Miljøgodkendelse af husdyrbrug

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse af husdyrbrug"

Transkript

1 Miljøgodkendelse af husdyrbrug

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE VILKÅR GRUNDFORHOLD Generelle forhold HUSDYRBRUGETS ANLÆG Stalde og anlæg FORURENING OG GENER FRA HUSDYRBRUGETS ANLÆG Lugt MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING HUSDYRBRUGETS ANLÆG Stald og anlæg Energiforbrug Vandforbrug Affald FORURENING OG GENER FRA HUSDYRBRUGETS ANLÆG Gødningsopbevaring og -håndtering Spildevand Transport Driftsforstyrrelser og uheld Støj Skadedyr Kemikalier og pesticider Olie og brændstof Foder Lys Ammoniak Lugt Støv HUSDYRBRUGETS AREALER Anden afsætning af husdyrgødning HØRINGER KLAGE VEJLEDNING BILAG REFERENCER

3 1 INDLEDNING Klaus Refslund Hansen har den 29. januar 2016 søgt om tillægsgodkendelse til husdyrbruget på Hjerpstedvej 7, 6280 Højer. Tillægsgodkendelsen omfatter udelukkende ændringer i dyreholdet i forhold til den godkendelse som er meddelt 30. juli 2015, hvor hele husdyrbruget blev godkendt. Dyreholdet ændres fra årssøer med 38 smågrise pr. årsso til 8 kg, samt slagtesvin ( kg), svarende til 346 dyreenheder (DE) til årssøer med 38 smågrise pr. årsso til 8 kg, samt slagtesvin ( kg), svarende til 346 DE. Tønder Kommune har på baggrund af ansøgningsmaterialet og vurderingerne i dette tillæg, valgt at godkende den ansøgte ændring. Ved forhold der ikke er omtalt i dette tillæg henvises til miljøgodkendelsen fra Når denne tillægsgodkendelse udnyttes bortfalder nogle af vilkårene i godkendelsen af 30. juli 2015 og en række nye vilkår tilføres. For overskuelighedens skyld er der i bilag 1 et katalog over de samlede gældende vilkår. Tidligere godkendelser/anmeldelser 30. juli Miljøgodkendelse af hele husdyrbruget, herunder udvidelse af stald og dyrehold. 4. februar 2013 Anmeldelse af skift i dyretype flere søer og færre slagtesvin. 19. september 2011 Anmeldelse af udvidelse af staldanlæg af hensyn til dyrevelfærd. 3. november 2004 Revurdering af eksisterende miljøgodkendelse. 20. juli 1994 Miljøgodkendelse af hele husdyrbruget. Kontaktoplysninger: Navn: Klaus Refslund Hansen Adresse: Hjerpstedvej 7, 6280 Højer Tlf.: Mobil: Bedriftsoplysninger: CVR: CHR: Rådgiver: Ulla Refshammer Pallesen, Landbosyd Sagsbehandler: Peder Key Jensen, Tønder Kommune KS: Christence R. Andersen, Tønder Kommune 2

4 2 AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE Tønder Kommune meddeler godkendelse til: Husdyrproduktion: Ændring fra årssøer med 38 smågrise pr. årsso til 8 kg, samt slagtesvin ( kg), svarende til 346 dyreenheder (DE) til årssøer med 38 smågrise pr. årsso til 8 kg, samt slagtesvin ( kg), svarende til 346 DE. Godkendelsen er meddelt efter 12 i husdyrloven 1. Vi vurderer i kapitel 4, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget ved at anvende den bedst tilgængelige teknik, når husdyrbruget indrettes og drives som beskrevet i ansøgning med tilhørende miljøredegørelse og efterlever vilkårene i kapitel 3. Vi har vurderet at projektet ikke kan påvirke Natura 2000 områder væsentligt eller ødelægger plantearter, yngle- eller rasteområder for bilag IV arter. Vurderingen er foretaget efter 7 og 11 i habitatbekendtgørelsen 2. Hvor intet andet er nævnt, skal vilkårene være overholdt når godkendelsen tages i brug. Afgørelsen kan skriftligt påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagevejledning fremgår af kapitel 6. Peder Key Jensen Miljømedarbejder Tønder, den 7. november

5 3 VILKÅR Følgende vilkår fra godkendelse af 30. juli 2015 ophæves når denne godkendelse udnyttes: Vilkår , som fastsætter rammerne for det tilladte dyrehold. Vilkår , som fastsætter parametre for fodring med reduceret råprotein. Vilkår , om det maksimale antal slagtesvin på stald ad gangen. Godkendelsen meddeles på følgende vilkår: 3.1. GRUNDFORHOLD Generelle forhold Denne godkendelse bortfalder hvis den ikke er udnyttet inden 2 år efter den er meddelt. Godkendelsen er udnyttet når bygge- og anlægsarbejder eller når udvidelsen eller ændringen af dyreholdet er påbegyndt. Dog med den forudsætning at den udnyttelse som er påbegyndt, færdiggøres i et rimeligt tempo, hvilket normalt vil sige at den skal være afsluttet inden for et år efter fristens udløb Husdyrbruget godkendes til et maximalt dyrehold på årssøer med 38 smågrise pr. årsso til 8 kg, samt slagtesvin ( kg), svarende til 346 DE Dyrene skal opstaldes om anført her: 4

6 Nr. Staldafsnit Staldsystem Dyr 1 Slagtesvinestald 2 Slagtesvinestald Drænet gulv + spalter (33/67) Drænet gulv + spalter (33/67) Slagtesvin ( kg) Slagtesvin ( kg) Antal dyr Antal Stipladser Slagtesvinestald Fuldspaltegulv Farestald 5 Løbe- drægtighedsstald 6 Farestald 7 Farestald 8 Drægtighedsstald 9 Drægtighedsstald 10 Ny farestald (godkendt 30. juli 2015) * med 38 fravænnede grise til 8 kg Kassestier, fuldspaltegulv Individuel opst., Løsgående Kassestier, delvis spaltegulv Kassestier, delvis spaltegulv Løsgående, delvis spaltegulv Løsgående, delvis spaltegulv Kassestier, delvis spaltegulv Årssøer* Årssøer* Årssøer* Årssøer* Årssøer* Årssøer* Årssøer* Projektet skal gennemføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet HUSDYRBRUGETS ANLÆG Stalde og anlæg Foder Den totale mængde P ab dyr pr. år beregnet som P ab dyr pr. årsso x antal årssøer skal være mindre end kg P pr. år. - P ab dyr pr. årsso beregnes ud fra følgende ligning: P ab dyr pr årsso = (FE pr årsso x g fosfor pr FE)/1000 0,58 (antal fravænnede grise pr årsso x fravænningsvægt x 0,006 kg P pr kg tilvækst) 3.3. FORURENING OG GENER FRA HUSDYRBRUGETS ANLÆG Lugt Der må maksimalt være 604 slagtesvin på stald ad gangen. 5

7 4 MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING 4.1. HUSDYRBRUGETS ANLÆG Stald og anlæg Placering af dyreholdet på ejendommen før og efter: Før Nr. Staldafsnit Staldsystem Dyr 1 Slagtesvinestald 2 Slagtesvinestald Drænet gulv + spalter (33/67) Drænet gulv + spalter (33/67) Slagtesvin ( kg) Slagtesvin ( kg) Antal dyr Antal Stipladser Slagtesvinestald Fuldspaltegulv Farestald Kassestier, fuldspaltegulv 5 Individuel opst., Løbedrægtighedsstald Løsgående 6 Farestald Kassestier, delvis spaltegulv 7 Farestald Kassestier, delvis spaltegulv 8 Løsgående, Drægtighedsstald delvis spaltegulv 9 Løsgående, Drægtighedsstald delvis spaltegulv 10 Ny farestald Kassestier, (godkendt 2013?) delvis spaltegulv * med 38 fravænnede grise til 8 kg Årssøer* Årssøer* Årssøer* Årssøer* Årssøer* Årssøer* Årssøer*

8 Efter Nr. Staldafsnit Staldsystem Dyr 1 Slagtesvinestald 2 Slagtesvinestald Drænet gulv + spalter (33/67) Drænet gulv + spalter (33/67) Slagtesvin ( kg) Slagtesvin ( kg) Antal dyr Antal Stipladser Slagtesvinestald Fuldspaltegulv Farestald Kassestier, fuldspaltegulv 5 Individuel opst., Løbedrægtighedsstald Løsgående 6 Farestald Kassestier, delvis spaltegulv 7 Farestald Kassestier, delvis spaltegulv 8 Løsgående, Drægtighedsstald delvis spaltegulv 9 Løsgående, Drægtighedsstald delvis spaltegulv 10 Ny farestald Kassestier, (godkendt 2013?) delvis spaltegulv * med 38 fravænnede grise til 8 kg Årssøer* Årssøer* Generelle lokaliseringskrav jf. 6 i husdyrloven Årssøer* Årssøer* Årssøer* Årssøer* Årssøer* Nærmeste byzone- eller sommerhusområde i forhold til nye staldanlæg, og eksisterende staldanlæg hvor husdyrbruget ændres, er Sønder Sejerslev som ligger 2,3 km mod sydvest. Nærmeste nabobeboelse i forhold til nye staldanlæg, og eksisterende staldanlæg hvor husdyrbruget ændres, er Hjerpstedvej 12 som ligger 80 m mod nord. Afstandskravene i husdyrlovens 6 er overholdt. BAT-niveau BAT-niveau for henholdsvis ammoniak og fosfor er fastlagt ud fra miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste til gængelige teknik (BAT). I beregningen indgår den nye farestald som blev opført efter godkendelsen fra 2013 som en ny stald, mens de øvrige stalde indgår som eksisterende stalde. I ansøgningen (skema 84430) er BAT-emissionskravet beregnet til kg N/år for ammoniak. Det fremgår af ansøgningen at den samlede ammoniakemission fra husdyrbruget udgør kg N/år. Ansøgeren har benyttet følgende tiltag for at opnå BAT-niveau: - Teltoverdækning af gyllebeholder - Gyllekøling med 15 % ammoniakreduktionseffekt i 6 staldafsnit BAT-emissionskravet for fosfor er i ansøgningen beregnet til kg P ab lager. I det ansøgte projekt er der kg P ab lager. Som tiltag for at opfylde fosforniveauet er anvendt følgende virkemidler: - Fodring med lavere fosforindhold 7

9 Teltoverdækning og gyllekøling er allerede fastholdt i vilkårene i godkendelsen fra Fodring med lavere fosforindhold er også fastholdt i vilkårene i godkendelsen fra 2013, men da der er ændret på parametrene i denne ansøgning skal vilkår erstattes med et nyt. Den nye situation er fastholdt i vilkår Energiforbrug Ansøger har oplyst at ændringen er så lille at den ikke forventes at påvirke energiforbruget Vandforbrug Affald Ansøger har oplyst at ændringen er så lille at den ikke forventes at påvirke vandforbruget. Ansøger har oplyst at ændringen er så lille at den ikke forventes at påvirke mængde og behandling af affald FORURENING OG GENER FRA HUSDYRBRUGETS ANLÆG Gødningsopbevaring og -håndtering Der sker ingen ændringer med hensyn til gødningshåndtering. Al gylle vil fortsat blive afhentet og kørt til biogasanlæg Spildevand Transport Der sker ingen ændringer i hverken produktion eller håndtering af spildevand. Ansøger har oplyst at antal transporter er uændret Driftsforstyrrelser og uheld Støj Skadedyr I forbindelse med seneste godkendelse er der udarbejdet en beredskabsplan for husdyrbruget. Risikoforholdene ændres ikke væsentligt ved den ansøgte ændring af dyreholdet. Den ansøgte ændring påvirker ikke støjbelastningen fra husdyrbruget. Ingen væsentlige ændringer i forhold til risiko for skadedyr. 8

10 Kemikalier og pesticider Der oplagres ingen kemikalier på ejendommen, idet markbruget sker med udgangspunkt i en anden ejendom Olie og brændstof Ingen væsentlige ændringer i forhold til opbevaring og håndtering af brændstof Foder Ud over justeringer i indholdet af fosfor i foderet, som er håndteret i afsnit 4.1.1, er der ingen ændringer i foderhåndtering Lys Der sker ingen ændringer i lysforholdene Ammoniak Det generelle ammoniakreduktionskrav på anlægget Kravet til begrænsning af ammoniakfordampningen opfyldes ved gyllekøling i alle sostalde, samt fast overdækning af på gyllebeholder. Tiltagende er allerede fastholdt med vilkår i den eksisterende godkendelse fra 30. juli Ammoniakdeposition på ammoniakfølsomme naturtyper Nærmeste kategori 1 natur, som omfatter ammoniakfølsomme naturtyper inden for Natura 2000-områder, ligger ca. 5 km vest for anlægget. Det drejer sig om en kystklit, som er udpeget som en del af habitatområdet Vadehavet. Med en afstand på 5 km vil ammoniakdepositionen fra den ansøgte produktion være langt under selv det laveste krav på 0,2 kg N/ha/år. Nærmeste kategori 2 natur, som omfatter ammoniakfølsomme naturtyper uden for Natura 2000-områder, ligger ca. 1,4 km vest for anlægget. Det drejer sig om et overdrev. Der er foretaget en ammoniakdepositionsberegning på dette område, som viser at totaldepositionen fra husdyrbruget er 0,1 kg N/ha/år og dermed ikke overstiger de lovmæssige 1,0 kg N ha/år. Nærmeste kategori 3 natur, ligger ca. 1,2 km nord for anlægget og er Skast- og Kogsbøl Mose. Kategori 3 natur omfatter øvrige ammoniakfølsomme naturtyper, som ikke er omfattet af kategori 1 eller 2. Det er bl.a. heder, moser og overdrev omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 3 og ammoniakfølsomme skove. Der er foretaget en ammoniakdepositionsberegning på dette område, som viser at depositionen på området ikke forøges. Beskyttelsesniveauet for ammoniakdeposition er derfor overholdt. Ammoniakdeposition på Natura 2000-områder Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er Kogsbøl og Skast Mose ca. 1,2 km nord for bedriften. Området er udpeget som EFfuglebeskyttelsesområde (F69) og er dermed Natura 2000-område. 9

11 Kogsbøl og Skast Mose er en nedbrudt højmose under tilgroning på ca. 560 ha. Mosen gror til dels på grund af, at den drænes via kanaler og grøfter og dels på grund af øget kvælstofbelastning. De lysåbne arealer er næsten forsvundet i mosen, selv om den tidligere er blevet plejet ved rydning og afgræsning. Udpegningsgrundlaget for Kogsbøl og Skast Mose er ynglende rørhøg, hedehøg, tinksmed, sortterne og mosehornugle som tidligere alle har ynglet i mosen, men kun rørhøg og hedehøg findes med sikkerhed stadig i mosen. Derudover findes der havørn og traner i mosen, men de er ikke med på udpegningsgrundlaget for dette område. Kogsbøl og Skast Mose er beskyttet efter 7 i husdyrloven og samtidig beskyttet mose efter naturbeskyttelseslovens 3. Det betyder, at der er særlige regler for kvælstofdeposition på området i forbindelse med udvidelser af husdyrbrug i nærheden. Totaldepositionen i området fra det ansøgte husdyrbrug er 0,1 kg N/ha/år og udvidelsen medfører ingen forøgelse i depositionen. Vi vurderer derfor, at det ansøgte projekt ikke kan få negativ virkning på Natura 2000 området, herunder de arter og naturtyper, som området er udpeget for at beskytte. Vi vurderer også, at det ansøgte projekt ikke i kumulation med andre projekter vil få negativ virkning på udpegningsgrundlaget for Kogsbøl og Skast Most som følge af ammoniak. Vi forventer, at baggrundsbelastningen, som allerede har været faldende i en årrække, vil fortsætte med at falde de kommende år som følge af lovgivningsmæssige tiltag til begrænsning af ammoniakemission. Tønder Kommune konkluderer, at det efter habitatbekendtgørelsen ikke er nødvendigt at foretage en miljøkonsekvensvurdering. Deposition på områder omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 Indenfor en radius af 1000 meter fra anlægget på Hjerpstedvej 7, ligger der 46 områder, der er registreret som værende beskyttet efter naturbeskyttelsesloven 3. Det er 45 vandhuller og en eng. Se beliggenhed af naturtyperne her: 10

12 Vandhullerne 16, 17, 35, 30, 31, 28, 46, 25, 20, 23, 2, 43, 41, 40 og 37 er besigtiget i september Tilstanden er vurderet til at være moderat i disse vandhuller. Vandhullerne er delvis klarvandet og i et (nr. 2) blev der observeret grøn frø, som er en bilag 4 art. Der blev delvis fundet særlige værdifulde arter, som almindelig sumpstrå og vandnavle. Nogle af vandhullerne var dog under tilgroning i tagrør eller dunhammer. På baggrund af naturtilstanden og de fundne arter vurderes tålegrænsen til at ligge på omkring 25 kg N/ha/år. IT-ansøgningssystemets beregninger viser, at den ansøgte ændring på Hjerpstedvej 7 ikke vil medføre en forøgelse af ammoniakdepositionen på vandhullerne. Vandhullerne 24, 34, 27, 29, 26, 21, 19, 22, 4, 3, 6, 5, 44, 45, 32, 33, 42, 36, 9 og et nyt vandhul i eng 10 er også besigtiget i september Tilstanden er vurderet til at være ringe i disse vandhuller. Mange var dækket af liden andemad eller under tilgroning i dunhammer eller tagrør. Nogle ligger også helt i skyggen af gråpil. I to af vandhullerne blev der fundet skeblad vejbred, som er nævnt som positivart i DMUs feltskema. På baggrund af naturtilstanden og de fundne arter vurderes tålegrænsen til at ligge på over 25 kg N/ha/år. Vandhullerne 15, 13 og 1 og et nyt vandhul i eng 10 er også besigtiget i september Tilstanden er vurderet til at være dårlig i disse vandhuller. De var enten helt dækket af gråpil eller vokset til i krybhvene. På baggrund af naturtilstanden og de fundne arter vurderes tålegrænsen til at ligge langt over 25 kg N/ha/år. Eng 10 blev besigtiget i september Engen er en ren kultureng, som afgræsses med højt dyretryk. Der blev kun fundet kulturgræsarter. Engens tilstand er vurderet til at være ringe. Der blev ikke fundet positivarter. På 11

13 baggrund af naturtilstanden, vurderes tålegrænsen til at ligge på ca. 25 kg N/ha/år. IT-ansøgningssystemets beregninger viser, at den ansøgte udvidelse på Hjerpstedvej 7 ikke vil medføre en forøget ammoniakdeposition på kulturengen. It-ansøgningssystemets beregninger viser, at der ikke er en merdeposition på over 1,0 kg N/ha/år på nogen af naturområderne. Vi vurderer derfor, at der ikke vil ske en tilstandsændring af naturområderne, som følge af udvidelsen af husdyrbruget Lugt Der er foretaget en beregning af lugten efter henholdsvis den nye lugtvejledning 4 og FMK-vejledningen 5. Geneafstanden fastsættes i hvert enkelt tilfælde på baggrund af den længste geneafstand beregnet efter de to vejledninger. Ejendomme med landbrugspligt er ikke omfattet af det generelle beskyttelsesniveau. Det vil sige, at de ikke indgår i vurdering af, om der ligger enkeltboliger eller samlet bebyggelse inden for de beregnede geneafstande. Genekriteriet for byzone eller sommerhusområder er 5 OU/m³, hvilket i denne konkrete sag er omregnet til at være alt indenfor en afstand af 512 m. Der er ca. 2,3 km til nærmeste område som er omfattet (Sønder Sejerslev). Genekriteriet for beboelser i samlet bebyggelse er 7 OU/m 3, hvilket i denne sag er beboelser indenfor 364 m. Hjerpstedvej 1 er den nærmeste bolig i samlet bebyggelse. Den vægtede gennemsnitsafstand er beregnet til 265 m. Genekriteriet for enkeltbolig er 15 OU/m³, som i denne sag er omregnet til 140 m. Nærmeste nabobeboelse er Hjerpstedvej 10 og 12. Den vægtede gennemsnitsafstand til både Hjerpstedvej 10 og 12 er 125 m. Som udgangspunkt kan der ikke meddeles godkendelse til et projekt, hvis geneafstanden er højere end den vægtede gennemsnitsafstand. Kommunen kan dog fravige dette udgangspunkt ud fra en konkret vurdering. I beskyttelsesniveauet for lugt (bilag 3 til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 6 ) er der som eksempel på en situation hvor udgangspunktet kan fraviges nævnt den såkaldte 50 % regel. 50 % reglen er beskrevet på følgende måde i bilag 3: I enkelte tilfælde kan der dog meddeles godkendelse f.eks. hvis den ansøgte husdyrproduktion medfører uændrede eller færre lugtgener end den eksisterende produktion samtidig med at afstanden til omboende er længere end 50 % af den beregnede geneafstand". Det skal understreges, at ansøger ikke har krav på, at kommunerne følger denne mulighed. Geneafstanden for beboelser i samlet bebyggelse er som nævnt 364 m i ansøgt drift. I den nuværende godkendte drift er samme geneafstand 380 m. Før det, dvs. i situationen før den nuværende godkendte drift var geneafstanden 422 m. Lugtgenerne bliver altså mindre. Da der samtidig er 12

14 tale om mindre produktionstilpasninger vurderer kommunen at det ansøgte kan godkendes. Ansøger har anvendt virkemidlet hyppig udslusning af gylle til at reducere lugtgenerne. Virkemidlet er allerede fastholdt med vilkår i den eksisterende godkendelse. Lugt er beregnet ud fra antal stipladser, hvilket vil sige det maksimale antal dyr på stald ad gangen. En forudsætning for at projektet kan godkendes er at disse stipladsangivelser ikke overskrides. Da der ændres på sammensætningen af dyreholdet er der behov for at ændre det gamle stipladsvilkår fra den eksisterende godkendelse (vilkår ). Vilkåret erstattes af vilkår i denne godkendelse Støv Der sker ingen ændringer i støvforholdene HUSDYRBRUGETS AREALER Anden afsætning af husdyrgødning Der sker ingen ændringer i forhold til afsætning af husdyrgødning. Der er ingen arealer til husdyrbruget og alt gødning afsættes i ansøgt drift til biogasanlæg. 5 HØRINGER Nabo- og partshøring Tønder Kommune vurderer, at dem som skal partshøres i sagen er ansøger og de allernærmeste naboer, det vil sige de 3 adresser lige nord for ejendommen. De har derfor modtaget et brev om projektet og fået mulighed for at sende bemærkninger ind. Nabo- og partshøringen har ikke givet anledning til bemærkninger. 6 KLAGEVEJLEDNING Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Du logger på eller ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og 13

15 Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klagen skal være modtaget senest 5. december Du kan vælge at få denne afgørelse prøvet ved domstolen. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen påklages, kan klagemyndigheden beslutte, at ændre vilkårene i tilladelsen eller helt at ophæve tilladelsen. Hvis tilladelsen udnyttes inden klagefristens udløb og inden en eventuel klage er afgjort af klagemyndigheden sker udnyttelsen på virksomhedens ansvar. 7 BILAG Bilag 1: Vilkårskatalog 8 REFERENCER 1 Bekendtgørelse 442 af af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, med seneste ændringer 2 Bekendtgørelse nr. 926 af om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 3 Bekendtgørelse 1578 af af lov om naturbeskyttelse, med seneste ændringer 4 5 Vejledende retningslinjer for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde, udgivet af FMK, 2. udgave 6 Bekendtgørelse 44 af om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 14

16 Bilag 1 Vilkårskatalog Vilkår fra miljøgodkendelse af 7. januar Stalde og anlæg Gyllebeholderen på ejendommen skal være forsynet med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning fra gyllebeholderen Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skaden er opstået. Hvis ikke skaden kan repareres indenfor en uge, skal der som minimum være indgået en aftale om reparation. I disse tilfælde underrettes tilsynsmyndigheden om skaden Der skal etableres gyllekøling i gyllekanaler i de 6 stalde (i alt m 2 ). Anlægget skal køle med en effekt på mindst 13,3 W pr. m 2 gyllekanaler. Samlet skal køleeffekten være mindst 26 kw. Varmepumperne der installeres har en køleydelse på 53,8 kw. Med denne køleydelse skal de være i drift i timer (timer pr. år) for at opnå en ammoniakreduktionsprocent på 15 %. Varmepumperne skal være forsynet med timetæller. Den månedlige driftstid skal indføres i en driftsjournal og forvises på myndighedens forlangende Der skal monteres en typegodkendt elmåler, der måler varmepumpens elforbrug. Elmåleren skal være forsynet med automatisk datalogning, der som minimum registrerer måneds- og årsforbrug af strøm målt i kwh. Disse data opbevares i minimum 5 år Køleanlægget skal være forsynet med trykovervågningssystem samt en alarm og en sikkerhedsordning, der i tilfælde af lækage på varmeoptageren stopper anlægget. Anlægget må ikke kunne genstarte automatisk Der skal udføres en årlig service på anlægget. Denne service skal udføres af en installatør med køleautorisation. Anlægget skal i øvrigt vedligeholdes ifølge fabrikantens vejledning herom Der skal føres en logbog eller en produktionskontrol, hvoraf følgende skal fremgå: - antal årssøer - grise pr. årsso - fravænningsalder og -vægt - foderforbrug - det gennemsnitlige indhold af fosfor pr. FEso i foderblandingerne Dokumentation for beregningen af og P ab dyr pr årso følger reglerne for type 2 korrektion i gødningsregnskabet. Dvs. dokumentationen skal mindst dække en sammenhængende periode på 350 dage (i perioden 15. september år 1 (fx 2009) til 15. februar år 3 (fx 2011). Det skal som hovedregel være i form af effektivitetskontrol og logbog over de anvendte foderblandinger. Dokumentation

17 Bilag 1 uden effektivitetskontrol kan undtagelsesvis accepteres i sådanne tilfælde skal P ab dyr dokumenteres på anden vis Energiforbrug Ventilatorerne skal rengøres mindst én gang om året. Datoen for rengøringen skal fremgå af driftsjournalen (vilkår ) Vandforbrug Drikkevandssystemet skal vedligeholdes så vandforbrug og vandspild minimeres Affald Hvis der opbevares spildolie og andet flydende farligt affald, skal det opbevares indendørs i beholdere der er egnet, dvs. har en stabil udformning, og er lavet af et tæt og solidt materiale. Beholderne skal stå i en spildbakke, hævet på en rist. Spildbakken skal kunne indeholde volumen af den største beholder, der opbevares i spildbakken Hvis der opbevares fast farligt affald skal det opbevares indendørs på fast og tæt bund Management og egenkontrol Der skal føres driftsjournal over følgende aktiviteter: Dyreholdets størrelse (årsproduktion). Forbrug af el, olie, vand og brændstof. Vedligeholdelse af ventilationsanlæg Effekt af gyllekølingsanlægget Tidspunkt for udslusning af gylle fra slagtesvinestalde Oplysningerne skal gemmes i minimum 5 år FORURENING OG GENER FRA HUSDYRBRUGETS AN- LÆG Gødningsopbevaring og -håndtering Husdyrgødningen, der produceres på Hjerpstedvej 7, skal afsættes til et godkendt biogasanlæg og må ikke tages retur. Vilkåret fraholder ikke andre virksomheder fra at anvende gyllebeholderen på adressen til opbevaring af afgasset gylle Inden dyreholdet udvides skal der foreligge skriftlig aftale om afsætning af al produceret svinegylle fra det dyrehold som der udvides til, til et godkendt biogasanlæg.

18 Bilag Driftsforstyrrelser og uheld Der skal ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, straks ske alarmering til alarmcentralen på telefon 112, og igangsættes afværgeforanstaltninger, der kan begrænse forureningen af omgivelserne mest muligt En beredskabsplan skal være let tilgængeligt og synlig for ansatte og øvrige der færdes på ejendommen. Den skal findes i et sprog der kan forstås af de ansatte, og indholdet skal være kendt af gårdens ansatte mm. I forbindelse med uheld, forureninger, brand, ol. skal beredskabsplanen udleveres til evt. indsatsleder/miljømyndighed. Ejendommens beredskabsplan fremgår af bilag Hvis der opbevares flydende gødning, flydende mineraler, flydende kemikalier eller lignende skal det opbevares i beholdere der er egnet, dvs. har en stabil udformning, og er lavet af et tæt og solidt materiale. Det område hvor beholderne står, skal udformes så at den flydende væske tilbageholdes, hvis der sker uheld med beholderne Skadedyr Der skal udføres en effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse i overensstemmelse med vejledninger fra Skadedyrslaboratoriet (Aarhus Universitet) Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes fri for affald, gødning og foderrester Olie og brændstof Påfyldningspistol for olie som kan fastlåses skal være forsynet med automatisk lukkemekanisme Brændstoftanke skal stå på fast og tæt bund, så spild kan opsamles, og der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand. Selve tankningen skal foregå på fast tæt bund Husdyrbrugets ophør Ved husdyrbrugets ophør ryddes ejendommen for husdyrgødning, affald, døde dyr, spildevand, foder mv Lugt Der skal mindst en gang om ugen udsluses gylle fra de 2 slagtesvinestalde ( og ).

19 Bilag 1 Vilkår fra Miljøgodkendelse af 7. november Generelle forhold Denne godkendelse bortfalder hvis den ikke er udnyttet inden 2 år efter den er meddelt. Godkendelsen er udnyttet når bygge- og anlægsarbejder eller når udvidelsen eller ændringen af dyreholdet er påbegyndt. Dog med den forudsætning at den udnyttelse som er påbegyndt, færdiggøres i et rimeligt tempo, hvilket normalt vil sige at den skal være afsluttet inden for et år efter fristens udløb Husdyrbruget godkendes til et maximalt dyrehold på årssøer med 38 smågrise pr. årsso til 8 kg, samt slagtesvin ( kg), svarende til 344 DE Dyrene skal opstaldes om anført her: Nr. Staldafsnit Staldsystem Dyr 1 Slagtesvinestald 2 Slagtesvinestald Drænet gulv + spalter (33/67) Drænet gulv + spalter (33/67) Slagtesvin ( kg) Slagtesvin ( kg) Antal dyr Antal Stipladser Slagtesvinestald Fuldspaltegulv Farestald 5 Løbe- drægtighedsstald 6 Farestald 7 Farestald 8 Drægtighedsstald 9 Drægtighedsstald 10 Ny farestald * med 38 fravænnede grise til 8 kg Kassestier, fuldspaltegulv Individuel opst., Løsgående Kassestier, delvis spaltegulv Kassestier, delvis spaltegulv Løsgående, delvis spaltegulv Løsgående, delvis spaltegulv Kassestier, delvis spaltegulv Årssøer* Årssøer* Årssøer* Årssøer* Årssøer* Årssøer* Årssøer*

20 Bilag Projektet skal gennemføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet HUSDYRBRUGETS ANLÆG Stalde og anlæg Foder Den totale mængde P ab dyr pr. år beregnet som P ab dyr pr. årsso x antal årssøer skal være mindre end kg P pr. år. - P ab dyr pr. årsso beregnes ud fra følgende ligning: P ab dyr pr årsso = (FE pr årsso x g fosfor pr FE)/1000 0,58 (antal fravænnede grise pr årsso x fravænningsvægt x 0,006 kg P pr kg tilvækst) 3.3. FORURENING OG GENER FRA HUSDYRBRUGETS AN- LÆG Lugt Der må maksimalt være 604 slagtesvin på stald ad gangen.

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper Afdeling: Byg og Miljø Dato: 3. juli 2015 TEKNIK BYG OG OG MILJØ MILJØ Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper Grønnevej 11/13 8500 Grenaa Efter 17, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Graugaard I/S v. Henrik og Ulrik Clausen Pøl Nørregade Nordborg. Land og Natur Sønderborg Kommune Rådhustorvet Sønderborg

Graugaard I/S v. Henrik og Ulrik Clausen Pøl Nørregade Nordborg. Land og Natur Sønderborg Kommune Rådhustorvet Sønderborg Graugaard I/S v. Henrik og Ulrik Clausen Pøl Nørregade 31 6430 Nordborg Afgørelse om anmeldelse af skift i dyretype, Pøl Søndergade 21, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har d. 7. maj 2015 modtaget en anmeldelse

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej 60 9352 Dybvad I medfør af Lovbekg. nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 29-08-2016 * INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. februar 2013 J.nr.: NMK-131-00098 (tidl. MKN-130-01153) Ref.: JANBN/XPSAL AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Til sagens parter Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk sikkerepost@nyborg.dk Sagsansvarlig: Elisabeth Oxenbøll Sørensen Tlf. 6333 6835

Læs mere

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup.

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. Assens Kommune Miljø og Natur (Vedhæftet skema 87.959 i husdyrgodkendelse.dk) Vissenbjerg, den 02.05.2016 Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. På vegne af Steen Stenskrog,

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming Torben Sommer Lindbækvej 16 8763 Rask Mølle Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 627-L04-000790 Sagsnr.:

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kilsgårdvej 4, 7700 Thisted 22. juni 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev #split# Torben Carton-Sørensen Torupvej 27 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 25-08-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-5-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Afgørelsen er meddelt i medfør af 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 2.

Afgørelsen er meddelt i medfør af 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 2. Natur og Miljø Vibeke og Tommy Hensberg Neder Hjerkvej 18 Hjerk 7870 Roslev Dato: 21-06-2016 Sagsnr.: 773-2016-14158 Navn: Malene Fogh Direkte tlf.nr.: 99707074 E-mail mfo@morsoe.dk Anmeldelse af skift

Læs mere

Nudrift Dyretype Antal Vægt DE Smågrise ,3-32 kg 18,67 Slagtesvin kg 98,72 Søer 175 Fravænningsvægt 7,3 kg 39,87 157,3

Nudrift Dyretype Antal Vægt DE Smågrise ,3-32 kg 18,67 Slagtesvin kg 98,72 Søer 175 Fravænningsvægt 7,3 kg 39,87 157,3 Teknik og Miljø Gert Overgaard Christensen Staghøjvej 44 Frøslev 7900 Nykøbing M Dato: 06-10-2016 Sagsnr.: 773-2016-21641 Navn: Malene Fogh Direkte tlf.nr.: 99707074 E-mail mfo@morsoe.dk Anmeldelse af

Læs mere

Svendborg Kommune har modtaget en anmeldelse om ændring af husdyrproduktionen på ejendommen Sdr. Vornæsvej 31, 5700 Svendborg, CVR nr

Svendborg Kommune har modtaget en anmeldelse om ændring af husdyrproduktionen på ejendommen Sdr. Vornæsvej 31, 5700 Svendborg, CVR nr Frank Madsen Sdr. Vornæsvej 31 5700 Svendborg noregaard@taasingemail.dk Byg, Natur og Miljø Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Jette.raal.stockholm@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse

Læs mere

Nudrift Dyretype Antal Vægt DE Smågrise ,3-32 kg 18,67 Slagtesvin kg 98,72 Søer 175 Fravænningsvægt 7,3 kg 39,87 157,57

Nudrift Dyretype Antal Vægt DE Smågrise ,3-32 kg 18,67 Slagtesvin kg 98,72 Søer 175 Fravænningsvægt 7,3 kg 39,87 157,57 Teknik og Miljø Gert Overgaard Christensen Staghøjvej 44 Frøslev 7900 Nykøbing M Dato: 12-09-2016 Sagsnr.: 773-2016-18168 Navn: Malene Fogh Direkte tlf.nr.: 99707074 E-mail mfo@morsoe.dk Anmeldelse af

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble. Bjarne Larsen Kædebyvej 28 5932 Humble Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 17-02-2016 J. nr. 16/1084 Ref:

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Rosenborggård, Sechersvej 6, 7171 Uldum

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Rosenborggård, Sechersvej 6, 7171 Uldum Holger Møller Skjødt Ribevej 4 7171 Uldum Sendt via CVR nr. 13701245 til E-boks Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk

Læs mere

Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro. Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype på Bakkevej 1, 8471 Sabro

Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro. Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype på Bakkevej 1, 8471 Sabro Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Lars Remme Larsen Stradevej 1 7550 Sørvad Afgørelsesdato:

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1.

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1. I/S Landbruget Karlshøj Vandrigsvej 19-21 4660 St. Heddinge 25. JUNI 2016 JOURNALNUMMER 09.17.44-K08-3-16 Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Vandrigsvej 19-21, 4660 St. Heddinge. Stevns Kommune

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Morten Dyrehauge Christiansen Tingvejen 443 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Lindbækvej 16, 8763 Rask Mølle

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Lindbækvej 16, 8763 Rask Mølle Torben Ulrich Sommer Lindbækvej 16 8763 Rask Mølle Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 627-L01-000013

Læs mere

Afgørelse om skift i dyretype

Afgørelse om skift i dyretype Jens-Erik Sørensen 09-08-2016 Molsvej 88 Sagsnummer.: 16/18253 8400 Ebeltoft Sagstype: KLE: 09.17.44 Sagsbehandler: Tove Heidmann Tlf.: +4587535528 Afgørelse om skift i dyretype Syddjurs Kommune har modtaget

Læs mere

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr Bjerggården I/S Bjergvej 8 Illebølle 5900 Rudkøbing Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 03-03-2016 J. nr.

Læs mere

Munkbro I/S Munkbrovej Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype

Munkbro I/S Munkbrovej Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype Munkbro I/S Munkbrovej 8 7500 Holstebro Dato: 28-08-2015 Sagsnr.: 09.17.44-P19-13-15 Henv. til: Christian Skaaning Laursen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 77 92 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Ammekvæg Agerholmvej 4, 7700 Thisted 13. december 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i

Læs mere

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup #split# Michael og Henrik Basso Sørensen Langbrokrovej 60 9310 Vodskov Kopi sendt til LandboNord, att. Anna Birgitte Thing Plan og Miljø Dato: 24-04-2014 Sags. nr.: 09.17.44-G01-2-14 Sagsbeh.: Martin Engsig

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær. Michael Hansen Snøde Udflyttervej 2 5953 Tranekær Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 08-11-2016 J. nr.

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. LANDMAND FLEMMING WISSING CHRISTENSEN Kærvej 51 9500 Hobro Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.44-P19-2-16

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Skift i dyretype Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse om

Læs mere

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30. Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7.

Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30. Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7. Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30 Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7. januar 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Falkensteenvej 7a, 4200 Slagelse

Falkensteenvej 7a, 4200 Slagelse Tillægsgodkendelse -nye fodervilkår Samt anmeldelse af udskiftning af arealer Falkensteenvej 7a, 4200 Slagelse Stamoplysninger Virksomhedens navn: Virksomhedens placering: Matrikel nr. Virksomhedens art:

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering HENDRIK GERRIT NEULEMAN Nebelvej 32 6623 Vorbasse Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 31. marts 2017 modtaget

Læs mere

I/S Hyldgård Nørhedevej 2, 7500 Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype

I/S Hyldgård Nørhedevej 2, 7500 Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype Side 1/5 I/S Hyldgård Nørhedevej 2, 7500 Holstebro Dato: 12-03-2014 Sagsnr.: 09.17.44-P19-7-14 Henv. til: Christian Skaaning Laursen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 7792 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde I/S Pedersminde Århusvej 77, 8500 Grenaa Efter 17 stk.

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde I/S Pedersminde Århusvej 77, 8500 Grenaa Efter 17 stk. Afgørelse om ikke godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde I/S Pedersminde Århusvej 77, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Afgørelsesdato den

Læs mere

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Af Minkfarmen Bredkærvej 54, Vrå Ændring til udvidelse i etaper Husdyrgodkendelsesloven 12 Dato for gyldighed: Dag måned 2016 Journalnummer 09.17.17-P19-1-17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning

Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning ERHVERV OG MILJØ Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning Nymandsvej 14 B 8444 Balle efter 32 i bekendtgørelse om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

Skema 1. Dyrehold på husdyrbruget før og efter anmeldelse Dyretype Nudrift Anmeldt drift Antal dyr DE Antal dyr DE Kvier, tung race 6-28 mdr.

Skema 1. Dyrehold på husdyrbruget før og efter anmeldelse Dyretype Nudrift Anmeldt drift Antal dyr DE Antal dyr DE Kvier, tung race 6-28 mdr. THORKILD OG CHR FRIIS HANSEN Borbjerg Byvej 2 7500 Holstebro Dato: 09-06-2015 Sagsnr.: 09.17.44-P19-18-13 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.: 96 11 75 57

Læs mere

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten 4. august 2011 Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten Ved tilsyn den 25. maj 2011, gennemgik jeg miljøforholdene på din ejendom. I den

Læs mere

I/S Hyldgård Dellerupvej 2, 7500 Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype

I/S Hyldgård Dellerupvej 2, 7500 Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype Side 1/5 I/S Hyldgård Dellerupvej 2, 7500 Holstebro Dato: 12-03-2014 Sagsnr.: 09.17.44-P19-8-14 Henv. til: Christian Skaaning Laursen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 7792 Afdeling tlf.: 96 11 75 57

Læs mere

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev Miljøafdelingen 2015 Miljøgodkendelse Ydunvej 4 4241 Vemmelev INDHOLD Anmeldelse af skift i dyretype... 4 Baggrund... 4 Afgørelse... 4 Øvrige bestemmelser... 4 Partshøring... 4 Bortfald... 4 Delvis udnyttelse...

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper Afdeling: Erhverv og Miljø Dato: 19. september 2016 TEKNIK OG MILJØ ERVHERV OG MILJØ Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper Hammelevvej 57 Hammelev 8500 Grenaa Efter 31 i bekendtgørelse

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse ASHØJGÅRD V/LARS THOMSEN Kåtrupvej 52 8990 Fårup Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 www.randers.dk 11 3 2016 / 09.17.46 P19 1 16 Afgørelse

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Antal dyr DE Antal dyr DE Ammekøer over 600 kg, dybstrøelse 40 28,57 Småkalve, st race,

Antal dyr DE Antal dyr DE Ammekøer over 600 kg, dybstrøelse 40 28,57 Småkalve, st race, BOUKE HUIZINGA Ll Urlundvej 9 7500 Holstebro Dato: 07.01.2016 Sagsnr.: 08.17.44-P19-18-15 Henv. til: Christian Westergaard Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 18 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Tilladelse til velfærdsudvidelse

Tilladelse til velfærdsudvidelse Tilladelse til velfærdsudvidelse Efter 30 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Gl. Feggesundvej 26, 7742 Vesløs 26. april 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Ingolf Elvin Moff Vinding Bækgårdsvej 4 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Bækgårdsvej 4, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 17. juni 2014 modtaget

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på Brædstrupvej 20, Åle, 7160 Tørring

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på Brædstrupvej 20, Åle, 7160 Tørring Annelise Hansen og Jens Peter Pedersen Brædstrupvej 20 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændring af dyrehold skift af dyretype Rifbjerg Udflytter 11, 5900 Rudkøbing, CVR nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændring af dyrehold skift af dyretype Rifbjerg Udflytter 11, 5900 Rudkøbing, CVR nr. Tania Almgren Rifbjerg Udflytter 11 5900 Rudkøbing Mail: toftegaarden.jan@gmail.com Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk

Læs mere

Tillæg 12 GODKENDELSE af husdyrbruget

Tillæg 12 GODKENDELSE af husdyrbruget Tillæg 12 GODKENDELSE af husdyrbruget Høgslundvej 12 6270 Tønder INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...3 2 AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE...4 3 VILKÅR...5 3.1. GRUNDFORHOLD...5 3.1.1. Generelle forhold...5

Læs mere

Afgørelsen er meddelt i medfør af 32 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 2.

Afgørelsen er meddelt i medfør af 32 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 2. Natur og Miljø Jens Peter Jensen Gammel Vodstrupvej 11 Vodstrup 7900 Nykøbing M Dato: 15-06-2016 Sagsnr.: 773-2016-13262 Navn: Malene Fogh Direkte tlf.nr.: 99707074 E-mail mfo@morsoe.dk Anmeldelse om udvidelse

Læs mere

Mads Jørgen Feldborg Helms Isenbjergvej 19 Gludsted 7361 Ejstrupholm 31. marts 2016

Mads Jørgen Feldborg Helms Isenbjergvej 19 Gludsted 7361 Ejstrupholm 31. marts 2016 Mads Jørgen Feldborg Helms Isenbjergvej 19 Gludsted 7361 Ejstrupholm 31. marts 2016 Anmeldelse af skift i dyretype, Isenbjergvej 17B, 7361 Ejstrupholm Ikast-Brande Kommune har den 22. marts 2016, modtaget

Læs mere

#split# Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde - Bjørnbækvej 12, 9320 Hjallerup

#split# Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde - Bjørnbækvej 12, 9320 Hjallerup #split# CHRISTIAN LARSEN Bjørnbækvej 12 9320 Hjallerup Sendt til virksomhedens digitale postkasse via CVR.nr. 69104010 Kopi sendt til AgriNord, att. Tina Madsen Plan og Miljø Dato: 08-12-2014 Sags. nr.:

Læs mere

Tillægget er meddelt den 21. november 2013

Tillægget er meddelt den 21. november 2013 Tillæg til miljøgodkendelse, Spøttrup Mark 2, v/ Spøttrup Svineproduktion ApS, Spøttrup Mark 7,, Tillæg til godkendelse meddelt den 14. september 2010 Tillægget er meddelt den 21. november 2013 Tillæg

Læs mere

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013 Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk Den 26. februar 2013 Bærsholmvej 23 7800 Skive - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har den

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper BYG OG MILJØ Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper Bådsdal 1 Fannerup Mark 8500 Grenaa Efter 17, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Norddjurs Kommune Torvet 3 8500

Læs mere

Per Mikkelsen Kokborgvej Vinderup. 31 afgørelse om skift i dyretype

Per Mikkelsen Kokborgvej Vinderup. 31 afgørelse om skift i dyretype Per Mikkelsen Kokborgvej 6 7830 Vinderup Dato: 30-04-2015 Sagsnr.: 09.17.44-P19-7-15 Henv. til: Pia Pedersen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 15 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Svend Erik Bak Lægdsgårdsvej Ikast 25. februar 2016 Anmeldelse af skift i dyretype, Lægdsgårdsvej 6, 7430 Ikast

Svend Erik Bak Lægdsgårdsvej Ikast 25. februar 2016 Anmeldelse af skift i dyretype, Lægdsgårdsvej 6, 7430 Ikast Svend Erik Bak Lægdsgårdsvej 6 7430 Ikast 25. februar 2016 Anmeldelse af skift i dyretype, Lægdsgårdsvej 6, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har onsdag den 24. februar 2016, modtaget en anmeldelse efter

Læs mere

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for udvidelse

Læs mere

Rigtrup. Rigtrupvej 64. Afgørelse. husdyrbrug 2. Postadresse: Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej Hinnerup.

Rigtrup. Rigtrupvej 64. Afgørelse. husdyrbrug 2. Postadresse: Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej Hinnerup. Anker Høgh Rasmussen Rigtrupvej 64 Rigtrup 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Læs mere

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014 Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk Den 9. oktober 2014 Andrupvej 9, 7860 Spøttrup - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - Uden

Læs mere

i staldene på Klintrup Hedevej 15, der er markeret med rødt på kortet herunder.

i staldene på Klintrup Hedevej 15, der er markeret med rødt på kortet herunder. BORUM ØSTERGÅRD A/S Lis Wendelbo Brund Borumvej 105 Borum 8471 Sabro Postadresse: Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afgørelse

Læs mere

Jilke Arentoft A Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Gunderupvej 61, 6800 Varde

Jilke Arentoft A Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Gunderupvej 61, 6800 Varde Jilke Arentoft A Andersensvej 1E 8600 Silkeborg Teknik og Miljø Erhvervscenteret Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Allan Pedersen Nr Karstoftvej 32 6933 Kibæk Afgørelsesdato:

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /d2833f3a-ef4d-4...

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /d2833f3a-ef4d-4... Page 1 of 1 From: Karen Damgaard Hansen Sent: 04-08-2015 13:41:19 To: 'senord@sst.dk'; 'dn@dn.dk'; 'dnaarhus-sager@dn.dk'; 'post@sportsfiskerforbundet.dk'; 'lbt@sportsfiskerforbundet.dk'; 'ta@sportsfiskerforbundet.dk';

Læs mere

Afgørelse. efter 12 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009).

Afgørelse. efter 12 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009). MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 27. maj 2010 J.nr. MKN-130-00147 Afgørelse efter 12 i lov om miljøgodkendelse mv.

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Steen Nørgård Langelinie Galten. Afgørelse om udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde på ejendommen Langelinie 28, 8464, Galten

Steen Nørgård Langelinie Galten. Afgørelse om udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde på ejendommen Langelinie 28, 8464, Galten Steen Nørgård Langelinie 28 8464 Galten Afgørelse om udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde på ejendommen Langelinie 28, 8464, Galten Skanderborg Kommune har den 20. marts 2017 modtaget en anmeldelse

Læs mere

I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev Den 3. december 2014

I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev Den 3. december 2014 I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev leneogib@gmail.com Den 3. december 2014 Yttrupvej 9 7870 Roslev - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - uden nabohøring Skive Kommune har

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager BGAGRO I/S Fjelstedvej 4 9550 Mariager Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.46-P19-3-14 Ref.: Charlotte

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift i dyretype efter 19d Strandbjerggård

Læs mere

Endelig afgørelse om ikke godkendelsespligt ved etablering af gødningsopbevaringsanlæg på Hadbjergvej 125, 8370 Hadsten

Endelig afgørelse om ikke godkendelsespligt ved etablering af gødningsopbevaringsanlæg på Hadbjergvej 125, 8370 Hadsten Bjarke Refsgaard Hoffman Hadbjergvej 125 Hadbjerg 8370 Hadsten Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Endelig afgørelse om ikke

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Randers Kommune meddeler, at ændringen af dyreholdet ikke udløser krav om tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget efter Husdyrloven 2.

Randers Kommune meddeler, at ændringen af dyreholdet ikke udløser krav om tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget efter Husdyrloven 2. 1 - Afgørelse om skift i dyretype og etablering af mød Hører til journalnummer: 09.17.40-G01-1-17 Henrik Ruhoff Asfergvej 28 8981 Spentrup Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon

Læs mere

Afslag på ansøgning om miljøtilladelse

Afslag på ansøgning om miljøtilladelse Jørgen Helles 21-02-2017 Hønebjergvej 22 Sagsnummer.: 16/44440 8543 Hornslet Sagstype: KLE: 09.17.16 Sagsbehandler: Trine Jensen Tlf.: 87 53 54 10 Afslag på ansøgning om miljøtilladelse Syddjurs Kommune

Læs mere

TILLADELSE TIL ØKOLOGI

TILLADELSE TIL ØKOLOGI TILLADELSE TIL ØKOLOGI efter 37 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Slagtesvin Dollerupvej 1, 7700 Thisted Den 8. september 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 37 i Bekendtgørelse

Læs mere

Anmeldt ændring af dyreholdet på Ustrup Skovvej 10 Dato: 5. september 2011

Anmeldt ændring af dyreholdet på Ustrup Skovvej 10 Dato: 5. september 2011 Se vedlagte udsendelsesliste Teknik og Miljø Natur Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 75601013 teknikogmiljo@horsens.dk www.horsenskommune.dk Kvalitet: HKO Sagsnr.: 2011-009230 Anmeldt

Læs mere

Tillæg til 12-MILJØGODKENDELSE. af husdyrbruget Vestergaard Mejerivej 10, 7900 Nykøbing M

Tillæg til 12-MILJØGODKENDELSE. af husdyrbruget Vestergaard Mejerivej 10, 7900 Nykøbing M Tillæg til 12-MILJØGODKENDELSE af husdyrbruget Vestergaard Mejerivej 10, 7900 Nykøbing M 30. maj 2016 Indholdsfortegnelse 1 Registreringsblad... 3 2 Resumé... 4 3 Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse...

Læs mere

Andy Jensen Borrebyvej Odense S. Afgørelse om ændring af dyrehold på Borrebyvej 30

Andy Jensen Borrebyvej Odense S. Afgørelse om ændring af dyrehold på Borrebyvej 30 Andy Jensen Borrebyvej 30 5260 Odense S By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Landbrug og Grundvand Odense Slot Indgang M Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512525

Læs mere

Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev Den 7. januar 2013

Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev Den 7. januar 2013 Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev jan_hoerby@snmail.dk Den 7. januar 2013 Gammel Hald Vej 10 7840 Højslev - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har

Læs mere

Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Ringkøbingvej 320, 6800 Varde

Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Ringkøbingvej 320, 6800 Varde Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg Teknik og Miljø Erhvervscenteret Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende

Læs mere

Sådan reduceres staldemissionen billigst

Sådan reduceres staldemissionen billigst Sådan reduceres staldemissionen billigst Anders Leegaard Riis, projektchef Rune Røjgaard Andreasen, projektleder Foredrag nr. 54, Kongres for svineproducenter 2014 1 Disposition Miljøregulering i DK Miljøteknologier

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006.

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. BYG OG MILJØ Tillæg nr. 3 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug Grønnevej 4 Tilhørende Per Høeg Grønnevej 4 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Miljøgodkendelse

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper E R V H E R V T O E G K N M I I K L J O Ø G M I L J Ø Afdeling: Erhverv og Miljø Dato: 13.12. 2016 Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper Kanalvej 24 Enslev 8500 Grenaa Efter 31 i bekendtgørelse

Læs mere

Dyretype Staldsystem Antal Antal DE. Malkekøer u. opdræt, t.r. Sengestald med fast gulv ,26. Opdræt 0-6 mdr., årsdyr, t.r. Dybstrøelse 35 9,46

Dyretype Staldsystem Antal Antal DE. Malkekøer u. opdræt, t.r. Sengestald med fast gulv ,26. Opdræt 0-6 mdr., årsdyr, t.r. Dybstrøelse 35 9,46 Erling Gert Nielsen 25-11-2016 Lemmervej 12 Sagsnummer.: 16/36725 8544 Mørke Sagstype: KLE: 09.17.44 Sagsbehandler: Trine Jensen Tlf.: 87 53 54 10 Syddjurs Kommune har den 29.9.2016 modtaget en anmeldelse

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på eksisterende husdyrbrug på Ribevej 84, 6630 Rødding

Afgørelse om ændring af dyrehold på eksisterende husdyrbrug på Ribevej 84, 6630 Rødding TEKNIK OG MILJØ TEAM ERHVERVSMILJØ Dato: 17-06-2015 Sagsnr.: 15/17029 Hans Skøtt Warming Ribevej 84 6630 Rødding Kontaktperson: Majbrit Holst Nielsen Dir. tlf.: 7996 6268 E-mail: mhni@vejen.dk Afgørelse

Læs mere

Skift i dyretype- afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af ejendommen Bøgeskovvej

Skift i dyretype- afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af ejendommen Bøgeskovvej Skift i dyretype- afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af ejendommen Bøgeskovvej 18, 8355 Solbjerg Aarhus Kommune har den 3. maj 2013 modtaget anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

Bilag 3. Korrigeret. geneafstand (meter), nudrift. Genekriterie overholdt. Ingen Enkelt bolig

Bilag 3. Korrigeret. geneafstand (meter), nudrift. Genekriterie overholdt. Ingen Enkelt bolig Bilag B I L A G 1. Kort over stalde og interne transportvejet 2. Ventilationsafkast 3. Lugt 4. Afløbsforhold 5. Overfladevandsafløb fra stalde 6. Kort over gylletransportveje 7. BAT 8. Naturpunkter 9.

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende. LARS TOLBORG Løgstørvej 96B 9500 Hobro Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.48-P19-1-16 Ref.: Kristina

Læs mere