PO-bladet N R. 8 A U G U S T Å R G A N G

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 0 9 8. Å R G A N G"

Transkript

1 PO-bladet N R. 8 A U G U S T Å R G A N G

2 P R Æ L U D I U M Tre overenskomster Torsdag den 18. juni kunne FPO efter næsten tre år forhandlinger med Kirkeministeriet sætte det sidste punktum i organistoverenskomsten. Resultatet er godkendt af FPO, DOKS, COII samt Kirkeministeriet, hvis bagland, Personalestyrelsen (Finansministeriet) dog i skrivende stund endnu mangler at acceptere resultatet. Så snart dette sker, vil overenskomstteksten være at finde på foreningens hjemmeside såvel som på Kirkeministeriets. Overenskomsten træder i kraft for PO-organister, der ansættes fra 1. september i år og for allerede tjenestemandslignende eller honoraransatte PO-organister fra 1. januar Tjenestemandsansatte bevarer fremover denne status også ved ansættelse i anden stilling. Der vil blive taget flere initiativer, for at sikre, at alle har mulighed for at blive orienteret om de nye løn, ansættelses- og arbejdsforhold. Allerede i weekenden juni var tillidsrepræsentanterne således på kursus i Vissenbjerg. I september-oktober forventer vi stiftsvise orienteringsmøder i et samarbejde med Kirkeministeriet, Landsforeningen af Menighedsråd og DOKS. Nærmere herom følger i næste nummer af PO-bladet. Vi planlægger også et orienteringsinitiativ i forbindelse med efterårets kommende tillidsrepræsentantvalgmøder. Samtidig med indgåelsen af en overenskomst med Kirkeministeriet har vi også som en samlet pakkeløsning afsluttet forhandlingen af de specielle FPO-krav i forbindelse med sidste års landsdækkende treårige overenskomst kaldet OK-08, samt forhandlingen med Kirkeministeriet om lokallønsmidlerne for Det samlede resultat vil blive gennemgået i to artikler inde i bladet. Bo Nygaard Larsen, redaktør 310

3 I N D H O L D & K O L O F O N PO-bladet Udkommer 12 gange årligt og udgives af Foreningen af Præliminære Organister, FPO Oplag: eksemplarer ISSN: Redaktion og DTP Ansvarshavende redaktør Bo Nygaard Larsen, journalist Søndre Byvej Solrød Strand Tlf / Mobil Deadline Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren senest den 5. i måneden før. Stillingsannoncer sendes til sekretariatet på senest den 5. klokken 13 i måneden før. Tryk BUCHS AS, Kertemindevej 15, 8900 Randers, Sulsted Kirke, del 1. Foto: Bo Nygaard Larsen FPO og den nye overenskomst FPO har nu underskrevet den nye overenskomst. Læs her, hvad den betyder for dit virke som organist. Side Keltiske sange på dansk For første gang er der nu udgivet keltiske tekster på dansk. Kvintetten Vindens Vej står bag. Side Rytmisk musik i kirken er et problem I kirken skal man tjene ånden og ikke kødet. Derfor er rytmisk musik i kirken et problem, skriver komponisten Daniel Fladmose. Side Foto: Istockphoto Forsiden Komponisten Daniel Fladmose, der skriver debatindlæg i dette nummer. Foto: Kasper Dalmose.

4 O V E R E N S K O M S T FPO har underskrevet den nye overenskomst Efter nogle års forhandlinger har FPO underskrevet den nye overenskomst. I denne artikel opridser Anders Thorup, formand for FPO, de vigtigste elementer i overenskomsten. Tekst: Anders Thorup Da selve overenskomstteksten udgør over 20 sider bliver dette i sagens natur kun en oversigtsartikel, der i mange forhold præsenterer en forenklet gennemgang. Alle konkrete tvivlsspørgsmål om overenskomsten, må derfor afgøres med henvisning til den fulde tekst. Uddannelsesoverenskomst Overenskomsten er indgået mellem Kirkeministeriet på den ene side og FPO og DOKS i fællesskab på den anden side, og omfatter organister ansat i Folkekirken med enten præliminær orgelprøve eller kirkemusikalsk kandidateksamen. For hver af foreningerne er der forhand let særskilte lønprotokollater. Overens komsten er en såkaldt uddannelsesoverenskomst, hvilket betyder, at man ansættes og aflønnes i forhold til ens uddannelse. Der er altså ikke længere noget, der på forhånd hedder en DOKS- eller en POstilling. Alle kan principielt søge og ansættes i alle stillinger. Femdagesuge og otte friweekends Organisten har (som nu) en fast ugentlig fridag. Derudover har man for hver uge en fridag, der kan placeres på skiftende dage, men to gange i kvartalet skal placeres på sammenhængende lørdag-søndage. På denne måde får man (i gennemsnit) en femdagesuge og otte årlige friweekends. 312

5 Sulsted Kirke, del 2. Foto: Bo Nygaard Larsen Arbejdets tilrettelæggelse Grundprincippet er her, at alt arbejde og rådighedsforpligtelse skal meddeles med mindst en måneds varsel. Tjenester, der ikke er reglementeret varslet, er ikke organistens forpligtelse. Man ved altså mindst en måned forud, hvornår man står til rådighed for arbejdsgiveren og hvornår man har fri. Dette gælder også i kvoterede stillinger. Arbejdet deles i to grupper: Planlagte aktiviteter er typisk gudstjenester, koncerter, møder, kor prøver, andagter, (de fleste) vielser, konfirmandundervisning m.m. Disse kan højst udgøre 30 timer om ugen. Ikke-planlagte aktiviteter er typisk begravelser, bisættelser, visse vielser og velsignelser m.m. Disse tjenester skal ligge inden for et på forhånd varslet bånd" på maksimalt fire timer om dagen. Andre bestemmelser: Forpligtelser i andre kirker skal varsles efter samme regler som i ens egen/egne og tælles med i de 30 timer. Det samme gælder perioder, hvor man 313

6 SPAR ca. 20% på populære bøger LUX ÆTERNA 1 65 værker til begravelse og meditation Kr. 628,00 LUX ÆTERNA 2 92 værker til begravelse og meditation Kr. 698,00 JUBILATE 77 festlige postludier Kr. 728,00 LACRYMOSA 63 solosange med orgelakkompagnement Høj og dyb udgave Kr. 598,00 LAMENTATIO 23 satser for soloinstrument og orgel Løse stemmer for fløjte, violin og cello Kr. 598,00 Bestil indholdsfortegnelser på Forlaget DanMus Bent Påske Tlf

7 O V E R E N S K O M S T eventuelt står til rådighed ved kollegers akutte sygdom. Delt tjenestetid Hvor der er mindre end fire timer mellem to tjenester, medregnes perioden mellem tjenesterne i de 30 timer. Deltidsstillinger I stedet for de nuværende regler om friperioder" gælder nu: Det aftales ved ansættelsen på hvilke ugedage og tidspunkter, arbejdstiden kan placeres. De ovenfor nævnte 30 timer nedsættes forholdsmæssigt. Det samlede ugentlige timetal for båndet" nedsættes forholdsmæssigt, men kan dog stadig udgøre fire timer pr. dag. Løn, løntillæg og pension Lønsystemet er en til Folkekirken tillempet udgave af Ny Løn, som indeholder en basisløn samt tillæg, som kan være centralt eller lokalt forhandlede. Der indbetales som nu 18% pensionsbidrag til PFA af alle dele af lønnen. Der er indgået en aftale om garantiløn, således at ingen ved overgang til overenskomstansættelse kommer til at gå ned i løn. (De nedenfor anførte tal er afrundede beløb pr. 1. april 2009): Basisløn Trin 1 kr Trin 2 kr (efter to års anciennitet) Rådighedstillæg Der er aftalt ét centralt tillæg, som dog er gradueret efter hvor mange kirker, man er ansat ved: 1 kirke kr kirker kr eller flere kirker kr Stedtillæg findes ikke længere. De tidligere lønrammer med anciennitetsforløb på over tyve år er nu væk, og efter to år består ens mulighed for lønudvikling i forhandling med menighedsrådet om lokalt aftalte tillæg. Disse kan være kvalifikationstillæg, som normalt er varige tillæg, eller funktionstillæg, som normalt er tidsbegrænsede til udførelsen af den pågældende funktion, samt engangsvederlag. Lokale forhandlinger om tillæg Der er forhandlet et særskilt protokollat om reglerne for lokal indgåelse af aftaler om tillæg. Heraf fremgår det, at det er FPO og menighedsrådet, der er parter i en sådan aftale. Den enkelte organist hverken kan eller skal altså sidde med den opgave selv, men vil få hjælp af foreningen, typisk via sin tillidsrepræsentant. De årlige forhandlinger er som udgangspunkt skriftlige, og skal indledes senest 15. september. Kan man ikke nå til enighed, kan sagen indbringes for først stiftet og siden Kirkeministeriet 315

8 O V E R E N S K O M S T Overenskomsten og tjenestemænd Sulsted Kirke, del 3. Foto: Bo Nygaard Larsen De medlemmer af FPO, der er tjenestemænd, bliver også berørt af den nye overenskomst. FPOs formand, Anders Thorup, skriver her hvordan. Tekst: Anders Thorup 316

9 MMed indgåelsen af en overenskomst med Kirkeministeri-et er ligeledes OK-08 og lokallønsforhandlingerne for 2008 afsluttede som en del af en samlet løsning for de tjenestemandsansatte PO-organister. Ikrafttrædelsesdatoen for de nedenstående resultater vil fremgå af næste nummer af PO-bladet omklassificeres til lønramme 20. I vort oprindelige forhandlingsudspil, havde vi krav om forbedringer for både den lønmæssige top og bund af stillingsmassen, men af forskellige grunde blev det, som det ses, kun" til forbedringer for bunden. Vi vil gå videre med projektet ved OK-11. Femdagesuge og otte friweekends Organisten har (som nu) en fast ugentlig fridag. Derudover har man for hver uge en fridag, der kan placeres på skiftende dage, men to gange i kvartalet skal placeres på sammenhængende lørdag-søndage. På denne måde får man (i gennemsnit) en femdagesuge og otte årlige friweekends. Reglerne er her altså identiske med overenskomsten. Tre-kirke-tillæg Under det næsten treårige overenskomstforhandlingsforløb, har Kirkeministeriet ikke villet (måttet) indgå aftaler om anvendelse af lokallønsmidler til varige tillæg og omklassificeringer. Nu er tilstanden normaliseret, og alle, der midlertidigt har fået tre-kirke-tillægget tildelt som engangsvederlag, har det herefter som varigt tillæg. Omklassificeringer Alle organister i lønramme omklassificeres til lønramme 19. Alle organister i lønramme 317

10 Nye regler for optælling af organiststillinger Det velkendte pointsystem er snart fortid. Der kommer intet andet system i stedet, og det betyder, at menighedsrådene selv må bestemme, hvor stor organiststillingen skal være. I denne artikel får du en grundig introduktion til den nye vejledning til optælling af organiststillinger. Tekst: John Poulsen, sekretariatsleder, FPO Iforbindelse med de netop afsluttede forhandlinger om en overenskomst på organistområdet oplyste kirkeministeriet, at man ville ophæve det såkaldte kvotecirkulære (Cirkulære om fastsættelse af lønkvoter for organiststillinger, der klassificeres i tjenestemændenes lønrammesystem, CIR nr af 30/6 1983). Det betyder, at det snart er slut med det velkendte pointsystem. Kirkeministeriet oplyste samtidigt, at man ikke var indstillet på at sætte noget andet i stedet. Med andre ord, ville kirkeministeriet (og dermed stifterne) ikke mere blande sig i, hvor mange og hvor store (eller små) organiststillinger, menighedsrådene ønskede at oprette, ligesom man ikke ville blande sig i, hvordan en organiststillings størrelse skulle beregnes. Kirkemusikalske aktiviteter I overenskomsten er der taget stilling til en række løn- og ansættelsesvilkår for organister som fastlæggelse af arbejdstid, opsigelsesvarsel, løn under sygdom m.v. Det er derimod ikke i overenskomsten beskrevet, hvilke overvejelser menighedsrådet og organisten kan og skal gøre sig i forbindelse med fastsættelse af de kirkemusikalske aktiviteter samt det tidsforbrug, herunder til forberedelse, der er nødvendigt til varetagelsen af de opgaver, menighedsrådet ønsker skal indgå i organistfunktionen. Fælles vejledning For ikke at sætte organisterne og menighedsrådene i en helt umulig situation, besluttede FPO sammen med DOKS og Landsforeningen af Menighedsråd derfor i fællesskab at udarbejde en detaljeret vejledning i, hvordan en organiststilling kunne optælles. Vejledningen beskriver de opgaver, der typisk kan være indeholdt i en organistfunktion. Det betyder samtidigt, at samtlige beskrevne opgaver ikke nødvendigvis alle indgår i en organiststilling, ligesom der kan være opgaver, der ikke er beskrevet i vejledningen. 318

11 John Poulsen, FPOs sekretariatsleder, har ydet en stor indsats i forbindelse med forhandlingerne om den nye overenskomst. Foto: Bo Nygaard Larsen. Der er til hver af opgavetyperne angivet et interval af timer, som opgaverne normalt ville kunne løses inden for. Til vejledningen er knyttet et regneark, som det stærkt anbefales at bruge til beregningen af stillingens størrelse. Regnearket er opbygget med afsæt i vejledningen således, at de enkelte punkter i regnearket refererer til afsnittene i vejledningen. Forslag til arbejdsbeskrivelse Endelig er der udarbejdet et forslag til en arbejdsbeskrivelse, som nærmere beskriver indholdet af de opgaver, som indgår i den konkrete stilling med udgangspunkt de lokale forhold. Arbejdsbeskrivelsen er også opbygget med udgangspunkt i vejledningen således, at de enkelte punkter i regnearket refererer til afsnittene i vejledningen. Det forventes, at kvotecirkulæret ophæves med virkning fra det tidspunkt, overenskomsten træder i kraft (1. september 2009). Vejledningen, regnearket og arbejdsbeskrivelsen han hentes på FPOs hjemmeside og på IT-skrivebordet. Nye regler for nyansættelser Ved ansættelser fra 1. september og derefter gælder der altså på stort set alle områder helt nye spilleregler for både organister og menighedsråd. FPO kan ikke stærkt nok anbefale medlemmerne altid at huske følgende: Send ansættelseskontrakten incl. stillingsberegningen og arbejdsbeskrivelsen til FPOs sekretariat til godkendelse, inden du underskriver. Ansættelseskontrakten skal indeholde en henvisning til stillingsberegningen og arbejds-beskrivelsen, der skal vedhæftes som bilag til ansættelseskontrakten. Lokale løntillæg er kun gyldige efter FPO s godkendelse. 319

12 320

13 Keltiske sange nu udgivet på dansk Tekst: Bo Nygaard Larsen Det er musik til tiden, hvis ikke til alle tider. Således har naturen og de dybere menneskelag altid spillet en rolle for kristendommen og den måde, troen udøves på. På andre end de danske breddegrader har fænomenet dog altid været mere udbredt, men i de senere år er der sket en markant stigning i denne form for åndelighed. Musikalsk har den keltiske musik været ledetråden, som man i bedste fald blot har kunnet ladet sig inspirere af herhjemme. Men med kvintetten Vindens Vej blæser der nu nye muligheder ind. På deres netop udkomne cd, Må din vej gå dig i møde, er der for første gang oversat og skrevet danske tekster til den keltiske tradition. De instrumenter, vi bruger, er blandt andre guitar, mandolin, oktavmandolin og klarinet, og en rød tråd gennem alle sangene er den folkelige tone, som lægger op til en enkelhed i fremførelsen, hvor stemmen er det bærende," siger komponisten Torsten Borbye Nielsen, der har stået for langt de fleste af cd'ens 15 numre. Udover cd'en er der udgivet en bog med 40 sange med noder samt forslag til en række liturgier med bønner og velsignelser. Materialet er fortrinsvis fra Wild Goose Resource Group/Iona Community, men der er også en række ældre keltiske tekster med nye danske melodier og et par liturgier, der er brugt ved gudstjenester og workshops holdt af I Mesterens Lys. Cd og bog er udgivet af Kirkefondet i samarbejde med I Mesterens Lys. Læs mere på 321

14 Stiftskurser MUSIK som formidler af KRISTENDOM Ved lektor Lars Bo Bojesen og organist Jytte Lundbak Deltagere: Præster, sognemedhjælpere, organister, lærere og andre interesserede Kristendommen er ordets religion vi kender den tydeligvis gennem det talte og skrevne ord. Men jo ikke udelukkende! Billede og musik formidler også forkyndelse, under de rette omstændigheder. Især musikkens potentiale trænger til at blive gennemtænkt i en kirkelig sammenhæng. Hvad skal der til, for at musik kan åbne for erfaringen af det hellige? Hvordan kan det kristne menighedsliv intensiveres og uddybes gennem arbejdet med musik i fællesskab, og individuelt? Dette spørgsmål er ikke bare teoretisk, men i høj grad også praktisk, og udover en musikpsykologisk og musikteologisk introduktion tilbyder kurset to slags praktisk udbytte: 1) erfaringer med bestemte former for musik især korsang der ved at åbne mennesker på forskellige alderstrin for kristen spiritualitet evner at aktivere dem i et kristent fællesskab; og 2) kendskab til bestemte former for musik, der som led i en sjælesørgerisk samtale kan åbne, trøste eller styrke mennesker på forskellige alderstrin. De to tilgange bindes sammen af en psykologisk beskrivelse af den menneskelige livscyklus. Den gamle gør andre erfaringer med ånd og den musik som formidler ånd end den unge; men begge har deres tid og deres musik. Kurset rummer 4 moduler, fordelt på de 2 dage, hvor bl.a. følgende emner vil blive behandlet: 1/ Musik og livscyklus Babysalmesang og Spirekor 2/ Musik og religion Folkekirkens Børne- og Ungdomskor 3/ Musik og kristendom Kirkens musik i voksenlivet 4/ Musik og sjælesorg Kirkens musik og ældre Kurserne afholdes i stifterne begge dage fra kl august 2009 Aalborg stift 31.august - 1.september 2009 Ribe stift september 2009 Århus stift september 2009 Viborg stift 25. september 2009 Bornholm september 2009 Roskilde stift oktober 2009 Københavns stift oktober 2009 Helsingør stift oktober 2009 Lolland-Falster stift november 2009 Haderslev stift november 2009 Fyns stift november 2009 Sydslesvig Teologisk Pædagogisk Center Tlf

15 Jutlandia Saxofonkvartet Claus Olesen Henriette Jensen Trine Jensen-Gadegaard Kasper Hemmer Pihl

16 Komponist Daniel Fladmose Rytmisk musik i kirken er et problem 324 Foto: Kasper Dalmose

17 Den danske folkekirke har et stort problem: Rytmisk musik. De stadigt færre kirkegængere og et krav om musikalsk fornyelse har givet anledning til de senere års stigende anvendelse af rytmisk musik i gudstjenesten. Tendensen er destruktiv, upassende og et tegn på, at kirken er ved at miste troen på sig selv. Tekst: Daniel Fladmose, komponist, Odense Rytmisk musik har i dag en fremherskende rol-le i samfundet. Den er alle vegne: På caféer, i butikker, i folkeskolen og gymnasier, i tv, kulturmagasiner og sågar Danmarks Radio P1. Den danske Folkekirke har altid stået uberørt, men i dag er der nye toner. Populærmusikken vinder stort indtog i kirken. Popmusikken viser sig først og fremmest i salmesangen. Man har ønsket at modernisere salmebogen og har tilføjet en lang række popmelodier. Med denne vokale popularisering skulle det så blive lettere for menigheden at synge med på salmerne. Dette er dog en omfattende pinlig misforståelse. Melodisk orienteret Den musikalske tradition i Norden har længe været udpræget melodisk i modsætning til andre breddegrader, der er primært rytmisk orienteret. Det er altså et farligt skridt at gøre vor sang rytmisk. Også i praksis viser det sig, det ikke fungerer. De rytmiske salmer forlanger en vis præcis pulsering af musikken, men kirkeakustikken tillader ikke disse beats. Det bliver 325

18 en rytmisk sovs, og tilbage står en melodi, der uden sit rytmefundament viser sig melodisk utilstrækkelig. Rytmiske salmer er altså ikke egnede til kirken. Storskærme og musikvideoer Mange præster i de danske kirker går endnu længere med den rytmiske musik. Den er blevet et fast selvstændigt indslag i gudstjenesten, og eksemplerne er mange. I visse kirker bliver populærmusikken brugt under nadveren, hvor musikere stiller sig op og synger popmusik. Man forsøger generelt at presse rytmisk musik ind overalt, hvor det lader sig gøre. Små kor, der synger gospellignende musik, er blevet almindelige. Til sjældenhederne findes præster, der rapper under gudstjenesten og kirker, hvor man sætter storskærme op for at spille musikvideoer. Man kan endda finde jævnlige rytmiske gudstjenester, der udelukkende indeholder pop. Beatles og bibel Et argument for denne modernisering er, at kirkegængerne har svært ved at koncentrere sig om at læse Biblen. Det er altså lettere at forstå Biblen gennem primitiv musik. Således har en engelsk biskop udtalt, at Beatles formidler Biblen bedre end kirken. Man har nu nedsat flere kirkelige råd rundt om i Europa, der skal liturgisere rockmusikken, så man teologisk kan forsvare den. I Norge findes eksempelvis Theological Interpretation of Rock Music. Denne idé er fuldstændig ude af proportioner. Kødet og ånden Den rytmiske musiks konkrete tonesprog baserer sig, som nævnt, essentielt på rytmen. Denne rytme taler til det kødelige i mennesket, hvorfor man også kan opleve menigheder, der klapper i takt til musikken. Kirkemusikken skal hjælpe os tættere på Gud, og det nås ikke gennem kødet, men ånden. Derfor er den rytmiske kirkemusik aldeles malplaceret. Den distancerer forholdet til Gud. Lyt til organisten Folkekirken er nødt til at tage musikkens rolle alvorligt. Den rytmiske musik gør kirkehandlingen til en koncert. Hvor den i Amerika er en integreret del af liturgien, er den her en begivenhed, der trækker publikum til. Kan den danske kirke leve med det? Kirken skal turde stå ved sin forkyndelse og ikke bøje sig for populismen. Det kan sagtens lade sig gøre at forny musikken i kirken, men jeg vil tilråde præsterne at lytte mere til deres organister, der har meget godt at bidrage med. Fornyelsen af musikken skal blot ske inden for vor kristendoms rammer, og vi må aldrig forlade ånden i kunsten. Musikken skal løfte kødet, ikke dyrke det. 326

19

20 J U B I L Æ U M Erik Haven - 25 år i Sulsted Han har ikke tal på, hvor mange gange han har sat sig på orgelbænken i Sulsted Kirke. Men efter 25 år i samme embede løber det op i flere tusinde. På den måde er Erik Haven så sammengroet med sit job, at han på disse vendsysselske kanter nærmest er en instituon. Jubilæet faldt den 1. maj, men på grund af hans Diplomseksamen i Kirkemusik på Det Jyske Musikkonservatoirum blev festivitasen udsat til søndag den 28. juni. Her var der festgudstjeneste med efterfølgende frokost, som menighedsrådet var vært ved. I anledning af dette kirkemusikalske sølvbryllup bragte den lokale ugeavis, Vodskov Avis, et helsides-interview. Tekst og fotos: Bo Nygaard Larsen 328

21

22 K O R T N Y T Nye salmebøger falder fra hinanden En salmebog kan vare hele livet. Sådan lyder det igen og igen, men alligevel må en del menigheder konstatere, at de salmebøger, de indkøbte i 2003, er begyndt at falde fra hinanden. Det skriver Menighedsrådenes Blad 6/2009. I Bibelselskabet, der står for udgivelsen af bøgerne, forklarer man problemet med, at de nye salmebøger for at gøre dem mere brugervenlige har en mere fleksibel ryg, end man har set tidligere. Desuden kan forhold som de skiftende temperaturer i kirken være en medvirkende årsag. Hanne Boel er ny professor i sang 330 Hun har prøvet det meste som sanger. Først som en del af vokalgruppen Blast, og siden som solist med en karriere, der har budt på store pladesalg og udsolgte koncertsale. De seneste år har der dog været forholdsvis stille omkring Hanne Boel. Nu er hun imiderltid klar til igen at skifte spor, omend det bliver inden for sangens verden. De næste fem år skal Hanne Boel være professor i sang på Rytmisk Musikkonservatorium, der har ansat hende som professor i sang.

23 Bagatell 1 Bagatell 2 Bagatell 3 Från kr En vagn kommer lastad Med världens mest sålda notställ Liten vagn + 12 notställ 7500 kr (exkl. moms) Stor vagn + 18 notställ kr (exkl. moms) Marknadens mest praktiska och prisvärda vagn och notställ Läs mer på Bagatell 2 Bagatell musikprodukter Tel: , fax: Köp 6 betala för 5 TELESKOPET Världsledande med bl.a. 85 % Teleskop av den amerikanska marknaden och lättvikt transport 75 % av den franska. Teleskop standard Inga skruvar - bara att dra upp och ner. Snygg design som passar i alla miljöer. Finns i 5 olika modeller från 495 kr (exkl. moms) Bagatell musikprodukter Tel: , fax: KLAVERNOTSTÄLL Nothajen slukar alla dina notblad, böcker och pärmar. Köp 4 betala för 3. Bagatell musikprodukter Tel: , fax: Bagatell 4 Sitt rätt Bagatell 5 Bagatell 6 ORKESTER/ KÖRSTOL 595: (exkl moms) Prova Bagatells sittriktiga orkester/körstol Sittra finns med 3 olika fasta lutningar från 595 kr och två varianter med steglös inställning av bak- och framben från 695 kr. Stapelbar, stoppad och klädd, hårdtestad med toppbetyg. Bagatell musikprodukter Tel: , fax: Bagatell 7 Flygel- och pianomedar Passar till alla pianon och flyglar. Kullagrade dubbelhjul av hög kvalitet. Mycket enkelt att montera för den som är lite händig (bruksanvisning medföljer). Instrumenten kan sedan lätt flyttas av en enda person. Medar flygel Medar piano Pris: 1895 kr till en flygel (exkl. moms) Pris: 695 kr till ett piano (exkl. moms) Bagatell musikprodukter Tel: , fax: Akustikskärmar Skydda elevernas hörsel i tid! Möblera om på några sekunder med vårt flexibla plexiglassystem. - Akustikskärm för orkester, slagverk, brass, etc kr (exkl. moms) - Paketpris: 3 set för 6900 kr (exkl. moms) - Akustikskärm på notställsfot 1080 kr (exkl. moms) Bagatell 8 Lyran: ( utmärkt som gåva till musikanter ) Ett nytt vackert notställ i bokträ för finsmakaren. Pris: 1450 kr (exkl moms) Grieg: Det populära Norska stålnotstället. Stabilt, tåligt. Passar även att stapla i vår vagn. Se Bagatell 1. Pris: 575 kr (exkl moms ) Bagatell musikprodukter Tel: , fax: :- (exkl moms) PIANO-GASPALLEN standard Sluta skruva! Pianopall med dubbla gasfjädrar höjer och sänker stolen som vilken kontorsstol som helst. Stabil stryktålig stålkonstruktion med stoppad sits. Nyhet: GASPALLEN ERGO 2500: (exkl moms) Bagatell musikprodukter Tel: , fax: Bagatell 9 Orkester/ körpodier Flexibelt lättvikts podie-system i aluminium för scénbyggeri med obegränsade möjligheter. Alla benlängder med snabbkoppling. Stage Bagatell musikprodukter Tel: , fax:

24 ECCLESIA - DUOEN Kirkekoncerter Cellist Anker Sigfusson Jeg er uddannet cellist ved Det Jyske Musikkonservatorium i Århus med diplomeksamen i 1990 og har siden 1996 haft kirkekoncerter som mit speciale. I dag er jeg bl.a. involveret i kammermusik, solovirksomhed med professionelt orkester, samt arbejde med amatørorkestre. Læs mere på min hjemmeside hvor du også vil kunne lytte til eksempler fra mit repertoire samt bestille en demo CD. Anker Sigfusson Solsikkevej 11, Vivild 8961 Allingåbro tlf:

25 Sjællands Kirkemusikskole Allehelgensgade Roskilde Tlf Mail: Sjællands Kirkemusikskole Kurser efterår 2009 Sjællands Kirkemusikskole afholder i efteråret 2009 følgende kurser: Babysalmesang 1: 5 mandage fra 31. august Underviser: Anne-Mette Riis. Sted: Ågerup Kirke nord for Roskilde Salmer i dans og bevægelse, m. skolebørn: 6 fredage i ulige uger fra 11. september Underviser: Anne-Mette Riis. Sted: Sjællands Kirkemusikskole i Roskilde Musik i kirken med små børn/babysalmesang 2: 5 mandage fra 26. oktober Underviser: Anne-Mette Riis. Sted: Ågerup Kirke nord for Roskilde HOSIANNA: 7 satser for børnekor: lørdag 24. oktober kl Underviser: Hanne Tofte Jespersen. Sted: Sjællands Kirkemusikskole, Roskilde Kursus i korledelse for PO-organister: oktober-november, fra 20. oktober Underviser: Per Enevold. Sted: 3 tirsdage i Roskilde, 1-2 fredag + lørdage i Trinitatis, København Konservatorieforberedende kursus i hørelære/teori: 10 tirsdage fra 22. oktober Underviser: Agnes Malm Nielsen. Sted: Sjællands Kirkemusikskole, Roskilde Tilmelding: hent kursusbrochurer samt tilmeldingsblanketter på: eller ved henvendelse på telefon eller mail Sjællands Kirkemusikskole er en folkekirkelig institution, der har til formål at uddanne organister, kirkesangere og kirkekorledere. Uddannelserne omfatter såvel undervisning på basisniveau som længerevarende kompetencegivende uddannelser, samt efteruddannelse. Sjællands Kirkemusikskole tilbyder også eksamensfri undervisning for ansatte i folkekirken. Sjællands Kirkemusikskole udbyder desuden hvert år et antal kurser.

26 A N M E L D E L S E R Jens Nielsen og Peter Lindhart Toft : Børnekor i Kirken 2. Korhefte og koralbog. Dansk Sang. Læs mere på www. dansksang.dk Tekst: Poul Lumbye Her ved indgangen til en ny sæson med børnekoret er der grund til alvorligt at overveje anskaffelsen af disse hefter. 20 fine sange for ligestemmigt kor i 2- og 3-stemmige satser med udarbejdede ledsagestemmer til de fleste af sangene enkelte er a capella-sange. Sangene repræsenterer forskellige musikalske stilarter i såvel rytmiske som mere traditionelle genrer. Fælles for dem alle er de meget fine tekster, som i sjælden grad demonstrerer et højt sprogligt, billeddannende og forklarende niveau, som ikke er almindeligt i en udgivelse af denne art. Tekstforfatterne er for eksempel Johannes Møllehave, Simon Grotrian, Johannes Johansen, Hans Anker Jørgensen, Lisbeth Smedegaard Andersen m.fl. Begge hefter er i et indbydende layout med tydelig og overskuelig tekst og nodeskrift korheftet tillige med flotte og fint illustrerende fotos. Koralbogen er forsynet med flere registre med angivelse af, hvilken satstype sangene repræsenterer. Tillige er der forslag til sangenes anvendelse på forskellige søndage og andre markeringspunkter i kirkeåret en fin detalje, men også et par sider med tips og ideer med forslag til sangenes udførelse. De udarbejdede klaver- og orgelsatser er meget gode og lægger sig i kvalitet og anvendelighed op ad niveauet for hele udgivelsen, og skaber således den smukke balance mellem tekst og musik. At lære disse hefter at kende har været en sand fornøjelse, og man kan kun håbe på en stor udbredelse. 334

27 K O R T N Y T Populær film om kirkekor Dokumentarfilmen En stemme for livet, der handler om Herning Kirkes Drengekor, er nu set af flere end personer. Det bringer den, ifølge Det Danske Filminstituts officielle statistik, ind som den tredje mest sete danske dokumentarfilm de seneste to år - kun overgået af Blekingegadebanden og fodboldfilmen Og det var Danmark. Indtil videre er filmen kun blevet vist i Midt- og vestjylland, men fra september bliver den også vist i det øvrige land. Læs mere på filmens hjemmeside, www. enstemmeforlivet.dk Langgaard-festival i Ribe Selvom det ligger et stykke ude i fremtiden, er det værd at bemærke allerede nu. Fra den 2. til den 5. september 2010 afholdes der Langgard Festival i Ribe. Her vil der være koncerter med Ulrik Spang-Hanssen, orgel, Sønderjyllands Symfoniorkester, Berit Johansen Tange og Amalie Malling, klaver. Desuden vil der være foredrag ved de to Langgaardkendere Bendt Viinholt Nielsen og Esben Tange. Kan man ikke vente så længe, kan man ty til og i DR Koncerthuset. Torsdag den 3. september og fredag den 4. september vil der blandt andet blive fremført Langgaards Sfærernes Musik. Medvirkende er dirigent: Thomas Dausgaard, Solister: Katarina Dalayman, sopran og Leif Ove Andsnes, klaver. 335

PO-bladet N R. 6 J U N I 2 0 0 9 8. Å R G A N G

PO-bladet N R. 6 J U N I 2 0 0 9 8. Å R G A N G PO-bladet N R. 6 J U N I 2 0 0 9 8. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Den sande kunst Den danske kultur bløder. Den ligger afsvækket på sit leje, gispende efter de få vejtrækninger, den er forundt at have

Læs mere

PO-bladet N R. 7 J U L I 2 0 0 9 8. Å R G A N G

PO-bladet N R. 7 J U L I 2 0 0 9 8. Å R G A N G PO-bladet N R. 7 J U L I 2 0 0 9 8. Å R G A N G P R Æ L U D I U M De stille eksistenser I skrivende stund har FPO ikke underskrevet den nye overenskosmt med Kirkeministeriet. Men som det blev skitseret

Læs mere

PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 0 9 8. Å R G A N G

PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 0 9 8. Å R G A N G PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 0 9 8. Å R G A N G P R Æ L U D I U M PO-organisten anno 2009 Med juletravlheden forhåbentlig vel overstået og juleglæden forhåbentlig ikke helt opbrugt kan vi nu tage hul

Læs mere

PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Kvalifikationstillæg - er det noget for mig? Nogle af de mange, der har fået ny ansættelse som organist, har allerede stiftet bekendtskab

Læs mere

PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Hvad siger overenskomsten? Når dette blad når medlemmerne, er det over et år siden, at overenskomsten trådte i kraft for nyansættelsers

Læs mere

NR. 4 APRIL 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SANGEN HAR BØRNESTEMMER SIDE 128

NR. 4 APRIL 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SANGEN HAR BØRNESTEMMER SIDE 128 NR. 4 APRIL 2011 10. ÅRGANG PO-bladet SANGEN HAR BØRNESTEMMER SIDE 128 PRÆLUDIUM VEDTÆGTER SKAL VÆRE TIDSSVARENDE Af Anders Thorup, formand for FPO FPO s vedtægter har med små ændringer næsten 40 år på

Læs mere

PO-bladet N R. 1 1 N O V E M B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 1 1 N O V E M B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 1 1 N O V E M B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M DEN NØDVENDIGE EFTERUDDANNELSE Det er altid godt at komme hjemmefra. Væk fra den daglige trummerum med bleskift, den samme orgelbænk

Læs mere

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 PRÆLUDIUM DEN NORDISKE ERFARINGSUDVEKSLING Af Anders Thorup, formand for FPO Når disse linjer skrives, er der netop én måned

Læs mere

NR. 5 MAJ 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet

NR. 5 MAJ 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet NR. 5 MAJ 2011 10. ÅRGANG PO-bladet PRÆLUDIUM HVOR MEGET SKAL VI SAMARBEJDE? Af Anders Thorup, formand for FPO Ved sidste års generalforsamling i Silkeborg og for den sags skyld ved hele stævnet var begrebet

Læs mere

PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 1 1 10. Å R G A N G

PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 1 1 10. Å R G A N G PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 1 1 10. Å R G A N G P R Æ L U D I U M TAK OG AU REVOIR FRA MIG TIL ALLE JER LÆSERE Jeg har stået der så ofte. På Place Vendôme i Paris. Taget frokosten på mondæne Ritz

Læs mere

NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56

NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56 NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56 PRÆLUDIUM GODDAG Af Ansvarshavende redaktør, Dorte Skovgaard Wihre, journalist (DJ) Da jeg fortalte min datter på 12 år, at

Læs mere

PO-bladet N R. 9 S E P T E M B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 9 S E P T E M B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 9 S E P T E M B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Husk at indsende dine lønønsker til FPO Hermed et OPROP til alle overenskomstansatte medlemmer. Den 15. i denne måned udløber

Læs mere

NR. 5 MAJ 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet MAGAARD VIL ÅBNE ELFENBENSTÅRNET SIDE 22 LÆS ÅRSBERETNINGEN OG SE REGNSKABET SIDE 4

NR. 5 MAJ 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet MAGAARD VIL ÅBNE ELFENBENSTÅRNET SIDE 22 LÆS ÅRSBERETNINGEN OG SE REGNSKABET SIDE 4 NR. 5 MAJ 2012 11. ÅRGANG PO-bladet MAGAARD VIL ÅBNE ELFENBENSTÅRNET SIDE 22 LÆS ÅRSBERETNINGEN OG SE REGNSKABET SIDE 4 PRÆLUDIUM GEMMELEG Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen I starten af

Læs mere

NR. 4 APRIL 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet FORSØG MED ORGELKLUBBER FOR UNGE SIDE 6 VEJLEDNING OM RÅDIGHEDSTID SIDE 32

NR. 4 APRIL 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet FORSØG MED ORGELKLUBBER FOR UNGE SIDE 6 VEJLEDNING OM RÅDIGHEDSTID SIDE 32 NR. 4 APRIL 2012 11. ÅRGANG PO-bladet FORSØG MED ORGELKLUBBER FOR UNGE SIDE 6 VEJLEDNING OM RÅDIGHEDSTID SIDE 32 PRÆLUDIUM OK13 ALLEREDE?! Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Til foråret 2013

Læs mere

PO-bladet ET FRISK PUST TIL BESTYRELSEN BAGGRUND: KONFLIKTHÅNDTERING SIDE 10 SIDE 7

PO-bladet ET FRISK PUST TIL BESTYRELSEN BAGGRUND: KONFLIKTHÅNDTERING SIDE 10 SIDE 7 NR. 6 JUNI 2012 11. ÅRGANG PO-bladet BAGGRUND: KONFLIKTHÅNDTERING SIDE 10 ET FRISK PUST TIL BESTYRELSEN SIDE 7 PRÆLUDIUM KRÆV MERE I LØN! Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen De lokale lønforhandlinger

Læs mere

NR. 7 JULI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet ORGANISTER PÅ TUR

NR. 7 JULI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet ORGANISTER PÅ TUR NR. 7 JULI 2011 10. ÅRGANG PO-bladet ORGANISTER PÅ TUR PRÆLUDIUM SIKKEN ENERGI Af Dorte Skovgaard Wihre, redaktør af PO-bladet Dette nummer af PO-bladet er stærkt præget af stævnet i Randers, og sådan

Læs mere

Nr. 9. PO-bladet. TEMA: KoRlIv 1

Nr. 9. PO-bladet. TEMA: KoRlIv 1 Nr. 9 september 01 11. ÅrGaNG PO-bladet TEMA: KoRlIv 1 Præludium NOGET NYT? Har du inden for det sidste år tilegnet dig nye kompetencer? Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Kan du noget, du

Læs mere

NR. 2. PO-bladet ER DE SMÅ ORGLER FOR SMÅ? SIDE 16

NR. 2. PO-bladet ER DE SMÅ ORGLER FOR SMÅ? SIDE 16 NR. 2 F E B R U A R 2014 1 3. ÅRGANG PO-bladet ER DE SMÅ ORGLER FOR SMÅ? SIDE 16 PRÆLUDIUM LØN SOM FORTJENT? Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen I slutningen af sidste år modtog jeg som formand

Læs mere

Organist.org TEMA: DAGLIG LEDELSE 3 CHRISTA BRIX HAUSER: JEG GÅR IKKE PÅ KOMPROMIS MED KLANGEN. Nr. 2 FEBRUAR 2015 14. årgang

Organist.org TEMA: DAGLIG LEDELSE 3 CHRISTA BRIX HAUSER: JEG GÅR IKKE PÅ KOMPROMIS MED KLANGEN. Nr. 2 FEBRUAR 2015 14. årgang Nr. 2 FEBRUAR 2015 14. årgang Organist.org Medlemsblad for Organistforeningen TEMA: DAGLIG LEDELSE 3 SIDE 6 CHRISTA BRIX HAUSER: JEG GÅR IKKE PÅ KOMPROMIS MED KLANGEN SIDE 16 PRÆLUDIUM D..LIG LEDELSE Ledelse

Læs mere

ANUAR 2015. N r. 1. 4. årgang. Organist.org. Medlemsblad for Organistforeningen TEMA: KONTAKTPERSONER SIDE 8

ANUAR 2015. N r. 1. 4. årgang. Organist.org. Medlemsblad for Organistforeningen TEMA: KONTAKTPERSONER SIDE 8 N r. 1 J ANUAR 2015 1 4. årgang Organist.org Medlemsblad for Organistforeningen TEMA: KONTAKTPERSONER SIDE 8 PRÆLUDIUM MED NYT TIL ALLE FJERN OG NÆR Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Med

Læs mere

NR. 7 JULI 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet STÆVNE 2012

NR. 7 JULI 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet STÆVNE 2012 NR. 7 JULI 2012 11. ÅRGANG PO-bladet STÆVNE 2012 PRÆLUDIUM - OG SÅ VAR DER DEN OM NONNEN OG SØMANDEN! Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Det er næppe undgået trofaste læseres opmærksomhed,

Læs mere

NR. 8 AUGUST 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet TIL TJENESTE MED ØRER, HÆNDER OG HUMOR SIDE 10

NR. 8 AUGUST 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet TIL TJENESTE MED ØRER, HÆNDER OG HUMOR SIDE 10 NR. 8 AUGUST 2012 11. ÅRGANG PO-bladet TIL TJENESTE MED ØRER, HÆNDER OG HUMOR SIDE 10 PRÆLUDIUM Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen DAGLIG LEDELSE? Folkekirken har i den seneste tid været

Læs mere

NR. 11 NOVEMBER 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet ISLANDSKE INDTRYK: NKS 2012 SIDE 9 DEBAT: VIKARLØN SIDE 18

NR. 11 NOVEMBER 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet ISLANDSKE INDTRYK: NKS 2012 SIDE 9 DEBAT: VIKARLØN SIDE 18 NR. 11 NOVEMBER 2012 11. ÅRGANG PO-bladet ISLANDSKE INDTRYK: NKS 2012 SIDE 9 DEBAT: VIKARLØN SIDE 18 PRÆLUDIUM VEL ER JEG IKKE CÆSAR... Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen På Tryggevælde Provstis

Læs mere

N r. 4 PRIL 2015. 4. årgang. Organist.org. Medlemsblad for Organistforeningen RAMMETID SIDE 14 REGNSKAB SIDE 18

N r. 4 PRIL 2015. 4. årgang. Organist.org. Medlemsblad for Organistforeningen RAMMETID SIDE 14 REGNSKAB SIDE 18 N r. 4 A PRIL 2015 1 4. årgang Organist.org Medlemsblad for Organistforeningen RAMMETID REGNSKAB SIDE 14 2014 SIDE 18 PRÆLUDIUM OVERENSKOMST I 2011 indgik det statslige arbejdsmarked, hvorunder vi hører

Læs mere

NR. 6 JUNI 2013 12. ÅRGANG. PO-bladet SE HVAD DER SKETE PÅ STÆVNET SIDE 6 MASSER AF NYE UDGIVELSER SIDE 16 & 22

NR. 6 JUNI 2013 12. ÅRGANG. PO-bladet SE HVAD DER SKETE PÅ STÆVNET SIDE 6 MASSER AF NYE UDGIVELSER SIDE 16 & 22 NR. 6 JUNI 2013 12. ÅRGANG PO-bladet SE HVAD DER SKETE PÅ STÆVNET SIDE 6 MASSER AF NYE UDGIVELSER SIDE 16 & 22 PRÆLUDIUM FOLKEKIRKENS MILLIARDER Kristeligt Dagblad skrev den 13. april: Mens medlemmerne

Læs mere

GLÆDE OG INSPIRATION PÅ STÆVNET I ODENSE

GLÆDE OG INSPIRATION PÅ STÆVNET I ODENSE NR. 6 JUNI 2014 13. ÅRGANG PO-bladet GLÆDE OG INSPIRATION PÅ STÆVNET I ODENSE SIDE 8 TIDSREGISTRERING: KONTROL KAN IKKE ERSTATTE LEDELSE SIDE 22 PRÆLUDIUM MUS GÅ IKKE I FÆLDERNE Af Anders Thorup, formand

Læs mere

NR. 2 FEBRUAR 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet MAN SKAL HAVE ATMOSFÆREN MED SIDE 8 FOLKEKIRKEN VAR PÅ DAGSORDENEN SIDE 4

NR. 2 FEBRUAR 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet MAN SKAL HAVE ATMOSFÆREN MED SIDE 8 FOLKEKIRKEN VAR PÅ DAGSORDENEN SIDE 4 NR. 2 FEBRUAR 2012 11. ÅRGANG PO-bladet MAN SKAL HAVE ATMOSFÆREN MED SIDE 8 FOLKEKIRKEN VAR PÅ DAGSORDENEN SIDE 4 PRÆLUDIUM Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen SYNSVINKLER Præsten (og meget,

Læs mere

Stiftsbladet. Aktuel information om Helsingør Stift FRIHEDEN, FÆLLESSKABET OG HELLIGÅNDEN. 7 Sognet. 10 Kommunen.

Stiftsbladet. Aktuel information om Helsingør Stift FRIHEDEN, FÆLLESSKABET OG HELLIGÅNDEN. 7 Sognet. 10 Kommunen. Aktuel information om Helsingør Stift Stiftsbladet FRIHEDEN, FÆLLESSKABET OG HELLIGÅNDEN 7 Sognet 10 Kommunen 11 Konfirmanderne 15. årgang nr. 1 marts april maj 2010 Nyansættelser Karsten Lundbeck Garne,

Læs mere

LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD!

LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD! NR 2 2014 MEDLEMSBLAD KOR NYT LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD! Kære alle i Folkekirkens Ungdomskor! Velkommen til KorNyt! Denne gang udkommer vores

Læs mere

NR. 12 DECEMBER 2013 12. ÅRGANG. PO-bladet SALMER MED HOLGER, HANS ANKER & CO. SIDE 12

NR. 12 DECEMBER 2013 12. ÅRGANG. PO-bladet SALMER MED HOLGER, HANS ANKER & CO. SIDE 12 NR. 12 DECEMBER 2013 12. ÅRGANG PO-bladet SALMER MED HOLGER, HANS ANKER & CO. SIDE 12 PRÆLUDIUM NED PÅ JORDEN Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Nu er vi snart ved at være til ende med ministeriets

Læs mere