal være fyldt op med, pasta, ris, kartofler, brød, bulgur og lign ¼ af din tallerken skal være fyldt op med grøntsager

Læs mere

Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner

Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner 1 Anbefalinger for det sunde frokostmåltid til børn i daginstitutionen Det fælles frokostmåltid anbefalinger og inspiration

Læs mere

Kulhydrat: energi i forhold til svømning. Gode kilder til kulhydrat: pasta, ris, kartofler, brød, gryn

Kulhydrat: energi i forhold til svømning. Gode kilder til kulhydrat: pasta, ris, kartofler, brød, gryn Kulhydrat: energi i forhold til svømning Gode kilder til kulhydrat: pasta, ris, kartofler, brød, gryn Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag ½ af din tallerken skal være fyldt

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 5900 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 300 kj/dag svarende til 5 % af energiindtaget (Svarer til ca. 1435

Læs mere

Tak for godt samarbejde til forældre og personale som påbegyndte arbejdet med Klippigårdens kostpolitik foråret 2000.

Tak for godt samarbejde til forældre og personale som påbegyndte arbejdet med Klippigårdens kostpolitik foråret 2000. 1 2 Indhold: Forord og formål Kostpolitik Aldersvarende mad Småt spisende børn Allergi Kontakt med børnehaven Børn fra fremmed kulturer Morgenmad Madpakken Eftermiddag Drikkevarer Fødselsdag Slik Festlige

Læs mere

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag ½ af din tallerken skal være fyldt op med, pasta, ris, kartofler, brød, bulgur og lign ¼ af din tallerken skal være fyldt op med grøntsager

Læs mere

1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange

1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange Alle spørgsmål samlet Spørgsmål til ernæring 1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange 2. Er det sundt at spise æg? A:

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der har deltaget i Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Hvordan besvares spørgeskemaet? Inden du besvarer et spørgsmål,

Læs mere

FIF til hvordan. du styrer din trang. til sukker

FIF til hvordan. du styrer din trang. til sukker FIF til hvordan du styrer din trang til sukker af. Hanne Svendsen, klinisk diætist og forfatter 1 Håber du får inspiration og glæde af denne lille sag. Jeg ønsker for dig, at du når det, du vil. Valget

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en dreng på 6 9 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en dreng på 6 9 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en dreng på 6 9 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 7600 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 550 kj/dag svarende til 7 % af energiindtaget (Svarer til ca. 1815

Læs mere

Patientinformation. Kost anbefalinger. Til overvægtige børn og deres familie. Regionshospitalet Randers Børneafdelingen

Patientinformation. Kost anbefalinger. Til overvægtige børn og deres familie. Regionshospitalet Randers Børneafdelingen Patientinformation Kost anbefalinger Til overvægtige børn og deres familie Regionshospitalet Randers Børneafdelingen Sund kost Indledning: Denne pjece handler om nogle kost anbefalinger til dig og din

Læs mere

Træner du meget (4 6 timer om ugen eller mere), er det vigtigt, at du og dine forældre sørger for, at du får den rigtige sportsmad at spise.

Træner du meget (4 6 timer om ugen eller mere), er det vigtigt, at du og dine forældre sørger for, at du får den rigtige sportsmad at spise. KOSTVEJLEDNING 1 Kost og håndbold Kosten er vigtig for dig, der spiller håndbold! Træner du meget (4 6 timer om ugen eller mere), er det vigtigt, at du og dine forældre sørger for, at du får den rigtige

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en kvinde over 74 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en kvinde over 74 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en kvinde over 74 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 7400 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 800 kj/dag svarende til 10 % af energiindtaget (Svarer til 1750

Læs mere

Sociale forskelle i danskernes kostvaner og fysiske aktivitet

Sociale forskelle i danskernes kostvaner og fysiske aktivitet Nye kostråd social lighed i sundhed? Sociale forskelle i danskernes kostvaner og fysiske aktivitet Landbrug & Fødevarer, 25. oktober 2013 Margit Velsing Groth, Seniorforsker, Mag.scient.soc Afd. for Ernæring,

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en pige på 10 13 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en pige på 10 13 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en pige på 10 13 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 8000 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 600 kj/dag svarende til 7 % af energiindtaget (Svarer til ca. 1900

Læs mere

Skoleelevers spisevaner

Skoleelevers spisevaner Københavns Universitet Pro Children Institut for Folkesundhedsvidenskab Oktober 2003 Skoleelevers spisevaner Spørgeskema til elever Oktober 2003 Kære skoleelev Vi beder dig hjælpe os med en undersøgelse

Læs mere

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU Skal du i gang med din egen husholdning for første gang i forbindelse med enten studie, uddannelse eller arbejde? Så har du her den korte lyn guide til, hvordan du let kommer i

Læs mere

Bakterier i maden. Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000.

Bakterier i maden. Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000. www.madklassen.dk Bakterier i maden Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000.000 X Bakterier i maden Hvordan undgår du at blive syg

Læs mere

Monitorering af rygevaner, 2003 Krydstabeller - mænd

Monitorering af rygevaner, 2003 Krydstabeller - mænd Monitorering af rygevaner, 2003 Krydstabeller - mænd Monitorering af danskernes rygevaner, 2003 - Mænd Side 1 5. Ryger du? 5. Ryger du? Ja, hver dag Ja, mindst en gang om ugen Ja, men sjældnere end hver

Læs mere

Nordjysk Praksisdag De 10 kostråd Sund mad/vægttab

Nordjysk Praksisdag De 10 kostråd Sund mad/vægttab Nordjysk Praksisdag De 10 kostråd Sund mad/vægttab 12.09.2014 Diætist Lone Landvad Dagens program Hvordan finder vi rundt i alle de nye og forskellige udmeldinger der næsten dagligt dukker frem? De 10

Læs mere

ERNÆRING. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ERNÆRING. www.almirall.com. Solutions with you in mind ERNÆRING www.almirall.com Solutions with you in mind GENERELLE RÅD OM MOTION RÅDGIVNING OMKRING ERNÆRING FOR PATIENTER MED MS Det er ikke videnskabeligt bevist, at det at følge en speciel diæt hjælper

Læs mere

De nye Kostråd set fra Axelborg

De nye Kostråd set fra Axelborg De nye Kostråd set fra Axelborg Susan Vasegaard, srh@lf.dk Hanne Castenschiold, hca@lf.dk Line Damsgaard, lda@lf.dk Handel, Marked & Ernæring Landbrug & Fødevarer Nye kostråd 2013 Mejeriprodukterne er

Læs mere

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter Patientinformation Kostråd til hæmodialysepatienter Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Indledning Kosten er en vigtig del af behandlingen, når man er hæmodialysepatient Sammen med selve dialysen,

Læs mere

Krav til frokostmåltidet

Krav til frokostmåltidet Krav til frokostmåltidet Her ses Børnehuset Stauninggårdens krav til sammensætning og næringsindhold af frokostmåltidet ud fra de 8 madvaregrupper som er anbefalet af Fødevarestyrelsen. ***** Krav til

Læs mere

Er du...? Mand ,0% Kvinde ,0% Total ,0% Alder

Er du...? Mand ,0% Kvinde ,0% Total ,0% Alder Er du...? Mand 2172 48,0% Kvinde 2351 52,0% Alder 15-19 år 351 7,8% 20-29 år 631 14,0% 30-39 år 760 16,8% 40-49 år 816 18,0% 50-59 år 725 16,0% 60-69 år 782 17,3% 70+ 458 10,1% Region Hovedstaden 1343

Læs mere

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred Side 1 1. CPR-nummer - 1.a Angiv din alder år 2. Dato for udfyldelse af skemaet - - 2 0 3. Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt De følgende spørgsmål

Læs mere

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag.

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag. 1. Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv Varier mellem forskellige typer fisk, magre mejeriprodukter og magert kød hen over ugen. Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter Nøglehulsmærket

Læs mere

Hvordan spiser danskerne 18-65 år? Version 2014

Hvordan spiser danskerne 18-65 år? Version 2014 Hvordan spiser danskerne 18-65 år? Version 2014 Dato for interview, interviewer navn, IP nr etc Sp0 Køn på interviewede Mand... 1 Kvinde... 2 Sp1 A. I hvilket år er du født? År B. I hvilken måned er du

Læs mere

Hvad er sund mad. Oplæg i Bjerringbro Sundhedssatelit Ved klinisk diætist Line Dongsgaard

Hvad er sund mad. Oplæg i Bjerringbro Sundhedssatelit Ved klinisk diætist Line Dongsgaard Hvad er sund mad Oplæg i Bjerringbro Sundhedssatelit Ved klinisk diætist Line Dongsgaard De officielle kostråd Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv Spis frugt og mange grønsager Spis mere

Læs mere

Spørgsmål til barnet/den unge

Spørgsmål til barnet/den unge Spørgsmål til barnet/den unge Afsnit 1 1. Jeg vil gerne lære at spise sundt 2. Jeg vil gerne lære måder at få motion på 3. Jeg vil gerne tabe mig 4. Min familie vil gerne have, at jeg taber mig Afsnit

Læs mere

Sunde Børn i en Sund By

Sunde Børn i en Sund By Sunde Børn i en Sund By Mad- og måltidspolitik for dagplejen i Brædstrup børn og unge Forord Horsens Kommune ønsker at fremme sund kost, motion og god hygiejne blandt børn i alderen 0-6 år. Som led heri

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om sundhed og trivsel på ungdomsuddannelserne i Nyborg kommune

Spørgeskemaundersøgelse om sundhed og trivsel på ungdomsuddannelserne i Nyborg kommune Spørgeskemaundersøgelse om sundhed og trivsel på ungdomsuddannelserne i Nyborg kommune De fleste spørgsmål besvares ved at klikke med musen i den boks, der passer bedst. Nogle gange er der en linje med

Læs mere

DAGPLEJEN. Mad- og måltidspolitik for Dagplejen i Fredensborg Kommune

DAGPLEJEN. Mad- og måltidspolitik for Dagplejen i Fredensborg Kommune DAGPLEJEN Mad- og måltidspolitik for Dagplejen i Fredensborg Kommune Indledning Dagplejen har i overensstemmelse med kommunens mad og måltidspolitik samt oplysninger fra Fødevarestyrelsen udfærdiget denne

Læs mere

Sunde børn Hvad skal vi have at spise? Nina Preus

Sunde børn Hvad skal vi have at spise? Nina Preus Sunde børn Hvad skal vi have at spise? Nina Preus (npre@lf.dk) Et kig på børnefamilierne på tværs af forskellige undersøgelser Kantar Gallup for Landbrug & Fødevarer 2014 om Aftensmad 992 deltagere, heraf

Læs mere

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland.

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland. DBF-MIDTJYLLAND. Hvad betyder kosten og hvorfor??. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår

Læs mere

TNS Gallup December 2007

TNS Gallup December 2007 Køn MAND 0 - KVINDE 1275 100,0% Alder 15-19 år 120 9,4% 20-29 år 115 9,0% 30-39 år 242 19,0% 40-49 år 222 17,4% 50-59 år 205 16,1% 60-69 år 177 13,9% 70+ år 193 15,2% Region Hovedstaden 372 29,1% Sjælland

Læs mere

TNS Gallup December 2007

TNS Gallup December 2007 Køn MAND 1230 100,0% KVINDE 0 - Alder 15-19 år 126 10,3% 20-29 år 140 11,4% 30-39 år 223 18,1% 40-49 år 229 18,6% 50-59 år 206 16,7% 60-69 år 172 14,0% 70+ år 134 10,9% Region Hovedstaden 388 31,6% Sjælland

Læs mere

TNS Gallup December 2007

TNS Gallup December 2007 Køn MAND 1230 49,1% KVINDE 1275 50,9% Alder 15-19 år 246 9,8% 20-29 år 255 10,2% 30-39 år 465 18,6% 40-49 år 451 18,0% 50-59 år 411 16,4% 60-69 år 349 13,9% 70+ år 328 13,1% Region Hovedstaden 760 30,3%

Læs mere

Kostpolitik Børnehuset Petra

Kostpolitik Børnehuset Petra Kostpolitik Børnehuset Petra Denne kostpolitik er udarbejdet af personalet og godkendt af forældrebestyrelsen. Vi håber, at kostpolitikken vil være til gavn og inspiration. 1 I samarbejde med bestyrelsen

Læs mere

Giv point for A. frugt/grønt, B. fuldkorn og C. fedt/kulhydrat og D. læg point sammen.

Giv point for A. frugt/grønt, B. fuldkorn og C. fedt/kulhydrat og D. læg point sammen. Det samlede pointsystem Varme, lune og kolde retter Giv point for A. frugt/grønt, B. fuldkorn og C. fedt/kulhydrat og D. læg point sammen. A. Point for frugt og grønt Point Med fri salatbar Uden salatbar

Læs mere

Elsk hjertet v/ kostvejleder og personlig træner Me5e Riis- Petersen

Elsk hjertet v/ kostvejleder og personlig træner Me5e Riis- Petersen Elsk hjertet v/ kostvejleder og personlig træner Me5e Riis- Petersen Elsk hjertet Hjertet er kroppens vig:gste muskel Hjertet er kompliceret opbygget i 4 hjertekamre, der har hver sin funk:on Den højre

Læs mere

Spis efter din alder - Sund mad til 65+ Pia Christensen, Klinisk diætist, MSc, Ph.D, Institut for Idræt og Ernæring

Spis efter din alder - Sund mad til 65+ Pia Christensen, Klinisk diætist, MSc, Ph.D, Institut for Idræt og Ernæring Spis efter din alder - Sund mad til 65+ Pia Christensen, Klinisk diætist, MSc, Ph.D, Institut for Idræt og Ernæring Email: piach@nexs.ku.dk How do they work? Ny forskningsrapport fra DTU udkom 3. maj 2017

Læs mere

Kost & Ernæring K1 + K2

Kost & Ernæring K1 + K2 Kost & Ernæring K1 + K2 Kostens betydning for præstationsevnen At være elitesvømmer kræver meget. Meget træning, men også at være en 24-timers atlet, som ikke kun er svømmer når han/hun er i bassinet.

Læs mere

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000 Løbenr. LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet Dagens dato 2 0 Dag Måned År Baggrundsoplysninger 1. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Dag Måned 1 9 År 3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv

Læs mere

DIABETES OG HJERTESYGDOM

DIABETES OG HJERTESYGDOM DIABETES OG HJERTESYGDOM Diabetes og hjertesygdom Hjertesygdom kan ramme alle mennesker, men når du har diabetes forøges din risiko. Det at have diabetes får dig til at tænke mere på din sundhed, således

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Krydstabeller Alle. Q5. Ryger du? Ja, men sjældnere end hver uge. Ja, mindst en gang om ugen.

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Krydstabeller Alle. Q5. Ryger du? Ja, men sjældnere end hver uge. Ja, mindst en gang om ugen. Q5. Ryger du? Q2. Køn Mand Kvinde Q1. Alder 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Q3. Region Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Ja, mindst en gang om ugen Ja,

Læs mere

Spørgeskema i forbindelse med den forebyggende undersøgelse af 67 i Viborg Kommune

Spørgeskema i forbindelse med den forebyggende undersøgelse af 67 i Viborg Kommune Spørgeskema i forbindelse med den forebyggende undersøgelse af 67 i Viborg Kommune (afleveres til screeningsygeplejersken) CPR-nr : Navn : Efternavn : TLF : 1. Hvad er din højde? cm Hvad er din vægt? kg

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredsheden med plejeboligen

Undersøgelse af brugertilfredsheden med plejeboligen IP. nr.: Int. nr.: Undersøgelse af brugerheden med plejeboligen Us. 5955-1 September 2009 + 0 + nvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerundersøgelser på ældreområdet,

Læs mere

Tallerken-modellen til dig der træner meget

Tallerken-modellen til dig der træner meget Tallerken-modellen til dig der træner meget ½ af din tallerken skal være fyldt op med, pasta, ris, kartofler, brød, bulgur og lign ¼ af din tallerken skal være fyldt op med grøntsager ¼ af din tallerken

Læs mere

KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN

KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN TIPSKUPON UDEN SVAR DEBAT OMKRING MAD OG ERNÆRING Ò Hvordan er dine kostvaner? Ò Hvorfor er det vigtigt at få næringsstoffer, vitaminer og mineraler? Ò Det anbefales at leve

Læs mere

SUNDE VANER - GLADE BØRN

SUNDE VANER - GLADE BØRN Sundhedsplejen sætter spor Hjørring Sundhedscenter SUNDE VANER - GLADE BØRN Anbefalinger til børn over 3 år MÅLTIDER Det er de færreste børn der spiser helt optimalt hvad end der er tale om antal måltider

Læs mere

Mad og hjertesvigt. kl. diætist Anette Lange

Mad og hjertesvigt. kl. diætist Anette Lange Mad og hjertesvigt kl. diætist Anette Lange Program Graden af hjertesvigt. Anbefalinger for maden i forhold til graden af hjertesvigt. Vægten? Hvordan handler jeg fornuftigt ind? Aktiv hverdag New York

Læs mere

Sund mad i børnehøjde. Sundhedskonsulent Kirstine Gade SundhedscenterStruer

Sund mad i børnehøjde. Sundhedskonsulent Kirstine Gade SundhedscenterStruer Sund mad i børnehøjde Sundhedskonsulent Kirstine Gade SundhedscenterStruer Program Madens betydning for børn Generelle kostanbefalinger til børn Madens betydning for børn Børn har brug for energi, vitaminer,

Læs mere

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Tlf. 3531 6060

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Tlf. 3531 6060 Spørgeskema til patienten Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Tlf. 3531 6060 Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner Patientlabel Vejledning Du bedes venligst udfylde spørgeskemaet

Læs mere

ER FRISKE GRØNTSAGER SUNDERE END FROSNE?

ER FRISKE GRØNTSAGER SUNDERE END FROSNE? Indeholder de nyopgravede gulerødder flere vitaminer end dem, du graver frem i frysedisken? Er almindeligt sukker mindre usundt end kunstige sødestof- fer? Bør man undlade at drikke mælk, når man er ude

Læs mere

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Skema 2 Til studerende, arbejdsløse, pensionister og øvrige uden beskæftigelse eller bibeskæftigelse Udfyld venligst Skemaet tilhører 1-Mand Fødselsår 19 2-Kvinde

Læs mere

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet?

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? Opgave 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? 1. man bliver meget sund af jobbet 2. man spiser ofte meget usundt og er i risiko for stress 3. man taber sig hurtigt i vægt 4. man lever lige så sundt

Læs mere

Spis dig sund, slank og stærk

Spis dig sund, slank og stærk Spis dig sund, slank og stærk Find den rette balance i kosten, uden at forsage alt det usunde. Test dig selv, og se hvilken mad, der passer til dig Af Krisztina Maria, februar 2013 03 Spis dig sund, slank

Læs mere

S P Ø R G E S K E M A

S P Ø R G E S K E M A Bilag 10: Spørgeskema til hjemmeudfyldning S P Ø R G E S K E M A Handelshøjskolen i Århus 2005 Undersøgelse af prisviden blandt kunder i Føtex og Bilka 2005 IP Nummer: xxxx xxxx-xxxx-xxxx 461 Velkommen

Læs mere

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse:

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse: KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN Indholdsfortegnelse: 1. Formålet med en kostpolitik på Bødkergården 2. Fødevarestyrelsens anbefalinger for kost til børn. 3. Børnenes energi- og væskebehov

Læs mere

Kost & Ernæring. K3 + talent

Kost & Ernæring. K3 + talent Kost & Ernæring K3 + talent Kostens betydning for præstationsevnen At være elitesvømmer kræver meget. Meget træning, men også at være en 24-timers atlet, som ikke kun er svømmer når han/hun er i bassinet.

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Krydstabeller Mænd. Q5. Ryger du? Ja, men sjældnere end hver uge. Ja, mindst en gang om ugen.

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Krydstabeller Mænd. Q5. Ryger du? Ja, men sjældnere end hver uge. Ja, mindst en gang om ugen. Q5. Ryger du? Q2. Køn Mand Kvinde Q1. Alder 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Q3. Region Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Ja, mindst en gang om ugen Ja,

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Krydstabeller Kvinder. Q5. Ryger du? Ja, men sjældnere end hver uge. Ja, mindst en gang om ugen

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Krydstabeller Kvinder. Q5. Ryger du? Ja, men sjældnere end hver uge. Ja, mindst en gang om ugen Q5. Ryger du? Q2. Køn Mand Kvinde Q1. Alder 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Q3. Region Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Ja, mindst en gang om ugen Ja,

Læs mere

Vejledning til skolemad

Vejledning til skolemad Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Vejledningen er en hjælp til at opfylde anbefalingerne og at gøre det sunde valg let for børnene. Udfordringerne er, at børn spiser for

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

Hvorfor overvægt. Stille siddende job i stedet for fysikbetonet job. Elevator i stedet for trapper. Bussen i stedet for cyklen

Hvorfor overvægt. Stille siddende job i stedet for fysikbetonet job. Elevator i stedet for trapper. Bussen i stedet for cyklen Hvorfor overvægt Stille siddende job i stedet for fysikbetonet job Elevator i stedet for trapper Bussen i stedet for cyklen Pizza, Fast food i stedet for sund mad Færdiglavet mad i stedet for hjemmelavet

Læs mere

Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner

Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner Arbejdsmedicinsk Afdeling Lykkebækvej 1 4600 Køge Tlf.: 5663 1500 sghnord@regionsjaelland.dk Direkte tlf.: 4732 2900 Fax: 4632 2073 E-Mail: koe-arbmed@regionsjaelland.dk

Læs mere

Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire

Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire IP.nr.: Int.nr.: Sociale forhold og personlig netværk Spørgeskema Socialforskningsinstituttet Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet

Læs mere

Kostpolitik i Valhalla.

Kostpolitik i Valhalla. Kostpolitik i Valhalla. Kostpolitikken er udarbejdet i tæt samarbejde mellem personale og forældreråd. Kostpolitikken skal sikre os opmærksomhed på madkultur, for de forskellige aldersgrupper, og til de

Læs mere

Denne bog tilhører: Hej! Navn: Skole: Dette er din personlige bog, som vi håber vil være en hjælp til dig på vejen mod en sjov og sund hverdag.

Denne bog tilhører: Hej! Navn: Skole: Dette er din personlige bog, som vi håber vil være en hjælp til dig på vejen mod en sjov og sund hverdag. MIN AFTALE BOG Denne bog tilhører: Hej! Dette er din personlige bog, som vi håber vil være en hjælp til dig på vejen mod en sjov og sund hverdag. I bogen kan du finde de kost- og motions råd, som vi alle

Læs mere

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen I Skovvangen tilbydes der kost i alle afdelingerne - dog ud fra forskellige principper. I vuggestuen Kornbakken og vuggestuen Århusbo er der

Læs mere

Husk mad- Gaby, Lærke og Simon, Agerbæk. Tammin, Ølgod. Børn i Varde Kommune giver tips til sund mad til lange dage. Louise, Varde

Husk mad- Gaby, Lærke og Simon, Agerbæk. Tammin, Ølgod. Børn i Varde Kommune giver tips til sund mad til lange dage. Louise, Varde Gaby, Lærke og Simon, Agerbæk Tammin, Ølgod Husk mad- Børn i Varde Kommune giver tips til sund mad til lange dage. Louise, Varde Har du en plan? Mandag: Rugbrød Tirsdag: Sandwich med tunsalat Onsdag: Rugbrød

Læs mere

Gode råd til en sundere hverdag

Gode råd til en sundere hverdag LOGO2TH_Lille_NEGrød Gode råd til en sundere hverdag Vægtstopperne - Behandling af børn og unge efter Holbæk-modellen Kære Forældre Det er vigtigt at dit barn oplever en god mæthedsfølelse og spiser sundt

Læs mere

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning.

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning. INDHOLD: 1) Hvorfor have en kostpolitik 2) De 10 kostråd 3) Måltids sammensætning 4) Råvarer 5) Indkøb 6) Spisemiljø 7) Køkkenets åbningstider 8) Køkkenets service 9) Elever med i køkkenet 10) Regler for

Læs mere

Kort og godt. Madindeks 2016: Hvor kommer danskernes mad fra? Madindeks er Madkulturens årlige undersøgelse af danskernes mad- og måltidsvaner.

Kort og godt. Madindeks 2016: Hvor kommer danskernes mad fra? Madindeks er Madkulturens årlige undersøgelse af danskernes mad- og måltidsvaner. Kort og godt Madindeks 2016: Hvor kommer danskernes mad fra? Madindeks er Madkulturens årlige undersøgelse af danskernes mad- og måltidsvaner. Madindeks 2016 Hvor kommer danskernes mad fra? For tredje

Læs mere

Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen. Mine udfordringer er. Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig. Jeg spiser foran fjernsynet

Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen. Mine udfordringer er. Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig. Jeg spiser foran fjernsynet MIne spisevaner opgavekort Mine udfordringer er Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen 1 Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig Jeg spiser foran fjernsynet 2 3 MIne spisevaner Jeg taber

Læs mere

Sunde mad og spisevaner

Sunde mad og spisevaner Sunde mad og spisevaner Oplæg af Maiken M. Jensen Kost og Ernæringskonsulent Lemvig kommune 1 Sund mad er vigtig fordi den..., Bidrager med livsvigtige vitaminer og mineraler Indeholder gavnlige kostfibre

Læs mere

SanseSlottets Kost og måltids politik

SanseSlottets Kost og måltids politik SanseSlottets Kost og måltids politik Revideret juni 2015 Indhold Hvem får mad?... 2 Formål... 2 Målsætning... 2 Morgenmad... 2 Formiddags og eftermiddagsmad... 2 Frokost... 3 Drikkelse... 3 Spise-café...

Læs mere

Gode råd om mad og ernæring ved kæbeoperation. og kæbebrud

Gode råd om mad og ernæring ved kæbeoperation. og kæbebrud Patientinformation Aarhus Universitetshospital Afdeling O og HOJ O-ambulatorium og sengeafdeling Tlf. 7846 2927 og 7846 3203 Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C www.kaebekir.auh.dk Gode råd om mad og ernæring

Læs mere

OM DAGEN. Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem

OM DAGEN. Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem OM DAGEN 6 også når du flytter hjemmefra Få gode ideer til hvordan du får 6 om dagen morgen, middag og aften ind i mellem Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem Et af de

Læs mere

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Forfatter Tina Krogh Materialet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisnings Tips- og Lottopulje 2010. Materialet inkl. billeder kan frit anvendes i undervisningssammenhænge

Læs mere