Handlingsplan for Den Tværsektorielle Demensindsats Region Sjælland Udarbejdet af den Tværsektorielle Demensstyregruppe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan for Den Tværsektorielle Demensindsats Region Sjælland Udarbejdet af den Tværsektorielle Demensstyregruppe"

Transkript

1 Handlingsplan for Den Tværsektorielle Demensindsats Region Sjælland Udarbejdet af den Tværsektorielle Demensstyregruppe

2 Indhold: Baggrund... 3 Målgrupper... 5 Formål;... 5 Mål... 5 Tilgængelige ressourcer... 6 Plan Forløbsprogram Kompetencer Forankring af demens samarbejdsstruktur Implementering af sundhedsaftalen Hjemmeside, mv Proaktiv indsats-forebyggelse Indikatorer Opsamling: Bilag Bilag 1. Flow-chart for forandringsprocessen Bilag 2. Tidsplan Medlemmer af den Tværsektorielle Demensstyregruppe 1 : 1. Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommune: Demenskonsulent Birgitte Meisner, Kalundborg 2. Solrød, Køge, Stevns og Faxe Kommune: Teamleder Dorte Rud Frederiksen, Køge, leder for demensteamet. 3. Næstved og Vordingborg Kommune: Distriktschef Sonja Müller, Næstved 4. Greve, Lejre og Roskilde Kommune: Demenskoordinator Karen Christiansen, Lejre 5. Guldborgsund og Lolland Kommune: Ældre- og Sundhedschef Grete Breinhild, Lolland 6. Sorø, Ringsted og Slagelse Kommune: Koordinerende teamleder Elsebeth Højmark Rasmussen, Slagelse 7. Praktiserende læge Arne Jensen, Gørlev (PLO) 8. Praksiskonsulent for neurologi og geriatri Nord, Anne Marie Bak, Hvalsø 9. Formand: Vicedirektør Søren Rask Bredkjær, Psykiatrien i Region Sjælland 10. Ledende oversygeplejerske Karen Irene Nielsen, Psykiatrien 11. Ledende overlæge Lars Laugesen Geriatrisk afd. Slagelse/ Korsør 12. Ledende oversygeplejerske Marianne Jensen geriatrisk afd. Roskilde(projektansvarlig) 13. Ledende oversygeplejerske Helle Auerbach, Neurologisk Afd., Næstved Sygehus 14. Ledende overlæge Jesper Gyllenborg, Neurologisk Afd., Roskilde Sygehus 15. Overlæge, lektor Ellen Holm, projektleder 1 indgang. 16. Konsulent Britta Ortiz Echeverria, Kvalitet og Udvikling, Region Sjælland 17. Fuldmægtig Knud Damgaard Andersen, Servicestyrelsen (proceskonsulent) 18. Projektleder/Demenskonsulent Jette Kallehauge 1 Den tværsektorielle demensstyregruppe refererer til Den Administrative Styregruppe for Sundhedsaftalen. Medlemmer er udpeget af Kommunekontaktrådet(KKR) og af sygehusledelserne ved Sygehus Nord, Sygehus Syd og Psykiatrien 2

3 Baggrund Arbejdet med demens i Region Sjælland og de 17 kommuner, har der i en årrække været fokus på at styrke. Begrundelserne for dette er, at: 1. Personer med demens har et mangeårigt sygdomsforløb med behov for både sundhedsfaglig og social indsats 2. Indsatsen kræver tværfaglig ekspertise og flere lægelige specialer 3. Personer med demens mister gradvist evnen til selv at kommunikere og kan ikke fastholde eller videregive informationer om deres egen situation 4. Personer med demens taber autonomi og funktionsevne 5. Nogle personer med demens har ingen eller svage pårørende 6. Der er særlige krav til sammenhæng og kommunikation i indsatsen og til proaktiv indsats 7. Der er særlige krav til inddragelse af personer med demens og pårørende i en fælles målsætning 8. Der er særlige juridiske problemstillinger Region Sjællands Sundhedsaftale for indlæggelse og udskrivning af svage ældre, indeholder en aftale for mennesker med demens. Den er i dag rammen om det tværsektorielle demenssamarbejde. Servicestyrelsen har tildelt Region Sjælland midler til at styrke det tværsektorielle demenssamarbejde i Formålet med midlerne er at sikre den fremtidige forankring og udvikling af samarbejdet på demensområdet, og at sikre videreførelsen af det eksisterende samarbejde mellem primær og sekundær sektor samt mellem social- og sundhedsområderne. Som opstart på dette initiativ har styregruppen udarbejdet et notat og der har været afholdt et tværsektorielt dialogmøde, for at gøre status for demensindsatsen i Dialogmødet havde 85 deltagere, som var fagpersoner og ledere fra demensområdet I begge sektorer. Status for demensindsatsen i Region Sjælland er, at der i dag foregår et målrettet samarbejde om opsporing, udredning og igangsætning af den medicinske behandling. Flg. problemstillinger er blevet fremhævet: 1. Der er behov for at forbedre samarbejdet, bl.a igennem klargøring af rollefordeling og mere systematik i opfølgning på medicinsk behandling 2. Der er behov for at forbedre samarbejdet ved adfærdsændringer: a. Forløbsbeskrivelser 3

4 b. Systematik i social opfølgning (handleplan) c. Faglig vejledning (tværsektoriel arbejdsgruppe) d. Udredning af delir e. Indlæggelse på psyk.afd. f. Korrekt brug af medicin ved adfærdsændringer 3. Mere fokus på tidlig opsporing og forebyggelse/rehabilitering Der er fremsat flg. forslag til fremme af fortsat udvikling og perspektivering: 1. Aktiviteter der kan fremme implementering af Sundhedsaftalen for mennesker med demens, v Opfølgning på sundhedsaftalen og tidl. projekter 3. Forløbsprogram for demens ifølge national anbefaling og DDKM 4. Implementering af Én indgang - samarbejde om demens (fælles postkasse og visitation, temamøder) 5. Informationer (bl.a. fælles hjemmeside, pixi-bøger, elektronisk journal!) 6. Udvikling af fælles niveaudelt program for kompetenceudvikling Den tværsektorielle demensstyregruppes uddybning: Der er uens og for lange ventetider til udredning ved mistanke om demens. Borgere med demens kan også have behov for andre sundhedstilbud for f.eks tilbud om faldkurser, vedligeholdende træning, kostvejledning, mv.) Der er behov for kontinuerligt fokus på demens, såvel fagligt, tværfagligt, ledelsesmæssigt, organisatorisk og tværsektorielt. Kvaliteten af opfølgning på medicinsk behandling er uens. Behovet for opfølgning er forskelligt, ikke kun afhængigt af demenstype, men også af familiens og netværkets ressourcer. Stratificering bør inddrage flere indikatorer/faktorer Der er behov for synlighed og tydelighed også for borgere uden demensafklaring. Der er behov for fælles initiativer i forhold til særlige grupper, f.eks. borgere med svær demens og adfærdsændringer, yngre med demens, alkoholrelateret demens, m.fl. 4

5 Målgrupper Styregruppen har defineret følgende målgrupper: 1. Demensramte og pårørende er den primære målgruppe. a. Patienten bør være i centrum for indsatsen b. Pårørende (Familie, nær ven, nabo, m.fl) er lige så vigtig som patienten. 2. Fagpersoner såvel i primær og i sekundærsektor, som er i kontakt med demensramte og deres pårørende, f.eks: Primærsektor: a. SoSu-assistenter/hjælpere er en central faggruppe i den sociale indsats. b. Forebyggende medarbejdere er vigtige medspillere c. Praktiserende læger det er vanskeligt at få dem i tale. d. Demenskonsulenter, hjemmesygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter Sekundærsektor: a. SoSu-assistenter og sygeplejersker er en central faggruppe i den sundhedsfaglige indsats ved indlæggelser af patienter med demens på geriatriske, neurologiske, alm.medicinske, kirurgiske og psykiatriske afdelinger. b. Lægefaglige og tværfaglige(sygeplejersker, neuropsykologer, ergoterapeuter, fysioterapeuter, socialrådgivere, m.fl.) specialister i demens ved neurologiske, geriatriske, og ældrepsykiatriske afdelinger, som foretager udredning og behandling af demens. 3. Ledelserne i begge sektorer Formål Den tværsektorielle demens indsats i Region Sjælland de kommende år( ) er flg.: 1. At fremme en helhedsorienteret demensindsats i alle faser og for alle parter. 2. At indsatsen er mere ensartet, mere gennemskuelig og tydelig for borgeren 3. At kvaliteten af indsatsen er forbedret igennem en styrket koordination 4. At øge og udvikle demensramtes og pårørendes viden om sygdom, konsekvenser og tilbud, så de undervejs har den nødvendige viden. 5. At det ved mistanke om demens er synligt, hvor man kan få anonym rådgivning om tegn på demens og om, hvordan udredning foregår. Mål For at opfylde formålet, skal flg. Mål opnås: 5

6 1. At aktører i begge sektorer har et proaktivt fokus i alle faser af et demensforløb (fokus på forebyggelse og tidlig indsats), såvel i det interne, som i det tværsektorielle samarbejde. 2. At der er tydelighed om roller mellem sektorerne og internt i organisationerne 3. At aktørernes kompetencer fortsat udvikles og vedligeholdes 4. At der er mulighed for support undervejs og når det brænder på (rådgivning, faglig vejledning/sparring, coaching og kriseteam) 5. At der er øget synlighed og tydelighed om indgange til systemet for borgerne 6. At beskrivelser af roller og forløb gøres tilgængelige Tilgængelige ressourcer Følgende ressourcer er umiddelbart tilgængelige i forhold til opfyldelse af handlingsplanen: Sundhedsaftalen for mennesker med demens Demensfagpersoner i kommunerne Hospitalsansatte med viden om demens Uddannelse - tidligere gennemført samt løbende opkvalificering kr. Midler fra Servicestyrelsen i perioden Erfaringer og resultater fra andre projekter Regional demenskoordinator fra Plan Planen indeholder dels handlinger, som kan iværksættes inden for tilgængelige ressourcer, dels tiltag, som muligvis ligger uden for eksisterende ramme. 1. Forløbsprogram Region Sjællands Sundhedsaftale for indlæggelse og udskrivning af svage ældre, indeholder en aftale for mennesker med demens. Denne aftale afspejler overordnet indholdet i de tidligere samarbejdsmodeller og er i dag rammen om det tværsektorielle demenssamarbejde. (dok.nr ,Region Sjælland, Sygehusvæsenets Retningslinjer) Hospitalerne og senere kommunerne er desuden forpligtet til at udarbejde retningslinjer for det tværsektorielle samarbejde for patienter med kroniske sygdomme, herunder demens. Forpligtelsen er beskrevet i Den Danske Kvalitetsmodel, Koordinering og kontinuitet, Forløbsansvar for patienter med kronisk sygdom (side 105). Det fremgår desuden af Den Nationale Handlingsplan for demens fra 2010(s.11), at Arbejdsgruppen anbefaler, at alle regionerne prioriterer at anvende 6

7 et forløbsprogram som rammen for demensindsatsen, og at forløbsprogrammerne inddrager og viderefører de gode erfaringer fra samarbejdsmodellerne. Status 2011 for det tværsektorielle demenssamarbejde, viser, at der i dag foregår et målrettet samarbejde om opsporing, udredning og igangsætning af den medicinske behandling i Region Sjælland, dog med lokale variationer. Implementering af den fælles postkasse for henvisninger til demensudredning fra 2012 forventes at medvirke til en mere ensartet udredning og behandling ved demens. Status viser også, at der fortsat er udfordringer på området, bl.a. at der er behov for en uddybning af sundhedsaftalen, fordi der er forskellige holdninger til, hvem der gør hvad, hvornår og hvordan. Dette medfører, at der fortsat er patienter som falder mellem de 2 stole. Den tværsektorielle demensstyregruppe peger derfor på behovet for en mere detaljeret beskrivelse af roller og opgaver, som synliggør regionens og kommunernes forpligtelser. De påpeger bl.a., at samarbejdsmodellerne indeholdt vejledende værktøjer, som er anvendelige i praksis. Anvendelse af disse eller lignende værktøjer kan medvirke til at løse nogle af de aktuelle problemer. Der er især behov for uddybning på flg. områder: Kontinuerlig tilpasning og en proaktiv indsats af alle for at fremme forebyggelse, livskvalitet, optimal ressource udnyttelse mv. Kvaliteten af opfølgning på medicinsk behandling er uens. Behovet for opfølgning er forskelligt, ikke kun afhængigt af demenstype, men også af familiens og netværkets ressourcer. De praktiserende lægers opfølgning på den medicinske behandling er mangelfuld især fordi patienten glemmer/undlader at henvende sig. Der er behov for at forbedre samarbejdet ved adfærdsændringer: Forløbsbeskrivelser for forløb med svær demens og adfærdsændringer Beskrivelser af systematik i social opfølgning (handleplan) Samarbejde om faglig vejledning (tværsektoriel arbejdsgruppe) Samarbejde om Udredning af delir hos patienter med demens Samarbejde om indlæggelse af patienter med demens på psyk.afd. Korrekt brug af medicin ved adfærdsændringer Erfaringer fra samarbejdsmodellerne viste, at det er vigtigt at implementering af en given aftale/forløbsprogram støttes op med uddannelsesaktiviteter og lokale dialogmøder mellem samar- 7

8 . bejdsparterne, så ejerskabet forankres såvel i praksis og på ledelsesniveau. Et forløbsprogram - en guide for et evidensbaseret patientforløb kan danne grundlag for et målrettet kompetenceudviklingsprogram på demensområdet. Anbefaling: Der udarbejdes et forløbsprogram for demens i 2012, som inddrager dele af de tidligere aftaler, evidens baseret viden om den sundhedsfaglige indsats og evidens eller best practise for den socialfaglige indsats. Udviklingen af forløbsprogrammet skal ske udfra kommissoriet og inden for eksisterende rammer. 2. Kompetencer Speciallæger: Det er Uddannelsesråd Øst (Region Hovedstaden og Region Sjælland), som tager stilling til hvilke emner, der undervises i på introduktionsuddannelsen for nye KBU-læger(klinisk basisuddannelse). I den neurologiske introuddannelse gives i dag ½ dags undervisning om demens, i den geriatriske 1 dag om demens og i den psykiatriske ½ dags undervisning. Anbefaling: Alle overlæger, som repræsenterer neurologi, geriatri og psykiatri opfordres af styregruppen til at tage emnet op i uddannelsesrådet. Andre faggrupper 2 : Da der i de senere år har været gennemført faglige kurser om demens i begge sektorer, skal det fremadrettede fokus være at medvirke til, at den nuværende indsats fastholdes og fortsættes. I tilknytning til kurser om demens, skal det tilstræbes, at der undervises om, hvad tværsektorielt samarbejde indebærer og om de gældende aftaler om samarbejdet(sundhedsaftalen og forløbsprogram). Samarbejdsmæssige kompetencer: Det basale ved tværsektorielt samarbejde er en fælles kultur som understøtter forståelse og respekt for de øvrige samarbejdspartneres virkelighed. Dette kræver f.eks: 2 Se målgrupper side 5 8

9 Viden om de andre samarbejdspartneres indsats - fordi de andre har tilbud som ikke kan undværes Forståelse for andres arbejdsvilkår og definerede roller, ansvar og arbejdsopgaver Respekt for andres faglighed og anerkendelse af de andres gode vilje Godt værktøj i værkstøjskassen Personlige relationer For at der kan ske en målrettet overlevering fra en sektor til den anden, er det nødvendigt at udvikle et fælles sprog med fælles begreber og billeder, som platform for samspil på tværs af sektorerne, således at der opstår en synergi mellem to eller flere samarbejdspartneres indsats. Det vil sige, at for borgeren skal værdien af den samlede indsats overstige summen af de enkelte indsatser. Borgere med demens har behov for individuelle løsninger. De og deres pårørende har behov for rådgivning i alle faser af sygdomsforløbet. Selvom udviklingen går mod standardiserede patientforløb, er patienterne enkelte individer, som kræver individuelle løsninger. Medarbejdere på alle niveauer, som møder borgere med demens, har også behov for rådgivning fra en mere erfaren fagperson. Udvalgte medarbejdere bør kunne indgå i og gennemføre rådgivningsforløb, hvor den tværfaglige viden tages i anvendelse og hvor der tages hensyn til borgerens behov. Dette stiller krav til medarbejderne om, at de kan: a. Indgå i en konstruktiv dialog b. Vidensdele på tværs af sektorer og på tværs af faggrupper c. Coache /anvende værdibaseret rådgivning med fokus på borgerens ressourcer og brugerinddragelse d. Opstille målrettede helhedsorienterede handleplaner med fleksible løsninger e. Kommunikere skriftligt og mundtligt med samarbejdspartnere herom. For at fremme det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde skal der støttes op i den enkelte organisation, så medarbejderne i højere grad bliver I stand til at spille sammen på tværs af sektorer om at yde borgere med demens en sammenhængende og koordineret indsats. Støtten kan gives dels gennem ledelsesmæssig og økonomisk opbakning til helhedsorienterede og fleksible løsninger, dels gennem kompetenceudvikling mhp. udvikling af fælles kultur. Anbefaling: Dette kan bl.a. ske ved, at der på langt sigt arbejdes for et fælles tværfagligt og tværsektorielt niveau-delt uddannelsesprogram og via oprettelse af et regionalt underviserkorps, der kan medvirke til at fastholde fokus. Dette bliver igangsat via puljemidler fra projekt Én indgang i

10 3. Forankring af demens samarbejdsstruktur. Det bør besluttes hvilke fora, der fremover formelt varetager koordination af den tværsektorielle demensindsats. De eksisterende samarbejdsfora såvel for somatik som for psykiatri, har så vidt vides (endnu) ikke haft demens på dagsordenen. Dette skyldes muligvis, at demensindsatsen omfatter såvel somatik og psykiatri. Iflg. sundhedsaftalen(side ), deltager såvel kommuner, praktiserende læger og de tværsektorielle samarbejdsparter i videns deling om demens. Der er etableret et regionalt demensnetværk, og flere lokale netværk. Servicestyrelsen tager del i de regionale netværksmøder og er vært. Netværket har selv vedtaget en forretningsorden, og der er udpeget en planlægningsgruppe. Anbefaling: For at formalisere og forankre demensindsatsen, gøres den nuværende tværsektorielle demensstyregruppe permanent. Formålet er, at gruppen udfra kommssoriet kan følge og komme med forslag til fortsat udvikling af det tværsektorielle samarbejde, i tæt samarbejde med Det Regionale Demensnetværk, og med den regionale demenskoordinator som det koordinerende bindeled mellem styregruppen og netværket. I kommissoriet for den tværsektorielle demensstyregruppe er samarbejdsstrukturen mellem den tværsektorielle demensstyregruppe, det regionale demensnetværk og den regionale demenskoordinator beskrevet. 4. Implementering af sundhedsaftalen For at fremme implementering af og kendskab til sundhedsaftalen for demens afholdes indenfor rammerne af Demenssamarbejde på tvær i Region Sjælland og i samarbejde med projektleder for projekt Èn indgang : 1. lokale temadage(2 for hver udredningsenhed) i Et temamøde for de kommunale ledere i

11 5. Hjemmeside, mv. Formålet med en regional hjemmeside om demens, er at være platform for formidling om det tværsektorielle demenssamarbejde, for at: Synliggøre og understøtte implementering af aktuelle aftaler og tilhørende vejledninger Medvirke til at sikre ejerskab til de tværsektorielle aftaler Synliggøre den fælles handleplan for det tværsektorielle demenssamarbejde i de kommende år Gøre resultater og rapporter fra tidligere og nuværende projekter, forskning, mødereferater, mv. vedrørende den tværsektorielle demensindsats tilgængelige. Formidle nyheder på demensområdet fra Regionen og fra de 17 kommuner Hjemmesiden har to målgrupper: Borgere og fagpersoner. Indhold på siden målrettet borgere kan f.eks. være: 1. Oplysninger om mistanke om demens, hvad gør jeg så? 2. Oplysninger om, hvordan man bliver udredt for demens i Region Sjælland. 3. Praktiserende læges rolle (indledende udredning i samarbejde med demenskonsulent) 4. Demensudredning- kort fælles beskrivelse hvordan. Link til udredningsenhedernes hjemmesider. (kontaktoplysninger) 5. Demenskonsulentens rolle og funktion. Link til kontaktoplysninger på kommunale hj.sider. 6. Fælles beskrivelse af kommunale tilbud. Link til kommunale demenshjemmesider. 7. Oplysning om demens og patientforening: Links til hjemmesider med viden om demens 8. Nyheder Indhold på siden målrette fagpersoner kan f.eks være: 1. Beskrivelse af indholdet i sundhedsaftalen. 2. Kontaktoplysninger om udredningsklinikkerne og demenskonsulenter og demenskoordinatorer 3. Forløbsbeskrivelser (afklaring af roller og ansvar) 4. Projektbeskrivelser tidligere og aktuelle. Evt. formidling af projekternes resultater. 5. Oplysninger om Forskning i demens i Regionen 6. Oplysninger om fælles kompetenceudvikling, f.eks. temadage, kurser, faglig vejledning. 7. Nyheder 11

12 8. Links Der kan suppleres med andre former for kommunikation f.eks. nyhedsbreve, pixi-bøger, dvd-film, mv. Opgaven udføres i 2012 af den regionale demenskoordinator, og kan gennemføres indenfor eksisterende ramme i samarbejde med Region Sjællands afdeling Kommunikation. 6 Proaktiv indsats-forebyggelse. 1. At fremme proaktiv indsats i tidlig fase med fokus på at udvikle samarbejdet mellem demenskonsulenter og praktiserende læger, såvel om opsporing og om opfølgning efter udredning via 1. opfølgning m. fast interval, 2. implementering af rådgivningsmetode iflg. DAISY og 3. Anvendelse af hjælpeværktøjer i form af opsporingsguide og handleplan for sundhedsfaglig og social indsats. Værktøjer og informationsmateriale udvikles og afprøves i samarbejde med praksis via 4.dialogmøder (gennembrudsmetoden) samt via 5. faglig rådgivning fra specialister i udredningsenhederne. Finansiering: Det undersøges om der er mulighed for at søge restpuljemidler i Servicestyrelsen, med det formål at fremme samarbejdet mellem praktiserende læger og de kommunale demenskonsulenter altså i primærsektoren. 2. At fremme proaktiv indsats i den middelsvære til svære fase med fokus på at udvikle samarbejdet ved svær demens og adfærdsændringer mellem ældrepsykiatrien, demenskonsulenter og praktiserende læger via 1. anvendelse af systematisk og proaktiv opfølgning i praksis, 2. udvikling og anvendelse af fælles handleplan i konkrete patientforløb og 3. mulighed for akut bistand, f.eks. midlertidig bostøtte og faglig vejledning(akutteam). Finansiering: Den tværsektorielle demensstyregruppe udformer en ansøgning til Region Sjællands pulje til forebyggelse af indlæggelser. Indikatorer For at følge med i, om de ønskede forandringer opnås og i hvilken grad, udpeger den tværsektorielle demensstyregruppe indikatorer, såvel kvalitative, som kvantitative i februar Det kan f.eks. dokumenteres om og i hvilken grad den proaktive indsats kan betyde: 1. Bedre livskvalitet for patient og pårørende 12

13 2. Færre unødige indlæggelser 3. Er tidsbesparende 4. Forbedrer arbejdsmiljøet 5. En bedre udnyttelse af ressourcerne, såvel i regionen som i kommunen. Og der kan indsamles mere kvantitative data, som f.eks.: 1. Øgning i antallet af henvisninger til demensudredning fra primærsektor og fra sekundærsektor. 2. Øgning i antallet af demensudredninger 3. Øgning i antallet af patienter, der 1. gang indløser recept på demensmedicin 4. Øgning i antallet af henvisninger til demenskonsulenterne Endelig kan der gennemføres journalaudits for at vurdere om forløbsprogrammets anbefalinger følges i praksis. Opsamling: Samlet set er Region Sjælland og de 17 kommuner godt på vej i udvikling af det tværsektorielle demenssamarbejde indenfor rammerne af Sundhedsaftalen for mennesker med demens. Handlingsplanen for demensindsatsen i årene vil kunne medvirke til at fremme en helhedsorienteret demensindsats, der er mere ensartet, mere gennemskuelig og tydelig for borgeren, og mere koordineret og sammenhængende. Samtidig vil handleplanen kunne medvirke til at forankre og at implementere gældende aftaler på området. Endelig er handleplanen i overensstemmelse med anbefalinger fra den Nationale Handlingsplan for demens 2010 og fra Den Danske Kvalitetsmodel( DDKM). 13

14 Bilag 1 Flow-chart for forandringsprocessen Input Aktiviteter Output Resultater Proaktivt fokus i forhold til udviklingen Beskrivelse af best practice Stratificeringer udarbejdes Kommunale demensfagpersoner Demens som punkt i udd. af nye turnuslæger Kompetencer øges og vedligeholdes Uddannelse, tidligere gennemført samt løbende opkvalificering Hospitalernes personale med viden om demens midler fra Servicestyrelsen Tidligere projekters viden og resultater Sundhedsaftale Definitioner af roller og opgaver Forum for koordination etableres evt. Temadage om demens Funktioner og opgaver beskrives, kommune fordele Akutteam til krisesager Formidling om roller i samarbejdet til alle parter Dialogmøder mv. om tværsektorielt samarbejde, sundhedsaftale o.l Løft af grundpersonale Samling af info om eksisterende praksis, aftaler mv. på hjemmesiden Support undervejs og når det brænder på Øget synlighed og tydelighed om indgange til systemet for borgerne Beskrivelser af roller og forløb gøre tilgængelig Tydelighed om roller ml. sektorer og internt i org./ kommuner Koordination styrkes Borgernes viden om tilbud mm. øges og udvikles i løbet af Ensartet indsats Helhedsorienteret demensindsats i alle faser og for alle parter Åben rådgivning kanal for borgere, der ikke er i systemet

15 Status Tværsektoriel Demensindsats i Region Sjælland Mål: At der sikres sammenhæng og overordnet styring, koordinering og tilrettelæggelse af den tværsektorielle indsats Den adm. Styregr. for sundhedsaftalen, Sundhedsforum, KKR, samt praksisdivision og PLO nedsætter Den Tværsektorielle Demensstyregr. Den Tvær sektorielle Demensstyregruppe holder 1. møde. Den tværsektorielle Demensstyregruppe 1 hel dag work-shop i samarbejde med Servicestyrelsen Produkt: Mål- og Handleplan for den tværsektorielle demensindsats i Den tværsektorielle Demensstyregruppe godkender handleplan Den adm. Styregr. Godkender handleplan for demens og tager stilling til: Forløbsprogram for demens? Etablering af en permanent tværsektoriel demensstyregruppe? Samarbejdsstruktur? ? Det regionale Demens netværk informeres Fælles kliniske retnings linjer godkendes og formidles på D4? Statusmøde med interessenter for at få overblik og indblik: 1. Hvad fungerer? 2.Forbedringer? 3. Idéer til løsninger? Handle plan færdig gøres Det regionale Demens netværk orienteres om status Implementerings aktiviteter igangsættes: Hjemmeside Nyhedsbreve Temadage Kommunalt møde Én indgang for henvisninger oprettes ved Regionsfunktion i Vordingborg Videokonferencer Regional koordinator Fælles koordinering Forankring af den tværsektorielle demensindsats 15

16 Milepælsplan Tværsektoriel Demensindsats i Region Sjælland 2012 Mål: At fremme en helhedsorienteret demensindsats, der er mere ensartet, mere gennemskuelig og tydelig for borgeren, og mere koordineret og sammenhængende. Mål : At der er tydelighed om roller mellem sektorerne og internt i organisationerne Mål : Øget synlighed og tydelighed om indgange til systemet for borgerne At beskrivelser af roller og forløb gøres tilgængelige Mål : Proaktivt fokus i alle faser af et demensforløb At der er mulighed hed for support undervejs og når det brænder på Tværsektorielle demensstyregr.: 1.arbejdsgr. for forløbsprogram 2. Indikatorer 3. Projektansøgning proaktiv indsats og akutteam. Den adm. Styregr tager stilling til projektansøgning vedr. proaktiv indsats og akut team Den Tvær sektorielle Demensstyre gruppe færdiggør forløbsprogram for demens Den adm. Styregr. godkender : Forløbsprogram for demens? Sundheds koordinationsudvalg orienteres om status Den tværsektorielle demensstyregruppe tager stilling til tidsog handleplan for juni-okt november dec jan 2013 feb 2013? Fælles postkasse for henvisning starter op Hjemme side for demens Version 1 offentlig gøres Møde for kommunale udvalgsformænd,sundhed s- og ældrechefer, regionale ledere, og sundhedskoor. udvalget. Arbejds gruppe(r) Forløbsprogram for demens Høring forløbs program Regional demens konference Igangsætning kvalitetsprojekt vedr. proaktiv indsats og akutteam 16

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Tværsektoriel demensstyregruppe

Tværsektoriel demensstyregruppe Tværsektoriel demensstyregruppe Dagsorden møde den 9.01.2015, Kl. 13.00-15.00 Referent: Jette Kallehauge Deltagere: Søren Rask Bredkjær; Britta Ortiz Echeverria, Lars Peter Laugesen, Karen Irene Nielsen,

Læs mere

Forløbsprogrammer og samarbejdsmodeller DemensDagene 2. Maj, 2011

Forløbsprogrammer og samarbejdsmodeller DemensDagene 2. Maj, 2011 Forløbsprogrammer og samarbejdsmodeller DemensDagene 2. Maj, 2011 Gunhild Waldemar Nationalt Videnscenter for Demens Demens som kronisk sygdom Mangeårigt forløb med behov for både sundhedsfaglig og social

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Tværsektoriel demensstyregruppe

Tværsektoriel demensstyregruppe Tværsektoriel demensstyregruppe Referat fra møde den 10.06.2015, Kl. 9.00-12.00 Referent: Jette Kallehauge Deltagere: Formand, vicedirektør Søren Rask Bredkjær, Psykiatrien; KSS Holbæk: Charlotte Petersen,

Læs mere

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland 1. Indledning Cirka 50 procent af de borgere, som rammes af kræft (herefter kræftpatienter eller patienter), bliver i dag helbredt

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

Tværsektoriel demensstyregruppe

Tværsektoriel demensstyregruppe Tværsektoriel demensstyregruppe Referat fra møde 23.10.2014 Kl. 10.30-11.30(incl. frokost) Referent: Jette Kallehauge Deltagere: Søren Rask Bredkjær; Britta Ortiz Echeverria; Lars Peter Laugesen, Karen

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Notat Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Vedrørende: Bilag: - Samarbejdsstruktur vedr. sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet

Læs mere

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017 Varde kommune Demensstrategi 2013-2017 13/749 5686/13 Indholdsfortegnelse Demensstrategi 2013-2017... 2 Baggrund:... 2 Vision for demensstrategien i Varde Kommune... 3 Målgruppen:... 3 Vision:... 3 Demensstrategien

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Rehabilitering af erhvervet hjerneskade - Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt. Direktør Leif Gjørtz Christensen, Job & Velfærd

Rehabilitering af erhvervet hjerneskade - Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt. Direktør Leif Gjørtz Christensen, Job & Velfærd Rehabilitering af erhvervet hjerneskade - Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt Direktør Leif Gjørtz Christensen, Job & Velfærd Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt 1. Fælles audit af fase

Læs mere

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer NOTAT Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer Dette notat beskriver en model for den fremtidige organisatoriske forankring af forløbsprogrammerne i regionen. Der er i dag ikke en ensartet organisering

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Demensarbejde på tværs Indlæggelse og udskrivning

Demensarbejde på tværs Indlæggelse og udskrivning Demensarbejde på tværs Indlæggelse og udskrivning 2012 2 Forebyggelse af indlæggelser af borgere med demens Borgere med demens har svært ved at fungere i uvante omgivelser. Derfor er det vigtigt at undgå

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering.

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering. på projekt vedr. styrket ledelse på forløbsprogrammer Regionsrådet har besluttet at igangsætte forsøg med fælles ledelse af forløbsprogrammer. Dette er benævnt Forløbsledelse og finansieret af Puljen for

Læs mere

Indsatsen vedrørende ældrepsykiatriske patienter

Indsatsen vedrørende ældrepsykiatriske patienter Indsatsen vedrørende ældrepsykiatriske patienter Indholdsfortegnelse 1. Målgruppe... 2 2. Tilbud til ældrepsykiatriske patienter... 2 3. Henvisningsmuligheder... 2 4. Aftale vedr. patienter med demens

Læs mere

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan)

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Regeringens initiativer på demensområdet Andre sektorers ansvar Aalborg kommune 1. TIDLIG OPSPORING

Læs mere

Tværsektoriel demensstyregruppe. Mødereferat for møde den , Kl

Tværsektoriel demensstyregruppe. Mødereferat for møde den , Kl Tværsektoriel demensstyregruppe Mødereferat for møde den 18.11.2016, Kl. 11.30-13.30 Deltagere: Søren Rask Bredkjær(formand) Marianne M. Jensen (næstformand), Sonja Müller, Grete Breinhild, Annette Rise,

Læs mere

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Side 1 Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Resume 17. april 2012 Brevid: 1601938 Primær Sundhed Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 Dir.tlf.: 57 87 56 40 primaersundhed

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Journal nr.: Dato: 30. november 2015 Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Grundlæggende principper for samarbejdet I oktober 2014

Læs mere

Tværsektoriel demensstyregruppe

Tværsektoriel demensstyregruppe Tværsektoriel demensstyregruppe Referat fra møde den 29.01.2016, Kl. 9.00-11.00 Referent: Jette Kallehauge Deltagere: Søren Rask Bredkjær(formand) Marianne M. Jensen (næstformand), Sonja Müller, Grete

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015 Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666111 Mail planogudvikling@r egionh.dk Dato: 23. april 2014 Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Der mangler viden gælder alle faggrupper og pårørende, incl. personale på sygehuse og i plejeboliger

Der mangler viden gælder alle faggrupper og pårørende, incl. personale på sygehuse og i plejeboliger Deltagernes refleksion fra Temadagene dec 2013/jan 2014 : Patientgrupper med særlige behov - Forløbsprogram for Demens. Konklusioner og forslag fra grupperne til styregruppen: Hovedkonklusioner vedr. Demens

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Tids- og aktivitetsplan

Tids- og aktivitetsplan Tids- og aktivitetsplan Tid Aktivitet opgaver Inden første møde i temagruppe Opgaver: - oversigt over opgaver/aftaleområder -tjekliste - screening af nuværende aftale Uge 4-7 1. møde i temagruppen -arbejdsform/proces

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Den politiske workshop

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Den politiske workshop Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Den politiske workshop Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Hvad er der behov

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Det tværsektorielle behandlingssamarbejde omkring den voksne psykiatriske patient, der bor på botilbud

Det tværsektorielle behandlingssamarbejde omkring den voksne psykiatriske patient, der bor på botilbud Det tværsektorielle behandlingssamarbejde omkring den voksne psykiatriske patient, der bor på botilbud Janet Johannessen og Anne Otto Hansen 2 Den Tværsektorielle Patientsikkerhedsgruppe Regionens 5 Sygehuse

Læs mere

Godt på vej med Den Danske Kvalitetsmodel Alle vinder på god kvalitet

Godt på vej med Den Danske Kvalitetsmodel Alle vinder på god kvalitet Videnspredningsseminar 4. maj 2010 Godt på vej med Den Danske Kvalitetsmodel Alle vinder på god kvalitet Sygehus Nord Sygehusledelsen Administration Driftsafdeling Serviceafdeling Holbæk Kalundborg Roskilde

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland 5. februar 2013 Torben Gaarskær 1 Kommunerne sætter dagsordenen 5. februar 2013 Torben Gaarskær 2 Det nære sundhedsvæsen Ambitiøst udviklingsprojekt

Læs mere

Status på implementering af forløbsprogram for demens blandt kommuner i Region Hovedstaden i april 2011

Status på implementering af forløbsprogram for demens blandt kommuner i Region Hovedstaden i april 2011 April 2011 Region Hovedstaden Status på implementering af forløbsprogram for demens blandt kommuner i Region Hovedstaden i april 2011 Baselineanalyse April 2011 Udarbejdet af projektleder Line Sønderby

Læs mere

Utilsigtede hændelser i Region Sjælland. v. Konsulent Liv Nørregaard Skøtt

Utilsigtede hændelser i Region Sjælland. v. Konsulent Liv Nørregaard Skøtt Utilsigtede hændelser i Region Sjælland v. Konsulent Liv Nørregaard Skøtt Utilsigtede hændelser Definition: Ved en utilsigtet hændelse forstås en begivenhed, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Den 4. april 2013 Ref.: KRL J.nr. 1303-0002 Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Indledningsvist vil

Læs mere

Bilag 4 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidende: Aftaler vedr. indsatsen overfor gerontopsykiatriske patienter

Bilag 4 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidende: Aftaler vedr. indsatsen overfor gerontopsykiatriske patienter Bilag 4 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidende: Aftaler vedr. indsatsen overfor gerontopsykiatriske patienter Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...................................................................................

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

Den Nordjyske Kronikermodel. Forebyggelse og hjælp til selvhjælp gennem sundhedsteknologi

Den Nordjyske Kronikermodel. Forebyggelse og hjælp til selvhjælp gennem sundhedsteknologi Den Nordjyske Kronikermodel Forebyggelse og hjælp til selvhjælp gennem sundhedsteknologi 1 Indhold Udfordringen Den Nordjyske Kronikermodel Formål vision Understøttelse af sundhedsteknologi en ønskedrøm!?!

Læs mere

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres.

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres. OPGAVEBESKRIVELSE OG KOMMISSORIUM j.nr. 7-203-02-293/1/SIMT FORLØBSPROGRAMMER FOR PERSONER MED TRAU- MATISKE HJERNESKADER OG TILGRÆNSENDE LIDEL- SER SAMT APOPLEKSI Baggrund nedsatte i 1995 et udvalg, som

Læs mere

TIDLIG INDSATS PÅ TVÆRS For ældre borgere med risiko for dårligt helbred

TIDLIG INDSATS PÅ TVÆRS For ældre borgere med risiko for dårligt helbred TIDLIG INDSATS PÅ TVÆRS For ældre borgere med risiko for dårligt helbred Projektbeskrivelse for projekt Tidlig Indsats på Tværs i klynge midt I dette dokument skabes overblik og indblik i projekt Tidlig

Læs mere

Overordnede mål. Borgerne oplever sammenhæng og kvalitet i mødet med sundhedsvæsenet. Borgeren som partner. Mere sundhed til flere.

Overordnede mål. Borgerne oplever sammenhæng og kvalitet i mødet med sundhedsvæsenet. Borgeren som partner. Mere sundhed til flere. undhedsaftalen -2018: fordelt på mål Overordnede mål Flere gode og sunde leveår til borgerne i Region jælland Borgerne oplever sammenhæng og kvalitet i mødet med et sundhed for de samme penge Igangsætte

Læs mere

26. MAJ 2014 Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen i Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen

26. MAJ 2014 Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen i Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen 26. MAJ 2014 Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen i 2014-2015 Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle

Læs mere

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger 2 Titel Furesø Kommune Implementering af den kommunale del

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger: Herlev Kommune 2 Titel: Implementering af den kommunale

Læs mere

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle på sundhedsområdet, en rolle som ikke bliver mindre i fremtiden. I den fortsatte udvikling

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Sundhedsaftalerne

Sundhedsaftalerne Sundhedsaftalerne 2015 2018 1 Rammer for sundhedsaftalerne 2015-2018 - Ifølge sundhedsloven skal regioner og kommuner udarbejde en sundhedsaftale. - Formålet er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering

Læs mere

MENNESKER OG MULIGHEDER

MENNESKER OG MULIGHEDER MENNESKER OG MULIGHEER Samarbejde med brugere og pårørende Målet for Region Sjællands Psykiatri er at være en helhedspsykiatri, hvor borgeren oplever respekt og sammenhæng, præget af god tilgængelighed

Læs mere

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter Til: Den Administrative styregruppe Koncern Plan, Udvikling & Kvalitet Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 38666069 Mail planogudvikling@regionh.dk

Læs mere

Rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade

Rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade Rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade Opfølgning på forløbsprogrammerne i Region Midtjylland den 7. oktober 2013 Overlæge Bente Møller Hjerneskaderehabilitering i Danmark Kommunalreformen

Læs mere

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov.

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov. Sygehusenes nye rolle 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Dette papir beskriver, hvordan sygehusene skal have en ny og mere udadvendt rolle, hvor afdelingernes ekspertise og specialisering bruges

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens.

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens. Sundheds og ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K København, den 17. oktober 2016 Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med

Læs mere

Forslag til organisering af hjerneskadeindsatsen

Forslag til organisering af hjerneskadeindsatsen NOTAT Forslag til organisering af hjerneskadeindsatsen Hidtidig indsats For (statslige) puljemidler har der i perioden 2012-2014 været gennemført et hjerneskadeprojekt i Frederikssund Kommune. I projektperioden

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Forløbskoordination i kommunalt regi

Forløbskoordination i kommunalt regi 21. april 2009 Forløbskoordination i kommunalt regi Martin Sandberg Buch cand.scient.adm. msb@dsi.dk Hvordan kommer man i gang? 1. Hvor er koordinationsproblemerne? 2. Hvad skal koordineres? 3. Hvilken

Læs mere

Forebyggelige genindlæggelser

Forebyggelige genindlæggelser Forebyggelige genindlæggelser Forebyggelige genindlæggelser inden 3 dage 1) Institution Procent Procent Forebyggelige genindlæggelser inden 30 dage 2) Hele landet 3,4 10,8 Region Nordjylland 2,9 10,9 Region

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HILLERØD KOMMUNE 18. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Hillerød Kommune

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2016 2020 Baggrund Odder Kommune ønsker med demensstrategien at imødegå de udfordringer, der følger med et stigende antal borgere med demenssygdomme. Samtidig ønsker vi at gøre det med stor

Læs mere

DEMENSPOLITIK 2016-17

DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK THISTED KOMMUNE 2016-2017 Indledning... 2 Generel information omkring demens... 2 Vision... 4 Fokusområder... 6 Tidlig opsporing, udredning og afklaring... 6 Pleje-

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Palliation i Danmark - status og visioner National konference, Christiansborg, 3. februar 2010 Lone de Neergaard, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats, WHO

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om rehabilitering af borgere med apopleksi

Tværsektorielt samarbejde om rehabilitering af borgere med apopleksi Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Til sundhedsministeriet. The Danish Nurses Organization. Høringssvar vedr. Den nationale demenshandlingsplan 2025

Til sundhedsministeriet. The Danish Nurses Organization. Høringssvar vedr. Den nationale demenshandlingsplan 2025 Til sundhedsministeriet Den 13. oktober 2016 The Danish Nurses Organization Sankt Annæ Plads 30 DK-1250 København K Høringssvar vedr. Den nationale demenshandlingsplan 2025 Tak for muligheden for at indgive

Læs mere

Udviklingen har betydet, at de fleste patienter kun er indlagt i kort tid på sygehuse, og det er vigtigt, at der også tages hånd om de pårørende.

Udviklingen har betydet, at de fleste patienter kun er indlagt i kort tid på sygehuse, og det er vigtigt, at der også tages hånd om de pårørende. 18. december 2009 Demens frivillig sundhedsaftale Baggrund I de tre tidligere amter blev udarbejdet tre forskellige samarbejdsmodeller om demens, der er videreført i henholdsvis region, kommuner og almen

Læs mere

Projekt Koordineret rehabilitering til personer med erhvervet hjerneskade

Projekt Koordineret rehabilitering til personer med erhvervet hjerneskade Ringsted januar 2012 Revideret ansøgning til pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Projekt Koordineret rehabilitering til personer

Læs mere

Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen. v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland

Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen. v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland Kerne i kommunalreform på sundhedsområdet Et mere effektivt og bedre sammenhængende

Læs mere

Bruger-, patientog pårørendepolitik

Bruger-, patientog pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Oktober 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Bruger-, patientog pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patientog pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter

Læs mere

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing?

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? For dermed at forebygge indlæggelser, nedbringe antal genindlæggelser samt akutte korttidsindlæggelser. Center for Sundhed og Omsorg søger en kommunal

Læs mere

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger 2 Titel Furesø Kommune Implementering af den kommunale del

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Sjælland og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Sjælland og kommunerne Til Regionsrådet i Region Sjælland Kommunalbestyrelserne i Faxe Kommune, Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune,

Læs mere

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter?

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter? 12:30-13:00 Frokost 13:00-13:10 Velkommen Ane Friis Bendix, formand for koordinationsgruppen for (TFE) 13:10-13:30 TFE og TVÆRS-Puljen Carsten Hendriksen, forskningsleder i TFE 13:30-13:45 Oversigt over

Læs mere

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen Regionernes vision for et helt og sammenhængende sundhedsvæsen Regionerne er meget mere end sygehuse Regionerne er også en række nære sundhedstilbud:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Referat Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Dato: Torsdag den 3. december 2015, kl. 14.00-16.00 Dato: 16.

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

1. Projektets bagrund

1. Projektets bagrund Projekt 13, 2010 Tværsektoriel implementering af Forløbsprogrammer for kronisk syge på Bornholm Maj-Britt Fogelstrøm, projektleder Bornholms Hospital Projekt 13, 2010 Indhold 1. Projektets bagrund... 2

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere