Referat Beskæftigelsesudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Beskæftigelsesudvalget"

Transkript

1 Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 21. januar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John Calberg (C) Per Tærsbøl (C) Betina Svinggaard (A) Kristina Kongsted (C) Per Christensen (A) Deltagere: Fraværende: Marlene Harpsøe Betina Svinggaard Sagsoversigt 01. Godkendelse af indkaldt stedfortræder Godkendelse af dagsorden Evaluering af FIT-Fleksible Individuelle Tilbud til ledige - orientering Finanslov 2015 og beskæftigelsesområdet - orientering Forslag til delegationsplan for Beskæftigelsesudvalget Udlejning af private lejemål til boligplacerede flygtninge Udfordringsretten Uddeling af en årlig beskæftigelsespris Afholdelse af årligt fællesmøde med arbejdsmarkedets parter og diverse råd Beskæftigelsesudvalgets fremtid Sager til behanding på kommende møder i Beskæftigelsesudvalget - orientering Meddelelser/Eventuelt...30 Bilagsliste...31

2 2 01. Godkendelse af indkaldt stedfortræder Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/27872 Beskæftigelsesudvalget Indledning/Baggrund Hvis et udvalgsmedlem har lovligt forfald, kan et andet byrådsmedlem indkaldes som stedfortræder. Udvalgsformand og udvalgssekretær underrettes om afbuddet og årsagen til fraværet oplyses, da det skal fremgå af referatet af mødet. Hvis der ønskes en stedfortræder til mødet, skal udvalgsmedlemmet selv indkalde et andet byrådsmedlem som stedfortræder. Dette skal ske efter aftale med den pågældendes valgruppe. Sagsfremstilling Marlene Harpsøe (O) har den 21. januar 2015 meldt afbud på grund af sygdom. Ib Kirkegaard (O) deltager i stedet. Indstilling Udvalgsformanden indstiller, 1. at det godkendes, at Marlene Harpsøe (O) har lovligt forfald. 2. at det godkendes, at Ib Kirkegaard (O) er indkaldt som rette stedfortræder for Marlene Harpsøe (O). Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Ikke til stede: Marlene Harpsøe, Betina Svinggaard Indstillingerne godkendt.

3 3 02. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/27553 Beskæftigelsesudvalget Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Ikke til stede: Marlene Harpsøe, Betina Svinggaard Afbud fra Betina Svinggaard og Marlene Harpsøe pga. sygdom. Ib Kirkegaard (O) var mødt som stedfortræder for Marlene Harpsøe (O). Der var ikke mødt stedfortræder for Betina Svinggaard. Dagsordenen godkendt.

4 4 03. Evaluering af FIT-Fleksible Individuelle Tilbud til ledige - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/25855 Beskæftigelsesudvalget Evaluering af FIT november 2014.pdf Indledning/Baggrund I november 2013 søgte Center for Job og Uddannelse og Center for Sundhed og Omsorg puljemidler i Arbejdsmarkedsstyrelsen til udvikling og gennemførsel af et samarbejdsprojekt FIT- Fleksible Individuelle Tilbud. Projektet fik bevilliget 1 mio. kr. til brug i Beskæftigelsesudvalget blev på udvalgsmødet den 5. marts 2014 orienteret om projektet. Projektets formål var: at udvikle og afprøve et tværfagligt ressourceforløb/tilbud, der skulle forbedre mulighederne for 30 borgere i ressourceforløb i forhold til at få fodfæste på arbejdsmarkedet. at forløbet igennem et helhedsorienteret, sammenhængende og individuelt tilrettelagt program skulle lære den enkelte borger at indgå i en konstruktiv dialog med sig selv og tage hånd om egen sundhed, trivsel og forsørgelse. at udvikle et samarbejde mellem sundhedsindsatsen og beskæftigelsesindsatsen i Helsingør Kommune. Målgruppen var borgere med muskel/skeletlidelser og lignende, hvor deres tilstand var udredt og lægeligt medicinsk velbehandlet. Denne gruppe af borgere har ofte også en uhensigtsmæssig livsstil, der kan gøre vejen tilbage til beskæftigelse lang. Hidtil er borgerne blot blevet henvist til selvtræning og forsøg på ændring af livsstil i hjemmet, men uden støtte. Det viser sig imidlertid, at de nuværende anviste aktiviteter ikke sker hyppigt nok, og uden et relevant udviklingsperspektiv og mål. I nærværende sag beskrives erfaringerne og resultatet fra projektet og som bilag er vedlagt selve evalueringen. Retsgrundlag Sundhedsloven 119 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Relation til vision og tværgående politikker Sundhedsaftalerne Helsingør Kommunes vision 2020 med fokus på ulighed i sundhed. Helsingør kommunes Sundhedspolitik Kommunal strategi for forebyggelse af social ulighed i sundhed Sagsfremstilling Der eksisterede inden opstart af FIT-Fleksible Individuelle Tilbud ikke et målrettet tilbud til borgere i ressourceforløb. Center for Job og Uddannelse ønskede derfor i samarbejde med Center for Sundhed og Omsorg at udvikle og afprøve en model, der kan motivere deltagerne

