Ressortaftale mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. vedrørende de videregående uddannelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ressortaftale mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. vedrørende de videregående uddannelser"

Transkript

1 Børne- og Undervisningsudvalget BUU alm. del Bilag 31 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser Ressortaftale mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Ministeriet for Børn og Undervisning vedrørende de videregående uddannelser og SU-området 7. november 2011 J. nr. 1. Sammenfatning I medfør af kongelige resolutioner af henholdsvis 3. og 5. oktober 2011 overgår ressortansvaret for erhvervsakademiuddannelserne og videregående uddannelser på professionsbachelorniveau, herunder de videregående uddannelser for voksne under åben uddannelse, inklusiv de til de to områder hørende institutioner fra Ministeriet for Børn og Undervisning til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Endvidere overgår SU-området fra Ministeriet for Børn og Undervisning til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Ministeransvaret for følgende love overføres fra Ministeriet for Børn og Undervisning til Ministeriet for Forskning, Innovation og videregående uddannelser: Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lov om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Lov om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog Lov om medie- og journalisthøjskolen Lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser Lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser Lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser Lov om centre for Videregående Uddannelse (CVU) og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. Lov om centre for undervisningsmidler m.v. Lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne for så vidt angår bestemmelserne om videregående voksenuddannelse, diplomuddannelse og masteruddannelse for voksne

2 2 Lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) Lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser Lov om uddannelse til ernærings- og husholdningsøkonom Lov om uddannelse til håndarbejdslærer Lov om sammenlægning og nedlæggelse af seminarier Lov om ændring i fundats af 18. januar 1760 for Arne Magnussens Legat (Den arnamagnæanske Stiftelse) Lov om depositum ved ungdomsuddannelser og videregående uddannelser og gebyr ved prøveforberedende enkeltfagsundervisning til højere forberedelseseksamen m.v. - for så vidt angår bestemmelserne om depositum ved videregående uddannelser Lov om afholdelse af danske prøver og eksaminer i udlandet, for så vidt angår de videregående uddannelser. Lov om friplads og stipendium til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., for så vidt angår bestemmelser, der relaterer til de uddannelser, der er anført i lovens 2, stk. 1, nr. 1-4, og stk. 2 Lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) for så vidt angår bestemmelser om SVU til videregående uddannelse. Lov om uddannelsesopsparing De til de anførte love hørende bekendtgørelser og vejledninger fremgår af bilag til ressortaftalen (eftersendes). Derudover indebærer ressortændringen, at de kompetencer der tillægges ministeren for Børn og Undervisning i Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed overgår til ministeren for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser vedrørende de ressortflyttede områder. Ressortændringen indebærer endvidere at følgende rådgivende organer, samt nævn og råd flyttes fra Ministeriet for Børn og Undervisning til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Følgegruppen for læreruddannelsen Følgegruppen for diplomingeniøruddannelser i Danmark Certificeringsrådet Ankenævnet for Uddannelsesstøtten

3 3 Nævnet for støtteberettigede uddannelser i udlandet SU-rådet Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser varetager på vegne af børne- og undervisningsministeren opgaver indenfor følgende områder: 1. IT-opgaver i relation til ministeren for børn og undervisnings administration af statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) på ungdomsuddannelsesniveau, erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU), specialpædagogisk støtte (SPS), befordringsrabat for uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser, statslig støtte til efterskoleelever m.v. 2. Administration af SVU til og med ungdomsuddannelsesniveau i medfør af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) og administration af befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser i medfør af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser. Ministeriet for Børn og Undervisning varetager på vegne af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser opgaver indenfor følgende områder: 3. Administration af SPS til personer ved videregående uddannelser i medfør af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser skaffer den fornødne lovhjemmel til delegation 4. It-opgaver i relation til optagelse på de videregående uddannelser (Optagelse.dk). Ministeriet for Børn og Undervisning tilslutter sig, at Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser delegerer følgende opgaver til Kvalitets- og tilsynsstyrelsen: 5. Administration af udbetaling af tilskud i forhold til uddannelser på erhvervsakademier og professionshøjskoler mv. (midlertidigt). Opgaverne i punkt 1 til 5 ovenfor vil blive præciseret i supplerende ressortaftaler og delegationsbreve. Økonomiske ressourcer til varetagelse af de pågældende opgaver vil blive overført i nærværende aftale, jf. nedenfor bullit 1 til 5. It-opgaver i SU-systemkomplekset inklusiv kontorstøttesystemer: Lønsum med tilhørende driftsoverhead samt bevilling til drift og udvikling vedrørende de opgaver som Ministeriet for Børn og Undervisning har ansvaret for, forbliver i ministeriet og

4 4 overføres til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser på FTB. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers administration af SVU til og med ungdomsuddannelsesniveau og administration af befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser. Lønsum med tilhørende driftsoverhead vedrørende opgaverne bliver i Ministeriet for Børn og Undervisning og overføres til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser på FTB. Ministeriet for Børn og Undervisnings administration af SPS til personer ved videregående uddannelser: Lønsum med tilhørende driftsoverhead vedrørende opgaven overføres til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og tilbageføres til Ministeriet for Børn og Undervisning på FTB. Optagelse.dk: De videregående uddannelsers andel af de afsatte bevillinger vedrørende drift, udvikling, support og vedligehold af Optagelse.dk overføres til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. UNI-C fungerer fra 1. januar 2012 og indtil videre som driftsoperatør for det samlede system. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser overfører midler til UNI-C til dækning af udgifterne herved. Administration af udbetaling af tilskud til erhvervsakademierne og professionshøjskolerne mv.: Lønsum med tilhørende driftsoverhead vedrørende opgaven overføres til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og tilbageføres til Ministeriet for Børn og Undervisning på FTB. I medfør af de kongelige resolutioner er det endvidere aftalt mellem Ministeriet for Børn og Undervisning og Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, at ansvaret for evaluering og akkreditering af de videregående uddannelser herunder efter - og videreuddannelser i medfør af Lov om Danmarks Evalueringsinstitut (EVA-loven), som efter loven udføres af EVA, overgår til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers ressort. Der overføres en andel af EVA s grundbevilling til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, svarende til de videregående uddannelsernes andel. Grundbevillingen til EVA til evaluering af de videregående uddannelser fastlægges fremover af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.

5 5 Det er videre i medfør af de kongelige resolutioner aftalt, at det studieadministrative system SIS flytter sammen med ansvaret for udvikling, support og vedligeholdelse til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. De tilhørende udgifter til vedligehold, support og videreudvikling overføres til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 1.1. Generelle forhold Generelt bistår Ministeriet for Børn og Undervisning og Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser hinanden med oplysninger med videre, som er nødvendige for ministeriernes opgavevaretagelse. Konsekvensændringer som følge af ressortomlægning af relevante love og bekendtgørelser gennemføres ved lejlighed efter nærmere aftale mellem de to ministerier. Det bemærkes, at alle lønsumsrammer i denne aftale er foreløbige, idet der vil ske genberegning heraf med udgangspunkt i den faktiske løn for de overførte medarbejdere Særlige forhold De kongelige resolutioner af henholdsvis 3. og 5. oktober 2011 indebærer en række nye samarbejdsflader mellem Ministeriet for Børn og Undervisning og Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Det drejer sig om følgende områder: Internationale område. Det er aftalt, at den eksisterende aftale af 9. januar 2002 om fordelingen af internationale opgaver mellem Undervisningsministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling revideres i løbet af Statistikområdet. Der indgås en samarbejdsaftale mellem de to ministerier med henblik på at fastholde det nuværende datafællesskab mellem Ministeriet for Børn og Undervisning, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Danmarks Statistik på statistikområdet. Ministeriet for Børn og Undervisning har forsat ansvaret for datafællesskabet, herunder profilmodellen. Det aftales særskilt, at UNI-C fra den 1. januar 2012 i en nærmere afgrænset periode varetager driften af SU-systemerne. Midler hertil overføres fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Ministeriet for Børn og Undervisning efter nærmere driftsoverenskomst.

6 6 SIS. Der indgås inden udgangen af 2011 midlertidig driftsoverenskomst om, at UNI-C i en nærmere afgrænset periode fra den 1. januar 2012 varetager udvikling, vedligehold og drift af SIS. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser overfører midler hertil. Spaltninger af erhvervsakademier og erhvervsskoler. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser delegerer følgende opgave til Ministeriet for Børn og Undervisning. Færdiggørelse af udspaltningen fra erhvervsskolerne til erhvervsakademier. Der er pt. gennemført fire ud af ni udspaltninger. De resterende udspaltninger færdigbehandles i Ministeriet for Børn og Undervisning med henblik på at undgå dobbeltarbejde i de to ministerier, idet hver spaltning kræver både godkendelse for en modtagende institution (erhvervsakademi) og den eller de afgivende institutioner (erhvervsskoler), men sådan at Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser skal godkende de hvilkår for udspaltning der vedrører erhvervsakademierne. Behandling og godkendelse af eventuel vedtægtsændringer for erhvervsakademierne i forbindelse med udspaltninger finder sted i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

7 7 2. Rammeændringer 2.1 Udeståender vedr. overførsler fra MBU til FIVU Der mangler at blive overført 1,5 mio. kr. varigt fra MBU til FIVU vedr. afholdelse af udgifter til lægeerklæringer i forbindelse med ansøgninger om handicaptillæg fra Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse i forbindelse med ressortændringen. Jf. bemærkningerne i Forslag til Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte af 2003 er det anført: "De samlede årlige driftsudgifter (ekskl. engangsudgiften) skønnes at udgøre i alt 2,3 mio. kr., hvoraf løn udgør 0,8 mio. kr. og øvrig drift 1,5 mio. kr. overvejende til betaling af erklæringer mv. (L 81, p. 5). Lønsumsdelen er allerede overført for ÆF12 runde 1, som en del af den lønsum, som er overført i forbindelse med ressortaftalen. Øvrig driftsdelen vil blive overført på TB12 og FFL13. Det er aftalt, at der fra MBU til FIVU overføres i alt kr. i hensættelser til vedr. tilskud til dyr husleje på Sygeplejeskolen i Hillerød, Sygeplejeskolen i Næstved, Sygeplejeskolen i Thisted og Sygeplejeskolen i Aalborg. Hensættelserne er udgiftsført på FL2010 og FL2011 på Tabel 1a. Rammer for Ministeriet for Børn og Undervisning efter ressortændring Mio.kr Driftsrammen , , , , , ,1 heraf lønsum 417,4 400,2 382,0 358,9 351,4 344,3 Overførselsrammen 3.832, , , , , ,7 heraf budgetteringsramme 2.639, , , , , ,0 Anlægsrammen ,6-198,1-91,5 4,9 4,9 4,9 Samlede rammer for , , , , , ,7 hf Tabel 1b. Rammer for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser efter ressortændring Mio.kr Driftsrammen , , , , , ,9 heraf lønsum 386,6 402,0 380,5 281,8 274,7 269,0 Overførselsrammen , , , , , ,5 heraf budgetteringsramme 1.212, , ,6 780, ,3 787,6 Anlægsrammen 0,0 0,0-69,9 0,0 0,0 0,0 Samlede rammer for , , , , , ,4 Tabel 2. Overførsler fra Ministeriet for Børn og Undervisning til Ministeriet for Forskning, Innovation

8 8 og Videregående Uddannelser Mio.kr Driftsrammen 5.631, , , , , ,1 heraf lønsum 74,5 72,3 74,7 64,8 63,4 62,1 Overførselsrammen , , , , , ,1 heraf budgetteringsramme 80,5 87,9 93,1 94,8 96,1 96,4 Anlægsrammen 0,0 0,0-69,9 0,0 0,0 0,0 Uden for ramme -21,1-22,9-24,2-24,7-25,1-25,1 Samlet overførsel fra 20. til , , , , , ,1 Note: Bevillingstallene for 2010 og 2011 er vist i løbende priser. Bevillingstalllene for er vist i PL 12-niveau. I er bevillingen årligt reduceret med 2 pct. (jf. det årlige omprioriteringsbidrag). Endvidere er bevillingen i reduceret med årligt 0,6 pct. (jf. Genopretningsplanen). Tabel 3. Personale overførsler fra Ministeriet for Børn og Undervisning til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Årsværk fra 20. Ministeriet for Børn og Undervisning 139,4 135,7 132,2 128,8 126,2 123,7 Personaleoverførsler i alt 139,4 135,7 132,2 128,8 126,2 123,7 Note 1: I tabel 3 er der ikke indregnet årsværk, hvor bevillingen overføres til UDM, men hvor årsværkene fortsat har UVM som ansættelsesområde

9 9 2.2 Ministeriet for Børn og Undervisnings rammer i medfør af ressortomlægningen Tabel 4. Driftsramme 1 for 20 Mio.kr Opsparing der flyttes Driftsramme FFL , , , , ,1-841, Undervisningsministerits 29,7 27,7 14,9 14,5 14,3 14,0 9,6 Departement (Driftsbev.) Styrelsen for Professionsog Kunstneriske Uddannelser Reserveret bevil-ling Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Styrelsen for Professionsog Kunstneriske Udannelser Uddannelsesstyrelsen (tekstanm. 3) (Driftsbev.) Styrelsen for Professionsog Kunstneriske Udannelser 75,9 72,7 84,9 84,6 82,4 80,8 79, Vejledningsaktiviteter (resv. bev.) 45,7 46,7 46,7 45,8 44, Vejledningsaktiviteter mv Kvalitets- og tilsynsstyrelsen (Driftsbev.) Styrelsen for Professionsog Kunstneriske Udannelser 4,3 4,2 4,1 4,0 3, Danmarks Evalueringsinstitut 11,3 12,1 16,0 4,8 4,7 4,5 1, Danmarks Evalueringsinstitut UNI-C. 15,3 15,3 15,1 14,7 14,3 14, UNI-C skud m.v i forbindelse med kommunalreformen 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3, skud mv. i forbindelse med kommunalreformen Reserver og budgetreguleringer -10,00-98,7-118,6-98,0-44, Reserver og budgetregulering vedr. de korte og mellemlange videregående uddannelser Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 TIl Grundtilskud til sygeplejeskolen Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger m.v. til videregående uddannelsesinstituti ,1 17,9 17,9 17,9 17,9 19

10 10 oner ( Selvejebev.) Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud Særlige bevillinger (tekstanm. 144) (Reservationsbev.) Særlige bevillinger Institutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler, erhvervsakademier m.v. (Selvejebev.) Institutionstilskud til professionshøjskoler mv. 78,9 73,6 226,5 91,1 89,2 89,1 30, ,7 190,6 190,6 190,6 190,6 0, Undervisningsmiddelfunktionen ved professionshøjskolerne (tekstanm. 120) (Selvejebev.) 228, ,2 173,9 173,9 173, Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne Afholdelse af Eksaminer i videregående uddannelser (Drifstbev.) Afholdelse af eksaminer i videregående uddannelser 1,9 3,9 4,5 4,5 4,5 4, Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 3 og 144) ( Reservationsbev.) 379,6 350,2 311,6 16,7 15,8 15, Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående udd Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.) Styrelsen for Professions- og Kunstneriske Uddannelser Forskningstilknytning ( Reservationsbevilling) Forskningstilknytning Åben uddannelse, omfattet af tilskudsloft (Tekstanm. 171) (Selvejebev.) Åben uddannelse omfattet af tilskudsloft 65 65,3 67, ,6 13,8 7,4 6,3 6,1 6, skud til Realkompeten- 0 0,5 0, ,6

11 11 cevurdering (Reservationsbev.) skud til realkompetencevurdering Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.) 2,5 21,3 12,2 11,9 11,7 11,5 31, Forsøg og udviklingsarbejde i forbindelse med åben uddannelse og efterudd Ejendomsadministration Ejendomsadministration Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning ( Reservationsbev.) Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning 5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 6, , F&U m.v. i forbindelse med tværgående 3 og internationale initiativer Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur Design og Konservering Fripladser og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademier og professionsbacheloruddannelser (reservationsbevilling) 11, ,7 9,7 9,7 9, Friplads og stipendier til visse udenlandskestuderende ved erhvervsakademiuddannelser Ny driftsramme 1 for , , , , , ,5-200,4 Note 1: I tabellen er den samlede flytning af opsparing for , og placeret under Undervisningsministeriets departement. 6,6 mio. kr af den opsparing der flyttes, vedrører akkumuleret mindreforbrug under lønsumsloftet. Note 2: Det bemærkes, at driftsramme på 2,8 mio. kr. vedr. de videregående uddannelser ikke er indregnet i ovennævte tabel, idet der på (der overføres til UDM) er en særlig bevillingsbestemmelse, der giver adgang til at løfte op til 3 pct. i administrationsbidrag, dog maksimalt 2/3 i lønsum. De 2,8 mio. kr. svarer til det beløb som UVM forventer at overføre fra til i Endvidere er 0,1 mio. kr. i driftsramme vedr. administration af tips- og lottomidler ikke indregnet i ovennævnte tabel, idet driftsudgiften finansieres via intern statslig overførsel fra Tipsfonde. Note 3: I overførslen fra Danmarks Evalueringsinstitut er der indeholdt en intern statslig overførsel på 2,0 mio. kr. fra Note 4: Idet UNI-C er en statsvirksomhed overføres alle midler, herunder også midler til årsværk, som øvrig drift. Note 5: Udgifterne til de regionale vejledningscentre er i 2011 budgetteret til 45,7 mio. kr til 2012 er p/l reguleret med FM's skøn for nettoprisindekset på 2,2%. De indgåede kontrakter løber til 31. juli Der er derfor ikke foretaget de sædvanlige "skræntninger" i 2012 og 2013 således, at der overføres midler til dækning af kontrakten. og med 2014 er omstillingsbidraget svarende til 2 pct. indregnet.

12 12 Tabel 5. Driftsramme 2 for 20 Mio.kr Opsparing der flyttes Driftsramme FFL , , , , , , Erhvervsakademiuddannelser m.v. (tekstanmm. 1 og 120) (Selvejebev.) Erhvervsakademier 935,4 992, , , , ,1 - - Reserveret bevilling Professionsuddannelser m.v. (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.) Professionshøjskoler Åben uddannelse (Tekstanm. 1 og 171) (Selvejebev.) Åben uddannelse Erhvervspædagogiske læreruddannelse (tekstanm. 1) (Selvejebev.) Erhvervspædagogiske Læreruddannelser 3206,8 3326, , , , , ,6 368,1 277,8 254,5 249,3 244, ,8 14,1 8,7 4,1 2, Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejerske (tekstanm. 1) ( Selvejebev.) - 7,2 7,4 7,4 7,4 7, Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejersker Ny driftsramme 2 for , , , , , ,5 0,0 Tabel 6. Lønsumsrammen for Ministeriet for Børn og Undervisning Mio.kr Bemærkninger fra FM Lønsumsramme FFL12 491,9 472,5 456,7 423,7 414,8 406, Undervisningsministeriets departement 21,4 20,1 10,6 10,3 10,1 9, Styrelsen for Professions og Kunstneriske Uddannelser Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte 43,3 42,

13 Styrelsen for Professions og Kunstneriske Uddannelser Uddannelsesstyrelsen 50,4 49,2 48,2 47,2 50, Styrelsen for Professions og Kunstneriske Uddannelser Kvalitets - og synsstyrelsen Styrelsen for Professions og Kunstneriske Uddannelser 3,3 3,2 3,1 3,1 3, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) 8,8 8,7 10,8 4,1 4,0 3, UNI-C Afholdelse af eksaminer i videregående uddannelser Afholdelse af eksaminer i videregående uddannelse 1 0,6 1,2 1,2 1,2 1, Reserver og budgetregulering -1,6-3,2-3,2-3, Kontonavn Ny lønsumsramme for ,4 400, ,9 351,4 344,3 Note 1: Undervisningsministeriets departement overføres der et tomt kontorchefårsværk svarende til lønsum på 0,9 mio. kr. inkl. andel af lønpuljer. Note 2: Det bemærkes, at lønsum på 1,9 mio. kr. vedr. de videregående uddannelser ikke er indregnet i ovennævte tabel, idet der på (der overføres til UDM) er en særlig bevillingsbestemmelse, der giver adgang til at løfte op til 3 pct. i administrationsbidrag, dog maksimalt 2/3 i lønsum. De 1,9 mio. kr. svarer til det lønbeløb som UVM forventer at overføre fra til i Endvidere er 0,1 mio. kr. i lønsum vedr. administration af tips- og lottomidler ikke indregnet i ovennævnte tabel, idet lønsummen finansieres via intern statslig overførsel fra Tipsfonde. Note 3: Overflytningen fra vedrører andel af fokuseret administration. Tabel 7. Overførselsbudgettet for 20 Mio.kr Videreførsel der flyttes Bemærkninger fra FM

14 14 Overførselsramme FFL , , , , , , Stipendier (Lovbunden) Stipendier , , , , , , Statens voksenuddannelsestøtte (lovbunden) 377,8 430,5 259,8 256,5 256,5 256, Statens voksenuddannelsesstøtte Lånevirksomhed (Lovbunden) Lånevirksomhed 287,2 339,0 571,4 597,2 631,6 646, Forrentning af lånevirksomhed (Lovbunden) Forrentning af lånevirksomhed -76,8-73,9-153,8-171,4-183,4-191, læg -7,2-9,5-10,0-10,4-10,5-10, Tiilæg Befordringsrabat til studerende i vidergående uddannelser (lovbunden) 61, ,9 106,9 107, befordingsrabat til studerende i videregående uddannelser Forskellige tilskud (lovbunden) 1,3 1,6 1,6 1,6 1,6 1, Forskellige tilskud Specialpædagogisk støtte m.v. (tekstanm. 159 og 193) (reservationsbevilling) 72,6 79,7 85,1 88,2 89,5 89,8 7, Specialpædagisk støtte mv Friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionshøjskoleuddannelser (reservationsbev.) 7,9 8,2 8 6,6 6,6 6,6 4,8

15 Friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionshøjskoleuddanelserne Udlandsstipendier (Lovbunden) Udlandsstipendier 45,6 56,1 57, Ny overførselsramme for , , , , , ,7 12,2 Tabel 8. Budgetteringsrammen for Børne og Undervisningsministeriet Mio.kr Videreførsel flyttes Socialpædagogisk støtte m.v. (tekstanm. 159 og 193) (reservationsbevilling) Specialpædagisk støtte mv , , , , , ,4 72,6 79,7 85,1 88,2 89,5 89,8 7,4 Bemærkninger fra FM Friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionshøjskoleuddannelser (reservationsbev.) Friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionshøjskoleuddanelserne 7,9 8,2 8,0 6,6 6,6 6,6 4,8 Ny budgetteringsramme i Ministeriet for Børn og Undervisning 2.639, , , , , ,0 12,2 Tabel 9. Indtægtsbevilling uden for rammerne for Ministeriet for Børn og Undervisning Mio.kr Videreførsel flyttes Indtægtsbevilling uden for rammerne -21,1-22,9-24,2-24,7-25,1-25,1 FFL Forrentning af øvrig lånevirksomhed -21,1-22,9-24,2-24,7-25,1-25, Forrentning af øvrig lånevirksomhed Bemærkninger fra FM

16 16 Ny indtægtsbevilling uden for ramme i Ministeriet for Børn og Undervisning 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tabel 10a. Anlægsrammen for Ministeriet for Unge og Undervisning Mio.kr Videreførsel flyttes Anlægsramme FFL ,6-198,1-161,4 4,9 4,9 4, Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 201 og 202) , , Lokaleforsyning til overførte amtslige institutioner Bemærkninger fra FM Ny anlægsramme i Ministeriet for Unge og Undervisning ,6-198,1-91,5 4,9 4,9 4,9 3,2

17 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers rammer i medfør af ressortomlægningen Tabel 11. Driftsrammen for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Mio.kr Opsparing der flyttes Driftsramme FFL , , , , , , Undervisningsministerits Departement (Driftsbev.) Styrelsen for professions- 20,7 19,1 4,6 4,2 4,0 3,7 9,6 og kunstneriske uddannelser Departementet 9,0 8,6 10,3 10,3 10,3 10,3 Reservere bevilling Uddannelsesstyrelsen (tekstanm. 3) (Driftsbev.) Styrelsen for professions- og kunstneriske uddannelser 75,9 72,7 84,6 82,4 80,8 79, Vejledningsaktiviteter (resv. bev.) Vejledningsaktiviteter 46,7 46,7 45,8 44, Kvalitets- og tilsynsstyrelsen (Driftsbev.) Styrelsen for professions- og kunstneriske uddannelser Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Danmarks Evaluerings Institut 4,2 4,1 4,0 3,9 11,3 12,1 16,0 4,8 4,7 4,5 1, UNI-C UNI-C 15,3 15,3 15,1 14,7 14,3 14, skud m.v i forbindelse med kommunalreformen skud m.v i forbindelse med kommunalreformen Reserver og budgetreguleringer Reserver og budgetreguleringer vedr. lange og mellemlange uddannelser Reserver og budgetreguleringer 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3, ,7-126,6-106,0-52,2 4,0 8,0 8,0 8, Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse Grundtilskud til institu- 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

18 18 tioner for erhvervsrettet uddannelse Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger m.v. til videregående uddannelsesinstitutioner Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger m.v. til videregående uddannelsesinstitutioner 10 18,1 17,9 17,9 17,9 17, Særlige bevillinger (tekstanm. 144) (Reservationsbev.) Særlige bevillinger 78,9 73,6 226,5 91,1 89,2 89,1 30, Institutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler, erhvervsakademier m.v Institutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler og erhvervsakademier Undervisningsmiddelfunktionen ved professionshøjskolerne (tekstanm. 120) Undervisningsmiddelfunktionen ved professionshøjskolerne Afholdelse af Eksaminer i videregående uddannelser (Drifstbev.) Afholdelse af eksaminer i videregående uddannelser Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse med videregående uddannelser Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse med videregående uddannelser Styrelsen for professions- og kunstneriske uddannelser ,7 190,6 190,6 190,6 190,6 0,3 228, ,2 173,9 173,9 173,9-1,9 3,9 4,5 4,5 4,5 4,5-379,6 350,2 311,6 16,7 15,8 15,3 96 5,0 5,0 5,0 5, Forskningstilknytning (Reservationsbevilling) Forskningstilknytning 65 65,3 67, Åben uddannelse, omfattet af tilskudsloft (Tekstanm. 171) (Selvejebev.) Åben uddannelse omfattet af tilskudsloft 5,6 13,8 7,4 6,3 6,1 6,0 -

19 skud til Realkompetencevurdering (Reservationsbev.) skud til Realkompetencevurdering Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse Forøg og udviklingsarbejde i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse Ejendomsadministration Ejendomsadministration Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning (Reservationsbev.) Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning 0 0,5 0, ,6 2,5 21,3 12,2 11,9 11,7 11,5 31,5 5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 6, , Erhvervsakademiuddannelser m.v. (tekstanmm. 1 og 120) (Selvejebev.) Erhvervsakademier 935,4 992, , , , , Professionsuddannelser m.v. (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.) Professionshøjskoler 3206,8 3326, , , , , Åben uddannelse (Tekstanm. 1 og 171) (Selvejebev.) Åben uddannelse 367,6 368,1 277,8 254,5 249,3 244, Erhvervspædagogiske læreruddannelse (tekstanm. 1) (Selvejebev.) Erhvervspædagogiske læreruddannelser Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejerske (tekstanm. 1) (Selvejebev.) Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedspljerske F&U m.v. i forbindelse med tværgående og internationale initiativer F&U m.v. i forbindelse med tværgående og internationa ,8 14,1 8,7 4,1 2,1-7,2 7,4 7,4 7,4 7,3 3

20 20 le initiativer Fripladser og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademier og professionsbacheloruddannelser Friplads og stipendier til visse udenlandskestuderende ved erhvervsakademiuddannelser 11,5 12,0 11,7 9,7 9,7 9,7 Ny driftsramme i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser , , , , , ,9 200,4 0,0 Note 1: I tabellen er den samlede flytning af opsparing for , og placeret under Undervisningsministeriets departement. 6,8 mio. kr af den opsparing der flyttes, vedrører akkumuleret mindreforbrug under lønsumsloftet. Note 2: Ved beregning af den driftsramme, der overføres fra , er der taget højde for at studenterårsværk gennemsnitligt tæller ca. 0,15 standardårsværk. Note 3: Det bemærkes, at driftsramme på 2,8 mio. kr. vedr. de videregående uddannelser ikke er indregnet i ovennævte tabel, idet der på (der overføres til UDM) er en særlig bevillingsbestemmelse, der giver adgang til at løfte op til 3 pct. i a Note 4: Idet UNI-C er en statsvirksomhed overføres alle midler, herunder også midler til årsværk, som øvrig drift. Tabel 12. Lønsumsrammen for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Mio.kr Bemærkninger fra FM Lønsumsramme FFL12 312,1 329,7 305,7 216,9 211,2 206, UVM's departement Styrelsen for professions- og kunstneriske 15,8 14,7 3,9 3,6 3,4 3,2 uddannelser Departementet 5,6 5,4 6,7 6,7 6,7 6, Uddannelsesstyrelsen - - 0,1 0,1 0,1 0, Styrelsen for professions- og kunstneriske uddannelser Uddannelsesstyrelsen Styrelsen for professions- og kunstneriske uddannelser Kval. - og synssty Styrelsen for professionsog kunstneriske uddannelser 43,3 42,9 50,4 49,2 48,2 47, ,3 3,2 3,1 3, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Danmarks Evaluerings Institut 8,8 8,7 10,8 4,1 4,0 3, Afholdelse af eksaminer i videregående uddannelser Afholdelse af eksaminer i videregående uddannelser 1,0 0,6 1,2 1,2 1,2 1,2

21 Reserver og budgetregulering Reserver og budgetregulering -1,6-3,2-3,2-3,2 Ny lønsumsramme i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 386,6 402,0 380,5 281,8 274,7 269,0 Den samlede flytning af opsparing for , og placeret under Undervisningsministeriets departement. 6,8 mio. kr. af den opsparing der flyttes, vedrører akkumuleret mindre forbrug under lønsumsloftet. Tabel 13. Overførselsbudgettet for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse Mio.kr Videre førsel der flyttes Overførselsramme FFL , ,7 1308,1 972, ,4 978,4 Be Stipendier (Lovbunden) Stipendier , , , , , , Statens voksenuddannelsestøtte (lovbunden) Statens voksenuddannelsesstøtte 377,8 430,5 259,8 256,5 256,5 256, Lånevirksomhed (Lovbunden) Lånevirksomhed 287,2 339,0 571,4 597,2 631,6 646, Forrentning af lånevirksomhed (Lovbunden) Forrentning af lånevirksomhed -76,8-73,9-153,8-171,4-183,4-191, læg læg -7,2-9,5-10,0-10,4-10,5-10, Befordringsrabat til studerende i vidergående uddannelser (lovbunden) Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser Forskellige tilskud (lovbunden) 61, ,9 106,9 107,9 109

22 Forskellige tilskud 1,3 1,6 1,6 1,6 1,6 1, Specialpædagogisk støtte m.v. (tekstanm. 159 og 193) (reservationsbevilling) Specialpædagogisk støtte 72,6 79,7 85,1 88,2 89,5 89,8 7, Friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionshøjskoleuddannelser (reservationsbev.) Friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser 7,9 8,2 8,0 6,6 6,6 6,6 4, Udlandsstipendier (Lovbunden) Udlandsstipendier 45,6 56,1 57, Ny overførselsramme i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse , , , , , ,5 12,2 Tabel 14. Budgetteringsrammen for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse Mio.kr Videre førsel flyttes Bemærkninger fra FM Budgetteringsramme FFL , , ,5 685, ,2 691, Specialpædagogisk støtte m.v. (tekstanm. 159 og 193) (reservationsbevilling) Specialpædagogisk støtte 72,6 79,7 85,1 88,2 89,5 89,8 7, Friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionshøjskoleuddannelser (reservationsbev.) Friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser 7,9 8,2 8,0 6,6 6,6 6,6 4,8 Ny budgetteringsramme i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse 1.212, , ,6 780, ,3 787,6 12,2

23 23 Tabel 15a. Anlægsrammen for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse Mio.kr Videreførsel Bemærkninger flyttes fra FM Anlægsramme FFL12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 201 og 202) Lokaleforsyning til overførte amtslige institutioner -69,9 3,2 Ny anlægsramme i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse 0,0 0,0-69,9 0,0 0,0 0,0 3,2 3. Låneramme Tabel 16a. Lånerammen for Ministeriet for Børn og Undervisning Mio.kr Låneramme FFL12 265,8 265,8 265,8 265,8 265, Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte 45, Styrelsen for Professions- og Kunstneriske Uddannelser Uddannelsesstyrelsen - 45,0 45,0 45,0 45, Styrelsen for Professions- og Kunstneriske Uddannelser Ny låneramme i Ministeriet for Børn og Unge 220,8 220,8 220,8 220,8 220,8 Tabel 16b. Lånerammen for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse Mio.kr Låneramme FFL Statens Uddannelsesstøtte 45, Uddannelsesstyrelsen Styrelsen for professions- og kunstneriske uddannelser - 45,0 45,0 45,0 45,0 Ny låneramme i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse

24 24 4. Personaleændringer Tabel 17a. Personaletal for Ministeriet for Børn og Undervisning Antal årsværk Bemærkninger fra FM Årsværk FFL , , ,0 961,0 943,0 928,0 139,4 135,7 132,2 128,8 126,2 123,7 Samlet antal årsværk i Ministeriet for Børn og Undervisning 973,6 925,3 898,8 832,2 816,8 804,3 Note: Årsværksrammen vedr. årværk på FFL12 på , , , , , Tabel 17b. Personaletal for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse Antal årsværk Bemærkninger fra FM Årsværk FFL12 Ministeriet for Børn og Undervisning Styrelsen for professions- og kunstneriske uddannelser 125,4 121,7 118,2 114,8 112,2 109, Departementet Samlet antal årsværk til Ministeriet for Forskning, 139,4 135,7 132,2 128,8 126,2 123,7 Innovation og Videregående Uddannelse 5. Stillingsoprettelser Det udestår om der skal oprettes stillinger i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse.

25 25 6. Poster på indtægtsbudgettet Tabel 9. Indtægtsbevilling uden for rammerne for Ministeriet for Børn og Undervisning Mio.kr Videreførsel flyttes Indtægtsbevilling uden for rammerne -21,1-22,9-24,2-24,7-25,1-25,1 FFL Forrentning af øvrig lånevirksomhed -21,1-22,9-24,2-24,7-25,1-25, Forrentning af lånevirksomhed Bemærkninger fra FM Ny indtægtsbevilling uden for ramme i Ministeriet for Børn og Undervisning 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tabel 15b. Indtægtsbevilling uden for rammerne for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse Mio.kr Videreførsel flyttes Bemærkninger fra FM Indtægtsbevilling uden for rammerne 601,2 493,0 287,8 287,8 287,8 287,8 FFL Forrentning af øvrig lånevirksomhed Forrentning af lånevirksomhed 21,1 22,9 24,2 24,7 25,1 25,1 Ny indtægtsbevilling uden for ramme i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse 622,3 515,9 312,0 312,5 312,9 312,9 7. Balanceposter Det udestår om der skal genberegnes reguleret egenkapital for en styrelse i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse. 8. Ansvar ved nedlæggelse af område Der nedlægges ikke styrelser eller ministerier i forbindelse med ressortdelingen.

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012.

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 100 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 100 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 24 Folketinget

Forslag. Lovforslag nr. L 24 Folketinget Lovforslag nr. L 24 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af forskellige uddannelseslove

Læs mere

Svar på spørgsmål 246 (Alm. del): I brev af 15. marts 2010 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 246 (Alm. del): I brev af 15. marts 2010 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 246 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Christiansborg Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde Frederiksholms

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 19 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 19 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 19 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Til institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og videregående uddannelser under lov om åben uddannelse

Til institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og videregående uddannelser under lov om åben uddannelse Til institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og videregående uddannelser under lov om åben uddannelse Orientering om Forslag til finanslov for finansåret 2014 27.

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016. Tekst og anmærkninger 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet

Forslag til finanslov for finansåret 2016. Tekst og anmærkninger 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet Tekst 3 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet Realøkonomisk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut LBK nr 782 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 002.96Q.541 Senere ændringer til

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, herunder åben uddannelse. 17. december 2009 Sags nr.: 126.923.

Institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, herunder åben uddannelse. 17. december 2009 Sags nr.: 126.923. Institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, herunder åben uddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail

Læs mere

Skabelon. Redegørelse for rammeændringer fra FFL08 (I) til FFL08 (II) [X-ministerium] 4. december 2007 J.nr

Skabelon. Redegørelse for rammeændringer fra FFL08 (I) til FFL08 (II) [X-ministerium] 4. december 2007 J.nr [X-ministerium] Skabelon 4. december 2007 J.nr. 09-126 Redegørelse for rammeændringer fra FFL08 (I) til FFL08 (II) 1. Rammeændringer [Rammeændringerne fra FFL08 (I) til FFL08 (II) skal gennemgås for hver

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Teknisk gennemgang FFL18

Teknisk gennemgang FFL18 Teknisk gennemgang FFL18 20. Undervisningsministeriet Teknisk gennemgang af FFL18 for det regulerede område 1. september 2017 Side 1 Disposition Nøgletal om Undervisningsministeriets bevilling Aktivitetsudviklingen

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 1. juni 2014. Nr. 578. Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne Herved bekendtgøres

Læs mere

3. Der ydes til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole: BEK nr 1037 af 23/10/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017

3. Der ydes til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole: BEK nr 1037 af 23/10/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 BEK nr 1037 af 23/10/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 130.30C.031 Senere

Læs mere

Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år.

Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år. Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år. Uddannelsesministeriets ressortområde 8 universiteter 7 professionshøjskoler + Danmarks Medie og Journalisthøjskole og Ingeniørhøjskolen

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 36 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 6. december 2012. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 36 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 6. december 2012. til Til lovforslag nr. L 36 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 6. december 2012 Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om sammenlægning og spaltning

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet 19. Uddannelsesog Forskningsministeriet Tekst 3 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet Realøkonomisk

Læs mere

Institutioner, der udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser, herunder åben uddannelse

Institutioner, der udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser, herunder åben uddannelse Institutioner, der udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser, herunder åben uddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 578 af 01/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Orientering om rettelser til bilag 1 til orienteringsbrev af 17. april 2008 om Finanslov for finansåret 2008

Orientering om rettelser til bilag 1 til orienteringsbrev af 17. april 2008 om Finanslov for finansåret 2008 Professionshøjskolerne Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011 Til private gymnasieskoler m.v. Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Ændringer i deltagerbetaling

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2018

Forslag til finanslov for finansåret 2018 Forslag til finanslov for finansåret 2018 Tekst og anmærkninger XX. 19. Uddannelses- Transport-, og Bygnings- Forskningsministeriet og Boligministeriet 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet Tekst

Læs mere

Nærmere adgangsregler for uddannelsen

Nærmere adgangsregler for uddannelsen Børne- og Undervisningsudvalget, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143, FIV Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143 Offentligt

Læs mere

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, j. nr. 2008-4311-1 Fremsat den

Læs mere

Finanslov for finansåret 2016. Tekst og anmærkninger 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Finanslov for finansåret 2016. Tekst og anmærkninger 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Tekst 3 20. Ministeriet for Børn, Undervisning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 1038 af 30/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 14. september 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 17/035918 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Fremsat den 11. oktober 2012 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Martin Lidegaard, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser LBK nr 584 af 01/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til

Læs mere

Institutioner, der udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser mv., herunder åben uddannelse

Institutioner, der udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser mv., herunder åben uddannelse Institutioner, der udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser mv., herunder åben uddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af SU-loven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af SU-loven og forskellige andre love 2012/1 LSF 91 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

FORSVARSMINISTERIETS BIDRAG TIL FORSLAG TIL FINANSLOV FOR 2014

FORSVARSMINISTERIETS BIDRAG TIL FORSLAG TIL FINANSLOV FOR 2014 Forsvarsudvalget 2012-13 FOU Alm.del Bilag 184 Offentligt NOTAT Bilag: 2 FORSVARSMINISTERIETS BIDRAG TIL FORSLAG TIL FINANSLOV FOR 2014 Forsvarsministeriet bidrag til forslag til finanslov for 2014 (bilag

Læs mere

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732 Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. september 2011 176 Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. og lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. og lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 72 Folketinget 2012-13 Fremsat den 15. november 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende

Læs mere

Institutioner, der udbyder professionsbacheloruddannelser og erhvervsakademiuddannelser

Institutioner, der udbyder professionsbacheloruddannelser og erhvervsakademiuddannelser Institutioner, der udbyder professionsbacheloruddannelser og erhvervsakademiuddannelser mv., herunder åben uddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet 20. Undervisningsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 20. Undervisningsministeriet... 4 4 20. Undervisningsministeriet

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

BEK nr 876 af 07/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 876 af 07/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 876 af 07/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 059.97G.251 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. centre for videregående uddannelse m.fl.

Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. centre for videregående uddannelse m.fl. Cirkulære om Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse m.fl. 2003 Cirkulære af 1. marts 2004 Perst nr. 014-04 PKAT nr. J.nr. 01-333/31-3

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2018

Forslag til finanslov for finansåret 2018 Forslag til finanslov for finansåret 2018 Tekst og anmærkninger Tekst XX. og Transport-, anmærkninger Bygnings- 20. Undervisningsministeriet og Boligministeriet 20. Undervisningsministeriet Tekst 3 20.

Læs mere

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE 20. september 2004 Af Søren Jakobsen REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE Regeringen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at uddannelse skal have høj prioritet. I forslaget til finansloven for 2005 gav

Læs mere

Den samlede ramme for IB 2002 er opgjort i nedenstående oversigt:

Den samlede ramme for IB 2002 er opgjort i nedenstående oversigt: 3. Bevillingsramme for AAUs aktiviteter i 2002 Den samlede ramme for IB 2002 er opgjort i nedenstående oversigt: FL 2001 Ændring FL 2002 Prognose Overførsler IB2002 i 2002 priser AAU fra 2001 Ordinær uddannelse

Læs mere

LOV nr 1614 af 26/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar Styrelsen for Videregående Uddannelser, j.nr. 13/030083

LOV nr 1614 af 26/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar Styrelsen for Videregående Uddannelser, j.nr. 13/030083 LOV nr 1614 af 26/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 121 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet

Læs mere

Notat om finanslovsforslag 2011

Notat om finanslovsforslag 2011 København den 24. august 2010 Notat om finanslovsforslag 2011 Indledning Så er forslag til finanslov 2011 landet. I det følgende vil de væsentlige konsekvenser for social- og sundhedsskolerne blive præsenteret.

Læs mere

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde)

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde) Cirkulære om Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde) 2005 Cirkulære af 8. november 2007 Perst.

Læs mere

Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15. Afgjort den 11. december 2014. Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014.

Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15. Afgjort den 11. december 2014. Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014. Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15 Afgjort den 11. december 2014 65 Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014. a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Danmarks Evalueringsinstituts

Læs mere

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde)

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) Cirkulære om Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) 2008 Cirkulære af 25. august 2009 Perst. nr. 054-09 PKAT nr.

Læs mere

Afgjort den 17. december 2015. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. København, den 14. december 2015.

Afgjort den 17. december 2015. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. København, den 14. december 2015. Aktstykke nr. 55 Folketinget 2015-16 Afgjort den 17. december 2015 55 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. København, den 14. december 2015. a. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning 2015

Vejledning om bevillingsafregning 2015 Vejledning om bevillingsafregning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af bevillingsafregning

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2015

Forslag til finanslov for finansåret 2015 Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 355 Offentligt Forslag til finanslov for finansåret 2015 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 25-09-2014 MINISTERIET FOR BØRN,

Læs mere

Effekten af milliarden bliver dog begrænset af, at den stadige reduktion af taksterne med to procent om året til omstillingsreserven (se nedenfor).

Effekten af milliarden bliver dog begrænset af, at den stadige reduktion af taksterne med to procent om året til omstillingsreserven (se nedenfor). Teknisk orientering om FFL2014 Indledning Regeringen præsenterede tirsdag den 27.08 sit finanslovsforslag for 2014 (FFL2014) Vækst og balance. Uddannelse fremstår umiddelbart som et væsentligt indsatsområde.

Læs mere

Nye institutioner for erhvervsrettet videregående uddannelse Evaluering af erhvervsakademistrukturen i Danmark

Nye institutioner for erhvervsrettet videregående uddannelse Evaluering af erhvervsakademistrukturen i Danmark Nye institutioner for erhvervsrettet videregående uddannelse Evaluering af erhvervsakademistrukturen i Danmark Jacob Holme, NOKUTs fagskolekonferanse 2015 Det danske videregående uddannelsessystem Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Sektorregnskab for erhvervsakademier 2009

Sektorregnskab for erhvervsakademier 2009 Sektorregnskab for erhvervsakademier 2009 Erhvervsakademierne omfatter institutioner, der er godkendt af undervisningsministeren til at udbyde og varetage uddannelse på et videregående niveau: erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013.

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013. Aktstykke nr. 29 Folketinget 2013-14 Afgjort den 12. december 2013 29 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013. a. Ministeriet for Forskning,

Læs mere

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper Optag 2015 Nr. 1 Oversigt, uddannelsesgrupper og institutioner 1. Samlet optag Det samlede optag på de videregående uddannelser er i 2015 på 65.298 studerende, hvilket er 2 pct. højere end sidste år, svarende

Læs mere

2014/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016. Forslag. til

2014/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016. Forslag. til 2014/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser, j.nr. 14/018392

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE Det gennemsnitlige tilskud til deltagere i voksen- og efteruddannelse er faldet med 15 procent eller 8.300 kr. fra 2001 til 2004. Faldet er først

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriets samlede rammer på Forslag til Finanslov for 2011 fremgår af tabel 1.

Økonomi- og Erhvervsministeriets samlede rammer på Forslag til Finanslov for 2011 fremgår af tabel 1. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 309 Offentligt 30. august 2010 FFL11 for 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriets samlede rammer på Forslag til Finanslov for 2011

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Aktstykke nr. 160 Folketinget 2013-14 160 Undervisningsministeriet. København, den 30. september 2014. a. Undervisningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget FIV Alm.del supplerende svar på spørgsmål 82 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget FIV Alm.del supplerende svar på spørgsmål 82 Offentligt Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del supplerende svar på spørgsmål 82 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K I brev af 14. marts 2014 har udvalget stillet

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 36 Folketinget

Forslag. Lovforslag nr. L 36 Folketinget Lovforslag nr. L 36 Folketinget 2012-13 Fremsat den 24. oktober 2012 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser

Læs mere

Politisk aftale om de videregående uddannelser

Politisk aftale om de videregående uddannelser 2.11.2006 Notat 12339 ersc/jopa Politisk aftale om de videregående uddannelser Den politiske aftale om de videregående uddannelser betyder at der over en 3 årig periode afsættes over 1/2 mia. kr. til centrale

Læs mere

FFL 14 besparelser på SVU

FFL 14 besparelser på SVU 13-0186 - BORA - 10.09.2013 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 FFL 14 besparelser på SVU Den varslede beskæring af SVU vil få alvorlige konsekvenser for kompetenceudvikling blandt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet

Bekendtgørelse af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet LBK nr 732 af 14/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/02016-5 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område. Lovforslag nr. L 58 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område. Lovforslag nr. L 58 Folketinget Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2009-10 Fremsat den 11. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område (Behandling

Læs mere

Vejledning om administration af satsreguleringspuljen

Vejledning om administration af satsreguleringspuljen Vejledning om administration af satsreguleringspuljen 1. Indledning Parallelt med de centrale finanslovsforhandlinger forhandles der hvert efterår særskilt om udmøntningen af satspuljen. Satspuljen administreres

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til 2011/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

4. december 2009 Sags nr.: 030.253.031. Vejledningen er gældende fra 1. august 2009

4. december 2009 Sags nr.: 030.253.031. Vejledningen er gældende fra 1. august 2009 Til Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, Social- og Sundhedsskoler samt til Sygepleje- og Radiografskoler og Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskole

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2014-15. Fremsat den 12. november 2014 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2014-15. Fremsat den 12. november 2014 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) til Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet

Læs mere

Bemærkninger til forslag til finanslov for 2010 på Undervisningsministeriets

Bemærkninger til forslag til finanslov for 2010 på Undervisningsministeriets Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 394 Offentligt Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper. Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015)

Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper. Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015) Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015) Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser

Læs mere

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets Uddannelses- og Forskningsministeriets It Mål- og resultatplan 2015 Udgivet af Uddannelses- og Forskningsministeriet Bredgade 40 1260 København K Telefon: 3392 9700 E-mail: ufm@ufm.dk www.ufm.dk Publikationen

Læs mere

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008)

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) 2

Læs mere

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017 Søgning 2017 Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 20. marts, 2017 2. udgave, revideret 23. marts 2017 Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer

Læs mere

Vejledning om Bevillingsafregning Oktober 2016

Vejledning om Bevillingsafregning Oktober 2016 Vejledning om Bevillingsafregning 2016 Oktober 2016 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af bevillingsafregning

Læs mere

Institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser Lederforeningen for VUC. 21. januar 2011 Sags nr.: H.031

Institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser Lederforeningen for VUC. 21. januar 2011 Sags nr.: H.031 Institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser Lederforeningen for VUC Økonomi- og koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Akkreditering af videregående uddannelser, bestyrelse og repræsentantskab)

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Akkreditering af videregående uddannelser, bestyrelse og repræsentantskab) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 425 Offentligt Undervisningsministeriet UDKAST af 10. september 2007 Fremsat den xx {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015

Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015 VER. 2 (bemærk: væsentlige ændringer angivet med rødt) Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015 I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2015 (ÆFL15) er der indarbejdet en

Læs mere

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative

Læs mere

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt Finansudvalget 2017-18 Aktstk. 40 Offentligt Aktstykke nr. 40 Folketinget 2017-18 40 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 29. november 2017. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsminister Bertel Haarder. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsminister Bertel Haarder. Forslag. til Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 465 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsminister Bertel Haarder Forslag til Lov om ændring af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Læs mere

ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser.

ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser. 26. juni 2009 J.nr. 2009-4116- Myndighedskrav Myndighedskrav til SU-administration 1. Indledning Myndighedskravene fra Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (styrelsen) beskriver de opgaver og beføjelser,

Læs mere

LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING

LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING PROFESSIONSBACHELOR-AKTIVITET OG NYOPTAG I. Perioder Indberetning af ordinær professionsbachelor-aktivitet for perioden 1. marts til 31. august 2014, samt nyoptag pr. 1. oktober

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Folkeoplysnings-relevante ansatte i Undervisningsministeriet

Folkeoplysnings-relevante ansatte i Undervisningsministeriet Folkeoplysnings-relevante ansatte i Undervisningsministeriet - en liste over ansatte i Undervisningsministeriet, som beskæftiger sig med spørgsmål, der er relevante for DFS og DFS medlemsorganisationer

Læs mere

Aktstykke nr. 100 Folketinget 2015-16. Afgjort den 19. maj 2016. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 10. maj 2016.

Aktstykke nr. 100 Folketinget 2015-16. Afgjort den 19. maj 2016. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 10. maj 2016. Aktstykke nr. 100 Folketinget 2015-16 Afgjort den 19. maj 2016 100 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 10. maj 2016. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Notat om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler

Notat om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler Notat om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Indledende bemærkninger Revisionen af stillingsstrukturen er sket inden

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Det er materialesamlingens (BR 619/05) udgangspunkt, at der indføres en huslejemodel for de ejendomme, hvor ejerskabet overføres.

Det er materialesamlingens (BR 619/05) udgangspunkt, at der indføres en huslejemodel for de ejendomme, hvor ejerskabet overføres. KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Ejendomme NOTAT 08-10-2013 Bilag 3 Økonomiforklaring Indledning Det er materialesamlingens (BR 619/05) udgangspunkt, at der indføres en huslejemodel for de ejendomme, hvor

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger

Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger LBK nr 980 af 01/11/2000 (Gældende) LOV Nr. 145 af 25/03/2002 67 LOV Nr. 274 af 08/05/2002 7 Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering.

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering. Aktstykke nr. 120 Folketinget 2016-17 120 Børne- og Socialministeriet. København, den 14. juni 2017. a. Børne- og Socialministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der som følge af Aftale

Læs mere