PO-bladet N R. 8 A U G U S T Å R G A N G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 0 9 8. Å R G A N G"

Transkript

1 PO-bladet N R. 8 A U G U S T Å R G A N G

2 P R Æ L U D I U M Tre overenskomster Torsdag den 18. juni kunne FPO efter næsten tre år forhandlinger med Kirkeministeriet sætte det sidste punktum i organistoverenskomsten. Resultatet er godkendt af FPO, DOKS, COII samt Kirkeministeriet, hvis bagland, Personalestyrelsen (Finansministeriet) dog i skrivende stund endnu mangler at acceptere resultatet. Så snart dette sker, vil overenskomstteksten være at finde på foreningens hjemmeside såvel som på Kirkeministeriets. Overenskomsten træder i kraft for PO-organister, der ansættes fra 1. september i år og for allerede tjenestemandslignende eller honoraransatte PO-organister fra 1. januar Tjenestemandsansatte bevarer fremover denne status også ved ansættelse i anden stilling. Der vil blive taget flere initiativer, for at sikre, at alle har mulighed for at blive orienteret om de nye løn, ansættelses- og arbejdsforhold. Allerede i weekenden juni var tillidsrepræsentanterne således på kursus i Vissenbjerg. I september-oktober forventer vi stiftsvise orienteringsmøder i et samarbejde med Kirkeministeriet, Landsforeningen af Menighedsråd og DOKS. Nærmere herom følger i næste nummer af PO-bladet. Vi planlægger også et orienteringsinitiativ i forbindelse med efterårets kommende tillidsrepræsentantvalgmøder. Samtidig med indgåelsen af en overenskomst med Kirkeministeriet har vi også som en samlet pakkeløsning afsluttet forhandlingen af de specielle FPO-krav i forbindelse med sidste års landsdækkende treårige overenskomst kaldet OK-08, samt forhandlingen med Kirkeministeriet om lokallønsmidlerne for Det samlede resultat vil blive gennemgået i to artikler inde i bladet. Bo Nygaard Larsen, redaktør 310

3 I N D H O L D & K O L O F O N PO-bladet Udkommer 12 gange årligt og udgives af Foreningen af Præliminære Organister, FPO Oplag: eksemplarer ISSN: Redaktion og DTP Ansvarshavende redaktør Bo Nygaard Larsen, journalist Søndre Byvej Solrød Strand Tlf / Mobil Deadline Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren senest den 5. i måneden før. Stillingsannoncer sendes til sekretariatet på senest den 5. klokken 13 i måneden før. Tryk BUCHS AS, Kertemindevej 15, 8900 Randers, Sulsted Kirke, del 1. Foto: Bo Nygaard Larsen FPO og den nye overenskomst FPO har nu underskrevet den nye overenskomst. Læs her, hvad den betyder for dit virke som organist. Side Keltiske sange på dansk For første gang er der nu udgivet keltiske tekster på dansk. Kvintetten Vindens Vej står bag. Side Rytmisk musik i kirken er et problem I kirken skal man tjene ånden og ikke kødet. Derfor er rytmisk musik i kirken et problem, skriver komponisten Daniel Fladmose. Side Foto: Istockphoto Forsiden Komponisten Daniel Fladmose, der skriver debatindlæg i dette nummer. Foto: Kasper Dalmose.

4 O V E R E N S K O M S T FPO har underskrevet den nye overenskomst Efter nogle års forhandlinger har FPO underskrevet den nye overenskomst. I denne artikel opridser Anders Thorup, formand for FPO, de vigtigste elementer i overenskomsten. Tekst: Anders Thorup Da selve overenskomstteksten udgør over 20 sider bliver dette i sagens natur kun en oversigtsartikel, der i mange forhold præsenterer en forenklet gennemgang. Alle konkrete tvivlsspørgsmål om overenskomsten, må derfor afgøres med henvisning til den fulde tekst. Uddannelsesoverenskomst Overenskomsten er indgået mellem Kirkeministeriet på den ene side og FPO og DOKS i fællesskab på den anden side, og omfatter organister ansat i Folkekirken med enten præliminær orgelprøve eller kirkemusikalsk kandidateksamen. For hver af foreningerne er der forhand let særskilte lønprotokollater. Overens komsten er en såkaldt uddannelsesoverenskomst, hvilket betyder, at man ansættes og aflønnes i forhold til ens uddannelse. Der er altså ikke længere noget, der på forhånd hedder en DOKS- eller en POstilling. Alle kan principielt søge og ansættes i alle stillinger. Femdagesuge og otte friweekends Organisten har (som nu) en fast ugentlig fridag. Derudover har man for hver uge en fridag, der kan placeres på skiftende dage, men to gange i kvartalet skal placeres på sammenhængende lørdag-søndage. På denne måde får man (i gennemsnit) en femdagesuge og otte årlige friweekends. 312

5 Sulsted Kirke, del 2. Foto: Bo Nygaard Larsen Arbejdets tilrettelæggelse Grundprincippet er her, at alt arbejde og rådighedsforpligtelse skal meddeles med mindst en måneds varsel. Tjenester, der ikke er reglementeret varslet, er ikke organistens forpligtelse. Man ved altså mindst en måned forud, hvornår man står til rådighed for arbejdsgiveren og hvornår man har fri. Dette gælder også i kvoterede stillinger. Arbejdet deles i to grupper: Planlagte aktiviteter er typisk gudstjenester, koncerter, møder, kor prøver, andagter, (de fleste) vielser, konfirmandundervisning m.m. Disse kan højst udgøre 30 timer om ugen. Ikke-planlagte aktiviteter er typisk begravelser, bisættelser, visse vielser og velsignelser m.m. Disse tjenester skal ligge inden for et på forhånd varslet bånd" på maksimalt fire timer om dagen. Andre bestemmelser: Forpligtelser i andre kirker skal varsles efter samme regler som i ens egen/egne og tælles med i de 30 timer. Det samme gælder perioder, hvor man 313

6 SPAR ca. 20% på populære bøger LUX ÆTERNA 1 65 værker til begravelse og meditation Kr. 628,00 LUX ÆTERNA 2 92 værker til begravelse og meditation Kr. 698,00 JUBILATE 77 festlige postludier Kr. 728,00 LACRYMOSA 63 solosange med orgelakkompagnement Høj og dyb udgave Kr. 598,00 LAMENTATIO 23 satser for soloinstrument og orgel Løse stemmer for fløjte, violin og cello Kr. 598,00 Bestil indholdsfortegnelser på Forlaget DanMus Bent Påske Tlf

7 O V E R E N S K O M S T eventuelt står til rådighed ved kollegers akutte sygdom. Delt tjenestetid Hvor der er mindre end fire timer mellem to tjenester, medregnes perioden mellem tjenesterne i de 30 timer. Deltidsstillinger I stedet for de nuværende regler om friperioder" gælder nu: Det aftales ved ansættelsen på hvilke ugedage og tidspunkter, arbejdstiden kan placeres. De ovenfor nævnte 30 timer nedsættes forholdsmæssigt. Det samlede ugentlige timetal for båndet" nedsættes forholdsmæssigt, men kan dog stadig udgøre fire timer pr. dag. Løn, løntillæg og pension Lønsystemet er en til Folkekirken tillempet udgave af Ny Løn, som indeholder en basisløn samt tillæg, som kan være centralt eller lokalt forhandlede. Der indbetales som nu 18% pensionsbidrag til PFA af alle dele af lønnen. Der er indgået en aftale om garantiløn, således at ingen ved overgang til overenskomstansættelse kommer til at gå ned i løn. (De nedenfor anførte tal er afrundede beløb pr. 1. april 2009): Basisløn Trin 1 kr Trin 2 kr (efter to års anciennitet) Rådighedstillæg Der er aftalt ét centralt tillæg, som dog er gradueret efter hvor mange kirker, man er ansat ved: 1 kirke kr kirker kr eller flere kirker kr Stedtillæg findes ikke længere. De tidligere lønrammer med anciennitetsforløb på over tyve år er nu væk, og efter to år består ens mulighed for lønudvikling i forhandling med menighedsrådet om lokalt aftalte tillæg. Disse kan være kvalifikationstillæg, som normalt er varige tillæg, eller funktionstillæg, som normalt er tidsbegrænsede til udførelsen af den pågældende funktion, samt engangsvederlag. Lokale forhandlinger om tillæg Der er forhandlet et særskilt protokollat om reglerne for lokal indgåelse af aftaler om tillæg. Heraf fremgår det, at det er FPO og menighedsrådet, der er parter i en sådan aftale. Den enkelte organist hverken kan eller skal altså sidde med den opgave selv, men vil få hjælp af foreningen, typisk via sin tillidsrepræsentant. De årlige forhandlinger er som udgangspunkt skriftlige, og skal indledes senest 15. september. Kan man ikke nå til enighed, kan sagen indbringes for først stiftet og siden Kirkeministeriet 315

8 O V E R E N S K O M S T Overenskomsten og tjenestemænd Sulsted Kirke, del 3. Foto: Bo Nygaard Larsen De medlemmer af FPO, der er tjenestemænd, bliver også berørt af den nye overenskomst. FPOs formand, Anders Thorup, skriver her hvordan. Tekst: Anders Thorup 316

9 MMed indgåelsen af en overenskomst med Kirkeministeri-et er ligeledes OK-08 og lokallønsforhandlingerne for 2008 afsluttede som en del af en samlet løsning for de tjenestemandsansatte PO-organister. Ikrafttrædelsesdatoen for de nedenstående resultater vil fremgå af næste nummer af PO-bladet omklassificeres til lønramme 20. I vort oprindelige forhandlingsudspil, havde vi krav om forbedringer for både den lønmæssige top og bund af stillingsmassen, men af forskellige grunde blev det, som det ses, kun" til forbedringer for bunden. Vi vil gå videre med projektet ved OK-11. Femdagesuge og otte friweekends Organisten har (som nu) en fast ugentlig fridag. Derudover har man for hver uge en fridag, der kan placeres på skiftende dage, men to gange i kvartalet skal placeres på sammenhængende lørdag-søndage. På denne måde får man (i gennemsnit) en femdagesuge og otte årlige friweekends. Reglerne er her altså identiske med overenskomsten. Tre-kirke-tillæg Under det næsten treårige overenskomstforhandlingsforløb, har Kirkeministeriet ikke villet (måttet) indgå aftaler om anvendelse af lokallønsmidler til varige tillæg og omklassificeringer. Nu er tilstanden normaliseret, og alle, der midlertidigt har fået tre-kirke-tillægget tildelt som engangsvederlag, har det herefter som varigt tillæg. Omklassificeringer Alle organister i lønramme omklassificeres til lønramme 19. Alle organister i lønramme 317

10 Nye regler for optælling af organiststillinger Det velkendte pointsystem er snart fortid. Der kommer intet andet system i stedet, og det betyder, at menighedsrådene selv må bestemme, hvor stor organiststillingen skal være. I denne artikel får du en grundig introduktion til den nye vejledning til optælling af organiststillinger. Tekst: John Poulsen, sekretariatsleder, FPO Iforbindelse med de netop afsluttede forhandlinger om en overenskomst på organistområdet oplyste kirkeministeriet, at man ville ophæve det såkaldte kvotecirkulære (Cirkulære om fastsættelse af lønkvoter for organiststillinger, der klassificeres i tjenestemændenes lønrammesystem, CIR nr af 30/6 1983). Det betyder, at det snart er slut med det velkendte pointsystem. Kirkeministeriet oplyste samtidigt, at man ikke var indstillet på at sætte noget andet i stedet. Med andre ord, ville kirkeministeriet (og dermed stifterne) ikke mere blande sig i, hvor mange og hvor store (eller små) organiststillinger, menighedsrådene ønskede at oprette, ligesom man ikke ville blande sig i, hvordan en organiststillings størrelse skulle beregnes. Kirkemusikalske aktiviteter I overenskomsten er der taget stilling til en række løn- og ansættelsesvilkår for organister som fastlæggelse af arbejdstid, opsigelsesvarsel, løn under sygdom m.v. Det er derimod ikke i overenskomsten beskrevet, hvilke overvejelser menighedsrådet og organisten kan og skal gøre sig i forbindelse med fastsættelse af de kirkemusikalske aktiviteter samt det tidsforbrug, herunder til forberedelse, der er nødvendigt til varetagelsen af de opgaver, menighedsrådet ønsker skal indgå i organistfunktionen. Fælles vejledning For ikke at sætte organisterne og menighedsrådene i en helt umulig situation, besluttede FPO sammen med DOKS og Landsforeningen af Menighedsråd derfor i fællesskab at udarbejde en detaljeret vejledning i, hvordan en organiststilling kunne optælles. Vejledningen beskriver de opgaver, der typisk kan være indeholdt i en organistfunktion. Det betyder samtidigt, at samtlige beskrevne opgaver ikke nødvendigvis alle indgår i en organiststilling, ligesom der kan være opgaver, der ikke er beskrevet i vejledningen. 318