5 5 til en sundere livsstil, øget trivsel og livskvalitet. FIT-Projektet bestod af tre faser. I fase 1skulle deltagerne motiveres til at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Det foregik i et Motivationscenter, hvor deltagerne modtog undervisning og træning. Det centrale i konstruktionen af de nye forløb var fleksibilitet, helhed/sammenhæng, fysisk aktivitet, kognitiv læring og borgerinddragelse. Motivationscentret bestod af nedenstående aktiviteter, primært sundhedsrelateret: Træning med fysioterapeut Udendørs intervalgang Ledbevægelighed og afspænding Pilates Praktisk madlavning med kostundervisning Kost og sund livsstil med særligt fokus på kostpyramiden, indkøbsvaner og portionsstørrelser Mindfulness Informationsmøder med særligt fokus på rehabilitering, fleksjob og pension Individuel coaching/motivation Smertetacklings kursus Med udgangspunkt i Motivationscentrets tilbud blev deltagerne inddraget i tilrettelæggelsen af et 12 ugers individuelt træningsforløb og i fastsættelse af mål med fokus på at kunne tage ansvar for egen sundhed, trivsel og forsørgelse. I fase 2 havde borgerne mulighed for at forsætte forløbet i en af kommunes allerede eksisterende borgerrettede sundhedstilbud som: Lær at tackle kurserne, rehabiliteringsforløb, rygestop og kurset Livstil for familier. I fase 3 er erfaringer, registreringer og resultater af træningen og undervisningen blevet opgjort og systematiseret. Herefter afsluttes projektet med en samlet evaluering af FIT- Fleksible Individuelle Tilbud, der skal bidrage til beslutningen om et eventuelt fortsat FITtilbud til borgere i kommunen. Mål og succeskriterier for FIT-projektet var, at: deltagerne efter gennemførelse af et individuelt tilrettelagt program/forløb får forbedret deres arbejdsevne og mulighed for at indgå i konkrete beskæftigelsesrettede aktiviteter. tilbuddene i Motivationscentret er udviklet, så det kan rumme individuelle behov og samtidig tilgodese deltagernes behov for at lære og deltage i fællesskaber. de rigtige ressourcepersoner/undervisere, der kan motivere deltagerne til at tage ansvar for og mestre eget liv i forhold til et beskæftigelsestilbud og en bedre livsstil er rekrutteret. et prototype-tilbud med 30 deltagere fra målgruppen er afprøvet og evalueret. læring og erfaringer fra projektet bliver forankret i kommunen samt, at der er taget stilling til andre målgruppers egnethed i forhold til FIT-tilbuddet for eksempel tidlig indsats overfor kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere. 1/3 af deltagerne kan indgå i virksomhedsrettede aktiviteter. 2/3 af deltagerne er bedre til at tage hånd om egen sundhed og trivsel. Resultater fra evalueringen af projekt FIT-Fleksible Individuelle Tilbud 35 borgere deltog i en indledende samtale med henblik på at vurdere, om de var motiverede for at deltage og gennemføre forløbet. Heraf startede 27 borgere op i FIT- Fleksible

6 6 Individuelle Tilbud. 25 deltagere fik tilrettelagt et individuelt program og gennemførte forløbet i fase 1. Efter afslutningen af fase 2 i FIT-Fleksible Individuelle Tilbud er der på nuværende tidspunkt 6 ud af de 25 borgere, som er kommet i virksomhedsrettede aktiviteter. Nedenstående oversigt viser deltagernes nuværende situation efter forløbets afslutning: 6 deltagere er i gang med eller klar til at komme i jobprøvning, virksomhedspraktik eller fleksjob 1 deltager har fået pension 10 deltagere er ikke klar til virksomhedsrettet aktivitet på nuværende tidspunkt 8 deltagere er i gang med: o Lær at tackle kurset angst og depression o Kurset Livstil for familier o Fysisk træning o Aktiviteter i Snozelhuset (et tilbud til små grupper eller en familie med barn, ung eller voksen, der har brug for sansestimulering i rolige omgivelser) o Medicinsk udredning o Barsel o Sag genoptages i rehabiliteringsteamet Jobkonsulenterne der er tilknyttet projektet fortæller, at 15 borgere ud af 25 borgere er blevet bedre til at tage hånd om egen sundhed og trivsel. Borgerne, der har deltaget i projektet svarer, at de har fået mere viden om sundhed og er blevet bedre til at omsætte den nye viden til handling i hverdagen. Dette viser, at borgerne er i gang med en positiv udvikling, der påvirker deres adfærd og motivation. 21 ud af 25 af deltagerne formulerer, at de har haft positive oplevelser i forbindelse med socialt samvær, at de har fået mere overskud i hverdagen samt en øget viden om sundhed og bedre motionsvaner. 23 ud af de 25 deltagere ønsker et fremtidigt lignede tilbud til de borgere, der er/kommer i ressourceforløb. Center for Job og Uddannelse og Center for Sundhed og Omsorg har fået værdifuld ny viden om målgruppen og de ressourcer, som målgruppen har til rådighed, samt hvilken type af aktiviteter og undervisere det kræver for at kunne etablere et fremtidigt kvalificeret tilbud. Center for Sundhed og Omsorg har fået værdifuld viden, der kan benyttes ved fremtidig rekruttering af borgere til kommunens sundhedstilbud og er blevet klogere på, hvordan fremtidige opfølgninger og målinger af deltagernes udbytte kan dokumenteres. Der har før opstart af FIT-projektet ikke eksisteret et målrettet tilbud til denne specifikke målgruppe. Der har derfor været et behov for at udvikle og afprøve en model, der kan motivere målgruppen til en sundere livsstil. Pilotprojektet FIT-Fleksible Individuelle Tilbud har givet en ny indsigt og viden om målgruppens udfordringer, samt dennes behov og ressourcer, som vil få stor betydning i udviklingen og tilpasningen af et endnu mere målrettet og forbedret tilbud til borgerne. En uddybelse af ovenstående resultater fra FIT-projektet kan læses i vedhæftet bilag.(evaluering af FIT-projektet 2014) På baggrund af evalueringen af FIT-projektet, er det besluttet, at Center for Sundhed og Omsorg udarbejder et revideret oplæg til et tilbud/forløb, hvor resultater og erfaringer fra evalueringen skal implementeres i en tilrettet udgave af FIT- Fleksible Individuelle Tilbud. Oplægget skal efterfølgende forelægges for Center for Job og Uddannelse, som vil tage stilling til, om tilbuddet fremadrettet skal sættes i drift.

7 7 Udgifterne til et eventuelt forløb vil ikke udgøre 1 mio. kr. og udgifterne til forløbet vil formentlig kunne allokeres inden for nuværende aktiveringsbudget. Beskæftigelsesudvalget vil få forelagt en sagsfremstilling, hvis Center for Job og Uddannelse vurderer, at forløbet vil kunne skabe bedre resultater end det netop gennemførte projekt. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Sagen har været forelagt til orientering i Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget. Indstilling Center for Job og Uddannelse indstiller, at sagen forelægges til orientering. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den Orientering foretaget. Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Ikke til stede: Marlene Harpsøe, Betina Svinggaard, Per Christensen Ib Kirkegaard (O) var mødt som stedfortræder for Marlene Harpsøe (O). Orientering foretaget.

8 8 04. Finanslov 2015 og beskæftigelsesområdet - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/29111 Beskæftigelsesudvalget Indledning/Baggrund Regeringen har den 13. november 2014 indgået en aftale med SF og Enhedslisten om finansloven for Aftalen løfter velfærden på blandt andet sundheds- og dagtilbudsområdet, indfører en ny kontantydelse for jobsøgende, der har opbrugt retten til dagpenge og arbejdsmarkedsydelse og øger fradraget for fagforeningskontingenter. Indførelsen af en ny kontantydelse får stor betydning for Helsingør Kommunes borgere. De nærmere betingelser for at modtage kontantydelse og den øgede bevilling til håndtering af den ekstraordinære tilgang af flygtninge i kommunerne gennemgås i nedenstående sagsfremstilling. Retsgrundlag Aftale om Finanslov 2015 af 13. november Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til Beskæftigelsesplan for 2015 og Helsingør Kommunes Medborgerskabspolitik. Sagen understøtter kommunens mål om en Tidlig indsats og Livslang læring. Sagsfremstilling I nedenstående sagsfremstilling følger ændringer i kontanthjælpen og på integrationsområdet i finanslov Ny kontantydelse Der indføres en kontantydelse målrettet personer, som tidligere har været på dagpenge og som får afslag på anden offentlig støtte, eller personer som bliver visiteret til nedsat kontanthjælp selv henvender sig til kommunen og beder om et tilbud deltager i virksomhedspraktik eller nytteindsats (personerne vil også være berettiget til ydelsen i en evt. venteperiode, indtil jobcenteret har anvist tilbuddet) står til rådighed for arbejdsmarkedet og får formidlet job Det betyder formentlig, at borgeren først skal søge om kontanthjælp inden ansøgning om den nye kontantydelse. Hvis borgeren tildeles nedsat (supplerende) kontanthjælp, vil den nye ydelse fungere som et supplement Ydelsesniveau Niveauet for den nye midlertidige kontantydelse er følgende: Modtagere over 30 år får 60 % af det maksimale dagpengeniveau for ikke forsørgere og 80 % for forsørgere (kontanthjælpssatser) Unge under 30 år stilles på samme måde som i kontanthjælpssystemet og modtager

9 9 således kontantydelse på ungesats Kontantydelsen er hverken omfattet af reglerne om gensidig forsørgerpligt eller formueafhængighed Personer på kontantydelse har endvidere mulighed for at modtage særlig støtte, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne herfor 1.2. Varighed af kontantydelsen Der står i aftalen, at personer, som opbruger dagpengeretten i 2015, vil være sikret offentlig forsørgelse i op til 3 år. Herefter udfases kontantydelsen gradvist, så den samlede ret til dagpenge, arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse reduceres med et kvartal pr. halvår. Personer, som opbruger dagpengeretten i 1. halvår 2017, er de sidste med mulighed for kontantydelse. De har mulighed for at modtage kontantydelse i ét kvartal. Det betyder, at ydelsen kun tildeles dem, som opbruger dagpengeretten i 2015, og at den samlede ydelseslængde inklusiv dagpenge og arbejdsmarkedsydelse maksimalt er 3 år. Udfasningen af arbejdsmarkedsydelsen betyder, at borgerne først vil kunne modtage kontantydelsen fra oktober Tilbud/indsats i jobcenteret Det første tilbud skal have en varighed på 13 uger, eller indtil retten til kontantydelse er opbrugt Ved hvert tilbud skal kommunen varsle den ledige om tidspunktet for ophør af tilbud og dermed ydelse Kommunen kan efter konkret vurdering vælge at tilbyde ledige i målgruppen løntilskud, jobrotation eller opkvalificeringsjob. Opkvalificeringsjob giver adgang til op til 4 ugers uddannelse på kontantydelse, hvis der foreligger en aftale om ansættelse med en arbejdsgiver Kommunen kan vælge at udarbejde en samlet aktiveringsplan for den enkelte Det er kommunerne, som får ansvar for at administrere og udbetale kontantydelsen til ledige i målgruppen, der opfylder betingelserne herfor, herunder søger og står til rådighed for ordinært arbejde Økonomi Der afsættes i alt 610 mio. kr. i 2015, 330 mio. kr. i 2016 og 40 mio. kr. i 2017 til initiativet. 2. Gensidig forsørgerpligt for samlevende afskaffes Den gensidige forsørgerpligt for samlevende afskaffes, men først fra Ordningen har haft halv virkning i 2014, hvilket forsætter i Ingen samlevende når derfor at miste hjælpen helt som følge af gensidig forsørgerpligt. Der afsættes 295 mio. kr. i 2015 og 565 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til afskaffelse af den gensidige forsørgelsespligt for samlevende i kontanthjælpssystemet. 3. Højere ydelser for unge forsørgere Den laveste forsørgersats for uddannelseshjælp hæves fra kr. til kr. om måneden, mens den laveste forsørgersats til jobparate unge med kontanthjælp hæves fra kr. til kr. om måneden. 4. Særlig støtte for unge under 30 år ( 34)

10 10 Adgangen til særlig støtte udvides til også at omfatte de unge under 25-årige på uddannelses- og kontanthjælp, ligesom unge på år får mulighed for at modtage særlig støtte i hele deres kontant- eller uddannelseshjælpsforløb (i dag er det kun op til i tre måneder). 5. Ingen modregning af lejeindtægter Modtagere af kontant- eller uddannelseshjælp får mulighed for at nedbringe deres boligudgifter ved at udleje/fremleje til en logerende, uden at lejeindtægten fradrages i kontant- eller uddannelseshjælp. 6. Ændring i reglerne om tandlægetilskud til kontanthjælpsmodtagere Regeringen og Enhedslisten afsatte i finansloven for mio.kr. årligt til at styrke tandplejen for personer, der modtager kontanthjælp. Udnyttelsen af den afsatte ramme har imidlertid været mindre end forudsat. Ankestyrelsen har netop offentliggjort rapporten Kommunernes behandling af sager om hjælp til tandbehandling efter aktivlovens 82a. I lyset af Ankestyrelsens undersøgelse er aftaleparterne enige om inden udgangen af 2014 at drøfte forslag til en justering af ordningen, der understøtter, at flere i målgruppen modtager hjælp til tandbehandling inden for den eksisterende økonomiske ramme. 7. Integration af flygtninge Kommunerne får 250 mio. kr. til at håndtere det store antal flygtninge. Pengene afsættes i en pulje, der skal understøtte tiltag i forbindelse med kommunernes modtagelse af flygtninge som følge af den ekstraordinære situation på området. Regeringen vil drøfte udmøntningen af puljen med kommunerne. Den 8. januar 2015 indgik KL og regeringen en aftale om, hvordan udmøntningen af puljen skal foregå. Det fremgår, at 125 mio. kr. af puljen vil blive udmøntet som et særtilskud til de kommuner, der modtager flygtninge udover den allerede fordelte kvote for 2015, som udgør 4000 flygtninge på landsplan. Der er en forventning om, at dette antal vil stige til ca flygtninge i I Helsingør Kommune er kvoten 43 personer i De resterende 125 mio. kr. af puljen vil blive udmøntet senere i forbindelse med regeringens integrationsudspil. Center for Job og Uddannelse har på vegne af Borgmester Bendikte Kiær skrevet til KL med en klar opfordring til, at puljen blev fordelt til kommunerne afhængig af antallet af flygtninge og familiesammenførte med det formål, at kommunerne selv lokalt anvender midlerne, hvor behovet er størst. Det fremgår nu, at puljen er bundet til et særtilskud og at det bliver regeringen, der afgør, hvad der er den vigtigste indsats i kommunerne. Derudover har KL og regeringen indgået forståelse om integrationsområdet i forhold til tiltag, der skal fjerne barrierer for modtagelsen af nytilkomne flygtninge og familiesammenførte: Regeringen vil søge Folketingets tilslutning til en midlertidig ændring af planloven, så kommunerne får mulighed for at give dispensation fra formåls- og anvendelsesbestemmelserne i en lokalplan. Dette vil øge kommunernes mulighed for en hurtig og midlertidig indkvartering af flygtninge. Regeringen vil søge Folketingets tilslutning til en ændring af reglerne om almene kollektive bofællesskaber, så kravet for boenheder lempes. Dette vil forøge kommunernes muligheder for at boligplacere flere flygtninge sammen, hvor dette af kommunen vurderes som hensigtsmæssigt. Der foretages som konsekvens heraf samtidig en ændring i bostøttereglerne. Regeringen vil præcisere og oplyse om de nuværende regler og muligheder i

11 11 forbindelse med kommunernes boligplacering af flygtninge, herunder oplyse om kommunernes adgang til at anvende tomme ældreboliger, låne- og deponeringsregler vedr. boliger til flygtninge mv. Regeringen vil understøtte etableringen af en boligbørs, som kan danne rammen for kontakt mellem danskere, som ønsker at udleje en bolig til nyankomne flygtninge, og kommuner, som har udfordringer med at finde egnede boliger. Der igangsættes en dialog mellem regeringen og KL om at afdække mulighederne for at udnytte ledige statslige bygninger til midlertidig indkvartering. Regeringen vil søge Folketingets tilslutning til, at der ydes et ekstraordinært integrationstilskud på 200 mio. kr. i 2015 til at håndtere det ekstraordinært høje antal flygtninge. Tilskuddet fordeles på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle baseret på kommunernes andel af flygtninge og familiesammenførte. Når der foreligger nærmere konkretisering af tiltagene vil Center for Job og Uddannelse i samarbejde med øvrige relevante centre i Helsingør Kommune vurdere betydningen og mulighederne i reglerne. Beskæftigelsesudvalget vil løbende blive orienteret. Økonomi/Personaleforhold Helsingør Kommune ved endnu ikke, hvilke økonomiske konsekvenser, ændringerne i Finanslov 2015 får for kommunen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Job og Uddannelse indstiller, at udvalget orienteres om ændringerne i Finanslov 2015 på beskæftigelsesområdet. Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Ikke til stede: Marlene Harpsøe, Betina Svinggaard, Per Christensen Ib Kirkegaard (O) var mødt som stedfortræder for Marlene Harpsøe (O). Orientering foretaget.

12 Forslag til delegationsplan for Beskæftigelsesudvalget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/4370 Beskæftigelsesudvalget Delegationsplan for Beskæftigelsesudvalget Uddybende forklaring af delegationsplan Indledning/Baggrund Center for Erhverv, Politik og Organisation har igangsat arbejdet med at udarbejde en samlet delegationsplan for Helsingør Kommune. Byrådet vedtog på sit møde den 27. januar 2014 udformningen/designet af delegationsplanen. Center for Erhverv, Politik og Organisation har sammen med Center for Job og Uddannelse og Center for Kultur, Idræt og Byudvikling nu færdiggjort et udkast til delegationsplan for Beskæftigelsesudvalget. Delegationsplanen for Beskæftigelsesudvalget vil indgå i den samlede delegationsplan for Helsingør Kommune. Retsgrundlag Lov om kommuners styrelse Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Bekendtgørelse nr af 27/12/2013 om en aktiv beskæftigelsesindsats Lov om aktiv socialpolitik Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsespolitik Bekendtgørelse nr af 16/12/2013 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Lov om fleksjobs Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension Lov om repatriering Lov om retssikkerhed på det sociale område Lov om social pension Lov om sygedagpenge Lov om integration af udlændinge i Danmark Relation til vision og tværgående politikker Koncernledelsen har fokus på én kommune og på en effektiv, god og ensartet service, hvilket en samlet delegationsplan for Helsingør Kommune skal være med til at sikre. Delegationsplanen vil medvirke til at tydeliggøre kompetencefordelingen mellem det politiske og administrative niveau og mellem de politiske niveauer. Sagsfremstilling En delegationsplan er en skematisk oversigt over, hvem der har kompetencen til henholdsvis at indstille og træffe beslutning. Med udarbejdelse af en delegationsplan opnås større klarhed over, hvem der har kompetence til at træffe beslutning i en given sag. En beslutning om at delegere en kompetence kan altid trækkes tilbage eller ændres af den delegerende. Ved delegation af en opgave mister den delegerende ikke kompetencen til selv at træffe beslutning om opgaven. Endelig bevarer et byrådsmedlem til enhver tid retten til at begære en sag behandlet i Byrådet.

13 13 Byrådet besluttede på sit møde den 27. januar at en samlet delegationsplan for Helsingør Kommune udformes skematisk med bogstavkoderne B (beslutning), I (indstilling) og O (orienteres), 2. at delegationsplanen opdeles i en fælles del og i en del for hvert enkelt fagudvalg, og 3. at der som udgangspunkt alene medtages de bestemmelser/opgaver i delegationsplanen, hvor kompetencen til at tage en beslutning ikke er delegeret til administrationen. Udkastet til delegationsplan for Beskæftigelsesudvalget indeholder efter administrationens opfattelse en beskrivelse af kompetencen til at træffe beslutning, som den ser ud nu inden for udvalgets ansvarsområde. Alle fagudvalg samt økonomiudvalget vil få forelagt en delegationsplan for eget område. Efterfølgende vil der blive forelagt en samlet delegationsplan til Byrådets godkendelse. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller, at at forslag til delegationsplan for forholdet mellem administrationen og Beskæftigelsesudvalget godkendes. Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Sagen udsat til næste møde. Beskæftigelsesudvalget besluttede, at administrationen udarbejder en uddybende delegationsplan for udvalgets område. Supplerende sagsfremstilling Administrationen har på baggrund af Beskæftigelsesudvalgets møde udarbejdet en uddybende forklaring af de opgaver, som ligger under Beskæftigelsesudvalgets område. Indstilling Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller, at forslag til delegationsplan (bilag 1) for forholdet mellem administrationen og Beskæftigelsesudvalget godkendes. Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Ikke til stede: Marlene Harpsøe, Betina Svinggaard, Per Christensen Ib Kirkegaard (O) var mødt som stedfortræder for Marlene Harpsøe (O). Indstillingen godkendt.

14 Udlejning af private lejemål til boligplacerede flygtninge Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/55 Beskæftigelsesudvalget Indledning/Baggrund På Beskæftigelsesudvalgsmødet den 4. december 2014 blev udvalget orienteret om den aktuelle status og indsats i forhold til flygtninge. På grund af det øgede antal af flygtninge til Helsingør Kommune kan der komme store udfordringer med at finde egnede boliger. I den forbindelse drøftede Beskæftigelsesudvalget mulighederne for at anvende private lejemål og for at opfordre borgerne i Helsingør Kommune til at åbne deres hjem. Det blev besluttet, at de lovgivningsmæssige muligheder for privat udlejning skulle undersøges nærmere og at erfaringerne fra Halsnæs Kommune, som tilsyneladende anvender privat indkvartering, skulle inddrages. I sagsfremstillingen er den aktuelle situation på boligområdet også beskrevet, ligesom regeringens og KL`s seneste udspil på boligområdet ligeledes bliver omtalt. Retsgrundlag Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven). Lov om aktiv socialpolitik Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til visionen i forhold til Tidlig indsats og Let adgang til kommunen samt god og hurtig sagsbehandling. Sagsfremstilling I Beskæftigelsesudvalget har mulighederne for at opfordre private borgere til at udleje bolig/værelser til boligplacerede flygtninge været drøftet. Der er tilsyneladende erfaringer fra Halsnæs Kommune. Center for Job og Uddannelse har været i kontakt med en integrationsmedarbejder i Halsnæs Kommune, der har oplyst, at kommunen får indkvarteret deres boligplacerede flygtninge direkte ud i almene boliger og at de ikke anvender private indkvarteringer. Der har været presse på en nyoprettet forening af frivillige, der er utilfredse over at Auderød Asylcenter lukker, og de lokale borgere har derfor selv tilbudt private indkvarteringer til midlertidigt ophold. Der er tale om asylansøgere, der endnu ikke har fået opholdstilladelse og derfor ikke er blevet boligplaceret efter kvoterne. Det har således ikke noget med kommunen at gøre. Der er i følge Lov om aktiv socialpolitik mulighed for at bevilge indskudslån/ depositum/forudbetalt leje til privat udlejning. Der skal være tale om en permanent bolig og boligen og lejen skal være rimelig, ligesom lejelovens bestemmelser skal være gældende. Der er ikke mulighed for at modtage boligsikring, hvis der ikke er eget køkken. Den private udlejning vil formentlig være værelser med et tidsbegrænset lejelmål og vil derfor ikke kunne betragtes som en permanent bolig. I forhold til privat udlejning kan der opstå uhensigtsmæssige problemstillinger vedrørende

15 15 misligholdelse fra udlejers og lejers side og dårlig vedligeholdelse af boligen. Hvis Byrådet/Beskæftigelsesudvalget opfordrer private boligudlejere til at udleje til boligplacerede flygtninge, kan der ved efterfølgende tvister mellem udlejer og lejer være en forventning om fra både udlejer og lejer, at kommunen yder bistand og afholder eventuelle udgifter. Dette vil ikke være tilfældet, da det vil være lejeloven, der skal tages udgangspunkt i. De administrative processer i forhold til at yde råd og vejledning over for flygtninge vedrørende lejekontrakter, besigtigelse og godkendelse af det udlejede mv. vil kræve ekstra ressourcer, som ikke kan findes i de i forvejen pressede ressourcer i Center for Job og Uddannelse. 1. Forslag fra KL og regeringen om etablering af en Boligbørs Den 8. januar 2015 har KL og regeringen indgået aftale om at iværksætte tiltag, som kan imødegå kommunernes udfordringer med blandt andet at finde boliger til de flygtninge, som kommunerne skal modtage i Et af tiltagene er følgende: Regeringen vil understøtte etableringen af en boligbørs, som kan danne rammen for kontakt mellem danskere, som ønsker at udleje en bolig til nyankomne flygtninge, og kommuner, som har udfordringer med at finde egnede boliger. De nærmere retningslinjer og selve udmøntningen bliver formentlig først beskrevet i forbindelse med regeringens integrationsudspil i februar/marts Aktuel status på boligområdet i forhold til flygtninge i Helsingør Kommune 2.1. Nuværende aftaler i forhold til boligplacering Fiolgade 17 Helsingør Kommunes egen indkvartering i værelser Hotel Skandia Der er lavet aftale med Hotel Skandia i forhold til rabatter for flygtninge, da deres ophold ofte er af længere varighed Hotel Sleep2Night Der er ligeledes lavet en fordelagtig ordning med Sleep2Night på baggrund af rabat for ophold på 3 måneder eller længere. Disse 3 steder giver samlet set plads til ca. 36 personer Samarbejdsaftale med boligselskaber Center for Job og Uddannelse har indgået samarbejdsaftaler med Boliggården og Nordkysten om, at de skal formidle 5 lejligheder hvert halve år til Integrationsteamet. Lejlighederne bliver taget fra 25 % boligerne. Der er aktuelt en del frigivne lejligheder Overblik over eventuelle andre indkvarteringsmuligheder Feriebyen

16 16 Der har været kontakt med Feriebyen på Gammel Hellebækvej, og de har været positive. Feriebyen oplyser, at det er Helsingør Kommune, der skal dispensere i deres lejeaftale med kommunen, således at de kan have asylansøgere og eller flygtninge boende i Helsingør Ferieby som langtidsleje. Feriebyen oplyser nu, at de kan imødekomme integrationsteamets forespørgsel på at leje antal huse i en tidsbegrænset periode vinter/forår I første omgang forventes en aftale om 5 hytter Motel Norden Ejeren af Motel Norden i Kvistgård har henvendt sig, og vil gerne i dialog omkring udlejning af hytterne på stedet. Der har været en rundvisning på stedet, men hytterne og stedet er i meget dårlig stand. Der vil derfor skulle ske en forudgående gennemgribende renovering af stedet. Samtidig er stedet langt fra byen og Helsingør Kommune, hvilket vil give nogle transport udfordringer Marienlyst Det har været kontakt, men de er ikke interesseret i at huse flygtninge Vandrehjemmet Der har været kontakt, men de er ikke interesseret i at huse flygtninge Kollegier Kollegieværelser kunne også være en mulighed for vores unge flygtninge. Det er kun muligt at bo på de værelser, når de unge er under uddannelse, hvilket giver en udfordring, hvis de ikke har evnerne og lysten til at uddanne sig videre efter sprogskolen, men ønsker at gå i arbejde. Samtidig er der lange ventelister Teglværksgården I følge Center for Ejendomme er der konstateret giftige svampe i gulvkonstruktionen. Bygningerne er således sundhedsskadelige og kan derfor ikke benyttes til beboelse Køb/leje af villa eller ejendom Ved køb af større villa eller ejendom, kan kommunen indkvartere flygtninge midlertidigt, indtil de får tilbudt permanent bolig. Der skal dog være en opmærksomhed på, at kommunen ikke får bundet sig til langvarige aftaler, da antallet af flygtninge til Helsingør Kommune kan falde allerede fra Center for Ejendomme Integrationsteamet har kontaktet Center for Ejendomme for at få et overblik over eventuelle tomme kommunale bygninger, der kan være velegnet til indkvartering, men det har ikke været muligt for dem at finde velegnede bygninger. Med aftalen med Feriebyen vil Integrationsteamet have råderet over midlertidige boligplaceringer til ca. 46 personer og hvis omsætningen af ledige permanente lejligheder fortsætter, er det vurderingen, at der formentlig er nok muligheder for midlertidig

17 17 boligplacering i forhold til kvoten for 2015, hvilket udgør 43 personer. Det er dog meget svært at forudsige noget, da behovet for boligtyper og størrelser hele tiden afhænger af, om det er enlige uden familie, enlige med familie eller større familier, vi modtager. Til orientering har Helsingør Kommune allerede modtaget 7 flygtninge og har fået visiteret 3 flygtninge til 1. marts vedr kvoten. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. I det tilfælde at Beskæftigelsesudvalget beslutter offentligt at opfordre private udlejere til at udleje til de boligplacerede flygtninge, skal der tilføres ressourcer til varetagelsen af kontakten mellem udlejer og lejer, vurdering af lejekontrakter, besigtigelse af boligen mv. Det er dog på nuværende tidspunkt ikke muligt at angive, hvilket omfang opgaven vil have, idet det afhænger af, hvor mange borgere, der byder ind med udlejningsmuligheder. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Job og Uddannelse indstiller, 1. at Beskæftigelsesudvalget træffer beslutning om hvorvidt, udvalget skal opfordre borgerne i Helsingør Kommune til at udleje private lejemål til de boligplacerede flygtninge. 2. at Beskæftigelsesudvalget drøfter mulighederne for at tilføre ressourcer til opgaven, hvis udvalget beslutter at opfordre borgerne til at udleje private lejemål til de boligplacerede flygtninge. 3. at Beskæftigelsesudvalget beslutter at afvente udspillet fra KL og regeringen i forhold til boligbørs før der træffes endelig beslutning om opfordring af privat udlejning. Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Ikke til stede: Marlene Harpsøe, Betina Svinggaard Ib Kirkegaard (O) var mødt som stedfortræder for Marlene Harpsøe (O). Ad 1 og 2 Udgår som følge af godkendelse af ad 3. Ad 3 Indstillingen godkendt.

18 Udfordringsretten Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/29128 Beskæftigelsesudvalget Eksempler på udfordringsretten.pdf Status_for_udfordringsretten dec._2013.pdf Indledning/Baggrund På Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. november 2014 ønskede udvalget at få et overblik over, hvilke muligheder og erfaringer der er for at anvende udfordringsretten i andre kommuner. Udfordringsretten blev lanceret i december 2008 i et samarbejde mellem den daværende VK-regering, KL og Danske Regioner. Udfordringsretten giver kommuner og regioner og deres institutioner mulighed for at komme med deres bud på, hvordan tingene kan gøres anderledes og mindre bureaukratisk i den offentlige sektor. På forsøgsbasis kan skoler, daginstitutioner, plejecentre, sygehusafdelinger og andre institutioner i kommuner og regioner blive fritaget fra gældende statslige, lokale og overenskomstaftalte regler. Forsøgene skal give de enkelte offentlige institutioner og private leverandører større frihedsgrader til at gå nye veje og afprøve enklere måder at løse opgaverne på til inspiration for den offentlige sektor som helhed. Udfordringsretten indgår i den fælles målsætning om at fremme afbureaukratisering, herunder i regeringens afbureaukratiseringsprogram. Det særegne bidrag til den samlede afbureaukratiseringsindsats er muligheden for på forsøgsbasis at afprøve betydningen af en regelforenkling inden reglerne eventuelt ændres med virkning for alle kommuner eller regioner. Med økonomiaftalerne for 2013 skete endnu en forlængelse af ordningen til udgangen af I nedenstående sagsfremstilling redegøres for rammerne for og erfaringerne med at anvende udfordringsretten. Retsgrundlag Det indgår i aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2013, at udfordringsretten fastholdes og forlænges til udgangen af Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til visionen i forhold til Let adgang til kommunen, samt god og hurtig sagsbehandling. Sagsfremstilling I nedenstående følger kriterierne og rammerne for at anvende udfordringsretten samt hvilke erfaringer, der er gjort med udfordringsretten på beskæftigelsesområdet. 1. Kriterier for forslag til forsøg Kernen i udfordringsretten er at lette det arbejde, der er tynget af procesregler. Det vil sige regler, der fastlægger bestemte procedurer for opgavevaretagelsen. Udfordringsretten er derfor målrettet forsøg, som kommer med alternative forslag til, hvordan opgaver kan løses. Det er dog også muligt at søge om dispensation til forsøg, som ikke kun vedrører fravigelse af procesregler. Udfordringsretten omfatter alle ministerområder med kommunal og regional relevans.

19 19 2. Overordnede rammer for udfordringsretten Formålet med lovgivningen skal fortsat opfyldes under forsøgsperioden. Borgernes retssikkerhed må ikke kompromitteres. Der kan ikke gives dispensation fra regler, hvis det indebærer mulighed for at tilsidesætte tilgrænsende regler f.eks. konkurrenceretlige regler, EU regulering mv. Der må i udgangspunktet ikke være merudgifter forbundet med forsøget. Eventuelle udgifter afholdes i så fald af den ansøgende kommune, region, institution eller på anden vis fx via relevante puljer og fonde. Kvaliteten og sikkerheden, for de velfærdsydelser som leveres til borgerne, må ikke sættes på spil. 3. Erfaringer med udfordringsretten 94 kommuner og 4 Regioner har ved seneste opgørelse sendt en eller flere ansøgninger vedrørende udfordringsretten. Beskæftigelsesministeriet har modtaget 70 ansøgninger og 26 af disse er imødekommet. Bilag med status på ansøgninger og konkrete eksempler på brug af udfordringsretten på beskæftigelsesområdet er vedhæftet. Beskæftigelsesudvalget har tidligere foreslået, at muligheden for at anvende udfordringsretten skulle undersøges i forhold til sagen om administration af spisebilletter i forhold til de borgere, der spiser i Stubben. Da sagen omhandler borgernes retssikkerhed, kan udfordringsretten ikke anvendes. Det kan dog oplyses, at Center for Job og Uddannelse og Stubben har indgået en aftale, der både sikrer en let adgang for borgerne til at få kost og samtidig sikrer, at retssikkerheden omkring borgernes modregning i ydelsen er i orden. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Job og Uddannelse indstiller: at Beskæftigelsesudvalget drøfter erfaringer med udfordringsretten fra de andre kommuner. Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Ikke til stede: Marlene Harpsøe, Betina Svinggaard Ib Kirkegaard (O) var mødt som stedfortræder for Marlene Harpsøe (O). Sagen drøftet.

20 Uddeling af en årlig beskæftigelsespris Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/28140 Beskæftigelsesudvalget Indledning/Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) har siden 2011 uddelt en pris (LBR prisen) til lokale virksomheder, som har udvist et særligt beskæftigelsesansvar overfor ledige borgere. I 2011 blev LBR prisen uddelt til Snedker og Tømrermester Flemming Nøraa Nielsen for sit store sociale engagement og for at udvise beskæftigelsesansvar. I 2012 blev LBR prisen uddelt til Kvickly Prøvestenen ved varehuschef Claus Ljungdahl for en positiv effekt på de ledige, som er i praktik eller løntilskud og for en ærlig og direkte tilgang til de ledige. I 2013 blev LBR prisen uddelt til Comwell Borupgaard for løbende at have ledige borgere i lære, praktik, løntilskud og skabt ordinær beskæftigelse. I 2014 blev LBR prisen uddelt til Fakta Rønnebær Alle v/dennis Jensen. LBR lagde vægt på det arbejde, som Fakta udfører overfor de ledige borgere, som ansættes, og det uddannelsesprogram, som gennemføres og skaber mulighed for vikarer i jobrotation. Fakta var også nomineret i Formålet med prisuddelingen er at sætte fokus på beskæftigelsesansvar blandt Helsingør Kommunes virksomheder. Prisen er en hyldest til virksomhederne og en reminder til alle om, at det nytter at tage et beskæftigelsesansvar. Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) har på deres møde den 26. november 2014 anbefalet, at Beskæftigelsesudvalget træffer beslutning om fortsat uddeling af en årlig beskæftigelsespris. LBR foreslår, at prisuddelingen fortsætter fremover i Beskæftigelsesudvalgets regi efter at LBR nedlægges pr. 31. december Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling På baggrund af de gode og positive erfaringer i forbindelse med uddeling af LBR prisen anbefaler Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR), at der også fremover uddeles en årlig pris til en virksomhed, som udviser beskæftigelsesansvar. LBR uddelte prisen for 2014 i forbindelse med netværksmødet i Vi Samler Helsingør, den 18. november Det var 4. gang, at prisen blev uddelt. Der blev i 2014 uddelt priser til alle 3 nominerede virksomheder, og derudover et beløb og et diplom til vinderen. Det var sidste gang, at LBR prisen blev uddelt i sin nuværende form, da LBR nedlægges med udgangen af LBR har på mødet den 26. november 2014 truffet følgende beslutning:

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 21. januar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat : Onsdag den 26. november 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Mødested: Prøvestenen, Pyramiden Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Formand) Peder Skou (DA) Harald Kortland

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 05. februar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. 18.00 Medlemmer: Allan

Læs mere

14-11-2014. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2014-0235589

14-11-2014. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2014-0235589 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til Økonomiudvalget Orientering om Finansloven 2015 Regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten indgik den 13. november 2014

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Tirsdag den 22. november 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Tirsdag den 22. november 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017 Referat for ekstraordinært møde : Onsdag den 13. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Mandag den 14. december 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Allan

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget 2014-2017 : Torsdag den 07. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat : Onsdag den 05. februar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Formand) Sven Larsen (DA) Peder Skou (DA)

Læs mere

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. januar 2017 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde Byrådet : Mandag den 04. december 2017 Mødetidspunkt: Kl. 16:50 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat : Torsdag den 20. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John Calberg (C)

Læs mere

Åbenlyst uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp. Jobparate modtagere af kontanthjælp (dog underordnet andre virksomhedsrettede tilbud)

Åbenlyst uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp. Jobparate modtagere af kontanthjælp (dog underordnet andre virksomhedsrettede tilbud) Vordingborg Det lokale Beskæftigelsesråd Vordingborg Kommune Februar 2014 Strategi for nytteindsats i Vordingborg Kommune Nytteindsats er et tilbud i beskæftigelsesindsatsen efter reglerne om virksomhedspraktik,

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 07. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:55 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. 19.00 Medlemmer: Allan

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 27. november 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 27. november 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl. 14.00 - i Jobcenter Struer Afbud: Helle Toftgaard, Olga Tækker, John Nielsen, Lisbeth Madsen og Per Hesselberg 1) Orientering a) Ledelsesrapport Ledelsesrapporten

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 07. februar 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 07. februar 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 07. februar 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 93. Integrationsråd 3 94. KL s sociale temamøde den 22. - 23. maj 2008 5 Deltager ikke. 5 95. Orientering

Læs mere

Referat AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Mødet den kl Gæstekantinen,

Referat AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Mødet den kl Gæstekantinen, Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Beskæftigelsesudvalget Mødet den 12.12.2014 kl. 11.30 Gæstekantinen, Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse - Organisatorisk samling af

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet UDKAST Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 554 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 55 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., 116 i

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde GLOSTRUP KOMMUNE Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde Mødedato: Torsdag den 22. november 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Jobcenter, Rådhusparken 2 Medlemmer: Ove Bjerregaard-Madsen (G)

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a Beskæftigelsesminister s svar til folketingsmedlem Finn Sørensen (EL) på spørgsmål, der dækker samme områder, som Ulf Harbo har stillet spørgsmål til. S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven

Læs mere

15. Boligplacering af flygtninge

15. Boligplacering af flygtninge Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2015 15. Boligplacering af flygtninge 15-042223 Sagsfremstilling Ringkøbing-Skjern Kommune oplever en væsentlig øget tilgang af flygtninge

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen?

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Ulrik Kohl, MB E-mail: Ulrik_Kohl@br.kk.dk 02-11-2016 Sagsnr. 2016-0360781 Dokumentnr. 2016-0360781-2 Kære Ulrik Kohl Tak

Læs mere

Lokalt Beskæftigelses Råd

Lokalt Beskæftigelses Råd Lokalt Beskæftigelses Råd Referat fra møde Tirsdag den 25. februar 2014 kl. 16.00 i F 7, Frederikssund Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Anja Hansen Annette Kobberup Stougaard Erik Jørgensen

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 15. september 2008 Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Århus Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 17.12.2013 kl. 08:00 Hjerting Badehotel Strandpromenaden 1 6710 Esbjerg V SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Revision af resultatmål i Beskæftigelsesplan

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Beskæftigelsesplan Læsø

Beskæftigelsesplan Læsø Beskæftigelsesplan Læsø 2017 Indhold Om Beskæftigelsesplan 2017... 2 Processen omkring beskæftigelsesplan 2017... 3 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 Læsø Kommunes samlede strategi

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Status på integrationsindsatsen i Assens kommune I indeværende notat gives en status på integrationsindsatsen i Assens kommune

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. juni 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.55 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/131 Jobsøgningskursus for

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger

Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger Til: Økonomiudvalget Fra: Forvaltningen Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger 13. november 2014 Furesø Kommune modtager 31 flygtninge i 2014. Oprindelig

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde : Mandag den 04. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) 1 Rammerne for dagpenge og kontanthjælp skal være mere retfærdige. Det skal sikres, at færre falder ud af dagpengesystemet,

Læs mere

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015 Referat mandag den 10. august 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - august...2 3. JA - Dialogtema: Sygedagpengereformens

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år Notat Til Beskæftigelsesudvalget Side 1 af 6 Implementering af kontanthjælpsreformen I forbindelse med byrådsbehandling af indstilling om implementering af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommune, blev

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 5. november 2014. Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 5. november 2014. Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus Ekstraordinært møde Mødedato: 5. november 2014 Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 15:30 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Hans L.

Læs mere

Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen)

Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen) Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen) Mødedato: Mandag den 31. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Pyramiden, Prøvestenen, Birkedalsvej 27 Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse.

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-6-14 Dato:30.3.2014 Orientering om Arbejdsmarkedsfastholdelse Udfordring Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune

Læs mere

Udmøntning af integrationsudspillet "Alle skal bidrage - flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse"

Udmøntning af integrationsudspillet Alle skal bidrage - flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 116 Offentligt N O T A T Udmøntning af integrationsudspillet "Alle skal bidrage - flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse" 19. marts 2015 J.nr.

Læs mere

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 4. april 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 4. april 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den kl. 13.00, lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro ÅBEN DEL: 1. 300-timers reglen 2. Legepark 3. Beskæftigelsesplanen LUKKET DEL: 4. Meddelelser

Læs mere

Initiativer på beskæftigelsesområdet

Initiativer på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 19. januar 2012 HHS Initiativer på beskæftigelsesområdet Initiativ/Hovedindhold Kilde Status/Udmøntning Økonomi 1 Dagpengeperiode forlænges med ½ år for alle

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november Til LBR Syddjurs Dato: 28.11.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Sags nr. 12/42166 Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november Tilstede: Gunnar Sørensen, Michael Udsen, Berit Dehli, Lisbeth Bøwes,

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 11 ONSDAG DEN 19. DECEMBER 2007, KL. 16.00 Arbejdsmarkedsudvalget 19. december 2007 Side: 2 PÅ AKTIVERINGSCENTRET, INDUSTRIVEJ 2, SØN- DERSØ

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd : Onsdag den 13. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Mødested: Erhvervsskolen Nordsjælland, Rs. Knudsensvej 9, 30 Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Regionale Medlemsmøder forår 2013

Regionale Medlemsmøder forår 2013 Regionale Medlemsmøder forår 2013 Introduktion til reformen Susanne Wiederquist Baggrund! Førtidspension og fleksjob er centrale dele af det sociale sikkerhedsnet i Danmark. Aftalepartierne ønsker derfor

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Vedtagelsen af kontanthjælpsreformen med ikrafttræden 01.01.14 og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med ikrafttræden 30.12.13 har medført en ny aktiveringsmulighed

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 14. november 2013 kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. Resultatmål for projekt: Ekstraordinære initiativer

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

Forsøg med frikommuner

Forsøg med frikommuner Bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge (Forsøg med frikommuner) I medfør

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget Budgetområde Titel Jobformidler til a-dagpengeområdet Nr.: ø 826-01 Helsingør Kommune har haft et fald i antal langtidsledige på a-dagpenge i 2015 på 21 % svarende til 47 personer. Sammenlignelige kommuner

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Nye reformer - nye løsninger

Nye reformer - nye løsninger Nye reformer - nye løsninger Førtidspension og fleksjobreform i korte træk Den grundlæggende intention bag den nye førtidspensions og fleksjobreform er at komme væk fra et system, hvor borgeren får tilkendt

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Finanslov 2015. Nedenfor beskrives de nye elementer, som har kommunal betydning.

Finanslov 2015. Nedenfor beskrives de nye elementer, som har kommunal betydning. NOTAT Finanslov 2015 Regeringen har den 13. november indgået finanslovsaftale for 2015 med SF og Enhedslisten. Finansloven indeholder nye initiativer for i alt 14.661 mio. kr. i 2015-2018. Centrale nye

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget : Mandag den 09. oktober 2017 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 3. feb. 2014 Mødetid: 8.00-10.00 Mødested: Mødelokale 1 Til stede: Borgmester Peter Sørensen, udvalgsformand Bjarne Sørensen, Per Laursen (DA), Jens Christian

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde GLOSTRUP KOMMUNE Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde Mødedato: Torsdag den 20. december 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Jobcenter, Rådhusparken 2 Medlemmer: Ove Bjerregaard-Madsen (G)

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere