JOMFRUSTIEN. Haderslev September 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JOMFRUSTIEN. Haderslev September 2016"

Transkript

1 06100 JOMFRUSTIEN Haderslev September 2016

2 2

3 INDHOLD JOMFRUSTIEN ANALYSE HADERSLEVS EGENART ANALYSE UDFORDRINGER OG POTENTIALE STRATEGI HADERSLEV OG JOMFRUSTIEN OVERSIGTSPLAN HADERSLEV BY LUFTPERSPEKTIV BYMIDTEN OG HADERSLEV ØST HELHEDSPLAN JOMFRUSTIEN JOMFRUSTIEN VEST - NU OG I FREMTIDEN TEATERSTIEN OG BUSSTATIONEN JOMFRUSTIEN VEST - ZOOMPLAN OG SNIT BUSSTATIONEN OG PARKEN JOMFRUSTIEN VEST - NU OG I FREMTIDEN PARKEN TRAFIK - NU OG I FREMTIDEN BYENS INFRASTRUKTUR JOMFRUSTIEN ØST - NU OG I FREMTIDEN BYFORTÆTNING OG ETAPER JOMFRUSTIEN ØST - ZOOMPLAN OG SNIT LANDSKAB OG REGNVAND

4 ANALYSE HADERSLEVS EGENART På trods af den relativt store afstand til Lillebælt, stikker Handerslev fjord 15 km ind i landet og spiller dermed en central historie for Haderslev. De første bebyggelser opstod på en sandbanke, der som en halvø i fjorden forbundet af en mose, var omgivet af vand eller fugtige områder til alle sider. På denne sandbanke står i dag Domkirken og andre centrale dele af det historiske Haderslev. Med snørklede gadeforløb og istandsatte huse er det en unikt eksempel på en velbevaret søndderjysk bymidte. Vest for bymidten tronede Hansborg. I det lavtliggende moseområde nord for byen blev der gravet en kanal, så Haderslev og Hansborg var omgivet af vand. Jomfrustien Efter Hansborgs nedbrænding og med industrialiseringen ekspanderede byen mod nord og den vestlige del af kanalen blev dermed lukket. Den østlige del var fortsat åben og blev med den langsgående sti, Jomfrustien, et populært udflugtsmål, hvor det bedre borgerskab promenerede med deres jomfruer. Dette områdes betydning blev endnu vigtigere med etableringen af æ Kleinbahn (jernbanen) og banegården. Det blev Haderslevs nye ankomststed, som resten af byen efterfølgende voksede op omkring. Kanalen blev med tiden fyldt op og i 60 erne blev banegården nedrevet og driften af æ Kleinbahn nedlagt. Det før så eftertragtede grønne og blå område, der tidligere var den smukke ankomst til Haderslev, blev til byens bagside. Jomfrustien i dag Jomfrustien fremstår i dag meget asfalteret og fattig på oplevelser. Bortset fra facaderækken på den vestligste del af Jomfrustien, er ingen af de oprindelige bygninger længere at finde i området. Området mellem den nedlagte jernbane og Jomfrustien er præget af parkering og vilkårligt placerede bygninger til erhverv og småindustri. De store asfalterede områder kombineret med den lavliggende placering i det tidligere moseområde resulterer desuden i hyppige oversvømmelser ved skybrud. Den historiske Jomfrusti var et eftertragtet udflugsmål og et smukt ankomststed fra banegården (foto 1918) I den østlige del af Jomfrustien går byen helt i opløsning. Trafikken på Toldbodgade skærer den sidste tætte del af byen af. Detailhandlen har fået lov til at opstå som lukkede boks-butikker uden mulighed for at bidrage med byliv. Længst mod øst er det nye havnekvarter ved at blive udviklet. Det har potentiale, men er afkoblet fra resten af Haderslev. Turen mellem havnekvarteret og midtbyen er ikke attraktiv. På samme vis er der få nord-sydgående forbindelser på tværs af Jomfrustien -særligt for gående og cyklende. Ved boks-butikkerne støder man på hegn og afspærringer eller skal krydse store parkeringsarealer. Problemerne til trods er der gode muligheder for at udvikle det østlige Haderslev og Jomfrustien til attraktive områder, der kan løfte hele byen. Det kræver fokus på Jomfrustiens og det østlige Haderslevs udfordringer. 4 Den nuværende Jomfrusti er domineret af asfalterede overflader og er fattig på oplevelser (foto 2015)

5 ANALYSE UDFORDRINGER OG POTENTIALER 1 Den tætte by går i opløsning Den markante facaderække langs Jomfrustien stopper efter Allégade og Odd Fellow logen. Herefter går den tætte by i opløsning. Ringvejen skærer gennem den sidste del af den tætte by og gør det svært at få områder øst for ringvejen til at hænge sammen med resten af Haderslev bymidte. De store tomme byggefelter giver dog mulighed for nye måder at anskue både trafik og bebyggelse. UDEFINERET BYKANT VED ANKOMST TIL JOMFRUSTIEN JOMFRUSTIENS ØSTLIGE DEL GÅR I OPLØSNING Boksbutikkerne trækker store mænger af kunder. Her er et potentiale for byliv, særligt hvis det også bliver atttraktivt at handle der for gående og cyklende. Hvis Jomfrustien gøres mere oplevelsesrig, kunne det ugentlige storindkøb ligefrem gøres til en værdsat udflugt for hele familien. RINGVEJEN SKÆRER GENNEM DEN TÆTTE BY 2 Risiko for oversvømmelser Jomfrustien ligger i en dal i et tidligere moseområde. Vandet har altid søgt til dette område fra de højereliggende områder, men med lukningen af kanalen og den efterfølgende intensive asfaltering, hober vandet sig op ved skybrud. Frem for at kloakere sig ud af problemet, er der et stort potentiale i igen at lade vandet få en identitetsgivende rolle i området. OPHOBNING AF REGNVAND OPHOBNING AF REGNVAND 3 Anonym ankomst og manglende historiske spor Rutebilerne tog over efter nedlæggelsen af æ kleinbahn (jernbanen) og banegården. Rutebilsstationen er trukket tilbage i bybilledet, gemt bag høje anonyme bygninger og et læskur, der dog også skærmer for solen og kontakten til byen. Det må være muligt at finde et smukkere sted at ankomme til en ellers så smuk by. Jernbanesporene er stadig synlige og kiler sig igennem mange centrale områder i byen. Beplantningen omkring sporene er dog nu så tillukket at det ikke er attraktivt at gå igennem og sporenes rolle i Haderslevs selvforståelse er til at overse. Her er en oplagt mulighed for igen at lade sporene lede folk naturligt gennem byen igen. Ligeledes er sporene fra Haderslevs tidligere fokuspunkt mod øst Hansborg væk. I denne del af byen er der plads til og potentiale for et nyt og markant pejlemærke -en attraktion for indbyggere og besøgende. 5 BANEGÅRDENS HISTORISKE ANKOMSTSTED NEDLAGT Æ KLEINBAHN NEDLAGT OG TILGROET NEDLAGT KANAL ØDE OMRÅDE PÅ HANSBORGS HISTORISKE PLACERING

6 STRATEGI HADERSLEV OG JOMFRUSTIEN 1 En klar defineret bykant Den diffuse kant langs Jomfrustien og æ kleinbahn strammes op, så byrummet mellem de to, står skarp og veldefineret. De lave erhvervsbyggerier kan omlokaliseres og må med tiden vige pladsen for et mere åbent og offentligt parkrum. DEFINERET BYKANT VED ANKOMST TIL JOMFRUSTIEN BYKANTEN LANGS Æ KLEINBAHN DEFINERES Nord for æ kleinbahn defineres bykanten af en ny tæt bygningsrække med plads til en del af det fjernede erhverv og detailhandel. Syd for Jomfrustien fortættes byen således at skalaen, variationen og gadeprofilet fra bymidten her videreføres i en nutidig udgave. Byggefelterne, hvor de store boksbutikker ligger, kan med tiden byfortættes langs periferien. Parkeringen kan optimeres i overdækkede gårdrum og butikkerne få en ny attraktiv og synlig indgang direkte fra gaden. Den kommende biograf følger allerede denne strategi. Frem for endnu en fritstående boks, som ellers let kunne placeres i et af de østlige byggefelter, vil biografen styrke bykanten og potentialet for byliv. JOMFRUSTIENS ØSTLIGE DEL FORTÆTTES RINGVEJEN UDEN OM DEN TÆTTE BY 2 Et samlende blåt og grønt parkrum Jomfrustien og æ kleinbahn definerer et samlende parkrum. Parkrummet ligger centralt og vil fungere som naturligt samlingspunkt for de omkringliggende kvarterer. REKREATIVT SAMLENDE PARKRUM OPSAMLING OG NEDSIGVING AF REGNVAND Den lave placering gør det også til et samlingssted for regnvand. Vandet samles i forbundede søer, så der er kapacitet til selv voldsomme skybrud. Enkelte søer er dybe og indeholder altid vand. Andre er nedsivnigsbassiner, som er lave og tørrer ud, når det ikke har regnet længe. Denne variationen giver plads til en større arts- og plantediversitet og en varieret bynatur, der kan bruges rekreativt af indbyggerne. Vandet fungerer også som en logisk ledelinje, der fører fra midtyen og helt ud til havnen, hvor vandet trækkes ind og synliggøres. Jomfrustiens rolle som en attraktiv promenadepark genetableres. FJORDEN TRÆKKES IND I BY- BILLEDET 3 En attraktiv ankomst til byen Den vestlige del af Jomfrustien omlægges til en ny busstation -en nutidig fortolkning af banegården. Dermed vil besøgende fremover ankomme til et åbent, overskueligt og attraktivt område -tæt på bymidten og med en logisk og oplevelsesrig gåtur genem parkrummet til det nye havnekvarter. NY ÅBEN OG SYNLIG BUSSTATION Æ Kleinbahn omlægges til supercykelsti, hvorved centrale dele af byen forbindes med en hurtig, sikker og spændende cykelrute. I den østligste del tæt den historiske placering af Hansborg, kan en ny offentlig tilgængelig og publikumsorientret bygning placeres. En Ny Hansborg med oplevelser orienteret omkring vand: Vandnaturcenter, maritimt ungdomhus, vand- og badekulturhus og konferrencecenter med udsigt til fjorden. ATTRAKTIV OG VÆRDIG ANKOMST TIL HADERSLEV NY HANSBORG: PEJLEMÆRKE VED FJORDEN MED FOKUS PÅ VAND, LÆRING OG OPLEVELSER 6

7 OVERSIGTSPLAN 1:5000 HADERSLEV BY Nuværende bustation GARTNERGRUNDEN ALLÉGADE TEATERSTIEN j gve rin EGAD E STU VUC NØRR STREET DOME Ny bustation ENE GRAV Æ KLEINBAHN supercykelsti Parkrum Parkrum Renoveret gadeforløb JOMFRUSTIEN Renoveret Ny biograf Kvickly Lidl ADE DG TOLDBO SVEJ GASVÆRK Dam ny ringvej gadeforløb ny ringvej Renoveret gadeforløb Fjordbad Ny Hansborg RGGADE HANSBO j gve rin 7 Jomfrustien forbinder Det nye havnekvarter med bymidten og Damparken. Plan 1:5.000

8 8

9 LUFTPERSPEKTIV BYMIDTEN OG HADERSLEV ØST 9 Jomfrustien forbinder Det nye havnekvarter med bymidten og Damparken

10 HELHEDSPLAN JOMFRUSTIEN kommende byrum Det nye samlende parkrum ved Jomfrustien fører fra bymidten i vest mod det nye havneområde i øst. Undervejs falder terrænet en smule. Dette fremhæves ved at hæve landskabet mod bymidten og tilsvarende sænke landskabet i fjorden mod øst. Det hævede landskab møder byens skala og giver plads til at busstationens facilliteter indlejres i landskabet. Mod parken er det hævede landskab en kulmination af en serie af små bakker, der følger parkrummet. Det hævede landskab kan bruges som tribune til koncerter, byfester og lignende. Samtidig giver det et unikt overblik over resten af parken, Ny Hansborg, Street Dome og Siloen. GARTNERGRUNDEN nuværende bustation P TEATERSTIEN Vejforløbet Jomfrustien er markeret af en særlig belægning, der leder gående og cyklende videre gennem Jomfristien, Gravene og Bispebroen til Damparken. Dermed forbindes de to eksisterende rekreative vandområder, Damparken og Havnebydelen, med det nye ved Jomfrustien. Vandopsamling Regnvandet ledes fra nærområderne ned i parken, hvor det samles i en række serielt forbundne søer. To af disse er regnvandssøer, placeret tæt på de to problemområder tæt på den nye biograf i vest og ved den nuværende rundkørsel mod øst. Regnvandssøerne er dybere og har dermed konstant vandspejl. De øvrige søer er nedsivningsbassiner, hvor vandspejlet kun er synligt i våde perioder. I de øvrige perioder er de tørret ud, men efterlader en frodig og varieret beplaning. P Ved ekstreme skybrud fordeler vandet sig i de serielt forbundede søer, så der ikke sker oversvømmelser. ny bustation ENE GRAV Fortætning Parkrummet er defineret af en klar bykant. Den fortsætter til den nordlige indkørsel til Teaterstien, som i dag fremstår en smule usammenhængende. Dermed defineres grundlaget for det kommende byrum ved Kløften også. Nord for jernbanen/supercykelstien giver fortætningen plads til en bygningsrække med erhverv og detailhandel. Bag dette er der plads til et varieret beboelseskvarter med byvillaer og dobbelthuse, som falder naturligt i med det eksisterende villakvarter. renoveret gadeforløb DAMPARKEN Syd for Jomfrustien fortættes byen langs periferien, med mulighed for nye nord-sydgående forbindelser og smutveje. VEST parken møder byen ØST parken møder fjorden 10

11 j gve ALLÉGADE rin STU nyt boligkvarter STREET DOME P P P nedsivning regnvandssø P P PARK nedsivning P P Æ KLEINBAHN supercykelsti PARK regnvandssø PARK nedsivning JOMFRUSTIEN nedsivning renoveret gadeforløb renoveret ga deforløb j ny ringve kommende biograf kunde p KVICKLY fjordbad kunde p LIDL NY HANSBORG KSVEJ D TOLDBO GASVÆR kommende kunde p GADE j ny ringve RGGADE HANSBO kommende byrum 11 Jomfrustien forbinder Det nye havnekvarter med bymidten og Damparken. Plan 1:2000

12 JOMFRUSTIEN VEST - NU OG I FREMTIDEN TEATERSTIEN OG BUSSTATIONEN Ankomsten til Jomfrustien fra Teaterstien er præget af opløste bykanter og tilsyneladende tilfældigt placerede lave småbygninger i byrummet mellem ø Kleinbahn og Jomfrustien. Ved siden af disse ligger byens store offentlige parkeringsplads. Teaterstien krydser æ Kleinbahn, der fører gennem et tilvokset og vild beplantning, der der afskærer banen fra omgivelserne og gør den utryg om aftenen. Det fremtidige byrum Byrummet ved Teaterstien og Busstationen har karakter af en ankomstplads, med overskuelighed og nærhed til det bagvedliggende parkrum og bymidten. En på samme tid bymæssig og landskabelig situation, der markerer overgangen fra Bymidten til parken. Bykanten langs Teaterstien er fortættet, med nye højere bygninger, med aktive stueetager. En samlende og fartdæmpende belægning forbinder facaderækken med busstationen. Busstationens servicefacilliteter er samlet i en bygning integreret under parkens løftede landskab. Her er der også plads til Taxacentralen, turistinformation, kiosk og lignende. En Pavillon markerer ankomsten til pladsen og kan f.eks. forpagtes til Grethe s Pølser. Æ kleinbahn omdannet til Supercykelsti, hvor sporene stadig er synlige, men lukkede, så cyklerne ikke sidder fast. Beplantningen er opstammet, så der er godt udsyn til busstationen og parkrummet. Ved anlæggelsen af parken og busstationen flyttes den nuværende offentlige parkeringsplads til den forhåndværende busstation samt forskellige centrale steder i nærområdet. Denne omdisponering kan give ca. 100 nye offentlige P-plader på terræn (se side s.18). 12 Nuværende ankomst til Jomfrustien via Teaterstien

13 13 Fremtidig ankomst til Haderslev og Jomfrustien. Åbenhed, definerede bykanter og aktive stueetager

14 JOMFRUSTIEN VEST - ZOOMPLAN OG SNIT BUSSTATIONEN OG PARKEN Det hævede landskab giver et markant samlingsted til koncerter og lignende. Under landskabet kan busstationens facilliteter integreres nye lejligheder HADERSLEV BUSSTATION café eller butik 14 Teaterstien, den nye busstation, bakken og den store regnvandssø. Snit 1:500

15 MELLEMGADE MARIEGADE Æ KLEINBAHN supercykelsti TEATERSTIEN pavillon f.eks. til GRETHE S PØLSER BYGNAF eksisterende erhvervsbygning bevarede birketræer tagterrasse 18 OFFENTLIGE P-PLADSER indkørsel til INGO bevarede træer ny erhvervsbygning detailhandel i stueetagen nyt bygning til erhverv eller lejligheder bevarede træer Æ KLEINBAHN supercykelsti tagterrasse med udsyn over parken HADERSLEV BUSSTATION udsigtspunkt bevarede træer bevarede træer grill og pricnic McDonalds bevaret blodbøg løbeloop JOMFRUBAKKEN tørstige træsorter naturlegeplads JOMFRUPARKEN bevaret træ (under landskab) kiosk GRETHE S PØLSER ventesal toiletter taxacentral scene og multiflade JOMFRUSØEN tørstige træsorter vandstand i tørre perioder normal vandstand vandstand ved skybrud skybrudsforbindelse til nedsivningsbassin tørstige træsorter bevaret træ parallelparkering JOMFRUSTIEN renoveret gadeforløb - regnvand ledes til parken renoveret gadeforløb - regnvand ledes til parken kommende biograf 15 Teaterstien, den nye busstation, bakken og den store regnvandssø. Planudsnit 1:500

16 JOMFRUSTIEN VEST - NU OG I FREMTIDEN PARKEN Byrummet ved Jomfrustiens vestlige del er præget af store belagte arealer, der servicerer byens store offentlige parkeringsplads. Området er fattigt på oplevelser og inviterer hverken til ophold eller aktiviteter. Den udprægede brug af asfalt er sammen med terrænnets fald årsag til hypåpige oversvømmelseshændelser. Det fremtidige parkrum Det fremtidige parkrum starter lige ved busstationen og giver besøgende en værdig og flot ankomst til byen. Parkens landskab hæves markant mod byen og busstationen. Under det hævede landskab er busstationens facilliteter. Oven på det hævede landskab, opstår et perfekt terræn for tilskuere til koncerter, udendørsbiograf og teater. Desuden får den besøgende en unik mulighed for at orientere sig i byen fra toppen af landskabet. Det øvrige landskab er let kuperet, hvilket inviterer til mange forskellige aktiviteter og opholdsmuligheder. Det kuperede landskab modsvares af et delta af små og store regnvandssøer og nedsivningsbassinner. Regnvandet ledes fra omgivelserne ned i parkens søer, hvor det enten opsamles, siver ned eller fordamper. Det giver stor variation af væksbetingelser og høj biodiversitet. Med det nye parkrum får Haderslev oplevelsesrig bynatur lige ved bymidten. 16 Nuværende forhold på Jomfrustien ved Håndværkerparken

17 17 Fremtidige forhold på Jomfrustien ved Håndværkerparken -bynatur med rekreative muligheder

18 TRAFIK - NU OG I FREMTIDEN BYENS INFRASTRUKTUR NU I FREMTIDEN RINGVEJEN skærer gennem den tætte 19 by RINGVEJEN går uden om den tætte 19 by og tæt på Ny Hansborg KUNDEPARKERING MED OPTIMERINGSPOTENTIALE OFFENTLIG PARKERING 57 KUNDEPARKERING MED OPTIMERINGSPOTENTIALE OFFENTLIG PARKERING PARKERING dominerer hjertet af Jomfrustien med belagte flader. Samlet set giver det anslået plads til 272 offentlige p-pladser på terræn. PARKERING omkranser Jomfrustien med små parkeringslommer og diskret parallelparkering. Strategien giver plads til anslået 375 offentlige P-pladser på terræn. 18

19 NU I FREMTIDEN BUSSTATIONEN er gemt væk og giver en anonym ankomst til Haderslev BUSSTATIONEN er synlig og ligger centralt som det naturlige knudepunkt. En smuk ankomst til Haderslev. CYKELRUTER er fraværende omkring bymidten. Få cykelopstribninger i vejsider GANGFORBINDELSER er mangelfulde, særligt mellem nord og syd i den vestlige del af byen CYKELRUTER styrkes med supercykelstien og et sammenhængende net af cykelopstribning i vejsider GANGFORBINDELSER I FREMTIDEN intensiveres med nye nord-sydgående stier og passager 19

20 JOMFRUSTIEN ØST - NU OG I FREMTIDEN BYFORTÆTNING OG ETAPER Den østlige del af Jomfrustien er i dag domineret af store boks-butikker og et forladt posthus. Indgangene vender enten væk fra vejen eller er trukket så langt tilbage fra Jomfrustien at de ligger bag parkeringspladserne. Ringvejen skærer ned igennem området mellem Lidl og Kvickly, men endnu værre gennem boligkvarteret i Tolbodgade b 12 Fra trafik-koridor til sammenhængende byområde Ved at omlægge ringvejen til Gasværksvej, er det muligt at fortætte og samle den østlige del af Haderslev c Boks-butikkerne syd for Jomfrustien kan på sigt fortættes langs perferien, mens kundeparkeringen optimeres og overdækkes. Boks-butikkerne får en tydelig og attraktiv adgang helt ud til Jomfrustien og får et nyt kundegrundlag, fra de nye beboere. Nord for æ Kleinbahn kan det trafik-frigjorte område bebygges. Overskudsjord fra omlæggelsen kan bruges til en terrænregulering, der sikrer at regnvand føres til parken ved skybrud. Langs æ Kleinbahn fortættes området med bebyggelse, der kan rumme detailhandel og erhverv evt. med mulighed for lejligheder på de øverste etager. Bag ved disse bliver der plads til et attraktivt og varieret boligområde med byvillaer og dobbelthuse, der kan spille sammen med de eksisterende villakvarterer samt bygningen, hvor STU Haderslev holder til. Trafikomlægningen sikrer også at parkrummet langs Jomfrustien kan føres uafbrudt hele vejen til det nye havnekvarter. Den nye ringvej vil til gengæld føre lige forbi Ny Hansborg. 01b 01a 01b 01c a 05b 05c a 09b 09c 09d 10a 10b 01a 05c 05a Renovering og LAR på Jomfrustien mellem Nørregade og Teaterstien Renovering af Gravene og Bispebroen (evt. LAR) Renovering og LAR på Jomfrustien mellem Teaterstien og Gasværksvej Anlæggelse af æ kleinbahn supercykelsti Anlæggelse af Jomfruparken (vest) med regnvandsø v. kommende biograf Nye bygninger til erhverv og detailhandel Anlæggelse af ny busstation inkl. stationsfacilliteter/jomfrubakken Omdannelse af tidligere busstation, nye off. parkeringspladser, byfortætning langs periferien Byfortætning overfor ny busstation Ny ringvej via Gasværksvej Anlæggelse af Jomfruparken (vest) med regnvandssø Nord for Tolbodgade Anlæggelse af Jomfruparken (midt) med nedsivningsbassiner Nyt bolig og erhvervsområde med parkering på Postgrunden (terrænregulering) Nyt boligområde med parkering på nedlagt Nordhavnsvej (terrænregulering) Nyt boligområde på Tæppegrunden Nyt bolig og erhvervsområde på Tømmergrunden Byfortætning af Gasgrunden Byfortætning omkring Lidl, optimeret kundeparkering, ny synlig indgang c 04 10c 10d d 10d 10c 09b 10b Grønt gaderum med shared space på Tolbodgade Byfortætning omkring Kvickly, optimeret kundeparkering, ny synlig indgang Fortætning af Lindedalsgrunden Fortætning af Gartnergrunden Renovering, LAR og fjordtrappe på Jomfrustien vest for Gasværksvej Anlæggelse af fjordbad Ny Hansborg: Vandkulturhus, maritimt ungdomshus, fjordoplysningshus og konferrencecenter 09a 10a Robusthed og etapedeling Helhedsplanen følger matriklerne og kan dermed let etape-deles. Beboere og erhvervliv tages med på råd, således at generne minimeres og at omlokaliseringer sker på bedst muligvis. Den foreslåede rækkefølgeplan er vejledende og kan nemt justeres i forhold til kommunale ønsker og behov. 20 Nuværende forhold i den østlige del af Jomfrustien

21 21 Fremtidige forhold i den østlige del af Jomfrustien. Defineret bykant med et åbent samlende parkrum. Omlægning af ringvejen. Fortætning omkring boks-butikkerne og et nyt bolig- og erhvervskvarter på posthusgrunden.

22 JOMFRUSTIEN ØST -ZOOMPLAN OG SNIT LANDSKAB OG REGNVAND Parkens rolle som byens regnsvandsopsamler, giver et væld af rekreative muligheder. Den består overordnet af en veksling mellem søer og bakker, samt en sti, der bugter sig igennem landskabet. Bakker Bakkerne giver behandles forskelligt efter behov. Enkelte bakker kan anlægges med græs, der klippes og plejes. Et godt udgangspunkt for picknic, leg og kælkning for de mindste. Endre bakker beplantes med høje vilde græsser, der som uplejet natur styrker biodiversiteten og giver et smukt modspil til den omkringliggende by. Lokal afledning af regnvand Søerne veksler mellem dybere regnsvandsøer med permanent vandspejl og nedsivningsbassiner, der lejlighedsvis tørrer ud. De permanente regnvandssøerne er placeret tæt ved de to kritiske oversvømmelseszoner ud for den kommende biograf og ved rundkørslen. De permanente regnvandssøer giver f.eks. mulighed for at fiske og sejle samt at skøjte om vinteren. Kanterne er bevokset med tørstige elletræer og tagrør, der giver gode betingelser for fuglelivet. Udvalge steder sørger platforme og broer for at vandet er tilgængeligt. Ved ekstreme skybrud ledes vandet fra de belagte nærområder til søerne og derfra videre til et netværk af nedsivningsbassiner. Vandstand ved kraftig regn eller skybrud Normal vandstand Vandstand i tørre perioder Aktiviteter Langs stien kan der anlægges øer til aktiviteter, der kræver fast belægning: Legepladser, boldbure, scener, trampolinflader, fitnessstationer, pavilloner, grillpladser. Mulighederne er mange og kan programmeres med brugergrupper fra nærområdet. Lokal jordbalance Den udgravede jord ved etableringen af søer, bruges til at danne bakkerne lige ved siden af. Dermed minimeres udgifterne til bortskaffelse og transport. En del af jorden overskudsjorden kan også bruges til terrænregulering af det kritiske oversvømmelsesområde nord for rundkørslen. Jord fyldes på, så vandet ledes mod regndvanssøen. Når jorden har sat sig, kan området omdannet til at attraktivt boligområde. Lokal Jordbalance. Overskudsjord fra udgravningen af regnsvandssøerne reetableres som små bakker i landskabet. tagterrasse nyt boligkvarter TÆPPEGRUNDEN eksisterende boligkvarter ROLIGHEDSVEJ nye lejligheder JOMFRUSTIEN KVICKLY KVICKLY indgang ny erhvervsbygning eller sundhedshus JOMFRUPARKEN basket-bur Æ KLEINBAHN supercykelsti 22 BYGNAF café Den byfortættede Kvickly, Jomfrustien, parkrummet, lejligheder med detailhandel og det nye beboelseskvarter. Snit 1:500

23 STU nyt boligområde TÆPPEGRUNDEN nyt boligområde TØMMERGRUNDEN nyt boligområde POSTGRUNDEN tagterrasse ny erhvervsbygning showroom i stueetagen bevarede træer tagterrasse ny erhvervsbygning detailhandel i stueetagen nyt sundhedshus café i stueetagen tagterrasse tagterrasse udsigtspunkt bevarede træer bevarede træer grill og pricnic ny bygning med lejligheder showroom i stueetagen Æ KLEINBAHN supercykelsti naturlegeplads multi flade petanque JOMFRUPARKEN skybrudsforbindelse til nedsivningsbassin legeplads tørstige træsorter tørstige træsorter TOLDBODSØEN scene og multiflade tørstige træsorter fiskeplads skybrudsforbindelse til nedsivningsbassin basketbur grill og picnic grill og picnic parallelparkering JOMFRUSTIEN renoveret gadeforløb - regnvand ledes til parken indgang til KVICKLY KVICKLY-grunden fortættet med lejligheder, erhverv eller undervisning Lidl-grunden fortættet med lejligheder, erhvev eller undervisning indgang til LIDL overdækket kundeparkering KVICKLY TOLDBODGADE omlagt til grønt gaderum med sharede space indgang fra kundeparkering indgang fra kundeparkering 23 Fremtidige forhold i den østlige del af Jomfrustien. Defineret bykant med et åbent samlende parkrum. Omlægning af ringvejen. Fortætning omkring boks-butikkerne og et nyt bolig- og erhvervskvarter på posthusgrunden. LIDL

24 24

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO BYENS PLACERING - situations diagram KYSTVEJEN - en unik strækning VEJEN TIL STRØBY EGEDE - Storyboard Tryggevælde Å Strand hotellet Kystvejen 1 Kystvejen 2 Entré til byen

Læs mere

JOMFRUSTIEN HOVEDLINJER FOR MASTERPLAN HADERSLEV JUNI 2017

JOMFRUSTIEN HOVEDLINJER FOR MASTERPLAN HADERSLEV JUNI 2017 JOMFRUSTIEN HOVEDLINJER FOR MASTERPLAN HADERSLEV JUNI 2017 Indhold Introduktion... 3 Bygherre Masterplanen... 4 Hovedgreb... 6 Jomfruparken... 8 Borgerinddragelse... 12 Oversigtsplan... 13 Skybrud & regnvand...

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet.

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. FORTÆLLINGEN OM DELTAET Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. LIDT HISTORIE Byen i karréen - det historiske København København var oprindelig bebygget

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Spor 1 Område Ny anvendelse Nuværende Begrundelse Problemstilling Bjergvej 145 boliger. Området forventes planlagt til 2 grupper af klyngehuse. Klyngehusene

Læs mere

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur. 08.04.2014 SØNDERGADE BAGGRUND for vurdering af park og mur NØRREGADE Politi Kousgaard Plads

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016.

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Kerteminde, den 2. november 2016 Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Faseopdeling. Kertemindelisten foreslår, at udmøntningen af byomdannelsesplanen

Læs mere

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE 1 67 FRA SCT. PEDERS KIRKE TIL AXELTORV SCT. PEDERS KIRKE Engang var Sct. Peders Kirke centrum i Næstved. Den var det naturlige pejlemærke og tre indfaldsveje ledte direkte mod kirken. SCT. PEDERS KIRKEPLADS

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Islands Brygge 35 2300 København S Njalsgade 106, 2. sal, lok. 17.3.242 2300 København S www.avlu.dk HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN

Læs mere

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Med udgangspunkt i de tre forslag til Espergærdes fremtidige udvikling og tegnestuen PK3 s skitseforslag til Espergærde bypark har vi

Læs mere

VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER KLIMAKVARTER.DK

VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER KLIMAKVARTER.DK VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER KLIMAKVARTER.DK 1 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen mod regn samtidig med,

Læs mere

- Hvorfor nybyggeri? - Indledende undersøgelser - Skitseforslag - Landskabsbearbejdning - Facaderenovering - Forbedringer i den enkelte bolig -

- Hvorfor nybyggeri? - Indledende undersøgelser - Skitseforslag - Landskabsbearbejdning - Facaderenovering - Forbedringer i den enkelte bolig - LÆRKEPARKEN - Hvorfor nybyggeri? - Indledende undersøgelser - Skitseforslag - Landskabsbearbejdning - Facaderenovering - Forbedringer i den enkelte bolig - Spørgsmål Lærkeparken i dag ca. 11.000 m2 uudnyttet

Læs mere

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009 På hat med registrering af side 21 vartegn registrering af side 22 DTK Kort25 Trad. - INFO Indbyggertal 2008 by 630 pers sogn 1311 pers Hjemmeside www.gadbjerg.dk Afstande - Vejle 20 km - Give 12 km Offentlig

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

BÆREDYGTIG BYMIDTE TJÆREBORG NOV 2016 BYMUNCH// ESBJERG KOMMUNE

BÆREDYGTIG BYMIDTE TJÆREBORG NOV 2016 BYMUNCH// ESBJERG KOMMUNE BÆREDYGTIG BYMIDTE TJÆREBORG NOV 2016 BYMUNCH// ESBJERG KOMMUNE INDHOLD 4 INTRODUKTION/HELHEDSPLAN 6 12 18 20 SØERNE Bysøen Natursøen PLADSERNE Bypladsen Byhaven SKOLEVEJ OVERSLAG INTRODUKTION/ HELHEDSPLAN

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYT IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014

DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYT IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014 DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYT IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014 DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015 Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst 24. marts 2015 Vision for bydelen Ønsket er at skabe en ny levende bydel i Tilst. En bydel med et mangfoldigt boligudbud og attraktive byrum. Den 8,7 ha. store

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT Udarbejdet af Absolut Landskab i samarbejde med Mist+grassat. Projektet er udarbejdet i forbindelse med Turismepotentialeplaner i Søndervig og, Erhvervsmæssig

Læs mere

Hjertelig velkommen til workshop 26. februar 2015

Hjertelig velkommen til workshop 26. februar 2015 K L I M A K L A R I S K I B H U S F R A R E G N V A N D T I L N Y E R E K R E AT I V E M U L I G H E D E R Hjertelig velkommen til workshop 26. februar 2015 1 AFTENENS PROGRAM 18.30 Velkomst og status

Læs mere

KÆRBYEN IDÈKONKURRENCE, HELHEDSPLAN, RØDOVRE SYD

KÆRBYEN IDÈKONKURRENCE, HELHEDSPLAN, RØDOVRE SYD KÆRBYEN IDÈKONKURRENCE, HELHEDSPLAN, RØDOVRE SYD Oversigtsbillede - Visualisering P 01 Ny strukturplan for Kærene og områderne ved krydset Avedøre Havnevej/Roskildevej samt Rødovre Station Med en ny strukturplan

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale Situationen i dag Fordelingen af grønne arealer, som Bæveren kan benytte til fællesarealer, er i dag meget usammenhængende og giver ikke mulighed for at danne et godt offentligt rum, hvor folk kan mødes.

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med udarbejdelse af en lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag projektet indeholder. Beskrivelsen er opdelt efter emner,

Læs mere

Bredsten Balle. Udvikling i fællesskab. Bredsten Balle. registrering af. september 2009. side

Bredsten Balle. Udvikling i fællesskab. Bredsten Balle. registrering af. september 2009. side Bredsten Balle Udvikling i fællesskab registrering af Bredsten Balle side Bredsten kirke Bredsten Balle registrering af side Bredsten Balle - INFO Indbyggertal 2008 Hjemmeside Bredsten og Balle 1622 pers

Læs mere

Stationsbyer i forandring

Stationsbyer i forandring Stationsbyer i forandring AA b y f o r n y e l s e Velkommen til Glamsbjerg Beliggenhed Tidligere vestfynsk stationsby opstået ca. 1890 i krydset mellem jernbanen Odense/Assens og landevejen Bogense/Fåborg

Læs mere

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016 BYUDVIKLING TOMMERUP VEST November 2016 BYSTRUKTUR Skovstrupvej - Livet på landet i byen Skolevej - LandsBYmidten Vestervangen - Parcelhusområdet Tommerup Vest inddeles i tre bebyggede områder, som knytter

Læs mere

Rammer og handlinger for udvikling af Ballerup Bymidte

Rammer og handlinger for udvikling af Ballerup Bymidte Rammer og handlinger for udvikling af Ballerup Bymidte Forslag 30. august 2011 1 Kommunalbestyrelsen har besluttet at skabe muligheder for udvikling og omdannelse af Ballerup Bymidte til en attraktiv by

Læs mere

Kongevejen 21. Oplæg til forhøring. Dato: 08.09.2014. Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk

Kongevejen 21. Oplæg til forhøring. Dato: 08.09.2014. Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk Kongevejen 21 Oplæg til forhøring Dato: 08.09.2014 Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANOMRÅDET - MATR.NR. 7O, 7X OG 7GO S. 3 LOKALPLANOMRÅDET OG NÆROMRÅDET

Læs mere

BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING

BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING BALLEN I DAG KARAKTERGIVENDE SÆRLIGE KIG INDUSTRIOMRÅDET KNUDEPUNKTET HAVNEN HAVNEN DOKKEN, VÆRFTET, TORVET, KLYNGEN De eksisterende bygninger rives ned og giver plads

Læs mere

Rødovrevej Rødovrevej 239

Rødovrevej Rødovrevej 239 Rødovrevej 239 Området Introduktion Centralt beliggende i det midt-østlige hjørne af Rødovre Ligger denne gamle erhvervsbygning. Bygningen har tidligere været brugt af Tele Danmark og De gule sider men

Læs mere

BORGERMØDE OM TÅSINGE PLADS

BORGERMØDE OM TÅSINGE PLADS BORGERMØDE OM TÅSINGE PLADS 30. april 2013 kl. 19-21 Tåsinge Plads i dag. Referat Borgermøde 30. april 2013 om Tåsinge Plads Introduktion Mads Uldall, projektchef for Områdefornyelsen Skt. Kjelds Kvarter,

Læs mere

Blå-grøn plan, Falstervej Middelfart kommune. 2. november 2015

Blå-grøn plan, Falstervej Middelfart kommune. 2. november 2015 Blå-grøn plan, Falstervej Middelfart kommune 2. november 2015 Tid til fordybelse Sti, sø, busketter, ophold og leg Sport og aktiviteter Wadi, sti til gåture/hundeluftning og sportsudstyr Grøn kile Grøft,

Læs mere

VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014

VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014 VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014 Indledning I 2003 blev første etape af omlægningen af Varde Torv udført. Projektet er tegnet af kommunens landskabsarkitekt Charlotte Horn. GHB Landskabsarkitekter

Læs mere

Fremtidig planlægning

Fremtidig planlægning Parkeringsforhold, Silkeborg midtby 10. september 2012 Med kommuneplan 2009 vedtog Byrådet, at der skal skabes mere liv i Silkeborg Bymidte. Derfor er der skabt et planlægningsgrundlag, som gør det muligt

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

OMRÅDEPLAN FOR BLÅVAND ØST

OMRÅDEPLAN FOR BLÅVAND ØST OMRÅDEPLAN FOR BLÅVAND ØST 1 EKSISTERENDE FORHOLD En særligt sted i byen Områdeplanen dækker trekanten mellem Blåvandvej, Tane Hedevej og Hvidbjerg Strandvej samt arealet tilhørende den tidligere Blåvand

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

FRØKÆRPARKEN 2030. en visionsplan for de grønne områder

FRØKÆRPARKEN 2030. en visionsplan for de grønne områder FRØKÆRPARKEN 2030 en visionsplan for de grønne områder FORORD/ INDHOLDSFORTEGNELSE Hvad er en vision? Et billede af en foretrukken fremtidig tilstand, en beskrivelse af hvordan noget vil se ud om et antal

Læs mere

SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY

SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY HAVNEHALLEN - den gode maritime oplevelse i et lokalt miljø Projektplan - Bilag til Ansøgningsskema Stedet Tæller 4.11.2015 HASLØV & KJÆRSGAARD I 1 Havnehallen Odden Havneby - den

Læs mere

ØSTERLUNDEN EN GRØN BYDEL I ODENSE

ØSTERLUNDEN EN GRØN BYDEL I ODENSE ØSTERLUNDEN EN GRØN BYDEL I ODENSE 1 / PROJEKTBAGGRUND HISTORISK BAGGRUND Helt frem til det 20. århundrede fungerede området som landbrugsjord beliggende lige udenfor Købstaden Odense. Omkring 1920 blev

Læs mere

TÅSINGE PLADS. En lokal grøn oase, hvor regnvand skaber rammer for leg, ophold og nye møder.

TÅSINGE PLADS. En lokal grøn oase, hvor regnvand skaber rammer for leg, ophold og nye møder. TÅSINGE PLADS En lokal grøn oase, hvor regnvand skaber rammer for leg, ophold og nye møder. TÅSINGE PLADS første byrum i KLIMAkvarter Borgerdrevet byfornyelse Københavns Kommunes første klimatilpassede

Læs mere

LABLAND ARKITEKTER DISPOSITIONSFORSLAG 23. APRIL 2015 EN NATURLIG FORBINDELSE DET GODE BOLIGLIV PROJEKTNR. 3B-18-2

LABLAND ARKITEKTER DISPOSITIONSFORSLAG 23. APRIL 2015 EN NATURLIG FORBINDELSE DET GODE BOLIGLIV PROJEKTNR. 3B-18-2 LABLAND ARKITEKTER DISPOSITIONSFORSLAG 23. APRIL 2015 EN NATURLIG FORBINDELSE DET GODE BOLIGLIV PROJEKTNR. 3B-18-2 EN NATURLIG FORBINDELSE Dispositionsforslag 23. april 2015 udarbejdet for Andelsboligforeningen

Læs mere

LIDL, MUNKETORVET Matrikel 22P VANGEDE

LIDL, MUNKETORVET Matrikel 22P VANGEDE Jimmies kiosk Grillbar Vangede Slagteren Munkekonditoriet LIDL, MUNKETORVET Matrikel 22P VANGEDE 20110405 2 BESKRIVELSE Det samlede bygningskompleks går over to etager plus kælder. Ved ankomstsiden mod

Læs mere

Indhold. Indledning. Projektområde - Ådalen 1:5.000 - Projektområdet 1:1.000 - Billeder fra stedet

Indhold. Indledning. Projektområde - Ådalen 1:5.000 - Projektområdet 1:1.000 - Billeder fra stedet Indhold Indledning Rekreative forbinlser i områt - Kortlægning Projektområ - Ådalen 1:5.000 - Projektområt 1:1.000 - Biller fra stet Ådalen i fremtin - Collage - Plan - Reference biller 3 Øverst: Orthofoto

Læs mere

Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017

Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017 Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017 Kære beboere på og omkring Aarhus Ø På din vej til og fra Aarhus Ø, når du kigger ud af vinduerne fra din lejlighed og når du færdes i området, kan du se, at vi arbejder

Læs mere

Masterplan Varde Midt

Masterplan Varde Midt ANDEL REKREATION >> Tillæg til Masterplan Varde Midt Projektforslag for omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde 20110531 SHELL GRUNDEN - SLOTSGADE VARDE MASTERPLAN - SKITSEFORSLAG

Læs mere

Overordnet struktur og proces for Vinge

Overordnet struktur og proces for Vinge Overordnet struktur og proces for Vinge Proces I forbindelse med genopstarten af Vinge (Ny by) projektet, er der blevet set nærmere på den proces der skal til for at realisere byen. Der skal udarbejdes

Læs mere

område 1 I forbindelse med skovbåndet vil man komme tæt på områdets søer og vandhuller og opleve landskabets topografi. Det grønne rum kan rumme

område 1 I forbindelse med skovbåndet vil man komme tæt på områdets søer og vandhuller og opleve landskabets topografi. Det grønne rum kan rumme område 1 20 Område 1 ligger i Helsingørs nordvestlige udkant i umiddelbar nærhed af Teglstrup Hegn og er infrastrukturelt bundet sammen med byen via Kingosvej og Blichersvej. Området indeholder hovedsageligt

Læs mere

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014 Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej 150 2610 Rødovre 9. november 2014 Rødovre Boligselskab, afdeling 15 v/ Susanne Mørck Voigt Næsbyvej 19, 3.tv. 2610 Rødovre Forslag / bemærkninger til

Læs mere

KVALITET I BYRUMMET, referat fra workshop I -13. september Målsætning for indsatsområdet: at få skabt et identitetsskabende grønt rum.

KVALITET I BYRUMMET, referat fra workshop I -13. september Målsætning for indsatsområdet: at få skabt et identitetsskabende grønt rum. KVALITET I BYRUMMET, referat fra workshop I -13. september 2011 By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Byplan Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Målsætning for indsatsområdet: at få

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

NOTAT: Fjordkilen Vest og Bygaden 28 Området Fjordkilen Vest

NOTAT: Fjordkilen Vest og Bygaden 28 Området Fjordkilen Vest By, Kultur og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 245175 Brevid. 1802368 Ref. PHF Dir. tlf. 46 31 35 67 pernillehf@roskilde.dk 23. maj 2014 NOTAT: Fjordkilen Vest og Bygaden 28 Området Fjordkilen

Læs mere

TRANSFORMASJON AV FORUS

TRANSFORMASJON AV FORUS FAKTABOKS: Projekt: Udvikling af Vision Forus - en fremtidssikret strategi for udviklingen af Forus Næringspark Klient: Forus Næringspark AS Areal: ca. 645 km, 1.000.000 m2 erhvervsejendomme Periode: Rådgivning

Læs mere

Korsør Fyldplads i dag. Stedet i dag: - Gocartbane - Ligger ved Noret

Korsør Fyldplads i dag. Stedet i dag: - Gocartbane - Ligger ved Noret Korsør Fyldplads i dag Stedet i dag: - Gocartbane - Ligger ved Noret Plan for fremtidige forhold Mål: - Smukt landskab - Ny rekreativ anvendelse Kort på nettet ANALYSE Find et sted, / FORUNDERSØGELSER

Læs mere

Opsamlingen herpå er sammenfattet for hvert af de tre temaer. Der vil derfor kunne være input og synspunkter, som går igen i de tre temaer.

Opsamlingen herpå er sammenfattet for hvert af de tre temaer. Der vil derfor kunne være input og synspunkter, som går igen i de tre temaer. Opsamling på byrådets temamødedrøftelse af midtbyplanen for Horsens by Mandag den 23. februar 2009 Temamødet om midtbyplanen tog udgangspunkt i Gehl-arkitekternes byrumsrapport, som bl.a. indeholder seks

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

OPSAMLING AF SILKEBORG KOMMUNES BÆREDYGTIGHEDSVÆRKTØJ

OPSAMLING AF SILKEBORG KOMMUNES BÆREDYGTIGHEDSVÆRKTØJ FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED OPSAMLING AF SILKEBORG KOMMUNES BÆREDYGTIGHEDSVÆRKTØJ Silkeborg kommunes bæredygtighedsværktøj udfra angiver vurderingsparametre/pejlemærker - angivet i underkriterier (se bilag).

Læs mere

HVALSØ BYMIDTE - BORGERMØDE D.17 APRIL. Mangor & Nagel

HVALSØ BYMIDTE - BORGERMØDE D.17 APRIL. Mangor & Nagel HVALSØ BYMIDTE - BORGERMØDE D.17 APRIL Mangor & Nagel A R K I T E K T F I R M A BAGGRUND - INTENTIONER Handelslivet i Hvalsø er i dag begrænset til tre dagligvareforretninger samt få butikker langs hovedgaden.

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

Lokalplaner på vej. 08. Maj 2017

Lokalplaner på vej. 08. Maj 2017 Lokalplaner på vej 08. Maj 2017 1020 Malling syd - Forslag 1060 Idrætsanlæg på Vidtskuevej, Viby - Forslag 1061 Generationernes Hus. Aarhus Ø Forslag 1066 Erhvervsområde ved Søren Frichsvej - Forslag Lokalplan

Læs mere

Nordborg Golfklub. Perspektiv plan for Nordborg Golfklub 2014 2018.

Nordborg Golfklub. Perspektiv plan for Nordborg Golfklub 2014 2018. Perspektiv plan for Nordborg Golfklub 2014 2018. Denne plan er udarbejdet af baneudvalget med input og ideer fra personer rundt om baneudvalget. Denne udviklingsplan vil beskrive banepleje og målsætning

Læs mere

HØRSHOLM ALLÉ NORD. Analyse og skitsering. Scenarier for Hørsholm Allé Nord Hørsholm Kommune Juni SvendborgArchitects

HØRSHOLM ALLÉ NORD. Analyse og skitsering. Scenarier for Hørsholm Allé Nord Hørsholm Kommune Juni SvendborgArchitects HØRSHOLM ALLÉ NORD Analyse og skitsering Scenarier for Hørsholm Allé Nord Hørsholm Kommune Juni 2016 Helhedsplan/ Med nærværende analyse og skitsering af en ny helhedsplan for Hørsholm Allé Nord er formålet

Læs mere

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard AARHUS Ø Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard 5448 VISIONEN I begyndelsen af dette årtusinde satte Aarhus Kommune en vision for Aarhus: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse.

Læs mere

Ny bydel på Gormsvej

Ny bydel på Gormsvej Ny bydel på Gormsvej Byen og grunden STATION IDRÆT SKOLE HANDELSSKOLE PARK GYMNASIUM SITE PARK 2 CENTRUM Indhold INTRODUKTION 5 VISION 5 KONCEPT 6-9 BOLIGERNE 13 SITUATIONSPLAN 14 LEJLIGHEDSEKSEMPEL 15-16

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byfortætning og byomdannelse Mål Silkeborg Kommune vil: Skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse.

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010

CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010 CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010 BAGGRUND Østerbro lokaludvalg har i vinteren 2009-2010 igangsat en proces for at udvikle en ny lommepark omkring pladsen på Carls Nielsens Allé ud mod Østerbrogade

Læs mere

Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014

Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014 Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014 Cafe nr. 1: Fjerritslevs udvikling Slagterigrunden : Området bør anvendes til grønt område. Et alternativ kunne være ungdomsboliger der bygges uden at fjerne alle

Læs mere

Hvad vil vi med provinsbyerne? COWI 6. marts 2012

Hvad vil vi med provinsbyerne? COWI 6. marts 2012 Hvad vil vi med provinsbyerne? COWI 6. marts 2012 Befolkningsudviklingens geografi under finanskrisen Befolkningsudvikling pr. år 2008 til 2012 Kilde: Danmarks Statistik De unges flyttemønster under finanskrisen

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR OG 21 MARTS. BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM TRAFIKALE FORHOLD VISION

Læs mere

VALSETORVET FREDERIKSVÆRK

VALSETORVET FREDERIKSVÆRK VALSETORVET FREDERIKSVÆRK Revideret Dispositionsforslag Juni 2015 SLETH A/S ERIK BRANDT DAM Arkitekter INDHOLD Beskrivelse Opgaven Analyse Projekt Materialer BESKRIVELSE Set fra oven er Frederiksværk

Læs mere

Galten midtby. KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10. UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning

Galten midtby. KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10. UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning Galten midtby KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10 UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning GALTEN MIDTBY Overordnet beskrivelse: Galten er en by med ildsjæle, en aktiv by med en

Læs mere

REGNVANDSHÅNDTERING I LOKALPLANLÆGNING V/ M I E S Ø G A A R D R A S M U S S E N B Y P L A N L Æ G G E R

REGNVANDSHÅNDTERING I LOKALPLANLÆGNING V/ M I E S Ø G A A R D R A S M U S S E N B Y P L A N L Æ G G E R REGNVANDSHÅNDTERING I LOKALPLANLÆGNING V/ M I E S Ø G A A R D R A S M U S S E N B Y P L A N L Æ G G E R BELLINGE FÆLLED BELLINGE FÆLLED Bæredygtighed Bydel 45 Ha Ca. 500 boliger åben/lav Tæt/lav Beliggende

Læs mere

Program Plansporets udflugt til Skanderborg 8. juni 2017

Program Plansporets udflugt til Skanderborg 8. juni 2017 9.00 (9.15) Afgang fra Kolding - Skovbrynet 1, 6000 Kolding Kaffe og croissant eller frugt i bussen ca. 9.45. 10.15 Ankomst og Afgang Skanderborg Rådhus - Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg nyere sidevej

Læs mere

L O G G I A STÆNDERTORV ROSKILDE

L O G G I A STÆNDERTORV ROSKILDE L O G G I A STÆNDERTORV ROSKILDE Domk irkestr æde LOGGIA 3399 STÆNDERTORV ROSKILDE irkepladsen TORVEDAG I JUNI LOKALT ORKESTER SPILLER C C Fondens Bro 39 39 4411 C de Palæstræ BUS BUS LOGGIA SET FRA PALÆSTRÆDE

Læs mere

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg.

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Den flotte vej Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Smuk tur gennem land og by Turen på motorvejen bliver en stor oplevelse for trafikanterne. På de 29 km

Læs mere

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Photo: Stiig Hougesen Byudvikling i Roskilde Kommune Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Bygger på kommunens styrker og planstrategi Beliggenhed i smukt landskab Balanceret bystruktur Centralt

Læs mere

Havedrømme og afstemning af forventninger

Havedrømme og afstemning af forventninger og afstemning af forventninger Haveidealer barokhaven, landmandshaven og den engelske landskabshave De historiske idealer ses ofte i byens offentlige parker. Til gengæld er mange af vores boligområder

Læs mere

Cykelring Høje Taastrup kommune

Cykelring Høje Taastrup kommune Cykelring Høje Taastrup kommune Høje Taastrup kommune Cykel- og motionsring Dato: 18.07.09 Redaktion: Høje Taastrup kommune Via Trafik 00 Baggrund og vision 01 Baggrund/Koncept 02 Den Grønne Ring - Natur

Læs mere

POSTHUSGRUNDEN I RY 2. UDKAST - 11. MAJ 2011

POSTHUSGRUNDEN I RY 2. UDKAST - 11. MAJ 2011 POSTHUSGRUNDEN I RY 2. UDKAST - 11. MAJ 2011 OVERSIGTSKORT LUFTFOTO Ry Møllesø Målestok 1:2.000 Skanderborgvej Baneareal Klostervej Kyhnsvej DIAGRAMMER ANVENDELSER FLOW VISUELLE FORBINDELSER Hotel Restaurant

Læs mere

PROJEKTFORSLAG IDÉ OG KONCEPT

PROJEKTFORSLAG IDÉ OG KONCEPT PROJEKTFORSLAG IDÉ OG KONCEPT VESTBYENS SAMLINGSPUNKT Viborg Sport & Vandforum er den nye attraktor i Vestbyen, som skaber gode rammer for motion, bevægelse og fællesskab i bydelen på tværs af alder, køn

Læs mere

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK!

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VIL DU VIDE MERE? Miljøministeriet Læs om mulighederne for et gratis klimatilpasningstjek af din bolig. www.klimatilpas.nu

Læs mere

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN MINDET AARHUS Å DOKK 1 - LETBANE PAKHUS 13 TOLDBODEN HACK KAMPMANNS HAVNEPLADSEN LETBANE REKREATIV BIBLIOTEK OG PLADS FORBINDELSE BORGERSERVICE, CYKEL- GANGSTI HØJVANDSSLUSE

Læs mere

Perron 7430 En plan for den fysiske udvikling af stationområdet i Ikast

Perron 7430 En plan for den fysiske udvikling af stationområdet i Ikast Perron 7430 En plan for den fysiske udvikling af stationområdet i Ikast Tilgang Skal det være en tidløs og bæredygtig plan som kan holde i mange år skal kvaliterne i bydelen komme indefra. Et kriterie

Læs mere

LIDL, MUNKETORVET Matrikel 22P VANGEDE 20110405

LIDL, MUNKETORVET Matrikel 22P VANGEDE 20110405 Jimmies kiosk Grillbar Vangede Slagteren Munkekonditoriet LIDL, MUNKETORVET Matrikel 22P VANGEDE 20110405 2 BESKRIVELSE Det samlede bygningskompleks går over to etager plus etager. Mod vest fremstår bygningen

Læs mere

Danmarks grønne fremtid

Danmarks grønne fremtid Danmarks grønne fremtid Udfordringer og muligheder i byudviklingsprocesser v/mette Lis Andersen, direktør for Realdania By Danske Parkdage, Aalborg, 14. september 2012 På vej mod 2050 Partnerskaber Grøn

Læs mere

Har du lyst til at tage på tur og se noget flot? Så er Hindsgavl-halvøen måske noget for dig.

Har du lyst til at tage på tur og se noget flot? Så er Hindsgavl-halvøen måske noget for dig. Hindsgavl-halvøen Har du lyst til at tage på tur og se noget flot? Så er Hindsgavl-halvøen måske noget for dig. Hindsgavl-halvøen ligger lige uden for Middelfart. Det er et dejligt sted med mange muligheder.

Læs mere