Referat Beskæftigelsesudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Beskæftigelsesudvalget"

Transkript

1 Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 21. januar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John Calberg (C) Per Tærsbøl (C) Betina Svinggaard (A) Kristina Kongsted (C) Per Christensen (A) Deltagere: Fraværende: Marlene Harpsøe Betina Svinggaard Sagsoversigt 01. Godkendelse af indkaldt stedfortræder Godkendelse af dagsorden Evaluering af FIT-Fleksible Individuelle Tilbud til ledige - orientering Finanslov 2015 og beskæftigelsesområdet - orientering Forslag til delegationsplan for Beskæftigelsesudvalget Udlejning af private lejemål til boligplacerede flygtninge Udfordringsretten Uddeling af en årlig beskæftigelsespris Afholdelse af årligt fællesmøde med arbejdsmarkedets parter og diverse råd Beskæftigelsesudvalgets fremtid Sager til behanding på kommende møder i Beskæftigelsesudvalget - orientering Meddelelser/Eventuelt...30 Bilagsliste...31

2 2 01. Godkendelse af indkaldt stedfortræder Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/27872 Beskæftigelsesudvalget Indledning/Baggrund Hvis et udvalgsmedlem har lovligt forfald, kan et andet byrådsmedlem indkaldes som stedfortræder. Udvalgsformand og udvalgssekretær underrettes om afbuddet og årsagen til fraværet oplyses, da det skal fremgå af referatet af mødet. Hvis der ønskes en stedfortræder til mødet, skal udvalgsmedlemmet selv indkalde et andet byrådsmedlem som stedfortræder. Dette skal ske efter aftale med den pågældendes valgruppe. Sagsfremstilling Marlene Harpsøe (O) har den 21. januar 2015 meldt afbud på grund af sygdom. Ib Kirkegaard (O) deltager i stedet. Indstilling Udvalgsformanden indstiller, 1. at det godkendes, at Marlene Harpsøe (O) har lovligt forfald. 2. at det godkendes, at Ib Kirkegaard (O) er indkaldt som rette stedfortræder for Marlene Harpsøe (O). Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Ikke til stede: Marlene Harpsøe, Betina Svinggaard Indstillingerne godkendt.

3 3 02. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/27553 Beskæftigelsesudvalget Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Ikke til stede: Marlene Harpsøe, Betina Svinggaard Afbud fra Betina Svinggaard og Marlene Harpsøe pga. sygdom. Ib Kirkegaard (O) var mødt som stedfortræder for Marlene Harpsøe (O). Der var ikke mødt stedfortræder for Betina Svinggaard. Dagsordenen godkendt.

4 4 03. Evaluering af FIT-Fleksible Individuelle Tilbud til ledige - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/25855 Beskæftigelsesudvalget Evaluering af FIT november 2014.pdf Indledning/Baggrund I november 2013 søgte Center for Job og Uddannelse og Center for Sundhed og Omsorg puljemidler i Arbejdsmarkedsstyrelsen til udvikling og gennemførsel af et samarbejdsprojekt FIT- Fleksible Individuelle Tilbud. Projektet fik bevilliget 1 mio. kr. til brug i Beskæftigelsesudvalget blev på udvalgsmødet den 5. marts 2014 orienteret om projektet. Projektets formål var: at udvikle og afprøve et tværfagligt ressourceforløb/tilbud, der skulle forbedre mulighederne for 30 borgere i ressourceforløb i forhold til at få fodfæste på arbejdsmarkedet. at forløbet igennem et helhedsorienteret, sammenhængende og individuelt tilrettelagt program skulle lære den enkelte borger at indgå i en konstruktiv dialog med sig selv og tage hånd om egen sundhed, trivsel og forsørgelse. at udvikle et samarbejde mellem sundhedsindsatsen og beskæftigelsesindsatsen i Helsingør Kommune. Målgruppen var borgere med muskel/skeletlidelser og lignende, hvor deres tilstand var udredt og lægeligt medicinsk velbehandlet. Denne gruppe af borgere har ofte også en uhensigtsmæssig livsstil, der kan gøre vejen tilbage til beskæftigelse lang. Hidtil er borgerne blot blevet henvist til selvtræning og forsøg på ændring af livsstil i hjemmet, men uden støtte. Det viser sig imidlertid, at de nuværende anviste aktiviteter ikke sker hyppigt nok, og uden et relevant udviklingsperspektiv og mål. I nærværende sag beskrives erfaringerne og resultatet fra projektet og som bilag er vedlagt selve evalueringen. Retsgrundlag Sundhedsloven 119 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Relation til vision og tværgående politikker Sundhedsaftalerne Helsingør Kommunes vision 2020 med fokus på ulighed i sundhed. Helsingør kommunes Sundhedspolitik Kommunal strategi for forebyggelse af social ulighed i sundhed Sagsfremstilling Der eksisterede inden opstart af FIT-Fleksible Individuelle Tilbud ikke et målrettet tilbud til borgere i ressourceforløb. Center for Job og Uddannelse ønskede derfor i samarbejde med Center for Sundhed og Omsorg at udvikle og afprøve en model, der kan motivere deltagerne

5 5 til en sundere livsstil, øget trivsel og livskvalitet. FIT-Projektet bestod af tre faser. I fase 1skulle deltagerne motiveres til at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Det foregik i et Motivationscenter, hvor deltagerne modtog undervisning og træning. Det centrale i konstruktionen af de nye forløb var fleksibilitet, helhed/sammenhæng, fysisk aktivitet, kognitiv læring og borgerinddragelse. Motivationscentret bestod af nedenstående aktiviteter, primært sundhedsrelateret: Træning med fysioterapeut Udendørs intervalgang Ledbevægelighed og afspænding Pilates Praktisk madlavning med kostundervisning Kost og sund livsstil med særligt fokus på kostpyramiden, indkøbsvaner og portionsstørrelser Mindfulness Informationsmøder med særligt fokus på rehabilitering, fleksjob og pension Individuel coaching/motivation Smertetacklings kursus Med udgangspunkt i Motivationscentrets tilbud blev deltagerne inddraget i tilrettelæggelsen af et 12 ugers individuelt træningsforløb og i fastsættelse af mål med fokus på at kunne tage ansvar for egen sundhed, trivsel og forsørgelse. I fase 2 havde borgerne mulighed for at forsætte forløbet i en af kommunes allerede eksisterende borgerrettede sundhedstilbud som: Lær at tackle kurserne, rehabiliteringsforløb, rygestop og kurset Livstil for familier. I fase 3 er erfaringer, registreringer og resultater af træningen og undervisningen blevet opgjort og systematiseret. Herefter afsluttes projektet med en samlet evaluering af FIT- Fleksible Individuelle Tilbud, der skal bidrage til beslutningen om et eventuelt fortsat FITtilbud til borgere i kommunen. Mål og succeskriterier for FIT-projektet var, at: deltagerne efter gennemførelse af et individuelt tilrettelagt program/forløb får forbedret deres arbejdsevne og mulighed for at indgå i konkrete beskæftigelsesrettede aktiviteter. tilbuddene i Motivationscentret er udviklet, så det kan rumme individuelle behov og samtidig tilgodese deltagernes behov for at lære og deltage i fællesskaber. de rigtige ressourcepersoner/undervisere, der kan motivere deltagerne til at tage ansvar for og mestre eget liv i forhold til et beskæftigelsestilbud og en bedre livsstil er rekrutteret. et prototype-tilbud med 30 deltagere fra målgruppen er afprøvet og evalueret. læring og erfaringer fra projektet bliver forankret i kommunen samt, at der er taget stilling til andre målgruppers egnethed i forhold til FIT-tilbuddet for eksempel tidlig indsats overfor kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere. 1/3 af deltagerne kan indgå i virksomhedsrettede aktiviteter. 2/3 af deltagerne er bedre til at tage hånd om egen sundhed og trivsel. Resultater fra evalueringen af projekt FIT-Fleksible Individuelle Tilbud 35 borgere deltog i en indledende samtale med henblik på at vurdere, om de var motiverede for at deltage og gennemføre forløbet. Heraf startede 27 borgere op i FIT- Fleksible

6 6 Individuelle Tilbud. 25 deltagere fik tilrettelagt et individuelt program og gennemførte forløbet i fase 1. Efter afslutningen af fase 2 i FIT-Fleksible Individuelle Tilbud er der på nuværende tidspunkt 6 ud af de 25 borgere, som er kommet i virksomhedsrettede aktiviteter. Nedenstående oversigt viser deltagernes nuværende situation efter forløbets afslutning: 6 deltagere er i gang med eller klar til at komme i jobprøvning, virksomhedspraktik eller fleksjob 1 deltager har fået pension 10 deltagere er ikke klar til virksomhedsrettet aktivitet på nuværende tidspunkt 8 deltagere er i gang med: o Lær at tackle kurset angst og depression o Kurset Livstil for familier o Fysisk træning o Aktiviteter i Snozelhuset (et tilbud til små grupper eller en familie med barn, ung eller voksen, der har brug for sansestimulering i rolige omgivelser) o Medicinsk udredning o Barsel o Sag genoptages i rehabiliteringsteamet Jobkonsulenterne der er tilknyttet projektet fortæller, at 15 borgere ud af 25 borgere er blevet bedre til at tage hånd om egen sundhed og trivsel. Borgerne, der har deltaget i projektet svarer, at de har fået mere viden om sundhed og er blevet bedre til at omsætte den nye viden til handling i hverdagen. Dette viser, at borgerne er i gang med en positiv udvikling, der påvirker deres adfærd og motivation. 21 ud af 25 af deltagerne formulerer, at de har haft positive oplevelser i forbindelse med socialt samvær, at de har fået mere overskud i hverdagen samt en øget viden om sundhed og bedre motionsvaner. 23 ud af de 25 deltagere ønsker et fremtidigt lignede tilbud til de borgere, der er/kommer i ressourceforløb. Center for Job og Uddannelse og Center for Sundhed og Omsorg har fået værdifuld ny viden om målgruppen og de ressourcer, som målgruppen har til rådighed, samt hvilken type af aktiviteter og undervisere det kræver for at kunne etablere et fremtidigt kvalificeret tilbud. Center for Sundhed og Omsorg har fået værdifuld viden, der kan benyttes ved fremtidig rekruttering af borgere til kommunens sundhedstilbud og er blevet klogere på, hvordan fremtidige opfølgninger og målinger af deltagernes udbytte kan dokumenteres. Der har før opstart af FIT-projektet ikke eksisteret et målrettet tilbud til denne specifikke målgruppe. Der har derfor været et behov for at udvikle og afprøve en model, der kan motivere målgruppen til en sundere livsstil. Pilotprojektet FIT-Fleksible Individuelle Tilbud har givet en ny indsigt og viden om målgruppens udfordringer, samt dennes behov og ressourcer, som vil få stor betydning i udviklingen og tilpasningen af et endnu mere målrettet og forbedret tilbud til borgerne. En uddybelse af ovenstående resultater fra FIT-projektet kan læses i vedhæftet bilag.(evaluering af FIT-projektet 2014) På baggrund af evalueringen af FIT-projektet, er det besluttet, at Center for Sundhed og Omsorg udarbejder et revideret oplæg til et tilbud/forløb, hvor resultater og erfaringer fra evalueringen skal implementeres i en tilrettet udgave af FIT- Fleksible Individuelle Tilbud. Oplægget skal efterfølgende forelægges for Center for Job og Uddannelse, som vil tage stilling til, om tilbuddet fremadrettet skal sættes i drift.

7 7 Udgifterne til et eventuelt forløb vil ikke udgøre 1 mio. kr. og udgifterne til forløbet vil formentlig kunne allokeres inden for nuværende aktiveringsbudget. Beskæftigelsesudvalget vil få forelagt en sagsfremstilling, hvis Center for Job og Uddannelse vurderer, at forløbet vil kunne skabe bedre resultater end det netop gennemførte projekt. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Sagen har været forelagt til orientering i Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget. Indstilling Center for Job og Uddannelse indstiller, at sagen forelægges til orientering. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den Orientering foretaget. Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Ikke til stede: Marlene Harpsøe, Betina Svinggaard, Per Christensen Ib Kirkegaard (O) var mødt som stedfortræder for Marlene Harpsøe (O). Orientering foretaget.

8 8 04. Finanslov 2015 og beskæftigelsesområdet - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/29111 Beskæftigelsesudvalget Indledning/Baggrund Regeringen har den 13. november 2014 indgået en aftale med SF og Enhedslisten om finansloven for Aftalen løfter velfærden på blandt andet sundheds- og dagtilbudsområdet, indfører en ny kontantydelse for jobsøgende, der har opbrugt retten til dagpenge og arbejdsmarkedsydelse og øger fradraget for fagforeningskontingenter. Indførelsen af en ny kontantydelse får stor betydning for Helsingør Kommunes borgere. De nærmere betingelser for at modtage kontantydelse og den øgede bevilling til håndtering af den ekstraordinære tilgang af flygtninge i kommunerne gennemgås i nedenstående sagsfremstilling. Retsgrundlag Aftale om Finanslov 2015 af 13. november Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til Beskæftigelsesplan for 2015 og Helsingør Kommunes Medborgerskabspolitik. Sagen understøtter kommunens mål om en Tidlig indsats og Livslang læring. Sagsfremstilling I nedenstående sagsfremstilling følger ændringer i kontanthjælpen og på integrationsområdet i finanslov Ny kontantydelse Der indføres en kontantydelse målrettet personer, som tidligere har været på dagpenge og som får afslag på anden offentlig støtte, eller personer som bliver visiteret til nedsat kontanthjælp selv henvender sig til kommunen og beder om et tilbud deltager i virksomhedspraktik eller nytteindsats (personerne vil også være berettiget til ydelsen i en evt. venteperiode, indtil jobcenteret har anvist tilbuddet) står til rådighed for arbejdsmarkedet og får formidlet job Det betyder formentlig, at borgeren først skal søge om kontanthjælp inden ansøgning om den nye kontantydelse. Hvis borgeren tildeles nedsat (supplerende) kontanthjælp, vil den nye ydelse fungere som et supplement Ydelsesniveau Niveauet for den nye midlertidige kontantydelse er følgende: Modtagere over 30 år får 60 % af det maksimale dagpengeniveau for ikke forsørgere og 80 % for forsørgere (kontanthjælpssatser) Unge under 30 år stilles på samme måde som i kontanthjælpssystemet og modtager

9 9 således kontantydelse på ungesats Kontantydelsen er hverken omfattet af reglerne om gensidig forsørgerpligt eller formueafhængighed Personer på kontantydelse har endvidere mulighed for at modtage særlig støtte, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne herfor 1.2. Varighed af kontantydelsen Der står i aftalen, at personer, som opbruger dagpengeretten i 2015, vil være sikret offentlig forsørgelse i op til 3 år. Herefter udfases kontantydelsen gradvist, så den samlede ret til dagpenge, arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse reduceres med et kvartal pr. halvår. Personer, som opbruger dagpengeretten i 1. halvår 2017, er de sidste med mulighed for kontantydelse. De har mulighed for at modtage kontantydelse i ét kvartal. Det betyder, at ydelsen kun tildeles dem, som opbruger dagpengeretten i 2015, og at den samlede ydelseslængde inklusiv dagpenge og arbejdsmarkedsydelse maksimalt er 3 år. Udfasningen af arbejdsmarkedsydelsen betyder, at borgerne først vil kunne modtage kontantydelsen fra oktober Tilbud/indsats i jobcenteret Det første tilbud skal have en varighed på 13 uger, eller indtil retten til kontantydelse er opbrugt Ved hvert tilbud skal kommunen varsle den ledige om tidspunktet for ophør af tilbud og dermed ydelse Kommunen kan efter konkret vurdering vælge at tilbyde ledige i målgruppen løntilskud, jobrotation eller opkvalificeringsjob. Opkvalificeringsjob giver adgang til op til 4 ugers uddannelse på kontantydelse, hvis der foreligger en aftale om ansættelse med en arbejdsgiver Kommunen kan vælge at udarbejde en samlet aktiveringsplan for den enkelte Det er kommunerne, som får ansvar for at administrere og udbetale kontantydelsen til ledige i målgruppen, der opfylder betingelserne herfor, herunder søger og står til rådighed for ordinært arbejde Økonomi Der afsættes i alt 610 mio. kr. i 2015, 330 mio. kr. i 2016 og 40 mio. kr. i 2017 til initiativet. 2. Gensidig forsørgerpligt for samlevende afskaffes Den gensidige forsørgerpligt for samlevende afskaffes, men først fra Ordningen har haft halv virkning i 2014, hvilket forsætter i Ingen samlevende når derfor at miste hjælpen helt som følge af gensidig forsørgerpligt. Der afsættes 295 mio. kr. i 2015 og 565 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til afskaffelse af den gensidige forsørgelsespligt for samlevende i kontanthjælpssystemet. 3. Højere ydelser for unge forsørgere Den laveste forsørgersats for uddannelseshjælp hæves fra kr. til kr. om måneden, mens den laveste forsørgersats til jobparate unge med kontanthjælp hæves fra kr. til kr. om måneden. 4. Særlig støtte for unge under 30 år ( 34)

10 10 Adgangen til særlig støtte udvides til også at omfatte de unge under 25-årige på uddannelses- og kontanthjælp, ligesom unge på år får mulighed for at modtage særlig støtte i hele deres kontant- eller uddannelseshjælpsforløb (i dag er det kun op til i tre måneder). 5. Ingen modregning af lejeindtægter Modtagere af kontant- eller uddannelseshjælp får mulighed for at nedbringe deres boligudgifter ved at udleje/fremleje til en logerende, uden at lejeindtægten fradrages i kontant- eller uddannelseshjælp. 6. Ændring i reglerne om tandlægetilskud til kontanthjælpsmodtagere Regeringen og Enhedslisten afsatte i finansloven for mio.kr. årligt til at styrke tandplejen for personer, der modtager kontanthjælp. Udnyttelsen af den afsatte ramme har imidlertid været mindre end forudsat. Ankestyrelsen har netop offentliggjort rapporten Kommunernes behandling af sager om hjælp til tandbehandling efter aktivlovens 82a. I lyset af Ankestyrelsens undersøgelse er aftaleparterne enige om inden udgangen af 2014 at drøfte forslag til en justering af ordningen, der understøtter, at flere i målgruppen modtager hjælp til tandbehandling inden for den eksisterende økonomiske ramme. 7. Integration af flygtninge Kommunerne får 250 mio. kr. til at håndtere det store antal flygtninge. Pengene afsættes i en pulje, der skal understøtte tiltag i forbindelse med kommunernes modtagelse af flygtninge som følge af den ekstraordinære situation på området. Regeringen vil drøfte udmøntningen af puljen med kommunerne. Den 8. januar 2015 indgik KL og regeringen en aftale om, hvordan udmøntningen af puljen skal foregå. Det fremgår, at 125 mio. kr. af puljen vil blive udmøntet som et særtilskud til de kommuner, der modtager flygtninge udover den allerede fordelte kvote for 2015, som udgør 4000 flygtninge på landsplan. Der er en forventning om, at dette antal vil stige til ca flygtninge i I Helsingør Kommune er kvoten 43 personer i De resterende 125 mio. kr. af puljen vil blive udmøntet senere i forbindelse med regeringens integrationsudspil. Center for Job og Uddannelse har på vegne af Borgmester Bendikte Kiær skrevet til KL med en klar opfordring til, at puljen blev fordelt til kommunerne afhængig af antallet af flygtninge og familiesammenførte med det formål, at kommunerne selv lokalt anvender midlerne, hvor behovet er størst. Det fremgår nu, at puljen er bundet til et særtilskud og at det bliver regeringen, der afgør, hvad der er den vigtigste indsats i kommunerne. Derudover har KL og regeringen indgået forståelse om integrationsområdet i forhold til tiltag, der skal fjerne barrierer for modtagelsen af nytilkomne flygtninge og familiesammenførte: Regeringen vil søge Folketingets tilslutning til en midlertidig ændring af planloven, så kommunerne får mulighed for at give dispensation fra formåls- og anvendelsesbestemmelserne i en lokalplan. Dette vil øge kommunernes mulighed for en hurtig og midlertidig indkvartering af flygtninge. Regeringen vil søge Folketingets tilslutning til en ændring af reglerne om almene kollektive bofællesskaber, så kravet for boenheder lempes. Dette vil forøge kommunernes muligheder for at boligplacere flere flygtninge sammen, hvor dette af kommunen vurderes som hensigtsmæssigt. Der foretages som konsekvens heraf samtidig en ændring i bostøttereglerne. Regeringen vil præcisere og oplyse om de nuværende regler og muligheder i

11 11 forbindelse med kommunernes boligplacering af flygtninge, herunder oplyse om kommunernes adgang til at anvende tomme ældreboliger, låne- og deponeringsregler vedr. boliger til flygtninge mv. Regeringen vil understøtte etableringen af en boligbørs, som kan danne rammen for kontakt mellem danskere, som ønsker at udleje en bolig til nyankomne flygtninge, og kommuner, som har udfordringer med at finde egnede boliger. Der igangsættes en dialog mellem regeringen og KL om at afdække mulighederne for at udnytte ledige statslige bygninger til midlertidig indkvartering. Regeringen vil søge Folketingets tilslutning til, at der ydes et ekstraordinært integrationstilskud på 200 mio. kr. i 2015 til at håndtere det ekstraordinært høje antal flygtninge. Tilskuddet fordeles på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle baseret på kommunernes andel af flygtninge og familiesammenførte. Når der foreligger nærmere konkretisering af tiltagene vil Center for Job og Uddannelse i samarbejde med øvrige relevante centre i Helsingør Kommune vurdere betydningen og mulighederne i reglerne. Beskæftigelsesudvalget vil løbende blive orienteret. Økonomi/Personaleforhold Helsingør Kommune ved endnu ikke, hvilke økonomiske konsekvenser, ændringerne i Finanslov 2015 får for kommunen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Job og Uddannelse indstiller, at udvalget orienteres om ændringerne i Finanslov 2015 på beskæftigelsesområdet. Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Ikke til stede: Marlene Harpsøe, Betina Svinggaard, Per Christensen Ib Kirkegaard (O) var mødt som stedfortræder for Marlene Harpsøe (O). Orientering foretaget.

12 Forslag til delegationsplan for Beskæftigelsesudvalget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/4370 Beskæftigelsesudvalget Delegationsplan for Beskæftigelsesudvalget Uddybende forklaring af delegationsplan Indledning/Baggrund Center for Erhverv, Politik og Organisation har igangsat arbejdet med at udarbejde en samlet delegationsplan for Helsingør Kommune. Byrådet vedtog på sit møde den 27. januar 2014 udformningen/designet af delegationsplanen. Center for Erhverv, Politik og Organisation har sammen med Center for Job og Uddannelse og Center for Kultur, Idræt og Byudvikling nu færdiggjort et udkast til delegationsplan for Beskæftigelsesudvalget. Delegationsplanen for Beskæftigelsesudvalget vil indgå i den samlede delegationsplan for Helsingør Kommune. Retsgrundlag Lov om kommuners styrelse Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Bekendtgørelse nr af 27/12/2013 om en aktiv beskæftigelsesindsats Lov om aktiv socialpolitik Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsespolitik Bekendtgørelse nr af 16/12/2013 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Lov om fleksjobs Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension Lov om repatriering Lov om retssikkerhed på det sociale område Lov om social pension Lov om sygedagpenge Lov om integration af udlændinge i Danmark Relation til vision og tværgående politikker Koncernledelsen har fokus på én kommune og på en effektiv, god og ensartet service, hvilket en samlet delegationsplan for Helsingør Kommune skal være med til at sikre. Delegationsplanen vil medvirke til at tydeliggøre kompetencefordelingen mellem det politiske og administrative niveau og mellem de politiske niveauer. Sagsfremstilling En delegationsplan er en skematisk oversigt over, hvem der har kompetencen til henholdsvis at indstille og træffe beslutning. Med udarbejdelse af en delegationsplan opnås større klarhed over, hvem der har kompetence til at træffe beslutning i en given sag. En beslutning om at delegere en kompetence kan altid trækkes tilbage eller ændres af den delegerende. Ved delegation af en opgave mister den delegerende ikke kompetencen til selv at træffe beslutning om opgaven. Endelig bevarer et byrådsmedlem til enhver tid retten til at begære en sag behandlet i Byrådet.

13 13 Byrådet besluttede på sit møde den 27. januar at en samlet delegationsplan for Helsingør Kommune udformes skematisk med bogstavkoderne B (beslutning), I (indstilling) og O (orienteres), 2. at delegationsplanen opdeles i en fælles del og i en del for hvert enkelt fagudvalg, og 3. at der som udgangspunkt alene medtages de bestemmelser/opgaver i delegationsplanen, hvor kompetencen til at tage en beslutning ikke er delegeret til administrationen. Udkastet til delegationsplan for Beskæftigelsesudvalget indeholder efter administrationens opfattelse en beskrivelse af kompetencen til at træffe beslutning, som den ser ud nu inden for udvalgets ansvarsområde. Alle fagudvalg samt økonomiudvalget vil få forelagt en delegationsplan for eget område. Efterfølgende vil der blive forelagt en samlet delegationsplan til Byrådets godkendelse. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller, at at forslag til delegationsplan for forholdet mellem administrationen og Beskæftigelsesudvalget godkendes. Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Sagen udsat til næste møde. Beskæftigelsesudvalget besluttede, at administrationen udarbejder en uddybende delegationsplan for udvalgets område. Supplerende sagsfremstilling Administrationen har på baggrund af Beskæftigelsesudvalgets møde udarbejdet en uddybende forklaring af de opgaver, som ligger under Beskæftigelsesudvalgets område. Indstilling Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller, at forslag til delegationsplan (bilag 1) for forholdet mellem administrationen og Beskæftigelsesudvalget godkendes. Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Ikke til stede: Marlene Harpsøe, Betina Svinggaard, Per Christensen Ib Kirkegaard (O) var mødt som stedfortræder for Marlene Harpsøe (O). Indstillingen godkendt.

14 Udlejning af private lejemål til boligplacerede flygtninge Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/55 Beskæftigelsesudvalget Indledning/Baggrund På Beskæftigelsesudvalgsmødet den 4. december 2014 blev udvalget orienteret om den aktuelle status og indsats i forhold til flygtninge. På grund af det øgede antal af flygtninge til Helsingør Kommune kan der komme store udfordringer med at finde egnede boliger. I den forbindelse drøftede Beskæftigelsesudvalget mulighederne for at anvende private lejemål og for at opfordre borgerne i Helsingør Kommune til at åbne deres hjem. Det blev besluttet, at de lovgivningsmæssige muligheder for privat udlejning skulle undersøges nærmere og at erfaringerne fra Halsnæs Kommune, som tilsyneladende anvender privat indkvartering, skulle inddrages. I sagsfremstillingen er den aktuelle situation på boligområdet også beskrevet, ligesom regeringens og KL`s seneste udspil på boligområdet ligeledes bliver omtalt. Retsgrundlag Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven). Lov om aktiv socialpolitik Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til visionen i forhold til Tidlig indsats og Let adgang til kommunen samt god og hurtig sagsbehandling. Sagsfremstilling I Beskæftigelsesudvalget har mulighederne for at opfordre private borgere til at udleje bolig/værelser til boligplacerede flygtninge været drøftet. Der er tilsyneladende erfaringer fra Halsnæs Kommune. Center for Job og Uddannelse har været i kontakt med en integrationsmedarbejder i Halsnæs Kommune, der har oplyst, at kommunen får indkvarteret deres boligplacerede flygtninge direkte ud i almene boliger og at de ikke anvender private indkvarteringer. Der har været presse på en nyoprettet forening af frivillige, der er utilfredse over at Auderød Asylcenter lukker, og de lokale borgere har derfor selv tilbudt private indkvarteringer til midlertidigt ophold. Der er tale om asylansøgere, der endnu ikke har fået opholdstilladelse og derfor ikke er blevet boligplaceret efter kvoterne. Det har således ikke noget med kommunen at gøre. Der er i følge Lov om aktiv socialpolitik mulighed for at bevilge indskudslån/ depositum/forudbetalt leje til privat udlejning. Der skal være tale om en permanent bolig og boligen og lejen skal være rimelig, ligesom lejelovens bestemmelser skal være gældende. Der er ikke mulighed for at modtage boligsikring, hvis der ikke er eget køkken. Den private udlejning vil formentlig være værelser med et tidsbegrænset lejelmål og vil derfor ikke kunne betragtes som en permanent bolig. I forhold til privat udlejning kan der opstå uhensigtsmæssige problemstillinger vedrørende

15 15 misligholdelse fra udlejers og lejers side og dårlig vedligeholdelse af boligen. Hvis Byrådet/Beskæftigelsesudvalget opfordrer private boligudlejere til at udleje til boligplacerede flygtninge, kan der ved efterfølgende tvister mellem udlejer og lejer være en forventning om fra både udlejer og lejer, at kommunen yder bistand og afholder eventuelle udgifter. Dette vil ikke være tilfældet, da det vil være lejeloven, der skal tages udgangspunkt i. De administrative processer i forhold til at yde råd og vejledning over for flygtninge vedrørende lejekontrakter, besigtigelse og godkendelse af det udlejede mv. vil kræve ekstra ressourcer, som ikke kan findes i de i forvejen pressede ressourcer i Center for Job og Uddannelse. 1. Forslag fra KL og regeringen om etablering af en Boligbørs Den 8. januar 2015 har KL og regeringen indgået aftale om at iværksætte tiltag, som kan imødegå kommunernes udfordringer med blandt andet at finde boliger til de flygtninge, som kommunerne skal modtage i Et af tiltagene er følgende: Regeringen vil understøtte etableringen af en boligbørs, som kan danne rammen for kontakt mellem danskere, som ønsker at udleje en bolig til nyankomne flygtninge, og kommuner, som har udfordringer med at finde egnede boliger. De nærmere retningslinjer og selve udmøntningen bliver formentlig først beskrevet i forbindelse med regeringens integrationsudspil i februar/marts Aktuel status på boligområdet i forhold til flygtninge i Helsingør Kommune 2.1. Nuværende aftaler i forhold til boligplacering Fiolgade 17 Helsingør Kommunes egen indkvartering i værelser Hotel Skandia Der er lavet aftale med Hotel Skandia i forhold til rabatter for flygtninge, da deres ophold ofte er af længere varighed Hotel Sleep2Night Der er ligeledes lavet en fordelagtig ordning med Sleep2Night på baggrund af rabat for ophold på 3 måneder eller længere. Disse 3 steder giver samlet set plads til ca. 36 personer Samarbejdsaftale med boligselskaber Center for Job og Uddannelse har indgået samarbejdsaftaler med Boliggården og Nordkysten om, at de skal formidle 5 lejligheder hvert halve år til Integrationsteamet. Lejlighederne bliver taget fra 25 % boligerne. Der er aktuelt en del frigivne lejligheder Overblik over eventuelle andre indkvarteringsmuligheder Feriebyen

16 16 Der har været kontakt med Feriebyen på Gammel Hellebækvej, og de har været positive. Feriebyen oplyser, at det er Helsingør Kommune, der skal dispensere i deres lejeaftale med kommunen, således at de kan have asylansøgere og eller flygtninge boende i Helsingør Ferieby som langtidsleje. Feriebyen oplyser nu, at de kan imødekomme integrationsteamets forespørgsel på at leje antal huse i en tidsbegrænset periode vinter/forår I første omgang forventes en aftale om 5 hytter Motel Norden Ejeren af Motel Norden i Kvistgård har henvendt sig, og vil gerne i dialog omkring udlejning af hytterne på stedet. Der har været en rundvisning på stedet, men hytterne og stedet er i meget dårlig stand. Der vil derfor skulle ske en forudgående gennemgribende renovering af stedet. Samtidig er stedet langt fra byen og Helsingør Kommune, hvilket vil give nogle transport udfordringer Marienlyst Det har været kontakt, men de er ikke interesseret i at huse flygtninge Vandrehjemmet Der har været kontakt, men de er ikke interesseret i at huse flygtninge Kollegier Kollegieværelser kunne også være en mulighed for vores unge flygtninge. Det er kun muligt at bo på de værelser, når de unge er under uddannelse, hvilket giver en udfordring, hvis de ikke har evnerne og lysten til at uddanne sig videre efter sprogskolen, men ønsker at gå i arbejde. Samtidig er der lange ventelister Teglværksgården I følge Center for Ejendomme er der konstateret giftige svampe i gulvkonstruktionen. Bygningerne er således sundhedsskadelige og kan derfor ikke benyttes til beboelse Køb/leje af villa eller ejendom Ved køb af større villa eller ejendom, kan kommunen indkvartere flygtninge midlertidigt, indtil de får tilbudt permanent bolig. Der skal dog være en opmærksomhed på, at kommunen ikke får bundet sig til langvarige aftaler, da antallet af flygtninge til Helsingør Kommune kan falde allerede fra Center for Ejendomme Integrationsteamet har kontaktet Center for Ejendomme for at få et overblik over eventuelle tomme kommunale bygninger, der kan være velegnet til indkvartering, men det har ikke været muligt for dem at finde velegnede bygninger. Med aftalen med Feriebyen vil Integrationsteamet have råderet over midlertidige boligplaceringer til ca. 46 personer og hvis omsætningen af ledige permanente lejligheder fortsætter, er det vurderingen, at der formentlig er nok muligheder for midlertidig

17 17 boligplacering i forhold til kvoten for 2015, hvilket udgør 43 personer. Det er dog meget svært at forudsige noget, da behovet for boligtyper og størrelser hele tiden afhænger af, om det er enlige uden familie, enlige med familie eller større familier, vi modtager. Til orientering har Helsingør Kommune allerede modtaget 7 flygtninge og har fået visiteret 3 flygtninge til 1. marts vedr kvoten. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. I det tilfælde at Beskæftigelsesudvalget beslutter offentligt at opfordre private udlejere til at udleje til de boligplacerede flygtninge, skal der tilføres ressourcer til varetagelsen af kontakten mellem udlejer og lejer, vurdering af lejekontrakter, besigtigelse af boligen mv. Det er dog på nuværende tidspunkt ikke muligt at angive, hvilket omfang opgaven vil have, idet det afhænger af, hvor mange borgere, der byder ind med udlejningsmuligheder. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Job og Uddannelse indstiller, 1. at Beskæftigelsesudvalget træffer beslutning om hvorvidt, udvalget skal opfordre borgerne i Helsingør Kommune til at udleje private lejemål til de boligplacerede flygtninge. 2. at Beskæftigelsesudvalget drøfter mulighederne for at tilføre ressourcer til opgaven, hvis udvalget beslutter at opfordre borgerne til at udleje private lejemål til de boligplacerede flygtninge. 3. at Beskæftigelsesudvalget beslutter at afvente udspillet fra KL og regeringen i forhold til boligbørs før der træffes endelig beslutning om opfordring af privat udlejning. Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Ikke til stede: Marlene Harpsøe, Betina Svinggaard Ib Kirkegaard (O) var mødt som stedfortræder for Marlene Harpsøe (O). Ad 1 og 2 Udgår som følge af godkendelse af ad 3. Ad 3 Indstillingen godkendt.

18 Udfordringsretten Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/29128 Beskæftigelsesudvalget Eksempler på udfordringsretten.pdf Status_for_udfordringsretten dec._2013.pdf Indledning/Baggrund På Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. november 2014 ønskede udvalget at få et overblik over, hvilke muligheder og erfaringer der er for at anvende udfordringsretten i andre kommuner. Udfordringsretten blev lanceret i december 2008 i et samarbejde mellem den daværende VK-regering, KL og Danske Regioner. Udfordringsretten giver kommuner og regioner og deres institutioner mulighed for at komme med deres bud på, hvordan tingene kan gøres anderledes og mindre bureaukratisk i den offentlige sektor. På forsøgsbasis kan skoler, daginstitutioner, plejecentre, sygehusafdelinger og andre institutioner i kommuner og regioner blive fritaget fra gældende statslige, lokale og overenskomstaftalte regler. Forsøgene skal give de enkelte offentlige institutioner og private leverandører større frihedsgrader til at gå nye veje og afprøve enklere måder at løse opgaverne på til inspiration for den offentlige sektor som helhed. Udfordringsretten indgår i den fælles målsætning om at fremme afbureaukratisering, herunder i regeringens afbureaukratiseringsprogram. Det særegne bidrag til den samlede afbureaukratiseringsindsats er muligheden for på forsøgsbasis at afprøve betydningen af en regelforenkling inden reglerne eventuelt ændres med virkning for alle kommuner eller regioner. Med økonomiaftalerne for 2013 skete endnu en forlængelse af ordningen til udgangen af I nedenstående sagsfremstilling redegøres for rammerne for og erfaringerne med at anvende udfordringsretten. Retsgrundlag Det indgår i aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2013, at udfordringsretten fastholdes og forlænges til udgangen af Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til visionen i forhold til Let adgang til kommunen, samt god og hurtig sagsbehandling. Sagsfremstilling I nedenstående følger kriterierne og rammerne for at anvende udfordringsretten samt hvilke erfaringer, der er gjort med udfordringsretten på beskæftigelsesområdet. 1. Kriterier for forslag til forsøg Kernen i udfordringsretten er at lette det arbejde, der er tynget af procesregler. Det vil sige regler, der fastlægger bestemte procedurer for opgavevaretagelsen. Udfordringsretten er derfor målrettet forsøg, som kommer med alternative forslag til, hvordan opgaver kan løses. Det er dog også muligt at søge om dispensation til forsøg, som ikke kun vedrører fravigelse af procesregler. Udfordringsretten omfatter alle ministerområder med kommunal og regional relevans.

19 19 2. Overordnede rammer for udfordringsretten Formålet med lovgivningen skal fortsat opfyldes under forsøgsperioden. Borgernes retssikkerhed må ikke kompromitteres. Der kan ikke gives dispensation fra regler, hvis det indebærer mulighed for at tilsidesætte tilgrænsende regler f.eks. konkurrenceretlige regler, EU regulering mv. Der må i udgangspunktet ikke være merudgifter forbundet med forsøget. Eventuelle udgifter afholdes i så fald af den ansøgende kommune, region, institution eller på anden vis fx via relevante puljer og fonde. Kvaliteten og sikkerheden, for de velfærdsydelser som leveres til borgerne, må ikke sættes på spil. 3. Erfaringer med udfordringsretten 94 kommuner og 4 Regioner har ved seneste opgørelse sendt en eller flere ansøgninger vedrørende udfordringsretten. Beskæftigelsesministeriet har modtaget 70 ansøgninger og 26 af disse er imødekommet. Bilag med status på ansøgninger og konkrete eksempler på brug af udfordringsretten på beskæftigelsesområdet er vedhæftet. Beskæftigelsesudvalget har tidligere foreslået, at muligheden for at anvende udfordringsretten skulle undersøges i forhold til sagen om administration af spisebilletter i forhold til de borgere, der spiser i Stubben. Da sagen omhandler borgernes retssikkerhed, kan udfordringsretten ikke anvendes. Det kan dog oplyses, at Center for Job og Uddannelse og Stubben har indgået en aftale, der både sikrer en let adgang for borgerne til at få kost og samtidig sikrer, at retssikkerheden omkring borgernes modregning i ydelsen er i orden. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Job og Uddannelse indstiller: at Beskæftigelsesudvalget drøfter erfaringer med udfordringsretten fra de andre kommuner. Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Ikke til stede: Marlene Harpsøe, Betina Svinggaard Ib Kirkegaard (O) var mødt som stedfortræder for Marlene Harpsøe (O). Sagen drøftet.

20 Uddeling af en årlig beskæftigelsespris Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/28140 Beskæftigelsesudvalget Indledning/Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) har siden 2011 uddelt en pris (LBR prisen) til lokale virksomheder, som har udvist et særligt beskæftigelsesansvar overfor ledige borgere. I 2011 blev LBR prisen uddelt til Snedker og Tømrermester Flemming Nøraa Nielsen for sit store sociale engagement og for at udvise beskæftigelsesansvar. I 2012 blev LBR prisen uddelt til Kvickly Prøvestenen ved varehuschef Claus Ljungdahl for en positiv effekt på de ledige, som er i praktik eller løntilskud og for en ærlig og direkte tilgang til de ledige. I 2013 blev LBR prisen uddelt til Comwell Borupgaard for løbende at have ledige borgere i lære, praktik, løntilskud og skabt ordinær beskæftigelse. I 2014 blev LBR prisen uddelt til Fakta Rønnebær Alle v/dennis Jensen. LBR lagde vægt på det arbejde, som Fakta udfører overfor de ledige borgere, som ansættes, og det uddannelsesprogram, som gennemføres og skaber mulighed for vikarer i jobrotation. Fakta var også nomineret i Formålet med prisuddelingen er at sætte fokus på beskæftigelsesansvar blandt Helsingør Kommunes virksomheder. Prisen er en hyldest til virksomhederne og en reminder til alle om, at det nytter at tage et beskæftigelsesansvar. Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) har på deres møde den 26. november 2014 anbefalet, at Beskæftigelsesudvalget træffer beslutning om fortsat uddeling af en årlig beskæftigelsespris. LBR foreslår, at prisuddelingen fortsætter fremover i Beskæftigelsesudvalgets regi efter at LBR nedlægges pr. 31. december Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling På baggrund af de gode og positive erfaringer i forbindelse med uddeling af LBR prisen anbefaler Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR), at der også fremover uddeles en årlig pris til en virksomhed, som udviser beskæftigelsesansvar. LBR uddelte prisen for 2014 i forbindelse med netværksmødet i Vi Samler Helsingør, den 18. november Det var 4. gang, at prisen blev uddelt. Der blev i 2014 uddelt priser til alle 3 nominerede virksomheder, og derudover et beløb og et diplom til vinderen. Det var sidste gang, at LBR prisen blev uddelt i sin nuværende form, da LBR nedlægges med udgangen af LBR har på mødet den 26. november 2014 truffet følgende beslutning:

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John

Læs mere

Referat Økonomiudvalget

Referat Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget : Mandag den 19. januar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Kro Virksomhedsbesøg på Nørgaard Teknik A/S kl. 14.00-15.00 Dato: Torsdag den 11. december 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 04. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:12 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgetmøde Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 20. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:40 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åbent referat til Mødedato: Onsdag den 10. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30-18:00 Mødested: Jobcentret, Mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Marianne Bruun Kristiansen, Keld Jacobsen, Søren

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 Mødedato: Tirsdag den 02. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. ca. 16.00

Læs mere

Aftaler om finansloven for 2015

Aftaler om finansloven for 2015 Aftaler om finansloven for 2015 November 2014 Aftaler om finansloven for 2015 November 2014 Aftaler om finansloven for 2015 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om: Finansloven for 2015 (13. november 2014)

Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om: Finansloven for 2015 (13. november 2014) Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om: Finansloven for 2015 (13. november 2014) 1 Aftale om finansloven for 2015 Nyt kapitel Regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten

Læs mere

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, 27-11-2013 Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. november 2013 Mødested: KompetenceCenter

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 4. december 2013 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64, Rådhuset 1. sal NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Jytte Møller Pedersen, Kurt Nielsen, Lingathasan

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: kl. 16.00-16.15 Helsingør Talent

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Dialogtema

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 8. juni 2015 Tid 16:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanne Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660 Afdelingsleder Jytte

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Protokol 07-10-2014 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Anne Jeremiassen (I) var fraværende. Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 Punkter på åbent møde: 61. Udmøntning af budget 2013 1 62. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 19-02-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 06. august 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 14. januar 2015 Mødetidspunkt 13:00 Sluttidspunkt 16:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Udsigten, Jobcenteret, Marienbergvej 130, Vordingb John

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 07. april 2015 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Ib Kirkegaard (O) Jens Bertram (C) Lisbeth Læssøe (C) Michael

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere