Regulativ for vandforsyning. Kerteminde Forsyning Vand A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulativ for vandforsyning. Kerteminde Forsyning Vand A/S"

Transkript

1 Regulativ for vandforsyning Kerteminde Forsyning Vand A/S Marts 2014

2 1. Indledende bestemmelser Dette regulativ gælder for ydelser i forbindelse med etablering og levering af vand fra Kerteminde Forsyning Vand A/S (Vandforsyningen) gennem vandforsyningsanlæg til slutkunder som er tilsluttet Vandforsyningens forsyningsledningsnet LOVGRUNDLAG Dette regulativ er udarbejdet af Vandforsyningen og godkendt af Kerteminde Kommune jævnfør 55, i Lov om vandforsyning m.v. (Vandforsyningsloven), jf. LBKG nr. 1199, som senest er ændret ved L nr Regulativet udleveres vederlagsfrit af Vandforsyningen eller Kommunen og kan endvidere findes på Vandforsyningens hjemmeside på Bestemmelserne om fastsættelse af Tilslutnings- og driftsbidrag har hjemmel i Vandforsyningslovens 53, stk. 1 og Vandsektorloven (L nr. 469) Bestemmelserne om vandmålere og betaling efter målt forbrug har hjemmel i Miljøministeriets BKG nr. 525 om betaling for vand efter målt forbrug m.v. på ejendomsniveau og BKG nr. 837 om individuel afregning efter målt vandforbrug, jf. Vandforsyningslovens 55, stk. 6 og Bestemmelser om offentliggørelse af det leverede vands kvalitet m.v. har hjemmel i Miljøministeriets BKG nr med seneste ændringer i BKG nr om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, jf. Vandforsyningslovens 55, stk Bestemmelserne om installationsarbejders udførelse ved autoriserede VVS-installatører har hjemmel i BKG nr. 988 om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger (Autorisationsloven) Bestemmelserne om kontrol med og indgreb i målere har hjemmel i Økonomi- og Erhvervsstyrelsens BKG nr og senere ændringer om kontrol med vandmålere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand, jf. LBKG nr Bestemmelserne om brandværnsforanstaltninger har hjemmel i Forsvarsministeriets LBKG nr. 660 (Beredskabsloven) 15, stk DEFENITIONER I nærværende regulativ anvendes betegnelsen ejer, for grundejeren, når der ikke er tale om ejerlejlighedsforhold. For ejendomme med en eller flere ejerlejligheder anvendes betegnelsen ejerne af de enkelte ejerlejligheder. Hvis der på en ejendom med ejerlejligheder er tinglyst en bestemmelse i ejendommens vedtægter om, at ejerforeningen er forpligtet over for Vandforsyningen, anses ejerforeningen dog som ejer efter regulativets bestemmelser Betegnelsen bruger omfatter lejeren af en lejlighed, herunder beboeren af en andelslejlighed eller en ejendom, forpagteren af en erhvervsvirksomhed, ejeren af en ejerlejlighed, når ejerforeningen efter det ovenstående betragtes som ejer, og beboeren af en tjenestebolig Ved individuel afregning efter målt forbrug angiver betegnelsen ejendom mindst to udlejnings- eller andelsenheder beliggende på et eller flere matrikelnumre, der i følge notering i matriklen skal holdes forenet. Betegnelsen enhed angiver den enkelte udlejnings- eller andelsenhed i en ejendom. Side 2

3 Betegnelsen bruger omfatter den kontraktmæssige indehaver af retten til at benytte en enhed Ved Vandforsyningens hovedanlæg forstås i dette regulativ dens indvindingsanlæg, råvandsledninger, vandbehandlingsanlæg, pumpeanlæg, herunder trykforøgeranlæg til særlige trykzoner i ledningsnettet, beholderanlæg samt hovedledninger til transport af færdigbehandlet vand til forsyningsnettet. Ved Vandforsyningens forsyningsnettet forstås ledningssystemet til transport af færdigbehandlet vand til forsyning af ejendomme gennem direkte tilsluttede stikledninger. Ved stikledning forstås ledningen fra forsyningsnettet til skel af vedkommende grund, herunder en eventuel afspærringsanordning på stikledningen Ved vandinstallationer forstås alle installationer fra stikledningens forlængelse, som er omfattet af Norm for vandinstallationer, DS 439. Ledningsinstallationer i jord, fra stikledningens forlængelse, benævnes jordledninger Ejeren af en ejendom der får vand fra Vandforsyningen, skal underrette eventuelle brugere af ejendommen om deres forpligtelser efter regulativet, ejeren er i alle forhold ansvarlig over for Vandforsyningen, jf. dog I nærværende regulativ anvendes betegnelsen driftsbidrag, der jf. pkt.13 omfatter et bidrag pr. m³ vand som Vand, et fast årligt bidrag benævnes Abonnementsbidrag samt afgifter til det offentlige. 2. Vandforsyningens styrelse og takstfastsættelse 2.1. Kerteminde Forsyning - Vand A/S (Vandforsyningen) ejes og drives af Kerteminde Forsyning A/S som er ejet af Kerteminde Kommune Afgørelser som ved nærværende regulativ er henlagt til Vandforsyningen, træffes af Vandforsyningen eller Kerteminde Forsyning A/S Vandforsyningen vedtager budgetter til brug for fastsættelse af takster og bidrag i henhold til gældende lovgivning Tilslutningsbidrag, driftsbidrag og bidrag for etablering af midlertidige vandleverancer m.v. forelægges for Vandforsyningens Bestyrelse som sætter værdierne inden for det af Forsyningssekretariatets fastsatte prisloft. Byrådet godkender herefter Vandforsyningens takster, jf. Vandforsyningslovens 53, stk. 1. Taksterne bekendtgøres i et takstblad, der vederlagsfrit udleveres af Vandforsyningen og af Kerteminde Kommune. Takstbladet kan endvidere findes på Vandforsyningens hjemmeside Side 3

4 3. Ret til forsyning med vand 3.1. Enhver ejer, hvis ejendom ligger i Vandforsyningens naturlige forsyningsområde, har ret til forsyning med vand når dette er til almindeligt husholdningsforbrug, til forbrug i institutioner, til forbrug i almindeligt landbrug (dog ikke til vanding af landbrugsafgrøder) og til forbrug i anden erhvervsvirksomhed, som benytter vand i mindre omfang. Indlæggelsen af og forsyningen med vand sker på de vilkår, som er fastsat i nærværende regulativ og mod betaling efter godkendte takster Vandforsyningen afgør, i hvilket omfang der kan leveres vand til erhvervsvirksomheder, som benytter vand i større omfang, og vand til sprinkleranlæg til brandslukningsformål, jf. dog de kommunale bestemmelser om vandforsyning til brandslukning, jf. Beredskabslovens 15, stk. 2. Vandforsyningen fastsætter i hvert enkelt tilfælde vilkårene for en sådan levering. 3.3 Etablering af vandanlæg fra Vandforsyningen som reserve for en ejendoms eget vandforsyningsanlæg, kan normalt ikke forventes tilladt. Vandforsyningen kan dog i undtagelsestilfælde tillade etableringen på særlige vilkår Vandforbruget skal aftages på en sådan måde, at trykstød ikke forekommer og således, at pludselige og unødvendige variationer undgås. 4. Forsyningsledninger 4.1. Forsyningsledninger anlægges af, vedligeholdes af og tilhører Vandforsyningen. Vandforsyningen bestemmer hvornår forsyningsledninger skal anlægges, jf. dog Vandforsyningslovens 29 og Vandforsyningsledninger må ikke anlægges i strid med den vedtagne Vandforsyningsplan Hvis forsyningsledninger fremføres over privat grund, skal retten til deres anlæg, benyttelse og vedligeholdelse sikres ved servitut, der skal tinglyses på de respektive ejendomme. 5. Stikledninger 5.1. Stikledninger frem til skel, lejemålsgrænse, eller anden administrationsgrænse maksimalt 10 m fra forsyningsledning - med eventuelle afspærringsanordninger, anlægges, vedligeholdes og tilhører Vandforsyningen. Alt arbejde med stikledninger skal udføres af autoriserede VVS-installatører eller af Vandforsyningens personale, jf. bestemmelserne i Økonomi- og Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr af den om undtagelser fra krav om autorisation for så vidt angår gas- og vandforsyningsvirksomheder og ejere af afløbsanlæg Hver ejendom skal have sin særskilte stikledning. Der vil i almindelighed kun blive anlagt én stikledning til hver ejendom. Stikledningen skal normalt indlægges fra forsyningsledningen i den gade eller vej, hvortil ejendommen har facade (adgangsvej). Side 4

5 I særlige tilfælde kan forsyning til to eller flere ejendomme, efter ejernes ønske, dog ske gennem en fælles stikledning. Vilkårene herfor fastsættes i en servitut, der skal være godkendt af Vandforsyningen, og som skal tinglyses på de respektive ejendomme ved ejernes foranstaltning og på deres bekostning. Hvis stikledning fremføres over privat grund, skal retten til dens anlæg, benyttelse og vedligeholdelse sikres ved servitut, der skal tinglyses på den/de respektive ejendomme. Hvor stophaner er placeret på privat grund, skal ejer holde stophanen tilgængelig. Ved individuel afregning efter målt vandforbrug for en boligenhed i en boligforening skal boligforeningen etablere, drive og vedligeholde det interne ledningsanlæg på grunden, inklusiv stikledninger frem til den enkelte boligenhed. Vandtilførslen til den enkelte enhed skal være udført med stophane placeret uaflåst således at Vandforsyningen har umiddelbar adgang til stophanen uden for enheden Vandforsyningen kan omlægge en stikledning, for ejerens omkostninger, når en ejendom udstykkes, når der på en ejendom foretages om- eller tilbygningsbygningsarbejder eller lignende som indebærer, at stikledningsdimensionen bør ændres. Tilsvarende gælder hvis ejeren selv ønsker stikledningen omlagt. 5.4 Vandforsyningen kan afbryde stikledningen til en ubenyttet ejendom ved forsyningsledningen for ejerens regning. 5.5 Ejere af ejendomme skal straks give Vandforsyningen meddelelse om indtrufne eller formodede fejl, herunder utætheder ved stikledninger og stophaner og brugeren af et vandanlæg skal straks anmelde enhver fejl til ejeren. 6. Opretholdelse af tryk og forsyning 6.1. Vandforsyningen skal til enhver tid tilstræbe at opretholde tilfredsstillende forsyningsforhold og opretholde et vandtryk, der gør almindeligt vandforbrug muligt i samtlige tilsluttede ejendomme, jf. dog Vandforsyningen har dog ingen pligt til at opretholde noget mindstetryk i forsyningsledningsnettet ud for de enkelte ejendomme Ved aflukning af vandledninger skal der normalt gives ejere, brugere eller deres repræsentanter et rimeligt varsel, men Vandforsyningen kan ved ledningsbrud og andre særlige forhold foretage aflukninger uden varsel Enhver forbruger må, uden at have krav på erstatning, tåle de ulemper der måtte opstå ved svigtende levering som følge af mangler og afhjælpning heraf, ved vedligeholdelsesarbejder, ledningsbrud, forurening, strømsvigt og anden force majeure eller ved ledningslukninger, reparationer og udskylning af ledninger m.v Vandforsyningen kan, uden at der kan gøres krav på erstatning herfor, træffe bestemmelse om indskrænkning af vandforbruget eller visse dele af det, herunder indskrænkning med hensyn til vanding af haver m.v., når Vandforsyningens drift eller hensynet til vandforekomsterne gør det nødvendigt. Side 5

6 7. Vandforsyning til brandslukning 7.1. Etablering og vedligeholdelse af brandhaner på forsyningsledninger skal ske efter Byrådets anvisning og udgifterne hertil afholdes af Kerteminde Kommune. Byrådet kan forlange at forsyningsledninger af hensyn til deres funktion ved brandslukning, anlægges med større ledningsdimension end ellers nødvendigt. Merudgifterne hertil afholdes af Kerteminde Kommune. Ved omlægning af en forsyningsledning afholder Byrådet omkostningerne til flytning og tilslutning af brandhaner på forsyningsledningen Bortset fra indsats ved brand og andre nødstilfælde, må ingen bruge vand fra brandhaner medmindre Vandselskabet har givet tilladelse hertil. 8. Vandinstallationer 8.1 GENERELT VEDRØRENDE VANDINSTALLATIONER Vandinstallationer etableres, vedligeholdes og tilhører grundejeren, jf. dog 9.5 og 9.9 angående afregningsmålere. Alle udgifter vedrørende vandinstallationer afholdes af grundejeren, jf. dog 9.9 og 9.3 angående afregningsmålere Inden iværksættelse af vandinstallationsarbejder, som er omfattet af autorisationsloven, skal der indhentes tilladelse hertil fra Byrådet i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i Byggelov (LBK nr med seneste ændringer af L nr. 577) og Bygningsreglementet (BR 10). Arbejder med nyanlæg og væsentlig ændring af vandinstallationer til installationsgenstande, vandvarmere, vandbehandlingsanlæg, regnvandsanlæg med mere, hvor svigtende tilbagestrømningssikring kan udgøre en risiko for forurening af vandforsyningsanlægget, skal altid færdigmeldes til Vandforsyningen Arbejder med vandinstallationer, herunder med jordledninger og vandmålere, må kun udføres af autoriserede VVS-installatører, jf. dog Økonomi- og Erhvervsministeriets bekendtgørelser nr af den om undtagelser fra krav om autorisation som VVS-installatør til udførelse af simple arbejder med vand- og sanitetsinstallationer (udskiftning) og nr af den om undtagelse fra krav om autorisation for så vidt angår gas- og vandforsyningsvirksomheder og ejere af afløbsanlæg. Installationer for vand skal udføres efter den godkendte Norm for Vandinstallationer (DS 439) medmindre Byrådet har godkendt andet Fabriksfremstillede produkter, der indgår i eller tilsluttes vandinstallationer, skal enten være: a) Godkendt af Erhvervs- og byggestyrelsen (VA-godkendt) medmindre det pågældende produkt er undtaget ifølge de til enhver tid gældende bestemmelser om godkendelsesordningen, eller b) Forsynet med CE-mærke der viser at produktet stemmer overens med en harmoniseret standard eller er omfattet af en europæisk teknisk godkendelse, eller c) Omfattet af en af Erhvervs- og Byggestyrelsen godkendt godkendelses- eller kontrolordning, f.eks. en DS-certificeringsordning. Side 6

7 Vandinstallationer skal benyttes og vedligeholdes på en sådan måde, at der ikke er fare for forurening af vandet, kan findes utætheder eller på anden måde voldes ulemper. Tilbagestrømssikring skal ske i overensstemmelse med DS/EN Hvis det konstateres eller må formodes at der er utætheder, herunder utæthed på jordledning, eller andre fejl, skal ejeren sørge for at vandinstallationerne straks gennemgås og i fornødent omfang bringe forholdet i orden. Omkostningerne hertil pålægges ejeren at lade fortage de foranstaltninger som Vandforsyningen finder nødvendige for bl.a. at sikre vandet mod forurening. Brugere skal straks anmelde konstaterede eller formodede fejl til ejeren. Hvis fejlen har betydning for ejendommens vandforbrug, skal ejeren straks underrette Vandforsyningen om forholdet Vandforsyningen kan pålægge ejeren at lade foretage de foranstaltninger, som Vandforsyningen finder ønskelige af hensyn til vandinstallationernes forsvarlige funktion. Sådanne foranstaltninger skal til stadighed holdes i god stand, og de må ikke fjernes eller ændres uden Vandforsyningens tilladelse Ejeren har pligt til at holde ubenyttede vandinstallationer aflukket og tømt for vand. Vandforsyningen kan forlange, at vandinstallationer i ubenyttede bygninger afbrydes på forskriftsmæssig måde Forsømmer ejeren sine forpligtelser som påhviler pågældende med hensyn til vandinstallationerne samt efter 8.2.1, 8.3.1, 9.2, 1. punktum, 9.4, 3. punktum og 9.11, da kan Vandforsyningen lade arbejdet udføre på ejerens bekostning VANDINSTALLATIONER M.V. I JORD Ved ombygning af en ejendom kan Vandforsyningen forlange, at jordledningen ændres, hvis det anses for nødvendigt af hensyn til ejendommens kommende vandforbrug Udgifter til omlægning af jordledning, som følge af nødvendig omlægning af forsynings- og/eller stikledning, afholdes af grundejeren Målerbrønde skal udføres således, at vandmåleren holdes frostfri. Ejeren skal foranstalte at brønden skal være forsynet med et forsvarligt dæksel og skal holdes ren og så vidt muligt tør. 8.3 VANDINSTALLATIONER I BYGNINGER Finder Vandforsyningen at trykforholdene i en ejendom kan forventes at blive utilfredsstillende, og dette kan henføres til særlige forhold vedrørende den pågældende ejendom, kan Vandforsyningen forlange, at der efter nærmere angivne forskrifter skal opstilles et trykforøgeranlæg i forbindelse med ejendommens vandinstallationer. 9. Afregningsmålere 9.1. De generelle bestemmelser for vandinstallationer jf finder tilsvarende anvendelse for installationer til forbrugsmåling Ejere af ejendomme, der er tilsluttet Vandforsyningen, har pligt til at installere afregningsmålere til brug for afregning af ejendommenes samlede vandforbrug. Side 7

8 Der må kun anbringes én afregningsmåler på hver ejendom, medmindre der er truffet aftale med Vandforsyningen om andet Vandforsyningen leverer det for afregningen mellem ejeren/brugeren og Vandforsyningen nødvendige målerudstyr og bestemmer måleres antal, størrelse, type og placering. Hvor dette er nødvendigt, leverer ejeren/brugeren en 230 V forsyning til målerudstyret i en ubrudt forbindelse fra hovedtavlen til måleren. Etablering betales af Vandforsyningen og elforbruget betales af ejeren/forbrugeren. Ved nybyggeri betales og etableres el tilslutningen af ejer/forbruger. Vandforsyningen kan vælge at opsætte udstyr til fjernaflæsning af vandmåleren Afregningsmåleren anbringes i bygning umiddelbart efter jordledningens indføring og sådan, at den er beskyttet mod frost, fugt, utilsigtet opvarmning, mekaniske ydre påvirkninger og korrosion. Måleren skal til stadighed være let at aflæse og udskifte. På målerens til- og afgangssider, skal der monteres haner for afbrydelse til den øvrige installation. Hvor dette ikke kan lade sig gøre, anbringes måleren i en målerbrønd på jordledningen på privat grund - normalt ca. 1 meter fra skel. Målerbrønden etableres af ejeren. Vandmåleren må ikke være sat ned i en gammel drikkevandsbrønd Afregningsmålere stilles til rådighed af Vandforsyningen og forbliver Vandforsyningens ejendom Vandforsyningen har til enhver tid ret til at aflæse afregningsmålere Såfremt at måleraflæsning ikke modtages, efter påmindelse, kan der aflægges måleraflæsningsbesøg. Omkostningerne hertil vil blive pålagt ejer/bruger af ejendommen. Kan Vandforsyningen ikke få adgang til ejendommen, kan Vandforsyningen enten fastsætte et skønnet forbrug eller få adgang ved rettens hjælp. Omkostninger til kontrolbesøg herunder gebyr, jf. takstblad, omkostninger til advokat, låsesmed, retsafgift o.l. pålægges ejer/bruger af ejendomme Har Vandforsyningen mistanke om at der ikke er indberettet korrekt aflæsning efter påmindelse kan Vandforsyningen aflægge måleraflæsningsbesøg. Bliver der ved besøget konstateret at der er sket forkert indberetning til Vandforsyningen til skade for Vandforsyningen, skal ejer/bruger af ejendommen betale omkostninger til kontrolbesøget Afregningsmålere vedligeholdes af Vandforsyningen og for dennes regning. Vandforsyningen er berettiget til, når som helst og for egen regning at udskifte og kontrollere målere Afregningsmåleres størrelse og type bestemmes af Vandforsyningen ud fra de oplysninger, som ejeren har givet om vandinstallationerne og ud fra vandforbruget til f.eks. erhvervsvirksomheder m.v Hvis vandforbruget ændres i forhold til det af ejeren tidligere oplyste, herunder også pkt , således at afregningsmåleren ikke længere er tilpasset vandforbruget, kan Vandforsyningen forlange målerinstallationen ændret, så måleren kan udskiftes med en måler af passende størrelse Ejer er erstatningspligtig over for Vandforsyningen i alle tilfælde hvor en afregningsmåler er bortkommet eller er blevet beskadiget, f.eks. ved vold, brand, frost m.v. Ejer og bruger må tåle de ulemper, der er forbundet med at vandtilførslen afbrydes ved udskiftning af målere. Side 8

9 9.13. Opdager ejeren, at der er utætheder eller fejl ved en afregningsmåler, skal han snarest give Vandforsyningen meddelelse herom. Brugere af en ejendom skal snarest melde konstaterede fejl til ejeren Ejere og brugere må ikke foretage indgreb i afregningsmålere, bryde plomben eller på nogen måde påvirke målernes korrekte funktion. Der må ikke gøres forsøg på optøning af en frossen måler. Omkostninger til eftersyn, istandsættelse eller udskiftning af en måler som følge af indgreb jf. ovennævnte afholdes af ejeren Beslutning om at overgå fra fælles til individuel afregning, skal meddeles skriftligt til Vandforsyningen For ejendomme hvor der er indgået aftale med Vandforsyningen om individuel afregning efter målt forbrug, overgår ejerens ansvar, rettigheder og pligter efter 9.4, 9.7, 9.8, 9.12, 9.13, 9.14 og 9.18 til brugeren af enheden Afregningsmålere, der anvendes som grundlag for betaling af driftsbidrag, skal opfylde de krav og underkastes den måletekniske kontrol, der er fastsat af Økonomi- og Erhvervsstyrelsen om kontrol med vandmålere, der anvendes til måling af forbrug af koldt vand Ejer kan ved skriftlig henvendelse til Vandforsyningen forlange at få kontrolleret afregningsmålerens nøjagtighed. Måleren anses for at vise rigtigt når dens visning ligger indenfor de maksimalt acceptable grænser for måleunøjagtighed, som er fastsat af Økonomi- og Erhvervsstyrelsen om kontrol med koldtvandsmålere i drift. Hvis målerens visning ligger inden for de acceptable grænser for måleunøjagtighed, afholdes omkostningerne til prøvningen mv. af den, der har ønsket afprøvningen. Hvis målerens visning ligger uden for de acceptable grænser for måleunøjagtighed, afholdes omkostningerne til prøvningen mv. af Vandforsyningen. Ligger målerens visning uden for de acceptable grænser, foretager Vandforsyningen efter forhandling med ejeren, en skønsmæssig nedsættelse eller forhøjelse af det målte forbrug for det tidsrum, hvor Vandforsyningen skønner, at fejlvisningen har fundet sted. 10. Vandspild Vand fra Vandforsyningen må ikke benyttes til andet formål, i større mængde end hvad Vandforsyningen har fastsat, eller som med rimelighed må kunne antages at ville finde sted fra de tilladte vandinstallationer. Fra dette er undtaget brand under indsats eller andre nødstilfælde. Spild af vand ved mangelfuld lukning af vandhaner herunder rindende vand til frostsikring eller ved anden uforsvarlig adfærd er ikke tilladt. Vand må ikke bruges til køleformål, medmindre Vandforsyningen har givet særlig tilladelse hertil Hvis vandspild, som ovenfor nævnt, foregår fra vandinstallationer før afregningsmåleren, kan vandspildet forlanges betalt af ejendommens ejer ud over det almindelige driftsbidrag. Side 9

10 Størrelsen af vandspildet vil i så fald blive fastsat ved Vandforsyningens skøn efter forhandling med ejeren. I tilfælde, hvor vandforsyningen skønner risiko for fremtidig vandspild som følge af ejerens efterlandenhed med udskiftning af utætte jordledninger m.m., er Vandforsyningen berettiget til at etablere en målerbrønd på stikledningen som grundlag for fremtidig fakturering af vandforbruget på ejendommen 11. Eftersyn af vandinstallationer og oplysningspligt For at kunne kontrollere vandforbruget, efterse at vandinstallationer holdes i god og forskriftsmæssig stand, at der ikke finder vandspild sted samt for vedligeholdelse og udskiftning af vandmålere, skal Vandforsyningens personale mod forevisning af legitimation, til enhver tid have adgang uden retskendelse til ethvert sted på en ejendom, hvor der findes vandinstallationer. Ejeren skal om fornødent skaffe sådan adgang Har Vandforsyningen givet forbrugeren et rimeligt varsel, forinden fremmøde på ejendommen i forbindelse med afsnit 9.8 og 11.1, og må Vandforsyningen køre forgæves, da kan Vandforsyningen opkræve et gebyr for forgæves kørsel, se takstblad Enhver ejer og bruger af en ejendom, som er tilsluttet Vandforsyningen, skal på forlangende give Vandforsyningen alle oplysninger om vandets anvendelse og om forbrugets størrelse Vandforsyningen har pligt til at etablere et kontrolsystem til overvågning af nøjagtigheden af Vandforsyningens målere til forbrugsafregning og er forpligtet til at bekendtgøre kontrolsystemets indhold over for de til Vandforsyningen tilsluttede forbrugere, ligesom forbrugerne skal orienteres hvis der foretages ændringer i kontrolsystemet Vandforsyningen har pligt til at stille den nødvendige information om Vandforsyningen og drikkevandets kvalitet til rådighed for forbrugerne. Mindst 1 gang om året skal Vandforsyningen offentliggøre følgende: opdaterede oplysninger om Vandforsyningens adresse, telefonnummer, faxnummer, e- postadresse, hjemmeside og eventuelle kontaktpersoner, en generel beskrivelse af drikkevandets kvalitet, herunder værdier for almindelige parametre og værdier for parametre af særlig lokal betydning overskridelser af gældende kvalitetskrav for drikkevand 12. Tilslutningsbidrag Tilslutningsbidraget er sammensat af bidrag til Vandforsyningens hovedanlæg, bidrag til forsyningsledningsnettet. Tilslutningsbidraget fremgår af Vandforsyningens takstblad. Tilslutningsbidrag for ejendomskategorier, som undtagelsesvis ikke fremgår af takstbladet, fastsættes af Vandforsyningen. Side 10

11 12.2. Når en ejendom, der ikke tidligere har fået vand fra Vandforsyningen bliver tilsluttet til Vandforsyningen, skal der betales et tilslutningsbidrag til Vandforsyningen, forud for arbejdets igangsættelse Tilslutningsbidraget skal betales hvad enten den ledning, som ejendommen tilsluttes, er nyanlagt eller ældre Hvis en ejendom, der tidligere har fået vand fra en ældre forsyningsledning, sluttes til en ny forsyningsledning, betales ikke tilslutningsbidrag medmindre andet følger af Når et udstykningsforetagende ønsker forsyningsledninger anlagt, kan Vandforsyningen forlange, at udstykningsforetagendet betaler tilslutningsbidrag til hovedanlægget og til forsyningsledningsnettet for de ejendomme, der fremkommer ved udstykningen. Vandforsyningen kan forlange, at der forud stilles sikkerhed for betalingen og at betaling sker, så snart forsyningsledningerne er anlagt Når et udstykningsforetagende har ønsket forsyningsledninger anlagt, og der i den forbindelse anlægges stikledninger til de ejendomme, der fremkommer ved udstykningen, kan Vandforsyningen forlange, at udstykningsforetagendet betaler bidrag til stikledningerne. Vandforsyningen kan forlange, at der forud for arbejdets udførelse stilles betryggende sikkerhed for betalingen og at betaling sker, så snart stikledningerne er anlagt For levering af vand til midlertidigt forbrug, f.eks. byggebrug, fastsættes et tilslutningsbidrag for midlertidig tilslutning (I takstbladet kaldet Byggevand) til dækning af de udgifter, der er forbundet med etablering og reetablering af den midlertidige leverance. For enfamiliehuse på en matrikel opkræves der en fastpris, idet der maksimalt må forbruges 10 m³. For større byggerier end ovenstående opsættes måler og der afregnes efter medgået forbrug Hvis forudsætningerne for et fastsat og betalt tilslutningsbidrag ændres som følge af en senere omeller tilbygning eller ændret anvendelse af ejendommen, kan Vandforsyningen forlange, at ejeren betaler den forøgelse af tilslutningsbidraget, der svarer til ændringen. Det medfører ikke nogen ændring i tidligere betalte tilslutningsbidrag når f.eks. lejlighederne i en ejendom ændres til andels- eller ejerlejligheder, eller at værelser på plejehjem ombygges til plejelejligheder Hvis tidligere tilsluttede ejendomme, lejligheder og øvrige forbrugssteder reduceres eller nedlægges, godtgøres eller tilbagebetales tidligere tilslutningsbidrag ikke Vandforsyningen kan forlange nyt tilslutningsbidrag i forbindelse med væsentlig nyinvestering i vandforsyningsanlægget. 13. Driftsbidrag For alt leveret vand betales et driftsbidrag. Vandforsyningen kan undtage vand til brandslukningsformål under indsats og de lovpligtige afprøvninger af brandhaner. Driftsbidraget omfatter et bidrag pr. m 3 vand tillige med et abonnementsbidrag og statsafgifter og drikkevandsbidrag. Driftsbidrag kan forlanges betalt fra den dag, hvor Vandforsyningen har påbegyndt leveringen af vand til ejendommen. Det faste årlige bidrag (abonnementsbidrag) afregnes Side 11

12 pr. måler, som er afhængig af målerstørrelse. Bidragene fremgår af Vandforsyningens takstblad fra For ejendomme, hvor forsyningsmulighed efter ejers ønske er etableret, men hvor der ikke forefindes vandinstallationer, kan der forlanges driftsbidrag, der alene omfatter et abonnementsbidrag For vand leveret til midlertidigt brug, f.eks. byggebrug, betales driftsbidrag efter 13.1 Vandforsyningen kan dog bestemme, at der ikke betales abonnementsbidrag For sprinkleranlæg, overrislingsanlæg og andre anlæg til brandslukningsformål, som normalt ikke medfører noget vandforbrug, kan der forlanges driftsbidrag, der alene omfatter en abonnementsbidrag, afhængig af måler, se takstblad Er en afregningsmåler bortkommet, blevet beskadiget eller er der konstateret utætheder eller fejl ved måleren, fastsættes driftsbidraget af Vandforsyningen bl.a. ud fra et skønnet vandforbrug i det tidsrum, hvor målingen skønnes at have været i uorden. Såfremt ejer/bruger kan fremlægge dokumentation/sandsynliggøre at det skønnede forbrug er forkert kan beløbet størrelse forhandles. 14. Betalingsvilkår 14.1 TILSLUTNINGSBIDRAG OG DRIFTSBIDRAG PÅ EJENDOMSNIVEAU Tilslutningsbidrag, driftsbidrag og forskudsvis afholdte omkostninger til arbejde ved stikledning eller vandinstallationer, som Vandforsyningen eller Byrådet har foretaget eller ladet foretage efter 5.3, 5.4 eller 8.1.8, påhviler den, der har tinglyst adkomst på den pågældende ejendom Driftsbidrag skal på opkrævningen opgøres med særlige poster for hver art af afgift Ved overdragelse/fraflytning af ejendommen skal ejeren senest 8 dage efter fraflytningen skriftligt underrette Vandforsyningen om ejerens nye adresse og hvem den nye ejer af ejendommen er. Sker dette ikke kan forsyningen vælge, at rette krav mod såvel den tidligere som den nuværende ejer for betaling af driftsbidrag mv. indtil måleraflæsningen er foretaget og meddelt til Vandforsyningen. Den nye og den gamle ejer må således selv beregne og foretage opkrævning over for hinanden og er Vandforsyningen uvedkommende. Eventuelt indbetalt depositum modregnes i slutopgørelsen vedrørende driftsbidraget mv I tilfælde af forsinket betaling gælder pkt AFREGNING AF DRIFTSBIDRAG VED INDIVUDUELT MÅLT FORBRUG Nærværende bestemmelse vedrører afregning af driftsbidrag for ejendomme der er omfattet af 2 i bekendtgørelse om individuel afregning efter normalt forbrug Vandforsyningen har pligt til at levere individuel afregning af driftsbidrag. Den individuelle afregning skal påbegyndes senest 5 måneder efter, at Vandforsyningen har modtaget skriftlig anmodning herom fra ejeren. Ved overgang fra fælles til individuel afregning af driftsbidrag skal Vandforsyningen underrette ejendommens ejer og de enkelte brugere samt Byrådet om tidspunktet for overgangen Driftsbidrag skal på opkrævningen opføres med særlige poster for hver art af afgift Ved fraflytning af en enhed hæfter brugeren for betaling af driftsbidrag m.v. indtil måleraflæsning er Side 12

13 foretaget. Eventuelt indbetalt depositum modregnes i slutopgørelsen vedrørende driftsbidrag m.v Ved en ny brugers overtagelse skal ejeren med 8 dages varsel skriftligt underrette Vandforsyningen. Ved manglende underretning hæfter ejendommens ejer for enhedens driftsbidrag Ejendommens ejer hæfter for driftsbidrag i enheder, hvor der ingen bruger er, for fællesforbrug samt for eventuelt spild fra vandinstallationer uden for enhederne Er vandet lukket på det tidspunkt hvor en ny bruger overtager en enhed, skal Vandforsyningen åbne for vandet, undtaget er dog pkt I tilfælde af forsinket betaling gælder pkt FORSINKET BETALING Ved forsinket betaling kan der fordres renter og gebyr efter reglerne i renteloven Betaler en ejer/bruger ikke driftsbidraget eller andre skyldige betalinger, herunder skyldige renter eller gebyr inden for den fastsatte frist, kan Vandforsyningen lukke for vandet, efter at der er fremsendt rykkerskrivelse med en frist på 10 dage for indbetaling, jf. lov nr. 319 af den (Inkassoloven) 10, stk. 3, og der efterfølgende er fremsendt et lukkebrev med dato og tidspunkt for hvornår en medarbejder vil møde op for lukning af vandet Har en forbruger indgået en betalingsaftale og misligholder forbrugeren denne over for Vandforsyningen, da kan Vandforsyningen uden yderligere varsel foretage lukning af vandforsyningen Skønner Vandforsyningen det nødvendigt eller har ejeren/brugeren misligholdt sin pligt til at betale driftsbidrag, andre omkostninger eller gebyrer, kan Vandforsyningen kræve betaling af et depositum til sikkerhed for ejerens forpligtelser over for Vandforsyningen. Depositumbetalingen kan maksimalt udgøre et beløb svarende til et års driftsbidrag for enheden. Når det skyldige beløb, herunder udgifter forbundet med afbrydelse og reetablering af vandforsyningen og eventuelle depositumbetalinger, tillige med renter beregnet i henhold til lov om renter ved forsinket betaling m.v. er betalt eller hvis der stilles en betryggende garanti herfor, skal genåbningen finde sted Har en ny ejer/bruger tidligere aftaget vand fra Vandforsyningen enten som ejer eller som bruger og har han i den forbindelse tidligere misligholdt sin pligt til betaling eller skylder for tidligere forbrug, kan Vandforsyningen kræve restancen betalt og evt. kræve depositumbetaling, jf inden vand på ny leveres til enheden. Vandforsyningen kan således lukke for vandet i den nye ejendom såfremt der er gæld til Vandforsyningen som eksisterer fra en anden ejendom. 15. Strafbestemmelser Overtrædelse af bestemmelserne i 1.2.6, 5.1, 5.2 sidste afsnit, 5.5, 7.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7,1.pkt., 8.2.3, 9.2,1. pkt., 9.4, 9.13, 9.14,1. pkt., 10.1, 11.1, 11.3, straffes efter Vandforsyningslovens 84 med bøde. På samme måde straffes den, der i strid med 9.7, 9.8, 11.1,1. pkt., modvirker adgang til en ejendom, samt den, der i strid med ,1. pkt., gentagne gange undlader at underrette om en ny brugers overtagelse af en enhed. Side 13

14 15.2. Med bøde efter Vandforsyningslovens 84 straffes endvidere den, der overtræder bestemmelser fastsat af Vandforsyningen i medfør af 6.4, 8.1.6,1. pkt., 8.1.7,2. pkt , og Den der uden at være berettiget dertil udfører arbejde ved vandinstallationer og ledninger m.v., som er omfattet af bestemmelserne i 2, nr. 3 i L nr. 988 (autorisationsloven), straffes med bøde efter lovens 25. På samme måde straffes den, der lader de nævnte arbejder udføre af personer, som efter loven ikke er berettiget til det Ejere og brugere som foretager indgreb i målere, der er omfattet af bestemmelserne i Økonomi- og Erhvervsstyrelsens BKG nr om kontrol med vandmålere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand, bryder plomben eller på anden måde påvirker målerens korrekte funktion, straffes med bøde efter bekendtgørelsens 27 og politianmeldes. På samme måde straffes den der overtræder regulativets Ikrafttrædelse Dette regulativ træder i kraft den , og ophæver samtidig de tidligere regulativer der har været gældende for Munkebo Kommunale Vandforsyning, Kerteminde Kommunale Vandforsyning, Bogensø Vandforsyning og Drigstrup Vandværk. Regulativet kan til enhver tid erstattes af et nyt regulativ, der er udarbejdet i medfør af Vandforsyningsloven. De i nærværende regulativ fastsatte gebyr og bidrag opkræves efter det til enhver tid gældende takstblad. Side 14

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Kommunes Vandforsyning

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Kommunes Vandforsyning 1 Regulativ for Lyngby-Taarbæk Kommunes Vandforsyning Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 4 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 5 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 6 5 STIKLEDNINGER...

Læs mere

REGULATIV FOR LIME VANDVÆRK

REGULATIV FOR LIME VANDVÆRK REGULATIV FOR LIME VANDVÆRK Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 2 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 3 5 STIKLEDNINGER... 3 6 OPRETHOLDELSE AF

Læs mere

REGULATIV FOR HOFOR VAND RØDOVRE A/S

REGULATIV FOR HOFOR VAND RØDOVRE A/S REGULATIV FOR HOFOR VAND RØDOVRE A/S 1 INDHOLD 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER...3 2. VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 4 3. RET TIL FORSYNING MED VAND...5 4 FORSYNINGSLEDNINGER...6 5 STIKLEDNINGER...7 6 VANDINSTALLATIONER...

Læs mere

Regulativ for vandforsyning

Regulativ for vandforsyning Regulativ for vandforsyning Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledende bemærkninger 2 2. Vandforsyningens styrelse 4 3. Ret til forsyning med vand 4 4. Forsyningsledninger

Læs mere

REGULATIV FOR SILKEBORG KOMMUNES VANDFORSYNING

REGULATIV FOR SILKEBORG KOMMUNES VANDFORSYNING REGULATIV FOR SILKEBORG KOMMUNES VANDFORSYNING 01.01.2007 Regulativ for Silkeborg Kommunes Vandforsyning side Indhold 2 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER 3 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE 4 3 RET TIL FORSYNING MED

Læs mere

Regulativ for Skive Vand A/S (Vandforsyning) November 2010

Regulativ for Skive Vand A/S (Vandforsyning) November 2010 Regulativ for Skive Vand A/S (Vandforsyning) November 2010-1 - Indholdsfortegnelse: Side 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER 2 2. VANDFORSYNINGENS STYRELSE 5 3. RET TIL FORSYNING MED VAND 6 4. FORSYNINGSLEDNINGER

Læs mere

Regulativ for Svendborg Vand A/S

Regulativ for Svendborg Vand A/S Regulativ for Svendborg Vand A/S Indholdsfortegnelse 1 Indledende bestemmelser..... 3 2 Vandforsyningens styrelse... 4 3 Ret til forsyning med vand... 5 4 Forsyningsledninger. 5 5 Stikledninger...... 6

Læs mere

REGULATIV FOR HOFOR VAND HERLEV A/S

REGULATIV FOR HOFOR VAND HERLEV A/S REGULATIV FOR HOFOR VAND HERLEV A/S 1 INDHOLD 1 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET...3 2 DEFINITIONER... 4 3 VANDFORSYNINGENS ORGANISATION...5 4 RET TIL FORSYNING MED VAND...6 5 FORSYNINGSLEDNINGER...7 6 STIKLEDNINGER...

Læs mere

Regulativ for. Thisted Drikkevand A/S

Regulativ for. Thisted Drikkevand A/S Regulativ for Thisted Drikkevand A/S Indholdsfortegnelse 1 Indledende bestemmelser... 3 2 Vandforsyningens styrelse... 4 3 Ret til forsyning med vand... 4 4 Forsyningsledninger... 5 5 Stikledninger...

Læs mere

BOGENSE VANDFORSYNING

BOGENSE VANDFORSYNING REGULATIV for BOGENSE VANDFORSYNING OG OTTERUP VANDVÆRK i NORDFYNS KOMMUNE Gældende fra 1. juni 2009 Indhold 1. Indledende bestemmelser 1 2. Vandforsyningens styrelse 3 3. Ret til forsyning med vand 3

Læs mere

Regulativ for Nr. Lyngby Vandværk 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 4 5 STIKLEDNINGER...

Regulativ for Nr. Lyngby Vandværk 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 4 5 STIKLEDNINGER... Regulativ for Nr. Lyngby Vandværk Indhold side 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 4 5 STIKLEDNINGER... 5 6 OPRETHOLDELSE

Læs mere

Regulativ NK-Vand A/S

Regulativ NK-Vand A/S Regulativ NK-Vand A/S Oktober 2011 NK-Vand A/S Ved Fjorden 18 4700 Næstved Telefon 5578 5170 CVR 29189625 vand@nk-forsyning.dk www.nk-forsyning.dk INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER 2 2

Læs mere

REGULATIV for ST. LIHME Vandværk

REGULATIV for ST. LIHME Vandværk REGULATIV for ST. LIHME Vandværk 16 Ikrafttrædelse REGULATIV FOR ST. LIHME VANDVÆRK Dette regulativ træder i kraft den 01.01.2011. Samtidig ophæves det tidligere regulativ. Regulativet kan til enhver

Læs mere

Vandregulativ 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Vandregulativ 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Vandregulativ 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledende bestemmelser... 3 2 Lemvig Vand og Spildevand A/S styrelse... 4 3 Ret til forsyning med vand...

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner og grundlæggende bestemmelser... 4 3. Forsyning og tilslutning...

Læs mere

Fælles normalregulativ for private almene vandforsyninger i Haderslev Kommune

Fælles normalregulativ for private almene vandforsyninger i Haderslev Kommune Fælles normalregulativ for private almene vandforsyninger i Haderslev Kommune Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER...1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE...2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND...3 4 FORSYNINGSLEDNINGER...3

Læs mere

REGULATIV FOR BREJNING VANDVÆRK 2011. Stationsvej 35, Brejning, 7080 Børkop CVR. 15 89 10 18

REGULATIV FOR BREJNING VANDVÆRK 2011. Stationsvej 35, Brejning, 7080 Børkop CVR. 15 89 10 18 REGULATIV FOR BREJNING VANDVÆRK 2011 Stationsvej 35, Brejning, 7080 Børkop CVR. 15 89 10 18 REGULATIV FOR BREJNING VANDVÆRK 1 Indledende bestemmelser 1.1 Dette regulativ er udfærdiget i medfør af Lov om

Læs mere

Regulativ. Christiansfeld Vand a/s

Regulativ. Christiansfeld Vand a/s Regulativ for Christiansfeld Vand a/s Adresse: Kolding Åpark 1, st. tv, 6000 Kolding Tlf.: 7636 3636 CVR 32767923 EAN 5798005316008 E-mail: kontakt@kspv.dk www.christiansfeldvand.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vandforsyningerne. Almindelige Leveringsbestemmelser for Brøndby Vandforsyning A/S og Vallensbæk Vandforsyning A/S

Vandforsyningerne. Almindelige Leveringsbestemmelser for Brøndby Vandforsyning A/S og Vallensbæk Vandforsyning A/S Vandforsyningerne Almindelige Leveringsbestemmelser for Brøndby Vandforsyning A/S og Vallensbæk Vandforsyning A/S 5. marts 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledende bestemmelser...3 2 Definitioner og grundlæggende

Læs mere

Almindelige Leveringsbestemmelser for Birkerød Vandforsyning a.m.b.a.

Almindelige Leveringsbestemmelser for Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Almindelige Leveringsbestemmelser for Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Indledende bestemmelser... 4 2. Definitioner og grundlæggende bestemmelser... 4 3. Forsyning og tilslutning...

Læs mere

Regulativ for den kommunale vandforsyning Taastrup Vandværk

Regulativ for den kommunale vandforsyning Taastrup Vandværk Regulativ for den kommunale vandforsyning Taastrup Vandværk Høje-Taastrup Kommune Regulativ for Taastrup Vandværk Side 2 af 24 Indholdsfortegnelse 1 Indledende bestemmelser..... 3 2 Vandforsyningens styrelse...

Læs mere

Vandforsyningsregulativ for Læsø Kommune

Vandforsyningsregulativ for Læsø Kommune Vandforsyningsregulativ for Læsø Kommune Gældende fra: 01.06.07 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 1 Indledende bestemmelser. 3 2 Vandforsyningens styrelse 5 3 Ret til forsyning med vand 6 4 Forsyningsledninger

Læs mere

Regulativ for Vandforsyningen i Hørsholm Vand ApS

Regulativ for Vandforsyningen i Hørsholm Vand ApS Regulativ for Vandforsyningen i Hørsholm Vand ApS Indhold 1 GRUNDLAG FOR REGULATIVET 2 DEFINITIONER 3 VANDFORSYNINGENS STYRELSE 4 RET TIL FORSYNING MED VAND 5 FORSYNINGSLEDNINGER 6 STIKLEDNINGER 7 OPRETHOLDELSE

Læs mere

Regulativ for Egtved Vandværk

Regulativ for Egtved Vandværk Regulativ for Egtved Vandværk 1 Indledende bestemmelser 1.1 - Regulativet Dette regulativ er udfærdiget i medfør af Lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 935 af 24.

Læs mere

REGULATIV For Andelsselskabet Karlslunde By s vandværk Januar 1993

REGULATIV For Andelsselskabet Karlslunde By s vandværk Januar 1993 REGULATIV For Andelsselskabet Karlslunde By s vandværk Januar 1993 1. Indledende bestemmelser 1.1 Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55 i Bekendtgørelse nr. 337 af 4 juli 1985 af lov om vandforsyning

Læs mere

Regulativ. for. Lakolk Vandværk ApS

Regulativ. for. Lakolk Vandværk ApS Regulativ for Lakolk Vandværk ApS Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 3 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 3 5 STIKLEDNINGER... 4 6 OPRETHOLDELSE

Læs mere

Regulativ for TÅRNBYFORSYNING Vand A/S

Regulativ for TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Indholdsfortegnelse 1 Indledende bestemmelser 2 2 TÅRNBYFORSYNINGS styrelse 3 3 Ret til forsyning med vand 3 4 Forsyningsledninger 4 5 Stikledninger 5 6 Opretholdelse af tryk og forsyning 5 7 Vandforsyning

Læs mere

REGULATIV for Bølling Vandværk

REGULATIV for Bølling Vandværk REGULATIV for Bølling Vandværk 16 Ikrafttrædelse REGULATIV FOR BØLLING VANDVÆRK Dette regulativ træder i kraft den 01.01.2011. Samtidig ophæves det tidligere regulativ. Regulativet kan til enhver tid

Læs mere

Regulativ for I/S Ulsted Grundejerforenings vandværk på Fur INDHOLD SIDE

Regulativ for I/S Ulsted Grundejerforenings vandværk på Fur INDHOLD SIDE Regulativ for I/S Ulsted Grundejerforenings vandværk på Fur INDHOLD SIDE 1 Indledende bestemmelser 2 2 Vandforsyningens styrelse 2 3 Ret til forsyning med vand 3 4 Forsyningsledninger 3 5 Stikledninger

Læs mere

Regulativ for Aars Vand Gældende fra 1/1-2010 Vesthimmerlands kommune

Regulativ for Aars Vand Gældende fra 1/1-2010 Vesthimmerlands kommune Regulativ for Aars Vand Gældende fra 1/1-2010 Vesthimmerlands kommune Regulativ for Aars Vand Amba. Indhold side 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 2 3 RET TIL FORSYNING MED

Læs mere

Regulativ for Assens Vandværk

Regulativ for Assens Vandværk Regulativ for Assens Vandværk April 2013 Indhold 1 Indledende bestemmelser... 1 2 Vandforsyningens styrelse... 2 3 Ret til forsyning med vand... 3 4 Forsyningsledninger... 3 5 Stikledninger / jordledninger...

Læs mere

TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S

TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner og grundlæggende bestemmelser... 3 3. Tilslutning og forsyning

Læs mere

Regulativ for Mosebølle Vandværk

Regulativ for Mosebølle Vandværk Regulativ for Mosebølle Vandværk Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 2 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 3 5 STIKLEDNINGER... 3 6 OPRETHOLDELSE

Læs mere

REGULATIV FOR VANDFORSYNINGEN THISTED KOMMUNE 2007

REGULATIV FOR VANDFORSYNINGEN THISTED KOMMUNE 2007 REGULATIV FOR VANDFORSYNINGEN THISTED KOMMUNE 2007 Erstatter tidligere regulativer for Hanstholm, Thisted og Sydthy Kommune Indholdsfortegnelse: 1 Indledende bestemmelser 3 2 Vandforsyningens styrelse

Læs mere

Halsnæs Kommunale Vandforsyning

Halsnæs Kommunale Vandforsyning Halsnæs Kommunale Vandforsyning Regulativ for vandforsyningen Indhold Regulativ for vandforsyningen... 1 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Vandforsyningens styrelse... 4 3. Ret til forsyning med vand...

Læs mere

Fællesregulativ for private, almene vandforsyninger i Norddjurs Kommune

Fællesregulativ for private, almene vandforsyninger i Norddjurs Kommune Natur og Miljø Dato: 07.10.2008 Fællesregulativ for private, almene vandforsyninger i Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledende bestemmelser... 3 2 Vandforsyningens styrelse... 4 3 Ret til forsyning

Læs mere

Regulativ for Esbjerg Vand A/S

Regulativ for Esbjerg Vand A/S Regulativ for Esbjerg Vand A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledende bestemmelser.................................... side 03 2. Vandforsyningens styrelse................................... side 05 3. Ret

Læs mere

R E G U L A T I V FOR. HELSINGE VANDVÆRK s.m.b.a

R E G U L A T I V FOR. HELSINGE VANDVÆRK s.m.b.a R E G U L A T I V FOR HELSINGE VANDVÆRK s.m.b.a April 2011 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 3 4 FORSYNINGSLEDNINGER...

Læs mere

Normalregulativ for Jægerspris Vandværk

Normalregulativ for Jægerspris Vandværk Normalregulativ for Jægerspris Vandværk Indhold 1. Indledende bestemmelser... 1 2. Vandforsyningens styrelse... 2 3. Ret til forsyning med vand... 2 4. Forsyningsledninger... 3 5. Stikledninger... 3 6.

Læs mere

TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND HVIDOVRE A/S 2011

TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND HVIDOVRE A/S 2011 TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND HVIDOVRE A/S 2011 1 INDHOLD 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER...3 2. DEFINITIONER OG GRUNDLÆGGENDE BESTEMMELSER... 4 3. TILSLUTNING OG FORSYNING MED VAND...6 4. HOVEDFORSYNINGSLEDNINGER

Læs mere

Regulativ Hørup og Høruphav Vandværk A.m.b.a.

Regulativ Hørup og Høruphav Vandværk A.m.b.a. Regulativ Hørup og Høruphav Vandværk A.m.b.a. 1. Indledende bestemmelser 1.1. Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55 stk. 4, i lov om vandforsyning mv. (vandforsyningsloven) jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vandforsyningsregulativ

Vandforsyningsregulativ Vandforsyningsregulativ Mammen Bys Vandværk www.mammen-vand.dk VIBORG KOMMUNE Revideret 2014.01 Normalregulativ for private vandforsyninger i Viborg Kommune Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VANDFORSYNINGENS

Læs mere

Forslag Tekniske Leveringsbestemmelser Birkerød Vandforsyning a.m.b.a.

Forslag Tekniske Leveringsbestemmelser Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Forslag Tekniske Leveringsbestemmelser Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner og grundlæggende bestemmelser... 3 3. Tilslutning og forsyning

Læs mere

Vandforsyningsregulativ 2007 for Skov Hastrup Vandværk 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE FORSYNINGSLEDNINGER STIKLEDNINGER...

Vandforsyningsregulativ 2007 for Skov Hastrup Vandværk 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE FORSYNINGSLEDNINGER STIKLEDNINGER... Vandforsyningsregulativ 2007 for Skov Hastrup Vandværk Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER...1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE...2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND...3 4 FORSYNINGSLEDNINGER...3 5 STIKLEDNINGER...4

Læs mere

Fællesregulativ for almene vandværker i Silkeborg Kommune. December 2009

Fællesregulativ for almene vandværker i Silkeborg Kommune. December 2009 Fællesregulativ for almene vandværker i Silkeborg Kommune December 2009 Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER...1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE...2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND...3 4 FORSYNINGSLEDNINGER...3

Læs mere

Fællesregulativ for almene vandforsyninger i Næstved Kommune

Fællesregulativ for almene vandforsyninger i Næstved Kommune Fællesregulativ for almene vandforsyninger i Næstved Kommune Gældende fra den 15. januar 2009. Indholdsfortegnelse: 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED

Læs mere

Tune Vandværk A.m.b.a. Stiftet den 15 November 1899.

Tune Vandværk A.m.b.a. Stiftet den 15 November 1899. Tune Vandværk A.m.b.a. Stiftet den 15 November 1899. Regulativ for Tune Vandværk A.m.b.a Indhold. Side. 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER. 1-2 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND...3-4

Læs mere

Regulativ for vandværkerne i Jammerbugt Kommune

Regulativ for vandværkerne i Jammerbugt Kommune Regulativ for vandværkerne i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledende bestemmelser 3 2 Vandforsyningens styrelse 6 3 Ret til forsyning med vand 7 4 Forsyningsledninger 8 5 Stikledninger 8 6 Opretholdelse

Læs mere

Regulativ for Vandcenter Djurs A.m.b.a.

Regulativ for Vandcenter Djurs A.m.b.a. Regulativ for Vandcenter Djurs A.m.b.a. Indholdsfortegnelse 1. Indledende bestemmelser... 3 2 Vandforsyningens styrelse... 4 3 Ret til forsyning med vand... 5 4 Forsyningsledninger... 5 5 Stikledninger...

Læs mere

Regulativ for vandforsyninger i Varde Kommune

Regulativ for vandforsyninger i Varde Kommune Dok.nr. 660989 Sagsnr. 589884 Ref. Louise Riis Petersen Regulativ for vandforsyninger i Varde Kommune Godkendt af Varde Byråd den 21. december 2009 Gylling Haahr Borgmester Max Kruse Kommunaldirektør Regulativ

Læs mere

Regulativ for Andelsselskabet Ulfborg Vandværk

Regulativ for Andelsselskabet Ulfborg Vandværk Regulativ for Andelsselskabet Ulfborg Vandværk 1. Indledende bestemmelser 1.1. Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55 i lov nr. 299 af 8. juni 1978 om vandforsyning m.v. med senere ændringer, af

Læs mere

1. INDLEDENDE BESTEMMELSER

1. INDLEDENDE BESTEMMELSER 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55 i lov nr. 299 af 8. juni 1978 om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven) jf. lovbekendtgørelse nr. 337 af 4. juli 1985, som

Læs mere

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr Normalregulativ for private vandforsyninger

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr Normalregulativ for private vandforsyninger Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2003 Normalregulativ for private vandforsyninger Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER 5 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE 9 3 RET TIL FORSYNING MED VAND 11 4 FORSYNINGSLEDNINGER

Læs mere

Regulativ for drikkevand for

Regulativ for drikkevand for Regulativ for drikkevand for Vesthimmerlands Vand A/S vandværker 2013 Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 3 2 VESTHIMMERLANDS VANDS A/S STYRELSE... 4 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER...

Læs mere

NORMALREGULATIV. for. Private almene Vandforsyninger SORØ KOMMUNE

NORMALREGULATIV. for. Private almene Vandforsyninger SORØ KOMMUNE NORMALREGULATIV for Private almene Vandforsyninger i SORØ KOMMUNE 2010 Regulativet omfatter følgende vandforsyninger: Bjernede Vandværk Dianalund Vandværk Dybendal Vandværk Døjringe Vandværk Fjenneslev

Læs mere

Regulativ. for. vandforsyning. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Regulativ. for. vandforsyning. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Regulativ for vandforsyning ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Gældende fra januar 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledende bestemmelser... 3 2 Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S styrelse... 4 3 Ret

Læs mere

1.2 Bestemmelserne om fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag har hjemmel i vandforsyningslovens 53, stk. 1.

1.2 Bestemmelserne om fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag har hjemmel i vandforsyningslovens 53, stk. 1. REGULATIV FOR Børkop Vandværk A.m.b.A 1. Indledende bestemmelser 1.1 Dette regulativ er udfærdiget i medfør af Lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 935 af 24. september

Læs mere

Regulativ Vordingborg Vand A/S

Regulativ Vordingborg Vand A/S Regulativ Vordingborg Vand A/S Færgegårdsvej 3-4760 Vordingborg - Tlf 5535 3700 - Fax 5535 3701 www.vordingborgforsyning.dk E-mail: kontakt@vordingborgforsyning.dk Vordingborg Forsyning omfatter følgende

Læs mere

Oksbøl sogns Vandforsyning

Oksbøl sogns Vandforsyning Oksbøl sogns Vandforsyning Regulativ Leveringsbetingelser 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledende bestemmelser..... 4 2 Vandforsyningens styrelse... 5 3 Ret til forsyning med vand... 6 4 Forsyningsledninger.

Læs mere

FOR HORNBÆK VANDVÆRK, A.M.B.A 2010. Indhold

FOR HORNBÆK VANDVÆRK, A.M.B.A 2010. Indhold REGULATIV FOR HORNBÆK VANDVÆRK, A.M.B.A 2010 Indhold kap. 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 1 OPRETHOLDELSE AF TRYK OG FORSYNING... 4 7 VANDFORSYNING TIL BRANDSLUKNING... 5 8 VANDINSTALLATIONER... 6 8.1 GENERELT

Læs mere

Fællesregulativ for almene Private Vandværker i Århus Kommune

Fællesregulativ for almene Private Vandværker i Århus Kommune Fællesregulativ for almene Private Vandværker i Århus Kommune Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse Forord 1 Indledende bestemmelser 2 Vandværkets styrelse 3 Ret til forsyning med vand 4 Forsyningsledninger

Læs mere

Normalregulativ for Kregme Vandværk A.m.b.a. (Regulativet følger til enhver tid DVF anbefaling)

Normalregulativ for Kregme Vandværk A.m.b.a. (Regulativet følger til enhver tid DVF anbefaling) Kregme Vandværk. A.m.b.a. Thorsvej 13, 3300 Frederiksværk Tlf. 47771365 mobil 20221365 se- nr. DK 31249651. e-mail: kregme.vand@mail.dk www.kregmevandværk.dk Normalregulativ for Kregme Vandværk A.m.b.a.

Læs mere

Regulativ for vandværkerne i Thisted Kommune. tiltrådt af Sdr. Ydby Vandværk

Regulativ for vandværkerne i Thisted Kommune. tiltrådt af Sdr. Ydby Vandværk Regulativ for vandværkerne i Thisted Kommune tiltrådt af Sdr. Ydby Vandværk Indholdsfortegnelse Side 1 Indledende bestemmelser 1 2 Vandforsynings styrelse 2 3 Ret til forsyning med vand 3 4 Forsyningsledninger

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR VANDFORSYNING FRA FORSYNING BALLERUP A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR VANDFORSYNING FRA FORSYNING BALLERUP A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR VANDFORSYNING FRA FORSYNING BALLERUP A/S Forsyning Ballerup december 2009 LEVERINGSBESTEMMELSER FOR VANDFORSYNING FRA FORSYNING BALLERUP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Læs mere

FÆLLESREGULATIV FOR ALMENE PRIVATE VANDVÆRKER I AARHUS KOMMUNE

FÆLLESREGULATIV FOR ALMENE PRIVATE VANDVÆRKER I AARHUS KOMMUNE FÆLLESREGULATIV FOR ALMENE PRIVATE VANDVÆRKER I AARHUS KOMMUNE 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55 i lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven), jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Fælles regulativ for almene private vandværker i Aarhus Kommune FORORD.

Fælles regulativ for almene private vandværker i Aarhus Kommune FORORD. Fælles regulativ for almene private vandværker i Aarhus Kommune FORORD. Dette regulativ beskriver forholdet mellem almene private vandværker i Aarhus Kommune og forbrugere, der modtager vand herfra. Regulativet

Læs mere

Regulativ for Stenhøj vandværk I/S 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE RET TIL FORSYNING MED VAND FORSYNINGSLEDNINGER STIKLEDNINGER...

Regulativ for Stenhøj vandværk I/S 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE RET TIL FORSYNING MED VAND FORSYNINGSLEDNINGER STIKLEDNINGER... Regulativ for Stenhøj vandværk I/S Indhold side 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 3 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 3 5 STIKLEDNINGER... 4 6 OPRETHOLDELSE

Læs mere

Strøby Egede Vandværk. Regulativ 2013

Strøby Egede Vandværk. Regulativ 2013 Strøby Egede Vandværk Regulativ 2013 Indhold side 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER........................... 2 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE......................... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND.........................

Læs mere

Regulativ for Vandforsyningen i Hørsholm Vand ApS

Regulativ for Vandforsyningen i Hørsholm Vand ApS Regulativ for Vandforsyningen i Hørsholm Vand ApS 2015 Revision 1 2015 16. november 2015 Indhold 1 GRUNDLAG FOR REGULATIVET 2 DEFINITIONER 3 VANDFORSYNINGENS STYRELSE 4 RET TIL FORSYNING MED VAND 5 FORSYNINGSLEDNINGER

Læs mere

Vedtægter for Guderup-Stevning Vandværk AMBA. Regulativ for Guderup Vandværk. Vedtægter for Guderup -Stevning Vandværk AMBA klik her

Vedtægter for Guderup-Stevning Vandværk AMBA. Regulativ for Guderup Vandværk. Vedtægter for Guderup -Stevning Vandværk AMBA klik her Vedtægter for Guderup-Stevning Vandværk AMBA Vedtægter for Guderup -Stevning Vandværk AMBA klik her Regulativ for Guderup Vandværk Klik på de enkelte afsnit for at læse mere. 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

Vandforsyningsregulativ for almene vandværker i Favrskov Kommune

Vandforsyningsregulativ for almene vandværker i Favrskov Kommune Vandforsyningsregulativ for almene vandværker i Favrskov Kommune 2 Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 4 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 6 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 6 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 7 5

Læs mere

Regulativ for drikkevand. Sønderborg Vandforsyning A/S

Regulativ for drikkevand. Sønderborg Vandforsyning A/S Regulativ for drikkevand Sønderborg Vandforsyning A/S November 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Vandforsyningens styrelse... 5 3. Ret til forsyning med vand... 5 4. Forsyningsledninger...

Læs mere

Regulativ. for. almene vandforsyninger i Hillerød Kommune

Regulativ. for. almene vandforsyninger i Hillerød Kommune Regulativ for almene vandforsyninger i Hillerød Kommune Hillerød Juli 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledende bestemmelser... 3 2 Vandforsyningens styrelse... 4 3 Ret til forsyning med vand... 4 4 Forsyningsledninger...

Læs mere

1 Indledende bestemmelser

1 Indledende bestemmelser Indholdsfortegnelse side 1. Indledende bestemmelser........................................ 2 2. Vandforsyningens styrelse........................................ 3 3. Ret til forsyning med vand.......................................

Læs mere

Regulativ. Kvarmløse Tølløse Vandværk. For. Regulativ 1 af 21

Regulativ. Kvarmløse Tølløse Vandværk. For. Regulativ 1 af 21 Regulativ For Kvarmløse Tølløse Vandværk Regulativ 1 af 21 Indhold Indhold... 2 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Vandværkets styrelse... 5 3. Ret til forsyning med vand... 5 4. Forsyningsledninger...

Læs mere

FÆLLESREGULATIV FOR PRIVATE ALMENE VANDVÆRKER

FÆLLESREGULATIV FOR PRIVATE ALMENE VANDVÆRKER FÆLLESREGULATIV FOR PRIVATE ALMENE VANDVÆRKER GULDBORGSUND KOMMUNE AUGUST 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Vandforsyningens styrelse... 5 3. Ret til forsyning med vand... 5 4.

Læs mere

REGULATIV FOR ASKØ STRANDVIG VANDVÆRK 2012

REGULATIV FOR ASKØ STRANDVIG VANDVÆRK 2012 REGULATIV FOR ASKØ STRANDVIG VANDVÆRK 2012 1 Indledende bestemmelser 1.1 Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55, stk. 2, i lov om vandforsyning m. v. (vandforsyningsloven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

REGULATIV FOR STRUER FORSYNING VAND A/S INDHOLD

REGULATIV FOR STRUER FORSYNING VAND A/S INDHOLD REGULATIV FOR STRUER FORSYNING VAND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser 2. Vandforsyningens styrelse 3. Ret til forsyning med vand 4. Forsyningsledninger 5. Stikledninger 6. Opretholdelse af tryk og

Læs mere

Juli 2011. Regulativ for levering af vand fra Hjørring Vandselskab A/S

Juli 2011. Regulativ for levering af vand fra Hjørring Vandselskab A/S Juli 2011 Regulativ for levering af vand fra Hjørring Vandselskab A/S Regulativ for levering af vand fra Hjørring Vandselskab A/S Indhold side 1 Indledende bestemmelser... 2 2 Hjørring Vandselskabs styrelse...

Læs mere

Standard for regulativer for almene vandforsyningsanlæg i Aalborg Kommune

Standard for regulativer for almene vandforsyningsanlæg i Aalborg Kommune Arbejdsgruppens udkast 22.09.2011 Standard for regulativer for almene vandforsyningsanlæg i Aalborg Kommune Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 2 3 RET TIL FORSYNING MED

Læs mere

NATUR OG MILJØ REGULATIV FOR VANDVÆRKERNE I ODSHERRED KOMMUNE

NATUR OG MILJØ REGULATIV FOR VANDVÆRKERNE I ODSHERRED KOMMUNE NATUR OG MILJØ REGULATIV FOR VANDVÆRKERNE I ODSHERRED KOMMUNE 1 Indhold Indledning 3 1 Definitioner og grundlæggende bestemmelser 3 2 Vandforsyningens styrelse 4 3 Ret til forsyning med vand 5 4 Forsyningsledninger

Læs mere

Regulativ for. I/S Vester Sottrup Vandværk. Vandforsyning

Regulativ for. I/S Vester Sottrup Vandværk. Vandforsyning Regulativ for I/S Vester Sottrup Vandværk Vandforsyning Vers. 23.11.2004 8. udgave Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledende bestemmelser....2 2. Vandforsyningens styrelse...2 3. Ret til forsyning

Læs mere

Fællesregulativ. for. almene vandværker. i Bramsnæs Kommune

Fællesregulativ. for. almene vandværker. i Bramsnæs Kommune Fællesregulativ for almene vandværker i Bramsnæs Kommune 1. Indledende bestemmelser. 1.1. Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55 i lovbekendtgørelse nr. 337 af 4. juli 1985 om vandforsyning m.v.

Læs mere

REGULATIV FAXE VANDVÆRK

REGULATIV FAXE VANDVÆRK REGULATIV For FAXE VANDVÆRK s.m.b.a. 1. Indledende bestemmelser. 1.1 Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55 i lovbekendtgørelse nr. 337 af 4.7.1985 om vandforsyning m.v. af Fakse Byråd efter forhandling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regulativ for. Slimminge Vandværk

Indholdsfortegnelse. Regulativ for. Slimminge Vandværk Regulativ for Slimminge Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Indledende bestemmelser... 1 2. Vandforsyningens styrelse... 3 3. Ret til forsyning med vand... 4 4. Forsyningsledninger... 5 5. Stikledninger...

Læs mere

Regulativ for Morsø Vand A/S

Regulativ for Morsø Vand A/S Regulativ for Morsø Vand A/S Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 4 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 5 5 STIKLEDNINGER... 5 6 OPRETHOLDELSE AF

Læs mere

Regulativ for Godthåb Vandværk I/S

Regulativ for Godthåb Vandværk I/S Regulativ for Godthåb Vandværk I/S 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2. VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3. RET TIL FORSYNING MED VAND... 4. FORSYNINGSLEDNINGER... 5. STIKLEDNINGER... 6.

Læs mere

Fælles normal regulativ for private vandværker i Lemvig Kommune

Fælles normal regulativ for private vandværker i Lemvig Kommune Fælles normal regulativ for private vandværker i Lemvig Kommune Bonnet Vandværk, Bækmarksbro Vandværk, Fabjerg Vandværk, Fåre Vandværk, Gjellerodde Vandværk, Houe Vandværk, Højtoft Vandværk, Kærmark Vandværk,

Læs mere

Fællesregulativ for private vandværker i Egedal Kommune 2009

Fællesregulativ for private vandværker i Egedal Kommune 2009 Fællesregulativ for private vandværker i Egedal Kommune 2009 Kontaktudvalget for private vandværker i Egedal Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledende bestemmelser s. 3 2 Vandforsyningens styrelse s. 7

Læs mere

Regulativ for Håndtering af drikkevand

Regulativ for Håndtering af drikkevand Regulativ for Håndtering af drikkevand Forord Dette regulativ vedrører Egedal Forsynings regler for håndtering og levering af drikkevand. Egedal Forsyning er organiseret i en række aktieselskaber. Vandforsyningsanlægget

Læs mere

ISHØJFORSYNING. Regulativ for vandforsyning. Side 1 af 19

ISHØJFORSYNING. Regulativ for vandforsyning. Side 1 af 19 Regulativ for vandforsyning Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledende bestemmelser... 4 2 Ishøj Forsynings styrelse... 6 3 Ret til forsyning med vand... 6 4 Forsyningsledninger... 6 5 Stikledninger...

Læs mere

Normalregulativ for private vandforsyninger under vandrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune

Normalregulativ for private vandforsyninger under vandrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune Normalregulativ for private vandforsyninger under vandrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune Indhold Regulativ for håndtering af drikkevand Rev. 5 27. oktober 2014 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VANDFORSYNINGENS

Læs mere

Regulativ for drikkevand 2015 - Haderslev Vand a/s

Regulativ for drikkevand 2015 - Haderslev Vand a/s Regulativ for drikkevand 2015 - Haderslev Vand a/s Indholdsfortegnelse 1. Indledende bestemmelser 3 2. Vandforsyningens organisation 4 3. Ret til forsyning med vand 5 4. Forsyningsledninger 6 5. Stikledninger

Læs mere

REGULATIV KLEJTRUP VANDVÆRK

REGULATIV KLEJTRUP VANDVÆRK REGULATIV For AndelsSelskabet KLEJTRUP VANDVÆRK Regulativ for KLEJTRUP VANDVÆRK AnS 1. Indledende bestemmelser 1.1. I dette regulativ er udfærdige. i medfør af 55 i lovbekendtgørelse nr. 337 af 4.7.1985

Læs mere

Regulativ for. Andelsselskabet Ejby Vandværk

Regulativ for. Andelsselskabet Ejby Vandværk Regulativ for Andelsselskabet Ejby Vandværk 1. Indledende bestemmelser. 2 1.1. Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55, stk. 4, i lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Regulativ. Sønderborg Kommunes Vandforsyning

Regulativ. Sønderborg Kommunes Vandforsyning Regulativ Sønderborg Kommunes Vandforsyning d. 1. juli 2007 Regulativ for Sønderborg Kommunes Vandforsyning Indholdsfortegnelse: Side 1. Indledende bestemmelser... 2 2. Vandforsyningens styrelse... 4 3.

Læs mere

Regulativ for håndtering af drikkevand

Regulativ for håndtering af drikkevand Regulativ for håndtering af drikkevand Aarhus Vand A/S Kunde og Administration Teknisk Kundeservice Aarhus Vand A/S 2010 Side 2 Indholdsfortegnelse Forord 1 Indledende bestemmelser 4 2 Vandforsyningens

Læs mere

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr Normalregulativ for private vandforsyninger

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr Normalregulativ for private vandforsyninger Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2003 Normalregulativ for private vandforsyninger Indhold 1 INDLEDENDE BEST EMMELSER 5 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE 9 3 RET TIL FORSYNING MED VAND 10 4 FORSYNINGSLEDNINGER

Læs mere

NORMALREGULATIV FOR PRIVATE ALMENE VANDFORSYNINGER SKANDERBORG KOMMUNE

NORMALREGULATIV FOR PRIVATE ALMENE VANDFORSYNINGER SKANDERBORG KOMMUNE NORMALREGULATIV FOR PRIVATE ALMENE VANDFORSYNINGER SKANDERBORG KOMMUNE Natur og Miljø Servicecenter Ry Knudsvej 34 8680 Ry April 2007 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledende bestemmelser 3 2. Vandforsyningens

Læs mere

Fællesregulativ for private almene vandværker i Hedensted Kommune - september Fællesregulativ. for private almene vandforsyninger

Fællesregulativ for private almene vandværker i Hedensted Kommune - september Fællesregulativ. for private almene vandforsyninger Fællesregulativ for private almene vandforsyninger i Hedensted Kommune 2009 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 3 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 5 3 RET TIL FORSYNING MED VAND...

Læs mere