11 John Poulsen, FPOs sekretariatsleder, har ydet en stor indsats i forbindelse med forhandlingerne om den nye overenskomst. Foto: Bo Nygaard Larsen. Der er til hver af opgavetyperne angivet et interval af timer, som opgaverne normalt ville kunne løses inden for. Til vejledningen er knyttet et regneark, som det stærkt anbefales at bruge til beregningen af stillingens størrelse. Regnearket er opbygget med afsæt i vejledningen således, at de enkelte punkter i regnearket refererer til afsnittene i vejledningen. Forslag til arbejdsbeskrivelse Endelig er der udarbejdet et forslag til en arbejdsbeskrivelse, som nærmere beskriver indholdet af de opgaver, som indgår i den konkrete stilling med udgangspunkt de lokale forhold. Arbejdsbeskrivelsen er også opbygget med udgangspunkt i vejledningen således, at de enkelte punkter i regnearket refererer til afsnittene i vejledningen. Det forventes, at kvotecirkulæret ophæves med virkning fra det tidspunkt, overenskomsten træder i kraft (1. september 2009). Vejledningen, regnearket og arbejdsbeskrivelsen han hentes på FPOs hjemmeside og på IT-skrivebordet. Nye regler for nyansættelser Ved ansættelser fra 1. september og derefter gælder der altså på stort set alle områder helt nye spilleregler for både organister og menighedsråd. FPO kan ikke stærkt nok anbefale medlemmerne altid at huske følgende: Send ansættelseskontrakten incl. stillingsberegningen og arbejdsbeskrivelsen til FPOs sekretariat til godkendelse, inden du underskriver. Ansættelseskontrakten skal indeholde en henvisning til stillingsberegningen og arbejds-beskrivelsen, der skal vedhæftes som bilag til ansættelseskontrakten. Lokale løntillæg er kun gyldige efter FPO s godkendelse. 319

12 320

13 Keltiske sange nu udgivet på dansk Tekst: Bo Nygaard Larsen Det er musik til tiden, hvis ikke til alle tider. Således har naturen og de dybere menneskelag altid spillet en rolle for kristendommen og den måde, troen udøves på. På andre end de danske breddegrader har fænomenet dog altid været mere udbredt, men i de senere år er der sket en markant stigning i denne form for åndelighed. Musikalsk har den keltiske musik været ledetråden, som man i bedste fald blot har kunnet ladet sig inspirere af herhjemme. Men med kvintetten Vindens Vej blæser der nu nye muligheder ind. På deres netop udkomne cd, Må din vej gå dig i møde, er der for første gang oversat og skrevet danske tekster til den keltiske tradition. De instrumenter, vi bruger, er blandt andre guitar, mandolin, oktavmandolin og klarinet, og en rød tråd gennem alle sangene er den folkelige tone, som lægger op til en enkelhed i fremførelsen, hvor stemmen er det bærende," siger komponisten Torsten Borbye Nielsen, der har stået for langt de fleste af cd'ens 15 numre. Udover cd'en er der udgivet en bog med 40 sange med noder samt forslag til en række liturgier med bønner og velsignelser. Materialet er fortrinsvis fra Wild Goose Resource Group/Iona Community, men der er også en række ældre keltiske tekster med nye danske melodier og et par liturgier, der er brugt ved gudstjenester og workshops holdt af I Mesterens Lys. Cd og bog er udgivet af Kirkefondet i samarbejde med I Mesterens Lys. Læs mere på 321

14 Stiftskurser MUSIK som formidler af KRISTENDOM Ved lektor Lars Bo Bojesen og organist Jytte Lundbak Deltagere: Præster, sognemedhjælpere, organister, lærere og andre interesserede Kristendommen er ordets religion vi kender den tydeligvis gennem det talte og skrevne ord. Men jo ikke udelukkende! Billede og musik formidler også forkyndelse, under de rette omstændigheder. Især musikkens potentiale trænger til at blive gennemtænkt i en kirkelig sammenhæng. Hvad skal der til, for at musik kan åbne for erfaringen af det hellige? Hvordan kan det kristne menighedsliv intensiveres og uddybes gennem arbejdet med musik i fællesskab, og individuelt? Dette spørgsmål er ikke bare teoretisk, men i høj grad også praktisk, og udover en musikpsykologisk og musikteologisk introduktion tilbyder kurset to slags praktisk udbytte: 1) erfaringer med bestemte former for musik især korsang der ved at åbne mennesker på forskellige alderstrin for kristen spiritualitet evner at aktivere dem i et kristent fællesskab; og 2) kendskab til bestemte former for musik, der som led i en sjælesørgerisk samtale kan åbne, trøste eller styrke mennesker på forskellige alderstrin. De to tilgange bindes sammen af en psykologisk beskrivelse af den menneskelige livscyklus. Den gamle gør andre erfaringer med ånd og den musik som formidler ånd end den unge; men begge har deres tid og deres musik. Kurset rummer 4 moduler, fordelt på de 2 dage, hvor bl.a. følgende emner vil blive behandlet: 1/ Musik og livscyklus Babysalmesang og Spirekor 2/ Musik og religion Folkekirkens Børne- og Ungdomskor 3/ Musik og kristendom Kirkens musik i voksenlivet 4/ Musik og sjælesorg Kirkens musik og ældre Kurserne afholdes i stifterne begge dage fra kl august 2009 Aalborg stift 31.august - 1.september 2009 Ribe stift september 2009 Århus stift september 2009 Viborg stift 25. september 2009 Bornholm september 2009 Roskilde stift oktober 2009 Københavns stift oktober 2009 Helsingør stift oktober 2009 Lolland-Falster stift november 2009 Haderslev stift november 2009 Fyns stift november 2009 Sydslesvig Teologisk Pædagogisk Center Tlf

15 Jutlandia Saxofonkvartet Claus Olesen Henriette Jensen Trine Jensen-Gadegaard Kasper Hemmer Pihl

16 Komponist Daniel Fladmose Rytmisk musik i kirken er et problem 324 Foto: Kasper Dalmose

17 Den danske folkekirke har et stort problem: Rytmisk musik. De stadigt færre kirkegængere og et krav om musikalsk fornyelse har givet anledning til de senere års stigende anvendelse af rytmisk musik i gudstjenesten. Tendensen er destruktiv, upassende og et tegn på, at kirken er ved at miste troen på sig selv. Tekst: Daniel Fladmose, komponist, Odense Rytmisk musik har i dag en fremherskende rol-le i samfundet. Den er alle vegne: På caféer, i butikker, i folkeskolen og gymnasier, i tv, kulturmagasiner og sågar Danmarks Radio P1. Den danske Folkekirke har altid stået uberørt, men i dag er der nye toner. Populærmusikken vinder stort indtog i kirken. Popmusikken viser sig først og fremmest i salmesangen. Man har ønsket at modernisere salmebogen og har tilføjet en lang række popmelodier. Med denne vokale popularisering skulle det så blive lettere for menigheden at synge med på salmerne. Dette er dog en omfattende pinlig misforståelse. Melodisk orienteret Den musikalske tradition i Norden har længe været udpræget melodisk i modsætning til andre breddegrader, der er primært rytmisk orienteret. Det er altså et farligt skridt at gøre vor sang rytmisk. Også i praksis viser det sig, det ikke fungerer. De rytmiske salmer forlanger en vis præcis pulsering af musikken, men kirkeakustikken tillader ikke disse beats. Det bliver 325

18 en rytmisk sovs, og tilbage står en melodi, der uden sit rytmefundament viser sig melodisk utilstrækkelig. Rytmiske salmer er altså ikke egnede til kirken. Storskærme og musikvideoer Mange præster i de danske kirker går endnu længere med den rytmiske musik. Den er blevet et fast selvstændigt indslag i gudstjenesten, og eksemplerne er mange. I visse kirker bliver populærmusikken brugt under nadveren, hvor musikere stiller sig op og synger popmusik. Man forsøger generelt at presse rytmisk musik ind overalt, hvor det lader sig gøre. Små kor, der synger gospellignende musik, er blevet almindelige. Til sjældenhederne findes præster, der rapper under gudstjenesten og kirker, hvor man sætter storskærme op for at spille musikvideoer. Man kan endda finde jævnlige rytmiske gudstjenester, der udelukkende indeholder pop. Beatles og bibel Et argument for denne modernisering er, at kirkegængerne har svært ved at koncentrere sig om at læse Biblen. Det er altså lettere at forstå Biblen gennem primitiv musik. Således har en engelsk biskop udtalt, at Beatles formidler Biblen bedre end kirken. Man har nu nedsat flere kirkelige råd rundt om i Europa, der skal liturgisere rockmusikken, så man teologisk kan forsvare den. I Norge findes eksempelvis Theological Interpretation of Rock Music. Denne idé er fuldstændig ude af proportioner. Kødet og ånden Den rytmiske musiks konkrete tonesprog baserer sig, som nævnt, essentielt på rytmen. Denne rytme taler til det kødelige i mennesket, hvorfor man også kan opleve menigheder, der klapper i takt til musikken. Kirkemusikken skal hjælpe os tættere på Gud, og det nås ikke gennem kødet, men ånden. Derfor er den rytmiske kirkemusik aldeles malplaceret. Den distancerer forholdet til Gud. Lyt til organisten Folkekirken er nødt til at tage musikkens rolle alvorligt. Den rytmiske musik gør kirkehandlingen til en koncert. Hvor den i Amerika er en integreret del af liturgien, er den her en begivenhed, der trækker publikum til. Kan den danske kirke leve med det? Kirken skal turde stå ved sin forkyndelse og ikke bøje sig for populismen. Det kan sagtens lade sig gøre at forny musikken i kirken, men jeg vil tilråde præsterne at lytte mere til deres organister, der har meget godt at bidrage med. Fornyelsen af musikken skal blot ske inden for vor kristendoms rammer, og vi må aldrig forlade ånden i kunsten. Musikken skal løfte kødet, ikke dyrke det. 326

19

20 J U B I L Æ U M Erik Haven - 25 år i Sulsted Han har ikke tal på, hvor mange gange han har sat sig på orgelbænken i Sulsted Kirke. Men efter 25 år i samme embede løber det op i flere tusinde. På den måde er Erik Haven så sammengroet med sit job, at han på disse vendsysselske kanter nærmest er en instituon. Jubilæet faldt den 1. maj, men på grund af hans Diplomseksamen i Kirkemusik på Det Jyske Musikkonservatoirum blev festivitasen udsat til søndag den 28. juni. Her var der festgudstjeneste med efterfølgende frokost, som menighedsrådet var vært ved. I anledning af dette kirkemusikalske sølvbryllup bragte den lokale ugeavis, Vodskov Avis, et helsides-interview. Tekst og fotos: Bo Nygaard Larsen 328

21

22 K O R T N Y T Nye salmebøger falder fra hinanden En salmebog kan vare hele livet. Sådan lyder det igen og igen, men alligevel må en del menigheder konstatere, at de salmebøger, de indkøbte i 2003, er begyndt at falde fra hinanden. Det skriver Menighedsrådenes Blad 6/2009. I Bibelselskabet, der står for udgivelsen af bøgerne, forklarer man problemet med, at de nye salmebøger for at gøre dem mere brugervenlige har en mere fleksibel ryg, end man har set tidligere. Desuden kan forhold som de skiftende temperaturer i kirken være en medvirkende årsag. Hanne Boel er ny professor i sang 330 Hun har prøvet det meste som sanger. Først som en del af vokalgruppen Blast, og siden som solist med en karriere, der har budt på store pladesalg og udsolgte koncertsale. De seneste år har der dog været forholdsvis stille omkring Hanne Boel. Nu er hun imiderltid klar til igen at skifte spor, omend det bliver inden for sangens verden. De næste fem år skal Hanne Boel være professor i sang på Rytmisk Musikkonservatorium, der har ansat hende som professor i sang.

23 Bagatell 1 Bagatell 2 Bagatell 3 Från kr En vagn kommer lastad Med världens mest sålda notställ Liten vagn + 12 notställ 7500 kr (exkl. moms) Stor vagn + 18 notställ kr (exkl. moms) Marknadens mest praktiska och prisvärda vagn och notställ Läs mer på Bagatell 2 Bagatell musikprodukter Tel: , fax: Köp 6 betala för 5 TELESKOPET Världsledande med bl.a. 85 % Teleskop av den amerikanska marknaden och lättvikt transport 75 % av den franska. Teleskop standard Inga skruvar - bara att dra upp och ner. Snygg design som passar i alla miljöer. Finns i 5 olika modeller från 495 kr (exkl. moms) Bagatell musikprodukter Tel: , fax: KLAVERNOTSTÄLL Nothajen slukar alla dina notblad, böcker och pärmar. Köp 4 betala för 3. Bagatell musikprodukter Tel: , fax: Bagatell 4 Sitt rätt Bagatell 5 Bagatell 6 ORKESTER/ KÖRSTOL 595: (exkl moms) Prova Bagatells sittriktiga orkester/körstol Sittra finns med 3 olika fasta lutningar från 595 kr och två varianter med steglös inställning av bak- och framben från 695 kr. Stapelbar, stoppad och klädd, hårdtestad med toppbetyg. Bagatell musikprodukter Tel: , fax: Bagatell 7 Flygel- och pianomedar Passar till alla pianon och flyglar. Kullagrade dubbelhjul av hög kvalitet. Mycket enkelt att montera för den som är lite händig (bruksanvisning medföljer). Instrumenten kan sedan lätt flyttas av en enda person. Medar flygel Medar piano Pris: 1895 kr till en flygel (exkl. moms) Pris: 695 kr till ett piano (exkl. moms) Bagatell musikprodukter Tel: , fax: Akustikskärmar Skydda elevernas hörsel i tid! Möblera om på några sekunder med vårt flexibla plexiglassystem. - Akustikskärm för orkester, slagverk, brass, etc kr (exkl. moms) - Paketpris: 3 set för 6900 kr (exkl. moms) - Akustikskärm på notställsfot 1080 kr (exkl. moms) Bagatell 8 Lyran: ( utmärkt som gåva till musikanter ) Ett nytt vackert notställ i bokträ för finsmakaren. Pris: 1450 kr (exkl moms) Grieg: Det populära Norska stålnotstället. Stabilt, tåligt. Passar även att stapla i vår vagn. Se Bagatell 1. Pris: 575 kr (exkl moms ) Bagatell musikprodukter Tel: , fax: :- (exkl moms) PIANO-GASPALLEN standard Sluta skruva! Pianopall med dubbla gasfjädrar höjer och sänker stolen som vilken kontorsstol som helst. Stabil stryktålig stålkonstruktion med stoppad sits. Nyhet: GASPALLEN ERGO 2500: (exkl moms) Bagatell musikprodukter Tel: , fax: Bagatell 9 Orkester/ körpodier Flexibelt lättvikts podie-system i aluminium för scénbyggeri med obegränsade möjligheter. Alla benlängder med snabbkoppling. Stage Bagatell musikprodukter Tel: , fax:

24 ECCLESIA - DUOEN Kirkekoncerter Cellist Anker Sigfusson Jeg er uddannet cellist ved Det Jyske Musikkonservatorium i Århus med diplomeksamen i 1990 og har siden 1996 haft kirkekoncerter som mit speciale. I dag er jeg bl.a. involveret i kammermusik, solovirksomhed med professionelt orkester, samt arbejde med amatørorkestre. Læs mere på min hjemmeside hvor du også vil kunne lytte til eksempler fra mit repertoire samt bestille en demo CD. Anker Sigfusson Solsikkevej 11, Vivild 8961 Allingåbro tlf:

25 Sjællands Kirkemusikskole Allehelgensgade Roskilde Tlf Mail: Sjællands Kirkemusikskole Kurser efterår 2009 Sjællands Kirkemusikskole afholder i efteråret 2009 følgende kurser: Babysalmesang 1: 5 mandage fra 31. august Underviser: Anne-Mette Riis. Sted: Ågerup Kirke nord for Roskilde Salmer i dans og bevægelse, m. skolebørn: 6 fredage i ulige uger fra 11. september Underviser: Anne-Mette Riis. Sted: Sjællands Kirkemusikskole i Roskilde Musik i kirken med små børn/babysalmesang 2: 5 mandage fra 26. oktober Underviser: Anne-Mette Riis. Sted: Ågerup Kirke nord for Roskilde HOSIANNA: 7 satser for børnekor: lørdag 24. oktober kl Underviser: Hanne Tofte Jespersen. Sted: Sjællands Kirkemusikskole, Roskilde Kursus i korledelse for PO-organister: oktober-november, fra 20. oktober Underviser: Per Enevold. Sted: 3 tirsdage i Roskilde, 1-2 fredag + lørdage i Trinitatis, København Konservatorieforberedende kursus i hørelære/teori: 10 tirsdage fra 22. oktober Underviser: Agnes Malm Nielsen. Sted: Sjællands Kirkemusikskole, Roskilde Tilmelding: hent kursusbrochurer samt tilmeldingsblanketter på: eller ved henvendelse på telefon eller mail Sjællands Kirkemusikskole er en folkekirkelig institution, der har til formål at uddanne organister, kirkesangere og kirkekorledere. Uddannelserne omfatter såvel undervisning på basisniveau som længerevarende kompetencegivende uddannelser, samt efteruddannelse. Sjællands Kirkemusikskole tilbyder også eksamensfri undervisning for ansatte i folkekirken. Sjællands Kirkemusikskole udbyder desuden hvert år et antal kurser.

26 A N M E L D E L S E R Jens Nielsen og Peter Lindhart Toft : Børnekor i Kirken 2. Korhefte og koralbog. Dansk Sang. Læs mere på www. dansksang.dk Tekst: Poul Lumbye Her ved indgangen til en ny sæson med børnekoret er der grund til alvorligt at overveje anskaffelsen af disse hefter. 20 fine sange for ligestemmigt kor i 2- og 3-stemmige satser med udarbejdede ledsagestemmer til de fleste af sangene enkelte er a capella-sange. Sangene repræsenterer forskellige musikalske stilarter i såvel rytmiske som mere traditionelle genrer. Fælles for dem alle er de meget fine tekster, som i sjælden grad demonstrerer et højt sprogligt, billeddannende og forklarende niveau, som ikke er almindeligt i en udgivelse af denne art. Tekstforfatterne er for eksempel Johannes Møllehave, Simon Grotrian, Johannes Johansen, Hans Anker Jørgensen, Lisbeth Smedegaard Andersen m.fl. Begge hefter er i et indbydende layout med tydelig og overskuelig tekst og nodeskrift korheftet tillige med flotte og fint illustrerende fotos. Koralbogen er forsynet med flere registre med angivelse af, hvilken satstype sangene repræsenterer. Tillige er der forslag til sangenes anvendelse på forskellige søndage og andre markeringspunkter i kirkeåret en fin detalje, men også et par sider med tips og ideer med forslag til sangenes udførelse. De udarbejdede klaver- og orgelsatser er meget gode og lægger sig i kvalitet og anvendelighed op ad niveauet for hele udgivelsen, og skaber således den smukke balance mellem tekst og musik. At lære disse hefter at kende har været en sand fornøjelse, og man kan kun håbe på en stor udbredelse. 334

27 K O R T N Y T Populær film om kirkekor Dokumentarfilmen En stemme for livet, der handler om Herning Kirkes Drengekor, er nu set af flere end personer. Det bringer den, ifølge Det Danske Filminstituts officielle statistik, ind som den tredje mest sete danske dokumentarfilm de seneste to år - kun overgået af Blekingegadebanden og fodboldfilmen Og det var Danmark. Indtil videre er filmen kun blevet vist i Midt- og vestjylland, men fra september bliver den også vist i det øvrige land. Læs mere på filmens hjemmeside, www. enstemmeforlivet.dk Langgaard-festival i Ribe Selvom det ligger et stykke ude i fremtiden, er det værd at bemærke allerede nu. Fra den 2. til den 5. september 2010 afholdes der Langgard Festival i Ribe. Her vil der være koncerter med Ulrik Spang-Hanssen, orgel, Sønderjyllands Symfoniorkester, Berit Johansen Tange og Amalie Malling, klaver. Desuden vil der være foredrag ved de to Langgaardkendere Bendt Viinholt Nielsen og Esben Tange. Kan man ikke vente så længe, kan man ty til og i DR Koncerthuset. Torsdag den 3. september og fredag den 4. september vil der blandt andet blive fremført Langgaards Sfærernes Musik. Medvirkende er dirigent: Thomas Dausgaard, Solister: Katarina Dalayman, sopran og Leif Ove Andsnes, klaver. 335

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist REGULATIV for organiststillinger aflønnet efter lønrammesystemet Dette regulativ er gældende for stillingen som organist ved Udfyld feltet og hop fra felt til felt med tabulatortasten. kirke(r) og indeholder

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Inge Marstal Hørelære i Koret

Inge Marstal Hørelære i Koret Inge Marstal Hørelære i Koret Gitte Chren Music Mind Games i Koret Doris Kjærgaard Inspiration til Korprøven Mandag d. 14. sept. kl. 12.30-17.30 i Margrethekirken i Aalborg Tirsdag d. 6. okt. kl. 10.00-14.30

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

PO-bladet N R. 6 J U N I 2 0 0 9 8. Å R G A N G

PO-bladet N R. 6 J U N I 2 0 0 9 8. Å R G A N G PO-bladet N R. 6 J U N I 2 0 0 9 8. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Den sande kunst Den danske kultur bløder. Den ligger afsvækket på sit leje, gispende efter de få vejtrækninger, den er forundt at have

Læs mere

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Indledning: I forbindelse med indgåelsen af overenskomster og

Læs mere

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009 Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009 Kirkeministeriet har fastsat vejledende regler om beregning af vederlag til vikarer for kirketjenere, kordegne, organister og gravere gældende

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

PO-bladet N R. 9 S E P T E M B E R 2 0 0 9 8. Å R G A N G

PO-bladet N R. 9 S E P T E M B E R 2 0 0 9 8. Å R G A N G PO-bladet N R. 9 S E P T E M B E R 2 0 0 9 8. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Fagre nye verden... er titlen på en fremtidsroman skrevet af Aldous Huxley skrevet i 1932, og det kunne også sagtens være overskriften

Læs mere

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet.

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Arbejdsbeskrivelse for organist indtast navn ved Jyderup og Holmstrup kirke(r) Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Organistens ugentlige fridag er:

Læs mere

VEDTÆGT. for. den af Stilling menighedsråd. valgte. kontaktperson

VEDTÆGT. for. den af Stilling menighedsråd. valgte. kontaktperson VEDTÆGT for den af Stilling menighedsråd valgte kontaktperson I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte en person, der

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson STANDARDVEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af

Læs mere

PO-bladet N R. 7 J U L I 2 0 0 9 8. Å R G A N G

PO-bladet N R. 7 J U L I 2 0 0 9 8. Å R G A N G PO-bladet N R. 7 J U L I 2 0 0 9 8. Å R G A N G P R Æ L U D I U M De stille eksistenser I skrivende stund har FPO ikke underskrevet den nye overenskosmt med Kirkeministeriet. Men som det blev skitseret

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse for organist ved Asmild og Tapdrup kirker. Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet.

Arbejdsbeskrivelse for organist ved Asmild og Tapdrup kirker. Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Arbejdsbeskrivelse for organist ved Asmild og Tapdrup kirker Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Ved organist forstås den organist, for hvem nærværende

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2

Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2 Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2 Baggrund: På MR mødet d. 26. april blev Berit og Simon givet opgaven med at udarbejde oplæg til høringssvar på Kirkeministeriets

Læs mere

falder i ny overenskomst

falder i ny overenskomst Å R S S T Æ V N E Kravet om salmenumre 48 timer før en tjeneste falder i ny overenskomst FPO forventes i nær fremtid at underskrive den nye overenskomst med Kirkeministeriet. Det vil medføre en række ændringer

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN

SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN Henriette Hoppe har ikke været omkring en anden uddannelse, før hun blev PO. Jobbet som organist lå i naturlig forlængelse af glæden ved at spille orgel, og medlemskabet af

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Kirkegang i Padesø Kirkerne er tomme, der kommer ingen. Det er en udtalelse, man ofte hører i medierne, men det er jo i langt de

Læs mere

ORGELBOG 2004. indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til "Den danske Salmebog 2003"

ORGELBOG 2004. indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til Den danske Salmebog 2003 ORGELBOG 2004 indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til "Den danske Salmebog 2003" Bidragydere til samlingen er: Mikkel Andreassen, Povl Christian Balslev, Peter Gawol,

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken Cirkulære af 10. november 2011 Perst.nr. 059-11 PKAT nr. 0254 J.nr. 7-401-7 Cirkulære om aftale om Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 6. november 2014 kl. 19.00 i Faxe Sognehus. Dagsorden:

Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 6. november 2014 kl. 19.00 i Faxe Sognehus. Dagsorden: Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 6. november 2014 kl. 19.00 i Faxe Sognehus Dagsorden: 0. Orientering fra formanden 1. Meddelelser fra formanden 2. Meddelelser fra kirkeværgen 3. Meddelelser

Læs mere

Cirkulære om lønning af vikarer ved kirker og kirkegårde pr. 1. april 2006

Cirkulære om lønning af vikarer ved kirker og kirkegårde pr. 1. april 2006 Kirkeministeriets cirkulære af 28. marts 2006. Dokument id: 281480 Cirkulære om lønning af vikarer ved kirker og kirkegårde pr. 1. april 2006 (Til stiftsøvrighederne) Kirkeministeriet har fastsat vejledende

Læs mere

PO-bladet N R. 4 A P R I L 2 0 0 9 8. Å R G A N G

PO-bladet N R. 4 A P R I L 2 0 0 9 8. Å R G A N G PO-bladet N R. 4 A P R I L 2 0 0 9 8. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Forår og forandring Vi befinder os nu i den anden forårsmåned og går således en tid i møde, hvor alt i naturen ånder forandring, vækst

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse for organist NN ved Vejle Sct. Nicolai Sogns kirker

Arbejdsbeskrivelse for organist NN ved Vejle Sct. Nicolai Sogns kirker Arbejdsbeskrivelse for organist NN ved Vejle Sct. Nicolai Sogns kirker Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Organistens ugentlige fridag er: fredag.

Læs mere

Cirkulære om lønning af vikarer ved kirker og kirkegårde pr. 1. april 2005

Cirkulære om lønning af vikarer ved kirker og kirkegårde pr. 1. april 2005 Kirkeministeriets cirkulære af 31. marts 2005. Dokument id: 231638. Cirkulære om lønning af vikarer ved kirker og kirkegårde pr. 1. april 2005 (Til stiftsøvrighederne) Kirkeministeriet har fastsat vejledende

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 1 51. årg. 2014 Marts April Maj Præstevikar Påskens gudstjenster Filmklub Konfirmationer Koncert Ældreudflugt 25 års jubilæum Selma Lagerlöf Den

Læs mere

PO-bladet N R. 3 M A R T S 2 0 0 9 8. Å R G A N G

PO-bladet N R. 3 M A R T S 2 0 0 9 8. Å R G A N G PO-bladet N R. 3 M A R T S 2 0 0 9 8. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Visioner og uddannelse Det ligger i tiden at være visionær eller at tænke strategisk. Vores offentlige forvaltning stiller krav om målsætningsdebat,

Læs mere

Ringkøbingkredsens Vintermøde 2010 Den nye organisationsaftale i Højmark Forsamlingshus

Ringkøbingkredsens Vintermøde 2010 Den nye organisationsaftale i Højmark Forsamlingshus Ringkøbingkredsens Vintermøde 2010 Den nye organisationsaftale i Højmark Forsamlingshus Hvad giver anledning til spørgsmål? 1. aftalen generelt 2. Ansættelsesbreve 3. Løn og rådighedstillæg 4. Arbejdstid

Læs mere

SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE

SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Søndagscafé i sct. olai sognegård SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE indholdsfortegnelse Dato Emne Side 8. september

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

HVAD BLIVER DER AF DE STUDERENDE PÅ

HVAD BLIVER DER AF DE STUDERENDE PÅ HVAD BLIVER DER AF DE STUDERENDE PÅ PASTORALSEMINARIERNE? EN UNDERSØGELSE AF, HVORDAN DET GÅR DEM, DER GENNEMFØRER PASTORALSEMINARIERNES 17 UGERS KURSUS, SOM FORBEREDER DEM TIL ET JOB SOM PRÆST I DEN DANSKE

Læs mere

Basiskurser og efteruddannelse

Basiskurser og efteruddannelse Dansk Amatørmusik Ledelse af børnekor Basiskurser og efteruddannelse Aarhus, Slagelse, Odense, Fredericia Kurserne arrangeres i samarbejde mellem Musiklærerforeningen, FUK, Folkekirkens Musikskoler, Børnekorakademiet,

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Pkt. 2. Ad pkt. 2. Holbæk den. 8. januar 2013. 1. Der indkaldes herved til

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Pkt. 2. Ad pkt. 2. Holbæk den. 8. januar 2013. 1. Der indkaldes herved til Holbæk den. 8. januar 2013. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Referat. Fraværende med afbud; Flemming Erland Christensen Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 19.00 I Sortebrødreklostret Klosterstræde

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte PO-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte PO-organister. Samme overenskomst træder pr. 1. januar 2010 i kraft for de

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver Nærværende vejledning er udarbejdet som et hjælpeværktøj til de lønansvarlige, der skal oprette ansættelsesforhold

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Hjordkær kirke Aabenraa provsti ( Aabenraa kommune) Haderslev stift I For benyttelse af kirken TAKSTREGULATIV A. til gudstjenester a. der afholdes af kirkens præst eller en

Læs mere

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Stiftskursusdag Kunst, Klang og Kirkerum Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Kunst, Klang og Kirkerum Velkommen til årets stiftskursusdag, arrangeret af Udvalget for Kirkemusik og Gudstjeneste. Kirkerum

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Rindum menighedsråd. valgte. kontaktperson. Side 1 af 6

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Rindum menighedsråd. valgte. kontaktperson. Side 1 af 6 STANDARDVEDTÆGT for den af Rindum menighedsråd valgte kontaktperson Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Tirsdag den 17. februar 2015 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Margrethe

Læs mere

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen Indkaldelse/ referat Mødeart Mødedato/ tidspkt. Deltagere Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Dagsorden Tirsdag d. 8.01.13 Kl. 19.30-22.00 Sven Madsen John Berwick Martin Ringsmose Claus Weber Birgitte Skovgaard

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Kirken på bakken. Sct. Peders Kirke. Biskoppen kommer

Kirken på bakken.  Sct. Peders Kirke. Biskoppen kommer Kirken på bakken www.sct-peders.dk Biskoppen kommer Sct. Peders Kirke Randersugen 2017 Kirken på bakken vil være din ekstra synlige kirke i Randersugen 2017. Velkommen til en lang række aktiviteter i Sct.

Læs mere

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat. Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat. Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat Protokol Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 Mødelokale: Sognehuset Medlemmer: Erik Steen Nielsen, Finn Illum, Frode Elkjær

Læs mere

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 Fjelsted kirke FYENS STIFTS MENIGHEDSRÅDSFORENING www.fsmfyn.dk KÆRE KURSIST I dette kursusprogram finder du brugbare, spændende og Inspirerende kursusforløb

Læs mere

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet.

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Arbejdsbeskrivelse for organist ved Vedbæk kirke Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Organistens ugentlige fridag er: Mandag. Fredag er løs fridag på

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn.

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn. Den 1. september 2009 trådte ny organisationsaftale i kraft for de nyansatte kordegne. Samme organisationsaftale

Læs mere

PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 0 9 8. Å R G A N G

PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 0 9 8. Å R G A N G PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 0 9 8. Å R G A N G P R Æ L U D I U M PO-organisten anno 2009 Med juletravlheden forhåbentlig vel overstået og juleglæden forhåbentlig ikke helt opbrugt kan vi nu tage hul

Læs mere

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Kirkemusiker og kirkesanger PO DOKS Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Ministeriet for Ligestilling og Kirke udgiver ikke længere vikarsatser,

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET DAGSORDEN til Menighedsrådsmødet Mandag den 19. januar 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Indledning ved Erik Dybdal Møller 1. Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter (19.10). 2. Økonomi ved kassereren

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

VEDTÆGT. kontaktperson

VEDTÆGT. kontaktperson VEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson I henhold til 9 stk. 5, i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte en person,

Læs mere

MUSIKSKOLENS TEMAUGE TEMA: NORDISK MUSIK

MUSIKSKOLENS TEMAUGE TEMA: NORDISK MUSIK PROGRAM FOR MUSIKSKOLENS TEMAUGE Fra den 3. til den 8. marts 2014 TEMA: NORDISK MUSIK DE FLESTE AKTIVITETER AFSLUTTES PÅ DAGEN FORÆLDRE (OG ANDRE) ER DERFOR VELKOMNE TIL AT OVERVÆRE DET AFSLUTTENDE KVARTER

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Valgfag på Feldballe Friskole

Valgfag på Feldballe Friskole Valgfag på Feldballe Friskole For elever i fritidsordningen på Feldballe Friskole bliver der nu flere valgfag at vælge imellem i løbet af året. I dette lille hæfte kan du se hvilke aktiviteter det handler

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Torsdag den 12. november 2015 kl. 16.30-20.00 i Københavns Bispegård, Nørregade 11, 1165 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Der forelå afbud

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

IMPULS. Valby. Marts - april 2012. Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby

IMPULS. Valby. Marts - april 2012. Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby IMPULS Marts - april 2012 Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby Valby AT TAGE PÅ FERIE Den sidste uge i januar havde vi muligheden for at tage på ferie. Og jeg, Anders, tror at de fleste af os kobler ordet

Læs mere

Herning Nordre og Søndre Provstier. Kontaktperson

Herning Nordre og Søndre Provstier. Kontaktperson Kontaktperson Dagsorden for holdundervisning Præsentation - kontaktperson Kontaktpersonens ansvarsområder og opgaver Lovgivning Overenskomster og organisationsaftaler Hvor er der hjælp at hente? Gruppeopgave

Læs mere

PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Nytårshilsen Efter forhåbentlig vel at have overstået den travle juletid, er det nu tid for at ønske hinanden et rigtig godt nytår.

Læs mere

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale Cirkulære om organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2005 Cirkulære af 20. september 2006 PKAT nr. 0297 Cirkulære om organisationsaftale for undervisningsassistenter

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Holbæk den. 10. januar 2012. 1. Der indkaldes herved til. Referat. Fraværende med afbud;

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Holbæk den. 10. januar 2012. 1. Der indkaldes herved til. Referat. Fraværende med afbud; Holbæk den. 10. januar 2012. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Tirsdag den 10. januar 2012 kl. 19.00 Referat. Fraværende med afbud; Henne Korsby Henning Petersen På kirkegårdskontoret Anders

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

4. Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte ved Kystinspektoratet og Statens Uddybningsmateriel overgik til det nye lønsystem pr. 1. juli 2003.

4. Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte ved Kystinspektoratet og Statens Uddybningsmateriel overgik til det nye lønsystem pr. 1. juli 2003. Forhandlingsprotokol over forhandlingerne om revision af aftalen om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kystdirektoratet inden for HK/STAT, Trafik og Jernbanes område af 1.

Læs mere

Til kommunalbestyrelser, alle biskopper, alle provster og alle præster. Kære kommunalbestyrelser, biskopper, provster og præster

Til kommunalbestyrelser, alle biskopper, alle provster og alle præster. Kære kommunalbestyrelser, biskopper, provster og præster Til kommunalbestyrelser, alle biskopper, alle provster og alle præster Kirkeministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 3390 Fax 3392 3913 E-mail km@km.dk www.km.dk Kære kommunalbestyrelser,

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

VORES KORARBEJDE. Information og ansøgning til menighedsrådet

VORES KORARBEJDE. Information og ansøgning til menighedsrådet VORES KORARBEJDE Information og ansøgning til menighedsrådet K FUK tilbyder et forløb med konsulentbistand, hvor der tages udgangspunkt i netop vores korarbejde! Korarbejdet må hele tiden tilpasses situationen,

Læs mere

ARRANGØRER: Kalvø Badehotel, Folkeuniversitetet og Det Maritime Kalvø bidrager også PROGRAM FOR HØJSKOLEDAGENE

ARRANGØRER: Kalvø Badehotel, Folkeuniversitetet og Det Maritime Kalvø bidrager også PROGRAM FOR HØJSKOLEDAGENE ARRANGØRER: Menighedsrådene i Øster Løgum, Løjt og Genner Tilrettelæggelse: Claus Helsbøl, pastor em. mødeleder Anette Kjær, organist Sognenes præster Ann Bork Damsgaard og Anette Jensen Kalvø Badehotel,

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Torsdag den 17. september 2015 kl. 16.30 20.00 i Bispegården, Nørregade 11, 1165 København K. Afbud fra Ole Pagels 1. Godkendelse af dagsorden. Ad. 1. Ingen bemærkninger

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde Referat at møde i Solrød Menighedsråd, torsdag den 8. maj 2008, kl 18.30 i Solrød Strandkirke Den 08. Maj.. 2008 Blad nr. 1 Fraværende med afbud:charlotte Gravesen, Michael Rønne Rasmussen, Anne-Marie

Læs mere

Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1. tilføjelse blev referatet godkendt. /02 09.02/02 Godkendelse af dagsordenen /05

Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1. tilføjelse blev referatet godkendt. /02 09.02/02 Godkendelse af dagsordenen /05 Referat af møde i Solrød Menighedsråd - ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 05. Feb. kl.18.00 i Solrød Strandkirke Dagsorden : Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1 Fraværende med afbud:michael Rønne Rasmussen,

Læs mere

Birgit Lundholm Jensen. Jytte Abildstrøm og Hune kirkes kor. Arne Mumgaard, domprovst. Søren Lodberg Hvas, biskop. Kl. 10.30 Kristian G.

Birgit Lundholm Jensen. Jytte Abildstrøm og Hune kirkes kor. Arne Mumgaard, domprovst. Søren Lodberg Hvas, biskop. Kl. 10.30 Kristian G. Nyhedsbrev fra Hunne sog Nr. 6. Juni-Juli 2014 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant: Rødhus kl. Prædikant: Den 22. juni 1. søndag 14.30, kl. ca. 16 sommermøde i Kirkeladen Birgit Lundholm Jensen Jytte Abildstrøm

Læs mere

Aktiviteter ved Ejstrup og Gludsted kirker.

Aktiviteter ved Ejstrup og Gludsted kirker. Aktiviteter ved Ejstrup og Gludsted kirker. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Kirkens aktiviteter... 1 2. Menighedsrådenes aktiviteter... 2 3. Aktiviteter i kirkens regi... 3 4. Aktiviteter

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 19. november 2014 kl. 16.30 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Erik Andreassen

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

PROGRAM VELKOMMEN PÅ

PROGRAM VELKOMMEN PÅ PROGRAM VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der mødes for at dele

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere