PO-bladet N R. 8 A U G U S T Å R G A N G

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 0 9 8. Å R G A N G"

Transkript

1 PO-bladet N R. 8 A U G U S T Å R G A N G

2 P R Æ L U D I U M Tre overenskomster Torsdag den 18. juni kunne FPO efter næsten tre år forhandlinger med Kirkeministeriet sætte det sidste punktum i organistoverenskomsten. Resultatet er godkendt af FPO, DOKS, COII samt Kirkeministeriet, hvis bagland, Personalestyrelsen (Finansministeriet) dog i skrivende stund endnu mangler at acceptere resultatet. Så snart dette sker, vil overenskomstteksten være at finde på foreningens hjemmeside såvel som på Kirkeministeriets. Overenskomsten træder i kraft for PO-organister, der ansættes fra 1. september i år og for allerede tjenestemandslignende eller honoraransatte PO-organister fra 1. januar Tjenestemandsansatte bevarer fremover denne status også ved ansættelse i anden stilling. Der vil blive taget flere initiativer, for at sikre, at alle har mulighed for at blive orienteret om de nye løn, ansættelses- og arbejdsforhold. Allerede i weekenden juni var tillidsrepræsentanterne således på kursus i Vissenbjerg. I september-oktober forventer vi stiftsvise orienteringsmøder i et samarbejde med Kirkeministeriet, Landsforeningen af Menighedsråd og DOKS. Nærmere herom følger i næste nummer af PO-bladet. Vi planlægger også et orienteringsinitiativ i forbindelse med efterårets kommende tillidsrepræsentantvalgmøder. Samtidig med indgåelsen af en overenskomst med Kirkeministeriet har vi også som en samlet pakkeløsning afsluttet forhandlingen af de specielle FPO-krav i forbindelse med sidste års landsdækkende treårige overenskomst kaldet OK-08, samt forhandlingen med Kirkeministeriet om lokallønsmidlerne for Det samlede resultat vil blive gennemgået i to artikler inde i bladet. Bo Nygaard Larsen, redaktør 310

3 I N D H O L D & K O L O F O N PO-bladet Udkommer 12 gange årligt og udgives af Foreningen af Præliminære Organister, FPO Oplag: eksemplarer ISSN: Redaktion og DTP Ansvarshavende redaktør Bo Nygaard Larsen, journalist Søndre Byvej Solrød Strand Tlf / Mobil Deadline Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren senest den 5. i måneden før. Stillingsannoncer sendes til sekretariatet på senest den 5. klokken 13 i måneden før. Tryk BUCHS AS, Kertemindevej 15, 8900 Randers, Sulsted Kirke, del 1. Foto: Bo Nygaard Larsen FPO og den nye overenskomst FPO har nu underskrevet den nye overenskomst. Læs her, hvad den betyder for dit virke som organist. Side Keltiske sange på dansk For første gang er der nu udgivet keltiske tekster på dansk. Kvintetten Vindens Vej står bag. Side Rytmisk musik i kirken er et problem I kirken skal man tjene ånden og ikke kødet. Derfor er rytmisk musik i kirken et problem, skriver komponisten Daniel Fladmose. Side Foto: Istockphoto Forsiden Komponisten Daniel Fladmose, der skriver debatindlæg i dette nummer. Foto: Kasper Dalmose.

4 O V E R E N S K O M S T FPO har underskrevet den nye overenskomst Efter nogle års forhandlinger har FPO underskrevet den nye overenskomst. I denne artikel opridser Anders Thorup, formand for FPO, de vigtigste elementer i overenskomsten. Tekst: Anders Thorup Da selve overenskomstteksten udgør over 20 sider bliver dette i sagens natur kun en oversigtsartikel, der i mange forhold præsenterer en forenklet gennemgang. Alle konkrete tvivlsspørgsmål om overenskomsten, må derfor afgøres med henvisning til den fulde tekst. Uddannelsesoverenskomst Overenskomsten er indgået mellem Kirkeministeriet på den ene side og FPO og DOKS i fællesskab på den anden side, og omfatter organister ansat i Folkekirken med enten præliminær orgelprøve eller kirkemusikalsk kandidateksamen. For hver af foreningerne er der forhand let særskilte lønprotokollater. Overens komsten er en såkaldt uddannelsesoverenskomst, hvilket betyder, at man ansættes og aflønnes i forhold til ens uddannelse. Der er altså ikke længere noget, der på forhånd hedder en DOKS- eller en POstilling. Alle kan principielt søge og ansættes i alle stillinger. Femdagesuge og otte friweekends Organisten har (som nu) en fast ugentlig fridag. Derudover har man for hver uge en fridag, der kan placeres på skiftende dage, men to gange i kvartalet skal placeres på sammenhængende lørdag-søndage. På denne måde får man (i gennemsnit) en femdagesuge og otte årlige friweekends. 312

5 Sulsted Kirke, del 2. Foto: Bo Nygaard Larsen Arbejdets tilrettelæggelse Grundprincippet er her, at alt arbejde og rådighedsforpligtelse skal meddeles med mindst en måneds varsel. Tjenester, der ikke er reglementeret varslet, er ikke organistens forpligtelse. Man ved altså mindst en måned forud, hvornår man står til rådighed for arbejdsgiveren og hvornår man har fri. Dette gælder også i kvoterede stillinger. Arbejdet deles i to grupper: Planlagte aktiviteter er typisk gudstjenester, koncerter, møder, kor prøver, andagter, (de fleste) vielser, konfirmandundervisning m.m. Disse kan højst udgøre 30 timer om ugen. Ikke-planlagte aktiviteter er typisk begravelser, bisættelser, visse vielser og velsignelser m.m. Disse tjenester skal ligge inden for et på forhånd varslet bånd" på maksimalt fire timer om dagen. Andre bestemmelser: Forpligtelser i andre kirker skal varsles efter samme regler som i ens egen/egne og tælles med i de 30 timer. Det samme gælder perioder, hvor man 313

6 SPAR ca. 20% på populære bøger LUX ÆTERNA 1 65 værker til begravelse og meditation Kr. 628,00 LUX ÆTERNA 2 92 værker til begravelse og meditation Kr. 698,00 JUBILATE 77 festlige postludier Kr. 728,00 LACRYMOSA 63 solosange med orgelakkompagnement Høj og dyb udgave Kr. 598,00 LAMENTATIO 23 satser for soloinstrument og orgel Løse stemmer for fløjte, violin og cello Kr. 598,00 Bestil indholdsfortegnelser på Forlaget DanMus Bent Påske Tlf

7 O V E R E N S K O M S T eventuelt står til rådighed ved kollegers akutte sygdom. Delt tjenestetid Hvor der er mindre end fire timer mellem to tjenester, medregnes perioden mellem tjenesterne i de 30 timer. Deltidsstillinger I stedet for de nuværende regler om friperioder" gælder nu: Det aftales ved ansættelsen på hvilke ugedage og tidspunkter, arbejdstiden kan placeres. De ovenfor nævnte 30 timer nedsættes forholdsmæssigt. Det samlede ugentlige timetal for båndet" nedsættes forholdsmæssigt, men kan dog stadig udgøre fire timer pr. dag. Løn, løntillæg og pension Lønsystemet er en til Folkekirken tillempet udgave af Ny Løn, som indeholder en basisløn samt tillæg, som kan være centralt eller lokalt forhandlede. Der indbetales som nu 18% pensionsbidrag til PFA af alle dele af lønnen. Der er indgået en aftale om garantiløn, således at ingen ved overgang til overenskomstansættelse kommer til at gå ned i løn. (De nedenfor anførte tal er afrundede beløb pr. 1. april 2009): Basisløn Trin 1 kr Trin 2 kr (efter to års anciennitet) Rådighedstillæg Der er aftalt ét centralt tillæg, som dog er gradueret efter hvor mange kirker, man er ansat ved: 1 kirke kr kirker kr eller flere kirker kr Stedtillæg findes ikke længere. De tidligere lønrammer med anciennitetsforløb på over tyve år er nu væk, og efter to år består ens mulighed for lønudvikling i forhandling med menighedsrådet om lokalt aftalte tillæg. Disse kan være kvalifikationstillæg, som normalt er varige tillæg, eller funktionstillæg, som normalt er tidsbegrænsede til udførelsen af den pågældende funktion, samt engangsvederlag. Lokale forhandlinger om tillæg Der er forhandlet et særskilt protokollat om reglerne for lokal indgåelse af aftaler om tillæg. Heraf fremgår det, at det er FPO og menighedsrådet, der er parter i en sådan aftale. Den enkelte organist hverken kan eller skal altså sidde med den opgave selv, men vil få hjælp af foreningen, typisk via sin tillidsrepræsentant. De årlige forhandlinger er som udgangspunkt skriftlige, og skal indledes senest 15. september. Kan man ikke nå til enighed, kan sagen indbringes for først stiftet og siden Kirkeministeriet 315

8 O V E R E N S K O M S T Overenskomsten og tjenestemænd Sulsted Kirke, del 3. Foto: Bo Nygaard Larsen De medlemmer af FPO, der er tjenestemænd, bliver også berørt af den nye overenskomst. FPOs formand, Anders Thorup, skriver her hvordan. Tekst: Anders Thorup 316

9 MMed indgåelsen af en overenskomst med Kirkeministeri-et er ligeledes OK-08 og lokallønsforhandlingerne for 2008 afsluttede som en del af en samlet løsning for de tjenestemandsansatte PO-organister. Ikrafttrædelsesdatoen for de nedenstående resultater vil fremgå af næste nummer af PO-bladet omklassificeres til lønramme 20. I vort oprindelige forhandlingsudspil, havde vi krav om forbedringer for både den lønmæssige top og bund af stillingsmassen, men af forskellige grunde blev det, som det ses, kun" til forbedringer for bunden. Vi vil gå videre med projektet ved OK-11. Femdagesuge og otte friweekends Organisten har (som nu) en fast ugentlig fridag. Derudover har man for hver uge en fridag, der kan placeres på skiftende dage, men to gange i kvartalet skal placeres på sammenhængende lørdag-søndage. På denne måde får man (i gennemsnit) en femdagesuge og otte årlige friweekends. Reglerne er her altså identiske med overenskomsten. Tre-kirke-tillæg Under det næsten treårige overenskomstforhandlingsforløb, har Kirkeministeriet ikke villet (måttet) indgå aftaler om anvendelse af lokallønsmidler til varige tillæg og omklassificeringer. Nu er tilstanden normaliseret, og alle, der midlertidigt har fået tre-kirke-tillægget tildelt som engangsvederlag, har det herefter som varigt tillæg. Omklassificeringer Alle organister i lønramme omklassificeres til lønramme 19. Alle organister i lønramme 317

10 Nye regler for optælling af organiststillinger Det velkendte pointsystem er snart fortid. Der kommer intet andet system i stedet, og det betyder, at menighedsrådene selv må bestemme, hvor stor organiststillingen skal være. I denne artikel får du en grundig introduktion til den nye vejledning til optælling af organiststillinger. Tekst: John Poulsen, sekretariatsleder, FPO Iforbindelse med de netop afsluttede forhandlinger om en overenskomst på organistområdet oplyste kirkeministeriet, at man ville ophæve det såkaldte kvotecirkulære (Cirkulære om fastsættelse af lønkvoter for organiststillinger, der klassificeres i tjenestemændenes lønrammesystem, CIR nr af 30/6 1983). Det betyder, at det snart er slut med det velkendte pointsystem. Kirkeministeriet oplyste samtidigt, at man ikke var indstillet på at sætte noget andet i stedet. Med andre ord, ville kirkeministeriet (og dermed stifterne) ikke mere blande sig i, hvor mange og hvor store (eller små) organiststillinger, menighedsrådene ønskede at oprette, ligesom man ikke ville blande sig i, hvordan en organiststillings størrelse skulle beregnes. Kirkemusikalske aktiviteter I overenskomsten er der taget stilling til en række løn- og ansættelsesvilkår for organister som fastlæggelse af arbejdstid, opsigelsesvarsel, løn under sygdom m.v. Det er derimod ikke i overenskomsten beskrevet, hvilke overvejelser menighedsrådet og organisten kan og skal gøre sig i forbindelse med fastsættelse af de kirkemusikalske aktiviteter samt det tidsforbrug, herunder til forberedelse, der er nødvendigt til varetagelsen af de opgaver, menighedsrådet ønsker skal indgå i organistfunktionen. Fælles vejledning For ikke at sætte organisterne og menighedsrådene i en helt umulig situation, besluttede FPO sammen med DOKS og Landsforeningen af Menighedsråd derfor i fællesskab at udarbejde en detaljeret vejledning i, hvordan en organiststilling kunne optælles. Vejledningen beskriver de opgaver, der typisk kan være indeholdt i en organistfunktion. Det betyder samtidigt, at samtlige beskrevne opgaver ikke nødvendigvis alle indgår i en organiststilling, ligesom der kan være opgaver, der ikke er beskrevet i vejledningen. 318

11 John Poulsen, FPOs sekretariatsleder, har ydet en stor indsats i forbindelse med forhandlingerne om den nye overenskomst. Foto: Bo Nygaard Larsen. Der er til hver af opgavetyperne angivet et interval af timer, som opgaverne normalt ville kunne løses inden for. Til vejledningen er knyttet et regneark, som det stærkt anbefales at bruge til beregningen af stillingens størrelse. Regnearket er opbygget med afsæt i vejledningen således, at de enkelte punkter i regnearket refererer til afsnittene i vejledningen. Forslag til arbejdsbeskrivelse Endelig er der udarbejdet et forslag til en arbejdsbeskrivelse, som nærmere beskriver indholdet af de opgaver, som indgår i den konkrete stilling med udgangspunkt de lokale forhold. Arbejdsbeskrivelsen er også opbygget med udgangspunkt i vejledningen således, at de enkelte punkter i regnearket refererer til afsnittene i vejledningen. Det forventes, at kvotecirkulæret ophæves med virkning fra det tidspunkt, overenskomsten træder i kraft (1. september 2009). Vejledningen, regnearket og arbejdsbeskrivelsen han hentes på FPOs hjemmeside og på IT-skrivebordet. Nye regler for nyansættelser Ved ansættelser fra 1. september og derefter gælder der altså på stort set alle områder helt nye spilleregler for både organister og menighedsråd. FPO kan ikke stærkt nok anbefale medlemmerne altid at huske følgende: Send ansættelseskontrakten incl. stillingsberegningen og arbejdsbeskrivelsen til FPOs sekretariat til godkendelse, inden du underskriver. Ansættelseskontrakten skal indeholde en henvisning til stillingsberegningen og arbejds-beskrivelsen, der skal vedhæftes som bilag til ansættelseskontrakten. Lokale løntillæg er kun gyldige efter FPO s godkendelse. 319

12 320

13 Keltiske sange nu udgivet på dansk Tekst: Bo Nygaard Larsen Det er musik til tiden, hvis ikke til alle tider. Således har naturen og de dybere menneskelag altid spillet en rolle for kristendommen og den måde, troen udøves på. På andre end de danske breddegrader har fænomenet dog altid været mere udbredt, men i de senere år er der sket en markant stigning i denne form for åndelighed. Musikalsk har den keltiske musik været ledetråden, som man i bedste fald blot har kunnet ladet sig inspirere af herhjemme. Men med kvintetten Vindens Vej blæser der nu nye muligheder ind. På deres netop udkomne cd, Må din vej gå dig i møde, er der for første gang oversat og skrevet danske tekster til den keltiske tradition. De instrumenter, vi bruger, er blandt andre guitar, mandolin, oktavmandolin og klarinet, og en rød tråd gennem alle sangene er den folkelige tone, som lægger op til en enkelhed i fremførelsen, hvor stemmen er det bærende," siger komponisten Torsten Borbye Nielsen, der har stået for langt de fleste af cd'ens 15 numre. Udover cd'en er der udgivet en bog med 40 sange med noder samt forslag til en række liturgier med bønner og velsignelser. Materialet er fortrinsvis fra Wild Goose Resource Group/Iona Community, men der er også en række ældre keltiske tekster med nye danske melodier og et par liturgier, der er brugt ved gudstjenester og workshops holdt af I Mesterens Lys. Cd og bog er udgivet af Kirkefondet i samarbejde med I Mesterens Lys. Læs mere på 321

14 Stiftskurser MUSIK som formidler af KRISTENDOM Ved lektor Lars Bo Bojesen og organist Jytte Lundbak Deltagere: Præster, sognemedhjælpere, organister, lærere og andre interesserede Kristendommen er ordets religion vi kender den tydeligvis gennem det talte og skrevne ord. Men jo ikke udelukkende! Billede og musik formidler også forkyndelse, under de rette omstændigheder. Især musikkens potentiale trænger til at blive gennemtænkt i en kirkelig sammenhæng. Hvad skal der til, for at musik kan åbne for erfaringen af det hellige? Hvordan kan det kristne menighedsliv intensiveres og uddybes gennem arbejdet med musik i fællesskab, og individuelt? Dette spørgsmål er ikke bare teoretisk, men i høj grad også praktisk, og udover en musikpsykologisk og musikteologisk introduktion tilbyder kurset to slags praktisk udbytte: 1) erfaringer med bestemte former for musik især korsang der ved at åbne mennesker på forskellige alderstrin for kristen spiritualitet evner at aktivere dem i et kristent fællesskab; og 2) kendskab til bestemte former for musik, der som led i en sjælesørgerisk samtale kan åbne, trøste eller styrke mennesker på forskellige alderstrin. De to tilgange bindes sammen af en psykologisk beskrivelse af den menneskelige livscyklus. Den gamle gør andre erfaringer med ånd og den musik som formidler ånd end den unge; men begge har deres tid og deres musik. Kurset rummer 4 moduler, fordelt på de 2 dage, hvor bl.a. følgende emner vil blive behandlet: 1/ Musik og livscyklus Babysalmesang og Spirekor 2/ Musik og religion Folkekirkens Børne- og Ungdomskor 3/ Musik og kristendom Kirkens musik i voksenlivet 4/ Musik og sjælesorg Kirkens musik og ældre Kurserne afholdes i stifterne begge dage fra kl august 2009 Aalborg stift 31.august - 1.september 2009 Ribe stift september 2009 Århus stift september 2009 Viborg stift 25. september 2009 Bornholm september 2009 Roskilde stift oktober 2009 Københavns stift oktober 2009 Helsingør stift oktober 2009 Lolland-Falster stift november 2009 Haderslev stift november 2009 Fyns stift november 2009 Sydslesvig Teologisk Pædagogisk Center Tlf

15 Jutlandia Saxofonkvartet Claus Olesen Henriette Jensen Trine Jensen-Gadegaard Kasper Hemmer Pihl

16 Komponist Daniel Fladmose Rytmisk musik i kirken er et problem 324 Foto: Kasper Dalmose

17 Den danske folkekirke har et stort problem: Rytmisk musik. De stadigt færre kirkegængere og et krav om musikalsk fornyelse har givet anledning til de senere års stigende anvendelse af rytmisk musik i gudstjenesten. Tendensen er destruktiv, upassende og et tegn på, at kirken er ved at miste troen på sig selv. Tekst: Daniel Fladmose, komponist, Odense Rytmisk musik har i dag en fremherskende rol-le i samfundet. Den er alle vegne: På caféer, i butikker, i folkeskolen og gymnasier, i tv, kulturmagasiner og sågar Danmarks Radio P1. Den danske Folkekirke har altid stået uberørt, men i dag er der nye toner. Populærmusikken vinder stort indtog i kirken. Popmusikken viser sig først og fremmest i salmesangen. Man har ønsket at modernisere salmebogen og har tilføjet en lang række popmelodier. Med denne vokale popularisering skulle det så blive lettere for menigheden at synge med på salmerne. Dette er dog en omfattende pinlig misforståelse. Melodisk orienteret Den musikalske tradition i Norden har længe været udpræget melodisk i modsætning til andre breddegrader, der er primært rytmisk orienteret. Det er altså et farligt skridt at gøre vor sang rytmisk. Også i praksis viser det sig, det ikke fungerer. De rytmiske salmer forlanger en vis præcis pulsering af musikken, men kirkeakustikken tillader ikke disse beats. Det bliver 325

18 en rytmisk sovs, og tilbage står en melodi, der uden sit rytmefundament viser sig melodisk utilstrækkelig. Rytmiske salmer er altså ikke egnede til kirken. Storskærme og musikvideoer Mange præster i de danske kirker går endnu længere med den rytmiske musik. Den er blevet et fast selvstændigt indslag i gudstjenesten, og eksemplerne er mange. I visse kirker bliver populærmusikken brugt under nadveren, hvor musikere stiller sig op og synger popmusik. Man forsøger generelt at presse rytmisk musik ind overalt, hvor det lader sig gøre. Små kor, der synger gospellignende musik, er blevet almindelige. Til sjældenhederne findes præster, der rapper under gudstjenesten og kirker, hvor man sætter storskærme op for at spille musikvideoer. Man kan endda finde jævnlige rytmiske gudstjenester, der udelukkende indeholder pop. Beatles og bibel Et argument for denne modernisering er, at kirkegængerne har svært ved at koncentrere sig om at læse Biblen. Det er altså lettere at forstå Biblen gennem primitiv musik. Således har en engelsk biskop udtalt, at Beatles formidler Biblen bedre end kirken. Man har nu nedsat flere kirkelige råd rundt om i Europa, der skal liturgisere rockmusikken, så man teologisk kan forsvare den. I Norge findes eksempelvis Theological Interpretation of Rock Music. Denne idé er fuldstændig ude af proportioner. Kødet og ånden Den rytmiske musiks konkrete tonesprog baserer sig, som nævnt, essentielt på rytmen. Denne rytme taler til det kødelige i mennesket, hvorfor man også kan opleve menigheder, der klapper i takt til musikken. Kirkemusikken skal hjælpe os tættere på Gud, og det nås ikke gennem kødet, men ånden. Derfor er den rytmiske kirkemusik aldeles malplaceret. Den distancerer forholdet til Gud. Lyt til organisten Folkekirken er nødt til at tage musikkens rolle alvorligt. Den rytmiske musik gør kirkehandlingen til en koncert. Hvor den i Amerika er en integreret del af liturgien, er den her en begivenhed, der trækker publikum til. Kan den danske kirke leve med det? Kirken skal turde stå ved sin forkyndelse og ikke bøje sig for populismen. Det kan sagtens lade sig gøre at forny musikken i kirken, men jeg vil tilråde præsterne at lytte mere til deres organister, der har meget godt at bidrage med. Fornyelsen af musikken skal blot ske inden for vor kristendoms rammer, og vi må aldrig forlade ånden i kunsten. Musikken skal løfte kødet, ikke dyrke det. 326

19

20 J U B I L Æ U M Erik Haven - 25 år i Sulsted Han har ikke tal på, hvor mange gange han har sat sig på orgelbænken i Sulsted Kirke. Men efter 25 år i samme embede løber det op i flere tusinde. På den måde er Erik Haven så sammengroet med sit job, at han på disse vendsysselske kanter nærmest er en instituon. Jubilæet faldt den 1. maj, men på grund af hans Diplomseksamen i Kirkemusik på Det Jyske Musikkonservatoirum blev festivitasen udsat til søndag den 28. juni. Her var der festgudstjeneste med efterfølgende frokost, som menighedsrådet var vært ved. I anledning af dette kirkemusikalske sølvbryllup bragte den lokale ugeavis, Vodskov Avis, et helsides-interview. Tekst og fotos: Bo Nygaard Larsen 328

21

22 K O R T N Y T Nye salmebøger falder fra hinanden En salmebog kan vare hele livet. Sådan lyder det igen og igen, men alligevel må en del menigheder konstatere, at de salmebøger, de indkøbte i 2003, er begyndt at falde fra hinanden. Det skriver Menighedsrådenes Blad 6/2009. I Bibelselskabet, der står for udgivelsen af bøgerne, forklarer man problemet med, at de nye salmebøger for at gøre dem mere brugervenlige har en mere fleksibel ryg, end man har set tidligere. Desuden kan forhold som de skiftende temperaturer i kirken være en medvirkende årsag. Hanne Boel er ny professor i sang 330 Hun har prøvet det meste som sanger. Først som en del af vokalgruppen Blast, og siden som solist med en karriere, der har budt på store pladesalg og udsolgte koncertsale. De seneste år har der dog været forholdsvis stille omkring Hanne Boel. Nu er hun imiderltid klar til igen at skifte spor, omend det bliver inden for sangens verden. De næste fem år skal Hanne Boel være professor i sang på Rytmisk Musikkonservatorium, der har ansat hende som professor i sang.

23 Bagatell 1 Bagatell 2 Bagatell 3 Från kr En vagn kommer lastad Med världens mest sålda notställ Liten vagn + 12 notställ 7500 kr (exkl. moms) Stor vagn + 18 notställ kr (exkl. moms) Marknadens mest praktiska och prisvärda vagn och notställ Läs mer på Bagatell 2 Bagatell musikprodukter Tel: , fax: Köp 6 betala för 5 TELESKOPET Världsledande med bl.a. 85 % Teleskop av den amerikanska marknaden och lättvikt transport 75 % av den franska. Teleskop standard Inga skruvar - bara att dra upp och ner. Snygg design som passar i alla miljöer. Finns i 5 olika modeller från 495 kr (exkl. moms) Bagatell musikprodukter Tel: , fax: KLAVERNOTSTÄLL Nothajen slukar alla dina notblad, böcker och pärmar. Köp 4 betala för 3. Bagatell musikprodukter Tel: , fax: Bagatell 4 Sitt rätt Bagatell 5 Bagatell 6 ORKESTER/ KÖRSTOL 595: (exkl moms) Prova Bagatells sittriktiga orkester/körstol Sittra finns med 3 olika fasta lutningar från 595 kr och två varianter med steglös inställning av bak- och framben från 695 kr. Stapelbar, stoppad och klädd, hårdtestad med toppbetyg. Bagatell musikprodukter Tel: , fax: Bagatell 7 Flygel- och pianomedar Passar till alla pianon och flyglar. Kullagrade dubbelhjul av hög kvalitet. Mycket enkelt att montera för den som är lite händig (bruksanvisning medföljer). Instrumenten kan sedan lätt flyttas av en enda person. Medar flygel Medar piano Pris: 1895 kr till en flygel (exkl. moms) Pris: 695 kr till ett piano (exkl. moms) Bagatell musikprodukter Tel: , fax: Akustikskärmar Skydda elevernas hörsel i tid! Möblera om på några sekunder med vårt flexibla plexiglassystem. - Akustikskärm för orkester, slagverk, brass, etc kr (exkl. moms) - Paketpris: 3 set för 6900 kr (exkl. moms) - Akustikskärm på notställsfot 1080 kr (exkl. moms) Bagatell 8 Lyran: ( utmärkt som gåva till musikanter ) Ett nytt vackert notställ i bokträ för finsmakaren. Pris: 1450 kr (exkl moms) Grieg: Det populära Norska stålnotstället. Stabilt, tåligt. Passar även att stapla i vår vagn. Se Bagatell 1. Pris: 575 kr (exkl moms ) Bagatell musikprodukter Tel: , fax: :- (exkl moms) PIANO-GASPALLEN standard Sluta skruva! Pianopall med dubbla gasfjädrar höjer och sänker stolen som vilken kontorsstol som helst. Stabil stryktålig stålkonstruktion med stoppad sits. Nyhet: GASPALLEN ERGO 2500: (exkl moms) Bagatell musikprodukter Tel: , fax: Bagatell 9 Orkester/ körpodier Flexibelt lättvikts podie-system i aluminium för scénbyggeri med obegränsade möjligheter. Alla benlängder med snabbkoppling. Stage Bagatell musikprodukter Tel: , fax:

24 ECCLESIA - DUOEN Kirkekoncerter Cellist Anker Sigfusson Jeg er uddannet cellist ved Det Jyske Musikkonservatorium i Århus med diplomeksamen i 1990 og har siden 1996 haft kirkekoncerter som mit speciale. I dag er jeg bl.a. involveret i kammermusik, solovirksomhed med professionelt orkester, samt arbejde med amatørorkestre. Læs mere på min hjemmeside hvor du også vil kunne lytte til eksempler fra mit repertoire samt bestille en demo CD. Anker Sigfusson Solsikkevej 11, Vivild 8961 Allingåbro tlf:

