husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema"

Transkript

1 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00 Navn Torben Bang Møllegaard Adresse Middelfartvej 69 Telefon Mobil Kort beskrivelse TORBEN BANG MØLLEGAARD, Middelfartvej 69. Tillæg juni Produktion af tyrekalve.

2 1 GENERELLE FORHOLD Ejer- og driftsforhold Godkendelsespligt Godkendelsens omfang Projektets omfang Tidligere godkendelser Biaktiviteter Husdyrbrugets ophør Offentlighed og høring Ikke-teknisk resumé 4 2 ANLÆGGET Dyrehold og management Lokalisering Faste afstandskrav Landskabet og planforhold Energiforbrug Vandforbrug Lugt Støj Lys Fluer og skadedyr Støv Transport Restvand Husdyrgødning og foder Affald og kemikalier Ammoniaktab Påvirkning af natur 15 3 AREALERNE Markoplysninger Gødningsregnskab Nitrat (overfladevand) Nitrat (grundvand) Fosfor Ammoniak fra udbringning Gener fra udbringning 20 Side 2 / 20

3 1 Generelle Forhold 1.1 Ejer- og driftsforhold Kommunikations- adresse der bliver brugt til kommunikation mellem ansøger og sagsbehandler: Ejendomme og ejendomsnumre Navn Ejendomsnummer CVR/P nummer Holevadgård Adresse Postnummer By Matrikler på ejendom Holevadgård Ejerlav Holevadgård, Holevad Holevadgård, Holevad Matrikel nummer 2a 2m CHR på ejendom Holevadgård CHR Ansøger Torben Bang Møllegaard Middelfartvej Assens Tlf.nr.: Mobil: Konsulent Mette L. Baadegaard, Centrovice Damsbovej Vissenbjerg Tlf.nr.: Mobil: Kontaktperson på bedriften Torben Bang Møllegaard Middelfartvej Middelfart Tlf.nr.: Mobil: Bedriftsoplysninger Holevadgård Middelfartvej Assens Side 3 / 20

4 CVR nummer: Godkendelsespligt Ansøger har efterladt dette afsnit tomt. 1.3 Godkendelsens omfang Ansøger har efterladt dette afsnit tomt Projektets omfang Beskrivelse af projektets datoer: De angivne datoer synes at muliggøre en realistisk sagsbehandling i kommunen. Byggeriet og driften går i gang, når godkendelsen er på plads. Starttidspunkt for byggeriet: Sluttidspunkt for byggeriet: Starttidspunkt for driften: Tidligere godkendelser Ansøger har efterladt dette afsnit tomt Biaktiviteter Ansøger tekst: Der er Bed and Breakfast på ejendommen. Vand og elforbrug er indeholdt i husstandens samlede forbrug Husdyrbrugets ophør Ansøger tekst: Anlægophør for Ejendom Holevadgård: Der vil blive taget kontakt til kommunen ved eventuel ophør af produktionen med henblik på en miljømæssig korrekt afvikling Offentlighed og høring Ansøger har efterladt dette afsnit tomt Ikke-teknisk resumé Projektet og dets miljømæssige konsekvenser beskrives i et ikke-teknisk resumé, der gør det muligt for offentligheden at få indblik i projektet og konsekvenserne af godkendelsen af projektet. Ansøger tekst: Side 4 / 20

5 2 Anlægget 2.1. Dyrehold og management Beskrivelse af anlægget: Husdyrbrugets samlede anlæg Oversigt over dyretyper og staldsystemer der indgår i ansøgningen Tabellen viser hvilke kombinationer af dyretyper og staldsystemer (dyrekategorier), der indgår i ansøgningen. Koden for dyretype og staldsystem (staldsystemkode) erstatter efterfølgende den fulde betegnelse. Staldsystem kode Navn på dyretype og staldsystem Nudrift/ ansøgt KvTk01 Tyrekalv, tung race 0 6 mdr., Dybstrøelse hele arealet Nudrift ,68 Ansøgt ,33 KvAm11 Ammeko over 600 kg, Dybstr. hele arealet Nudrift 0 0,00 Ansøgt 2 1,43 KvKs09 Kvie/stud, tung race 6 mdr. kælvning, Dybstrøelse hele arealet Nudrift 0 0,00 Ansøgt 1 0,48 KvSm01 Småkalv, tung race 0 6 mdr., Dybstrøelse hele arealet Nudrift 0 0,00 Ansøgt 1 0,27 KvUt03 Ungtyr, tung race 6 mdr. slagtning 440 kg, Dybstrøelse hele arealet Nudrift ,20 Ansøgt ,77 Antal dyr Antal DE Produktionsoversigt med angivelse af kode for dyrekategori Tabellen viser hvilke dyrekategorier, der indgår i ansøgningen i henholdsvis nudrift og ansøgt drift. Staldsystemkoder er forklaret i den ovenstående tabel.tal i kursiv er standardtal (normtal), som anvendes i beregningerne, når ansøger ikke har oplyst andet. Når et tal ikke vises i kursiv, betyder det, at ansøger har indtastet sine egne oplysninger. Staldnavn Godk. Staldsystem pligtig kode renovering Nudrift/ ansøgt Antal dyr Antal Stipladser Evt. vægt kg /alder mdr. Ind Ud Evt. mælkeydelse EKM /ændret fravænningsvægt i alt per årsso* Småkalve Nej KvTk01 Nudrift ,00 120,00 20,68 Ansøgt ,00 150,00 35,29 KvAm11 Nudrift 0 0 0,00 Ansøgt 2 0 1,43 KvKs09 Nudrift 0 0 6,00 27,00 0,00 Ansøgt 1 0 6,00 27,00 0,48 KvSm01 Nudrift 0 0 0,00 6,00 0,00 Ansøgt 1 0 0,00 6,00 0,27 Ungtyre Nej KvUt03 Nudrift ,00 375,00 111,20 Ansøgt ,00 400,00 115,50 Ansøgt ungdyrstald Nej KvUt03 Nudrift ,00 440,00 0,00 Ansøgt ,00 400,00 81,26 Ansøgt kalvehus Nej KvTk01 Nudrift ,00 220,00 0,00 Ansøgt ,00 150,00 15,03 Sum Nudrift 131,88 Ansøgt 249,27 Ændring alle produktioner: 117,39 * Ændret fravænningsvægt i alt per årsso er beregnet efter formlen: Ændret fravænningsvægt per årsso = ((Indtastet vægt ved fravænning - 7,3) x aktuelt antal fravænnede smågrise per årsso). Hvor antal fravænnede smågrise per årsso enten er den indtastede værdi eller det aktuelle antal smågrise ifølge nyeste N-normer (dvs. systemets standardtal). Antal DE Oplysninger om udegående dyr Produktioner som ikke fremgår af denne tabel er ikke udegående Staldnavn Staldsystem kode Nudrift / Ansøgt Mdr. udegående uden for udbringningsareal Mdr. udegående inden for udbringningsareal Side 5 / 20

6 Småkalve KvAm11 Nudrift 0 0 Ansøgt 6 0 KvKs09 Nudrift 0 0 Ansøgt 6 0 KvSm01 Nudrift 0 0 Ansøgt 6 0 Oplysninger om mink Der er ingen mink på ejendommen. Normer for beregning af produktionseffektivitet og fodring samt oplysninger om fravænning i soproduktioner Tal i kursiv er standardtal (normtal), som anvendes i beregningerne når ansøger ikke har oplyst andet. Når et tal ikke vises i kursiv, betyder det, at ansøger har indtastet sine egne oplysninger. Staldnavn Staldsystem kode Nudrift / ansøgt FE / dyr eller Gram Gram P per Proteinprocent Antal kg foder per råprotein per FE / fosfor % i i mælk / kg æg fravænnede dyr FE / Protein % foder per høne grise per årsso / mink/fjerkræ i foder fjerkræ fjerkræ fjerkræ kg tilvækst per enhed fjerkræ Småkalve KvTk01 Nudrift 619,00 169,00 4,40 Ansøgt 619,00 169,00 4,40 KvAm11 Nudrift 2502,00 207,00 3,60 Ansøgt 2502,00 207,00 3,60 KvKs09 Nudrift Ansøgt KvSm01 Nudrift Ansøgt Ungtyre KvUt03 Nudrift 1280,00 145,00 4,20 Ansøgt 1280,00 145,00 4,20 Ansøgt ungdyrstald KvUt03 Nudrift 1280,00 145,00 4,20 Ansøgt 1280,00 145,00 4,20 Ansøgt kalvehus KvTk01 Nudrift 619,00 169,00 4,40 Ansøgt 619,00 169,00 4,40 Fravænningsvægt Management Dette punkt er jf. vejledning til ansøgning ikke relevant i nærværende ansøgning, da det er en 11-ansøgning. Bedste tilgængelige foderteknologi Staldnavn ProduktionsID Staldsystem kode Småkalve PR KvTk01 PR KvAm11 PR KvKs09 PR KvSm01 Ungtyre PR KvUt03 Ansøgt ungdyrstald PR KvUt03 Ansøgt kalvehus PR KvTk01 Bedste tilgængelige foderteknologi Produktioner fordelt på dyrekategorier Dyrekategorier Nudrift/ansøgt drift Antal Dyreenheder Kvæg Nudrift 131,88 Ansøgt 249,27 Ændring Kvæg 117,39 Fjerkræ og andre dyr Nudrift 0,00 Ansøgt 0,00 Ændring Fjerkræ og andre dyr 0,00 Svin Nudrift 0,00 Ansøgt 0,00 Ændring Svin 0,00 Sum Nudrift 131,88 Ansøgt 249,27 Ændring I alt 117,39 Side 6 / 20

7 2.2. Lokalisering I dette afsnit gøres der rede for husdyrbrugets lokalisering. Det vil sige hvordan husdyrbruget er placeret i forhold til steder, hvor der efter lovgivningen gælder et fast afstandskrav samt placeringen i landskabet. Ansøger tekst: Den eksisterende stald udvides med ca. 40 meter mod nord. Materialevalg etc. bliver som eksisterende og udvidelsen vil indgå som en helhed med nuværende staldbygning. Det er ikke fundet relevant at etablere afskærmende beplantninger grundet beliggenheden i forhold til naboer Faste afstandskrav I dette afsnit gøres der rede for husdyrbrugets placering i forhold til de faste afstandskrav, der gælder efter husdyrgodkendelseslovens 6 og 8. Ansøger tekst: Afstande fra udvidelsen af staldanlægget: Ikke-almene vandforsyningsanlæg: >25 m Almene vandforsyningsanlæg: >50 m Vandløb herunder dræn og søer: >15 m Offentlig vej og privat fællesvej: >15 m Levnedsmiddelvirksomhed: >25 m Beboelse på samme ejendom: >15 m Naboskel: >30 m Nabobeboelse: > 50 m De generelle afstandskrav bliver suppleret af de afstandskrav, der følger af vurderingen af lugt- og ammoniakbelastningen samt vurderingen i forhold til landskabet. De generelle afstandskrav er overholdt for opførelse af den ny stald/forlængelse Landskabet og planforhold I dette afsnit gøres der rede for placeringen af husdyrbrugets bygninger i landskabet, og hvordan de påvirker landskabet. Ansøger tekst: Afstande fra forlængelse til: Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser mv.: Eng 50 meter mod vest Områder med landskabelig værdi: > 1000 meter Uforstyrrede landskaber: > 1000 meter Områder med særlig geologisk værdi: > 1000 meter Rekreative interesseområder: > 1000 meter Værdifulde kulturmiljøer og bevaringsværdige landsbyer: > 1000 meter Kirkeomgivelser: 275 meter til kirke mod øst Kystnærhedszonen: Går lige igennem ejendom. Ny forlængelse er indenfor Lavbundsarealer inkl. evt. okkerklassificering: Eng 50 meter mod vest er klassificeret som lavbundsareal. Skovrejsningsområder: > 1000 meter Fredede områder: 170 meter -fredet område omkring kirken Beskyttede naturarealer ( 3): Eng 50 meter mod vest. Vandløb 80 meter mod vest Strandbeskyttelseslinje: > 1000 meter Klitfredningslinje: > 1000 meter Skovbyggelinje: > 1000 meter Sø- og åbeskyttelseslinje: > 1000 meter Kirkebyggelinje: Knap halvdelen af ejendommen er placeret inden for kirkebyggelinien. Den nye forlængelse ligger uden for Fortidsmindelinje: > 1000 meter Beskyttede sten- og jorddiger: 250 meter til dige rundt om kirke Det ansøgte synes samlet at harmonere med de landskabelige hensyn Energiforbrug Side 7 / 20

8 Energiforbrug på anlæg Energiforbrug Før Efter El 2400kWh 3000kWh Brændstof 0 liter 0 liter Ansøger har eget brændefyr hvorfra al varme hentes. Energiteknologi på anlæg Dette punkt er jf. vejledning til ansøgning ikke relevant i nærværende ansøgning, da det er en 11-ansøgning Vandforbrug Vandforbrug på anlæg Ansøger har egen boring uden måler. Der vaskes hverken stalde eller maskiner. Vandteknologi på anlæg Dette punkt er jf. vejledning til ansøgning ikke relevant i nærværende ansøgning, da det er en 11-ansøgning Lugt Samlet resultat af lugtberegning Bebyggelse Model Ukorrigeret geneafstand ansøgt Ukorrigeret geneafstand nudrift Korrigeret geneafstand ansøgt Korrigeret geneafstand nudrift Kumulation Vægtet Bortscreenet gennemsnitsafstand Genekriterie overholdt + Karupvej 7 0 FMK 71,66 54,16 71,66 54,16 159,50 Ja Ja + Mygindvej 5 0 NY 145,49 60,80 145,49 60,80 264,13 Ja Ja + Holevad Holevadgård, 0 FMK 226,61 171,27 226,61 171,27 547,77 Ja Ja Bebyggelsestyper Enkeltbolig Enkeltbolig forstås som en enkelt beboelsesbygning, som ikke er del af en ejendom med landbrugspligt efter landbrugslovens regler og heller ikke er ejet af driftsherren for det ansøgte anlæg. Samlet bebyggelse Ved samlet bebyggelse forstås, at der inden for en afstand af 200 meter fra en beboelsesbygning ligger mere end 6 andre beboelsesbygninger på hver sin samlede faste ejendom. Byzone Byzone forstås som et eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt byzone- eller sommerhusområde. Lugtgeneberegninger Detaljer om staldafsnit Enkeltbolig: Karupvej 7 Staldafsnit Afstand [m] Placering grader Bortscreenet for NY Bortscreenet for FMK Ansøgt ungdyrstald 134,10 Nej Ja Ja Ungtyre 160,76 Nej Ja Ja Side 8 / 20

9 Ansøgt kalvehus 203,99 Nej Ja Ja Småkalve 205,94 Nej Ja Ja Samlet bebyggelse: Mygindvej 5 Staldafsnit Afstand [m] Placering grader Bortscreenet for NY Bortscreenet for FMK Ansøgt kalvehus 221,91 Nej Ja Ja Småkalve 245,15 Nej Ja Ja Ungtyre 265,21 Nej Ja Ja Ansøgt ungdyrstald 275,94 Nej Ja Ja Byzone: Holevadgård, Holevad Staldafsnit Afstand [m] Placering grader Bortscreenet for NY Bortscreenet for FMK Ansøgt ungdyrstald 510,28 Nej Ja Ja Ungtyre 555,20 Nej Ja Ja Ansøgt kalvehus 588,84 Nej Ja Ja Småkalve 604,87 Nej Ja Ja Lugtemission fra produktioner Ansøgt drift Staldafsnit Staldsystem kode Antal dyr Antal stipladser Ton dyr på stald Antal måneder Lugt [LE] udegående Lugt [OU] Effekt af teknologi [%] Faktisk lugt [LE] Faktisk lugt [OU] KvTk , , ,00 0,00 632, ,00 Småkalve KvAm ,40 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KvKs ,34 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KvSm ,08 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ungtyre KvUt , , ,50 0, , ,50 Ansøgt ungdyrstald KvUt , , ,25 0, , ,25 Ansøgt kalvehus KvTk , , ,00 0,00 268, ,00 SUM , , , , ,75 Vejledende konsekvenszone: 1,6 * 5.135,00 0,6 = 269,43 meter Nudrift Staldafsnit Staldsystem kode Antal dyr Antal stipladser Ton dyr på stald Antal måneder Lugt [LE] udegående Lugt [OU] Effekt af teknologi [%] Faktisk lugt [LE] Faktisk lugt [OU] KvTk , , ,30 0,00 319, ,30 Småkalve KvAm ,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KvKs ,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KvSm ,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ungtyre KvUt , , ,80 0, , ,80 Ansøgt ungdyrstald KvUt ,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ansøgt kalvehus KvTk ,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUM , , , , ,10 Side 9 / 20

10 Effekt af miljøteknologi til begrænsning af lugt Staldnavn Nudrift ansøgt drift Supplerende teknologi Indtastet lugt effekt Driftstimer pr. år Resulterende reduktion % Småkalve Ingen data. Ungtyre Ingen data. Ansøgt ungdyrstald Ingen data. Ansøgt kalvehus Ingen data. Oplysninger om ventilation (ansøgt drift) Staldnavn Naturlig ventilation Drifts effekt % Driftstimer pr. år Højde på afkast Småkalve Ja 0,00% 0,00 0,00 Ungtyre Ja 0,00% 0,00 0,00 Ansøgt ungdyrstald Ja 100,00% 8760,00 0,00 Ansøgt kalvehus Ingen data Afkasttype og øvrige bemærkninger Småkalve Ungtyre Ansøgt ungdyrstald Ansøgt kalvehus Staldnavn Afkast type Type og øvrige bemærkninger Støj Beskrivelse af støjkilder Støjkilder for Ejendom Holevadgård: De væsentligste støjkilder vurderes at være driftsstøj ved aflæsning af foder, samt trafikstøj i forbindelse med husdyrgødning. Der forventes ingen driftsstøj i øvrigt, og alt i alt vurderes det ansøgte ikke at give støjgener for omgivelserne grundet ejendommens placering. Beskrivelse af driftsperiode Driftsperiode for Ejendom Holevadgård: Se ovenstående Beskrivelse af støjkildetiltag Støjkildetiltage for Ejendom Holevadgård: Se ovenstående. Risikoen for støjgener er minimeret ved at lokalisere alle ovennævnte støjende aktiviteter længst mulig væk fra naboerne. Alt i alt vurderes det derfor, at naboerne ikke vil blive udsat for væsentlige støjgener Lys I dette afsnit beskrives mulige gener fra belysning på anlægget og eventuelle genebegrænsende foranstaltninger. Ansøger tekst: Beskrivelse af belysningen for Ejendom Holevadgård: Side 10 / 20

11 Der vil være udendørs belysning i forbindelse med driftsbygningerne af hensyn til mandskabstrafik til stald. Samlet vurdering i forhold til naboer: Der vil ikke være lys-gener fra ejendommen for omboende grundet ejendommens placering Fluer og skadedyr Generel beskrivelse skadedyr Skadedyr generelt for Ejendom Holevadgård: Der lægges vægt på hurtig og effektiv bekæmpelse af skadedyr ved konstatering af deres tilstedeværelse. Deres tilstedeværelse forebygges gennem daglig oprydning af foderrester m.m. Beskrivelse af gener fra fluer Gener fra fluer for Ejendom Holevadgård: Fluer vil uændret bekæmpes efter behov i dybstrøelsesafsnit. Beskrivelse af rottebekæmpelse Rotte bekæmpelse for Ejendom Holevadgård: Katte i stalden hindrer at der kommer rotter. Der er serviceaftale med Mortalin om eftersyn Støv Ansøger har efterladt dette afsnit tomt Transport I dette afsnit gøres der rede for til- og frakørselsforhold til husdyrbruget, mulige gener fra transporter samt eventuelle genebegrænsende tiltag Ansøger tekst: Transportbeskrivelse for Ejendom Holevadgård: Se oversigtskort for til og frakørselsforhold i forbindelse med udbringning af husdyrgødning. Oversigt over kørsler til og fra: Transporttype Antal læs pr. år Periode Før Efter Tidspunkt Hyppighed: Lastbil: Dyr leveret Dagtimerne En gang pr. måned Dyr hentet Dagtimerne En gang om ugen Foder (= løsvarer) Dagtimerne En gang pr. måned Døde dyr Dagtimerne Hver tredje uge Brændstof og handelsgødning 0 0 Maskinfællesskab med bror på anden ejendom Traktor: Dybstrøelse 12 3 Dagtimerne Før til markstak ca. 1 gang pr. måned. Efter, direkte ud 3 gange om året Lastbiltransporter Levering af foderprodukter: uændret i dagtimerne 12 gange om måneden. Derudover køres korn fra marken ved høst til fodersiloer. DAKA: ændret fra en gang pr måned til en gang pr. tredje uge. Dyr leveres og hentes i samme interval. Hvis nødvendigt køres med større bil. Husdyrgødningstransporter 74% af dybstrøelsen køres direkte ud primært om foråret. I marts køres til bygmarkerne og senere på foråret til majs. Hvedemarkerne modtager husdyrgødning om efteråret. Dybstrøelsesstalden forventes tømt 3 gange om året. Hver tømning forventes at tage 1 dag. Overvejelser vedr. udbringning: Der planlægges efter at det udbringes under mest mulig hensynstagen til området. Normalt mandag-fredag kl Der vil være fokus på at holde vejene rene så vidt det muligt. Generelt gælder: Lørdag, søndag og helligdage køres ikke på marker, der ligger under 200 m fra byzonegrænsen. Side 11 / 20

12 I forbindelse med såvel interne som eksterne transporter vurderes det ansøgte ikke at forårsage en generende støjbelastning for naboer Restvand Beskrivelse af mængde af restvand Spildevandsmængde for Ejendom Holevadgård: Ansøger er ikke vidende om mængden, da der er netop etableret offentlig kloakering på ejendommen hvortil sanitært spildevand ledes. Vand fra tagrender ledes til dræn og videre ud i Holevadbækken Rengøringsvand ledes i ajlebeholder. Stalde vaskes dog ikke da der hele tiden er dyr i staldene. Beskrivelse af tilledning af restvand Tilledning af spildevand for Ejendom Holevadgård: Se ovenstående Beskrivelse af afledning af restvand Afledning af spildevand for Ejendom Holevadgård: Se ovenstående Husdyrgødning og foder Oversigt over opbevaringslagre Navn på opbevaringslager Beskrivelse af opbevaringslager Dybstrøelse Detaljer om opbevaringslagre Navn på opbevaringslager Nyt/eksisterende opbevaringslager Drifttype Lagertype Dimension Kapacitet [ton] Dybstrøelse Eksisterende Nudrift Markstak 1.000,0 Ansøgt drift Markstak 1.000,0 Sum Nudrift 1.000,0 Ansøgt drift 1.000,0 Detaljer om fast lager Navn på opbevaringslager Drifttype Lagerandel fast i % Andel af dybstrøelse der køres direkte ud og pløjes ned Dybstrøelse Nudrift 100,00 65 Ansøgt 100,00 75 Detaljer om flydende lager Navn på opbevaringslager Drifttype Lagerandel Virkemiddel flydende i % Dybstrøelse Nudrift 0,00 Ingen virkemiddel f.eks. naturligt flydelag eller tilsvarende Ansøgt drift 0,00 Ingen virkemiddel f.eks. naturligt flydelag eller tilsvarende Beskrivelse af mulige uheld Risici mulige uheld for Ejendom Holevadgård: Der er ikke gylletanke på ejendommen. Uheld ved gylleudbringning - Falck tilkaldes - Kommune kontaktes. Ved havari på mark med gyllevogn omlastes gyllen. Side 12 / 20

13 Beskrivelse af risikominimering Minimering af risiko for Ejendom Holevadgård: Der er ikke gylletanke på ejendommen. Beskrivelse af gener i forbindelse med uheld Minimering af gene for Ejendom Holevadgård: Se ovenstående. Samlet synes risikoen ved håndtering af husdyrgødning, veterinære hjælpemidler samt døde dyr at være lav. Beskrivelse af opbevaring af ensilage og foder Opbevaring af ensilage for Ejendom Holevadgård: Se oversigtskort for placering af halm og foderoplag. Opbevaring af halm i halmlade. Der vurderes ikke at være støvkilder fra produktionen Affald og kemikalier Beskrivelse af døde dyr Se oversigtskort for placering af døde dyr. Døde dyr afhentes af DAKA indenfor 1 døgn. De opbevares hygiejnisk på fast underlag. Beskrivelse af fast affald Brændbart affald (plastic, sække o. lign.) opsamles og bortskaffes til genbrugsplads. Landbrugsaffald afleveres til kommunal modtagestation/genbrugsplads eller jernhandler. Beskrivelse af pesticider Pesticider for Ejendom Holevadgård: Alle pesticider og sprøjteudstyr opbevares på anden ejendom hvormed der er maskinfællesskab. Beskrivelse af oliekemikalier le kemikalier og pesticider opbevares på anden ejendom hvormed der er maskinfællesskab. Veterinærmedicinsk affald opbevares i køleskab og lukkede affaldsbeholdere. Afleveres herfra til kommunal modtagestation eller dyrlægen. Der håndteres begrænset mængde veterinære lægemidler efter aftale med dyrlæge. De opbevares forsvarligt i stald, og eventuelle rester returneres til dyrlægen. Beskrivelse af øvrige kemikalier Øvrige kemikalier for Ejendom Holevadgård: På anden ejendom. Beskrivelse af egenkontrol Bedriftens egenkontrol består primært af det lovpligtige gødningsregnskab, produktionsopgørelser i kvæghold, driftsregnskab samt egne løbende registreringer. Der laves obligatoriske gødningsplan med følgende gødningsregnskab. Der udarbejdes foderplan i samarbejde med kvægbrugsrådgivningen til opfølgning på foderforbrug m.m. Vand- og el-forbruget vil blive fulgt løbende med henblik på at lokalisere eventuelle opståede fejl samt vurdere på muligheden for at reducere forbruget. Eventuelle automatiske foranstaltninger til dette overvejes løbende. De tekniske installationer og hjælpemidler kontrolleres løbende for at imødegå driftsforstyrrelser og uheld Ammoniaktab Side 13 / 20

14 Resultat af beregninger på generelt ammoniakreduktionskrav Overstiger græsmarksafgrøder over 25 % af totalrationen for malkekøer inklusiv opdræt? Nej Er det generelle krav om reduktion af ammoniaktab fra stald og lager opfyldt? Ja Eventuel yderligere reduktion nødvendig for at opfyld kravet 0,00 kgn/år Ammoniaktab i nudift og ansøgt drift fordelt på staldsystemer og opbevaringslagre Ansøgt(kgN/år) Ammoniaktab fra staldsystemer mv. ikke omfattet af det generelle ammoniakreduktionskrav: 1402,21 Ammoniaktab fra staldafsnit og lagre omfattet af det generelle ammoniakreduktionskrav, men eksisterende uændret produktion: 0 Ammoniaktab fra husdyrproduktion omfattet af det generelle ammoniakreduktionskrav (etableringer udvidelser, ændringer): 0 Ammoniaktab fra lagre af flydende husdyrgødning: 0,00 Ammoniaktab fra lagre af fast husdyrgødning: 186,89 Resultat af beregninger af ammoniaktab på produktionsniveau Staldnavn Kode for staldsystem Ammoniaktab fra reference staldsystem Ammoniaktab fra valgt staldsystem Effekt af valgt staldsystem Effekt af valgt staldsystem % Effekt af miljøteknologi Effekt af foderoptimering m.m. Effekt af miljøtiltag lager Faktisk ammoniaktab fra stald og lager Småkalve KvTk01 0,00 121,37 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 121,37 0,00 220,32 0,00 0,00% 0,00 0,00 9,69 210,62 KvAm11 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,12 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,22 4,90 KvKs09 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,79 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,08 1,71 KvSm01 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,94 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,04 0,90 Ungtyre KvUt03 0,00 751,54 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 751,54 0,00 787,67 0,00 0,00% 0,00 0,00 35,56 752,11 Ansøgt ungdyrstald KvUt03 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 554,16 0,00 0,00% 0,00 0,00 25,02 529,14 Ansøgt kalvehus KvTk01 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,84 0,00 0,00% 0,00 0,00 4,13 89,71 Sum Nudrift 0,00 872,91 0,00 0,00 0,00 0,00 872,91 Ansøgt 0, ,84 0,00 0,00 0,00 74, ,09 Ammoniaktab pr. DE og pr. produktionsenhed Staldnavn Kode for staldsystem Ammoniaktab pr. produktionsenhed * Ammoniaktab pr. DE Småkalve KvTk01 0,82 5,87 0,79 5,97 KvAm11 0,00 0,00 2,45 3,43 KvKs09 0,00 0,00 1,72 3,60 KvSm01 0,00 0,00 0,90 3,34 Ungtyre KvUt03 1,73 6,76 1,65 6,51 Ansøgt ungdyrstald KvUt03 0,00 0,00 1,65 6,51 Ansøgt kalvehus KvTk01 0,00 0,00 0,79 5,97 * Ammoniaktab pr. produktionsenhed er ikke type 1 og type 2 korrigeret. Effekt af teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning (miljøteknologi) Staldnavn Nudrift Ansøgt drift Småkalve Ingen data Ungtyre Ingen data Supplerende teknologi Indtastet ammoniak effekt % Driftstimer per år / Benzoesyre gr Reduceret ammoniakfordampning Side 14 / 20

15 Staldnavn Nudrift Ansøgt drift Ansøgt ungdyrstald Ingen data Ansøgt kalvehus Ingen data Supplerende teknologi Indtastet ammoniak effekt % Driftstimer per år / Benzoesyre gr Reduceret ammoniakfordampning Effekt af foderoptimering og antal fravænnede smågrise Staldnavn Kode for staldsystem Småkalve Ingen data Ungtyre Ingen data Ansøgt ungdyrstald Ingen data Ansøgt kalvehus Ingen data Nudrift Ansøgt drift FE Gram råprotein pr. FE Gram P pr. FE Antal fravænnede grise Fravænningsvægt Effekt foderoptimering Effekt af teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning fra lager (miljøteknologi og andel dybstrøelse direkte ud) Lagernavn Lager type Nudrift Ansøgt drift Tiltag Indtastet emmisions effekt % Andel af dybstrøelse direkte ud Reduceret ammoniakfordampning Dybstrøelse Markstak Nudrift Ingen 0,00% 65,00 0,00 Markstak Ansøgt Ingen 0,00% 75,00 75, Påvirkning af natur Nøgletal emission Samlet emission fra stald og lager: 1.589,10 kgn/år Meremission fra stald og lager: 716,19 kgn/år Oversigt over naturpunkter Navn Kategori Opretter Kumulationen Ruhed natur Merdepostion [kgn] Total depostion [kgn] Mose NV D målsat 3 Myndighed Nul ejendomme Mk +1,9 3,4 Mose NØ B målsat 3 Myndighed Nul ejendomme Mk +0,1 0,2 Skov NØ 3 Myndighed Nul ejendomme S +0,1 0,3 Naturpunkt: Mose NV D-målsat Kategori: 3 Opretter: Myndighed Kumulationen: Nul ejendomme Ruhed natur: Mk Merdepostion: +1,9 kgn Total depostion: 3,4 kgn Kilde Merdepostion [kgn] Total depostion [kgn] Ruhed opland Kildehøjde [m] Afstand [m] Retning [ ] S: Småkalve +0,1 0,2 L S: Ungtyre +0,1 1,3 L S: Ansøgt ungdyrstald +1,7 1,7 L O: Dybstrøelse +0,1 0,2 L S: Ansøgt kalvehus +0,1 0,1 L Naturpunkt: Mose NØ B-målsat Kategori: 3 Side 15 / 20

16 Opretter: Myndighed Kumulationen: Nul ejendomme Ruhed natur: Mk Merdepostion: +0,1 kgn Total depostion: 0,2 kgn Kilde Merdepostion [kgn] Total depostion [kgn] Ruhed opland Kildehøjde [m] Afstand [m] Retning [ ] S: Småkalve 0,0 0,0 L S: Ungtyre 0,0 0,1 L S: Ansøgt ungdyrstald +0,1 0,1 L O: Dybstrøelse 0,0 0,0 L S: Ansøgt kalvehus 0,0 0,0 L Naturpunkt: Skov NØ Kategori: 3 Opretter: Myndighed Kumulationen: Nul ejendomme Ruhed natur: S Merdepostion: +0,1 kgn Total depostion: 0,3 kgn Kilde Merdepostion [kgn] Total depostion [kgn] Ruhed opland Kildehøjde [m] Afstand [m] Retning [ ] S: Småkalve 0,0 0,0 L S: Ungtyre 0,0 0,1 L S: Ansøgt ungdyrstald +0,1 0,1 L O: Dybstrøelse 0,0 0,0 L S: Ansøgt kalvehus 0,0 0,0 L Side 16 / 20

17 3 Arealerne 3.1 Markoplysninger Grundlæggende arealoplysninger Antal DE kvæg, får og geder på bedriften inkl. DE på andre bedrifter, der afsættes grovfoder til beregnet ud fra 3000 FE/DE: 0,00 DE Er antal af andre DE udbragt på bedriften større end det før angivne antal DE kvæg, får og geder: Ja Anvender og efterlever bedriften husdyrgødningsbek. bilag 2 jf. 28 stk. 3 om forhøjet harmonital på 2,3 for visse kvægbedrifter: Nej Er bedriften et økologisk landbrug: Nej % af samlet areal med efterafgrøder udover PD-krav: 0,00 % Reduceret kvælstofnorm: 6,00 % Arealoplysninger Udbringningsarealer Navn Ha Drænet Jb.Type Vandet Sædskifte Ref. Sædskifte N kl. 0 ha N kl. 1 ha N kl. 2 ha N kl. 3 ha G.vand ha P kl. 0 ha P kl. 1 ha P kl. 2 ha P kl. 3 ha 9 0 2,26 Ja JB4 Nej K13 K13 0,00 0,00 2,26 0,00 0,00 0,14 0,00 2,13 0, ,69 Ja JB4 Nej S4 S4 0,00 0,00 0,69 0,00 0,00 0,69 0,00 0,00 0, ,27 Ja JB4 Nej S4 S4 0,00 0,00 2,27 0,00 0,00 2,27 0,00 0,00 0, ,61 Ja JB4 Nej S4 S4 0,00 0,00 6,61 0,00 0,00 6,61 0,00 0,00 0, ,22 Ja JB6 Nej S2 S2 0,00 0,00 5,22 0,00 0,00 5,22 0,00 0,00 0, ,68 Ja JB6 Nej S2 S2 0,00 0,00 10,68 0,00 0,00 10,68 0,00 0,00 0, ,93 Ja JB4 Nej S4 S4 0,00 0,00 0,93 0,00 0,00 0,93 0,00 0,00 0, ,22 Ja JB4 Nej S4 S4 0,00 0,00 6,22 0,00 2,64 6,22 0,00 0,00 0, ,80 Ja JB4 Nej S4 S4 0,00 0,00 16,80 0,00 0,00 16,79 0,00 0,01 0, ,99 Ja JB4 Nej S4 S4 0,00 0,00 14,99 0,00 0,00 14,69 0,00 0,30 0, ,99 Ja JB4 Nej S4 S4 0,00 0,00 0,00 0,99 0,00 0,99 0,00 0,00 0, ,96 Ja JB4 Nej S4 S4 0,00 0,00 0,00 2,96 0,00 2,95 0,00 0,01 0, ,21 Ja JB4 Nej S4 S4 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 0, ,98 Ja JB4 Nej S4 S4 0,00 0,00 13,52 1,46 0,00 14,98 0,00 0,00 0, ,15 Ja JB4 Nej S4 S4 0,00 0,00 13,13 0,02 0,00 12,80 0,00 0,35 0,00 Total 98,97 0,00 0,00 93,53 5,43 2,64 96,17 0,00 2,80 0,00 Marker markeret med # er manuelt udpeget til at indgå i beregning af overfladeudvaskning svarende til et plantebrug. De stjernemarkerede (*) arealer er manuelt redigerede af ansøger til at være beliggende i andre beskyttelseområder for fosfor, nitrat og grundvand end det fremgår af kortværket til husdyrgodkendelse.dk. Arealerne kan også redigeres manuelt til at ligge udenfor beskyttelsesområderne. I de efterfølgende beregninger bliver arealerne som er markeret med * behandlet efter de manuelt indtastede oplysninger i arealtabellen. Side 17 / 20

18 Aftalearealeraler Navn ha Områder omfattet af N eller P klasse 1 3? Ingen data Total 0 Har modtageren en arealgodkendelse til modtagelse af de tilførte mængder? 3.2 Gødningsregnskab Nudrift Produceret husdyrgødning Anlæg Gødningstype KgN KgP Udnyttelses% DE kvæg, får, geder DE svin og andre dyr Ingen adresse Fjerkrægylle 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 Ingen adresse Svinegylle 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 Ingen adresse Kvæggylle 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 Ingen adresse Minkgylle 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 Ingen adresse Dybstrøelse 12724, ,30 45,00 131,87 0,00 Ingen adresse Fast gødning 0,00 0,00 65,00 0,00 0,00 Ingen adresse Ajle 0,00 0,00 65,00 0,00 0,00 Ingen adresse Afsat ved græsning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilført husdyrgødning Adresse Gødningstype KgN KgP Udnyttelses% Antal DE Ingen data Afsat husdyrgødning Adresse Gødningstype KgN KgP Udnyttelses% Ingen data DE kvæg, får, geder DE svin og andre dyr Total husdyrgødning Gødningstype KgN KgP DE kvæg, får, geder DE svin og andre dyr Dybstrøelse 12724, ,30 131,87 0 Total 12724, ,30 131,87 0 Beregning af harmonital Harmonital: 1,7 DE/ha Ansøgt drift Produceret husdyrgødning Anlæg Gødningstype KgN KgP Udnyttelses% DE kvæg, får, geder DE svin og andre dyr Side 18 / 20

19 Anlæg Gødningstype KgN KgP Udnyttelses% DE kvæg, får, geder DE svin og andre dyr Ingen adresse Fjerkrægylle 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 Ingen adresse Svinegylle 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 Ingen adresse Kvæggylle 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 Ingen adresse Minkgylle 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 Ingen adresse Dybstrøelse 24220, ,93 45,00 248,18 0,00 Ingen adresse Fast gødning 0,00 0,00 65,00 0,00 0,00 Ingen adresse Ajle 0,00 0,00 65,00 0,00 0,00 Ingen adresse Afsat ved græsning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilført husdyrgødning Adresse Gødningstype KgN KgP Udnyttelses% Antal DE Ingen data Afsat husdyrgødning Adresse Gødningstype KgN KgP Udnyttelses% DE kvæg, får, geder DE svin og andre dyr Ingen adresse Dybstrøelse 10736, ,00 45,00 109,78 0,00 Total husdyrgødning Gødningstype KgN KgP DE kvæg, får, geder DE svin og andre dyr Dybstrøelse 13484, ,93 138,40 0 Total 13484, ,93 138,40 0 Beregning af harmonital Harmonital: 1,7 DE/ha Udbringningsteknologi 3.3 Nitrat (overfladevand) Beregning af nitratudvaskning til overfladevand Tabellen viser det maksimale dyretryk (DE max ) og udvaskning svarende til maksimalt dyretryk uden virkemidler, samt det reelle dyretryk (DE reel ) for ansøgt drift og den reelle udvaskning med brug af virkemidler i ansøgt drift. DE max bestemmes af dyreholdets sammensætning og reduktionsprocent. Dyretryk DE/ha Udvaskning kg N/ha DE max : DE reduktionsprocent: 64,18 % 1,09 57,1 DE reel 1,40 56,8 Beregning af nitratudvaskningen til brug for afskæringskriterium 2A/2B Merudvaskning fra husdyrbrug beregnes som difference mellem udvaskning ved DE reel og udvaskning svarende til et plantebrug. Udvaskning kgn/ha Udvaskning svarende til et plantebrug 48,9 Merudvaskning fra husdyrbrug 7,9 Beregning af maksimal nitratudvaskning på bedrifter med arealer, hvor der er krav om udvaskning svarende til et plantebrug. Side 19 / 20

20 Vægtet maksimal udvaskning på bedriften beregnes som et arealvægtet gennemsnit af udvaskning fra arealer med krav om udvaskning svarende til et plantebrug og arealer uden krav om udvaskning svarende til et plantebrug. Udvaskningen ved det maksimale dyretryk (DE max ) på arealer med krav om udvaskning svarende til et plantebrug anvendes i vægtningen i de tilfælde hvor denne er lavere end udvaskning svarende til et plantebrug. Maksimalt Dyretryk DE/ha Udvaskning kgn/ha Beregning af udvaskning ved det maksimale dyretryk DE max på arealer uden krav om udvaskning svarende til et plantebrug. DE reduktionsprocent: 64,18 % Omfatter: 100,00 % af arealet 1,09 57,1 Udvaskning svarende til et plantebrug: 0 % af arealet 0,0 Beregning af udvaskning ved det maksimale dyretryk DE max på arealer med krav om udvaskning svarende til et plantebrug. DE reduktionsprocent: 0,00 % Omfatter: 0,00 % af arealet 0,00 0,0 Vægtet maksimal udvaskning på bedriften 57,1 3.4 Nitrat (grundvand) Beregning af N-udvaskning for arealer med nitratfølsomme indvindingsområder via FarmN. Mark Nr. Areal ha Ansøgt mg nitrat/l Merbelastning Ansøgt Nudrift mg nitrat/l Udvaskning svarende til et plantebrug mg nitrat/l 50% reduktion af husdyrgødning NK3 mg nitrat/l 7 0 6, Fosfor Ansøger har efterladt dette afsnit tomt. Klasser vedrørende fosforophobning Antal ha Før situation Efter situation = krav Pt < 4,0 eller udrænet eller ikke afvander til Natura 2000 eller afvander til Natura 2000, der ikke er overbelastet med fosfor Pt 4,0 6,0 og drænet eller grøftet samt afvander til Natura 2000 område, der er overbelastet med fosfor Lavbundsjorde og drænet eller grøftet samt afvander til Natura 2000 område, der er overbelastet med fosfor Pt > 6,0 og drænet eller grøftet samt afvander til Natura 2000 område, der er overbelastet med fosfor 96,17 ha 1,5 kg P/ha/år 6,9 kg P/ha/år 0,00 ha 1,5 kg P/ha/år 5,5 kg P/ha/år 2,80 ha 1,5 kg P/ha/år 2,0 kg P/ha/år 0,00 ha 1,5 kg P/ha/år 0,0 kg P/ha/år Krav om P-overskud overholdt: Ja Evt. yderligere reduktion nødvendig for at overholde kravet: -471,6 kg P. Maksimalt tilladt P-overskud/ha/år i gennemsnit for hele bedriften (ifølge tabel) : 6,7 kg P/ha/år. P tilført pr. ha/år i ansøgt drift: 21,1 kg P/ha/år. P-fraførsel per ha/år i ansøgt drift (arealvægtet gennemsnit): 19,1 kg P/ha/år. P-overskud/ha/år for ansøgt projekt: 2,0 kg P/ha/år. 3.6 Ammoniak fra udbringning Ansøger har efterladt dette afsnit tomt. 3.7 Gener fra udbringning Ansøger har efterladt dette afsnit tomt. Side 20 / 20

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 0 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 0 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 83997 Version 0 Dato 08-01-2016 00:00:00 Navn Solvang I/S Adresse Hejlskovvej 25 Telefon 23412356 Mobil E-Mail Kort beskrivelse

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 76450 Version 1 Dato 17-06-2015 00:00:00 Navn Anders Andersen Adresse Klovbygade 48 Telefon 59598844 Mobil 40615504 E-Mail anders@sandagergaardis.dk

Læs mere

Angående Sall Skovvej 11, 8450 Hammel Ansøgning om 12 miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbrug

Angående Sall Skovvej 11, 8450 Hammel Ansøgning om 12 miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbrug Angående Sall Skovvej 11, 8450 Hammel Ansøgning om 12 miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbrug Favrskov Kommune har modtaget en ansøgning om at udvide dyreholdet på Sall Skovvej 11, 8450 Hammel. Ansøger

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 5 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 5 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 75581 Version 5 Dato 13-01-2016 00:00:00 Navn Susanne Holm Adresse Krogårdsvej 6 Telefon 11111111111 Mobil E-Mail Kort beskrivelse

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 90587 Version 1 Dato 02-08-2016 00:00:00 Navn Thomas Rasmussen Adresse Lindhovedvej 17 Telefon 64771347 Mobil 20810455 E-Mail thomas@stenbaekgaard.dk

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 87628 Version 1 Dato 13-05-2016 00:00:00 Navn Anders Rasmussen Adresse Mygindvej 8 Telefon 64791022 Mobil 20662422 E-Mail mygindgaard@gmail.com

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 7 Dato :00:00. Type. KK Agro Adresse.

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 7 Dato :00:00. Type. KK Agro Adresse. husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 91795 Version 7 Dato 22-12-2016 00:00:00 Navn KK Agro Adresse Sæbyvej 11 A Telefon 40420410 Mobil E-Mail jekaptain@fiberpost.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 65113 Version 3 Dato 15 05 2014 00:00:00 Navn Richard Peeters Adresse Slaugvej 8 Telefon 75 33 32 51 Mobil 20992150 E Mail Kort

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 75766 Version 1 Dato 18-02-2016 00:00:00 Navn Klaus Henrik Voldsgaard Adresse Langstedvej 57 Telefon 28697684 Mobil E-Mail khvoldsgaard@hotmail.com

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 80625 Version 1 Dato 30-09-2015 00:00:00 Navn Klaus Sørensen Adresse Stenkærvej 8 Telefon 75781250 Mobil 24480860 E-Mail mk@energipost.dk

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 58647 Version 1 Dato 12-11-2013 00:00:00 Navn Henrik Terkelsen Adresse Bøllemosevej 21 Telefon 62262910 Mobil 20896407 E-Mail terkelsen.dairy@gmail.com

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00 Navn Per Andersen Adresse Bjergbyvej 5 Telefon 59264375 Mobil 21265861 E Mail uhrslunde@adr.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 75744 Version 3 Dato 28-04-2016 00:00:00 Navn Klaus Henrik Voldsgaard Adresse Langstedvej 57 Telefon 28697684 Mobil E-Mail khvoldsgaard@hotmail.com

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 7257 Version 5 Dato 30-11-2009 Navn Poul Staal Adresse Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222 E-Mail cab@lmo.dk

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Svend Åge Lyngby Pedersen Lykkegårdsvej 55, 8355 Solbjerg Telefon Mobil

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Svend Åge Lyngby Pedersen Lykkegårdsvej 55, 8355 Solbjerg Telefon Mobil husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 9957 Version 1 Dato 21-10-2008 Navn Svend Åge Lyngby Pedersen Adresse Lykkegårdsvej 55, 8355 Solbjerg Telefon 86928049 Mobil 24639878

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 70270 Version 1 Dato 28 10 2014 00:00:00 Navn Skærbækgård I/S Adresse Solbuen 8 Telefon 75895102 Mobil 40895175 E Mail skaerbaekgaard@dlgmail.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 68692 Version 2 Dato 20 11 2014 00:00:00 Navn NM Vestergaard Adresse Stevning Gade 17 Telefon 23938703 Mobil E Mail nis1604@hotmail.com

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 68203 Version 1 Dato 15 09 2014 00:00:00 Navn Harald Skov Adresse Ildvedvej 6 Telefon 75802223 Mobil 20872322 E Mail mgskov@skov.mail.dk

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 72780 Version 3 Dato 02-07-2015 00:00:00 Navn Rubenlund Agro A/S v. Ulrik Bremholm Adresse Korsvej 3 Telefon 62591181 Mobil 20201285

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 60157 Version 2 Dato 08 08 2014 00:00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 60157 Version 2 Dato 08 08 2014 00:00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 60157 Version 2 Dato 08 08 2014 00:00:00 Navn Dan Larsen Adresse Kulagervej 39 Telefon 56788351 Mobil 26828351 E Mail aabylund@privat.dk

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 56590 Version 1 Dato 27 02 2014 00:00:00 Navn Steen Østerholm Hansen Karlsfeldt Adresse Hovedgårdsvej 3 Telefon 54442574 Mobil

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 5 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 5 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 90501 Version 5 Dato 01-06-2017 00:00:00 Navn Kåre Svendsen Adresse Rællingvej 2 Telefon 97576299 Mobil 20926299 E-Mail grinderslevmink@hotmail.com

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 0 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 0 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 85576 Version 0 Dato 25-02-2016 00:00:00 Navn Christian og Per Therkildsen Adresse Mejlbyvej 658 Telefon 26447423 Mobil 26447423

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type. Poul Jacobsen Adresse.

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type. Poul Jacobsen Adresse. husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 94972 Version 2 Dato 12-01-2017 00:00:00 Navn Poul Jacobsen Adresse Akkerupvej Telefon 12345678 Mobil 20821639 E-Mail dkjpj55@gmail.com

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 5 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 5 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 62326 Version 5 Dato 19-04-2016 00:00:00 Navn Søfælde I/S Adresse Grøftebjergvej 7 Telefon 29615068 Mobil E-Mail soefaeldeis@gmail.com

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 54203 Version 1 Dato 05-08-2013 00:00:00 Navn Grubegård I/S Adresse Hovslundvej 34 Telefon 74575610 Mobil 20132596 E-Mail grubegaard@mail.tele.dk

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 3948 Version: 1 Dato:

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 3948 Version: 1 Dato: husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 3948 Version: 1 Dato: 02-07-2007 Navn I/S Ørritslevgård Adresse Ørritslev Gade 46, 5450 Otterup Telefon 63851048 Mobil - E-Mail ingen@email.dk Kort Beskrivelse

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 0 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 0 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 91874 Version 0 Dato 21-09-2016 00:00:00 Navn Erling Gert Nielsen Adresse Lemmervej 12 Telefon 86974004 Mobil 51240319 E-Mail egn@fibermail.dk

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Den Økologiske Landbrugsskole Skovridervej 1, 8410 Rønde Telefon Mobil 0

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Den Økologiske Landbrugsskole Skovridervej 1, 8410 Rønde Telefon Mobil 0 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 6937 Version 1 Dato 07-02-2008 Navn Den Økologiske Landbrugsskole Adresse Skovridervej 1, 8410 Rønde Telefon 96966666 Mobil 0 E-Mail

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 85254 Version 1 Dato 16-03-2016 00:00:00 Navn Pilegaard Slagtesvineproduktion I/S Adresse Lundbovej 10 Telefon 61367364 Mobil E-Mail

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 89130 Version 1 Dato 30-06-2016 00:00:00 Navn Robert Beck Adresse c/o LandboSyd, Peberlyk 2 Telefon 21271427 Mobil 21271427 E-Mail

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 93174 Version 1 Dato 12-12-2016 00:00:00 Navn Klaus Henrik Voldsgaard Adresse Langstedvej 57 Telefon 28697684 Mobil E-Mail khvoldsgaard@hotmail.com

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 88989 Version 4 Dato 18-09-2017 00:00:00 Navn Martin Pedersen Adresse Krovej 4, Næsbjerg Telefon 75267778 Mobil 22310033 E-Mail

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 75000 Version 4 Dato 19-08-2015 00:00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 75000 Version 4 Dato 19-08-2015 00:00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 75000 Version 4 Dato 19-08-2015 00:00:00 Navn Hans Kurt Høgedal Adresse Vilevej 3 Telefon 97731492 Mobil 22261492 E-Mail hkmink@mail.dk

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 102215 Version 1 Dato 31-07-2017 00:00:00 Navn Ole Skaarup Nielsen Adresse Orte Byvej 24 Telefon 64451088 Mobil 40133088 E-Mail

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 88078 Version 3 Dato 20-10-2016 00:00:00 Navn Michael Mulvad Madsen Adresse Vihøjvej 2 Telefon 21270846 Mobil E-Mail michael@vihojgaard.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 85201 Version 3 Dato 08-08-2016 00:00:00 Navn Flemming Pedersen Adresse Vesterlaugsvej 15 Telefon 64752564 Mobil E-Mail hf-pedersen@mail.tele.dk

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 6338 Version 2 Dato 08-04-2009 Navn I/S Ny Odgaard v. Niels og Karl Georg Lyngs Adresse Torpvej 6, 7790 Thyholm Telefon 97878067

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 88656 Version 1 Dato 02-06-2016 00:00:00 Navn Peder Rasmussen Adresse Hovmuren 5 Telefon 86230842 Mobil 20714542 E-Mail elevgard@post10.tele.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 11173 Version 1 Dato 31-08-2009 Navn Anders Andersen Adresse Bække 5, 5471 Søndersø Telefon 64861635 Mobil xxx E-Mail mode18@post8.tele.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 3032 Version 1 Dato 31-08-2009 Navn ns Henning Madsen Adresse Moderupvej 2, 5471 Søndersø Telefon 64841259 Mobil 23262559 E-Mail

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 64974 Version 2 Dato 08 10 2014 00:00:00 Navn Lars Rasmussen Adresse Nr. Ramsingvej 4 Telefon 97564717 Mobil Ingen E Mail bthorgaard@ofir.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 67261 Version 5 Dato 26-02-2015 00:00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 67261 Version 5 Dato 26-02-2015 00:00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 67261 Version 5 Dato 26-02-2015 00:00:00 Navn Søren Andersen Adresse Spøttrup Mark 2 Telefon 97548840 Mobil 61704433 E-Mail svineproduktion@pc.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 3036 Version 1 Dato 31-08-2009 Navn ns Kristian Jakobsen Adresse Moderupvej 24, 5471 Søndersø Telefon 64841139 Mobil xxx E-Mail

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Flemming Risbjerg Egebjergvej 3, 4050 Skibby Telefon Mobil

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Flemming Risbjerg Egebjergvej 3, 4050 Skibby Telefon Mobil husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 12374 Version 3 Dato 11-01-2010 Navn Flemming Risbjerg Adresse Egebjergvej 3, 4050 Skibby Telefon 47511012 Mobil 21286212 E-Mail

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 78518 Version 1 Dato 30-06-2015 00:00:00 Navn Henry Jørgensen Adresse Kjeldgårdsvej 9 Telefon 97596177 Mobil 23325962 E-Mail henry@hmkjeldgaard.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 5 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 5 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 81793 Version 5 Dato 26-04-2016 00:00:00 Navn Kjeld Sørensen Adresse Betrykvej 1 Telefon 97568352 Mobil ingen E-Mail kjeldslisbeth@forum.dk

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skema nummer: 2070 Dato: 14-06-2007

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skema nummer: 2070 Dato: 14-06-2007 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skema nummer: 2070 Dato: 14-06-2007 Navn Niels Birkmand Adresse Hellemosevej 11, 8305 Samsø Telefon 86592676 Mobil 24942222 E-Mail Birkmand@mail.tele.dk 1. Oplysninger

Læs mere

Arealgodkendelse. Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør. Indledning

Arealgodkendelse. Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør. Indledning Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 18. juni 2014

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer 6940

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer 6940 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 6940 Version 3 Dato 03-05-2010 Navn Kim Blaudzun Adresse Lambjergvej 15, 6470 Sydals Telefon 74468949 Mobil 40438949 E-Mail kimblaudzun@yahoo.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 92371 Version 1 Dato 12-01-2017 00:00:00 Navn Lars Staugaard Bertram Adresse Snogbæk Nederby 26 Telefon 74469246 Mobil 40869246

Læs mere

1 Generelle Forhold. Page 1 of 18. https://www.husdyrgodkendelse.dk/pdf/outputpage/ansoegningoutputpage.aspx?s Ejer- og driftsforhold

1 Generelle Forhold. Page 1 of 18. https://www.husdyrgodkendelse.dk/pdf/outputpage/ansoegningoutputpage.aspx?s Ejer- og driftsforhold Page 1 of 18 1 Generelle Forhold 1.1 Ejer- og driftsforhold Kommunikations-e-mail Email adresse der bliver brugt til kommunikation mellem ansøger og sagsbehandler: hbw@sraad.dk Ejendomme og ejendomsnumre

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 78013 Version 3 Dato 11-01-2016 00:00:00 Navn Torben Bang Møllegaard Adresse Middelfartvej 69 Telefon 64791186 Mobil 61394855 E-Mail

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 27207 Version 6 Dato 19 05 2014 00:00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 27207 Version 6 Dato 19 05 2014 00:00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 27207 Version 6 Dato 19 05 2014 00:00:00 Navn Pauli Riis Adresse Vilevej 9 Telefon 97731600 Mobil 61384933 E Mail pauliriis@hotmail.com

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 69318 Version 2 Dato 16 01 2015 00:00:00 Navn Jens Gudike Fly Christensen Adresse Holmhuse 22 Telefon 21662427 Mobil 21662427 E

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 8 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 8 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 41015 Version 8 Dato 06-04-2016 00:00:00 Navn Kresten Bjerre Adresse Hedegyden 10 Telefon 62252564 Mobil 20456564 E-Mail Kort beskrivelse

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 78566 Version 1 Dato 8-6-215 :: Navn Tommy Matthiesen Adresse Dianalundvej 1 Telefon 216192 Mobil E-Mail Kort beskrivelse Kopi:

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 1577 Version: 1 Dato: 21-09-2007

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 1577 Version: 1 Dato: 21-09-2007 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 1577 Version: 1 Dato: 21-09-2007 Navn Gitte og ns Kristian Olsen Adresse Gerskov Bygade 35, 5450 Otterup Telefon 64824449 Mobil 24839449 E-Mail lindegaarden@os.dk

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 3923 Version: 1 Dato:

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 3923 Version: 1 Dato: husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 3923 Version: 1 Dato: 27-08-2007 Navn Lene Voldgaard Jensen Adresse Langehede 14, Serup, 5471 Søndersø Telefon 64891265 Mobil 61995104 E-Mail SerupVoldgaard@privat.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 85619 Version 2 Dato 11-05-2016 00:00:00 Navn Skovgård I/S Adresse Skovgårdsvej 4 Telefon 86372120 Mobil 22435266 E-Mail sorenlybye@hotmail.com

Læs mere

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup.

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup. KHL/LEA/2016-11-09 Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup. Der ansøges om tillæg ift. gældende miljøgodkendelse fra den 23. august 2010, samt tillæg fra den

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 60928 Version 2 Dato 07 08 2014 00:00:00 Navn Kresten Wrang Rasmussen Adresse Assensvej 319 Telefon 62261118 Mobil 20481179 E Mail

Læs mere

Husdyrgødning Ansøgt: Kg N Kg P DE Tilført Minkgylle 5.600 1.600 53,3 Tilført Kvæggylle 6.080 891 60,8 Total sum: 11.680 2.

Husdyrgødning Ansøgt: Kg N Kg P DE Tilført Minkgylle 5.600 1.600 53,3 Tilført Kvæggylle 6.080 891 60,8 Total sum: 11.680 2. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars GÅRDEJER KRISTIAN STEIN NIELSEN Bandsholmvej 54 Hvorvarp 9600 Aars Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato:

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 89432 Version 3 Dato 18-10-2016 00:00:00 Navn Henrik Gregersen Adresse Sønderskovvej 6 Telefon 86398282 Mobil 20123008 E-Mail henrik@dybdalsgaard.dk

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Projektbeskrivelse og oplysninger til IT-ansøgning for Henrik Engemann Stengårdsvej Løgstør

Projektbeskrivelse og oplysninger til IT-ansøgning for Henrik Engemann Stengårdsvej Løgstør Projektbeskrivelse og oplysninger til IT-ansøgning for Henrik Engemann Stengårdsvej 13 9670 Løgstør 2017-07-21 Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse, Stengårdsvej 13, 9670 Løgstør Agri Nord Henrik Engemann,

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær. Michael Hansen Snøde Udflyttervej 2 5953 Tranekær Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 08-11-2016 J. nr.

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 58562 Version 1 Dato 19-11-2013 00:00:00 Navn René Laursen Adresse Guldforhovedvej 38 Telefon 86861875 Mobil 22837667 E-Mail guldforhoved@gmail.com

Læs mere

Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg.

Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg. Til Silkeborg Kommune Att Anders Aahave Viborg 7. juni 2016 Direkte tlf. 8728 2532 Mobil 2999 5719 Mail hep@lmo.dk Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg. Den 21. november 2012 blev der meddelt miljøgodkendelse.

Læs mere

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup.

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. Assens Kommune Miljø og Natur (Vedhæftet skema 87.959 i husdyrgodkendelse.dk) Vissenbjerg, den 02.05.2016 Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. På vegne af Steen Stenskrog,

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Skema til visitation af 11, 12 og 16 ansøgning ver. nr. gældende for: Anlæg:

Skema til visitation af 11, 12 og 16 ansøgning ver. nr. gældende for: Anlæg: Skema til visitation af 11, 12 og 16 ansøgning ver. nr. gældende for: Adresse: Driftansvarlig: Adresse: Konsulent: Tlf. konsulent: Dato for visitering: udført af: Anlæg: Tjekpunkt ja/nej Reaktion Hvor

Læs mere

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015)

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (artiklen senest ændret november

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble. Bjarne Larsen Kædebyvej 28 5932 Humble Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 17-02-2016 J. nr. 16/1084 Ref:

Læs mere

Ansøgning i Husdyrgodkendelse.dk. v/ Ejler Petersen

Ansøgning i Husdyrgodkendelse.dk. v/ Ejler Petersen Ansøgning i Husdyrgodkendelse.dk v/ Ejler Petersen Ansøgning i husdyrgodkendelse.dk Oprettelse af skema Kumulation og græsmarksandel Opret staldafsnit og valg af teknologi på staldniveau Indtegning af

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 64492 Version 2 Dato 14 10 2014 00:00:00 Navn Peter Pedersen Adresse Sjørupgårdvej 9 Telefon 86398425 Mobil 40582977 E Mail Sjoerup@post12.tele.dk

Læs mere

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Læs mere

10 tilladelse. til udvidelse af kvægproduktionen på Orholmvej 3, 8850 Bjerringbro

10 tilladelse. til udvidelse af kvægproduktionen på Orholmvej 3, 8850 Bjerringbro 10 tilladelse til udvidelse af kvægproduktionen på Orholmvej 3, 8850 Bjerringbro Tilladelsesdato: 21. november 2016 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Matrikel nr. CHR. nr. 10064 CVR.

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 15767 Version 1 Dato 10-12-2010 Navn Niels Aage og Julius Arve IS Adresse Krannestrup 1, 8530 Hjortshøj Telefon 86999117 Mobil

Læs mere

0 2,5 kilometer Kertemindevej 250 arealgodkendelse Oversigtskort, alle arealer Bilag 1 Odense Kommune Nørregade 36-38, 5000 Odense C Tlf. 65512525 Initialer: tsan Dato: 03.12.2015 Beskyttede naturområder

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Mogens Hansen Stenstrup Byvej 8 9510 Arden Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.44-P19-6-16 Ref.:

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK 10 miljøtilladelse af græssende kvæghold Sønderskov beliggende Sønderskovvej 9, Venø meddelt den

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Brønderslev Kommune Tlf.: 99454545 Ny Rådhusplads 1 Fax: 99454500 9700 Brønderslev E-mail: sikkerpost@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 6145 Version 3 Dato 26-10-2008 Navn Svend Åge Lyngby Pedersen Adresse Lykkegårdsvej 55, 8355 Solbjerg Telefon 86928049 Mobil 24639878

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 66502 Version 1 Dato 11 06 2014 00:00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 66502 Version 1 Dato 11 06 2014 00:00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 66502 Version 1 Dato 11 06 2014 00:00:00 Navn Johannes Jensen Adresse Kongstedvej 14 Telefon 74506169 Mobil 61541869 E Mail mmb@slf.dk

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af konventionel produktion af søer, smågrise eller slagtesvin til autoriseret økologisk produktion af søer, smågrise eller slagtesvin. Ønskes

Læs mere

Holtevej 74 5620 Glamsbjerg

Holtevej 74 5620 Glamsbjerg Holtevej 74 5620 Glamsbjerg Henrik Solgård, Skovsbovej 55, 5690 Tommerup, søger om udvidelse af smågrise- og slagtesvineholdet i eksisterende og ny stald på Holtevej 74, 5620 Glamsbjerg. Nudrift: 13.720

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev #split# Torben Carton-Sørensen Torupvej 27 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 25-08-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-5-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. LANDMAND FLEMMING WISSING CHRISTENSEN Kærvej 51 9500 Hobro Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.44-P19-2-16

Læs mere

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Tilladelsesordningen Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 15 DE og op til 75 DE

Læs mere

Bilag 3. Korrigeret. geneafstand (meter), nudrift. Genekriterie overholdt. Ingen Enkelt bolig

Bilag 3. Korrigeret. geneafstand (meter), nudrift. Genekriterie overholdt. Ingen Enkelt bolig Bilag B I L A G 1. Kort over stalde og interne transportvejet 2. Ventilationsafkast 3. Lugt 4. Afløbsforhold 5. Overfladevandsafløb fra stalde 6. Kort over gylletransportveje 7. BAT 8. Naturpunkter 9.

Læs mere

Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby. Den 10. december 2014. Natur, Miljø og Trafik

Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby. Den 10. december 2014. Natur, Miljø og Trafik Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby Den 10. december 2014 Natur, Miljø og Trafik Skift mellem dyretyper i eksisterende stalde i henhold til anmeldeordningen for husdyrbrug Strandvej

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63604 Version 2 Dato 14 04 2014 00:00:00 Navn Henning Jakobsen Adresse Diernæsvej 192 Telefon 21226460 Mobil 21226460 E Mail elbjerg@c.dk

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende. LARS TOLBORG Løgstørvej 96B 9500 Hobro Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.48-P19-1-16 Ref.: Kristina

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde

Læs mere

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr Bjerggården I/S Bjergvej 8 Illebølle 5900 Rudkøbing Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 03-03-2016 J. nr.

Læs mere