Vand. Regulativ for forsyning med drikkevand fra Lolland Vand A/S. Lolland Forsyning A/S Lolland Vand A/S Stavangervej Nakskov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vand. Regulativ for forsyning med drikkevand fra Lolland Vand A/S. Lolland Forsyning A/S Lolland Vand A/S Stavangervej Nakskov"

Transkript

1 Vand Regulativ for forsyning med drikkevand fra Lolland Vand A/S Gældende fra 31. marts 2016

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord Indledende bestemmelser Lolland Vand A/S styrelse Ret til forsyning med vand Forsyningsledninger Stikledninger Opretholdelse af tryk og forsyning Vandforsyning til brandslukning Vandinstallationer Afregningsmålere Vandspild Eftersyn af vandinstallationer og oplysningspligt Anlægsbidrag Driftsbidrag Betaling af anlægs- og driftsbidrag Godkendelse Klage m.v Straf Ikrafttrædelse og offentliggørelse Bilag 1 - Målerplacering Bilag 2 - Målerbrønd Side 1/37

3 Forord Dette regulativ beskriver forholdet mellem Lolland Vand A/S og kunder, der modtager vand herfra. Regulativet beskriver, hvilke forventninger kunderne kan have til Lolland Vand A/S, samt hvilke forpligtigelser man har som kunde. Almene vandforsyningsanlæg er pålagt at udarbejde et regulativ med de nærmere regler om retten til forsyning med vand og om de forpligtelser, der påhviler ejendommens ejer. Regulativet er godkendt af byrådet i den kommune, hvor vandforsyningsanlægget har hjemsted. Dette regulativ er udarbejdet i henhold til Miljøministeriets vejledning om Normalregulativ for almene vandforsyninger af 12. maj Side 2/37

4 1. Indledende bestemmelser 1.1. Regulativ for Lolland Vand A/S vandforsyningsanlæg Dette regulativ er udfærdiget af Lolland Vand A/S. Regulativet er godkendt af byrådet i Lolland Kommune den 31. marts Regulativet udleveres gratis ved henvendelse til Lolland Vand A/S og er tilgængeligt på hjemmesiden hvorfra det kan downloades Regulativet Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55 i lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 30. september Fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag Bestemmelserne om fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag er i overensstemmelse med vandforsyningslovens 53, stk Vandmålere og betaling efter målt vandforbrug Bestemmelserne om vandmålere og betaling efter målt forbrug er i overensstemmelse med Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelser nr. 525 af 14. juni 1996 om betaling for vand efter målt forbrug m.v. på ejendomsniveau og nr. 837 af 27. november 1998 om individuel afregning efter målt vandforbrug, jf. vandforsyningslovens 55, stk. 5 og Offentliggørelse af oplysninger om vandkvaliteten Bestemmelser om offentliggørelse af det leverede vands kvalitet m.v. er i overensstemmelse med Vandforsyningslovens 57, stk. 2 og 28, stk. 3, i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, jf. vandforsyningslovens 55, stk Installationsarbejder Bestemmelserne om installationsarbejders udførelse ved autoriserede VVS-installatørvirksomheder i overensstemmelse med lov nr. 401 af 28. april 2014, om autorisation af virksomheder på el-, VVS- og kloakinstallationsområdet. For vandinstallationsarbejder, der udføres inden for Lolland Vand A/S forsyningsområde, skal den til enhver tid gældende Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde fra Arbejdstilsynet overholdes Kontrol med og indgreb i målere Bestemmelserne om kontrol med og indgreb i målere er i overensstemmelse med Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr af 17. oktober 2006 om kontrol med vandmålere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand. Side 3/37

5 Brandtekniske foranstaltninger Bestemmelserne om brandtekniske foranstaltninger er i overensstemmelse med Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab med senere ændringer, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009 om beredskab (Beredskabsloven) Morarenter Bestemmelser om morarenter er i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 743 af 4. september 2002 om renter ved forsinket betaling (renteloven) Inddrivelse af restancer Bestemmelser om overgivelse af restancer til restanceinddrivelsesmyndigheden er i overensstemmelse med lov nr af 19. december 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige (inddrivelsesloven), Justitsministeriet Vandafgift Bestemmelser om afgifter for vand er i overensstemmelse med lov om afgift af ledningsført vand med senere ændringer, jf. lovbekendtgørelse nr. 639 af 21. august 1998 (vandafgiftsloven), Skatteministeriet Vandselskaber Bestemmelser om forholdet mellem en vandforsyning omfattet af vandsektorloven (vandselskab) og kommunen er i overensstemmelse med lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven) Ejer og bruger I dette regulativ angiver betegnelsen ejer grundejeren, når en bestemmelse ikke specifikt angiver, at ejerlejlighedsforhold eller specielle forhold, som nævnt i punkt 14.2, også er omfattet af den pågældende bestemmelse. For ejendomme med en eller flere ejerlejligheder angiver betegnelsen ejerne af de enkelte ejerlejligheder. Hvis der på en ejendom med ejerlejligheder er tinglyst en bestemmelse i ejendommens vedtægter om, at ejerforeningen er forpligtet over for Lolland Vand A/S, anses ejerforeningen dog som ejer efter regulativets bestemmelser. Ved betegnelsen bruger forstås en person, som ikke ejer den til Lolland Vand A/S tilsluttede ejendom, men er den kontraktmæssige indehaver af retten til at benytte en enhed eksempelvis lejeren af en lejlighed, beboeren af en andelslejlighed eller anden ejendom, forpagteren af en erhvervsvirksomhed, ejeren af en ejerlejlighed, når ejerforeningen efter det ovenstående betragtes som ejer, og beboeren af en tjenestebolig. Hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning på grunden ikke er den samme, betragtes bygningen som en selvstændig fast ejendom efter tinglysningslovens Leje- eller andelsbolig Ved individuel afregning efter målt forbrug angiver betegnelsen ejendom mindst to udlejnings- eller andelsenheder beliggende på et eller flere matrikelnumre, der i følge notering i matriklen skal holdes forenet. Betegnelsen enhed angiver den enkelte udlejnings- eller andelsenhed i en ejendom. Side 4/37

6 Ejerens underretning af brugere Ejeren af en ejendom, der får vand fra Lolland Vand A/S, skal underrette eventuelle brugere af ejendommen om deres forpligtelser efter regulativet, men ejeren er i alle forhold ansvarlig over for Lolland Vand A/S, jf. dog Lolland Vand A/S anlæg m.v. I det følgende defineres en del af de begreber, der anvendes i dette regulativ. En del af definitionerne svarer til dem, som fremgår af Norm for almene vandforsyninger DS 442. Almene vandforsyningsanlæg: Herved forstås anlæg som forsyner eller har til formål at forsyne mindst 10 ejendomme, jf. vandforsyningslovens 3, stk. 3. Som synonym anvendes ofte begrebet almen vandforsyning. Distributionsnet: Lolland Vand A/S ledningsnet fra udpumpningen fra vandforsyningsanlægget frem til skel, dvs. hovedledninger, forsyningsledninger og stikledninger. Forsyningsledning: Den del af distributionsnettet, som transporterer færdigbehandlet vand fra hovedledningen til de enkelte ejendommes stikledninger. Forsyningsområde: I vandforsyningsplanen fastlægges bl.a. de almene vandforsyningsanlægs forsyningsområder. Det naturlige forsyningsområde er det område, som vandforsyningsanlægget naturligt kan forsyne, herunder områder som først i fremtiden kan forsynes fra vandforsyningsanlægget. Hovedanlæg: Lolland Vand A/S vandværksanlæg til indvinding og behandling af drikkevand, Lolland Vand A/S råvandsledninger, vandbehandlingsanlæg, pumpeanlæg, herunder trykforøgeranlæg til særlige trykzoner i ledningsnettet, beholderanlæg samt hovedledninger til transport af færdigbehandlet vand til forsyningsnettet. Hovedledning: Den del af distributionsnettet, som transporterer færdigbehandlet vand fra vandbehandlingsanlægget, eventuelt via trykforøgeranlæg og beholderanlæg m.v. til forsyningsledningerne. Jordledning: Den ledning, der forbinder stikledningen med installationerne i ejendommens bygninger. Jordledningen ligger i jorden på ejendommens grundstykke fra skel eller fra stophanen, hvis denne er placeret inden for skel i målerbrønden. Jordledningen er en del af ejendommens vandinstallationer. Råvand: Ubehandlet vand, dvs. grundvand eller overfladevand. Stikledning: Stikledningen inkl. en eventuel afspærringsventil eller stophane er den del af distributionsnettet, som transporterer vand fra forsyningsledningen til ejendommens skel eller målerbrønd Vand til husholdningsbrug: Vand til husholdningsbrug omfatter alt vand i husholdningen, dvs. til konsum og madlavning, personlig hygiejne, toiletskyl, tøjvask m.m. Vandbehandlingsanlæg: Anlæg, hvori råvandet underkastes behandling med henblik på dets anvendelse til drikkevand. Vandforsyning: Dette begreb anvendes som betegnelse for en vandforsyningsvirksomhed, dvs. den juridiske enhed som ejendommen afregner sit vandforbrug med. Vandforsyning benyttes ofte som synonym for vandværk eller vandforsyningsanlæg. Side 5/37

7 Vandforsyningsanlæg: Dette består af vandindvindingsanlægget samt hoved-, forsynings- og stikledninger og eventuelle pumper på ledningerne (distributionsnettet). Et vandforsyningsanlæg kan bestå af flere vandindvindingsanlæg, der leverer vand til samme distributionsnet. Vandindvindingsanlæg: Omfatter boringer, brønde og andre anlæg til indtagning af vandet og endvidere vandbehandlingsanlæg og anlæg til udpumpning fra behandlingsanlæg, herunder eventuelle rentvandsbeholdere. Vandinstallation: Omfatter installationer i bygninger og jord inden for grundgrænsen, som ikke tilhører Lolland Vand A/S. Ledningsinstallationer i jord fra stikledningens forlængelse benævnes jordledninger, og er en del af vandinstallationen. Her til hører også en eventuel afspærringsventil placeret på jordledningen. Vandinstallation er betegnet som vandindlæg i vandforsyningslovens 50. Vandværk: Dette begreb anvendes som synonym med både vandindvindingsanlæg og vandforsyningsvirksomheden, og er ofte anvendt i betegnelsen for den juridiske enhed hvor til ejendommen afregner. Side 6/37

8 2. Lolland Vand A/S styrelse 2.1. Oplysninger om Lolland Vand A/S Lolland Vand A/S er et aktieselskab, der blev stiftet den 1. januar Lolland Vand A/S er 100 % ejet af Lolland Kommune. CVR.nr Lolland Vand A/S overordnede ledelse består af en bestyrelse med 7 medlemmer, hvoraf 2 er forbrugervalgte. Lolland Vand A/S leverer drikkevand til ca forbrugere i Lolland Kommune Afgørelser Afgørelser, som ved det godkendte regulativ er henlagt til Lolland Vand A/S, træffes af Lolland Vand A/S Takstblad Takster for anlægsbidrag, driftsbidrag og for etablering af midlertidige vandleverancer m.v. fastsættes af Lolland Vand A/S og godkendes af byrådet. Taksterne bekendtgøres i et takstblad, der er tilgængeligt på Lolland Vand A/S hjemmeside hvorfra det kan downloades. Takstbladet udleveres vederlagsfrit af Lolland Vand A/S Medlemskab Enhver ejer, hvis ejendom er tilsluttet Lolland Vand A/S, er berettiget og forpligtet til at være medlem af selskabet. Lolland Vand A/S kan dog efter ansøgning fritage for medlemskab, ligesom ejere, der efter forholdets natur ikke kan være medlemmer, har ret til at optages som forbrugere - eventuelt på særlige betingelser Forbrugerrepræsentation Forbrugerne har ret til at vælge forbrugerrepræsentanter til Lolland Vand A/S bestyrelse, jf. bekendtgørelse nr. 772 af 16. juni 2012 om forbrugerindflydelse i vandselskaber, med senere ændringer. De nærmere regler om valg af forbrugerrepræsentanter findes på Lolland Vand A/S hjemmeside. Side 7/37

9 3. Ret til forsyning med vand Lolland Vand A/S forsyningspligt er fastsat i vandforsyningslovens kapitel 8. Byrådet kan påbyde sløjfning af overflødige boringer og brønde, f.eks. hvis en ejendom skal tilsluttes vandforsyningsanlægget. For sløjfning af vandforsyningsboringer og -brønde gælder 36 i lov om vandforsyning m.v Ret til forsyning med vand Enhver ejer, hvis ejendom ligger i Lolland Vand A/S naturlige forsyningsområde, har med respekt for vandværkets indvindingstilladelse ret til forsyning med vand til almindeligt husholdningsforbrug, til institutioner, til almindeligt landbrug (dog ikke til vanding af landbrugsafgrøder) og anden erhvervsvirksomhed, som benytter vand i mindre omfang. Indlæggelsen af og forsyningen med vand sker på de vilkår, som er fastsat i regulativet og mod betaling efter godkendte takster Forsyning af erhvervsvirksomheder Lolland Vand A/S bestemmer i hvilket omfang, der kan leveres vand til erhvervsvirksomheder, herunder landbrug, som benytter vand i større omfang. Lolland Vand A/S fastsætter i hvert enkelt tilfælde vilkårene for en sådan levering. Vilkårene fastsættes i en skriftlig aftale, der skal godkendes af byrådet. Der kan herunder fastsættes vilkår om, at ejere/brugere, der benytter vand i større omfang, eller som har et vandaftag, der kan skabe et så stort flow, at der forekommer risiko for løsrivning af partikler i ledningsnettet, må tåle de gener, der er forbundet hermed, og at de for egen regning foretager de fornødne foranstaltninger i den forbindelse, jf. også 6.4. Indlæggelsen af og forsyningen med vand sker i øvrigt på de vilkår, som er fastsat i regulativet og mod betaling efter godkendte takster Forsyning af brandtekniske installationer Vand til brandtekniske installationer kan normalt ikke tillades via direkte kobling til vandforsyningsnettet, men skal indrettes i overensstemmelse med gældende normer for indretning af sprinkleranlæg, f.eks. DBI retningslinje 251/4001 Sprinkleranlæg. Lolland Vand A/S kan forlange eksisterende sprinkleranlæg ændret, hvis det anses for nødvendigt af hensyn til dimensioneringen, trykoptimering og sektionering af Lolland Vand A/S hovedanlæg og forsyningsledningsnet, samt hvis den eksisterende sprinklerinstallation kan udgøre en forureningsrisiko. I forbindelse med levering af vand til brandtekniske installationer med vandforbrug fastsætter Lolland Vand A/S eventuelle særlige vilkår for leveringen ved siden af bestemmelserne i dette regulativ, jf. dog bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab. Side 8/37

10 3.4. Reserveforsyning Etablering af vandforsyning og forsyning med vand fra Lolland Vand A/S, som reserve for en ejendoms eget vandforsyningsanlæg, kan normalt ikke forventes tilladt. Lolland Vand A/S kan dog undtagelsesvis tillade etableringen på særlige vilkår. I forbindelse med indlæg af vand kan det ikke forventes tilladt, at en ejendoms eget vandforsyningsanlæg tilsluttes Lolland Vand A/S kollektive vandforsyningsnet Trykstød Vandforbruget skal aftages på en sådan måde, at trykstød ikke forekommer, og således at pludselige og unødvendige variationer undgås Udstykning, byggemodning m.v. Ved udstykning af en ejendom til grunde eller ejerboliger, hvor Lolland Vand A/S hidtil har leveret samlet til den tidligere ejendom via én hovedmåler, installerer Lolland Vand A/S en ny måler ved hver ny ejendom. Lolland Vand A/S fastlægger vilkår for vandforsyningen til de ved udstykningen opståede ejendomme, herunder krav til anlæggets dimensionering og funktion, jf. også 5.3. I forbindelse med byggemodninger skal en eventuel udstykning være gennemført, inden Lolland Vand A/S fører stikledninger frem til de nye matrikelnumre. Forsyningen med vand sker i øvrigt på de vilkår, som er fastsat i regulativet, og mod betaling efter godkendte takster. Side 9/37

11 4. Forsyningsledninger Lolland Vand A/S beslutter inden for vandforsyningsplanen, hvornår forsyningsledningerne skal anlægges og renoveres. Herudover kan Lolland Vand A/S af myndighederne blive pålagt at anlægge nye forsyningsledninger, f.eks. hvis byrådet træffer afgørelse om, at en eller flere ejendomme skal tilsluttes et alment vandforsyningsanlæg, jf. vandforsyningslovens 29 samt Lolland Vand A/S må ikke anlægge forsyningsledninger i strid med vandforsyningsplaner, jf. vandforsyningslovens 14, stk Anlæg af forsyningsledninger Forsyningsledninger anlægges af, vedligeholdes af og tilhører Lolland Vand A/S. Lolland Vand A/S bestemmer, hvornår forsyningsledninger skal anlægges Tinglysning Hvis forsyningsledninger fremføres over privat grund, skal retten til deres anlæg, benyttelse og vedligeholdelse sikres ved deklaration, der skal tinglyses på de respektive ejendomme. Udgiften til tinglysning afholdes af Lolland Vand A/S. Side 10/37

12 5. Stikledninger 5.1. Anlæg og vedligeholdelse af stikledninger Stikledninger med eventuelle afspærringsanordninger, herunder stophaner, anlægges af, vedligeholdes af og tilhører Lolland Vand A/S. Alt arbejde med stikledninger skal udføres af autoriserede VVS-installatørvirksomheder eller af Lolland Vand A/S personale 1, jf. bestemmelserne i Økonomi- og Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr af 8. december 2003 om undtagelse fra krav om autorisation for så vidt angår gas- og vandforsyningsvirksomheder og ejere af afløbsanlæg. Afspærringsanordninger, stophaner eller lignende, der er placeret efter stikledningen på ejerens vandinstallationer, herunder på jordledningen, ejes og vedligeholdes af ejeren i overensstemmelse med reglerne i dette regulativs punkt Stikledning til ejendomme Hver ejendom skal normalt have sin særskilte stikledning. Der vil sædvanligvis kun blive anlagt én stikledning til hver ejendom. Lolland Vand A/S fastlægger antallet og placeringen af stikledninger efter drøftelse med ejendommens ejer. Stikledningen skal normalt indlægges fra forsyningsledningen i den gade eller vej, hvortil ejendommen har facade (adgangsvej). I særlige tilfælde kan Lolland Vand A/S tillade, at forsyning til to eller flere ejendomme efter ejernes ønske skal ske gennem en fælles stikledning. Vilkårene herfor fastsættes i en deklaration, der skal være godkendt af Lolland Vand A/S, og som skal tinglyses på de respektive ejendomme ved ejernes foranstaltning og på deres bekostning. Hvis stikledning fremføres over privat grund, skal retten til dens anlæg, benyttelse og vedligeholdelse sikres ved deklaration, der skal tinglyses på den/de respektive ejendomme. Udgifterne hertil afholdes af Lolland Vand A/S Udstykning og omlægning Lolland Vand A/S kan omlægge en stikledning, hvis en ejendom udstykkes, hvis der på en ejendom foretages om- eller tilbygningsbygningsarbejder, eller der sker væsentlige ændringer i vandforbruget eller lignende, som indebærer, at stikledningsdimensionen bør ændres. I så fald må ejendommens ejer afholde omkostningerne til omlægningen samt eventuelt yderligere anlægsbidrag, jf. punkt 12.8 og Tilsvarende gælder, hvis ejeren selv ønsker stikledningen omlagt. Ved udstykning af sokkelgrunde på en ejendom afgør Lolland Vand A/S, om stikledningen kan føres helt frem til det nye skel, eller om det fortsat skal være ejerens egen jordledning. 1 Lolland Vand A/S personale er ansat i Lolland Forsyning A/S Side 11/37

13 5.4. Ubenyttet ejendom Lolland Vand A/S kan afbryde stikledningen til en ubenyttet ejendom ved forsyningsledningen for ejerens regning Fejl på stikledninger og stophaner Ejere af ejendomme skal straks give Lolland Vand A/S meddelelse om indtrufne eller formodede fejl, herunder utætheder ved stikledninger og stophaner. Brugeren af et vandindlæg skal omgående anmelde enhver fejl til ejeren. Side 12/37

14 6. Opretholdelse af tryk og forsyning Efter vandforsyningslovens 51, stk. 1, kan der ikke forlanges erstatning for svigtende levering som følge af utilfredsstillende trykforhold i forsyningsledningerne, mangler ved anlægget og arbejder på anlægget. Vandforsyningslovens 52 bestemmer, at der kan træffes bestemmelse om indskrænkning af vandforbruget eller visse dele af det, herunder om indskrænkning med hensyn til vanding af haver i tørkeperioder m.v., når Lolland Vand A/S drift eller hensynet til vandforekomsterne gør det nødvendigt. Byrådet kan pålægge Lolland Vand A/S at træffe en sådan bestemmelse Vandtryk Lolland Vand A/S skal til enhver tid tilstræbe at opretholde tilfredsstillende forsyningsforhold og opretholde et vandtryk, der gør almindeligt vandforbrug muligt i samtlige tilsluttede ejendomme, jf. dog Lolland Vand A/S har dog ingen pligt til at opretholde noget mindstetryk i forsyningsledningsnettet ud for de enkelte ejendomme. Lolland Vand A/S er indenfor rammerne af ovenstående berettiget til at ændre aktuelle trykforhold forbigående eller varigt Aflukning Ved aflukning af vandledninger skal der normalt gives ejere eller deres repræsentanter et rimeligt varsel, men Lolland Vand A/S kan ved ledningsbrud og andre særlige forhold foretage aflukninger uden varsel Ulemper Enhver forbruger må, uden at have krav på erstatning, tåle de ulemper, der måtte opstå ved svigtende levering som følge af mangler ved anlægget og disses afhjælpning, ved vedligeholdelsesarbejder vedrørende anlægget, herunder ved ledningsbrud, strømsvigt og anden force majeure, ved ledningslukninger, reparationer og udskylning af ledninger m.v. En ulempe kan f.eks. være misfarvning, hvor vandet ikke kan bruges til sædvanlige formål Indskrænkning af vandforbruget Lolland Vand A/S kan, uden at der kan gøres krav på erstatning herfor, træffe bestemmelse om indskrænkning af vandforbruget eller visse dele af det, herunder om indskrænkning med hensyn til vanding af haver i tørkeperioder m.v., når Lolland Vand A/S drift eller hensynet til vandforekomsterne gør det nødvendigt. Byrådet kan pålægge Lolland Vand A/S at træffe en sådan bestemmelse Tab Ved afbrydelse eller genoptagelse af vandforsyningen og ved anden driftsforstyrrelse, herunder ændringer i tryk og kvalitet, er Lolland Vand A/S, uanset om denne måtte have udvist uagtsomhed, uden ansvar for forbrugers driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Denne bestemmelse gælder ikke, såfremt Lolland Vand A/S har udvist forsæt eller grov uagtsomhed. Den erhvervsdrivende opfordres til at tegne en driftstabsforsikring. Side 13/37

15 7. Vandforsyning til brandslukning Der kan ifølge vandforsyningslovens 51, stk. 1, benyttes vand fra et alment vandforsyningsanlæg til brandslukning og andre nødstilfælde. Byrådet skal som brandmyndighed sikre tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning, jf. beredskabsloven Etablering og vedligeholdelse Etablering og vedligeholdelse af brandhaner på forsyningsledninger skal ske efter byrådets anvisning, og udgifterne hertil afholdes af byrådet. Byrådet kan forlange, at forsyningsledninger af hensyn til deres funktion ved brandslukning anlægges med større ledningsdimension end ellers nødvendigt. Det gælder tilsvarende ved omlægning. Merudgifterne hertil afholdes af byrådet Flytning af forsyningsledning Ved flytning af en forsyningsledning afholder byrådet omkostningerne til flytning og tilslutning af brandhaner på forsyningsledningen Brug af brandhaner Bortset fra indsats ved brand og andre nødstilfælde samt de lovpligtige afprøvninger af brandhaner, må ingen bruge vand fra brandhaner, medmindre byrådet og Lolland Vand A/S har givet tilladelse hertil. Byrådet skal varsle Lolland Vand A/S om planlagte afprøvninger af brandhane. Side 14/37

16 8. Vandinstallationer Ejeren af en ejendom har pligt til at sørge for, at vandindlægget holdes forsvarligt vedlige, og at mangler bliver afhjulpet snarest, jf. vandforsyningslovens 50, stk. 2. Hvis ejeren ikke efterkommer Lolland Vand A/S krav om at afhjælpe konstaterede fejl eller mangler, der kan have betydning for vandkvalitet eller vandspild, kan Lolland Vand A/S anmode byrådet om at give påbud om lovliggørelse af ulovlige forhold, jf. vandforsyningslovens 65, stk. 3. Lolland Vand A/S er ved kommunens godkendelse af regulativet tillagt kompetence til at pålægge ejeren af en ejendom at udbedre installationer, der udgør en fare for forurening af vandet i forsyningsledningerne, herunder ved brud der kan forårsage omfattende vandspild. Hvis ejeren forsømmer de forpligtelser, der påhviler ejeren med hensyn til vandinstallationer, kan byrådet i sin egenskab af tilsynsmyndighed efter forudgående påbud lade arbejdet udføre på ejerens bekostning, jf. vandforsyningslovens 65 (selvhjælpshandlinger) Generelt vedrørende vandinstallationer Grundejeren Vandinstallationer, herunder jordledninger, etableres af, vedligeholdes af og tilhører grundejeren, jf. dog 9.4 og 9.6 angående afregningsmålere. Hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning på grunden ikke er den samme, jf , sidste afsnit, afholdes udgifter vedrørende vandinstallationer af ejeren af bebyggelsen på grunden. Alle udgifter vedrørende vandinstallationer afholdes af ejeren, herunder også udgifter til omlægning af vandinstallationer, f.eks. omlægning af jordledninger, som følge af nødvendig omlægning af forsynings- og/eller stikledning. Udgifter i henhold til 9.6 og 9.15, 4. afsnit angående afregningsmålere afholdes dog af Lolland Vand A/S Nyanlæg og væsentlig ændring Arbejder med nyanlæg og væsentlig ændring af vandinstallationer fra installationsgenstande, vandvarmere, vandbehandlingsanlæg, regnvandsanlæg eller andre vandinstallationer, hvor svigtende tilbagestrømningssikring kan udgøre en risiko for forurening af vandforsyningsanlægget, skal færdigmeldes til Lolland Vand A/S. Dokumentation skal leveres af en autoriseret VVSinstallatørvirksomhed. Anlæg til opsamling af regnvand fra tage til brug for wc-skyl og tøjvask i maskine skal udføres i overensstemmelse med gældende Rørcenteranvisning 003 (p.t. 4. udgave, september 2012), og der skal om fornødent indhentes tilladelse hertil fra byrådet, jf. bekendtgørelse nr. 291 af 26. marts 2014 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Lolland Vand A/S kræver dokumentation for, at anlæg til opsamling af regnvand fra tage til brug for wc-skyl og tøjvask i maskine fungerer forskriftsmæssigt. Lolland Vand A/S kan kræve dokumentation for, at en nyinstalleret eller ændret vandinstallation fungerer forskriftsmæssigt. Dokumentation skal leveres af en autoriseret VVS-installatørvirksomhed. Side 15/37

17 Vandinstallationer Arbejder med vandinstallationer, herunder med jordledninger og vandmålere, skal udføres af autoriserede VVSinstallatørvirksomheder. Som en undtagelse må nærmere bestemte simple arbejder udføres af personer, som ikke har autorisation som VVSinstallatørvirksomhed, jf. Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelser nr af 8. december 2003 om undtagelser fra krav om autorisation som VVS-installatørvirksomhed til udførelse af simple arbejder med vand- og sanitetsinstallationer (udskiftning) og nr af 8. december 2003 om undtagelse fra krav om autorisation for så vidt angår gas- og vandforsyningsvirksomheder og ejere af afløbsanlæg. Vandinstallationer skal udføres, så de opfylder kravene i Bygningsreglementet, hvor der i vejledningen til overholdelse af Bygningsreglementet henvises til DS 439 (Vandnormen) og til DS/EN 1717 (tilbagestrømningssikring). Lolland Vand A/S kan kræve dokumentation for, at tilbagestrømningssikringen er etableret, og at den fungerer forskriftsmæssigt Fabriksfremstillede produkter godkendt til drikkevand Fabriksfremstillede byggevarer, der indgår i eller tilsluttes vandinstallationer til drikkevand, skal være godkendt efter den til enhver tid gældende godkendelsesordning. Fra 1. april 2013 er godkendelsesordningen fastsat i Klima-, Energi- og Bygningsministeriets bekendtgørelse nr. 31 af 21. januar 2013 om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand Godkendt til drikkevand. Før 1. april 2013 var disse byggevarer omfattet af VA-godkendelsesordningen. Produktet skal desuden være forsynet med CE-mærke, der viser, at produktet stemmer overens med en harmoniseret standard eller er omfattet af en europæisk teknisk godkendelse Fejl på vandinstallationer Vandinstallationer skal udføres, benyttes og vedligeholdes på en sådan måde, at der ikke er fare for forurening af vandet, opstår utætheder eller på anden måde voldes ulemper. Hvis det konstateres eller må formodes, at der er utætheder, herunder utæthed på jordledning, eller andre fejl, skal ejeren sørge for, at vandinstallationerne straks gennemgås og i fornødent omfang bringes i orden. Brugere skal straks anmelde konstaterede eller formodede fejl til ejeren. Hvis fejlen har betydning for ejendommens vandforbrug eller udgør en risiko for forurening af vandet i forsyningsnettet, skal ejeren straks underrette Lolland Vand A/S om forholdet Forsvarlig funktion Lolland Vand A/S kan pålægge ejeren at lade foretage de foranstaltninger, som Lolland Vand A/S finder ønskelige af hensyn til vandinstallationernes forsvarlige funktion, herunder tilbagestrømningssikring. Sådanne foranstaltninger skal til stadighed holdes i god stand, og de må ikke fjernes eller ændres uden Lolland Vand A/S tilladelse. Ved alle nye vandinstallationer og ændringer af vandmålerinstallationer skal der monteres tilbagestrømningssikring i henhold til EN Side 16/37

18 Ventiler ved måleren skal fungere og kunne lukke uden brug af værktøj. Greb og håndtag skal være hele. Vandinstallationen, undtagen vandmåleren, er grundejerens ejendom, og det er ejer, der afholder udgiften til vedligeholdelse af ventiler m.v. Dette er også gældende for vandmålerbrønde. Hvis der efter reparation eller der på anden måde er en begrundet formodning om utæthed på jordledningen, kan Lolland Vand A/S forlange, at jordledningen tæthedsprøves for det maksimalt forekommende tryk. Tæthedsprøvningen skal foretages af en autoriseret VVS-installatørvirksomhed og sker for ejerens egen regning og risiko. Lolland Vand A/S kan forlange dokumentation for, at den eller de pålagte foranstaltninger er foretaget, og at vandinstallationerne fungerer forskriftsmæssigt. Dokumentation skal leveres af en autoriseret VVS-installatørvirksomhed Ubenyttede vandinstallationer Ejeren har pligt til at holde ubenyttede vandinstallationer aflukket og tømt for vand. Lolland Vand A/S kan forlange, at vandinstallationer i ubenyttede bygninger afbrydes på forskriftsmæssig måde. Lolland Vand A/S kan alternativt forlange, at der er et nærmere bestemt årligt minimumsforbrug på installationen Arbejde på ejerens bekostning Forsømmer ejeren de forpligtelser, som påhviler ejeren med hensyn til vandinstallationer, kan byrådet i sin egenskab af tilsynsmyndighed efter forudgående påbud lade arbejdet udføre på ejerens bekostning, jf. vandforsyningslovens Aktuel fare for forurening Ejendommens ejer eller bruger skal straks iværksætte de fornødne foranstaltninger til at standse en konstateret og aktuel fare for forurening af vandet i forsyningsnettet, f.eks. som følge af trykfald eller manglende aflukning eller tømning af ubenyttede vandinstallationer, eller ved omfattende vandspild, jf Lolland Vand A/S kan lukke for vandtilførslen til en ejendom, hvis ejendommens ejer eller bruger ikke straks iværksætter de fornødne foranstaltninger til at standse en konstateret og aktuel fare for forurening af vandet i forsyningsnettet. Lolland Vand A/S foretager genåbning, når ejeren kan dokumentere, at der er foretaget de nødvendige foranstaltninger til at bringe forholdene, som begrunder aflukning af vandtilførslen, til ophør Andre vandinstallationer i bygninger Trykforøgeranlæg Finder Lolland Vand A/S, at trykforholdene i en ejendom kan forventes at blive utilfredsstillende, og dette kan henføres til særlige forhold vedrørende den pågældende ejendom, kan Lolland Vand A/S forlange, at der efter nærmere angivne forskrifter skal opstilles et trykforøgeranlæg eller trykreduktionsanlæg i forbindelse med ejendommens vandinstallationer. Etablering af dette anlæg foranstaltes og betales af ejeren. Sådanne anlæg skal godkendes af Lolland Vand A/S og leve op til kravene i Fordelingsmåler En fordelingsmåler skal overholde de generelle bestemmelser for vandinstallationer, jf og skal placeres således, at den er let at aflæse og udskifte. Side 17/37

19 Brandtekniske installationer Etablering og vedligeholdelse af brandtekniske installationer med vandforbrug, f.eks. sprinkleranlæg eller lignende, skal ske i henhold til de til enhver tid gældende regler og forskrifter herfor, herunder kravene i Bygningsreglementet, hvor der i vejledningen til overholdelse af Bygningsreglementet henvises til DS 439 (Vandnormen) og til DS/EN 1717 (tilbagestrømningssikring). Særlige vilkår for levering af vand til brandtekniske installationer med vandforbrug fastsættes af Lolland Vand A/S, jf. punkt 3.3. Vandspild som følge af misbrug af brandtekniske installationer må ikke forekomme Vandinstallationer m.v. i jord Ændring af jordledning ved ombygning Ved ombygning af en ejendom kan Lolland Vand A/S forlange, at jordledningen ændres, hvis det anses for nødvendigt af hensyn til ejendommens kommende vandforbrug Udgifter ved omlægning af jordledning Udgifter til omlægning af jordledningen, som følge af nødvendig omlægning af forsynings- og/eller stikledning, afholdes af grundejeren. Grundejeren skal indhente vandforsyningens tilladelse inden, sådanne arbejder påbegyndes, jf. pkt og 8.1.3, bl.a. for at sikre, at det er muligt for vandforsyningen at udføre samtidig udskiftning af stikledning og stikledningsventil Målerbrønde Målerbrønde skal udføres således, at vandmåleren holdes frostfri. Målerbrønden skal være forsynet med et forsvarligt dæksel og skal ved ejerens foranstaltning holdes ren, og så vidt muligt tør. Ved høj grundvandsstand kan Lolland Vand A/S forlange, at målerbrønden etableres som tæt PE-brønd. Målerbrønden etableres af, vedligeholdes af og tilhører ejeren, med mindre ejeren og Lolland Vand A/S har indgået en skriftlig aftale herom. Målerbrønde skal have en diameter på mindst ø 400 mm og være forsynet med isoleret låg (min. 150 mm isolering). Målerbrønden skal være placeret således, at dens overkant er lig med terræn, således at låget ligger umiddelbart over terræn. Låget bør være opdriftssikret. Vandmåleren skal være placeret umiddelbart under det isolerede låg. Hvis der foretages terrænregulering, skal hele målerbrønden inkl. installation hæves op, således at der maksimalt er 400 mm til overkant af måler. Målerforskruningerne skal være placeret horisontalt. Tilgangen til målerbrønden skal være fri, således at der er et mindst 180 frit areal i en afstand af minimum 50 cm fra midten af brønden. Der må ikke være nogen forhindringer over målerbrønden. Alle nedgangsbrønde, der anvendes til målerbrønde, skal have en diameter på mindst ø 1250 mm indvendig, og skal være forsynet med et dæksel, der nemt kan afmonteres uden brug af specielt løftegrej. Side 18/37

20 9. Afregningsmålere Der skal på alle ejendomme, der er tilsluttet en almen vandforsyning, være installeret vandmålere med henblik på afregning efter målt forbrug. Der kan desuden ske betaling efter målt forbrug, hvor forbrugeren er lejer, andelshaver eller ejerlejlighedsejer, når det er teknisk muligt, jf. vandforsyningslovens 55, stk. 5 og 6, og bekendtgørelserne herom. Placering af afregningsmåleren har betydning for, om ejerens mulighed for at følge med i, om der sker vandspild i ejendommen efter afregningsmåleren, eller om måleren fungerer. Såfremt måleren anbringes udendørs i målerbrønd frem for i bygningen, vil det vanskeliggøre ejerens måleraflæsning samt kontrol med vandspild og målerens funktion. Det kan have betydning for ejerens mulighed for at overholde pligten til straks at meddele Lolland Vand A/S, hvis der opdages utætheder eller fejl ved en afregningsmåler. Der er også fordele ved placering af måler i målerbrønd, idet det er nemmere for Lolland Vand A/S at komme til måleren, f.eks. i forbindelse med aflæsning eller målerudskiftning i sommerhusområder Generelle bestemmelser for installationer til måling af vandforbrug De generelle bestemmelser for vandinstallationer jf finder tilsvarende anvendelse for installationer til måling af vandforbrug Afregning af samlet vandforbrug Ejeren af en ejendom, der er tilsluttet Lolland Vand A/S, har pligt til at installere en afregningsmåler til brug for afregning af ejendommens samlede vandforbrug. Der må kun anbringes én afregningsmåler på hver ejendom, medmindre der er truffet aftale med Lolland Vand A/S om andet. Afregningsmåleren og dennes placering må ikke ændres uden forudgående aftale herom med Lolland Vand A/S. Plomber ved målere og ventiler må kun brydes af Lolland Vand A/S personale eller af forsyningens dertil bemyndigede personer Placering af afregningsmåler Afregningsmåler anbringes i bygning umiddelbart efter jordledningens indføring og sådan, at den er beskyttet mod frost, utilsigtet opvarmning, mekaniske ydre påvirkninger og korrosion. I tilfælde hvor afregningsmåleren af hensyn til installation, aflæsning eller vedligeholdelse af måleren ikke kan placeres i en bygning, anbringes måleren i en målerbrønd på jordledning efter forsyningens anvisning. Samme regler gælder ved ombygning af en ejendom, skift af status for ejendom eller ved overgang til fjernaflæsning. Måleren skal til stadighed være let af aflæse og udskifte. For fritidshuse gælder, at måleren ved nyanlæg altid anbringes i målerbrønd umiddelbart inden for skel. Vandmålere må ikke være placeret i gamle indvindingsbrønde, med mindre brønden lovligt er nedlagt og opfyldt til op under måleren. Brønden skal være med fast bund. Lolland Vand A/S kan træffe afgørelse om en anden placering af måleren. Side 19/37

21 9.4. Lolland Vand A/S ejendom Afregningsmålere stilles til rådighed af Lolland Vand A/S og forbliver Lolland Vand A/S ejendom. Afregningsmålere anbringes på ejerens bekostning. Lolland Vand A/S kan beslutte, at afregningsmålere skal være elektroniske og kunne fjernaflæses Aflæsning / fjernaflæsning Lolland Vand A/S har til enhver tid ret til at aflæse afregningsmålere efter varsel, jf Lolland Vand A/S har til enhver tid ret til elektronisk overførsel af målerdata fra afregningsmålere. Såfremt ejeren ønsker en vandmåler med puls til fjernaflæsning, skal ejer betale alle faktiske omkostninger i forbindelse med tilkøb og montering af pulsmodulet Vedligeholdelse og udskiftning Afregningsmålere vedligeholdes af Lolland Vand A/S og for dennes regning. Lolland Vand A/S er berettiget til når som helst for egen regning at udskifte og kontrollere målere efter varsel, jf Ved udskiftning af vandmåler opbevares denne i max. 3 måneder Størrelse og type Afregningsmåleres størrelse og type bestemmes af Lolland Vand A/S ud fra de oplysninger, som ejeren har givet om vandinstallationerne og vandforbruget til erhvervsvirksomheder m.v Ændring af vandforbruget Hvis vandforbruget ændres i forhold til det af ejeren tidligere oplyste jf. 9.7, således at afregningsmåleren ikke længere er tilpasset vandforbruget, kan Lolland Vand A/S forlange målerinstallationen ændret for ejers regning, så måleren kan udskiftes med en måler af passende størrelse Ejerens ansvar Ejer er erstatningspligtig over for Lolland Vand A/S i alle tilfælde, hvor en afregningsmåler er bortkommet eller er blevet beskadiget, f.eks. ved vold, brand, frost m.v. Ejer og bruger må tåle de ulemper, der er forbundet med, at vandtilførslen afbrydes ved udskiftning af målere. Ejerens forpligtelser overgår til brugeren, hvis der er etableret et direkte kundeforhold. Side 20/37

22 9.10. Utætheder eller fejl Opdager ejeren, at der er utætheder eller fejl ved en afregningsmåler, skal dette straks meddeles til Lolland Vand A/S. Brugere af en ejendom skal straks meddele konstaterede fejl til ejeren Indgreb m.v. i afregningsmålere Ejere og brugere må ikke foretage indgreb i afregningsmålere, bryde plomben eller på nogen måde påvirke målernes korrekte funktion. Der må ikke gøres forsøg på optøning af en frossen måler. Omkostninger til eftersyn og istandsættelse eller udskiftning af en måler som følge af indgreb, jf. ovennævnte, afholdes af ejeren Overgang fra fælles til individuel afregning Beslutning om at overgå fra fælles til individuel afregning med Lolland Vand A/S skal meddeles skriftligt til Lolland Vand A/S. Såfremt en eksisterende andelsboligforening eller tilsvarende ønsker at overgå til individuel afregning, skal denne afholde samtlige anlægsomkostninger, der er forbundet hermed. Efterfølgende vil brugeren blive opkrævet driftsbidrag jf Ledningsanlæg på ejerens matrikel forbliver dennes ejendom. Såfremt der ved overgang til individuel afregning konstateres utætheder eller uhensigtsmæssige forhold på ejerens ledningsanlæg, kan vandforsyningen omgående kræve disse forhold udbedret for ejers regning. Bestemmelserne i 10.2 finder anvendelse ved vandspild på ejerens ledningsanlæg Ejerens ansvar, rettigheder og pligter For ejendomme, hvor der er indgået aftale med Lolland Vand A/S om individuel afregning efter målt forbrug, overgår ejerens ansvar, rettigheder og pligter efter 9.9, 9.10, 9.11, 9.15, 9.16 og 9.17 til brugeren af enheden Måleteknisk kontrol Afregningsmålere, der anvendes som grundlag for betaling af driftsbidrag, skal opfylde de krav og underkastes den måletekniske kontrol, der er fastsat af Sikkerhedsstyrelsen om kontrol med vandmålere, der anvendes til måling af forbrug af koldt vand Kontrol af afregningsmåleren Ejeren kan ved skriftlig henvendelse til Lolland Vand A/S forlange at få kontrolleret afregningsmålerens nøjagtighed. Afregningsmåleren anses for at vise rigtigt, når dens visning ligger indenfor de maksimalt acceptable grænser for måleunøjagtighed, som er fastsat i Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand, og i de forskrifter, hvortil bekendtgørelsen henviser. Hvis afregningsmålerens visning ligger inden for de acceptable grænser for måleunøjagtighed, afholdes omkostningerne til prøvningen m.v. af den, der har ønsket afprøvningen. Hvis afregningsmålerens visning ligger uden for de acceptable grænser for måleunøjagtighed, afholdes omkostningerne til prøvningen m.v. af Lolland Vand A/S. Side 21/37

23 Efter høring af ejeren foretager Lolland Vand A/S en skønsmæssig nedsættelse eller forhøjelse af det målte forbrug for det tidsrum, hvor Lolland Vand A/S skønner, at fejlvisningen har fundet sted, dog højst for 3 år, jf. lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven). Ejerens forpligtelser overgår til brugeren, hvis der er etableret et direkte kundeforhold Selvaflæsning Lolland Vand A/S kan pålægge ejeren at aflæse afregningsmåleren og indberette målerstanden til Lolland Vand A/S (selvaflæsning). Selvaflæsning af den fysiske afregningsmåler lægges til grund for Lolland Vand A/S afregning af driftsbidrag. Efterkommer en ejer ikke Lolland Vand A/S pålæg om selvaflæsning, er Lolland Vand A/S berettiget til at skønne ejers vandforbrug jf. gældende takstblad. Lolland Vand A/S er i den forbindelse berettiget til at opkræve et administrationsgebyr, som fremgår af Lolland Vand A/S takstblad. Ejerens forpligtelser overgår til brugeren, hvis der er etableret et direkte kundeforhold Fjernaflæsning Lolland Vand A/S kan beslutte, at aflæsning af afregningsmåler skal foretages som fjernaflæsning Tilsyn med afregningsmålere Inden Lolland Vand A/S aflæser, tilser eller udskifter en afregningsmåler, aftaler Lolland Vand A/S dato og det omtrentlige tidspunkt for Lolland Vand A/S besøg med ejeren. Hvis Lolland Vand A/S kører forgæves til en aftale om aflæsning, tilsyn, målerskifte eller plombering af en afregningsmåler, eller ejeren gentagne gange undlader at reagere på en henvendelse om at bestille tid til målerskift, er Lolland Vand A/S berettiget til at opkræve et administrationsgebyr, som fremgår af Lolland Vand A/S takstblad. Ved gentagen misligholdelse af aftale om målerskift/kontrolaflæsning kan Lolland Vand A/S skaffe sig adgang til boligen ved hjælp af fogedretten og en låsesmed. Alle omkostninger pålægges kunden. Ejerens rettigheder og pligter overgår til brugeren, hvis der er etableret et direkte kundeforhold. Side 22/37

24 10. Vandspild Efter vandforsyningslovens 51, stk. 1 skal spild af vand ved mangelfuld lukning af vandhaner eller ved anden uforsvarlig adfærd undgås. Vand, der derved er forbrugt eller gået til spilde, kan forlanges betalt af ejendommens ejer. Vandmængden kan om nødvendigt fastsættes efter Lolland Vand A/S skøn. Byrådet kan give påbud om, hvilke foranstaltninger der skal træffes, hvis der er fare for, at vandet kan blive sundhedsskadeligt som følge af vandspild, f.eks. ved trykfald, der kan medføre tilbagesugning eller indtrængning af forurenet vand, jf. vandforsyningslovens Benyttelse og spild af vand Vand fra Lolland Vand A/S må, bortset fra brand under indsats eller andre nødstilfælde samt vedligeholdelse, ikke benyttes til andet formål eller i større mængde end den benyttelse, som Lolland Vand A/S har fastsat, eller som med rimelighed kan antages at ville finde sted fra de tilladte vandinstallationer. Spild af vand ved mangelfuld lukning af vandhaner eller ved anden uforsvarlig adfærd er forbudt. Rindende vand må ikke bruges til køleformål, medmindre Lolland Vand A/S har givet særlig tilladelse hertil Vandspild før afregningsmåler Hvis vandspild, som ovenfor nævnt, foregår fra vandinstallationer før afregningsmåleren, kan vandspildet forlanges betalt af ejendommens ejer ud over det almindelige driftsbidrag. Størrelsen af vandspildet vil i så fald blive fastsat ved Lolland Vand A/S skøn efter forhandling med ejeren Lukning af vandtilførsel ved fare for forurening som følge af vandspild Lolland Vand A/S kan lukke for vandtilførslen til en ejendom i overensstemmelse med 8.1.9, hvis vandspildet medfører en konstateret og aktuel fare for forurening af vandet i forsyningsnettet, og ejendommens ejer eller bruger ikke straks iværksætter de fornødne foranstaltninger til at standse det konstaterede og aktuelle vandspild Vandspild på grund af skjult rørbrud Refusion ved vandspild følger refusionsreglerne ifølge Lov om afgift af ledningsført vand og Lolland Vand A/S til enhver tid gældende ansøgningsskema. Ansøgningskemaet er tilgængeligt på Se tillige afsnit Side 23/37

25 11. Eftersyn af vandinstallationer og oplysningspligt Det kommunale tilsyn Byrådet har som tilsynsmyndighed mod forevisning af legitimation adgang uden retskendelse til ethvert sted på en ejendom, hvor der findes vandinstallationer, jf. vandforsyningslovens 64, stk. 1. Lolland Vand A/S personale har mod forevisning af legitimation, og såfremt byrådet har bemyndiget disse personer hertil efter vandforsyningslovens 64, stk. 1, adgang til at foretage undersøgelser af vandinstallationer på en ejendom uden retskendelse Lolland Vand A/S adgang til vandinstallationer For at kunne kontrollere vandforbruget, efterse at vandinstallationer holdes i god og forskriftsmæssig stand, at der ikke finder vandspild sted, samt for vedligeholdelse og udskiftning af vandmålere, skal Lolland Vand A/S personale mod forevisning af legitimation have adgang til ethvert sted på en ejendom, hvor der findes vandinstallationer. Ejeren skal om fornødent skaffe sådan adgang Oplysninger om vandforbrug Enhver ejer og bruger af en ejendom, som er tilsluttet Lolland Vand A/S, skal på forlangende give Lolland Vand A/S alle oplysninger om vandets anvendelse og om forbrugets størrelse Kontrol af Lolland Vand A/S målere Lolland Vand A/S har pligt til at etablere et kontrolsystem til overvågning af nøjagtigheden af Lolland Vand A/S målere til forbrugsafregning og er forpligtet til at bekendtgøre kontrolsystemets indhold over for de til Lolland Vand A/S tilsluttede forbrugere, ligesom forbrugerne skal orienteres, hvis der foretages ændringer i kontrolsystemet Information om Lolland Vand A/S og drikkevandets kvalitet Lolland Vand A/S har pligt til at stille den nødvendige information om Lolland Vand A/S og drikkevandets kvalitet til rådighed for forbrugerne. Mindst én gang om året skal Lolland Vand A/S offentliggøre: Opdaterede oplysninger om Lolland Vand A/S adresse, telefonnummer, adresse, hjemmeside og eventuelle kontaktpersoner. En generel beskrivelse af drikkevandets kvalitet, herunder værdier for almindelige parametre og værdier for parametre af særlig lokal betydning, Overskridelse af de gældende kvalitetskrav for drikkevand. Informationen er tilgængelig på Lolland Vand A/S hjemmeside Side 24/37

26 12. Anlægsbidrag Anlægsbidrag Anlægsbidraget omfatter et bidrag til Lolland Vand A/S hovedanlæg, et bidrag til forsyningsledningsnettet og et bidrag til stikledning. Anlægsbidraget fastsættes af Lolland Vand A/S og godkendes af byrådet. Bidragenes størrelse fremgår af Lolland Vand A/S gældende takstblad. Anlægsbidrag for ejendomskategorier, som undtagelsesvis ikke fremgår af takstbladet, fastsættes separat af Lolland Vand A/S efter forhandling og godkendes af byrådet Betaling af anlægsbidrag Når en ejendom, der ikke tidligere har fået vand fra Lolland Vand A/S, bliver tilsluttet, skal der betales et anlægsbidrag til Lolland Vand A/S Forsyningsledningsnettets alder Bidraget til forsyningsledningsnettet skal betales, hvad enten den ledning som ejendommen tilsluttes er nyanlagt eller ældre Tilslutning til ny forsyningsledning Hvis en ejendom, der tidligere har fået vand fra en ældre forsyningsledning, sluttes til en ny forsyningsledning, betales ikke anlægsbidrag medmindre andet følger af Betaling af anlægsbidrag til en udstykning Når et udstykningsforetagende ønsker forsyningsledninger anlagt, forlanger Lolland Vand A/S, at udstykningsforetagendet betaler anlægsbidrag til hovedanlægget og til forsyningsledningsnettet for de ejendomme, der fremkommer ved udstykningen. Udstykningsforetagendet skal på anfordring forevise en godkendt udstykningsplan med henblik på, at Lolland Vand A/S kan opgøre og opkræve anlægsbidraget. Lolland Vand A/S forlanger enten, at betaling skal finde sted før forsyningsledningerne anlægges, eller at der forud stilles sikkerhed for betalingen, og at betaling sker, så snart forsyningsledningerne er anlagt Betaling af stikledningsbidrag i en udstykning Når et udstykningsforetagende har ønsket forsyningsledninger anlagt, og der i den forbindelse anlægges stikledninger til de ejendomme, der fremkommer ved udstykningen, forlanger Lolland Vand A/S, at udstykningsforetagendet betaler bidrag til stikledningerne. Lolland Vand A/S forlanger enten, at betaling finder sted, før stikledningen anlægges, eller at der forudstilles sikkerhed for betalingen, og at betaling i så fald sker, så snart stikledningerne er anlagt Anlægsbidrag til vand til midlertidigt forbrug For levering af vand til midlertidigt forbrug, f.eks. til byggebrug, kan Lolland Vand A/S fastsætte et anlægsbidrag til dækning af de udgifter, der er forbundet med etablering og reetablering af den midlertidige leverance. Side 25/37

Regulativ for. Vandforsyning

Regulativ for. Vandforsyning Regulativ for Vandforsyning ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Med rødt er forslag til ændringer i normalregulativ. Med grønt er forslag til tilføjelser. Gældende fra xx 2016 1 Indhold 1. Indledende

Læs mere

Regulativ for Vester Hæsinge Vandværk A.m.b.a.

Regulativ for Vester Hæsinge Vandværk A.m.b.a. INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 5 1.1 Regulativ for Vester Hæsinge Vandværk... 5 1.1.1 Regulativet... 5 1.1.2 Fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag... 5 1.1.3 Vandmålere og betaling efter målt

Læs mere

REGULATIV FOR HOFOR VAND RØDOVRE A/S

REGULATIV FOR HOFOR VAND RØDOVRE A/S REGULATIV FOR HOFOR VAND RØDOVRE A/S 1 INDHOLD 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER...3 2. VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 4 3. RET TIL FORSYNING MED VAND...5 4 FORSYNINGSLEDNINGER...6 5 STIKLEDNINGER...7 6 VANDINSTALLATIONER...

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Ørbæk Vandværk. www.orbekvand.dk. Udarbejdet efter retningslinjer fra:

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Ørbæk Vandværk. www.orbekvand.dk. Udarbejdet efter retningslinjer fra: Normalregulativ for almene vandforsyninger Ørbæk Vandværk www.orbekvand.dk Udarbejdet efter retningslinjer fra: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK- 2100 København Ø Tlf.: (+45) 72 54 30 00 www.naturstyrelsen.dk

Læs mere

2. Vandforsyningens styrelse... 7 2.1 Oplysninger om vandforsyningen... 7 2.2 Afgørelser... 7 2.3 Takstblad... 7. 3.1 Ret til forsyning med vand...

2. Vandforsyningens styrelse... 7 2.1 Oplysninger om vandforsyningen... 7 2.2 Afgørelser... 7 2.3 Takstblad... 7. 3.1 Ret til forsyning med vand... Indhold 1. Indledende bestemmelser... 4 1.1 Regulativ for Oppelstrup Vandværk vandforsyningsanlæg... 4 1.1.1 Regulativet... 4 1.1.2 Fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag... 4 1.1.3 Vandmålere og betaling

Læs mere

Indhold. Horsens Vand A/S Alrøvej Horsens tlf.:

Indhold. Horsens Vand A/S Alrøvej Horsens tlf.: Indhold 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Regulativ for håndtering af drikkevand for Horsens Vand A/S... 6 1.1.1 Regulativet... 6 1.1.2 Fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag... 6 1.1.3 Vandmålere og

Læs mere

4.1 Anlæg af forsyningsledninger... 13 4.2 Tinglysning... 13 5. Stikledninger... 14 5.1 Anlæg og vedligeholdelse af stikledninger... 14 5.

4.1 Anlæg af forsyningsledninger... 13 4.2 Tinglysning... 13 5. Stikledninger... 14 5.1 Anlæg og vedligeholdelse af stikledninger... 14 5. 1 INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Regulativ for NR. SØBY VANDVÆRK... 6 1.1.1 Regulativet... 6 1.1.2 Fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag... 6 1.1.3 Vandmålere og betaling efter målt vandforbrug...

Læs mere

Regulativ for vandværker i Odense Kommune

Regulativ for vandværker i Odense Kommune 2016 Regulativ for vandværker i Odense Kommune VANDFORSYNING Allesø Vandværk Bellinge Øst Vandværk Bellinge Vest Vandværk Brændekilde Vandværk Davinde Vandværk Fangel Vandværk Fraugde-Over Holluf Vandværk

Læs mere

REGULATIV FOR LEVERING AF VAND

REGULATIV FOR LEVERING AF VAND REGULATIV FOR LEVERING AF VAND INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER... 8 1.1. Regulativ for levering af vand fra Frederikshavn Vand A/S... 8 1.1.1. Regulativet... 8 1.1.2. Fastsættelse af anlægs-

Læs mere

TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND HVIDOVRE A/S 2011

TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND HVIDOVRE A/S 2011 TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND HVIDOVRE A/S 2011 1 INDHOLD 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER...3 2. DEFINITIONER OG GRUNDLÆGGENDE BESTEMMELSER... 4 3. TILSLUTNING OG FORSYNING MED VAND...6 4. HOVEDFORSYNINGSLEDNINGER

Læs mere

3.1. Ret til forsyning med vand... 7

3.1. Ret til forsyning med vand... 7 Indhold 1. Indledende bestemmelser... 4 1.1. Regulativ for levering af vand fra Frederikshavn Vand A/S... 4 1.1.1. Regulativet... 4 1.1.2. Fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag... 4 1.1.3. Vandmålere

Læs mere

REGULATIV FOR LIME VANDVÆRK

REGULATIV FOR LIME VANDVÆRK REGULATIV FOR LIME VANDVÆRK Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 2 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 3 5 STIKLEDNINGER... 3 6 OPRETHOLDELSE AF

Læs mere

Forslag Tekniske Leveringsbestemmelser Birkerød Vandforsyning a.m.b.a.

Forslag Tekniske Leveringsbestemmelser Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Forslag Tekniske Leveringsbestemmelser Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner og grundlæggende bestemmelser... 3 3. Tilslutning og forsyning

Læs mere

FÆLLESREGULATIV 2015 LEVERINGSBETINGELSER FOR DE PRIVAT ALMENE VANDVÆRKER UDARBEJDET FOR MEDLEMMER AF VANDRÅDET I VORDINGBORG KOMMUNE

FÆLLESREGULATIV 2015 LEVERINGSBETINGELSER FOR DE PRIVAT ALMENE VANDVÆRKER UDARBEJDET FOR MEDLEMMER AF VANDRÅDET I VORDINGBORG KOMMUNE FÆLLESREGULATIV 2015 LEVERINGSBETINGELSER FOR DE PRIVAT ALMENE VANDVÆRKER UDARBEJDET FOR MEDLEMMER AF VANDRÅDET I VORDINGBORG KOMMUNE Indhold 1. Indledende bestemmelser... 7 1.1 Regulativ for de almene

Læs mere

Regulativ for levering af vand fra Hjørring Vandselskab A/S

Regulativ for levering af vand fra Hjørring Vandselskab A/S Regulativ for levering af vand fra Hjørring Vandselskab A/S Oktober 2017 Indhold 1. Indledende bestemmelser...4 1.1 Regulativ for levering af vand fra Hjørring Vandselskab A/S...4 1.1.1 Regulativet...4

Læs mere

Regulativ for Nr. Broby Vandværk

Regulativ for Nr. Broby Vandværk Regulativ for Nr. Broby Vandværk Indholdsfortegnelse 1 REGULATIV FOR NR. BROBY VANDVÆRK A.M.B.A.... 1 1.1 FASTSÆTTELSE AF ANLÆGS- OG DRIFTSBIDRAG... 1 1.2 VANDMÅLERE OG BETALING EFTER MÅLT VANDFORBRUG...

Læs mere

Regulativ for Andelsselskabet Ulfborg Vandværk

Regulativ for Andelsselskabet Ulfborg Vandværk Regulativ for Andelsselskabet Ulfborg Vandværk 1. Indledende bestemmelser 1.1. Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55 i lov nr. 299 af 8. juni 1978 om vandforsyning m.v. med senere ændringer, af

Læs mere

TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S

TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner og grundlæggende bestemmelser... 3 3. Tilslutning og forsyning

Læs mere

Regulativ for Ishøj Vand A/S vandforsyningsanlæg

Regulativ for Ishøj Vand A/S vandforsyningsanlæg Regulativ for Ishøj Vand A/S vandforsyningsanlæg 1 Forord Dette regulativ beskriver forholdet mellem Ishøj vand og forbrugere, der modtager vand herfra. Regulativet beskriver hvilke forventninger forbrugerne

Læs mere

Regulativ for vandværkerne i Jammerbugt Kommune

Regulativ for vandværkerne i Jammerbugt Kommune Colourbox Regulativ for vandværkerne i Jammerbugt Kommune Indhold 1. Indledende bestemmelser...5 1.1 Regulativ for vandforsyningerne i Jammerbugt Kommune...5 1.2 Vandforsyningens anlæg m.v....8 2. Vandforsyningens

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

1. INDLEDENDE BESTEMMELSER

1. INDLEDENDE BESTEMMELSER 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55 i lov nr. 299 af 8. juni 1978 om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven) jf. lovbekendtgørelse nr. 337 af 4. juli 1985, som

Læs mere

REGULATIV For Andelsselskabet Karlslunde By s vandværk Januar 1993

REGULATIV For Andelsselskabet Karlslunde By s vandværk Januar 1993 REGULATIV For Andelsselskabet Karlslunde By s vandværk Januar 1993 1. Indledende bestemmelser 1.1 Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55 i Bekendtgørelse nr. 337 af 4 juli 1985 af lov om vandforsyning

Læs mere

BOGENSE VANDFORSYNING

BOGENSE VANDFORSYNING REGULATIV for BOGENSE VANDFORSYNING OG OTTERUP VANDVÆRK i NORDFYNS KOMMUNE Gældende fra 1. juni 2009 Indhold 1. Indledende bestemmelser 1 2. Vandforsyningens styrelse 3 3. Ret til forsyning med vand 3

Læs mere

Regulativ for vandforsyning

Regulativ for vandforsyning Regulativ for vandforsyning Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledende bemærkninger 2 2. Vandforsyningens styrelse 4 3. Ret til forsyning med vand 4 4. Forsyningsledninger

Læs mere

Normalregulativ For almene vandforsyninger NFS Vand A/S

Normalregulativ For almene vandforsyninger NFS Vand A/S Normalregulativ For almene vandforsyninger NFS Vand A/S Juni 2015 Indhold 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Vandforsyningens styrelse... 6 3. Ret til forsyning med vand... 6 4. Forsyningsledninger...

Læs mere

Regulativ for Mosebølle Vandværk

Regulativ for Mosebølle Vandværk Regulativ for Mosebølle Vandværk Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 2 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 3 5 STIKLEDNINGER... 3 6 OPRETHOLDELSE

Læs mere

REGULATIV. for SØNDERSØ VANDVÆRK a.m.b.a. NORDFYNS KOMMUNE

REGULATIV. for SØNDERSØ VANDVÆRK a.m.b.a. NORDFYNS KOMMUNE REGULATIV for SØNDERSØ VANDVÆRK a.m.b.a. i NORDFYNS KOMMUNE 1. Indledende bestemmelser... 1 1.1 Regulativ for SØNDERSØ VANDVÆRK... 1 1.1.1 Regulativet... 1 1.1.2 Fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag...

Læs mere

Regulativ for Arwos Vand A/S December 2016

Regulativ for Arwos Vand A/S December 2016 Regulativ for Arwos Vand A/S December 2016 Indhold 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Regulativ for Arwos Vand A/S... 6 1.1.1 Regulativet... 6 1.1.2 Fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag... 6 1.1.3

Læs mere

Vordingborg Vand A/S

Vordingborg Vand A/S Regulativ herunder leveringsbetingelser, for Vordingborg Vand A/S 15. marts 2016 Indhold 1. Indledende bestemmelser... 2 2. Vandforsyningens styrelse... 6 3. Ret til forsyning med vand... 7 4. Hoved- og

Læs mere

7.3 Brug af brandhaner... 12 7.4 Oplysning om brandvand... 12 8. Vandinstallationer... 12 8.1 Generelt vedrørende vandinstallationer... 12 8.1.

7.3 Brug af brandhaner... 12 7.4 Oplysning om brandvand... 12 8. Vandinstallationer... 12 8.1 Generelt vedrørende vandinstallationer... 12 8.1. REGULATIV for Indholdsfortegnelse 1. Indledende bestemmelser... 4 1.1 Regulativ for Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A.... 4 1.1.2 Fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag... 4 1.1.3 Vandmålere og betaling

Læs mere

Regulativ for vandforsyning Drastrup Vandværk a.m.b.a.

Regulativ for vandforsyning Drastrup Vandværk a.m.b.a. Regulativ for vandforsyning Drastrup Vandværk a.m.b.a. CVR-nummer 31 35 39 47 Indhold 1. Indledende bestemmelser 6 1.1 Regulativ for Drastrup Vandværk-vandforsyningsanlæg 6 1.1.1 Regulativet 6 1.1.2 Fastsættelse

Læs mere

Vedtægter for Guderup-Stevning Vandværk AMBA. Regulativ for Guderup Vandværk. Vedtægter for Guderup -Stevning Vandværk AMBA klik her

Vedtægter for Guderup-Stevning Vandværk AMBA. Regulativ for Guderup Vandværk. Vedtægter for Guderup -Stevning Vandværk AMBA klik her Vedtægter for Guderup-Stevning Vandværk AMBA Vedtægter for Guderup -Stevning Vandværk AMBA klik her Regulativ for Guderup Vandværk Klik på de enkelte afsnit for at læse mere. 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Kommunes Vandforsyning

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Kommunes Vandforsyning 1 Regulativ for Lyngby-Taarbæk Kommunes Vandforsyning Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 4 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 5 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 6 5 STIKLEDNINGER...

Læs mere

Sønderbro Aalborg. Udgivelse: Sagsnr.: Dok.nr.: Foto: Side 2 af 38

Sønderbro Aalborg. Udgivelse: Sagsnr.: Dok.nr.: Foto: Side 2 af 38 Udgiver: Aalborg Vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Udgivelse: 17.03.2016 Sagsnr.: 2016-017949 Dok.nr.: Titel: Regulativ Foto: Side 2 af 38 Indholdsfortegnelse 1 Indledende bestemmelser... 8 1.1 Regulativ

Læs mere

Regulativ for Godthåb Vandværk I/S

Regulativ for Godthåb Vandværk I/S Regulativ for Godthåb Vandværk I/S 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2. VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3. RET TIL FORSYNING MED VAND... 4. FORSYNINGSLEDNINGER... 5. STIKLEDNINGER... 6.

Læs mere

Bjørnø Vandværk a.m.b.a.

Bjørnø Vandværk a.m.b.a. Regulativ for Bjørnø Vandværk a.m.b.a. Sidst opdateret: 6. juni 2015 Side 1 af 30 INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Regulativ for Bjørnø Vandværk a.m.b.a.... 6 1.1.1 Regulativet... 6 1.1.2 Fastsættelse

Læs mere

REGULATIV FOR RØNSHOVED VANDVÆRK

REGULATIV FOR RØNSHOVED VANDVÆRK REGULATIV FOR RØNSHOVED VANDVÆRK DECEMBER 2016 Indhold 1 Indledende bestemmelser... 6 1.1 Regulativ for Private almene vandforsyninger i Aabenraa Kommune... 6 1.1.1 Regulativet... 6 1.1.2 Fastsættelse

Læs mere

Regulativ for vandværkerne i Jammerbugt Kommune

Regulativ for vandværkerne i Jammerbugt Kommune Colourbox Regulativ for vandværkerne i Jammerbugt Kommune Indhold 1. Indledende bestemmelser...5 1.1 Regulativ for vandforsyningerne i Jammerbugt Kommune...5 1.2 Vandforsyningens anlæg m.v....8 2. Vandforsyningens

Læs mere

Regulativ for Svendborg Vand A/S

Regulativ for Svendborg Vand A/S Regulativ for Svendborg Vand A/S Indholdsfortegnelse 1 Indledende bestemmelser..... 3 2 Vandforsyningens styrelse... 4 3 Ret til forsyning med vand... 5 4 Forsyningsledninger. 5 5 Stikledninger...... 6

Læs mere

REGULATIV FOR ALLESTED-VEJLE VANDVÆRK

REGULATIV FOR ALLESTED-VEJLE VANDVÆRK REGULATIV FOR ALLESTED-VEJLE VANDVÆRK INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 5 1.1 Regulativ for Allested-Vejle Vandværk... 5 1.1.1 Regulativet... 5 1.1.2 Fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag... 5 1.1.3

Læs mere

Regulativ for Skelby Vandværk

Regulativ for Skelby Vandværk Regulativ for Skelby Vandværk Andelsselskabet Skelby Vandværk Alleen 14, Skelby 4160 Herlufmagle CVR 35365559 www.skelby-vand.dk Regulativ for Skelby Vandværk 2015 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Indledende

Læs mere

Regulativ for Forsyning Helsingør Vand A/S Vandforsyningsanlæg

Regulativ for Forsyning Helsingør Vand A/S Vandforsyningsanlæg Regulativ for Forsyning Helsingør Vand A/S Vandforsyningsanlæg Indhold 1. Indledende bestemmelser... 5 1.1 Regulativ for Forsyning Helsingør Vand A/S-vandforsyningsanlæg... 5 1.1.1 Regulativet... 5 1.1.2

Læs mere

REGULATIV FAXE VANDVÆRK

REGULATIV FAXE VANDVÆRK REGULATIV For FAXE VANDVÆRK s.m.b.a. 1. Indledende bestemmelser. 1.1 Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55 i lovbekendtgørelse nr. 337 af 4.7.1985 om vandforsyning m.v. af Fakse Byråd efter forhandling

Læs mere

Fælles normalregulativ for private almene vandforsyninger i Haderslev Kommune

Fælles normalregulativ for private almene vandforsyninger i Haderslev Kommune Fælles normalregulativ for private almene vandforsyninger i Haderslev Kommune Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER...1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE...2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND...3 4 FORSYNINGSLEDNINGER...3

Læs mere

R E G U L A T I V FOR. HELSINGE VANDVÆRK s.m.b.a

R E G U L A T I V FOR. HELSINGE VANDVÆRK s.m.b.a R E G U L A T I V FOR HELSINGE VANDVÆRK s.m.b.a April 2011 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 3 4 FORSYNINGSLEDNINGER...

Læs mere

Fællesregulativ. for. almene vandværker. i Bramsnæs Kommune

Fællesregulativ. for. almene vandværker. i Bramsnæs Kommune Fællesregulativ for almene vandværker i Bramsnæs Kommune 1. Indledende bestemmelser. 1.1. Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55 i lovbekendtgørelse nr. 337 af 4. juli 1985 om vandforsyning m.v.

Læs mere

Regulativ for Nr. Lyngby Vandværk 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 4 5 STIKLEDNINGER...

Regulativ for Nr. Lyngby Vandværk 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 4 5 STIKLEDNINGER... Regulativ for Nr. Lyngby Vandværk Indhold side 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 4 5 STIKLEDNINGER... 5 6 OPRETHOLDELSE

Læs mere

REGULATIV for ST. LIHME Vandværk

REGULATIV for ST. LIHME Vandværk REGULATIV for ST. LIHME Vandværk 16 Ikrafttrædelse REGULATIV FOR ST. LIHME VANDVÆRK Dette regulativ træder i kraft den 01.01.2011. Samtidig ophæves det tidligere regulativ. Regulativet kan til enhver

Læs mere

Regulativ for Skive Vand A/S (Vandforsyning) November 2010

Regulativ for Skive Vand A/S (Vandforsyning) November 2010 Regulativ for Skive Vand A/S (Vandforsyning) November 2010-1 - Indholdsfortegnelse: Side 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER 2 2. VANDFORSYNINGENS STYRELSE 5 3. RET TIL FORSYNING MED VAND 6 4. FORSYNINGSLEDNINGER

Læs mere

NORMALREGULATIV. for. Private almene Vandforsyninger SORØ KOMMUNE

NORMALREGULATIV. for. Private almene Vandforsyninger SORØ KOMMUNE NORMALREGULATIV for Private almene Vandforsyninger i SORØ KOMMUNE 2010 Regulativet omfatter følgende vandforsyninger: Bjernede Vandværk Dianalund Vandværk Dybendal Vandværk Døjringe Vandværk Fjenneslev

Læs mere

Regulativ for. I/S Vester Sottrup Vandværk. Vandforsyning

Regulativ for. I/S Vester Sottrup Vandværk. Vandforsyning Regulativ for I/S Vester Sottrup Vandværk Vandforsyning Vers. 23.11.2004 8. udgave Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledende bestemmelser....2 2. Vandforsyningens styrelse...2 3. Ret til forsyning

Læs mere

Regulativ for Egtved Vandværk

Regulativ for Egtved Vandværk Regulativ for Egtved Vandværk 1 Indledende bestemmelser 1.1 - Regulativet Dette regulativ er udfærdiget i medfør af Lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 935 af 24.

Læs mere

REGULATIV for Bølling Vandværk

REGULATIV for Bølling Vandværk REGULATIV for Bølling Vandværk 16 Ikrafttrædelse REGULATIV FOR BØLLING VANDVÆRK Dette regulativ træder i kraft den 01.01.2011. Samtidig ophæves det tidligere regulativ. Regulativet kan til enhver tid

Læs mere

Regulativ for Store Rørbæk Vandværk A.M.B.A

Regulativ for Store Rørbæk Vandværk A.M.B.A Regulativ for Store Rørbæk Vandværk A.M.B.A Indhold 1. Indledende bestemmelser... 1 2 Vandforsyningens styrelse... 4 3 Ret til forsyning med vand... 5 4. Forsyningsledninger... 6 5. Stikledninger... 7

Læs mere

Regulativ for Store Rørbæk Vandværk A.M.B.A

Regulativ for Store Rørbæk Vandværk A.M.B.A Regulativ for Store Rørbæk Vandværk A.M.B.A Indhold 1. Indledende bestemmelser... 1 2 Vandforsyningens styrelse... 4 3 Ret til forsyning med vand... 5 4. Forsyningsledninger... 6 5. Stikledninger... 7

Læs mere

Regulativ for I/S Ulsted Grundejerforenings vandværk på Fur INDHOLD SIDE

Regulativ for I/S Ulsted Grundejerforenings vandværk på Fur INDHOLD SIDE Regulativ for I/S Ulsted Grundejerforenings vandværk på Fur INDHOLD SIDE 1 Indledende bestemmelser 2 2 Vandforsyningens styrelse 2 3 Ret til forsyning med vand 3 4 Forsyningsledninger 3 5 Stikledninger

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner og grundlæggende bestemmelser... 4 3. Forsyning og tilslutning...

Læs mere

Regulativ for TÅRNBYFORSYNING Vand A/S

Regulativ for TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Indholdsfortegnelse 1 Indledende bestemmelser 2 2 TÅRNBYFORSYNINGS styrelse 3 3 Ret til forsyning med vand 3 4 Forsyningsledninger 4 5 Stikledninger 5 6 Opretholdelse af tryk og forsyning 5 7 Vandforsyning

Læs mere

Vandforsyningsregulativ

Vandforsyningsregulativ Vandforsyningsregulativ Mammen Bys Vandværk www.mammen-vand.dk VIBORG KOMMUNE Revideret 2014.01 Normalregulativ for private vandforsyninger i Viborg Kommune Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VANDFORSYNINGENS

Læs mere

Normalregulativ for Jægerspris Vandværk

Normalregulativ for Jægerspris Vandværk Normalregulativ for Jægerspris Vandværk Indhold 1. Indledende bestemmelser... 1 2. Vandforsyningens styrelse... 2 3. Ret til forsyning med vand... 2 4. Forsyningsledninger... 3 5. Stikledninger... 3 6.

Læs mere

Regulativ for vandværkerne i Thisted kommune. Tiltrådt af Hassing Vandværk

Regulativ for vandværkerne i Thisted kommune. Tiltrådt af Hassing Vandværk Regulativ for vandværkerne i Thisted kommune Tiltrådt af Hassing Vandværk Indhold 1. Indledende bestemmelser... 3 2 Vandforsyningens styrelse... 6 3 Ret til forsyning med vand... 7 4. Forsyningsledninger...

Læs mere

REGULATIV FOR BREJNING VANDVÆRK 2011. Stationsvej 35, Brejning, 7080 Børkop CVR. 15 89 10 18

REGULATIV FOR BREJNING VANDVÆRK 2011. Stationsvej 35, Brejning, 7080 Børkop CVR. 15 89 10 18 REGULATIV FOR BREJNING VANDVÆRK 2011 Stationsvej 35, Brejning, 7080 Børkop CVR. 15 89 10 18 REGULATIV FOR BREJNING VANDVÆRK 1 Indledende bestemmelser 1.1 Dette regulativ er udfærdiget i medfør af Lov om

Læs mere

Regulativ for Vandcenter Djurs A.m.b.a.

Regulativ for Vandcenter Djurs A.m.b.a. Regulativ for Vandcenter Djurs A.m.b.a. Indholdsfortegnelse 1. Indledende bestemmelser... 3 2 Vandforsyningens styrelse... 4 3 Ret til forsyning med vand... 5 4 Forsyningsledninger... 5 5 Stikledninger...

Læs mere

Fælles normalregulativ for private almene vandværker i Rebild Kommune

Fælles normalregulativ for private almene vandværker i Rebild Kommune Fælles normalregulativ for private almene vandværker i Rebild Kommune Billede: Hver en dråbe tæller, foto MH Udarbejdet af Rebild Vandråd i samarbejde med Rebild Kommune Gældende fra 1. oktober 2016 1

Læs mere

Regulativ for Skelby Vandværk

Regulativ for Skelby Vandværk Regulativ for Skelby Vandværk Andelsselskabet Skelby Vandværk Alleen 14, Skelby 4160 Herlufmagle CVR 35365559 www.skelby-vand.dk Regulativ for Skelby Vandværk 2015 Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Vandforsyningsregulativ. for. Rødkærsbro Vandværk a.m.b.a. Viborg Kommune

Vandforsyningsregulativ. for. Rødkærsbro Vandværk a.m.b.a. Viborg Kommune Vandforsyningsregulativ for Rødkærsbro Vandværk a.m.b.a. i Viborg Kommune Revideret 2015 Indhold 1. Indledende bestemmelser... 1 2 Vandforsyningens styrelse... 4 3 Ret til forsyning med vand... 5 4. Forsyningsledninger...

Læs mere

Vandforsyningsregulativ for Læsø Kommune

Vandforsyningsregulativ for Læsø Kommune Vandforsyningsregulativ for Læsø Kommune Gældende fra: 01.06.07 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 1 Indledende bestemmelser. 3 2 Vandforsyningens styrelse 5 3 Ret til forsyning med vand 6 4 Forsyningsledninger

Læs mere

Standardregulativ for Andelsselskabet Skelde vandværk

Standardregulativ for Andelsselskabet Skelde vandværk Vejledning nr. 370 03/2015 Tilpasset af Vandrådet i Sønderborg kommune Standardregulativ for Andelsselskabet Skelde vandværk Indhold 1. Indledende bestemmelser... 1 2 Vandforsyningens styrelse... 4 3 Ret

Læs mere

Regulativ for drikkevand. Sønderborg Vandforsyning A/S

Regulativ for drikkevand. Sønderborg Vandforsyning A/S Regulativ for drikkevand Sønderborg Vandforsyning A/S August 2016 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Vandforsyningens styrelse... 6 3. Ret til forsyning med vand... 6 4. Forsyningsledninger...

Læs mere

Tune Vandværk A.m.b.a. Stiftet den 15 November 1899.

Tune Vandværk A.m.b.a. Stiftet den 15 November 1899. Tune Vandværk A.m.b.a. Stiftet den 15 November 1899. Regulativ for Tune Vandværk A.m.b.a Indhold. Side. 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER. 1-2 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND...3-4

Læs mere

NORMALREGULATIV. for. Forbrugerejede almene Vandforsyninger SORØ KOMMUNE

NORMALREGULATIV. for. Forbrugerejede almene Vandforsyninger SORØ KOMMUNE NORMALREGULATIV for Forbrugerejede almene Vandforsyninger i SORØ KOMMUNE 2016 Regulativet omfatter følgende vandværker: Bjernede Vandværk Dianalund Vandværk Dybendal Vandværk Døjringe Vandværk Fjenneslev

Læs mere

Standard for regulativer for almene vandforsyningsanlæg i Aalborg Kommune

Standard for regulativer for almene vandforsyningsanlæg i Aalborg Kommune Arbejdsgruppens udkast 22.09.2011 Standard for regulativer for almene vandforsyningsanlæg i Aalborg Kommune Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 2 3 RET TIL FORSYNING MED

Læs mere

Udkast. Almindelige Leveringsbestemmelser for vand. Hvidovre Forsyning

Udkast. Almindelige Leveringsbestemmelser for vand. Hvidovre Forsyning BilagKB_110426_pkt.17_02 Udkast Almindelige Leveringsbestemmelser for vand Hvidovre Forsyning 2011 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner og grundlæggende bestemmelser...

Læs mere

Regulativ for. Thisted Drikkevand A/S

Regulativ for. Thisted Drikkevand A/S Regulativ for Thisted Drikkevand A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledende bestemmelser... 5 1.1 Regulativ for levering af vand fra Thisted Drikkevand A/S... 5 1.1.1 Regulativet... 5 1.1.2 Fastsættelse af

Læs mere

REGULATIV FOR SILKEBORG KOMMUNES VANDFORSYNING

REGULATIV FOR SILKEBORG KOMMUNES VANDFORSYNING REGULATIV FOR SILKEBORG KOMMUNES VANDFORSYNING 01.01.2007 Regulativ for Silkeborg Kommunes Vandforsyning side Indhold 2 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER 3 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE 4 3 RET TIL FORSYNING MED

Læs mere

Fællesregulativ for almene vandværker i Silkeborg Kommune. December 2009

Fællesregulativ for almene vandværker i Silkeborg Kommune. December 2009 Fællesregulativ for almene vandværker i Silkeborg Kommune December 2009 Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER...1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE...2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND...3 4 FORSYNINGSLEDNINGER...3

Læs mere

Standardregulativ for Strandhuse Nr. Bjert Vandværk vandforsyning

Standardregulativ for Strandhuse Nr. Bjert Vandværk vandforsyning Standardregulativ for Strandhuse Nr. Bjert Vandværk vandforsyning Indhold 1. Indledende bestemmelser... 1 2 Vandforsyningens styrelse... 4 3 Ret til forsyning med vand... 5 4. Forsyningsledninger... 6

Læs mere

Regulativ for den kommunale vandforsyning Taastrup Vandværk

Regulativ for den kommunale vandforsyning Taastrup Vandværk Regulativ for den kommunale vandforsyning Taastrup Vandværk Høje-Taastrup Kommune Regulativ for Taastrup Vandværk Side 2 af 24 Indholdsfortegnelse 1 Indledende bestemmelser..... 3 2 Vandforsyningens styrelse...

Læs mere

Vandregulativ 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Vandregulativ 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Vandregulativ 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledende bestemmelser... 3 2 Lemvig Vand og Spildevand A/S styrelse... 4 3 Ret til forsyning med vand...

Læs mere

FOR HORNBÆK VANDVÆRK, A.M.B.A 2010. Indhold

FOR HORNBÆK VANDVÆRK, A.M.B.A 2010. Indhold REGULATIV FOR HORNBÆK VANDVÆRK, A.M.B.A 2010 Indhold kap. 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 1 OPRETHOLDELSE AF TRYK OG FORSYNING... 4 7 VANDFORSYNING TIL BRANDSLUKNING... 5 8 VANDINSTALLATIONER... 6 8.1 GENERELT

Læs mere

Fællesregulativ for private, almene vandforsyninger i Norddjurs Kommune

Fællesregulativ for private, almene vandforsyninger i Norddjurs Kommune Natur og Miljø Dato: 07.10.2008 Fællesregulativ for private, almene vandforsyninger i Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledende bestemmelser... 3 2 Vandforsyningens styrelse... 4 3 Ret til forsyning

Læs mere

Vandforsyningerne. Almindelige Leveringsbestemmelser for Brøndby Vandforsyning A/S og Vallensbæk Vandforsyning A/S

Vandforsyningerne. Almindelige Leveringsbestemmelser for Brøndby Vandforsyning A/S og Vallensbæk Vandforsyning A/S Vandforsyningerne Almindelige Leveringsbestemmelser for Brøndby Vandforsyning A/S og Vallensbæk Vandforsyning A/S 5. marts 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledende bestemmelser...3 2 Definitioner og grundlæggende

Læs mere

1.2 Bestemmelserne om fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag har hjemmel i vandforsyningslovens 53, stk. 1.

1.2 Bestemmelserne om fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag har hjemmel i vandforsyningslovens 53, stk. 1. REGULATIV FOR Børkop Vandværk A.m.b.A 1. Indledende bestemmelser 1.1 Dette regulativ er udfærdiget i medfør af Lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 935 af 24. september

Læs mere

REGULATIV KLEJTRUP VANDVÆRK

REGULATIV KLEJTRUP VANDVÆRK REGULATIV For AndelsSelskabet KLEJTRUP VANDVÆRK Regulativ for KLEJTRUP VANDVÆRK AnS 1. Indledende bestemmelser 1.1. I dette regulativ er udfærdige. i medfør af 55 i lovbekendtgørelse nr. 337 af 4.7.1985

Læs mere

Emne: Standardregulativ for Havnbjerg Vandforsyningsselskab. CVR. Nr.19564614

Emne: Standardregulativ for Havnbjerg Vandforsyningsselskab. CVR. Nr.19564614 Vejledning nr. 370 03/2015 Tilpasset af Vandrådet i Sønderborg kommune Emne: Standardregulativ for Havnbjerg Vandforsyningsselskab. CVR. Nr.19564614 Indhold 1. Indledende bestemmelser... 1 2 Vandforsyningens

Læs mere

Regulativ. for. Lakolk Vandværk ApS

Regulativ. for. Lakolk Vandværk ApS Regulativ for Lakolk Vandværk ApS Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 3 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 3 5 STIKLEDNINGER... 4 6 OPRETHOLDELSE

Læs mere

Regulativ. for. vandforsyning. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Regulativ. for. vandforsyning. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Regulativ for vandforsyning ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Gældende fra januar 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledende bestemmelser... 3 2 Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S styrelse... 4 3 Ret

Læs mere

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg 2015 Indhold 1. Indledende bestemmelser... 4 1.1 Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg... 4 1.1.1 Regulativet...

Læs mere

Regulativ NK-Vand A/S

Regulativ NK-Vand A/S Regulativ NK-Vand A/S Oktober 2011 NK-Vand A/S Ved Fjorden 18 4700 Næstved Telefon 5578 5170 CVR 29189625 vand@nk-forsyning.dk www.nk-forsyning.dk INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER 2 2

Læs mere

Regulativ for drikkevand 2015 - Haderslev Vand a/s

Regulativ for drikkevand 2015 - Haderslev Vand a/s Regulativ for drikkevand 2015 - Haderslev Vand a/s Indholdsfortegnelse 1. Indledende bestemmelser 3 2. Vandforsyningens organisation 4 3. Ret til forsyning med vand 5 4. Forsyningsledninger 6 5. Stikledninger

Læs mere

Strøby Egede Vandværk. Regulativ 2013

Strøby Egede Vandværk. Regulativ 2013 Strøby Egede Vandværk Regulativ 2013 Indhold side 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER........................... 2 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE......................... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND.........................

Læs mere

Regulativ for vandværkerne i Holbæk Kommune

Regulativ for vandværkerne i Holbæk Kommune 18-08-2016 Regulativ for vandværkerne i Holbæk Kommune Indhold 1. Indledende bestemmelser...1 1.1 Regulativ for NN-vandforsyningsanlæg...1 1.1.1 Regulativet...1 1.1.2 Fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag...1

Læs mere

Regulativ. Christiansfeld Vand a/s

Regulativ. Christiansfeld Vand a/s Regulativ for Christiansfeld Vand a/s Adresse: Kolding Åpark 1, st. tv, 6000 Kolding Tlf.: 7636 3636 CVR 32767923 EAN 5798005316008 E-mail: kontakt@kspv.dk www.christiansfeldvand.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regulativ for Aars Vand Gældende fra 1/1-2010 Vesthimmerlands kommune

Regulativ for Aars Vand Gældende fra 1/1-2010 Vesthimmerlands kommune Regulativ for Aars Vand Gældende fra 1/1-2010 Vesthimmerlands kommune Regulativ for Aars Vand Amba. Indhold side 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 2 3 RET TIL FORSYNING MED

Læs mere

Regulativ for vandforsyninger i Varde Kommune

Regulativ for vandforsyninger i Varde Kommune Dok.nr. 660989 Sagsnr. 589884 Ref. Louise Riis Petersen Regulativ for vandforsyninger i Varde Kommune Godkendt af Varde Byråd den 21. december 2009 Gylling Haahr Borgmester Max Kruse Kommunaldirektør Regulativ

Læs mere

Vandforsyningsregulativ 2007 for Skov Hastrup Vandværk 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE FORSYNINGSLEDNINGER STIKLEDNINGER...

Vandforsyningsregulativ 2007 for Skov Hastrup Vandværk 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE FORSYNINGSLEDNINGER STIKLEDNINGER... Vandforsyningsregulativ 2007 for Skov Hastrup Vandværk Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER...1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE...2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND...3 4 FORSYNINGSLEDNINGER...3 5 STIKLEDNINGER...4

Læs mere

Oksbøl sogns Vandforsyning

Oksbøl sogns Vandforsyning Oksbøl sogns Vandforsyning Regulativ Leveringsbetingelser 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledende bestemmelser..... 4 2 Vandforsyningens styrelse... 5 3 Ret til forsyning med vand... 6 4 Forsyningsledninger.

Læs mere

Almindelige Leveringsbestemmelser for Birkerød Vandforsyning a.m.b.a.

Almindelige Leveringsbestemmelser for Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Almindelige Leveringsbestemmelser for Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Indledende bestemmelser... 4 2. Definitioner og grundlæggende bestemmelser... 4 3. Forsyning og tilslutning...

Læs mere

ISHØJFORSYNING. Regulativ for vandforsyning. Side 1 af 19

ISHØJFORSYNING. Regulativ for vandforsyning. Side 1 af 19 Regulativ for vandforsyning Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledende bestemmelser... 4 2 Ishøj Forsynings styrelse... 6 3 Ret til forsyning med vand... 6 4 Forsyningsledninger... 6 5 Stikledninger...

Læs mere