25 Sjællands Kirkemusikskole Allehelgensgade Roskilde Tlf Mail: Sjællands Kirkemusikskole Kurser efterår 2009 Sjællands Kirkemusikskole afholder i efteråret 2009 følgende kurser: Babysalmesang 1: 5 mandage fra 31. august Underviser: Anne-Mette Riis. Sted: Ågerup Kirke nord for Roskilde Salmer i dans og bevægelse, m. skolebørn: 6 fredage i ulige uger fra 11. september Underviser: Anne-Mette Riis. Sted: Sjællands Kirkemusikskole i Roskilde Musik i kirken med små børn/babysalmesang 2: 5 mandage fra 26. oktober Underviser: Anne-Mette Riis. Sted: Ågerup Kirke nord for Roskilde HOSIANNA: 7 satser for børnekor: lørdag 24. oktober kl Underviser: Hanne Tofte Jespersen. Sted: Sjællands Kirkemusikskole, Roskilde Kursus i korledelse for PO-organister: oktober-november, fra 20. oktober Underviser: Per Enevold. Sted: 3 tirsdage i Roskilde, 1-2 fredag + lørdage i Trinitatis, København Konservatorieforberedende kursus i hørelære/teori: 10 tirsdage fra 22. oktober Underviser: Agnes Malm Nielsen. Sted: Sjællands Kirkemusikskole, Roskilde Tilmelding: hent kursusbrochurer samt tilmeldingsblanketter på: eller ved henvendelse på telefon eller mail Sjællands Kirkemusikskole er en folkekirkelig institution, der har til formål at uddanne organister, kirkesangere og kirkekorledere. Uddannelserne omfatter såvel undervisning på basisniveau som længerevarende kompetencegivende uddannelser, samt efteruddannelse. Sjællands Kirkemusikskole tilbyder også eksamensfri undervisning for ansatte i folkekirken. Sjællands Kirkemusikskole udbyder desuden hvert år et antal kurser.

26 A N M E L D E L S E R Jens Nielsen og Peter Lindhart Toft : Børnekor i Kirken 2. Korhefte og koralbog. Dansk Sang. Læs mere på www. dansksang.dk Tekst: Poul Lumbye Her ved indgangen til en ny sæson med børnekoret er der grund til alvorligt at overveje anskaffelsen af disse hefter. 20 fine sange for ligestemmigt kor i 2- og 3-stemmige satser med udarbejdede ledsagestemmer til de fleste af sangene enkelte er a capella-sange. Sangene repræsenterer forskellige musikalske stilarter i såvel rytmiske som mere traditionelle genrer. Fælles for dem alle er de meget fine tekster, som i sjælden grad demonstrerer et højt sprogligt, billeddannende og forklarende niveau, som ikke er almindeligt i en udgivelse af denne art. Tekstforfatterne er for eksempel Johannes Møllehave, Simon Grotrian, Johannes Johansen, Hans Anker Jørgensen, Lisbeth Smedegaard Andersen m.fl. Begge hefter er i et indbydende layout med tydelig og overskuelig tekst og nodeskrift korheftet tillige med flotte og fint illustrerende fotos. Koralbogen er forsynet med flere registre med angivelse af, hvilken satstype sangene repræsenterer. Tillige er der forslag til sangenes anvendelse på forskellige søndage og andre markeringspunkter i kirkeåret en fin detalje, men også et par sider med tips og ideer med forslag til sangenes udførelse. De udarbejdede klaver- og orgelsatser er meget gode og lægger sig i kvalitet og anvendelighed op ad niveauet for hele udgivelsen, og skaber således den smukke balance mellem tekst og musik. At lære disse hefter at kende har været en sand fornøjelse, og man kan kun håbe på en stor udbredelse. 334

27 K O R T N Y T Populær film om kirkekor Dokumentarfilmen En stemme for livet, der handler om Herning Kirkes Drengekor, er nu set af flere end personer. Det bringer den, ifølge Det Danske Filminstituts officielle statistik, ind som den tredje mest sete danske dokumentarfilm de seneste to år - kun overgået af Blekingegadebanden og fodboldfilmen Og det var Danmark. Indtil videre er filmen kun blevet vist i Midt- og vestjylland, men fra september bliver den også vist i det øvrige land. Læs mere på filmens hjemmeside, www. enstemmeforlivet.dk Langgaard-festival i Ribe Selvom det ligger et stykke ude i fremtiden, er det værd at bemærke allerede nu. Fra den 2. til den 5. september 2010 afholdes der Langgard Festival i Ribe. Her vil der være koncerter med Ulrik Spang-Hanssen, orgel, Sønderjyllands Symfoniorkester, Berit Johansen Tange og Amalie Malling, klaver. Desuden vil der være foredrag ved de to Langgaardkendere Bendt Viinholt Nielsen og Esben Tange. Kan man ikke vente så længe, kan man ty til og i DR Koncerthuset. Torsdag den 3. september og fredag den 4. september vil der blandt andet blive fremført Langgaards Sfærernes Musik. Medvirkende er dirigent: Thomas Dausgaard, Solister: Katarina Dalayman, sopran og Leif Ove Andsnes, klaver. 335

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist REGULATIV for organiststillinger aflønnet efter lønrammesystemet Dette regulativ er gældende for stillingen som organist ved Udfyld feltet og hop fra felt til felt med tabulatortasten. kirke(r) og indeholder

Læs mere

PO-bladet N R. 6 J U N I 2 0 0 9 8. Å R G A N G

PO-bladet N R. 6 J U N I 2 0 0 9 8. Å R G A N G PO-bladet N R. 6 J U N I 2 0 0 9 8. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Den sande kunst Den danske kultur bløder. Den ligger afsvækket på sit leje, gispende efter de få vejtrækninger, den er forundt at have

Læs mere

PO-bladet N R. 7 J U L I 2 0 0 9 8. Å R G A N G

PO-bladet N R. 7 J U L I 2 0 0 9 8. Å R G A N G PO-bladet N R. 7 J U L I 2 0 0 9 8. Å R G A N G P R Æ L U D I U M De stille eksistenser I skrivende stund har FPO ikke underskrevet den nye overenskosmt med Kirkeministeriet. Men som det blev skitseret

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

falder i ny overenskomst

falder i ny overenskomst Å R S S T Æ V N E Kravet om salmenumre 48 timer før en tjeneste falder i ny overenskomst FPO forventes i nær fremtid at underskrive den nye overenskomst med Kirkeministeriet. Det vil medføre en række ændringer

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 0 9 8. Å R G A N G

PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 0 9 8. Å R G A N G PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 0 9 8. Å R G A N G P R Æ L U D I U M PO-organisten anno 2009 Med juletravlheden forhåbentlig vel overstået og juleglæden forhåbentlig ikke helt opbrugt kan vi nu tage hul

Læs mere

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Indledning: I forbindelse med indgåelsen af overenskomster og

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte PO-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte PO-organister. Samme overenskomst træder pr. 1. januar 2010 i kraft for de

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009 Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009 Kirkeministeriet har fastsat vejledende regler om beregning af vederlag til vikarer for kirketjenere, kordegne, organister og gravere gældende

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Kvalifikationstillæg - er det noget for mig? Nogle af de mange, der har fået ny ansættelse som organist, har allerede stiftet bekendtskab

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven).

Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven). Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven). 1 Lovgrundlag: Samarbejdet etableres i henhold 43b og

Læs mere

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet.

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Arbejdsbeskrivelse for organist ved Vedbæk kirke Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Organistens ugentlige fridag er: Mandag. Fredag er løs fridag på

Læs mere

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat til menighedsrådsmødet den 10. juni 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: René Høeg, Hanne Henriksen, Ilse Kyndesgaard, Hans Abrahamsen,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Hjordkær kirke Aabenraa provsti ( Aabenraa kommune) Haderslev stift I For benyttelse af kirken TAKSTREGULATIV A. til gudstjenester a. der afholdes af kirkens præst eller en

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Kirkemusiker og kirkesanger PO DOKS Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Ministeriet for Ligestilling og Kirke udgiver ikke længere vikarsatser,

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Tirsdag den 17. februar 2015 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Margrethe

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen Indkaldelse/ referat Mødeart Mødedato/ tidspkt. Deltagere Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Dagsorden Tirsdag d. 8.01.13 Kl. 19.30-22.00 Sven Madsen John Berwick Martin Ringsmose Claus Weber Birgitte Skovgaard

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Skibinge kirke Stege-Vordingborg provsti (Vordingborg kommune) Roskilde stift Side 1 af 7 TAKSTREGULATIV I. For benyttelse af kirken A. til gudstjenester a. der afholdes af

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde Referat at møde i Solrød Menighedsråd, torsdag den 8. maj 2008, kl 18.30 i Solrød Strandkirke Den 08. Maj.. 2008 Blad nr. 1 Fraværende med afbud:charlotte Gravesen, Michael Rønne Rasmussen, Anne-Marie

Læs mere

Job- og kompetence- beskrivelse for organister og kirkesangere. - model for efteruddannelse

Job- og kompetence- beskrivelse for organister og kirkesangere. - model for efteruddannelse Job- og kompetence- beskrivelse for organister og kirkesangere - model for efteruddannelse Forord Uddannelse og efteruddannelse Ordet uddannelse peger på noget afsluttet en dannelse som er færdiggjort.

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

HVAD BLIVER DER AF DE STUDERENDE PÅ

HVAD BLIVER DER AF DE STUDERENDE PÅ HVAD BLIVER DER AF DE STUDERENDE PÅ PASTORALSEMINARIERNE? EN UNDERSØGELSE AF, HVORDAN DET GÅR DEM, DER GENNEMFØRER PASTORALSEMINARIERNES 17 UGERS KURSUS, SOM FORBEREDER DEM TIL ET JOB SOM PRÆST I DEN DANSKE

Læs mere

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 Både Finansministeriet og Ministeriet for Ligestilling og Kirke har vigtige opgaver og beføjelser i forhold til kirkefunktionærers løn- og ansættelsesforhold.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 1 50. årg. 2013 Marts April Maj Et glimt fra tøndeslagningen efter fastelavnsgudstjenesten Det nye menighedsråd Det nye menighedsråd er blevet

Læs mere

PO-bladet N R. 5 M A J 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 5 M A J 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 5 M A J 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Udmønter deltagelse på stævnet mon et tillæg? Så kom den rigtige forårstid. Det betyder blandt andet FPOs stævne, hvor vi i år skal slå vores

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET DAGSORDEN til Menighedsrådsmødet Mandag den 19. januar 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Indledning ved Erik Dybdal Møller 1. Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter (19.10). 2. Økonomi ved kassereren

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 19. november 2014 kl. 16.30 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Erik Andreassen

Læs mere

Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene

Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene Side 1 Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene KL Dansk Musiker Forbund Indholdsfortegnelse Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene Side 2 Side 1. Område...

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 76404/11 MJOH Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti),

Læs mere

KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven

KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR STEMMEN KORLEDERENS VIGTIGSTE INSTRUMENT De seneste årtiers fokus på stemmedannelsen i koret

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. LBK nr 8 af 03/01/2007 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel

Læs mere

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 PRÆLUDIUM DEN NORDISKE ERFARINGSUDVEKSLING Af Anders Thorup, formand for FPO Når disse linjer skrives, er der netop én måned

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 Fjelsted kirke FYENS STIFTS MENIGHEDSRÅDSFORENING www.fsmfyn.dk KÆRE KURSIST I dette kursusprogram finder du brugbare, spændende og Inspirerende kursusforløb

Læs mere

PO-bladet N R. 5 M A J 2 0 0 9 8. Å R G A N G

PO-bladet N R. 5 M A J 2 0 0 9 8. Å R G A N G PO-bladet N R. 5 M A J 2 0 0 9 8. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Den ligegyldige kirke Der var engang, hvor man vidste, hvem i sognet, der sværgede til missionen eller de grundtvigske og hvem, der ikke

Læs mere

Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde

Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde (Sygdomsvejledningen) (til menighedsrådene) Indledning Med henblik på at gøre det lettere for menighedsrådene at finde de regler, der gælder

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

LØNPOLITIK. Århus Vestre Provsti. Tema-aften i Herning 12. marts 2015. esan@km.dk

LØNPOLITIK. Århus Vestre Provsti. Tema-aften i Herning 12. marts 2015. esan@km.dk LØNPOLITIK Tema-aften i Herning 12. marts 2015 Hvorfor? Det akutte: Krav om lokalløn fra faglig org. inden 15/9 - hvad skal man svare? (AAVP: Fællesmøde for kontaktpersoner efter 15/9, hvor alle fremlægges

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 9. januar 2008. Kl. 15.30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 9. januar 2008. Kl. 15.30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 9. januar 2008. Kl. 15.30 Mødested: Provstikontoret Mødepunkter Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56

NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56 NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56 PRÆLUDIUM GODDAG Af Ansvarshavende redaktør, Dorte Skovgaard Wihre, journalist (DJ) Da jeg fortalte min datter på 12 år, at

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Referat af møde i Undervisningsudvalget den 7. oktober 2010

Referat af møde i Undervisningsudvalget den 7. oktober 2010 Referat af møde i Undervisningsudvalget den 7. oktober 2010 Sted: Landemodesalen, Bispegården i Viborg. Deltagere: Niels-Peter Lund Jacobsen (NPJ), Karsten Vinther (KV), Margrethe Møller (MM), Merete Lindhardt

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

Carl Nielsen-fejring 2015

Carl Nielsen-fejring 2015 Carl Nielsen-fejring 2015 I anledning af 150-året for komponistens fødsel Kirkerne i Slagelse og omegn I 2015 er det 150 år siden komponisten Carl Nielsen (1865-1931) blev født, og det markeres ved en

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 25493/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere)

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) 1 I lov nr. 352 af 6. juni 1991

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Åben Efterskole. Onsdag d. 22/9 2010 kl. 20.00: Mai Allermand med band. Entré 50 kr.

Åben Efterskole. Onsdag d. 22/9 2010 kl. 20.00: Mai Allermand med band. Entré 50 kr. Åben Efterskole Arrangementer på Den Rytmiske Efterskole skoleåret 2010/11 Vi byder jer alle velkomne til en række spændende koncerter med nogle af Danmarks bedste musikere samt arrangementer hvor skolens

Læs mere

Blad nr. 120. Sct. Hans Kirke Mødested Ansvarlig. Afbud: Tage R.

Blad nr. 120. Sct. Hans Kirke Mødested Ansvarlig. Afbud: Tage R. Mødeart Indkaldelse/ referat Mødedato/ tidspkt. Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat Tirsdag d. 07.04.15 Kl. 19.00-21.45 Sven Madsen, Martin Ringsmose, Claus Weber, Birgitte Skovgaard, Inge Kamp,

Læs mere

Høringssvar vedr. betænkning 1491 om Folkekirkens lokale økonomi

Høringssvar vedr. betænkning 1491 om Folkekirkens lokale økonomi Kirkeministeriet Frederiksholms kanal 21 postboks 2123 1015 København K 22. november 2007 Høringssvar vedr. betænkning 1491 om Folkekirkens lokale økonomi Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) har modtaget

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Indledning. Arbejdsplanlægning organistoverenskomsten

Indledning. Arbejdsplanlægning organistoverenskomsten Arbejdsplanlægning organistoverenskomsten Indledning...1 1. Definitioner...2 2. Fastsættelse af ansættelsesbrøken...3 2.1. Fastsættelse af ansættelsesbrøken ved brug af vejledningen på it-skrivebordet...4

Læs mere

Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder med.

Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder med. Tjørring sogn Referat MR - møde d. 6. marts, 2014 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten Cirkulære om organisationsaftale for Arbejdsmarkedskonsulenter i staten 2008 Cirkulære af 8. september 2008 Perst. nr. 049-08 PKAT nr. 0063 J.nr. 07-333/06-6 Dataark PKAT med specifikation 0063 - Arbejdsmarkedskonsulenter

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

NR. 5 MAJ 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet

NR. 5 MAJ 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet NR. 5 MAJ 2011 10. ÅRGANG PO-bladet PRÆLUDIUM HVOR MEGET SKAL VI SAMARBEJDE? Af Anders Thorup, formand for FPO Ved sidste års generalforsamling i Silkeborg og for den sags skyld ved hele stævnet var begrebet

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad?

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Marts 2012 Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? En folder målrettet nuværende og kommende medlemmer i menighedsrådene i Herning Nordre og Søndre provstier. Hvilke opgaver har et menighedsråd

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING 11/4 2004 Indledningsvist vil jeg nævne et problem: Det har knebet meget at samle de unge i kirken og fejlen ligger dog ikke alene hos de unge! mon ikke vi skal lade de unge

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for kirke - fælles for kirkerne i Holbæk Provsti TKSTREGULTIV for KIRKEN I For benyttelse af kirken. til gudstjenester a. der afholdes af kirkens præst eller en anden af ham dertil

Læs mere

Referat fra møde den 6. juni 2013 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd

Referat fra møde den 6. juni 2013 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd Rindum Kirke, Menighedsrådet, Rindumvej 2, 6950 Ringkøbing Referat fra møde den 6. juni 2013 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd Til stede: Anders Storgaard Sørensen, Poul Sørensen, Anita Bonde Vistisen,

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere